VERKSAMHETS- BERÄTTELSE FÖR SÄKERHETSARBETET 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETS- BERÄTTELSE FÖR SÄKERHETSARBETET 2012"

Transkript

1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE FÖR SÄKERHETSARBETET 2012 Handläggare: Thorbjörn Berndtsson, Säkerhetssamordnare Datum: Tjörn Möjligheternas ö

2 Vårt mål är att främja det förebyggande arbetet, att förhindra dödsfall, skador och lidande samt att undvika extra kostnader för olyckors konsekvenser. På så vis kan förutom humanitära vinster även pengar sparas och investeras i annan nödvändig vård och service samt i andra privata och offentliga nyttigheter för Tjörns kommun. Tjörn Möjlig

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Riskhanteringsgruppen... 3 Säker och Trygg kommun... 4 Tjänsteman i beredskap... 4 Krisledningsorganisation... 5 Försäkringar...5 Risk- & Sårbarhetsanalyser... 6 Genomförd utbildning... 6 Hjärtstartare... 6 Stöldmärkning... 6 Systematiskt brandskyddsarbete... 6 Säkerhetsprojekteringar... 7 Rondering med väktare... 7 Lekplatser... 7 Vattensäker kommun... 8 Barnsäkerhet... 8 Skolskjutssäkerhet... 8 Trafiksäkerhet... 8 Säkerhetsbesiktning... 9 Gästhamnssäkerhet... 9 Brandlarm... 9 Sprinkler... 9 Bränder & Brandtillbud... 9 Brandövningar Elsäkerhet Personsäkerhet Inbrott Uppföljningsmodell Evenemangssäkerhet Dricksvatten SOS-Gruppen Lokalt nätverk Ung i fokus Samverkansavtal Polisen Informationssäkerhet Företagslegitimation Polisrapporter Avvikande händelser Olycksutredningar Interna stölder Reservelkraftverk Tjörn Möjligheternas ö

4 SAMMANFATTNING Samhällets kostnader för olyckor uppgår årligen till 59 miljarder kronor. En beräkning av samhällskostnaderna för samtliga GR-kommuner leder till en årlig kostnad på 5,7 miljarder kronor. För enbart Tjörn blir kostnaden nära 100 miljoner kronor per år. Avsiktliga skador (självtillfogade och våld) eller brott ingår inte i dessa beräkningar. Beräkningarna ger en uppfattning om vilket stort samhällsproblem som döljer sig bakom olyckshändelser. Kan olyckor förebyggas kan mycket mänskligt lidande undvikas och onödiga extra kostnader minskas och därmed ges istället ekonomiskt utrymme att investera i samhälleliga och privata nyttigheter. Under 2012 har Riskhanteringsgruppen prioriterat följande områden: Säker och Trygg kommun Ny säkerhetspolicy Samverkansavtal med polisen Systematiskt brandskyddsarbete Avvikande händelser Olycksutredningar Säker dricksvattenförsörjning Informationssäkerhet Personsäkerhet Lednings- och informationsplan för krisberedskaps arbetet Verksamhetsberättelsen innehåller en uppföljning av de insatser och aktiviteter som genomförts för att uppfylla inriktningen i verksamhetsplanen. Riskhanteringsgruppen har en speciell möjlighet att utveckla samverkan mellan aktörer inom Tjörns kommun. På en rad olika områden har detta också skett under Samverkan har skett i arbetet kring det systematiska brandskyddsarbetet, säker och trygg kommun, säkerhetsutbildningar, säkerhetsprojekteringar, avvikande händelser och olycksutredningar. Riskhanteringsgruppen har dessutom under 2012 varit stödjande i simborgarmärkets dag, seniorsäkerhetsdag och nödstolpar på vandringsleder i Sundsby. Sida 2 (13)

5 INLEDNING Tjörns kommuns säkerhetspolicy och handlingsprogram för riskhanteringsarbetet antogs av kommunfullmäktige Ny säkerhetspolicy är framtagen och är på väg till kommunstyrelsen för beslut. Riskhantering är att ta hänsyn till risk för skador i planeringen av olika verksamheter. Detta har i stor utsträckning gjorts tidigare. Skillnaden är att vi genom riskhantering använder en teknik som gör att vi kan angripa skaderiskerna systematiskt. Resultatet av arbetet blir då, - en systematisk analys av riskerna, hantering av riskerna i de olika verksamheterna och förslag till åtgärder - uppbyggnad av rutiner för skaderapporteringen och uppföljning i programmet avvikande händelser och olycksutredningar - en risköversikt där kommunens säkerhetspolicy och övergripande frågor behandlas - en genomgång av försäkringar med förslag till hur omfattning och självrisknivå bättre kan anpassas till riskerna, och med förslag till andra möjligheter för kommunen att finansiera skadorna - ökad medvetenhet hos de anställda med minskade risker som följd RISKHANTERINGSGRUPPEN Följande representanter har ingått i Riskhanteringsgruppen: Anders Wernesten, politiker (FP), ordförande Gunilla Nordberg, politiker (S) Thorbjörn Berndtsson, säkerhetssamordnare Janne Gregoriusson, ansvarig för kommunens fastigheter, Tjörns Bostads AB Carl-Ian Bissmark, räddningschef Hasse Wikberg, ställföreträdande räddningschef Ingegärd Gundersvik, avdelningschef handikappomsorgen, socialförvaltningen Anders Bergius, områdeschef, barn- och utbildningsförvaltningen Tina Liljered-Myremark, representant för kommunens kultur- och fritidsförvaltning SolBritt Törnqvist, Tjörns Måltids AB Johan Sjöholm, folkhälsosamordnare Ida Mattfolk, samhällsbyggnadsförvaltningen Patrick Sällinen, beredskapssamordnare Tor Haugen, VD Tjörns Miljö AB Riskhanteringsgruppen har haft 8 protokollförda sammanträden. Det är många olika typer ärenden som diskuteras, allt från folkhälso- till beredskapsfrågor. Sida 3 (13)

6 Det är en bra närvaro bland deltagarna, det kan dock bli bättre hos några förvaltningar. 5 personer från Riskhanteringsgruppen deltog i en internationell konferens om säker och trygg kommun i Falköping. Säkerhetssamordnaren och beredskapssamordnaren är heltidsanställda och är organisatoriskt placerade under kommunstyrelsen med räddningschefen som närmast överordnad. SÄKER OCH TRYGG KOMMUN Tjörn har nu varit certifierad som en säker och trygg kommun enligt Världshälsoorganisationens (WHO) kriterier i över ett år. Tjörn blev den 15:e kommun i landet och 251:a kommun i världen som certifierades. Målet i kommunen är att minska antalet olyckor med 50 procent fram till I och med certifieringen förstärks arbetet med att nå det målet. Arbetet sker tvärs igenom alla nämnder och styrelser i samarbete med övriga organisationer i samhället och medborgarna. Säker och trygg handlar om: Främjande insatser stärka det som är friskt och fungerar väl Förebyggande insatser att förebygga innan det händer Säkerhetsinsatser att vara förberedd om det händer Akuta insatser att rycka ut när det händer Säker och trygg kommun blir man i fem år. Folkhälsosamordnaren och säkerhetssamordnaren deltar i ett regionalt nätverk kring Säker och Trygg kommun. TJÄNSTEMAN I BEREDSKAP (TIB) Under devisen Säker och trygg kommun och krav från Länsstyrelsen har vi inrättat en tjänst för att förbättra säkerhet och service till kommuninvånarna. Vi kallar det Tjänsteman i beredskap. Tjänsteman i beredskap är en gemensam resurs inom kommunen och kan agera fort då det under kvällar och helger kan uppstå problem som måste lösas. Äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen och VA-avdelningen har lagt över sin jourberedskap till tjänsteman i beredskap. Det har varit cirka 370 ärenden under året. Sida 4 (13)

7 KRISBEREDSKAP Ett omfattande arbete har påbörjats i samverkan med grannkommunerna Stenungsund, Orust och Lilla Edet. Arbetet syftar till att under året 2013 påbörja utbildning och övning av respektive kommuns krisledningsorganisation utifrån en gemensam framtagen standard för utbildning och övning. Kommunen har upprättade nätverk för samverkan under fredstid och vid händelse av kris. Samhällsviktiga aktörer inom kommunens geografiska områdesansvar träffas regelbundet och planerar samordning samt samverkan vid händelse av kris. En plan för hur kommunen ska hantera och agera vid störningar av kommunens dricksvattenförsörjning har påbörjats och sker i samverkan med berörda aktörer på lednings- och verksamhetsnivå. Det har vidtagits åtgärder för att stärka kommunens förmåga att motstå störningar inom el- och nödvattenförsörjningen. Viktig kommunalverksamhet har försetts med reservkraft och ska även på sikt förberedas med anordningar som underlättar nödvattenförsörjning vid behov. Informationsinsatser avseende krisberedskap genomförs regelbundet och anslås på kommunens hemsida. FÖRSÄKRINGAR Koncernens samtliga försäkringsupphandlingar är samordnat till säkerhetssamordnaren. Kommunförsäkringen har förlängts med ett optionsår hos Trygg-Hansa, varvid självrisken höjdes till 3 basbelopp och premien höjdes med 20 %. Ny upphandling skall göras under Det har även gjorts en ny upphandling av olycksfallsförsäkringen. Det blev Länsförsäkringar som antogs med en i stort sett oförändrad premie. Tjörns kommun och Tjörns Hamnar AB har lämnat in en stämningsansökan mot Trygg Hansa Försäkrings AB, för det försäkringsfall som inträffade i februari 2010 då tre lagerhallar/magasin rasade i Wallhamn. Tjörns Kommun har haft några skadeärenden, stöld av nycklar, 2 vattenskador, anlagd brand i saneringsbyggnad, stormskador på bryggor, inbrott på fritidsgård och 2 ansvarsskador. Tjörns Bostads AB har haft en vattenskada och en halkskada. Tjörns Hamnar AB har haft en brand i färjepersonalens övernattningslokal, lastbil som körde ner en grind på Wallhamn, stormskada på brygga och vattenskada på gästhamnsbyggnad. Sida 5 (13)

8 RISK- & SÅRBARHETSANALYSER Det har gjorts en övergripande Risk- och sårbarhetsanalys för Tjörns Kommun. Tekniska avdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tjörns Miljö AB har gjort riskanalyser på Tolleby vattenverk och på vattenledningssystemet. GENOMFÖRD UTBILDNING 91 anställda i Tjörns kommun har fått utbildning i förebyggande brandkunskap (3,5 timmar), både teoretisk och praktisk. 92 anställda har fått HLR-utbildning på 2 timmar (Hjärt-Lung-Räddning). 51 anställda inom skolan och barnomsorgen har fått en 3 timmars barnolycksfallsutbildning. 35 anställda har fått utbildning i hur man bemöter hot och våld. HJÄRTSTARTARE En hjärtstartare kan betyda skillnaden mellan liv och död. Som ett led i arbetet med att göra Tjörn till en säker och trygg kommun har kommunen placerat ut 16 hjärtstartare på strategiska platser i kommunen. Utöver dessa finns det ett antal företag och föreningar som själva har köpt hjärtstartare. På Tjörn finns det idag cirka 40 hjärtstartare. STÖLDMÄRKNING Kommunens datorer stöldmärks fortlöpande. SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE I kommunens säkerhetspolicy påtalas det att vi skall bedriva ett aktivt systematiskt brandskyddsarbete och att vi har en högre ambitionsnivå än vad lagen uttrycker som lägsta nivå när det gäller brandskyddet. Det har utsetts brandskyddsledare inom socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och Tjörns Bostads AB. De har fått de grundläggande brandskyddskunskaper som behövs för att kunna organisera, planera och följa upp brandskyddsarbetet på sin förvaltning/bolag. Alla brandskyddsombud inom barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har regelbundna möten med sin brandskyddsledare. Det har tagits fram förenklade brandskyddsdokumentationer på Bleketskolan, Kållekärrs skola, Långekärrs skola och Myggenäs skola. Det har även tagits fram ett dokument för brandskydd under byggtid i kommunala byggnader. Dokumentet syftar till att vara ett hjälpmedel vid Sida 6 (13)

9 ombyggnader och tar bl.a. upp krav och ansvar, kontroller och informationsmöten. Det har även tagits fram handlingsbrickor (1-6) med instruktioner om hur personalen skall agera vid brandlarm. Systemet med handlingsbrickor håller på att införas på alla kommunala anläggningar. Brandkontroll.nu används som stöd för det systematiska brandskyddsarbetet. Datastödet används som databas för ritningar och brandskyddsdokument. Här gör man även sina månadskontroller. Det systematiska brandskyddsarbetet måste dock bli betydligt bättre i några av kommunens bolag. SÄKERHETSPROJEKTERINGAR Under året har vi deltagit i följande projekteringar och lämnat synpunkter på säkerhetsåtgärder. Ny förskola i Kållekärr Ombyggnad av Ängholmens AR-verk RONDERING MED VÄKTARE Securitas och Prevent har haft jour för våra drift- & brandlarm, detta medför en säkrare och effektivare hantering efter kontorstid. Utvändig rondering 1 gång/natt pågår på cirka 20 utvalda byggnader. Totalt har det varit 268 väktarrapporter. Det som rapporteras mest är olåsta dörrar (171) och öppna fönster (21). Väktare har vid ett flertal tillfällen agerat preventivt för att förhindra skadegörelse. LEKPLATSER Det görs en årlig besiktning med hjälp av certifierad besiktningsman, samt att man åtgärdar eller byter ut skadad utrustning. Dessutom har man utbildat två fastighetsskötare för intern skyddsrond. Sida 7 (13)

10 VATTENSÄKER KOMMUN Under 2009 påbörjades arbetet för att nå målet att bli en vattensäker kommun i enlighet med SLS riktlinjer. En handlingsplan har under 2010 fastställts av kommunfullmäktige. Tillsyn av samtliga kommunala badplatser utfördes 2009 och följdes upp under Badplatserna får, i säkerhetshänseende, anses uppfylla lagens krav. Det har även varit tillsyn av 30-talet hamnområden, de flesta med kommunen som ägare. Förbättringsåtgärder pågår i hamnarna. Under 2012 skapades en projektgrupp med målet att få en samlad bild över hur de olika verksamheterna inom kommunen arbetar med vattensäkerhetsfrågor. Projektgruppen bestod av representanter från kommunens olika förvaltningar och träffades vid 5 tillfällen. Förhoppningarna att under 2013 ansöka om att bli en vattensäker kommun. BARNSÄKERHET Under året har vi registrerat 45 barnolycksfall. Fördelningen är pojkar 27st och flickor 18st. De flesta skadorna inträffar utomhus, det är mest sårskador på huvudet/ansiktet och hand/fingerskador. SKOLSKJUTSSÄKERHET Kommunens skolskjutsar har bland annat säkerhetsbälten på alla sittplatser, bälteskuddar, alkolås och brandindikering från motorrummet. Det har varit svårt att få till en dialog med Västtrafik angående säkerheten vid skolskjutsar. TRAFIKSÄKERHET Samhällsbyggnadsförvaltningen har under året haft täta kontakter med trafikverket och kommunens vägföreningar för att förbättra vägnätet och trafiksäkerheten. Trafiksäkerhetsfrågor tas också alltid i beaktning vid utformning av alla nya detaljplaner. Några saker som gjorts under året: En säkrare genomfart till Mjörn Arbete med ny rondell i Wallhamnskorsningen Projektering av GC-väg mellan Myggenäs korsväg och Myggenäs gård Byggande av ny GC-väg i Skärhamn Beställt material från Barnens trafikkalender för att öka barnens medvetenhet i trafiken Sida 8 (13)

11 SÄKERHETSBESIKTNING Det har gjorts 11 säkerhetsbesiktningar, UCT-Radona, Långekärrs skola, Kållekärrs skola, Skärhamns skola, Rönnängs skola, Sjöfartsgymnasiet, Fridas Hage, Rönnängs förskola, Häggvallskolan, Myggenäs skolan och Tolleby VAverk. GÄSTHAMNSSÄKERHET Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har tagit fram Allmänna råd och kommentarer om brandskydd i gästhamnar. Alla gästhamnarna uppfyller inte miniminivån på brandsäkerhet enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO). Tjörns Hamnar AB och ett antal hamnföreningar har nu ett delat ansvar för gästhamnarnas säkerhet. Räddningstjänsten har haft ett informationsmöte för hamnföreningarna. BRANDLARM Revisionsbesiktning av samtliga myndighetsanläggningar utförs varje år. I samband med åtgärder efter besiktning utförs i regel både modernisering samt anpassning till rådande verksamhet. Brandlarm och värmekänslig kabel runt byggnaderna är idag standard vid alla om- och tillbyggnader. Arbetet med att komplettera brandskyddet i flerbostadshus fortsätter, där byte av branddörrar i källare, vindar och trapphus samt förbättrade utrymningsmöjligheter på 3:e våningen ingår. SPRINKLER Kommunen har anslagit kronor under åren till att installera sprinkler i kommunens boenden för äldre och funktionshindrare. BRÄNDER & BRANDTILLBUD Under året har vi haft 1 brand i kommunala byggnader/anläggningar, det var en brand i ett rum på Valåsens äldreboende. Det var en person sam lade sin keps på en lampa och sedan började det brinna i kepsen. Vi har även haft 37 automatlarm: Långekärrs skola, 1 matlagning Klövedals äldreboende, 1 tekniskt fel Myggenäs skola, 1 bristande kunskap och 1 service Bleketskolan, 1 okänt, 1 matlagning och 1 städdamm Tubberödshus äldreboende, 3 matlagning, 2 tekniskt fel, och 1 vattenånga Fridas hage, 1 matlagning Västerängs ungdomsboende, 6 matlagning, 4 avsiktlig åverkan, 1 okänt och 1 bristande rutiner Kommunkontoret, 1 tekniskt fel Sida 9 (13)

12 Radona utbildningscenter, 1 matlagning Sundsby säteri, 1 matlagning Kållekärrs skola, 2 okänt Familjecentrum, 1 matlagning, 1 hårföning och 1 hand havande fel Höviksnäs servicecenter, 3 matlagning Vad man kan läsa ut av de olika brandlarmen är att det är brister i organisation, kunskap, service, rutiner, information, planering och tekniska åtgärder. Vi måste arbeta vidare med hur vi kan få ner antalet onödiga brandlarm. BRANDÖVNINGAR Det är viktigt att personalen ges förutsättningar att kunna agera vid brandtillbud. Behovet av övningar för framför allt vårdpersonal finns ständigt och bör därför vara prioriterat. Räddningstjänsten har inte haft några brandövningar tillsammans med någon av de kommunala verksamheterna. ELSÄKERHET Revisionsbesiktning utförs enligt gällande intervall. Tjörns Bostads AB har fortsatt sitt arbete med att inventera och installera jordfelsbrytare i samtliga lokaler där det permanent vistas människor. PERSONSÄKERHET Det är en hel del av vår personal som utsätts för hot och våld i sitt arbete. Det är främst personal inom gruppboenden, trapphus boende, demensavdelningar på äldreboenden och individ- och familjeomsorgen. Idag har vi 30 st GPS-överfallslarm som personalen använder. Polis och räddningstjänsten med 5 personer som rycker ut på alla kommunens person- och överfallslarm. Man är fler personer och snabbare på plats, detta upplevs som mycket positivt av alla anställda som utrustade med personlarm. Räddningstjänstens personal får årligen utbildning i hur de skall agera när de rycker ut på ett överfallslarm. Det har varit 2 skarpa överfallslarm under året, ingen kom som tur var till skada. I augusti fick kommunledningen ett brev som bl.a. innehöll ett vitt pulver. Det blev ett stort pådrag från polisen och delar av kommunkontoret fick utrymmas. Pulvret visade sig var bakpulver. Efter detta hade SÄPO ett litet informationsmöte för några personer i kommunledningen. Sida 10 (13)

13 Det är fler och fler anställda som känner sig lite otrygga på sin arbetsplats p.g.a. hotbilden mot dem. INBROTT/STÖLDER Vi har haft 3 inbrott under året. Det var på Resurscentrum (2 datorer), Sundsby Säteri (1 dator) och Radona Fritidscenter (4 datorer). När det gäller stölder så är det främst pengar som försvinner från vårdtagare. Vi hade även stöld av nycklar på ett äldreboende, vilket medförde att hela låssystemet fick bytas ut. UPPFÖLJNINGSMODELL Vi har tagit fram en modell för hur säkerhetsarbetet skall följas upp och presenteras för kommunstyrelsen, detta skall ske 3 gånger/år. Vilka avvikande händelser har inträffat? Hur har kunderna, medarbetarna, verksamheten och ekonomin påverkats? Vilka säkerhetsfrågor är mest aktuella just nu? Så arbetar vi med säkerhet i vår förvaltning: EVENEMANGSSÄKERHET Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram en guide till bra evenemang i Tjörns kommun. Här finns goda råd, tips och checklistor som underlättar vare sig du arrangerar som privatperson, ett företag, en förening eller ingår i offentlig sektor. I materialet ingår bl.a. projektlista, riskanalys, säkerhetsplan och avvikelserapport. DRICKSVATTEN Det har startats ett arbete för säker dricksvattenförsörjning. Det har gjorts riskanalyser och säkerhetsbesiktningar på dricksvattenanläggningar. Det har tagits fram förslag på krisorganisation, skyddsklasser på anläggningar och en nödvattenplan. Det återstår dock en hel del att göra och arbetet fortsätter under STRATEGISK SAMVERKANSGRUPP, SOS-GRUPPEN Gruppen, som består av avdelningschefer från samtliga förvaltningar, har uppdraget att strategiskt samverka kring arbetet med och för barn och unga och säkerställa att rätt saker görs på rätt sätt. Gruppen följer upp, omvärldsbevakar och tar beslut inom given ram. Uppdraget är också att snabbt mobilisera gränsöverskridande samarbeten vid akuta behov. Sida 11 (13)

14 LOKALT NÄTVERK UNG I FOKUS Under flera år har det vid kommunens högstadieskolor samt vid Tjörns gymnasieskola funnits ett gemensamt nätverk. Nätverket Ung i fokus har i uppdrag att: kartlägga den aktuella ungdomssituationen vid våra högstadieskolor och gymnasiet synliggöra tendenser samt behov bland ungdomar utifrån aktuella behov och tendenser i samverkan initiera olika konkreta förebyggande och främjande insatser förmedla olika aktörers pågående arbete för att stimulera till ytterliggare samverkan återkoppla nätverkets arbete till strategisk samverkansgrupp. SAMVERKANSAVTAL POLISEN Samverkansavtalet med polisen har skrivits under av båda parter. Prioriterade områden är: - Minska användandet av alkohol och droger bland ungdomar - Trafiksäkerhet - Trygghetsinsatser Det har tagits fram ett förslag till en handlingsplan utifrån samverkansavtalet. INFORMATIONSSÄKERHET Arbetet pågår med informationssäkerhet. Det har tagits fram riktlinjer för informationssäkerhetsarbetet, instruktioner för förvaltningar, instruktioner för användare och instruktioner för drift. Det skall även göras en riskanalys för informationssäkerhet. FÖRETAGSLEGITIMATION Kommunledningen har tagit beslut om att alla anställda skall bära företagslegitimation, idag har de allra flesta fått sin företagslegitimation. POLISRAPPORTER Verksamheterna har gjort 37 polisanmälningar under året, den vanligaste orsaken till anmälan är stöld och skadegörelse. AVVIKANDE HÄNDELSER Vi har infört ett nytt databaserat program för rapportering av avvikande händelser. Under året rapporterades 545 stycken avvikande händelser. Rapporteringen måste bli bättre på vissa bolag och förvaltningar. Förvaltningarnas och bolagens uppföljning av rapporterade händelser måste bli bättre när det gäller analys och förslag till förbättringar. Se bifogad statistik. Sida 12 (13)

15 OLYCKSUTREDNINGAR Syftet med olycksutredningarna är att vi skall vinna erfarenheter från inträffade avvikande händelser. Men också i andra sammanhang kan olycksutredningar ge ökande kunskaper. Resultatet skall spridas såväl internt som externt samt leda till att olyckan inte upprepas, eller om den inträffar, få minskade konsekvenser. Under året har det gjorts 2 olycksutredningar, större vattenläcka och elev som försvann från skolan. INTERNA STÖLDER Vi har lite problem med att det försvinner pengar på några äldreboenden. Det är svårt att säga om det är interna stölder eller inte. Vi har dock haft 2 interna stölder där det försvunnit pengar och presentkort. I ett av fallen har en person har erkänt och är polisanmäld. Rutinerna har därefter setts över och förbättrats. RESERVELKRAFTVERK Idag har vi 14 stationära och 2 mobila reservelkraftverk på våra anläggningar. Det är äldreboenden, gruppboenden, vattenverk, närvärmecentral, kommunkontoret, centralkök och räddningsstationer som är utrustade med reservelkraftverk. DET KOSTAR ATT FÖREBYGGA MEN DET KOSTAR MER ATT INTE GÖRA NÅGOT ALLS Ett lokalt tvärsektoriellt kommunbaserat säkerhetsarbete riktat mot skador till följd av olyckshändelser kan bidra till att minska det totala antalet skador och deras allvarlighetsgrad i olika åldersgrupper och miljöer. Den positiva effekten av förebyggande arbete är, förutom minskat antal skadade människor och mänskligt lidande, även att kostnaderna för samhället och kommunen kan minskas. Ett framgångsrikt säkerhetsarbete bygger på god kunskap om skadors utbredning och omfattning. Minskning av antalet skadefall kan också leda till att vi kan frigöra resurser till förmån för andra samhällsbehov. Sida 13 (13)

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10 Landskrona stads Handlingsprogram för skydd mot olyckor. tillika handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten 2012-2014 Förslag till beslut om antagande RN

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Skade- och olycksförebyggande verksamhet i Ånge kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer

Borås Stad EN SÄKER OCH TRYGG KOMMUN

Borås Stad EN SÄKER OCH TRYGG KOMMUN Borås Stad EN SÄKER OCH TRYGG KOMMUN En Säker och Trygg kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Beskrivning av Borås Stad... 7 - Riskbild... 8 - Borås Stads förebyggande arbete utifrån

Läs mer

Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser?

Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser? Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser? Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser i syfte att öka lärandet? 1 Mona Pütsep MSBs

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys 2013

Risk- och sårbarhetsanalys 2013 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-06 94 Innehållsförteckning 1 Inledning... 6 1.1 Bakgrund... 6 1.2 Syfte... 6 1.3 Mål... 6 1.4 Avgränsningar... 6 1.5 Metod... 7 1.5.1 MVA- metoden... 7 1.6 Uppföljning

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Fastställt av kommunfullmäktige april 2013 3 (31) Ett trygghets- och säkerhetsarbete

Läs mer

Hållbar utveckling. - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer. En kartläggning av framgångsfaktorer. Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31

Hållbar utveckling. - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer. En kartläggning av framgångsfaktorer. Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31 1 Hållbar utveckling - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer En kartläggning av framgångsfaktorer Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31 2 Innehållsförteckning Sammanfattning s 4 Inledning.

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.058 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.058 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.058 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Stockholms

Läs mer

Inledning. Syfte och Målsättning

Inledning. Syfte och Målsättning SÄKERHETS pärm Inledning Det mesta som vi människor gör är förenat med någon form av risk. Risker är en del av vår vardag. Somliga hör ihop med vår livsstil, andra med det samhälle som omger oss. En del

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD I KORTHET

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD I KORTHET ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Året i korthet 3 Direktionens ordförande har ordet 4 Förbundsdirektören om åren och året som gått 5 Uppdrag och mål 6 Måluppfyllelse 8 Operativa HÄNDELSER 11 Statistik insatser

Läs mer

Of f SÄK. Utbildningskatalog 2013-2014 FÖRENINGEN FÖR SÄKERHET OCH TRYGGHETSARBETE I OFFENTLIG SEKTOR

Of f SÄK. Utbildningskatalog 2013-2014 FÖRENINGEN FÖR SÄKERHET OCH TRYGGHETSARBETE I OFFENTLIG SEKTOR Of f SÄK Utbildningskatalog 2013-2014 Of f SÄK OffSÄK, föreningen för säkerhet och trygghetsarbete i offentlig sektor. Bli en del av OffSÄK! OffSÄK vänder sig till alla som på olika sätt är involverade

Läs mer

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN 2007 2010 SAMMANFATTNING Utgångspunkten för Tjörns kommun är att funktionshindrade ska känna trygghet, ha möjlighet att leva aktivt och ha tillgång till kommunens utbud. De funktionshindrades

Läs mer

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET 1 Inledning...3 1.1 Lag om skydd mot olyckor...3 1.2 Bakgrund...3 1.2.1 Allmänt...3 1.2.2 Riskbild...4 1.2.3 Kommunens olycksförebyggande arbete...4

Läs mer

2012-05-25. Göran Björklund

2012-05-25. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2012-05-25 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndage agen den 4 juni 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Västra Sörmlands Räddningstjänst Årsredovisning 2012 Innehåll Slanglista och värdegrund 2 Ordförande har ordet 3 Direktionen 4 Revision 5 Räddningschefen har ordet 6 Organisation 2012 7 Uppföljning av

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor

Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor STADSKONTORET INNEHÅLLSFÖRTECKNING Numreringen beror på att Handlingsprogrammet kallats bilaga 1. BILAGA 2 BESKRIVNING AV KOMMUNEN... 3 BILAGA

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer 2015-03-09 RÄN-2015-0022

Handläggare Datum Diarienummer 2015-03-09 RÄN-2015-0022 Uppsala RÄDDNINGSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer 2015-03-09 RÄN-2015-0022 TIERPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 2015-03- 03 30) PiDN/ Beteclaling: Handlnr: VS 9.06. \ 1,011A Kommunstyrelserna i Tierps kommun

Läs mer

Till Justitiedepartementet

Till Justitiedepartementet Till Justitiedepartementet Regeringen beslutade den 14 augusti 2014 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att beskriva och utvärdera den operativa insatsen och övrigt arbete som hade bedrivits

Läs mer

POLICY. Handlingsprogram. för förebyggande verksamhet. för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor inom Bengtsfors kommun

POLICY. Handlingsprogram. för förebyggande verksamhet. för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor inom Bengtsfors kommun POLICY Datum Diarienummer 2012-01-27 2011.597.015 Räddningstjänsten Antagen av Paragraf Kommunfullmäktige 14 2012-02-08 Sida 1 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet för räddningstjänsten enligt

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå 1 I arbetet med att skriva den här handboken har ett antal personer konsulterats som referensgrupp. Ett stort

Läs mer

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats CECILIA UNERAM Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Att mångfaldiga innehållet i denna bok, helt eller delvis, utan medgivande av

Läs mer

En samhällsekonomisk utvärdering av samarbete mellan räddningstjänst och väktare

En samhällsekonomisk utvärdering av samarbete mellan räddningstjänst och väktare 25/02/2013 CARER Arbetsrapport Nr 6, 2013 Linköpings universitet 581 83 Linköping www.liu.se/forskning/carer En samhällsekonomisk utvärdering av samarbete mellan räddningstjänst och väktare Åsa Weinholt

Läs mer

Räddningsinsatser mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur

Räddningsinsatser mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur Räddningsinsatser mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur 2 MSB:s kontaktpersoner: Håkan Hasewinkel, Göteborgsregionens räddningstjänstförbund, 031-335 26 00 Rainar All, MSB, 070-699 51

Läs mer