Närvarande: 28 tomter representerade på mötet. Deltagarförteckning bifogas originalprotokollet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närvarande: 28 tomter representerade på mötet. Deltagarförteckning bifogas originalprotokollet."

Transkript

1 1 Årsmötesprotokoll för Nästorps samfällighetsförening, Björkvik Datum: Söndagen den 7 september 2014, kl. 11:00-12:15 Plats: Glindrans skola, Björkvik Närvarande: 28 tomter representerade på mötet. Deltagarförteckning bifogas originalprotokollet. 1 Stämmans öppnande Stämman förklaras öppnad av ordförande Jan Roxbergh. 2 Stämmans behöriga utlysande Stämman beslutar att stämman har utlysts på ett behörigt sätt. 3 Godkännande av dagordningen Stämman beslutar att godkänna dagordningen med ett förtydligande på Val av ordförande för stämman Stämman beslutar att välja Ingegerd Asp till ordförande för stämman. 5 Val av sekreterare för stämman Stämman beslutar att välja Eva Edholm till sekreterare för stämman. 6 Val av justerare tillika rösträknare Stämman beslutar att välja Mikael Axelsson och Lars Johansson till justerare tillika rösträknare. 7 Styrelsens och revisorernas berättelser Verksamhetsberättelsen från styrelsen, som varit utsänd till medlemmarna, kommenteras av ordförande Jan Roxbergh. Kassören Carl-Gustaf Bondesson kommenterar resultat- och balansräkningen, som även den varit utsänd till medlemmarna. Årets utfall är positivt, resultatet blev ,73 kr. Skälet är bl.a. att en del planerade vägförbättringar inte blev av och att endast en mindre kostnad finns med för röjning av ängen. Kassören informerar om den kompletterande redovisning av årets resultat för de båda samfälligheterna och om det egna kapitalet som redovisas på en särskild sammanställning direkt vid årsstämman. Revisionsberättelsen föredras av revisor Lars Johansson. Revisorerna föreslår stämman att fastställa resultat- och balansräkningen samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman beslutar att lägga styrelsens och revisorernas rapporter till handlingarna.

2 2 8 Fastställande av resultat- och balansräkningen Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen med den komplettering som redovisats vid årsstämman. 9 Ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 10 Motion om vägbom En motion om uppsättande av en vägbom på vägen in till området har lämnats in av Ann Karlemyr. Motionären anger följande skäl för en vägbom: - obehörig trafik hindras - planering och genomförande av stölder i hus och hamn försvåras radikalt - tillgången till stranden begränsas till boende med släkt och vänner - vändplanen (före stranden) förblir en vändplan (med undantag av möjlighet till parkering av fordon för transport av fysiskt funktionsnedsatta samt för tillfälliga transporter till och från hamn och bad. Motionären förslår stämman att i första hand besluta att köpa in en vägbom. I andra hand föreslår motionären stämman besluta att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan om inköp av en vägbom. Styrelsen har vid sitt möte den 9 augusti 2014 diskuterat motionen. En enhällig styrelse fann att problemen med obehörig trafik, stölder och obehöriga badgäster m.m. inte är av sådan omfattning att det kan anses motiverat att en vägbom sätts upp. Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen. Ordförande ställer följande förslag mot varandra A. Stämman beslutar att en vägbom ska köpas in B. Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan om inköp av en vägbom C. Stämman beslutar att avslå motionen Omröstning sker genom acklamation. Ordföranden förklarar att stämman beslutat i enlighet med förslag C dvs att avslå motionen. 11 Framställningar från styrelsen 1. Förslag att ansöka om statsbidrag för underhåll av infartsvägen till Nästorp Samfällighetsföreningen kan söka statsbidrag för del av underhållskostnaden för infartsvägen in till området eftersom föreningen äger vägen. Vägen ingår i ett servitut mot Katrineholm Björkviks- Nästorp 1:2, Katrineholm Horsnäs 1:2 och Katrineholm Jönåkers Häradsallmänning 1:1. Stasbidragets storlek uppskattas till ca kr/år. Genom att ansöka om statsbidrag förbinder sig föreningen att hålla vägen i gott skick. Styrelsen föreslår stämman att söka statsbidrag för underhåll av vägen från D539 (Strångsjövägen) fram till slutet av vägen, tomtgränsen, för området. Hans Karlsson yrkar avslag på styrelsens förslag.

3 3 Ordföranden ställer proposition på styrelsens förslag mot Hans Karlsson avslagsyrkande. Genomförd rösträkning visar att 11 tomter röstat för styrelsens förlag och 14 för Hans Karssons avslagsyrkande. Ordföranden förklarar att stämman beslutat i enlighet med Hans Karlssons avslagsyrkande, vilket innebär att stämman beslutat att inte ansöka om statsbidrag till underhåll av infartsvägen till Nästorp 2. Förbättringar av vägar och diken inom området. Inom området finns det vägtrummor som inte fungerar och det samlas stora mängder vatten på vissa ställen. På styrelsens uppdrag har därför under sommaren ordförande, väggruppens sammankallande och kassören tillsammans med gräventreprenör gått igenom området och funnit att följande behöver göras. Vägtrummor friställes från gräs och jord samt spolas Vägbankar skrapas ner och dikesbotten återställs i bra skick för en optimal vattenföring. I något fall läggs ny trumma där dräneringen inte fungerar idag. Målet med åtgärderna är att vi ska ha en bra vägstandard och till ett kommande år lägga ny slitbana vilket fullföljer förbättringen. Styrelsen föreslår stämman besluta att godkänna föreslagna åtgärden för att grundligt förbättra vägar, diken och vägtrummor inom området. Kostnadsuppskattning kr kr. Beloppet finns medtaget i förslag till budget för 2014/2015 Vid stämman framförs att statusen för vattenledningarna som snart är 40 år gamla behöver undersökas innan grävningar sker i diken m.m. Flera talare menar att det är fel att bara satsa på förbättringar av vägar och diken. Stämmans ordförande uppfattar att föreningens ordförande ansluter sig till att vattenledningars status behöver undersökas innan dikena åtgärdas. Lars Johansson yrkar att stämman ska besluta att utreda både vattenledningarnas status och behovet av förbättringar av vägar och diken inom området innan beslut fattas om någon större åtgärd. Förslag till åtgärder ska presenteras vid en extra stämma. Stämmans ordförande uppfattar att styrelsen tar tillbaka sitt förslag och att det därför bara finns ett förslag, Lars Johanssons, att ta ställning till. Stämman beslutar i enlighet med Lars Johanssons förslag, vilket innebär att stämman beslutat att både vattenledningarnas status och behovet av förbättringar av vägar och diken inom området ska utredas innan beslut fattas om någon större åtgärd. Förslag till åtgärder ska presenteras vid en extra stämma. 3. Alternativ båtiläggningsplats Förra årets stämma lämnade uppgiften till styrelsen att utreda om vi ska satsa på ny båtiläggningsplats. Det fanns synpunkter på nuvarande plats att den inte fyller sin funktion och är svårtillgänglig under vår och höst på grund av blöt mark. Efter diskussion i styrelsen och med gräventreprenör på plats har följande två förslag kommit fram:

4 4 Göra nuvarande plats mera hårdgjord med dränering, markduk och mera singel samt att förbättra ner i vattnet så att båtkärror inte fastnar. Från bänken uppe på vägkrönet intill båtbryggorna kan man bygga väg rakt ner till fiskebryggan och göra bra iläggningsplats samt vändplan där man idag lägger i kajaker. Styrelsen ser fördelar med båda lösningarna. Ettan ger en lägre kostnad (cirka tkr) men det inkräktar som vi sett i år på utrymmet för bad och tält m.m. Så som platsen fungerar idag är det tillfredsställande funktion under ett par tre år efter den mera tillfälliga förbättringen som gjorts med singel. Tvåan blir dyrare. Entreprenören bedömde tkr i kostnad. I den kostnaden ingår även iordningställandet av nya båtuppläggningsplatser, vilket ger ett prydligare intryck än idag. Det skulle bli en mera permanent bra lösning som inte stör andra aktiviteter. Det underlättar att flytta båtar mellan Näsnaren och andra sjöar. I båda förslagen har inte kostnad för gjuten botten medtagits. I förslag nummer ett är det inte möjligt att sätta betongbotten. Styrelsen har därför kommit till att rekommendera stämman att lämna frågan utan åtgärd för den här gången, men att vi inom några år tar upp det igen och då eventuellt genomföra det dyrare alternativet. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag. 4. Inköp av hjärtstartare Styrelsen har fått en förfrågan om att köpa in en hjärtstartare med placering inom samfälligheten i Nästorp. Rigmor Thorhard har på styrelsens uppdrag tagit fram förslag till inköp. Skåpet med hjärtstartaren föreslås monteras på huset vid pumpen. El finns framdraget till huset, men en komplettering med en elledning och inkoppling till skåpet behöver göras. Följande föreslås: Fabrikat Physio-control: LIFEPAK CR Plus defibrillator kr inkl moms Skåp ALVIA kr inkl moms Eldragning till skåpet? TOTALT kr + kostnad för framdragning av el till skåpet Styrelsen föreslår att stämman ger styrelsen i uppdrag att köpa in en hjärtstartare och ett skåp att förvara hjärtstartaren i. Kostnaden tas inom budgeten för 2014/2015 Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag komplettrat med en uppmaning till styrelsen att ordna utbildning i användningen av en hjärtstartare. 12 Ersättning till styrelsen

5 5 Stämman beslutar att ersättningen till styrelsen ska vara oförändrat kr att fördela inom styrelsen 13 Ersättning till arbetsgrupperna Stämman beslutar att ersättningen till de fyra arbetsgrupperna ska vara oförändrat kr per arbetsgrupp, totalt kr. Respektive arbetsgrupp beslutar om fördelningen inom gruppen. Väggruppen anmäler att de avstår från arvode under budgetåret 2014/ Styrelsens förslag till budget 2014/2015 samt debiteringslängd Kassören Carl-Gustaf Bondesson föredrar förslag till budget samt debiteringslängd. Styrelsens förslag till budget har varit utsänt inför stämman. En höjning med 200 kr föreslås för samfällighet 1 med anledning av förväntade större utgifter framöver för bl.a. troliga vägförbättringar. Total årsavgift för alla utom för de som inte har båtplats (samfällighet 3) blir då kr/år (3 100 kr för samfällighet kr för samfällighet 3) Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag. Debiteringslängd bifogas protokollet. 15 Val av styrelseordförande Valberedningen föreslår stämman att välja Jan Roxbergh till styrelseordförande. Stämman beslutar att välja Jan Roxbergh till styrelseordförande (omval 1 år). 16 Val av övriga ledamöter i styrelsen Valberedningen föreslår följande ledamöter i styrelsen: Esbjörn Dahl Annika Nittsten Inger Hane Eva Edholm Kenth Nilsson Carl-Gustav Bondesson omval 1 år omval 2 år Stämman beslutar att välja föreslagna övriga ledamöter i styrelsen. 17 Val av revisorer samt revisorsersättare Valberedningen föreslår följande val: Lars Johansson revisor omval 1 år Arto Maksimov revisor nyval 1 år Sture Jonsson revisorsersättare omval 1 år Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

6 6 18 Val av arbetsgrupper I. Valberedningen föreslår följande val av medlemmar i arbetsgrupperna: Vattengruppen Mikael Axelsson Tomas Gustin Sune Nilsson Grönområdesgruppen Jonas Nittsten omval 2 år Kenth Nilsson Raymond Hägg Leif Larsson Mikael Winberg Bryggruppen Peter Bergius omval 2 år Ann Karlemyr Stefan Palmkvist Torbjörn Öqvist Väggruppen Odd Brandvold omval 2 år Johan Garp omval 2 år Rolf Åhlander Leif Stenbom Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 19 Val av valberedning Stämman beslutar att välja Ove Behrens omval, sammankallande Siv Åhlander omval Hans Karlsson nyval 20 Övriga frågor 1. Ommålning av pumphuset/förrådet En stämmodeltagare framför att det är dags att måla om pumphuset. Styrelsen noterar frågan och tar med sig den. 2.Tack till familjen Brandvold som anordnade midsommarfirandet Owe Behrens framför att familjen Brandvold borde tackas ordentligt för den fina midsommarfesten som de anordnade Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att ta ställning till eventuellt inköp av presentkort på blommor.

7 7 21 Meddelande om plats där protokollet finns tillgängligt Sekreteraren informerar om att protokollet senast 14 dagar efter stämman hållits kommer att skickas ut med e-post samt finnas i brevlådan vid pumphuset. 22 Avslutning Samfällighetens ordförande Jan Roxbergh tackar alla för väl utfört arbete under året Ordförande Ingegerd Asp förklarar mötet avslutat. Notering till protokollet; Ingegerd Asp ordförande Justeras: Mikael Axelsson Lars Johansson Bilaga: Debiteringslängd 2014/2015

8 Nästorps samfällighetsförening DEBITERINGSLÄNGD Fastighet Adress Debiteringsmottagare Debdel Samf 1 Samf 3 Totalt 1:19 Gullvivestigen 2 Jan Palminger :18 Gullvivestigen 4 Kerstin Gustin :17 Gullvivestigen 6 Gunnel Hägg :16 Gullvivestigen 8 Helen Aronsson :15 Gullvivestigen 10 Monica och Esbjörn Dahl :21 Liljekonvaljst. 1 Ingegerd Asp och Lars Johansson :26 Liljekonvaljst. 2 Stig Källström :22 Liljekonvaljst. 3 Sune Nilsson :27 Liljekonvaljst. 4 Siv och Henri Wahlberg :23 Liljekonvaljst. 5 Inger Hane :28 Liljekonvaljst. 6 Anette Kjellgren och Mikael Axelsson :35 Liljekonvaljst. 7 Ove Behrens :29 Liljekonvaljst. 8 Ann Johansson :34 Liljekonvaljst. 9 Siw och Rolf Åhlander :40 Liljekonvaljst. 10 Anders Lundgren :33 Liljekonvaljst. 11 Pia Haraldsson och Carl-Gustaf Bondesson :41 Liljekonvaljst. 12 Monica Brandvold :38 Liljekonvaljst. 13 Kurt-Erik Bohm :42 Liljekonvaljst. 14 Carina Söderström :39 Liljekonvaljst. 15 Ann-Cathrine Andersson :43 Liljekonvaljst. 16 Lorice Karlsson :44 Liljekonvaljst. 18 Kati och Stefan Palmkvist :45 Liljekonvaljst. 20 Anita Hanson :46 Liljekonvaljst. 22 Kerstin och Mikael Winberg :47 Liljekonvaljst. 24 Annika och Jonas Nittsten :20 Näckrossv. 2 Gudrun Andersson :14 Näckrossv. 4 Ulrika Öqvist och Torbjörn Öqvist :55 Näckrossv. 5 Michaela och Andreas Rosen :54 Näckrossv. 7 Christer Sahlin och Marie Elisabeth Adle :53 Näckrossv. 9 Eva Lindmark och Mikael Galuszka :62 Näckrossv. 10 Stina och Ann Karlemyr :52 Näckrossv. 11 Leif och Iren Larsson :61 Näckrossv. 12 Gunilla Stenbom :51 Näckrossv. 13 Rigmor Thorhard :60 Näckrossv. 14 Bengt Härshammar :50 Näckrossv. 15 Johan Garp och Maria Henriksson :59 Näckrossv. 16 Britt Landberger :49 Näckrossv. 17 Conny Alm :58 Näckrossv. 18 Marianne Hakfeldt :48 Näckrossv. 19 Malin och Lars Östberg :57 Näckrossv. 20 Ove Boberg :56 Näckrossv. 22 Karin Garp-Bergius :09 Skogsklockest. 1 Arto Maksimov :11 Skogsklockest. 2 Eva och Calle Edholm :10 Skogsklockest. 3 Ingrid och Jan Roxbergh :12 Skogsklockest. 4 Håkan Rydh :13 Skogsklockest. 6 Siv och Paul Ericsson :06 Violstigen 1 Kerstin Karlsson :08 Violstigen 2 Jonny Hermansson :05 Violstigen 3 Inger Arkhem och Ulf Pettersson :07 Violstigen 4 Rolf Näsman :24 Vitsippestigen 1 Anki och Krister Gustavsson :31 Vitsippestigen 2 Marianne Jonsson :25 Vitsippestigen 3 Jane Fällman :32 Vitsippestigen 4 Inga-Britt Rova :30 Vitsippestigen 5 Christina och Hans Andersson :36 Vitsippestigen 7 Kjell Nordberg och Inger Nordberg :37 Vitsippestigen 9 Gun och Kjell Larsson :04,1:63 Nästorps Gård Georg Ljungdahl Samf 1 Samf 3 Totalt Summa Avgifter juli 2014 t.o.m. 30 juni 2015

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Protokoll fört vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2015

Protokoll fört vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2015 Protokoll fört vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2015 Protokollstyp Referatprotokoll för Långvinds samfällighetsförening Möte Ordinarie årsstämma Plats Kolhuset, Långvindsbruk, Enånger Dag

Läs mer

Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården

Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården Närvarande enligt röstlängd 1. Mötets öppnande Föreningsordförande Elisabeth Dahlqvist öppnar mötet kl. 19.32 2. Fråga

Läs mer

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA Tid: 25 Mars 2013 Plats: Konferensrummet, Xenter, Tumba 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Erik Persson, öppnade 2013 års stämma

Läs mer

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

Protokoll för årsmöte 2010

Protokoll för årsmöte 2010 1 Protokoll för årsmöte 2010 Tid och plats: kl. 19:00-20:50 den 9 mars 2010 i Brunns skola, Ingarö Närvarande: representerade för 39 fastigheter Fullmakter: 3 st 1. Mötets öppnande Kerstin Lönnberg hälsade

Läs mer

Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10:

Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10: Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10: Plats: Hos John McCall, Gäddvägen 18. Närvarande: Fredrik Nylén, John McCall, Anna-Karin Högberg, Johan Friedner, Carina Cosmo,

Läs mer

Kallelse till Ordinarie Stämma Onsala Sevedalens Samfällighetsförening

Kallelse till Ordinarie Stämma Onsala Sevedalens Samfällighetsförening Kallelse till Ordinarie Stämma Onsala Sevedalens Samfällighetsförening Datum: Torsdagen den 27 mars 2014, klockan 19.00 (18.30) Plats: Aulan i Kapareskolan, Håkullavägen, Onsala. OBS! Mötet börjar 19.00

Läs mer

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ÅRSSTÄMMA Måndagen den 23 mars 2015 kl 19.00 i fd Jordbromalmsskolans aula. Avprickning och insläpp sker från kl 18.30. Innehållsförteckning Förslag till

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Datum: 26 april 2008 Tid: Kl 19.00 Plats: Jakobssalen, Ynglingavägen 27 Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande

Läs mer

4 Upprop Upprop sker genom att de närvarande skriver sina namn och anger röstetal för företrädd fastighet på särskild närvarolista.

4 Upprop Upprop sker genom att de närvarande skriver sina namn och anger röstetal för företrädd fastighet på särskild närvarolista. Föreningsstämma Datum: 2011-05-26 Tid: Kl. 18:30 Plats: Umeå folkets hus, Grimm. 1 Stämmans Öppnande Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet. Därefter förklarar ordföranden stämman för öppnad.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Tid: Onsdagen den 12 mars 2014, klockan 19:00. Plats: Björkestaskolans matsal 1. Årsmötet öppnas. Ordförande Anders Ejmunds

Läs mer

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Söndag 19 juli 2015

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Söndag 19 juli 2015 LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET www.langvind.se Juni 2015 nr.2 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Söndag 19 juli 2015 Härmed kallas samtliga fastighetsägare i Långvinds Samfällighetsförening

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014

Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014 Svinninge Vägförening SvVF 2015 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014 Styrelsen för Svinninge Vägförening lämnar här ekonomisk redovisning för

Läs mer

Protokoll årsstämma 2012 Ingaröstrands samfällighet

Protokoll årsstämma 2012 Ingaröstrands samfällighet Protokoll årsstämma 2012 Ingaröstrands samfällighet Tid och plats: 17 mars 2012 kl. 14.00 i matsalen i Brunns skola. 1 Årsstämmans öppnande Mötet öppnades av ordförande Nina Söderblom. 34 fastigheter närvarade,

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

Klarinettvägens Samfällighetsförening

Klarinettvägens Samfällighetsförening Protokoll årsstämma 2006, Klarinettvägens samfällighetsförening Stämman hölls i Klarinettvägens gemensamhetslokal, måndagen den 20 mars 2006 kl 1900. 1. Stämmans öppnande. Ordförande Johan Kårebäck öppnade

Läs mer

medlemsmöte för Delfins SommarhemsFörening

medlemsmöte för Delfins SommarhemsFörening Protokoll till medlemsmöte för Delfins SommarhemsFörening ) Tid: 2011-11-26 klockan 11.00 Plats: Stora möteslokalen Frölunda Kulturhus Observera att inga generella fullmakter accepteras utan de skall vara

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 21 april 2010

Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 21 april 2010 1 Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 21 april 2010 Plats: Syrianska Kulturcentrum, Narvavägen 90, Västerås Närvarande: 40 fastigheter var representerade, se bilaga. 1 Mötets öppnande Samfällighetsföreningens

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Datum: Tid: Plats: 27:e april 214 Klockan 1. Folkets hus, Trosa Kallelsen gäller samtliga fastighetsägare i Tofsö Samfällighetsförening. Ombud som företräder fastighetsägare

Läs mer

Nr 278, Tyresö 2014-11-19

Nr 278, Tyresö 2014-11-19 BRF TRÄDGÅRDEN PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd 51. 2014-11-19, kl. 19.00 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna.

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2014. 1. Kallelse sid 2. 2. Föredragningslista sid 2

ÅRSSTÄMMA 2014. 1. Kallelse sid 2. 2. Föredragningslista sid 2 Ekonomiska Föreningen Mars 2014 S:t Anna Skärgård 725000-5308 Innehåll ÅRSSTÄMMA 2014 1. Kallelse sid 2 2. Föredragningslista sid 2 3. Verksamhetsberättelse: sid 3-13 3.1 Funktionärer 3.2 Möten 3.3 Medlemmar

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, TORSDAG 27 OKT 2011.

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, TORSDAG 27 OKT 2011. PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, TORSDAG 27 OKT 2011. Närvarande: 23 medlemmar enligt följande: Kritvägen: 2 Bolling 4 Cederberg 6 Rosenius 8 Fond Limé

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Älvsala Nya Tomtägareförening

Älvsala Nya Tomtägareförening Älvsala Nya Tomtägareförening KALLELSE Medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägareförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Lördagen den 25 april 2015 kl. 18.00 21.00 Plats: Gustavsbergsteatern/ Gustavsbergs

Läs mer

Samfällighetsföreningen Ådalen

Samfällighetsföreningen Ådalen Samfällighetsföreningen Ådalen Kallelse och föredragningslista Ordinarie föreningsstämma 2015 Kvartersgården Stora Blå 27 maj 2015 Kl 19.00 Härmed kallas du till ordinarie föreningsstämma i Samfällighetsföreningen

Läs mer

Extrastämma 2012-02-26

Extrastämma 2012-02-26 1(7) Extrastämma 2012-02-26 1. Mötet öppnades 2. Val av ordförande: Peter Höök 3. Val av sekreterare: Joel Stenberg 4. Val av justerare: Christer Björkman och Johan Edenteg 5. Val av rösträknare: Günter

Läs mer