Sobi Vi hjälper patienter med sällsynta sjukdomar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sobi 2011. Vi hjälper patienter med sällsynta sjukdomar"

Transkript

1 Sobi 2011 Vi hjälper patienter med sällsynta sjukdomar

2 Sobi 2011 Snabbguide till Sobi... Omslagets insida VD-kommentar i sammandrag... 5 Marknaden... 6 Affärsmodell... 8 Kärnprodukter Partnerprodukter ReFacto-tillverkning Utvecklingsprogram Sammanfattning Sobis produktportfölj Hållbarhet Årsredovisning 2011 Förvaltningsberättelse... 1 Riskhantering Sobi-aktien Bolagsstyrningsrapport Koncernens räkningar Moderbolagets räkningar Noter Revisionsberättelse... 69

3 Snabbguide till Sobi 2011 Utvecklingsprogram Kärnprodukter Partnerprodukter ReFactotillverkning Kärnprodukter Partnerprodukter ReFacto-tillverkning Utvecklingsprogram Intäkter: 812 Mkr Bruttomarginal: 60% Intäkter: 524 Mkr Bruttomarginal: < 50% Intäkter: 575 Mkr Bruttomarginal: > 60% Terapiområde Produkter Terapiområde Produkter Terapiområde Produkter Terapiområde Program Inflammationssjukdomar Genetiska & Metabola sjukdomar Kineret, Ruconest Orfadin, Ammonaps, Ammonul Hemofili Onkologi Hematologi Övriga ReFacto AF co-promotion Kepivance, Yondelis, Aloxi Willfact > 40 produkter Hemofili ReFacto AF/XYNTHA inklusive royalty Hemofili rfviiifc och rfixfc Neonatalområdet Kiobrina Neonatalområdet Ny formulering av bumetanid Mer på sid 10 Mer på sid 14 Mer på sid 16 Mer på sid 18

4 Totalt finns cirka kända sällsynta sjuk domar. De drabbar ett litet antal patienter och är ofta livshotande eller orsakar kronisk funktionsnedsättning. Men det finns bara omkring 400 godkända behandlingar. Sobi är inriktat på att skapa ett bättre liv för patienter med sällsynta sjukdomar och deras familjer. Affärsidé Sobi tillhandahåller och utvecklar specialistläkemedel för patienter med sällsynta sjukdomar. Intäkterna genereras från produktförsäljning, tillverkning av läkemedels substans och royalties. Sobis kompetens inom protein biokemi och tillverkning av proteinläkemedel är av världsklass. Tre produktområden Sobi har en diversifierad produktportfölj med god tillväxt inom de tre produktområdena: Kärnprodukter, Partnerprodukter och ReFacto. Forskningsportföljen omfattar tre program i klinisk fas III med betydande potential. Samarbete med olika partners är en viktig del av verksamheten både när det gäller den befintliga produktportföljen och utvecklingsprogrammen. Operativa mål Öka den operativa effektiviteten och uppnå positivt kassaflöde och lönsamhet. Öka intäkterna genom fokus på nyckelprodukterna. Effektivt kommersialisera utvecklingsprogrammen i sen klinisk fas på global basis. Utsikter för 2012 De totala intäkterna för helåret 2012 förväntas bli cirka 100 Mkr lägre än 2011 till följd av avyttringen av copromotionrättigheterna för ReFacto. Bruttomarginalen förväntas ligga på samma nivå som 2011, det vill säga 54%, efter justering för både nedskrivningen av balansräkningsposterna och avyttringen av co-promotion under De fullständiga utsikterna för 2012 finns i förvaltningsberättelsen på sid 5. Sobiaktien Sobiaktien (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Totala intäkter Intäkter per produktområde Intäkter per region Medarbetare per funktion Mkr 1907 Bruttomarginal Mkr 56,4% * 64,0% EBITA före jämförelsestörande poster * Mkr Mkr Kärnprodukter, 43 % Partnerprodukter, 27 % ReFacto-tillverkning, 30 % Kärnprodukter, 43 % Partnerprodukter, 27 % ReFacto-tillverkning, 30 % Europa exkl Norden, 40 % USA, 25 % Norden, 32 % Europa exkl Norden, 40 % Övriga världen, 3 % USA, 25 % Norden, 32 % Övriga världen, 3 % R&D, 32% Market & Sales, 28% Manufacturing, 28% FoU, 32% Admin & Other, 12% Marknad och försäljning, 28% Tillverkning, 28% Admin och övriga, 12% *Justerat för nedskrivning av balansräkningsposter.

5 Sobi är ett ledande integrerat bioteknologiskt läkemedelsbolag inriktat på att tillhandahålla innovativa behandlingar och service som förbättrar livet för patienter med sällsynta sjukdomar och deras familjer.

6 VD-kommentar Fokus på ökad effektivitet och lönsamhet 2 SOBI Årsredovisning 2011

7 obi är ett innovativt bioteknologiskt läkemedelsföretag inriktat på att ge patienter med sällsynta sjukdomar ett bättre liv. Vi har en diversifierad och växande produktportfölj som kompletteras av tre biologiska program i klinisk prövning fas III. Detta utgör tillsammans en stark plattform för att bygga vår framtid. Sobi bildades genom kombinationen av Biovitrums långa erfarenhet inom utveckling och tillverkning av proteinläkemedel med Swedish Orphans expertis inom kommersialisering av specialistläkemedel för sällsynta sjukdomar. Vårt fokus är välbefinnande och hälsa för de patienter och familjer vi inriktar oss på att hjälpa. Vi strävar efter att skapa en integrerad helhet av medicinska och kommersiella tjänster och hjälpa patienterna genom hela kedjan från diagnos till behandling, uppföljning och långsiktigt omhändertagande. Vår verksamhet växer när patienterna diagnostiseras tidigt, får rätt behandling i rätt dos och blir väl omhändertagna över tiden. Vårt mål är att stå för innovation inom området sällsynta sjukdomar och uppnå bestående hälsovinster för patienterna och deras familjer genom ett ansvarsfullt agerande. Starkt engagemang inom tre affärsområden Vi är 500 personer i mer än 40 länder som arbetar med att föra ut våra produkter till behövande patienter. Vi är organiserade i tre produktområden. Våra Kärnprodukter omfattar Orfadin, Ammonaps, och Ammonul inom Genetiska och Metabola sjukdomar, samt Kineret och Ruconest inom Inflammationssjukdomar. Vi har ett integrerat arbetssätt för dessa produkter på de flesta marknader där vår patientcentrerade affärsmodell är helt anpassad för de små patientgrupper och specialistkliniker där dessa behandlas. Verksamheten inom Partnerprodukter bygger på samma modell, engagemang och kompetenser. Vi arbetar här med 31 partnerföretag och marknadsför mer än 40 produkter i främst Norden, Baltikum och Central- och Östeuropa. Slutligen är vi cirka 140 personer som arbetar vid våra två GMP 1) certifierade anläggningar i Sverige med att tillverka läkemedels substansen för Refacto AF och Multiferon. Utmaningar och framsteg 2011 Vi är medvetna om att 2011 på många sätt blev en besvikelse för våra aktieägare. Vi fokuserar på att skapa förutsättningar för en uthållig lönsamhet för Sobi. Genom ökad fokus på tillväxt för den kommersiella portföljen, rationalisering av produktprogrammet och kontinuerlig förbättring av effektiviteten i verksamheten ska vi uppnå positivt kassaflöde och lönsamhet kännetecknades av en konsolidering av verksamheten då vi även gjorde betydande framsteg mot våra mål. Året blev i många avseende en utmaning. Lönsamheten påverkades negativt av valutaeffekter och bruttomarginalen försämrades. Valutarensat ökade dock intäkterna med 9% jämfört med föregående år. Vi uppnådde en betydande tillväxt för vår nyligen etablerade verksamhet i Ryssland. En viktig händelse var också etableringen av ett dotterbolag i USA. Rörelsens kostnader minskade med 6% från Mkr till 945 Mkr, eller från 53% till 49% av omsättningen. Balansräkningen stärktes genom både en nyemission på Vi inriktar oss på att skapa förutsättningar för en uthållig lönsamhet. Året kännetecknades av en konsolidering och stabilisering av verksamheten då vi även gjorde betydande framsteg mot våra mål. 1) Uppfyller GMP-standard (Good Manufacturing Practice). SOBI Årsredovisning 2011 VD-kommentar 3

8 cirka 600 Mkr och ett förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten. Nettoskulden minskade från Mkr vid årets slut 2010 till 481 Mkr vid årets slut Samtidigt har vi investerat för att stärka vår kommersiella organisation. Vi uppnådde ett positivt kassaflöde från verksamheten under fjärde kvartalet. Fas III-studierna fortgår planenligt Under 2011 uppnådde vi flera milstolpar inom våra utvecklingsprogram i sen klinisk fas. Kiobrina är ett rekombinant tillverkat gallsalt-aktiverat lipas (rhbssl), ett enzym som normalt utsöndras i modersmjölken och som är nödvändigt för normal tillväxt hos ett nyfött barn. Kiobrina är en enzymersättningsterapi som ges oralt för att förbättra tillväxten hos för tidigt födda barn som får pastöriserad modersmjölk eller modersmjölksersättning. Under 2011 godkändes den pediatriska planen för Kiobrina av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. I juli rekryterades den första patienten till fas III studien. Vid årets slut hade vi aktiverat över 80% av de centra som förväntas ingå och har gjort fortsatta framsteg i studien sedan dess. Vi tror att Kiobrina kan bli en viktig behandling för för tidigt födda barn genom att den ökar tillväxten, förkortar vistelsen inom den neonatala intensivvården och minskar förekomsten av komplikationer. Kiobrina kan också möjligen bidra positivt till en bättre utveckling för för tidigt födda barn i deras tidiga utvecklingsfas. Neonatalområdet är en ny marknad för Sobi och Kiobrina kan potentiellt bli en betydande innovation inom detta viktiga område. Vi utvecklar också två långverkande rekombinanta koagu lationsfaktorer för behandling av hemofili A och B tillsammans med vår partner Biogen Idec. Båda dessa är i sen fas III klinisk prövning avseende vuxna patienter med huvuddelen av rekryteringen genomförd i slutet av Biogen Idec räknar med att publicera data från båda studierna under andra halvåret Sobi har option på att kommersialisera dessa i Europa, Mellanöstern, Ryssland, och Nordafrika marknader som idag uppgår till cirka 3,4 miljarder US-dollar i försäljning av koagulationsfaktorer. Åtgärder för framtiden Vi vidtog under året ett antal åtgärder för att stärka verksamheten och produktportföljen för framtiden. Bland annat inrättades två nya positioner inom ledningsgruppen, en som Chief Operating Officer och en som Vice President, Government Affairs & Policy. I början av 2012 förlängde vi tillverkningsavtalet med Pfizer för ReFacto AF/XYNTHA till 2020 och sålde rättigheterna till co-promotion för den nordiska marknaden till Pfizer mot en ersättning på 47,5 miljoner US-dollar. Vi tecknade även ett avtal med Gentium om partnerskap för distribution av Defibrotide, en potentiellt livräddande behandling vid komplikationer i samband med benmärgstransplantationer. Dessutom ingick vi ett samarbetsavtal med Only for Children Pharmaceuticals avseende utvecklingen av en ny formulering av bumetanid för behandling av epileptiska kramper hos nyfödda barn. Förväntningar på 2012 Det kommande året blir en viktig period i Sobis utveckling. Vi inriktar oss på att uppnå en fortsatt förbättring av lönsamheten och positivt kassaflöde från verksamheten. Vi fortsätter att genomföra effektiviseringar och att ingå ytterligare partneravtal i linje med den nya operationella strukturen. Vi kommer att få svar på den pediatriska planen avseende en ny flytande formulering för Orfadin och för användningen av Kineret för CAPS (kryopyrinassocierade periodiska syndrom). Vi förväntar oss att de första patienterna ska inkluderas i de pediatriska studierna för hemofili-programmen och kommer även att få fas III-data avseende vuxenstudierna under andra halvåret. Slutligen räknar vi med att slutföra rekryteringen till fas III studien med Kiobrina i slutet av året. Tack för ditt intresse för vårt arbete. Geoffrey McDonough VD och koncernchef 4 VD-kommentar SOBI Årsredovisning 2011

9 2011 i sammandrag Totala intäkterna var oförändrade och uppgick till 1 910,8 Mkr (1 906,7), men ökade med 9% justerat för valutaeffekter och avvecklade produkter. Bruttomarginalen 1) minskade till 56,4% (64,0), främst på grund av en lägre marginal för tillverkningen av ReFacto och valutaeffekter. Rörelsens kostnader 2) minskade med 6% tack vare den pågående effektiviseringen av verksamheten. Den finansiella ställningen stärktes genom en nyemission på cirka 600 Mkr. Ny organisation som omfattar tre produktområden. Etablering av dotterbolag i USA som kommer att vara operationellt i början av Fas III-programmen fortgick planenligt. Intäkter och resultat Mkr Rörelsens kostnader 800 Mkr Rörelsens intäkter EBITA före jämförelsestörande poster 1) Bruttoresultat 1) Kassaflöde från den löpande verksamheten 1) Justerat för nedskrivningen av poster i balansräkningen under Q Nyckeltal Mkr 2011 rapporterat 2011 justerat för nedskrivningar 2010 Totala intäkter 1 910, , ,7 Bruttovinst 974, , ,0 Bruttomarginal 51,0% 56,4% 64,0% Rörelseresultatet (EBITA) 3) 127,3 281,8 378,7 Rörelseresultat (EBIT) 3) 238,2 53,2 77,5 Periodens resultat 17,9 309,3 104,4 Vinst per aktie 4), kr 0,07 1,28 0,47 Kassaflöde från den löpande verksamheten 102,9 215,1 Eget kapital per aktie, kr 18,7 20,4 Soliditet 74,1% 61,4% 1) Justerat för nedskrivningen av balansräkningsposter. 2) Exklusive avskrivning på immateriella anläggningstillgångar, jämförelsestörande poster, övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader, samt justerat för nedskrivningar av balansräkningsposter. 3) Före jämförelsestörande poster. 4) Siffran för 2010 har justerats med hänsyn till nyemissionen under Försäljning och administration 1) Forskning och utveckling 1) 1) Exklusive av- och nedskrivning på immateriella anläggningstillgångar samt justerat för nedskrivning av balansräkningsposter. Nettoskuld Nettoskuld Mkr % Nettoskuld, Mkr Skuldsättningsgrad, % SOBI Årsredovisning i sammandrag 5

10 Marknaden för specialistläkemedel Sobi är verksamt på marknaden för specialistläkemedel och särläkemedel. De viktigaste terapiområdena är inflammationssjukdomar samt genetiska och metabola sjukdomar. Marknaden för särläkemedel skiljer sig från läkemedelsmarknaden för mer utbredda sjukdomar. Särläkemedel har en hög grad av differentiering och säljs i små volymer jämfört med läkemedel för allmänt bruk och generiska preparat. Specialistläkemedel är läkemedel som används för att behandla sjukdomar som diagnostiserats av en specialist, ofta knuten till ett sjukhus, och där patientens behandling kontrolleras av specialisten. Patienten kan antingen behandlas i öppen vård eller på sjukhus. Särläkemedel (så kallade orphan drugs) är en del av marknaden för specialistläkemedel. Det är läkemedel som används för att diagnostisera, förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som är kroniska, funktionsnedsättande och ofta livshotande. Uppskattad storlek av marknaden för särläkemedel Den globala marknaden för särläkemedel uppskattas till 84,9 miljarder US-dollar, varav USA står för ungefär hälften¹ ). Europa är den näst största marknaden. Den globala marknaden förväntas växa med i genomsnitt 5,7% per år och uppgå till 112,1 miljarder US-dollar år 2014¹ ). Marknadens särdrag Sällsynta sjukdomar påverkar ett litet antal patienter som ofta är geografiskt spridda men som kan nås genom nätverk av specialistläkare. Eftersom sjukdomarna ofta är livshotande krävs snabb distribuering av ofta små volymer av läkemedel. Till skillnad från många vanliga sjukdomar finns det sällan mer än ett särläkemedel för behandling av en sällsynt sjukdom. Marknaden är relativt fragmenterad. De tio största särläkemedelsföretagen svarar tillsammans för cirka en tredjedel av marknaden. Viktiga konkurrensfördelar är en stark lokal närvaro, en kunnig marknadsorganisation och goda relationer med statliga och regulatoriska myndigheter och med viktiga intressenter som specialistläkare och patientorganisationer. Rubrik Global försäljning av läkemedel Mdr dollar Marknaden för särläkemedel i Europa Mdr dollar Uppskattning Rubrik Antalet godkända särläkemedel EU USA 1) Global markets for Orphan drugs Phm038c 2010, Bcc Research. 6 Marknaden SOBI Årsredovisning 2011

11 Stödjande lagstiftning och riktlinjer Lagstiftning och riktlinjer avseende särläkemedel har förändrats under senare år för att stödja behovet av att få fram nya behandlingar för sällsynta och ofta allvarliga sjukdomar infördes en ny lagstiftning i USA för att främja utveckling och marknadsföring av särläkemedel. Denna lagstiftning lade grunden för en marknad för särläkemedel och följdes av liknande lagstiftning i Japan 1993, Australien 1998 och inom EU år Ett antal andra marknader, såsom Ryssland, Indien och Kina har inlett diskussioner om särläkemedelslagstiftning. Detta har resulterat i nya behandlingar och en snabb ökning av antalet godkända särläkemedel. Kliniska prövningar för särläkemedel kan vara krävande att genomföra eftersom det finns få patienter som ofta är geografiskt spridda. Utvecklingen av särläkemedel kännetecknas ofta av ett nära samarbete mellan viktiga intressenter som specialistläkare, patientorganisationer och läkemedelsföretag. Prissättning Ökade kostnader för hälso- och sjukvård i många länder har lett till att regeringar och betalande myndigheter gör prioriteringar, vilket innebär prispress. Priserna på särläkemedel bestäms genom förhandlingar mellan myndigheterna och innehavarna av marknadsföringstillståndet och baseras ofta på hälsoekonomiska analyser. Priserna är i relativt begränsad utsträckning utsatta för konkurrens, eftersom särläkemedel ofta har exklusiva marknadsrättigheter. Eftersom priserna på särläkemedel är betydligt högre per patient än för traditionella läkemedel krävs inte lika många patienter och försäljning för att ett läkemedel ska bli lönsamt, vilket är intentionen med lagstiftningen. Särläkemedelstatus Särläkemedelstatus innebär att ett företag som utvecklat ett särläkemedel och kommer först ut på marknaden får tio års ensamrätt inom EU och sju år i USA, med möjlighet till förlängning under vissa förutsättningar. Licensförskrivning Under den period ett läkemedel genomgår kliniska prövningar kan enskilda patienter få tillgång till produkten. Detta kallas licensförskrivning och har successivt ökat. Det innebär att patienter med allvarliga eller livshotande sjukdomar, där det saknas godkända behandlingar, får tillgång till läkemedlet. Detta trots att det ännu inte genomgått en formell regulatorisk process för godkännande men kan vara godkänt någon annanstans i världen. Definition av sällsynta sjukdomar Inom EU definieras en sjukdom som sällsynt om den drabbar färre än 1 av personer (eller 0,05% av befolkningen). I USA definieras en sjukdom som sällsynt om den drabbar färre än personer. Totalt finns cirka kända sällsynta sjukdomar men endast omkring 400 godkända behandlingar. Exempel på allvarliga eller livshotande sällsynta sjukdomar är hemofili, malignt melanom, essentiell trombocytemi mjukdelssarkom, äggstockscancer och sällsynta metabola störningar, såsom heriditär tyrosinemi typ 1 och defekt ureacykel. SOBI Årsredovisning 2011 Marknaden 7

12 Ett integrerat företag Sobi är ett integrerat bioteknologiskt läkemedelsföretag med en historia inom både sällsynta sjukdomar och biologiska läkemedel. Produktportföljen omfattar fem Kärnprodukter och cirka 40 Partnerprodukter samt tre biologiska projekt i sen klinisk prövning. Verksamheten omfattar hela värdekedjan från preklinisk utveckling, processutveckling och tillverkning av proteinläkemedel till samtliga funktioner som krävs för marknadsaccess och kommersialisering. Sobis intäkter kommer från produktförsäljning, tillverkning av läkemedelssubstans och royalties. Huvuddelen av intäkterna kommer från produktförsäljningen, som omfattar både egna produkter och sådana som säljs genom licens- och distributionsavtal. Mer än 70% av produktintäkter kommer från Europa och cirka 25% från Nordamerika. Samarbete med olika partners är en viktig del i företagets värdeskapande. Specialistläkare viktigaste kunderna Sobis kunder är vårdpersonal som specialistläkare, inköpare av läkemedel och apotekspersonal. I en vidare bemärkelse omfattar kundkretsen också regulatoriska myndigheter, politiker, administratörer av ersättningssystem och patientorganisationer. På grund av de särdrag som kännetecknar särläkemedel krävs ett nära samarbete med alla dessa intressenter för att lyckas på marknaden. Egna produkter och Partnerprodukter Produktportföljen omfattar dels Kärnprodukterna som består av fem produkter inom terapiområdena inflammationssjukdomar samt genetiska- och metabola sjukdomar, dels cirka 40 Partnerprodukter inom främst områdena hematologi, onkologi och akutmedicin. Sobi har dessutom tre biologiska projekt i klinisk prövning fas III. Fokuserad FoU Sobis kompetens inom forskning och utveckling omfattar främst sen preklinisk och klinisk utveckling av proteinläkemedel samt processutveckling och tillverkning inom detta område. Kostnaderna för forskning och utveckling har minskat med 36% sedan Detta har skett genom en successiv inriktning av resurserna på så kallad life cycle management avseende befintliga produkter och på fas III programmet för Kiobrina. Kunskap om regulatoriska frågor Läkemedelsindustrin omfattas av ett stort antal förordningar och riktlinjer. De regulatoriska myndigheterna har till uppgift att skydda allmänhetens hälsa genom att godkänna säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet. En viktig del av läkemedelsutvecklingen är att föra en kontinuerlig dialog med myndigheterna för att förankra den regulatoriska strategin för hur läkemedlet ska nå marknaden. Sobi har intern kompetens att hantera alla typer av regulatoriska frågor, som till exempel ansökan om särläkemedelsstatus, om klinisk prövning, begäran om vetenskaplig rådgivning, utvecklingsplaner för läkemedel avsedda för barn samt ansökningar om marknadsföringstillstånd. FoU-kostnader per kategori FoU-kostnader per kategori Mkr Produktsupport Klinisk utveckling LCM Preklinisk utveckling Långverkande koaguleringsfaktorer Discovery FoU-kostnaderna har minskats från 671 Mkr 2008 till 428 Mkr Affärsmodell SOBI Årsredovisning 2011

13 Sobi är ett integrerat bioteknologiskt läkemedelsföretag Kommersiell närvaro FoU Preklinisk CMC Klinisk Regulatorisk kompetens Marknadstillträde inkl. pris och subventioner Tillverkning Distribution Marknadsföring och försäljning Pharmacovigilance Nordamerika Europa Mellanöstern, Australien och Nya Zeeland Dotterbolag Distributionspartner Huvudkontor i Sverige Egen organisation i ett 20-tal länder Distributionspartners Partners Sobis verksamheten omfattar hela värdekedjan från preklinisk utveckling, processutveckling och tillverkning av proteinläkemedel till samtliga funktioner som krävs för marknadsaccess och kommersialisering. CMC: processutveckling, analys och kontroll. Pharmacovigilance: Övervakning av läkemedelssäkerhet. Produktintäkter per region, 2011 % Europa, exkl Norden, 40% USA, 25% Norden, 32% Övriga världen, 3% Sobi har en stark kommersiell närvaro i Europa. Under 2011 etablerades ett helägt dotterbolag i USA. Tillverkning i världsklass Sobi har arbetat med processutveckling och tillverkning av rekombinanta proteinläkemedel sedan tekniken utvecklades för mer än 30 år sedan, då företaget var en del av KabiVitrum. Sobi utför avancerad processutveckling för alla stadier i tillverkningen av rekombinanta proteiner. Resurserna innefattar design, utveckling och genomförande av proteinframställning, optimering av tillverkningsprocesser, tillverkning av cellbanker, bakteriell fermentation och cellodling, rening, preformulering och uppskalning av processen. Sobi har två produktionsanläggningar, en i Stockholm och en i Umeå. Dessutom används kontraktstillverkare för vissa produkter. Vid anläggningen i Stockholm tillverkas det globala behovet av läkemedelssubstansen för ReFacto AF/Xyntha, ett läkemedel för behandling av hemofili A som marknadsförs av Pfizer. En uppgradering av anläggningen i Stockholm genomfördes under 2010, som bland annat innebar byte av odlingssystem, vilket medfört ökad kapacitet och förbättrad leveranssäkerhet. Anläggningen i Umeå tillverkar läkemedelssubstansen för Multiferon. Stark marknads- och försäljningsorganisation Baserat på förvärvet 2010 av Swedish Orphan, en pionjär inom distribution av särläkemedel, har Sobi byggt upp en erfaren organisation för marknadsföring och försäljning, som hanterar samtliga områden som krävs för marknadstillträde. Organisationen täcker ett 20-tal länder i Europa och innefattar också ett nyligen etablerat dotter bolag i USA. Sobi är också representerat via partners i Mellanöstern, Israel, Australien och Nya Zeeland. Värdefulla partnerskap Sobi har en lång historia av samarbeten med partners i alla faser av en produkts livscykel. Att etablera samarbeten är en viktig del i företagets värdeskapande. Företaget har idag cirka 40 partners, de flesta inom licens- och distributionsavtal för produkter. Sobi har också värdefulla samarbeten avseende utvecklingsprogrammen i sen klinisk fas samt med kontraktstillverkare för produktion av läkemedelssubstanser. SOBI Årsredovisning 2011 Affärsmodell 9

14 Kärnprodukter ett strategiskt tillväxtområde Sobi koncenterar sina kommersiella ansträngningar till området Kärnprodukter. Detta omfattar produkter för vilka Sobi har globala eller regionala rättig heter alla inom områden med stora otillfredsställda medicinska behov. I Kärnprodukterna ingår Kineret och Ruconest inom området Inflammationssjukdomar samt Orfadin, Ammonaps och Ammonul inom Genetiska och Metabola sjukdomar. Kineret och Orfadin är Sobis två största produkter mätt i intäkter. Under 2011 svarade dessa för cirka 40% av företagets totala intäkter. Kineret svarade för cirka 50% och Orfadin för cirka 40% av intäkterna för produktområdet Kärnprodukter. Intäkterna för Kärnprodukter under 2011 var i stort sett oförändrade i svenska kronor och uppgick till 812,3 Mkr (820,9). Justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 6%, tack vare en god volymutveckling i Europa. Ökad fokus på tillväxt Införandet av den nya organisationen med tre produktområden innebär ökad fokus på att driva försäljningen för Kärnprodukterna. Det finns möjligheter att växa både på befintliga marknader och på ett antal andra geografiska marknader, som till exempel USA, Ryssland, Central- och Östeuropa samt Mellanöstern. Ökade aktiviteter inom så kallad life cycle management kommer också att skapa tillväxt för både Kineret och Orfadin. Orfadin Orfadin används för behandling av hereditär tyrosinemi typ 1 (HT-1), en sällsynt genetisk störning som kan orsaka leversvikt, nedsatt njurfunktion och neurologiska problem. Orfadin har räddat livet på hundratals barn världen över. Läkemedlet introducerades på marknaden av Swedish Orphan efter att ha utvecklats av två svenska forskare i början av 1990-talet. Innan Orfadin upptäcktes var dessa patienter svårt handikappade och 70 90% av dem avled under de första tio levnadsåren. Kärnprodukter Mkr * Kineret 422,0 422,3 440,8 Orfadin 315,7 321,8 310,0 Övriga produkter 74,6 76,8 78,7 Totalt 812,3 820,9 829,5 Bruttomarginal 60% Intäkter per produkt 2011 % Kineret, 52 % Orfadin, 39 % Övriga produkter, 9 % Orfadin Indikation: Hereditär tyrosinemi typ 1. Vid hereditär tyrosinemi kan inte kroppen helt bryta ner aminosyran tyrosin. Giftiga ämnen bildas och ansamlas i kroppen, vilket kan orsaka leversvikt, nedsatt njurfunktion och neurologiska problem. Vid den vanligaste formen av sjukdomen uppkommer symtom inom de sex första månaderna i barnets liv. Produktbeskrivning: Orfadin (nitisinon) blockerar nedbrytningen av tyrosin och hindrar därigenom att de skadliga ämnena bildas. Tyrosin finns dock kvar i kroppen och patienterna måste därför hålla en speciell diet förutom behandlingen med Orfadin. Dieten innehåller låga halter av tyrosin och fenylalanin. Geografisk marknad: Global. * Proforma 10 Kärnprodukter SOBI Årsredovisning 2011

15 Räddningen för patienter med tyrosinemi Orfadin (nitisinon) har räddat livet på hundratals barn världen över. En av dem är Usmail. Hans mamma minns: När vi fick beskedet kunde jag inte sluta gråta. Min enda tanke var: Varför just vi? Varför nu? Men tack vare bra behandling klarar han sig bra. Han växer och är full av energi. Medicinen skyddar hans lever, men vi måste se till att han håller en strikt diet med lågt proteininnehåll så vi inte behöver göra en levertransplantation. Rubrik Intäkter för Orfadin Mkr Kvartal Rullande 4 kvartal Rullande 4 kvartal, valutarensat Försäljningen av Orfadin under 2011 minskade med 2% rapporterat, men ökade med 5% justerat för valutaeffekter. 0 Marknadspotential Cirka ett nyfött barn per i världen drabbas av tyrosinemi typ 1, men det finns geografiska variationer. Flera länder har börjat inkludera sjukdomen i sina screening-program för nyfödda. Försäljningen av Orfadin visade under 2011 en betydande tillväxt i USA till följd av screening av nyfödda barn i 46 delstater. Under året uppnåddes den första försäljningen av produkten i Ryssland. Den positiva utvecklingen på denna marknad väntas fortsätta genom att ny lagstiftning kommer att träda i kraft under 2012, som innebär att alla HT-1 patienter beviljas ersättning för behandling med Orfadin. Det finns också tillväxtmöjligheter på andra marknader som ännu inte har tillgång till Orfadin i Östeuropa, Sydamerika och Mellanöstern. Flytande formulering Sobi utvecklar för närvarande en flytande formulering av Orfadin, som kommer att göra det lättare att ge medicinen till barn. En ansökan avseende en pediatrisk plan lämnades in till den europeiska läkemedelsmyndigheten i mitten av året. Om denna accepteras förväntas den flytande formuleringen även innebära att Orfadins status som särläkemedel inom EU kan komma att förlängas till och med SOBI Årsredovisning 2011 Kärnprodukter 11

16 Kineret Kineret är ett rekombinant proteinläkemedel som godkänts för behandling av reumatoid artrit (RA). Läkemedlet förvärvades från Amgen Kineret blockerar aktiviteten hos IL-1 (interleukin-1) receptorn, en central faktor bakom inflammation. Patienter med RA har förhöjda halter av IL-1 i blodet. För vissa patienter kan IL-1 vara huvudorsaken till inflammationen och den destruktiva processen för RA. Läkemedlet är lämpligt för patienter där anti-tnf 1) terapi är kontraindicerad eller där det finns en ökad risk för infektioner under behandlingen. Kineret förskrivs också i ökad utsträckning på licens till enskilda patienter som en viktig behandling för flera olika sällsynta inflammationssjukdomar, både inom det pediatriska området och för vuxna. Kineret Indikation: Reumatoid artrit (RA). RA är en kronisk inflammationssjukdom som orsakas av brister i immunsystemet och som leder till kronisk, funktionsnedsättande smärta och stela leder. Sjukdomen drabbar omkring 1% av befolkningen i EU och USA. Produktbeskrivning: Kineret (anakinra) är ett rekombinant proteinläkemedel för behandling av reumatoid artrit (RA) för att minska smärta och svullnad i lederna. Används tillsammans med metotrexat. Geografisk marknad: Global. Sobi har en global licens avseende tillverkning och försäljning av produkten. Marknadspotential RA drabbar omkring 1% av befolkningen inom EU och i USA. Epidemiologiska prognoser indikerar att antalet patienter med reumatoid artrit på de sju största marknaderna 2) kommer att öka till 5,2 miljoner år 2019, från cirka 4,7 miljoner I dag diagnostiseras cirka 60% av patienterna och cirka 30% av dessa, det vill säga cirka personer, behandlas med biologiska läkemedel och skulle potentiellt kunna behandlas med Kineret. Life cycle management Möjligheten att utvidga registreringen av Kineret till ytterligare indikationer baserat på tillgängliga data undersöks för närvarande. Under 2010 fick Kineret särläkemedelsstatus från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för behandling av kryopyrinassocierade periodiska syndrom (CAPS). Sobi avser att under 2012 ansöka om godkännande för CAPS inom EU och för systemisk multiinflammatorisk sjukdom med neonatal debut, (NOMID) i USA. NOMID är den allvarligaste formen av CAPS. Överföring av produktion Överföringen av tillverkningen av Kineret från Amgen i USA till en kontraktstillverkare i Europa inleddes Överföringen kommer att medföra lägre produktionskostnader, men har blivit försenad på grund av tekniska problem. Processvalideringen beräknas vara slutförd under andra kvartalet Överföringen beräknas medföra kostnader under 2012 på cirka 60 Mkr, främst under första halvåret. 1) Tumörnekros faktorterapi. Cimzia, Enbrel, Humira, Remicade, Simponi. 2) Källa: Datamonitor; Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Japan, USA och Storbritannien. Intäkter för Kineret Intäkter för Kineret Mkr Kvartal Rullande 4 kvartal Rullande 4 kvartal, valutarensat Försäljningen av Kineret var oförändrad under 2011 rapporterat, men ökade med 8% justerat för valutaeffekter Kärnprodukter SOBI Årsredovisning 2011

17 En hjälte är född Utvecklingen av läkemedel mot sällsynta sjukdomar innebär ett hängivet arbete av många inblandade. I centrum finns det alltid en familj som frågar vad som är fel, som begär att någon ska hitta en behandling och en patient som är villig att offra sitt välbefinnande för att hjälpa till att öka förståelsen för en sjukdom. Seth föddes med en sällsynt sjukdom. Han slutade tidigt att växa, lärde sig gå sent och endast med svårighet. Han hade intensiva perioder med feber, kräkningar och smärta. Vid fyra års ålder kunde experter på NOMID från National Institute of Health slutligen ställa en diagnos och låta honom delta i en studie för att prova ett nytt läkemedel. Tack vare den nya medicinen kunde Seth börja gå och även springa. Men nya utmaningar väntade. Inom ramen för studien var det nödvändigt att avbryta medicineringen för att se om symtomen skulle återvända. Under fyra dagar grät och bad Seth om att få tillbaka sin medicin, medan föräldrarna och sjukhuspersonalen försökte övertyga honom och sig själva om att lidandet var värt något eftersom många sjuka barn skulle gynnas om det gick att fastställa att läkemedlet var effektivt. Seth klarade det. Han tog sig igenom det svåra återfallet till medicineringen kunde återupptas. Han var slutligen frisk nog att besöka släktingar utomlands. Idag utmärker sig Seth i skolan och har utsträckt sitt resande längre än alla förväntningar. Som talangfull och passionerad sångare medverkar han i operor och har även turnerat i Europa med sin kör. Seth 6,5 månader Seth 4 år SOBI Årsredovisning 2011 Kärnprodukter 13

18 Partnerprodukter marknadsledare i Norden Partnerprodukter omfattar cirka 40 specialistläkemedel. Viktiga terapiområden är hematologi, onkologi och akutmedicin. Intäkterna kommer främst från de nordiska länderna där Sobi är marknadsledande, men har successivt ökat i Baltikum och Central- och Östeuropa. Verksamheten inom Partnerprodukter är specialiserad på att kostnadseffektivt hantera ett stort antal produkter med mindre omsättning. Inom Partnerprodukter erbjuder Sobi små och medelstora läkemedels- och bioteknikföretag en integrerad plattform för kommersialisering av sina produkter. Sobis främsta konkurrensfördelar är en marknads- och försäljningsorganisation, som täcker alla områden inklusive medical affairs och marknadsaccess, samt en infrastruktur som byggts upp under mer än 25 år på dessa marknader. Framgångsrika samarbeten Sobi har lång erfarenhet av att marknadsföra nisch- och specialistprodukter baserat på samarbeten med olika partners. Företaget har idag mer än 30 partners. Samarbetena sträcker sig över många år och omfattar ofta strategier för regulatoriskt godkännande, prissättning och subventioner, samt förberedelse inför lansering av kompletterande eller efterföljande produkter. Att kunna erbjuda flera produkter för specifika segment har blivit en konkurrensfördel som gör det lättare att få tillträde till specialistläkare, sjuksköterskor och andra kunder. Stark underliggande tillväxt 2011 Intäkterna minskade 2011 till 523,6 Mkr (564,5), huvudsakligen till följd av att kontraktet med Shire upphörde avseende Xagrid, Fosrenol och Equasym. Justerat för avvecklade produkter och valutaeffekter ökade intäkterna med 11% tack vare en god volymutveckling för de flesta produkterna. Partnerprodukter Mkr * ReFacto co-promotionintäkter 105,0 100,3 100,9 Cirka 40 produkter 418,6 464,2 530,3 Totalt 523,6 564,5 631,2 Bruttomarginal < 50% * Proforma Försäljning per produkt % ReFacto co-promotion, 20% Kepivance, 15% Yondelis, 9% Ferriprox, 7% Betapred, 5% Övriga, 44% Produkter per terapiområde Hematologi Onkologi Akutmedicin Övriga ReFacto co-promotion 1) Willfact Erwinase Ferriprox Defibrotide Kepivance Yondelis Aloxi Multiferon Removab ViperaTAb Cyanokit Fomepizole Cirka 30 produkter t ex: Mezavant Buronil Produkterna nämns i ordning efter storleken på intäkterna ) Co-promotionrättigheterna för ReFacto och BeneFIX för den nordiska marknaden återlämnades till Pfizer per den 15 februari Partnerprodukter SOBI Årsredovisning 2011

19 Nytt partnerskap med Gentium Ett nytt 10-årigt distributionsavtal för Defibrotide i Norden och Baltikum tecknades i januari 2012 med det italienska företaget Gentium S.p.A. Defibrotide används för behandling av veno-ocklusiv leversjukdom (VOD) 1). Prioriteringar framåt Genom införandet av den nya organisationen med Partnerprodukter som ett separat produktområde skapas förutsättningar att bättre utnyttja Sobis marknadsledande ställning och skapa tillväxt. 1) VOD är en allvarlig och potentiellt dödlig komplikation vid hematopoietisk stamcellstransplantation (HSCT). Sobis främsta konkurrensfördelar är en väl utbyggd marknads- och försäljningsorganisation, som täcker alla områden inklusive medical affairs och marknadsaccess, och som har en stor kunskap om de lokala marknaderna. Sobi erbjuder en unik distributionsplattform, som gör att vi når ut till alla patienter som behöver vår produkt i Norden, Baltikum och Östeuropa. Företaget har stor kunskap om de lokala marknaderna och kompetens inom alla olika områden som krävs för att lansera och sälja ett specialistläkemedel. Luis Mora, VD PharmaMar S.A. SOBI Årsredovisning 2011 Partnerprodukter 15

20 ReFacto en stabil plattform Sobi har sedan lång tid tillbaka ett samarbete med Pfizer avseende tillverkning av läkemedelssubstansen för ReFacto AF/XYNTHA, ett läkemedel som säljs av Pfizer för behandling av hemofili A. Sobi är global tillverkare av substansen som produceras vid anläggningen i Stockholm. Företaget får också royalty på Pfizers globala försäljning av produkten. ReFacto-tillverkning Samarbetet med Pfizer bygger på Sobis långa erfarenhet och kunskap inom utveckling och tillverkning av rekombinanta proteinläkemedel. Rekombinant faktor VIII protein utvecklades i början av 1980-talet då företaget var en del av KabiVitrum, ett svenskt läkemedelsföretag. Sobi har varit med och vidareutvecklat produkten. Även produktionsprocessen har förbättrats och kapaciteten i anläggningen har utökats för att möjliggöra Pfizers expansion på både etablerade och nya marknader. Stabilt bidrag till intäkterna ReFacto har kontinuerligt bidragit till Sobis intäkter genom åren. I Norden där Sobi haft marknadsföringsrättigheterna uppskattas produktens marknadsandel till cirka 30% jämfört med 10% på andra internationella marknader. Pfizers totala globala försäljning av ReFacto AF/ XYNTHA uppgick 2011 till mer än 500 miljoner USdollar. Intäkter per kategori 2011 % Sobi har arbetat med tillverkning av rekombinanta proteinläkemedel sedan tekniken utvecklades för mer än 30 år sedan, då företaget var en del av Kabi Vitrum. ReFacto ReFacto AF/XYNTHA är ett rekombinant proteinläkemedel för behandling av hemofili A. Med injektioner av faktor VIII och lämplig vård kan de flesta som har sjukdomen leva ett normalt liv. ReFacto AF är produktens varumärke i Europa och XYNTHA är det registrerade varumärket i USA, Kanada, Australien och vissa andra marknader. BeneFIX är ett rekombinant proteinläkemedel för behandling av hemofili B. Mkr * Tillverkningsintäkter 451,7 388,0 376,5 Royaltyintäkter 123,3 109,7 165,7 Totalt 575,0 497,7 542,2 Bruttomarginal > 60% Tillverkningsintäkter, 79% Royaltyintäkter, 21% Hemofili Hemofili är en genetisk ärftlig sjukdom som innebär att blodets förmåga att koagulera är nedsatt på grund av en brist på ett visst protein i blodet. De två vanligaste formerna är hemofili A, som innebär brist på koaguleringsfaktor VIII, och hemofili B med brist på koaguleringsfaktor IX. Okontrollerade inre blödningar kan orsaka smärta och svullnader och ge bestående skador på framför allt lederna och kan vara livshotande. * Proforma 16 ReFacto-tillverkning SOBI Årsredovisning 2011

21 2011 ett exceptionellt år Under 2011 ökade intäkterna från ReFacto-tillverkningen och royalty med 16% till 575 Mkr jämfört med 498 Mkr föregående år. Den starka tillväxten berodde till viss del på leveranser av valideringsbatcher motsvarande totalt 42 Mkr till följd av en ökning av kapaciteten i produktionsanläggningen. Leveransavtalet förlängt till 2020 I februari 2012 kom Sobi och Pfizer överens om att förlänga leveransavtalet från 2015 till 2020, med möjlighet till ytterligare förlängning. Samtidigt beslutades att Sobi skulle återlämna rättigheterna till co-promotion för ReFacto och BeneFIX i Norden från och med den 15 februari 2012 mot en ersättning på 47,5 miljoner US-dollar. Rättig heterna gällde till och med Avtalet slöts mot bakgrund av de pågående fas III programmen avseende långverkande rekombinanta koagulationsfaktorerna rfviiifc och rfixfc, som Sobi utvecklar tillsammans med det amerikanska företaget Biogen Idec. Kommersialiseringen av dessa beräknas starta inom de närmaste åren. Sobi stöder utbildning och aktiviteter inom hemofili-området Mot bakgrund av den expertis och långa erfarenhet som Sobi har inom hemofili har företaget omfattande kontakter med intressenterna inom området och en betydande kunskap om patienternas behov. Sobi stöder utbildning och andra insatser för att öka medvetenheten om sjukdomen och bidrar även till att stimulera den vetenskapliga dialogen genom att ordna symposier och workshops. Sobi har ett omfattande nätverk inom hemofili-området och stöder utbildning och andra aktiviteter för att öka kännedomen om sjukdomen. SOBI Årsredovisning 2011 ReFacto-tillverkning 17

22 Utvecklingsprogram med stor potential Sobis forskningsportfölj utgörs av rekombinanta proteinprojekt inom specialistindikationer för den globala marknaden. Företagets kompetens inom forskning och utveckling är inriktad på sen preklinisk och klinisk utveckling samt tillverkning och processutveckling avseende proteinläkemedel. Utvecklingsprogram Forskningsportföljen omfattar tre program i sen klinisk prövning, varav två inom hemofili (rfviiifc och rfixfc) och ett inom neonatologi (Kiobrina). Programmen inom hemofili drivs av Sobis amerikanska partner Biogen Idec. Sobi har också prekliniska projekt inom områdena autoimmuna/inflammationssjukdomar och genetiska metabola störningar. Dessutom drivs projekt inom så kallad life cycle management för att till exempel förbättra formuleringen av en befintlig kommersiell produkt eller utvidga indikationen för en produkt. Viktiga milstolpar 2011 Flera viktiga milstolpar uppnåddes under året för projekten i sen klinisk fas: Resultaten från fas I/IIa kliniska prövningen för rfviiifc presenterades och visade en ungefärlig förlängning på 1,7 gånger i halveringstid jämfört med Advate 1). De pediatriska planerna för både rfviiifc och rfixfc godkändes av Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. De pediatriska studierna förväntas inkludera de första patienterna under första halvåret Den pediatriska planen för Kiobrina godkändes av EMA. Den första patienten inkluderades i fas III-studien med Kiobrina (rhbssl). Nytt licensavtal inom neonatologi I januari 2012 tecknade Sobi ett globalt licensavtal med det franska bolaget Only for Children Pharmaceuticals (O4CP) avseende en ny formulering av bumetanid för behandling av rubbningar i vätske- och saltbalansen och epileptiska kramper hos nyfödda barn. Det nya läkemedlet är för närvarande i klinisk prövning fas II inom ramen för det EU-finansierade NEMO-projektet. O4CP kommer att ansvara för utveckling och tillverkning av läkemedlet samt för att erhålla marknadsgodkännanden. Sobi kommer att ansvara för kommersialiseringen av produkten på global basis. Om programmet godkänns kommer det att bli ett komplement till Kiobrina inom neonatalområdet. Utveckling av läkemedel Processen att ta fram nya läkemedel tar många år och består av följande faser: Grundforskning Preklinisk utveckling Klinisk utveckling fas I, fas II och fas III Registrering och godkännande av tillsynsmyndigheter, till exempel den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och amerikanska Food and Drug Administration (FDA). Även fas IV-studier kan genomföras, till exempel för att förbättra användningen av läkemedlet eller identifiera eventuella sällsynta biverkningar som inte upptäckts i tidigare faser. Terapiområde Hemofili Neonatologi program rfviiifc och rfixfc Fas III-data väntas H Kiobrina Fas III-data väntas 2013 Ny formulering av bumetanid Fas II-data väntas ) Advate (rekombinant antihemofilifaktor, plasma/albuminfri metod, rfviii ), en kommersiellt tillgänglig faktor VIII-produkt. 18 Utvecklingsprogram SOBI Årsredovisning 2011

23 Utvecklingsprogram Indikation Produkt/Projekt Partner Fas I Fas II Fas III Reg.fas Hemofili A rfviiifc Biogen Idec Hemofili B rfixfc Biogen Idec Förhindra tillväxthämning hos för tidigt födda barn Kiobrina Rubbningar i vätske- och saltbalansen och Ny formulering av Only For Children Pharmaceuticals (O4CP) epileptiska kramper hos nyfödda barn bumetanid Aktivitet Produkt/Program Förväntad tidpunkt rfviiifc (Hemofili A): fas III-data Andra halvåret 2012 rfixfc (Hemofili B): fas III-data Andra halvåret 2012 Kiobrina (Förhindra tillväxthämning hos för tidigt födda barn): fas III-data 2013 Life cycle management Indikation CAPS 1) Hereditär tyrosinemi typ 1 Produkt/Projekt Kineret Orfadin, flytande formulering Kalendarium 2012 Händelse H H Svar från EMA angående pediatriska planerna för: Orfadin i flytande formulering Kineret för indikationen CAPS 1) Ansökan om godkännande för indikationen NOMID 2) i USA Ansökan om godkännande för indikationen CAPS 1) inom EU Data för rfviiifc och rfixfc programmen (Biogen Idec) Rekryteringen av patienter slutförd till fas III-programmet med Kiobrina 1) Kryopyrinassocierade periodiska syndrom. 2) Systemisk multiinflammatorisk sjukdom med neonatal debut. SOBI Årsredovisning 2011 Utvecklingsprogram 19

24 Kiobrina ett unikt projekt inom neonatologi Kiobrina är ett rekombinant tillverkat gallsalt-aktiverat lipas (rhbssl) som utvecklats av Sobi som en enzymersättningsterapi för att förbättra tillväxten hos för tidigt födda barn som får pastöriserad modersmjölk eller modersmjölksersättning. Projektet är för närvarande i klinisk prövning fas III. Data från studien förväntas under Sobi äger de globala rättigheterna till Kiobrina och kommersialiseringen förväntas kunna börja under Data från två fas II-studier har visat att Kiobrina medfört en signifikant förbättring av tillväxten efter bara en veckas behandling. Dessutom uppnåddes ett förbättrat upptag av fettsyrorna omega-3 (DHA) och omega-6 (ARA). BSSL är en naturlig komponent i modersmjölk Tillväxten hos för tidigt födda barn som får pastöriserad modersmjölk eller modersmjölksersättning är ofta otillräcklig, trots ansträngningar att optimera näringstillförseln. En av de viktigaste faktorerna för tillväxt är behovet att förbättra upptaget av energi och fettsyror, bland annat långa fleromättade fettsyror, som är nödvändiga för hjärnans 1) utveckling. För tidigt födda barn som uppnår ökad tillväxt under sitt första levnadsår förbättrar sina förutsättningar för ett friskare liv. BSSL är ett naturligt enzym som barnet normalt får genom modersmjölken. BSSL är nödvändigt för att barnet ska kunna tillgodogöra sig fettsyror och för dess förmåga att växa. Brist på BSSL är korrelerat med långsammare tillväxt. 1) Innis S. Fatty acids and early human development. Early Human development (2007) 83, Många för tidigt födda barn får en svår start i livet Antal patienter med försämrad neurologisk utveckling, % antal patienter med Cerebral pares (CP), % Antal patienter i målgruppen 1) Totalt av % Tillväxthastighet 48% 40% 29% % Tillväxthastighet 13% 13% 7% totalt av överbryggande studie patienter ema godkännande patienter 0 12 g*kg -1 *d g*kg -1 *d g*kg -1 *d g*kg -1 *d g*kg -1 *d g*kg -1 *d g*kg -1 *d g*kg -1 *d -1 eu mena 2) australien lat.am 3) Ryssland korea I en studie på 495 prematura barn har en korrelation påvisats mellan tillväxthastighet under sjukhusvistelse och en total långsiktig tillväxt och neurologisk utveckling. Tillväxthastigheten i fas II-programmet för Kiobrina var i genomsnitt 16.9 g*kg-1*d-1. Baserat på marknadsföringstillstånd inom EU kommer Sobi att kunna nå omkring patienter. Diskussioner pågår med FDA om ett kliniskt program i USA. Källa: Ehrenkranz RA, Dusick AM, Vohr BR, et al. Growth in the neonatal intensive care unit influences neurodevelopmental and growth outcomes of extremely low birth weight infants. Pediatrics. 2006;117(4): ) Antalet barn födda före graviditetsvecka 32 som får pastöriserad modersmjölk eller modersmjölksersättning. 2) MENA: Saudiarabien, Iran, Israel, Egypten 3) Lat.am: Brasilien, Mexiko, Argentina, Venezuela 20 Utvecklingsprogram SOBI Årsredovisning 2011

25 För tidigt födda barn Sobi utvecklar Kiobrina, ett rekombinant tillverkat gallsaltaktiverat lipas (rhbssl), för att förbättra tillväxten hos för tidigt födda barn som får pastöriserad modersmjölk eller modersmjölksersättning. Att säkerställa en normal tillväxt hos för tidigt födda barn kan minska risken för komplikationer och tiden inom intensivvården samt förbättra den neurologiska utvecklingen. Programmet befinner sig för närvarande i sen klinisk prövning fas III. SOBI Årsredovisning 2011 Utvecklingsprogram 21

Årsstämma 2010, Stockholm 27 april

Årsstämma 2010, Stockholm 27 april Årsstämma 2010, Stockholm 27 april 2009 lade vi grunden till en lönsam tillväxt Uppbyggnad av marknadsföring startades Positiva framsteg i utvecklingsportföljen Nya partneravtal Försäljning av Cambridge

Läs mer

Extra Bolagsstämma i Biovitrum. 4 december, 2009

Extra Bolagsstämma i Biovitrum. 4 december, 2009 Extra Bolagsstämma i Biovitrum 4 december, 2009 1 Swedish Orphan International och Biovitrum ( SO-Bi ) - Stark industriell logik Ledande Europeiskt läkemedelsbolag inom sällsynta sjukdomar 1. Gemensamt

Läs mer

Delårsrapport januari september 2011 Stockholm den 20 oktober 2011

Delårsrapport januari september 2011 Stockholm den 20 oktober 2011 Stockholm den 20 oktober 2011 Ökad produktförsäljning och förbättrat kostnadsläge i kvartalet, lägre bruttomarginal främst till följd av valuta och underhåll av tillverkningen Geoffrey McDonough, VD: Vi

Läs mer

Maris Hartmanis, vd Medivir AB

Maris Hartmanis, vd Medivir AB Maris Hartmanis, vd Medivir AB We are passionate and dedicated in our efforts to develop and supply innovative pharmaceuticals that improve people s health and quality of life. 2 Året som gått fokus på

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Bolagsstämma 2012. Maris Hartmanis, vd. A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases

Bolagsstämma 2012. Maris Hartmanis, vd. A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases Bolagsstämma 2012 Maris Hartmanis, vd Corporate presentation, [ ] 2011 NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA,

Läs mer

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ)

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) Pressmeddelande 2005-08-26 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2005 Glycorex Transplantation är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och

Läs mer

Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB

Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB 1 BioGaia ett bioteknologiskt probiotikaföretag Vision: BioGaia vill förbättra hälsan hos människor över hela världen genom att erbjuda förstklassiga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi har något att berätta

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi har något att berätta ÅRSREDOVISNING 2014 Vi har något att berätta 1 Räkenskapsåret i korthet 2 Sobis intäkter 4 Viktiga händelser 2014 6 Vd-ord 8 Detta är Sobi 10 Vem vi arbetar för 16 Var vi finns 22 Vad vi gör 24 Affärsområde

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

SOBI swedish Orphan Biovitrum 2010

SOBI swedish Orphan Biovitrum 2010 Årsredovisning 2010 SOBI swedish Orphan Biovitrum 2010 Innehåll 02 Sobi i korthet 02 Viktiga händelser 2010 02 Nyckeltal 04 VD-ord 07 Verksamhet och mål 14 Sobiaktien 16 Ansvar för en hållbar utveckling

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 april till 30 juni 2010

Delårsrapport för perioden 1 april till 30 juni 2010 Delårsrapport för perioden 1 april till 30 juni 2010 Stark försäljningstillväxt i USA och positiv utveckling av projektportföljen. Intäkter och EBITA uppgick till 510 Mkr respektive 60 Mkr Försäljningen,

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Perioden januari-mars i sammandrag Periodens resultat uppgick till - 9 277 Tkr (-2 847 Tkr) Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

årsredovisning 2013 Pionjär inom sällsynta sjukdomar

årsredovisning 2013 Pionjär inom sällsynta sjukdomar årsredovisning 2013 Pionjär inom sällsynta sjukdomar Sobi i korthet... Omslagets insida VD-kommentar... 2 2013 i sammandrag... 4 Nyckeltal 2013... 5 Marknad... 6 Strategi... 10 Utvecklingsprogram... 12

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2010

Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2010 Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2010 De viktigaste produkterna uppvisar en fortsatt stark tillväxt. Intäkter och EBITA uppgick till 488 Mkr respektive 55 Mkr. Proforma intäkter från produktförsäljningen

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2012. 2012-04-19 Thomas Axelsson Magnus Nilsson

ÅRSSTÄMMA 2012. 2012-04-19 Thomas Axelsson Magnus Nilsson ÅRSSTÄMMA 2012 2012-04-19 Thomas Axelsson Magnus Nilsson Summering 2011 Fertilitet Q1 2012 Transplantation 2 SUMMERING 2011 3 SUMMERING 2011 Tillväxt Integrering Conception Technologies Kina registeringar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Välkommen till MEDIVIRS ÅRSSTÄMMA Måndagen den 6 maj 2013

Välkommen till MEDIVIRS ÅRSSTÄMMA Måndagen den 6 maj 2013 Välkommen till MEDIVIRS ÅRSSTÄMMA Måndagen den 6 maj 2013 1 Dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av två justeringspersoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE

NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av Teckningsrätterna skall gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja de erhållna Teckningsrätterna och teckna Nya

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat 12 november 2014, Stockholm Transaktionen i korthet ICA Gruppen har tecknat avtal med Altor Fund III om att förvärva Apotek Hjärtat för 5,7 mdr SEK på skuldfri bas

Läs mer

PRESENTATION VITROLIFES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 24 september 2012

PRESENTATION VITROLIFES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 24 september 2012 PRESENTATION VITROLIFES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 24 september 2012 MOTIVERING TILL UTDELNING Fertilitet och Transplantation befinner sig i olika utvecklingsfaser Ett separat ägande ökar de strategiska möjligheter

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Orexo. Avanza Banks & Redeyes Börsdagar 28-29 maj 1 Page 1. Orexo i korthet

Orexo. Avanza Banks & Redeyes Börsdagar 28-29 maj 1 Page 1. Orexo i korthet Orexo Avanza Banks & Redeyes Börsdagar 28-29 maj 1 Page 1 Orexo i korthet Unik kompetens inom drug delivery och utveckling av nya läkemedel två läkemedel godkända under de senaste 12 månaderna Bred projektportfölj

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Ej för utgivning, publikation eller distribution i Australien, Kanada, Japan eller USA. Detta tilläggsprospekt

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Agenda Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Tripep i korthet Utveckling av nya innovativa läkemedel för kroniska sjukdomar baserat på egna och andras patenterade och patentsökta

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Nystart för Karo Bio. VD Per Bengtsson. Årsstämma 12 juni 2012

Nystart för Karo Bio. VD Per Bengtsson. Årsstämma 12 juni 2012 Nystart för Karo Bio VD Per Bengtsson Årsstämma 12 juni 2012 Det gångna året Eprotiromeprogrammet avbröts i februari 2012 Långtidsstudie i hundar visade broskskador efter 12 månader Erosioner och svullnad

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Ett nytt Karo Bio tar form

Ett nytt Karo Bio tar form Ett nytt Karo Bio tar form VD Per Bengtsson Årsstämma 7 maj 2013 Ledstjärnor i nya Karo Bio Mer kommersiellt orienterad verksamhet baserad på unikt specialistkunnande God riskspridning Balans mellan intäkter

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Pressinformation SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Resultatet efter finansnetto ökade till 3 310 (1 811). Engångsposter ingår med +660. Förbättrad lönsamhet för samtliga affärsområden. Fortsatt bra affärsläge

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663 ELLEN AB Danderyd den 19 februari 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663 JANUARI DECEMBER 2008 Bolagets intäkter uppgick under året till 8 402 ( 5 697) KSEK. Under andra halvåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER. Nolato AB (publ), 1 Januari 31 Mars 1999

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER. Nolato AB (publ), 1 Januari 31 Mars 1999 DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER Nolato AB (publ), 1 Januari 31 Mars 1999 Omsättningen ökade med 9 procent till 462 (422) Mkr Rörelseresultatet ökade med 123 procent till 49 (22) Mkr Resultatet efter finansnetto

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2015 ND-filter, även kallade gråfilter, används vid fotografering och reducerar ljusmängden som når kamerasensorn. Utveckling av LC-Tecs patenterade

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer

Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer VD Per Bengtsson 29 november 2011 Karo Bio i korthet Grundat 1987 Karo Bio Karolinska Institutet Huddinge Noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1998 Börsvärde

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Biovitrum Delårsrapport 1 januari 31 mars, 2006

Biovitrum Delårsrapport 1 januari 31 mars, 2006 26 april, 2006 Biovitrum Delårsrapport 1 januari 31 mars, 2006 Nettointäkter för första kvartalet ökade med 115 procent till 403,3 Mkr (187,2) Resultatet efter skatt för första kvartalet blev 86,3 Mkr

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Q2 2015 Press- och analytikerpresentation

Q2 2015 Press- och analytikerpresentation Q2 2015 Press- och analytikerpresentation 19 augusti 2015 Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, CFO Q2 Översikt: Stabilt andra kvartal 2015 Stabil finansiell utveckling Ökad nettoomsättning +15% +4,3% exkl

Läs mer

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Baxter är ett globalt, mångsidigt medicinskt företag som utvecklar specialiserade behandlings metoder och läkemedel som räddar och förbättrar liv.

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader LC-Tec Holding AB Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2013 LC-Tec satsar på LC-baserade optiska filter för kameraapplikationer och ansöker tillsammans med den nya samarbetspartnern

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

556970-5790. Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30

556970-5790. Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30 Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB Andra kvartalet (2015-04-01 2015-06-30) Rörelsens intäkter uppgick till 30 KSEK Resultat efter finansiella poster,

Läs mer