HSB BRF BRÄNNERIET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSB BRF BRÄNNERIET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 2011"

Transkript

1 HSB BRF BRÄNNERIET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 2011 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bränneriet i Stockholm avger följande redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari 31 december HSB Brf Bränneriet bildades och registrerades Föreningens organisationsnummer är FASTIGHETER Föreningen innehar tomträtterna samt äger och förvaltar byggnaderna på fastigheterna Bränneriet 2 och 3 samt Mälteriet 1 på Reimersholme i Högalids församling i Stockholm. Föreningens samtliga 348 lägenheter är upplåtna med bostadsrätt. Tre av dessa innehas av HSB Stockholm som i sin tur upplåter dem med hyresrätt. Coop har sin butik upplåten med bostadsrätt. Storleksfördelningen av bostadsrätterna är följande: 25st 1:or 77st 2:or 102st 3:or 136st 4:or och 8st 5:or. De 335 bilplatserna i föreningens garage och de 3 ytparkeringsplatserna upplåts med hyresrätt. Antal Benämning Total yta kvm 348 Lägenheter Lokal (bostadsrätt) Lokaler (hyresrätt) Lokaler (för fritid och 939 drift) Garage, total yta: varav parkeringsyta: ca Under punkten om lokaler för fritid finns förutom Åttingen och gästrummen ett flertal lokaler som används till olika aktiviteter i form av studielokal, vävstuga, snickeri, keramikverkstad, gymnastik och biljard, vinprovning och ett mindre gym. För egna ändamål disponerar föreningen två lokaler som används som maskinistexpedition och kontor för styrelsen. Dessutom finns 3 tvättstugor, 7 bastur med vilrum samt många biutrymmen för källarförråd, fläktrum, värmecentraler m.m. Taxeringsvärdena är Byggnad kr Mark kr TOTALT kr Fastighetsförsäkring Fastigheterna var under 2011 försäkrade till fullvärde hos försäkringsbolaget HSB Försäkrings AB. FÖRENINGSFRÅGOR Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hölls den 12 maj 2011 med 68 röstberättigade medlemmar närvarande. Styrelse Styrelsen har sedan föregående ordinarie stämma bestått av: Kristina Lövgren Anders Åkeson Olof Ekström Ellinor Englund Cecilia Hansson Dan Lundberg Jonna Sandell Gisela Wegnelius Leif Östling Lena Lindell vakant ordförande vice ordförande sekreterare sekreterare ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot utsedd av HSB Stockholm suppleant utsedd av HSB Stockholm Vid kommande ordinarie föreningsstämma 2012 tar mandatperioden slut för Ellinor Englund, Cecilia Hansson, Dan Lundberg, Jonna Sandell, Gisela Wegnelius, Anders Åkeson och Leif Östling. 1

2 För styrelsens verksamhet (arvoden, möten, konferens, milersättning, jour, m.m.) har under året utbetalts ca kronor (varav konferenser ca kronor och arbetsledning av maskinister ca kronor). I beloppen ingår inte sociala avgifter på utbetalda arvoden eller ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Föreningsvald revisor har varit Bengt Källvide med Carina Landberg som suppleant. Den av HSBs Riksförbund utsedda revisorn har varit en revisor från Revisionsbyrå BoRevision AB. Styrelsesammanträden Styrelsen har under verksamhetsåret haft 17 protokollförda sammanträden. Styrelseledamöterna har deltagit i olika informationsmöten, träffar med andra bostadsrättsföreningar på Reimersholme, kurser och konferenser. Under 2011 har hållits en styrelsekonferens. Medlemmar överlåtelser Föreningen hade i slutet av året 474 medlemmar. I medlemsantalet ingår HSB Stockholm Ek För., Fastighet- och Saluhallskontor (gruppbostäderna) och COOP Sverige Fastighets AB. Under året har 19 överlåtelser ägt rum, ca 6 % av lägenheterna. Firmatecknare, attesträtt, pantförskrivningar, överlåtelser och administration av inre fonden Föreningens firma har, utöver av styrelsen i dess helhet, tecknats av Olof Ekström, Kristina Lövgren, Anders Åkeson och Leif Östling, två i förening. Attesträtt har följande ledamöter haft: Olof Ekström, Kristina Lövgren, Anders Åkeson och Leif Östling. Pantförskrivningar, överlåtelser och administration av inre fonden har handlagts av HSB Stockholms förvaltning. Valberedning Valberedningen har bestått av Lars Arnestam, Per-Anders Carlstedt (sammankallande), Lars Gerrby och Anne Ronkainen. Samfälligheten för Sopsug på Reimersholme Ordinarie ledamot har varit Lars Gerrby med Malte Cederström som suppleant. Samverkan om grovsopor Under året har föreningen samarbetat med några grannföreningar om grovsopor. Vi har delat grovsoprummet Containerrummet med brf Musteriet och brf Mälaren. Stämmoombud till HSB Stockholms Distrikt Innerstaden Ordinarie ombud till HSB Stockholms distriktsstämma, distrikt Söder, har varit: Ellinor Englund, Gisela Wegnelius och Leif Östling och som suppleanter Anders Åkeson, Kristina Lövgren och Dan Lundberg. Föreningsmedlemmar med uppdrag i HSB Stockholm Kristina Lövgren har under 2011 varit ledamot i HSB Stockholm Distrikt Innerstaden och även ledamot av HSB Stockholms förvaltningsutskott. Grannsamverkan Under 2011 har Leif Östling varit kontaktperson för initiativet Grannsamverkan. Medlemsinformation Vi i Bränneriet Föreningsinformationen Vi i Bränneriet har utkommit med 14 nummer under Redaktörer ur styrelsen har skött om utgivningen och ordförande har varit ansvarig utgivare. ViB som informationsblad har under året kostat runt kronor. Tidningen är momsbefriad. 2

3 Medlemskap i Fonus Föreningen har även under år 2011 varit medlem i Fonus. HLR kurser och hjärtstartare Årsstämman 2009 beslöt att föreningen skulle införskaffa en hjärtstartare (defibrillator) och erbjuda kurs runt detta hölls flera kurser för medlemmar i Bränneriet. Föreningen har köpt in en hjärtstartare som finns placerad bakom kassan hos COOP-nära som ligger centralt bland föreningens hus. I januari 2011 anordnades en kurs i studielokalen Reimersholmsgatan 73, som erbjöds Bränneriets boende. Denna innehöll första hjälpen, hjärtlungräddning och defibrillering och var uppdelad på 2 kvällar à 3 timmar. Kursen var i Röda korsets regi med kursledare Calle Wachelin, och var avgiftsfri för boende i Bränneriet. Kursen var professionellt upplagd; huvudsakligen praktisk men innehöll även en del teori. Alla medlemmar som önskade (14 st.) kunde beredas plats på kursen. EKONOMISK OCH TEKNISK FÖRVALTNING Förvaltning HSB Stockholm har enligt avtal skött den ekonomiska och administrativa förvaltningen samt delar av den löpande tekniska förvaltningen. I förvaltningen har även ingått hanteringen av kontrakt och avgiftsavisering för garageuthyrningen. Förvaltningen har för år 2011 kostat ca kronor. Dessutom har vår anställda personal arbetat med den löpande driften av fastigheterna. Föreningens förvaltare har varit Michael Grufman. Förvaltaren har haft expeditionstid på föreningens maskinistexpedition första onsdagen i månaden kl Föreningen har under året använt HSBs webbbaserade fakturahantering. Vi har även haft stor nytta av webb-tjänsterna från HSB då bokföringen och medlemsinformation funnits tillgänglig via ett webb-gränssnitt. Föreningens alla tillgängliga ritningar är digitaliserade och de finns tillgängliga elektroniskt på CD och HSB Styrelsewebb för föreningen. Anställd personal, entreprenörer Lars Andersson och Kjell Leidermark har varit maskinister åt föreningen under Lars Andersson har under hela året varit anställd på heltid och Kjell Leidermark har arbetat deltid genom eget serviceföretag. Entreprenörer med uppdrag i föreningen under året har bl.a. varit: Kjell Leidermark Skötsel av mark och trädgård Städning i allmänna utrymmen och fönsterputsning Service av hissar Service av garageportar Service styr och regler för värme och ventilation Service ventilation Jouravtal Service av kabel-tv kanaler och antennanläggning Städning och sopning av garaget Tömning sopsäckar i garaget Containertömning Mattvätt i allmänna utrymmen SACAP Kjell Johanssons Trädgårdsservice AB HSB Städ AB Hissgruppen AB CrawfordAllhabo Tobbes TFS AB Bravida AB Svensk Fastighetstjänst AB Canal Digital Kabel TV Stockholm Entreprenad AB Kjell Johanssons Trädgårdsservice AB SITA Carpeting i Stockholm AB 3

4 Kontroll av ytparkering och garage Farligt avfall och grovsopor Skötsel av parkmark Stockholm Parkering AB SITA Kjell Johansson Trädgårdsservice AB i samverkansavtal med Maria-Gamla Stans Stadsdelsnämnd. För bollplanen vid kajen och en del andra ytor har föreningen ett brukaravtal med Stadsdelsnämnden. Brukaravtalet innebär att vi sköter visst underhåll som gräsklippning och liknande men har ingen rätt att förändra området utan tillstånd av kommunen. Föreningens service- och leveransavtal prövas/ omförhandlas och konkurrensutsätts med en viss regelbundenhet. Fastighetsbesiktningar och åtgärder Styrelsen genomför varje år en fastighetsbesiktning. Däremellan utsätts flera objekt för särskilda besiktningar av både styrelsen och inhyrda konsulter. De avslutade och pågående stora entreprenaderna har haft ett antal egna besiktningar av utförda och pågående arbeten. Inbrottsfrekvensen har varit låg under Hyreslokaler Affärslokalen bredvid Coop har varit outhyrd fram till hösten 2011, men uthyrdes sedan till Form och Miljö AB, som har placerat sin verksamhet för offentliga miljöer där. Stockholms Stad via förvaltningar är föreningens största hyresgäst. Styrelsen har arbetat med inriktning att omförhandla kontrakten för de övriga lokaler som Staden hyr så att de liknar de kontrakt som föreningen förhandlat fram för daghemmet Sagan och S:t Örjanskolan. Istappstelefon Brf Bränneriet är ansluten till den tjänst som kallas Istappstelefon. De betyder att föreningen har en kontaktperson som får besked om någon anmäler våra farligheter till Istappstelefonen. Jouravtal Under året har Svensk Fastighetstjänst AB skött jouren åt föreningen. Leverantörer av el, fjärrvärme och vatten Under 2011 har följande företag levererat el, värme och vatten till brf Bränneriet. Fastighetsbesiktningen under 2011 utgjorde en genomgång av läget och summering av senaste decenniets alla underhållsaktiviteter. Mera om genomförda och pågående åtgärder finns längre fram i verksamhetsberättelsen under rubriken Allmänt underhåll. Fastighetsel Elnätsägare Fjärrvärme Vatten Bixia AB Fortum Distribution AB AB Fortum Värme Stockholm Vatten Garaget I föreningens garage förekommer endast tillfälligt några enstaka outhyrda platser. Garagehyresgäst som önskar inburad plats kan få tillgång till detta mot en tilläggsavgift. Platserna för EU-mopeder och motorcyklar har under året haft en rätt bra nyttjandegrad. 4

5 FÖRENINGENS EKONOMI Ekonomi Föreningens ekonomi redovisas i ett eget avsnitt efter textdelen av verksamhetsberättelsen. Till höger visas en enkel översikt av vissa nyckeltal. Allmänt kan sägas att föreningens ekonomiska situation är god. Ekonomisk sammanställning: Nettoomsättning tkr tkr tkr tkr Rörelseresult tkr tkr tkr -546 tkr Res. efter finans.post tkr -113 tkr tkr tkr Balansomslutn tkr tkr tkr tkr Avg./kvm och år 640 kr 640 kr 640 kr 640 kr Fond för yttre underh tkr tkr tkr tkr Årsavgiften har sedan senaste sänkningen år 2001 varit oförändrad. Den genomsnittliga årsavgiften har varit ca 640 kr/m 2. Styrelsen har beslutat att höja årsavgiften med 2 % från Styrelsen har också beslutat att höja garagehyrorna, för en vanlig enkelplats innebär detta att hyran för medlemmar höjs från 577 kr till 700 kr/månad. Detaljer om föreningens lån kan ses i sifferdelen av verksamhetsberättelsen. Styrelsens ambition inför kommande omplaceringar är att i möjligaste mån behålla de låga räntekostnader som föreningen nu har men också att ha lånen placerade så att riskerna ska vara spridda över tiden. Styrelsens målsättning har varit att skapa en ekonomisk trygghet i boendet genom att efter bästa förmåga förvalta byggnader och mark samt se till att avsättning till fonden för det yttre underhållet motsvarar den nivå som bedöms vara nödvändig under innevarande 20årsperiod. Underhållsplanen Föreningen följer i huvudsak den nuvarande underhållsplanen för underhåll av fastigheterna, såväl ut- som invändigt och med de anpassningar som behövs. Tomträttsavgälden Under 2007 fick föreningen avtalen för tomträttsavgälderna omskrivna och förlängda. De nya avtalen har medfört en rejäl höjning av tomträttsavgälden (från ca 7% till ca 17% av våra intäkter), dock gjordes höjning stegvis under tre år. Höjningen gav mer än en fördubbling av avgälden när den under 2011 slagit igenom helt. I kronor innebär detta en avgäld på totalt kr per år. STÖD TILL OLIKA VERKSAMHETER I likhet med tidigare år har föreningen under året lämnat stöd i form av ekonomiska bidrag till verksamheter som varit till nytta för boende i föreningen. Till fritidsverksamheterna för medlemmarna i föreningen utgår inget ekonomiskt stöd utöver vissa engångsinsatser, som vanligtvis ges då nya verksamheter startas. Fritidslokalerna (inte Åttingen och Gästrummen) disponeras hyresfritt av boende i Brf Bränneriet. Fritidsverksamhet i Bränneriet Följande fritidsaktiviteter har förekommit eller finns tillgång till i brf Bränneriet: amatörmålning biljard bordtennis bridge båtklubb gymnastik keramik (lergökarna) konstens vänner/konstsparande körsång miljöarbete, örtagård/höns/kompostering snickeri styrketräning/gym städdag vinprovning vävning Vidare finns tillgång till: bollplan pulkabacke lekplatser roddbåt med elmotor utegrillar 5

6 Fritidslokaler Våra fritidslokaler har även under 2011 använts till ett mängd olika verksamheter. Sommararbetande ungdomar Enligt långvarig tradition har även under 2011 ordnats sommarjobb för ungdomar (15, 16 och 17 år) som är bosatta i föreningen. Under två veckor runt midsommar ordnades arbete åt 8 ungdomar. Kjell Leidermark var deras huvudsakliga arbetsledare. Kostnaden för löner till ungdomarna blev ca kronor exklusive arbetsgivaravgifter och arbetsledning. Föreningens höns Förening har i mer än 15 år haft tillstånd att hålla några höns på Reimersholme, till glädje för både boende och besökande. Hönsen sköts av en grupp engagerade boende på Reimersholme. Vi riktar ett tack till dem för detta arbete som innebär daglig tillsyn. Tillgång till verktyg m.m. De boende i föreningen har på maskinistexpeditionen kunnat låna vissa verktyg som borrhammare, tapetbord, pirra, m.m. Prylen Verksamheten i Prylen, Reimersholmsgatan 53, har fortgått. Prylen sköts ideellt av några boende. Under året 2011 skötte Björn Angelin och Jonna Sandell ordningen i Prylen. Prylen är en lokal där boende kan ställa in funktionsdugliga och hela saker som man inte behöver längre, så att kanske någon annan kan använda dem. En sorts återvinning med andra ord. Boservicekooperativet Ombud i Boservice har varit Lars Gerrby med Leif Östling som suppleant. Föreningen bidrog under året med ca kronor till Boservicekooperativets verksamhet. Kulturkommittén I Reimersholmes Kulturkommitté har Bränneriet representerats av Gun Ekroth och Kaj Fölster. Brf Bränneriets ekonomiska bidrag till Kulturkommittén under 2011 var ca kronor. Bidrag till HPR Föreningen har under 2011 gett ett ekonomiskt bidrag på kronor till HPR, HSB Pensionärsklubb Reimersholme. HPR förfogar dessutom hyresfritt över en mindre lokal. Några exempel på HPR s verksamhet är studiebesök, resor och pubkvällar. Portombud Föreningen har en frivillig person i varje uppgång som kan hjälpa till med en del praktiskt i uppgången, som t.ex. att informera och välkomna nyinflyttade samt se till altaner och gemensamma utrymmen i trappuppgången. Träff för nyinflyttade Styrelsen brukar årligen ha en träff för nyinflyttade medlemmar. Under 2011 hölls en träff i mars månad. Syftet med dessa träffar är att berätta om föreningen och visa föreningens lokaler. Dessutom får de nyinflyttade en möjlighet att både träffa och ställa frågor till representanter från styrelsen. Festdag/Kräftskiva Även 2011 arrangerades Reimersholmes traditionella augustifest, som är en hel festdag. Bland aktiviteterna fanns marknad, konstutställning, judo, danslek för barnen samt musikunderhållning på kvällen till kräftfesten. Trots en del regn under dagen och tidiga kvällen kunde de flesta planerade programpunkterna genomföras delvis inomhus i olika lokaler. På grund av det ostadiga vädret hölls kvällens kräftfest för första gången inte nere på kajen utan uppe vid Konsumtorget under valven, i Boservicelokalen och i den då ännu tomma lokalen bredvid COOP nära. Kräftskivan var som vanligt välbesökt. Festdagen är en aktivitet som är gemensam för alla bostadsrättsföreningar på Reimersholme. 6

7 Vinprovningen Även under 2011 har Svante Böös och Leif Östling varit drivande för vinprovningarna. ÖVRIGT Allmänt underhåll En av de stora underhållsåtgärdena under 2011 var rengöring av våra ventilationskanaler. Detta arbete påbörjades så smått i slutet av 2009 och blev klart i årsskiftet Förutom rengöring så innebär detta jobb att vår ventilation justeras till korrekta flöden som krävs för fastigheten. Renovering av trapphusen Under 2011 har upphandling och start av trapphusrenoveringsprojektet genomförts. Målet är att projektet skall avslutas 31 mars Arbetena har omfattat slipning av Terazzogolven, byte av elledningar och nya trapphusarmaturer med närvarostyrning samt målning av trapphusen i nytt färgschema. De gamla socklarna i trapphusen i plast har också bytts ut mot socklar i Terazzo för att minska brandbelastning och fräscha upp trapphusen. Närvarostyrningen av belysningen förväntas minska elförbrukningen radikalt. Vilplanen har också försetts med LED-belysning för att göra det lättare att använda trapporna. Då våra trapphus är helt mörka vid strömavbrott har trappuppgångarna försetts med nödbelysning som är integrerad i belysningen. I renoveringen kommer entréer och tvättstugeplan att förses med konstnärlig utsmyckning på temat Reimersholmes historia. Pågående arbeten, förbättringar av utemiljön Mindre arbeten har genomförts i utemiljön såsom reparationer av cykelparkeringen vid Reimersholmsgatan 77 och färdigställande av rullstolsrampen till Åttingen Under 2011 blev de sista två av de gamla markplacerade blomlådorna utbytta till nya inom det långsiktiga programmet att byta ut alla blomlådor då dessa höll på att falla samman. Tak och takaltaner Ett bidrag på kronor per takaltan för blommor har betalats ut under året. Garaget Garaget har inte behövt några reparationer under Garantibesiktning av garagearbetena genomfördes under året och en del reparationer genomfördes under garantin. Åttingen Åttingen har under året använts av föreningen och vid 92 tillfällen hyrts av medlemmar. Under 2011 har hyran för Åttingen oförändrat varit 250 kronor per tillfälle. Enbart boende i föreningen har möjlighet att hyra Åttingen. Intäkten har blivit ca kronor. Hyresavgifterna ska bidra till månadsstädning, värme, el m.m. och avskrivning av de renoveringar som gjorts. Intäkten täcker inte kostnaderna för att bedriva uthyrningen av Åttingen. Gästrummen Uthyrningen av de tre gästrummen har resulterat i 587 gästrumsnätter. Intäkterna har blivit ca kronor och bidrar till veckostädning och kostnadstäckning för slitage på utrustning, inredning, värme, el, m.m. Kabel-TV Vid slutet av år 2011 var 266 lägenheter anslutna med det extra kanalutbudet utöver SVT 1, SVT 2, SVT24, TV4, Barnkanalen och Kunskapskanalen. Canal Digital KabelTV har varit vår programleverantör och serviceföretag. De boendes avgifter för det utökade kabel-tvutbudet gav en intäkt på nästan kronor, medan vi till vår kabel-tv-leverantör betalade lite över kronor. De angivna beloppen innebar dock ingen subventionering av det utökade programutbudet, eftersom kostnaden inbegriper en grundkostnad för anläggningsunderhåll och distribution av de fria kanalerna (grundutbudet) som alla lägenheter har tillgång till och alltså betalar gemensamt för. 7

8 Data hemsida Föreningens egen hemsida nås med Styrelsen och maskinisten kan nås via e-post. E-postadresserna är respektive Bredband Föreningens internetleverantör är fortfarande Tele2 som levererar en industriell förbindelse och har inget direktansvar mot föreningens medlemmar vid eventuella fel. Problem med bredbandet anmäls till maskinisten. Medlemmarna erbjuds internetanslutning, möjlighet till egen hemsida och e-post med adresser som slutar till ett konkurrenskraftigt pris. Vid slutet av 2011 var ca 250 lägenheter anslutna till föreningens bredband. De anslutna lägenheterna delar på en hög bithastighet mot internet. Det betyder att man oftast har den bithastighet man kan få på den 100Mbit/s anslutning (100baseT) som finns i kontakten i lägenheten. Föreningens LAN/bredband sköts av några boende i föreningen på frivillig och ideell grund. Detta är en av orsakerna till den låga avgiften på 75 kr/lägenhet och månad. Under 2011 uppgraderade vi switcharna i vårt LAN. De nya switcharna ger några förbättrade egenskaper så att vi ska få färre störningar i framtiden. De är också anpassade för de under 2012 kommande uppgraderingarna av bredbandsnätet. Staden underhållsfrågor samverkan Under 2011 har vi haft kontakt med Stadsdelsförvaltningen bl.a. rörande sanering av klotter och skötsel av Reimersholme. Bl.a. har vi under året haft ett samarbete rörande trädvård då vår trädvårdskonsult även föreslog åtgärder beträffande träd som tillhör Stockholms stad. Avfallshantering Miljöfarligt avfall har liksom tidigare kunnat lämnas i särskilda utrymmen eller har kunnat tas omhand av vår maskinist beroende på typ av avfall. Elektroniska och elektriska saker klassas som miljöfarligt avfall och ska ställas i ett utrymme vid Reimersholmsgatan 65 eller lämnas till maskinisten. För glödlampor, lysrör och batterier, som även de är miljöfarligt avfall, finns särskilda behållare i några av grovsoprummen. Pappersinsamling har som tidigare skett i de mindre grovsoprummen samt i speciella kärl vid Carporten. Den kommunala återvinningsstationen finns vid Reimersholmsgatan, mittemot Åttingen, Den är avsedd för återvinning av papper, glas, metall, kartong och förpackningar och står till föreningsmedlemmarnas förfogande. Snöröjning Vintern under första kvartalet 2011 var hård medan de sista månaderna på året blev nästan snöfria. Vår kostnad för snöröjning var stor jämfört mot ett normalår. Kostnaden blev ca kr. Stipendium Årets Folke Eriksson-stipendium utdelades på stämman till Hönsgruppen. Styrelsens motivering vid stämman 2011 var följande: Trivsel och gemenskap i ett bostadsområde stimuleras bl.a. av att det finns olika träffpunkter och möjligheter till aktiviteter. Ekoparken mellan Reimersholmsgatan 65 och 71 är ett område där det är trevligt att vistas med en vacker örtagård, frigående höns, en grill och bord med sittplatser. Höns har bott och levt i Bränneriet under ett 15-tal år och sköts om dagligen av engagerade medlemmar i Hönsgruppen. Det ursprungliga hönshuset var hela tiden en aning för litet och lågt. Med åren blev också rätt slitet. Flera 8

9 hönsskötare har nog slagit i huvudet då ingen vuxen kunde stå rak i gamla huset. Efter flera års funderingar och planering så sattes en plan i verket i slutet av 2009 och en husbyggsats köptes in. Så under försommaren 2010 byggdes det nya huset upp under Hönsgruppens aktiva ledning och deltagande. De fick även lite hjälp av några andra boende i Bränneriet. Det nya hönshuset blev mer funktionellt och större än det gamla. Inbrott skadegörelse klotter Föreningen har bara haft några enstaka för styrelsen och maskinister kända lägenhets- och källarinbrott/inbrottsförsök under året. Någon gång har garageportarna skadats vid försök att komma in i garaget. Dessutom har klotter sanerats ett flertal gånger. Föreningen har ambitionen att sanera snarast möjligt efter att klotter upptäcks. FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING Budgeten för 2012 Den uppgjorda budgeten för 2012 visar på ett nollresultat efter resultatdisposition. Styrelsen gör varje år en flerårsbudget för vår ekonomi inför uppgörandet av kommande årsbudget. Föreningen undersökte under året fastigheternas fasader och rapporten visar på orsakerna till varför vi haft vissa skador på dessa under de senaste åren. Rapporten pekade på bland annat följande problem med våra fasader: Mjukfogarna mellan tegelpartierna är utslitna och felaktigt gjorda från början. Krönplåtarna är felaktigt gjorda. Plåtarbetena kring våra fönster uppvisar mängder med mindre fel. Behov föreligger att måla och kitta fönstren. Efter en genomgång med vår fasad- och plåtkonsult bedömdes att mjukfogarna och krönplåten behöver åtgärdas inom närtid. Efter att ha insett omfattningen av detta arbete konstaterade styrelsen att avgifterna behöver höjas för att skapa ekonomiskt handlingsutrymme för föreningen. Hyrorna i garaget anpassas också. Styrelsen har gjort bedömningen att månadsavgiften bör höjas 2013 med motsvarande procentsats som 2012, dvs. med 2 %. Avgifterna har varit oförändrade sedan år 2001 och kommer att vara det fram till sista mars Här är det givetvis plats för en brasklapp: om inga ytterligare oförutsedda händelser av betydelse inträffar bör detta räcka som åtgärder för att balansera budgeten på sikt. Under hösten 2012 lät vi expertis utreda mer om lönsamheten för bergvärme, speciellt med hänsyn till Fortums under 2011 nya fjärrvärmetariffer. Alla slutsatser är inte dragna än men föreningens behov av att reparera fasaderna bedöms gå före en eventuell investering i bergvärme. Planerat underhåll för 2012 är: Sagans gård skall renoveras 2012 Renovering av låssystemen påbörjas under 2012 Planerat underhåll/investeringar som kan komma att planeras inför 2013 och framåt är: Reparation av fasadskador inom närtid Fiberbaserat fastighetsnät Utemiljön behöver åtgärdas på vissa ställen, mark och belysning Ljudmiljön Åttingen Perioden fram till 2014 Periodiskt underhåll under innevarande år och de kommande två åren har styrelsen planlagt enligt följande: 2012: Påbörja ett utbyte av vårt gamla låssystem där bl.a. byte till elektroniskt styrda lås ingår, färdigställande av ommålning och utbyte av belysning i våra trappuppgångar. Sagans lekplats renoveras för att uppfylla säkerhetskrav och hyresavtalet. S:t Örjanskolans gård åtgärdas också. 2013: Fortsatt låssystemrenovering. 2014: Fasadreparationer i en eller flera faser. 9

10 STYRELSEN FÖRESLÅR STÄMMAN BE- SLUTA att en avsättning till yttre underhållsfonden görs enligt plan med kronor, ett uttag ur yttre underhållsfonden görs med kronor, samt att årets förlust kronor disponeras i Balanserat resultat. Förslaget i tabellform: Ur balansräkningen Balanserat resultat :- Årets resultat :- Summa fritt eget kapital :- Styrelsen föreslår följande disposition Avsättning till yttre underhållsfond :- Uttag ur yttre underhållsfond :- Balanserat resultat : :- 10

11 Resultaträkning Nettoomsättning Not Fastighetskostnader Drift Not Planerat underhåll Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift Avskrivningar Not Summa fastighetskostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not Summa finansiella poster Årets resultat

12 Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och ombyggnader Not Finansiella anläggningstillgångar Långfristigt värdepappersinnehav Not Andra långfristiga fordringar Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres- och andra kundfordringar Avräkningskonto HSB Stockholm Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kortfristiga placeringar Not Kassa och bank Not Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

13 Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Not 13 Bundet eget kapital Insatser Underhållsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Skulder till kreditinstitut Not Leverantörsskulder Skatteskulder Fond för inre underhåll Övriga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar totalt uttagna Ansvarsförbindelser Fastigo

14 Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Kassaflöde från löpande verksamhet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Investeringar i fastigheter Investeringar/försäljningar av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto hos HSB Stockholm i de likvida medlen 14

15 Redovisningsprinciper m.m. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på byggnader Avskrivning sker enligt en rak avskrivningsplan 1% årligen och grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde och beräknade ekonomiska livslängd. För övriga anläggningar sker avskrivning under 10 år. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan. Inkomstskatt och underskottsavdrag En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 26,3 %. Föreningens skattemässiga underskott har ökat ifrån föregående år och uppgick vid utgången av räkenskapsåret till Övriga bokslutskommentarer Medelantal anställda Innev. år Föreg. år Män Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Arvoden förtroendevalda Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Revisorer Föreningsvald Övriga förtroendevalda/anställda Löner och ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader och förpliktelser Övriga personalkostnader Totalt Löner och arvoden ingår i personalkostnader under not 2 Drift. 15

16 Noter Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder Årsavgifter lokaler Hyror garage Hyror lokaler El Övriga intäkter Bruttoomsättning Avgifts- och hyresbortfall Hyresförluster Avsatt till inre fond Not 2 Drift Personalkostnader Fastighetsskötsel och lokalvård Reparationer El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-TV Övriga avgifter Förvaltningsarvoden Tomträttsavgäld Övriga driftskostnader Not 3 Avskrivningar Byggnader Om- och tillbyggnad Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm Ränteintäkter skattekonto Övriga ränteintäkter Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder Ränteswap kostnader Övriga räntekostnader

17 Noter Not 6 Byggnader och ombyggnader Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde Taxeringsvärde Byggnader Mark Not 7 Aktier, andelar och värdepapper Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Andel i HSB Stockholm Andel i Fonus Andel i Reimersholme Boservice Not 8 Övriga finansiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Årets amortering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Anslutningslån fjärrvärme Fortum Fordran Södermalms Stadsdelsförvaltning Not 9 Övriga kortfristiga fordringar Skattekonto Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Kabel tv Tomträtt Försäkring Förvaltningsarvode Övrigt Upplupna intäkter Grovsopor Övrigt Not 11 Kortfristiga placeringar Fonus Not 12 Kassa och bank Nordea Kassa

18 Noter Not 13 Not 14 Förändring av eget kapital Uppl. Underh.- Balanserat Insatser avgifter fond resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Vinstdisp enl. stämmobeslut Årets resultat Belopp vid årets slut Långfristiga skulder till kreditinstitut Nästa års Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp amortering Nordea Hypotek ,58% Nordea Hypotek ,20% Nordea Hypotek ,47% Nordea Hypotek * 3,37% rörligt Nordea Hypotek ,63% Nordea Hypotek ,44% rörligt * säkrat med ränteswap med ränta 4,62 % löptid Ränteswap är ett räntesäkringsavtal som binder räntan på hela eller delar av rörligt lån under ränteswapens löptid. Långfristiga skulder exklusive kortfristig del Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till Not 15 Övriga kortfristiga skulder Moms Depositioner Källskatt Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyror och avgifter El Planerat underhåll Vatten Reparationer Revision Sociala avgifter Övriga upplupna kostnader

19 Noter Stockholm, den Kristina Lövgren Cecilia Hansson Dan Lundberg Ellinor Englund Gisela Wegnelius Jonna Sandell Olof Ekström Leif Östling Lena Lindell Anders Åkesson Vår revisionsberättelse har - - lämnats beträffande denna årsredovisning Av föreningen vald revisor BoRevision AB Av HSB Riksförbund utsedd revisor 19

20 20

21 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening Bränneriet i Stockholm Organisationsnummer Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för HSB Bostadsrättsförening Bränneriet i Stockholm för räkenskapsåret Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 21

22 Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för HSB Bostadsrättsförening Bränneriet i Stockholm för räkenskapsåret Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar (behandlar), vinsten (förlusten) enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den Av föreningen vald revisor BoRevision AB Av HSB Riksförbund utsedd revisor 22

23 23

24 24

HSB BRF BRÄNNERIET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 2013

HSB BRF BRÄNNERIET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 2013 HSB BRF BRÄNNERIET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 2013 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bränneriet i Stockholm avger följande redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari 31

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tallmohöjden i Nacka

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tallmohöjden i Nacka 1 Styrelsen för Org.nr: 769607-4272 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 2 Förvaltningsberättelse HSB brf Tallmohöjden 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsberättelse. Brf Stureby 2013

Årsberättelse. Brf Stureby 2013 Årsberättelse Brf Stureby 2013 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en bostadsrätt innebär att du bor till självkostnadspris. Det är ingen som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Fjällnäset i Sundbyberg

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Fjällnäset i Sundbyberg Org Nr: 715200-0415 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Fjällnäset i Sundbyberg Org.nr: 715200-0415 får härmed avge årsredovisninq för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30

Läs mer

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

Handlingar till HSB:s bostadsrättsförening Hamnkaptenens årsstämma 21 maj 2014.

Handlingar till HSB:s bostadsrättsförening Hamnkaptenens årsstämma 21 maj 2014. Handlingar till HSB:s bostadsrättsförening Hamnkaptenens årsstämma 21 maj 2014. 1. Kallelse och dagordning. 2. Förvaltningsberättelse och årsredovisning.. 3. Valberedningens förslag. 4. Proposition och

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på

Läs mer

Kallelse till årsstämma:

Kallelse till årsstämma: Kallelse till årsstämma: HSB Bostadsrättsföreningen Luftskeppet i Stockholm 2013-05-08 18.30 Plats: Skarpnäckskyrkan på Skarpnäcks Allé 31 Välkommen att fika fr.o.m. 18.00 1 Dagordning för HSB Bostadsrättsföreningen

Läs mer

HSB BRF SNÖSÄTRA ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF SNÖSÄTRA ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF SNÖSÄTRA ÅRSRedoviSning 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31 Brf TELLUS 2011-01-01 Brf TELLUS 2011-12-31 2006 ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31 1 Brf TELLUS 2006 2011-01-01 2011-12-31 K A L L E L S E Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

HSB:s Brf Mälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. Arsredovisning. 2014-01-01till2014-12-31

HSB:s Brf Mälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. Arsredovisning. 2014-01-01till2014-12-31 HSB:s brf Mälaren i Stockholm Årsredovisning 2014 org nr: 702001-4895 www.hsb.se HSB:s Brf Mälaren i Stockholm Organisationsnummer: 702001-4895 0 Arsredovisning 2014-01-01till2014-12-31 3 HSB:s brfmälaren

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

BRF MALARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

BRF MALARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF MALARSTRAND 2 Org nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Mälarstrand 2 Ka 11 e I se till ordinarie föreningsstämma den 5 maj 2014 klockan 1900. Mötet hålls på Restaurang

Läs mer

Årsredovisning 2013. HSB Brf Imatra

Årsredovisning 2013. HSB Brf Imatra Årsredovisning 2013 HSB Brf Imatra Att bo i en bostadsrättsförening - Vad innebär det? I Brf Imatra bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsagviften

Läs mer

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 214 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning. fl~~.t. HSB:s BrfMälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. 2010-09-01 till 2011-08-31 ~~ ~ ~.

Årsredovisning. fl~~.t. HSB:s BrfMälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. 2010-09-01 till 2011-08-31 ~~ ~ ~. , HSB:s brfmälaren i Stockholm Arsredovisning 2010-2011 org nr: 702001-4895 www.hsb.se HSB:s BrfMälaren i Stockholm Organisationsnummer: 702001-4895 Årsredovisning 2010-09-01 till 2011-08-31 1(10) ~ fl~~.t

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

Handlingar till HSB:s bostadsrättförening Hamnkaptenens årsstämma den 25 maj 2015

Handlingar till HSB:s bostadsrättförening Hamnkaptenens årsstämma den 25 maj 2015 HSB:s Brf Hamnkaptenen i Sthlm, org nr 702002-8200 Handlingar till HSB:s bostadsrättförening Hamnkaptenens årsstämma den 25 maj 2015 2015-04-12 BrfHamnkaptenen Förvaltningsberättelse år 2014 1(11 Att bo

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Palladium i Solna

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Palladium i Solna Styrelsen för Org.nr: 769611-3252 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 107 lägenheter med bostadsrätt och 20 lägenheter och 11 lokaler med hyresrätt.

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 107 lägenheter med bostadsrätt och 20 lägenheter och 11 lokaler med hyresrätt. ÅRSRedoviSning 2014 Brf Pinnpojken Org. Nr.769606-2228 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2014 Föreningens verksamhet Föreningen Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer