ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-22:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 113 SN 114 SN 115 SN 116 SN 117 SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare, tid och plats Godkännande och komplettering av föredragningslistan Information vårdtyngdsmätnings program ÅMHMS rapport Inköp av hjärtstartare Barnomsorg: Barnomsorgsplats i samhällsstödd enskild barnomsorg Delgivningar SN 122 Närvårdare 100% SN 123 SN 124 SN 125 SN 127 SN 128 Förslag till stängningar på daghemmet nyckelpigan under Närvårdare 75% natt Mat avvikelse rapport Situationen på Solgården Inköp av arbetsjackor till köket Äldreomsorg: utökande av ledandenärvårdare tjänst Jessica Björn Vik Socialchef

2 Nr. 9 Plats och tid Kommunkansli måndagen den kl. 19:00-22:00 Beslutande Jan-Anders Öström Henrietta Hellström Kerstin Wikgren Rune Söderlund Britt Berthen-Eklund ordförande viceordförande Frånvarande ledamot Frånvarande Föredragande Jessica Björn Vik Socialchef Övriga närvarande Paragrafer Underskrifter Ordförande Sekreterare Jan-Anders Öström Jessica Björn Protokolljustering Ort och tid Eckerö måndagen den, kl. 22:00 Henrietta Hellström Rune Söderlund. Plats och tid Kommunkansliet i Överby den kl Intygar bestyrks Ort och tid Underskrift

3 2 SN 113 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET Socialnämnden 113 FÖRSLAG: Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. BESLUT: Enligt förslag

4 3 SN 114 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS Socialnämnden 114 FÖRSLAG: Henrietta Hellström och Rune Söderlund föreslås som protokolljusterare. Justering efter mötet. BESLUT: Enligt förslag

5 4 SN 115 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN Socialnämnden 1115 FÖRSLAG: Föredragningslistan godkänns utan kompletteringar. BESLUT: Beslut enligt förslag

6 5 SN 116 INFORMATION VÅRDTYNGDSMÄTNINGS PROGRAM Socialnämnden 1116 Maria Eriksson, projektansvarig för De gamlas hems samarbetsprojekt kring vårdtyngdsmätning inom äldreomsorgen, informerar. Förslag Socialnämnden antecknar informationen till kännedom. BESLUT Enligt beslut

7 6 Dnr: SOC 221/2015 SN 117 ÅMHMS RAPPORT Socialnämnden 117 Inspektion av tillfälligt kök i container på gårdsplan vid solgårdens varumottagning. Inspektion skedde med anledning av den anmälan om betydande ändring av livsmedelsverksamhet som kommunen gjort. Inspektionen gjordes oanmält den av Patrik Lundin, närvarande var vik Socialchef Jessica Björn och kocken Pirjo Mattsson. Hänv: ÅMHMs protokoll, Diarie nr:221/2015 Förslag: Socialnämnden behandlar det av inspektionen konstaterade avvikelser. BESLUT: Vik Socialchefen svarar på ÅMHMs rapport.

8 7 SN 118 INKÖP AV HJÄRTSTARTARE Socialnämnden 118 Hjärtstopp kan drabba vem som helst, närsomhelst, helt plötsligt. Utan hjälp överlever endast ca 5 %. Att ha en hjärtstartare till hands ökar möjligheten till överlevnad med upp till 75 %, detta förutsatt att den drabbade defibrilleras (får en elstöt ifrån hjärtstartare) inom 5 min. En hjärtstartare är enkel och kan användas av alla, när du öppnar den talar den om för dig exakt hur du skall göra. Man kan aldrig förvärra situationen med en hjärtstartare, den gör en analys och arbetar sedan utefter denna. Källa: Svenska Rådet för Hjärt-och Lungräddning Enligt Folkhälsans projekt Hjärtstartare på Åland finns i dag 170 hjärtstartare på Åland varav 4 i Eckerö kommun. Samtliga 4 är placerade i norra Storby. En hjärtstartare kostar ca 1600 euro inklusive montering, service och utbildning av användande. Förslag I budget 2015 finns ej medel för inköp av hjärtstartare men kommunen har beviljats ersättning från projekt Lions att få 50% av summan på en hjärtstartare subventionerad. Erbjudandet gäller till och med Socialnämnden beslutar delegera till vik. socialchef att upprätta och sända ut anbudsförfrågan om inköp av två hjärtstartare i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (FFS 2007/348). När offerterna inkommit sammanställs dessa och socialnämnden fattar beslut. Hjärtstartarna bör placeras enligt följande: En hjärtstartare på Solgården En hjärtstartare på Småpigorna/Ugglorna BESLUT Socialchefen får i uppdrag att köpa in en hjärtstartare till Solgården med delfinansiering av Lions.

9 8 SN 119 BARNOMSORG: BARNOMSORGSPLATS I SAMHÄLLSSTÖDD ENSKILD BARNOMSORG 119 Eckerö kommun har beviljat rätt till plats för barn vid samhällsstödd enskild barnomsorg i enlighet med Barnomsorgslagen (2011:86). Enligt barnomsorgslagen 4 kap 24 framgår följande: Avgift och rätt till ersättningsandel vid samhällsstödd enskild barnomsorg För barnomsorg som drivs som samhällsstödd enskild barnomsorg, ska fastställas en taxa för de avgifter barnets vårdnadshavare ska betala för den barnomsorg barnet utnyttjar. Taxan ska sändas till kommunen för kännedom. För ett barn som erhåller barnomsorg som drivs som samhällsstödd enskild barnomsorg, ska barnets hemkommun till huvudmannen, för sådan barnomsorg som vårdnadshavaren enligt 4 kap. har rätt till för sitt barn, betala en ersättningsandel, vilken inte oskäligt avviker från vad en motsvarande kommunal barnomsorgsplats kostar. Förslag Eckerö kommun förbinder sig att betala den ersättningsandel kommunen är skyldig att betala i enlighet med barnomsorgslagen 4 kap 24. BESLUT Enligt förslag

10 9 SN 120 DELGIVNINGAR Socialnämnden 120 Tjänstemannabeslut Barnomsorg Beslutsfattare: Gun Sivén, daghemsföreståndare Beslutets innehåll 14 Bo. Beviljande av dagvårdsplats på Småpigorna from 7/ Bo. Beviljande av dagvårdsplats på Småpigorna from 5/ Beviljande av 2 sem.d 6-7/ Beviljande av 5 sem.d 7-11/9-15 Tjänstemannabeslut Socialkansliet Beslutsfattare: Jessica Björn, vik Socialchef Beslutets innehåll 8/ÄO/15 Avslag, ansökan om stöd för vård av närstående 9/ÄO/15 Avslag, ansökan om stöd för vård av närstående 22/PB/15 Tove Uvemo Moritz anställs som socialarbetare 100 %, /PB/15 Godkännande av uppsägning 25/PB/15 Beslut om erfarenhets tillägg 26/PB/15 Beslut om erfarenhets tillägg 15/HO/15 Beslut om utökad fixtjänst

11 10 SN 121 FÖRSLAG TILL STÄNGNINGAR PÅ DAGHEMMET NYCKELPIGAN UNDER Socialnämnden 121 Bilaga: förslag på stängningar Bifogat daghemsföreståndarens förslag på stängningar på daghemmet Nyckelpigan under verksamhetsåret FÖRSLAG: Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter om daghemmets stängningar i enlighet med bilagan. BESLUT: Enligt förslag

12 11 Dnr: SOC 191/2015 SN 122 NÄRVÅRDARE 100% Socialnämnden 122 En ordinarie tjänst som närvårdare inom äldreomsorgen i Eckerö kommun har varit lediganslagen till den kl 15:00. Inom angiven ansökningstid inkom fem ansökningar. Rekryteringsgruppen, bestående av vik. socialchef Jessica Björn och socialnämndens ordförande Jan-Anders Öström har gått igenom ansökningarna. Förslag Rekryteringsgruppen föreslår att Sandra Karlsson skall tilldelas den ordinarie tjänsten som närvårdare. Sandra är behörig, har arbetslivserfarenhet och arbetar idag som närvårdare på Solgården, hon har även fått förtroende som ledande närvårdare. BESLUT Enligt förslag Med anledning av Sandras tidigare anställning inom kommunen tilllämpas ingen prövotid. Lön och avtal enligt Akta.

13 12 Dnr: SOC 198/2015 SN 123 NÄRVÅRDARE 75% NATT Socialnämnden 123 Vid socialnämndens möte den beviljades tjänstledighet för en tjänst som närvårdare natt 75 % för tiden Nattjänsten har varit utannonserad till den kl 15:00. Inom utsatt tid har tio stycken ansökningar inkommit. Rekryteringsgruppen bestående av vik. socialchef Jessica Björn och ledande närvårdare Sandra Karlsson har valt att kalla tre kandidater till intervju. Förslag Rekryteringsgruppen väljer att föreslå Åsa Willford till tjänsten som närvårdare natt för tiden Åsa har närvårdarutbildning, arbetslivserfarenhet och goda referenser. Hon har tidigare arbetat på Solgården och är uppskattad bland både boende och personal. BESLUT Enligt förslag.

14 13 Dnr: SOC 222/2015 SN 124 MAT AVVIKELSE RAPPORT Socialnämnden 124 Det har till socialnämnden inkommit en avvikelserapport angående maten på Solgården. Hänv: Bilaga 222/2015 Förslag Socialnämnden behandlar avvikelserapporten. BESLUT Socialnämnden kostaterar med anledning av inkommen avvikelserapport att det uppenbarligen förekommer brister i kvaliteten på de måltider som levereras från Solgårdens kök. Socialchefen får i uppdrag att begära in kökspersonalens förklaring.

15 14 SN 125 SITUATIONEN PÅ SOLGÅRDEN Socialnämnden 125 Situationen på Solgården. Behandla skrivelsen till socialnämnden, skrivelsen inkom Hänv: Skrivelse Personal från Solgården bjuds in till socialnämndens möte. BESLUT Socialnämnden beslutar sammankalla personal till den Kök och städ från kl 19:00. Närvårdare till kl 20:00. Socialnämnden, representerad av socialchefen, ordförande och vice ordförande beslutar kalla Leila Kuutamo till ett hörande den kl 19:00 på kommunkansliet i avsikt att avsluta hennes anställningsförhållande under pågående prövotid. Vid hörande skall Kuutamo beredas tillfälle att höras om skälen jämte motiveringarna till att kommunen överväger att upphäva Kuutamos tjänsteförhållanden under prövotid. Kuutamo har rätt att anlita ett biträde vid hörandet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. SN 125 Situationen på Solgården Hörande med äldreomsorgsledaren har genomförts och begäran om uppsägning har inkommit och beviljats Förslag Socialnämnden antecknar informationen till kännedom. BESLUT I och med begäran om uppsägning har inkommit och godkänts föranleds ärendet ingen åtgärd.

16 15

17 16 SN 126 SN 126 Tjänsten som äldreomsorgsledare Socialnämnden 126 KS 227/ Tjänsten som äldreomsorgsledare är åter vakant. Fram till den 31 december 2015 finns en tillfällig lösning genom anställande av socialarbetare med ansvar för äldreomsorgen. Den 13 juni 2014 överlämnande Arbetsgrupp för översyn av arbetsuppgifter inom äldreomsorgen sin slutrapport. I slutrapporten föreslås att tjänsten som äldreomsorgsledare ska omfatta 100 procent med föreståndaruppgifter, socialt arbete över 65 år, beredning inför socialnämnd, budget, bokslut samt utvecklingsarbete. Äldreomsorgsledaren ska vikariera socialchefen samt samarbeta inom närståendevårdsstöd och vård- och serviceplaner (ej barnskydd). Tjänsten föreslås att 60 % bokförs inom äldreomsorgen och 40 % bokförs inom socialkansli. Det finns skäl att avvakta en utannonsering och utreda möjligheten att i detta skede förverkliga ovanstående omorganisering. FÖRSLAG: Kommunstyrelsen beslutar att ge socialnämnden i uppdrag att ta fram förslag på hur arbetsuppgifterna som äldreomsorgsledare kan komma att organiseras i framtiden inom ramen för Eckerö kommuns socialvård eller i samarbete med andra kommuner. SN 126 BESLUT: Leila Kuutamos uppsägning är kommunstyrelsen till kännedom. Socialarbetare på 100 % har anställts fram tills årsskiftet som även kommer sköta delar av äldreomsorgsledaruppgifterna tills annan lösning är möjlig. Kommunstyrelsen beslutar att ge socialnämnden i uppdrag att ta fram förslag på hur arbetsuppgifterna som äldreomsorgsledare kan komma att organiseras i framtiden inom ramen för Eckerö kommuns socialvård eller i samarbete med andra kommuner. Socialnämnden antecknar kommunstyrelsens beslut till kännedom. Förslag Socialnämnden arbetar vidare med ärendet enligt kommunstyrelsens beslut.

18 17 BESLUT Socialnämnden delegerar till socialchefen att arbetar vidare med ärendet enligt kommunstyrelsens beslut.

19 18 SN 127 INKÖP AV ARBETSJACKOR TILL KÖKET Socialnämnden 127 Kökspersonalen vid Solgårdens kök anhåller om medel för inköp av arbetsjackor. Under pågående renovering av solgårdens kök som beräknas vara klar i början av oktober får kökets personal en sträcka att gå utomhus från och till kökscontainrarna. Köks personalen önskar därför varsin regn och vind tålig jacka. Kökspersonalen har sett ut en lämplig vind- och vattentät jacka från Knegarn á 141euro styck. Förslag Socialnämnden behandlar anhållan. BESLUT Socialnämnden beslutar köpa in tre regn och vindtåliga jackor till Solgården för kökets personal att låna under renoveringstiden. Jackorna trycks med Eckerö kommuns logotype och texten: Solgården.

20 19 SN 128 ÄLDREOMSORG: UTÖKANDE AV LEDANDENÄRVÅRDARE TJÄNST Socialnämnden 128 Med anledning av den utredning av tjänsten som äldreomsorgsledare har tjänsten inte lediganslagits efter att den konstaterats vakant. Äldreomsorgsledare tjänsten är därför obesatt. På grund av detta faller en del av arbetsuppgifterna på ledande närvårdare och en annan del på vik. socialchef. Mot bakgrund av detta bör befattningen som ledande närvårdare utökas till att omfatta 70 % istället för nuvarande 30%. Förslag Befattningen som ledande närvårdare utökas till att omfatta 70 % istället för nuvarande 30% fram till och med BESLUT Beslut enligt förslag. Utgår ett personligt lönetillägg på 420 euro under den tid tjänsten är utökad från 30 till 70 %. Tillägget gäller från och med

21 20 ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE ECKERÖ KOMMUN ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING Organ PARAGRAFER: SN: BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 112 KomL rättelseyrkande inte framställas, eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragrafer: Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 KomL kan framställas över beslutet. Paragrafer: , , Enligt 15 FörvaltningsprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet: Fogas till protokollet

22 21 ANVISNING FÖR RÄTTELSYRKANDE Myndighete till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse. Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Myndigheten till vilken rättelse kan yrkas; myndighetens adress och postadress: Socialnämnden i Eckerö Södra Överbyvägen Eckerö Paragrafer: Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delgivning av beslutet. Rättelseyrkandet innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det. protokollet Fogas till

23 22 BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid Myndighet till vilken besvär kan anföras samt besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändras med anledning av rättelseyrkandet kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär av part eller kommunmedlem. Besvärsmyndighet, adress och postadress Ålands Förvaltningsdomstol PB Mariehamn Kommunalbesvär, paragrafer: Besvärstid 30 dagar Förvaltningsbesvär, paragrafer: Besvärstid 30 dagar Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet. Fogas till protokollet

24 23 Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges: ändringssökandes namn, yrke, boningsort och postadress vilket beslut som överklagas vilka ändringar som yrkas i beslutet motiveringar till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv, eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Inlämnande av besvärshandlingarna Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på sändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Tilläggsuppgifter Fogas till protokollet

25 24

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009 PROTOKOLL 5/2009 Organ Sammanträdesdatum Blad Omsorgsnämnden 5 / 2009 7.5.2009 1 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 17.00 19.34 Sammanträdesplats: Hälsostationen i Dalsbruk, matsalen Beslutande:

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid Torsdagen den 22 januari 2015 kl. 18.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 13/2013. Sammanträdesdatum 23.9.2013. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 13/2013. Sammanträdesdatum 23.9.2013. Organ Kommunstyrelsen Nr 13/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. - Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 19.00-19.45 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, viceordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström.

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström. FINSTRÖMS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 Nr 11 Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00 Plats Närvarande Kommungården i Finström Ledamöter: Höglund Roger, ordf. Lindblom Regina,

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 24.9.2014

Sammanträdesdatum 24.9.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24.9.2014 Nr 8/2014 8/100 Sammanträdestid Onsdagen den 24.9.2014, kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata,

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22-37 14.03.2013 1 Sammanträdestid: 18.30-20.15 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen Ingmar Engblom

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 11-21 14.02.2013 1 Sammanträdestid: 13.30-15.30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman närv.

Läs mer

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Nr 6/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.25-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Ersättare x Karlsson Runar, vice ordförande - Söderlund

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 180 Kallelse och beslutförhet KS 181 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Onsdag kl. 16:00 16:30 Sammanträdesplats: Omsorgsbyråer i Vasa, Närpes Videokonferens Närvarande/beslutande X Roger Eriksson, ordförande - Jesper Wikström X Carola Lithén, viceordförande

Läs mer

Styrelsen 07 2014 PROTOKOLL 16.10.2014

Styrelsen 07 2014 PROTOKOLL 16.10.2014 Styrelsen 07 2014 PROTOKOLL 16.10.2014 Styrelsen 16.10.2014 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 07/2014 Tid: 16.10.2014 kl. 14.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer