KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE (81)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-04-22 1 (81)"

Transkript

1 KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE (81) Plats och tid; Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, , kl Beslutande; Se särskild närvaroförteckning Övriga deltagande; Peter Niemi, kommunchef, 87 Mats Dahlberg, biträdande kommunchef, Utses att justera; Helena Partapuoli (SL), Mattias Abrahamsson (M) Justeringens plats och tid; Kommunkontoret, , kl Sekreterare Paragrafer; Anja Leinonen Ordförande Kenneth Stålnacke (S) Elisabeth Persson Holmdén (S) Justerande Helena Partapuoli Mattias Abrahamsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ; Kommunfullmäktige, Kiruna kommun Sammanträdesdatum; Datum för anslags Datum för anslags upprättande; nedtagande; Förvaringsplats för protokollet; Kommunkontoret, kommunkansliet, Stadshuset, Kiruna Underskrift; Anja Leinonen

2 NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF VOTERINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE , kl JA NEJ JA NEJ LEDAMÖTER S Kristina Zakrisson I S Kenneth Stålnacke I S Lars Törnman I S Siv Gunillasson - S Roger Suup I S Elisabeth Persson Holmdén I S Sten Nyhlén - S Arne Kaati I S Ann-Kristin Nilsson I S Håkan Bäckström I S Maivor Johansson I S Thomas Määttä I S Sirpa Bäckström I S Gunvor Kaati I S Jan Sydberg I S Viveca Kohkoinen I V Niklas Sirén I V Siv Henriksson I V Gunnar Bergman I V Marie Persson I V Sten Stridsman I V Martin Olsson I

3 NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF VOTERINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE , kl JA NEJ JA NEJ LEDAMÖTER SL Ragnhild Nilsson I SL Helena Partapuoli justerare I C Gunnar Selberg I C Jan-Åke Tiensuu I C Annica Henelund I C Rune Lans I C Karin Uusitalo I C Svante Henelund I C Östen Hansson - C Robert Johansson - KIP Lilly Rönnebro I KIP Margareta Haapalahti I justerare M Mattias Abrahamsson I M Stefan Sydberg I M Rickhard Lantto - M Kerstin Edfast I NS Dick Vånsjö I MP Timo Vilgats I KD Svante Pounu - FP Anne Kotavuopio-Jatko - KNEG Jari Söyrinki - - Kenneth Nilsson I - Vera Tapani I

4 NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF VOTERINGSLISTA R = Röst- KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad ersättare , kl JA NEJ JA NEJ ERSÄTTARE S Peter Granberg - S Mikaela Lind - S Kjell Lantto - S Margareta Stålnacke - S Marianne Baas IR S Barbro Tano IR S Christer Carlsson IR S Majken Klippmark IR V Kurt Sundkvist IR V Siv Holma - V Doris Söderberg IR SL John Tomas Påve IR SL Anna Inga - C Kurt Lantto - C Gilbert Eliasson - C Per Esko - C Tyko Lampa - KIP Tony Bernestedt IR KIP Kalle Hollström - M Aila Ericsson - M Torbjörn Fosseng IR NS Sören Sidér I NS Laila Niia I MP Per Nilsson -

5 NÄRVARO- OCH NÄRVARANDE KF KF VOTERINGSLISTA R = Röst- KOMMUNFULLMÄKTIGE berättigad ersättare , kl JA NEJ JA NEJ ERSÄTTARE MP Henry Emmoth - KD Ylva Sarri IR KD Else-Maj Blind - FP Hans-Olof Utsi - FP Alf Josefsson IR KNEG Tommy Hjertberg IR KNEG Jimmy Vanhainen -

6 KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (3) KOMMUNKONTORET Kommunfullmäktige Tid: , kl Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Kiruna Till dagens sammanträde väljs justerare från (SL) och (M) Ärenden Bil nr Dnr nr 1 Kf Avsägelser 14/106 utgår Ks Kf Utvecklingsplan för Kirunas nya stadskärna 2 13/ Kf Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen 3 13/ (SOL) och (LSS), ej verkställda beslut, socialnämnden, delgivning Kf Planläggning för ny bostadsbebyggelse i Tuolluvaara 4 14/ Kf Årsredovisning 2013, Kirunabostäder AB och Kiruna 5 14/ Näringsfastigheter AB Kf Antagande av detaljplan Linbanan 1, miljö- och 6 14/ byggnämnden Kf Anhållan om att frångå fördjupad översiktsplan, 7 14/ detaljplan Väggen 2, del av Tuolluvaara 1:1, miljöoch byggnämnden Kf Anhållan om att frångå fördjupad översiktsplan, 8 14/ Kurravaara 4:7, miljö- och byggnämnden Kf Anhållan om tidigare investering i Matojärvi islada, 9 14/ investeringsbugdet 2014, fritids- och kulturnämnden Kf Motioner a 70 Kf Utred området i och kring berget Sakkaravaara som 10a 12/ framtida friluftsområde, väckt av Anders Hultbro (KIP)

7 b 71 Kf Åtgärda milspåret samt reparera och återställ kryss- 10b 12/ markeringar, väckt av Dick Vånsjö (NS) c 72 Kf Avyttra KBAB:s affärslokaler och koncentrera 10c 13/ verksamheten på bostadsbyggande, väckt av Mattias Abrahamssson (M), Hans Svedell (M), Stefan Sydberg (M), Rickhard Lantto (M) d 73 Kf Inköp av hjärtstartare till Kiruna Folkets Hus, väckt 10d 12/ av Dick Vånsjö (NS) e 74 Kf Hands-on inflyttningsservice till Kiruna, väckt av 10e 12/ Anders Hultbro (KIP) 2 (3) f 75 Kf Framtida energiutvinning, TGA-gruvans område, 10f 11/ väckt av Anders Hultbro (KIP) g 76 Kf Tillvarata möjligheterna med EU-stöd, väckt av 10g 12/ Anders Hultbro (KIP) h 77 Kf Nöjdhetsundersökning/enkät, väckt av Dick Vånsjö 10h 13/ (NS) i 78 Kf Papperslösa politiker, väckt av Mattias Abrahamsson 10i 13/ (M), Hans Svedell (M), Stefan Sydberg (M), Rickhard Lantto (M) j 79 Kf Trafiksäkerhetsutbildning körning på halt väglag, 10j 13/ väckt av Dick Vånsjö (NS) k 80 Kf Gemensam flygplats i Kiruna, väckt av Gunnar 10k 13/ Selberg (C) l 81 Kf Kulturplan, väckt av Ann-Helen Bergsten (KIP) 10l 10/ m 82 Kf Snöröjning enskilda vägar i Kuttainen, väckt av 10m 13/ Svante Pounu (KD) Ks n 97 Kf Klockstapeln på Kupoltorget, väckt av Annica 10n 14/ Henelund (C) o Överlämnande av motioner utgår Kf Medborgarförslag

8 3 (3) p 83 Kf Varutransporter till Idivuoma och Mertajärvi, väckt 10p 09/ av Kurt Korsman q 84 Kf Konstmuseum i fd TGA:s kontor, väckt av Robert 10q 12/ Ylitalo r Överlämnande av medborgarförslag Kf Val 11 14/ Kf Besvarande av interpellation a 85 Kf Trafikverkets planering att överlämna statliga vägar 12a 13/ till Kiruna kommun, väckt av Timo Vilgats (MP) b 86 Kf På vems uppdrag förhandlar de om Kirunabornas 12b 13/ framtid, väckt av Gunnar Selberg (C) Kf Besvarande av fråga a 69 Hur ser kommunens organisation ut för att 13a 14/ garantera att barn får rätt stöd i skolan, väckt av Tommy Hjertberg (KNEG) 14 Kf Information om stadsomvandlingen 12/1245 utgår Kenneth Stålnacke Kommunfullmäktiges ordförande Mobiltelefoner skall under sammanträdet vara inställda på "tyst" signal. Tänk på astmatiker - använd ej starka dofter och parfym

9 KOMMUNFULLMÄKTIGE UTVECKLINGSPLAN FÖR KIRUNAS NYA STADSKÄRNA Au Föreligger skrivelse från kommunkontoret av vilken framgår att kommunfullmäktige beslutade , 33, att en utvecklingsplan för nya Kiruna skulle tas fram med det vinnande förslaget i arkitekttävlingen som grund. Kommunfullmäktige beslutade vidare , 126, att godkänna etapp 1 och att kommunkontoret får i uppdrag att fortsätta arbetet med utvecklingsplanen i samma linje fram till antagandet av planen i kommunfullmäktige april Föreligger förslag till utvecklingsplan som arbetats fram av en projektgrupp bestående av det vinnande arkitektteamet, kommunala tjänstemän och representanter från länsstyrelsen, Trafikverket och LKAB. Under arbetets gång har workshops genomförts med de kommunala förvaltningarna och informationsmöten har hållits både intern och externt. Arbetet med utvecklingsplanen går nu in i ett nytt skede med detaljplaneläggning, programarbete för bland annat stadstorget och stadsparken, dialog med byggherrar/exploatörer m m. Kommunkontoret föreslår att förslaget till utvecklingsplan överlämnas till kommunfullmäktige för antagande att kommunkontoret får i uppdrag att påbörja genomförandet av utvecklingsplanen i enlighet med planens principer och riktlinjer Under denna punkt träder kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Niklas Sirén (V) in som ordförande. Mark- och exploateringschef Eva Ekelund föredrar i ärendet. Yrkanden i arbetsutskottet av Niklas Sirén (V) att kommunkontorets förslag bifalles Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Niklas Siréns yrkande

10 KOMMUNFULLMÄKTIGE forts Arbetsutskottet föreslår således att utvecklingsplan för Kirunas nya stadskärna antas att kommunkontoret får i uppdrag att påbörja genomförandet av utvecklingsplanen i enlighet med planens principer och riktlinjer _ Ks Mark- och exploateringschef Eva Ekelund föredrar i ärendet. Av föredragningen framgår bl att till kommunfullmäktiges behandling av ärendet kommer underlaget att redaktionellt justeras. Mötet ajourneras för kaffepaus. Mötet återupptas. Yrkanden i kommunstyrelsen med bifall av Roger Suup (S) och Ragnhild Nilsson (SL) att arbetsutskottets förslag bifalles Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår således att utvecklingsplan för Kirunas nya stadskärna antas att kommunkontoret får i uppdrag att påbörja genomförandet av utvecklingsplanen i enlighet med planens principer och riktlinjer Noteras till protokoll av Timo Vilgats (MP) att Miljöpartiet De Gröna anser att en finansplan tas fram som visar att inga kostnader drabbar Kirunaborna på grund av stadsrivningen Noteras till protokoll av Gunnar Selberg (C) att Centerpartiet tar ställning i ärendet vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet

11 KOMMUNFULLMÄKTIGE forts Kf Föreligger reviderad utvecklingsplan inklusive tidslinje. Yrkanden i kommunfullmäktige med bifall av Lars Törnman (S), Ragnhild Nilsson (SL), Tommy Hjertberg (KNEG), Dick Vånsjö (NS), Roger Suup (S), Niklas Sirén (V), Alf Josefsson (FP), Mattias Abrahamsson (M) och Marie Persson (V) att kommunstyrelsens förslag bifalles av Timo Vilgats (MP) att kommunstyrelsens förslag avslås Mötet ajourneras för fikarast. Mötet återupptas efter ajournering. Yttranden i kommunfullmäktige: Rune Lans (C), Gunnar Selberg (C), Ylva Sarri (KD), Siv Henriksson (V) och Annica Henelund (C) Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Timo Vilgats avslagsyrkande under proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar således att anta utvecklingsplan för Kirunas nya stadskärna att ge kommunkontoret i uppdrag att påbörja genomförandet av utvecklingsplanen i enlighet med planens principer och riktlinjer Noteras till protokoll av Gunnar Selberg (C) att Centerpartiet anser att utvecklingsplanen skulle kunna utgöra grund för ett trevligt nytt centrum i Kiruna även om vi förlorar fjällutsikten och de milda vintrarna i centrum. Centerpartiet anser emellertid att det råder oklarhet och osäkerhet kring flera viktiga frågor som borde vara besvarade innan beslut om utvecklingsplanen tas. Eventuellt finns vissa svar, i avtalet som just nu framförhandlas med LKAB men i dessa förhandlingar har Centerpartiet inte getts någon som helst insyn viket i sig är högst anmärkningsvärt.

12 KOMMUNFULLMÄKTIGE forts Några av de frågor som Centerpartiet hade velat se svaren på innan utvecklingsplanen antas är: 1. Vem ska betala nya centrum? Hur fint det än blir så måste det betalas av någon och om ingen annan betalar så blir det Kirunaborna som får betala med kraftigt höjda hyror vilket inte är acceptabelt. 2. Finns garantier från någon, LKAB eller staten, om att finansiera ett nytt centrum om ingen annan gör det? Om inte dessa garantier ges riskerar vi hela Kirunas existens om vi planerar för avveckling/rivning utan garantier för återuppbyggnad. 3. Kommer Trafikverket att hörsamma Kiruna kommuns krav på att förflytta väg E-10 längre österut så att vägen inte kommer onödigt nära centrum? 4. Är dagens aktörer i centrum beredda att flytta sin verksamhet ner till det nu planerade Centrum? Kiruna kommun har inte frågat dessa och osäkerheten är stor då det kommer att bli mångdubbel hyra och krav på mycket långa hyresavtal. Kiruna-Centerns egen enkät tyder inte på att Centrumaktörerna är beredda att oreserverat flytta med till nya centrum. 5. Den miljökonsekvensbeskrivning som är gjord visar på, för bostäder, för höga halter av miljögifter i området. Är det säkerställt att miljön går att sanera så det blir möjligt att bygga bostäder där? 6. Det finns ingen plan för hur man kan flytta ner ett centrum under en kort tid samtidigt som byggnationer pågår. Inte heller hur en förslumning ska kunna undvikas i det gamla centrum under de närmaste åren. Noteras till protokoll av Timo Vilgats (MP) att Miljöpartiet De Gröna anser att Kiruna stad skall bibehållas med motiveringen att Miljöpartiet De Gröna motsätter sig ett vidare arbete med att riva Kiruna centrum. Miljöpartiet De Gröna kan ej acceptera att Kiruna rivs och att kirunaborna hamnar på ett industriarbetsområde med allt vad det innebär Noteras till protokoll av Tommy Hjertberg (KNEG) att Knegarkampanjen avger särskild röstförklaring enligt bilaga. _

13 KOMMUNFULLMÄKTIGE RAPPORTERINGSSKYLDIGHET ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SoL) OCH (LSS), EJ VERKSTÄLLDA BESLUT, SOCIALNÄMNDEN, DELGIVNING Au Föreligger socialnämndens protokoll , 70, av vilket framgår att i Socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. 6 h samt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 h finns reglerat att socialnämnden till kommunfullmäktige skall lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut, enligt LSS 9 samt SoL 4 kap. 1, som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. I statistikrapport för kvartal , har sammanlagt 20 ärenden inrapporterats, vilket innebär att verkställighet dröjt tre månader eller mer från datum då beslut beviljades. Samtliga ärenden avser LSS, varav sju ärenden avser bostad med särskild service för vuxna, två avser daglig verksamhet, nio avser verkställigheten kontaktperson, en avser personlig assistans och en avser ledsagarservice. Socialnämnden beslutar att statistikrapporten överlämnas till kommunfullmäktige Yrkanden i arbetsutskottet att socialnämndens förslag bifalles Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande Arbetsutskottet föreslår således att sammanställningen och redovisningen delges kommunfullmäktige och läggs till handlingarna _ Ks Yrkanden i kommunstyrelsen att arbetsutskottets förslag bifalles Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

14 KOMMUNFULLMÄKTIGE forts Kommunstyrelsen föreslår således att sammanställningen och redovisningen delges kommunfullmäktige och läggs till handlingarna _ Kf Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger Kommunfullmäktige beslutar således att lägga redovisningen till handlingarna

15 KOMMUNFULLMÄKTIGE PLANLÄGGNING FÖR NY BOSTADSBEBYGGELSE I TUOLLUVAARA Au Föreligger skrivelse från kommunkontoret av vilken framgår att idag står 183 personer i kön för småhustomter. I Kiruna C har kommunen ett fåtal tomter som erbjudits tomtkön och väntar på svar. Vidare framgår av aktuell skrivelse bl a att för närvarande har kommunen två projekt för nya småhustomter. Ett område på Lombolo (Vistas/Tjärnen) och ett område norr om kyrkogården (Skjutbaneområdet). Området på Lombolo bedöms ge åtta nya tomter till tomtkön. Skjutbaneområdet kommer ge nya tomter till tomtkön samt tomter för andra former av boende. Under 2013 sålde kommunen 24 småhustomter. Det är en kraftig ökning av intresset att bygga nytt. Under 2011 och 2012 såldes tre respektive en bostadstomt. Kommunen äger ett område i östra Tuolluvaara. Planläggningen strider mot gällande fördjupad översiktsplan för Kiruna C. LKAB har vid samråd, vad gäller Vietnammalmen norr om Tuolluvaara, meddelat att de inte ser något hinder mot att Kiruna kommun planlägger för nya småhustomter i området. Med hänsyn till det stora behovet av villatomter föreslås att miljö- och byggnämnden får i uppdrag att detaljplanera området i Tuolluvaara för att göra det möjligt att avstycka bostadstomter att erbjuda i tomtkön. Kommunkontoret föreslår att miljö- och byggnämnden får i uppdrag att detaljplanelägga området i Tuolluvaara för tomter för småhusbebyggelse att miljö- och byggnämnden i detaljplanearbetet får frångå gällande översiktsplan och fördjupad översiktsplan att miljö- och byggnämnden får delegation att besluta om antagande av detaljplanen Yrkanden i arbetsutskottet att kommunkontorets förslag bifalles Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande

16 KOMMUNFULLMÄKTIGE forts Arbetsutskottet föreslår således att miljö- och byggnämnden får i uppdrag att detaljplanelägga området i Tuolluvaara för tomter för småhusbebyggelse att miljö- och byggnämnden i detaljplanearbetet får frångå gällande översiktsplan och fördjupad översiktsplan att miljö- och byggnämnden får delegation att besluta om antagande av detaljplanen Ks Yrkanden i kommunstyrelsen att arbetsutskottets förslag bifalles Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår således att miljö- och byggnämnden får i uppdrag att detaljplanelägga området i Tuolluvaara för tomter för småhusbebyggelse att miljö- och byggnämnden i detaljplanearbetet får frångå gällande översiktsplan och fördjupad översiktsplan att miljö- och byggnämnden får delegation att besluta om antagande av detaljplanen Kf Yrkanden i kommunfullmäktige med bifall av Mattias Abrahamsson (M) och Ragnhild Nilsson (SL) att kommunstyrelsens 1:a och 2:a att-sats bifalles Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C) Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Kristina Zakrissons m fl yrkande under proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons m fl yrkande

17 KOMMUNFULLMÄKTIGE forts Kommunfullmäktige beslutar således att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att detaljplanelägga området i Tuolluvaara för tomter för småhusbebyggelse att miljö- och byggnämnden i detaljplanearbetet får frångå gällande översiktsplan och fördjupad översiktsplan _

18 KOMMUNFULLMÄKTIGE ÅRSREDOVISNING 2013, KIRUNABOSTÄDER AB OCH KIRUNA NÄRINGSFASTIGHETER AB Ks Föreligger Kirunabostäder AB:s och Kiruna Näringsfastigheter AB:s årsredovisning med revisionsberättelse för räkenskapsåret Av årsredovisningen framgår bl a att för 2013 redovisar koncernen Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB en vinst på 22,6 mkr. Moderbolaget har erhållit ett koncernbidrag från dotterbolaget med 3,1 mkr. Moderbolagets nettoomsättning har ökat med 3,9 mkr jämfört med Föreligger vidare granskningsrapport för Kirunabostäder AB från lekmannarevisorerna. Av granskningsrapporten framgår bl a att revisorerna bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i huvudsak har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll. Revisorerna har bland annat noterat att det under året har pågått och att det alltjämt pågår ett arbete med att utveckla inköpsprocessen. I detta sammanhang uppmärksamma ett behov av att utveckla kontroller över köptrohet mot ramavtal i organisationen. Yrkanden i kommunstyrelsen att årsredovisning 2013 för Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB läggs med godkännande till handlingarna Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande Kommunstyrelsen föreslår således att årsredovisning 2013 för Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB läggs med godkännande till handlingarna Kf Yttranden i kommunfullmäktige: Gunnar Selberg (C), Kristina Zakrisson (S), Timo Vilgats (MP), Stefan Sydberg (M), Håkan Bäckström (S) och Lars Törnman (S) Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger

19 KOMMUNFULLMÄKTIGE forts Kommunfullmäktige beslutar således att lägga årsredovisning 2013 för Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB med godkännande till handlingarna _

20 KOMMUNFULLMÄKTIGE ANTAGANDE AV DETALJPLAN FÖR LINBANAN 1, MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Ks Föreligger miljö- och byggnämndens protokoll , 37-14, av vilket framgår att genomförandet av delar av den nu pågående stadsomvandlingen i Kiruna stad finns reglerad i ett civilrättsligt avtal som är upprättad mellan Kiruna kommun och LKAB. Avtalet reglerar bland annat byggande av ett nytt stadshus som ska stå färdigt i oktober Vidare framgår av aktuellt protokoll bl a att detaljplanen har varit ute på samråd mellan och och under samrådet inkom 14 yttranden. Granskning har skett mellan och Då planhandlingarna behövde kompletteras med ett avsnitt om luft beslutade nämnden att detaljplanen fick gå ut på en ny granskning mellan och Alla yttranden som inkommit under de båda granskningstiderna gäller. Under den andra granskningstiden har en riskutredning kring detaljplanens påverkan på intilliggande plastindustri tagits fram. Resultatet från riskutredningen redovisas i planbeskrivningen, granskningsutlåtandet och miljökonsekvensbeskrivningen. Under de båda granskningsperioderna har 19 olika parter yttrat sig och dessa har sammanställts i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet redovisar de skriftliga synpunkterna och kommentarer till dessa. Följande ändringar är gjorda efter granskningarna: - Saneringskraven skärps så att de uppfyller känslig markanvändning (KM). Planbestämmelsen a1 läggs till enligt länsstyrelsens yttrande. - Planbeskrivningen förtydligas med uppgifter om innehavare av undersökningstillstånd enligt Bergstaten. - Planbeskrivningen förtydligas med uppgifter om tillfällig parkering, elnät, väg till planområdet, anslutning till VA-nät, fjärrvärmeanläggning samt optofiber enligt kommunkontoret, Kiruna kommuns yttrande. - Uppgifter gällande servitut har uppdaterats enligt kommunkontoret, Kiruna kommuns samt Lantmäteriets yttrande. - Planbeskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen har uppdaterats angående buller och gällande detaljplaner enligt Trafikverkets yttrande. - Planhandlingarna kompletteras med uppgifter om utsläpp och brand från riskutredningen enligt länsstyrelsens samt fastighetsägare för Krattan 1 och SOKAB:s yttrande. - Planhandlingarna uppdateras med text om skyddsavstånd för industrier enligt Räddningstjänstens yttrande. - Planhandlingarna uppdateras med uppgift om flyghinderanalys enligt Swedavias yttrande. - Planbeskrivningen uppdateras angående avfall, utbyggd fjärrvärme och anläggningsavgift för VA enligt Tekniska Verken i Kiruna AB:s/Kiruna Kommunpartner AB:s yttrande.

21 KOMMUNFULLMÄKTIGE forts Miljö- och byggnämnden beslutar således att godkänna granskningsutlåtandet att godkänna detaljplanen och skicka vidare detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande att paragrafen förklaras omedelbart justerad Yrkanden i kommunstyrelsen att miljö- och byggnämndens förslag bifalles Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande Kommunstyrelsen föreslår således att detaljplan för Linbanan 1 antas Kf Yrkanden i kommunfullmäktige med bifall av Mattias Abrahamsson (M) att kommunstyrelsens förslag bifalles Yttranden i kommunfullmäktige: Timo Vilgats (MP), Gunnar Selberg (C), Lars Törnman (S) och Rune Lans (C) Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger Kommunfullmäktige beslutar således att anta detaljplan för Linbanan 1

22 KOMMUNFULLMÄKTIGE ANHÅLLAN OM ATT FRÅNGÅ FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN, DETALJPLAN VÄGGEN 2, DEL AV TUOLLUVAARA 1:1, MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Ks Föreligger miljö- och byggnämndens protokoll , 56-14, av vilket framgår att sökanden önskar upprätta ny detaljplan för industrimark för del av fastigheten Tuolluvaara, 1:1 i Östra industriområdet. Detta för att kunna möjliggöra att industriverksamheten på fastigheten Väggen 2 kan utökas. Vidare framgår av aktuellt protokoll bl a att idag är fastigheten Väggen 2 detaljplanelagd för småindustri och marken som efterfrågas för utökning av industri ligger i direkt närhet till Väggen 2 och är planlagd som grönområde. Tanken är att den nordöstra tomtgränsen skulle förskjutas ca meter åt nordost. Hänsyn till följande bör tas vid beslut om planbesked: - Området är detaljplanelagt som grönområde, gång- cykel- skoter. - Området är i dagsläget obebyggt. Planen förväntas genomgå ett normalt planförfarande då planförslaget medför en förändrad markanvändning från grönområde till industrimark. I den gällande fördjupade översiktsplanen från 2006 är utökningen av industrifastigheten betecknat som parkmark, gångväg, naturmark. Bedömningen för ett eventuellt antagande av planen är första kvartalet Miljö- och byggnämnden beslutar således att ge positivt besked på planbeskedet att detaljplanen får genomföras med normalt planförfarande att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta planavtal med sökande att ge sökande rätt att anlita plankonsult att kommunen bedömer att beslut om antagande kan ske under första kvartalet 2015 att anhålla hos kommunfullmäktige om att få frångå fördjupad översiktsplan att avgift för beslut om planbesked enligt PBL 12 kap 1 om 7040 SEK får uttagas (Plan- och bygglovstaxa som gäller från och med , enkel åtgärd) Yrkanden i kommunstyrelsen

23 KOMMUNFULLMÄKTIGE forts att miljö- och byggnämndens förslag bifalles Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande Kommunstyrelsen föreslår således att miljö- och byggnämnden får frångå gällande fördjupad översiktsplan för Tuolluvaara 1:1, Väggen 2, för att möjliggöra denna detaljplaneläggning _ Kf Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger Kommunfullmäktige beslutar således att miljö- och byggnämnden får frångå gällande fördjupad översiktsplan för Tuolluvaara 1:1, Väggen 2, för att möjliggöra denna detaljplaneläggning

24 KOMMUNFULLMÄKTIGE ANHÅLLAN OM ATT FRÅNGÅ FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN, KURRAVAARA 4:7, MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Ks Föreligger miljö- och byggnämndens protokoll , 54-14, av vilket framgår att sökande har ansökt om planbesked för att kunna bygga enbostadshus på fastighet Kurravaara 4:7, mellan byn Kurravaara och Kiruna C. Tanken är att i en första etapp möjliggöra för ca 5 st tomter i området. Vidare framgår av aktuellt protokoll bl a att området är i dagsläget inte bebyggt och närmaste bebyggelse finns på andra sidan, öster om, Kurravaaravägen. Ingen detaljplan styr i dagsläget markanvändningen för fastigheten. Planområdet omfattas inte heller av något riksintresse. En viktig aspekt att ta hänsyn till är pågående markanvändning såsom rennäring, skogsnäring och närrekreation för Kirunabor och Kurravaarabor. Området gränsar till tidigare militärt övningsområde. Gabna sameby har sin flyttled förbi Kiruna C i närheten till området och i anslutning till den finns också övernattningsbeten. Ca 2,5 km söder om planområdet finns riksintresse för rennäringen med flyttled och rastbete. Samebyn har i ett yttrande bestämt avvisat byggplaner i det sökta området med hänsyn till den framtida renskötseln då Kiruna växer norrut och brytningen av Lappmalmen kan påbörjas. Detta innebär att samebyn blir tvungna att se över andra flyttleder norr om Kiruna, vilket en etablering enligt sökt planbesked skulle kunna hindra. Hänsyn till följande bör tas vid beslut om planbesked: - Området saknar tillgång till kommunalt VA och övrig teknisk infrastruktur. VA-utredning krävs enligt Översiktplan Området är i dagsläget obebyggt - Hänsyn till pågående markanvändning för rennäring, skogsbruk samt närrekreation - Framtida utveckling av Kiruna C kan påverka flyttled och rastbeten norr om staden - Gabna sameby avvisar bestämt byggplaner i sökt område - Tidiga samråd med berörda parter är en förutsättning för att finna en bra lösning för planläggningen Planen förväntas genomgå ett normalt planförfarande då planförslaget kan förväntas få konsekvenser av allmän betydelse och pågående markanvändning och innebär ett ingrepp i tidigare oexploaterad natur. Åtgärden går emot intentionerna för översiktsplanen där området är utpekat som Strategisk markreserv för vindkraft. Kommunens rekommendationer enligt ÖP 2002 är att Inga åtgärder som kan försvåra områdets utveckling för vindkraft. Hänsyn tas till rennäringen. Planen

25 KOMMUNFULLMÄKTIGE forts bör därmed lyftas till kommunfullmäktige för beslut om att frångå översiktsplanen. Bedömningen för ett eventuellt antagande av planen är första kvartalet Miljö- och byggnämnden beslutar således att ge ett positivt besked på planbeskedet att detaljplanen får genomföras med normalt planförfarande att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta planavtal med sökande att ge sökande rätt att anlita plankonsult att kommunen bedömer att beslut om antagande kan ske under första kvartalet 2015 att kommunfullmäktige beslutar om att frångå översiktsplanen att avgift för beslut om planbesked enligt PBL 12 kap 1 om 7040 SEK får uttagas (Plan- och bygglovstaxa som gäller från och med , enkel åtgärd) Yrkanden i kommunstyrelsen att miljö- och byggnämndens förslag bifalles Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande Kommunstyrelsen föreslår således att miljö- och byggnämnden får frångå gällande översiktsplan för Kurravaara 4:7 för att möjliggöra denna detaljplaneläggning Kf Yrkanden i kommunfullmäktige av Lars Törnman (S) att kommunstyrelsens förslag bifalles

26 KOMMUNFULLMÄKTIGE forts Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger Kommunfullmäktige beslutar således att miljö- och byggnämnden får frångå gällande översiktsplan för Kurravaara 4:7 för att möjliggöra denna detaljplaneläggning _

27 KOMMUNFULLMÄKTIGE ANHÅLLAN OM TIDIGARE INVESTERING I MATOJÄRVI ISLADA, INVESTERINGSBUDGET 2014, FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN Ks Föreligger fritids- och kulturnämndens protokoll , 14, av vilket framgår att nämndens budgetutskott , 3, föreslår att ansöka om att tidigarelägga investeringsbudget för Matojärvi islada med 12 mkr för att åtgärda bristerna i ishallen under Vidare framgår av aktuellt protokoll bl a att Svenska ishockeyförbundet har ställt krav på akuta åtgärder i Matojärvi islada så att ishallen ska kunna fortsätta att fungera för hockeyträning och matcher. Fritids- och kulturförvaltningen har tagit fram åtgärdsförslag med prioritetsordning enligt följande: - Avleda kallkälla, ny platta, ny sarg och nytt kylaggregat 8 mkr - Tillbyggnad med två omklädningsrum samt skärmtak över entrén 4 mkr I fritids- och kulturnämndens investeringsbudget finns 30 mkr för en ny ishall Nämnden föreslår att budgeten för en ny ishall tidigareläggs och finansierar de åtgärder som måste göras i Matojärvi islada redan under sommar och höst Investeringen innebär att objekt ny ishall blir aktuell när Lombia ishall måste ersättas. Fritids- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att budgeten för en ny ishall 2016, 30 mkr, tidigareläggs och finansierar de åtgärder som måste göras i Matojärvi islada redan under sommar och höst 2014 Yrkanden i kommunstyrelsen att fritids- och kulturnämnden tilläggsbudgeteras medel om 8 mkr år 2014 till objekt Utveckling Matojärvi IP för att avleda kallkälla, ny platta, ny sarg och nytt kylaggregat att tillbyggnad med två omklädningsrum samt skärmtak över entrén om 4 mkr läggs in i plan för fritids- och kulturnämndens investeringsbudget år 2015 Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkanden

28 KOMMUNFULLMÄKTIGE forts Kommunstyrelsen föreslår således att fritids- och kulturnämnden tilläggsbudgeteras medel om 8 mkr år 2014 till objekt Utveckling Matojärvi IP för att avleda kallkälla, ny platta, ny sarg och nytt kylaggregat att tillbyggnad med två omklädningsrum samt skärmtak över entrén om 4 mkr läggs in i plan för fritids- och kulturnämndens investeringsbudget år 2015 Kf Yrkanden i kommunfullmäktige av Sten Stridsman (V) med bifall av Rune Lans (C) och Torbjörn Fosseng (M) att kommunstyrelsens förslag bifalles Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger Kommunfullmäktige beslutar således att tilläggsbudgetera fritids- och kulturnämnden investeringsmedel om 8 mkr år 2014 till objekt Utveckling Matojärvi IP för att avleda kallkälla, ny platta, ny sarg och nytt kylaggregat att lägga in tillbyggnad med två omklädningsrum samt skärmtak över entrén om 4 mkr in i plan för fritids- och kulturnämndens investeringsbudget år 2015

29 KOMMUNFULLMÄKTIGE MOTION, UTRED OMRÅDET I OCH OMKRING BERGET SAKKAVAARA SOM FRAMTIDA FRILUFTSOMRÅDE Au Kommunfullmäktige har , 170, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en av Anders Hultbro (KIP) väckt motion i rubricerat ärende. Av motionen framgår bl a att i arbetet som pågår med stadsomvandlingen kan motionären konstatera att närhet och tillgänglighet till friluftsliv, som betyder mycket för kirunaborna, riskerar att få stryka på foten. Dragningen av nya E10:an, nya anslutningen till Nikkaluoktavägen med flera åtgärder kan innebära väsentliga inskränkningar i den frihet kirunaborna vant sig vid. Motionären anser att fler alternativ till friluftsområden av hög kvalitet bör tas fram, berget Sakkavaara kan mycket väl vara ett sådant alternativ. Den geografiska placeringen kan i bästa fall innebära att Sakkavaara kan sammankopplas med Jägarspåren, vilket även i framtiden kan etableras med ett skidspår/ tävlingsområde som kan hålla världscupklass. Grillplatser, naturstigar, mountainbikebanor är också några exempel på aktiviteter som kan lämpa sig. Motionären hemställer att en utredning av Sakkavaaraområdets möjligheter som frilufts/fritids- och tävlingsområde utförs att kostnaderna för denna utredning hänförs till stadsomvandlingen och därmed betalas av LKAB Yrkanden i arbetsutskottet att yttrande i ärendet infordras från kommunkontoret Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande Arbetsutskottet beslutar således att infordra yttrande i ärendet från kommunkontoret Au Föreligger yttrande från kommunkontoret av vilket framgår att området ingår i den pågående revideringen av kommunens fördjupade översiktsplan för Kiruna C. Sakkaravaara ligger inom riksintresse för rennäringen.

30 KOMMUNFULLMÄKTIGE forts Vidare framgår av aktuellt yttrande bl a att E10:ans nya sträckning påverkar friluftsområdet norr om Kiruna och möjligheten att enkelt ta sig ut. Skidklubbarna har framfört att de i första hand vill ha kvar och utveckla Matojärvi och WC-spåren i sitt nuvarande läge om det är möjligt. Det är en stor fördel med ett stadsnära läge på skidstadion. Väg 870 påverkar friluftsområdet söder om Lombolo och möjligheten att ta sig ut från bostadsområdena. Samråd har skett med fritid- och kulturförvaltningen som anser att generellt ska befintliga anläggningar och friluftsområden i första hand bibehållas och utvecklas. I kommunens översiktsplan från 2002 har området bedömts lämpligt för vindkraft, rennäring och skogsbruk. Enligt uppgift från försvaret finns odetonerad ammunition i området som måste hanteras vid ändrad markanvändning. Kommunkontoret föreslår att motionen avslås med hänvisning till kommunkontorets yttrande Yrkanden i arbetsutskottet att motionen avslås med hänvisning till kommunkontorets yttrande Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande Arbetsutskottet föreslår således att motionen avslås med hänvisning till kommunkontorets yttrande Ks Yrkanden i kommunstyrelsen att arbetsutskottets förslag bifalles Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår således att motionen avslås med hänvisning till kommunkontorets yttrande

31 KOMMUNFULLMÄKTIGE forts Kf Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet på grund av tidsbrist Kf Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet på grund av tidsbrist Kf Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet på grund av tidsbrist Kf Under denna punkt träder kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Elisabeth Persson Holmdén (S) in som ordförande. Yrkanden i kommunfullmäktige av Lilly Rönnebro (KIP) med bifall av Gunnar Selberg (C) och Dick Vånsjö (NS) att motionen bifalles att kommunstyrelsens förslag bifalles Yttranden i kommunfullmäktige: Timo Vilgats (MP) Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Lilly Rönnebros m fl yrkande under proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar således att avslå motionen med hänvisning till kommunkontorets yttrande

32 KOMMUNFULLMÄKTIGE MOTION, ÅTGÄRDA MILSPÅRET SAMT REPARERA OCH ÅTERSTÄLL KRYSSMARKERINGAR Au Kommunfullmäktige har , 125, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en av Dick Vånsjö (NS) väckt motion i rubricerat ärende. Av motionen framgår bl a att milspåret behöver återfyllas med grus på vissa ställen så att löpning och cykelmotionärer på ett säkert sätt kan bedriva friskvård. Det ligger kryssmarkeringar på marken efter skoterleden ut från Varggropen och detta behöver kompletteras och resas på nytt. Vägen behöver repareras efter att LKAB har borrat efter lappmalmen. Motionären föreslår att fullmäktige ger fritids- och kulturnämnden i uppgift att åtgärda felaktigheterna snarast och innan det blir vinter, samt återrapporterar till kommunstyrelsen när allt är klart Yrkanden i arbetsutskottet av Niklas Sirén (V) att yttrande i ärendet infordras från fritids- och kulturnämnden Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Niklas Siréns yrkande Arbetsutskottet beslutar således att infordra yttrande i ärendet från fritids- och kulturnämnden Au Föreligger protokoll , 72 från fritids- och kulturnämnden av vilket framgår att fritids- och kulturnämnden beslutar att anta fritids- och kultur förvaltningens yttrande som sitt eget. Av yttrandet från fritids- och kulturförvaltningen framgår bl a att motionsspåren håller sådan standard att det är möjligt att bedriva friskvård. Underhåll av kryssmarkeringar efter skoterleder skall åtgärdas av den entreprenör som anlitas. Det saknas dock rapporter om att kryssmarkering saknas efter de kommunala skoterlederna. Inför 2012 tecknades ett avtal med ny entreprenör för skoterleder. Avtalet reglerar upprustning av samtliga kommunala skoterleder fördelat på tre år.

33 KOMMUNFULLMÄKTIGE forts Upprustningen har påbörjats under februarimånad 2012 och upprustning är genomförd på leden från Varggropen mot Kurravaara. Det sk milspåret är dock ingen led som ingår i de kommunala lederna eller motionsspåren. De provborrningar som genomförts i området har inte förorsakat några skador på de kommunala motionsspåren. Exploatören har endast korsat motionsspåren på ett fåtal platser, vilket inte lett till några skador på motionsspåren. Yrkanden i arbetsutskottet att motionen anses besvarad med hänvisning till fritids- och kulturnämndens yttrande Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande Arbetsutskottet föreslår således att motionen anses besvarad med hänvisning till fritids- och kulturnämndens yttrande _ Ks Yrkanden i kommunstyrelsen med bifall av Anders Hultbro (KIP) att ärendet återremitteras till fritids- och kulturnämnden för utredning av vem som ansvarar för milspåret Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet skall avgöras idag eller senare och finner därvid att kommunstyrelsen beslutar att ärendet skall avgöras senare Kommunstyrelsen beslutar således att återremittera ärendet till fritids- och kulturnämnden för utredning av vem som ansvarar för milspåret _ Au Föreligger protokoll , 55 från fritids- och kulturnämnden av vilket framgår att all mark på friluftsområdet Varggropen och dess omnejd ägs av staten. Kiruna kommun arrenderar marken för friluftsliv.

34 KOMMUNFULLMÄKTIGE forts Vidare framgår av aktuellt protokoll bl a att fritids- och kulturförvaltningen ansvarar för de spår som vintertid används och pistas för skidåkning. Sommartid åtgärdas spåren för löpning och cykling. Milspåret ingår inte i de spår som fritids- och kulturförvaltningen ansvarar för. Detta spår används för närvarande delvis som skoterled vintertid. Kryssmarkeringar efter skoterleder skall underhållas av ansvarig entreprenör. För närvarande finns inga rapporter om att kryssmarkeringar saknas eller ej är åtgärdade. Fritids- och kulturnämnden beslutar att överlämna förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen att vid ärendets behandling i kommunstyrelsen inbjuds ansvarig tjänsteman från förvaltningen Yrkanden i arbetsutskottet att motionen avslås med hänvisning till fritid- och kulturnämndens yttrande i ärendet av Gunnar Selberg (C) att motionen bifalles Ordföranden ställer eget yrkande och Gunnar Selbergs yrkande under proposition och finner därvid att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande Arbetsutskottet föreslår således att motionen avslås med hänvisning till fritid- och kulturnämndens yttrande i ärendet _ Ks Yrkanden i kommunstyrelsen av Gunnar Selberg (C) med bifall att motionen anses besvarad

35 KOMMUNFULLMÄKTIGE forts Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Gunnar Selberg mfl yrkande under proposition och finner därvid att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande Kommunstyrelsen föreslår således att motionen anses besvarad med hänvisning till fritid- och kulturnämndens yttrande i ärendet _ Kf Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet på grund av tidsbrist Kf Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet på grund av tidsbrist Kf Yrkanden i kommunfullmäktige av Dick Vånsjö (NS) med bifall av Timo Vilgats (MP) att motionen bifalles med bifall av Sten Stridsman (V) att kommunstyrelsens förslag bifalles Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Dick Vånsjös m fl yrkande under proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar således att anse motionen besvarad med hänvisning till fritid- och kulturnämndens yttrande i ärendet

36 KOMMUNFULLMÄKTIGE MOTION, AVYTTRA KBAB:S AFFÄRSLOKALER OCH KONCENTRERA PÅ BOSTADSBYGGANDE Au Kommunfullmäktige har , 80, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en av Mattias Abrahamsson (M), Hans Svedell (M), Stefan Sydberg (M) och Rickhard Lantto (M) väckt motion i rubricerat ärende. Av motionen framgår bl a att det är snart 10 år sedan som frågan om stadsomvandlingen dök upp på bordet. LKAB meddelade år 2004 att brytningen skulle komma att innebära att större delen av centrala Kiruna, innefattande en stor mängd bostäder och affärsytor, skulle komma att behöva utrymmas och rivas. Med det nya beslutet om stadens placering anser motionärerna att det nu måste sättas igång att byggas i staden. Bostäder är just nu det som behövs. Som det är nu sitter Kirunabostäder AB med både bostäder och affärslokaler samt kommunala fastigheter. Motionärerna anser att det krävs en fokusering från Kirunabostäder AB för att främja ett ökat bostadsbyggande i Kiruna. Motionärerna yrkar att Kirunabostäder AB får uppdraget att snarast avyttra sina affärslokaler till privata aktörer att Kirunabostäder AB koncentrerar sin verksamhet till kommunala fastigheter samt bostadsuthyrning till Kirunabor att de bostäder som planeras i framtiden ska ha en variation i storlek och standard, och därigenom bl a möjliggöra för ungdomar att komma ut på bostadsmarknaden Yrkanden i arbetsutskottet att yttrande i ärendet infordras från Kirunabostäder AB Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande Arbetsutskottet beslutar således att infordra yttrande i ärendet från Kirunabostäder AB _ Au Föreligger yttrande från Kirunabostäder AB av vilket framgår att bolaget äger ca kvm lokaler främst inom Kiruna C. Den största delen

37 KOMMUNFULLMÄKTIGE forts utgörs av kommersiella lokaler i egna fastigheter och ett antal blandfastigheter där bottenvåningen består av kommersiella fastigheter och våningarna ovan av bostäder. Vidare framgår av aktuellt yttrande bl a att Kirunabostäder är en aktör som drivit utvecklingen av Kiruna centrum, senast med Gallerian. Gallerian är ett lyft för Kiruna centrum och handeln, vilket medfört utökade öppettider och kundtillfredsställelse i hela centrum. Bolaget samverkar med privata aktörer och föreningar i utvecklingen av ett levande nuvarande centrum och framtida centrum. Kirunabostäder kan se möjligheter att avyttra vissa kommersiella lokaler till förmån för bostadsbyggande under förutsättning av bolaget inte drabbas av förluster. Avyttring av vissa kommersiella lokaler kan ur ett samhällsekonomiskt perspektiv bidra till att skapa förutsättningar för bostadsbyggande och därmed en stärkt kommunekonomi. De marknadsvärderingar som finns i Kiruna för närvarande ser bolaget stor risk att Kirunabostäder AB och Kiruna kommunkoncern vid försäljning skulle drabbas av förluster. Yrkanden i arbetsutskottet att motionens 1:a och 2:a att-sats avslås att motionens 3:e att-sats bifalles av Hans Svedell (M) med bifall av Gunnar Selberg (C) att motionen bifalles i sin helhet Ordföranden ställer egna yrkanden och Hans Svedells m fl yrkande under proposition och finner därvid att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkanden Arbetsutskottet föreslår således att motionens 1:a och 2:a att-sats avslås att motionens 3:e att-sats bifalles Ks Yrkanden i kommunstyrelsen

38 KOMMUNFULLMÄKTIGE forts att arbetsutskottets förslag bifalles av Mattias Abrahamsson (M) med bifall av Gunnar Selberg (C) och Hans Svedell (M) att motionen bifalles i sin helhet Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Mattias Abrahamssons m fl yrkande under proposition och finner därvid att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår således att motionens 1:a och 2:a att-sats avslås att motionens 3:e att-sats bifalles _ Kf Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet på grund av tidsbrist Kf Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet på grund av tidsbrist Kf Yrkanden i kommunfullmäktige av Stefan Sydberg (M) med bifall av Gunnar Selberg (C) och Mattias Abrahamsson (M) att motionen bifalles av Timo Vilgats (MP) att kommunstyrelsens förslag bifalles Yttranden i kommunfullmäktige: Niklas Sirén (V) Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Stefan Sydbergs m fl yrkande under proposition och finner därvid att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

39 KOMMUNFULLMÄKTIGE forts Kommunfullmäktige beslutar således att avslå motionens 1:a och 2:a att-sats att bifalla motionens 3:e att-sats

40 KOMMUNFULLMÄKTIGE MOTION, INKÖP AV HJÄRTSTARTARE TILL KIRUNA FOLKETS HUS Au Kommunfullmäktige har , 170, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en av Dick Vånsjö (NS) väckt motion i rubricerat ärende. Av motionen framgår bl a att Folkets Hus i Kiruna besöks av ca personer årligen och med den besöksfrekvensen bör man ha tillgång till en hjärtstartare. Enligt motionären ställer sig personalen sig positiv till att få utbildning samt kunna öva i omhändertagande. Motionären föreslår att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppgift att köpa in en hjärtstartare samt att se till att personalen får utbildning Yrkanden i arbetsutskottet att yttrande i ärendet infordras från kommunkontoret Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande Arbetsutskottet beslutar således att infordra yttrande i ärendet från kommunkontoret Au Föreligger yttrande från kommunkontoret av vilken framgår att hjärtstartare räknas som en del av de lösa inventarierna i en fastighet och kostnaden bör då belasta de aktörer som bedriver verksamhet i huset inklusive tillhörande utbildning. Vidare framgår av aktuellt yttrande bl a att Folkets Hus, Hovmästaren 2, ägs av Kiruna kommun och hyrs ut till icke-kommunala aktörer som bedriver verksamhet i huset exempelvis turistbyrå, LKAB-information, försäljning, café, biograf samt konferens- och teaterverksamhet. Verksamheterna bidrar till att många människor i olika åldrar vistas i lokalerna under stora delar av dygnet året om. I det fall verksamheten i fastigheten drivits av kommunen hade Folkets Hus och dess nyttande fallit inom ramen för den typ av lokal som kommunen placerar ut hjärtstartare i samt utbildar berörd personal. Kommunen har placerat ut hjärtstartare i flera kommunala offentliga lokaler där kommunen och föreningslivet bedriver verksamhet, exempelvis Lombia, Matojärvi, Stadshuset samt badhusen i Kiruna, Svappavaara och Vittangi.

41 KOMMUNFULLMÄKTIGE forts Merparten av kommunens personal har också fått utbildning i hjärt- och lungräddning genom Räddningstjänstens förebyggande arbete. Kommunen har vid ett tillfälle bidragit till inköp av hjärtstartare till en kommunalägd fastighet och det funnits behov av hjärtstartare men där verksamheten drivits av föreningar. Yrkanden i arbetsutskottet att motionen avslås Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande Arbetsutskottet föreslår således att motionen avslås Ks Yrkanden i kommunstyrelsen att arbetsutskottets förslag bifalles Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår således att motionen avslås Kf Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet på grund av tidsbrist Kf Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet på grund av tidsbrist

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-23 1 (84)

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-23 1 (84) KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-23 1 (84) Plats och tid; Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, kl 13.00-19.52 Beslutande; Se särskild närvaroförteckning Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid kl 09:30, Stadshuset Ovalen ande Brith Fäldt (V) ordförande Magnus Nyström (S) vice ordförande Jenny Savela (S) Stig Rönnbäck (S) Carola Sundqvist (S) Esbjörn Häggström (MP) Karl-Erik

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10 Protokoll 1 (47) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10 ande Ledamöter Patrik Holmberg (C), ordförande Johnny Nilsson (S), ej 46 pga jäv Rickard Johansson (C) för Johnny Nilsson 46 pga jäv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149 1 (79) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00-18.20 BESLUTANDE Jan-Eric Jansson (KD) Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Magnus Sjöqvist (M) Filip Wiljander (M) Martin Sääf (FP) Johan Krogh (C) Majvie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-12-20 95-101

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-12-20 95-101 Tekniska nämnden = 95-101 Tekniska nämnden sammanträde den 20 december 2010 Informationer och överläggningar 95 Kontroll enligt internkontrollplan 2010 för tekniska kontoret 96 Fördjupad översiktsplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 19.15 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

2011-11-10 2013-11-26 1 (45)

2011-11-10 2013-11-26 1 (45) 2011-11-10 2013-11-26 1 (45) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 26 november, 2013, kl. 09.00-14.30, ajournering mellan 09.55-10.15, 12.05-13.00, 13.50-14.00 Beslutande Ledamöter

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-02-28. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2013-02-28 kl 18.30 21.50

Kommunfullmäktige 2013-02-28. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2013-02-28 kl 18.30 21.50 1 Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2013-02-28 kl 18.30 21.50 Beslutande Se sidan 2-3 Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Roland Kindslätt, kommunchef Börje Olsson, kanslichef

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212 Samhällsbyggnadsnämnden 189-212 2 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Saxebäcksvägen... 6 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Sundet m.fl.... 7 Redovisning av utförd

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 24 mars 2015 i anlutning till beslutande kommunstyrelsen i Leja, kommunhuset

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer