Kontroll av kosttillskott Miljöförvaltningen R 2011:15. ISBN nr: Foto: Colourbox

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontroll av kosttillskott 2010. Miljöförvaltningen R 2011:15. ISBN nr: 1401-2448. Foto: Colourbox"

Transkript

1 ISBN nr: R 2011:15 Foto: Colourbox Kontroll av kosttillskott 2010 Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23, Göteborg Tel vx: Epost:

2 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! För att bli trovärdiga i vår roll som tillsynsmyndighet måste vi visa att vi ställer krav på oss själva. Genom att skaffa oss egen erfarenhet av miljöledning blir vi en bättre samarbetspartner till företag, organisationer och enskilda i deras miljöarbete. Miljöpolicy Miljöförvaltningen arbetar på uppdrag av Miljönämnden för att nå visionen om den långsiktigt hållbara utvecklingen av staden. För att vi ska bli framgångsrika är det viktigt att vi i alla situationer uppfattas som goda förebilder. Vår egen påverkan Vi ska när vi utför vårt arbete vara medvetna om vår egen miljöpåverkan. Denna påverkan uppkommer som följd av innehållet i de tjänster vi producerar och hur vi till exempel utnyttjar våra lokaler, reser i tjänsten och gör våra inköp. Ständiga förbättringar Vi ska arbeta för att åstadkomma ständiga förbättringar när det gäller vårt miljöarbete. Detta innefattar både direkt som indirekt påverkan. Bli ledande Vi ska med vår egen miljöanpassning ligga över de krav vi som tillsynsmyndighet ställer på andra. Detta innebär att vi med god marginal följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för vår verksamhet samt att vi med detta åtar oss att bedriva ett förebyggande miljöarbete. Samarbete med andra Vi ska ständigt arbeta med att utveckla miljöarbetet genom samarbete och utbyte med andra aktörer. Vi själva som resurs Vi ska nå goda resultat i miljöarbetet genom kunnig och engagerad personal som ansvarsfullt och med helhetsperspektiv tar aktiv del i arbetet. Förvaltningen satsar kontinuerligt på utbildning och information för att alla anställda ska kunna ta ansvar i enlighet med budget och interna miljömål.

3 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Syfte 4 Genomförande 4 Resultat 6 Slutsatser 8 Bilageförteckning: Bilaga Granskning av produkter Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 1

4 Sammanfattning Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad har genomfört ett projekt om kontroll av märkning av kosttillskott. Syftet med projektet var att kontrollera hur märkningslagstiftningen följs, att öka livsmedelsinspektörernas kunskap samt att skapa goda förutsättningar för likartade bedömningar. Ett apotek och tre hälsokostbutiker besöktes inom projektet. 20 produkter kontrollerades fördelade mellan prestationshöjande preparat, viktminskningspreparat, vitaminer/och eller mineraler, omega-3-fettsyror samt örtpreparat. Märkningen kontrollerades utifrån lagstiftningen om kosttillskott men även de allmänna märkningsreglerna. Brister påvisades för samtliga produkter. Föreskrivna märkningsuppgifter saknades eller angavs på ett felaktigt sätt. Vilseledande märkning konstaterades på flera produkter. De flesta produkterna uppgavs i märkningen ha gynnsamma hälsoeffekter. Det kvarstår att kontrollera om företaget kan styrka påståendena med vetenskaplig dokumentation samt att de finns upptagna i en gemenskapsförteckning enligt förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel. Av de tolv produkter som skickades till läkemedelsverket klassades två produkter som läkemedel. I det ena fallet på grund av medicinska påståendena och i det andra fallet på grund av innehåll av medicinalväxt. Kontrollen var tidskrävande. Mycket tid har lagts ned på inhämtande av kunskap genom inläsning. Frågeställningar har skickats till både läkemedelsverket och livsmedelsverket. Produkter har skickats läkemedelsverket för eventuell klassificering som läkemedel. 2 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

5 Bakgrund Kosttillskott är livsmedel som är avsedda att komplettera en normal kost och som utgör koncentrerade källor av näringsämnen (vitaminer och mineralämnen) eller andra ämnen. Kosttillskott är avsedda att intas i små uppmätta doser, t ex kapslar eller tabletter. Kosttillskott finns att köpa på många ställen, t ex på apotek, i hälsokostbutiker, vanliga livsmedelsbutiker, träningslokaler och via internet. Ofta används hälsobudskap på förpackningar och i reklam för olika kosttillskott. Det viktigt att det som påstås är korrekt och lätt att tolka, så att konsumenten kan göra ett säkert och medvetet val. Eftersom kosttillskott är livsmedel skall de märkas i enlighet med de allmänna märkningsreglerna. Därtill finns det föreskrifter med märkningskrav som endast gäller för kosttillskott. Det som står på en produkt får inte på ett avgörande sätt vilseleda konsumenten, dvs vara sådan att den skulle kunna ge ett missvisande eller felaktigt intryck av livsmedlet i något avseende. Ett livsmedel får aldrig tillskrivas egenskaper det inte har. Om en produkt märks med ett hälsopåstående måste påståendet vara godkänt av europakommissionen eller finnas med i gemenskapsförteckningen. Hälsopåståenden granskas av den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), som ger ett vetenskapligt utlåtande för varje hälsopåstående som görs om en kategori av livsmedel, om ett livsmedel eller om en av dess beståndsdelar. Definition av hälsopåstående: Varje påstående som anger, låter förstå eller antyder att det finns ett samband mellan en kategori av livsmedel, ett livsmedel eller en av dess beståndsdelar och hälsa. Om en produkt märks med ett näringspåstående måste påståendet uppfylla kraven i förordningen om näringspåståenden och hälsopåståenden samt villkoren som anges i bilagan till förordningen. Definition av näringspåstående: Varje påstående som anger, låter förstå eller antyder att ett livsmedel har särskilda gynnsamma näringsmässiga egenskaper på grund av a) den energi (det kalorivärde) det i) ger, ii) ger i minskad eller ökad grad, eller iii) inte ger, och/eller b) de näringsämnen eller andra ämnen det i) innehåller, ii) innehåller i mindre eller större omfattning, eller iii) inte innehåller. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 3

6 Påståenden om att förebygga, behandla eller bota en sjukdom är medicinska och får inte användas för livsmedel. Gränsen mellan kosttillskott och läkemedel är ibland svår att se. Produkterna kan många gånger innehålla samma verksamma substans. Det är läkemedelsverket som avgör om en produkt klassas som läkemedel eller inte. De gör bedömningen utifrån bl a produktens syfte och innehåll och dos. Ett exempel där läkemedelsverket har satt upp gränsvärde för ingående mängd verksam substans är koffein i kapslar och tabletter. I vissa fall räcker det att en produkt har ett visst innehåll (substans) för att den ska klassas som läkemedel. Ett sådant exempel kan vara mariatistel som är en välkänd medicinalväxt. Det finns sammanställningar över växter och växtdelar som kan vara olämpliga i livsmedel/innehålla olämpliga substanser. Dessa uppdateras fortlöpande och är ett viktigt stöd i kontrollen. Den som är ansvarig för märkningen av ett livsmedel ska alltid kunna motivera/verifiera/förklara varför en viss märkningsuppgift används. Syfte Syftet med projektet är: att kontrollera hur hälsokostprodukter märks utifrån lagstiftningens krav, att öka livsmedelsinspektörernas kunskap om lagstiftningen som styr märkning av hälsokostprodukter, samt att skapa goda förutsättningar för likartade bedömningar vid kontroll av hälsokostprodukter. Genomförande De butiker som skulle ingå i projektet plockades fram slumpmässigt och besöktes oanmält för inhämtande av märkningsuppgifter. Det finns kosttillskott för många olika användningsområden och med många olika innehåll. I kontrollen valdes produkter ut från följande kategorier: prestationshöjande preparat viktminskningspreparat vitaminer/och eller mineraler omega-3-fettsyror örtpreparat En första granskning av märkningen gjordes i butikerna. I första hand valdes sådana produkter som var märkta med hälsopåståenden. All märkning på produkterna fotograferades. 4 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

7 Vid val av produkter fanns ingen målsättning att samla in uppgifter med jämn spridning över kategorier, däremot eftersträvades att få in produkter från så många leverantörer som möjligt. Den huvudsakliga kontrollen av märkningen utfördes senare på miljöförvaltningen. Märkningen kontrollerades utifrån kraven i föreskrifterna om kosttillskott men även utifrån annan märkningslagstiftning som var relevant för produkten. I ett tidigt skede av projektet bestämdes att dra ner på antalet produkter som angivits i projektplanen. Anledningen var att kontrollen bedömdes vara mer tidskrävande än vad som räknades med från början. Under projektets gång har Livsmedelsverket och Läkemedelsverket kontaktats när det funnits behov av att diskutera övergripande frågeställningar och eventuella läkemedelsklassificeringar. Märkningen kontrollerades med stöd av följande: Lagstiftning Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 1993:21) om näringsvärdesdeklaration Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2004:27) om märkning och presentation av livsmedel Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2007:15) om livsmedelstillsatser Föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel Föreskrifter om kosttillskott Förordning om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel Övrigt Förteckning över växter och växtdelar som är olämpliga i livsmedel (VOLM ) EFSA Compendium of botanicals that have been reported to contain toxic, addictive, psychotropic or other substances of concern (ESCO) EFSA Register of questions (förteckning över hälsopåståenden enligt (EG) nr 1924/2006 ) Läkemedelsverksets webbplats (lakemedelsverket.se) Information om läkemedelsklassificering Livsmedelsverksets webbplats (livsmedelsverket.se) Information om kosttillskott, närings- och hälsopåståenden Livsmedelsverkets checklista för kontroll av kosttillskott Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 5

8 Resultat Fyra butiker besöktes inom projektet, Life Nils Ericsonsplatsen 2, Life Lilla Klädpressaregatan 9, Apoteket Hjärtat Götgatan 12 och Hälsosamköp Saluhallen Totalt granskades 20 produkter fördelade på 19 leverantörer. prestationshöjande preparat, 1 produkt viktminskningspreparat, 1 produkt vitaminer/och eller mineraler, 7 produkter omega-3-fettsyror, 4 produkter örtpreparat, 6 produkter glukosamin Fördelningen mellan insamlade produkter är ojämn, men alla kategorier finns representerade. Märkning Föreskrivna märkningsuppgifter Brister i de föreskrivna märkningsuppgifterna konstaterades för alla produkter. Exempel på brister: Mängdangivelser för ingående ämnen angavs felaktigt eller saknades. Vitaminer angavs felaktigt i ingrediensförteckningen. Användande av oförklarade förkortningar. Karaktärsgivande ingredienser ingående mängd saknas. Otydliga eller ofullständiga ingrediensförteckningar. En uppgift om att kosttillskott inte ersätter en varierad kost ska alltid finnas i produktens märkning. På några produkter saknades denna uppgift helt. På flera produkter fanns uppgifter som kunde tolkas som att kosttillskottet är nödvändigt för att vi ska få i oss alla ämnen som vi behöver. Hälsopåståenden På sexton produkter konstaterades hälsopåståenden. Utifrån de uppgifter som fanns på märkningen gick det inte att avgöra om dessa påståenden följer gällande krav i lagstiftningen. Företaget ska kunna visa att varje hälsopåstående som anges i märkningen finns listat i gemenskapsförteckningen enligt artikel 13 förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel. Hälsopåståenden ska också kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Näringspåståenden På en produkt konstaterades näringspåstående som inte angivits enligt villkoren i bilagan i förordningen om närings- och hälsopåståenden. 6 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

9 Vilseledande märkning Nio produkter bedömdes vara märkta med vilseledande uppgifter. Exempel på detta är naturlig, lättupptaglig, har dokumenterad effekt, mycket bra upptagningsförmåga, unik sammansättning. Produktinnehåll Innehållet i örtpreparat kontrollerades bl a utifrån Efsa:s sammanställning av växter och växtdelar som kan innehålla giftiga, beroendeframkallande eller hälsofarliga substanser (Efsa 2009). I fyra antal produkter påträffades växter eller växtdelar som fanns upptagna listade i EFSA:s lista över växter eller växtdelar som kan vara olämpliga i livsmedel/innehålla olämpliga substanser. Detta betyder inte att ingredienserna nödvändigtvis är olämpliga. Företaget måste kunna säkerställa genom bl a vetenskaplig dokumentation att livsmedlet inte innehåller för höga halter av olämpliga substanser. Inga nya livsmedel (novel foods) påträffades i någon av produkterna. Läkemedelsklassning På tolv stycken produkter konstaterades påståenden och/eller innehåll som bedömdes kunna vara medicinska. Dessa produkter skickades till läkemedelsverket för eventuell läkemedelsklassificering. Två produkter klassades som läkemedel. Den ena på grund av innehållet (mariatistel) och den andra på grund av medicinska påståenden. En annan produkt (Glucosamin) kunde Läkemedelsverket inte ta ställning till. Anledning till detta var att det inte framgick av märkningen om produkten är ett livsmedel eller ett foder. På humansidan klassas Glukosamin som läkemedel, vilket det inte alltid gör för foder. Bristande egenkontroll Butikspersonalens kunskap om märkning uppfattades som bristfällig. Vid samtal med personalen framkom att kontroll inte sker i samband med mottagning av produkterna. Man förlitar sig på att märkningen redan är kontrollerad i ett tidigare led och att den därmed är korrekt. Livsmedelsinspektörernas kunskap Kunskapen om märkning generellt men även om märkning av kosttillskott har ökat hos de inspektörer som ingått i projektet. Detta har skett genom inläsning av regelverk och vägledningar men även genom kontakter med livsmedelsverket och läkemedelsverket. Projektet har lett till ökad erfarenhet och kunskap och förutsättningarna för likartade bedömningar har ökat. Dessa inspektörer har genom projektet mer och mer fått en roll som kunskapskälla och stöd för avdelningen i bedömning av olika märkningsfrågor. Tidsåtgång Kontrollen har varit tidskrävande. Projektet har inneburit ett behov av att fördjupa sig i frågeställningar som är specifika för kosttillskott och få en förståelse för hur man ska tänka. Varje produkt är unik och därför är det svårt att göra generella bedömningar. I många fall har andra myndigheter tillfrågats i bedömningsfrågor, vilket inneburit att det har tagit längre tid vid granskning. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 7

10 Slutsatser Omfattningen av projektet blev mindre än vad som var tänkt från början och som angavs i projektplanen. Detta ser vi inte som en nackdel. Olika produktkategorier har täckts in och många olika leverantörer fanns representerade i de butiker som besöktes. Det materialet som ingick har ändå gett en bra grund för att kunna förmedla erfarenheter och kunskap vidare till avdelningen. Butikerna har ofta breda sortiment med stor variation av produkter och många leverantörer. Vid förvaltningens kontroll visade det sig att märkningen sällan eller aldrig kontrolleras i butik. Det kan innebära en risk för att produkter säljs med felaktig märkning. Det är därför viktigt att det finns god märkningskunskap i butiksledet. Egenkontroll gällande märkning och personalens kunskap ser vi som viktiga kontrollområden. Brister i märkningen konstaterades för samtliga produkter, både gällande de föreskrivna märkningsuppgifterna och frivilliga märkningsuppgifterna. Detta visar på att märkning är ett viktigt kontrollområde. Vilseledande märkning är en allvarlig brist. Märkningsuppgifter som saknas eller anges på ett felaktigt sätt innebär att kunden inte får den information den behöver för att kunna göra ett medvetet val. Konsumenten kan också vilseledas att tro att den får en produkt med ett innehåll eller en effekt den inte har. De flesta produkterna som kontrollerades påstås ge gynnsamma hälsoeffekter. Konsumenten måste kunna lita på att påståendena är korrekta och det är företagets ansvar att så är fallet. Ett hälsopåstående är endast tillåtet om det finns en vetenskaplig grund för det och att påståendet finns med i en gemenskapsförteckning. Det är EUkommissionen som beslutar vilka hälsopåståenden som är tillåtna. Det är ofta svårt att avgöra utifrån märkningsuppgifterna om hälsopåståenden följer regelverket. För detta krävs att företaget kompletterar med dokumentation. Medicinska påståenden är en anledning till att produkter kan klassas som läkemedel. Gränsdragningen mellan hälsopåståenden och medicinska påståenden är inte glasklar. Bedömningen är svår och i vissa fall behöver läkemedelsverket kontaktas för ett klargörande. En av produkterna i projektet kom att klassas som läkemedel av läkemedelsverket utifrån medicinska påståenden. Hälsopåståenden som finns med i gemenskapsförteckningen och vid första anblicken bedöms vara tillåtna kan anses vara medicinska eftersom läkemedelklassificering görs nationellt. Det är alltid läkemedelsverket som avgör vad som är ett läkemedel. I en av produkterna ingick mariatistel som är en välkänd medicinalväxt. Denna produkt klassades som läkemedel av läkemedelsverket. Det innebär att produkten är otillåten. I några produkter ingick ingredienser som fanns upptagna i EFSA:s lista över växter eller växtdelar som kan vara olämpliga i livsmedel/innehålla olämpliga ingredienser. Företaget har ansvaret för att livsmedel de säljer är säkra och inte innebär någon risk för konsumenten. 8 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

11 Det är av avgörande betydelse att kommunikationen fungerar mellan kommunen, livsmedelsverket och läkemedelsverket. Kosttillskott och läkemedel är nära varandra. Skillnaderna kan vara dosen eller påstådda effekter. Varje produkt är unik och det kan finnas behov av yttrande eller stöd från de olika myndigheterna för att den slutliga bedömningen ska bli korrekt. Vi tror att kommande kontroller gällande märkning av kosttillskott kommer att medföra tidskrävande arbete. Det krävs inhämtande av kunskap och en väl fungerande kommunikation mellan inspektörerna. Det kan därför vara en fördel att kontrollen genomförs av ett begränsat antal inspektörer. Det är inte tillåtet att sälja livsmedel som inte uppfyller märkningsreglerna. Därför kommer beslut om sanktion att tas för produkter med bristande märkning. Besluten riktas till de enskilda butikerna. Kommuner som har tillsyn över ansvariga leverantörer/importörer kommer att informeras. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 9

12 Bilaga Prestationshöjande preparat NO2 Caps, 120 kapslar, Sport & Fitness Nordic, Vällingby Obligatoriska märkningsuppgifter Otydlig rekommenderad daglig dos. Mängder av ämnen saknas för den dagliga dosen. Ofullständig ingrediensförteckning. Det framgår inte vad BCAA eller MCT är för något. Funktionsnamn saknas för tillsats. Mängddeklarationen är inte lätt att förstå. Uppgift saknas om mängden (i procent) av AKG, BCAA och L-Glutamin i produkten som helhet. Mängd (andelen) av karaktärsgivande ingredienser som framhävs i märkningen ska anges. Frivillig märkning - hälsopåståenden kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåståenden som anges på märkningen: maximal muskeltillväxt ökad muskeltillväxt, maximal återhämtning och förlängd muskelpump ökad återhämtning och uthållighet höjer tillväxthormonnivåerna på ett naturligt sätt förlängd muskelpump ökat blodflöde ger bättre transport av näringsämnen Övrig vilseledande märkning Ordet Näringsinformation som anges för mängden fettsyror anses vilseledande eftersom en näringsdeklaration ska innehålla mer information än bara fettinnehållet. 10 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

13 Viktminskningspreparat Äppelvinäger, Nyform i Sverige AB, Gustavsberg Obligatoriska märkningsuppgifter Funktionsnamn saknas för tillsatserna i ingrediensförteckningen. Ingående mineral (krompolynicotinat) finns inte med i de förteckningar över föreningar som är tillåtna att tillsättas i kosttillskott. (EG) 1170/2009 bilaga II. Mängd av de näringsämnen eller andra ämnen (aktiv substans) som ingår i den rekommenderade dagliga dosen saknas. Frivillig märkning - hälsopåståenden kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåstående som anges på märkningen:, dessutom bidrar krom till balansen av insulin och blodsockret. Glukomanna är gelbildande fibrer som ger snabbare mättnadskänsla utan att tillföra oönskade kalorier och används därför som hjälpmedel vid viktreduktion och matsmältning. Vitaminer/och eller mineraler Cal-Mag 2:1 Citrate, PharmaNatura AB Följande avvikelser konstaterades gällande obligatoriska märkningsuppgifter: Funktionsnamn saknas för tillsatserna E460, E418 och E261 i ingrediensförteckningen. Antiklumpmedel är felaktigt funktionsnamn. Istället ska klumpförebyggande medel anges. Mängdangivelse saknas för de örter som ingår i produkten. Mängdangivelse av näringsämnen saknas för den lägsta dagliga dosen. Fel enhet används vid mängdangivelse för vitamin D. Enhet ska anges i µg. Eventuellt innehåll av olämpliga ingredienser: Produkten innehåller alfalfablad och persilja för vilka det finns restriktioner enligt ESCO-listan (EFSA scientific cooperation report).vad finns det för kontroll för att substanserna inte är olämpliga/finns i olämplig mängd i produkten? Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 11

14 Hälsopåståenden: kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåståenden som anges på märkningen: Magnesium är en nyckelsubstans i många enzymsystem. Kalcium behövs för nervsystemet, muskulaturen och blodets levringsförmåga. Kalcium ger tillsammans med fosfor och magnesium hårdhet och styrka åt skelett och tänder. Magnesium behövs för nervsystemet, muskulaturen och skelettet samt för att ta hand om kolhydrater i kroppen. Kalciumstillskott i form av kalciumcitrat kan rekommenderas till personer med lite magsyra. Silicea OPriginal Kiselgel, 200 ml, Octean AB, Göteborg Produkten klassas som läkemedel. Basica Compact, 120 tabletter, Biosan AB, Söderhamn Obligatoriska märkningsuppgifter Otydlig ingrediensförteckningen. Siliciumdioxid bör benämnas som kiseldioxid. Saknas uppgift om att kosttillskott inte bör användas som alternativ till en varierad kost. Förvaringsanvisning saknas. Mängdangivelse saknas för både den högsta och lägsta dosen. Frivillig märkning - hälsopåståenden kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåståenden som anges på märkningen: för en väl avvägd syra- basbalans kalcium och magnesium leder till en harmonisering av syra- basbalansen 12 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

15 Övrig vilseledande märkning En stor del av texten vilseleder konsumenten att tro att en varierad kost inte är en fullvärdig kost. Exempel genom en felaktig näring, Spårelementen bidrar till att du får en fullvärdig kost Bio-Selen + Zink, 90 tabletter, Pharma Nord, Spånga Obligatoriska märkningsuppgifter I ingrediensförteckningen anges vitaminer endast med föreningens namn. Även vitaminens beteckning (ex. vitamin A) ska framgå. Majsprotein deklareras som en tillsats i ingrediensförteckningen. Majsprotein är inte godkänt som en tillsats. Frivillig märkning - hälsopåståenden kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåståenden som anges på märkningen: det ideala antioxidant-komplexet Berocca Performance, apelsinsmak, 15 brustabletter, Bayer AB, Solna Obligatorisk märkning Funktionsnamn saknas för polysorbat 60. I ingrediensförteckningen saknas uppgift som förklarar vilken vitamin det är. Exempel vitamin (askorbinsyra) ska anges som vitamin C (askorbinsyra) eller vitamin (vitamin C). Enheten för mängden vitamin B3 ska vara mg NE och inte mg som det står på märkningen. Frivillig märkning -hälsopåståenden kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåståenden som anges på märkningen: minska risken för stressrelaterade symptom Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 13

16 ökar din förmåga att prestera på topp genom att optimera koncentrationen och förmågan att fokusera och tänka klart hjälpa kroppen att på ett naturligt sätt klara perioder av fysisk eller psykisk belastning hjälper dig att hantera stress ökar din förmåga att prestera på topp Övrig vilseledande märkning Exempel på vilseledande påståenden som finns på märkningen: har dokumenterad effekt. Varje hälsopåstående ska kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation och inget som särskiljer denna produkt från andra. Multitabs Vitamin D3, 180 tabletter, Ferrosan AB, Malmö Obligatorisk märkning Enheten mcg är vilseledande. Det ska stå μg. Frivillig märkning -hälsopåståenden kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåståenden som anges på märkningen: normal funktion immunförsvaret normal benstomme bidrar till immunförsvarets funktion och normal muskelfunktion samt upptaget av kalcium för att upprätthålla en normal benstomme Bone Supply, 200 tabletter, Elexir Nordiska AB, Stockholm Obligatoriska märkningsuppgifter Tillsatser anges utan funktionsnamn. I ingrediensförteckningen anges vitaminer endast med föreningens namn. Även vitaminens beteckning (ex. vitamin A) ska framgå. 14 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

17 Frivillig märkning - hälsopåståenden kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåståenden som anges på märkningen: stärker benstommen bra för hud, hår och naglar Övrigt Eventuell otillåtet mineralämne Det framgår inte vilket mineralämne med kalcium som ingår i korallkalcium. Endast mineralämnen listade i bilaga II förordning (EG) nr 1170/2009 beträffande förteckningarna över vitaminer och mineralämnen och former av dessa som får tillsättas i livsmedel, inbegripet kosttillskott får användas i kosttillskott. Omega-3-fettsyror Efamol, Maxmedica AB Obligatoriska märkningsuppgifter Funktionsnamn saknas för tillsatsen glycerin. Ej korrekt enhet för vitamin E. Det skall anges i mg α-te. Mängdangivelse för ingående näringsämnen saknas för den högre dagsdosen. Frivillig märkning - hälsopåståenden kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåstående som anges på märkningen: Innehåller vitamin E, en antioxidant som hjälper till att hålla huden frisk. GLA är nödvändig för att upprätthålla en hormonell balans och frisk hud. Övrig vilseledande märkning förblir i sin mest naturliga form. Uttrycket är vilseledande i enlighet med 5a (LIVSFS 2004:27) Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 15

18 ger upp till 33% mer GLA än andra oljor Detta är ospecificerat och vilseledande. Det följer inte heller villkoren för näringspåstående enligt bilagan i förordning (EG) nr 1924/2006. rekommenderas för att bygga upp kroppens depåer av de ingående fettsyrorna, sammansatta för att säkerställa ditt dagliga intag av essentiella fettsyror Konsumenten vilseleds att tro att det inte räcker med en varierad kost. Omega 7, 60 kapslar, Life Sverige Obligatoriska märkningsuppgifter Uppgift om att kosttillskott inte bör användas som alternativ till en varierad kost saknas. På förpackningen står Tänk på vikten av en balanserad kost och en hälsosam livsstil vilket inte bedöms inte ha likvärdig betydelse som ovan. Frivillig märkning - hälsopåståenden kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåståenden som anges på märkningen: hålla slemhinnor i exempelvis mun och ögon smidiga och starka Eye q, 180 kapslar, iqmedical AB, Malmö Obligatorisk märkning Mängden vitamin E anges felaktigt med enheten mg. Rätt enhet är mg α-te. Frivillig märkning -hälsopåståenden kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåståenden som anges på märkningen: Innehåller fettsyror värdefulla för hjärnans normala funktioner Dessa fettsyror är bland annat viktiga för hjärnans normala funktioner 16 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

19 Övrig vilseledande märkning Exempel på vilseledande påståenden som finns på märkningen: Ordet Näringsinformation anses vilseledande eftersom det lätt kan förväxlas med näringsvärdesdeklaration, vilket syftar på mer än bara fettinnehållet. Beteckningen Fiskolja (omega-3) anses vilseledande eftersom konsumenten kan tro att dessa ämnen är varandras motsvarighet. en unik sammansättning och innehåller en unik och välbalanserad sammansättning av fettsyror. Från naturen, utvecklad av experter Fiskoljan i eye q innehåller den högsta mängd EPA som naturen själv kan tillhandahålla Bygga upp rätt fettsyranivå. Konsumenten vilseleds att tro att det inte räcker med en varierad kost. passar alla åldrar, för hela familjen samtidigt som det står bör ej användas av gravida, ammande, barn under 3 år Omega-3 Sälolja, 300 ml, OTC Egenvård AB, Huskvarna Obligatoriska märkningsuppgifter Uppgift saknas om mängden (i procent) sälolja i produkten som helhet. Mängden av ingredienser som framhävs genom exempelvis produktnamnet ska anges. Mängdangivelse saknas för både den högsta och lägsta dosen. Tillsatser anges med ofullständigt funktionsnamn, d.v.s. ordet antioxidant ska ändras till antioxidationsmedel. Frivillig märkning - hälsopåståenden kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåståenden som anges på märkningen: Sälolja har visat sig ha stora hälsofördelar nödvändiga Omega-3 fettsyrornas egenskaper är viktiga för kroppens optimala funktion Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 17

20 Övrig vilseledande märkning Det är inte tillåtet med vilseledande märkning. Om säljande uttryck används i märkningen utan att dessa förklaras riskerar konsumenten att vilseledas. Exempel på säljande uttryck (vilseledande) som finns på märkningen: Sälolja innehåller den unika fettsyran DPA få hittills kända källor av fettsyran DPA unik sammansättning mycket bra upptagningsförmåga. Det är en förutsättning att ämnen i kosttillskott har en bra upptagningsförmåga. Det är inte tillåtet att framhäva egenskaper som alla liknande livsmedel har. Därför anses detta påstående vara vilseledande. Örtpreparat, Membrasin, Hela Pharma Sverige AB Följande avvikelser konstaterades gällande obligatoriska märkningsuppgifter: Mängdangivelse av näringsämnen saknas för den högsta dosen. Enhet saknas vid mängdangivelse för vitamin E. Enhet ska anges i mg α-te. Innehåll är en svårtolkad rubricering. Produktens innehåll framgår redan i ingredienser och mängd av näringsämnen i rekommenderad dos. Följande avvikelser konstaterades gällande frivilliga märkningsuppgifter:..fri från socker... Det är ett näringspåstående. Ett påstående om att ett livsmedel är sockerfritt får endast ske med märkningen sockerfri. Produkten får då högst innehålla 0,5 g sockerarter per 100 g. Membrasin är fri från sötningsmedel och animaliska substanser. Detta är vilseledande märkning enligt 5a LIVSFS (2004:27) Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel. Hälsopåståenden: kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåstående som anges på märkningen: Membrasins positiva inverkan på kroppens slemhinnor, men även hud, är bevisade i en mängd kliniska studier. 18 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

21 First Cleanse, 30 kapslar, Health Choice AB, Lund Obligatoriska märkningsuppgifter Uppgift om ingående näringsämne (aktiv substans) saknas. Uppgift om mängd av ingående näringsämne (aktiv substans) som ingår i den rekommenderade dagliga dosen saknas. Ingrediensförteckningen är ofullständig. Ordet ingrediens saknas. Ingredienser anges inte i fallande ordning. Frivillig märkning - hälsopåståenden kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåståenden som anges på märkningen: ger tarmen det extra stöd den behöver för en daglig funktion, vilket kan göra magen plattare. Kuren renar och förbereder kroppen på ett bättre och sundare liv. ger en mild och effektiv rening av kroppens matsmältningssystem Övrig vilseledande märkning Det är inte tillåtet med vilseledande märkning. Om säljande uttryck används i märkningen utan att dessa förklaras riskerar konsumenten att vilseledas. Exempel på säljande uttryck (vilseledande) som finns på märkningen: naturliga ingredienser Övrigt Eventuellt innehåll av olämpliga ingredienser Grönt te finns med i ESCO listan över växter eller växtdelar som kan vara olämpliga i livsmedel/ innehålla olämpliga substanser. Företaget måste kunna säkerställa genom bland annat vetenskaplig dokumentation att livsmedlet inte innehåller för höga halter av olämpliga substanser. 30 days, 120 tabletter, Pharma Trade Healthcare AB, Spånga Produkten klassas som läkemedel. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 19

22 Tranirin, 100 st, Hela Pharma AB, Falköping Obligatoriska märkningsuppgifter Funktionsnamn saknas för tillsats. Uppgift saknas om mängden (i procent) av tranbär i produkten som helhet. Mängd (andelen) av karaktärsgivande ingredienser som framhävs i märkningen ska anges. Frivillig märkning - hälsopåståenden kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåståenden som anges på märkningen: välgörande för urinvägarna Ingefära, 400 mg/kapsel, Gevita, EuroPharma Sverige AB, Göteborg Obligatorisk märkning Sojaolja, palmolja och kokosolja deklareras som tillsatser under funktionsnamnet fyllnadsmedel. Dessa ämnen är inte godkända som tillsatser. Övrigt Eventuellt innehåll av olämpliga ingredienser Ingefära finns med i EFSA:s lista över växter eller växtdelar som kan vara olämpliga i livsmedel/ innehålla olämpliga substanser. Företaget måste kunna säkerställa genom bland annat vetenskaplig dokumentation att livsmedlet inte innehåller för höga halter av olämpliga substanser. Rysk rot, 40 tabletter, Örtmedicinska Institutet, Göteborg Obligatoriska märkningsuppgifter Beteckningen Kosttillskott saknas. Uppgift saknas om att rekommenderad daglig dos inte ska överskrida. Uppgift saknas om att kosttillskott inte bör användas som alternativ till en varierad kost. Ingrediensförteckningen är ofullständig. Det framgår inte vilka ingredienser som ingår i tabletthjälpmedel. 20 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

23 Mängder av ämnen som ingår i den rekommenderade dagliga dosen saknas. Mängder ska anges för både den högsta och lägsta dosen. Frivillig märkning - hälsopåståenden kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåståenden som anges på märkningen: utpräglad förmåga att stärka kroppens funktioner, öka orken och påskynda återhämtningen bidra till att bibehålla kroppens naturliga försvar för ökad fysisk ork och vitalitet Övrig vilseledande märkning Det är inte tillåtet med vilseledande märkning. Om säljande uttryck används i märkningen utan att dessa förklaras riskerar konsumenten att vilseledas. Exempel på säljande uttryck (vilseledande) som finns på märkningen: standardiserat och medicinskt dokumenterat extrakt har ej genomgått för läkemedel föreskriven kontoll Detta påstående antyder att produkten klassas som läkemedel. Övrigt Eventuellt innehåll av olämpliga ingredienser Schisandra finns med i EFSA:s lista över växter eller växtdelar som kan vara olämpliga i livsmedel/ innehålla olämpliga substanser. Företaget måste kunna säkerställa genom bland annat vetenskaplig dokumentation att livsmedlet inte innehåller för höga halter av olämpliga substanser. Övrigt Glukosamin, Naturell AB Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 21

24

25 Publikationer utgivna av Göteborgs Miljöförvaltning Rapporter (ISSN ): R 2011:1 Årsrapport 2010 R 2011:2 Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm R 2011:3 Metaller i vattendrag 2011 R 2011:4 Inventering av hasselmus Muscardinus avellanarius i Göteborgs kommun 2010 R 2011:5 Fjärilsprojekt 2010 Fjärilar i undervisning och naturvård R 2011:6 Marin flora på hårdbotten en inventering i Göteborg 2010 R 2011:7 Metaller i vallgravsfisk R 2011:8 REACH och kunskap om kemikalier i textila varor i handeln. Ett delprojekt inom Giftfritt Göteborg R 2011:9 Förstudie om hårfärgningsmedel i hårvårdssalonger. Ett delprojekt inom Giftfritt Göteborg R 2011:10 Årsrapport Luftkvalitén i göteborgsområdet 2010 R 2011:11 Tillsyn av fastighetsägare i Bergsjön R 2011:12 Kemikalier i varor tillsyn hos sko- och möbelhandel. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm R 2011:13 Kemikalier i byggvaror - tillsyn hos återförsäljare. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm R 2011:14 Miljörapport En beskrivning av miljötillståndet i Göteborg R 2011:15 Kontroll av kosttillskott 2010 R 2010:1 Årsrapport R 2010:2 Bottenfauna - En undersökning av limnisk bottenfauna i Göteborgs kommun 2009 R 2010:3 Metaller i vattendrag 2009 R 2010:4 Ålgräs och grundbottenfauna - tre undersökningar i Göteborg 2009 R 2010:5 Giftfritt Göteborg. Uppföljning av delprojekt och aktiviteter R 2010:6 Årsrapport Luftföroreningar Mätningar i Göteborgsområdet. R 2010:7 Budget 2010 R 2010:8 Påverkan genom dialog -en utvärdering av dialogprojektet om textilier. Ett delprojekt inom Giftfritt Göteborg R 2010:9 Livsmedelskontroll i förskolor R 2010:10 Miljörapport En beskrivning av miljötillståndet i Göteborg R 2010:11 Fiskprojekt 2009 R 2010:12 Släng mindre mat - vinst för miljö och ekonomi. 11 stadsdelars arbete för att minska matsvinnet R 2010:13 Bilavfettning - dags att välja grönt. Ett delprojekt inom Giftfritt Göteborg R 2009:1 Årsrapport 2008 R 2009:2 Bottenfauna. En undersökning av botte faunan i sötvatten i Göteborgs kommun 2008 R 2009:3 Metaller i vattendrag. En undersökning av metallhalter i vattenmossa i Göteborg 2008 R 2009:4 Årsrapport Luftföroreningar. Mätningar i Göteborgsområdet 2008 R 2009:5 Biologisk övervakning av nätsnäckor i småbåtshamnar R 2009:6 Projekt Säveån 2008 R 2009:7 Utfasningsämnen hos tillståndspliktiga verksamheter - förekomst och möjligheter till substitution R 2009:8 Analyser av kemikalier i varor. Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg R 2209:9 Antibakteriella ämnen i varor en undersökning av butikssortiment och kunskap om kemikalier i varor Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg R 2009:10 Miljömål i bild - erfarenheter och metod R 2009:11 Miljörapport En beskrivning av miljötillståndet i Göteborg R 2009:12 Förstudie lekplatsutrustning. En inventering av utbudet av lekplatsutrustning enligt ramavtalet för Göteborgs Stad. Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg. R 2009:13 Sandödlor och småkryp. Fyra undersökningar i Göteborg 2009.

26

VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012. Livsmedelskontroll av kosttillskott. Lena Lidö och Haileselassie Yibrah

VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012. Livsmedelskontroll av kosttillskott. Lena Lidö och Haileselassie Yibrah VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012 Livsmedelskontroll av kosttillskott Lena Lidö och Haileselassie Yibrah Livsmedelskontroll av kosttillskott Lena Lidö och Haileselassie

Läs mer

Offentlig kontroll av kosttillskott i Vellinge kommun 2012-2013

Offentlig kontroll av kosttillskott i Vellinge kommun 2012-2013 2013-09-19 Tillväxt och samhällsbyggnad Jonas Leo Jonas Andermyr Dnr 2013/1731 Miljö och Byggnadsnämnden Offentlig kontroll av kosttillskott i kommun 2012-2013 Postadress VELLINGE KOMMUN 235 81 Besöksadress

Läs mer

Kosttillskott Kontroll av märkningen på apotek och hälsokost

Kosttillskott Kontroll av märkningen på apotek och hälsokost Kosttillskott Kontroll av märkningen på apotek och hälsokost Miljö- och byggnadskontoret Västerviks kommun rapport 2:2012 Miljö 2012-10-18 Inledning Inför planeringen för år 2012 beslutades att delar av

Läs mer

Kosttillskott. projekt märkning. miljöförvaltningen

Kosttillskott. projekt märkning. miljöförvaltningen miljöförvaltningen postadress 501 80 Borås besöksadress Sturegatan 42 tfn 033-35 30 00 e-post miljo@boras.se webbplats Livsmedelskontroll boras.se/livsmedel Kosttillskott projekt märkning Bakgrund Försäljningen

Läs mer

Du ansvarar för dina kosttillskott

Du ansvarar för dina kosttillskott Du ansvarar för dina kosttillskott Till dig som tillverkar eller säljer kosttillskott I detta informationsblad kan du som livsmedelsföretagare läsa om kosttillskott. Informationen ger en överblick över

Läs mer

Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Kosttillskott. 2013-09-03 av enhetschefen för kontrollstödsenheten 2010-06-22 Vägledning kosttillskott

Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Kosttillskott. 2013-09-03 av enhetschefen för kontrollstödsenheten 2010-06-22 Vägledning kosttillskott Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Kosttillskott Fastställd: Ersätter: 2013-09-03 av enhetschefen för kontrollstödsenheten 2010-06-22 Vägledning kosttillskott Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte och

Läs mer

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration Ägg Vägledning för näringsdeklaration Livsmedelsverket har analyserat och fastställt nya näringsvärden för konventionella och ekologiska ägg. De nya näringsvärdena ersätter tidigare värden, vid näringsdeklaration

Läs mer

Riktad kontroll. Hälsokostbutiker samt apotek 2009 Fokus på märkning och presentation av kosttillskott

Riktad kontroll. Hälsokostbutiker samt apotek 2009 Fokus på märkning och presentation av kosttillskott MILJÖFÖRVALTNINGEN Riktad kontroll Hälsokostbutiker samt apotek 2009 Fokus på märkning och presentation av kosttillskott En rapport från Miljöförvaltningen Avdelning för livsmedelskontroll Projektgrupp:

Läs mer

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden IP/03/1022 Bryssel den 16 juli 2003 Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden Europeiska kommissionen antog i dag

Läs mer

Författning: Handels- och industriministeriets förordning om kosttillskott 571/2003 och ändringarna i denna (672/2007)

Författning: Handels- och industriministeriets förordning om kosttillskott 571/2003 och ändringarna i denna (672/2007) IFYLLNINGSANVISNINGAR 1 (5) Anmälan om kosttillskott Augusti 2007 Författning: Handels- och industriministeriets förordning om kosttillskott 571/2003 och ändringarna i denna (672/2007) LIVSMEDELSSÄKERHETSVERKET

Läs mer

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon Efalex Hälsa för hjärna och ögon Hälsa för hjärna och ögon med omega-3 Essentiella fettsyror är livsnödvändiga för vår hälsa. Vi kan inte tillverka de själva, utan de måste tillföras via vår kost. Fettsyror

Läs mer

Metaller i smycken. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2012:26. ISBN nr: 1401-2448

Metaller i smycken. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2012:26. ISBN nr: 1401-2448 ISBN nr: 1401-2448 R 2012:26 Metaller i smycken Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm Miljöförvaltningen Box 7012, 402 31 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration;

Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration; Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration; (H 132) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

Kosttillskott och livsmedel för särskilda näringsändamål (sär-när)

Kosttillskott och livsmedel för särskilda näringsändamål (sär-när) Kosttillskott och livsmedel för särskilda näringsändamål (sär-när) - i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner. 20 mars 2014 Maja Berggren och Margareta Söderstedt Sammanfattning Under 2013 och början

Läs mer

2013-05-06 SIDAN 1 PROJEKT 2012. Stockholms stad

2013-05-06 SIDAN 1 PROJEKT 2012. Stockholms stad SIDAN 1 PROJEKT 2012 Stockholms stad Innehåll Projekt 2012 Arbetssätt Resultat av projektet Aktuellt i framtiden SIDAN 2 Projektets omfattning Viktminskningsprodukter och prestationshöjande produkter Fokus

Läs mer

Importera färdigförpackade livsmedel

Importera färdigförpackade livsmedel Importera färdigförpackade livsmedel Information till dig som vill importera/föra in livsmedel Starta verksamheten I den här broschyren kan du som vill importera eller föra in och sälja färdigförpackade

Läs mer

Kontroll märkning av hälsokostprodukter 2012

Kontroll märkning av hälsokostprodukter 2012 Dnr: 2013-3883 Kontroll märkning av hälsostprodukter 2012 Utförd av Miljökontoret i Jönköpings kommun Skriven av Jessica Svensson 2013-10-01 Inledning Hälsostprodukter finns att köpa på många ställen,

Läs mer

Weightmanagement. 2009 V2.0 WMM kurz Jan2009 NUR FÜR INTERNE SCHULUNGEN! Seite 1

Weightmanagement. 2009 V2.0 WMM kurz Jan2009 NUR FÜR INTERNE SCHULUNGEN! Seite 1 Weightmanagement 2009 V2.0 WMM kurz Jan2009 NUR FÜR INTERNE SCHULUNGEN! Seite 1 Övervikt har många orsaker! Mat + Dryck Psyke Rörelse Försurning Övervikt Generna Stress Omgivning Hormoner 2009 V2.0 WMM

Läs mer

Livsmedelskontroll i mottagningskök i förskolor, äldreboenden, skolor samt övriga vård- och omsorgsverksamheter i Malmö 2014

Livsmedelskontroll i mottagningskök i förskolor, äldreboenden, skolor samt övriga vård- och omsorgsverksamheter i Malmö 2014 RAPPORT Livsmedelskontroll i mottagningskök i förskolor, äldreboenden, skolor samt övriga vård- och omsorgsverksamheter i Malmö 2014 Antagen av Miljönämnden 2014-05-26 Rapportnr 8/2014 ISSN 1400-4690 Rapporter

Läs mer

Branschstöd för närings- och hälsopåståenden

Branschstöd för närings- och hälsopåståenden Asp-symposium 20 nov 2013 Branschstöd för närings- och hälsopåståenden - vem, vad och till vilken nytta? Susanne Bryngelsson fil dr, vd SNF Swedish Nutrition Foundation Egenåtgärdsprogrammet Frivilligt

Läs mer

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag It s in our nature För oss i Eqology är naturen en essentiell drivkraft i och runt omkring oss en kraft som inspirerar oss till att uppnå stora saker. Vi kaller det Naturally Driven. Baserat på denna filosofi

Läs mer

Förbud att sälja livsmedel med höga vitamin- och mineralhalter, Kenkou Selfcare AB

Förbud att sälja livsmedel med höga vitamin- och mineralhalter, Kenkou Selfcare AB ECOS268 ver.1.0, 2013-09-17 ECOS_L_förbud_nedkylning Maria Sandfur 021-391379 maria.sandfur@vasteras.se BESLUT ENLIGT DELEGERINGSORDNING Dnr 14:3322-Mhf80 Kenkou Selfcare Rolf Forslund Kvistbergavägen

Läs mer

Pressinformation. Fakta om omega-3

Pressinformation. Fakta om omega-3 Pressinformation Fakta om omega-3 Livsviktiga fettsyror Fett är livsnödvändigt. Det finns olika typer av fettsyror (fett) och de har alla viktiga funktioner att fylla i kroppen, som att bygga upp och reparera

Läs mer

De farliga kosttillskotten

De farliga kosttillskotten De farliga kosttillskotten Johan Öhman Föreläsare och utbildare i dopnings- och kosttillskottsfrågor, Bosse och Johan Utbildning. Medförfattare till handbok i antidopingarbetet Ren träning En handbok kring

Läs mer

Kemikalieveckan 2015

Kemikalieveckan 2015 Miljökontoret Rapport 2015-09-29 Kemikalieveckan 2015 - fokus på barns hälsa och säkerhet Rapporten upprättad av: Linn Andersen Kristin Svee 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund

Läs mer

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Riksomfattande leverantörsförening för egenvårdsprodukter Svensk Egenvård är en leverantörsförening Medlemmar i Svensk Egenvård är leverantörer som

Läs mer

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler Apotekets råd om Vitaminer och mineraler Din kropp behöver många olika ämnen för att må bra. Den behöver vatten, proteiner, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Tillsammans ger de dig energi och

Läs mer

Aktiv substans från växtriket Rätt och lätt gällande växtbaserade läkemedel! Erika Svedlund

Aktiv substans från växtriket Rätt och lätt gällande växtbaserade läkemedel! Erika Svedlund Aktiv substans från växtriket Rätt och lätt gällande växtbaserade läkemedel! Erika Svedlund Växtmaterial som aktiv substans t.ex. växtdel extrakt isolerad substans Växtmaterial som aktiv substans t.ex.

Läs mer

Märkning av färdigförpackade livsmedel

Märkning av färdigförpackade livsmedel Märkning av färdigförpackade livsmedel Information till dig som märker färdigförpackade livsmedel Märkning av färdigförpackade livsmedel I den här broschyren finns information för dig som ansvarar för

Läs mer

Ny lagstiftning om livsmedelsinformation till konsumenter. Vad betyder det för onlinehandeln, mobilappar mm?

Ny lagstiftning om livsmedelsinformation till konsumenter. Vad betyder det för onlinehandeln, mobilappar mm? Så möter vi konsumenternas behov av information i framtiden. 28 maj 2013 Ny lagstiftning om livsmedelsinformation till konsumenter. Vad betyder det för onlinehandeln, mobilappar mm? Mona Lauermann Orheden,

Läs mer

Efalex Mor & Barn. Omega-3 med hög koncentration av DHA för gravida och ammande!

Efalex Mor & Barn. Omega-3 med hög koncentration av DHA för gravida och ammande! Efalex Mor & Barn Omega-3 med hög koncentration av DHA för gravida och ammande! Särskilt DHA behövs för att fostret ska utvecklas optimalt, bland annat när det gäller motorik, minnesfunktion och kognitiv

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål;

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 (H 371) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna

Läs mer

- om klassificeringsarbetet på. Barbro Gerdén Läkare

- om klassificeringsarbetet på. Barbro Gerdén Läkare Piller, plåster, puder och allt annat - om klassificeringsarbetet på Läkemedelsverket Barbro Gerdén Läkare Läkemedelsverket Dagens presentation Allmänt om klassificering Tolkningsföreträdet för läkemedelsdefinitionen

Läs mer

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8 MAT OCH HÄLSA Hem- och konsumentkunskap år 8 Mål med arbetsområdet Kunna namnge de sex näringsämnena och veta vilka som ger oss energi Ha kännedom om begreppet energi; vad det behövs för, vilka mått som

Läs mer

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Att ÄTA RÄTT betyder att maten ger dig näring och energi så att du kan vara koncentrerad på lektionerna och orkar ROCKA FETT på rasterna och på fritiden. SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Kroppen,

Läs mer

Livsmedelskontroll av storhushåll i Malmö 2012

Livsmedelskontroll av storhushåll i Malmö 2012 RAPPORT Livsmedelskontroll av storhushåll i Malmö 2012 Antagen av Miljönämnden 2013-02-19 Rapportnr 3/2013 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna fr.o.m. 2008: 01/2008 Livsmedelskontroll av

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om kosttillskott; 1

Livsmedelsverkets föreskrifter om kosttillskott; 1 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om kosttillskott; 1 (H 165) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. 1 Dessa föreskrifter avser

Läs mer

Livsmedelskontroll av kosttillskott 2012

Livsmedelskontroll av kosttillskott 2012 RAPPORT Livsmedelskontroll av kosttillskott 2012 Antagen av Miljönämnden 2013-04-29 Rapportnr 6/2013 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna fr.o.m. 2008: 01/2008 Livsmedelskontroll av julbord

Läs mer

Kontroll av märkning av färdigförpackad djupfryst fisk i butik

Kontroll av märkning av färdigförpackad djupfryst fisk i butik Kontroll av märkning av färdigförpackad djupfryst fisk i butik En projektinriktad kontroll genomförd av arbetsgruppen Livs Levande samarbete där miljökontoren i nio större kommuner ingår. 2(13) September

Läs mer

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango ProViva Det finns idag många bra-för-magen-produkter. Och så finns det ProViva. Denna unika fruktdryck är resultatet av mer än tio års svensk forskning. ProViva innehåller en dokumenterat nyttig bakteriekultur,

Läs mer

PROJEKT. Butiker del 1 2014 2014-10-22

PROJEKT. Butiker del 1 2014 2014-10-22 PROJEKT Butiker del 1 2014 2014-10-22 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Butiker del 1, 2014

Läs mer

Eviras anvisning 17052/1 sv. Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare

Eviras anvisning 17052/1 sv. Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare Eviras anvisning 17052/1 sv Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter

Läs mer

PRODUKTINNEHÅLL/BIOSYM

PRODUKTINNEHÅLL/BIOSYM PRODUKTINNEHÅLL/BIOSYM Sedan BIOS skrevs 1999 har en del förändringar av preparaten gjorts, beroende på forskningsresultat mm. BIOSYMS produkter har i nuläget följande innehåll: Mineral Complex Artnr 1401

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:13 2013-08-02 Mål nr C 3/11 och C 10/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:13 2013-08-02 Mål nr C 3/11 och C 10/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:13 2013-08-02 Mål nr C 3/11 och C 10/12 KÄRANDE Bayer Aktiebolag, Box 606, 169 26 Solna Ombud: advokaten K. L. och jur.kand. S. K., Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, 103

Läs mer

BOOOM - Introduktion För kräsna uthållighetsidrottare

BOOOM - Introduktion För kräsna uthållighetsidrottare BOOOM - Introduktion För kräsna uthållighetsidrottare Tränare och fysansvariga strävar efter att uppnå det bästa de kan med sina idrottsmän och idrottskvinnor. Att välja pålitliga och hälsosamma kosttillskott

Läs mer

För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG

För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG Energipasta SPORT X Vätskebalans Aptus PROSPORT DOG Produktbeskrivning Aptus Pro Sport är en koncentrerad energipasta anpassad för tillfällen när hunden arbetar

Läs mer

HANDBOK. om närings- och hälsopåståenden. hälsopåståenden.se Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhandels

HANDBOK. om närings- och hälsopåståenden. hälsopåståenden.se Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhandels hälsopåståenden.se Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhandels Branschstöd för närings- och hälsopåståenden HANDBOK om närings- och hälsopåståenden Kontakt Livsmedelsföretagen (Li) Box 55680, 102

Läs mer

Livsmedelskontroll av skolor, förskolor samt vårdoch omsorgsverksamheter i Malmö 2013

Livsmedelskontroll av skolor, förskolor samt vårdoch omsorgsverksamheter i Malmö 2013 Bilaga 1 RAPPORT Livsmedelskontroll av skolor, förskolor samt vårdoch omsorgsverksamheter i Malmö 2013 Antagen av Miljönämnden 2013-09-23 Rapportnr 11/2013 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna

Läs mer

Fördöjer åldringsprocessen.

Fördöjer åldringsprocessen. Är det månne humbug? Vad är det för skillnad mellan livsmedel och läkemedel? Lovar reklamen för mycket? Fördöjer åldringsprocessen. Mot migren, spänningssmärtor, sendrag, kramper. Höjer potensen. Bekämpar

Läs mer

trygga doser baserade på nordiska näringsrekommendationer för ApOtekspersOnAl 2012, VersiOn 1

trygga doser baserade på nordiska näringsrekommendationer för ApOtekspersOnAl 2012, VersiOn 1 trygga doser baserade på nordiska näringsrekommendationer för ApOtekspersOnAl 2012, VersiOn 1 Kosttillskott för oss som lever i Norden. ACO har en ny serie kosttillskott som är utvecklade för oss som lever

Läs mer

För hundar med hudproblem DermaFlex

För hundar med hudproblem DermaFlex För hundar med hudproblem DermaFlex Produkter som ingår i Aptus lila serie. 2 Aptus serien erbjuder ett stort utbud av hälsovårdsprodukter för hund och katt, med syfte att stärka och bibehålla ditt djurs

Läs mer

Kontrollhandbok - kosttillskott

Kontrollhandbok - kosttillskott Kontrollhandbok - kosttillskott Innehåll 1 Inledning... 3 2 Förkortningar och ordförklaringar... 6 3 Vad är kosttillskott?... 7 Syften med kosttillskott... 8 4 Närliggande produktkategorier som inte är

Läs mer

VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor-

VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor- VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor- Vårt mål har hela tiden varit att verka för det goda i världen. Initiativet Nourish the Children har gett oss möjligheten att förbättra undernärda och svältande

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

Mat för hälsa och välbefinnande. Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor

Mat för hälsa och välbefinnande. Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor Mat för hälsa och välbefinnande Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor Denna grundinställning har tagits fram av Livsmedelsföretagens (Li) Nutritionsgrupp och fastställts av Li:s styrelse.

Läs mer

Livsmedelskontroll av kosttillskott i hälsokostbutiker samt hos matmäklare

Livsmedelskontroll av kosttillskott i hälsokostbutiker samt hos matmäklare RAPPORT Livsmedelskontroll av kosttillskott i hälsokostbutiker samt hos matmäklare Antagen av Miljönämnden 2010-08-30 Rapportnr 04/2010 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna fr.o.m. 2006: 01/2006

Läs mer

Revisionsprojekt riktat mot restauranger

Revisionsprojekt riktat mot restauranger MILJÖFÖRVALTNINGEN Revisionsprojekt riktat mot restauranger En rapport från Miljöförvaltningen Karina Alvarez och Jenny Weimer Juni 2010 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING Restaurangenheten

Läs mer

Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2011:2

Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2011:2 ISBN nr: 1401-2448 R 2011:2 Bild: Colourbox, 2010 Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm Miljöförvaltningen Karl Johansgatan

Läs mer

Nordiska näringsrekommendationer EN PRESENTATION

Nordiska näringsrekommendationer EN PRESENTATION Nordiska näringsrekommendationer 2012 EN PRESENTATION Helhet och kvalitet De Nordiska näringsrekommendationerna 2012 fokuserar på kvaliteten på vad vi äter. De lyfter fram helheten i kosten, men ger också

Läs mer

Nya regler om hygien för säkerhets skull

Nya regler om hygien för säkerhets skull Nya regler om hygien för säkerhets skull Information till företagare som hanterar livsmedel Ny lag Ingredienser: Ansvar, spårbarhet (öppenhet), egenkontroll (grundförutsättningar, HACCP), flexibilitet

Läs mer

Vi vet vad vi gör! Producent av djurfoder sedan 1928

Vi vet vad vi gör! Producent av djurfoder sedan 1928 Vi vet vad vi gör! Producent av djurfoder sedan 1928 Ett foder för alla hundar! Vi lever upp till höga svenska kvalitetskrav på ingående råvaror, optimerad sammansättning, högteknologisk tillverkningsprocess

Läs mer

Mer liv i kroppen med produkter från Bioteket

Mer liv i kroppen med produkter från Bioteket Mer liv i kroppen med produkter från Bioteket 2015 PRISLISTA OCH PRODUKTÖVERSIKT Våra egna noggrant utvalda produkter Varunr. 5401 Vitamin D 180 tabletter 30 µg REK.UTPRIS: 149:- Varunr. 5410 Chlorella

Läs mer

Mer liv i kroppen med produkter från Bioteket

Mer liv i kroppen med produkter från Bioteket Mer liv i kroppen med produkter från Bioteket 2015 PRISLISTA OCH PRODUKTÖVERSIKT Våra egna noggrant utvalda produkter Varunr. 5401 Vitamin D 180 tabletter 30 µg 149:- Varunr. 5410 Chlorella 300 tabletter

Läs mer

Allt du behöver veta om smart viktminskning

Allt du behöver veta om smart viktminskning Allt du behöver veta om smart viktminskning Hitta produkterna som passar dig Naturdiets produkter är framtagna för att du ska kunna gå ner i vikt på ett tryggt och säkert sätt. Du får i dig lagom mycket

Läs mer

Säkra kosttillskott? Safe dietary supplements? Zuzanna Waniewska

Säkra kosttillskott? Safe dietary supplements? Zuzanna Waniewska Säkra kosttillskott? En granskning av vilka rutiner Gävle kommuns apotek och hälsokostbutiker har för att kontrollera sitt kosttillskottsortiment, med fokus på märkning och redlighet Safe dietary supplements?

Läs mer

HANDBOK. om närings- och hälsopåståenden. hälsopåståenden.se Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhandels

HANDBOK. om närings- och hälsopåståenden. hälsopåståenden.se Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhandels hälsopåståenden.se Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhandels Branschstöd för närings- och hälsopåståenden HANDBOK om närings- och hälsopåståenden 2:a upplagan, juli 2014 Kontakt Livsmedelsföretagen

Läs mer

SPANNMALSFRITT OCH POTATISFRITT

SPANNMALSFRITT OCH POTATISFRITT SPANNMALSFRITT OCH POTATISFRITT Gå tillbaka till det naturliga och respektera hundarnas ursprung, dig själv och naturen Carnilove Carnilove har anpassats efter hundarnas naturliga ursprung. Eftersom spannmål

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 3/13

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 3/13 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 3/13 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Per Eklund, Lars Hallén, Jonas Häckner och Matilda Orth PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE Byrådirektören David Ramsjö

Läs mer

Allt du behöver veta om smart viktminskning

Allt du behöver veta om smart viktminskning Allt du behöver veta om smart viktminskning Hitta produkterna som passar dig Naturdiets produkter är framtagna för att du ska kunna gå ner i vikt på ett tryggt och säkert sätt. Du får i dig lagom mycket

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR SV 25.5.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 136/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 432/2012 av den 16 maj 2012 om fastställande av en förteckning över

Läs mer

Vad berättar livsmedelsförpackningen?

Vad berättar livsmedelsförpackningen? Vad berättar livsmedelsförpackningen? LÄTTLÄST 1 Innehåll Vad berättar förpackningen... 3 Livsmedlets namn...4 Vad är livsmedlet tillverkat av... 5 Datummärkning... 7 Varifrån kommer livsmedlet... 8 Andra

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 1993:19) om märkning och presentation av livsmedel; (H 130:4) Utkom från trycket den

Läs mer

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Naturskyddsföreningen i Stockholms län, maj 2003 Text: Susanne Ortmanns Naturskyddsföreningen i Stockholms län Projektet har finansierats av

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om marknadsföring av humanläkemedel; LVFS 2009:6 Utkom

Läs mer

Kontrollhandbok - kosttillskott

Kontrollhandbok - kosttillskott Kontrollhandbok - kosttillskott Innehåll 1 Inledning... 3 2 Förkortningar och ordförklaringar... 6 3 Vad är kosttillskott?... 7 Syften med kosttillskott... 8 4 Närliggande produktkategorier som inte är

Läs mer

VÄLKOMNA! Informationsmöte om nya informationsförordningen. Livsmedelsteamet Miljöförvaltningen Karlstads kommun 20150428

VÄLKOMNA! Informationsmöte om nya informationsförordningen. Livsmedelsteamet Miljöförvaltningen Karlstads kommun 20150428 VÄLKOMNA! Informationsmöte om nya informationsförordningen Livsmedelsteamet Miljöförvaltningen Karlstads kommun 20150428 Informationsförordningen (EU) nr 1169/2011 Nya regler för informationom livsmedel

Läs mer

Livsviktiga och livsfarliga fettsyror!

Livsviktiga och livsfarliga fettsyror! TREE Livsstilsdesign Tree Livsstilsdesign 23 oktober 2014 Livsviktiga och livsfarliga fettsyror En guide till att välja bra fetter och omega3 tillskott Omega3 och omega6 är olika fleromättade fettsyror

Läs mer

mer liv än någonsin!

mer liv än någonsin! De syns inte men mer liv än någonsin! ProBion - den smarta tabletten. ProBion innehåller livskraftiga mjölksyrabakterier inbäddade i en sinnrik struktur. Mjölksyrabakterier är naturliga och utgör ett historiskt

Läs mer

Näringspåståenden och hälsopåståenden

Näringspåståenden och hälsopåståenden Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel Förordning (EG) nr 1924/2006 Fastställd: 2009-11-05 av avdelningschefen Innehåll 1 Inledning...5 1.1 Syftet

Läs mer

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm 1 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen om

Läs mer

Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil.

Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil. Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil. Det onda och det goda kolesterolet Hälsan är en förutsättning för att vi ska kunna leva ett gott liv, det vet vi alla innerst

Läs mer

Dnro/Dnr/DNo 2774/0944/2010

Dnro/Dnr/DNo 2774/0944/2010 Sida/sidor 1 / 21 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Lagstiftning... 2 1.2 Ansvar... 3 2 Närings- och hälsopåståenden... 3 3 Användning av näringspåståenden... 4 3.1 Godkända näringspåståenden... 5 3.2 Förbjudna

Läs mer

Projekt 2012 Kontroll av kylförvaringen av ätfärdiga livsmedel i butiker. Miljö- och hälsoskydd

Projekt 2012 Kontroll av kylförvaringen av ätfärdiga livsmedel i butiker. Miljö- och hälsoskydd Projekt 2012 Kontroll av kylförvaringen av ätfärdiga livsmedel i butiker Miljö- och hälsoskydd Rapportsammanställning: Sauli Hautakangas, december 2012 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Falkenbergs

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.9.2002 KOM(2002) 464 slutlig 2001/0199 (COD) Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2000/13/EG när det gäller

Läs mer

Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 2011-11-30

Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 2011-11-30 Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 2011-11-30 Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel Reviderade av styrelsen för Svenskt Växtskydd den 30 november 2011 1. Dessa riktlinjer

Läs mer

Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut, och villkor för tillåtna påståenden GODKÄNT EJ GODKÄNT Q-2008-397 378/2012

Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut, och villkor för tillåtna påståenden GODKÄNT EJ GODKÄNT Q-2008-397 378/2012 1(5) 1 Kommissionsbeslut avseende hälsopåståenden om minskad risk för sjukdom (artikel 14.1 a) senast uppdaterad 2012-11-21 Kategori av påstående Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut, och villkor

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 ««««««««««««2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0165(COD) 3.3.2005 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och

Läs mer

Kost för idrottare Träningslära 1

Kost för idrottare Träningslära 1 Kost för idrottare Träningslära 1 Undervisningen i kursen ska innehålla: Närings- och kostkunskap för prestation och hälsa Betydelsen av återhämtning och vila för prestation, välbefinnande och hälsa Lektionsinnehåll

Läs mer

ZINZINO BALANCE PRODUKTKATALOG SVENSKA

ZINZINO BALANCE PRODUKTKATALOG SVENSKA ZINZINO BALANCE PRODUKTKATALOG SVENSKA INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BALANS 2. LEV UT DIN FULLA POTENTIAL 3. ZINZINO BALANCETEST 5. EN SYNERGISK FORMULA 6. FÖRDELAR MED BALANCEOIL 7. PRODUKTER 10. GÖR DIN FAVORIT-SHAKE

Läs mer

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT DANSK PRODUCERET PREMIUMFODER TIL DIN HUND OG KAT ARCTIC - THE ACTIVE DOG PERFORMANCE - THE ACTIVE DOG ADULT - THE FAMILY DOG PUPPY - THE GROWING DOG LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT Scandinavian

Läs mer

Bageri/konditori 2010

Bageri/konditori 2010 Dnr 2010-4870 Bageri/konditori 2010 Utfört av miljökontoret Jönköpings kommun Skriven av Jessica Svensson, 2010-12-17 Inledning Under 2010 bedrivs delar av den planerade livsmedelskontrollen i Jönköpings

Läs mer

förstå din hunds maghälsa

förstå din hunds maghälsa förstå din hunds maghälsa Det är inte ovanligt Mag-tarmsjukdomar (vanligtvis associerade med t.ex. kräkningar och/eller diarré) är några av de mest förekommande anledningarna till att man tar hundar till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor. Förslag till förordning (KOM(2003) 671 C5-0538/2003 2003/0262(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor. Förslag till förordning (KOM(2003) 671 C5-0538/2003 2003/0262(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 23 mars 2004 PE 337.077/40-102 ÄNDRINGSFÖRSLAG 40-102 Förslag till betänkande (PE 337.077) Torben Lund Tillsättning av vitaminer

Läs mer

Medlemspanel om hälsopåståenden i reklam och marknadsföring av livsmedel

Medlemspanel om hälsopåståenden i reklam och marknadsföring av livsmedel Medlemspanel om hälsopåståenden i reklam och marknadsföring av livsmedel Oktober 2007 Konsumentföreningen Stockholm Sammanfattning De kommande åren ska EU fatta beslut om vilka påståenden om hälsa kopplat

Läs mer

FISKLEVEROLJA - Traditionellt skandinaviskt kosttillskott med besk bismak

FISKLEVEROLJA - Traditionellt skandinaviskt kosttillskott med besk bismak FISKLEVEROLJA - Traditionellt skandinaviskt kosttillskott med besk bismak Av: Sofia Artursson, Akupunkturakademin 2008. Kort historik Intresset för fiskleveroljans hälsosamma effekter ökade i samband med

Läs mer

Transport av varmhållen mat. Projekt 2010. Jönköpings län

Transport av varmhållen mat. Projekt 2010. Jönköpings län Transport av varmhållen mat Projekt 2010 Jönköpings län 1 Sammanfattning Det är viktigt att varm mat förvaras och transporteras i rätt temperatur. Om temperaturen är under 60 C ökar risken för tillväxt

Läs mer

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om berikning av vissa livsmedel

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om berikning av vissa livsmedel Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

SUPER PREMIUM NUTRA NUGGETS SUPER PREMIUM PET FOOD FOR SUPERIOR HEALTH.

SUPER PREMIUM NUTRA NUGGETS SUPER PREMIUM PET FOOD FOR SUPERIOR HEALTH. SUPER PREMIUM NUTRA NUGGETS NO VETE- WHEAT OCH SOJAFRITT NO SOY SUPER PREMIUM PET FOOD FOR SUPERIOR HEALTH. 1 HÄLSOSAM MAT, FRISKA HUSDJUR Nutra-Nuggets husdjursfoder ger förstklassig näring för din hunds

Läs mer

Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut, och villkor för tillåtna påståenden. Minskad risk för dental erosion EJ TILLÅTET Q-2009-00501 1170/2011

Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut, och villkor för tillåtna påståenden. Minskad risk för dental erosion EJ TILLÅTET Q-2009-00501 1170/2011 1(5) 1 Kommissionsbeslut avseende hälsopåståenden om minskad risk för sjukdom (artikel 14.1 a) översikt uppdaterad 2012-05-21 Kategori av påstående Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut, och villkor

Läs mer

Namn: Pesrsonnummer:

Namn: Pesrsonnummer: 1). a) Vad är laktos (beskriv även kemiskt)? b) Vilken farmaceutisk användning har laktos? c) Beskriv varför, och hur, laktos kan ge problem för många människor? d) Vilka råd och tipps kan du ge dessa

Läs mer