VERKSAMHETS- BERÄTTELSE FÖR SÄKERHETSARBETET 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETS- BERÄTTELSE FÖR SÄKERHETSARBETET 2012"

Transkript

1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE FÖR SÄKERHETSARBETET 2012 Handläggare: Thorbjörn Berndtsson, Säkerhetssamordnare Datum: Tjörn Möjligheternas ö

2 Vårt mål är att främja det förebyggande arbetet, att förhindra dödsfall, skador och lidande samt att undvika extra kostnader för olyckors konsekvenser. På så vis kan förutom humanitära vinster även pengar sparas och investeras i annan nödvändig vård och service samt i andra privata och offentliga nyttigheter för Tjörns kommun. Tjörn Möjlig

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Riskhanteringsgruppen... 3 Säker och Trygg kommun... 4 Tjänsteman i beredskap... 4 Krisledningsorganisation... 5 Försäkringar...5 Risk- & Sårbarhetsanalyser... 6 Genomförd utbildning... 6 Hjärtstartare... 6 Stöldmärkning... 6 Systematiskt brandskyddsarbete... 6 Säkerhetsprojekteringar... 7 Rondering med väktare... 7 Lekplatser... 7 Vattensäker kommun... 8 Barnsäkerhet... 8 Skolskjutssäkerhet... 8 Trafiksäkerhet... 8 Säkerhetsbesiktning... 9 Gästhamnssäkerhet... 9 Brandlarm... 9 Sprinkler... 9 Bränder & Brandtillbud... 9 Brandövningar Elsäkerhet Personsäkerhet Inbrott Uppföljningsmodell Evenemangssäkerhet Dricksvatten SOS-Gruppen Lokalt nätverk Ung i fokus Samverkansavtal Polisen Informationssäkerhet Företagslegitimation Polisrapporter Avvikande händelser Olycksutredningar Interna stölder Reservelkraftverk Tjörn Möjligheternas ö

4 SAMMANFATTNING Samhällets kostnader för olyckor uppgår årligen till 59 miljarder kronor. En beräkning av samhällskostnaderna för samtliga GR-kommuner leder till en årlig kostnad på 5,7 miljarder kronor. För enbart Tjörn blir kostnaden nära 100 miljoner kronor per år. Avsiktliga skador (självtillfogade och våld) eller brott ingår inte i dessa beräkningar. Beräkningarna ger en uppfattning om vilket stort samhällsproblem som döljer sig bakom olyckshändelser. Kan olyckor förebyggas kan mycket mänskligt lidande undvikas och onödiga extra kostnader minskas och därmed ges istället ekonomiskt utrymme att investera i samhälleliga och privata nyttigheter. Under 2012 har Riskhanteringsgruppen prioriterat följande områden: Säker och Trygg kommun Ny säkerhetspolicy Samverkansavtal med polisen Systematiskt brandskyddsarbete Avvikande händelser Olycksutredningar Säker dricksvattenförsörjning Informationssäkerhet Personsäkerhet Lednings- och informationsplan för krisberedskaps arbetet Verksamhetsberättelsen innehåller en uppföljning av de insatser och aktiviteter som genomförts för att uppfylla inriktningen i verksamhetsplanen. Riskhanteringsgruppen har en speciell möjlighet att utveckla samverkan mellan aktörer inom Tjörns kommun. På en rad olika områden har detta också skett under Samverkan har skett i arbetet kring det systematiska brandskyddsarbetet, säker och trygg kommun, säkerhetsutbildningar, säkerhetsprojekteringar, avvikande händelser och olycksutredningar. Riskhanteringsgruppen har dessutom under 2012 varit stödjande i simborgarmärkets dag, seniorsäkerhetsdag och nödstolpar på vandringsleder i Sundsby. Sida 2 (13)

5 INLEDNING Tjörns kommuns säkerhetspolicy och handlingsprogram för riskhanteringsarbetet antogs av kommunfullmäktige Ny säkerhetspolicy är framtagen och är på väg till kommunstyrelsen för beslut. Riskhantering är att ta hänsyn till risk för skador i planeringen av olika verksamheter. Detta har i stor utsträckning gjorts tidigare. Skillnaden är att vi genom riskhantering använder en teknik som gör att vi kan angripa skaderiskerna systematiskt. Resultatet av arbetet blir då, - en systematisk analys av riskerna, hantering av riskerna i de olika verksamheterna och förslag till åtgärder - uppbyggnad av rutiner för skaderapporteringen och uppföljning i programmet avvikande händelser och olycksutredningar - en risköversikt där kommunens säkerhetspolicy och övergripande frågor behandlas - en genomgång av försäkringar med förslag till hur omfattning och självrisknivå bättre kan anpassas till riskerna, och med förslag till andra möjligheter för kommunen att finansiera skadorna - ökad medvetenhet hos de anställda med minskade risker som följd RISKHANTERINGSGRUPPEN Följande representanter har ingått i Riskhanteringsgruppen: Anders Wernesten, politiker (FP), ordförande Gunilla Nordberg, politiker (S) Thorbjörn Berndtsson, säkerhetssamordnare Janne Gregoriusson, ansvarig för kommunens fastigheter, Tjörns Bostads AB Carl-Ian Bissmark, räddningschef Hasse Wikberg, ställföreträdande räddningschef Ingegärd Gundersvik, avdelningschef handikappomsorgen, socialförvaltningen Anders Bergius, områdeschef, barn- och utbildningsförvaltningen Tina Liljered-Myremark, representant för kommunens kultur- och fritidsförvaltning SolBritt Törnqvist, Tjörns Måltids AB Johan Sjöholm, folkhälsosamordnare Ida Mattfolk, samhällsbyggnadsförvaltningen Patrick Sällinen, beredskapssamordnare Tor Haugen, VD Tjörns Miljö AB Riskhanteringsgruppen har haft 8 protokollförda sammanträden. Det är många olika typer ärenden som diskuteras, allt från folkhälso- till beredskapsfrågor. Sida 3 (13)

6 Det är en bra närvaro bland deltagarna, det kan dock bli bättre hos några förvaltningar. 5 personer från Riskhanteringsgruppen deltog i en internationell konferens om säker och trygg kommun i Falköping. Säkerhetssamordnaren och beredskapssamordnaren är heltidsanställda och är organisatoriskt placerade under kommunstyrelsen med räddningschefen som närmast överordnad. SÄKER OCH TRYGG KOMMUN Tjörn har nu varit certifierad som en säker och trygg kommun enligt Världshälsoorganisationens (WHO) kriterier i över ett år. Tjörn blev den 15:e kommun i landet och 251:a kommun i världen som certifierades. Målet i kommunen är att minska antalet olyckor med 50 procent fram till I och med certifieringen förstärks arbetet med att nå det målet. Arbetet sker tvärs igenom alla nämnder och styrelser i samarbete med övriga organisationer i samhället och medborgarna. Säker och trygg handlar om: Främjande insatser stärka det som är friskt och fungerar väl Förebyggande insatser att förebygga innan det händer Säkerhetsinsatser att vara förberedd om det händer Akuta insatser att rycka ut när det händer Säker och trygg kommun blir man i fem år. Folkhälsosamordnaren och säkerhetssamordnaren deltar i ett regionalt nätverk kring Säker och Trygg kommun. TJÄNSTEMAN I BEREDSKAP (TIB) Under devisen Säker och trygg kommun och krav från Länsstyrelsen har vi inrättat en tjänst för att förbättra säkerhet och service till kommuninvånarna. Vi kallar det Tjänsteman i beredskap. Tjänsteman i beredskap är en gemensam resurs inom kommunen och kan agera fort då det under kvällar och helger kan uppstå problem som måste lösas. Äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen och VA-avdelningen har lagt över sin jourberedskap till tjänsteman i beredskap. Det har varit cirka 370 ärenden under året. Sida 4 (13)

7 KRISBEREDSKAP Ett omfattande arbete har påbörjats i samverkan med grannkommunerna Stenungsund, Orust och Lilla Edet. Arbetet syftar till att under året 2013 påbörja utbildning och övning av respektive kommuns krisledningsorganisation utifrån en gemensam framtagen standard för utbildning och övning. Kommunen har upprättade nätverk för samverkan under fredstid och vid händelse av kris. Samhällsviktiga aktörer inom kommunens geografiska områdesansvar träffas regelbundet och planerar samordning samt samverkan vid händelse av kris. En plan för hur kommunen ska hantera och agera vid störningar av kommunens dricksvattenförsörjning har påbörjats och sker i samverkan med berörda aktörer på lednings- och verksamhetsnivå. Det har vidtagits åtgärder för att stärka kommunens förmåga att motstå störningar inom el- och nödvattenförsörjningen. Viktig kommunalverksamhet har försetts med reservkraft och ska även på sikt förberedas med anordningar som underlättar nödvattenförsörjning vid behov. Informationsinsatser avseende krisberedskap genomförs regelbundet och anslås på kommunens hemsida. FÖRSÄKRINGAR Koncernens samtliga försäkringsupphandlingar är samordnat till säkerhetssamordnaren. Kommunförsäkringen har förlängts med ett optionsår hos Trygg-Hansa, varvid självrisken höjdes till 3 basbelopp och premien höjdes med 20 %. Ny upphandling skall göras under Det har även gjorts en ny upphandling av olycksfallsförsäkringen. Det blev Länsförsäkringar som antogs med en i stort sett oförändrad premie. Tjörns kommun och Tjörns Hamnar AB har lämnat in en stämningsansökan mot Trygg Hansa Försäkrings AB, för det försäkringsfall som inträffade i februari 2010 då tre lagerhallar/magasin rasade i Wallhamn. Tjörns Kommun har haft några skadeärenden, stöld av nycklar, 2 vattenskador, anlagd brand i saneringsbyggnad, stormskador på bryggor, inbrott på fritidsgård och 2 ansvarsskador. Tjörns Bostads AB har haft en vattenskada och en halkskada. Tjörns Hamnar AB har haft en brand i färjepersonalens övernattningslokal, lastbil som körde ner en grind på Wallhamn, stormskada på brygga och vattenskada på gästhamnsbyggnad. Sida 5 (13)

8 RISK- & SÅRBARHETSANALYSER Det har gjorts en övergripande Risk- och sårbarhetsanalys för Tjörns Kommun. Tekniska avdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tjörns Miljö AB har gjort riskanalyser på Tolleby vattenverk och på vattenledningssystemet. GENOMFÖRD UTBILDNING 91 anställda i Tjörns kommun har fått utbildning i förebyggande brandkunskap (3,5 timmar), både teoretisk och praktisk. 92 anställda har fått HLR-utbildning på 2 timmar (Hjärt-Lung-Räddning). 51 anställda inom skolan och barnomsorgen har fått en 3 timmars barnolycksfallsutbildning. 35 anställda har fått utbildning i hur man bemöter hot och våld. HJÄRTSTARTARE En hjärtstartare kan betyda skillnaden mellan liv och död. Som ett led i arbetet med att göra Tjörn till en säker och trygg kommun har kommunen placerat ut 16 hjärtstartare på strategiska platser i kommunen. Utöver dessa finns det ett antal företag och föreningar som själva har köpt hjärtstartare. På Tjörn finns det idag cirka 40 hjärtstartare. STÖLDMÄRKNING Kommunens datorer stöldmärks fortlöpande. SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE I kommunens säkerhetspolicy påtalas det att vi skall bedriva ett aktivt systematiskt brandskyddsarbete och att vi har en högre ambitionsnivå än vad lagen uttrycker som lägsta nivå när det gäller brandskyddet. Det har utsetts brandskyddsledare inom socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och Tjörns Bostads AB. De har fått de grundläggande brandskyddskunskaper som behövs för att kunna organisera, planera och följa upp brandskyddsarbetet på sin förvaltning/bolag. Alla brandskyddsombud inom barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har regelbundna möten med sin brandskyddsledare. Det har tagits fram förenklade brandskyddsdokumentationer på Bleketskolan, Kållekärrs skola, Långekärrs skola och Myggenäs skola. Det har även tagits fram ett dokument för brandskydd under byggtid i kommunala byggnader. Dokumentet syftar till att vara ett hjälpmedel vid Sida 6 (13)

9 ombyggnader och tar bl.a. upp krav och ansvar, kontroller och informationsmöten. Det har även tagits fram handlingsbrickor (1-6) med instruktioner om hur personalen skall agera vid brandlarm. Systemet med handlingsbrickor håller på att införas på alla kommunala anläggningar. Brandkontroll.nu används som stöd för det systematiska brandskyddsarbetet. Datastödet används som databas för ritningar och brandskyddsdokument. Här gör man även sina månadskontroller. Det systematiska brandskyddsarbetet måste dock bli betydligt bättre i några av kommunens bolag. SÄKERHETSPROJEKTERINGAR Under året har vi deltagit i följande projekteringar och lämnat synpunkter på säkerhetsåtgärder. Ny förskola i Kållekärr Ombyggnad av Ängholmens AR-verk RONDERING MED VÄKTARE Securitas och Prevent har haft jour för våra drift- & brandlarm, detta medför en säkrare och effektivare hantering efter kontorstid. Utvändig rondering 1 gång/natt pågår på cirka 20 utvalda byggnader. Totalt har det varit 268 väktarrapporter. Det som rapporteras mest är olåsta dörrar (171) och öppna fönster (21). Väktare har vid ett flertal tillfällen agerat preventivt för att förhindra skadegörelse. LEKPLATSER Det görs en årlig besiktning med hjälp av certifierad besiktningsman, samt att man åtgärdar eller byter ut skadad utrustning. Dessutom har man utbildat två fastighetsskötare för intern skyddsrond. Sida 7 (13)

10 VATTENSÄKER KOMMUN Under 2009 påbörjades arbetet för att nå målet att bli en vattensäker kommun i enlighet med SLS riktlinjer. En handlingsplan har under 2010 fastställts av kommunfullmäktige. Tillsyn av samtliga kommunala badplatser utfördes 2009 och följdes upp under Badplatserna får, i säkerhetshänseende, anses uppfylla lagens krav. Det har även varit tillsyn av 30-talet hamnområden, de flesta med kommunen som ägare. Förbättringsåtgärder pågår i hamnarna. Under 2012 skapades en projektgrupp med målet att få en samlad bild över hur de olika verksamheterna inom kommunen arbetar med vattensäkerhetsfrågor. Projektgruppen bestod av representanter från kommunens olika förvaltningar och träffades vid 5 tillfällen. Förhoppningarna att under 2013 ansöka om att bli en vattensäker kommun. BARNSÄKERHET Under året har vi registrerat 45 barnolycksfall. Fördelningen är pojkar 27st och flickor 18st. De flesta skadorna inträffar utomhus, det är mest sårskador på huvudet/ansiktet och hand/fingerskador. SKOLSKJUTSSÄKERHET Kommunens skolskjutsar har bland annat säkerhetsbälten på alla sittplatser, bälteskuddar, alkolås och brandindikering från motorrummet. Det har varit svårt att få till en dialog med Västtrafik angående säkerheten vid skolskjutsar. TRAFIKSÄKERHET Samhällsbyggnadsförvaltningen har under året haft täta kontakter med trafikverket och kommunens vägföreningar för att förbättra vägnätet och trafiksäkerheten. Trafiksäkerhetsfrågor tas också alltid i beaktning vid utformning av alla nya detaljplaner. Några saker som gjorts under året: En säkrare genomfart till Mjörn Arbete med ny rondell i Wallhamnskorsningen Projektering av GC-väg mellan Myggenäs korsväg och Myggenäs gård Byggande av ny GC-väg i Skärhamn Beställt material från Barnens trafikkalender för att öka barnens medvetenhet i trafiken Sida 8 (13)

11 SÄKERHETSBESIKTNING Det har gjorts 11 säkerhetsbesiktningar, UCT-Radona, Långekärrs skola, Kållekärrs skola, Skärhamns skola, Rönnängs skola, Sjöfartsgymnasiet, Fridas Hage, Rönnängs förskola, Häggvallskolan, Myggenäs skolan och Tolleby VAverk. GÄSTHAMNSSÄKERHET Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har tagit fram Allmänna råd och kommentarer om brandskydd i gästhamnar. Alla gästhamnarna uppfyller inte miniminivån på brandsäkerhet enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO). Tjörns Hamnar AB och ett antal hamnföreningar har nu ett delat ansvar för gästhamnarnas säkerhet. Räddningstjänsten har haft ett informationsmöte för hamnföreningarna. BRANDLARM Revisionsbesiktning av samtliga myndighetsanläggningar utförs varje år. I samband med åtgärder efter besiktning utförs i regel både modernisering samt anpassning till rådande verksamhet. Brandlarm och värmekänslig kabel runt byggnaderna är idag standard vid alla om- och tillbyggnader. Arbetet med att komplettera brandskyddet i flerbostadshus fortsätter, där byte av branddörrar i källare, vindar och trapphus samt förbättrade utrymningsmöjligheter på 3:e våningen ingår. SPRINKLER Kommunen har anslagit kronor under åren till att installera sprinkler i kommunens boenden för äldre och funktionshindrare. BRÄNDER & BRANDTILLBUD Under året har vi haft 1 brand i kommunala byggnader/anläggningar, det var en brand i ett rum på Valåsens äldreboende. Det var en person sam lade sin keps på en lampa och sedan började det brinna i kepsen. Vi har även haft 37 automatlarm: Långekärrs skola, 1 matlagning Klövedals äldreboende, 1 tekniskt fel Myggenäs skola, 1 bristande kunskap och 1 service Bleketskolan, 1 okänt, 1 matlagning och 1 städdamm Tubberödshus äldreboende, 3 matlagning, 2 tekniskt fel, och 1 vattenånga Fridas hage, 1 matlagning Västerängs ungdomsboende, 6 matlagning, 4 avsiktlig åverkan, 1 okänt och 1 bristande rutiner Kommunkontoret, 1 tekniskt fel Sida 9 (13)

12 Radona utbildningscenter, 1 matlagning Sundsby säteri, 1 matlagning Kållekärrs skola, 2 okänt Familjecentrum, 1 matlagning, 1 hårföning och 1 hand havande fel Höviksnäs servicecenter, 3 matlagning Vad man kan läsa ut av de olika brandlarmen är att det är brister i organisation, kunskap, service, rutiner, information, planering och tekniska åtgärder. Vi måste arbeta vidare med hur vi kan få ner antalet onödiga brandlarm. BRANDÖVNINGAR Det är viktigt att personalen ges förutsättningar att kunna agera vid brandtillbud. Behovet av övningar för framför allt vårdpersonal finns ständigt och bör därför vara prioriterat. Räddningstjänsten har inte haft några brandövningar tillsammans med någon av de kommunala verksamheterna. ELSÄKERHET Revisionsbesiktning utförs enligt gällande intervall. Tjörns Bostads AB har fortsatt sitt arbete med att inventera och installera jordfelsbrytare i samtliga lokaler där det permanent vistas människor. PERSONSÄKERHET Det är en hel del av vår personal som utsätts för hot och våld i sitt arbete. Det är främst personal inom gruppboenden, trapphus boende, demensavdelningar på äldreboenden och individ- och familjeomsorgen. Idag har vi 30 st GPS-överfallslarm som personalen använder. Polis och räddningstjänsten med 5 personer som rycker ut på alla kommunens person- och överfallslarm. Man är fler personer och snabbare på plats, detta upplevs som mycket positivt av alla anställda som utrustade med personlarm. Räddningstjänstens personal får årligen utbildning i hur de skall agera när de rycker ut på ett överfallslarm. Det har varit 2 skarpa överfallslarm under året, ingen kom som tur var till skada. I augusti fick kommunledningen ett brev som bl.a. innehöll ett vitt pulver. Det blev ett stort pådrag från polisen och delar av kommunkontoret fick utrymmas. Pulvret visade sig var bakpulver. Efter detta hade SÄPO ett litet informationsmöte för några personer i kommunledningen. Sida 10 (13)

13 Det är fler och fler anställda som känner sig lite otrygga på sin arbetsplats p.g.a. hotbilden mot dem. INBROTT/STÖLDER Vi har haft 3 inbrott under året. Det var på Resurscentrum (2 datorer), Sundsby Säteri (1 dator) och Radona Fritidscenter (4 datorer). När det gäller stölder så är det främst pengar som försvinner från vårdtagare. Vi hade även stöld av nycklar på ett äldreboende, vilket medförde att hela låssystemet fick bytas ut. UPPFÖLJNINGSMODELL Vi har tagit fram en modell för hur säkerhetsarbetet skall följas upp och presenteras för kommunstyrelsen, detta skall ske 3 gånger/år. Vilka avvikande händelser har inträffat? Hur har kunderna, medarbetarna, verksamheten och ekonomin påverkats? Vilka säkerhetsfrågor är mest aktuella just nu? Så arbetar vi med säkerhet i vår förvaltning: EVENEMANGSSÄKERHET Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram en guide till bra evenemang i Tjörns kommun. Här finns goda råd, tips och checklistor som underlättar vare sig du arrangerar som privatperson, ett företag, en förening eller ingår i offentlig sektor. I materialet ingår bl.a. projektlista, riskanalys, säkerhetsplan och avvikelserapport. DRICKSVATTEN Det har startats ett arbete för säker dricksvattenförsörjning. Det har gjorts riskanalyser och säkerhetsbesiktningar på dricksvattenanläggningar. Det har tagits fram förslag på krisorganisation, skyddsklasser på anläggningar och en nödvattenplan. Det återstår dock en hel del att göra och arbetet fortsätter under STRATEGISK SAMVERKANSGRUPP, SOS-GRUPPEN Gruppen, som består av avdelningschefer från samtliga förvaltningar, har uppdraget att strategiskt samverka kring arbetet med och för barn och unga och säkerställa att rätt saker görs på rätt sätt. Gruppen följer upp, omvärldsbevakar och tar beslut inom given ram. Uppdraget är också att snabbt mobilisera gränsöverskridande samarbeten vid akuta behov. Sida 11 (13)

14 LOKALT NÄTVERK UNG I FOKUS Under flera år har det vid kommunens högstadieskolor samt vid Tjörns gymnasieskola funnits ett gemensamt nätverk. Nätverket Ung i fokus har i uppdrag att: kartlägga den aktuella ungdomssituationen vid våra högstadieskolor och gymnasiet synliggöra tendenser samt behov bland ungdomar utifrån aktuella behov och tendenser i samverkan initiera olika konkreta förebyggande och främjande insatser förmedla olika aktörers pågående arbete för att stimulera till ytterliggare samverkan återkoppla nätverkets arbete till strategisk samverkansgrupp. SAMVERKANSAVTAL POLISEN Samverkansavtalet med polisen har skrivits under av båda parter. Prioriterade områden är: - Minska användandet av alkohol och droger bland ungdomar - Trafiksäkerhet - Trygghetsinsatser Det har tagits fram ett förslag till en handlingsplan utifrån samverkansavtalet. INFORMATIONSSÄKERHET Arbetet pågår med informationssäkerhet. Det har tagits fram riktlinjer för informationssäkerhetsarbetet, instruktioner för förvaltningar, instruktioner för användare och instruktioner för drift. Det skall även göras en riskanalys för informationssäkerhet. FÖRETAGSLEGITIMATION Kommunledningen har tagit beslut om att alla anställda skall bära företagslegitimation, idag har de allra flesta fått sin företagslegitimation. POLISRAPPORTER Verksamheterna har gjort 37 polisanmälningar under året, den vanligaste orsaken till anmälan är stöld och skadegörelse. AVVIKANDE HÄNDELSER Vi har infört ett nytt databaserat program för rapportering av avvikande händelser. Under året rapporterades 545 stycken avvikande händelser. Rapporteringen måste bli bättre på vissa bolag och förvaltningar. Förvaltningarnas och bolagens uppföljning av rapporterade händelser måste bli bättre när det gäller analys och förslag till förbättringar. Se bifogad statistik. Sida 12 (13)

15 OLYCKSUTREDNINGAR Syftet med olycksutredningarna är att vi skall vinna erfarenheter från inträffade avvikande händelser. Men också i andra sammanhang kan olycksutredningar ge ökande kunskaper. Resultatet skall spridas såväl internt som externt samt leda till att olyckan inte upprepas, eller om den inträffar, få minskade konsekvenser. Under året har det gjorts 2 olycksutredningar, större vattenläcka och elev som försvann från skolan. INTERNA STÖLDER Vi har lite problem med att det försvinner pengar på några äldreboenden. Det är svårt att säga om det är interna stölder eller inte. Vi har dock haft 2 interna stölder där det försvunnit pengar och presentkort. I ett av fallen har en person har erkänt och är polisanmäld. Rutinerna har därefter setts över och förbättrats. RESERVELKRAFTVERK Idag har vi 14 stationära och 2 mobila reservelkraftverk på våra anläggningar. Det är äldreboenden, gruppboenden, vattenverk, närvärmecentral, kommunkontoret, centralkök och räddningsstationer som är utrustade med reservelkraftverk. DET KOSTAR ATT FÖREBYGGA MEN DET KOSTAR MER ATT INTE GÖRA NÅGOT ALLS Ett lokalt tvärsektoriellt kommunbaserat säkerhetsarbete riktat mot skador till följd av olyckshändelser kan bidra till att minska det totala antalet skador och deras allvarlighetsgrad i olika åldersgrupper och miljöer. Den positiva effekten av förebyggande arbete är, förutom minskat antal skadade människor och mänskligt lidande, även att kostnaderna för samhället och kommunen kan minskas. Ett framgångsrikt säkerhetsarbete bygger på god kunskap om skadors utbredning och omfattning. Minskning av antalet skadefall kan också leda till att vi kan frigöra resurser till förmån för andra samhällsbehov. Sida 13 (13)

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun

Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun 2007 POLICY OCH RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETE Fastställt av kommunstyrelsen 2007-11-21 267. Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun Syfte Kristianstads kommun har ett ansvar att upprätthålla sina verksamheter

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Säkerhetspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 20008-12-15, 108

Säkerhetspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 20008-12-15, 108 Säkerhetspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 20008-12-15, 108 Säkerhetspolicy antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15, 108 Bakgrund 3 Syfte 3 Omfattning..3 Tillämpning.3 Ansvar och organisation Kommunfullmäktige

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN Köping2000, v3.2, 2011-07-04 1 (8) Drätselkontoret Jan Häggkvist 0221-251 11 jan.haggkvist@koping.se SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN 1. Målsättning Målsättning för säkerhetsarbetet är att ett säkerhetsarbete

Läs mer

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Ett tryggare Tidaholm 2011-2014 Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Innehåll 1 Inledning... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 3 Organisation... 3 Uppföljning...

Läs mer

Höstkonferens Lokal och regional krisberedskap 2014. Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga

Höstkonferens Lokal och regional krisberedskap 2014. Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga Höstkonferens Lokal och regional krisberedskap 2014 Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga Organisationen och dess ansvar, verksamhet och geografi Borås Stads organisation Stadshuskoncernen,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP)

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-11 Kommunstyrelsens säker- och tryggutskott Plats och tid Skärhamns brandstation kl 09:00 12.00 Utses att justera Justeringens plats och tid Leif Göbel (S) Kommunhuset

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå kommun

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå kommun Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå kommun Riktlinjer 2011-08-22, 189 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Tjörns kommuns Säkerhetspolicy och handlingsprogram för riskhantering. Antaget av kommunfullmäktige 2003-03-13 RISKHANTERING - I TJÖRNS KOMMUN

Tjörns kommuns Säkerhetspolicy och handlingsprogram för riskhantering. Antaget av kommunfullmäktige 2003-03-13 RISKHANTERING - I TJÖRNS KOMMUN Tjörns kommuns Säkerhetspolicy och handlingsprogram för riskhantering. Antaget av kommunfullmäktige 2003-03-13 RISKHANTERING - I TJÖRNS KOMMUN ........................................ Säkerhetsarbetet

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET I 167-1 NYNÄSHAMNS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET I 167-1 NYNÄSHAMNS KOMMUN 167-1 RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET I 167-1 NYNÄSHAMNS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 9 april år 2003 enligt 49. 1. INLEDNING Syftet med riktlinjerna är att säkerställa en hög säkerhet mot skador

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD Systematiskt brandskyddsarbete Komplicerad Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under

Läs mer

Policy för det systematiska brandskyddsarbetet i Strömstads kommun.

Policy för det systematiska brandskyddsarbetet i Strömstads kommun. 2015-03-17 0(13) Policy för det systematiska brandskyddsarbetet i Strömstads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-02-26 3 2015-03-17 1(13) Målsättning och syfte Brandskyddets uppgift är att ge människor

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå

Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå Denna nivå omfattar komplexa samlingslokaler t.ex. Teatrar, Köpcentra, Nöjespalats och större sjukhus, hotell och industrier med komplicerade utrymningsförhållanden

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun 1.1 Allmänt Bakgrund Från och med 2004-01-01 har Lag om skydd mot olyckor (2003:778), LSO, bl.a. ersatt den tidigare

Läs mer

Säkerhetsplan För de större evenemangen

Säkerhetsplan För de större evenemangen För de större evenemangen Handläggare: Datum: Arrangör: Namn Datum Arrangörens namn Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning Säkerhetsinformation...3-5 Instruktion vid brand...6 Rutiner vid olycksfall

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori återfinns de objekt som är byggnadsteknisk komplicerade och där verksamheten medför högre krav på skydd och säkerhet avseende brand. Utöver den

Läs mer

IIOK 21111 I~ 2 6. Svar på motion om säkerheten i äldreboenden. A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l" Kommunstyrelsen

IIOK 21111 I~ 2 6. Svar på motion om säkerheten i äldreboenden. A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l Kommunstyrelsen ~ ---rc;;:-i :)!~,"""i~'~ A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l" '\R1' I'"!(omn:" nswreisi3i") förvaltning IIOK 21111 I~ 2 6 1(2) 2011-01-24 ONR 2010/6 Kommunstyrelsen Svar på motion om säkerheten i äldreboenden Lars

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2011-02-10.. ~. s 'r:7 ~ l.a; ',:DLIHG NR (, 2011 26 (31) 35 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden Dnr 2010/6 INLEDNING Motion från Lars Alderfors

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR OCH NEGATIVA HÄNDELSER I JOKKMOKKS KOMMUN

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR OCH NEGATIVA HÄNDELSER I JOKKMOKKS KOMMUN 1(15) HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR OCH NEGATIVA HÄNDELSER I JOKKMOKKS KOMMUN Handlingsprogrammet är framtaget av riskhanteringsgruppen i Jokkmokks kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2008 10

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 BRANDSKYDDSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra

Läs mer

Strategi för Risk- och krishantering

Strategi för Risk- och krishantering Strategi för Risk- och krishantering Antagen av Kommunfullmäktige 18 december 2012, KF 186 Giltighetstid: 1 januari 2013 tills vidare Inledning Varbergs kommun ska vara och uppfattas som en trygg och säker

Läs mer

S:t Erik Försäkring Försäkrings- och skadeförebyggande arbete i Stockholms stad

S:t Erik Försäkring Försäkrings- och skadeförebyggande arbete i Stockholms stad S:t Erik Försäkring Försäkrings- och skadeförebyggande arbete i Stockholms stad Jan Willgård, jan.willgard@sterikforsakring.se, 08-508 29 812 Stockholms stad Cirka 860 000 innevånare Växer med cirka 16

Läs mer

Systematiskt barnsäkerhetsarbete. Jan Landström Säkerhetssamordnare Jan.landstrom@nacka.se

Systematiskt barnsäkerhetsarbete. Jan Landström Säkerhetssamordnare Jan.landstrom@nacka.se Systematiskt barnsäkerhetsarbete Jan Landström Säkerhetssamordnare Jan.landstrom@nacka.se Innehåll Definitioner Statistik Orsaken till skador och olyckor Arbetsmiljöfrågor Några verktyg i det systematiska

Läs mer

Policy för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13

Policy för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13 Policy för brandskydd Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Lagstiftning, föreskrifter mm... 2 Övergripande mål... 3 Systematiskt brandskyddsarbete

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Brand & Räddning Securitas tjänster inom brand och räddning är en trygghet för dig som ansvarar för brandskyddet i en verksamhet eller fastighet. Vi hjälper dig att effektivt

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR LINDESBERGS KOMMUN RÄDDNINGS- OCH SÄKERHETSNÄMNDEN Fastställd i Kommunfullmäktige LINDESBERGS

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 Barn- och Utbildning 2009-05-08 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 14 maj 2009, klockan 17.00, kommunkontoret, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

Version 1.3 2009-08-20. Förvaltnings AB GöteborgsLokaler. Brandskyddsplan

Version 1.3 2009-08-20. Förvaltnings AB GöteborgsLokaler. Brandskyddsplan Version 1.3 2009-08-20 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler Brandskyddsplan INNEHÅLL BRANDSKYDDSPLAN ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 3 MÅL 3 FÖREBYGGANDE ARBETE 3 SKADEBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER 4 ANSVARSFÖRDELNING INTERNT/EXTERNT

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under respektive

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en större

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan Stärkt brandskydd för den enskilde 2015 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Kontaktpersoner: David Jutendahl, david.jutendahl@trelleborg.se

Läs mer

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet är en av våra viktigaste frågor. Våra hyresgäster bedriver en daglig verksamhet i allt från kriminalvårds anstalter och domstolsbyggnader till speciella vårdhem

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 POLICY & RIKTLINJER Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver

Läs mer

Sprinkler och brandtekniska byten i Järfälla gymnasieskolor Värderingar & erfarenheter

Sprinkler och brandtekniska byten i Järfälla gymnasieskolor Värderingar & erfarenheter Sprinkler och brandtekniska byten i Järfälla gymnasieskolor Värderingar & erfarenheter Staffan Bengtson och Gösta Holmstedt Brandskyddslaget AB & Sprinklerfrämjandet Bakgrund När Järfälla gymnasieskolor

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Kalmar kommun

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Kalmar kommun KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Säkerhetssamordnare Peo Carlsson 2011-09-26 1 (10) Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Kalmar kommun 2 (10) Innehåll

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN Postadress: 551 89 Jönköping, Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70 00 Telefax: 036-71 29 44 E-post: raddning@rtj.jonkoping.se www.jonkoping.se/rtj

Läs mer

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare.

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare. Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 B Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA FÄRRE SKA SKADAS OCH DÖ Färre ska dö och skadas i olyckor och bränder Det arbetar Brandförsvaret ständigt för. De som drabbas av olyckor ska få snabb och effektiv hjälp och så

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld MSB:s vision Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld Olyckor och kriser har inga gränser. De sker även om vi inte vill. Vi lever i en tid där samhället förändras snabbt. Plötsligt händer det oväntade.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete. Vansbro utbildningscenter

Systematiskt brandskyddsarbete. Vansbro utbildningscenter Systematiskt brandskyddsarbete 0281-751 32 Innehållsförteckning 1. Brandskyddspolicy 2. Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning 3. Riskhantering och nödlägesberedskap 4. Utbildningsplanering 5. Byggnads-

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Årsplan för säkerhetsarbetet 2015

Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Årsplan för säkerhetsarbetet Plan/Program Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 OCH TILLSYNSPLAN 2012-2014 Räddningstjänsten 2012-08-03 Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 Dokumentet Brandförebyggande

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem

Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för ett mindre hotell. Informationen under respektive

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden 2012-11-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/133-809 Fritidsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 BSU Brandskyddsutbildning En grundläggande brandsäkerhetsutbildning som riktar sig till den som inte har någon utbildning

Läs mer

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig?

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig? Brand & Risk Hur kan vi hjälpa dig? WSP BRAND & RISK Vårt erbjudande Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom tjänsteområdena hus och industri, transport och infrastruktur samt miljö. Vår totala

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Dokumentet Brandförebyggande verksamhet är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram till Handlingsprogram

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större industri. Exemplet

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Umeå kommun Brandförsvar och säkerhet. Utbildningskatalog

Umeå kommun Brandförsvar och säkerhet. Utbildningskatalog Utbildningskatalog Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Grundläggande brandskydd... 3 Hem och Fritid... 4 Praktisk övning... 5 Utrymningsteori... 6 Utrymningsövning... 7 SBA Systematiskt brandskyddsarbete...

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Typ: större gymnasieskola/industri>20anställda/samlingslokal>150besökare/ varuhus/hotell/kulturbyggnader/motsvarande Följande exempel är en beskrivning av

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR HULTSFREDS KOMMUN

KRISHANTERINGSPLAN FÖR HULTSFREDS KOMMUN KRISHANTERINGSPLAN FÖR HULTSFREDS KOMMUN 2013-2014 1 (2) 2013-10-25 Innehållsförteckning 1. Inledning..........................................2 1.1 Grundprinciper 2 1.2 Riskbild Hultsfreds kommun 2 1.3

Läs mer

Plan för Trygghetspunkter vid kris i Eksjö kommun

Plan för Trygghetspunkter vid kris i Eksjö kommun Plan för Trygghetspunkter vid kris i Eksjö kommun 2015-05-25 Innehållsförteckning Plan för trygghetspunkt vid kris... 3 Beslut... 3 En fungerande Trygghetspunkt kräver... 4 Bemanning... 4 Frivillig resursgrupp

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR Brandskyddsutbildning (BKA) Kursen vänder sig till företag, organisationer och föreningar som vill öka sitt brandskydd. Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151)

Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151) Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151) Ordningsföljd: - gemensamma mål för samtliga er mål för - kommunstyrelsen

Läs mer

Anlagd brand ett samhällsproblem Margaret S. McNamee, SP Brandteknik

Anlagd brand ett samhällsproblem Margaret S. McNamee, SP Brandteknik Anlagd brand ett samhällsproblem Margaret S. McNamee, SP Brandteknik Nationella skadekonferensen 2013 2:a Barndsäkerhetsforumet med tema Förskola Skola Anlagd brand lite siffror Räddningstjänsten åker

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Försäkrings AB Göta Lejon

Försäkrings AB Göta Lejon Försäkrings AB Göta Lejon K-G Berglund Katarina Olsson 2008-05-30 CAPTIVE Göteborg äger Göta Lejon till 100%. GL försäkrar förvaltningar och har möjlighet att försäkra bolag helt eller delvis ägda av Göteborgs

Läs mer

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Avser Tillfällig övernattning Framtaget av Anders Finn Fastställt av Håkan Lundgren Nr F/04 Avdelning Förebyggande Ersätter nr Datum Rev 12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Inledning Bakgrund Syfte Ansvar

Läs mer

Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet

Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet En kommuns roll i trygghets och säkerhetsarbetet och var informations- och IT-säkerheten kommer in i detta Vad, vem och hur man kan arbeta med informations-

Läs mer

Seminarium SAMBRUK Stockholm 20-21 oktober 2014

Seminarium SAMBRUK Stockholm 20-21 oktober 2014 Seminarium SAMBRUK Stockholm 20-21 oktober 2014 Ann Malmström, divisionschef Social omsorg Kristina Silverarfve, enhetschef Social omsorg Susanne Arnberg, stabschef Tekniska divisionen Stefan Ekholm, räddningschef

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor Utgivare: Kommunfullmäktige Gäller från: Antagen: HANDLINGSPROGRAM FÖR FÖREBYGGANDE VERKSAMHET TILL SKYDD MOT OLYCKOR. Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor 1 kap. Organisation

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Kristianstads kommun Säkerhet och krishantering

Kristianstads kommun Säkerhet och krishantering Kristianstads kommun Säkerhet och krishantering KOMMUNSTYRELSEN Övergripande ansvar Strategi och riktlinjer KOMMUNDIREKTÖR Strategi, riktlinjer och målstyrning Beställare av säkerhetsarbetet RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Läs mer

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet Rapport om framtagandet av övningskort till Mittuniversitetet Av: Peter Flobecker och Magnus Rudberg Handledare: Martin Neldén, Räddningsverket 0612-822 35 Innehållsförteckning: 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Brottsförebyggande rådet 2013-05-27 10 (19) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 18 februari 2013, kl 08.30-11.00. Beslutande Björn Andersson, ordförande Anneli Bengtsson, vice kommunstyrelsens

Läs mer

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20.

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20. Välkommen 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog» Hur arbetar vår förening med SBA?» Tips och lärdomar för att skapa en säker och trygg anläggning

Läs mer

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser Konkretisering LSO-plan 1 (3) 8.J Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser 1 Syfte Kommunens handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor respektive

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Granskning av brandskydd på äldreboenden och gruppboenden

Granskning av brandskydd på äldreboenden och gruppboenden Revisionsrapport Granskning av brandskydd på äldreboenden och gruppboenden Kristianstads kommun Sandra Danielsson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler

Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större kyrka. Informationen under

Läs mer

2013-02-28 1 (8) Dnr Kst 2013/145 Mål och riktlinjer för arbetet med säkerhet, beredskap och krishantering i Järfälla kommun.

2013-02-28 1 (8) Dnr Kst 2013/145 Mål och riktlinjer för arbetet med säkerhet, beredskap och krishantering i Järfälla kommun. 2013-02-28 1 (8) Dnr Kst 2013/145 Mål och riktlinjer för arbetet med säkerhet, beredskap och krishantering i Järfälla kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Februari 2013 2013-02-28 2 (8) 1. INLEDNING I dagens

Läs mer

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 Ett handlingsprogram baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Konferens om risk- och sårbarhetsanalyser 2014 Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Mette Lindahl Olsson Chef på enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

Utbildning för brandskyddsansvariga. vi skapar trygga arbetsplatser

Utbildning för brandskyddsansvariga. vi skapar trygga arbetsplatser Utbildning för brandskyddsansvariga vi skapar trygga arbetsplatser Detta material är skyddat av upphovsrätten och får endast användas i den egna verksamheten av kunder till Sequro samt deltagare i utbildning

Läs mer

Samverkan för att rädda liv Suicidprevention i praktiken Jönköpingsmodellen

Samverkan för att rädda liv Suicidprevention i praktiken Jönköpingsmodellen Samverkan för att rädda liv i praktiken Jönköpingsmodellen Margit Ferm Socionom, ordförande i SPES & vice ordförande i NSPH och projektledare YMHFA Jönköpings län Jönköpings län 10 475 km² (2,5% av Sverige)

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Ansökan om delägarskap för Luleå kommun i Svenska Kommun Försäkrings AB

Ansökan om delägarskap för Luleå kommun i Svenska Kommun Försäkrings AB Kommunstyrelsen 2009-03-16 62 144 Arbets- och personalutskottet 2009-02-23 53 111 Dnr 09.113-10 marskf11 Ansökan om delägarskap för Luleå kommun i Svenska Kommun Försäkrings AB Bilagor: Bolagsordning Aktieägaravtal

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer