Nationella miljöhälsoenkäten sammanställning av resultat för Västerbottens län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationella miljöhälsoenkäten 2007 - sammanställning av resultat för Västerbottens län"

Transkript

1 Nationella miljöhälsoenkäten sammanställning av resultat för Västerbottens län 1

2 Förord Denna rapport är framtagen under vintern 2008/09 av Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet på uppdrag av Länsstyrelsen Västerbotten. Rapporten utgör en redogörelse för en del av de resultat som framkommit i samband med den nationella miljöhälsoenkäten för Ett urval frågor, baserat på vad som är mest relevant för länet, har tagits med i rapporten. Resultaten presenteras i stapeldiagram som visar svarsfrekvens i länet parallellt med svarsfrekvens för riket som helhet. Denna uppställning är genomgående för hela rapporten. Slutsatser om orsaker till skillnader mellan länet och landet i övrigt har inte gjorts. Under avsnittet Inledning görs en kort sammanfattning av de viktigaste avvikelserna som påträffats för länet. 2

3 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 5 Hälsa... 6 Rökvanor Solvanor Boende och boendemiljö Livsmedel och vatten Telefoni Hälsa och miljö

4 Inledning Rapporten utgör en deskriptiv sammanställning av utvalda frågor från den nationella miljöhälsoenkäten från 2007 (NMHE 07). Valet av frågor har utgått från ett miljö- och hälsoperspektiv och gjorts i samråd med Länsstyrelsen. Frågorna har sammanställts i stapeldiagram där den procentuella fördelningen av svar visas för Västerbotten och hela landet separat. För vissa frågor har även resultaten från 1999 års miljöhälsoenkät i Västerbotten lagts till figurerna. Resultaten redovisas grupperat till sju olika ämnesområden: Hälsa, Rökvanor, Solvanor, Boende och boendemiljö, Livsmedel och vatten, Telefoni samt Hälsa och miljö. Varje avsnitt inleds med en översikt av de frågor som ligger tillgrund för resultatfigurerna. I denna rapport redovisas inga statistiska test av skillnader i svar mellan Västerbotten och övriga Sverige, eller några försök till tolkningar av vilka avvikelser som antas slumpmässiga respektive antas spegla verkliga eller betydelsefulla skillnader. Fördjupade analyser kan senare komma att ske inom vissa ämnesområden. Totalt inbjöds 1500 slumpmässigt utvalda personer i Västerbotten i åldrarna 18 till 80 år. Svarsfrekvensen på den nationella miljöhälsoenkäten 2007 var efter fyra påminnelser 59.4% för hela landet och 61.2% för Västerbotten. En generell slutsats kring svaren från länet är att de i många avseenden är ganska lika riksgenomsnittet, även inom områden där man kan förvänta en annan bild. Exempelvis finns det obetydliga skillnader när det gäller besvär av vedeldning. Förklaringen är troligen dels att mänga i länet bor i samhällen med fjärrvärme och att vedeldning är tämligen vanligt på mindre orter i hela landet. Närmare 13 procent av Västerbottningarna tror dock att utomhusluften vid bostaden har negativ eller mycket negativ påverkan på hälsan, vilket är en något större andel än i riket. Detta kan bero på att vinterklimatet här ger mer problem med stillastående luft som får avgaser och rök att ligga kvar länge. Ungefär var tionde länsbo anger att de under senaste tremånadersperioden varje vecka har besvärats av trafikbuller. Det är en lika stor andel som i riket. Astma är lite vanligare i länet än i riket, vilket även tidigare undersökningar visat. Likaså är besvär av torr inomhusluft vanligare här. Det beror på att kall luft kan bära lite fukt och blir torr när den uppvärms. Andelen dagligrökare är i Västerbotten lägre än i riket, likaså andelen som besväras av tobaksrök exempelvis i bostaden. Om man jämför med förra miljöhälsoenkäten 1999 ser man att färre nu är besvärade av andras tobaksrök, vilket torde vara ett resultat av att rökförbud införts på fler platser såsom restauranger. I riket har var femte person vetskap om att radonhalten har mätts i deras bostad. I Västerbotten är andelen lägre, knappt 13 procent. Drygt 40 % i länet vet att radon inte har mätts och många vet inte om någon mätning har skett. Trots bristen på kunskap om radonhalten svarar majoriteten i Västerbotten att de tror att radonhalten har en negativ eller mycket negativ påverkan på deras hälsa. 4

5 Bakgrund I Länsstyrelsens regionala miljöövervakningprogram ingår programområde Hälsorelaterad miljöövervakning. Denna miljöövervakning inriktar sig främst på kartläggning av hälsotillståndet hos befolkningen samt den hotbild som finns gentemot människors hälsa. Undersökningar och eventuell provtagning inriktar sig då på förekomsten av skadliga ämnen i kost, vatten och luft. Hälsofarlig strålning samt störande buller ligger också inom ramen för denna verksamhet. Länsstyrelsen valde att inom ramen för den regionala miljöövervakningen delta i 2007 års nationella miljöhälsoenkät genom att komplettera denna med 1000 st frågeformulär utöver de befintliga 500 st som normalt skickas ut. Syftet med förtätningen är att höja kvalitén på de data som beskriver länets befolknings upplevda hälsa. Socialstyrelsen är den myndighet som samordnar och ansvarar för utgivningen av den nationella miljöhälsorapporten. Uppdraget att utföra sammanställningen av resultatet i den nationella rapporten har Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet samt Arbets- och miljömedicin vid Stockholms läns landsting. Sammanställningen utkommer som en nationell miljöhälsorapport vart fjärde år. För Västerbottens läns länsstyrelse har intresset legat på att göra en jämförelse mellan länet och landet i övrigt. Då den nationella rapporten inte innehåller någon närmare granskning av de regionala skillnaderna i landet bidrar istället denna rapport till att belysa dessa och därmed lyfta fram vad som är utmärkande för länet. Länsstyrelsen lämnade under hösten 2008 i uppdrag till Umeå universitet att ta fram en enkel rapport som visar de nationella enkätsvaren jämfört med de från länet. Resultaten från den nationella miljöhälsoenkäten, liksom ett utkast till denna rapport offentliggjordes den 12 februari

6 Hälsa Under kapitlet hälsa kommer vi att redovisa svaren på frågorna som rör det allmänna hälsotillståndet. Frågorna är: Är du känslig/överkänslig eller allergisk mot något av följande och hur allvarliga är i så fall dina besvär (efter medicinering om du tar någon medicin)? a) Pollen b) Katt c) Hund d) Häst e) Gnagare f) Mögel g) Kvalster h) Födoämnen i) Dofter från t.ex. parfym, rengöringsmedel, trycksvärta j) Kosmetika eller produkter för hudvård och personlig hygien k) Amalgam l) Elektriska och magnetiska fält Har du eller har du haft någon av följande sjukdomar? a) Astma b) Allergiska besvär c) Hösnuva eller någon annan form av allergisk snuva d) Andra besvär från näsan (ofta återkommande nysning, klåda, nästäppa m.m.) e) Kronisk luftrörskatarr (bronkit) eller emfysem) f) Hjärt- och kärlsjukdom Har du de senaste 3 månaderna haft sådana besvär från luftvägarna (näsa, hals eller luftrör) att det någon dag hindrat dig i ditt dagliga liv? Har du av läkare fått diagnosen astma? Har du de senaste 12 månaderna haft astmabesvär? Har du av läkare fått diagnosen kronisk luftrörskatarr (bronkit) eller emfysem? Är du allergisk eller överkänslig mot nickel? Har du av läkare fått diagnosen högt blodtryck? Har du under de senaste 3 månaderna haft irriterande, täppt eller rinnande näsa? 6

7 Har du under de senaste 3 månaderna känt dig besvärad av något av följande i eller i närheten av din bostad? a) Bilavgaser b) Vedeldningsrök c) Lukt från djurstallar d) Lukt från industrier e) För torr luft f) Damm g) Andras tobaksrök h) Instängd (dålig) luft i) Drag Har du under de senaste 12 månaderna fått andnöd, pip i bröstet eller svår hosta a) vid kyla b) i dammiga miljöer c) i rökiga miljöer d) av bilavgaser eller andra luftföroreningar e) av starka dofter, parfym, kryddoft, rengöringsmedel, trycksvärta etc. Har du under de senaste 12 månaderna blivit täppt i näsan eller fått rinnande näsa a) vid kyla b) i dammiga miljöer c) i rökiga miljöer d) av bilavgaser eller andra luftföroreningar e) av starka dofter, parfym, kryddoft, rengöringsmedel, trycksvärta etc. 7

8 Är du känslig/överkänslig eller allergisk mot något av följande och hur allvarliga är i så fall dina besvär (efter medicinering om du tar någon medicin)? 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 Har du eller har du haft någon av följande sjukdomar? 14

15 15

16 16

17 Har du de senaste 3 månaderna haft sådana besvär från luftvägarna (näsa, hals eller luftrör) att det någon dag hindrat dig i ditt dagliga liv? Har du av läkare fått diagnosen astma? 17

18 Har du de senaste 12 månaderna haft astmabesvär? Har du av läkare fått diagnosen kronisk luftrörskatarr (bronkit) eller emfysem? 18

19 Är du allergisk eller överkänslig mot nickel? Har du av läkare fått diagnosen högt blodtryck? 19

20 Har du under de senaste 3 månaderna haft irriterande, täppt eller rinnande näsa? Har du de senaste 3 månaderna känt dig besvärad av något av följande i eller i närheten av din bostad? 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 Har du under de senaste 12 månaderna fått andnöd, pip i bröstet eller svår hosta 25

26 26

27 Har du de senaste 12 månaderna blivit täppt i näsan eller fått rinnande näsa 27

28 28

29 29

30 Rökvanor I kapitlet rökvanor redovisas följande frågor angående rökning: Röker du? Röker någon annan person i ditt hushåll? Hur ofta utsätts du för andras tobaksrök i bostaden? Hur ofta utsätts du för andras tobaksrök på annan plats (café, bar, restaurang, i bilen etc.)? 30

31 Röker du? Röker någon annan person i ditt hushåll? 31

32 Hur ofta utsätts du för andra tobaksrök i bostaden? 32

33 Hur ofta utsätts du för andras tobaksrök på annan plats (café, bar restaurang, i bilen etc.)? 33

34 Solvanor Här redovisas svar på frågor angående solvanor. Hur gör du när det är vackert sommarväder? Ungefär hur många gånger under de senaste 12 månaderna har du bränt dig i solen eller i solarium så att huden både blev röd och sved? a) I solarium b) På sjön c) I fjällen d) Vid badplats i Sverige (t.ex. hav, sjö, pool) e) Vid badplats utomlands (t.ex. hav, sjö, pool) 34

35 Hur gör du när det är vackert sommarväder? Ungefär hur många gånger under de senaste 12 månaderna har du bränt dig i solen eller i solarium så att huden både blev röd och svullen? 35

36 36

37 37

38 Boende och boendemiljö Nedan redovisas svaren på följande frågor angående boende och boendemiljö: Vilken typ av bostad bor du i? Äger eller hyr du din bostad? Hur många personer, inklusive dig själv, bor regelbundet i bostaden? Hur länge har du bott i din nuvarande bostad? Har din bostad fönster som vetter direkt mot 1) större gata eller trafikled 2) mindre gata eller lokalgata 3) järnväg (inkl. tunnelbana, spårvagn etc.) 4) industri eller industriområde 5) innergård eller bakgård 6) trädgård eller park 7) natur (t.ex. skog, sjö, äng, öppet fält) 8) annat än det uppräknade Har ditt sovrum fönster som vetter direkt mot 1) större gata eller trafikled 2) mindre gata eller lokalgata 3) järnväg (inkl. tunnelbana, spårvagn etc.) 4) industri eller industriområde 5) innergård eller bakgård 6) trädgård eller park 7) natur (t.ex. skog, sjö, äng, öppet fält) 8) annat än det uppräknade Hur tycker du att luftkvaliteten i stort sett är i och i närheten av din bostad? a) Vardagsrum b) Sovrum c) Bostaden som helhet d) Utanför bostaden Hur värms din bostad i huvudsak upp? 1) Oljeeldning 2) Eldning i panna med ackumulatortank (ved, flis, pellets etc.) 3) Eldning i panna utan ackumulatortank (ved, flis, pellets etc.) 4) Eldning i öppen spis, kakelugn, braskamin etc. 5) Annan eldning (gas, kol etc.) 6) Elvärme 7) Annan uppvärmning (fjärrvärme, värmepump, bergvärme etc.) 8) Vet inte Har det funnits synlig fuktskada (fläckar och dylikt) i bostaden? Har du eller någon annan känt lukt av mögel i bostaden de senaste 12 månaderna? 38

39 Har radonhalten mätts någon gång i din bostad? Har du god tillgänglighet till park/grönområde/natur på gångavstånd från din bostad? Finns hästanläggning (t.ex. stall, travbana) i närheten av din bostad? Medför vedrök några av följande störningar? a) Svårt att fönstervädra p.g.a. lukt? b) Svårt att fönstervädra p.g.a. stoft/sot? c) Klåda, sveda, irritation i ögonen? d) Irriterad, täppt eller rinnande näsa? e) Andnöd, pip i bröstet eller svår hosta? Finns det grannar som eldar med ved i närheten av din bostad, åtminstone varje vecka vissa delar av året? Om du tänker på de senaste 12 månaderna, i eller i närheten av din bostad hur mycket störs eller besväras du av buller eller andra ljud från a) grannar b) vägtrafik c) tågtrafik (tunnelbana, spårvagn etc.) d) flygtrafik e) industrier f) ventilation och fläktar g) hiss h) nöjeslokal i) byggarbetsplats, vägarbete eller liknande j) gatustädning, sophämtning eller snöröjning Har du de 3 senaste månaderna känt dig besvärad av något av följande i eller i närheten av din bostad? a) Ljud från grannar b) Vägtrafikbuller c) Tågbuller (inkl. tunnelbana, spårvagn etc.) d) Flygbuller e) Buller från industrier f) Buller från ventilation och fläktar g) Buller från hiss h) Buller från nöjeslokal i) Buller från byggarbetsplats, vägarbete eller liknande j) Buller från gatustädning, sophämtning och snöröjning 39

40 Medför trafikbuller (väg-, tåg- eller flygtrafik) några av följande störningar i eller i närheten av din bostad? a) Svårt att höra radio/tv b) Svårt att föra ett telefonsamtal c) Svårt att föra ett vanligt samtal d) Störs vid vila eller avkoppling e) Svårt att somna f) Blir väckt g) Försämrad sömnkvalitet h) Svårt att fönster öppet på dagtid i) Svårt att sova med öppet fönster j) Svårt att vistas på balkong/uteplats Hur ofta eldar du i annat syfte än uppvärmning? a) Matlagning på gasspis b) Matlagning på vedspis c) Trivseleldning (öppen spis, kakelugn, braskamin)? Hur lång tid använder du, en vanlig vardag, för att komma till och från olika aktiviteter? Hur ofta besöker du park/grönområde? 1) På sommarhalvåret 2) På vinterhalvåret? Har du eller någon annan i bostaden a) katt b) hund c) gnagare (kanin, hamster, råtta eller liknande) Har du regelbunden kontakt med hästar? Vad gör du för det mesta med dina överblivna mediciner (tabletter, flytande mediciner etc.)? 40

41 Vilken typ av bostad bor du i? Äger eller hyr du din bostad? 41

42 Hur många personer, inklusive dig själv, bor regelbundet i bostaden? Hur länge har du bott i din nuvarande bostad? 42

43 Har din bostad fönster som vetter direkt mot Har ditt sovrum fönster som vetter direkt mot 43

44 Hur tycker du att luftkvaliteten i stort sett är i och i närheten av din bostad? 44

45 45

46 Hur värms din bostad i huvudsak upp? Har det funnits synlig fuktskada (fläckar eller dylikt) i bostaden? 46

47 Har du eller någon annan känt lukt av mögel i bostaden de senaste 12 månaderna? Har radonhalten mätts någon gång i din bostad? 47

48 Har du god tillgänglighet till park/grönområde/natur på gångavstånd från din bostad? Finns hästanläggning (t.ex. stall, travbana) i närheten av din bostad? 48

49 Medför vedrök någon av följande störningar? 49

50 50

51 Finns det grannar som eldar med ved i närheten av din bostad, åtminstone varje vecka vissa delar av året? 51

52 Om du tänker på de senaste 12 månaderna, i eller i närheten av din bostad hur mycket störs eller besväras du av buller eller andra ljud från 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 Har du de senaste 3 månaderna känt dig besvärad av något av följande i eller i närheten av din bostad? 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 Medför trafikbuller (väg-, tåg- eller flygtrafik) några av följande störningar i eller i närheten av din bostad? 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 Hur ofta eldar du i annat syfte än för uppvärmning? 67

68 Hur lång tid använder du sammanlagt, en vanlig vardag, för att komma till och från olika aktiviteter? 68

69 Hur ofta besöker du park/grönområden/natur? 69

70 Har du eller någon annan i bostaden 70

71 Har du regelbunden kontakt med hästar? 71

72 Vad gör du för det mesta med dina överblivna mediciner (tabletter, flytande mediciner etc.)? 72

73 Livsmedel och vatten Frågorna gällande livsmedel och vatten är: Hur ofta äter du i genomsnitt fisk? a) Totalt b) Abborre, gädda, gös, stor hälleflundra, tonfisk (ej burk), svärdfisk, marulk eller piggvar c) Strömming (strömming eller sill fångad i Östersjön) Väljer du aktivt att handla livsmedel som producerats utan användning av kemiska bekämpningsmedel? Vilken typ av kranvatten har du i din permanentbostad? Hur mycket kranvatten i form av kaffe eller te dricker du vanligtvis i din permanentbostad? Hur mycket kranvatten dricker du vanligtvis som dricksvatten, måltidsdryck, saft eller liknande i din permanentbostad? 73

74 Hur ofta äter du i genomsnitt fisk? 74

75 Väljer du aktivt att handla livsmedel som producerats utan användning av kemiska bekämpningsmedel? 75

76 Vilken typ av kranvatten har du i din permanentbostad? Hur mycket vatten i form av kaffe eller te dricker du vanligtvis i din permanentbostad? 76

77 Hur mycket kranvatten dricker du vanligtvis som dricksvatten, måltidsdryck, saft eller liknande i din permanentbostad? 77

78 Telefoni Här redovisas svaren på frågorna gällande telefonvanor. Under de senaste tre månaderna, hur lång tid per vecka har du pratat i mobiltelefon i genomsnitt? Hur ofta använder du olika typer av handsfree-utrustning eller telefonens högtalarfunktion när du pratar i mobiltelefon? a) Hörlurar med sladd b) Trådlösa hörlurar/bluetooth/blåtand c) Telefonens högtalarfunktion d) Fast installerad utrustning i bilen e) Annat f) Jag använder ej mobiltelefon Hur ofta använder du trådlöst nätverk för Internet (s.k. WLAN wireless local area network, radio-lan eller AirPort) a) I bostaden b) På arbetet/skola c) På annan plats d) Jag använder inte Internet Hur ofta använder du sladdlös telefon kopplad till fasta nätet (kallas ofta DECT, är ej mobiltelefon)? a) I bostaden b) På arbetet/skola c) På annan plats 78

79 Under de senaste tre månaderna, hur lång tid per vecka har du pratat i mobiltelefon i genomsnitt? Hur ofta använder du olika typer av handsfree-utrustning eller telefonens högtalarfunltion när du pratar i mobiltelefon? 79

80 80

81 81

82 Hur ofta använder du trådlöst nätverk för Internet? 82

83 83

84 Hur ofta använder du sladdlös telefon kopplad till fasta nätet? 84

85 85

86 Hälsa och miljö Här redovisas svar på frågor som rör miljöns påverkan av hälsan. Vilken påverkan på din hälsa anser du att följande miljöfaktorer har? a) Andras tobaksrök b) Dofter (parfym, hudvårdsprodukter, rengöringsmedel) c) Inomhusluften i din bostad d) Utomhusluften vid din bostad e) Ljud inomhus i din bostad f) Ljud utomhus vid din bostad g) Närhet till grönområde/park/natur h) Starkt solljus i) Föroreningar i mark j) Bekämpningsmedel i mat och dricksvatten k) Andra föroreningar i mat och dricksvatten l) Radon m) Elektromagnetiska fält från t.ex. mobiltelefoner, antenner n) Elektromagnetiska fält från t.ex. elektriska apparater, kraftledningar o) Utsläpp från kärnkraftsanläggningar Är du man eller kvinna? Vilket år är du född? 86

87 Vilken påverkan på din hälsa anser du att följande miljöfaktorer har? 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93

94 Är du man eller kvinna? 94

95 Vilket år är du född? 95

- - Var har Du tidigare bott i Ditt liv (gäller alltså inte nuvarande bostadsort)? Du kan ange flera alternativ på varje rad.

- - Var har Du tidigare bott i Ditt liv (gäller alltså inte nuvarande bostadsort)? Du kan ange flera alternativ på varje rad. Kodnummer (ifylles av YMK) Bakgrundsdata Fråga 1. Vilket år är Du född? 1 9 Fråga 2. Är Du kvinna eller man? Kvinna Man Fråga 3. Vilket datum fyller Du i enkäten? 2 0 0 - - år månad dag Uppväxtförhållanden

Läs mer

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö Min inomhusmiljö 13640001 Syftet med denna enkätundersökning är att fånga upp de boendes upplevelse av inomhusmiljön och ge en sammanfattande värdering av innemiljön i fastigheten. Närmare uppgifter om

Läs mer

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Bostadsenkät lgh nr FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus/det bostadsområde du bor i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr:... Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt. Gärna

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus där du arbetar. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden som utvecklas

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Energi Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt.

Läs mer

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Uppföljning av hälsah i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Socialstyrelsens hälsoskyddsenheth Ca. 15 medarbetare Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor

Läs mer

ALLERGI- UTREDNING FRÅGEFORMULÄR

ALLERGI- UTREDNING FRÅGEFORMULÄR Formuläret är utarbetat av docent Ulf Bengtsson, professor Olle Löwhagen och doktor Rosita Sundberg, Astma-och allergimottagningen, SU Sahlgrenska, Göteborg och docent Nils Eriksson, Lungallergimottagningen,

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Skolenkät - - Elever år och äldre nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Enkäten är ett led i att ta fram underlag för göra en miljövärdering av den skola du går i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden

Läs mer

1. Har Du haft pip eller väsningar i bröstet vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna?

1. Har Du haft pip eller väsningar i bröstet vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna? LUFTVÄGAR OCH HÄLSA II Frågeformulär 1 Besvara frågorna genom att kryssa i, skriva i eller ringa in rätt alternativ. Om Du är osäker vid nej-ja-frågor, Välj nej-rutan. Area Personkod 1. Har Du haft pip

Läs mer

Inomhusklimatet i Kv Fägnaden i Stockholm. Resultatet av en uppföljande enkätundersökning genomförd senhösten 2013

Inomhusklimatet i Kv Fägnaden i Stockholm. Resultatet av en uppföljande enkätundersökning genomförd senhösten 2013 Rapport 2014-01-15 Inomhusklimatet i i Stockholm Resultatet av en uppföljande enkätundersökning genomförd senhösten 2013 Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB Inger Fagerlund Arbets- och miljömedicinska

Läs mer

Inomhusklimatet i bostadsområdet. Resultatet av en enkätundersökning genomförd bland de boende våren 2013. Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB

Inomhusklimatet i bostadsområdet. Resultatet av en enkätundersökning genomförd bland de boende våren 2013. Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB Rapport 2013-04-12 Inomhusklimatet i bostadsområdet Kv Fägnaden i Stockholm. Resultatet av en enkätundersökning genomförd bland de boende våren 2013. Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB Inger Fagerlund

Läs mer

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Tobaksrökning Idag vet de flesta att tobaksrökning är farligt för hälsan. Ändå var det 15% av befolkningen som rökte dagligen, detta enligt

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

Anmälan om störning/klagomål

Anmälan om störning/klagomål Anmälan om störning/klagomål Miljö- och byggnadsnämnden och miljö- och byggkontoret handlägger klagomål enligt miljöbalken, med syfte att undanröja olägenheter av betydelse för människors hälsa eller miljö.

Läs mer

Kjell Andersson, BR 2014-12- 14 MM14101

Kjell Andersson, BR 2014-12- 14 MM14101 Kjell Andersson, BR 2014-12- 14 MM14101 Previa AB Att. Hasse Persson Box 70 891 22 Örnsköldsvik Bäste Hasse! Översänder resultatet av enkätbearbetningen för Kommunhuset i Östersund. Svarsfrekvensen är

Läs mer

Inomhusmiljö och hälsa

Inomhusmiljö och hälsa Inomhusmiljö och hälsa Kristina Jakobsson Arbets- och miljömedicin, Lund 2013-09-24 Med tack till yrkeshygieniker Jan-Eric Karlsson för många av bilderna! Litteratur: Socialstyrelsen (2005). Miljöhälsorapport,

Läs mer

Frågeformulär allergi/astmautredning

Frågeformulär allergi/astmautredning Frågeformulär allergi/astmautredning Frågeformuläret skickas tillsammans med kallelse för att du i lugn och ro ska kunna besvara frågorna inför ditt besök på Astma & Allergimottagningen vid S:t Görans

Läs mer

Frågeformulär 24 månader

Frågeformulär 24 månader Frågeformulär 24 månader Fyll i frågeformuläret inför besöket hos studiesköterskan. Om det är något som är oklart, går vi igenom det med Er vid besöket. Ange datum för när Ni fyllde i uppgifterna. Datum:

Läs mer

Partiklar i inomhusluft

Partiklar i inomhusluft Partiklar i inomhusluft och hälsa-en litteraturgenomgång ng Claes-Gunnar Ericsson Greta Smedje Gunilla Wieslander Arbets-och miljömedicin medicin Inledning Uppdraget från n Socialstyrelsen till Arbets-

Läs mer

Miljö och hälsa i Västra Götaland

Miljö och hälsa i Västra Götaland Miljö och hälsa i Västra Götaland Martin Tondel Eva Andersson Gerd Sällsten Lars Barregård Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum Översikt presentation Syfte och bakgrund Buller Luftföroreningar

Läs mer

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier Praktiska råd för dig som vill undvika allergier Förord Allergi och annan överkänslighet är ett stort folkhälsoproblem i Sverige och västvärlden och det har under de senaste decennierna ökat dramatiskt.

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Enkätfrågor skolor och förskolor

Enkätfrågor skolor och förskolor Enkätfrågor skolor och förskolor Kjell Andersson Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro INOMHUSKLIMAT Arbetsmiljö - Skolor 1-6 NORDISK VERSION MM 040 NA Sp1 Datum år mån dag

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Miljörelaterad hälsoenkät Landskrona kommun 2004. Landskrona kommun Miljöförvaltningen Linda Hellberg och Högni Hansson Rapport 2004:8

Miljörelaterad hälsoenkät Landskrona kommun 2004. Landskrona kommun Miljöförvaltningen Linda Hellberg och Högni Hansson Rapport 2004:8 Miljörelaterad hälsoenkät Landskrona kommun 2004 Landskrona kommun Miljöförvaltningen Linda Hellberg och Högni Hansson Rapport 2004:8 Titel: Miljörelaterad hälsoenkät, Landskrona kommun 2004 Författare:

Läs mer

Elever undersöker klimatet i klassrummet Rapport om resultaten från experimentet Kolla klimatet i klassrummet 2009

Elever undersöker klimatet i klassrummet Rapport om resultaten från experimentet Kolla klimatet i klassrummet 2009 Elever undersöker klimatet i klassrummet Rapport om resultaten från experimentet Kolla klimatet i klassrummet 2009 Rapporten är framtagen vid Danmarks Tekniska universitet av Geo Clausen, Eva Maria Larsen

Läs mer

Partiklar i inomhusmiljön - en litteraturgenomgång. Claes-Gunnar Ericsson, Greta Smedje, Gunilla Wieslander

Partiklar i inomhusmiljön - en litteraturgenomgång. Claes-Gunnar Ericsson, Greta Smedje, Gunilla Wieslander Partiklar i inomhusmiljön - en litteraturgenomgång Claes-Gunnar Ericsson, Greta Smedje, Gunilla Wieslander Avgränsningar Fokus på storleksdefinierade partiklar, t.ex. ultrafina partiklar, PM 1, PM 2,5,

Läs mer

Ett hembesök - Är inte alltid som vi tror! Birgitta Lagercrantz och Therese Sterner Allergikonsulenter

Ett hembesök - Är inte alltid som vi tror! Birgitta Lagercrantz och Therese Sterner Allergikonsulenter Ett hembesök - Är inte alltid som vi tror! Birgitta Lagercrantz och Therese Sterner Allergikonsulenter Hembesöket Utförs enligt genomarbetad metod (Allergikonsulenterna) BLFa och ASTA Medicinering följsamhet

Läs mer

Årtal: Löpnummer: Namn: Personnummer: Datum för ifyllande:

Årtal: Löpnummer: Namn: Personnummer: Datum för ifyllande: (Ifylles av klinik) Klinik (Text eller Kod): Årtal: Löpnummer: Namn: Personnummer: Datum för ifyllande: Läs frågorna noga! Ibland ber vi dig att enbart ange ett alternativ, ibland är frågan ställd så att

Läs mer

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär 1. Hur gammal är Du?.. år. 2. Är Du? Kvinna Man 3. På vilken vårdcentral/hälsocentral/familjeläkarmottagning har Du Dina läkarkontakter? Svar:... Ej aktuellt 4.

Läs mer

Av Tabell 1 framgår karaktäristika för eleverna i klass 7-9 samt tre jämförelsematerial från andra högstadieskolor.

Av Tabell 1 framgår karaktäristika för eleverna i klass 7-9 samt tre jämförelsematerial från andra högstadieskolor. Högstadieenkäten Av Tabell 1 framgår karaktäristika för eleverna i klass 7-9 samt tre jämförelsematerial från andra högstadieskolor. Totalt ser man en viss överfrekvens av klagomål på hög och varierande

Läs mer

2014-05-26. Barnens miljö vuxnas ansvar. Barnens yttre miljö en fråga om samhällsplanering

2014-05-26. Barnens miljö vuxnas ansvar. Barnens yttre miljö en fråga om samhällsplanering Barnens miljö vuxnas ansvar Barnens yttre miljö en fråga om samhällsplanering 1 Den nationella barnmiljöhälsoenkäten Skolungdomsenkäter i länen (Kronoberg 2009) Förskoleenkäter (Växjö 2011) Data från mödravård

Läs mer

Hälsodeklaration inför besök vid Astma Allergimottagningen

Hälsodeklaration inför besök vid Astma Allergimottagningen Hälsodeklaration inför besök vid Astma Allergimottagningen sid 1/6. (Detta förmulär är endast till för besöket och kommer ej att sparas.) Efter- och förnamn Personnummer Vikt (ca) Längd A Yrke, sysselsättning

Läs mer

Inomhusmiljön i lågenergibyggnader en enkätstudie ingående i energiprojektet Kontrollstation

Inomhusmiljön i lågenergibyggnader en enkätstudie ingående i energiprojektet Kontrollstation Inomhusmiljön i lågenergibyggnader en enkätstudie ingående i energiprojektet Kontrollstation Kjell Andersson Benita Rennes Miljömedicin MM Konsult AB 1 2 Bakgrund Näringsdepartementet har gett Energimyndigheten

Läs mer

Apotekets råd om. Allergi

Apotekets råd om. Allergi Apotekets råd om Allergi Allergi uppstår när kroppens immunförsvar överreagerar mot ett visst ämne. Då släpper vissa celler ifrån sig ett ämne som heter histamin. Det startar i sin tur en kedjereaktion

Läs mer

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad Bostadsrättsföreningar - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd En god egenkontroll Rutiner för: Kunskap Ansvar Kontroll Kommunikation Uppföljning Annan miljölagstiftning som inte kopplar till miljöbalken

Läs mer

Regional miljöhälsorapport 2009

Regional miljöhälsorapport 2009 Regional miljöhälsorapport 2009 Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län Arbets- och miljömedicin Universitetssjukhuset Landstinget i Östergötland 581 85 Linköping Telefon: 010-103 00 00 www.lio.se/amm

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Täppt i näsan? Kliande ögon? Det kan vara allergi!

Täppt i näsan? Kliande ögon? Det kan vara allergi! Täppt i näsan? Kliande ögon? Det kan vara allergi! Trött på att snyta dig? Kanske blir du emellanåt täppt i näsan, får rinnsnuva eller kliande och rödsprängda ögon? Om det är en förkylning brukar symtomen

Läs mer

Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer?

Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer? Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer? Presentation vid SWESIAQs höstmöte på Högskolan i Gävle den oktober Robert Wålinder Arbets- och miljömedicin Akademiska

Läs mer

PÄLSDJUR ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET

PÄLSDJUR ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET PÄLSDJUR ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Fakta Enligt en stor nationell kartläggning 6) är det uppskattningsvis cirka 15% av befolkningen som får allergibesvär av pälsdjur. Pälsdjur avger

Läs mer

Vägledning om ventilation - luftkvalitet

Vägledning om ventilation - luftkvalitet Vägledning om ventilation - luftkvalitet Innehåll: Inomhusmiljön i skolor är viktig och varför Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial AR om ventilation och kompletterande vägledning Ventilation luftkvalitet

Läs mer

Hälsoaspekter vid boende

Hälsoaspekter vid boende Hälsoaspekter vid boende Kjell Andersson f.d. överläkare vid Universitetssjukhuset, Örebro Miljömedicin MM Konsult AB Gårdsbarn på Paradisgatan i Göteborg Lung- tbc 1911-1952 Landsbygd Städer Andelen trångbodda

Läs mer

Samband mellan energianvändning, SBS och astma i arbetsplatsbyggnader i södra Sverige

Samband mellan energianvändning, SBS och astma i arbetsplatsbyggnader i södra Sverige Samband mellan energianvändning, SBS och astma i arbetsplatsbyggnader i södra Sverige Dan Norbäck Material och metoder Samarbete med en större teknisk konsult som gör energideklarationer och föreslår energisparande

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

En del av området Herrgården, Rosengård. Området byggdes 1969. Det planerades för 2700 boende, men man uppskattar att där bor 5-6000 personer nu

En del av området Herrgården, Rosengård. Området byggdes 1969. Det planerades för 2700 boende, men man uppskattar att där bor 5-6000 personer nu Rosengård i Malmö En del av området Herrgården, Rosengård Området byggdes 1969. Det planerades för 2700 boende, men man uppskattar att där bor 5-6000 personer nu Genom åren har det varit 7 olika fastighetsägare,

Läs mer

Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 2014-10-09

Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 2014-10-09 Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 2014 Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska, Skånes Universitetssjukhus Therese.sterner@skane.se 2014 therese.sterner@skane.se 1 Vad vet vi idag Att fukt

Läs mer

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE TEGEL LEVER LÄNGRE Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE DET GÄLLER vår hälsa När vi bygger nytt eller renoverar, tänker vi mycket på om ekonomin är hållbar. Under de senaste åren har vi även uppmärksammat

Läs mer

Enkätundersökning i förskola i Lilla Edet. Göteborg den 6 februari 2009

Enkätundersökning i förskola i Lilla Edet. Göteborg den 6 februari 2009 Göteborg den 6 februari 2009 Lars Barregård professor, överläkare Katrin Nielsen miljöutredare Box 414, 405 30 Göteborg Telefon 031-786 28 96 lars.barregard@amm.gu.se Besöksadress: Medicinaregatan 16 Telefax

Läs mer

Policy för inomhusmiljö och allergianpassning

Policy för inomhusmiljö och allergianpassning 1(5) Policy för inomhusmiljö och allergianpassning Antagen av Kommunstyrelsen 2005-06-15 Policyns syfte Syftet med policyn är att förebygga hälsoeffekter och symtom som har samband med innemiljön och att

Läs mer

Inomhusklimatet i tre bostadsområden i Helsingborg. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning.

Inomhusklimatet i tre bostadsområden i Helsingborg. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning. Inomhusklimatet i tre bostadsområden i Helsingborg. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning. Överläkare Kjell Andersson Yrkes- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro 701 85 Örebro

Läs mer

Apotekets råd om. Eksem

Apotekets råd om. Eksem Apotekets råd om Eksem Eksem är en inflammation i hudens övre lager, vilket orsakar klåda och rodnad av huden. Akut eksem känne tecknas av kliande, röd, svullen, vätskeblåsor. Bakterieinfektion kan tillstöta

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Fastighetsägares egenkontroll. Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 MILJÖKONTORET 2010

HÖRBY KOMMUN. Fastighetsägares egenkontroll. Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 MILJÖKONTORET 2010 Fastighetsägares egenkontroll 2010 Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 Sid 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Lagstiftning som är tillämplig... 2 Miljöbalken...

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I LUNDS KOMMUN

MILJÖ OCH HÄLSA I LUNDS KOMMUN MILJÖ OCH HÄLSA I LUNDS KOMMUN INNEHÅLL MILJÖ OCH HÄLSA I LUNDS KOMMUN en uppföljande enkät 3 SAMMANFATTNING 4 MATERIAL OCH METOD 5 RESULTAT 1 HÄLSA 11 1.1 Hälsa allmänt 11 1.2 Allergi, överkänslighet

Läs mer

Barns miljö och hälsa i Landskrona kommun 2006

Barns miljö och hälsa i Landskrona kommun 2006 Barns miljö och hälsa i Landskrona kommun 2006 Landskrona kommun, Miljöförvaltningen Högni Hansson Edvin Dervovic, Ulrika Vinka, Anita Nilsson och Theres Adolfsson Rapport 2008: Titel: Barns miljö och

Läs mer

1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen

1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen Greta Smedje 1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen Effektivisera det förebyggande folkhälsoarbetet, vidareutveckla det

Läs mer

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa)

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja behandling med allergivaccination, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge

Läs mer

2015-04-22. Omgivningsmiljöarbetet i Sverige Vad har vi satt för spår och vart är vi på väg. Miljöfaktorer av betydelse för folkhälsan Kronologi

2015-04-22. Omgivningsmiljöarbetet i Sverige Vad har vi satt för spår och vart är vi på väg. Miljöfaktorer av betydelse för folkhälsan Kronologi Miljöfaktorer av betydelse för folkhälsan Kronologi Metaller Omgivningsmiljöarbetet i Sverige Vad har vi satt för spår och vart är vi på väg Göran Pershagen Institutet för Miljömedicin, KI Centrum för

Läs mer

Häftet sammanställt av Sivert Mässing

Häftet sammanställt av Sivert Mässing 2011-01-29 Häftet sammanställt av Sivert Mässing Foto: Sivert Mässing 1 Inledning I det här häftet har jag inledningsvis gjort en beskrivning av vad allergier är och vilka sjukdomssymptom den medför. På

Läs mer

A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI. i förskola och skola

A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI. i förskola och skola A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI i förskola och skola Inledning Allergiska besvär har blivit allt vanligare bland barn och ungdomar. En del av allergierna är av lindrig art

Läs mer

Fukt och mögel i bostaden

Fukt och mögel i bostaden Fukt och mögel i bostaden Bo Sahlberg Arbets- och miljömedicin Akademiska sjukhuset Uppsala, Uppsala Universitet Tre studier Frågeformulär (Sverige). Inflammationsmarkörer (Uppsala). Bakterier, mögel och

Läs mer

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Elda med hänsyn I dagens samhällen bor vi tätt intill varandra och har ofta små tomter. Eldas det i braskaminer eller pannor i tätbebyggda

Läs mer

Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn

Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn Miljö- och byggnadskontoret Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn Enkät egenkontroll Skickas till Miljö- byggnadskontoret 191 86 Sollentuna Fastighetsbeteckning Besöksadress Postnummer Ort

Läs mer

Socialstyrelsens ansvar inom hälsoskyddsområdet

Socialstyrelsens ansvar inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsens ansvar inom hälsoskyddsområdet Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor under miljöbalken - Normering och annan vägledande information - Uppföljning och utvärdering av operativ

Läs mer

Information om fastbränsleeldning

Information om fastbränsleeldning Information om fastbränsleeldning Vid eldning i lokal eldstad, braskamin, öppen spis och kakelugn, är det inte ovanligt att grannar störs av röken. Utsläpp från vedeldning innehåller flera miljö- och hälsoskadliga

Läs mer

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Viktigt att veta om det händer en allvarlig kemikalieolycka vid Kemira Kemi AB eller Interlink AB i Helsingborg. Utgiven av Helsingborgs stad i samverkan

Läs mer

LJUDLANDSKAP FÖR BÄTTRE HÄLSA

LJUDLANDSKAP FÖR BÄTTRE HÄLSA Ett forskningsprogram finansierat av Mistra, Vägverket och Vinnova LJUDLANDSKAP FÖR BÄTTRE HÄLSA Den goda staden kräver goda ljudlandskap 38 db 40 db 42 db 44 db 46 db 48 db 50 db 52 db 54 db 56 38 db

Läs mer

DIN ENERGIPROFIL. Grunduppgifter. Husuppgifter. Antal Personer 4 Boyta 150 m2. Kommun Huddinge Biyta 10 m2. Byggnadsår 1975 Ytterväggsarea 129 m2

DIN ENERGIPROFIL. Grunduppgifter. Husuppgifter. Antal Personer 4 Boyta 150 m2. Kommun Huddinge Biyta 10 m2. Byggnadsår 1975 Ytterväggsarea 129 m2 Grunduppgifter I rapporten redovisas uppgifterna som du matat in i Energiguiden. Du ser vilka åtgärder du utfört, det senaste årets energiförbrukning, uppgift om värmesystemet och en nulägesanalys för

Läs mer

Fler än du tror tål inte starka dofter. Välj OPARFYMERAT. Handling. Behandling

Fler än du tror tål inte starka dofter. Välj OPARFYMERAT. Handling. Behandling Fler än du tror tål inte starka dofter Välj OPARFYMERAT Handling Behandling 3,2 miljoner människor i Sverige lider av astma, allergi eller överkänslighet. Det här är doftöverkänslighet. Parfymerade produkter

Läs mer

SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare

SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare Sammanställning av enkätsvar redovisad vid SWESIAQ:s/VVS-tekniska föreningens innemiljökonferens: Innemiljö 2008 Anders Lundin, miljöinspektör Arbets- och miljömedicin,

Läs mer

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder är det möjligt? Svensk Ventilation Britta Permats Vision: Ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för alla Innemiljön -Hur ser det ut idag? 1,2 miljoner

Läs mer

Frågeformulär 3 månader

Frågeformulär 3 månader Frågeformulär 3 månader Fyll i frågeformuläret inför besöket hos studiesköterskan. Om det är något som är oklart, går vi igenom det med Er vid besöket. Ange datum för när Ni fyllde i uppgifterna. Datum:

Läs mer

DOFT ÖVER KÄNSLIG HET

DOFT ÖVER KÄNSLIG HET DOFT ÖVER KÄNSLIG HET Ett Okänt Problem Doftöverkänslighet - Ett okänt problem 2 Doftöverkänslighet - Ett okänt problem 3 Till dig som studerar till sjuksköterska eller läkare Till högskolor och universitet

Läs mer

Den fysiska arbetsmiljön i skolan

Den fysiska arbetsmiljön i skolan Den fysiska arbetsmiljön i skolan Greta Smedje Arbets- och miljömedicin % Klagomål på skolmiljön 40 Personal Åk 7 Åk 1 & 4 35 30 25 20 15 10 5 0 Drag Hög temp Varierande temp Låg temp Instängd luft Torr

Läs mer

Energianvändning i flerbostadshus och samband med astma, allergi och SBS symtom - en fördjupning av 3H- studien Ett projekt med stöd från: Formas BIC, Energicentrum Stockholms stad, Fastighetsägarna Sverige,

Läs mer

Inomhusmiljö och hälsa. Seminarium. Inomhusmiljö och hälsa. Umeå, 28 februari 2013

Inomhusmiljö och hälsa. Seminarium. Inomhusmiljö och hälsa. Umeå, 28 februari 2013 Inomhusmiljö och hälsa Seminarium Inomhusmiljö och hälsa Umeå, 28 februari 2013 Inomhusmiljö och hälsa 10.00 Välkomna Lisa Redin, Miljösamverkan Västerbotten Stina Lindström, KOMIN, Umeå universitet 10.15

Läs mer

Miljöhälsorapport Lidingö barns hälsa och miljö

Miljöhälsorapport Lidingö barns hälsa och miljö 1 (18) DATUM DNR 2014-10-01 2014-1073 Miljöhälsorapport Lidingö barns hälsa och miljö En lokal version av Miljöhälsorapport Stockholms län 2013 2 (18) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Frågeformulär tidig graviditet

Frågeformulär tidig graviditet Frågeformulär tidig graviditet Innehåller bland annat frågor om hälsa, bostad och livsstil Var vänlig och sänd in den ifyllda enkäten i bifogat frankerat svarskuvert! Kontaktpersoner: Carl-Gustaf Bornehag

Läs mer

STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD??????

STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD?????? STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD?????? Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn och Ungdomssjukhuset Lund 2007 Therese.sterner@skane.se Geografiskt ansvarsområde En del av Sydvästra

Läs mer

Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta

Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att bistå näringslivet

Läs mer

ECRHS II 30/7/99. 1. Har Du haft pip- eller har det väst i bröstet vid något tillfälle under de senaste NEJ JA 12 månaderna?

ECRHS II 30/7/99. 1. Har Du haft pip- eller har det väst i bröstet vid något tillfälle under de senaste NEJ JA 12 månaderna? ECRHS II - Utdelat frågeformulär 1999 Center 1 5 2 Personnummer Sampel Datum DAG MÅNAD ÅR I enkäten kommer vi flera gånger att fråga dig om sådant som hänt dig sedan förra undersökningen. Förra gången

Läs mer

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder är det möjligt? Svensk Ventilation Britta Permats Vision: Ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för alla Innemiljön -Hur ser det ut idag? 1,2 miljoner

Läs mer

Inomhusklimatet i bostadsområdet. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning genomförd bland de boende senvåren 2008.

Inomhusklimatet i bostadsområdet. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning genomförd bland de boende senvåren 2008. Inomhusklimatet i bostadsområdet Skarpnäcksfältet i Stockholm. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning genomförd bland de boende senvåren 2008. Rapport MM 7/2008 Kjell Andersson, Inger Fagerlund,

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa

Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa BLANKETT FÖR OLÄGENHETSANMÄLAN Personuppgifter Namn Boendeform Villa Hyresrätt Bostadsrätt Adress Ort mobil Ev. lägenhetsnr. Om annan boendeform, specificera nedan Personuppgifter

Läs mer

Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer

Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer Bakgrund Klimatförändringar kommer att medföra många typer av hot för folkhälsan. Klimatmodellerna visar bland annat att den

Läs mer

Vad är allergi? THERESE.STERNER@SKANE.SE SAMORDNANDE ALLERGISJUKSKÖTERSKA BARNMEDICINSKA KLINIKEN I LUND SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS

Vad är allergi? THERESE.STERNER@SKANE.SE SAMORDNANDE ALLERGISJUKSKÖTERSKA BARNMEDICINSKA KLINIKEN I LUND SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS Vad är allergi? THERESE.STERNER@SKANE.SE SAMORDNANDE ALLERGISJUKSKÖTERSKA BARNMEDICINSKA KLINIKEN I LUND SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS Allergi beror på att kroppens normala försvarsmekanismer immunförsvaret

Läs mer

Apotekets råd om. Förkylning hos vuxna

Apotekets råd om. Förkylning hos vuxna Apotekets råd om Förkylning hos vuxna När man blir förkyld har man fått en virusinfektion. Den brukar ge besvär från de övre luftvägarna som hosta, snuva, ont i halsen eller heshet. Ibland får man feber

Läs mer

Lektion: Undersök inomhustemperatur

Lektion: Undersök inomhustemperatur Lektion: Undersök inomhustemperatur I den här lektionen undersöker eleverna hur temperatur påverkar oss och hur man kan värma och kyla byggnader. Material Termometrar, gärna digitala Fuktig tygbit/fuktig

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Frågeformulär Barnet

Frågeformulär Barnet Frågeformulär Barnet år Innehåller frågor om hälsa, bostad och livsstil Var vänlig och sänd in den ifyllda enkäten i bifogat frankerat svarskuvert! Kontaktpersoner: Carl-Gustaf Bornehag Malin Larsson Staffan

Läs mer

Anpassning till ett förändrat klimat

Anpassning till ett förändrat klimat Anpassning till ett förändrat klimat Regeringens proposition En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat 2008/09:162 Beslut i riksdagen juni 2009 Länsstyrelserna ges uppdraget att på regional nivå

Läs mer

Medborgarundersökning hösten 2009 Miljökontorets tilläggsfrågor

Medborgarundersökning hösten 2009 Miljökontorets tilläggsfrågor augusti 2010 RAPPORT MILJÖKONTORET Medborgarundersökning hösten 2009 Miljökontorets tilläggsfrågor Stefan Haupt Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 Luleå Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon: 0920-45

Läs mer

HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK ENKÄTSTUDIE

HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK ENKÄTSTUDIE HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK ENKÄTSTUDIE Gun Wingren, Docent Avd. för Yrkes- och Miljömedicin, IKE, Linköpings Universitet Ingela Helmfrid, Biolog Yrkes- och Miljömedicinskt Centrum.

Läs mer

STÄDPOLICY 2013-10-28

STÄDPOLICY 2013-10-28 Sida 1 av 10 Handling STÄDPOLICY 2013-10-28 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 712 Hyvelgatan

Läs mer

Om små näsor, hösnuva och annan allergi.

Om små näsor, hösnuva och annan allergi. FÖR DIG SOM HAR ALLERGISKA BARN Om små näsor, hösnuva och annan allergi. Ditt barn har blivit förskriven Nasonex nässpray. Det är ett läkemedel som används för att behandla symtom som nästäppa, nysningar,

Läs mer

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft Innemiljö och hälsa Antalet allergiker och astmatiker har ökat stort under de senaste decennierna och innemiljön antas vara en av orsakerna till utvecklingen. Varför känns luften instängd och dålig? Dålig

Läs mer