Säkerhetsdatablad. 1.5 Uppgifter om utländsk tillverkare: Utländsk leverantör : Koivunen Oy, Malminkaari 12, PL 115, Helsinki, Finland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetsdatablad. 1.5 Uppgifter om utländsk tillverkare: Utländsk leverantör : Koivunen Oy, Malminkaari 12, PL 115, 00701 Helsinki, Finland"

Transkript

1 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1 Produktnamn och/eller -nummer: 1.2 Avsedda eller rekommenderade användningsområden: Motorolja 1.3 Företagets namn, adress och telefonnummer: Tillverkare leverantör: Koivunen Ab Gesällvägen Norsborg Sverige Telefon: Fax: Telefonnummer för nödsituationer: Nödtelefon: Ring 112 dygnet runt begär giftinformationen 1.5 Uppgifter om utländsk tillverkare: Utländsk leverantör : Koivunen Oy, Malminkaari 12, PL 115, Helsinki, Finland 2. Farliga egenskaper Klassning: Ej märkningspliktig gällande hälso-, miljö- och brandfarlighet. Övriga hälsofaror: Inandning: Inandning av ånga som bildas endast vid förhöjda temperaturer eller inandning av oljedimma kan orsaka lindrig irritation av svalg, näsa och andningsorgan. Produkten kan orsaka kraftiga frätande skador på slemhinnorna. Hudkontakt: Det förväntas att kortvarig engångsexponering orsakar endast lite irritation. Långvarig och upprepad hudkontakt kan avfetta huden och därmed torka ut huden, vilket kan leda till allvarliga hudskador eller hudinflammation. Stänk i ögonen: Kortvarig exponering förväntas orsaka endast lindrig irritation. Smärta eller rodnad kan förekomma. Förtäring: Ifall produkten aspireras till lungorna, kan den orsaka allvarlig lungskada och kvävning. Använd olja kan innehålla farliga beståndsdelar. Miljöfaror: Produkten flyter på vattenytan vid utsläpp och kan påverka syrebalansen i vattendrag. Produkten kan orsaka skadliga effekter i växter och hos djur ifall de kommer i kontakt med olja betäckt ämne. 3. Sammansättning / information om beståndsdelar Namn CAS-nr./EINECS Vikt-% Symbol R-fraser Basolja - ospeciferad / ca. 100% - - DMSO <3% varvid oljan inte är cancerframkallande. Tillverkaren uppger inte CAS-nummer varvid CAS-nummer för motsvarande ämne har uppgivts. 4. Åtgärder vid första hjälpen Allmänt Sök läkare ifall bestående symtom eller ifall ens tvekan om symptom. Inandning: Sörj för frisk luft. Värme, vila. Sök läkare omedelbart. Ge konstgjord andning ifall andningen är oregelbunden eller har avstannat. Hudkontakt: Sida 1 av 6

2 Tag av nedstänkt klädsel och skor och rengör dem noggrant. Skölj huden med tvål och vatten i minst 15 minuter. Sök läkare ifall bestående irritation eller ifall vävnaden verkar skadad. Stänk i ögonen: Kontrollera ifall kontaktlinser och tag av dem. Stänk i ögonen spolas genast med mycket vatten i 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Sök läkare ifall smärta och rodnad uppkommer eller är bestående. Förtäring: Framkalla ej kräkning. Skölj munnen och drick rikligt med vatten. Sök genast läkare och visa detta säkerhetsdatablad. Information till läkare: Injektion av kolväten under tryck under huden kan orsaka allvarliga skador på vävnader och läkaren bör sköta dessa omedelbart. Ifall förtäring av produkten, kan den aspireras till lungorna vid kräkning. Ifall patienten kräks spontant bör huvudet hållas nedanom låren för att förhindra aspiration. 5. Brandbekämpningsåtgärder Lämpliga släckmedel: Använd som släckmedel skum, pulver eller kolsyra (CO2). Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl: Använd inte kraftig vattenstråle. Vatten kan användas endast för att kyla ned behållare. Särskilda risker vid exponering: Vid förbränning bildas det kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2), svavelväte (H2S), fosforoxider (POx), svaveloxider (SOx) och sot. Särskild skyddsutrustning: Använd bärbar andningsapparat och heltäckande skyddsutrustning vid brand. Övrig information: Kontaminerat släckvatten får inte tömmas ut i avlopp. Kyl ned behållare med vattenspray. 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp Åtgärder till skydd för mänskor: Spill utgör stor halkrisk. Vid stort spill bör man använda en tät kemikalieskyddsdräkt och bärbar andningsapparat. Undvik kontakt med hud och ögon. Åtgärder till skydd för miljön: Om utsläpp i avlopp, jord, eller ytvatten, bör miljömyndigheter informeras. Får ej tömmas i avlopp, yteller grundvatten eller jord. Bör tas tillvara; också kontaminerat sköljvatten hanteras som farligt avfall. Saneringsmetoder: Spill absorberas med absorptionsmedel ( t.ex. universalt absorptionsmedel, sand). Större spill sugs upp med vakuumpump eller övrig explosionssäker utrustning och samlas upp i behållare för återanvändning eller avfallshantering. Rester samlas uppmed organiskt lösningsmedel. Kontaminerat spillområde rengörs med vatten och utspädd tvållösning. Övriga uppgifter:- 7. Hantering och lagring 7.1 Hantering: Undvik bildning av dimma. Lämna inte nedstänkta trasor i byxfickor. Undvik kontakt med hud och ögon. Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma. Skyddsåtgärder av brand- och explosionsfara: Kyl ned behållare som är exponerade för eld med vatten. 7.2 Lagring: Förvaras endast i originalförpackning. Ifall förvaring utomhus bör man säkerställa att behållaren inte kontamineras med vatten. Förvaras torrt och på väl ventilerad plats åtskilt från värme- och antändningskällor samt direkt solljus. Rekommenderat förpackningsmaterial: kolstål, rostfritt stål, polyeten. 7.3 Specifika användningsområden: - Sida 2 av 6

3 8. Begränsning av exponeringen / personligt skydd 8.1 Gränsvärden för exponering: Gränsvärden enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2005:17 Nivågränsvärde (NVG) Takgränsvärde (TGV) Korttidsvärde (KTV) Oljedimma 1 mg/m3 3 mg/m3 Övriga gränsvärden: Tillverkaren uppger följande gränsvärden: Oljedimma: 5 mg/m3 (8h), Finland 8.2Begränsning av exponeringen: Begränsning av exponering på arbetsplatsen: Händerna tvättas före måltider, intagning av drycker, rökning och toalettbesök samt efter slutfört arbetsskede. Säkerställ att det finns nära arbetsplatsen spolningsmöjligheter för ögonen och nöddusch. Undvik att produkten kommer i kontakt med huden och i ögonen. Personlig skyddsutrustning: Andningsskydd: Använd punktutsug vid sprayarbete. Använd andningsskydd med filter A/P3 ifall oljedimmans gränsvärden överskrids. Handskydd: En skyddande hudkräm kan vara till hjälp för att skydda mot exponering. Använd inte kräm efter hudkontakt. Använd värmeresistenta skyddshandskar då produkten hanteras i förhöjda temperaturer. Tillverkaren rekommenderar butylgummi-, nitril-, eller neoprenhandskar. Byt genast handskar då det finns första tecken på att de går sönder eller ifall de kontamineras. Ögonskydd: Använd skyddsglasögon med sidoskydd (enligt standard EN166) ifall stänk eller sprayning är sannolikt; särskilt då materialet upphettas. Hudskydd: Använd oljeresitent skyddsklädsel vid sprayarbete. Observera att läderföremål inklusive skor kan inte rengöras, utan de måste destrueras. Skydd av miljöexponering: Släpp ej ut i avlopp, yt- eller grundvatten ej heller i jordmån. 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1 Allmän information: Utseende: Vätska Lukt: Nästan luktfri Färg: Bärnstensfärgad 9.2 Viktig information för hälsa, miljö och säkerhet: ph - Kokpunkt: >300 o C Flampunkt: >200 o C Tändpunkt: >250 o C Explosionsfara: - lägre gräns 0.6 vol-% - högre gräns 6.5 vol-% Ångtryck: 0.1 kpa, 20 o C Relativ densitet: kg/l, 20 o C Löslighet i vatten: Olöslig Löslighet i organiska lösningsmedel: Löslig i kolvätelösningsmedel Fördelningskoefficient: log Pow: >3 Viskositet: cp (20 o C) Gasdensitet: >1 (luft=1) Avdunstning: < 0.1 (BuAc=1) 10. Stabilitet och reaktivitet. Sida 3 av 6

4 10.1 Förhållande som skall undvikas: Produkten sönderfaller inte vid normalt bruk Material och kemiska produkter som skall undvikas: Förvaras åtskilt från kraftigt oxiderande ämnen Farliga omvandlingsprodukter: Vid förbränning bildas det kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2), vatten, metalloxider, fosforoxider (POx), svaveloxider (SOx) och kväveoxider (NOx). 11. Toxikologisk information Akut toxicitet: Produkten är inte klassad som hälsofarlig eller irriterande. LD50: > 2000 mg/kg, oralt, råtta. (Motsvarande produkt) LD50: > 2000 mg/kg, dermalt, kanin. (Motsvarande produkt) Ifall inandning av stora koncentrationer ånga, men också vid förtäring, kan produkten ge narkotiska effekter, huvudvärk, svindel, trötthet och illamående. Lokala effekter: Inandning: Inandning av ånga som bildas endast vid förhöjda temperaturer eller inandning av oljedimma kan orsaka lindrig irritation av svalg, näsa och andningsorgan. Produkten kan orsaka kraftiga frätande skador på slemhinnorna. Hudkontakt: Det förväntas att kortvarig engångsexponering orsakar endast lite irritation. Långvarig och upprepad hudkontakt kan avfetta huden och därmed torka ut huden, vilket kan leda till allvarliga hudskador eller hudinflammation. Stänk i ögonen: Kortvarig exponering förväntas orsaka endast lindrig irritation. Smärta eller rodnad kan förekomma. Förtäring: Ifall produkten aspireras till lungorna, kan den orsaka allvarlig lungskada och kvävning. Använd olja kan innehålla farliga beståndsdelar. Sensibilitet: Ej uppgifter om att produkten skulle vara allergiframkallande. Långvariga effekter: Vid djurförsök har produkten inte orsakat reproduktionsstörningar. Produkten innehåller inte över 0.1% cancerframkallande, mutagent eller reproduktionstoxiskt ämne. Övriga uppgifter: För basoljans del är det kontrollerat med hjälp av DMSO-extraheringsmetod att det inte finns risk för cancer. Vid användning kontamineras oljan i motorer med små mängder cancerframkallande förbränningsprodukter. Det förväntas ej att kortvarig eller en tidvis förekommande hudkontakt med använd motorolja skulle orsaka effekter hos människa, ifall huden tvättas omsorgsfullt med tvål och vatten. 12. Ekologisk information Produkten är inte klassad som miljöfarlig. Produkten är olöslig i vatten. Produkten är inte biologiskt lätt nedbrytbar och kan orsaka bioackumulering. 12.1Toxicitet: Testdata saknas. Ej klassad som miljöfarlig Rörlighet: Produkten är olöslig i vatten och flyter på vattenytan varvid den kan påverka syrebalansen i vattendrag. Ifall produkten kommer i kontakt med jordmån, kan den tränga sig igenom till grundvattnet och kontaminera det Persistens och nedbrytbarhet: Produkten är inte biologiskt lätt nedbrytbar Bioackumulering: Fördelningskoefficient (log Pow): > 3. Produkten kan orsaka bioackumulering Övriga uppgifter: - Sida 4 av 6

5 Enligt tysk vattenfarlighetsklassning, WGK = 2, är produkten skadlig för vatten. Får ej tömmas i avlopp, yt- eller grundvatten eller jord. Redan små mängder i jordmån kan orsaka kontaminering av dricksvatten. 13. Avfallshantering Produkten är inte klassad men olja bör hanteras som farligt avfall. Se också avfallsförordningen SFS 2001:1063. Rådfråga lokala myndigheter vid omhändertagande av avfall. Ifall återanvändning inte är möjligt, bör produkten destrueras vid godkänt verk för farligt avfall, eller vid verk som har lov att bränna ifrågavarande avfall. Kontaminerad olja överförs i avfallsbehållare och destrueras som farligt avfall. Följ anvisningar enligt hanteringsverk för farligt avfall. Lämplig EWC-kod: ; Avfall av motor-, transmissions- och smöroljor. Kod för förpackning: Förpackningar Rengjorda behållare kan återanvändas. Tag ej av etiketten från ej rengjorda behållare. Nedstänkt klädsel bör destrueras på ett sakenligt sätt. 14. Transportinformation Transport kan äga rum i överensstämmelse med ADR för vägtransport, RID för järnvägstransport och IMDG för sjötransport Landtransport (ADR/RID/GGVSE) ADR/RID-klass: 14.2 Sjötransport IMDG-Code/GGVSee Klass: 14.3 Lufttransport ICAO-TI/IATA-DGR Klass: Ej klassad som farligt gods Ej klassad som farligt gods Ej klassad som farligt gods 15. Gällande föreskrifter I överensstämmelse med EG-lagstiftning om klassificering är produkten inte klassad. Symbol: - Innehåller: - R-fraser: - S-fraser: - Nationella bestämmelser: Brandklass: - Olja samlas upp efter hantering och transporteras till uppsamlingsställe för använd olja. Ifall använd olja destrueras på fel sätt kan detta vara farligt för miljön. Förbjudet att blanda med främmande ämnen såsom lösningsmedel, bromsvätskor och kylvätskor. Undvik långvarig och upprepad hud kontakt med använd olja. 16. Annan information Klartext av R-fraser i sektion 2: Saknas Sida 5 av 6

6 Restriktioner för användning: - Använd litteratur: Leverantörens säkerhetsdatablad (som baserat på producentens säkerhetsdatablad: Sida 6 av 6

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Handelsnamn / beteckning: Avsedd / rekommenderat användningsområde: Tätningsmedel för bränslemotorer Leverantör / Importör

Läs mer

Trebolit Asfaltprimer 2009-06-16 Sidan 1 av 7. TREBOLIT ASFALTPRIMER Art.nr: 60810

Trebolit Asfaltprimer 2009-06-16 Sidan 1 av 7. TREBOLIT ASFALTPRIMER Art.nr: 60810 SÄKERHETSDATABLAD NAMN UTFÄRDAT Trebolit Asfaltprimer 2009-06-16 Sidan 1 av 7 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn: TREBOLIT ASFALTPRIMER Art.nr: 60810 Användningsområde: För behandling av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 7 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 178 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: MATAKI VÄGASFALT KALLMAK Art.nr: 50135401

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD PQ Motorolja 15W-40

SÄKERHETSDATABLAD PQ Motorolja 15W-40 PQ Motorolja 15W-40 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD PQ Motorolja 15W-40 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 30.06.2009 Produktnamn PQ Motorolja 15W-40 Artikelnr. 709 Användningsområde

Läs mer

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs 1. Namnet på beredningen och företaget Caparol Sverige AB Box 36 115 400 13 Göteborg Tel: 031-750 52 00 Fax: 031-46 11 06 Hemsida: www.caparol.se

Läs mer

Säkerhetsdatablad WTX Snow Pro Utfärdat: 2011-03-14 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

Säkerhetsdatablad WTX Snow Pro Utfärdat: 2011-03-14 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20110314 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 TEMAZINC EE 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 TEMAZINC EE 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktnamn 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 008 7395 1.2 Användning av Substansen/Beredningen 1.2.1 Användningsområde

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Lampolja

SÄKERHETSDATABLAD Lampolja Lampolja Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Lampolja SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol WD-40 aerosol Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 27.12.2006 1.1. Produktbeteckning Produktnamn WD-40 aerosol Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 440-2 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Rengöringsmedel.

Läs mer

Produktnamn: Mataki Asfaltkitt Utfärdat: 2012-02-20 Ersätter: 2009-05-20 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Mataki Asfaltkitt Utfärdat: 2012-02-20 Ersätter: 2009-05-20 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Mataki Asfaltkitt Utfärdat: 2012-02-20 Ersätter: 2009-05-20 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: MATAKI ASFALTKITT Art.nr: 50128001

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Aceton

SÄKERHETSDATABLAD Aceton 1 SÄKERHETSDATABLAD 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 2014-08-26 Revisionsdatum 2014-08-26 1.1 Produktbeteckning Produktnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

3.1.2 Koncentration Klassificering reg.nummer 74-98-6/106-

3.1.2 Koncentration Klassificering reg.nummer 74-98-6/106- SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Namnet på ämnet eller beredningen 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Användning av ämnet eller beredningen 1.2.1 Uttryckt i skrift

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 0325-800 00 0325-803 27. ccc.se@nexans.com

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 0325-800 00 0325-803 27. ccc.se@nexans.com Sida 1 (6) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Användningsområde Leverantör Lösningsmedel NEXANS IKO SWEDEN AB 514 81 GRIMSÅS Tel.: Fax: E-post: 025-800 00 025-80 27 ccc.se@nexans.com

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2010-12-01 Version 2.0 Ersätter: 2004-09-17 Balsamterpentin 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2010-12-01 Version 2.0 Ersätter: 2004-09-17 Balsamterpentin 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: Kemiskt namn: Användningsområden: Terpentinolja, vegetabiliska terpener Lösningsmedel Leverantör: Claessons Trätjära AB Adress: Järnmalmsgatan

Läs mer

Säkerhetsdatablad KSE 510 Utfärdat: 2008-03-24 Versionsnummer: 3 Omarbetad: 2014-08-24 Sida: 1

Säkerhetsdatablad KSE 510 Utfärdat: 2008-03-24 Versionsnummer: 3 Omarbetad: 2014-08-24 Sida: 1 Utfärdat: 20080324 Versionsnummer: 3 Omarbetad: 20140824 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD GELINS Olja för högtryckstvätt 15W-40

SÄKERHETSDATABLAD GELINS Olja för högtryckstvätt 15W-40 GELINS Olja för högtryckstvätt 15W-40 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD GELINS Olja för högtryckstvätt 15W-40 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 07.07.2000 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-11-28 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-11-28 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-11-28 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING LiGna Svartbets 1373 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning ERADUR LÄTT OCH RENT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 NMX KALLAVFETTNING 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 NMX KALLAVFETTNING 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktkod 02-811 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Aceton

SÄKERHETSDATABLAD Aceton Aceton Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Aceton SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD STARTA Motorolja 10W-40

SÄKERHETSDATABLAD STARTA Motorolja 10W-40 STARTA Motorolja 10W-40 Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD STARTA Motorolja 10W-40 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 12.04.2000 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD AMOIL Avfettning Maxi

SÄKERHETSDATABLAD AMOIL Avfettning Maxi AMOIL Avfettning Maxi Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD AMOIL Avfettning Maxi AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 30.11.2010 1.1. Produktbeteckning Produktnamn AMOIL

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

CORROSTABIL ROSTSTOPP

CORROSTABIL ROSTSTOPP Internkod: 22630 / 22642 Revisionsdatum: 2006.12.01 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Revisionsdatum 2006.12.01 Producent, importör SEAB AB Charlottenbergs Gård 195 92 Märsta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SCANTECH CYANOFREE

SÄKERHETSDATABLAD SCANTECH CYANOFREE SCANTECH CYANOFREE Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD SCANTECH CYANOFREE 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 07.01.2009 Produktnamn SCANTECH CYANOFREE Artikelnr. 880014 Produktgrupp

Läs mer