Klart med avtal Biogasanläggning i drift vid årsskiftet. Ur innehållet. Vår region renhållningsnytt. Vd har ordet... 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klart med avtal Biogasanläggning i drift vid årsskiftet. Ur innehållet. Vår region. 2012 renhållningsnytt. Vd har ordet... 2"

Transkript

1 SAMHÄLLSINFORMATION TILL HUSHÅLLEN FRÅN 2012 renhållningsnytt Vi finns också på Ur innehållet Vd har ordet... 2 Klart med avtal Biogasanläggning i drift vid årsskiftet Kundtjänst... 3 Hushållen väljer Maximiljö Återvinningscentraler - stationer... 6 Öppettider ÅVC... 7 Sortering av förpackningar... 8 Sortering farligt avfall... 9 Klart med avtal - VMAB först med unik rötningsmetod 10 Kompostering Hushållsavfall, latrin, slam och trädgårdsavfall Vår verksamhet Vår region Överenskommelsen i hamn! På bilden ses från vänster Göran Sternsén, VD, VMAB, Tilmann Hauff, försäljningschef, Eisenmann, Sven-Åke Svensson, ordförande i VMAB:s styrelse, och Dr. Yucheng Feng, Eisenmann. Foto: Krisztina Andersson Avtal har skrivits mellan VMAB och det tyska företaget Eisenmann Anlagenbau Gmbh & Co Kg från Stuttgart om byggnation av rötningsanläggning för biogasproduktion. Byggstart sker i mars i år och den planerade biogasanläggningen väntas stå färdig och i drift i slutet av innevarande år. I samband med undertecknandet hölls pressträff där parterna berättade mer om den planerade anläggningen. Sid.10 Olofström MÖRRUM Sölvesborg Karlshamn VMAB har ny symbol Västblekinge Miljö AB samlar sin verksamhet under det kortare namnet VMAB och presenterar samtidigt en ny symbol. Verksamheten har ofta förväxlats med andra kommunala verksamheter, för tydlighetens skull heter bolaget numera enbart VMAB. Den nya logotypen är en modern symbol som ska visa bolagets miljötänkande. Karlshamn Olofström Sölvesborg

2 VD, Göran Sternsén VD har ordet För VMAB har 2011 varit ett av de mest händelserika år som bolaget upplevt. Två riktigt stora händelser tänker jag på först och främst, införandet av Maximiljö och byggandet av rötningsanläggningen som skall producera fordonsgas. Införandet av Maximiljö startade redan 2010 men det stora arbetet kom under Framtill årsskiftet 2011/2012 har i princip samtliga områden införlivats med Maximiljö, kvarstår gör fritidsområden i Sölvesborg och Karlshamn samt vissa delar av centrala Karlshamn. Mindre än 10% kvarstår och dessa kommer att vara anslutna senast under våren Förväntningarna var att så många som möjligt skulle ansluta sig till Maximiljö, ca 80% har gjort detta, det är mer än godkänt. Fler kommer säkert att ansluta sig när man märker vilken hög servicenivå systemet erbjuder. Den andra stora förväntningen var att återvinningsmängderna skulle öka medan restavfallet skulle minska. Under hösten har de första beräkningarna gjorts och det visar på att återvinningen ökar och att restavfallet minskar, alltihop utifrån 2009 års mängder. Restavfallet minskade med hela 10% eller ca 27 kg per invånare och år. Av dessa 27 kg återfinns hela 16 kg i ökad återvinnig av tidningar. För övriga återvinningsmaterial (kartong, glas, metall och plast) ökade återvinning med 10% eller 8 kg per invånare. Resterande mängd ( ) 3 kg per invånare kan bero på ändrade inköpsvanor eller att man tänker på vad man slänger i sopkärlet. De här resultaten är verkligen något för abonnenterna att vara nöjda med. VMAB kommer inte att sitta still utan arbetar vidare med att öka återvinningen och att ändra konsumtionsmönster. Under året har vissa kommuner och kommunala bolag blivit starkt ifrågasatta av pappersindustrin eftersom de numera säljer de insamlade tidningar till Danmark. VMAB ingår bland dessa bolag som har blivit ifrågasatt om exporten av tidningar. Vår tolkning är att EU medlemskapet innebär fri rörlighet mellan Europas länder för varor och därför inte kan ifrågasättas. Anledningen till försäljning av tidningar till Danmark är framförallt att ersättningsnivån är betydligt högre i Danmark. Detta resulterar i att renhållningskollektivet får mer intäkter och inför 2012 kommer taxan att sänkas med 200 kr/år och abonnemang (Maximiljö). En del i Mini/Maximiljö-systemet är att samla in matavfall som en separat fraktion. Den här fraktionen skall användas för att tillverka fordonsgas. Ett stort steg togs den 28 oktober när kontraktet för byggandet av biogasanläggningen skrevs under. Kostnaden för hela byggnationen beräknas till 54 miljoner kr. Energimyndigheten har till anläggningen beviljat ett bidrag på 19 miljoner kr vilket innebär en nettokostnad för VMAB på 35 miljoner kr. Bedömning är att investeringen inte kommer att påverka kostnaden för renhållningstaxan eftersom försäljningen av fordonsgasen kommer att finansiera driften av rötningsanläggningen. Direkt efter avtalstecknandet startade arbeten med markförberedelser och rivning av befintlig utrustning. Den nya anläggningen kommer att vara klar för produktion av fordonsgas i början av Fordonsgasen som VMAB producerar kommer att vara en viktig del av den gas som kommer att behövas i Blekinge. Avfallsmängderna har under året ökat något för bygg och industrin medans hushållsavfallet minskat. Totalt har mängderna ökat i jämförelse med Avsättningen av fraktionerna har under året varit mycket lyckosamma, vilket påverkat det ekonomiska resultatet mycket positivt. År 2011 har varit ett av de mest händelserika åren för VMAB. Mycket har påbörjats som skall verkställas. Vi har även påbörjat samarbetstankar i Blekinge med insamlingen av matavfall, även kommuner utanför Blekinge vill vara med och samarbeta. Detta blir en stor uppgift under 2012 att fullfölja. En stor del i vårt resultat är duktig personal och duktiga entreprenörer samt inte minst duktiga abonnenter som ser till att öka återvinningsmängderna samt att minska restavfallet. Med vänlig hälsning Göran Sternsén Renhållningsnytt 2012 Ansvarig utgivare: Göran Sternsén Redaktör: Krisztina Andersson Foto: Krisztina Andersson och Hans-Peter Bloom Blekinge Bildreportage. Grafisk form: Pernillas Grafiska i Blekinge AB, Mörrum. Tryckeri: MixiPrint AB, Olofström. Mixi Print är Svanen godkänt tryckeri och har licens nummer FSC-märkt papper: Artic silk +, 130g. Adress och kontakt: Västblekinge Miljö AB, Perstorpsvägen , Mörrum, tel , Utgivning: Renhållningsnytt distribueras som årligt nummer till samtliga hushåll i Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommuner. 2

3 Välkommen att kontakta oss! Har du frågor om sortering, tömning av dina hushållskärl eller annat som rör avfallshanteringen. Kontakta oss då på följande telefonnummer: Växel Kundtjänst Vägning och mottagning Ekonomi / administration , Behandling Insamling Information om Maximiljö Information Fax E-post... Kundtjänst svarar på dina frågor om renhållning Kundtjänst tar emot kundernas beställningar och svarar på frågor som rör renhållning och slamtömning. Det kan gälla allt från beställningar, kärlbyten och tömningar samt hämtningar, till att svara på frågor om sortering och öppettider. Kundtjänst förbereder också kundernas fakturaunderlag inför samdebitering med energibolagen i respektive kommun. Kundtjänst svarar även för registrering och klassificering av material i samband med ut- och invägning till anläggningen. Öppettider - kundtjänst Måndag-fredag kl Lunchstängt kl Kundtjänst svarar på frågor om sortering, tömning och annat som rör avfallshanteringen. VMAB miljöbolaget i västra Blekinge VMAB, Västblekinge Miljö AB, är ett kommunalt bolag som ägs av de tre kommunerna Karlshamn, Sölvesborg och Olofström. VMAB:s uppdrag är att samordna avfallshanteringen i de tre kommunerna. VMAB:s ansvarsområde omfattar bland annat insamling och behandling av avfall, drift av anläggning, återvinningscentraler samt kundtjänst. Bolaget har drygt 30 anställda och driver avfallsanläggningen i Mörrum där även den administrativa delen finns. De fem återvinningscentralerna i ägarkommunerna drivs av VMAB:s egen personal. Hämtning av hushållsavfall sker med hjälp av entreprenör. 3

4 Hushållen väljer Maximiljö Flertalet av abonnenterna i västra Blekinge har sedan starten, våren 2010 till årsskiftet haft möjlighet att välja utökat källsorteringssystem genom Maximiljö. Hittills har flertalet av hushållen valt fullsorteringssystemet Maximiljö. Man anger högre grad av service och utökade källsorteringsmöjligheter som skäl till sitt val. Fotnot: Med Maximiljö sorteras matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar medan Minimiljö endast möjliggör sortering av matavfall och restavfall. Så här har abonnenterna valt i: Karlshamns kommun Maximiljö 72% Minimiljö 16% Osorterat 8% Egen kompost 4% Sölvesborgs kommun Maximiljö 78% Minimiljö 13% Osorterat 7% Egen kompost 2% Olofströms kommun Maximiljö (inkl. kretsar) 86% Minimiljö 8% Osorterat 3% Egen kompost 3% kg / inv. / år Före och efter nytt källsorteringssystem: Restavfallsmängden har minskat med 10%. Vad gäller tidningar så har ökning skett med 30%. Övriga fraktioner (förpackningar) har ökat med 10%. Trenden följer intentionerna i avfallsplanen. MAXIMILJÖKUNDER får sänkta kostnader Under 2012 kommer abonnenter med Maximiljösystem att få sänkta kostnader. Kostnaden för ett Maximiljöabonnemang sänks med 200 kronor. VMAB kan sälja de insamlade förpackningarna vilket ger möjlighet att sänka kostnaden för de kunder som bidrar till sorteringen med Maximiljösystemet. Boende i flerfamiljshus får sänkta kostnader för återvinning med 30%. TÖMNING - även röda dagar Tömning av hushållsavfall sker även då ordinarie tömningsdag infaller en helgdag (röd dag). Tänk på att ställa ut kärlet senast kl på tömningsdagen. 4

5 Fritt från hinder Det åligger fastighetsinnehavaren att se till att transportväg för hämtningsfordon samt gångväg hålls lätt framkomlig och fri från hinder som försvårar hämtningen. Vintertid ska vägen snöröjas och hållas halkfri. Vallar som läggs upp av snöröjningsfordon i hämtningsvägen ska om möjligt forslas bort före hämtning av avfall. Att tänka på: det råder god sikt träd och buskage hålls klippta och ansade hinder för framkomlighet längs vägen bor vid en stickväg för renhållningsfordon och lastbil vid alla årstider ojämnheter i vägbanan Vad gör jag om min väg inte är farbar? let till tömningsplats på närmaste farbar väg let själv, kan entreprenören hämta det mot en avgift beroende på förutsättningarna hämtställe (gäller för en mindre grupp fastigheter) om du har frågor om tömning eller placering av ditt kärl, tel KÄLLSORTERING Vad händer med avfallet? Källsortering innebär att du som abonnent sorterar ditt avfall och lägger det i rätt fraktion. Vi ansvarar sedan för att det återvinns på bästa sätt. Samtliga förpackningsslag mellanlagras på avfallsanläggningen i Mörrum och transporteras för vidarebehandling. TIDNINGAR Tidningarna mals ned till ny pappersmassa på ett pappersbruk. Pappersmassan används som råvara till nya produkter som innehåller pappersfibrer. Tidningar består av ca 40-45% returpapper. PAPPERSFÖRPACKNINGAR Pappersförpackningarna pressas ihop i stora balar och fraktas därefter vidare till pappersbruk. På pappersbruket löses balarna upp i vatten och de upplösta fibrerna transporteras sedan in i en pappersmaskin och blir till ny kartong. Den färdiga kartongen rullas upp på stora rullar. Rullarna levereras till företag som tillverkar nya förpackningar. Använda mjölkpaket och sockerpåsar blir på så sätt till nya cornflakes- och vällingpaket. Pappersfibrerna kan återvinnas upp till sju gånger. METALLFÖRPACKNINGAR Stål skiljs från aluminium med hjälp av magneter. Stålet respektive aluminiumet smälts sedan ned. Det smälta stålet blir ny råvara till bl.a. detaljer till byggnads- och fordonsindustrin. Det smälta aluminiumet blir ny råvara i nya förpackningar och bildelar. Metallförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst. GLAS (Färgat/ofärgat) Mellanlagras i två fraktioner (färgat och ofärgat). Efter utsortering av material som ej är glas eller förpackningsmaterial krossas glaset. Det krossade glaset används som råvara i nya produkter som t.ex. nya glasflaskor, isolering och tillsatsmedel i betong. Glas går att återvinna hur många gånger som helst utan kvalitetsförsämring. PLASTFÖRPACKNINGAR Plastförpackningarna sorteras för hand och delas upp efter kvalitet och plastsort. Därefter krossas en del plast till plastgranulat, en del går till förbränning med energiutvinning. Plastgranulaten används som ny råvara i bl.a. bullerplank, diskborstar och blomkrukor. Hårda plastförpackningar kan återvinnas upp till sju gånger. De mjuka plastförpackningarna används oftast som bränsle i värmeverk och blir till värme (fjärrvärme). MATAVFALL Behandlas biologiskt genom kompostering och rötning för framställan av fordonsgas och biogödsel. RESTAVFALL Restavfallet transporteras vidare för energiåtervinning. Hur får jag NYA PAPPERSPÅSAR till matavfallet? Papperspåsarna ska endast användas till matavfall. Vid leverans av matavfallskärl får varje hushåll 80 st papperspåsar. Därefter levereras nya papperspåsar vid behov. För villaägare: Fäst en tom papperspåse under locket på kärlet. Hämtpersonalen lämnar då nya papperspåsar när kärlet töms. För boende i flerfamiljshus: Kontakta din fastighetsägare/fastighetsvärd för påfyllnad av papperspåsar. 5

6 ÅtervinningsCENTRALER ÅVC Personal finns till hands och hjälper till vid sortering och svarar på dina frågor. Inlämning på återvinningscentral är endast till för privatpersoner. På en återvinningscentral kan man lämna samma slags avfall som på en återvinningsstation plus elavfall och farligt avfall samt grovavfall (brännbart och deponi) som trädgårdsavfall, trä, deponi, schaktmassor, wellpapp, brännbart, järnoch metallskrot. Det kostar inget att lämna avfall på återvinningscentral. OBS! Vid större mängd avfall än två kubikmeter, hänvisas du till avfallsanläggningen i Mörrum. ÅtervinningsSTATIONER ÅVS Återvinningsstationerna är obemannade och avsedda för hushåll som vill lämna förpackningar av olika slag. Det kan handla om tidningar, pappersförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar, färgat- eller ofärgat förpackningsglas. På återvinningsstationerna kan du även lämna småbatterier. Grovsopor och annat större avfall får inte lämnas på återvinningsstationerna. OBS! Det är FTI Förpacknings- och Tidningsinsamlingen som driver återvinningsstationerna i kommunerna. För VMAB:s samtliga tre ägarkommuner har VMAB samordningsansvaret vilket innebär att vi tar emot klagomål och synpunkter som vi vidarebefordrar till FTI. Vid frågor om sortering och återvinning av förpackningar, välkommen att kontakta kundtjänst. Mottagen mängd avfall till ÅVC Diagrammen visar mottagna mängder avfall till återvinningscentralerna I Olofströms kommun finns en separat anläggning för trädgårdsavfall (Snatteboda). I diagrammet inkluderas inte siffror för inkommande mängder trädgårdsavfall till kompoststationerna och Snatteboda. Farligt avfall: Spillolja, glykolrester, småkemikalier, lösningsmedel, annat alkaliskt avfall, bekämpningsmedel, färgavfall och trä som innehåller farliga ämnen. Elavfall: Diverse elektronik, stora vitvaror, raka lysrör, lågenergilampor, glödlampor och kylmöbler. Hjärtstartare på återvinningscentralerna Från och med 1 mars kommer samtliga återvinningscentraler att utrustas med hjärtstartare. Utbildning i hur hjärtstartare används kommer att ske för all personal på VMAB. En hjärtstartare är en maskin som med en elektrisk stöt kan starta ett hjärta som har stannat. Den internationella symbolen för hjärtstartare ska finnas överallt där en hjärtstartare finns utplacerad. 6

7 Öppettider ÅTERVINNINGSCENTRALER Sölvesborg, Sölvevägen Måndag och onsdag...kl Torsdag...kl Lördag...kl Tubbaryd Tubbarydsvägen Måndag - fredag...kl Lördag...kl Mörrum Perstorpsvägen Måndag...kl Tisdag - fredag...kl Hällaryd Idrottsplatsen Måndag, onsdag och torsdag..kl Lördag...kl Olofström Traktorvägen Tisdag och torsdag...kl Lördag...kl STÄNGT följande helgdagar 2012: Långfredag 6/4 Påskafton 7/4 Annandag påsk 9/4 Första maj 1/5 Kristi Himmelsfärdsdag 17/5 Pingstafton 26/5 Sveriges Nationaldag 6/6 Midsommarafton 22/6 Midsommardagen 23/6 Alla helgons dag 3/11 Julafton 24/12 Juldagen 25/12 Annandag jul 26/12 Nyårsafton 31/12 Nyårsdagen 1/ Trettondagsafton 5/ Så här sorteras avfallet Till anläggningen i Mörrum och återvinningscentralerna i Karlshamn, Olofström och Sölvesborg, kommer ett flertal olika slags avfallsslag. Allt avfall tas omhand, kontrolleras och sorteras utifrån material och avfallsslag. Här nedan kan du läsa vad som händer med avfallsslag som kommer till VMAB:s anläggningar. BRÄNNBART GROVAVFALL Pulkor, klädda möbler, spannar, plaststolar etc. Transporteras till avfallsanläggningen i Mörrum för mellanlagring. Efter omlastning transporteras avfallet till godkänd förbränningsanläggning. Det brännbara avfallet används som bränsle i värmeverk och blir till värme (fjärrvärme). DEPONI GROVAVFALL Gips, isolering, fönsterrutor etc. Transporteras till avfallsanläggningen i Mörrum för mellanlagring. Transporteras till godkänd anläggning för deponering. Deponi är den avfallsfraktion som inte går att bränna, kompostera eller återvinna utan deponeras på godkänd avfallsanläggning. Så lite avfall som möjligt ska läggas på deponi. Därför är det viktigt att sortera ut allt material som går att återvinna eller energiutvinna på något sätt. TRÄDGÅRDSAVFALL Ris, löv, grenar, gräs etc. Trädgårdsavfallet flisas och genomgår en komposteringsprocess. Processen avslutas med att komposten siktas. Resultatet blir en kompostjord. Jorden används som jordförbättringsmedel. Kompostjorden säljs av VMAB. TRÄ Färgat och ofärgat träavfall. Transporteras till avfallsanläggningen i Mörrum för behandling och mellanlagring. Träet flisas och transporteras därefter vidare till värmeverk för förbränning med energiutvinning. TRÄ TRYCK-IMPREGNERAT Tryckbehandlade brädor och stolpar etc. Transporteras till avfallsanläggningen i Mörrum för mellanlagring. Det tryckimpregnerade träet förbränns i anläggningar med särskild rökgasrening och blir till värme. SCHAKTMASSOR Toalettstolar, handfat, sten, betong, tegel, keramik och porslin. Transporteras till avfallsanläggningen i Mörrum för mellanlagring. Används till utfyllnad vid exempelvis vägbyggnationer etc. JÄRN- OCH METALLSKROT Cyklar, stängselnät, diskbänk etc. Järnoch metallskroten återvinns genom att den smälts ner. Vid nedsmältning blir det nytt stål som kan användas vid tillverkning av nya produkter som t.ex. cyklar och bildelar. Återvinning av stål innebär 75 % sparad energiförbrukning jämfört med utvinning av nytt stål från järnmalm. EL-AVFALL El-kretsen transporterar avfallet till sina respektive mottagare för de olika avfallsslagen. El-avfallet transporteras till respektive förbehandlare för demontering. Ur glödlamporna återvinns bly, volfram och andra metaller. Ur kylmöblernas kylsystem töms freon och olja. Skåpen krossas och resterande freon utvinns ur isoleringen. Metallen och plasten går till återvinning. De farliga batterierna, Nickel-Kadmium batterierna, transporteras vidare för slutbehandling hos Sakab i Kumla. De olika materialen går vidare till återvinning, förbränning med energiutvinning eller tas om hand som farligt avfall. FARLIGT AVFALL Oljor, färg, lim, lösningsmedel, kemikalier etc. Transporteras till behandling på olika orter i Sverige. Behandlingsprocesser för farligt avfall är bl.a. högtemperaturförbränning, kryobehandling (nedfrysning av bl.a. färgrester), våtkemisk behandling, farligt avfall-deponi, biologisk behandling, materialåtervinning. Kemikalier, lösningsmedel, oljor förbränns under hög temperatur. Färgburkar fryses ned så att färgrester kan separeras från förpackningen. Metall- och plastburkarna går till återvinning. Färgresterna går till högtemperaturförbränning. Återvunnen plåt från färgburkar blir armeringsjärn och förbränning ger energiåtervinning. 7

8 Sorteringsguide Tänk på att alla förpackningar ska vara tömda och rengjorda. Förpackningar med olika material ska separeras. Om det inte går att skilja de olika materialen, sorterar du förpackningarna efter det viktmässigt dominerande materialet. Plastförpackningar Endast hårda i Maximiljö. Exempel: Flaskor, burkar, dunkar, små hinkar. Gör så här: Ta av korkar och lock, sortera efter materialslag och lägg dem lösa i behållarna. Lägg alla plastförpackningar lösa i behållarna, inte i hopknutna påsar. Plastartiklar som till exempel möbler och leksaker (inte förpackningar) ska lämnas som grovsopor. Plastflaskor med pant lämnas i butiker. Pappersförpackningar Exempel: Hundmatsäckar, sockerpåsar, pastapaket, presentpapper, mjölk- och juicepaket, skokartonger, toalettrullar och wellpapplådor. Gör så här: Platta till och vik ihop. Lägg mindre förpackningar i större för att spara plats. (Kuvert lägger du i restavfallet och inte i behållaren för pappersförpackningar). Tidningar Exempel: Tidningar, tidsskrifter, kataloger, reklamblad och broschyrer. Gör så här: Ta bort plastpåsar och påklistrade reklamlappar innan du lägger trycksaken i behållaren. (Kuvert lägger du i restavfallet och inte i behållaren för tidningar). Metallförpackningar Exempel: Konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler och lock, tömda och torra färgburkar, aluminiumfolie, aluminiumformar och metallbehållare för värmeljus. Gör så här: Böj in vassa lock på konservburken. Låt hatten på kaviartuben sitta kvar. Burkar med färg- och limrester lämnas som farligt avfall. Metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och andra produkter som inte är förpackningar ska lämnas som metallskrot på återvinningscentralen. Glasförpackningar Exempel: Flaskor och burkar av färgat och ofärgat glas. Gör så här: Skölj ur kladdigt innehåll. Ta av kapsyler, lock och korkar. Sortera dem till återvinning efter materialslag. 33 och 50 cl returflaskor lämnas mot pant i butik. Porslin, keramik och annat glas som inte är förpackningsglas får inte lämnas i glasinsamlingen utan lämnas som restavfall eller som grovsopor. Glödlampor och lysrör får inte lämnas i glasinsamlingen. De ingår i producentansvaret för elektronikavfall och lämnas på någon av kommunens bemannade återvinningscentraler. 8

9 Rätt sortering av farligt avfall Se till att ta hand om farligt avfall, lämna det till någon av våra återvinningscentraler. Detta räknas som farligt avfall: ingsmedel OBS! Läkemedel lämnas alltid till apoteket. Småelektronik Småelektronik klassas som farligt avfall och ska lämnas till återvinningscentral. Tänk på att leksaker ofta innehåller elektronik och batterier. Till gruppen småelektronik hör bland annat: drivs med batteri eller sladd. Kort om farligt avfall era användningen av kemikalier, välj de som är minst skadliga för natur och människor. avfall i naturen, soporna eller avloppet. Det kan ställa till med skador som kan bli svåra att åtgärda. kemikalierna för att undvika kemiska reaktioner. Blanda inte! mpor, borrmaskiner, radio och TV skickas för demontering och återvinning. nerat trä används vid energiutvinning vid särskilda förbränningsanläggningar med tillstånd. 9

10 Avtal klart för unik torrötningsanläggning I slutet av förra året skrevs avtal mellan VMAB och tyska företaget Eisenmann Anlagenbau Gmbh & Co Kg om byggnation av rötningsanläggning. Byggstart sker i vår och färdig anläggning beräknas vara i drift vid årsskiftet. Anläggning består, förutom av rötningsdel, även av en uppgraderingsdel. För byggnationen av uppgraderingsdelen svarar Greenlane Biogas AB. Sedan 2002 finns ett nationellt miljömål som tydligt anger att matavfallet ska återvinnas genom biologisk behandling, inklusive hemkompostering. Den nationella biogasstrategin prioriterar substrat som innebär att kretsloppet kan slutas. En stor del av vårt avfall är biologiskt lättnedbrytbart som kompletterar VMAB:s befintliga anläggning för kompostering och består av bland annat förbehandlare, reaktor för torrötning och gaslager. Den biologiska behandlingen dimensioneras för mottagning av cirka ton organiskt avfall/år, fördelat på ton matavfall och ton strukturmaterial och grönavfall. Intentionerna i avsiktsförklaringen mellan Blekinges kommuner är att det ska finnas minst ett tankställe för biogas i varje kommun i länet. anger placeringen av biogasanläggningen. Den nya anläggningen ska producera 1,8 miljoner Nm3 fordonsgas om året, vilket innebär minskade koldioxidutsläpp med ton/år. På bilden ses de planerade anläggningsdelarna. (Foto: Montage) till exempel matrester och trädgårdsavfall. Genom rötning utvinns näring och energi vilket ger stora miljövinster. Rötning av avfallsprodukter ger unika samhälleliga mervärden som inte tillkommer annan bioenergi, säger Göran Sternsén, VD, VMAB. Förnyelsebar och miljövänlig Biogas bildas när organiskt material, till exempel matavfall, bryts ner av mikroorganismer i syrefri miljö, så kallad rötning. Biogas, som till största delen består av metan och koldioxid, är förnyelsebar och kan användas som miljövänligt fordonsbränsle efter uppgradering. Andra användningsområden är el- och värmeproduktion. Vid rötning bildas också biogödsel som är ett utmärkt gödningsmedel med rikt näringsinnehåll samt i detta unika fallet en kompost. Genom att använda biogödsel i stället för mineralgödsel, återförs växtnäringsämnen, bland annat fosfor, som är en ändlig resurs. Kompost används främst till jordförbättringsmedel eller som en del i jordblandningar. Anläggningen som VMAB nu bygger är unik på så sätt att matavfallet rötas i den konsistens som avfallet uppkommer från. Metoden innebär en stabil drift som inte störs av främmande föremål. Den nya anläggningen Avsiktsförklaring om samarbete Blekinge är i dagsläget det enda län där samtliga kommuner har insamling av matavfall. Kommunerna i Blekinge har tecknat en avsiktsförklaring om samarbete när det gäller behandling av matavfall för produktion av fordonsgas. Tillverkningen av fordonsgas ska i första hand ske från substrat som omfattas av det kommunala ansvaret för hushållsavfall. Intentionerna i avsiktsförklaringen är att kommunerna i Blekinge och aktörer i närregionen ska verka för att skapa gemensamma förutsättningar för tillverkning av fordonsgas. Kommunerna ska gemensamt medverka till att öka intresset för biogas, säger Göran Sternsén. I en biogasanläggning utnyttjas pocessen där organiskt avfall får brytas ner i lufttäta behållare till biogas och biogödsel. Fotnot: Hösten 2010 beviljades VMAB 19 miljoner kronor i statligt stöd för främjande av biogas och förnybar energi. 10

11 Kompostjord till Sveriges Trädgårdar VMAB erbjuder hämtning av trädgårdsavfall. Under perioden vecka 13-46, beroende på var du bor, hämtar vi ditt trädgårdsavfall direkt vid tomtgränsen. Ditt trädgårdsavfall tas omhand och bereds till god och näringsrik kompostjord. Trädgårdsavfallet samlar du i ett 370- liters kärl som hämtas var 14:e dag. VMAB tillhandahåller jordblandningar för plantering, toppdressing och anläggning. Finsiktad kompostjord kan hämtas till ett pris av 150 kr/ton. Normalsiktad trädgårdskompost består av ett lite grövre material och kostar 125 kr/ton. Leverans till hushåll kostar 490 kronor för första säcken och därefter 300 kronor för följande säckar oavsett antal vid samtidigt leverans (med reservation för begränsad tillgång). Una Qvarnström är en av alla VMAB:s kunder som köper kvalitetsjord till trädgården. Una Qvarnström, Nya Stilleryd i Karlshamn, är en trogen kund till VMAB. Hon har de senaste fem åren regelbundet köpt kompostjord från VMAB. Det fungerar bra. Jorden håller hög kvalitet och säckarna är smidiga att hantera, säger Una Qvarnström. I trädgården har hon rabatter som hon har anlagt och en köksträdgård är på väg att ta form. Jag gillar att odla och pyssla i trädgården, det är avkoppling. Beställ tjänsterna För hämtning av trädgårdsavfall eller köp av kompostjord, kontakta kundtjänst, tel Hushållsavfall, latrin och slam Hushållsavfall även röda dagar. slutas vecka stänga. Har du extra mycket sopor någon enstaka gång? Ring då kundtjänst och beställ extra hämtning. Latrin Latrinhämtning kommer inom de närmaste åren att minska, alternativ upphöra helt. Detta på grund av att hanteringen inte uppfyller dagens arbetsmiljökrav. Alternativ till latrin är till exempel mulltoa eller egen slamavskiljare. Kontakta Miljöförbundet Blekinge Väst, tel (vx), om du vill veta mer. Slam Slamavskiljare och slutna tankar ska tömmas minst en gång om året. Tömningsstället ska vara tydligt uppmärkt. Det är abonnentens skyldighet att se till att vägen är framkomlig. 11

12 Bilder från VERKSAMHETEN Byggnation av ny våg vid anläggningen i Mörrum. Byggnation av ny infart till återvinningscentralen i Mörrum Kompostering av matavfall Hantering av tidningar från hushållen. Malning av matavfall. Fraktioner i fyrfacksfordon. Översiktsbild VMAB i Mörrum Perstorpsvägen , Mörrum, tel ,

SAMHÄLLSINFORMATION TILL HUSHÅLLEN FRÅN. Renhållningsnytt

SAMHÄLLSINFORMATION TILL HUSHÅLLEN FRÅN. Renhållningsnytt SAMHÄLLSINFORMATION TILL HUSHÅLLEN FRÅN Renhållningsnytt www.vmab.se 2010 Olofström Karlshamn Sölvesborg Ur innehållet Vd har ordet... 2 Kundtjänst... 3 Maximiljö... 4-5 Ohlssons AB... 6 Öppettider ÅVC

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter Kretsloppsanpassad avfallshantering Livsmedelsverksamheter Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och brännbart

Läs mer

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN OFTA FELSORTERAT AVFALL Bildäck Stekpannor/Grytor Parasoll Skurskaft Sopborstar Skyfflar Cyklar Barnvagn Brassestolar/Solstolar/Baden-baden Gräsklippare

Läs mer

Det tar 450 år innan en plastflaska som hamnat i naturen har brutits ner. En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn.

Det tar 450 år innan en plastflaska som hamnat i naturen har brutits ner. En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn. Sorteringsguide MiljönyttaN: Genom att återvinna och på bästa sätt ta hand om vårt avfall kan vi spara naturens resurser. Om hela jordens befolkning skulle konsumera som vi gör i Sverige skulle vi behöva

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

Återvinning. för hushållen

Återvinning. för hushållen Återvinning för hushållen Återvinningscentral På återvinningscentralerna, ÅVC, kan hushållen lämna in sitt grov- och trädgårdsavfall samt farliga avfall kostnadsfritt. Denna service ingår i renhållningsavgiften.

Läs mer

Avfallsguiden. Hushåll Strömsunds kommun. Rätt hantering gör hushållsavfallet användbart på nytt.

Avfallsguiden. Hushåll Strömsunds kommun. Rätt hantering gör hushållsavfallet användbart på nytt. Avfallsguiden Hushåll Strömsunds kommun Rätt hantering gör hushållsavfallet användbart på nytt. Varför källsortera? När du källsorterar bidrar du till kretsloppet. Varje år samlas stora mängder avfall

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen?? Här anges de vanligaste avfallsslagen, hur de ska sorteras och vad som händer efter att du har sorterat ut de olika avfallsslagen. Avfall markerat med en röd ruta är farligt avfall.

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision Avfallsplan för Degerfors kommun Regionallt avfallssamarbete i östra Värmland mellan Degerfors Kommun, Karlskoga Kommun, Kristinehamns Kommun, Mariestads kommun, Filipstads kommun, Storfors Kommun och

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Tur & retur. Sorteringsguide Boda avfallsanläggning

Tur & retur. Sorteringsguide Boda avfallsanläggning Tur & retur Sorteringsguide Boda avfallsanläggning Det här packar du innerst Miljöstation Återvinningsstation Sista minuten? Packa smart! Det här packar du ytterst Så här sorterar du avfall som lämnas

Läs mer

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips Ren information om avfall och miljö till dig som bor i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. 2015 Samhällsinformation från Gästrike återvinnare NYHET! Nu skickar vi SMS till dig Brunt

Läs mer

Vad händer sedan.. Metallförpackningar

Vad händer sedan.. Metallförpackningar Metallförpackningar Av stål / plåt Eftersom stålets kvalitet inte förändras, kan det återvinnas till nya produkter om och om igen. Efter sortering transporteras stålet till Smedjebackens stålverk, SSAB

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL...

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... SORTERINGSGUIDE 1 INNEHÅLL INLEDNING INLEDNING... 3 BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... 11 METALLFÖRPACKNINGAR...

Läs mer

Bra att veta om dina nya kärl

Bra att veta om dina nya kärl Bra att veta om dina nya kärl Hej! Nu kommer snart dina nya kärl. I denna broschyr får du svar på dina frågor om när dina nya kärl kommer, när du ska börja använda dem, hur vi tömmer kärlen, hur du kan

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Återvinningsstationen

Återvinningsstationen Återvinningsstationen Till återvinningsstationen beger du dig när du ska lämna dina förpackningar och tidningar för återvinning. Det finns totalt 5800 återvinningsstationer i Sverige och de är placerade

Läs mer

Information till dig i Varberg

Information till dig i Varberg Information till dig i Varberg Avfall, vatten och avlopp Öppettider på återvinningscentraler 2015 Hämtning av dina hushållssopor AVFALL, VATTEN OCH AVLOPP I VARBERGS KOMMUN DITT FASTIGHETSNÄRA AVFALL Vi

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

Vita påsar. Brännbart avfall som ej går att återvinna.

Vita påsar. Brännbart avfall som ej går att återvinna. Miljömarkören Hushållsavfall I första hand ska hushållsavfall och andra restprodukter lämnas för återvinning. Tidningar samt förpackningar av glas, papper, wellpapp, metall och plast ska lämnas i avsedda

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

Information från Ystads kommun

Information från Ystads kommun Här hittar du information om hur sophanteringen ser ut och fungerar i Ystads kommun Tveka inte! Öppna broschyren och låt dig inspireras och informeras Hälsningar/Avfallsenheten Information från Ystads

Läs mer

Sorteringshandbok för

Sorteringshandbok för Sortera rätt! Grafisk layout: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting Foto framsida: Per Pettersson Årgång: April 2010 Sorteringshandbok för landstingets verksamheter Information om källsortering och

Läs mer

Avfallstjänster för företag

Avfallstjänster för företag Avfallstjänster för företag Vår dröm en fossilbränslefri stad Resan mot en fossilbränslefri stad har pågått under många år. Redan 1959 infördes fjärrvärmen och sedan dess har beslut fattats och tjänster

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Vår dröm. Sorteringsguide. Så här tar vi hand om ditt avfall i kretsloppsstaden Borås. Svart och vit påse. Snabbguide

Vår dröm. Sorteringsguide. Så här tar vi hand om ditt avfall i kretsloppsstaden Borås. Svart och vit påse. Snabbguide Snabbguide Återvinningscentral Återvinningsstation Svart och vit påse Vår dröm Sorteringsguide Så här tar vi hand om ditt avfall i kretsloppsstaden Borås Vår dröm en fossilbränslefri stad Vi har en dröm.

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063.

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. F arligt avfall Vad är farligt avfall? Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. Farligt avfall bör alltid hanteras med stor noggrannhet och försiktighet

Läs mer

Information från Avfallsenheten i Ystad

Information från Avfallsenheten i Ystad Information från Avfallsenheten i Ystad Vi strävar tillsammans mot ett hållbart samhälle. Vårt mål är att tillgodose de behov vi har idag utan att äventyra våra kommande generationers behov. 97% av vårt

Läs mer

Åter- vinnings- guide

Åter- vinnings- guide Åter- vinnings- guide Det finns många anledningar till att sortera sitt avfall. Huvudargumentet är naturligtvis miljön. Genom återvinning ser vi till att inga farliga ämnen kommer ut i naturen. Dessutom

Läs mer

Brännbackens Återvinningscentral. Så här lämnar du ditt avfall

Brännbackens Återvinningscentral. Så här lämnar du ditt avfall Brännbackens Återvinningscentral Så här lämnar du ditt avfall Välkommen till Brännbackens återvinningscentral Här kan boende i Österåker kostnadsfritt lämna sitt grovavfall, el-avfall, farliga avfall,

Läs mer

Du vinner på att återvinna!

Du vinner på att återvinna! Du vinner på att återvinna! ÅTERVINNING AV FÖRPACKNINGAR OCH TIDNINGAR SÅ HÄR FUNGERAR DET Du vinner på att återvinna! Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning till återvinning sker något stort.

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

Krets. Välkommen till NSR. Mål & vision. Ny hemsida. Läs mer om den nya avfallsplanen. Så hittar du rätt. Samhällsinformation från NSR AB

Krets. Välkommen till NSR. Mål & vision. Ny hemsida. Läs mer om den nya avfallsplanen. Så hittar du rätt. Samhällsinformation från NSR AB MAJ 2012 nummer 1 Välkommen till NSR Ett regionalt miljöföretag i världsklass Mål & vision om den nya avfallsplanen Ny hemsida Så hittar du rätt Samhällsinformation från NSR AB NSR Återvinningscentral

Läs mer

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på En del av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på Vi i Sverige återvinner ca 816 000 ton förpackningar varje

Läs mer

Information från Avfallsenheten

Information från Avfallsenheten Bild: Sofia Güll Information från Avfallsenheten Matavfall i Ystad När får alla Ystads kommuns invånare möjligheten att sortera ut matavfall? Efterhand som vi byter ut våra fordon så utökas områdena där

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

Den roliga delen, det är att lära sig sopsortera rätt!! En konst som tar högst 4 minuter om dagen efter lite träning.

Den roliga delen, det är att lära sig sopsortera rätt!! En konst som tar högst 4 minuter om dagen efter lite träning. BRF Hängboken 2011-10-06 Soprummets är en av de viktigaste funktionerna för de boende men också ett klassiskt ämne för diskussion och irritation. Hur det än informerats och beslutats kommer det alltid

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

NYTT. Sverige-bäst på återvinning! Kolla ditt brunnslock! Din insats för miljövänlig biogas. Vi finns till för er! Du hittar mer på: www.vmab.

NYTT. Sverige-bäst på återvinning! Kolla ditt brunnslock! Din insats för miljövänlig biogas. Vi finns till för er! Du hittar mer på: www.vmab. renhållnings SÖLVESBORG KARLSHAMN OLOFSTRÖM NYTT 2015 Sverige-bäst på återvinning! Kolla ditt brunnslock! Din insats för miljövänlig biogas Vi finns till för er! Du hittar mer på: www.vmab.se Innehåll:

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 2 Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en råvara med möjligheter. Vi väljer att satsa på möjligheter. Med början under hösten 2011

Läs mer

REGLER & AVGIFTER 2015

REGLER & AVGIFTER 2015 VI ERBJUDER E-FAKTURA TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM REGLER & AVGIFTER 2015 FÖR RENHÅLLNING, VATTEN OCH AVLOPP All information finns även på vår hemsida WWW.HOGANAS.SE under bygga, bo

Läs mer

Du vinner på att återvinna!

Du vinner på att återvinna! Du vinner på att återvinna! Uppdaterad 2009 återvinning av förpackningar och tidningar så här fungerar det Du vinner på att återvinna! Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning till återvinning

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Information om avfallshantering i kommunen

Information om avfallshantering i kommunen Information om avfallshantering i kommunen Mål för avfallshanteringen Målet är att minska mängden avfall till deponi, öka insamlingen av hushållens farliga avfall samt ge våra abonnenter möjlighet att

Läs mer

HEMSORTERING SORTERINGSGUIDE 1:2

HEMSORTERING SORTERINGSGUIDE 1:2 HEMSORTERING SORTERINGSGUIDE 1:2 MATAVFALL Matavfallet körs till Heljestorp i Vänersborg för rötning till biogas som bränsle till fordon och till biogödsel som används på våra åkrar istället för konstgödsel.

Läs mer

Jakten på det farliga avfallet fortsätter!

Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Informatör Kiruna den 14 februari 2011 Stina Johansson Tfn. 0980-707 22 E-post: stina.johansson@tekniskaverkenikiruna.se Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Tävlingen fortsätter och ger er båda

Läs mer

VI VILL HA DINA MATRESTER

VI VILL HA DINA MATRESTER VI VILL HA DINA MATRESTER Återvinn din mat Uppsamling Transport Rötning Drivmedel Matrester - en värdefull resurs Det mesta av vårt avfall går att återvinna. Med insamling av matavfall tar Österåker ett

Läs mer

Nej. Tonerkassetter. Tips och råd. - Tonerkassetter - Bläckpatroner. - Toner och bläck i flaskor

Nej. Tonerkassetter. Tips och råd. - Tonerkassetter - Bläckpatroner. - Toner och bläck i flaskor - Tonerkassetter - Bläckpatroner - Toner och bläck i flaskor Tonerkassetter Tonerkassetter/bläckpatroner du lämnar in återanvänds. De rengörs och vissa delar byts ut. Därefter återfylls de med tonerpulver/-bläck

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen består

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön Villahushåll Insamling av matavfall en insats för miljön Hållbart samhälle Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Det har Upplands Väsby och åtta andra norrortskommuner

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

Tryck på gasen för matavfall!

Tryck på gasen för matavfall! Tryck på gasen för matavfall! Sortera matavfall - helt naturligt! Det är idag självklart att vi ska hushålla med våra resurser. Och till våra mest självklara och naturliga resurser hör matavfallet. Om

Läs mer

Sorteringsguide. Hitta rätt i avfallsdjungeln

Sorteringsguide. Hitta rätt i avfallsdjungeln Bild: FTI AB Bild: FTI AB Hitta rätt i avfallsdjungeln Vägvisare till källsortering Avfall är inte bara det som blir över - avfall är också en värdefull resurs och mycket går att återvinna. När material

Läs mer

KIRUNA DEPONI & ÅTERVINNINGSCENTRAL (ÅVC)

KIRUNA DEPONI & ÅTERVINNINGSCENTRAL (ÅVC) KIRUNA DEPONI & ÅTERVINNINGSCENTRAL (ÅVC) Sorteringsguide för företag Reglerna kring avfallshanering är många och det är inte lätt för företag eller annan verksamhetsutövare att känna till allt. Samtidigt

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 1 Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller en råvara med möjligheter. Lerums kommun väljer att satsa

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2014-12-16 att gälla från och med 2015-01-01 FALKENBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info

Läs mer

Till dig som abonnent

Till dig som abonnent Till dig som abonnent ÖKRAB, Österlens Kommunala Renhållnings Aktiebolag, är Simrishamns och Tomelilla kommuners gemensamma avfallsbolag. Ökrab ansvarar för renhållningen här på Österlen. Abonnentnummer:

Läs mer

Vad händer sedan? - om återvinning. Lunds Renhållningsverk

Vad händer sedan? - om återvinning. Lunds Renhållningsverk Vad händer sedan? - om återvinning Lunds Renhållningsverk Varför sortera och återvinna? Argumentet för att återvinna är, och har länge varit, att vi måste hushålla med våra resurser. Så är det fortfarande.

Läs mer

Val av renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015

Val av renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015 Val av renhållningsabonnemang Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015 Hej! Kommunfullmäktige i Mölndals stad har beslutat om ny renhållningstaxa för fastighetsnära insamling med flerfackskärl.

Läs mer

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ!

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ! Dags att välja avfallsabonnemang Du kan välja mellan tre alternativ! t nas e s al 13! v t t 0 r di ari 2 ö u G S! 1 jan B O en 3 d Avfallshantering valbroschyr.indd 1 2012-12-19 10:41:53 Nu är det dags

Läs mer

KÄLLSORTERING Bio Science - Miljö

KÄLLSORTERING Bio Science - Miljö PROJEKTARBETE 2011/2012 RUDBECK KÄLLSORTERING Bio Science - Miljö Projektmedlemmar Innehållsförteckning Inledning.... 3 Historia....... 4 Fakta om källsortering...5 Vad innebär begreppet källsortering?...5

Läs mer

3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24

3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24 3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24 Taxan gäller fr.o.m. den 1 juni 2010. Indexuppräknad 2015-01-01. Justering av taxan genom indexuppräkning ska ske årligen. Indexreglering sker med

Läs mer

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö Utökad källsortering vid Campus Valla 2005-09-07 Campus Valla - tre sorteringssteg 1. Källsorteringsstationer i verksamheten Upphandlade av institutionerna 3. Källsorteringsrum i kulvert Färdigställda

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

Det är lätt att sortera rätt! Mölndals källsorteringsguide

Det är lätt att sortera rätt! Mölndals källsorteringsguide Det är lätt att sortera rätt! Mölndals källsorteringsguide Utgiven av tekniska förvaltningen, Mölndals stad. Oktober 2014. Text och layout: Tekniska förvaltningen. Foto: Hans Wretlin, FTI, Sansac, tekniska

Läs mer

En informationsbroschyr utgiven av AVFALL & MILJÖ 2015

En informationsbroschyr utgiven av AVFALL & MILJÖ 2015 En informationsbroschyr utgiven av AVFALL & MILJÖ 2015 Välkommen att sortera Avfall & Miljö 2015 Aldrig förr har väl sophämtning diskuterats som under 2014! Fantastiskt roligt och inspirerande och lyssna

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande ELRETUR Ett samarbete som gör Sverige världsledande Sverige VÄRLDSLEDANDE på insamling av el - avfall Producentansvaret för el-avfall infördes i Sverige 1 juli 2001, samtidigt startade Elretur-samarbetet

Läs mer

dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang.

dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang. dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang. Snart inför Sigtuna kommun utsortering av matavfall. Det medför att du måste välja

Läs mer

Avfall och sophämtning Hur funkar det?

Avfall och sophämtning Hur funkar det? Bilden kommer från en film. Foto: Mats Blixt Viktig information om din renhållning Avfall och sophämtning Hur funkar det? Denna broschyr är gjord för att du lätt ska komma igång med din renhållning och

Läs mer