Nationella miljöhälsoenkäten sammanställning av resultat för Västerbottens län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationella miljöhälsoenkäten 2007 - sammanställning av resultat för Västerbottens län"

Transkript

1 Nationella miljöhälsoenkäten sammanställning av resultat för Västerbottens län 1

2 Förord Denna rapport är framtagen under vintern 2008/09 av Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet på uppdrag av Länsstyrelsen Västerbotten. Rapporten utgör en redogörelse för en del av de resultat som framkommit i samband med den nationella miljöhälsoenkäten för Ett urval frågor, baserat på vad som är mest relevant för länet, har tagits med i rapporten. Resultaten presenteras i stapeldiagram som visar svarsfrekvens i länet parallellt med svarsfrekvens för riket som helhet. Denna uppställning är genomgående för hela rapporten. Slutsatser om orsaker till skillnader mellan länet och landet i övrigt har inte gjorts. Under avsnittet Inledning görs en kort sammanfattning av de viktigaste avvikelserna som påträffats för länet. 2

3 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 5 Hälsa... 6 Rökvanor Solvanor Boende och boendemiljö Livsmedel och vatten Telefoni Hälsa och miljö

4 Inledning Rapporten utgör en deskriptiv sammanställning av utvalda frågor från den nationella miljöhälsoenkäten från 2007 (NMHE 07). Valet av frågor har utgått från ett miljö- och hälsoperspektiv och gjorts i samråd med Länsstyrelsen. Frågorna har sammanställts i stapeldiagram där den procentuella fördelningen av svar visas för Västerbotten och hela landet separat. För vissa frågor har även resultaten från 1999 års miljöhälsoenkät i Västerbotten lagts till figurerna. Resultaten redovisas grupperat till sju olika ämnesområden: Hälsa, Rökvanor, Solvanor, Boende och boendemiljö, Livsmedel och vatten, Telefoni samt Hälsa och miljö. Varje avsnitt inleds med en översikt av de frågor som ligger tillgrund för resultatfigurerna. I denna rapport redovisas inga statistiska test av skillnader i svar mellan Västerbotten och övriga Sverige, eller några försök till tolkningar av vilka avvikelser som antas slumpmässiga respektive antas spegla verkliga eller betydelsefulla skillnader. Fördjupade analyser kan senare komma att ske inom vissa ämnesområden. Totalt inbjöds 1500 slumpmässigt utvalda personer i Västerbotten i åldrarna 18 till 80 år. Svarsfrekvensen på den nationella miljöhälsoenkäten 2007 var efter fyra påminnelser 59.4% för hela landet och 61.2% för Västerbotten. En generell slutsats kring svaren från länet är att de i många avseenden är ganska lika riksgenomsnittet, även inom områden där man kan förvänta en annan bild. Exempelvis finns det obetydliga skillnader när det gäller besvär av vedeldning. Förklaringen är troligen dels att mänga i länet bor i samhällen med fjärrvärme och att vedeldning är tämligen vanligt på mindre orter i hela landet. Närmare 13 procent av Västerbottningarna tror dock att utomhusluften vid bostaden har negativ eller mycket negativ påverkan på hälsan, vilket är en något större andel än i riket. Detta kan bero på att vinterklimatet här ger mer problem med stillastående luft som får avgaser och rök att ligga kvar länge. Ungefär var tionde länsbo anger att de under senaste tremånadersperioden varje vecka har besvärats av trafikbuller. Det är en lika stor andel som i riket. Astma är lite vanligare i länet än i riket, vilket även tidigare undersökningar visat. Likaså är besvär av torr inomhusluft vanligare här. Det beror på att kall luft kan bära lite fukt och blir torr när den uppvärms. Andelen dagligrökare är i Västerbotten lägre än i riket, likaså andelen som besväras av tobaksrök exempelvis i bostaden. Om man jämför med förra miljöhälsoenkäten 1999 ser man att färre nu är besvärade av andras tobaksrök, vilket torde vara ett resultat av att rökförbud införts på fler platser såsom restauranger. I riket har var femte person vetskap om att radonhalten har mätts i deras bostad. I Västerbotten är andelen lägre, knappt 13 procent. Drygt 40 % i länet vet att radon inte har mätts och många vet inte om någon mätning har skett. Trots bristen på kunskap om radonhalten svarar majoriteten i Västerbotten att de tror att radonhalten har en negativ eller mycket negativ påverkan på deras hälsa. 4

5 Bakgrund I Länsstyrelsens regionala miljöövervakningprogram ingår programområde Hälsorelaterad miljöövervakning. Denna miljöövervakning inriktar sig främst på kartläggning av hälsotillståndet hos befolkningen samt den hotbild som finns gentemot människors hälsa. Undersökningar och eventuell provtagning inriktar sig då på förekomsten av skadliga ämnen i kost, vatten och luft. Hälsofarlig strålning samt störande buller ligger också inom ramen för denna verksamhet. Länsstyrelsen valde att inom ramen för den regionala miljöövervakningen delta i 2007 års nationella miljöhälsoenkät genom att komplettera denna med 1000 st frågeformulär utöver de befintliga 500 st som normalt skickas ut. Syftet med förtätningen är att höja kvalitén på de data som beskriver länets befolknings upplevda hälsa. Socialstyrelsen är den myndighet som samordnar och ansvarar för utgivningen av den nationella miljöhälsorapporten. Uppdraget att utföra sammanställningen av resultatet i den nationella rapporten har Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet samt Arbets- och miljömedicin vid Stockholms läns landsting. Sammanställningen utkommer som en nationell miljöhälsorapport vart fjärde år. För Västerbottens läns länsstyrelse har intresset legat på att göra en jämförelse mellan länet och landet i övrigt. Då den nationella rapporten inte innehåller någon närmare granskning av de regionala skillnaderna i landet bidrar istället denna rapport till att belysa dessa och därmed lyfta fram vad som är utmärkande för länet. Länsstyrelsen lämnade under hösten 2008 i uppdrag till Umeå universitet att ta fram en enkel rapport som visar de nationella enkätsvaren jämfört med de från länet. Resultaten från den nationella miljöhälsoenkäten, liksom ett utkast till denna rapport offentliggjordes den 12 februari

6 Hälsa Under kapitlet hälsa kommer vi att redovisa svaren på frågorna som rör det allmänna hälsotillståndet. Frågorna är: Är du känslig/överkänslig eller allergisk mot något av följande och hur allvarliga är i så fall dina besvär (efter medicinering om du tar någon medicin)? a) Pollen b) Katt c) Hund d) Häst e) Gnagare f) Mögel g) Kvalster h) Födoämnen i) Dofter från t.ex. parfym, rengöringsmedel, trycksvärta j) Kosmetika eller produkter för hudvård och personlig hygien k) Amalgam l) Elektriska och magnetiska fält Har du eller har du haft någon av följande sjukdomar? a) Astma b) Allergiska besvär c) Hösnuva eller någon annan form av allergisk snuva d) Andra besvär från näsan (ofta återkommande nysning, klåda, nästäppa m.m.) e) Kronisk luftrörskatarr (bronkit) eller emfysem) f) Hjärt- och kärlsjukdom Har du de senaste 3 månaderna haft sådana besvär från luftvägarna (näsa, hals eller luftrör) att det någon dag hindrat dig i ditt dagliga liv? Har du av läkare fått diagnosen astma? Har du de senaste 12 månaderna haft astmabesvär? Har du av läkare fått diagnosen kronisk luftrörskatarr (bronkit) eller emfysem? Är du allergisk eller överkänslig mot nickel? Har du av läkare fått diagnosen högt blodtryck? Har du under de senaste 3 månaderna haft irriterande, täppt eller rinnande näsa? 6

7 Har du under de senaste 3 månaderna känt dig besvärad av något av följande i eller i närheten av din bostad? a) Bilavgaser b) Vedeldningsrök c) Lukt från djurstallar d) Lukt från industrier e) För torr luft f) Damm g) Andras tobaksrök h) Instängd (dålig) luft i) Drag Har du under de senaste 12 månaderna fått andnöd, pip i bröstet eller svår hosta a) vid kyla b) i dammiga miljöer c) i rökiga miljöer d) av bilavgaser eller andra luftföroreningar e) av starka dofter, parfym, kryddoft, rengöringsmedel, trycksvärta etc. Har du under de senaste 12 månaderna blivit täppt i näsan eller fått rinnande näsa a) vid kyla b) i dammiga miljöer c) i rökiga miljöer d) av bilavgaser eller andra luftföroreningar e) av starka dofter, parfym, kryddoft, rengöringsmedel, trycksvärta etc. 7

8 Är du känslig/överkänslig eller allergisk mot något av följande och hur allvarliga är i så fall dina besvär (efter medicinering om du tar någon medicin)? 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 Har du eller har du haft någon av följande sjukdomar? 14

15 15

16 16

17 Har du de senaste 3 månaderna haft sådana besvär från luftvägarna (näsa, hals eller luftrör) att det någon dag hindrat dig i ditt dagliga liv? Har du av läkare fått diagnosen astma? 17

18 Har du de senaste 12 månaderna haft astmabesvär? Har du av läkare fått diagnosen kronisk luftrörskatarr (bronkit) eller emfysem? 18

19 Är du allergisk eller överkänslig mot nickel? Har du av läkare fått diagnosen högt blodtryck? 19

20 Har du under de senaste 3 månaderna haft irriterande, täppt eller rinnande näsa? Har du de senaste 3 månaderna känt dig besvärad av något av följande i eller i närheten av din bostad? 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 Har du under de senaste 12 månaderna fått andnöd, pip i bröstet eller svår hosta 25

26 26

27 Har du de senaste 12 månaderna blivit täppt i näsan eller fått rinnande näsa 27

28 28

29 29

30 Rökvanor I kapitlet rökvanor redovisas följande frågor angående rökning: Röker du? Röker någon annan person i ditt hushåll? Hur ofta utsätts du för andras tobaksrök i bostaden? Hur ofta utsätts du för andras tobaksrök på annan plats (café, bar, restaurang, i bilen etc.)? 30

31 Röker du? Röker någon annan person i ditt hushåll? 31

32 Hur ofta utsätts du för andra tobaksrök i bostaden? 32

33 Hur ofta utsätts du för andras tobaksrök på annan plats (café, bar restaurang, i bilen etc.)? 33

34 Solvanor Här redovisas svar på frågor angående solvanor. Hur gör du när det är vackert sommarväder? Ungefär hur många gånger under de senaste 12 månaderna har du bränt dig i solen eller i solarium så att huden både blev röd och sved? a) I solarium b) På sjön c) I fjällen d) Vid badplats i Sverige (t.ex. hav, sjö, pool) e) Vid badplats utomlands (t.ex. hav, sjö, pool) 34

35 Hur gör du när det är vackert sommarväder? Ungefär hur många gånger under de senaste 12 månaderna har du bränt dig i solen eller i solarium så att huden både blev röd och svullen? 35

36 36

37 37

38 Boende och boendemiljö Nedan redovisas svaren på följande frågor angående boende och boendemiljö: Vilken typ av bostad bor du i? Äger eller hyr du din bostad? Hur många personer, inklusive dig själv, bor regelbundet i bostaden? Hur länge har du bott i din nuvarande bostad? Har din bostad fönster som vetter direkt mot 1) större gata eller trafikled 2) mindre gata eller lokalgata 3) järnväg (inkl. tunnelbana, spårvagn etc.) 4) industri eller industriområde 5) innergård eller bakgård 6) trädgård eller park 7) natur (t.ex. skog, sjö, äng, öppet fält) 8) annat än det uppräknade Har ditt sovrum fönster som vetter direkt mot 1) större gata eller trafikled 2) mindre gata eller lokalgata 3) järnväg (inkl. tunnelbana, spårvagn etc.) 4) industri eller industriområde 5) innergård eller bakgård 6) trädgård eller park 7) natur (t.ex. skog, sjö, äng, öppet fält) 8) annat än det uppräknade Hur tycker du att luftkvaliteten i stort sett är i och i närheten av din bostad? a) Vardagsrum b) Sovrum c) Bostaden som helhet d) Utanför bostaden Hur värms din bostad i huvudsak upp? 1) Oljeeldning 2) Eldning i panna med ackumulatortank (ved, flis, pellets etc.) 3) Eldning i panna utan ackumulatortank (ved, flis, pellets etc.) 4) Eldning i öppen spis, kakelugn, braskamin etc. 5) Annan eldning (gas, kol etc.) 6) Elvärme 7) Annan uppvärmning (fjärrvärme, värmepump, bergvärme etc.) 8) Vet inte Har det funnits synlig fuktskada (fläckar och dylikt) i bostaden? Har du eller någon annan känt lukt av mögel i bostaden de senaste 12 månaderna? 38

39 Har radonhalten mätts någon gång i din bostad? Har du god tillgänglighet till park/grönområde/natur på gångavstånd från din bostad? Finns hästanläggning (t.ex. stall, travbana) i närheten av din bostad? Medför vedrök några av följande störningar? a) Svårt att fönstervädra p.g.a. lukt? b) Svårt att fönstervädra p.g.a. stoft/sot? c) Klåda, sveda, irritation i ögonen? d) Irriterad, täppt eller rinnande näsa? e) Andnöd, pip i bröstet eller svår hosta? Finns det grannar som eldar med ved i närheten av din bostad, åtminstone varje vecka vissa delar av året? Om du tänker på de senaste 12 månaderna, i eller i närheten av din bostad hur mycket störs eller besväras du av buller eller andra ljud från a) grannar b) vägtrafik c) tågtrafik (tunnelbana, spårvagn etc.) d) flygtrafik e) industrier f) ventilation och fläktar g) hiss h) nöjeslokal i) byggarbetsplats, vägarbete eller liknande j) gatustädning, sophämtning eller snöröjning Har du de 3 senaste månaderna känt dig besvärad av något av följande i eller i närheten av din bostad? a) Ljud från grannar b) Vägtrafikbuller c) Tågbuller (inkl. tunnelbana, spårvagn etc.) d) Flygbuller e) Buller från industrier f) Buller från ventilation och fläktar g) Buller från hiss h) Buller från nöjeslokal i) Buller från byggarbetsplats, vägarbete eller liknande j) Buller från gatustädning, sophämtning och snöröjning 39

40 Medför trafikbuller (väg-, tåg- eller flygtrafik) några av följande störningar i eller i närheten av din bostad? a) Svårt att höra radio/tv b) Svårt att föra ett telefonsamtal c) Svårt att föra ett vanligt samtal d) Störs vid vila eller avkoppling e) Svårt att somna f) Blir väckt g) Försämrad sömnkvalitet h) Svårt att fönster öppet på dagtid i) Svårt att sova med öppet fönster j) Svårt att vistas på balkong/uteplats Hur ofta eldar du i annat syfte än uppvärmning? a) Matlagning på gasspis b) Matlagning på vedspis c) Trivseleldning (öppen spis, kakelugn, braskamin)? Hur lång tid använder du, en vanlig vardag, för att komma till och från olika aktiviteter? Hur ofta besöker du park/grönområde? 1) På sommarhalvåret 2) På vinterhalvåret? Har du eller någon annan i bostaden a) katt b) hund c) gnagare (kanin, hamster, råtta eller liknande) Har du regelbunden kontakt med hästar? Vad gör du för det mesta med dina överblivna mediciner (tabletter, flytande mediciner etc.)? 40

41 Vilken typ av bostad bor du i? Äger eller hyr du din bostad? 41

42 Hur många personer, inklusive dig själv, bor regelbundet i bostaden? Hur länge har du bott i din nuvarande bostad? 42

43 Har din bostad fönster som vetter direkt mot Har ditt sovrum fönster som vetter direkt mot 43

44 Hur tycker du att luftkvaliteten i stort sett är i och i närheten av din bostad? 44

45 45

46 Hur värms din bostad i huvudsak upp? Har det funnits synlig fuktskada (fläckar eller dylikt) i bostaden? 46

47 Har du eller någon annan känt lukt av mögel i bostaden de senaste 12 månaderna? Har radonhalten mätts någon gång i din bostad? 47

48 Har du god tillgänglighet till park/grönområde/natur på gångavstånd från din bostad? Finns hästanläggning (t.ex. stall, travbana) i närheten av din bostad? 48

49 Medför vedrök någon av följande störningar? 49

50 50

51 Finns det grannar som eldar med ved i närheten av din bostad, åtminstone varje vecka vissa delar av året? 51

52 Om du tänker på de senaste 12 månaderna, i eller i närheten av din bostad hur mycket störs eller besväras du av buller eller andra ljud från 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 Har du de senaste 3 månaderna känt dig besvärad av något av följande i eller i närheten av din bostad? 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 Medför trafikbuller (väg-, tåg- eller flygtrafik) några av följande störningar i eller i närheten av din bostad? 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 Hur ofta eldar du i annat syfte än för uppvärmning? 67

68 Hur lång tid använder du sammanlagt, en vanlig vardag, för att komma till och från olika aktiviteter? 68

69 Hur ofta besöker du park/grönområden/natur? 69

70 Har du eller någon annan i bostaden 70

71 Har du regelbunden kontakt med hästar? 71

72 Vad gör du för det mesta med dina överblivna mediciner (tabletter, flytande mediciner etc.)? 72

73 Livsmedel och vatten Frågorna gällande livsmedel och vatten är: Hur ofta äter du i genomsnitt fisk? a) Totalt b) Abborre, gädda, gös, stor hälleflundra, tonfisk (ej burk), svärdfisk, marulk eller piggvar c) Strömming (strömming eller sill fångad i Östersjön) Väljer du aktivt att handla livsmedel som producerats utan användning av kemiska bekämpningsmedel? Vilken typ av kranvatten har du i din permanentbostad? Hur mycket kranvatten i form av kaffe eller te dricker du vanligtvis i din permanentbostad? Hur mycket kranvatten dricker du vanligtvis som dricksvatten, måltidsdryck, saft eller liknande i din permanentbostad? 73

74 Hur ofta äter du i genomsnitt fisk? 74

75 Väljer du aktivt att handla livsmedel som producerats utan användning av kemiska bekämpningsmedel? 75

76 Vilken typ av kranvatten har du i din permanentbostad? Hur mycket vatten i form av kaffe eller te dricker du vanligtvis i din permanentbostad? 76

77 Hur mycket kranvatten dricker du vanligtvis som dricksvatten, måltidsdryck, saft eller liknande i din permanentbostad? 77

78 Telefoni Här redovisas svaren på frågorna gällande telefonvanor. Under de senaste tre månaderna, hur lång tid per vecka har du pratat i mobiltelefon i genomsnitt? Hur ofta använder du olika typer av handsfree-utrustning eller telefonens högtalarfunktion när du pratar i mobiltelefon? a) Hörlurar med sladd b) Trådlösa hörlurar/bluetooth/blåtand c) Telefonens högtalarfunktion d) Fast installerad utrustning i bilen e) Annat f) Jag använder ej mobiltelefon Hur ofta använder du trådlöst nätverk för Internet (s.k. WLAN wireless local area network, radio-lan eller AirPort) a) I bostaden b) På arbetet/skola c) På annan plats d) Jag använder inte Internet Hur ofta använder du sladdlös telefon kopplad till fasta nätet (kallas ofta DECT, är ej mobiltelefon)? a) I bostaden b) På arbetet/skola c) På annan plats 78

79 Under de senaste tre månaderna, hur lång tid per vecka har du pratat i mobiltelefon i genomsnitt? Hur ofta använder du olika typer av handsfree-utrustning eller telefonens högtalarfunltion när du pratar i mobiltelefon? 79

80 80

81 81

82 Hur ofta använder du trådlöst nätverk för Internet? 82

83 83

84 Hur ofta använder du sladdlös telefon kopplad till fasta nätet? 84

85 85

86 Hälsa och miljö Här redovisas svar på frågor som rör miljöns påverkan av hälsan. Vilken påverkan på din hälsa anser du att följande miljöfaktorer har? a) Andras tobaksrök b) Dofter (parfym, hudvårdsprodukter, rengöringsmedel) c) Inomhusluften i din bostad d) Utomhusluften vid din bostad e) Ljud inomhus i din bostad f) Ljud utomhus vid din bostad g) Närhet till grönområde/park/natur h) Starkt solljus i) Föroreningar i mark j) Bekämpningsmedel i mat och dricksvatten k) Andra föroreningar i mat och dricksvatten l) Radon m) Elektromagnetiska fält från t.ex. mobiltelefoner, antenner n) Elektromagnetiska fält från t.ex. elektriska apparater, kraftledningar o) Utsläpp från kärnkraftsanläggningar Är du man eller kvinna? Vilket år är du född? 86

87 Vilken påverkan på din hälsa anser du att följande miljöfaktorer har? 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93

94 Är du man eller kvinna? 94

95 Vilket år är du född? 95

MILJÖ OCH HÄLSA I LUNDS KOMMUN

MILJÖ OCH HÄLSA I LUNDS KOMMUN MILJÖ OCH HÄLSA I LUNDS KOMMUN INNEHÅLL MILJÖ OCH HÄLSA I LUNDS KOMMUN en uppföljande enkät 3 SAMMANFATTNING 4 MATERIAL OCH METOD 5 RESULTAT 1 HÄLSA 11 1.1 Hälsa allmänt 11 1.2 Allergi, överkänslighet

Läs mer

Barns fysiska miljö 9.

Barns fysiska miljö 9. Barns fysiska miljö 9. Barns fysiska miljö Slutsatser Luftkvaliteten i Sverige är god, men i vissa stadsmiljöer förekommer det fortfarande halter av luftföroreningar som kan skada barns hälsa och utveckling.

Läs mer

Miljöhälsorapport 2009

Miljöhälsorapport 2009 Miljöhälsorapport 2009 ISBN 978-91-978065-7-2 Artikelnr 2009-126-70 Omslag Foto Illustrationer Socialstyrelsen/Fhebe Hjälm Matton, Björn Larsson Rosvall/Scanpix Jeppe Gustafsson/Scanpix Tobias Flygar,

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Fördjupningsarbete fukt och mögel i inomhusmiljö

Fördjupningsarbete fukt och mögel i inomhusmiljö Umeå universitet Miljö och hälsoskyddsprogrammet Hälsoeffekter Ht 2011 Fördjupningsarbete fukt och mögel i inomhusmiljö Granskning av Miljöhälsorapport 2009 samt fyra epidemiologiska artiklar Handledare

Läs mer

Energimyndigheten (Combitech)

Energimyndigheten (Combitech) Energimyndigheten (Combitech) Elanvändares förberedelser inför och hur de drabbades av stormarna Gudrun och Per Maj-augusti 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB Energimyndigheten/Combitech Markör

Läs mer

Del 1. Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö. för ett hållbart Lycksele 2009 2015. Informationsdel

Del 1. Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö. för ett hållbart Lycksele 2009 2015. Informationsdel Del 1 Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö för ett hållbart Lycksele 2009 2015 Informationsdel En del i Lycksele kommuns lokala Agenda 21 och miljömålsarbete Miljömålen presenteras med Tobias

Läs mer

Slutrapport 1 för STEM-projekt 21623-1

Slutrapport 1 för STEM-projekt 21623-1 Rapportbilaga Slutrapport 1 för STEM-projekt 21623-1 Bilageförteckning Bilaga 1 Karta över s tätort Bilaga 2 Karta över s tätort Bilaga 3 Karta över /Stensele tätort Bilaga 4 Karta över s tätort Bilaga

Läs mer

Befolkningsundersökningen 1997. - de första resultaten för Östersunds kommun

Befolkningsundersökningen 1997. - de första resultaten för Östersunds kommun Liv och hälsa i Norrland Befolkningsundersökningen 1997 - de första resultaten för Östersunds kommun Samställd av hälsoplanerare Elsa Rudsby Strandberg Östersunds kommun. Juli 1998 (reviderad mars 1999)

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Tobaksvanor 2006. Tobaksvanor bland Vårdförbundets medlemmar, styrelsemedlemmar samt anställda

Tobaksvanor 2006. Tobaksvanor bland Vårdförbundets medlemmar, styrelsemedlemmar samt anställda Tobaksvanor 2006 Tobaksvanor bland Vårdförbundets medlemmar, styrelsemedlemmar samt anställda VÅRDFÖRBUNDET RAPPORT 2006 Namn: Susanna Hammarberg Tobaksvanor 2006 2 Förord Tobak och dess hälsofarliga effekter

Läs mer

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 "kvalitet" = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 kvalitet = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 212-1-17 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) hösten 211 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut den andra rapporten med indikatorbaserade

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus där du arbetar. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden som utvecklas

Läs mer

Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne

Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne 2012 Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - en undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa B skolår 9 skolår 6 gymnasiet år 2 1 2 Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne 2012

Läs mer

Barns hälsa och miljö i Solna 2007

Barns hälsa och miljö i Solna 2007 SOLNA STAD Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen RAPPORT 6/2007 Barns hälsa och miljö i Solna 2007 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN SOLNA DECEMBER 2007 Rapport 6/2007 Ärende MHN 2004:117 Projektet utfört

Läs mer

Folkhälsan i Umeå kommun

Folkhälsan i Umeå kommun Utvecklingsavdelningen Folkhälsan i kommun - Psykisk hälsa Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 5, juni 2012 Innehållsförteckning sid. 1. INLEDNING 3 Bakgrund 3 Folkhälsorådets nya

Läs mer

Miljöengagemang och miljövanor i Jönköpings kommun 2011.

Miljöengagemang och miljövanor i Jönköpings kommun 2011. Vilka av följande anser du vara de två största miljöproblemen i kommunen? (Fråga.6) Kemikalieutsläpp och gifter i miljön 8 Ohållbar konsumtion och ökade avfallsmängder 0 Övergödning och utsläpp i vatten

Läs mer

Häftet sammanställt av Sivert Mässing

Häftet sammanställt av Sivert Mässing 2011-01-29 Häftet sammanställt av Sivert Mässing Foto: Sivert Mässing 1 Inledning I det här häftet har jag inledningsvis gjort en beskrivning av vad allergier är och vilka sjukdomssymptom den medför. På

Läs mer

Inomhusklimatet i tre bostadsområden i Helsingborg. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning.

Inomhusklimatet i tre bostadsområden i Helsingborg. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning. Inomhusklimatet i tre bostadsområden i Helsingborg. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning. Överläkare Kjell Andersson Yrkes- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro 701 85 Örebro

Läs mer

En tvärvetenskaplig studie på inomhusklimatet i Mölndals kommuns förskolor 1998.

En tvärvetenskaplig studie på inomhusklimatet i Mölndals kommuns förskolor 1998. En tvärvetenskaplig studie på inomhusklimatet i Mölndals kommuns förskolor 1998. Av: Mia Edofsson Håkan Gillbro Sören Runsteen Dan Norbäck 2002-11-04 VERSION 2 UTARBETAD 1999-11-04 Innehållsförteckning

Läs mer

ÄLDRE PERSONERS HÄLSA OCH LIVSSITUATION

ÄLDRE PERSONERS HÄLSA OCH LIVSSITUATION ÄLDRE PERSONERS HÄLSA OCH LIVSSITUATION Läget i Stockholms län och utmaningar för det fortsatta hälsoarbetet Carin Lennartsson Neda Agahi Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Friluftslivet i Örnsköldsvik Rapport från en enkätundersökning om fritid och utevistelse i Örnsköldsviks kommun

Friluftslivet i Örnsköldsvik Rapport från en enkätundersökning om fritid och utevistelse i Örnsköldsviks kommun Friluftslivet i Örnsköldsvik Rapport från en enkätundersökning om fritid och utevistelse i Örnsköldsviks kommun Denna naturvårdssatsning har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen

Läs mer

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Röd C23 M93 Y85 K17 R169 G42 B43 Blå C94 M93 Y5 K1 R58 G58 B142 Guld C M33 Y55 K7 R193 G158 B119 ATT VARA UNG I Rättvik LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 år 8 grundskolan åk

Läs mer

Att handla på Internet

Att handla på Internet Rapport 9: Att handla på Internet En undersökning av konsumenters erfarenheter av och attityder till e-handel Att handla på Internet En undersökning av konsumenters erfarenheter av och attityder till e-handel

Läs mer

Astma. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Astma. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Astma En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell opolitisk insamlingsorganisation som finansierar huvuddelen av den fristående forskningen kring hjärt-, kärl- och lungsjukdomar i

Läs mer

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010 ISBN 978-91-86397-03-6 Dalarnas forskningsråd

Läs mer

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Bilder från förskolor i Umeå Teckningar Hampus Söderlund, Rebecka Söderlund Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & syfte 4 Genomförande

Läs mer

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet Att vara ung i LULEÅ Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande och politik 16 Hälsa och trygghet

Läs mer

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Lupprapport LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet 4 8 12 16 Innehåll Fritid Skola Inflytande Hälsa och trygghet Framtid och arbete INLEDNING

Läs mer