Klart med avtal Biogasanläggning i drift vid årsskiftet. Ur innehållet. Vår region renhållningsnytt. Vd har ordet... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klart med avtal Biogasanläggning i drift vid årsskiftet. Ur innehållet. Vår region. 2012 renhållningsnytt. Vd har ordet... 2"

Transkript

1 SAMHÄLLSINFORMATION TILL HUSHÅLLEN FRÅN 2012 renhållningsnytt Vi finns också på Ur innehållet Vd har ordet... 2 Klart med avtal Biogasanläggning i drift vid årsskiftet Kundtjänst... 3 Hushållen väljer Maximiljö Återvinningscentraler - stationer... 6 Öppettider ÅVC... 7 Sortering av förpackningar... 8 Sortering farligt avfall... 9 Klart med avtal - VMAB först med unik rötningsmetod 10 Kompostering Hushållsavfall, latrin, slam och trädgårdsavfall Vår verksamhet Vår region Överenskommelsen i hamn! På bilden ses från vänster Göran Sternsén, VD, VMAB, Tilmann Hauff, försäljningschef, Eisenmann, Sven-Åke Svensson, ordförande i VMAB:s styrelse, och Dr. Yucheng Feng, Eisenmann. Foto: Krisztina Andersson Avtal har skrivits mellan VMAB och det tyska företaget Eisenmann Anlagenbau Gmbh & Co Kg från Stuttgart om byggnation av rötningsanläggning för biogasproduktion. Byggstart sker i mars i år och den planerade biogasanläggningen väntas stå färdig och i drift i slutet av innevarande år. I samband med undertecknandet hölls pressträff där parterna berättade mer om den planerade anläggningen. Sid.10 Olofström MÖRRUM Sölvesborg Karlshamn VMAB har ny symbol Västblekinge Miljö AB samlar sin verksamhet under det kortare namnet VMAB och presenterar samtidigt en ny symbol. Verksamheten har ofta förväxlats med andra kommunala verksamheter, för tydlighetens skull heter bolaget numera enbart VMAB. Den nya logotypen är en modern symbol som ska visa bolagets miljötänkande. Karlshamn Olofström Sölvesborg

2 VD, Göran Sternsén VD har ordet För VMAB har 2011 varit ett av de mest händelserika år som bolaget upplevt. Två riktigt stora händelser tänker jag på först och främst, införandet av Maximiljö och byggandet av rötningsanläggningen som skall producera fordonsgas. Införandet av Maximiljö startade redan 2010 men det stora arbetet kom under Framtill årsskiftet 2011/2012 har i princip samtliga områden införlivats med Maximiljö, kvarstår gör fritidsområden i Sölvesborg och Karlshamn samt vissa delar av centrala Karlshamn. Mindre än 10% kvarstår och dessa kommer att vara anslutna senast under våren Förväntningarna var att så många som möjligt skulle ansluta sig till Maximiljö, ca 80% har gjort detta, det är mer än godkänt. Fler kommer säkert att ansluta sig när man märker vilken hög servicenivå systemet erbjuder. Den andra stora förväntningen var att återvinningsmängderna skulle öka medan restavfallet skulle minska. Under hösten har de första beräkningarna gjorts och det visar på att återvinningen ökar och att restavfallet minskar, alltihop utifrån 2009 års mängder. Restavfallet minskade med hela 10% eller ca 27 kg per invånare och år. Av dessa 27 kg återfinns hela 16 kg i ökad återvinnig av tidningar. För övriga återvinningsmaterial (kartong, glas, metall och plast) ökade återvinning med 10% eller 8 kg per invånare. Resterande mängd ( ) 3 kg per invånare kan bero på ändrade inköpsvanor eller att man tänker på vad man slänger i sopkärlet. De här resultaten är verkligen något för abonnenterna att vara nöjda med. VMAB kommer inte att sitta still utan arbetar vidare med att öka återvinningen och att ändra konsumtionsmönster. Under året har vissa kommuner och kommunala bolag blivit starkt ifrågasatta av pappersindustrin eftersom de numera säljer de insamlade tidningar till Danmark. VMAB ingår bland dessa bolag som har blivit ifrågasatt om exporten av tidningar. Vår tolkning är att EU medlemskapet innebär fri rörlighet mellan Europas länder för varor och därför inte kan ifrågasättas. Anledningen till försäljning av tidningar till Danmark är framförallt att ersättningsnivån är betydligt högre i Danmark. Detta resulterar i att renhållningskollektivet får mer intäkter och inför 2012 kommer taxan att sänkas med 200 kr/år och abonnemang (Maximiljö). En del i Mini/Maximiljö-systemet är att samla in matavfall som en separat fraktion. Den här fraktionen skall användas för att tillverka fordonsgas. Ett stort steg togs den 28 oktober när kontraktet för byggandet av biogasanläggningen skrevs under. Kostnaden för hela byggnationen beräknas till 54 miljoner kr. Energimyndigheten har till anläggningen beviljat ett bidrag på 19 miljoner kr vilket innebär en nettokostnad för VMAB på 35 miljoner kr. Bedömning är att investeringen inte kommer att påverka kostnaden för renhållningstaxan eftersom försäljningen av fordonsgasen kommer att finansiera driften av rötningsanläggningen. Direkt efter avtalstecknandet startade arbeten med markförberedelser och rivning av befintlig utrustning. Den nya anläggningen kommer att vara klar för produktion av fordonsgas i början av Fordonsgasen som VMAB producerar kommer att vara en viktig del av den gas som kommer att behövas i Blekinge. Avfallsmängderna har under året ökat något för bygg och industrin medans hushållsavfallet minskat. Totalt har mängderna ökat i jämförelse med Avsättningen av fraktionerna har under året varit mycket lyckosamma, vilket påverkat det ekonomiska resultatet mycket positivt. År 2011 har varit ett av de mest händelserika åren för VMAB. Mycket har påbörjats som skall verkställas. Vi har även påbörjat samarbetstankar i Blekinge med insamlingen av matavfall, även kommuner utanför Blekinge vill vara med och samarbeta. Detta blir en stor uppgift under 2012 att fullfölja. En stor del i vårt resultat är duktig personal och duktiga entreprenörer samt inte minst duktiga abonnenter som ser till att öka återvinningsmängderna samt att minska restavfallet. Med vänlig hälsning Göran Sternsén Renhållningsnytt 2012 Ansvarig utgivare: Göran Sternsén Redaktör: Krisztina Andersson Foto: Krisztina Andersson och Hans-Peter Bloom Blekinge Bildreportage. Grafisk form: Pernillas Grafiska i Blekinge AB, Mörrum. Tryckeri: MixiPrint AB, Olofström. Mixi Print är Svanen godkänt tryckeri och har licens nummer FSC-märkt papper: Artic silk +, 130g. Adress och kontakt: Västblekinge Miljö AB, Perstorpsvägen , Mörrum, tel , Utgivning: Renhållningsnytt distribueras som årligt nummer till samtliga hushåll i Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommuner. 2

3 Välkommen att kontakta oss! Har du frågor om sortering, tömning av dina hushållskärl eller annat som rör avfallshanteringen. Kontakta oss då på följande telefonnummer: Växel Kundtjänst Vägning och mottagning Ekonomi / administration , Behandling Insamling Information om Maximiljö Information Fax E-post... Kundtjänst svarar på dina frågor om renhållning Kundtjänst tar emot kundernas beställningar och svarar på frågor som rör renhållning och slamtömning. Det kan gälla allt från beställningar, kärlbyten och tömningar samt hämtningar, till att svara på frågor om sortering och öppettider. Kundtjänst förbereder också kundernas fakturaunderlag inför samdebitering med energibolagen i respektive kommun. Kundtjänst svarar även för registrering och klassificering av material i samband med ut- och invägning till anläggningen. Öppettider - kundtjänst Måndag-fredag kl Lunchstängt kl Kundtjänst svarar på frågor om sortering, tömning och annat som rör avfallshanteringen. VMAB miljöbolaget i västra Blekinge VMAB, Västblekinge Miljö AB, är ett kommunalt bolag som ägs av de tre kommunerna Karlshamn, Sölvesborg och Olofström. VMAB:s uppdrag är att samordna avfallshanteringen i de tre kommunerna. VMAB:s ansvarsområde omfattar bland annat insamling och behandling av avfall, drift av anläggning, återvinningscentraler samt kundtjänst. Bolaget har drygt 30 anställda och driver avfallsanläggningen i Mörrum där även den administrativa delen finns. De fem återvinningscentralerna i ägarkommunerna drivs av VMAB:s egen personal. Hämtning av hushållsavfall sker med hjälp av entreprenör. 3

4 Hushållen väljer Maximiljö Flertalet av abonnenterna i västra Blekinge har sedan starten, våren 2010 till årsskiftet haft möjlighet att välja utökat källsorteringssystem genom Maximiljö. Hittills har flertalet av hushållen valt fullsorteringssystemet Maximiljö. Man anger högre grad av service och utökade källsorteringsmöjligheter som skäl till sitt val. Fotnot: Med Maximiljö sorteras matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar medan Minimiljö endast möjliggör sortering av matavfall och restavfall. Så här har abonnenterna valt i: Karlshamns kommun Maximiljö 72% Minimiljö 16% Osorterat 8% Egen kompost 4% Sölvesborgs kommun Maximiljö 78% Minimiljö 13% Osorterat 7% Egen kompost 2% Olofströms kommun Maximiljö (inkl. kretsar) 86% Minimiljö 8% Osorterat 3% Egen kompost 3% kg / inv. / år Före och efter nytt källsorteringssystem: Restavfallsmängden har minskat med 10%. Vad gäller tidningar så har ökning skett med 30%. Övriga fraktioner (förpackningar) har ökat med 10%. Trenden följer intentionerna i avfallsplanen. MAXIMILJÖKUNDER får sänkta kostnader Under 2012 kommer abonnenter med Maximiljösystem att få sänkta kostnader. Kostnaden för ett Maximiljöabonnemang sänks med 200 kronor. VMAB kan sälja de insamlade förpackningarna vilket ger möjlighet att sänka kostnaden för de kunder som bidrar till sorteringen med Maximiljösystemet. Boende i flerfamiljshus får sänkta kostnader för återvinning med 30%. TÖMNING - även röda dagar Tömning av hushållsavfall sker även då ordinarie tömningsdag infaller en helgdag (röd dag). Tänk på att ställa ut kärlet senast kl på tömningsdagen. 4

5 Fritt från hinder Det åligger fastighetsinnehavaren att se till att transportväg för hämtningsfordon samt gångväg hålls lätt framkomlig och fri från hinder som försvårar hämtningen. Vintertid ska vägen snöröjas och hållas halkfri. Vallar som läggs upp av snöröjningsfordon i hämtningsvägen ska om möjligt forslas bort före hämtning av avfall. Att tänka på: det råder god sikt träd och buskage hålls klippta och ansade hinder för framkomlighet längs vägen bor vid en stickväg för renhållningsfordon och lastbil vid alla årstider ojämnheter i vägbanan Vad gör jag om min väg inte är farbar? let till tömningsplats på närmaste farbar väg let själv, kan entreprenören hämta det mot en avgift beroende på förutsättningarna hämtställe (gäller för en mindre grupp fastigheter) om du har frågor om tömning eller placering av ditt kärl, tel KÄLLSORTERING Vad händer med avfallet? Källsortering innebär att du som abonnent sorterar ditt avfall och lägger det i rätt fraktion. Vi ansvarar sedan för att det återvinns på bästa sätt. Samtliga förpackningsslag mellanlagras på avfallsanläggningen i Mörrum och transporteras för vidarebehandling. TIDNINGAR Tidningarna mals ned till ny pappersmassa på ett pappersbruk. Pappersmassan används som råvara till nya produkter som innehåller pappersfibrer. Tidningar består av ca 40-45% returpapper. PAPPERSFÖRPACKNINGAR Pappersförpackningarna pressas ihop i stora balar och fraktas därefter vidare till pappersbruk. På pappersbruket löses balarna upp i vatten och de upplösta fibrerna transporteras sedan in i en pappersmaskin och blir till ny kartong. Den färdiga kartongen rullas upp på stora rullar. Rullarna levereras till företag som tillverkar nya förpackningar. Använda mjölkpaket och sockerpåsar blir på så sätt till nya cornflakes- och vällingpaket. Pappersfibrerna kan återvinnas upp till sju gånger. METALLFÖRPACKNINGAR Stål skiljs från aluminium med hjälp av magneter. Stålet respektive aluminiumet smälts sedan ned. Det smälta stålet blir ny råvara till bl.a. detaljer till byggnads- och fordonsindustrin. Det smälta aluminiumet blir ny råvara i nya förpackningar och bildelar. Metallförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst. GLAS (Färgat/ofärgat) Mellanlagras i två fraktioner (färgat och ofärgat). Efter utsortering av material som ej är glas eller förpackningsmaterial krossas glaset. Det krossade glaset används som råvara i nya produkter som t.ex. nya glasflaskor, isolering och tillsatsmedel i betong. Glas går att återvinna hur många gånger som helst utan kvalitetsförsämring. PLASTFÖRPACKNINGAR Plastförpackningarna sorteras för hand och delas upp efter kvalitet och plastsort. Därefter krossas en del plast till plastgranulat, en del går till förbränning med energiutvinning. Plastgranulaten används som ny råvara i bl.a. bullerplank, diskborstar och blomkrukor. Hårda plastförpackningar kan återvinnas upp till sju gånger. De mjuka plastförpackningarna används oftast som bränsle i värmeverk och blir till värme (fjärrvärme). MATAVFALL Behandlas biologiskt genom kompostering och rötning för framställan av fordonsgas och biogödsel. RESTAVFALL Restavfallet transporteras vidare för energiåtervinning. Hur får jag NYA PAPPERSPÅSAR till matavfallet? Papperspåsarna ska endast användas till matavfall. Vid leverans av matavfallskärl får varje hushåll 80 st papperspåsar. Därefter levereras nya papperspåsar vid behov. För villaägare: Fäst en tom papperspåse under locket på kärlet. Hämtpersonalen lämnar då nya papperspåsar när kärlet töms. För boende i flerfamiljshus: Kontakta din fastighetsägare/fastighetsvärd för påfyllnad av papperspåsar. 5

6 ÅtervinningsCENTRALER ÅVC Personal finns till hands och hjälper till vid sortering och svarar på dina frågor. Inlämning på återvinningscentral är endast till för privatpersoner. På en återvinningscentral kan man lämna samma slags avfall som på en återvinningsstation plus elavfall och farligt avfall samt grovavfall (brännbart och deponi) som trädgårdsavfall, trä, deponi, schaktmassor, wellpapp, brännbart, järnoch metallskrot. Det kostar inget att lämna avfall på återvinningscentral. OBS! Vid större mängd avfall än två kubikmeter, hänvisas du till avfallsanläggningen i Mörrum. ÅtervinningsSTATIONER ÅVS Återvinningsstationerna är obemannade och avsedda för hushåll som vill lämna förpackningar av olika slag. Det kan handla om tidningar, pappersförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar, färgat- eller ofärgat förpackningsglas. På återvinningsstationerna kan du även lämna småbatterier. Grovsopor och annat större avfall får inte lämnas på återvinningsstationerna. OBS! Det är FTI Förpacknings- och Tidningsinsamlingen som driver återvinningsstationerna i kommunerna. För VMAB:s samtliga tre ägarkommuner har VMAB samordningsansvaret vilket innebär att vi tar emot klagomål och synpunkter som vi vidarebefordrar till FTI. Vid frågor om sortering och återvinning av förpackningar, välkommen att kontakta kundtjänst. Mottagen mängd avfall till ÅVC Diagrammen visar mottagna mängder avfall till återvinningscentralerna I Olofströms kommun finns en separat anläggning för trädgårdsavfall (Snatteboda). I diagrammet inkluderas inte siffror för inkommande mängder trädgårdsavfall till kompoststationerna och Snatteboda. Farligt avfall: Spillolja, glykolrester, småkemikalier, lösningsmedel, annat alkaliskt avfall, bekämpningsmedel, färgavfall och trä som innehåller farliga ämnen. Elavfall: Diverse elektronik, stora vitvaror, raka lysrör, lågenergilampor, glödlampor och kylmöbler. Hjärtstartare på återvinningscentralerna Från och med 1 mars kommer samtliga återvinningscentraler att utrustas med hjärtstartare. Utbildning i hur hjärtstartare används kommer att ske för all personal på VMAB. En hjärtstartare är en maskin som med en elektrisk stöt kan starta ett hjärta som har stannat. Den internationella symbolen för hjärtstartare ska finnas överallt där en hjärtstartare finns utplacerad. 6

7 Öppettider ÅTERVINNINGSCENTRALER Sölvesborg, Sölvevägen Måndag och onsdag...kl Torsdag...kl Lördag...kl Tubbaryd Tubbarydsvägen Måndag - fredag...kl Lördag...kl Mörrum Perstorpsvägen Måndag...kl Tisdag - fredag...kl Hällaryd Idrottsplatsen Måndag, onsdag och torsdag..kl Lördag...kl Olofström Traktorvägen Tisdag och torsdag...kl Lördag...kl STÄNGT följande helgdagar 2012: Långfredag 6/4 Påskafton 7/4 Annandag påsk 9/4 Första maj 1/5 Kristi Himmelsfärdsdag 17/5 Pingstafton 26/5 Sveriges Nationaldag 6/6 Midsommarafton 22/6 Midsommardagen 23/6 Alla helgons dag 3/11 Julafton 24/12 Juldagen 25/12 Annandag jul 26/12 Nyårsafton 31/12 Nyårsdagen 1/ Trettondagsafton 5/ Så här sorteras avfallet Till anläggningen i Mörrum och återvinningscentralerna i Karlshamn, Olofström och Sölvesborg, kommer ett flertal olika slags avfallsslag. Allt avfall tas omhand, kontrolleras och sorteras utifrån material och avfallsslag. Här nedan kan du läsa vad som händer med avfallsslag som kommer till VMAB:s anläggningar. BRÄNNBART GROVAVFALL Pulkor, klädda möbler, spannar, plaststolar etc. Transporteras till avfallsanläggningen i Mörrum för mellanlagring. Efter omlastning transporteras avfallet till godkänd förbränningsanläggning. Det brännbara avfallet används som bränsle i värmeverk och blir till värme (fjärrvärme). DEPONI GROVAVFALL Gips, isolering, fönsterrutor etc. Transporteras till avfallsanläggningen i Mörrum för mellanlagring. Transporteras till godkänd anläggning för deponering. Deponi är den avfallsfraktion som inte går att bränna, kompostera eller återvinna utan deponeras på godkänd avfallsanläggning. Så lite avfall som möjligt ska läggas på deponi. Därför är det viktigt att sortera ut allt material som går att återvinna eller energiutvinna på något sätt. TRÄDGÅRDSAVFALL Ris, löv, grenar, gräs etc. Trädgårdsavfallet flisas och genomgår en komposteringsprocess. Processen avslutas med att komposten siktas. Resultatet blir en kompostjord. Jorden används som jordförbättringsmedel. Kompostjorden säljs av VMAB. TRÄ Färgat och ofärgat träavfall. Transporteras till avfallsanläggningen i Mörrum för behandling och mellanlagring. Träet flisas och transporteras därefter vidare till värmeverk för förbränning med energiutvinning. TRÄ TRYCK-IMPREGNERAT Tryckbehandlade brädor och stolpar etc. Transporteras till avfallsanläggningen i Mörrum för mellanlagring. Det tryckimpregnerade träet förbränns i anläggningar med särskild rökgasrening och blir till värme. SCHAKTMASSOR Toalettstolar, handfat, sten, betong, tegel, keramik och porslin. Transporteras till avfallsanläggningen i Mörrum för mellanlagring. Används till utfyllnad vid exempelvis vägbyggnationer etc. JÄRN- OCH METALLSKROT Cyklar, stängselnät, diskbänk etc. Järnoch metallskroten återvinns genom att den smälts ner. Vid nedsmältning blir det nytt stål som kan användas vid tillverkning av nya produkter som t.ex. cyklar och bildelar. Återvinning av stål innebär 75 % sparad energiförbrukning jämfört med utvinning av nytt stål från järnmalm. EL-AVFALL El-kretsen transporterar avfallet till sina respektive mottagare för de olika avfallsslagen. El-avfallet transporteras till respektive förbehandlare för demontering. Ur glödlamporna återvinns bly, volfram och andra metaller. Ur kylmöblernas kylsystem töms freon och olja. Skåpen krossas och resterande freon utvinns ur isoleringen. Metallen och plasten går till återvinning. De farliga batterierna, Nickel-Kadmium batterierna, transporteras vidare för slutbehandling hos Sakab i Kumla. De olika materialen går vidare till återvinning, förbränning med energiutvinning eller tas om hand som farligt avfall. FARLIGT AVFALL Oljor, färg, lim, lösningsmedel, kemikalier etc. Transporteras till behandling på olika orter i Sverige. Behandlingsprocesser för farligt avfall är bl.a. högtemperaturförbränning, kryobehandling (nedfrysning av bl.a. färgrester), våtkemisk behandling, farligt avfall-deponi, biologisk behandling, materialåtervinning. Kemikalier, lösningsmedel, oljor förbränns under hög temperatur. Färgburkar fryses ned så att färgrester kan separeras från förpackningen. Metall- och plastburkarna går till återvinning. Färgresterna går till högtemperaturförbränning. Återvunnen plåt från färgburkar blir armeringsjärn och förbränning ger energiåtervinning. 7

8 Sorteringsguide Tänk på att alla förpackningar ska vara tömda och rengjorda. Förpackningar med olika material ska separeras. Om det inte går att skilja de olika materialen, sorterar du förpackningarna efter det viktmässigt dominerande materialet. Plastförpackningar Endast hårda i Maximiljö. Exempel: Flaskor, burkar, dunkar, små hinkar. Gör så här: Ta av korkar och lock, sortera efter materialslag och lägg dem lösa i behållarna. Lägg alla plastförpackningar lösa i behållarna, inte i hopknutna påsar. Plastartiklar som till exempel möbler och leksaker (inte förpackningar) ska lämnas som grovsopor. Plastflaskor med pant lämnas i butiker. Pappersförpackningar Exempel: Hundmatsäckar, sockerpåsar, pastapaket, presentpapper, mjölk- och juicepaket, skokartonger, toalettrullar och wellpapplådor. Gör så här: Platta till och vik ihop. Lägg mindre förpackningar i större för att spara plats. (Kuvert lägger du i restavfallet och inte i behållaren för pappersförpackningar). Tidningar Exempel: Tidningar, tidsskrifter, kataloger, reklamblad och broschyrer. Gör så här: Ta bort plastpåsar och påklistrade reklamlappar innan du lägger trycksaken i behållaren. (Kuvert lägger du i restavfallet och inte i behållaren för tidningar). Metallförpackningar Exempel: Konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler och lock, tömda och torra färgburkar, aluminiumfolie, aluminiumformar och metallbehållare för värmeljus. Gör så här: Böj in vassa lock på konservburken. Låt hatten på kaviartuben sitta kvar. Burkar med färg- och limrester lämnas som farligt avfall. Metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och andra produkter som inte är förpackningar ska lämnas som metallskrot på återvinningscentralen. Glasförpackningar Exempel: Flaskor och burkar av färgat och ofärgat glas. Gör så här: Skölj ur kladdigt innehåll. Ta av kapsyler, lock och korkar. Sortera dem till återvinning efter materialslag. 33 och 50 cl returflaskor lämnas mot pant i butik. Porslin, keramik och annat glas som inte är förpackningsglas får inte lämnas i glasinsamlingen utan lämnas som restavfall eller som grovsopor. Glödlampor och lysrör får inte lämnas i glasinsamlingen. De ingår i producentansvaret för elektronikavfall och lämnas på någon av kommunens bemannade återvinningscentraler. 8

9 Rätt sortering av farligt avfall Se till att ta hand om farligt avfall, lämna det till någon av våra återvinningscentraler. Detta räknas som farligt avfall: ingsmedel OBS! Läkemedel lämnas alltid till apoteket. Småelektronik Småelektronik klassas som farligt avfall och ska lämnas till återvinningscentral. Tänk på att leksaker ofta innehåller elektronik och batterier. Till gruppen småelektronik hör bland annat: drivs med batteri eller sladd. Kort om farligt avfall era användningen av kemikalier, välj de som är minst skadliga för natur och människor. avfall i naturen, soporna eller avloppet. Det kan ställa till med skador som kan bli svåra att åtgärda. kemikalierna för att undvika kemiska reaktioner. Blanda inte! mpor, borrmaskiner, radio och TV skickas för demontering och återvinning. nerat trä används vid energiutvinning vid särskilda förbränningsanläggningar med tillstånd. 9

10 Avtal klart för unik torrötningsanläggning I slutet av förra året skrevs avtal mellan VMAB och tyska företaget Eisenmann Anlagenbau Gmbh & Co Kg om byggnation av rötningsanläggning. Byggstart sker i vår och färdig anläggning beräknas vara i drift vid årsskiftet. Anläggning består, förutom av rötningsdel, även av en uppgraderingsdel. För byggnationen av uppgraderingsdelen svarar Greenlane Biogas AB. Sedan 2002 finns ett nationellt miljömål som tydligt anger att matavfallet ska återvinnas genom biologisk behandling, inklusive hemkompostering. Den nationella biogasstrategin prioriterar substrat som innebär att kretsloppet kan slutas. En stor del av vårt avfall är biologiskt lättnedbrytbart som kompletterar VMAB:s befintliga anläggning för kompostering och består av bland annat förbehandlare, reaktor för torrötning och gaslager. Den biologiska behandlingen dimensioneras för mottagning av cirka ton organiskt avfall/år, fördelat på ton matavfall och ton strukturmaterial och grönavfall. Intentionerna i avsiktsförklaringen mellan Blekinges kommuner är att det ska finnas minst ett tankställe för biogas i varje kommun i länet. anger placeringen av biogasanläggningen. Den nya anläggningen ska producera 1,8 miljoner Nm3 fordonsgas om året, vilket innebär minskade koldioxidutsläpp med ton/år. På bilden ses de planerade anläggningsdelarna. (Foto: Montage) till exempel matrester och trädgårdsavfall. Genom rötning utvinns näring och energi vilket ger stora miljövinster. Rötning av avfallsprodukter ger unika samhälleliga mervärden som inte tillkommer annan bioenergi, säger Göran Sternsén, VD, VMAB. Förnyelsebar och miljövänlig Biogas bildas när organiskt material, till exempel matavfall, bryts ner av mikroorganismer i syrefri miljö, så kallad rötning. Biogas, som till största delen består av metan och koldioxid, är förnyelsebar och kan användas som miljövänligt fordonsbränsle efter uppgradering. Andra användningsområden är el- och värmeproduktion. Vid rötning bildas också biogödsel som är ett utmärkt gödningsmedel med rikt näringsinnehåll samt i detta unika fallet en kompost. Genom att använda biogödsel i stället för mineralgödsel, återförs växtnäringsämnen, bland annat fosfor, som är en ändlig resurs. Kompost används främst till jordförbättringsmedel eller som en del i jordblandningar. Anläggningen som VMAB nu bygger är unik på så sätt att matavfallet rötas i den konsistens som avfallet uppkommer från. Metoden innebär en stabil drift som inte störs av främmande föremål. Den nya anläggningen Avsiktsförklaring om samarbete Blekinge är i dagsläget det enda län där samtliga kommuner har insamling av matavfall. Kommunerna i Blekinge har tecknat en avsiktsförklaring om samarbete när det gäller behandling av matavfall för produktion av fordonsgas. Tillverkningen av fordonsgas ska i första hand ske från substrat som omfattas av det kommunala ansvaret för hushållsavfall. Intentionerna i avsiktsförklaringen är att kommunerna i Blekinge och aktörer i närregionen ska verka för att skapa gemensamma förutsättningar för tillverkning av fordonsgas. Kommunerna ska gemensamt medverka till att öka intresset för biogas, säger Göran Sternsén. I en biogasanläggning utnyttjas pocessen där organiskt avfall får brytas ner i lufttäta behållare till biogas och biogödsel. Fotnot: Hösten 2010 beviljades VMAB 19 miljoner kronor i statligt stöd för främjande av biogas och förnybar energi. 10

11 Kompostjord till Sveriges Trädgårdar VMAB erbjuder hämtning av trädgårdsavfall. Under perioden vecka 13-46, beroende på var du bor, hämtar vi ditt trädgårdsavfall direkt vid tomtgränsen. Ditt trädgårdsavfall tas omhand och bereds till god och näringsrik kompostjord. Trädgårdsavfallet samlar du i ett 370- liters kärl som hämtas var 14:e dag. VMAB tillhandahåller jordblandningar för plantering, toppdressing och anläggning. Finsiktad kompostjord kan hämtas till ett pris av 150 kr/ton. Normalsiktad trädgårdskompost består av ett lite grövre material och kostar 125 kr/ton. Leverans till hushåll kostar 490 kronor för första säcken och därefter 300 kronor för följande säckar oavsett antal vid samtidigt leverans (med reservation för begränsad tillgång). Una Qvarnström är en av alla VMAB:s kunder som köper kvalitetsjord till trädgården. Una Qvarnström, Nya Stilleryd i Karlshamn, är en trogen kund till VMAB. Hon har de senaste fem åren regelbundet köpt kompostjord från VMAB. Det fungerar bra. Jorden håller hög kvalitet och säckarna är smidiga att hantera, säger Una Qvarnström. I trädgården har hon rabatter som hon har anlagt och en köksträdgård är på väg att ta form. Jag gillar att odla och pyssla i trädgården, det är avkoppling. Beställ tjänsterna För hämtning av trädgårdsavfall eller köp av kompostjord, kontakta kundtjänst, tel Hushållsavfall, latrin och slam Hushållsavfall även röda dagar. slutas vecka stänga. Har du extra mycket sopor någon enstaka gång? Ring då kundtjänst och beställ extra hämtning. Latrin Latrinhämtning kommer inom de närmaste åren att minska, alternativ upphöra helt. Detta på grund av att hanteringen inte uppfyller dagens arbetsmiljökrav. Alternativ till latrin är till exempel mulltoa eller egen slamavskiljare. Kontakta Miljöförbundet Blekinge Väst, tel (vx), om du vill veta mer. Slam Slamavskiljare och slutna tankar ska tömmas minst en gång om året. Tömningsstället ska vara tydligt uppmärkt. Det är abonnentens skyldighet att se till att vägen är framkomlig. 11

12 Bilder från VERKSAMHETEN Byggnation av ny våg vid anläggningen i Mörrum. Byggnation av ny infart till återvinningscentralen i Mörrum Kompostering av matavfall Hantering av tidningar från hushållen. Malning av matavfall. Fraktioner i fyrfacksfordon. Översiktsbild VMAB i Mörrum Perstorpsvägen , Mörrum, tel ,

SAMHÄLLSINFORMATION TILL HUSHÅLLEN FRÅN. Renhållningsnytt

SAMHÄLLSINFORMATION TILL HUSHÅLLEN FRÅN. Renhållningsnytt SAMHÄLLSINFORMATION TILL HUSHÅLLEN FRÅN Renhållningsnytt www.vmab.se 2011 Olofström Karlshamn Sölvesborg Ur innehållet Vd har ordet... 2 Kundtjänst... 3 Första året med Mini och Maxi... 4-5 Öppettider

Läs mer

SAMHÄLLSINFORMATION TILL HUSHÅLLEN FRÅN. Renhållningsnytt

SAMHÄLLSINFORMATION TILL HUSHÅLLEN FRÅN. Renhållningsnytt SAMHÄLLSINFORMATION TILL HUSHÅLLEN FRÅN Renhållningsnytt www.vmab.se 2010 Olofström Karlshamn Sölvesborg Ur innehållet Vd har ordet... 2 Kundtjänst... 3 Maximiljö... 4-5 Ohlssons AB... 6 Öppettider ÅVC

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Här kan du lämna ditt avfall

Här kan du lämna ditt avfall Här kan du lämna ditt avfall Återvinningscentral På återvinningscentralen lämnar du grovavfall, farligt avfall, elavfall, batterier, sådant som är återanvändningsbart, samt förpackningar och tidningar.

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Sopsortera - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Varför sopsortera? Det är inte svårt att sopsortera, men det kan vara svårt att börja. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Därför

Läs mer

renhållningsnytt Vi finns också på www.vmab.se VMAB har ny hemsida!

renhållningsnytt Vi finns också på www.vmab.se VMAB har ny hemsida! SAMHÄLLSINFORMATION TILL HUSHÅLLEN FRÅN 2013 renhållningsnytt Vi finns också på www.vmab.se Ur innehållet Vd har ordet... 2 Kundtjänst... 3 Biogasanläggning... 4-5 Återvinningscentraler - stationer...

Läs mer

- ett miljöföretag i Almgruppen

- ett miljöföretag i Almgruppen - ett miljöföretag i Almgruppen Returpappercentralen i Uppsala Villingegatan 2, 753 23 Uppsala Telefon 018-18 65 50 Fax 018-18 65 59 E-pst info@returpappercentralen.se www.returpappercentralen.se Öppettider

Läs mer

Välkommen med ditt avfall

Välkommen med ditt avfall Välkommen med ditt avfall Så här sorterar du Schampoflaskan blir en diskborste, tvättmedelspaketet en skokartong och syltburken byter skepnad till en läskflaska. När du källsorterar ditt avfall sparar

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB. Denna renhållningstaxa gäller

Läs mer

SORTERINGSGUIDE FÖR DITT AVFALL

SORTERINGSGUIDE FÖR DITT AVFALL SORTERINGSGUIDE FÖR DITT AVFALL BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL 1 2 Med den här sorteringsguiden vill vi göra din sortering smidig. Här FÅR DU REDA PÅ hur du SKA sortera avfallet. Innehållsförteckning ELAVFALL...5

Läs mer

DET SOM ÄR SKRÄP FÖR DIG KAN VARA EN SKATT FÖR ANDRA

DET SOM ÄR SKRÄP FÖR DIG KAN VARA EN SKATT FÖR ANDRA DET SOM ÄR SKRÄP FÖR DIG KAN VARA EN SKATT FÖR ANDRA VÄLKOMMEN TILL MILJÖRUMMET ditt avfall är inget skräp Ditt avfall kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att källsortera kan de tas

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen?? Här anges de vanligaste avfallsslagen, hur de ska sorteras och vad som händer efter att du har sorterat ut de olika avfallsslagen. Avfall markerat med en röd ruta är farligt avfall.

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter Kretsloppsanpassad avfallshantering Livsmedelsverksamheter Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och brännbart

Läs mer

renhållningsnytt Vi finns också på www.vmab.se

renhållningsnytt Vi finns också på www.vmab.se SAMHÄLLSINFORMATION TILL HUSHÅLLEN FRÅN 2014 renhållningsnytt Vi finns också på www.vmab.se Ur innehållet Vd har ordet... 2 Kundtjänst... 3 Vi guidar rätt i sorteringsdjungeln... 4-5 Öppettider ÅVC...

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

Sorteringsanvisningar. - Miljöstation Slottsmöllan

Sorteringsanvisningar. - Miljöstation Slottsmöllan Sorteringsanvisningar - Miljöstation Slottsmöllan Slottsmöllans miljöstation består av 10 fraktioner uppdelade på två miljöstationer. Miljöstationen uppfyller boverkets krav, handikappsanpassad och ISO

Läs mer

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN OFTA FELSORTERAT AVFALL Bildäck Stekpannor/Grytor Parasoll Skurskaft Sopborstar Skyfflar Cyklar Barnvagn Brassestolar/Solstolar/Baden-baden Gräsklippare

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Sala kommun 2016 Avfallstaxa Sala kommun Antagen av Sala kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra tjänster samt

Läs mer

Avfallsplan för Filipstads kommun 2010-2027. Bilagor

Avfallsplan för Filipstads kommun 2010-2027. Bilagor Avfallsplan för Filipstads kommun 2010-2027 Bilagor 1 Nuvarande avfallssituation I vår kommun ansvarar kommunstyrelsens teknikutskott för avfallshanteringen. Tillsynen av verksamheten enligt Miljöbalken

Läs mer

RETURPAPPER. Här lämnar du

RETURPAPPER. Här lämnar du RETURPAPPER Allt papper som kan återvinnas, t ex: dags- och veckotidningar reklamblad kontorspapper telefonkataloger övriga kataloger OBS! Ej självhäftande eller inplastat. METALL Tex: konservburkar kaviartuber

Läs mer

Det tar 450 år innan en plastflaska som hamnat i naturen har brutits ner. En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn.

Det tar 450 år innan en plastflaska som hamnat i naturen har brutits ner. En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn. Sorteringsguide MiljönyttaN: Genom att återvinna och på bästa sätt ta hand om vårt avfall kan vi spara naturens resurser. Om hela jordens befolkning skulle konsumera som vi gör i Sverige skulle vi behöva

Läs mer

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa Enbostadshus och fritidshus Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun 2015-2016 Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun Antagen av Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun fev.se/atervinning Det finns mycket att tjäna på att återvinna och återanvända. Falun är en av Sveriges bästa kommuner när det gäller återvinning

Läs mer

SORTERINGSGUIDE FÖR DITT AVFALL

SORTERINGSGUIDE FÖR DITT AVFALL SORTERINGSGUIDE FÖR DITT AVFALL BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL 1 2 Med den här sorteringsguiden vill vi göra din sortering smidig. Här FÅR DU REDA PÅ hur du SKA sortera avfallet. Innehållsförteckning TIDNINGAR

Läs mer

KÄLLSORTERINGSUTBILDNING

KÄLLSORTERINGSUTBILDNING KÄLLSORTERINGS BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL 28/10/2013 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL Ledande såväl - 2 - lokalt som globalt Ledande aktör i Sverige Drygt 1100 medarbetare på cirka 60 kontor Ca 2 miljarder

Läs mer

Återvinning. för hushållen

Återvinning. för hushållen Återvinning för hushållen Återvinningscentral På återvinningscentralerna, ÅVC, kan hushållen lämna in sitt grov- och trädgårdsavfall samt farliga avfall kostnadsfritt. Denna service ingår i renhållningsavgiften.

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

Källsorteringsinformation för verksamheter

Källsorteringsinformation för verksamheter Källsorteringsinformation för verksamheter MERAB ansvarar för insamling av hushållsavfallet i Eslöv, Höör och Hörby. Hushållsavfall är sådant avfall som uppkommer i hushåll och på platser där människor

Läs mer

Avfallsguiden Båstad. Samhällsinformation från NSR AB

Avfallsguiden Båstad. Samhällsinformation från NSR AB Avfallsguiden Information till dig som bor i villa...2 Information till dig som bor i lägenhet...3 Så här sorterar du ditt avfall...4 Övrigt avfall...6 NSR Tips & Trix...7 Här lämnar du ditt avfall...8

Läs mer

Avfallsguiden Båstad. Samhällsinformation från NSR AB

Avfallsguiden Båstad. Samhällsinformation från NSR AB Avfallsguiden Båstad Information till dig som bor i villa... 2 Information till dig som bor i lägenhet... 3 Så här sorterar du ditt avfall... 4 Övrigt avfall... 6 NSR Tips & Trix... 7 Här lämnar du ditt

Läs mer

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden BILAGA 2 SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden Avfallsslag: Hämtning/avlämning: Intervall: Anmälan/ansökan/

Läs mer

Nu börjar vi källsortera! Det nya soprummet. Torsdag den 30/ klockan 18:15 är alla välkomna till soprummet.

Nu börjar vi källsortera! Det nya soprummet. Torsdag den 30/ klockan 18:15 är alla välkomna till soprummet. Nu börjar vi källsortera! Torsdag den 30/3 2017 klockan 18:15 är alla välkomna till soprummet. Styrelsen tillsammans med personal från STV Återvinning kommer att finnas på plats för att svara på frågor

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll

Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll Vårt avfall är en resurs som tas till vara genom återvinning Hej, här är det nya insamlingssystemet för dig i

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Enköpings kommun 2016 Avfallstaxa Enköpings kommun Antagen av Enköpings kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Avfallsguiden. Hushåll Strömsunds kommun. Rätt hantering gör hushållsavfallet användbart på nytt.

Avfallsguiden. Hushåll Strömsunds kommun. Rätt hantering gör hushållsavfallet användbart på nytt. Avfallsguiden Hushåll Strömsunds kommun Rätt hantering gör hushållsavfallet användbart på nytt. Varför källsortera? När du källsorterar bidrar du till kretsloppet. Varje år samlas stora mängder avfall

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

ÅTERVINNINGSCENTRAL RETUREN

ÅTERVINNINGSCENTRAL RETUREN ÅTERVINNINGSCENTRAL RETUREN Här sorterar du ditt hushållsavfall för återvinning Öppettider: Måndag-Onsdag 08.00-20.00 Torsdag-Lördag 08.00-15.00 Alla helgdagar ( röda dagar ) är återvinningscentralen stängd,

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Nu sänker vi avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Visste du att vi har sänkt din grundavgift med 25%? Varsågod! Du som fastighetsägare kan glädjas åt lägre avgifter för din avfallshantering. Från

Läs mer

1. Administrativa uppgifter

1. Administrativa uppgifter Avfallsplan för Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner Bilaga 6, Underlag till Länsstyrelsens sammanställning När avfallsplanen har antagits ska den beslutande myndigheten eller kommunen i ett

Läs mer

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Uppdaterad senast 2013-05-16 Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Översikt 2009-2012 och fördelning avfallsmängder 2012 Redovisad statistik baseras på statistik från insamling av hushållsavfall från återvinningsstationer,

Läs mer

MATAVFALL. Använd papperspåsen så här: Komposterbart avfall. Läggs i MERABs nedbrytbara papperspåse och sedan i kärlet

MATAVFALL. Använd papperspåsen så här: Komposterbart avfall. Läggs i MERABs nedbrytbara papperspåse och sedan i kärlet DELAT KÄRL Sorteringsanvisningar Miljön En Resurs Att Bevara MATAVFALL Komposterbart avfall Använd papperspåsen så här: Läggs i MERABs nedbrytbara papperspåse och sedan i kärlet Vik ut påsen, platta till

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument Författningssamling - Policydokument Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 2013-01-01 Antagen: KF 164, 2012-12-03 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall som inte sorteras hos kunden. Föremål av t ex: Planglas Porslin Plast, gummi Trä Metall Farligt avfall Gips Impregnerat trä Dammande material (t ex

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

AVFALLSLISTA för Varbergs Bostad

AVFALLSLISTA för Varbergs Bostad Sidan 1 av 8 AVFALLSLISTA för Varbergs Bostad 1 Sidan 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GROVAVFALL FRÅN BYGG, FÖRVALTNING OCH HYRESGÄSTER Träavfall 3 Trädgårdsavfall 3 Tryckimpregnerat virke 3 Fyllnadsmaterial

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

SORTERA DINA SOPOR RÄTT

SORTERA DINA SOPOR RÄTT SORTERA DINA SOPOR RÄTT Information och tips för dig som bor i hyresrätt s er t or s Olika sopor SORTERA SÅ HÄR Följ pilen och se vad i dina sopor som ska sorteras ut och var det ska lämnas. Som du snart

Läs mer

HANDBOK I KÄLLSORTERING FÖR HUSHÅLL

HANDBOK I KÄLLSORTERING FÖR HUSHÅLL HANDBOK I KÄLLSORTERING FÖR HUSHÅLL HITTA RÄTT I HANDBOKEN INLEDNING SID 4 5 KOMPOSTERBART SID 6 BRÄNNBART SID 7 ELEKTRONIK SID 8 GROVAVFALL SID 8 FARLIGT AVFALL SID 9 BATTERIER SID 9 TIDNINGAR OCH RETURPAPPER

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

Källsorteringsinstruktion för brf Gräslöken

Källsorteringsinstruktion för brf Gräslöken Källsorteringsinstruktion för brf Gräslöken Brf Gräslöken har källsorteringssystemet ReturMera som tillhandahålls av Ragn-Sells AB. Har Du frågor rörande avfall eller källsortering är Du välkommen att

Läs mer

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision Avfallsplan för Degerfors kommun Regionallt avfallssamarbete i östra Värmland mellan Degerfors Kommun, Karlskoga Kommun, Kristinehamns Kommun, Mariestads kommun, Filipstads kommun, Storfors Kommun och

Läs mer

Avfall. Anna Brunned

Avfall.  Anna Brunned Avfall www.storuman.se Anna Brunned 076-127 67 74 Minimera Minsta mängden varor och produkter Fundera på varför du köper in är det ett måste? Ingår flaskor och förpackningarna i ett retursystem Finns ersättningsvara

Läs mer

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Administrativa uppgifter Kommun Norrtälje kommun År 2016-2019 Datum när planen antogs Ansvarig nämnd 2016-XX-XX, statistik som

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Verksamheter Utgiven maj 2016

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Verksamheter Utgiven maj 2016 Kretsloppsanpassad avfallshantering Verksamheter Utgiven maj 2016 Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

SOPSORTERINGS SKOLAN

SOPSORTERINGS SKOLAN SOPSORTERINGS SKOLAN Spara gärna denna sorteringsguide för ökad trevnad i våra miljöhus. REGLER OM SOPSORTERING Kostnadseffektivt Sopsortering är inte bara bra för miljön utan också för plånboken. Genom

Läs mer

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Hushållsavfall ska sorteras för att möjliggöra rätt behandling. Följande avfallsslag ska sorteras ur för hämtning vid fastigheten eller nämnas på nedan angivna

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll

Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll Ditt avfall är en resurs som tas till vara genom återvinning Hej, här är det nya insamlingssystemet för dig i

Läs mer

Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive miljörepresentant för aktuell inst.

Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive miljörepresentant för aktuell inst. Källsorteringsguide Denna guide omfattar de som arbetar i fastighet med adress Medicinaregatan 3 Fastighetsförvaltare: Akademiska hus Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive

Läs mer

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Hushållsavfall ska sorteras för att möjliggöra rätt behandling. Följande avfallsslag ska sorteras ur för hämtning vid fastigheten eller nämnas på nedan angivna

Läs mer

Wellpapp Ja tack! Endast wellpapp med vågigt mellanskikt

Wellpapp Ja tack! Endast wellpapp med vågigt mellanskikt Välkommen, här får Du kretsloppsinformation Med Din hjälp vid sorteringen bidrar Du till minskade skador i naturen och ser till att allt mer av det Du kastar kan gå in i ett kretslopp. Vi arbetar enligt

Läs mer

Sorteringshandbok för

Sorteringshandbok för Sortera rätt! Grafisk layout: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting Foto framsida: Per Pettersson Årgång: April 2010 Sorteringshandbok för landstingets verksamheter Information om källsortering och

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

Avfallsslag Exempel Hit räknas inte Sorteras var? Ansvar för tömning Restavfall (brännbart, det som blir kvar efter sortering)

Avfallsslag Exempel Hit räknas inte Sorteras var? Ansvar för tömning Restavfall (brännbart, det som blir kvar efter sortering) Källsorteringsguide Denna guide omfattar de som arbetar i fastighet med adress Medicinaregatan 5A Fastighetsförvaltare: Akademiska hus Avfallsslag Exempel Hit räknas inte Sorteras var? Ansvar för tömning

Läs mer

Vad händer sedan.. Metallförpackningar

Vad händer sedan.. Metallförpackningar Metallförpackningar Av stål / plåt Eftersom stålets kvalitet inte förändras, kan det återvinnas till nya produkter om och om igen. Efter sortering transporteras stålet till Smedjebackens stålverk, SSAB

Läs mer

Renhållningstaxa 2003

Renhållningstaxa 2003 Renhållningstaxa 2003 Renhållningsavgiften Avfallshantering finansieras enbart genom renhållningsavgifter utan något stöd från skattemedel. Uppstår ett överskott går detta tillbaka till fastighetsägaren

Läs mer

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s PLOCKANALYS 2016 En metod för att utvärdera den gemensamma avfallsplanen för Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 7.5 Sid 1 (18) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2015/283 2016/310 2016-01-01 2017-01-01 Kf 2015-11-23 134 Kf 2016-12-19 170 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS

Läs mer

Bra att veta om dina nya kärl

Bra att veta om dina nya kärl Bra att veta om dina nya kärl Hej! Nu kommer snart dina nya kärl. I denna broschyr får du svar på dina frågor om när dina nya kärl kommer, när du ska börja använda dem, hur vi tömmer kärlen, hur du kan

Läs mer

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips Ren information om avfall och miljö till dig som bor i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. 2015 Samhällsinformation från Gästrike återvinnare NYHET! Nu skickar vi SMS till dig Brunt

Läs mer

Information om avfallshantering (sophantering och slamtömning) för hushållen i Alvesta Kommun

Information om avfallshantering (sophantering och slamtömning) för hushållen i Alvesta Kommun Information om avfallshantering (sophantering och slamtömning) för hushållen i Alvesta Kommun Alvesta Renhållnings AB Box 104 342 22 Alvesta tel 0472-151 90 e-post arab@alvesta.se Alvesta Renhållnings

Läs mer

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL...

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... SORTERINGSGUIDE 1 INNEHÅLL INLEDNING INLEDNING... 3 BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... 11 METALLFÖRPACKNINGAR...

Läs mer

Sorteringsguide. Information till hushållen om avfallshantering och källsortering

Sorteringsguide. Information till hushållen om avfallshantering och källsortering Sorteringsguide Information till hushållen om avfallshantering och källsortering Det gröna Poseidon Vår målsättning är att göra det så lätt som möjligt för våra hyresgäster att lämna sitt avfall på ett

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

Tur & retur. Sorteringsguide Boda avfallsanläggning

Tur & retur. Sorteringsguide Boda avfallsanläggning Tur & retur Sorteringsguide Boda avfallsanläggning Det här packar du innerst Miljöstation Återvinningsstation Sista minuten? Packa smart! Det här packar du ytterst Så här sorterar du avfall som lämnas

Läs mer

Åter- vinnings- guide

Åter- vinnings- guide Åter- vinnings- guide Det finns många anledningar till att sortera sitt avfall. Huvudargumentet är naturligtvis miljön. Genom återvinning ser vi till att inga farliga ämnen kommer ut i naturen. Dessutom

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Avfallstaxan 2016 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Priserna varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa eller lägenhet

Läs mer

Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive miljörepresentant för aktuell inst.

Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive miljörepresentant för aktuell inst. Källsorteringsguide Denna guide omfattar de som arbetar i fastighet med adress Medicinaregatan 16 Fastighetsförvaltare: Akademiska hus Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive

Läs mer

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Det lilla barnets fundering är något som angår oss alla. Hur vi tar hand om vårt avfall är en avgörande fråga när det gäller vår miljö. Upplands-Bro kommun

Läs mer

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka.

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka. RENHÅLLNINGSTAXA 2010 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska det också tas ut ersättning av fastighetsägaren

Läs mer

Tack för maten! GEMENSAMMA SOPRUM/-SKÅP

Tack för maten! GEMENSAMMA SOPRUM/-SKÅP Tack för maten! GEMENSAMMA SOPRUM/-SKÅP Kan man köra bil på matrester? Ja! Det kan man. Därför gör det en stor skillnad för miljön när du väljer att sortera ut ditt matavfall. Slängd mat står för nästan

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

Renhållningstaxa 2012 Ängelholms kommun Gäller from 1 januari 2012

Renhållningstaxa 2012 Ängelholms kommun Gäller from 1 januari 2012 Renhållningstaxa 2012 Ängelholms kommun Gäller from 1 januari 2012 Innehållsförteckning 3. Om avfallshantering. Sorteringsguide. 4. Avgifter 5. Valmöjligheter för villahushåll 6. Valmöjligheter för fritidshushåll

Läs mer

Återvinningsstationen

Återvinningsstationen Återvinningsstationen Till återvinningsstationen beger du dig när du ska lämna dina förpackningar och tidningar för återvinning. Det finns totalt 5800 återvinningsstationer i Sverige och de är placerade

Läs mer

Matavfall och brännbart läggs i det delade kärlet. Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation/återvinningscentral

Matavfall och brännbart läggs i det delade kärlet. Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation/återvinningscentral DELAT KÄRL Sorteringsanvisningar Matavfall och brännbart läggs i det delade kärlet Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation/återvinningscentral Miljön En Resurs Att Bevara MATAVFALL Komposterbart

Läs mer