1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA"

Transkript

1 4 st motioner till SÖIBF ordförandekonferens. Plus 2 st punkter att ta upp till diskussion 1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA Bakgrund: - IDA är ett stort och komplicerat datasystem, med en stor databas. Som alla andra datasystem, när man startade upp det, så fanns det problem/buggar, en del är tillrättalagda men fortsatt upplever användare att det finns problem/buggar vid användning - Kontakter och en enkel enkät mellan de som är ansvariga för IDA i olika föreningarna visar en samstämd bild av att alla upplever att det finns svårigheter och frustation, framförallt på arbete med registrering och skapa betalningsreferenser vid licensiering. Tyvärr upplever föreningarna inte att det föreligger någon förståelse för detta från SÖIBF sida. Kan bero på att man utnyttjar olika delar av systemet, och kanske att SÖIBF utnyttjar det när det är få användare inne samtidigt (dagtid), och föreningar jobbar kvällstid med en topp för alla lag i Sverige under fredag. Ute i lagen märks tex problemen med IDA när ledare för alla lag i Sverige skall rapportera matchresultat - Personer i föreningar som jobbar med ida är ideellt arbetande personer som dagtid jobbar med annat arbete, och som till största del arbetar med IDA på fritiden, dvs kväll och helg. (Och att man pga av självklara krav från normala arbetsgivare inte kan göra IDA arbete under dagtid parallellt med eget arbete) - Den samlade uppfattning är att supporten från SÖIBF inte är tillräcklig under den tid som man behöver support Yrkande 1: SÖIBF får tillse, för att kunna genomföra Tävling, att föreningar skall kunna få support under den tid som föreningar arbetar med IDA - Alla som har komplicerade datasystem i sitt arbete har erfarenhet av nödvändig tillgång till support under sitt arbete - Att notera är att de som i föreningarna jobbar med IDA har inte getts någon utbildning, och att användarna i många fall ej heller är professionella data användare, och att detta måste vara en utgångspunkt i supporten - Hur denna support skall ges får SÖIBF själva utveckla Yrkande 2: Att SÖIBF motionerar till SIBF Tävlingskongress för att dels uppmärksamma ovan problem och ställa krav på att problem/buggar i system får en lösning. Och dels så länge det finns behov av support (problem kvarstår), att central support finns att tillgå utanför kontorstid. Under den tid som ideella föreningar har behov av support 2. Motion hur SÖIBF skall kunna utdöma straff vid Tävling i frågor som berör licensiering

2 Bakgrund: - Under säsongen har ett antal föreningar blivit drabbade av poängavdrag där huvudskälet varit att spelare ej varit licensierade - Dessa poängavdrag har drabbat lag med många ungdomar som upplever detta mycket negativt. Dessa ungdomar inte gjort något fel eller elaka saker, ändå skall deras matcher påverkas av poängavdrag - Licensieringen görs i IDA, med första steg att spelare registreras och som andra steg att man förbereder betalning genom att betalningsreferenser skapas i IDA. Då IDA, som föreningar upplever det, har brister, så är verkligheten att arbete med IDA har, och kan förhindra att betalning kan fullföljas. Det ärende som initierat denna motion är välkänt ärende under säsongen med poängavdrag som förts utdömts och sedan togs tillbaka. Spelare var korrekt registrerade, men SÖIBF tagit som enda utgångspunkt i att betalning inte skett i rätt tid, utan hänsyn till problem som förhindrat detta - Att vi i föreningarna och under match skall ha spelare licensierade är självklart. När grunden till att det ej kan fullföljas (betalning) är problemet med datasytemet IDA, och utan SÖIBF kontaktar aktuell förening, och utan att SÖIBF hjälper till att lösa det, är det inte rimligt att utdöma straff (det upplevs av berörda som att dömas utan rättegång och försvarare) - Utvärdering med att få klarhet i hur andra regionala förbund arbetar med ovan fråga har såvitt vi kan se resulterat i att inga andra förbund har gjort varken poängavdrag eller utdömt böter för sen betalning av licensiering (SÖIBF sticker ut som avvikande). Det som anges på vissa av förbundens hemsidor är tvärtom, en inställning att man är behjälplig med problem runt frågan - Aktuellt ärende påvisar också det orimliga i höga böter skall drabba ungdomsverksamhet. Föreningar tillhandahåller ungdomsverksamhet till självkostnadspris, med höga böter följer högre avgifter för ungdomarna ungdomarna straffas Yrkande 1: Att när IDA har förhindrat att betalning för Tävling har fullföljts skall inte SÖIBF kunna ta beslut om att utdöma böter med motivation: Betalning ej skett Yrkande 2: Att SÖIBF i arbete med kontroll av licensiering för Tävling, i steg 1 skall ta kontakt med lokal förening och efterfråga varför licensiering ej fullföljts med betalning. Vid behov hjälpa förening att klara ut det som är problem. I steg 2 om föreningen inte fullföljer betalning trots upprepande påminnelse kan frågan gå vidare till ev beslut om straff Yrkande 3 Att om det nu trots upprepande påminnelser skall gå till ev beslut om straff, så får detta inte gälla lag som ungdomar spelare i, från HJ/DJ och yngre. Detta för att böter inte skall drabba ungdomsverksamhet, som föreningar tillhandahåller till självkostnad, drabba ungdomarna genom att spelaravgifter måste höjas

3 3. Motion att SÖIBF har nya rutiner för hur snabbt beslut om disciplinstraff i Tävling skall klaras ut, och nya rutiner hur SÖIBF informerar om disciplinstraff Bakgrund: - Idag kan det gå 1,5 månad från att förseelse har gjorts till att beslut tas om straff. I många fall är det ungdomar som kan ha överilat sig i situationer, ångrar sig efteråt, och sedan mår dåligt tills saken är utagerad. Det är orimligt att ungdom skall behöva vänta och må dåligt så länge. (Och för den delen även orimligt för vuxna) - När beslut tas av Disciplingrupp SÖIBF skrivs det idag ett brev. Brevet skickas dagen efter att beslut tagits, och i brevet står det skrivet att beslut om straff skall gälla från dagen efter att beslutet anlänt som brev. Brevet skickas med adress till tex klubblokal. Ytterst få föreningar har kanslist som tar emot brev, eller ideellt person som garanterat dagligen läser ingående post till föreningen. Om aktuellt lag eller spelare inte nås av beslutet så kan SÖIBF, enligt Tävlingsbestämmelser, om avstängd spelare spelar match, straffa laget med poängavdrag. Och då utan att förening/spelare nåtts av meddelandet. - Det finns en sida på SÖIBF hemsida där man kan söka information om spelare som fått straff, denna är tyvärr mycket dåligt uppdaterad (med en massa reservationer att brev i alla fall gäller, att brev gäller före all annan informationen som står på denna sida) - Likaså skickas förfråga brevledes om att inkomma med yttrande i disciplinärende, vilket har samma svårighet som beskrivs ovan att nå den som vet mer ärendet (nå lagledare i aktuellt lag) Yrkande 1 Att det vid Tävling och när disciplinstraff är aktuellt att besluta, att det skall gå max 14 dagar från att förseelse görs till att beslut tas om straff. För att minimera den tid som personer skall må dåligt i väntan på beslut - Då det ställer större krav på SÖIBF Disciplingrupps arbetssätt får man finna nya arbetsmetoder (förutom att träffas personligen) Yrkande 2 Att information om beslut om straff vid Tävling, alltid samma dag som besluts tagits, skall gå via e-post från SÖIBF till aktuell lagledare (vem det är som det finns uppgift på SÖIBF hemsida) och till utsedd person i föreningen (om ingen annan utsedd, till ordförande), och att SÖIBF begär kvitto på mailet Likaså skall fråga om att inkomma om yttrande gå via e-post enligt ovan 4. Motion angående kostnader för Tävling när det gäller distriktslag Bakgrund - Kostnader för distriktslag har nått mycket höga kostnader. SÖIBF står för ca kr, men allt övrigt, en stor kostnadsmassan debiteras rakt ut på föreningarna där det för många föreningar utgör en tung kostnadspost. En kostnad som driver upp avgifter eller minskar

4 Yrkande 1 andra satsningar. Eller måste debiteras på aktuell spelare (som i sin tur upplever den som mycket hög) SÖIBF tillser att när det gäller Tävling och distriktslag upprättas en balanserad budget för hela upplägget för distriktslaget och som redovisas till föreningar i Sörmland i god tid (april månad före kommande säsong). Och som man i föreningar kan ha som underlag för egen budget och för att kunna ge aktuella spelare de ekonomiska förutsättningarna som gäller att vara med i distrikslaget. Likaså att SÖIBF tillser att göra en redovisning av faktiska kostnader relativt budget som redovisas till föreningarna i Sörmland Yrkande 2 Att SÖIBF aktivt verkar för, när det Tävling och distriktslag, att få in sponsorer på Sörmlandsnivå för att hålla ner kostnaderna NOTERINGAR ATT TA UPP TILL DISKSUSSION 1. Att SÖIBF skickar faktura till föreningar som är ospecificerade eller utan specificerad bilaga Bakgrund - Allt för många fakturor kommer från SÖIBF består av en klumpsumma där beräkningar eller fördelning gjorts på kansliet utan att mottagare förstår. Med följd att det blir samtal eller att det blir mail som får skickas fram och tillbaka för att förstå. Onödigt arbete på fritiden för föreningar som skapar irritation Upp till diskussion rutin som gör det enkelt för alla Att SÖIBF alltid direkt på faktura som går till förening specificerar i klartext, eller har med bilaga som specificerar hur fakturabelopp beräknats eller fördelats. Om det mot förmodan saknas i framtiden: - Att aktuell förening meddelar SÖIBF att faktura mottagen men ej accepterad i avvaktan på specifikation. - Fakturan är då vilande och någon påminnelseavgift kan ej debiteras

5 - Betalning kan ske när specifikation erhållits 2. Med anledning av ospecificerade fakturor skickats till föreningar: Att man ej har tillräckligt med domare Bakgrund: - Domare rekryteras i grunden ifrån ungdomar som börjar döma i sammandrag, sk klubbdomare. Flertalet föreningar har skickat många unga pojkar/flickor till utbildning. Därefter har dessa inte utnyttjas på ett jämt och rättvist sätt. Några får döma ofta och några får aldrig några uppdrag. Detta hindrar sedan att vi har tillräckligt underlag i nästa steg, när vi skall utbilda dessa ungdomar vidare till högre serier. Dvs föreningarna har gjort en del i ansvaret, men SÖIBF har inte levt upp till att få en tillräckligt stor bas att utnyttja och möjliggöra fortsatt utveckling av dessa ungdomar - Föreningar förstår inte hur beräkning sker av staff/böter för att man inte har tillräckligt med domare. Fakturor är ej heller specificerade. Och många föreningar upplever ej heller att detta är rättvist Upp till diskussion Vad grundar sig fakturor och beräkningar på fakturor om straff/böter? Är detta straff/böter upplägget det rätta sätt att få fram domare som kan utvecklas? Varför slutar domare? Utnyttjas alla domare lika mycket, så att de är motiverade att fortsätta? Domare anger bla ett skäl att sluta att det är höga kostnader att upprätthålla kompetens - varför skall det vara höga kostnader och avgifter för att vidareutbilda och upprätthålla domarkompetens kan det genomföras kostnadseffektivt? Finns det andra vägar att stimulera att det blir fler domare? Har det gjorts någon enkät bland domare som slutat, varför de slutat?

6 Motion till Södermanlands innebandyförbunds ordförandekonferens den 14/4. Mesta IBK yrkar på att seriesystemet för damer flickor görs om. Damer div. 2 utökas så att alla s.k. A-lag får plats. Serien utökas med 1 alt. 2 lag beroende hur Nykvarns kval till div. 1 slutar och beroende på om alla nuvarande A-lag behåller sin verksamhet. U-lags verksamheten slås ihop med Flickor A. Vi anser att detta är det bästa för daminnebandyns framtid i Södermanland. Att spela merparten av matcher mot U-lag som då blir träningsmatcher motiverar inte spelare vilket gör att motivationen försämras och utveckling avstannar. Mesta IBK Gm Anna Carlsson Ordförande Mesta IBK c/o Anna Carlsson Sergeantvägen 3e, Eskilstuna Organisations nr Hemsida

7 Strängnäs Innebandyklubb Motion till SÖIBF Ordförandekonferens 2009 Strängnäs Innebandyklubb Motion Förstaårs seriespelande lag (för 2009/2010 är det P 98) skall genomföra matchspel i serieform med matcher endast varannan helg (alt. minska antalet matcher). Ett alternativ till detta är att förbundet gör en inventering bland klubbarna (framför allt de med många barn i varje lag) för att höra om det finns intresse av att dela upp lagen. Detta skulle göra att det bildas fler lag och att man därmed kan dela upp serien i en avancerad och en enklare serie. Detta skapar jämnare matcher. Om det då blir för få lag i varje serie så kan man göra som fotbollen gjorde under gångna säsongen. Alla lag mötte varandra i en hemma resp. borta match. För att sedan fylla ut med matcher för att säsongen inte skulle bli alltför kort, möter man de lag som finns i närheten av där man bor ytterligare en eller två gånger. Alltså någon form av zonindelning. När sedan säsongen är slut så har alla lagen spelat lika många matcher men man kan ha mött ett lag två gånger och ett annat tre. Detta kan ju då medföra att ett visst lag kan ha haft oturen att möta serien bästa flera gånger och ett annat lag har haft enklare motstånd. Kan då innebära att man inte VINNER serien men... Vi tycker också att man bör/skall undvika matcher i anslutning till skolledigheter. Motiv: Innebandy är oftast en av många aktiviteter (vilket ska uppmuntras) och vid seriespel varje helg som det i stort sett var under denna säsong gör att belastningen blir för stor på spelare och föräldrar. Spelare väljer då att genomföra andra saker än innebandy, vilket kan leda till att lagen och föreningarna i längden tappar spelare. Matchspel varannan helg är att föredra. Detta kan uppnås genom enkelserie eller uppdelning i två serier för samma åldersgrupp. Färre matcher minskar resekostnader och minskar även domarkostnader. Vårt förslag innebär även att P 97 serien (som redan har spelat en säsong) omfattas av detta förslag. Per Lindahl Ordförande Strängnäs IBK

8 SöIBF:s yrkanden på inkomna motioner Motion 1 (Telge SIBK): Detta är en fråga från Svenska innebandyförbundet. Det finns inga resurser att tillhandahålla supporttjänster från SöIBF.s sida. Dessutom är det enbart SIBF som rätt kompentens och behörigheter kring IDA. SöIBF känner till många av problemen med IDA och hjälper givetvis att framföra dem till SIBF. Motion 2 (Telge SIBK): SöIBF yrkar avslag. Om motionen bifalles skulle föreningar helt kunna låta bli att licensiera sina spelare utan möjlighet till påtryckningsmedel från SöIBF. Redan idag har SöIBF tillämpat principen att först påminna sedan bestraffa när det gäller ungdomslag. Motion 3 (Telge SIBK): Behandling av bestraffningsärenden går normalt mycket snabbt inom SöIBF. Om något fall tagit ovanlig lång tid har det en speciell anledning som kan förklaras vid angivande av ärendets nr. Frågan om hur föreningar informeras om beslut i bestraffningsärenden kan exempelvis utökas med att info även kompletteras med ett . Motion 4 (Telge SIBK): Distriktslagsverksamheten är en verksamhet som ska gå plus/minus noll för Södermanlands Innebandyförbund varje säsong. Upprättad budget finns tillgänglig för föreningarna hos Lars Lundström (distriktslagsansvarig) och Rolf Karlström (kassör). Motion 5 (Mesta IBK): TK anser att detta är en mycket svår fråga, där olika föreningar har olika uppfattningar och intressen, och konstaterar att frågan om damserierna istället bör avgöras genom att föreningar ställs inför de olika alternativ som finns. Se bilaga. Motion 6 (Strängnäs IBK): TK yrkar avslag. TK håller med motionen till stor del och att en mjukstart av seriespelet kan vara lämpligt och att årets upplägg av P97-serien var väl tufft, men en kraftig minskning av antalet matcher tror vi inte på. Hur serien/serierna i en klass läggs beror på hur många lag som anmäler sig. Uppehåll vid lov tillämpas redan i den utsträckning det är möjligt. TK:s uppfattning är att lag hellre undviker långa uppehåll än att till varje pris ha spelledigt på t ex sportlov.

Toppningsstudien. - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott. FoU-rapport 2005:4

Toppningsstudien. - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott. FoU-rapport 2005:4 - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott FoU-rapport 2005:4 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Alkohol policy på serverings ställen

Alkohol policy på serverings ställen Alkohol policy på serverings ställen Rapport 2013:2 Titel: Alkoholpolicy på serveringsställen Utgiven av: Länsstyrelsen i Södermanland Utgivningsår: 2013 Författare: Ida Våhlin Foto: Ulrika Larsson Diarienr:

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Den goda barnidrotten

Den goda barnidrotten Den goda barnidrotten - Föräldrar om barns idrott FoU-rapport 2004:7 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

POLISENS ARBETE MOT FOTBOLLSRELATERAT VÅLD

POLISENS ARBETE MOT FOTBOLLSRELATERAT VÅLD Polisutbildningen vid Umeå universitet Höstterminen, 2005 Moment 4:3 Fördjupningsarbete Rapport nr. 272 POLISENS ARBETE MOT FOTBOLLSRELATERAT VÅLD Daniel Bergman Tobias Hansson Sammanfattning Detta arbete

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 1 Summering Staben för idrott och folkhälsa vid idrottsförvaltningen i

Läs mer

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas?

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas? Promemoria 2015-03-03 Utredningen om betalningsansvarslagen S 2014:05 Huvudsekreterare Anna Ingmanson Mobil 070-5323870 E-post anna.ingmanson@regeringskansliet.se Frågor och svar om utredningens förslag

Läs mer