Jaktprovsbestämmelser för Wachtelhund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jaktprovsbestämmelser för Wachtelhund"

Transkript

1 Jaktprovsbestämmelser för Wachtelhund Fastställda av SKK att gälla fr.o.m tillsvidare

2 Jaktprovsbestämmelser för Wachtelhund Vaccinationer ID-märkning Ansvar Force majeure Oacceptabelt beteende Hinder för deltagande i utställningar, prov och tävlingar Doping och andra otillbörliga förhållanden Ändamål Organisation och godkännande Rätt att delta I provet får ej delta Domaretiska regler och anvisningar Anmälan och avgifter Bedömning Anvisningar för hundförare Klassindelning Provformer Unghunds- och Nybörjarklass a. Drevarbete på fälthare b. Skogsarbete c. Vattenarbete d. Förighet e. Skottreaktion f. Apportering Prissättning UKL/NKL Öppen klass

3 a. Skogsarbete b. Spårarbete c. Apportering d. Vattenarbete Prissättning ÖKL Skogsprov a. Sök b. Upptagsförmåga c. Drevtid d. Skall e. Samarbete Prissättning Skogsprov Vildsvinsprov Prissättning Vildsvinsprov Protest

4 Jaktprovsbestämmelser för Wachtelhund Fastställda av SKK att gälla fr.o.m tillsvidare Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar Anordnade av SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar. Eventuella ändringar som påkallats av svensk lagstiftning eller FCI återfinns på SKKs webbplats (www.skk.se) Nedanstående bestämmelser gäller för officiella (stambokförda) utställningar, prov och tävlingar som anordnas av Svenska Kennelklubben (SKK) och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar. Härutöver gäller i tillämpliga delar SKKs stadgar, samt bestämmelser som utfärdats av myndighet. Sammanförandet av hundar till utställningar, prov och tävlingar ställer krav på såväl arrangör som ägare/förare av hund för att kunna upprätthålla ett gott skydd mot smittsamma sjukdomar och skador på människor, den egna hunden och andra djur. Hundens välfärd har alltid högsta prioritet på samtliga arrangemang inom SKK- organisationen. Det är också viktigt att resultatet av bedömningen inte påverkas av otillbörliga förhållanden. Det åligger deltagare och funktionär att handla eller uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer samt att på prov, utställning eller tävling inte agera på sådant sätt att det påverkar andra hundars chanser till rättvis bedömning och att inte heller uttala sig nedsättande om andra hundar, funktionärer eller deltagare. Samtliga hundar ska ställas till förfogande för de undersökningar och de provtagningar som kan föranledas av kontroll av doping och andra otillbörliga förhållanden. När veterinärintyg åberopas för en hund ska detta vara utfärdat på av SKK godkänd blankett (se exempelvis F145 Sveriges Veterinärförbund eller motsvarande). Uppgifter som ska finnas med för att intyget ska accepteras är: ras, registrerat namn, registreringsnummer, ID-nummer, beskrivning av skada, om den är förvärvad, vad ingreppet avser, åtgärd, anledning till åtgärd och om kroppsdel avlägsnats kommentera dess utseende. Intyg i original ska alltid medtas vid utställning. Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg. 4

5 Person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits ur SKK-organisationen eller som av nordisk kennelklubb eller FCI avstängts från rätten att delta på utställning, prov eller tävling, eller som på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur, får inte delta på prov eller tävling. Sådan person får inte heller ställa ut eller visa hund eller delta med avels- eller uppfödargrupp på utställning. Detta gäller även person som valt att utträda ur SKKorganisationen under pågående utredning i SKKs Disciplinnämnd, innebärande att SKKs Disciplinnämnd inte kan pröva ärendet i sak. Hundägare ansvarar för att hund vid utställning, prov eller tävling inte visas/förs av person som är utesluten, avstängd eller av myndighet ålagts förbud att hantera eller inneha djur. Hund som under de senaste sex månaderna före utställning, prov eller tävling ägts av person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits eller ålagts förbud att anmäla, föra eller låta framföra hund vid utställning, prov eller tävling, får inte delta. Resultat tilldelade i officiell klass registreras hos SKK. Endast registrerad hund kan tilldelas championat. 5

6 1. Vaccinationer Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med svenska införselbestämmelser för hund avseende rabiesvaccination och avmaskning gentemot bandmask (Echinococos). Deltagande hund ska vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande: Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder. Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder och inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan. Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före prov-, tävlingsoch/eller utställningsdagen. Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsbestämmelser följts kan förekomma. Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion och parainfluensa (kennelhosta). 2. ID-märkning Hund ska vara ID-märkt för att få delta på officiell utställning, officiellt prov eller tävling (gäller även blandras och oregistrerad hund). ID-märkningen kan ske genom tatuering eller genom implantat av microchip som uppfyller ISO-standard och Specialklubb äger rätt att bestämma att endast tatuering ska gälla vid klubbens arrangemang. Deltagare som tillhandahåller egen avläsare äger rätt att delta med microchipmärkt hund oavsett om arrangören beslutat om tatuering. Vid utställning anordnad av SKKs centralstyrelse eller SKK/länsklubb är arrangören skyldig att tillhandahålla avläsare. Kontroll av ID-märkning kan ske genom stickprov. 3. Ansvar Hundägare eller dennes ombud står under pågående utställning, prov eller tävling under det ansvar som följer av lagen om tillsyn över hundar och katter. Utställare, prov- eller tävlingsdeltagare svarar för att hunden hålls på ett sådant sätt att den inte kan tillfoga sig själv eller andra skada. Förvaring i bil, bur, tält eller dylikt får under inga omständigheter ske under sådana förhållanden att hunden kan ta skada. Om hundägare eller dennes ombud under utställning, prov, tävling eller klubborganiserad aktivitet förvarar hund i strid mot ovanstående ska denne, av tjänstgörande funktionär, på särskild blankett, rapporteras till SKK. Exempel på funktionär är: bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- eller tävlingsledare, domare, ringsekreterare, instruktör samt figurant vid prov. Det åligger arrangören att tillse att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget. 6

7 Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada eller förlust som kan uppstå för hundägare i samband med utställning, prov eller tävling. Detsamma gäller skada som förorsakats av hund under pågående utställning, prov eller tävling om skadan inte bevisligen varit en följd av uppenbart bristande arrangemang. Aga av hund är förbjuden. 4. Force majeure Arrangören är inte skyldig att återbetala anmälningsavgiften om arrangemanget blivit inställt på grund av force majeure. SKK eller medlemsorganisation svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som orsakats på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom SKK eller medlemsorganisation som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader. 5. Oacceptabelt beteende Hundar som under utställning, prov, tävling eller klubborganiserad aktivitet uppvisar ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt uppträda hotfullt mot människor och/eller andra hundar kan avvisas från området. Särskild rapporteringsskyldighet för domare och funktionärer Tjänstgörande domare och funktionär är skyldig att på särskild blankett, skriftligen till SKK rapportera då hund under utställning, prov, tävling eller klubborganiserad aktivitet visat oacceptabelt beteende enligt ovan. Det åligger arrangören att tillse att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget. Exempel på funktionär är: bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- eller tävlingsledare, ringsekreterare, instruktör samt figurant vid prov. 6. Hinder för deltagande i utställningar, prov och tävlingar Mentalitet Hund som vid tre (3) tillfällen tilldelats Disqualified eller 0 pris med hänvisning till mentaliteten, äger inte rätt att delta. Smittsam sjukdom Hund som har en smittsam sjukdom eller ohyra får inte delta. Hund får inte delta som under den senaste månaden har haft eller misstänkts ha haft valpsjuka, parvovirusinfektion eller kennelhosta, eller som under den senaste månaden vistats tillsammans med hund som då var sjuk i någon av dessa sjukdomar. Hund får inte delta tidigare än 2 månader efter avslutad karantänsvistelse. 7

8 Dräktig tik och valptik Dräktig tik får inte delta i prov, utställning eller tävling 30 dagar före valpning, beräknat från 63 dagar efter första parningen, och får inte heller delta förrän 75 dagar efter valpning oavsett resultatet av valpningen. Valpar Valpar under 4 månaders ålder får inte delta på prov, tävling eller utställning och inte heller införas på (prov)området. Svanskuperade hundar och hundar som inte fötts med naturlig hellång svans Födda före 1 januari 2008: Hund född i land där svanskupering var tillåten när den företogs och som inte är fallen undan svensk- eller norskägd tik får delta på utställning, prov, tävling och mentalbeskrivning. Hund född i Sverige och där svanskuperingen utförts av veterinärmedicinska skäl för att avhjälpa en efter födelsen förvärvad skada och där intyg i enlighet med vad som anges i inledningen till allmänna bestämmelser kan uppvisas i original såväl vid arrangemanget som senare får delta på utställning, prov, tävling och mentalbeskrivning. Dock gällande hund av raserna dobermann och rottweiler född i land där svanskupering inte var tillåten när den företogs, oavsett de veterinärmedicinska skäl som anges ovan, får inte delta på utställning, prov eller tävling. Däremot får den delta på mentalbeskrivning. Födda 1 januari 2008 eller senare: Prov, tävling och mentalbeskrivning Hund född i land där svanskupering var tillåten när den företogs eller som har svanskuperats av veterinärmedicinska skäl alternativt inte är född med naturligt hellång svans får delta på prov, tävling och mentalbeskrivning. Hund född i land där svanskupering inte var tillåten då den företogs får inte delta på prov, tävling eller mentalbeskrivning. Generalklausul och dispensmöjlighet Hund som förts ut ur Sverige och som blivit öronkuperad eller svanskuperad eller fått annan i Sverige otillåten åtgärd vidtagen, får efter återinförsel till Sverige inte delta på utställning, prov, tävling eller mentalbeskrivning. Detta gäller även valpar undan tik som förts ut ur Sverige, om valparna fötts inom ett år från dagen för utförseln av tiken. Från denna bestämmelse kan SKKs centralstyrelse medge undantag om det klart framgår att utförseln inte skett för att kringgå bestämmelserna om hinder för deltagande, eller om synnerliga skäl föreligger. 8

9 7. Doping och andra otillbörliga förhållanden Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara påverkad på otillbörligt sätt, det vill säga den får inte vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom. Doping av hund regleras av Statens Jordbruksvers föreskrifter och allmänna råd om träning och tävlade med djur, SJVFS 2011:24 saknr L 17, 7 kap. 1-2 samt bilaga 2 till dessa föreskrifter. Därutöver återfinns detaljerna regler för vilka behandlingar och åtgärder som är otillåtna inom SKK-organisationen i Nationellt dopingreglemente för hund. Här finns också regler för dispensansökan från SKK-organisationens dopingreglemente. Det åligger den som är ansvarig för hunden att vid behandling eller annan åtgärd förvissa sig om vad detta kan innebära i fråga om hundens rätt att delta vid utställning, prov eller tävling. Då utställningsbestyrelse/provledning/tävlingsledning bestämt att prov för utrönande av eventuell doping eller annan otillåten åtgärd ska tas, är den som är ansvarig för hunden skyldig att ställa aktuell hund till förfogande för provtagning och för de ytterligare undersökningar som kan föranledas därav. Manipulation av prov för dopinganalys är förbjuden. Detaljerade regler för provtagningsrutiner med mera återfinns i Nationellt dopingreglemente för hund. Kastrerad hanhund / tik Hanhund som kastrerats kirurgiskt medges generell dispens att delta vid prov, tävling eller utställning. För deltagande vid utställning och exteriörbeskrivning krävs att det genom intyg i enlighet med vad som anges i inledningen till allmänna bestämmelser (utfärdat före kastrationen men efter 6 månaders ålder) kan styrkas att hunden haft två normalt utvecklade och belägna testiklar före operationen. Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling medges inte dispens för deltagande vid prov, tävling eller utställning. Tik som kastrerats genom kontinuerlig medicinsk behandling eller kirurgisk behandling medges generell dispens för deltagande i förhållande till Nationellt dopingreglemente för hund. 9

10 1 Ändamål Jaktprovens ändamål är att under jägarmässiga former bedöma deltagande hunds jaktegenskaper som kortdrivare och allsidig eftersökshund, till ledning för avelsarbetet. 2 Organisation och godkännande a. Officiella jaktprov enligt dessa bestämmelser anordnas av Svenska Wachtelhundklubben. Domare samt tid och plats för prov ska godkännas av SWKs styrelse. Domare ska vara medlem av erkänd specialklubb för wachtelhund. b. Jaktprovets kommissarie ansvarar för att katalog och prislistor upprättas. c. Prov får ej inställas utan godkännande av styrelsen. d. I de fall där provet genomförs som praktisk jakt ska ansvarig jaktledare utses. 3 Rätt att delta Jaktprovet är öppet för wachtelhund vars ägare och förare är medlem i av SKK erkänd specialklubb för wachtelhund. För vildsvinsprov gäller att provet även är öppet för Tysk jaktterrier vars ägare och förare är medlem i av SKK erkänd special-/rasklubb. Hund ska ha uppnått 18 månaders ålder för att få starta på vildsvinsprov. Svenskägd hund ska vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK. För utlandsägd hund ska kopia av registreringsbeviset medfölja anmälningsblanketten till provet. I de fall ovanstående krav ej uppfyllts kommer erhållna resultat att annulleras. Kryptorchid hund Om deltagande hund är kryptorchid ska detta anges i prislistan. Begränsat prov Om deltagarantalet måste begränsas ska detta meddelas vid annonsering av provet. Antalet deltagare bestäms av arrangören och lottning ska ske omedelbart efter anmälningstiden utgång. Arrangören har i samband med överanmält prov möjlighet att utse reserver. 4 I provet får ej delta a. Hund, som tillhör tjänstgörande provledare eller kommissarie. b. Hund, som tillhör, ägts, förts eller personligen tränats av domare eller domaraspirant under de senaste 6 månaderna eller som ägs av någon ur tjänstgörande domares hushåll, samt har inte rätt att delta i den grupp av hundar domaruppdraget gäller. c. Tik som löper. 10

11 5 Domaretiska regler och anvisningar Det åligger domaren att följa de bestämmelser och föreskrifter som utfärdas för uppdragets fullgörande. Domaren leder provgruppen och ska vid bedömningen ta hänsyn endast till det han själv med säkerhet iakttagit. Vägvisares och andra observatörers iakttagelser kan endast tas i beaktande då de stöder domarens egna iakttagelser. Önskemål som framförs av hundföraren, må i möjligaste mån tillgodoses. Dock endast under förutsättning, att de inte strider mot dessa bestämmelser, eller för övrigt är oskäliga. Om föraren inte följer gällande bestämmelser eller givna direktiv, stör provgruppens arbete eller på annat sätt bryter mot god sed, ska domaren utesluta hunden ur provet och meddela provledningen om detta. Beträffande domaretiska regler och övriga anvisningar hänvisas till särskilt dokument. 6 Anmälan och avgifter Anmälan om deltagande ska ske på blankett godkänd av SWK och ska jämte anmälningsavgiften vara poststämplad senast sista anmälningsdagen. Anmälningsavgiften återbetalas: a. Om utlyst prov inställes. b. Vid sådant bestyrkt hinder för hunds deltagande, varöver anmälaren inte råder. c. Vid begränsat prov, till den som inte kan beredas plats. 7 Bedömning Vid bedömningen tillämpas en- eller flerdomarsystem. Domaren/domarna redovisar sin uppfattning om hundens arbete i förhållande till provbestämmelserna. Hunden ska på domares begäran under del av provet arbeta utan pejlutrustning. Information från pejlen inhämtas endast på domarens direktiv. Signaler från skallindikator får inte tas med i bedömningen. Domare ska efter bedömningen ge provdeltagarna såväl muntlig som skriftlig kritik avseende de prövade egenskaperna och arbetsmomenten. Om hunden utför ett helt otillfredsställande arbete äger domare rätt att avbryta prövningen. Domslut grundat på tjänstgörande domares uppfattning av hundens arbete är slutgiltigt. 8 Anvisningar för hundförare Hundförare ska i stort känna till jaktprovsbestämmelserna men har dock före start rätt att till domaren/domarna ställa frågor angående prövningsordningen. Det hör till god ton att man under pågående prov inte diskuterar med tjänstgörande domare eller offentligt kritiserar bedömningen. 11

12 Hundföraren bör sträva efter att föra sin hund så att den arbetar med glädje och villighet. Kommandon och signaler bör i möjligaste mån vara lågmälda och förekomma sparsamt. 12

13 9 Klassindelning Unghundsklass (ukl) För hundar, som på provdagen uppnått 9 månaders ålder men inte 24 månaders ålder. Nybörjarklass (nkl) För hundar, som på provdagen uppnått 24 månaders ålder och som tidigare inte godkänts i unghundsklass eller nybörjarklass. Öppen klass (ökl) För hundar, som genomfört unghundsklass eller nybörjarklass med godkänt Drevarbete på fälthare och som kan uppvisa intyg om godkännande i lägsta klass på viltspårprov. Skogsprov (sp) Provet är öppet för hund som på provdagen uppnått 15 månaders ålder som tidigare inte startat tre (3) gånger på skogsprov, samt som tidigare genomfört prov i unghundsklass eller nybörjarklass med godkänt drevarbete på fälthare och där erhållit åtta (8) poäng i momentet skottreaktion. Vildsvinsprov (vsp) Provet är öppet även för Tysk jaktterrier vars ägare och förare är medlem i erkänd specialklubb eller rasklubb. 10 Provformer Ordinarie prov Prov som annonseras och är öppet för alla medlemmar. Antalet starter kan begränsas. Särskilt prov Särskilt prov innebär att provdeltagare själv anskaffar mark och kan exempelvis anordnas där markens areal eller vilttillgång är sådan att endast ett mindre antal hundar kan provas. Vid provet skall minst två hundar och förare deltaga. Provledare och domare är ansvariga för att provet anordnas och genomförs enligt gällande bestämmelser. Medlem som disponerar lämplig mark kan anmäla detta till jaktprovsansvarig. Övriga provformer (gäller endast vid Vildsvinsprov) Under jakt Om vildsvin påträffas under jakt kan om omständigheterna så medger, hund provas enligt dessa bestämmelser under förutsättning att den fyllt 18 månader. Vid annat jaktprov Om vildsvin påträffas under jaktprov, om omständigheterna så medger, kan hund samtidigt som ordinarie bedömning pågår, också bedömas som vildsvinshund, under förutsättning att den fyllt 18 månader, om provdeltagaren så önskar. 13

14 11 Unghunds- och Nybörjarklass Provets uppläggning och genomförande samt föremål för bedömning. Provet omfattar följande arbetsmoment: a. Drevarbete på fälthare b. Skogsarbete c. Vattenarbete d. Skottreaktion e. Apportering f. Förighet Provledare ska, om möjligt i samråd med tjänstgörande domare, före bedömningen förvissa sig om att provterräng och vilttillgång är sådan att ett jaktprov enligt dessa bestämmelser kan genomföras på ett meningsfullt sätt. En hunds hela arbete ska bedömas av samma domare. Provledaren ska anvisa plats för provdeltagare som inte startat. Domare ska anvisa åskådare plats så att de kan följa provet så bra som möjligt, dock utan att det stör de hundar som är under prövning. a. Drevarbete på fälthare Avser att pröva hundens drevförmåga, det vill säga viljan och förmågan att med säkerhet följa harlöpan under skallgivning ("näsa, drevskall, spårvilja, spårsäkerhet"), med beaktande av att hunden ska vara kortdrivare och som efter avslutat drev, snabbt återvänder till föraren. För att underlätta bedömningen av hundens drevförmåga försiggår provet som uppsprångsjakt efter hare på öppet fält. Provet genomförs på följande sätt: En drevkedja bestående av domare, funktionärer, hundförare och eventuella åskådare driver av ett öppet fält. När en hare stöts upp stannar drevkedjan, varefter hund, som inte sett haren, omedelbart anvisas löpan. Hunden ska därvid villigt ta an löpan och under skallgivning följa denna så noga som möjligt (dock minst 200 meter). Hundföraren får hjälpa hunden genom att föra den på löpan ca meter och därefter ska hunden arbeta självständigt. Alla hundar ska prövas under bästa möjliga och likartade förhållanden med god överskådlighet där haren kan ses löpa undan under en längre sträcka. Om det är nödvändigt för säker bedömning kan hunden prövas på ytterligare harspår. 14

15 Följande delmoment bedöms: Näsa Utnyttjandet av näsa är en sammansatt egenskap. Bedömningen avser att pröva hundens förmåga att känna och analysera vittring samt att följa ett spår så bra som möjligt. Drevskall Drevskallet ska vara ärligt, dvs. starta så snart hunden tagit an harlöpan, vara väl hörbart och pågå så länge hunden arbetar på löpan. Hård, gles eller vilseledande lös skallgivning måste beaktas och medföra lägre poäng. Vid lös skallgivning tilläggs "L" efter poängsiffran. Avsaknad av skallgivning på harlöpa är ett graverande fel och medför inte ett godkännande i momentet. Spårvilja Spårvilja avser hundens jaktlust och motivation att följa harspåret. Vid bedömningen ska hänsyn också tagas till hur och under vilken tid, hunden arbetar på löpan. Spårsäkerhet Spårsäkerhet avser hundens förmåga att säkert följa harspåret och anpassa tempot efter svårighetsgraden. Det skall bedömas och noteras till protokollet om hunden förlorar kontakten med spåret och får tappt. b. Skogsarbete Avser att pröva hundens vilja och förmåga att självständigt avsöka ett tätt skogsavsnitt, utan synkontakt med föraren. Dessutom ska hundens uppträdande vid viltkontakt bedömas. Provet genomförs på följande sätt: Hundföraren anvisas ett område, som lämpar sig för såtjakt med förhållsskyttar. Hundföraren sänder in hunden i detta skogsavsnitt men stannar själv utanför. Hunden ska självständigt och raskt avsöka anvisad terräng utan stöd av föraren. Vid viltkontakt (hårvilt) ska hunden under skallgivning driva viltet ur såten, mot förhållsskyttarna och därefter avbryta förföljandet och snabbt återvända till föraren. Villighet att söka ut, sökets vidd och effektivitet liksom dess lämpliga avbrytande. Sökvilja och vidd premieras före sökets effektivitet. 15

16 c. Vattenarbete Avser att pröva hundens villighet att gå i vatten samt dess simförmåga Provet genomförs på följande sätt: Hunden släpps vid strandkanten och ska självmant eller på uppmaning gå i vatten och simma. Löser hunden inte uppgiften får som extra stöd föremål kastas i vattnet (medför poängavdrag). Hunden ska frimodigt gå i vatten och simma. d. Förighet Hunden befinner sig under bedömning under hela provdagen. Inget särskilt förighetsprov arrangeras. Graden av förighet ska visa sig i hundens uppmärksamhet och kontakt med föraren. Det ska också beaktas att hunden under passivitet ska förhålla sig lugn och tyst och att den efter utfört arbete snabbt återvänder till föraren. Framförallt ska hundens kontaktvilja bedömas. Avser att pröva hundens reaktion vid skottlossning. e. Skottreaktion Provet genomföres lämpligen sedan alla hundar i samma grupp avslutat momentet "fritt sök i skogsmark". Två (2) skott avlossas på meters avstånd från hunden, sedan denne skickats ut på sök. Hunden får därvid inte befinna sig i förarens omedelbara närhet. Föremål för bedömning är hundens skottfasthet: Som skottfast anses en hund, som vid skottlossning förblir oberörd eller visar sitt intresse för skott. Som skottberörd bedöms hund som reagerar negativt på skott, men som snabbt övervinner sin rädsla och fortsätter sitt sökarbete. Stark skotträdsla är ett graverande fel som utesluter hunden från pris. f. Apportering Avser att pröva hundens förmåga att apportera skadat eller dött småvilt på land. Provet genomförs på följande sätt: En fågel kastas, ca 20 meter från hund och förare och så att hunden kan se kastet. Hunden ska utan dröjsmål hämta och avlämna viltet oskadat till föraren. Hunden får därvid inte omotiverat lägga ner eller byta grepp på viltet. 16

17 Apporteringslusten, förmågan att bära vilt och apportgreppet. Hundens lust att gripa viltet premieras och kravet på korrekt avlämning mildras. För godkännande krävs att hunden med uppmuntran kan förmås att gripa viltet och bringa det till förarens närhet utan att apportgreppet skadar viltet. 17

18 Prissättning UKL/NKL Hunden kan tilldelas Godkänd (Gk), Ej Godkänd (Ej Gk) och Kan ej prissättas (KEP) KEP utdelas då underlag för bedömning saknas. Poängskala 9. Utmärkt (utdelas endast i momenten Näsa och Spårvilja) 8. Utmärkt 6-7. Mycket bra 4-5. Bra 2-3. Godkänt 1. Ej godkänt 0. Inget presterat arbete (deltog ej i momentet) Hund får inte tilldelas pris om den visar otillfredsställande mentalitet såsom stark skotträdsla, svår handskygghet eller aggressivitet. Egenskap/arbetsmoment Näsa Drevskall Spårvilja Spårsäkerhet Vattenarbete Förighet Skottreaktion Apportering Skogsarbete Maximal poäng: 74 Lägsta poäng för godkänt: 32 Dessutom krävs att hunden är godkänd i varje egenskap/arbetsmoment förutom i apportering. 18

19 12 Öppen klass Provets uppläggning och genomförande samt föremål för bedömning Provet omfattar följande arbetsmoment: a. Skogsarbete b. Spårarbete c. Apportering d. Vattenarbete e. Skottreaktion Provledare ska, om möjligt i samråd med tjänstgörande domare, före bedömningen förvissa sig om att provterräng och vilttillgång är sådan att ett jaktprov enligt dessa bestämmelser kan genomföras på ett meningsfullt sätt. Domare ska anvisa åskådare plats så att de kan följa provet så bra som möjligt, dock utan att det stör de hundar som är under prövning. a. Skogsarbete Avser att pröva hundens vilja och förmåga att självständigt avsöka ett tätt skogsavsnitt, utan synkontakt med föraren. Dessutom ska hundens uppträdande vid viltkontakt bedömas. Provet genomförs på följande sätt: Hundföraren anvisas ett område, som lämpar sig för såtjakt med förhållsskyttar. Hundföraren sänder in hunden i detta skogsavsnitt men stannar själv utanför. Följande delmoment bedöms: Sök Hunden ska självständigt och raskt avsöka anvisad terräng utan stöd av föraren. Villighet att söka ut, sökets vidd. Krav för godkänt: Att hunden visar godtagbar söklust och täcker rimliga delar av terrängen. 19

20 Upptagsförmåga Hunden ska visa god upptagsförmåga genom att finna och arbeta på slag från vilt som observerats och inte vägra "upptag" av något viltslag. Hundens effektivitet och förmåga att resa vilt. Krav för godkänt: Att hunden med säkerhet funnit vilt. Drevförmåga Hunden skall uthålligt och säkert driva hårvilt så länge djuret buktar inom såten. Hunden får inte vägra driva något viltslag. Hundens förmåga att säkert följa spåret och anpassa tempot efter svårighetsgraden. Krav för godkänt: Att hunden visar ett godtagbart drevsätt. Skall Drevskallet ska vara ärligt, väl hörbart och pågå så länge som hunden arbetar på löpan. Ärlighet, hörbarhet och täthet. Krav för godkänt: Spårets riktning måste med säkerhet kunna utläsas av skallet. Samarbete Hunden ska under sökarbetet hålla normal kontakt med föraren. Efter avslutat drev ska hunden snabbt ta kontakt med föraren. Hunden ska kunna inkallas då den är utom synhåll för föraren och helst under pågående drev. Hundens kontaktvilja med föraren Krav för godkänt: Att hunden visar godtagbar kontakt med föraren och efter avslutat arbete återvänder till föraren inom rimlig tid. 20

21 b. Spårarbete Avser att pröva hundens förmåga att spåra och apportera skadat eller dött småvilt (kanin). Provet genomförs på följande sätt: Släpet görs omedelbart före varje hunds spårprövning. Spåret ska vara ca 250 m långt samt till minst en tredjedel dras i täckt terräng. Spåret bör kunna överblickas till ca en tredjedel av sin längd. Släpspåren ska läggas på betryggande avstånd från varandra och om möjligt i medvind. Spåret ska läggas i naturliga bukter och vid behov markeras med snitslar till domarens/domarnas vägledning. Hunden får inte ha möjlighet att iakttaga spårläggningen. Spårbörjan markeras med en hårtuss från släpdjuret. Det släpade viltet ska läggas öppet vid spårslutet. Hundföraren får hjälpa hunden genom att föra den på spåret ca meter. Om hunden inte lyckas lokalisera det utlagda viltet får den försöka ytterligare två gånger på samma släpspår (medför poängavdrag). Hundens intresse för spårarbete, arbetstempo, vid behov tapptarbete, apporteringsförmåga samt förighet. Krav för godkännande: Att hunden nöjaktigt spårar fram till viltet och apporterar utan att apportgreppet skadar viltet samt att hunden visar en godtagbar förighet. c. Apportering Avser att pröva hundens förmåga att apportera skadat eller dött småvilt (fågel) på land. Provet genomförs på följande sätt: Ett vilt läggs dolt för hunden och ett vilt kastas omedelbart efter skott samt så att hunden kan se kastet. Avstånd till viltet bör vara ca meter från hunden och med ett inbördes avstånd mellan viltet av ca meter. Hunden ska utan dröjsmål hämta och avlämna viltet oskadat till föraren. Hunden får därvid inte omotiverat lägga ner eller byta grepp på viltet. Apporteringslust, sök, förmågan att bära vilt, apportgreppet samt förigheten. 21

22 d. Vattenarbete Avser att pröva hundens villighet att gå i vatten, simförmåga samt även hundens förmåga att i vass finna och apportera vit- eller andfågel. Provet genomförs på följande sätt: Förare och hund befinner sig, om möjligt i sidvind, ca meter från i vass utlagda fåglar (2st). Ett skott avlossas från land. Hunden ska från anvisad plats på uppmaning simma ut och söka efter fågeln samt apportera. Vattendjupet ska vara sådant att hunden måste simma minst 2/3-delar av sträckan. Föraren får dirigera hunden till sökområdet men hunden ska sedan uppvisa ett eget sök. Hunden ska frimodigt gå i vatten och simma. Dessutom ska hundens arbetsvillighet, sökets effektivitet, apporteringsförmåga och förighet bedömas. Vid bedömningen skall hänsyn tagas till den hjälp hunden kräver för att klara uppgiften. Hund som inte apporterar minst en fågel får ej godkännas. e. Skottreaktion Avser att pröva hundens reaktion vid skottlossning. Hundens reaktion bedöms i samband med den skottlossning som förekommer vid apporteringsmomenten (land och vatten). Som helt skottfast anses en hund, som vid skottlossning förblir oberörd eller visar sig skottintresserad. Stark skotträdsla är ett graverande fel som utesluter hunden från pris. Prissättning ÖKL I öppen klass utdelas 1:a, 2:a, 3:e, intet pris (0) och Kan ej prissättas (KEP). KEP utdelas då underlag för bedömning saknas. Pris får endast tilldelas hund, som är minst godkänd i samtliga prövade egenskaper/arbetsmoment (se poängtabell). Hund får inte tilldelas pris om den visar otillfredsställande mentalitet såsom stark skotträdsla, svår handskygghet eller aggressivitet. 22

23 Poängskala 8. Utmärkt 6-7. Mycket bra 4-5. Bra 2-3. Godkänt 1. Ej godkänt 0. Inget presterat arbete (deltog ej i momentet) Koefficient för Egenskaper/arbetsmoment Sök 1 Upptagsförmåga. 1 Drevförmåga. 1 Skall. 1 Samarbete. 1 Spårarbete. 1 Apportering. 1 Vattenarbete. 2 Skottreaktion. 1 Maximal poäng: 80 Poängfodringar; För 1:a pris tot 66 p.,varav Skogsarbete 30 p. och Skott 8 p. För 2:a pris tot 49 p.,varav Skogsarbete 25 p. och Skott 8 p. För 3:e pris tot 26 p.,varav Skogsarbete 10 p. och Skott 4 p. För att tilldelas 1:a pris krävs att hunden har tilldelats minst 5 poäng i momenten: sök, upptagsförmåga, drevförmåga, skall och samarbete. För att tilldelas 2:a pris krävs att hunden har tilldelats minst 4 poäng i momenten: sök, upptagsförmåga, drevförmåga, skall och samarbete. För att tilldelas pris krävs att hunden har tilldelats minst 2 poäng i varje moment. 23

24 13 Skogsprov Provets uppläggning och genomförande samt föremål för bedömning Domaren ska före bedömningen förvissa sig om att provterräng och vilttillgång är sådan att ett jaktprov enligt dessa bestämmelser kan genomföras på ett meningsfullt sätt. Skogsprovets avsikt är att pröva hundens vilja och förmåga att effektivt och självständigt avsöka ett skogsavsnitt. Dessutom ska hundens uppträdande vid viltkontakt bedömas. Provet genomförs på följande sätt: Hundföraren anvisas ett område, som lämpar sig för "såtjakt". Hundföraren sänder in hunden i detta skogsavsnitt men stannar själv utanför. Följande delmoment bedöms: a. Sök Hunden ska självständigt och raskt avsöka anvisad terräng utan stöd av föraren. Villighet att söka ut, sökets vidd. 0. Inget presterat arbete (deltog ej i momentet) 1. Söker inte ut. 2. Sökrundor under 2 min, bristande sökvilja. 3. Sökrundor om 3-5 min, godtagbar sökvilja. 4. Sökrundor om 5-10 min, självständigt sök med bra sökvilja. 5. Sökrundor på 10 min och däröver, självständigt sök med utmärkt sökvilja. 6. Ett alltför självständigt sök utan förarkontakt. 24

25 b. Upptagsförmåga Hundens upptagsförmåga ska visas genom att den ska finna och arbeta på slag från vilt och inte vägra "upptag" av något viltslag. Avser hundens förmåga att utnyttja sökturer och sinnen för att snabbt finna vilt. Hundens effektivitet och förmåga att resa vilt. 0. Inget presterat arbete (deltog ej i momentet) 1. Hunden finner inte vilt, vägrar ta upp särskilt viltslag. 2. Visar bristande upptagsförmåga t ex, rotar på slag, svårt att värdera slagen. 3. Visar god förmåga och vilja att finna vilt. 4. Visar mycket god förmåga och vilja att finna vilt. 5. Visar utmärkt viltfinnarförmåga. c. Drevtid Hundens förmåga att på ett säkert och uthålligt sätt driva hårvilt så länge djuret buktar inom såten bedöms. Hunden får inte vägra att driva något viltslag. Hundens förmåga att säkert följa spåret och anpassa tempot efter svårighetsgraden. 0. Inget presterat arbete (deltog ej i momentet) 1. Hunden driver mindre än 2 min. Utpräglad vinddrivare. 2. Drevtider mindre än 5 min. samt bryter omotiverat, eller vägrar driva funnit vilt. 3. Drevtider 5-10 min. Lämpligt drevsätt. 4. Drevtider min. Lämpligt drevsätt. 5. Drevtider över 20 min. drevet sker till övervägande del inom såten. Längre arbeten på vildsvin, älg, kronhjort, räv eller hare, som går ut ur såten. Lämpligt drevsätt. 6. Drevtider på rådjur eller dovhjort överstigande 30 min. och till övervägande del utanför såten. 25

26 d. Skall Avser att bedöma drevskallet som skall vara ärligt, väl hörbart och pågå så länge som hunden arbetar på löpan. Ärlighet, täthet i skallgivningen. 0. Inget presterat arbete (deltog ej i momentet) 1. Hund som driver tyst, eller endast skallar vid synkontakt. 2. Hund som driver med så gles skallgivning att drevet ej går att följa. 3. Hund med något gles skallgivning. 4. Hund med ett tätt ärligt drevskall. 5. Hund med ett något löst skall. 6. Hund med ett vilseledande löst skall. e. Samarbete Avser att bedöma hundens kontakt (samarbetsvilja) med föraren. Efter avslutat drev ska hunden snabbt ta kontakt med föraren. Hunden ska kunna inkallas då den är utom synhåll för föraren och helst under pågående drev. Hundens kontaktvilja med föraren 0. Inget presterat arbete (deltog ej i momentet) 1. Hund som släpper förarkontakt, inte återvänder inom 2 timmar, eller inte kan kallas in. 2. Hund som endast med stora svårigheter kan kallas in. Bristande återgångar. 3. Hund som visar godtagbar samarbetsvilja. 4. Hund som snabbt finner föraren, kommer snabbt på inkallning vid sök. 5. Hund som går att blåsa av på drev. Prissättning Skogsprov Hunden kan tilldelas Godkänd (Gk) eller Ej Godkänd (Ej Gk). Skuggade fält är ej godkänt arbete. För att hunden som helhet ska bli godkänd erfordras minst godkänd prestation i samtliga prövade egenskaper. Hund får inte godkännas om den visar helt otillfredsställande mentalitet såsom stark skotträdsla, svår handskygghet eller aggressivitet. 26

27 14 Vildsvinsprov Provets genomförande: Hunden ska provas på frilevande vildsvin. Hunden ska genom ett självständigt sökarbete finna vildsvin och därefter aktivt arbeta för att få vildsvinet att lämna såten. Domare och hundförare kan förflytta sig inom såten för att vid lämpligt skogsavsnitt släppa hunden. Hundens sökarbete samt uppträdande vid kontakt med vildsvin. Krav för godkännande: Att hunden uppvisar ett självständigt sök och finner vildsvin. Vid kontakt med vildsvin ska hunden aktivt arbeta för att få vildsvinen att lämna ståndplatsen. Vid en "sprängning" ska hunden under skallgivning driva ett eller flera av svinen ur såten. eller Om hunden vid kontakt med en större grupp av vildsvin eller enstaka stora vildsvin inte lyckas få svinen att lämna ståndplatsen, måste hunden envist (minst 10 minuter) skälla ståndskall. Hunden kan under pågående ståndarbetet uppsöka föraren en gång men måste därefter omedelbart återuppta ståndarbetet. Om hunden trots ett aktivt arbete inte kan få vildsvinen att lämna ståndplatsen skall föraren hjälpa hunden att stöta loss vildsvinen. Hunden skall då omedelbart förfölja vildsvinen och driva dem ur såten. Det ska särskilt beaktas att hundens främsta uppgift är att få vildsvinen att lämna sin ståndplats så att de därmed blottar sig för hundföraren eller passkyttarna. Om hundens arbete skett på små vildsvin, (mindre än 20 kg) utan sugga, kan arbetet inte godkännas. Om hunden mer än en gång skyggat för vildsvin avbryts prövningen och hunden ska inte godkännas. Hund som skadar friskt vilt kan inte godkännas och ska antecknas i resultatlistan. Prissättning Vildsvinsprov Hunden kan tilldelas Godkänd (Gk) eller Ej Godkänd (Ej Gk). 27

28 15 Protest Domslut kan ändras i följande fall: a. Om fel av teknisk art begåtts. b. Om hunden inte haft rätt att delta enligt gällande bestämmelser. Deltagare kan således inte protestera mot domarens bedömning och fria skön. Frågan om ändring av domslut prövas: 1. Efter protest från provdeltagare vars rätt berörs av det klandrade resultatet. 2. Efter anmälan från kommissarien eller från den domare som fattat beslutet. 3. Efter beslut av SKK/SWK att av annan anledning ta upp frågan om ändring av visst domslut. Protest mot domslut ska vara skriftlig. Den skall lämnas till kommissarien innan provet avslutas samma dag som det klandrade domslutet meddelades och vara åtföljd av protestavgift motsvarande anmälningsavgiften. Om protesten lämnas in av någon som inte är berättigad till detta eller om protesten inte är åtföljd av fastställd protestavgift, ska protesten omedelbart avvisas. Sådant beslut fattas av kommissarien. Kommissarien avgör efter hörande av domaren om protesten kan anses befogad. Godkänns protesten ändras hundens pris i resultatlistan alternativt omprövas hunden och protestavgiften återbetalas. Om ett godkännande av protesten medför att hundens pris utgår ur resultatlistan, samt återbetalas förutom protestavgiften, också anmälningsavgiften. Den provdeltagare som berörs av kommissaries beslut kan överklaga till SWKs styrelse. Överklagandet ska ske skriftligt och ska ha inkommit till SWKs styrelse senast två veckor efter dagen för kommissariens beslut. Protest som avslagits av SWKs styrelse kan inom 60 dagar skriftligen överklagas till SKKs Jakthundskommitté. Ändring i resultatlista kan ske inom två år från provtillfället. 28

29

Regler för jaktprov på vildsvin med drivande hund

Regler för jaktprov på vildsvin med drivande hund Gäller från 2012-07-01 till 2017-06-30 Regler för jaktprov på vildsvin med drivande hund SVENSKA KENNELKLUBBEN Har ni många olika djurslag att jaga, tänk lite extra på de som jagar. Många jaktlag använder

Läs mer

2012-07-01 2017-06-30

2012-07-01 2017-06-30 JAKTPROVSREGLER samt anvisningar gällande 2012-07-01 2017-06-0 JAKTPROVSREGLER FÖR RASER TILLHÖRANDE SPECIALKLUBB FÖR KONTINENTALA FÅGELHUNDAR (SKF) Gällande 2012-07-01 2017-06-0 Allmänna bestämmelser

Läs mer

JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR SPANIEL GÄLLANDE FR O M 2007-01-01

JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR SPANIEL GÄLLANDE FR O M 2007-01-01 JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR SPANIEL GÄLLANDE FR O M 2007-01-01 2007-06-19 1 Innehållsförteckning 1 Ändamål sid 3 2 Organisation och godkännande sid 3 3 Rätt att deltaga sid 3-7 4 Ansvar sid 7 5 Anmälan och

Läs mer

Regler för viltspårprov och utbildning av viltspårdomare

Regler för viltspårprov och utbildning av viltspårdomare Gäller från 2012-01-01 till 2016-12-31 Regler för viltspårprov och utbildning av viltspårdomare SVENSKA KENNELKLUBBEN Har ni många olika djurslag att jaga, tänk lite extra på de som jagar. Många jaktlag

Läs mer

JAKTPROVSREGLER FÖR RASER TILLHÖRANDE SPECIALKLUBB FÖR KONTINENTALA FÅGELHUNDAR (SKF) ALLMÄNNA REGLER

JAKTPROVSREGLER FÖR RASER TILLHÖRANDE SPECIALKLUBB FÖR KONTINENTALA FÅGELHUNDAR (SKF) ALLMÄNNA REGLER JAKTPROVSREGLER FÖR RASER TILLHÖRANDE SPECIALKLUBB FÖR KONTINENTALA FÅGELHUNDAR (SKF) Ras tillhörande Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar som saknar rasklubb och/eller rasspecifika bedömningsgrunder

Läs mer

JAKTPROVSREGLER med. anvisningar. vid FÄLTPROV, FJÄLLPROV & SKOGSPROV för BRITTISKA STÅENDE FÅGELHUNDAR

JAKTPROVSREGLER med. anvisningar. vid FÄLTPROV, FJÄLLPROV & SKOGSPROV för BRITTISKA STÅENDE FÅGELHUNDAR JAKTPROVSREGLER med anvisningar vid FÄLTPROV, FJÄLLPROV & SKOGSPROV för BRITTISKA STÅENDE FÅGELHUNDAR ÅGELHUNDKLUBBARNAS F A RBETSUTSKOTT SISK SPK SGSK SSK FASTSTÄLLDA AV SKK 20 JANUARI 2011, ATT GÄLLA

Läs mer

REGELBOK. Svenska Vallhundsklubbens tävlingar och prov

REGELBOK. Svenska Vallhundsklubbens tävlingar och prov REGELBOK 2012 2016 Svenska Vallhundsklubbens tävlingar och prov REGELBOK 2012-2016 Svenska Vallhundsklubben SVaK Är en specialklubb associerad till Svenska Kennelklubben. Klubbens ändamål är att vidareutveckla

Läs mer

Utställnings- och championatbestämmelser. Gäller från 2011-01-10 till 2011-12-31

Utställnings- och championatbestämmelser. Gäller från 2011-01-10 till 2011-12-31 Utställnings- och championatbestämmelser Gäller från 2011-01-10 till 2011-12-31 Agria Klubben för dig som föder upp hundar 200 startpoäng för nya medlemmar Agria Breeders Club ger dig tillgång till förmåner,

Läs mer

Utställnings- och championatregler

Utställnings- och championatregler Gäller från 2012-01-01 till 2016-12-31 Utställnings- och championatregler SVENSKA KENNELKLUBBEN Försäkra din valp nu! Ring ditt lokala hundombud. Vi finns där du finns. 30 % rabatt för valpen Bergslagen/Västmanland

Läs mer

Labradormästerskapet. Regler och Anvisningar. för deltagare, arrangör och funktionärer

Labradormästerskapet. Regler och Anvisningar. för deltagare, arrangör och funktionärer Labradormästerskapet Regler och Anvisningar för deltagare, arrangör och funktionärer Fastställda av Labrador Retrieverklubbens huvudstyrelse 2015-03-03 Labrador Retrieverklubben 2015 REGLER FÖR LABRADORMÄSTERSKAPET

Läs mer

Utställnings- och championatbestämmelser

Utställnings- och championatbestämmelser Svenska Kennelklubben 163 85 SPÅNGA Besöksadress Rinkebysvängen 70 Telefon 08-795 30 00 Telefax 08-795 30 40 Webbplats www.skk.se Telefon Informationsavdelningen 08-795 30 30 E-post Informationsavdelningen

Läs mer

Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler

Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler Gäller från 2014 Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler SVENSKA KENNELKLUBBEN Innehållsförteckning Allmänna regler och anvisningar...5 Anvisningar för bedömningen...9 Disqualified

Läs mer

World Beauceron Special i anslutning till World Dog Show 2008

World Beauceron Special i anslutning till World Dog Show 2008 World Beauceron Special i anslutning till World Dog Show 2008 Kära Beauceronvänner! Svenska Beauceronklubben inbjuder härmed till den officiella rasspecialen torsdagen den 3 juli 2008 Sista anmälningsdag

Läs mer

Anvisningar för utställningar som inte stambokförs

Anvisningar för utställningar som inte stambokförs Gäller från 2011-01-10 Anvisningar för utställningar som inte stambokförs SVENSKA KENNELKLUBBEN Anvisningar för utställningar som inte stambokförs Gäller för länsklubbar, lokala kennelklubbar samt special-

Läs mer

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare Gäller från 2013-01-01 Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare SVENSKA KENNELKLUBBEN Plats för eventuell annons Innehållsförteckning Utbildningsplan för exteriördomare i grundutbildning...

Läs mer

HUND. utställning SVENSKA KENNELKLUBBEN. Regler och bedömningsgång i sammandrag

HUND. utställning SVENSKA KENNELKLUBBEN. Regler och bedömningsgång i sammandrag HUND utställning Regler och bedömningsgång i sammandrag SVENSKA KENNELKLUBBEN HUNDUTSTÄLLNING Alla hundraser har avlats fram för en viss uppgift, till exempel vallning av boskap eller olika typer av jakt.

Läs mer

Gäller från 2015-01-01 till 2015-12-31. Registreringsregler SVENSKA KENNELKLUBBEN

Gäller från 2015-01-01 till 2015-12-31. Registreringsregler SVENSKA KENNELKLUBBEN Gäller från 2015-01-01 till 2015-12-31 Registreringsregler SVENSKA KENNELKLUBBEN Ge din hund samma trygghet hela livet Agria Veterinärvård är en helt ny typ av försäkring för din hund. Det är den enda

Läs mer

UTSTÄLLNINGSBESTÄMMELSER KOMPLETTERANDE DIREKTIV SAMT UTSTÄLLNINGS ORGANISERINGSDIREKTIV (Kennelklubbens styrelse 2.10.2012, gäller fr.o.m. 1.1.

UTSTÄLLNINGSBESTÄMMELSER KOMPLETTERANDE DIREKTIV SAMT UTSTÄLLNINGS ORGANISERINGSDIREKTIV (Kennelklubbens styrelse 2.10.2012, gäller fr.o.m. 1.1. UTSTÄLLNINGSBESTÄMMELSER KOMPLETTERANDE DIREKTIV SAMT UTSTÄLLNINGS ORGANISERINGSDIREKTIV (Kennelklubbens styrelse 2.10.2012, gäller fr.o.m. 1.1.2013) A. UTSTÄLLNINGSBESTÄMMELSER KOMPLETTERANDE DIREKTIV

Läs mer

Lycka till med din valp och välkommen till oss i Svenska Irländsk Setterklubben! Styrelsen för SISK

Lycka till med din valp och välkommen till oss i Svenska Irländsk Setterklubben! Styrelsen för SISK IRLÄNDSK SETTER, röd respektive röd & vit setter Tips och råd till den nyblivne ägaren av irländsk setter Innehållsförteckning: Inledning Vad är en irländsk setter? SISK Utvecklingsperioder Fostran Vardagsskötsel

Läs mer

Rasspecifika Avelstrategier (RAS) för Basset Fauve de Bretagne. Reviderad 2012-12-11

Rasspecifika Avelstrategier (RAS) för Basset Fauve de Bretagne. Reviderad 2012-12-11 Rasspecifika Avelstrategier () för Basset Fauve de Bretagne Reviderad 212-12-11 Sida 1 av 4 Innehållsförteckning (Vid läsning på dator: håll in Ctrl-tangenten och klicka på sidnumret så kommer du direkt

Läs mer

SÄK 2015-02-01. Enligt önskemål så har de punkter där mötet uppfattades vara enigt eller majoriteten var stor för något markerats med rött i texten.

SÄK 2015-02-01. Enligt önskemål så har de punkter där mötet uppfattades vara enigt eller majoriteten var stor för något markerats med rött i texten. SÄK 2015-02-01 Dessa minnesanteckningar har gått på remiss till dem som deltog i Väsbykonferensen. Remissvaren har medfört ett antal justeringar och några rättelser i texten. Enligt önskemål så har de

Läs mer

Avel Information om policy, regelverk och övriga bestämmelser inklusive det genetiska hälsoprogrammet

Avel Information om policy, regelverk och övriga bestämmelser inklusive det genetiska hälsoprogrammet Avel Information om policy, regelverk och övriga bestämmelser inklusive det genetiska hälsoprogrammet 1 Uppdaterad 08-04-29 Ett erbjudande som räcker till många. Agria Flock är en hundvänlig försäkring

Läs mer

Välkommen till Svenska Taxklubben!

Välkommen till Svenska Taxklubben! Välkommen till Svenska Taxklubben! En tax kan du ha till ALLT! Annika Lövgren, Säter 1 Den här broschyren är tänkt att ge dig en kort presentation om följande: 4 Varför ska du välja en tax? 7 Vilka olika

Läs mer

RAS Rasspecifika avelsstrategier

RAS Rasspecifika avelsstrategier RAS Rasspecifika avelsstrategier Nova Scotia Duck Tolling Retriever VERSION 2014-01-02 1 INLEDNING Nova Scotia Duck Tolling Retriever, fortsättningsvis benämnd tollare, är en hundras som under de senaste

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster.

Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster. INFORMATIONSPAKET Jobbcoacher Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster. Det är av den anledningen vi nu på allmän som innehåller det viktigaste om

Läs mer

AVTAL. - bra för alla SVENSKA KENNELKLUBBEN. Information från juridiska avdelningen

AVTAL. - bra för alla SVENSKA KENNELKLUBBEN. Information från juridiska avdelningen AVTAL - bra för alla Information från juridiska avdelningen SVENSKA KENNELKLUBBEN AVTAL bra för alla Avtalet är en trygghet för båda parter och kan utgöra en god försäkring mot framtida bekymmer. Hamiltonstövare

Läs mer

TÄVLINGSREGLEMENTE I Gemensamma bestämmelser VI Distans

TÄVLINGSREGLEMENTE I Gemensamma bestämmelser VI Distans TÄVLINGSREGLEMENTE I Gemensamma bestämmelser VI Distans Gäller fr o m 1 januari 2012 CODE OF CONDUCT 1. Inom all hästsport är omsorgen om och omvårdnaden av hästen av yttersta vikt. 2. Hästens välbefinnande

Läs mer

Arbetsordning för klubbstyrelse och funktionär

Arbetsordning för klubbstyrelse och funktionär SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN Arbetsordning för klubbstyrelse och funktionär Svenska Leonbergerklubben SLBK 2013-08-03 Innehållsförteckning..... 1 Arbetsordning för klubbstyrelse... 2 Policy för SLBK... 2

Läs mer

Svenska Kennelklubben. avtal. information från juridiska avdelningen. Svenska Kennelklubben. avtal

Svenska Kennelklubben. avtal. information från juridiska avdelningen. Svenska Kennelklubben. avtal Svenska Kennelklubben avtal information från juridiska avdelningen Svenska Kennelklubben avtal information från juridiska avdelningen AVTAL BRA FÖR ALLA! Att skriva avtal ska det verkligen vara nödvändig

Läs mer