Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31"

Transkript

1 Sida: 1 / 8 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget SDS Identifierare EU-5-13 (Rev. 1) 1.1 Produktbeteckning Rörelektrod för svetsning. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Ämnets användning / tillredningen Svetsprocess. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Tillverkare/leverantör: Tillverkare, utanför EU: Kobe Steel, Ltd., Welding Business 100-1, Miyamae Fujisawa JAPAN Ombud i EU: Kobelco Welding of Europe BV Eisterweg PN Heerlen The Netherlands Tel.: Fax: Område där upplysningar kan inhämtas: 1.4 Telefonnummer för nödsituationer: Tel: (från 8:30 till 17:00, mån-fre.) 2 Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 GHS08 hälsofara Carc. 2 STOT RE 2 H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. GHS07 Skin Sens. 1 H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. Klassificering enligt rådets direktiv 67/548/EG eller direktiv 1999/45/EG Xn; Hälsoskadlig R20/21/ /20: Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring. Misstänks kunna ge cancer. Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning. Xi; Allergiframkallande R43: Kan ge allergi vid hudkontakt. Speciella hänvisningar beträffande risker för människa och miljö: Produkten är märkningspliktig på grundval av beräkningsmetoden för EG:s "Allmänna klassificeringsdirektiv för tillredningar" i sin slutgiltiga version. Klassificeringssystem: Klassificeringen motsvarar aktuella EG-listor, men har kompletterats med uppgifter ur facklitteratur och med firmauppgifter. 2.2 Märkningsuppgifter Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen. (Fortsättning på sida 2)

2 Sida: 2 / 8 Farosymboler (Fortsättning från sida 1) GHS07 GHS08 Signalord Varning Riskbestämmande komponenter för etikettering: nickel powder (particle diameter < 1 mm) Faroangivelser H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Skyddsangivelser P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P321 Särskild behandling (se på etiketten). P405 Förvaras inlåst. P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter. 2.3 Andra faror Undvik ögonkontakt och inandning av damm från produkten. Hudkontakt är vanligtvis inte skadligt men bör undvikas för att förhindra eventuell allergisk reaktion. När produkten används vid svetsning är de största farorna elchock, rök, gaser, strålning, stänk, slagg och värme. Chock: Elchock kan vara dödlig. Rök: Överexponering av svetsrök kan ge symptom som yrsel, illamående, torrhet eller irritation i näsa, hals och ögon. Kronisk överexponering av svetsrök kan påverka lungfunktionen. Gaser: Gaser kan orsaka gasförgiftning. Strålning: Ljusbågsstrålar kan ge allvarliga skador på ögon och hud. Stänk, slagg och värme: Stänk och slagg kan skada ögonen. Stänk, slagg, smält metall, ljusbågsstrålar och varma svetsar kan orsaka brännskador och orsaka bränder. Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen PBT: Inte uppfyller specifika kriterier som anges i bilaga XIII till förordning 1907/2006 och de substanser inte betraktas som ett PBT. vpvb: Inte uppfyller specifika kriterier som anges i bilaga XIII till förordning 1907/2006 och de substanser inte betraktas som ett vpvb. * 3 Sammansättning/information om beståndsdelar 3.2 Kemisk karakterisering: Blandningar Beskrivning: Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser. Farliga ingredienser: CAS: EINECS: CAS: EINECS: titanium dioxide ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen nickel T R48/23; Xn R40; Xi R43 R52/53 Carc. Cat. 3 Carc. 2, H351; STOT RE 1, H372; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H % 5% (Fortsättning på sida 3)

3 Sida: 3 / 8 CAS: EINECS: CAS: EINECS: manganese Xn R48 kaliumfluorosilikat T R23/24/25 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331 Ytterligare hänvisningar: De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16. (Fortsättning från sida 2) 5% 1% 4 Åtgärder vid första hjälpen 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Vid inandning: Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare. Vid kontakt med huden: Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant. Om hudirritation kvarstår, kontakta läkare. Vid kontakt med ögonen: Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten. Vid förtäring: Om besvär kvarstår, kontakta läkare. Elektrisk stöt: Stäng av och koppla ifrån strömmen. Om den skadade är halvt eller helt medvetslös, frigör andningsvägarna. Om den skadade personen inte kan andas, ge konstgjord andning. Om det inte går att känna någon puls, massera hjärtat och ge konstgjord andning. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande. 5 Brandbekämpningsåtgärder 5.1 Släckmedel Lämpliga släckningsmedel: CO2, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle eller alkoholbeständigt skum. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande. 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Speciell skyddsutrustning: Standard skyddskläder för brandmän. 6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Erfordras ej. 6.2 Miljöskyddsåtgärder: Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten. 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering: Omhänderta förorenat material som avfall enligt punkt 13. Se till att ventilationen är tillräcklig. Städa upp mekaniskt. 6.4 Hänvisning till andra avsnitt Information beträffande säker hantering se kapitel 7. Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8. Information beträffande avfallshantering se kapitel Hantering och lagring 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Effektiv avdamning. Vid sakkunnig användning krävs inga speciella åtgärder. Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd: Inga speciella åtgärder krävs. (Fortsättning på sida 4)

4 Sida: 4 / 8 (Fortsättning från sida 3) 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Lagring: Krav på lagerutrymmen och behållare: Inga speciella krav. Hänvisningar beträffande sammanlagring: Inre hölje: Platspåse Yttre hölje: Kartong Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren: Förvara behållaren tätt tillsluten. Förvara förbrukningsmaterial för svetsning i ett rum med torrt klimat. Förvara inte förbrukningsmaterialet på golvet eller intill en vägg. Förvara inte heller förbrukningsmaterial för svetsning nära kemikalier som till exempel syror då det kan uppstå kemiska reaktioner. 7.3 Specifik slutanvändning Svetsprocess. 8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd Ytterligare hänvisningar beträffande utformning av tekniska anläggningar: Inga övriga uppgifter, se punkt Kontrollparametrar Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas: titanium dioxide OEL Nivågränsvärde: 5 mg/m³ totaldamm nickel OEL Nivågränsvärde: 0,5 mg/m³ S, totaldamm manganese OEL Nivågränsvärde: 0,2* 0,1** mg/m³ (som Mn) *totaldamm **respirabelt damm Ytterligare hänvisningar: De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt. 8.2 Begränsning av exponeringen Personlig skyddsutrustning: Allmänna skydds- och hygienåtgärder: Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av. Tvätta händerna före raster och efter arbetet. Undvik kontakt med ögonen och huden. Andningsskydd: Använd respirabel rökrespirator eller luftförsedd respirator under svetsning i trånga utrymmen eller där punktutsug eller ventilation inte klarar att hålla värdena under tröskelvärde vid kortfristig exponering. Handskydd: Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning. Handskmaterialrekommendationer kan inte ges för produkt/tillredning/kemikalielösning, då inga tester genomförts. Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation. Handskmaterial Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen. Handskmaterialets penetreringstid Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas. Ögonskydd: Erfordras ej. (Fortsättning på sida 5)

5 Sida: 5 / 8 (Fortsättning från sida 4) 9 Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Allmänna uppgifter Utseende: Form: Fast ämne Elektrod Färg: Grå Lukt: Luktfri Lukttröskel: ph-värde: Ej användbar. Tillståndsändring Smältpunkt/smältområde: Kokpunkt / kokområde: Flampunkt: Ej användbar. Lättantändlighet (fast, gasformig): Tändtemperatur: Sönderdelningstemperatur: Självantändbarhet: Produkten är ej självantändande. Explosionsfara: Produkten är ej explosiv. Explosionsgränser: Nedre: Övre: Ångtryck: Ej användbar. Densitet: Relativ densitet Ångdensitet Ej användbar. Förångningshastighet Ej användbar. Löslighet i / blandbarhet med Vatten: Olöslig. Fördelningskoefficient (n-octanol/vatten): Viskositet: Dynamisk: Kinematisk: Ej användbar. Ej användbar. Lösningsmedelhalt: Organiska lösningsmedel: 0,0 % VOC (EG) 0,00 % 9.2 Annan information Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande. 10 Stabilitet och reaktivitet 10.1 Reaktivitet Kontakt med kemiska substanser som syror kan orsaka gasbildning Kemisk stabilitet Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas: Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning Risken för farliga reaktioner Reaktion med syror, alkalier och oxidationsmedel Förhållanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande Oförenliga material: Undvik kontakt med: starka syror, alkalier och oxidationsmedel Farliga sönderdelningsprodukter: Skadliga nedbrytningsprodukter inkluderar produkter från förångning, reaktion eller oxidering av materialen listade i sektion 2 samt de från basmetall och hölje. (Fortsättning på sida 6)

6 Sida: 6 / 8 Mangan har låg exponeringsgräns vilket gör att den lätt överskrids i vissa länder. Förväntade gasformiga produkter inkluderar koloxid, kväveoxid och ozon. Förväntade rökbeståndsdelar från produkten kan innehålla metalloxider som: Rökanalyser (wt%): Fe: < 70 Mn: < 15 F: < 7 Cr: - Ni: <3 Pb: - (Fortsättning från sida 5) 11 Toxikologisk information 11.1 Information om de toxikologiska effekterna Inandning av svetsrök och gaser kan vara skadligt för hälsan. Sammansättningen och mängden av dem båda är beroende av vilka material som används, processen, tillvägagångssätt samt vilka förbrukningsvaror som används. Akut toxicitet: Tillgängliga data: Överexponering av gaser, rök och damm kan irritera ögon, lungor, näsa och hals. Vissa giftiga gaser som är förenade med svetsning kan orsaka lungödem, vattensjuka och dödsfall. Akut överexponering kan visa symptom som till exempel rinnande ögon, irritation i näsa och hals, huvudvärk, yrsel, andningsbesvär, frekvent hosta eller bröstsmärtor. Exponering för fluoridjoner kan orsaka hypokalcemi vilket är en kalciumbrist i blodet som kan resultera i muskelkramper och inflammation samt slemhinnedöd. Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden: manganese Oral LD mg/kg (rat) Primär retningseffekt: på huden: Ingen irritationsrisk. på ögat: Ingen irritationsrisk. Sensibilisering: Möjlig sensibilisering genom hudkontakt. Subakut till kronisk toxicitet: Nickel anses vara ett cancerframkallande ämne. Överexponering av nickelrök under lång tid kan också orsaka lungfibros och lungödem. Överexponering av luftföroreningar kan leda till att de ackumulerar i lungorna. Ett tillstånd som visar sig som mörka fläckar på lungröntgen. Skadenivån på förändringen står i proportion till längden av exponeringen. Förändringarna kan vara orsakade av icke arbetsrelaterade faktorer som till exempel rökning och liknande. Exponering för gaser, damm och rök från svetsning och tillhörande processer under lång tid kan bidra till irritation i lungorna eller orsaka dammlunga. Överexponering av manganföreningar kan påverka det centrala nervsystemet vilket visar sig genom symptom som svaghet, sömnighet, muskelsvaghet, emotionella störningar och spastisk gång. Effekten av mangan på nervsystemet är oåterkallelig. Exponering genom inandning under lång tid av kristallin kiseloxid som överstiger det yrkeshygieniska gränsvärdet kan leda till silikos (stendammslunga; utveckling av torra knutor på lungvävnaden). Det hör även samman med ett antal andra sjukdomar (bronkit, emfysem etc.). Rökning kan öka risken för skadliga biverkningar. Inandning av för mycket järnoxid under lång tid kan orsaka svetsarlunga. Detta kan ses på lungröntgen men ger lite eller inga besvär. Kronisk överexponering av järn (>50-100mg Fe per dag) kan resultera i patologisk deposition av järn i vävnader vilket ger symptom som cystisk fibros, typ 1-diabetes, typ 2-diabetes och skrumplever. Kronisk upptagning av fluorid kan leda till osseous fluorosis, ökad radiografisk densitet av skelettet samt fläckar på tänderna. CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper) Nickel anses vara ett cancerframkallande ämne. Överexponering av nickelrök under lång tid kan också orsaka lungfibros och lungödem. Kristallin kiseloxid är klassat som cancerframkallande hos människor (Grupp I) av IARC (International Agency for Research on Cancer). Svetsrök (utan närmare specifikation) är möjligen cancerframkallande hos människor. (Fortsättning på sida 7)

7 Sida: 7 / 8 Carc. 2 (Fortsättning från sida 6) 12 Ekologisk information 12.1 Toxicitet Akvatisk toxicitet: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande Bioackumuleringsförmåga Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande Rörligheten i jord inte mobil Ytterligare ekologiska hänvisningar: Allmänna hänvisningar: Vattenföroreningsklass 2 (Självutvärdering): risk för vattenförorening. Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet. Risk för förorening av dricksvattnet redan när små mängder tränger ner i marken Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen PBT: Inte uppfyller specifika kriterier som anges i bilaga XIII till förordning 1907/2006 och de substanser inte betraktas som ett PBT. vpvb: Inte uppfyller specifika kriterier som anges i bilaga XIII till förordning 1907/2006 och de substanser inte betraktas som ett vpvb Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande. 13 Avfallshantering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Rekommendation: Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet. Ej rengjorda förpackningar: Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter. 14 Transport information 14.1 UN-nummer ADR, ADN, IMDG, IATA Utgår 14.2 Officiell transportbenämning ADR, ADN, IMDG, IATA Utgår 14.3 Faroklass för transport ADR, ADN, IMDG, IATA Klass Utgår 14.4 Förpackningsgrupp ADR, IMDG, IATA Utgår 14.5 Miljöfaror: Marine pollutant: Nej 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder Ej användbar Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden UN "Model Regulation": - Ej användbar. (Fortsättning på sida 8)

8 Sida: 8 / 8 (Fortsättning från sida 7) 15 Gällande föreskrifter 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö Varningstext på etikett: VARNING: SKYDDA dig själv och andra. Läs och förstå denna information. RÖK OCH GAR kan skada din hälsa. LJUSBÅGSSTRÅLAR kan skada ögonen och bränna huden. ELCHOCK kan DÖDA. Läs och förstå tillverkarens instruktioner, säkerhetsdatablad och din arbetsgivares säkerhetsföreskrifter före användning. Håll huvudet borta från röken. Sörj för god ventilation, utsug vid bågen, eller både och, för att förhindra inandning av rök och gaser. Bär korrekta skydd för ögon, öron och kropp. Rör ej frilagda elektriska delar Kemikaliesäkerhetsbedömning: En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts. 16 Annan information Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produktegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande. Relevanta fraser H301 Giftigt vid förtäring. H311 Giftigt vid hudkontakt. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H331 Giftigt vid inandning. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. R23/24/25 Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring. R40 Misstänks kunna ge cancer. R43 Kan ge allergi vid hudkontakt. R48 Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering. R48/23 Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning. R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Förkortningar och akronymer: RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) ICAO: International Civil Aviation Organization NOEC: No Observed Effect Concentration IC50: Inhibition Concentration, 50 percent ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent * Data ändrade gentemot föregående version

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 9 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdag: 07.06.2011 Produktbeteckning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 7 * AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 7 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Ingen ytterligare

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Datum för utskrift: 10.04.2014 Versionsnummer 1

Säkerhetsdatablad. Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Datum för utskrift: 10.04.2014 Versionsnummer 1 Sida: 1 / 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Artikelnummer: 030.790 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 8 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Datum för när säkerhetsdatabladet sammanställdes: 26.10.2009 1.1 Produktbeteckning Artikelnummer: 9006.0136 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 7 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Handelsnamn: BRUNOX Carbon Care Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Sida: 1 / 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Datum för när säkerhetsdatabladet sammanställdes: 01.03.2003 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Kit Components. Klenow frag. Exo minus, 100u. DNA Polymerase 10X Buffer Klenow Frag. Exo minus

Kit Components. Klenow frag. Exo minus, 100u. DNA Polymerase 10X Buffer Klenow Frag. Exo minus 07/25/2014 Kit Components Product code M2181 Components: M195 M218 Description Klenow frag. Exo minus, 100u DNA Polymerase 10X Buffer Klenow Frag. Exo minus Sida: 1 / 6 * AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 9 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdag: 15.07.2004 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Kit Components. Wizard SV 96 DNA Binding Plate, 100pack. SV 96 DNA Binding Plate - Article DNA Elution Plate - Article

Kit Components. Wizard SV 96 DNA Binding Plate, 100pack. SV 96 DNA Binding Plate - Article DNA Elution Plate - Article 07/24/2014 Kit Components Product code A2278 Components: A227 A228 Description Wizard SV 96 DNA Binding Plate, 100pack SV 96 DNA Binding Plate - Article DNA Elution Plate - Article Sida: 1 / 6 * AVSNITT

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 6 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Artikelnummer: A8211 CAS-nummer: 11061-68-0 EG-nummer: 234-279-7 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 äkerhetsdatablad ida: 1 / 6 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Handelsnamn: CoTube pth IRMA tandards 0-6, L1 Artikelnummer: 191-2303, 191-2304, 191-2305, 191-2306, 191-2307,

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 6 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Ämnets användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 9 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdag: 30.03.2012 1.1 Produktbeteckning Registreringsnummer EC: 203-726-8 REACH: 01-2119444314-46-XXXX 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 äkerhetsdatablad ida: 1 / 6 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Handelsnamn: HR erum Proteins by CE Conditioning Buffer Artikelnummer: 194-5102 Relevanta identifierade

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 äkerhetsdatablad ida: 1 / 8 * AVNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 6 * 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: FÜLL- und REPARATURMAS SF 80 Artikelnummer: 6169/3 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 6 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Artikelnummer: 2181 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 5 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: FÜLL- und REPARATURMAS SF 80 Artikelnummer: 6169/3 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 10 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Ämnets användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 8 * AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 5 * 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Artikelnummer: 6692/17 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 5 * 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Artikelnummer: 01437/3 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 PEROCID

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 PEROCID Sida 1 av 8 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FLOORTOP

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FLOORTOP Sida 1 av 9 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Reinigungselektrolyt

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Reinigungselektrolyt Sida 1 av 9 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktkod: rengöring elektrolyt 42,0411,015 42,0411,052 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Calexan forte

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Calexan forte Sida 1 av 8 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. 010.000 Renia - QuickSohl, lederfarben

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. 010.000 Renia - QuickSohl, lederfarben Sida 1 av 12 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FINO AUTOBOND 37690/ 37690S

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FINO AUTOBOND 37690/ 37690S Sida 1 av 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning FINO AUTOBOND Attachmentklister 37690/ 37690S 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 äkerhetsdatablad Version: 2 ida: 1 / 11 * AVNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktbeteckning ProMyr XR 630 Registreringsnummer Ej applicerbar. 1.2 Relevanta

Läs mer