VERKSAMHETS- BERÄTTELSE FÖR SÄKERHETSARBETET 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETS- BERÄTTELSE FÖR SÄKERHETSARBETET 2012"

Transkript

1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE FÖR SÄKERHETSARBETET 2012 Handläggare: Thorbjörn Berndtsson, Säkerhetssamordnare Datum: Tjörn Möjligheternas ö

2 Vårt mål är att främja det förebyggande arbetet, att förhindra dödsfall, skador och lidande samt att undvika extra kostnader för olyckors konsekvenser. På så vis kan förutom humanitära vinster även pengar sparas och investeras i annan nödvändig vård och service samt i andra privata och offentliga nyttigheter för Tjörns kommun. Tjörn Möjlig

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Riskhanteringsgruppen... 3 Säker och Trygg kommun... 4 Tjänsteman i beredskap... 4 Krisledningsorganisation... 5 Försäkringar...5 Risk- & Sårbarhetsanalyser... 6 Genomförd utbildning... 6 Hjärtstartare... 6 Stöldmärkning... 6 Systematiskt brandskyddsarbete... 6 Säkerhetsprojekteringar... 7 Rondering med väktare... 7 Lekplatser... 7 Vattensäker kommun... 8 Barnsäkerhet... 8 Skolskjutssäkerhet... 8 Trafiksäkerhet... 8 Säkerhetsbesiktning... 9 Gästhamnssäkerhet... 9 Brandlarm... 9 Sprinkler... 9 Bränder & Brandtillbud... 9 Brandövningar Elsäkerhet Personsäkerhet Inbrott Uppföljningsmodell Evenemangssäkerhet Dricksvatten SOS-Gruppen Lokalt nätverk Ung i fokus Samverkansavtal Polisen Informationssäkerhet Företagslegitimation Polisrapporter Avvikande händelser Olycksutredningar Interna stölder Reservelkraftverk Tjörn Möjligheternas ö

4 SAMMANFATTNING Samhällets kostnader för olyckor uppgår årligen till 59 miljarder kronor. En beräkning av samhällskostnaderna för samtliga GR-kommuner leder till en årlig kostnad på 5,7 miljarder kronor. För enbart Tjörn blir kostnaden nära 100 miljoner kronor per år. Avsiktliga skador (självtillfogade och våld) eller brott ingår inte i dessa beräkningar. Beräkningarna ger en uppfattning om vilket stort samhällsproblem som döljer sig bakom olyckshändelser. Kan olyckor förebyggas kan mycket mänskligt lidande undvikas och onödiga extra kostnader minskas och därmed ges istället ekonomiskt utrymme att investera i samhälleliga och privata nyttigheter. Under 2012 har Riskhanteringsgruppen prioriterat följande områden: Säker och Trygg kommun Ny säkerhetspolicy Samverkansavtal med polisen Systematiskt brandskyddsarbete Avvikande händelser Olycksutredningar Säker dricksvattenförsörjning Informationssäkerhet Personsäkerhet Lednings- och informationsplan för krisberedskaps arbetet Verksamhetsberättelsen innehåller en uppföljning av de insatser och aktiviteter som genomförts för att uppfylla inriktningen i verksamhetsplanen. Riskhanteringsgruppen har en speciell möjlighet att utveckla samverkan mellan aktörer inom Tjörns kommun. På en rad olika områden har detta också skett under Samverkan har skett i arbetet kring det systematiska brandskyddsarbetet, säker och trygg kommun, säkerhetsutbildningar, säkerhetsprojekteringar, avvikande händelser och olycksutredningar. Riskhanteringsgruppen har dessutom under 2012 varit stödjande i simborgarmärkets dag, seniorsäkerhetsdag och nödstolpar på vandringsleder i Sundsby. Sida 2 (13)

5 INLEDNING Tjörns kommuns säkerhetspolicy och handlingsprogram för riskhanteringsarbetet antogs av kommunfullmäktige Ny säkerhetspolicy är framtagen och är på väg till kommunstyrelsen för beslut. Riskhantering är att ta hänsyn till risk för skador i planeringen av olika verksamheter. Detta har i stor utsträckning gjorts tidigare. Skillnaden är att vi genom riskhantering använder en teknik som gör att vi kan angripa skaderiskerna systematiskt. Resultatet av arbetet blir då, - en systematisk analys av riskerna, hantering av riskerna i de olika verksamheterna och förslag till åtgärder - uppbyggnad av rutiner för skaderapporteringen och uppföljning i programmet avvikande händelser och olycksutredningar - en risköversikt där kommunens säkerhetspolicy och övergripande frågor behandlas - en genomgång av försäkringar med förslag till hur omfattning och självrisknivå bättre kan anpassas till riskerna, och med förslag till andra möjligheter för kommunen att finansiera skadorna - ökad medvetenhet hos de anställda med minskade risker som följd RISKHANTERINGSGRUPPEN Följande representanter har ingått i Riskhanteringsgruppen: Anders Wernesten, politiker (FP), ordförande Gunilla Nordberg, politiker (S) Thorbjörn Berndtsson, säkerhetssamordnare Janne Gregoriusson, ansvarig för kommunens fastigheter, Tjörns Bostads AB Carl-Ian Bissmark, räddningschef Hasse Wikberg, ställföreträdande räddningschef Ingegärd Gundersvik, avdelningschef handikappomsorgen, socialförvaltningen Anders Bergius, områdeschef, barn- och utbildningsförvaltningen Tina Liljered-Myremark, representant för kommunens kultur- och fritidsförvaltning SolBritt Törnqvist, Tjörns Måltids AB Johan Sjöholm, folkhälsosamordnare Ida Mattfolk, samhällsbyggnadsförvaltningen Patrick Sällinen, beredskapssamordnare Tor Haugen, VD Tjörns Miljö AB Riskhanteringsgruppen har haft 8 protokollförda sammanträden. Det är många olika typer ärenden som diskuteras, allt från folkhälso- till beredskapsfrågor. Sida 3 (13)

6 Det är en bra närvaro bland deltagarna, det kan dock bli bättre hos några förvaltningar. 5 personer från Riskhanteringsgruppen deltog i en internationell konferens om säker och trygg kommun i Falköping. Säkerhetssamordnaren och beredskapssamordnaren är heltidsanställda och är organisatoriskt placerade under kommunstyrelsen med räddningschefen som närmast överordnad. SÄKER OCH TRYGG KOMMUN Tjörn har nu varit certifierad som en säker och trygg kommun enligt Världshälsoorganisationens (WHO) kriterier i över ett år. Tjörn blev den 15:e kommun i landet och 251:a kommun i världen som certifierades. Målet i kommunen är att minska antalet olyckor med 50 procent fram till I och med certifieringen förstärks arbetet med att nå det målet. Arbetet sker tvärs igenom alla nämnder och styrelser i samarbete med övriga organisationer i samhället och medborgarna. Säker och trygg handlar om: Främjande insatser stärka det som är friskt och fungerar väl Förebyggande insatser att förebygga innan det händer Säkerhetsinsatser att vara förberedd om det händer Akuta insatser att rycka ut när det händer Säker och trygg kommun blir man i fem år. Folkhälsosamordnaren och säkerhetssamordnaren deltar i ett regionalt nätverk kring Säker och Trygg kommun. TJÄNSTEMAN I BEREDSKAP (TIB) Under devisen Säker och trygg kommun och krav från Länsstyrelsen har vi inrättat en tjänst för att förbättra säkerhet och service till kommuninvånarna. Vi kallar det Tjänsteman i beredskap. Tjänsteman i beredskap är en gemensam resurs inom kommunen och kan agera fort då det under kvällar och helger kan uppstå problem som måste lösas. Äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen och VA-avdelningen har lagt över sin jourberedskap till tjänsteman i beredskap. Det har varit cirka 370 ärenden under året. Sida 4 (13)

7 KRISBEREDSKAP Ett omfattande arbete har påbörjats i samverkan med grannkommunerna Stenungsund, Orust och Lilla Edet. Arbetet syftar till att under året 2013 påbörja utbildning och övning av respektive kommuns krisledningsorganisation utifrån en gemensam framtagen standard för utbildning och övning. Kommunen har upprättade nätverk för samverkan under fredstid och vid händelse av kris. Samhällsviktiga aktörer inom kommunens geografiska områdesansvar träffas regelbundet och planerar samordning samt samverkan vid händelse av kris. En plan för hur kommunen ska hantera och agera vid störningar av kommunens dricksvattenförsörjning har påbörjats och sker i samverkan med berörda aktörer på lednings- och verksamhetsnivå. Det har vidtagits åtgärder för att stärka kommunens förmåga att motstå störningar inom el- och nödvattenförsörjningen. Viktig kommunalverksamhet har försetts med reservkraft och ska även på sikt förberedas med anordningar som underlättar nödvattenförsörjning vid behov. Informationsinsatser avseende krisberedskap genomförs regelbundet och anslås på kommunens hemsida. FÖRSÄKRINGAR Koncernens samtliga försäkringsupphandlingar är samordnat till säkerhetssamordnaren. Kommunförsäkringen har förlängts med ett optionsår hos Trygg-Hansa, varvid självrisken höjdes till 3 basbelopp och premien höjdes med 20 %. Ny upphandling skall göras under Det har även gjorts en ny upphandling av olycksfallsförsäkringen. Det blev Länsförsäkringar som antogs med en i stort sett oförändrad premie. Tjörns kommun och Tjörns Hamnar AB har lämnat in en stämningsansökan mot Trygg Hansa Försäkrings AB, för det försäkringsfall som inträffade i februari 2010 då tre lagerhallar/magasin rasade i Wallhamn. Tjörns Kommun har haft några skadeärenden, stöld av nycklar, 2 vattenskador, anlagd brand i saneringsbyggnad, stormskador på bryggor, inbrott på fritidsgård och 2 ansvarsskador. Tjörns Bostads AB har haft en vattenskada och en halkskada. Tjörns Hamnar AB har haft en brand i färjepersonalens övernattningslokal, lastbil som körde ner en grind på Wallhamn, stormskada på brygga och vattenskada på gästhamnsbyggnad. Sida 5 (13)

8 RISK- & SÅRBARHETSANALYSER Det har gjorts en övergripande Risk- och sårbarhetsanalys för Tjörns Kommun. Tekniska avdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tjörns Miljö AB har gjort riskanalyser på Tolleby vattenverk och på vattenledningssystemet. GENOMFÖRD UTBILDNING 91 anställda i Tjörns kommun har fått utbildning i förebyggande brandkunskap (3,5 timmar), både teoretisk och praktisk. 92 anställda har fått HLR-utbildning på 2 timmar (Hjärt-Lung-Räddning). 51 anställda inom skolan och barnomsorgen har fått en 3 timmars barnolycksfallsutbildning. 35 anställda har fått utbildning i hur man bemöter hot och våld. HJÄRTSTARTARE En hjärtstartare kan betyda skillnaden mellan liv och död. Som ett led i arbetet med att göra Tjörn till en säker och trygg kommun har kommunen placerat ut 16 hjärtstartare på strategiska platser i kommunen. Utöver dessa finns det ett antal företag och föreningar som själva har köpt hjärtstartare. På Tjörn finns det idag cirka 40 hjärtstartare. STÖLDMÄRKNING Kommunens datorer stöldmärks fortlöpande. SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE I kommunens säkerhetspolicy påtalas det att vi skall bedriva ett aktivt systematiskt brandskyddsarbete och att vi har en högre ambitionsnivå än vad lagen uttrycker som lägsta nivå när det gäller brandskyddet. Det har utsetts brandskyddsledare inom socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och Tjörns Bostads AB. De har fått de grundläggande brandskyddskunskaper som behövs för att kunna organisera, planera och följa upp brandskyddsarbetet på sin förvaltning/bolag. Alla brandskyddsombud inom barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har regelbundna möten med sin brandskyddsledare. Det har tagits fram förenklade brandskyddsdokumentationer på Bleketskolan, Kållekärrs skola, Långekärrs skola och Myggenäs skola. Det har även tagits fram ett dokument för brandskydd under byggtid i kommunala byggnader. Dokumentet syftar till att vara ett hjälpmedel vid Sida 6 (13)

9 ombyggnader och tar bl.a. upp krav och ansvar, kontroller och informationsmöten. Det har även tagits fram handlingsbrickor (1-6) med instruktioner om hur personalen skall agera vid brandlarm. Systemet med handlingsbrickor håller på att införas på alla kommunala anläggningar. Brandkontroll.nu används som stöd för det systematiska brandskyddsarbetet. Datastödet används som databas för ritningar och brandskyddsdokument. Här gör man även sina månadskontroller. Det systematiska brandskyddsarbetet måste dock bli betydligt bättre i några av kommunens bolag. SÄKERHETSPROJEKTERINGAR Under året har vi deltagit i följande projekteringar och lämnat synpunkter på säkerhetsåtgärder. Ny förskola i Kållekärr Ombyggnad av Ängholmens AR-verk RONDERING MED VÄKTARE Securitas och Prevent har haft jour för våra drift- & brandlarm, detta medför en säkrare och effektivare hantering efter kontorstid. Utvändig rondering 1 gång/natt pågår på cirka 20 utvalda byggnader. Totalt har det varit 268 väktarrapporter. Det som rapporteras mest är olåsta dörrar (171) och öppna fönster (21). Väktare har vid ett flertal tillfällen agerat preventivt för att förhindra skadegörelse. LEKPLATSER Det görs en årlig besiktning med hjälp av certifierad besiktningsman, samt att man åtgärdar eller byter ut skadad utrustning. Dessutom har man utbildat två fastighetsskötare för intern skyddsrond. Sida 7 (13)

10 VATTENSÄKER KOMMUN Under 2009 påbörjades arbetet för att nå målet att bli en vattensäker kommun i enlighet med SLS riktlinjer. En handlingsplan har under 2010 fastställts av kommunfullmäktige. Tillsyn av samtliga kommunala badplatser utfördes 2009 och följdes upp under Badplatserna får, i säkerhetshänseende, anses uppfylla lagens krav. Det har även varit tillsyn av 30-talet hamnområden, de flesta med kommunen som ägare. Förbättringsåtgärder pågår i hamnarna. Under 2012 skapades en projektgrupp med målet att få en samlad bild över hur de olika verksamheterna inom kommunen arbetar med vattensäkerhetsfrågor. Projektgruppen bestod av representanter från kommunens olika förvaltningar och träffades vid 5 tillfällen. Förhoppningarna att under 2013 ansöka om att bli en vattensäker kommun. BARNSÄKERHET Under året har vi registrerat 45 barnolycksfall. Fördelningen är pojkar 27st och flickor 18st. De flesta skadorna inträffar utomhus, det är mest sårskador på huvudet/ansiktet och hand/fingerskador. SKOLSKJUTSSÄKERHET Kommunens skolskjutsar har bland annat säkerhetsbälten på alla sittplatser, bälteskuddar, alkolås och brandindikering från motorrummet. Det har varit svårt att få till en dialog med Västtrafik angående säkerheten vid skolskjutsar. TRAFIKSÄKERHET Samhällsbyggnadsförvaltningen har under året haft täta kontakter med trafikverket och kommunens vägföreningar för att förbättra vägnätet och trafiksäkerheten. Trafiksäkerhetsfrågor tas också alltid i beaktning vid utformning av alla nya detaljplaner. Några saker som gjorts under året: En säkrare genomfart till Mjörn Arbete med ny rondell i Wallhamnskorsningen Projektering av GC-väg mellan Myggenäs korsväg och Myggenäs gård Byggande av ny GC-väg i Skärhamn Beställt material från Barnens trafikkalender för att öka barnens medvetenhet i trafiken Sida 8 (13)

11 SÄKERHETSBESIKTNING Det har gjorts 11 säkerhetsbesiktningar, UCT-Radona, Långekärrs skola, Kållekärrs skola, Skärhamns skola, Rönnängs skola, Sjöfartsgymnasiet, Fridas Hage, Rönnängs förskola, Häggvallskolan, Myggenäs skolan och Tolleby VAverk. GÄSTHAMNSSÄKERHET Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har tagit fram Allmänna råd och kommentarer om brandskydd i gästhamnar. Alla gästhamnarna uppfyller inte miniminivån på brandsäkerhet enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO). Tjörns Hamnar AB och ett antal hamnföreningar har nu ett delat ansvar för gästhamnarnas säkerhet. Räddningstjänsten har haft ett informationsmöte för hamnföreningarna. BRANDLARM Revisionsbesiktning av samtliga myndighetsanläggningar utförs varje år. I samband med åtgärder efter besiktning utförs i regel både modernisering samt anpassning till rådande verksamhet. Brandlarm och värmekänslig kabel runt byggnaderna är idag standard vid alla om- och tillbyggnader. Arbetet med att komplettera brandskyddet i flerbostadshus fortsätter, där byte av branddörrar i källare, vindar och trapphus samt förbättrade utrymningsmöjligheter på 3:e våningen ingår. SPRINKLER Kommunen har anslagit kronor under åren till att installera sprinkler i kommunens boenden för äldre och funktionshindrare. BRÄNDER & BRANDTILLBUD Under året har vi haft 1 brand i kommunala byggnader/anläggningar, det var en brand i ett rum på Valåsens äldreboende. Det var en person sam lade sin keps på en lampa och sedan började det brinna i kepsen. Vi har även haft 37 automatlarm: Långekärrs skola, 1 matlagning Klövedals äldreboende, 1 tekniskt fel Myggenäs skola, 1 bristande kunskap och 1 service Bleketskolan, 1 okänt, 1 matlagning och 1 städdamm Tubberödshus äldreboende, 3 matlagning, 2 tekniskt fel, och 1 vattenånga Fridas hage, 1 matlagning Västerängs ungdomsboende, 6 matlagning, 4 avsiktlig åverkan, 1 okänt och 1 bristande rutiner Kommunkontoret, 1 tekniskt fel Sida 9 (13)

12 Radona utbildningscenter, 1 matlagning Sundsby säteri, 1 matlagning Kållekärrs skola, 2 okänt Familjecentrum, 1 matlagning, 1 hårföning och 1 hand havande fel Höviksnäs servicecenter, 3 matlagning Vad man kan läsa ut av de olika brandlarmen är att det är brister i organisation, kunskap, service, rutiner, information, planering och tekniska åtgärder. Vi måste arbeta vidare med hur vi kan få ner antalet onödiga brandlarm. BRANDÖVNINGAR Det är viktigt att personalen ges förutsättningar att kunna agera vid brandtillbud. Behovet av övningar för framför allt vårdpersonal finns ständigt och bör därför vara prioriterat. Räddningstjänsten har inte haft några brandövningar tillsammans med någon av de kommunala verksamheterna. ELSÄKERHET Revisionsbesiktning utförs enligt gällande intervall. Tjörns Bostads AB har fortsatt sitt arbete med att inventera och installera jordfelsbrytare i samtliga lokaler där det permanent vistas människor. PERSONSÄKERHET Det är en hel del av vår personal som utsätts för hot och våld i sitt arbete. Det är främst personal inom gruppboenden, trapphus boende, demensavdelningar på äldreboenden och individ- och familjeomsorgen. Idag har vi 30 st GPS-överfallslarm som personalen använder. Polis och räddningstjänsten med 5 personer som rycker ut på alla kommunens person- och överfallslarm. Man är fler personer och snabbare på plats, detta upplevs som mycket positivt av alla anställda som utrustade med personlarm. Räddningstjänstens personal får årligen utbildning i hur de skall agera när de rycker ut på ett överfallslarm. Det har varit 2 skarpa överfallslarm under året, ingen kom som tur var till skada. I augusti fick kommunledningen ett brev som bl.a. innehöll ett vitt pulver. Det blev ett stort pådrag från polisen och delar av kommunkontoret fick utrymmas. Pulvret visade sig var bakpulver. Efter detta hade SÄPO ett litet informationsmöte för några personer i kommunledningen. Sida 10 (13)

13 Det är fler och fler anställda som känner sig lite otrygga på sin arbetsplats p.g.a. hotbilden mot dem. INBROTT/STÖLDER Vi har haft 3 inbrott under året. Det var på Resurscentrum (2 datorer), Sundsby Säteri (1 dator) och Radona Fritidscenter (4 datorer). När det gäller stölder så är det främst pengar som försvinner från vårdtagare. Vi hade även stöld av nycklar på ett äldreboende, vilket medförde att hela låssystemet fick bytas ut. UPPFÖLJNINGSMODELL Vi har tagit fram en modell för hur säkerhetsarbetet skall följas upp och presenteras för kommunstyrelsen, detta skall ske 3 gånger/år. Vilka avvikande händelser har inträffat? Hur har kunderna, medarbetarna, verksamheten och ekonomin påverkats? Vilka säkerhetsfrågor är mest aktuella just nu? Så arbetar vi med säkerhet i vår förvaltning: EVENEMANGSSÄKERHET Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram en guide till bra evenemang i Tjörns kommun. Här finns goda råd, tips och checklistor som underlättar vare sig du arrangerar som privatperson, ett företag, en förening eller ingår i offentlig sektor. I materialet ingår bl.a. projektlista, riskanalys, säkerhetsplan och avvikelserapport. DRICKSVATTEN Det har startats ett arbete för säker dricksvattenförsörjning. Det har gjorts riskanalyser och säkerhetsbesiktningar på dricksvattenanläggningar. Det har tagits fram förslag på krisorganisation, skyddsklasser på anläggningar och en nödvattenplan. Det återstår dock en hel del att göra och arbetet fortsätter under STRATEGISK SAMVERKANSGRUPP, SOS-GRUPPEN Gruppen, som består av avdelningschefer från samtliga förvaltningar, har uppdraget att strategiskt samverka kring arbetet med och för barn och unga och säkerställa att rätt saker görs på rätt sätt. Gruppen följer upp, omvärldsbevakar och tar beslut inom given ram. Uppdraget är också att snabbt mobilisera gränsöverskridande samarbeten vid akuta behov. Sida 11 (13)

14 LOKALT NÄTVERK UNG I FOKUS Under flera år har det vid kommunens högstadieskolor samt vid Tjörns gymnasieskola funnits ett gemensamt nätverk. Nätverket Ung i fokus har i uppdrag att: kartlägga den aktuella ungdomssituationen vid våra högstadieskolor och gymnasiet synliggöra tendenser samt behov bland ungdomar utifrån aktuella behov och tendenser i samverkan initiera olika konkreta förebyggande och främjande insatser förmedla olika aktörers pågående arbete för att stimulera till ytterliggare samverkan återkoppla nätverkets arbete till strategisk samverkansgrupp. SAMVERKANSAVTAL POLISEN Samverkansavtalet med polisen har skrivits under av båda parter. Prioriterade områden är: - Minska användandet av alkohol och droger bland ungdomar - Trafiksäkerhet - Trygghetsinsatser Det har tagits fram ett förslag till en handlingsplan utifrån samverkansavtalet. INFORMATIONSSÄKERHET Arbetet pågår med informationssäkerhet. Det har tagits fram riktlinjer för informationssäkerhetsarbetet, instruktioner för förvaltningar, instruktioner för användare och instruktioner för drift. Det skall även göras en riskanalys för informationssäkerhet. FÖRETAGSLEGITIMATION Kommunledningen har tagit beslut om att alla anställda skall bära företagslegitimation, idag har de allra flesta fått sin företagslegitimation. POLISRAPPORTER Verksamheterna har gjort 37 polisanmälningar under året, den vanligaste orsaken till anmälan är stöld och skadegörelse. AVVIKANDE HÄNDELSER Vi har infört ett nytt databaserat program för rapportering av avvikande händelser. Under året rapporterades 545 stycken avvikande händelser. Rapporteringen måste bli bättre på vissa bolag och förvaltningar. Förvaltningarnas och bolagens uppföljning av rapporterade händelser måste bli bättre när det gäller analys och förslag till förbättringar. Se bifogad statistik. Sida 12 (13)

15 OLYCKSUTREDNINGAR Syftet med olycksutredningarna är att vi skall vinna erfarenheter från inträffade avvikande händelser. Men också i andra sammanhang kan olycksutredningar ge ökande kunskaper. Resultatet skall spridas såväl internt som externt samt leda till att olyckan inte upprepas, eller om den inträffar, få minskade konsekvenser. Under året har det gjorts 2 olycksutredningar, större vattenläcka och elev som försvann från skolan. INTERNA STÖLDER Vi har lite problem med att det försvinner pengar på några äldreboenden. Det är svårt att säga om det är interna stölder eller inte. Vi har dock haft 2 interna stölder där det försvunnit pengar och presentkort. I ett av fallen har en person har erkänt och är polisanmäld. Rutinerna har därefter setts över och förbättrats. RESERVELKRAFTVERK Idag har vi 14 stationära och 2 mobila reservelkraftverk på våra anläggningar. Det är äldreboenden, gruppboenden, vattenverk, närvärmecentral, kommunkontoret, centralkök och räddningsstationer som är utrustade med reservelkraftverk. DET KOSTAR ATT FÖREBYGGA MEN DET KOSTAR MER ATT INTE GÖRA NÅGOT ALLS Ett lokalt tvärsektoriellt kommunbaserat säkerhetsarbete riktat mot skador till följd av olyckshändelser kan bidra till att minska det totala antalet skador och deras allvarlighetsgrad i olika åldersgrupper och miljöer. Den positiva effekten av förebyggande arbete är, förutom minskat antal skadade människor och mänskligt lidande, även att kostnaderna för samhället och kommunen kan minskas. Ett framgångsrikt säkerhetsarbete bygger på god kunskap om skadors utbredning och omfattning. Minskning av antalet skadefall kan också leda till att vi kan frigöra resurser till förmån för andra samhällsbehov. Sida 13 (13)

- en systematisk analys av riskerna i de olika verksamheterna och förslag till åtgärder

- en systematisk analys av riskerna i de olika verksamheterna och förslag till åtgärder VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SÄKERHETSARBETET 2009 Riskhantering är att ta hänsyn till risker för skador i planeringen av verksamheten. Detta görs i stor utsträckning redan nu. Skillnaden är att vi genom

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE FÖR SÄKERHETSARBETET 2015

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE FÖR SÄKERHETSARBETET 2015 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE FÖR SÄKERHETSARBETET 2015 Handläggare: n Berndtsson, Thorbjör Tjörn Möjligheternas ö Vårt mål är att främja det förebyggande arbetet, att förhindra dödsfall, skador och lidande

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET ANTAGNA AV KOMMUN- STYRELSEN 2013-01-14, 10

Läs mer

Säkerhetsarbete 2015 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

Säkerhetsarbete 2015 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Amf Datum 1 (6) 2016-02-16 Säkerhetsarbete 2015 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Innehållsförteckning 2 (6) Allmänt... 3 Säkerhetsorganisation... 3 Riskanalysarbete... 4 Skadeförebyggande

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018 Ansvarig namn Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Riktlinjer säkerhetsarbete Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN

KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Planen är tänk att ge en kort beskrivning av KRISBEREDSKAP och den verksamhet som bedrivs inom enheten.

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 1 Kommunstyrelsen SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN Syfte med säkerhetsarbetet Syftet med säkerhetsarbetet är att: Verka för en säker och trygg kommun genom att förebygga och hantera förluster, störningar

Läs mer

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Ett tryggare Tidaholm 2011-2014 Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Innehåll 1 Inledning... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 3 Organisation... 3 Uppföljning...

Läs mer

Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun

Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun 2007 POLICY OCH RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETE Fastställt av kommunstyrelsen 2007-11-21 267. Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun Syfte Kristianstads kommun har ett ansvar att upprätthålla sina verksamheter

Läs mer

Säkerhetsarbetet 2016

Säkerhetsarbetet 2016 KFN Datum 1 (5) 2017-02-16 Säkerhetsarbetet 2016 KFN Innehållsförteckning 2 (5) Allmänt... 3 Säkerhetsorganisation... 3 Riskanalysarbete... 3 Skadeförebyggande arbete... 3 Skadeutfall... 4 Planerade åtgärder...

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 950427 Säkerhetspolicy för Enköpings kommuns verksamheter

Antagen av kommunfullmäktige 950427 Säkerhetspolicy för Enköpings kommuns verksamheter Antagen av kommunfullmäktige 950427 Säkerhetspolicy för Enköpings kommuns verksamheter Syfte Enköpings kommuns säkerhetspolicy har till syfte att: säkerställa en hög säkerhet mot skador och störningar

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

Säkerhetspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 20008-12-15, 108

Säkerhetspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 20008-12-15, 108 Säkerhetspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 20008-12-15, 108 Säkerhetspolicy antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15, 108 Bakgrund 3 Syfte 3 Omfattning..3 Tillämpning.3 Ansvar och organisation Kommunfullmäktige

Läs mer

Säkerhet och krishantering - kommuner/landsting SAMHÄLLETS NYA KRISHAN- TERINGSSYSTEM I FRED Kommunfullmäktige Departement/ sektorsmyndighet Krisberedskapsmyndigheten Regering Styrelse, nämnder, bolag,

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN Köping2000, v3.2, 2011-07-04 1 (8) Drätselkontoret Jan Häggkvist 0221-251 11 jan.haggkvist@koping.se SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN 1. Målsättning Målsättning för säkerhetsarbetet är att ett säkerhetsarbete

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25 Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25 Innehållsförteckning Inledning Syfte Mål Genomförande Organisation och ansvar Riskhanteringsgrupp Säkerhetssamordnaren

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetsorganisation för Malung-Sälens kommun.

Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetsorganisation för Malung-Sälens kommun. Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetsorganisation för Malung-Sälens kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 11 mars 2014, 29. 1. INLEDNING Malung-Sälens kommun ska, på demokratisk grund,

Läs mer

Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun

Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun med bilagorna Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun. Risk och sårbarhetsanalys Antagen av kommunfullmäktige 2005-02-28

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinje systematiskt brandskyddsarbete.

Tjänsteskrivelse Riktlinje systematiskt brandskyddsarbete. VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-11-05 DNR SN 2014.206 URBAN JONSSON SID 1/1 SUTVECKLARE URBAN.JONSSON@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinje systematiskt brandskyddsarbete.

Läs mer

Rutiner och uppdragsbeskrivning säkerhetsorganisation. i Tyresö kommuns verksamheter

Rutiner och uppdragsbeskrivning säkerhetsorganisation. i Tyresö kommuns verksamheter Rutiner och uppdragsbeskrivning säkerhetsorganisation i Tyresö kommuns verksamheter 2014 Tyresö kommun 2 (7) Innehållsförteckning 1 Säkerhetsorganisation... 3 2 Säkerhetssamordnare... 3 2.1 Uppdrag...

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige

SÄKERHETSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige SÄKERHETSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 2016-03-31 26 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver vad

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN LEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011 Dnr KS/2011:691 Innehåll 1 Inledning...5

Läs mer

Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor

Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN 106-0501/ 2007 SID 1 (5) Handläggare: Sture Svedjedal Telefon: 08/ 508 25 072 Till Socialtjänstnämnden Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd

Läs mer

Säkerhetspolicy för Sandvikens kommun

Säkerhetspolicy för Sandvikens kommun Säkerhetspolicy för Sandvikens kommun En trygg och säker kommun Förslag från kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 3 september 2001, 94 Dnr KS2006/458 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Definition...

Läs mer

Policy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun

Policy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun Policy för säkerhetsarbetet i Södertälje kommun Antagen av kommunfullmäktige den 28 september 1998 2 Södertälje kommun reglerar genom detta policydokument sin inställning till säkerhet och trygghet. Säkerhetspolicyn

Läs mer

RISK- OCH KRISHANTERING I STÖRNINGSJOUREN. Störningsjouren i Göteborg AB Telefon: Åvägen Göteborg

RISK- OCH KRISHANTERING I STÖRNINGSJOUREN. Störningsjouren i Göteborg AB Telefon: Åvägen Göteborg RISK- OCH KRISHANTERING I STÖRNINGSJOUREN 2016 Störningsjouren i Göteborg AB Telefon: 031-773 83 80 Åvägen 40 412 51 Göteborg 1 1. Bakgrund Störningsjouren i Göteborg AB ingår i Framtidenkoncernen helägt

Läs mer

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering Direkttelefon Referens 0910-73 46 09 2011-08-15 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Erik Nordlund händelser, 2011--14 1. BAKGRUND Kommunledningskontoret har utarbetat denna ram- och målplan för

Läs mer

Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga

Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga RSA-konferens den 6-7 maj 2014 Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga Stadskansliet Organisationen och dess ansvar, verksamhet och geografi Borås Stads organisation Stadshuskoncernen,

Läs mer

Höstkonferens Lokal och regional krisberedskap 2014. Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga

Höstkonferens Lokal och regional krisberedskap 2014. Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga Höstkonferens Lokal och regional krisberedskap 2014 Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga Organisationen och dess ansvar, verksamhet och geografi Borås Stads organisation Stadshuskoncernen,

Läs mer

Uppföljning av handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor 2009

Uppföljning av handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor 2009 Uppföljning av handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor 2009 20100824 Rikard Aspholm Säkerhetssamordnare 1 Innehållsförteckning Innehåll 1. Inledning... 3 2. Definitioner...

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Ansvarig för riktlinje Socialnämnden Ut Utfärdat (av vem och datum) Beslutad (av vem och datum) Socialnämnden 2017-05-31 Uppdaterad och version Giltig till och med Process Diarienr: Till vidare Riktlinje

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 BRANDSKYDDSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

Säkerhetspolicy. för Katrineholms kommun. -KS/&0ô021b 3-ÓDVJ. Katrineholms kommun \. Kommunstyrelsens handling nr 18/2009 cjrj0: qq g' Förslag till

Säkerhetspolicy. för Katrineholms kommun. -KS/&0ô021b 3-ÓDVJ. Katrineholms kommun \. Kommunstyrelsens handling nr 18/2009 cjrj0: qq g' Förslag till Kommunstyrelsens handling nr 18/2009 cjrj0: qq g' Katrineholms kommun \. -KS/&0ô021b 3-ÓDVJ Förslag till Säkerhetspolicy för Katrineholms kommun 2009-03-02 Säkerhetspolicy för Katrineholms kommun Syfte

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete för

Systematiskt brandskyddsarbete för Södermalms stadsdelsförvaltning Brandskyddspolicy Sida 1 (6) 2014-05-06 Systematiskt brandskyddsarbete för 1. Brandskyddspolicy Stockholms stad ska upplevas som en vacker, ren och trygg stad. För att leva

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-08-12 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2014/111-409 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen. Antagna av SN:

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen. Antagna av SN: Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen Antagna av SN: Innehåll Inledning... 3 Mål... 3 Ansvar... 4 Tekniskt brandskydd... 4 Organisatoriskt brandskydd... 4 Samordningsansvar

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun 1.1 Allmänt Bakgrund Från och med 2004-01-01 har Lag om skydd mot olyckor (2003:778), LSO, bl.a. ersatt den tidigare

Läs mer

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD Systematiskt brandskyddsarbete Komplicerad Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 STRÖMSTADS KOMMUN KRISBEREDSKAP KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 LEDNINGSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17, reviderad av Kommunfullmäktige 2013-04-25. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Krisberedskap - Älvsbyns kommun

Krisberedskap - Älvsbyns kommun 1(6) 2016-02-10 Krisberedskap - Älvsbyns kommun 2016-2019 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap

Läs mer

SAMVERKAN FÖR LÄGRE KOSTNADER OCH MINSKAT MÄNSKLIGT LIDANDE

SAMVERKAN FÖR LÄGRE KOSTNADER OCH MINSKAT MÄNSKLIGT LIDANDE SAMVERKAN FÖR LÄGRE KOSTNADER OCH MINSKAT MÄNSKLIGT LIDANDE att använda skadedata i det förebyggande arbetet Samverkan inom Göteborgsregionens kommunalförbund GR Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka

Läs mer

Revisionsrapport. Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun. November 2008 Christina Norrgård

Revisionsrapport. Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun. November 2008 Christina Norrgård Revisionsrapport Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun November 2008 Christina Norrgård 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Bakgrund...4 2.1 Aktuell lagstiftning...4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Säkerställa en väl fungerande verksamhet inom kommunen med så få störningar och

Säkerställa en väl fungerande verksamhet inom kommunen med så få störningar och Verka för en säker och trygg kommun genom att förebygga och hantera förluster, störningar och skador. Genom en god planering ska kommunen förhindra eller minimera negativa konsekvenser för människor, verksamhet,

Läs mer

Policy för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13

Policy för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13 Policy för brandskydd Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Lagstiftning, föreskrifter mm... 2 Övergripande mål... 3 Systematiskt brandskyddsarbete

Läs mer

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner www.hassleholm.se S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun 2015-2018 Program och handlingsplaner Innehållsförteckning Inledning 3 Redan framtagna och beslutade dokument för krisberedskap 3

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Gäller för perioden 2014-01-01 2015-12-31 Detta program kommer under perioden att integreras

Läs mer

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 POLICY & RIKTLINJER Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver

Läs mer

IIOK 21111 I~ 2 6. Svar på motion om säkerheten i äldreboenden. A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l" Kommunstyrelsen

IIOK 21111 I~ 2 6. Svar på motion om säkerheten i äldreboenden. A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l Kommunstyrelsen ~ ---rc;;:-i :)!~,"""i~'~ A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l" '\R1' I'"!(omn:" nswreisi3i") förvaltning IIOK 21111 I~ 2 6 1(2) 2011-01-24 ONR 2010/6 Kommunstyrelsen Svar på motion om säkerheten i äldreboenden Lars

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR LINDESBERGS KOMMUN RÄDDNINGS- OCH SÄKERHETSNÄMNDEN Fastställd i Kommunfullmäktige LINDESBERGS

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2011-02-10.. ~. s 'r:7 ~ l.a; ',:DLIHG NR (, 2011 26 (31) 35 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden Dnr 2010/6 INLEDNING Motion från Lars Alderfors

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori återfinns de objekt som är byggnadsteknisk komplicerade och där verksamheten medför högre krav på skydd och säkerhet avseende brand. Utöver den

Läs mer

Brottsförebyggande program. för Ronneby kommun

Brottsförebyggande program. för Ronneby kommun Brottsförebyggande program för Ronneby kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från: 2012-04-26 Antagen: KF 121/2012 Innehållsförteckning Lokala brottsförebyggande rådets uppgift... 2 Ronneby

Läs mer

Kf 2004-12-14, 322 Blad 1(5)

Kf 2004-12-14, 322 Blad 1(5) RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR MARKS KOMMUN Underlag för att skapa en trygg och säker kommun 1. Sammanfattning Kf 2004-12-14, 322 Blad 1(5) Arbetet med kommunens risk- och sårbarhetsanalys har bedrivits

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Brand & Räddning Securitas tjänster inom brand och räddning är en trygghet för dig som ansvarar för brandskyddet i en verksamhet eller fastighet. Vi hjälper dig att effektivt

Läs mer

Driftsäkerhet. Ett utbildningsmaterial för god funktion och säkerhet i stadsnäten

Driftsäkerhet. Ett utbildningsmaterial för god funktion och säkerhet i stadsnäten Ett utbildningsmaterial för god funktion och säkerhet i stadsnäten Utbildningsmaterialet fokuserar på de mjuka faktorerna som t.ex. personal, kompetens, rutiner och processer. Dessa är minst lika viktiga

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Robert Johansson (MP) Gunilla Nordberg (S) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare. Robert Johansson (MP) Gunilla Nordberg (S) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-09-08 Kommunstyrelsens säker- och tryggutskott Plats och tid Räddningsstationen i Skärhamn kl. 09:00 11:30 Utses att justera Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP)

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-11 Kommunstyrelsens säker- och tryggutskott Plats och tid Skärhamns brandstation kl 09:00 12.00 Utses att justera Justeringens plats och tid Leif Göbel (S) Kommunhuset

Läs mer

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN 2015 03 26 Dnr: 2014 000094 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Ansvarsprincipen... 2 Bemanning och inkallning av informationsorganisationen... 2 Lokaler... 3 Kommunikationsarbete

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå kommun

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå kommun Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå kommun Riktlinjer 2011-08-22, 189 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Tjörns kommuns Säkerhetspolicy och handlingsprogram för riskhantering. Antaget av kommunfullmäktige 2003-03-13 RISKHANTERING - I TJÖRNS KOMMUN

Tjörns kommuns Säkerhetspolicy och handlingsprogram för riskhantering. Antaget av kommunfullmäktige 2003-03-13 RISKHANTERING - I TJÖRNS KOMMUN Tjörns kommuns Säkerhetspolicy och handlingsprogram för riskhantering. Antaget av kommunfullmäktige 2003-03-13 RISKHANTERING - I TJÖRNS KOMMUN ........................................ Säkerhetsarbetet

Läs mer

Säkerhetsplan För de större evenemangen

Säkerhetsplan För de större evenemangen För de större evenemangen Handläggare: Datum: Arrangör: Namn Datum Arrangörens namn Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning Säkerhetsinformation...3-5 Instruktion vid brand...6 Rutiner vid olycksfall

Läs mer

Nuvarande MSBFS 2009:10 Förslag till ny föreskrift Tillämpningsområde Tillämpningsområde 1 1 första stycket 2 1 andra stycket 3 2 första stycket

Nuvarande MSBFS 2009:10 Förslag till ny föreskrift Tillämpningsområde Tillämpningsområde 1 1 första stycket 2 1 andra stycket 3 2 första stycket 15-12-07 1/6 Tillämpningsområde 1 Denna författning innehåller bestämmelser om myndigheternas arbete med informationssäkerhet och deras tillämpning av standarder i sådant arbete. 2 Författningen gäller

Läs mer

Bilaga Från standard till komponent

Bilaga Från standard till komponent Bilaga Från standard till komponent TYP REFERENS ÅR Riskhantering ISO 31000 Riskhantering Principer och riktlinjer innehåller principer och generella riktlinjer för riskhantering och kan användas av offentliga,

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 Inledning Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå

Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå Denna nivå omfattar komplexa samlingslokaler t.ex. Teatrar, Köpcentra, Nöjespalats och större sjukhus, hotell och industrier med komplicerade utrymningsförhållanden

Läs mer

Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr 08.0084/171. Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010

Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr 08.0084/171. Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010 Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010 Bakgrund Kommunfullmäktige i Karlskrona och Ronneby kommun har fattat beslut om handlingsprogram för förebyggande åtgärder till

Läs mer

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen Informationsplan vid kris Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-30 101 Information vid kris Kommunens information vid kris syftar till att ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och

Läs mer

Samverkan i lokalsamhället- Det goda samarbetet

Samverkan i lokalsamhället- Det goda samarbetet Samverkan i lokalsamhället- Det goda samarbetet Trygghet och säkerhet Sollentuna kommun Övergripande syfte med förarbetet inom trygghetsoch säkerhet i Sollentuna kommun Det övergripande syftet är att öka

Läs mer

PROGRAM. Nacka kommuns säkerhetsoch riskhanteringsarbete 2012-03-19 KFKS 2012/83-012

PROGRAM. Nacka kommuns säkerhetsoch riskhanteringsarbete 2012-03-19 KFKS 2012/83-012 PROGRAM Nacka kommuns säkerhetsoch riskhanteringsarbete 2012-03-19 KFKS 2012/83-012 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Läsanvisning... 3 2 Allvarlig händelse samt krisberedskap/ krishantering...

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap

Styrdokument för krisberedskap Styrdokument för krisberedskap 2016-2019 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Styrdokument för krisberedskap Riktlinjer 2016-02-15 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

S:t Erik Försäkring Försäkrings- och skadeförebyggande arbete i Stockholms stad

S:t Erik Försäkring Försäkrings- och skadeförebyggande arbete i Stockholms stad S:t Erik Försäkring Försäkrings- och skadeförebyggande arbete i Stockholms stad Jan Willgård, jan.willgard@sterikforsakring.se, 08-508 29 812 Stockholms stad Cirka 860 000 innevånare Växer med cirka 16

Läs mer

regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län

regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län S t r a t e g i f ö r regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län Med våra gemensamma resurser i Södermanland står vi starkare tillsammans och kan hantera

Läs mer

Krisplan vid Linnéuniversitetet allmän bakgrund Beslutad av rektor Dnr: ST 2013/

Krisplan vid Linnéuniversitetet allmän bakgrund Beslutad av rektor Dnr: ST 2013/ Krisplan vid Linnéuniversitetet allmän bakgrund Beslutad av rektor 2013-08-19 Dnr: ST 2013/333-1.1 Beslutat av: Rektor 2013-08-19 Dnr: ST 2013/333-1.1 1. Inledning 3 2. Vad är en kris vid Linnéuniversitetet?

Läs mer