Nationella miljöhälsoenkäten sammanställning av resultat för Västerbottens län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationella miljöhälsoenkäten 2007 - sammanställning av resultat för Västerbottens län"

Transkript

1 Nationella miljöhälsoenkäten sammanställning av resultat för Västerbottens län 1

2 Förord Denna rapport är framtagen under vintern 2008/09 av Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet på uppdrag av Länsstyrelsen Västerbotten. Rapporten utgör en redogörelse för en del av de resultat som framkommit i samband med den nationella miljöhälsoenkäten för Ett urval frågor, baserat på vad som är mest relevant för länet, har tagits med i rapporten. Resultaten presenteras i stapeldiagram som visar svarsfrekvens i länet parallellt med svarsfrekvens för riket som helhet. Denna uppställning är genomgående för hela rapporten. Slutsatser om orsaker till skillnader mellan länet och landet i övrigt har inte gjorts. Under avsnittet Inledning görs en kort sammanfattning av de viktigaste avvikelserna som påträffats för länet. 2

3 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 5 Hälsa... 6 Rökvanor Solvanor Boende och boendemiljö Livsmedel och vatten Telefoni Hälsa och miljö

4 Inledning Rapporten utgör en deskriptiv sammanställning av utvalda frågor från den nationella miljöhälsoenkäten från 2007 (NMHE 07). Valet av frågor har utgått från ett miljö- och hälsoperspektiv och gjorts i samråd med Länsstyrelsen. Frågorna har sammanställts i stapeldiagram där den procentuella fördelningen av svar visas för Västerbotten och hela landet separat. För vissa frågor har även resultaten från 1999 års miljöhälsoenkät i Västerbotten lagts till figurerna. Resultaten redovisas grupperat till sju olika ämnesområden: Hälsa, Rökvanor, Solvanor, Boende och boendemiljö, Livsmedel och vatten, Telefoni samt Hälsa och miljö. Varje avsnitt inleds med en översikt av de frågor som ligger tillgrund för resultatfigurerna. I denna rapport redovisas inga statistiska test av skillnader i svar mellan Västerbotten och övriga Sverige, eller några försök till tolkningar av vilka avvikelser som antas slumpmässiga respektive antas spegla verkliga eller betydelsefulla skillnader. Fördjupade analyser kan senare komma att ske inom vissa ämnesområden. Totalt inbjöds 1500 slumpmässigt utvalda personer i Västerbotten i åldrarna 18 till 80 år. Svarsfrekvensen på den nationella miljöhälsoenkäten 2007 var efter fyra påminnelser 59.4% för hela landet och 61.2% för Västerbotten. En generell slutsats kring svaren från länet är att de i många avseenden är ganska lika riksgenomsnittet, även inom områden där man kan förvänta en annan bild. Exempelvis finns det obetydliga skillnader när det gäller besvär av vedeldning. Förklaringen är troligen dels att mänga i länet bor i samhällen med fjärrvärme och att vedeldning är tämligen vanligt på mindre orter i hela landet. Närmare 13 procent av Västerbottningarna tror dock att utomhusluften vid bostaden har negativ eller mycket negativ påverkan på hälsan, vilket är en något större andel än i riket. Detta kan bero på att vinterklimatet här ger mer problem med stillastående luft som får avgaser och rök att ligga kvar länge. Ungefär var tionde länsbo anger att de under senaste tremånadersperioden varje vecka har besvärats av trafikbuller. Det är en lika stor andel som i riket. Astma är lite vanligare i länet än i riket, vilket även tidigare undersökningar visat. Likaså är besvär av torr inomhusluft vanligare här. Det beror på att kall luft kan bära lite fukt och blir torr när den uppvärms. Andelen dagligrökare är i Västerbotten lägre än i riket, likaså andelen som besväras av tobaksrök exempelvis i bostaden. Om man jämför med förra miljöhälsoenkäten 1999 ser man att färre nu är besvärade av andras tobaksrök, vilket torde vara ett resultat av att rökförbud införts på fler platser såsom restauranger. I riket har var femte person vetskap om att radonhalten har mätts i deras bostad. I Västerbotten är andelen lägre, knappt 13 procent. Drygt 40 % i länet vet att radon inte har mätts och många vet inte om någon mätning har skett. Trots bristen på kunskap om radonhalten svarar majoriteten i Västerbotten att de tror att radonhalten har en negativ eller mycket negativ påverkan på deras hälsa. 4

5 Bakgrund I Länsstyrelsens regionala miljöövervakningprogram ingår programområde Hälsorelaterad miljöövervakning. Denna miljöövervakning inriktar sig främst på kartläggning av hälsotillståndet hos befolkningen samt den hotbild som finns gentemot människors hälsa. Undersökningar och eventuell provtagning inriktar sig då på förekomsten av skadliga ämnen i kost, vatten och luft. Hälsofarlig strålning samt störande buller ligger också inom ramen för denna verksamhet. Länsstyrelsen valde att inom ramen för den regionala miljöövervakningen delta i 2007 års nationella miljöhälsoenkät genom att komplettera denna med 1000 st frågeformulär utöver de befintliga 500 st som normalt skickas ut. Syftet med förtätningen är att höja kvalitén på de data som beskriver länets befolknings upplevda hälsa. Socialstyrelsen är den myndighet som samordnar och ansvarar för utgivningen av den nationella miljöhälsorapporten. Uppdraget att utföra sammanställningen av resultatet i den nationella rapporten har Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet samt Arbets- och miljömedicin vid Stockholms läns landsting. Sammanställningen utkommer som en nationell miljöhälsorapport vart fjärde år. För Västerbottens läns länsstyrelse har intresset legat på att göra en jämförelse mellan länet och landet i övrigt. Då den nationella rapporten inte innehåller någon närmare granskning av de regionala skillnaderna i landet bidrar istället denna rapport till att belysa dessa och därmed lyfta fram vad som är utmärkande för länet. Länsstyrelsen lämnade under hösten 2008 i uppdrag till Umeå universitet att ta fram en enkel rapport som visar de nationella enkätsvaren jämfört med de från länet. Resultaten från den nationella miljöhälsoenkäten, liksom ett utkast till denna rapport offentliggjordes den 12 februari

6 Hälsa Under kapitlet hälsa kommer vi att redovisa svaren på frågorna som rör det allmänna hälsotillståndet. Frågorna är: Är du känslig/överkänslig eller allergisk mot något av följande och hur allvarliga är i så fall dina besvär (efter medicinering om du tar någon medicin)? a) Pollen b) Katt c) Hund d) Häst e) Gnagare f) Mögel g) Kvalster h) Födoämnen i) Dofter från t.ex. parfym, rengöringsmedel, trycksvärta j) Kosmetika eller produkter för hudvård och personlig hygien k) Amalgam l) Elektriska och magnetiska fält Har du eller har du haft någon av följande sjukdomar? a) Astma b) Allergiska besvär c) Hösnuva eller någon annan form av allergisk snuva d) Andra besvär från näsan (ofta återkommande nysning, klåda, nästäppa m.m.) e) Kronisk luftrörskatarr (bronkit) eller emfysem) f) Hjärt- och kärlsjukdom Har du de senaste 3 månaderna haft sådana besvär från luftvägarna (näsa, hals eller luftrör) att det någon dag hindrat dig i ditt dagliga liv? Har du av läkare fått diagnosen astma? Har du de senaste 12 månaderna haft astmabesvär? Har du av läkare fått diagnosen kronisk luftrörskatarr (bronkit) eller emfysem? Är du allergisk eller överkänslig mot nickel? Har du av läkare fått diagnosen högt blodtryck? Har du under de senaste 3 månaderna haft irriterande, täppt eller rinnande näsa? 6

7 Har du under de senaste 3 månaderna känt dig besvärad av något av följande i eller i närheten av din bostad? a) Bilavgaser b) Vedeldningsrök c) Lukt från djurstallar d) Lukt från industrier e) För torr luft f) Damm g) Andras tobaksrök h) Instängd (dålig) luft i) Drag Har du under de senaste 12 månaderna fått andnöd, pip i bröstet eller svår hosta a) vid kyla b) i dammiga miljöer c) i rökiga miljöer d) av bilavgaser eller andra luftföroreningar e) av starka dofter, parfym, kryddoft, rengöringsmedel, trycksvärta etc. Har du under de senaste 12 månaderna blivit täppt i näsan eller fått rinnande näsa a) vid kyla b) i dammiga miljöer c) i rökiga miljöer d) av bilavgaser eller andra luftföroreningar e) av starka dofter, parfym, kryddoft, rengöringsmedel, trycksvärta etc. 7

8 Är du känslig/överkänslig eller allergisk mot något av följande och hur allvarliga är i så fall dina besvär (efter medicinering om du tar någon medicin)? 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 Har du eller har du haft någon av följande sjukdomar? 14

15 15

16 16

17 Har du de senaste 3 månaderna haft sådana besvär från luftvägarna (näsa, hals eller luftrör) att det någon dag hindrat dig i ditt dagliga liv? Har du av läkare fått diagnosen astma? 17

18 Har du de senaste 12 månaderna haft astmabesvär? Har du av läkare fått diagnosen kronisk luftrörskatarr (bronkit) eller emfysem? 18

19 Är du allergisk eller överkänslig mot nickel? Har du av läkare fått diagnosen högt blodtryck? 19

20 Har du under de senaste 3 månaderna haft irriterande, täppt eller rinnande näsa? Har du de senaste 3 månaderna känt dig besvärad av något av följande i eller i närheten av din bostad? 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 Har du under de senaste 12 månaderna fått andnöd, pip i bröstet eller svår hosta 25

26 26

27 Har du de senaste 12 månaderna blivit täppt i näsan eller fått rinnande näsa 27

28 28

29 29

30 Rökvanor I kapitlet rökvanor redovisas följande frågor angående rökning: Röker du? Röker någon annan person i ditt hushåll? Hur ofta utsätts du för andras tobaksrök i bostaden? Hur ofta utsätts du för andras tobaksrök på annan plats (café, bar, restaurang, i bilen etc.)? 30

31 Röker du? Röker någon annan person i ditt hushåll? 31

32 Hur ofta utsätts du för andra tobaksrök i bostaden? 32

33 Hur ofta utsätts du för andras tobaksrök på annan plats (café, bar restaurang, i bilen etc.)? 33

34 Solvanor Här redovisas svar på frågor angående solvanor. Hur gör du när det är vackert sommarväder? Ungefär hur många gånger under de senaste 12 månaderna har du bränt dig i solen eller i solarium så att huden både blev röd och sved? a) I solarium b) På sjön c) I fjällen d) Vid badplats i Sverige (t.ex. hav, sjö, pool) e) Vid badplats utomlands (t.ex. hav, sjö, pool) 34

35 Hur gör du när det är vackert sommarväder? Ungefär hur många gånger under de senaste 12 månaderna har du bränt dig i solen eller i solarium så att huden både blev röd och svullen? 35

36 36

37 37

38 Boende och boendemiljö Nedan redovisas svaren på följande frågor angående boende och boendemiljö: Vilken typ av bostad bor du i? Äger eller hyr du din bostad? Hur många personer, inklusive dig själv, bor regelbundet i bostaden? Hur länge har du bott i din nuvarande bostad? Har din bostad fönster som vetter direkt mot 1) större gata eller trafikled 2) mindre gata eller lokalgata 3) järnväg (inkl. tunnelbana, spårvagn etc.) 4) industri eller industriområde 5) innergård eller bakgård 6) trädgård eller park 7) natur (t.ex. skog, sjö, äng, öppet fält) 8) annat än det uppräknade Har ditt sovrum fönster som vetter direkt mot 1) större gata eller trafikled 2) mindre gata eller lokalgata 3) järnväg (inkl. tunnelbana, spårvagn etc.) 4) industri eller industriområde 5) innergård eller bakgård 6) trädgård eller park 7) natur (t.ex. skog, sjö, äng, öppet fält) 8) annat än det uppräknade Hur tycker du att luftkvaliteten i stort sett är i och i närheten av din bostad? a) Vardagsrum b) Sovrum c) Bostaden som helhet d) Utanför bostaden Hur värms din bostad i huvudsak upp? 1) Oljeeldning 2) Eldning i panna med ackumulatortank (ved, flis, pellets etc.) 3) Eldning i panna utan ackumulatortank (ved, flis, pellets etc.) 4) Eldning i öppen spis, kakelugn, braskamin etc. 5) Annan eldning (gas, kol etc.) 6) Elvärme 7) Annan uppvärmning (fjärrvärme, värmepump, bergvärme etc.) 8) Vet inte Har det funnits synlig fuktskada (fläckar och dylikt) i bostaden? Har du eller någon annan känt lukt av mögel i bostaden de senaste 12 månaderna? 38

39 Har radonhalten mätts någon gång i din bostad? Har du god tillgänglighet till park/grönområde/natur på gångavstånd från din bostad? Finns hästanläggning (t.ex. stall, travbana) i närheten av din bostad? Medför vedrök några av följande störningar? a) Svårt att fönstervädra p.g.a. lukt? b) Svårt att fönstervädra p.g.a. stoft/sot? c) Klåda, sveda, irritation i ögonen? d) Irriterad, täppt eller rinnande näsa? e) Andnöd, pip i bröstet eller svår hosta? Finns det grannar som eldar med ved i närheten av din bostad, åtminstone varje vecka vissa delar av året? Om du tänker på de senaste 12 månaderna, i eller i närheten av din bostad hur mycket störs eller besväras du av buller eller andra ljud från a) grannar b) vägtrafik c) tågtrafik (tunnelbana, spårvagn etc.) d) flygtrafik e) industrier f) ventilation och fläktar g) hiss h) nöjeslokal i) byggarbetsplats, vägarbete eller liknande j) gatustädning, sophämtning eller snöröjning Har du de 3 senaste månaderna känt dig besvärad av något av följande i eller i närheten av din bostad? a) Ljud från grannar b) Vägtrafikbuller c) Tågbuller (inkl. tunnelbana, spårvagn etc.) d) Flygbuller e) Buller från industrier f) Buller från ventilation och fläktar g) Buller från hiss h) Buller från nöjeslokal i) Buller från byggarbetsplats, vägarbete eller liknande j) Buller från gatustädning, sophämtning och snöröjning 39

40 Medför trafikbuller (väg-, tåg- eller flygtrafik) några av följande störningar i eller i närheten av din bostad? a) Svårt att höra radio/tv b) Svårt att föra ett telefonsamtal c) Svårt att föra ett vanligt samtal d) Störs vid vila eller avkoppling e) Svårt att somna f) Blir väckt g) Försämrad sömnkvalitet h) Svårt att fönster öppet på dagtid i) Svårt att sova med öppet fönster j) Svårt att vistas på balkong/uteplats Hur ofta eldar du i annat syfte än uppvärmning? a) Matlagning på gasspis b) Matlagning på vedspis c) Trivseleldning (öppen spis, kakelugn, braskamin)? Hur lång tid använder du, en vanlig vardag, för att komma till och från olika aktiviteter? Hur ofta besöker du park/grönområde? 1) På sommarhalvåret 2) På vinterhalvåret? Har du eller någon annan i bostaden a) katt b) hund c) gnagare (kanin, hamster, råtta eller liknande) Har du regelbunden kontakt med hästar? Vad gör du för det mesta med dina överblivna mediciner (tabletter, flytande mediciner etc.)? 40

41 Vilken typ av bostad bor du i? Äger eller hyr du din bostad? 41

42 Hur många personer, inklusive dig själv, bor regelbundet i bostaden? Hur länge har du bott i din nuvarande bostad? 42

43 Har din bostad fönster som vetter direkt mot Har ditt sovrum fönster som vetter direkt mot 43

44 Hur tycker du att luftkvaliteten i stort sett är i och i närheten av din bostad? 44

45 45

46 Hur värms din bostad i huvudsak upp? Har det funnits synlig fuktskada (fläckar eller dylikt) i bostaden? 46

47 Har du eller någon annan känt lukt av mögel i bostaden de senaste 12 månaderna? Har radonhalten mätts någon gång i din bostad? 47

48 Har du god tillgänglighet till park/grönområde/natur på gångavstånd från din bostad? Finns hästanläggning (t.ex. stall, travbana) i närheten av din bostad? 48

49 Medför vedrök någon av följande störningar? 49

50 50

51 Finns det grannar som eldar med ved i närheten av din bostad, åtminstone varje vecka vissa delar av året? 51

52 Om du tänker på de senaste 12 månaderna, i eller i närheten av din bostad hur mycket störs eller besväras du av buller eller andra ljud från 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 Har du de senaste 3 månaderna känt dig besvärad av något av följande i eller i närheten av din bostad? 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 Medför trafikbuller (väg-, tåg- eller flygtrafik) några av följande störningar i eller i närheten av din bostad? 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 Hur ofta eldar du i annat syfte än för uppvärmning? 67

68 Hur lång tid använder du sammanlagt, en vanlig vardag, för att komma till och från olika aktiviteter? 68

69 Hur ofta besöker du park/grönområden/natur? 69

70 Har du eller någon annan i bostaden 70

71 Har du regelbunden kontakt med hästar? 71

72 Vad gör du för det mesta med dina överblivna mediciner (tabletter, flytande mediciner etc.)? 72

73 Livsmedel och vatten Frågorna gällande livsmedel och vatten är: Hur ofta äter du i genomsnitt fisk? a) Totalt b) Abborre, gädda, gös, stor hälleflundra, tonfisk (ej burk), svärdfisk, marulk eller piggvar c) Strömming (strömming eller sill fångad i Östersjön) Väljer du aktivt att handla livsmedel som producerats utan användning av kemiska bekämpningsmedel? Vilken typ av kranvatten har du i din permanentbostad? Hur mycket kranvatten i form av kaffe eller te dricker du vanligtvis i din permanentbostad? Hur mycket kranvatten dricker du vanligtvis som dricksvatten, måltidsdryck, saft eller liknande i din permanentbostad? 73

74 Hur ofta äter du i genomsnitt fisk? 74

75 Väljer du aktivt att handla livsmedel som producerats utan användning av kemiska bekämpningsmedel? 75

76 Vilken typ av kranvatten har du i din permanentbostad? Hur mycket vatten i form av kaffe eller te dricker du vanligtvis i din permanentbostad? 76

77 Hur mycket kranvatten dricker du vanligtvis som dricksvatten, måltidsdryck, saft eller liknande i din permanentbostad? 77

78 Telefoni Här redovisas svaren på frågorna gällande telefonvanor. Under de senaste tre månaderna, hur lång tid per vecka har du pratat i mobiltelefon i genomsnitt? Hur ofta använder du olika typer av handsfree-utrustning eller telefonens högtalarfunktion när du pratar i mobiltelefon? a) Hörlurar med sladd b) Trådlösa hörlurar/bluetooth/blåtand c) Telefonens högtalarfunktion d) Fast installerad utrustning i bilen e) Annat f) Jag använder ej mobiltelefon Hur ofta använder du trådlöst nätverk för Internet (s.k. WLAN wireless local area network, radio-lan eller AirPort) a) I bostaden b) På arbetet/skola c) På annan plats d) Jag använder inte Internet Hur ofta använder du sladdlös telefon kopplad till fasta nätet (kallas ofta DECT, är ej mobiltelefon)? a) I bostaden b) På arbetet/skola c) På annan plats 78

79 Under de senaste tre månaderna, hur lång tid per vecka har du pratat i mobiltelefon i genomsnitt? Hur ofta använder du olika typer av handsfree-utrustning eller telefonens högtalarfunltion när du pratar i mobiltelefon? 79

80 80

81 81

82 Hur ofta använder du trådlöst nätverk för Internet? 82

83 83

84 Hur ofta använder du sladdlös telefon kopplad till fasta nätet? 84

85 85

86 Hälsa och miljö Här redovisas svar på frågor som rör miljöns påverkan av hälsan. Vilken påverkan på din hälsa anser du att följande miljöfaktorer har? a) Andras tobaksrök b) Dofter (parfym, hudvårdsprodukter, rengöringsmedel) c) Inomhusluften i din bostad d) Utomhusluften vid din bostad e) Ljud inomhus i din bostad f) Ljud utomhus vid din bostad g) Närhet till grönområde/park/natur h) Starkt solljus i) Föroreningar i mark j) Bekämpningsmedel i mat och dricksvatten k) Andra föroreningar i mat och dricksvatten l) Radon m) Elektromagnetiska fält från t.ex. mobiltelefoner, antenner n) Elektromagnetiska fält från t.ex. elektriska apparater, kraftledningar o) Utsläpp från kärnkraftsanläggningar Är du man eller kvinna? Vilket år är du född? 86

87 Vilken påverkan på din hälsa anser du att följande miljöfaktorer har? 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93

94 Är du man eller kvinna? 94

95 Vilket år är du född? 95

- - Var har Du tidigare bott i Ditt liv (gäller alltså inte nuvarande bostadsort)? Du kan ange flera alternativ på varje rad.

- - Var har Du tidigare bott i Ditt liv (gäller alltså inte nuvarande bostadsort)? Du kan ange flera alternativ på varje rad. Kodnummer (ifylles av YMK) Bakgrundsdata Fråga 1. Vilket år är Du född? 1 9 Fråga 2. Är Du kvinna eller man? Kvinna Man Fråga 3. Vilket datum fyller Du i enkäten? 2 0 0 - - år månad dag Uppväxtförhållanden

Läs mer

Karolinska Institutet Äldrecentrum

Karolinska Institutet Äldrecentrum Karolinska Institutet Äldrecentrum Phase I Att fylla i själv Efter Sjuksköterskeintervju Var vänlig använd kulspetspenna! 1. Proband nr: K SN1.0LOPNR 2. Namn: SN1.0FNAME SN1.0ENAME 3. Kön SN1.0SEX 1 Man

Läs mer

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö Min inomhusmiljö 13640001 Syftet med denna enkätundersökning är att fånga upp de boendes upplevelse av inomhusmiljön och ge en sammanfattande värdering av innemiljön i fastigheten. Närmare uppgifter om

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr:... Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt. Gärna

Läs mer

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Bostadsenkät lgh nr FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus/det bostadsområde du bor i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Energi Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt.

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus där du arbetar. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden som utvecklas

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Skolenkät - - Personal nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Enkäten är ett led i att ta fram underlag för göra en miljövärdering av den skola du arbetar i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden som

Läs mer

1. Har Du haft pip eller väsningar i bröstet vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna?

1. Har Du haft pip eller väsningar i bröstet vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna? LUFTVÄGAR OCH HÄLSA II Frågeformulär 1 Besvara frågorna genom att kryssa i, skriva i eller ringa in rätt alternativ. Om Du är osäker vid nej-ja-frågor, Välj nej-rutan. Area Personkod 1. Har Du haft pip

Läs mer

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Uppföljning av hälsah i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Socialstyrelsens hälsoskyddsenheth Ca. 15 medarbetare Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor

Läs mer

Miljöhälsorapport 2017 Buller

Miljöhälsorapport 2017 Buller Miljöhälsorapport 2017 Buller Charlotta Eriksson, Centrum för arbets- och miljömedicin, SLL Mats E Nilsson, Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet Jenny Selander, Arbetsmedicin, Karolinska

Läs mer

ALLERGI- UTREDNING FRÅGEFORMULÄR

ALLERGI- UTREDNING FRÅGEFORMULÄR Formuläret är utarbetat av docent Ulf Bengtsson, professor Olle Löwhagen och doktor Rosita Sundberg, Astma-och allergimottagningen, SU Sahlgrenska, Göteborg och docent Nils Eriksson, Lungallergimottagningen,

Läs mer

Vedeldningspolicy. Policy. Dokumentansvarig: Miljöchef Beredande politiskt organ: Miljö och byggnadsnämnden

Vedeldningspolicy. Policy. Dokumentansvarig: Miljöchef Beredande politiskt organ: Miljö och byggnadsnämnden Vedeldningspolicy Policy Diarienummer: KS2016/0270 Dokumentansvarig: Miljöchef Beredande politiskt organ: Miljö och byggnadsnämnden Beslutad av: Kommunfullmäktige Datum för beslut: 2016-06-16 Giltighetstid:

Läs mer

4. Hur bedömer du att ditt barns allmänna hälsotillstånd varit den senaste månaden?

4. Hur bedömer du att ditt barns allmänna hälsotillstånd varit den senaste månaden? . Datum för ifyllande av enkäten: 2 0 0 År Månad Dag 2. Är ditt barn en pojke eller flicka? Pojke 2 Flicka 3. Vilket är ditt barns födelseår och födelsemånad? 2 0 0 År Månad 4. Hur bedömer du att ditt

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Skolenkät - - Elever år och äldre nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Enkäten är ett led i att ta fram underlag för göra en miljövärdering av den skola du går i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden

Läs mer

Inomhusklimatet i Kv Fägnaden i Stockholm. Resultatet av en uppföljande enkätundersökning genomförd senhösten 2013

Inomhusklimatet i Kv Fägnaden i Stockholm. Resultatet av en uppföljande enkätundersökning genomförd senhösten 2013 Rapport 2014-01-15 Inomhusklimatet i i Stockholm Resultatet av en uppföljande enkätundersökning genomförd senhösten 2013 Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB Inger Fagerlund Arbets- och miljömedicinska

Läs mer

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Tobaksrökning Idag vet de flesta att tobaksrökning är farligt för hälsan. Ändå var det 15% av befolkningen som rökte dagligen, detta enligt

Läs mer

Anmälan om störning/klagomål

Anmälan om störning/klagomål Anmälan om störning/klagomål Miljö- och byggnadsnämnden och miljö- och byggkontoret handlägger klagomål enligt miljöbalken, med syfte att undanröja olägenheter av betydelse för människors hälsa eller miljö.

Läs mer

Inomhusklimatet i bostadsområdet. Resultatet av en enkätundersökning genomförd bland de boende våren 2013. Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB

Inomhusklimatet i bostadsområdet. Resultatet av en enkätundersökning genomförd bland de boende våren 2013. Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB Rapport 2013-04-12 Inomhusklimatet i bostadsområdet Kv Fägnaden i Stockholm. Resultatet av en enkätundersökning genomförd bland de boende våren 2013. Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB Inger Fagerlund

Läs mer

Miljöhälsorapport 2009

Miljöhälsorapport 2009 Miljöhälsorapport 2009 Miljöhälsorapport 2009 Miljöhälsorapport 2009 Kapitel 1 Sammanfattning 2 Inledning 3 Nationella miljöhälsoenkäten 4 Könsskillnader 5 Miljö- och hälsorelaterad livskvalitet 6 Luftföroreningar

Läs mer

Välkomna till en utbildningseftermiddag om Hälsokonsekvenser av en bristande inomhusmiljö där några åtgärdsförslag presenteras

Välkomna till en utbildningseftermiddag om Hälsokonsekvenser av en bristande inomhusmiljö där några åtgärdsförslag presenteras Välkomna till en utbildningseftermiddag om Hälsokonsekvenser av en bristande inomhusmiljö där några åtgärdsförslag presenteras Hälsokonsekvenser på grund av brister i inomhusmiljön Therese Sterner Inomhusklimat

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

Frågeformulär allergi/astmautredning

Frågeformulär allergi/astmautredning Frågeformulär allergi/astmautredning Frågeformuläret skickas tillsammans med kallelse för att du i lugn och ro ska kunna besvara frågorna inför ditt besök på Astma & Allergimottagningen vid S:t Görans

Läs mer

Enkätfrågor skolor och förskolor

Enkätfrågor skolor och förskolor Enkätfrågor skolor och förskolor Kjell Andersson Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro INOMHUSKLIMAT Arbetsmiljö - Skolor 1-6 NORDISK VERSION MM 040 NA Sp1 Datum år mån dag

Läs mer

Partiklar i inomhusluft

Partiklar i inomhusluft Partiklar i inomhusluft och hälsa-en litteraturgenomgång ng Claes-Gunnar Ericsson Greta Smedje Gunilla Wieslander Arbets-och miljömedicin medicin Inledning Uppdraget från n Socialstyrelsen till Arbets-

Läs mer

Miljö och Hälsa 2009. Rapport från Skåne, Blekinge, Halland och Kronobergs län

Miljö och Hälsa 2009. Rapport från Skåne, Blekinge, Halland och Kronobergs län Miljö och Hälsa 2009 Rapport från Skåne, Blekinge, Halland och Kronobergs län Innehållsförteckning Förord Sida 4 Bakgrund 6 Nationell miljöhälsoenkät 2007 7 Allmänt hälsotillstånd 8 Majoriteten upplever

Läs mer

Frågeformulär 24 månader

Frågeformulär 24 månader Frågeformulär 24 månader Fyll i frågeformuläret inför besöket hos studiesköterskan. Om det är något som är oklart, går vi igenom det med Er vid besöket. Ange datum för när Ni fyllde i uppgifterna. Datum:

Läs mer

Referensdata till frågeformulär MM 040 NA - inomhusklimat (arbetsmiljö) Rapport M 5/90

Referensdata till frågeformulär MM 040 NA - inomhusklimat (arbetsmiljö) Rapport M 5/90 Referensdata till frågeformulär MM 040 NA - inomhusklimat (arbetsmiljö) Rapport M 5/90 Kjell Andersson, Inger Fagerlund, Barbro Larsson Miljömedicinska enheten Yrkesmedicinska kliniken Regionsjukhuset,

Läs mer

Partiklar i inomhusmiljön - en litteraturgenomgång. Claes-Gunnar Ericsson, Greta Smedje, Gunilla Wieslander

Partiklar i inomhusmiljön - en litteraturgenomgång. Claes-Gunnar Ericsson, Greta Smedje, Gunilla Wieslander Partiklar i inomhusmiljön - en litteraturgenomgång Claes-Gunnar Ericsson, Greta Smedje, Gunilla Wieslander Avgränsningar Fokus på storleksdefinierade partiklar, t.ex. ultrafina partiklar, PM 1, PM 2,5,

Läs mer

Inomhusmiljö och hälsa

Inomhusmiljö och hälsa Inomhusmiljö och hälsa Kristina Jakobsson Arbets- och miljömedicin, Lund 2013-09-24 Med tack till yrkeshygieniker Jan-Eric Karlsson för många av bilderna! Litteratur: Socialstyrelsen (2005). Miljöhälsorapport,

Läs mer

Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar 2014:5 ISSN 1654-7314. Umeå universitet 901 87 Umeå

Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar 2014:5 ISSN 1654-7314. Umeå universitet 901 87 Umeå Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar 2014:5 ISSN 1654-7314 Umeå universitet 901 87 Umeå Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Metod... 4 Resultat... 5 Diskussion... 9 Bilaga 1... 11 Bilaga 2-5...

Läs mer

Miljörelaterad hälsoenkät Landskrona kommun 2004. Landskrona kommun Miljöförvaltningen Linda Hellberg och Högni Hansson Rapport 2004:8

Miljörelaterad hälsoenkät Landskrona kommun 2004. Landskrona kommun Miljöförvaltningen Linda Hellberg och Högni Hansson Rapport 2004:8 Miljörelaterad hälsoenkät Landskrona kommun 2004 Landskrona kommun Miljöförvaltningen Linda Hellberg och Högni Hansson Rapport 2004:8 Titel: Miljörelaterad hälsoenkät, Landskrona kommun 2004 Författare:

Läs mer

Elever undersöker klimatet i klassrummet Rapport om resultaten från experimentet Kolla klimatet i klassrummet 2009

Elever undersöker klimatet i klassrummet Rapport om resultaten från experimentet Kolla klimatet i klassrummet 2009 Elever undersöker klimatet i klassrummet Rapport om resultaten från experimentet Kolla klimatet i klassrummet 2009 Rapporten är framtagen vid Danmarks Tekniska universitet av Geo Clausen, Eva Maria Larsen

Läs mer

En av tre lever med allergi. Forskning gör skillnad.

En av tre lever med allergi. Forskning gör skillnad. En av tre lever med allergi. Forskning gör skillnad. Ditt bidrag till allergi forskningen är viktigt! De finns överallt, men de syns inte allergikerna. Alla de som med rinnande näsor och kliande ögon har

Läs mer

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Beslut Miljöförvaltningen förelägger God Bostad AB org. nr 556677-8899, såsom ägare till fastigheten Lugnet 100:2 att genom provtagning och analys utreda orsak till och omfattning av fukt och mikroorganismer

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Kalmar Vilket är det främsta skälet till att du solar? Välj 1-2 alternativ.

Kalmar Vilket är det främsta skälet till att du solar? Välj 1-2 alternativ. Vilket är det främsta skälet till att du solar? Välj 1-2 alternativ. 7 6 6 5 4 23% 2 1 17% 17% 1 Det är skönt a5 vara i solen Det är snyggt a5 vara solbrun Det gör mig pigg Det är e5 sä5 a5 umgås med familj

Läs mer

Telefonnummer där mamma träffas dagtid : samma som barnet, eller... Telefonnummer där pappa träffas dagtid : samma som barnet, eller...

Telefonnummer där mamma träffas dagtid : samma som barnet, eller... Telefonnummer där pappa träffas dagtid : samma som barnet, eller... Vi vore tacksamma om Ni noga fyller i kryssen i rutorna för att underlätta den optiska avläsningen. Enkäten avser: Telefonnummer där mamma träffas dagtid : samma som barnet, eller... Telefonnummer där

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Kjell Andersson, BR 2014-12- 14 MM14101

Kjell Andersson, BR 2014-12- 14 MM14101 Kjell Andersson, BR 2014-12- 14 MM14101 Previa AB Att. Hasse Persson Box 70 891 22 Örnsköldsvik Bäste Hasse! Översänder resultatet av enkätbearbetningen för Kommunhuset i Östersund. Svarsfrekvensen är

Läs mer

Miljö och hälsa i Västra Götaland

Miljö och hälsa i Västra Götaland Miljö och hälsa i Västra Götaland Martin Tondel Eva Andersson Gerd Sällsten Lars Barregård Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum Översikt presentation Syfte och bakgrund Buller Luftföroreningar

Läs mer

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier Praktiska råd för dig som vill undvika allergier Förord Allergi och annan överkänslighet är ett stort folkhälsoproblem i Sverige och västvärlden och det har under de senaste decennierna ökat dramatiskt.

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

Frågeformulär allergi/astmautredning

Frågeformulär allergi/astmautredning Frågeformulär allergi/astmautredning Frågeformuläret skickas tillsammans med kallelse för att du i lugn och ro ska kunna besvara frågorna inför ditt besök på Astma & Allergimottagningen vid S:t Görans

Läs mer

Partikelhalter (PM 2.5 ) och besvär av vedeldning i Gärdesområdet, Tanumshede. Göteborg den 23 januari 2009

Partikelhalter (PM 2.5 ) och besvär av vedeldning i Gärdesområdet, Tanumshede. Göteborg den 23 januari 2009 Partikelhalter (PM 2.5 ) och besvär av vedeldning i Gärdesområdet, Tanumshede Göteborg den 23 januari 2009 Peter Molnár Miljöfysiker Gerd Sällsten Docent, 1:e yrkes- och miljöhygieniker Box 414, 405 30

Läs mer

Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer?

Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer? Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer? Presentation vid SWESIAQs höstmöte på Högskolan i Gävle den oktober Robert Wålinder Arbets- och miljömedicin Akademiska

Läs mer

ADONIX - STUDIEN. POSTADRESS Arbets- och miljömedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset Medicinaregatan 16 405 30 Göteborg

ADONIX - STUDIEN. POSTADRESS Arbets- och miljömedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset Medicinaregatan 16 405 30 Göteborg ADONIX - STUDIEN I samarbete med Östra Sjukhuset gör vi denna undersökning som rör livsstil, miljö och ärftliga faktorer vid hjärt-kärlsjukdomar, astma och diabetes. Vi undersöker bland annat om mätning

Läs mer

Hälsodeklaration inför besök vid Astma Allergimottagningen

Hälsodeklaration inför besök vid Astma Allergimottagningen Hälsodeklaration inför besök vid Astma Allergimottagningen sid 1/6. (Detta förmulär är endast till för besöket och kommer ej att sparas.) Efter- och förnamn Personnummer Vikt (ca) Längd A Yrke, sysselsättning

Läs mer

Årtal: Löpnummer: Namn: Personnummer: Datum för ifyllande:

Årtal: Löpnummer: Namn: Personnummer: Datum för ifyllande: (Ifylles av klinik) Klinik (Text eller Kod): Årtal: Löpnummer: Namn: Personnummer: Datum för ifyllande: Läs frågorna noga! Ibland ber vi dig att enbart ange ett alternativ, ibland är frågan ställd så att

Läs mer

Regional miljöhälsorapport 2009

Regional miljöhälsorapport 2009 Regional miljöhälsorapport 2009 Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län Arbets- och miljömedicin Universitetssjukhuset Landstinget i Östergötland 581 85 Linköping Telefon: 010-103 00 00 www.lio.se/amm

Läs mer

En undersökning för att studera förekomst av allergiska sjukdomar bland barn i StockholmFel! Bokmärket är inte definierat.

En undersökning för att studera förekomst av allergiska sjukdomar bland barn i StockholmFel! Bokmärket är inte definierat. En undersökning för att studera förekomst av allergiska sjukdomar bland barn i StockholmFel! Bokmärket är inte definierat. Miljömedicinska enheten, Stockholms läns landsting KS/S:t Görans Barnkliniker

Läs mer

Astma och allergier effekter av miljön

Astma och allergier effekter av miljön Astma och allergier effekter av miljön Eva Rönmark Luleå 18 september 2013 Yrkes-och miljömedicin, Umeå universitet OLIN-Studierna, Norrbottens läns landsting Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN)

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär 1. Hur gammal är Du?.. år. 2. Är Du? Kvinna Man 3. På vilken vårdcentral/hälsocentral/familjeläkarmottagning har Du Dina läkarkontakter? Svar:... Ej aktuellt 4.

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

En undersökning för att studera förekomst av allergisjukdomar bland barn i Stockholm

En undersökning för att studera förekomst av allergisjukdomar bland barn i Stockholm En undersökning för att studera förekomst av allergisjukdomar bland barn i Stockholm Miljömedicinska enheten, Stockholms läns landsting Astrid Lindgrens barnsjukhus Institutet för Miljömedicin, Karolinska

Läs mer

Handlingsprogram för allergiförebyggande arbetet 2015-2025. En del av det folkhälsopolitiska programmet - Målområde 5

Handlingsprogram för allergiförebyggande arbetet 2015-2025. En del av det folkhälsopolitiska programmet - Målområde 5 Handlingsprogram för allergiförebyggande arbetet 2015-2025 En del av det folkhälsopolitiska programmet - Målområde 5 Inledning Allergiska besvär har blivit allt vanligare och är ett stort folkhälsoproblem

Läs mer

Hur påverkar miljön kronobergarnas hälsa?

Hur påverkar miljön kronobergarnas hälsa? Hur påverkar miljön kronobergarnas hälsa? Arbets- och miljömedicin: en resurs för Södra sjukvårdsregionen* Uppdrag Utreda misstänkt miljöbetingad ohälsa Arbeta förebyggande mot ohälsa betingad av arbetsmiljön

Läs mer

Inomhusklimatet vid Lundbyskolan, Örebro kommun. Resultatet av en enkätundersökning genomförd senvåren 2012

Inomhusklimatet vid Lundbyskolan, Örebro kommun. Resultatet av en enkätundersökning genomförd senvåren 2012 Inomhusklimatet vid, Örebro kommun Resultatet av en enkätundersökning genomförd senvåren 2012 Örebro 2012-05-27 Kjell Andersson, Miljömedicin Kjell Andersson Örebro Herbert Salomonsson, Previa Inger Fagerlund

Läs mer

Dalarna Vilket är det främsta skälet till att du solar? Välj 1-2 alternativ.

Dalarna Vilket är det främsta skälet till att du solar? Välj 1-2 alternativ. Vilket är det främsta skälet till att du solar? Välj 1-2 alternativ. 7 6 6 5 4 36% 3 2 1 11% 8% 14% 3% 19% Det är skönt a5 vara i solen Det är snyggt a5 vara solbrun Det gör mig pigg Det är e5 sä5 a5 umgås

Läs mer

Jämtland Vilket är det främsta skälet till att du solar? Välj 1-2 alternativ.

Jämtland Vilket är det främsta skälet till att du solar? Välj 1-2 alternativ. Vilket är det främsta skälet till att du solar? Välj 1-2 alternativ. 7 6 5 5 4 3 3 2 15% 1 1 1 1 Det är skönt a5 vara i solen Det är snyggt a5 vara solbrun Det gör mig pigg Det är e5 sä5 a5 umgås med familj

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön vilar alltid på arbetsgivaren.

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön vilar alltid på arbetsgivaren. Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42 finns regler om bl.a. städning, ventilation

Läs mer

Frågeformulär Barnet 2 år

Frågeformulär Barnet 2 år Frågeformulär Barnet 2 år Innehåller frågor om hälsa, livsstil och bostad Var vänlig och sänd in den ifyllda enkäten i bifogat frankerat svarskuvert! Kontaktpersoner: Carl-Gustaf Bornehag Malin Larsson

Läs mer

Allergiker i kollektivtrafiken

Allergiker i kollektivtrafiken Att: Landsting Kommuner Reseföretag Allergiker i kollektivtrafiken För att underlätta för er som ansvarar för miljön på tåg, buss, flyg, båt och färdtjänst har Astmaoch Allergiförbundet sammanställt en

Läs mer

Störande lukt från vedeldning i ett bostadsområde i Högdalen i Stockholms stad

Störande lukt från vedeldning i ett bostadsområde i Högdalen i Stockholms stad Miljöförvaltningen Hälsoskydd Tjänsteutlåtande Sida 1 (12) 2016-02-29 Handläggare Martin Holmstedt Telefon: 08-508 28971 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-03-15 p. 8 Störande lukt från vedeldning

Läs mer

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 3/2004 FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 3/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet

Läs mer

PM Besvärsstudie 2008

PM Besvärsstudie 2008 Thomas Johansson Ph.D. Utredare PM Besvärsstudie 2008 Inledning Miljö- och byggkontoret, Piteå Kommun har sedan 1980-talet regelbundet genomfört så kallade besvärsstudier. 2008 års studie är den femte

Läs mer

Vad säger miljöbalken om buller i och kring bostäder?

Vad säger miljöbalken om buller i och kring bostäder? Vad säger miljöbalken om buller i och kring bostäder? 1 Buller Utbrett miljö- och folkhälsoproblem Miljöstörning som påverkar flest antal människor i Sverige Samhällsbuller består av ljud från exempelvis

Läs mer

Hälsoaspekter vid boende

Hälsoaspekter vid boende Hälsoaspekter vid boende Kjell Andersson f.d. överläkare vid Universitetssjukhuset, Örebro Miljömedicin MM Konsult AB Gårdsbarn på Paradisgatan i Göteborg Lung- tbc 1911-1952 Landsbygd Städer Andelen trångbodda

Läs mer

Ett hembesök - Är inte alltid som vi tror! Birgitta Lagercrantz och Therese Sterner Allergikonsulenter

Ett hembesök - Är inte alltid som vi tror! Birgitta Lagercrantz och Therese Sterner Allergikonsulenter Ett hembesök - Är inte alltid som vi tror! Birgitta Lagercrantz och Therese Sterner Allergikonsulenter Hembesöket Utförs enligt genomarbetad metod (Allergikonsulenterna) BLFa och ASTA Medicinering följsamhet

Läs mer

Viktiga faktorer i innemiljön

Viktiga faktorer i innemiljön Kunskapsläge: Hälsoeffekter av fukt och mögel i byggnader En rad epidemiologiska undersökningar har visat att fukt och mögel/bakterieväxt i byggnader innebär hälsorisk Ökad risk för astma, astmabesvär,

Läs mer

Hur kan man följa trender och utveckling. av människors hälsa i våra län i den. regionala miljöövervakningen?

Hur kan man följa trender och utveckling. av människors hälsa i våra län i den. regionala miljöövervakningen? Hur kan man följa trender och utveckling Louise Ellman Kareld av människors hälsa i våra län i den Samordnare regional miljöövervakning och miljömålsuppföljning Länsstyrelsen i Kronobergs län regionala

Läs mer

Av Tabell 1 framgår karaktäristika för eleverna i klass 7-9 samt tre jämförelsematerial från andra högstadieskolor.

Av Tabell 1 framgår karaktäristika för eleverna i klass 7-9 samt tre jämförelsematerial från andra högstadieskolor. Högstadieenkäten Av Tabell 1 framgår karaktäristika för eleverna i klass 7-9 samt tre jämförelsematerial från andra högstadieskolor. Totalt ser man en viss överfrekvens av klagomål på hög och varierande

Läs mer

Apotekets råd om. Allergi

Apotekets råd om. Allergi Apotekets råd om Allergi Allergi uppstår när kroppens immunförsvar överreagerar mot ett visst ämne. Då släpper vissa celler ifrån sig ett ämne som heter histamin. Det startar i sin tur en kedjereaktion

Läs mer

En undersökning för att studera förekomst av allergiska sjukdomar bland barn i StockholmFel! Bokmärket är inte definierat.

En undersökning för att studera förekomst av allergiska sjukdomar bland barn i StockholmFel! Bokmärket är inte definierat. En undersökning för att studera förekomst av allergiska sjukdomar bland barn i StockholmFel! Bokmärket är inte definierat. Miljömedicinska enheten, Karolinska sjukhuset KS/S:t Görans Barnkliniker Institutet

Läs mer

Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv

Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 26 april 2014 2014 therese.sterner@skane.se Vad vet vi idag Att fukt och mögel i byggnader utgör indikatorer på att något i huset är fel Att fukt och mögelskador

Läs mer

Astma och Allergipolicy

Astma och Allergipolicy Servicenämndens dnr 2012-000247 Kommunstyrelsens dnr 2013-000220 Astma och Allergipolicy avseende Laholms kommuns lokaler Antagen av kommunstyrelsen den 10 september 2013 179. 2 (5) Astma- och allergipolicy

Läs mer

Miljö och hälsa i Kiruna tätort

Miljö och hälsa i Kiruna tätort Miljö och hälsa i Kiruna tätort Resultaten från en enkät hösten 2015 Gunnar Engström, Företagsläkare, Specialist Arbets- och Miljömedicin, Professor Thoraxkirurgi Lars Modig, Yrkes- och miljöhygieniker

Läs mer

Inomhusmiljön i lågenergibyggnader en enkätstudie ingående i energiprojektet Kontrollstation

Inomhusmiljön i lågenergibyggnader en enkätstudie ingående i energiprojektet Kontrollstation Inomhusmiljön i lågenergibyggnader en enkätstudie ingående i energiprojektet Kontrollstation Kjell Andersson Benita Rennes Miljömedicin MM Konsult AB 1 2 Bakgrund Näringsdepartementet har gett Energimyndigheten

Läs mer

Miljöenheten Vedeldning

Miljöenheten  Vedeldning Miljöenheten www.skara.se Vedeldning Lagar och regler, eldningsförbud I Skara kommun finns det särskilda bestämmelser om eldning i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön. De

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

ECRHS II 30/7/99. 1. Har Du haft pip- eller har det väst i bröstet vid något tillfälle under de senaste NEJ JA 12 månaderna?

ECRHS II 30/7/99. 1. Har Du haft pip- eller har det väst i bröstet vid något tillfälle under de senaste NEJ JA 12 månaderna? ECRHS II - Utdelat frågeformulär 1999 Center 1 5 2 Personnummer Sampel Datum DAG MÅNAD ÅR I enkäten kommer vi flera gånger att fråga dig om sådant som hänt dig sedan förra undersökningen. Förra gången

Läs mer

Täppt i näsan? Kliande ögon? Det kan vara allergi!

Täppt i näsan? Kliande ögon? Det kan vara allergi! Täppt i näsan? Kliande ögon? Det kan vara allergi! Trött på att snyta dig? Kanske blir du emellanåt täppt i näsan, får rinnsnuva eller kliande och rödsprängda ögon? Om det är en förkylning brukar symtomen

Läs mer

Frågeformulär 6 månader

Frågeformulär 6 månader Frågeformulär 6 månader Fyll i frågeformuläret inför besöket hos studiesköterskan. Om det är något som är oklart, går vi igenom det med Er vid besöket. Ange datum för när Ni fyllde i uppgifterna. Datum:

Läs mer

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Inledning Du som driver en skola, förskola och/eller ett fritidshem har ansvaret för att verksamheten inte orsakar skada på människors hälsa

Läs mer

Indikatorer för barns miljö och hälsa vid uppföljning av miljökvalitetsmål

Indikatorer för barns miljö och hälsa vid uppföljning av miljökvalitetsmål Indikatorer för barns miljö och hälsa vid uppföljning av miljökvalitetsmål Antonis Georgellis, Gösta Bluhm, Ann-Charlotte Egmar, Gunnel Emenius, Carola Lidén, Helena Svensson, Magnus Wickman, Magnus Svartengren

Läs mer

Samband mellan energianvändning, SBS och astma i arbetsplatsbyggnader i södra Sverige

Samband mellan energianvändning, SBS och astma i arbetsplatsbyggnader i södra Sverige Samband mellan energianvändning, SBS och astma i arbetsplatsbyggnader i södra Sverige Dan Norbäck Material och metoder Samarbete med en större teknisk konsult som gör energideklarationer och föreslår energisparande

Läs mer

En del av området Herrgården, Rosengård. Området byggdes 1969. Det planerades för 2700 boende, men man uppskattar att där bor 5-6000 personer nu

En del av området Herrgården, Rosengård. Området byggdes 1969. Det planerades för 2700 boende, men man uppskattar att där bor 5-6000 personer nu Rosengård i Malmö En del av området Herrgården, Rosengård Området byggdes 1969. Det planerades för 2700 boende, men man uppskattar att där bor 5-6000 personer nu Genom åren har det varit 7 olika fastighetsägare,

Läs mer

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad Bostadsrättsföreningar - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd En god egenkontroll Rutiner för: Kunskap Ansvar Kontroll Kommunikation Uppföljning Annan miljölagstiftning som inte kopplar till miljöbalken

Läs mer

1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen

1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen Greta Smedje 1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen Effektivisera det förebyggande folkhälsoarbetet, vidareutveckla det

Läs mer

Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö. Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker

Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö. Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker Miljöhälsoenkäter (NMHE) 1999, 2007 Omkring 1,2 miljoner av den vuxna befolkningen

Läs mer

Socialstyrelsens ansvar inom hälsoskyddsområdet

Socialstyrelsens ansvar inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsens ansvar inom hälsoskyddsområdet Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor under miljöbalken - Normering och annan vägledande information - Uppföljning och utvärdering av operativ

Läs mer

Resultat: EcoEffect Enkätundersökning för Brf Toppsockret

Resultat: EcoEffect Enkätundersökning för Brf Toppsockret Bostadsenkät lgh nr Resultat: EcoEffect Enkätundersökning för Brf Toppsockret Enkäten levererades till bostadsinnehavare (en per lägenhet) i mitten av maj 2011, och svaren lämnades av svarare i föreningsbrevlådan

Läs mer

2014-05-26. Barnens miljö vuxnas ansvar. Barnens yttre miljö en fråga om samhällsplanering

2014-05-26. Barnens miljö vuxnas ansvar. Barnens yttre miljö en fråga om samhällsplanering Barnens miljö vuxnas ansvar Barnens yttre miljö en fråga om samhällsplanering 1 Den nationella barnmiljöhälsoenkäten Skolungdomsenkäter i länen (Kronoberg 2009) Förskoleenkäter (Växjö 2011) Data från mödravård

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I LUNDS KOMMUN

MILJÖ OCH HÄLSA I LUNDS KOMMUN MILJÖ OCH HÄLSA I LUNDS KOMMUN INNEHÅLL MILJÖ OCH HÄLSA I LUNDS KOMMUN en uppföljande enkät 3 SAMMANFATTNING 4 MATERIAL OCH METOD 5 RESULTAT 1 HÄLSA 11 1.1 Hälsa allmänt 11 1.2 Allergi, överkänslighet

Läs mer

Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 2014-10-09

Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 2014-10-09 Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 2014 Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska, Skånes Universitetssjukhus Therese.sterner@skane.se 2014 therese.sterner@skane.se 1 Vad vet vi idag Att fukt

Läs mer

ENKÄT FÖR FÖRÄLDRAR. BAMSE-projektet, Arbets- och miljömedicin, Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting, 2008.

ENKÄT FÖR FÖRÄLDRAR. BAMSE-projektet, Arbets- och miljömedicin, Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting, 2008. ENKÄT FÖR FÖRÄLDRAR Datum för ifyllande _2_ _0_ _0_ - - Fyll i följande uppgifter, om något skiljer sig från etiketten på framsidan. Barnets gatuadress Postnr och ort Telefon till bostaden där barnet bor

Läs mer

Uppföljning av hälsa i miljömålen

Uppföljning av hälsa i miljömålen Uppföljning av hälsa i miljömålen Greta Smedje 2013-09-24 Generationsmål Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta,

Läs mer

Frågor om Din lungsjukdom

Frågor om Din lungsjukdom Frågor om Din lungsjukdom. Hur gammal är Du?..... år.. Är Du? Kvinna Man. På vilken vårdcentral/hälsocentral/familjeläkarmottagning har Du Dina läkarkontakter? Svar:. Ej aktuellt. Vilken lungsjukdom har

Läs mer

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Elda med hänsyn I dagens samhällen bor vi tätt intill varandra och har ofta små tomter. Eldas det i braskaminer eller pannor i tätbebyggda

Läs mer