Ramsö Fastighetsägareförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ramsö Fastighetsägareförening"

Transkript

1 Ramsö Fastighetsägareförening Protokoll från årsmöte 2013 söndagen den 9 juni 2013 på Kustbohemmet, Ramsö 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Monica Åkerlund-Baumgarten öppnade mötet och hälsade alla deltagare välkomna. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet Monica Åkerlund-Baumgarten valdes till årsmötets ordförande och Micael Norberg valdes till sekreterare. 3. Val av två justerare att jämte ordförande justera årsmötets protokoll Gunilla Odin och Hans Holm valdes att jämte ordförande justera årsmötets protokoll. 4. Fastställande av tid för justering av årsmötets protokoll Protokollet skall finnas tillgänglig för justering på Kustbohemmets kontor senast torsdag den 20 juni Beslut om protokollets offentliggörande Protokollet skall offentliggöras på Föreningens hemsida och i vänthuset Ramsö brygga senast torsdag den 27 juni Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 7. Godkännande av kallelsen Kallelsen till årsmötet godkändes. 8. Godkännande av röstlängd Närvarolistan godkändes som röstlängd och det noterades av sekreteraren att 17, varav 2 via fullmakt, röstberättigade medlemmar deltog på årsmötet. 9. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll Föregående års årsmötesprotokoll genomgicks varvid inga synpunkter framfördes. Det beslutades att lägga protokollet till handlingarna. 1

2 10. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning Ordförande genomgick styrelsens verksamhetsberättelse för 2012, som bland annat redovisar genomförda aktiviteter såsom midsommar, boulen, pubkväll och den nya aktiviteten Eld över hav och land. Iaa Lavén, redovisade 2012 års resultat- och balansräkning. 11. Föredragning av revisorernas berättelse Föreningens revisorssuppleant Hans Holm föredrog revisorernas revisionsberättelse. Revisorn tillstyrkte förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 12. Frågan om, fastställande av resultat- och balansräkning årsmötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2012 ansvarsfrihet för styrelsen årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet disposition av årets resultat årsmötet beslutade att årets resultat, 697 kronor, balanseras i ny räkning. 13. Planerad verksamhet a) Ramsö midsommarfirande Ordförande berättade att allt är klart inför årets midsommarfirande. I likhet med förra året blir det live musik både på dagen och på kvällen. Allas vår Lillemor fick frågan om hon även i år kan och vill få fart på midsommardansen. Lillemor svarade att hon gärna ställer upp om benen bär. Inbjudan och anmälningslistor finns anslagna i vänthuset. Vi konstaterade också att inför nästa år behövs en ny stång. b) Ramsö boule Leif Gustavsson från boule kommittén berättade att allt är klart inför Ramsö festdagar som i år hålls den juli. Leif vädjade om fler sponsorer för finansieringen. c) Bring-your-own pub Även i år kommer en Bring your own pub genomföras på festplatsen med grillning och tävlingar, i år lördag 3 augusti med start omkring klockan 19. Ordförande underströk att puben också är en del av finansieringen av föreningens verksamhet och hoppades att fler köper den mat som serveras istället för att ta med egen. I år kommer vi se till att det också finns plats för dans. d) Eld över Hav och land I likhet med förra året kommer föreningen genomföra Eld över Hav och Land tredje helgen i oktober. Det är då vi firar att skärgårdens lugna säsong börjar. 2

3 14. Behandling av motioner Ankomna motioner/skrivelser behandlas under 22, övriga frågor. 15. a) Fastställande av budget för verksamhetsåret 2013 Årsmötet fastslog styrelsens förslag till budget för b) Beslut om årsavgift för 2014 Årsmötet beslutade att lämna årsavgiften oförändrad, vilket innebär 275 kronor per år och fastighet. 16. Val av ordförande för en tid av ett år Monica Åkerlund-Baumgarten omvaldes till ordförande för en tid av ett år. 17. Val av två styrelseledamöter för en tid av två år Ragnhild Tilly och Micael Norberg omvaldes till styrelseledamöter för en tid av två år. 18. Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år Jeanette Ebrin och Lars Kurin omvaldes till styrelsesuppleanter för en tid av ett år. 19. Val av två revisorer för en tid av ett år Jonas Moberg och Nils Sondell omvaldes till revisorer för en tid av ett år. 20. Val av en revisorssuppleant för en tid av ett år Hans Holm valdes till revisorssuppleant för en tid av ett år. 21. Val av valberedning Lars Lavén och Britta Denkert utsågs till valberedning, där Lars är sammankallande. 22. Övriga frågor a) Hjärtstartare Micael informerade om upphandlingen av en hjärtstartare och utbildning i hjärt- och lungräddning. Offerter har inhämtats från två leverantörer som båda kan leverera samma modell av startare och i paket en utbildning för upp till 12 personer. Allt talar för en av leverantörerna som föreningen inom kort kommer besluta om. Vi försöker få en hjärtstartare på plats till midsommar, utbildning kommer ske någon gång under sommaren. I förhandlingen om priset kommer vi även diskutera om fler utbildningsplatser kan ordnas. Finansieringen är klar tack vare att vägföreningen och Ramsö FF skänker sina styrelsearvoden samt att Ramsöbergs FF bidrar med samma belopp som Ramsö FF. Förutom detta finns ett antal privatpersoner som sponsrat. Vi kommer under midsommarfirandet och boulehelgen också ha en "sponsorbössa" för att dra in mer pengar. Totalt finns idag kronor. Överskott kommer att balansföras på särskilt konto i Ramsö FFs räkenskaper för framtida underhållskostnader. 3

4 b) Gemensamt möte med Ramsöberg Monica informerade att ett gemensamt möte mellan styrelserna i Ramsö FF och Ramsöberg FF hölls den 8 juni. Gemensamma angelägenheter diskuterades, däribland hjärtstartare. Då mötet var mycket lyckat bestämdes att ett gemensamt möte ska hållas en gång per år framöver. c) Angående underhåll m m av fotbollsplanen Lars Kurin redogjorde för en skrivelse som Kustbohemmet sänt till styrelsen. Fotbollsplanen är i behov av uppsnyggning, den har börjat bli igenvuxen och hörnorna är inte utmärkta. Lådan för redskap är i mycket dåligt skick. Lars vill föreslå att Kustbohemmet tar tag i denna uppsnyggning. Kustbohemmet fortsätter gärna att underhålla och klippa gräsplanen, men behöver höja arvodet som legat stilla under lång tid. Under perioden 15 maj till 15 september beräknas detta underhåll ta 27 timmar till ett timpris på 100 kronor, vilket skulle innebära en årskostnad på kronor, som ska jämföras med nuvarande arvodet om kronor. Uppsnyggningen av fotbollsplanen i år beräknas ta ytterligare 10 timmar. Årsmötet beslutade att godkänna förslaget från Kustbohemmet. d) Motion om hämtningen av hushållssopor Carin Borin berättade om sin motion kring hämtningen av hushållssopor. Hämtningen är en tungarbetad, trist och fyrkantig hantering, till en hög kostnad. Carin ställer frågan varför inte ett uppsamlingsställe med flertal stängda containers för hushållssopor kan placeras på den öppna ytan före Lages lada. Där kan man passera med sina sopor på väg till bryggan. Micael berättade om den utredning kring sophämtningsrutinerna på Ramsö som gjordes under 2010/11 och som redogjordes på årsmötet Någon ytterligare genomgång bedömdes inte nödvändig då. Årsmötet diskuterade kring frågan, bland att en placering av en eller flera container i så kallad mellanlagringsstation kommer kräva investeringar för att klara de sanitära kraven som finns. Frågan om tillstånd att placera containers på någons mark måste också lösas. Årsmötet beslutade att inte utreda frågorna vidare. 4

5 e) Uppställningsplats för fordon Carin Borin föreslog att på samma plats, vid Lages lada, skapa en uppställningsplats för fyrhjulingar som inte används dagligen, såsom en långtidsparkering, i syfte att avlasta platsen vid ångbåtsbryggan. Lars Kurin berättade om problemet med alltfler fordon som står längre tid vid ångbåtsbryggan och som utgör hinder för snöröjning och Sitas bilar. Årsmötet beslutade att vägföreningen och samfällighetsföreningen ska kontaktas för att diskutera lösningar kring vad som kan göras, t ex uppmaningar till de som har fordon. f) Vägföreningen, dikesgrävningar Fråga om fyllnadsmaterial som blir av vägföreningens dikesgrävningar kan läggas på föreningens tomt i den svacka som finns. Årsmötet biföll detta, men det får inte täcka den gamla grunden. Denckert tar med frågan till vägföreningen. g) Ändrad redovisningsprincip Årsmötet diskuterade principen för att redovisa värdet av föreningens fonder. Mötet beslutade att från och med 2013 redovisa fonderna till verkligt värde istället för anskaffningsvärde varvid orealiserat resultat redovisas under eget kapital. 23. Avslutning Ordförande avslutade årsmötet för 2013 och tackade de medlemmar som deltagit. Ramsö den 9 juni 2012 Monica Åkerlund-Baumgarten Årsmötets ordförande Micael Norberg Årsmötets sekreterare Gunilla Odin Justerare Hans Holm Justerare 5

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2005-02-17 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs till mötets ordförande. 3 Mats Nordin väljs

Läs mer

Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården

Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården Närvarande enligt röstlängd 1. Mötets öppnande Föreningsordförande Elisabeth Dahlqvist öppnar mötet kl. 19.32 2. Fråga

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA Tid: 25 Mars 2013 Plats: Konferensrummet, Xenter, Tumba 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Erik Persson, öppnade 2013 års stämma

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Tid: Onsdagen den 12 mars 2014, klockan 19:00. Plats: Björkestaskolans matsal 1. Årsmötet öppnas. Ordförande Anders Ejmunds

Läs mer

Nr 278, Tyresö 2014-11-19

Nr 278, Tyresö 2014-11-19 BRF TRÄDGÅRDEN PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd 51. 2014-11-19, kl. 19.00 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna.

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 5, 2014-06-28 vid Boulebanan 1 Styrelsens ordförande Lars Danielsson hälsade de 27 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Datum: Tid: Plats: 27:e april 214 Klockan 1. Folkets hus, Trosa Kallelsen gäller samtliga fastighetsägare i Tofsö Samfällighetsförening. Ombud som företräder fastighetsägare

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Sunnersta Samfällighet

Protokoll från årsmötet i Sunnersta Samfällighet den 28 april 2011 [ÅRSMÖTESPROTOKOLL] Protokoll från årsmötet i Sunnersta Samfällighet 1 Mötet öppnades av Ordföranden Hans Hedström 2 Årsmötet beslutade att mötet utlysts på enligt stadgarna rätt sätt.

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ÅRSSTÄMMA Måndagen den 23 mars 2015 kl 19.00 i fd Jordbromalmsskolans aula. Avprickning och insläpp sker från kl 18.30. Innehållsförteckning Förslag till

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 12 maj 2012 i Upplands Motors lokaler i Sollentuna 1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers

Läs mer

Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 21 april 2010

Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 21 april 2010 1 Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 21 april 2010 Plats: Syrianska Kulturcentrum, Narvavägen 90, Västerås Närvarande: 40 fastigheter var representerade, se bilaga. 1 Mötets öppnande Samfällighetsföreningens

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Sidan 1 av 7 PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Vid incheckningen till mötet fick varje deltagande hushåll

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1. Stämmans öppnande Efter lite inledande underhållning, fika och avprickning av alla närvarande förklarade Anneli Widén mötet öppnat klockan 19:25. 2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar

Läs mer

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb Tid: 2014-11-24 19.00 20.00 Plats: Klubblokalen, Sollentuna Närvarande: Se separat lista (25 st) 1) Mötet öppnas Anders förklarade mötet öppnat 2) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt Kallelse skickades

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, TORSDAG 27 OKT 2011.

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, TORSDAG 27 OKT 2011. PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, TORSDAG 27 OKT 2011. Närvarande: 23 medlemmar enligt följande: Kritvägen: 2 Bolling 4 Cederberg 6 Rosenius 8 Fond Limé

Läs mer

Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10:

Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10: Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10: Plats: Hos John McCall, Gäddvägen 18. Närvarande: Fredrik Nylén, John McCall, Anna-Karin Högberg, Johan Friedner, Carina Cosmo,

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer