Säkerhetsdatablad SDB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetsdatablad SDB"

Transkript

1 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Godkänd av Bostik AB Handelsnamn Bostik Fast Foam Härdare Produkttyp Isocyanathärdare. Leverantör Bostik AB Adress Box 903 Postadress Helsingborg Telefon Fax Kontaktperson Katalin Derkvist, Nödtelefonnummer (Kemiakuten) 2. Farliga egenskaper Hälsoskadlig R20/21/22-Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring. R36/37/38-Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. R42/43 Kan ge allergi vid inandning och vid hudkontakt. VID BRAND ELLER UPPHETTNING BILDAS GIFTIGA GASER. KAN REAGERA HÄFTIGT MED AMINER, ALKOHOLER OCH VATTEN. 3. Sammansättning / uppgifter om beståndsdelar Nr Ingrediens namn CAS-nummer EG-nummer Konc.(vikt%) Faroklass/Anm. 1 Härdare: 4,4 difenylmetandiisocyanat monomer Xn,R20,R36/37/38 R42//43 BAS: 1 Bis(2-dimetylaminoetyl(metyl)amin T;R24 C;R34, Xn;R22 2 Propylenglykol Xn;R22 3 Tris(2-klor-1-metyl fosfat R52/53 R-fraser i klartext: se under avsnitt Första hjälpen Inandning Personen skall vila i frisk luft under uppsyn. Kontakta läkare. Hudkontakt Tag av förorenade kläder. Torka av huden. Tvätta huden med tvål och vatten. Stänk i ögonen Skölj genast rikligt med vatten. Kontakta läkare snarast (Möjlighet till ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen). Förtäring Drick genast ett par glas vatten. Kontakta läkare. Generellt Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare. 5. Brandbekämpningsåtgärder Släckmedel Släckes med pulver, koldioxid, skum eller fin vattendusch. Särskilda skydd vid brand Friskluftsmask eller helmask med filter för organiska ångor och kväveoxider kan behövas som skydd mot farliga gaser som kan bildas vid brand. 1

2 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp Anvisningar för undvikande av personskador Vid stora utsläpp beakta behov av skyddsutrustning. Undvik kontakt med hud och ögon. Anvisningar för undvikande av miljöskador Förhindra utsläpp i avlopp, vattendrag och mark. Rengöringsanvisningar Sug upp med sågspån, sand eller annat inert absorptionsmedel. Samla avfallet i kärl med löst pålagda lock. 7. Hantering och lagring Hantering Arbetsplats och arbetsmetoder utformas så att direktkontakt med produkten förhindras. Arbetslokaler, inredning och utrustning skall rengöras så ofta och i den omfattning som behövs för att hälsorisker skall undvikas. Lagring Förvaras svalt och torrt på väl ventilerad plats. Förvaras väl tillsluten i originalförpackning eller annan tät förpackning av stål eller plast. 8. Begränsning av exponeringen / personligt skydd Namn CAS-nr Nivågränsvärde Takgränsvärde (NGV) (TGV) difenylmetan-4,4-diisocyanat 0,002 Ppm 0,005 ppm 0.02 mg/m3 0,05 mg/m3 Förebyggande åtgärder Arbetsplats och arbetsmetoder utformas så att direktkontakt med produkten förhindras. Andningsskydd Använd andningsskydd av typ A2 eller friskluftsmask vid otillräcklig ventilation. Ögonskydd Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Tillgång till ögondusch bör finnas på arbetsplatsen. Handskydd Vid risk för direktkontakt eller stänk skall skyddshandskar (av t. ex viton eller PVA) användas. Skyddskläder Vid risk för direktkontakt eller stänk bör skyddskläder användas. 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper Utseende Vätska. Färg Mörkbrun Lukt Ingen eller okarakteristisk lukt. Löslighet Löslig i organiska lösningsmedel. Smält-/stelningspunkt [ C] Densitet [g/cm 3 ] 1,22 g/cm³ Explosionsgränser. [%] Löslighet i vatten Olöslig, reagerar Ångtryck Mättningskoncentration Sönderdelningstemperatur [ C] ph (lösning) Rel. densitet för mättad luft (luft=1): Kokpunkt [ C] Flampunkt [ C] C ph (koncentrat) Molvikt Tändtemperatur [ C] Relativ ångdensitet (luft=1) Luftreaktivitet Viskositet Luktgräns Rel. avdunstningshastighet (eter=1) Vattenreaktivitet 2

3 10. Stabilitet och reaktivitet Stabilitet / förhållanden som bör undvikas Termisk sönderdelning: från ca. 260 C polymerisation, koldioxid utveckling. I kontakt med fukt härdar produkten och bildar stabil uretanplast. Reagerar med / material som bör undvikas Häftig reaktion med aminer och alkohol. I slutna kärl kan inträngande fukt/vatten ge gasutveckling, tryckstegring och sprängning av kärlet. Farliga omvandlingsprodukter Vid upphettning bildas giftiga gaser. 11. Toxikologisk information Inandning Kan ge allergiska reaktioner, sveda i näsa och svalg, hosta, feber och illamående. Skadliga halter förekommer normalt inte i luften, men vid överkänslighet kan andningsbesvär uppträda även vid mycket låga koncentrationer. Hudkontakt Längre tids kontakt kan ge rodnad och allergiskt eksem. Stänk i ögonen Kan ge irritation och sveda. Förtäring Ger liknande besvär som vid inandning. Kan ge magsmärtor. 12. Ekologisk information Difenylmetandiisocyanat monomer: Nedbrytbarhet: Biologisk nedbrytbarhet: 0 % efter 28 dagar. (Respirometer-test). Ecotoxicitet: Akut Fisktoxicitet: LC50 = > 1000 mg/l testart: Brachydanio rerio testtid: 96 h. Daphniatoxicitet: EC50 = > 1000 mg/l testtid: 24 h. Akut bakterietoxicitet: EC50 = > 100 mg/l testart: Avloppsreningsbakterier testtid: 3 h. Övriga effekter Vattenpåverkan: farlighetsklass 1 : måttligt farligt. Förhindra utsläpp i avlopp, vattendrag och mark. 13. Avfallshantering Skall hanteras som farligt avfall. Helt torr produkt kan i mindre mängder hanteras som normalt industriavfall. Vid hantering av större mängder rådgör med lokala myndigheter och det lokala avfallsbolaget. EWC-kod ej uthärdad produkt: Transport information PROPER SHIPPING NAME Tull registreringsnummer HAZCHEM (Y=svart, y=vit): Ej farligt gods. ADR (Väg) Nej Faronummer Marginalnummer RID (Järnväg) 3

4 Utfärdat: Faronummer IMDG (Sjö) Förpackningsgrupp MFAG-nummer EmS-nummer Marine Pollutant Sub. risk IATA (Flyg) Sub. risk Förpackningsgrupp 15. Gällande föreskrifter ificering Innehåll BAS och Härdare: Hälsoskadlig 4,4-Difenylmetandiisocyanat (60-100), Bis(2-dimetylaminoetyl(metyl)amin (1-5). R-fraser R20/21/22-Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring. R36/37/38-Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. R42/43 Kan ge allergi vid inandning och vid hudkontakt. S-fraser Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik inandning av ånga/dimma. Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Vid olycksfall via inandning, flytta den drabbade till frisk luft och låt vila. Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall. Innehåller isocyanater. Se information från tillverkaren. 16. Annan information Utgiven: Riskfraser som anges med fraskoder i avsnitt 2 i klartext: R20-Farligt vid inandning. R22-Farligt vid förtäring. R24-Giftigt vid hudkontakt. R34-Frätande. R36/37/38-Irriterar ögonen andningsorganen och huden. R42/43-Kan ge allergi vid inandning och vid hudkontakt. R52/53- Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Övrigt: Beakta AFS anvisningar om härdplaster (AFS 2005:18) bl a om läkarundersökning ( 15-16). 6: Arbete i verksamhet som omfattas av dessa föreskrifter får ledas och utföras endast av personer som har genomgått särskild teoretisk och praktisk utbildning och har tillräckliga kunskaper om riskerna och om de skyddsåtgärder som behövs vidtas vid arbetet. För ytterligare information, se Miljödeklaration och Tekniskt datablad för produkten. 4

5 Informationen på detta säkerhetsdatabladet är baserat på våra nuvarande kunskaper samt gällande EU- och nationell lagstiftning. Produkten skall inte användas till annat än vad den är specificerad för under punkt 1 utan att först erhålla en skriftlig instruktion från leverantören. Det är alltid användaren som har det fulla ansvaret att följa kraven enligt gällande lagstiftning. Informationen på säkerhetsdatabladet är ämnad som en beskrivning av säkerhetskraven för produkten och ingen garanti för produktegenskaperna. 5

: 1-komponent specialprimer till fogfria beläggningar med Deckshieldsystemen. : Flowcrete Sweden AB. Flowcrete Group plc 284 80 Perstorp

: 1-komponent specialprimer till fogfria beläggningar med Deckshieldsystemen. : Flowcrete Sweden AB. Flowcrete Group plc 284 80 Perstorp (enligt 2001/58/EG) Utskriftsdatum: 2005-11-16 Sida 1 av 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn : Användningsområde Leverantör Telefonnummer vid nödsituationer : 1-komponent

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Mitre Bond Adhesive

SÄKERHETSDATABLAD. Mitre Bond Adhesive SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) PRODUKTNAMN Mitre Bond Adhesive LEVERANTÖR LG Collection AB POSTADRESS Box 204 571 23 Nässjö TELEFON 0380 55 50 14 TELEFAX 0380

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Godkänt att användas Godkänt endast för lab.bruk 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDN. OMR. Tvättalkali LEVERANTÖR Ecolab AB

Läs mer

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs 1. Namnet på beredningen och företaget Caparol Sverige AB Box 36 115 400 13 Göteborg Tel: 031-750 52 00 Fax: 031-46 11 06 Hemsida: www.caparol.se

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Trebolit Asfaltprimer 2009-06-16 Sidan 1 av 7. TREBOLIT ASFALTPRIMER Art.nr: 60810

Trebolit Asfaltprimer 2009-06-16 Sidan 1 av 7. TREBOLIT ASFALTPRIMER Art.nr: 60810 SÄKERHETSDATABLAD NAMN UTFÄRDAT Trebolit Asfaltprimer 2009-06-16 Sidan 1 av 7 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn: TREBOLIT ASFALTPRIMER Art.nr: 60810 Användningsområde: För behandling av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Aceton

SÄKERHETSDATABLAD Aceton Aceton Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Aceton SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NITOR MÅLARTERPENTIN

SÄKERHETSDATABLAD NITOR MÅLARTERPENTIN AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NITOR PROPPLÖSARE

SÄKERHETSDATABLAD NITOR PROPPLÖSARE AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Carosol Rostätare. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD. Carosol Rostätare. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 1.1 Produktbeteckning AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Synonymer,Rostätare Rustfjerner Ruosteensyöja Eater rdzy 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: EPOMAX RESIN UTFÄRDAD: 2006-03-08 OMARBETAD: 2007-12-10 ARTIKELNUMMER:

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: EPOMAX RESIN UTFÄRDAD: 2006-03-08 OMARBETAD: 2007-12-10 ARTIKELNUMMER: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: EPOMAX RESIN UTFÄRDAD: 2006-03-08 OMARBETAD: 2007-12-10 ARTIKELNUMMER: ANVÄNDNING: LEVERANTÖR: KONTAKTPERSON: Lim Nordisk

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD MA320 ADHESIVE.

SÄKERHETSDATABLAD MA320 ADHESIVE. SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. LEVERANTÖR TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER Z0001 ITW Plexus BAY 150 SHANNON INDUSTRIAL ESTATE SHANNON CO. CLARE

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Ahlsell AB HANDELSNAMN KEMISKT NAMN FORMEL Lufthärdande lim Artikelnummer 148898,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Handelsnamn / beteckning: Avsedd / rekommenderat användningsområde: Tätningsmedel för bränslemotorer Leverantör / Importör

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Plastlim

SÄKERHETSDATABLAD. Plastlim SÄKERHETSDATABLAD Plastlim AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 6/12/2013 12:40:32 PM 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Plastlim Artikelnr. 3624412 Användningsområde

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 440-2 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Rengöringsmedel.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Swed Handling AB, Box 21 Spårgatan 5, 601 02 NORRKÖPING Tfn: 011-24 84 84, Fax 011-24 84 99

SÄKERHETSDATABLAD. Swed Handling AB, Box 21 Spårgatan 5, 601 02 NORRKÖPING Tfn: 011-24 84 84, Fax 011-24 84 99 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Leverantör: METANOL Swed Handling AB, Box 21 Spårgatan 5, 601 02 NORRKÖPING Tfn: 011-24 84 84, Fax 011-24 84 99 I nödsituationer ring

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27 SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: KOMBICLEAN 303 Vinyl Användning/produkttyp: Artikelnummer: 303 Tillverkare: KOMBI-KEMI AB, Masking.11,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Aceton

SÄKERHETSDATABLAD Aceton 1 SÄKERHETSDATABLAD 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 2014-08-26 Revisionsdatum 2014-08-26 1.1 Produktbeteckning Produktnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD för Ha Cut CFL AF Sid. 1/5 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användningsområden: Leverantör: Kontaktperson: Tillverkare: Nödtelefonnummer: Ha Cut CFL AF,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ROSTLÖSARE

SÄKERHETSDATABLAD ROSTLÖSARE Omarbetad 10/06/2014 Revision 2 Ersätter datum 02/01/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 1123 Internt Nr. 70220

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk SKALFLEX A/S SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på produkten: Produktnamn: Användningsområde: Skalflex vattenreflex Grundning till impregnering av utvändigt murbruk Datum: 20030923 Reviderad: SKALFLEX A/S, Industrivej

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Pon Equipment

SÄKERHETSDATABLAD. Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Pon Equipment 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Pon Equipment HANDELSNAMN SYNONYMER SVAVELSYRA 37% ANVÄNDNINGS- OMRÅDE Elektrolyt

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) PRODUKTNAMN HI-MACS Natural Acrylic Stone LEVERANTÖR LG Collection AB POSTADRESS Box 204 571 23 Nässjö TELEFON 0380 55 50 14 TELEFAX

Läs mer

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: MATAKI VÄGASFALT KALLMAK Art.nr: 50135401

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD RUSTA TRÄOLJA

SÄKERHETSDATABLAD RUSTA TRÄOLJA Omarbetad 06/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Produktnamn: Mataki Asfaltkitt Utfärdat: 2012-02-20 Ersätter: 2009-05-20 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Mataki Asfaltkitt Utfärdat: 2012-02-20 Ersätter: 2009-05-20 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Mataki Asfaltkitt Utfärdat: 2012-02-20 Ersätter: 2009-05-20 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: MATAKI ASFALTKITT Art.nr: 50128001

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2010-12-01 Version 2.0 Ersätter: 2004-09-17 Balsamterpentin 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2010-12-01 Version 2.0 Ersätter: 2004-09-17 Balsamterpentin 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: Kemiskt namn: Användningsområden: Terpentinolja, vegetabiliska terpener Lösningsmedel Leverantör: Claessons Trätjära AB Adress: Järnmalmsgatan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2012-06-27 Ersätter datum: ---------- SNABBRENT YTDESINFEKTION. SNABBRENT YTDESINFEKTION Art.

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2012-06-27 Ersätter datum: ---------- SNABBRENT YTDESINFEKTION. SNABBRENT YTDESINFEKTION Art. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 - Produktbeteckning 1.2 - Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från. 1.3 - Närmare upplysningar

Läs mer