Vi skärgårdsbor VALNUMMER. Läs om Riksdagspartiernas svar på tio skärgårdsfrågor SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND. Tidningen från Skärgårdarnas Riksförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi skärgårdsbor VALNUMMER. Läs om Riksdagspartiernas svar på tio skärgårdsfrågor SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND. Tidningen från Skärgårdarnas Riksförbund"

Transkript

1 Vi skärgårdsbor Nr 3, september 2014 Tidningen från Skärgårdarnas Riksförbund VALNUMMER Läs om Riksdagspartiernas svar på tio skärgårdsfrågor SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

2 Rönnskär Foto: Eva Widlund Den 14:e september Det är dagen då det är val till riksdag, landsting och kommun. Oavsett utgången innebär det att maktapparaten ruskas om och nya personer dyker upp som beslutsfattare. Det ligger i valets natur. Vi vet att vi kommer att möta nya ansikten i korridorerna. Skärgårdsbornas speciella frågor brukar inte synas på dagordningarna i dessa tider. Ändå är det så att många av problemen kring arbete, boende och service måste lösas med hjälp av stat och kommun. Både för att värna om en året runt levande skärgård men också för att kunna utveckla och hantera möjligheterna för många att komma ut som besökare samtidigt som man värnar om den unika natur- och kulturmiljön. Inför valet har vi ställt tio frågor till dagens riksdagspartier. Alla har svarat och ni kan läsa svaren i detta nummer av Vi Skärgårdsbor. Vi kan se att det finns ett skärgårdsintresse hos alla partierna och det blir en bra utgångspunkt för samarbete under den kommande mandatperioden. Frågorna vi har ställt kring våra centrala teman; arbete, boende och service, är utvalda för att de har stor aktualitet för oss och att de är viktiga för att skärgården och dess befolkning ska kunna stärkas och inte avvecklas. Som en extra dimension vill vi också visa en demokratisk process i det lilla formatet. Det gäller det lokala valet på Kosteröarna. Valet av den lokala Kosternämnden är resultatet av en lång process för att få en dialog med myndigheterna från en starkare lokal plattform. Snart lägger sig röken efter alla val och vi får veta vilka som blir ledamöter av den nya riksdagen. Vår tro är att riksdagen den kommande mandatperioden ytterligare kommer att stärka sin ställning på regeringens bekostnad. Mycket tyder ju på att det blir en minoritetsregering. En av våra främsta uppenbara uppgifter efter valet blir därför att kontakta alla riksdagspartierna och få kontakt med de av deras ledamöter som vill engagera sig även i skärgårdsfrågorna. Bengt Almkvist ordförande Nr 3, september 2014 Tidningen producerad av Skärgårdarnas Riksförbund. Utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Bengt Almkvist, ordf SRF Redaktion Eva Widlund Foto Om inte annat anges Eva Widlund Postadress Södra Vinön 112, Vinön Redaktionens e-postadress Framsida Spång i Trolska skogen. Foto: Lennart Andersson Förbundets e-postadress Hemsida Produktion och tryck Linderoths Tryckeri, Vingåker 2014 ISSN SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND 2 Vi Skärgårdsbor nr 3 september 2014

3 Vad vill politikerna med skärgården? Tio frågor från Skärgårdarnas Riksförbund Grundsund Foto: Eva Widlund Inför årets val till riksdag, kommun och landsting i september har vi ställt tio frågor till de politiska partierna i riksdagen. Vi valde frågor som har stor aktualitet och fordrar snara lösningar för att skärgården och dess fasta befolkning ska ges möjligheter att utvecklas och inte avvecklas. Vi har fått in svar från alla riksdagspartier, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Nya Moderaterna och Sverigedemokraterna. På följande sidor besvaras frågor kring Bostäder, skatter och strandskydd Den omdiskuterade strandskyddslagen Är en levande skärgård ett riksintresse? Fiskeförvaltning, lokalt och regionalt Fiske av ål Bredband till skärgårdborna Småskaligt skärgårdsjordbruk Fjärrundervisning, en möjlighet för skärgårdsskolorna Mikroproduktion av förnybar el BOSTÄDER, SKATTER OCH STRANDSKYDD Fastighetspriserna stiger i skärgårdarna. Reglerna kring strandskydd har ytterligare begränsat möjligheterna även för skärgårdens fastighetsägare att lösa generationsväxlingar och företagsutveckling. Näringslivsutveckling är i lag förbjudet som skäl för undantag från strandskyddet i skärgårdarna från norska gränsen till Forsmark. Resultatet blir att det är allt svårare för unga familjer att skaffa en bostad och utveckla företag i skärgårdarna. Fastighetstaxeringen finns kvar trots att den inte används för någonting som har med avgifter eller beskattning att göra. Det finns därför en stor oro att så fort valet är över kommer vi tillbaka till frågor om ändrad beskattning av fastigheter. Alla dessa frågor utgör stora problem när man behöver gynnsamma, förutsägbara och trygga förhållanden för skärgårdsborna. Vi Skärgårdsbor nr 3 september

4 1. Vill Ert parti införa en fastighetsskatt baserad på taxeringsvärden? VÄNSTERPARTIET Vänsterpartiet vill att fastighetsskatten ska vara mer rättvis än idag. Därför föreslår vi dels att fastighetsskatten för hyreslägenheter tas bort och dels att fastighetsskatten för villor med ett taxeringsvärde över 3 miljoner kronor (motsvarar marknadsvärde på ca 4,5 miljoner) höjs. Samtidigt utökar vi begränsningsregeln i fastighetsskatten till att gälla alla. På så sätt behöver personer med låga inkomster inte drabbas så hårt om deras hus ligger i ett attraktivt område med höga taxeringsvärden, exempelvis i skärgården. FOLKPARTIET Nej. Vi står bakom dagens system. KRISTDEMOKRATERNA Nej. Det var tack vare Kristdemokraterna som fastighetsskatten avskaffades. Nya MODERATERNA SOCIALDEMOKRATERNA Nej. Vi vill inte förändra beskattningen av fastigheter. MILJÖPARTIET Nej CENTERPARTIET Nej, vi vill inte införa en sådan skatt. Nej. Under föregående mandatperiod avskaffade Moderaterna och Alliansen fastighetsskatten och ersatte den med en lägre fastighetsavgift. Den gamla skatten saknade folkligt stöd samt fungerade på ett sätt som gjorde att den boende inte kunde påverka den egna situationen märkbart. Människor som valt att investera och spara i eget boende drabbades på ett orättfärdigt sätt. SVERIGEDEMOKRATERNA Nej, en sådan skatt vill vi inte införa. 2. Vill Ert parti införa en förmögenhetsskatt där fastigheters taxeringsvärden räknas in? Vi är positiva till ett införande av en förmögenhets skatt men har i dagsläget inget sådant förslag. Nej. Vi drev på för att avskaffa förmögenhetsskatten och vill inte återinföra den. Nej Nej. Vi vill avskaffa taxeringssystemet så att krånglet för småhusägare minskar och boendebeskattning som baseras på marknadsvärde försvåras för framtiden. Nej Nej. Vi vill inte införa någon typ av förmögenhetsskatt. Nej, vi vill inte införa någon förmögenhetsskatt. Nej, en sådan skatt vill vi inte införa. 3. Vill Ert parti medverka till strandskyddslagen ändras så att näringslivsutveckling blir ett godkänt skäl för dispens Nej. Vi anser att landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS- områden) är tillräckligt. Den ändring som nyligen gjordes innebär att en kommun i översiktsplanen kan markera områden viktiga för landsbygdsutveckling som undantagna från strand skydd. Vi är beredda att se över strandskyddslagen ännu en gång om det visar sig att dessa ändringar inte fungerat som det är tänkt. Nej 4 Vi Skärgårdsbor nr 3 september 2014 Vi vill öka kommunernas möjligheter att bevilja dispenser. Det är för svårt och krångligt att få bygglov i strandnära lägen. Det är viktigt att det går att bygga och utnyttja de attraktiva lägen vi har i sjönära lägen, men vi vill också värna strandskyddet i de mest exploaterade områdena. Strandskyddet är en viktig lagstiftning som garanterar rätten för allmänheten att ta sig till strandområden, som skyddar växter och djur och därmed stärker den biologiska mångfalden. Idag omfattar strandskyddet nästintill varje bäck, dike och sjö i hela landet. Det innebär stora pro-

5 blem för många av Sveriges landsbygdskommuner vars möjlighet att bygga i strandnära därmed begränsas. Det är rimligt att reglerna tillämpas med anpassning till att verkligheten ser annorlunda ut på Västkusten jämfört med i Norrlands inland. Det ska vara enklare att få bygga strandnära i landsbygdsområden med lågt exploateringstryck, samtidigt som restriktivitet fortsatt ska råda i områden med högt exploateringstryck. Folkpartiet medverkade i hög grad till vi fick nya strandskyddsregler som tillämpats sedan 2009 där syftet låg i linje med detta. Det är viktigt med uppföljning så att avsikten med lagstiftningen får genomslag. Kristdemokraterna vill ha en grundlig översyn av strandskyddsbestämmelserna framför allt för att underlätta byggandet av strandnära boende i mindre tätbefolkade delar av landet. Även i exploaterade delar av landet, såsom i Stockholms skärgård, innebär dagens tillämpning att äganderätten ibland får en alltför svag ställning, även mot bakgrund av den restriktivitet som är befogad med hänsyn till förvaltarskapstanken och friluftslivet. När bestämmelserna ses över bör en sådan aspekt som näringslivsutveckling ingå. För Nya Moderaterna är det viktigt att strandskyddslagstiftningen fyller sitt syfte, det vill säga att den värnar den biologiska mångfalden i särskilt skyddsvärda områden. Samtidigt ska den inte hindra byggnation och näringslivsutveckling i mindre skyddsvärda områden. Därför har vi tillsammans med Alliansen gjort det enklare att få dispens från strandskyddet när man vill bygga på mark vid sjöar eller dammar som inte är större än 1 hektar samt vid vattendrag som är upp till 2 meter breda. Vi hoppas att det ska leda till en mer ändamålsenlig tillämpning av lagstiftningen som tar hänsyn till både miljön och enskilda markägares rättigheter och behov. Vi vill att beslutsmakten i så stor utsträckning som möjligt ska ligga på kommunnivå. SKÄRGÅRD AV RIKSINTRESSE När frågor om bevarande och exploatering skall avgöras sker avvägningen mellan olika intressen kopplade till de så kallade riksintressena. Här finns i lagtext angivet allt från naturvård, kulturvård, fiske och friluftsliv representerat. Med utsedda statliga verk som ansvarar för att bevaka respektive intresse. Vi ser också att värderingar i avvägningar alltmer följer stadens intressen som norm. För att inte skärgården ska utvecklas till enbart ett fritidsområde med insprängda reservat vill vi markera detta landskaps särpräglade karaktär format av både natur men även av människornas verksamheter. Idag finns ingenstans nämnt att det skulle vara av riksintresse att det finns en året runt levande skärgård. Vi anser att avsaknaden av detta gör att våra önskemål därmed väger lättare hos myndigheterna när olika avvägningar ska göras. 4. Vill ert parti verka för att en året runt levande skärgård skall utgöra ett formellt riksintresse? En året runt levande skärgård ska värnas men vi driver inte krav på att det ska utgöra formellt riksintresse. Nej, men en levande skärgård är ett av våra nationella miljömål vilket kommunerna ska ta hänsyn till när de planerar för exploateringar. Vi har inte tagit ställning till detta. En av Centerpartiets viktigaste frågor är att man ska kunna bo och leva i hela landet. Politiken har som roll att skapa förutsättningar för detta genom att ha hela landet i åtanke vid fattandet av politiska beslut. I miljöbalken är vissa områden utmärkta som riksintressen. I dessa områden regleras markanvändningen och möjligheten till exploatering. Vi anser därför att bara unika områden bör utgöra riksintresse. Om skärgården utsågs till riksintresse enligt miljöbalkens regler finns risk för att byggandet och utvecklingen i området skulle hämmas. Bestämmelserna kring riksintressen handlar om många olika saker, från naturvård till behovet av platser för industriella verksamheter eller tillgången till goda kommunikationer. Allt sådant bidrar sammantaget till en levande skärgård på samma sätt som motsvarande intressen bidrar till en god utveckling på fastlandet. Vi har för närvarande inte lagt några förslag i den riktning ni beskriver, men lyssnar gärna på argument. Kristdemokraterna anser att riksintressesystemet måste reformeras och moderniseras. Den översyn av riksintressen som nu pågår är mycket viktig då nuvarande system är otympligt och föråldrat och inte heller får önskad effekt då i många fall flera riksintressen staplas på varandra. Vi tror att det finns flera vägar att gå för att bevara en levande skärgård, och ett formellt riksintresse behöver nödvändigtvis inte vara lösningen. Bland annat har vi gett Skärgårdarnas Riksförbund 5,1 miljoner kr för att främja skärgården, ökat Landsbygdsprogrammet jämfört med föregående programperiod, ett program som är till för en levande och modern landsbygd, vilket även kommer skärgården till del. Det är en viktig och intressant frågeställning, men inget vi diskuterat i partiet. Vi har dock en tydlig linje att vi vill skapa förutsättningar för att man ska kunna bo och verka i hela landet. Vi Skärgårdsbor nr 3 september

6 FISKE Lagstiftningen kring fiske har under senare år blivit allt hårdare reglerad. I den processen har det traditionella och småskaliga kustfisket blivit förlorare. Bevakningen av överträdelser av floran av regler går många gånger till överdrift. För fiske på havet kan vi också se att EU-regler hanteras olika av olika nationer. När handeln med fiskekvoter ökar behövs det ett ökat skydd för att stärka lokalt och regionalt ansvar och förvaltning. Yrkesmässigt fiske är nog den enda näringsverksamhet som inte får bedrivas på normala företagsekonomiska grunder. Den som fiskar på sitt enskilt ägda fiskevatten får idag inte sälja sina produkter. Kraven på licenser, registreringar och avgifter är direkt avskräckande. Jämför gärna med hur man i lantbruket hanterar de företagare som vill utveckla sin verksamhet. De märkligt utformade reglerna kring ålfisket är ett bra exempel på hur man samtidigt i stort sett knäckt småskaligt skärgårdsfiske på en stor del av kusten. 5. Vill ert parti verka för ökad lokal förvaltning av fisket och även garantera fiskekvoter regionalt? Vi kommer att arbeta för åtgärder som stärker det småskaliga fisket och den lokala förvaltningen och som är förenliga med bevarandet av långsiktigt livskraftiga bestånd i våra hav. Ja, vi vill ha ökad regional förvaltning av fiskekvoter och vi är emot säljbara kvoter som hotar det småskaliga fisket. Runt våra kuster bedrivs småskaligt fiske som skapar råvaror till hög kvalitet till lokala restauranger och butiker, rökerier och fiskberedning. Vi menar att dessa företagare som ofta har fisket som bisyssla har hamnat utanför diskussionen som fiskets överlevnad. Dessa utgör också ett viktigt bidrag för lokal turism. Här måste vi politiskt se till att dessa företag har rimliga villkor och förutsättningar. Ja till ökad lokal förvaltning inom ramen för gemensamma regler (se ål nedan). Vi är emot köp- och säljbara fiskekvoter utan vill att fiskets hållbarhet ska få större genomslag vid fördelning av fiskekvoter. Det tror vi gynnar det småskaliga och kustnära fisket. Centerpartiet har drivit på för att få en regionalförvaltning inom EU och vi har kommit en bra bit på vägen, vi tycker att beslut ska fattas så nära människor som möjligt. Angående fiskekvoter regionalt så är Centerpartiet för att värna det kustnära fisket och levande kustsamhällen och att det finns fiskekvot är en förutsättning för detta. Regeringen håller just nu på att se över kvotsystemet och då ska särskild hänsyn tas till att kustfisket ska ha förutsättningar för ett bra framtida fiske. Fisket måste bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt och hålla sig inom ramen för vetenskapliga bedömningar av vad bestånden tål. Regelverket ska gynna småskaligt och kustnära fiske. Vi vill främja utveckling av fiskemetoder och fiskeredskap med stor selektivitet som är skonsamma för de lokala ekosystemen och som förhindrar icke önskvärda bifångster. Ett långsiktigt hållbart fiske inom biologiskt säkra gränser är grunden för en stabil, lönsam och ekologiskt hållbar fiskenäring. Vi ser det positivt med att utifrån gällande regelverk få en mer lokal förvaltning av fisket. Detta bygger på ett nära samarbete mellan fiskets intresseorganisationer och berörda myndigheter. Ja, Alliansen har gjort det till ett särskilt mål att främja det kustnära småskaliga fisket och att hänsyn ska tas till det småskaliga fiskets förutsättningar när kvoter ska fördelas. Alliansen har även avsatt en andel av torskkvoten i Östersjön för det småskaliga kustfisket och vad gäller laxfisket i Östersjön har det småskaliga kustfisket med fasta fällor premierats. När det pelagiska systemet infördes i Sverige reserverades också kvoter för det småskaliga kustnära fisket, kvoter som inte ingår i systemet för överförbarhet för att det småskaliga fisket inte skulle slås ut till förmån för ett större industrifiske. Vi ser ett behov av att stärka den lokala förvaltningen och ämnar återkomma med konkreta förslag. 6. Vill ert parti helt förbjuda fiske av ål? Ja. Ålen är en utrotningshotad art. Ja, fast det måste göras i hela EU. Vi vill utöka förbudet till att omfatta även kommersiellt fiske. Ål är en hotad art. Nej. Centerpartiet vill ha en översyn av den Europeiska ålplanen där framförallt Frankrikes och Spaniens fiske efter glasål måste stoppas. Vi måste också få fler upp- nedpassager förbi kraftverken. Den svenska ålplanen är utarbetad av Havs- och vattenmyndigheten och är generellt ett bra verktyg för att skapa ett hållbart ålbestånd. Centerpartiet är öppna för justeringar i denna beroende på vad expertisen på området ser som nödvändigt. 6 Vi Skärgårdsbor nr 3 september 2014

7 Folkpartiet anser i likhet med Alliansregeringen att det är angeläget med fortsatta åtgärder inom ramen för den nationella planen för återhämtning av beståndet av ål. Det är också viktigt att hela EU tar ansvar, och därför styrs ålfisket av beslut inom EU:s gemensamma fiskeripolitik. Sveriges nationella förvaltningsplan för ål godkändes av EU-kommissionen i oktober Planen består av fyra huvudinriktningar: skärpta regleringar av fisket, utökade kontrollåtgärder, ökade utsättningar av ål och åtgärder för att minska dödlighet hos blankål i vattendrag. Vi arbetar kontinuerligt för att de samlade åtgärder som genomförs inom hela EU ska leda till ett återhämtat bestånd och ett långsiktigt hållbart ålfiske. Nuvarande arbete med att skydda ålen skall fortsätta. Sverige ska inte ta ensidiga beslut i frågan utan den måste ha samma lösning för de berörda nationerna. När förbudet infördes, infördes även ett undantag för de som var beroende av ålfisket för sin försörjning. Det är viktigt att vi anpassar ålfisket och prövar förbudet utifrån den aktuella situationen för ålen och har en adaptiv förvaltning. Nej! Ål är för många ett viktigt kulturinslag. Däremot måste åtgärder till för att stärka beståndet, vilket t.ex. kan handla om att stärka ålens fortplantningsmiljö. BREDBAND Utbyggnaden av bredband pågår i hela landet. Det är en grundläggande infrastruktur av största betydelse för framtida bosättning och näringsverksamhet. Men det kommer alltid att vara dyrare att bygga ut detta till de som är sist på linjen. Dit hör skärgårdsborna. Dessutom kommer man inte att vilja sätta upp mängder av master i skärgårdarna för mobila system. Det finns alltså en uppenbar risk att skärgårdsbor blir förlorare i utbyggnaden av fiber för telefoni, TV och internet. Hårtefiber Foto: Staffan Berg 7. Vill ert parti besluta om att tillåta ökad andel statligt stöd för att kunna genomföra utbyggnad av bredband i skärgårdarna? Vi kommer att arbeta för ökad takt i bredband- och fiberutbyggnad för hela landsbygden. Något extra stöd för just utbyggnad i skärgården har vi inte föreslagit. När det gäller mobiltäckning i glesbygd föreslår vi att mobilföretagen ska vara med och betala för utbyggnaden av mobilnätet även på platser där det inte är kommersiellt lönsamt. Ja, vi vill att bredbandstäckningen på landsbygden ska förbättras. Samtliga hushåll och fasta verksamhetsställen ska ha tillgång till bra och snabbt bredband med snabb överföring av stora mängder information år Vi har motionerat om mer statliga pengar till bredbandsutbyggnaden på landsbygden generellt. Det är mindre krångel än med pengar inom landsbygdsprogrammet, som är alliansregeringens alternativ. Ja. Från och med i år kommer vi att fördubbla satsningen på byggandet av snabbt bredband på landsbygden. Vi kommer att satsa hela 3,25 miljarder kronor på att bygga snabbt bredband på landsbygden. Under år avsätts 1,1 miljarder kronor för att bygga ut bredband på landsbygden. Folkpartiet anser att satsningarna behöver fortsätta för att möjliggöra bättre IT-kapacitet även utanför städerna. Vi har med frågan om fortsatt bredbandsutbyggnad i vårt valmanifest för Detta skulle förstås också bidra till bredbandsutbyggnad i skärgården. De satsningar som Kristdemokraterna varit med och utformat i det nya landsbygdsprogrammet för utbyggnad av bredband är ett mycket viktigt steg för att ge hela landet tillgång till bredband. Men vi ser att det kan behövas ytterligare satsningar för att ge alla tillgång till bredbandskapacitet. Tillgång till bredband är väldigt viktigt och därför har regeringen ett mål om att 90 % av alla hushåll och arbetsställen ska ha tillgång till snabbt bredband (100 Mbit/s eller högre) år För att bredbandsutbyggnaden ska nå ut även i landsbygden avsätter Alliansen inom ramarna för landsbygdsprogrammet ( ) 3,25 miljarder kronor i stöd för bredbandsutbyggnad. Det är en fördubbling jämfört med förra programperiodens 1,6 miljarder kronor. Regeringens ambition är att 90 procent av hushållen ska ha tillgång till snabbt bredband Risken är då överhängande att de kvarvarande 10 procenten bor på landsbygden. I vissa fall kan bredbandskabel vara omöjligt att dra, men att utelämna hela 10 procent av Sveriges hushåll är ett för lågt ställt mål. Sverigedemokraterna vill höja ambitionen till minst 95 procent av hushållen till Vi Skärgårdsbor nr 3 september

8 Foto: Anna-Karin Utbult Almkvist JORDBRUK Jordbruket i skärgårdarna är helt inriktat på vården av kulturlanskapet och naturvärdena. Ersättningarna för detta arbete avtalas mellan brukare och staten och villkoren regleras genom landsbygdsprogrammet. I skärgårdarna har inte jordbruket samma möjligheter till storleksrationalisering eller maskinsamverkan som på fastlandet bland annat på grund av transportproblemen. Investeringsviljan för framtiden är helt beroende på trovärdigheten i statens syn på en året runt brukad och levande skärgård. 8. Vill ert parti garantera att det ska finnas en långsiktig syn på levande jordbruk i skärgårdarna? Beskriv hur ni anser att detta kan ske. Ja. Vi vill öka det statliga stödet för skötsel och förvaltning av värdefull natur. Skärgården rymmer i detta avseende betydelsefulla arealer. Vi står fast vid de ersättningar i landsbygdsprogrammet som skärgårdsbönderna får. Den moderatledda regeringen tog hösten 2013 bort stöden bara för att våren 2014 återinföra dem. Så vill vi inte arbeta. Vi vill ge stabila förutsättningar för dessa ersättningar för att naturvärden och jobb ska finnas kvar långsiktigt. Ja. Vi vill i första hand styra om ersättningarna för att främja ekologisk produktion och ersätta miljövärden (där t ex mosaiklandskapet är viktigt). Detta tror vi gynnar också jordbrukare i skärgården. Ja, det vill vi. För oss är det otroligt viktigt att vi har ett levande jordbruk i hela landet, så även i skärgården. Vi vill öka matproduktionen i vårt land. Det måste vara enklare och billigare att vara småföretagare och bonde. Därför vill vi sänka skatterna och minska regelbördan för lantbruket. Vi vill förändra sjösäkerhetszonerna, samt upphandlingsregler som missgynnar småföretag och lokal produktion. Vi har också sett till att jordbruksstöden i framtiden blir mer rättvist fördelade över hela landet och på så vis kommer skärgårdsbönderna till del. I Sveriges nya landsbygdsprogram för ingår fortsatt stöd till så kallade mosaikbetesmarker, vilka särskilt återfinns i kust- och skärgårdsområden. I mars 2014 fattade regeringen beslut om att tidigarelägga stödinsatserna eftersom en sen start annars skulle innebära att markerna riskerar att sluta brukas då nyttjarna gör sig av med sina djur. Beslutet var närmast avgörande för att upprätthålla djurhållning och skötsel av skärgårdsområden, som är grunden för både tillgänglighet och för att bevara den biologiska mångfalden. I skärgården innebär de långa avstånden till betesmarkerna utmaningar för att hävda de värdefulla betesmarkerna. För att skötseln av mosaikbetesmarker och avlägset belägna och svårtillgängliga betesmarker ska kunna fortsätta vara i bruk kommer ersättning för skötsel av sådana marker samlas i en ny nationell miljöersättning. Det är viktigt med en levande landsbygd i hela Sverige. Företag som bedriver ett aktivt jordbruk ska kunna få del av ersättningar för de kollektiva nyttor som samtidigt åstadkoms, i form av biologisk mångfald, öppna landskap etc. Genom att vi har förstärkt kommande landsbygdsprogram ökar vi förutsättningarna för en levande landsbygd och ett mer konkurrenskraftigt jordbruk. Bland annat har vi infört ett stöd till nötkreatur för att stärka konkurrensen och hålla våra landskap öppna. Vi kommer även fortsätta ha ett stöd för mosaikbetesmarker som är specifikt för skärgården. Sverigedemokraterna ser ett stort mervärde i skärgårdsbete och annat utmarksbete och har ofta tagit upp det i olika sammanhang i riksdagen. Därför har vi t.ex. föreslagit vissa regelförenklingar där man differentierar mindre jordbruk med storjordbruket. 8 Vi Skärgårdsbor nr 3 september 2014 Visingsö Foto: Eva Vidlund

9 SKÄRGÅRDSBARNENS SKOLOR Skärgårdsbarnens skolor lever ofta under hot om nedläggning. Några av argumenten kan vara bristande elevunderlag, ekonomi eller svårt att kunna anställa lärare som har tillräcklig behörighet i alla ämnen. Kommunikation i realtid över nätet blir allt vanligare på dagens arbetsmarknad och fjärrundervisning över nätet används redan nu i många andra länder. Fjärrundervisning är ett sätt att låta fler elever få tillgång till lärare med spetskunskaper men också ett sätt att tillgodose legitimationskravet på de skolor där det saknas legitimerade lärare. Fjärrundervisning är en viktig del för skärgårdsskolornas framtid. Foto: Eva Widlund 9. Vill ert parti arbeta för att fjärrundervisning utvecklas och blir en godkänd metod i alla ämnen i svensk skola? Vi vill ge Skolverket i uppdrag att bedriva utvecklingsarbete för hur man driver små skolor med hög kvalitet. Att utveckla fjärrundervisning skulle kunna vara en del av detta. Vi har i dagsläget inga sådana förslag, men vi vill att alla barn ska ha rätt till en hög kvalitet i undervisningen, oavsett var de bor. Alla skolor ska vara bra skolor. De flesta kommuner fördelar i dag pengar till skolorna huvudsakligen utifrån hur många elever de har utan att ta hänsyn till de stora skillnader som finns i skolors förutsättningar för sin verksamhet. Vi vill att resurser till skolor ska fördelas efter reella behov. Vi vill att fjärrundervisning ska utvecklas och underlättas men har inte tagit ställning till om det ska bli en godkänd metod i alla ämnen. Vi vill att det ska finnas möjlighet till fjärrundervisning i alla ämnen. Vi har höga kvalitetskrav oavsett var man bor. Med hjälp av utvecklad, flexibelt och nätbaserad undervisning (fjärrundervisning) kan också mindre skolor få tillgång till kompetens. Vi har inte tagit ställning till fjärrundervisning, men kan se att tekniken skapar nya möjligheter. Vi är öppna för att, under förutsättning att den pedagogiska kvaliteten kan garanteras, pröva detta. Ja. Nya Moderaterna vill ha en modern kunskapsskola för alla. Vi vill se mer ny teknik komma till användning i skolan för att möta de olika krav och behov som olika elever och skolor har. Naturligtvis är en skicklig lärare helt avgörande för att lyfta elevernas kunskaper och få de att nå kunskapsmålen. Detta konstaterar även den internationella forskningen så väl som beprövad erfarenhet. Vi menar att det inte finns en given lösning på hur undervisning ska ske. Därför är vi det parti som är tydligast i vårt försvar av det fria skolvalet och friskolor. Ingen annan skola är den andra lik därför måste formerna för undervisning anpassas därefter. Sverigedemokraterna är angelägna om att bevara både by- och skärgårdsskolor. Under förutsättning att undervisning kan ske på ett lämpligt sätt ställer vi oss inte emot en utveckling för ett system med fjärrundervisning som komplement till den vanliga lärarledda undervisningen. Ja, vi vill tillåta fjärrundervisning när det inte går att få tag på behöriga lärare. Foto: Eva Widlund Vi Skärgårdsbor nr 3 september

10 MIKROPRODUKTION AV FÖRNYBAR EL Mikroproduktion av förnybar el ökar och olika utredningar och förslag har lagts fram för hur dessa små producenter skall kunna ersättas för det överskott av el som de periodvis producerar. I dagsläget finns inget lagförslag beslutat. Foto: Eva Widlund 10. Hur skulle ert parti vilja ersätta de elkunder som periodvis producerar ett överskott i sina anläggningar? Vi vill införa ett system för nettodebitering. Avsaknaden av ett system för nettodebitering gör att småskaliga producenter inte får ordentligt betalt för det överskott de levererar. Detta är framför allt ett hinder för utbyggnaden av småskalig solenergi. Med nettodebitering kan producenter av förnybar energi tanka ut sitt överskott på elnätet och kvitta det mot sin elräkning. Systemet är tänkt att nå små producenter. Vi ser framför oss ett system liknande det som införts i en mängd länder. Vänsterpartiet vill också att andelsägd solkraft och vindkraft ska kunna inkluderas i systemet för nettodebitering. Genom att inkludera dessa möjliggör vi för alla hushåll att delta, oavsett om man bor i villa eller lägenhet. Nettodebitering bör införas för andelsägda och småskaliga anläggningar av förnybar energi. Det finns ett stort intresse bland svenskar att producera egen energi via elnät. Vi vill införa nettodebitering som innebär att den mängd förnybar el som privatpersoner eller företag producerar och överför till elnätet kvittas mot den mängd el som de tar mot från elnätet. Utgångspunkten för införandet av nettodebitering bör vara att småskaliga elproducenter har laglig rätt att kräva nettodebitering av det lokala elnätsföretaget. Nettodebitering bör också möjliggöras för de personer som har andelsägande i förnybar elproduktion. Folkpartiet tycker att det är bra om småskalig elproduktion kan uppmuntras. Om enskilda som producerar en nyttighet kan sälja den på detta sätt är det bra. Regeringen har öppnat upp för ett system med nettodebitering av el och frågan bereds för närvarande inom regeringskansliet bland annat för att hitta skattetekniska lösningar så att ett system med ersättning av elkunder som producerar ett överskott i sina anläggningar blir möjligt. Det regelverk som nu kommit på plats, med en Skattereduktion som uppgår till underlaget multiplicerat med 60 öre, ser vi som en bra början. Vi är inte främmande för att gå vidare men först måste denna lösning sätta sig och utvärderas. I våras lade Alliansregeringen fram ett förslag om skattereduktion för privatpersoner och företag som producerar sin egna förnyelsebara el. Just nu justeras förslaget för att det ska kunna bli godkänt av EU-kommissionen, vilket krävs, men förhoppningen är att det ska träda i kraft den 1 januari Detta kommer att innebära att man som privatperson är berättigad till en skattereduktion på upp till kronor per år för den el man matar ut på elnätet. Man bör bl.a. få kvitta mot andra elleveranser (nettodebitering) eller leverera ut på nätet. Se vår riksdagsmotion 2012/13:N253 Folkligt deltagande i 100 procent förnybar energi för mer detaljer. De dagar en mikroproducent får ett elöverskott som levereras ut på elnätet till en elhandlare kan man välja att ta betalt för eller skänka bort elen. Oavsett vilket man väljer vill vi att man ska få ett skatteavdrag för överskottet på elen man producerar. På det viset blir det enklare och mer lönsamt för den som vill producera egen el. Sverigedemokraterna anser att alla energislag skall ges likvärdiga och långsiktiga konkurrensförutsättningar. Nuvarande skattefinansierade subventioner till bl.a. sol och vindkraft kan snedvrida hela det svenska energisystemet och generera undanträngningseffekter gällande konventionella energislag. Stor överproduktion av sol- och vindkraftsel på sommarhalvåret genererar skadlig belastning på elnäten, utbyggnadsbehov av infrastrukturen och därmed stora kostnader för skattebetalarna. Sverigedemokraterna anser inte att det samhällsekonomiskt fördelaktigt att ytterligare tvingas premiera och stödja överproduktion av el ifrån redan subventionerade energislag. 10 Vi Skärgårdsbor nr 3 september 2014

11 Skolfrågorna är högaktuella Ge de små skolorna utvecklingsmöjligheter Regeringen har i dagarna presenterat nya förslag på hur den svenska skolan ska utvecklas. I Malmö presenterade Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Annie Lööf och Göran Hägglund flera nya skolförslag - däribland högre löner till särskilt skickliga lärare. Med mer fokus på kunskap i skolan är målet att Sverige inom tio år ska ha klättrat upp till topp-tio i Pisamätningarna. Tillgänglig för alla Svensk skola ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig för alla, enligt regeringens skolsatsning. Varje förälder ska veta att när barnen kommer hem från skolan har de lärt sig något nytt i en trygg miljö. Alla elever ska mötas av höga förväntningar och ges det stöd och den stimulans som krävs för att nå kunskapsmålen. Mer kunskap I regeringens skolsatsning ingår högre löner för särskilt skickliga lärare, mindre klasser och fler lärare, tioårig grundskola och mer tid för eleverna. Mer om denna skolsatsning går att läsa på regeringens hemsida se Mer kunskap bygger Sverige starkt serade politiker på olika nivåer som besökte montern. Att politiken ger utrymme och låter små skolor utvecklas med tiden och samhällsutvecklingen är en demokratisk rättighet menar Cicci Andersson, projektledare för Små skolor i utveckling. Det är också en skyldighet från politiken att forma regler så att små skolor kan finnas över hela vårt land. Det är dags att lämna idén om att det skulle finnas en motsättning mellan små och stora skolor. Det finns teknik! Och det finns vilja, förebilder och goda exempel hur pedagoger och rektorer arbetar på små skolor med bra resultat. Foto: Eva Widlund ligheter det finns för småskolor att fungera på ett bra sätt. Boken handlar om de små skolorna och deras erfarenheter, upptäckter och lärdomar. Inbjudan nätverksträff Skärgårdarnas Riksförbunds nätverk för skärgårdsskolorna bjuder in till höstmöte 4-5 oktober på Visingsö. Det är Kumlaby skola som är värdar och alla kust- och ö-skolor är välkomna att anmäla sitt intresse att delta på denna kombinerade fortbildningsträff och erfarenhetsutbyte. De som är intresserade kontaktar Skärgårdarnas Riksförbund på Skärgårdsskolor Små skolor i hela vårt land Hur ska eleverna få mer kunskap? Skärgårdarnas Riksförbund och Hela Sverige ska leva har samarbetat med projekt kring de små skolorna i skärgård och landsbygd. Här finns ofta de mindre klasserna som regeringen nu efterfrågar och kunskapen kan lättare byggas på direkta upplevelser i närområdet. I maj hade Skärgårdsskolornas nätverk och projektet Små skolor i utveckling en gemensam monter på Landsbygdsriksdagen. Det var många intres- En skola i tiden Hela Sverige ska leva har gjort en bok En skola i tiden. Den är menad att ge inspiration och visa på potential och vägar för skolans utveckling. I boken ger pedagoger, rektorer, forskare och utredare sin syn på saken i olika skolfrågor. Boken är skriven som en delrapport i projektet för att peka på vilka möj- Eva Widlund Skärgårdsskolor i nätverk Skärgårdarnas Riksförbund Boken kan beställas från Hela Sverige ska levas kansli och kostar 60 kr + porto. För kontakt: tel Vi Skärgårdsbor nr 3 september

12 Att göra sin röst hörd Initiativet med Kosternämnden är intressant att följa. Landets skärgårdsbor har som regel svårt att påverka sin situation genom de traditionella demokratiska processerna. Att engagera sig mer i partipolitiken kräver att man ska vara aktiv och gå på olika typer av möten, ofta på kvällstid och helger. Det är inte lätt när kommunikationerna ser ut som de gör i skärgårdarna. Kosternämnden Dags för ännu ett val på Kosteröarna Möte om vägarna på Koster. Stående längst till höger Göran Lyth från Kosternämnden. Foto: Susanne Enfors-Davies Kosternämnden På Kosteröarna i norra Bohuslän hålls ytterligare ett val utöver de vanliga den 14:e september. Valet till Kosternämnden. Kosterborna väljer då nio personer att representera dem i många av kontakterna med kommunen länsstyrelsen och andra myndigheter. Det är som ett lokalt fullmäktigeval. Reglerna för Kosternämnden säger att alla de cirka 300 mantalsskrivna på öarna, 16 år eller äldre, får rösta. Valbara är samma öbor. Men det finns inga i förväg nominerade kandidater och det bedrivs ingen valkampanj. Man har också bestämt att värna om nämndens legitimitet. Om valdeltagandet blir under 50 % så lägger man ner verksamheten. Hittills har detta inte skett. En ny nämnd har valts i fyra val, 2000, 2002, 2006 och 2010 och valdeltagandet har varit mellan 55 och 75%. Givetvis påverkar man genom intresseföreningar och försöker skapa opinion i olika frågor. Det finns många goda exempel där skärgårdsborna på så vis har lyckats skapa respekt kring sitt engagemang och fått politikerna att lyssna. Men många gånger blir det för enstaka frågor. Det uthålliga arbetet är svårt att hålla på topp. Ö-råd ledde till nämnd I Strömstad kommun var man många gånger osäker på vad Kosterborna egentligen ville. Röster som är emot brukar kunna bli ganska tydliga på stormöten, medan de som vill diskutera hur förändringar ska kunna ske, ofta är mer tystlåtna då tog kosterborna initiativ till att Ö- råd hölls. Dessa samlade ofta många personer kring olika frågor. Men det var ändå svårt att få en mer långsiktig dialog med kommunen om utvecklingsfrågor den vägen. Resultatet blev att ö-borna beslutade bilda en lokal nämnd Kosternämnden. En nämnd för alla Kosterbor och inte representant för någon särskild intresseförening. Förstärkt närdemokrati kallades det och bildade därmed ett lokalpolitiskt forum för att ta fram majoritetsuppfattningar i kontroversiella frågor. Ö-råden finns kvar och vår och höst bjuder Kosternämnden in alla till stormöten. Därmed får Kosternämnden ett tydligare och uthålligare ansvar i förhållande till öborna. På Kosteröarna har besöksnäringen utvecklats starkt. Men här finns också ett levande yrkesfiske och jordbruk som ger öarna karaktär. De 350 bofasta ska jämföras med cirka besökare till öarna under sommarmånaderna. Självklart påverkar denna utveckling öborna och deras liv. Många möten handlar just om att påverka utvecklingen både när det gäller kommunala frågor som skola och kollektivtrafik, men även nationella som processen kring bildande av en nationalpark. Det är inte alltid man varit överens i dessa frågor. Men genom nämnden har öbornas röst ändå kunnat samlats. Därmed har man fått tyngd i sin dialog med Länsstyrelsen. Kosternämnden idag Idag upplever nog ledamöterna i Kosternämnden att man arbetar i något av en uppförsbacke gentemot kommunen. I flera aktuella frågor kring översiktsplaneringen, va-utredningar och hamnupprustningar känner man att det är svårt att få kommunen att lyssna. Kosternämnden arbetade aktivt vid framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för öarna och detta dokument uppfattade man som en överenskommelse med myndigheterna. Men man kan konstatera att mycket litet, eller nära ingenting, har genomförts av de åtaganden som kommunen tagit på sig i planen. Trots mycket stora ansträngningar de senaste två åren i form av telefonsam- 12 Vi Skärgårdsbor nr 3 september 2014

13 tal, artiklar, insändare, brev, med mera får vi inte igång någon dialog med kommunen säger Göran Lyth som varit med i Kosternämnden sedan begynnelsen. Det verkar som om kommunen anser att när Kosteröarna blev nationalpark så skall Länsstyrelse och Naturvårdsverk ta totalansvar för hela samhället. Vilket de inte gör! Kommunens inställning Man kan tycka att Strömstad kommun skulle vara mäkta stolt över att hysa landets kanske mest uthålliga lokalpolitiska initiativ. Men det är tyvärr inget man visar. En snabb blick på kommunens hemsida visar det vanliga mönstret. Skärgården är affischen utåt. Bilder från Koster, med soligt hav och fina klippor pryder hemsidan. Här finns mycket information om hur lätt det är att besöka skärgården och komma ut till Koster. Men inte en rad om ö-bornas arbete genom Kosternämnden. Inte en rad om det unika lokala valet. Kosternämndens egen hemsida, hittar man inte ens genom sökmotorn på kommunens hemsida. Ronnie Brorsson (s) är kommunstyrelsens ordförande. Han ser Kosternämnden mer som en engagerad samhällsförening. Han framhåller att sådana har man flera av i kommunen och tycker inte att den demokratiska arbetsformen med Kosternämnden är så speciell. Han tycker heller inte att det är angeläget att utöka samverkan med nämnden genom att ge mer ansvar och resurser. Strömstad kommun är så liten att en sådan utveckling inte är motiverad säger han. Det finns uppenbarligen politiska skillnader i synen på detta. Peter Dafteryd (c), som är vice ordförande i kommunstyrelsen tycker att Kosternämnden är bra. Men han tycker att det är synd att kommunen inte tar till vara det lokala engagemanget bättre. Framförallt nämner han värdet i nämndens kompetens kring viktiga frågor som skolan, dricksvattnet, vägarna med mera. Ingen av de två kommunpolitikerna uppfattar kostervalet som traditionellt partipolitiskt. Endast någon enstaka vald ledamot har även varit ledamot av kommunfullmäktige. Framtiden Nämnden har nu funnits i 14 år. Generationsväxling har skett från grundarna till dagens ledamöter. Det är viktigt att våga ta ansvar för lokal utveckling och att våga ta ansvar för svåra avvägningar mellan olika intressen. Rimligen blir avvägningen bättre om den görs tillsammans med ö-borna. Vi får hoppas att en ny Kosternämnd väljs den 14:e september i allmänna val. Bengt Almkvist Hjärtstartare en flyktig fluga? Utbildningar i hjärtlungräddning pågår på olika håll i landet. På Gräsö i Uppland har nu Gräsö Skärgårdsråd genomfört två utbildningar i HLR, hjärtlungräddning samt genomgång av hjärtstartare och första hjälpen. Ämnet blir mer och mer aktuellt eftersom räddningstjänsten drar ner på personal och vi som andra öbor inte helt kan förlita oss på att hjälpen når fram i rätt tid när den behövs, berättar man från Gräsö Skärgårdsråd. Hjälpen behövs nära och bland grannar. Kristina Mattsson berättar att det inte bara är att köpa och montera upp en hjärtstartare och så är allt frid och fröjd. Nej, traditionell hjärtlungräddning är ett måste i inledningsskedet och också därefter enligt instruktion från apparaten som talar om för oss hur vi ska gå till väga. Vi ser nu många annonser i tidningarna om hjärtstartare, men hur många köper och hur många kan hantera den? Kommer intresset att bestå eller falnar det efter en tid? Vi tror att det behövs mycket information för att få fler att gå utbildningarna, menar Kristina Mattsson. Utbildningen är kostsam och därför har Gräsö skärgårdsråd använt möjligheten att i sista minuten få en bygdecheck från Leader Upplandsbygd som bekostar utbildningen. På Gräsön placerar man nu ut ytterligare en hjärtstartare och hoppas att den inte behöver komma till användning. Eva Widlund Bönemöte eller? Foto: Kristina Mattsson Vi Skärgårdsbor nr 3 september

14 Sommartrafik på Vinöleden. Foto: Eva Widlund Byte av färjesamordnare Den 1:a juni pensionerades Karl-Erik Hermansson, Trafikverket från sin post som nationell färjesamordnare. Karl-Erik har jobbat många år med färjor, och har varit operativ chef i Färjerederiet många år. Samarbetet med Karl-Erik har fungerat mycket bra, som färjesamordnare var han en naturlig motpart för SRFs Färjegrupp. Tack för åren som vi har jobbat tillsammans! Ny färjekontakt Ny man på positionen som nationell färjesamordnare är Staffan Eriksson, Hudiksvall. Han är 51 år gammal, sjökapten och ekonom. Kontoret han jobbar från ligger i Gävle. Staffan har jobbat några år som operativ chef i Färjerederiet och är väl insatt i färjedriften. Vi i Färjegruppen träffade Staffan vid vårt möte i Solna i februari när han var med som bisittare. I september får vi känna honom på pulsen för att förbättra tillgängligheten och säkerheten på färjorna i landet. Vi har en spännande tid framför oss, med frågor som SMS, elektroniska tavlor, ökad säkerhet ombord, besättningsman på däck för lastning med mera. Höstmöte med Trafikverket Färjegruppen vässar nu argumenten inför mötet med nationella färjesamordnaren i slutet av september, ett möte som beräknas ta 2½ timme. Vi behöver info från alla leder, hör av er till er kontaktperson, så tar vi upp önskemålen vid mötet. Tacksam om ni hör av er senast den 8/9, så vi får ordning på dagordning och vårt upplägg. Önskar er alla en bra färjehöst! Torbjörn/Holmön Färjegruppen Thorbjörn Lindberg Färjegruppen inom Skärgårdarnas Riksförbund Tack för åren som vi har jobbat tillsammans! Färjegruppen har haft två möten om året med den nationelle färjesamordnare Karl-Erik Hermansson som nu har gått i pension. Foto: Erika Andersson, Trafikverket

15 Färjegruppen rapporterar från regionerna Foto: Truls Persson, Trafikverket Norr I stort sett positiva signaler, Hemsön hade vissa problem när man lånade ut Sanna till Holmön en månad i början av sommaren. Holmöns nya färja Capella beräknas anlända senare delen av september till Holmöleden. Öst I stort sett positiva signaler, Tynningö/ Vaxholm frågan är fortfarande inte löst på ett bra sätt. Vid dubblering avgår färjorna samtidigt på någon led, bör förändras. Två personer ingår i Färjegruppen. Mitt Visingsö har äntligen fått sin nya färja Braheborg i drift, efter en mycket lång certifikat strid. Man har nu full kapacitet på leden. Vinön har upplevt en besöksrusning, där färjornas tidtabell förbättrats till det bästa. Förtursfält och avstånd mellan fordon är frågor som måste på bordet. Syd Aspö utvecklas mycket positivt och ökar invånarantalet, sommarstugor byggs om, nybyggnationen tar fart. Turlistorna fungerar bra, men det behövs bättre kapacitet. Man är lovad en 45-bils färja när 80-bilsfärjan levereras till Väst. Vilket man välkomnar! Vår kontaktperson Gertie Olsson har en vikarie som eventuellt kan närvara vid vårt möte med Trafikverket i september. Väst I väst fortgår sökandet efter ytterligare två personer för att tillsammans med Lena Kjellman ha koll på de flesta lederna i Väst. I stort sett är allt under kontroll, men även i väst är det trångt mellan bilarna. En av lederna har problem med vajern till linfärjan, den skall bytas, visst missnöje har framkommit runt informationen om arbetet. Sveriges största vägfärja till Gullmarsleden i Bohuslän Det blir färjedop den 29 augusti av den nya storfärjan med namnet Saturnus. Färjan ska sättas i trafik mellan Finnsbo och Skår och ersätta den äldre färjan Gullmaj. Trafikverket har satsat 100 miljoner på att bygga den nya storfärjan. Bygget av färjan har pågått i Lettland och i Finland. I maj målades däck och botten på ett varv i Stockholm och nu är färjan på plats i Lysekil. I och med att storfärjan Saturnus sätts in på leden kan färjan Gullmaj flyttas till andra uppgifter i rederiet, meddelar rederichef Anders Werner. Färjan Gullbritt kommer att finnas kvar på leden. Det som är unikt med Saturnus är att det finns tre filer som anpassats för tunga transporter. Tack vare moderna fartygsteknik kan den stora vägfärjan ändå ha en besättning på endast två personer. Gullmarsleden är en av de tyngst trafikerade färjelederna, med omkring transporterade fordon per månad, varav en betydande del består av tunga lastbilstransporter till och från Lysekil. Leden är nästan två kilometer lång. FAKTA Saturnus är 100 meter lång och 18 meter bred. Fartyget är byggt för en last på max 600 ton och har utrymme för 80 bilar och 297 passagerare. Maxfart 11 knop. Eva Widlund Nyhet: Trafikinfo på sms På de gröna tidtabellerna för de olika vägfärjorna står Nyhet: Trafikinfo på sms. Alla färjeleder har nu fått denna SMS tjänst. Tjänsten gäller för den led du väljer att prenumerera på. Du startar din prenumeration genom att via rederiets startsida klicka dig fram till den led du är intresserad av och där anmäla ditt mobilnummer. SMS tjänsten får sin information från trafikledningscentralen dit alla trafikstörningar anmäls av besättningarna. Jag har anmält mig till Vinöleden men ännu inte fått några sms, kanske för att det inte har varit någon trafikstörning här. Från Visingsöleden rapporteras dock att den nya SMS tjänsten har fungerat utmärkt under inkörningsperioden av den nya färjan. Eva Widlund Vi Skärgårdsbor nr 3 september

16 Strandskyddet - igen Stadsbebyggelse nära vatten. Foto: Eva Widlund Lagar och regler kring strandskyddet duggar tätt. Det är inte lätt att hålla ordning på vilka förändringar som är på gång. En ny lag antogs 2009 och kommunerna fick ta över ansvaret för besluten. Då infördes också tydliga regler för när en kommun får ge dispens. Det handlar om stora mängder ärenden där dispenser är nödvändiga eftersom det gäller områden där det bor människor och bedriver verksamhet, där det finns båtar och därmed bryggor, och dessutom fenomen som heter landhöjning. En av de vanligaste typerna av ärenden är just om bryggor och bodar. Trots alla skeptiker på naturvårdssidan har den omvända rollfördelningen visat sig fungera mycket bra. Länsstyrelserna har haft en hårdbevakning av alla kommunala dispenser men har enligt egen undersökning bara överprövat cirka 12% av besluten. Av dessa statliga ingripanden blev endast drygt 1/3 upphävda. Totalt ca 4,5% av alla dispenser. Detta var ändå under en period direkt efter införande av nya regler. Hur många meter ska gälla? Det generella strandskyddet är enligt lagen 100 meter från strandkanten upp på land och lika långt ut i vattnet. Det gäller alla stränder vid havet, insjöar och vattendrag oavsett hur landskapet ser ut. Utöver denna zon får varje län genom Länsstyrelsen ta ett eget beslut om att utöka strandskyddet om det finns särskilda skäl. Utökningen kan då bli från de lagstadgade 100 m upp till maximalt 300 m. Men en sådan utvidgning får ske bara om det verkligen behövs för att säkerställa strandskyddets två syften. Att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden. Att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Just nu pågår en översyn av utvidgade strandskyddsområden. Naturvårdsverket har konstaterat att det idag finns stora områden med utvidgat strandskydd utan tydligt motiverade skäl. Översynen ska vara klar till den 31 december Då ska länen ange om någon utvidgning ska ske och motivera varför. Det ska finnas ett tydligt och långsiktigt behov av ett utvidgat område. Utveckling förbjuden Frågor kring strandskyddet är starkt värdeladdade och saknar ofta koppling till hur verkligheten ser ut på plats. Pendeln har svängt väldigt långt till förmån för konserverande och bevarande. Det märks på många sätt. Kanske tydligast i skärgårdarna. Strandskyddet hör hemma i miljöbalken. I lagstiftningen anges sex särskilda skäl som kan åberopas för att få dispenser från strandskyddet om man vill bygga något. 1. Området har tagits i anspråk så att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. 2. Området är avskilt från stranden genom väg, bebyggelse eller annan exploatering. 3. Området behövs för en anläggning som måste ligga vid vattnet. 4. Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet. 5. Området behövs för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. 6. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. För att markera möjligheten även till utveckling av mänsklig verksamhet inom strandområdena infördes 2010 bestämmelser att landsbygdsutveckling också kan vara en grund för dispens. Det hanteras genom att kommunerna får utse områden för landsbygdsutveckling i strandnära områden, LIS-områden. Detta ska ske i den kommunala översiktsplanen och gälla lämpliga områden för byggnader eller anläggningar som bidrar till sysselsättning, bättre serviceunderlag eller olika former av kommersiell och offentlig service. Det hårresande är att lagstiftningen säger att sådana LIS-områden inte får anges vid havskusten eller skärgårdsområden från norska gränsen till Forsmark, eller på Öland. På Gotland går det dock bra! 16 Vi Skärgårdsbor nr 3 september 2014

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Vi skärgårdsbor I detta nummer: Vad vill politikerna med skärgården i Sverige? Framtidens friluftsliv på vems villkor? SRF med på Landsbygdsriksdagen SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Vi Skärgårdsbor nr 2 september

Läs mer

Skärgård För Framtid. Skärgårdarnas Riksförbund

Skärgård För Framtid. Skärgårdarnas Riksförbund Skärgård För Framtid Skärgårdarnas Riksförbund Skärgård För Framtid Arbete, boende och service i landets skärgårdar Skärgårdarnas Riksförbund En informationsskrift från Skärgårdarnas Riksförbund info@skargardarnasriksforbund.se

Läs mer

Vi skärgårdsbor. I detta nummer Skärgårdsskolorna och framtiden Årsstämma med Transportseminarium Anholt, ett komplett ö-samhälle i Kattegatt

Vi skärgårdsbor. I detta nummer Skärgårdsskolorna och framtiden Årsstämma med Transportseminarium Anholt, ett komplett ö-samhälle i Kattegatt Vi skärgårdsbor Nr 1 april 2013 Tidningen från Skärgårdarnas Riksförbund I detta nummer Skärgårdsskolorna och framtiden Årsstämma med Transportseminarium Anholt, ett komplett ö-samhälle i Kattegatt SKÄRGÅRDARNAS

Läs mer

Prioriteringar i regelförbättringsarbetet

Prioriteringar i regelförbättringsarbetet Prioriteringar i regelförbättringsarbetet Intervjuer med riksdagspartiernas talespersoner och SKOP-undersökning med svenska företagare 1 Våren 2013 Näringslivets Regelnämnd, NNR, Stockholm, 2013 Produktion

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer

MEDLEMSBLADET. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening

MEDLEMSBLADET. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening MEDLEMSBLADET Nr 3b, 2012 Pris 50:- Blidö- Frötuna Skärgårdsförening Skolnedläggningar kommunens hot mot skärgården Vagnsunda skärgårdsbyn vid vägens slut Kallelse till årsmöte Jisses vad fort tiden går!

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

VAL 2014. Läs om partiernas bredbandspolitik

VAL 2014. Läs om partiernas bredbandspolitik VAL 2014 Läs om partiernas bredbandspolitik stadsnätsmagasinets VALbilaga 2014 Inför stundande val känner vi på partiernas åsikter när det gäller Sveriges framtida IT-infrastruktur. 1 Målet med regeringens

Läs mer

RAPPORT. Ett hem åt alla. Kristdemokraternas bostadspolitik 2014-2018. www.kristdemokraterna.se

RAPPORT. Ett hem åt alla. Kristdemokraternas bostadspolitik 2014-2018. www.kristdemokraterna.se RAPPORT Ett hem åt alla Kristdemokraternas bostadspolitik 2014-2018 1 www.kristdemokraterna.se Innehåll SAMMANFATTNING AV FÖRSLAGEN I PUNKTFORM... 3 EN KRISTDEMOKRATISK BOSTADSPOLITIK... 5 BAKGRUND...

Läs mer

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Oktober 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 LOV i äldreomsorgen en bakgrund... 5 3 Beräkningen av ersättningsnivåerna... 9 4 Underskott

Läs mer

Lokal förvaltning av naturresurser

Lokal förvaltning av naturresurser Lokal förvaltning av naturresurser Från ord och till handling Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva, Inlandskommunernas ekonomiska förening, Equal UP Glesbygdens förnyelse, Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert.

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert. Nummer 3 September 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Ta emot en praktikant i höst. Valspecial Valets viktigaste företagarfrågor

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

MÖT WANJA INTERVJU MED DE RÖDGRÖNA HENKAS RÅD

MÖT WANJA INTERVJU MED DE RÖDGRÖNA HENKAS RÅD SPECIAL UTGÅVA SEPTEMBER 2010 MÖT WANJA INTERVJU MED DE RÖDGRÖNA HENKAS RÅD VAL 2010 1 ORDFÖRANDE HAR ORDET JAN-HENRIK SANDBERG S nart är det val och jag tänker, som så många andra, försöka påverka dig

Läs mer

VALET ÄR DITT! HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK

VALET ÄR DITT! HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FRAMTIDSVECKAN VÄSTERNORRLAND HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK VALET ÄR DITT! Vårens bilaga från Framtidsveckan Västernorrland fokuserar

Läs mer

Ett LAG:arbete inom Leader Gotland. Leader Gotlands omvärldsanalys 2012 2014

Ett LAG:arbete inom Leader Gotland. Leader Gotlands omvärldsanalys 2012 2014 Ett LAG:arbete inom Leader Gotland Leader Gotlands omvärldsanalys 2012 2014 Förord LAG ordförande Ola Lindvall reflekterar För att stärka LAG:s, styrelsen i Leader Gotlands styrelse, kunskap och förutsättningar

Läs mer

Strandskydd en vägledning för planering och prövning

Strandskydd en vägledning för planering och prövning Strandskydd en vägledning för planering och prövning handbok 2009:4 utgåva 2 februari 2012 Strandskydd en vägledning för planering och prövning Handbok 2009:4 Utgåva 2 Februari 2012 Framtagen av Naturvårdsverket

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar

Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar En sammanställning av den regionala naturvårdens kunskaper och erfarenheter Jordbruksverket Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Rapport 2004:11

Läs mer

BESKATTNING AV BOENDE

BESKATTNING AV BOENDE BESKATTNING AV BOENDE EN VITBOK april 2007 Skärgårdarnas Riksförbund Skärgård för Framtid Denna vitbok ingår i Skärgårdarnas Riksförbunds serie beskrivningar över tillståndet i landets skärgårdar. Med

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR VAD GÖR EN ELDSJÄL? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet Meddelande 2004:05 Rapporten är framtagen

Läs mer

Alla behövs. i bygget av ett bättre Sverige

Alla behövs. i bygget av ett bättre Sverige Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige 1 2 Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige Innehåll Om boken Utgiven av Nya Moderaterna 2014 Box 2080, 103 12 Stockholm Tel 08-676 80 00 info@moderat.se www.moderat.se

Läs mer

You wouldn t accept lag offline, so why do it online?

You wouldn t accept lag offline, so why do it online? magasinet från svenska stadsnätsföreningen # 2 september 2014 You wouldn t accept lag offline, so why do it online? Ume.nets reklamfilm gör succé på Youtube Din bästa köpare och säljare! Snabbare bredband

Läs mer

Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3

Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3 Motioner och motionssvar till Stockholms Socialdemokratiska Kvinnodistrikts distriktsmöte 2014 Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3 VALBEREDNING, ALLMÄNT OCH SPECIFIKT...

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna Så många vindkraftverk ska byggas Kommunerna tjänar på vindkraften sid 4 sid 18 sid 34

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna Så många vindkraftverk ska byggas Kommunerna tjänar på vindkraften sid 4 sid 18 sid 34 v i n d k r a f nummer 1 västerbotten 2012 ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna sid 4 Så många vindkraftverk ska byggas sid 18 Kommunerna tjänar på vindkraften sid 34 2 v i n d k r a f t tidningen

Läs mer