Kontroll av kosttillskott Miljöförvaltningen R 2011:15. ISBN nr: Foto: Colourbox

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontroll av kosttillskott 2010. Miljöförvaltningen R 2011:15. ISBN nr: 1401-2448. Foto: Colourbox"

Transkript

1 ISBN nr: R 2011:15 Foto: Colourbox Kontroll av kosttillskott 2010 Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23, Göteborg Tel vx: Epost:

2 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! För att bli trovärdiga i vår roll som tillsynsmyndighet måste vi visa att vi ställer krav på oss själva. Genom att skaffa oss egen erfarenhet av miljöledning blir vi en bättre samarbetspartner till företag, organisationer och enskilda i deras miljöarbete. Miljöpolicy Miljöförvaltningen arbetar på uppdrag av Miljönämnden för att nå visionen om den långsiktigt hållbara utvecklingen av staden. För att vi ska bli framgångsrika är det viktigt att vi i alla situationer uppfattas som goda förebilder. Vår egen påverkan Vi ska när vi utför vårt arbete vara medvetna om vår egen miljöpåverkan. Denna påverkan uppkommer som följd av innehållet i de tjänster vi producerar och hur vi till exempel utnyttjar våra lokaler, reser i tjänsten och gör våra inköp. Ständiga förbättringar Vi ska arbeta för att åstadkomma ständiga förbättringar när det gäller vårt miljöarbete. Detta innefattar både direkt som indirekt påverkan. Bli ledande Vi ska med vår egen miljöanpassning ligga över de krav vi som tillsynsmyndighet ställer på andra. Detta innebär att vi med god marginal följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för vår verksamhet samt att vi med detta åtar oss att bedriva ett förebyggande miljöarbete. Samarbete med andra Vi ska ständigt arbeta med att utveckla miljöarbetet genom samarbete och utbyte med andra aktörer. Vi själva som resurs Vi ska nå goda resultat i miljöarbetet genom kunnig och engagerad personal som ansvarsfullt och med helhetsperspektiv tar aktiv del i arbetet. Förvaltningen satsar kontinuerligt på utbildning och information för att alla anställda ska kunna ta ansvar i enlighet med budget och interna miljömål.

3 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Syfte 4 Genomförande 4 Resultat 6 Slutsatser 8 Bilageförteckning: Bilaga Granskning av produkter Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 1

4 Sammanfattning Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad har genomfört ett projekt om kontroll av märkning av kosttillskott. Syftet med projektet var att kontrollera hur märkningslagstiftningen följs, att öka livsmedelsinspektörernas kunskap samt att skapa goda förutsättningar för likartade bedömningar. Ett apotek och tre hälsokostbutiker besöktes inom projektet. 20 produkter kontrollerades fördelade mellan prestationshöjande preparat, viktminskningspreparat, vitaminer/och eller mineraler, omega-3-fettsyror samt örtpreparat. Märkningen kontrollerades utifrån lagstiftningen om kosttillskott men även de allmänna märkningsreglerna. Brister påvisades för samtliga produkter. Föreskrivna märkningsuppgifter saknades eller angavs på ett felaktigt sätt. Vilseledande märkning konstaterades på flera produkter. De flesta produkterna uppgavs i märkningen ha gynnsamma hälsoeffekter. Det kvarstår att kontrollera om företaget kan styrka påståendena med vetenskaplig dokumentation samt att de finns upptagna i en gemenskapsförteckning enligt förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel. Av de tolv produkter som skickades till läkemedelsverket klassades två produkter som läkemedel. I det ena fallet på grund av medicinska påståendena och i det andra fallet på grund av innehåll av medicinalväxt. Kontrollen var tidskrävande. Mycket tid har lagts ned på inhämtande av kunskap genom inläsning. Frågeställningar har skickats till både läkemedelsverket och livsmedelsverket. Produkter har skickats läkemedelsverket för eventuell klassificering som läkemedel. 2 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

5 Bakgrund Kosttillskott är livsmedel som är avsedda att komplettera en normal kost och som utgör koncentrerade källor av näringsämnen (vitaminer och mineralämnen) eller andra ämnen. Kosttillskott är avsedda att intas i små uppmätta doser, t ex kapslar eller tabletter. Kosttillskott finns att köpa på många ställen, t ex på apotek, i hälsokostbutiker, vanliga livsmedelsbutiker, träningslokaler och via internet. Ofta används hälsobudskap på förpackningar och i reklam för olika kosttillskott. Det viktigt att det som påstås är korrekt och lätt att tolka, så att konsumenten kan göra ett säkert och medvetet val. Eftersom kosttillskott är livsmedel skall de märkas i enlighet med de allmänna märkningsreglerna. Därtill finns det föreskrifter med märkningskrav som endast gäller för kosttillskott. Det som står på en produkt får inte på ett avgörande sätt vilseleda konsumenten, dvs vara sådan att den skulle kunna ge ett missvisande eller felaktigt intryck av livsmedlet i något avseende. Ett livsmedel får aldrig tillskrivas egenskaper det inte har. Om en produkt märks med ett hälsopåstående måste påståendet vara godkänt av europakommissionen eller finnas med i gemenskapsförteckningen. Hälsopåståenden granskas av den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), som ger ett vetenskapligt utlåtande för varje hälsopåstående som görs om en kategori av livsmedel, om ett livsmedel eller om en av dess beståndsdelar. Definition av hälsopåstående: Varje påstående som anger, låter förstå eller antyder att det finns ett samband mellan en kategori av livsmedel, ett livsmedel eller en av dess beståndsdelar och hälsa. Om en produkt märks med ett näringspåstående måste påståendet uppfylla kraven i förordningen om näringspåståenden och hälsopåståenden samt villkoren som anges i bilagan till förordningen. Definition av näringspåstående: Varje påstående som anger, låter förstå eller antyder att ett livsmedel har särskilda gynnsamma näringsmässiga egenskaper på grund av a) den energi (det kalorivärde) det i) ger, ii) ger i minskad eller ökad grad, eller iii) inte ger, och/eller b) de näringsämnen eller andra ämnen det i) innehåller, ii) innehåller i mindre eller större omfattning, eller iii) inte innehåller. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 3

6 Påståenden om att förebygga, behandla eller bota en sjukdom är medicinska och får inte användas för livsmedel. Gränsen mellan kosttillskott och läkemedel är ibland svår att se. Produkterna kan många gånger innehålla samma verksamma substans. Det är läkemedelsverket som avgör om en produkt klassas som läkemedel eller inte. De gör bedömningen utifrån bl a produktens syfte och innehåll och dos. Ett exempel där läkemedelsverket har satt upp gränsvärde för ingående mängd verksam substans är koffein i kapslar och tabletter. I vissa fall räcker det att en produkt har ett visst innehåll (substans) för att den ska klassas som läkemedel. Ett sådant exempel kan vara mariatistel som är en välkänd medicinalväxt. Det finns sammanställningar över växter och växtdelar som kan vara olämpliga i livsmedel/innehålla olämpliga substanser. Dessa uppdateras fortlöpande och är ett viktigt stöd i kontrollen. Den som är ansvarig för märkningen av ett livsmedel ska alltid kunna motivera/verifiera/förklara varför en viss märkningsuppgift används. Syfte Syftet med projektet är: att kontrollera hur hälsokostprodukter märks utifrån lagstiftningens krav, att öka livsmedelsinspektörernas kunskap om lagstiftningen som styr märkning av hälsokostprodukter, samt att skapa goda förutsättningar för likartade bedömningar vid kontroll av hälsokostprodukter. Genomförande De butiker som skulle ingå i projektet plockades fram slumpmässigt och besöktes oanmält för inhämtande av märkningsuppgifter. Det finns kosttillskott för många olika användningsområden och med många olika innehåll. I kontrollen valdes produkter ut från följande kategorier: prestationshöjande preparat viktminskningspreparat vitaminer/och eller mineraler omega-3-fettsyror örtpreparat En första granskning av märkningen gjordes i butikerna. I första hand valdes sådana produkter som var märkta med hälsopåståenden. All märkning på produkterna fotograferades. 4 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

7 Vid val av produkter fanns ingen målsättning att samla in uppgifter med jämn spridning över kategorier, däremot eftersträvades att få in produkter från så många leverantörer som möjligt. Den huvudsakliga kontrollen av märkningen utfördes senare på miljöförvaltningen. Märkningen kontrollerades utifrån kraven i föreskrifterna om kosttillskott men även utifrån annan märkningslagstiftning som var relevant för produkten. I ett tidigt skede av projektet bestämdes att dra ner på antalet produkter som angivits i projektplanen. Anledningen var att kontrollen bedömdes vara mer tidskrävande än vad som räknades med från början. Under projektets gång har Livsmedelsverket och Läkemedelsverket kontaktats när det funnits behov av att diskutera övergripande frågeställningar och eventuella läkemedelsklassificeringar. Märkningen kontrollerades med stöd av följande: Lagstiftning Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 1993:21) om näringsvärdesdeklaration Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2004:27) om märkning och presentation av livsmedel Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2007:15) om livsmedelstillsatser Föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel Föreskrifter om kosttillskott Förordning om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel Övrigt Förteckning över växter och växtdelar som är olämpliga i livsmedel (VOLM ) EFSA Compendium of botanicals that have been reported to contain toxic, addictive, psychotropic or other substances of concern (ESCO) EFSA Register of questions (förteckning över hälsopåståenden enligt (EG) nr 1924/2006 ) Läkemedelsverksets webbplats (lakemedelsverket.se) Information om läkemedelsklassificering Livsmedelsverksets webbplats (livsmedelsverket.se) Information om kosttillskott, närings- och hälsopåståenden Livsmedelsverkets checklista för kontroll av kosttillskott Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 5

8 Resultat Fyra butiker besöktes inom projektet, Life Nils Ericsonsplatsen 2, Life Lilla Klädpressaregatan 9, Apoteket Hjärtat Götgatan 12 och Hälsosamköp Saluhallen Totalt granskades 20 produkter fördelade på 19 leverantörer. prestationshöjande preparat, 1 produkt viktminskningspreparat, 1 produkt vitaminer/och eller mineraler, 7 produkter omega-3-fettsyror, 4 produkter örtpreparat, 6 produkter glukosamin Fördelningen mellan insamlade produkter är ojämn, men alla kategorier finns representerade. Märkning Föreskrivna märkningsuppgifter Brister i de föreskrivna märkningsuppgifterna konstaterades för alla produkter. Exempel på brister: Mängdangivelser för ingående ämnen angavs felaktigt eller saknades. Vitaminer angavs felaktigt i ingrediensförteckningen. Användande av oförklarade förkortningar. Karaktärsgivande ingredienser ingående mängd saknas. Otydliga eller ofullständiga ingrediensförteckningar. En uppgift om att kosttillskott inte ersätter en varierad kost ska alltid finnas i produktens märkning. På några produkter saknades denna uppgift helt. På flera produkter fanns uppgifter som kunde tolkas som att kosttillskottet är nödvändigt för att vi ska få i oss alla ämnen som vi behöver. Hälsopåståenden På sexton produkter konstaterades hälsopåståenden. Utifrån de uppgifter som fanns på märkningen gick det inte att avgöra om dessa påståenden följer gällande krav i lagstiftningen. Företaget ska kunna visa att varje hälsopåstående som anges i märkningen finns listat i gemenskapsförteckningen enligt artikel 13 förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel. Hälsopåståenden ska också kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Näringspåståenden På en produkt konstaterades näringspåstående som inte angivits enligt villkoren i bilagan i förordningen om närings- och hälsopåståenden. 6 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

9 Vilseledande märkning Nio produkter bedömdes vara märkta med vilseledande uppgifter. Exempel på detta är naturlig, lättupptaglig, har dokumenterad effekt, mycket bra upptagningsförmåga, unik sammansättning. Produktinnehåll Innehållet i örtpreparat kontrollerades bl a utifrån Efsa:s sammanställning av växter och växtdelar som kan innehålla giftiga, beroendeframkallande eller hälsofarliga substanser (Efsa 2009). I fyra antal produkter påträffades växter eller växtdelar som fanns upptagna listade i EFSA:s lista över växter eller växtdelar som kan vara olämpliga i livsmedel/innehålla olämpliga substanser. Detta betyder inte att ingredienserna nödvändigtvis är olämpliga. Företaget måste kunna säkerställa genom bl a vetenskaplig dokumentation att livsmedlet inte innehåller för höga halter av olämpliga substanser. Inga nya livsmedel (novel foods) påträffades i någon av produkterna. Läkemedelsklassning På tolv stycken produkter konstaterades påståenden och/eller innehåll som bedömdes kunna vara medicinska. Dessa produkter skickades till läkemedelsverket för eventuell läkemedelsklassificering. Två produkter klassades som läkemedel. Den ena på grund av innehållet (mariatistel) och den andra på grund av medicinska påståenden. En annan produkt (Glucosamin) kunde Läkemedelsverket inte ta ställning till. Anledning till detta var att det inte framgick av märkningen om produkten är ett livsmedel eller ett foder. På humansidan klassas Glukosamin som läkemedel, vilket det inte alltid gör för foder. Bristande egenkontroll Butikspersonalens kunskap om märkning uppfattades som bristfällig. Vid samtal med personalen framkom att kontroll inte sker i samband med mottagning av produkterna. Man förlitar sig på att märkningen redan är kontrollerad i ett tidigare led och att den därmed är korrekt. Livsmedelsinspektörernas kunskap Kunskapen om märkning generellt men även om märkning av kosttillskott har ökat hos de inspektörer som ingått i projektet. Detta har skett genom inläsning av regelverk och vägledningar men även genom kontakter med livsmedelsverket och läkemedelsverket. Projektet har lett till ökad erfarenhet och kunskap och förutsättningarna för likartade bedömningar har ökat. Dessa inspektörer har genom projektet mer och mer fått en roll som kunskapskälla och stöd för avdelningen i bedömning av olika märkningsfrågor. Tidsåtgång Kontrollen har varit tidskrävande. Projektet har inneburit ett behov av att fördjupa sig i frågeställningar som är specifika för kosttillskott och få en förståelse för hur man ska tänka. Varje produkt är unik och därför är det svårt att göra generella bedömningar. I många fall har andra myndigheter tillfrågats i bedömningsfrågor, vilket inneburit att det har tagit längre tid vid granskning. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 7

10 Slutsatser Omfattningen av projektet blev mindre än vad som var tänkt från början och som angavs i projektplanen. Detta ser vi inte som en nackdel. Olika produktkategorier har täckts in och många olika leverantörer fanns representerade i de butiker som besöktes. Det materialet som ingick har ändå gett en bra grund för att kunna förmedla erfarenheter och kunskap vidare till avdelningen. Butikerna har ofta breda sortiment med stor variation av produkter och många leverantörer. Vid förvaltningens kontroll visade det sig att märkningen sällan eller aldrig kontrolleras i butik. Det kan innebära en risk för att produkter säljs med felaktig märkning. Det är därför viktigt att det finns god märkningskunskap i butiksledet. Egenkontroll gällande märkning och personalens kunskap ser vi som viktiga kontrollområden. Brister i märkningen konstaterades för samtliga produkter, både gällande de föreskrivna märkningsuppgifterna och frivilliga märkningsuppgifterna. Detta visar på att märkning är ett viktigt kontrollområde. Vilseledande märkning är en allvarlig brist. Märkningsuppgifter som saknas eller anges på ett felaktigt sätt innebär att kunden inte får den information den behöver för att kunna göra ett medvetet val. Konsumenten kan också vilseledas att tro att den får en produkt med ett innehåll eller en effekt den inte har. De flesta produkterna som kontrollerades påstås ge gynnsamma hälsoeffekter. Konsumenten måste kunna lita på att påståendena är korrekta och det är företagets ansvar att så är fallet. Ett hälsopåstående är endast tillåtet om det finns en vetenskaplig grund för det och att påståendet finns med i en gemenskapsförteckning. Det är EUkommissionen som beslutar vilka hälsopåståenden som är tillåtna. Det är ofta svårt att avgöra utifrån märkningsuppgifterna om hälsopåståenden följer regelverket. För detta krävs att företaget kompletterar med dokumentation. Medicinska påståenden är en anledning till att produkter kan klassas som läkemedel. Gränsdragningen mellan hälsopåståenden och medicinska påståenden är inte glasklar. Bedömningen är svår och i vissa fall behöver läkemedelsverket kontaktas för ett klargörande. En av produkterna i projektet kom att klassas som läkemedel av läkemedelsverket utifrån medicinska påståenden. Hälsopåståenden som finns med i gemenskapsförteckningen och vid första anblicken bedöms vara tillåtna kan anses vara medicinska eftersom läkemedelklassificering görs nationellt. Det är alltid läkemedelsverket som avgör vad som är ett läkemedel. I en av produkterna ingick mariatistel som är en välkänd medicinalväxt. Denna produkt klassades som läkemedel av läkemedelsverket. Det innebär att produkten är otillåten. I några produkter ingick ingredienser som fanns upptagna i EFSA:s lista över växter eller växtdelar som kan vara olämpliga i livsmedel/innehålla olämpliga ingredienser. Företaget har ansvaret för att livsmedel de säljer är säkra och inte innebär någon risk för konsumenten. 8 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

11 Det är av avgörande betydelse att kommunikationen fungerar mellan kommunen, livsmedelsverket och läkemedelsverket. Kosttillskott och läkemedel är nära varandra. Skillnaderna kan vara dosen eller påstådda effekter. Varje produkt är unik och det kan finnas behov av yttrande eller stöd från de olika myndigheterna för att den slutliga bedömningen ska bli korrekt. Vi tror att kommande kontroller gällande märkning av kosttillskott kommer att medföra tidskrävande arbete. Det krävs inhämtande av kunskap och en väl fungerande kommunikation mellan inspektörerna. Det kan därför vara en fördel att kontrollen genomförs av ett begränsat antal inspektörer. Det är inte tillåtet att sälja livsmedel som inte uppfyller märkningsreglerna. Därför kommer beslut om sanktion att tas för produkter med bristande märkning. Besluten riktas till de enskilda butikerna. Kommuner som har tillsyn över ansvariga leverantörer/importörer kommer att informeras. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 9

12 Bilaga Prestationshöjande preparat NO2 Caps, 120 kapslar, Sport & Fitness Nordic, Vällingby Obligatoriska märkningsuppgifter Otydlig rekommenderad daglig dos. Mängder av ämnen saknas för den dagliga dosen. Ofullständig ingrediensförteckning. Det framgår inte vad BCAA eller MCT är för något. Funktionsnamn saknas för tillsats. Mängddeklarationen är inte lätt att förstå. Uppgift saknas om mängden (i procent) av AKG, BCAA och L-Glutamin i produkten som helhet. Mängd (andelen) av karaktärsgivande ingredienser som framhävs i märkningen ska anges. Frivillig märkning - hälsopåståenden kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåståenden som anges på märkningen: maximal muskeltillväxt ökad muskeltillväxt, maximal återhämtning och förlängd muskelpump ökad återhämtning och uthållighet höjer tillväxthormonnivåerna på ett naturligt sätt förlängd muskelpump ökat blodflöde ger bättre transport av näringsämnen Övrig vilseledande märkning Ordet Näringsinformation som anges för mängden fettsyror anses vilseledande eftersom en näringsdeklaration ska innehålla mer information än bara fettinnehållet. 10 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

13 Viktminskningspreparat Äppelvinäger, Nyform i Sverige AB, Gustavsberg Obligatoriska märkningsuppgifter Funktionsnamn saknas för tillsatserna i ingrediensförteckningen. Ingående mineral (krompolynicotinat) finns inte med i de förteckningar över föreningar som är tillåtna att tillsättas i kosttillskott. (EG) 1170/2009 bilaga II. Mängd av de näringsämnen eller andra ämnen (aktiv substans) som ingår i den rekommenderade dagliga dosen saknas. Frivillig märkning - hälsopåståenden kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåstående som anges på märkningen:, dessutom bidrar krom till balansen av insulin och blodsockret. Glukomanna är gelbildande fibrer som ger snabbare mättnadskänsla utan att tillföra oönskade kalorier och används därför som hjälpmedel vid viktreduktion och matsmältning. Vitaminer/och eller mineraler Cal-Mag 2:1 Citrate, PharmaNatura AB Följande avvikelser konstaterades gällande obligatoriska märkningsuppgifter: Funktionsnamn saknas för tillsatserna E460, E418 och E261 i ingrediensförteckningen. Antiklumpmedel är felaktigt funktionsnamn. Istället ska klumpförebyggande medel anges. Mängdangivelse saknas för de örter som ingår i produkten. Mängdangivelse av näringsämnen saknas för den lägsta dagliga dosen. Fel enhet används vid mängdangivelse för vitamin D. Enhet ska anges i µg. Eventuellt innehåll av olämpliga ingredienser: Produkten innehåller alfalfablad och persilja för vilka det finns restriktioner enligt ESCO-listan (EFSA scientific cooperation report).vad finns det för kontroll för att substanserna inte är olämpliga/finns i olämplig mängd i produkten? Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 11

14 Hälsopåståenden: kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåståenden som anges på märkningen: Magnesium är en nyckelsubstans i många enzymsystem. Kalcium behövs för nervsystemet, muskulaturen och blodets levringsförmåga. Kalcium ger tillsammans med fosfor och magnesium hårdhet och styrka åt skelett och tänder. Magnesium behövs för nervsystemet, muskulaturen och skelettet samt för att ta hand om kolhydrater i kroppen. Kalciumstillskott i form av kalciumcitrat kan rekommenderas till personer med lite magsyra. Silicea OPriginal Kiselgel, 200 ml, Octean AB, Göteborg Produkten klassas som läkemedel. Basica Compact, 120 tabletter, Biosan AB, Söderhamn Obligatoriska märkningsuppgifter Otydlig ingrediensförteckningen. Siliciumdioxid bör benämnas som kiseldioxid. Saknas uppgift om att kosttillskott inte bör användas som alternativ till en varierad kost. Förvaringsanvisning saknas. Mängdangivelse saknas för både den högsta och lägsta dosen. Frivillig märkning - hälsopåståenden kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåståenden som anges på märkningen: för en väl avvägd syra- basbalans kalcium och magnesium leder till en harmonisering av syra- basbalansen 12 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

15 Övrig vilseledande märkning En stor del av texten vilseleder konsumenten att tro att en varierad kost inte är en fullvärdig kost. Exempel genom en felaktig näring, Spårelementen bidrar till att du får en fullvärdig kost Bio-Selen + Zink, 90 tabletter, Pharma Nord, Spånga Obligatoriska märkningsuppgifter I ingrediensförteckningen anges vitaminer endast med föreningens namn. Även vitaminens beteckning (ex. vitamin A) ska framgå. Majsprotein deklareras som en tillsats i ingrediensförteckningen. Majsprotein är inte godkänt som en tillsats. Frivillig märkning - hälsopåståenden kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåståenden som anges på märkningen: det ideala antioxidant-komplexet Berocca Performance, apelsinsmak, 15 brustabletter, Bayer AB, Solna Obligatorisk märkning Funktionsnamn saknas för polysorbat 60. I ingrediensförteckningen saknas uppgift som förklarar vilken vitamin det är. Exempel vitamin (askorbinsyra) ska anges som vitamin C (askorbinsyra) eller vitamin (vitamin C). Enheten för mängden vitamin B3 ska vara mg NE och inte mg som det står på märkningen. Frivillig märkning -hälsopåståenden kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåståenden som anges på märkningen: minska risken för stressrelaterade symptom Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 13

16 ökar din förmåga att prestera på topp genom att optimera koncentrationen och förmågan att fokusera och tänka klart hjälpa kroppen att på ett naturligt sätt klara perioder av fysisk eller psykisk belastning hjälper dig att hantera stress ökar din förmåga att prestera på topp Övrig vilseledande märkning Exempel på vilseledande påståenden som finns på märkningen: har dokumenterad effekt. Varje hälsopåstående ska kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation och inget som särskiljer denna produkt från andra. Multitabs Vitamin D3, 180 tabletter, Ferrosan AB, Malmö Obligatorisk märkning Enheten mcg är vilseledande. Det ska stå μg. Frivillig märkning -hälsopåståenden kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåståenden som anges på märkningen: normal funktion immunförsvaret normal benstomme bidrar till immunförsvarets funktion och normal muskelfunktion samt upptaget av kalcium för att upprätthålla en normal benstomme Bone Supply, 200 tabletter, Elexir Nordiska AB, Stockholm Obligatoriska märkningsuppgifter Tillsatser anges utan funktionsnamn. I ingrediensförteckningen anges vitaminer endast med föreningens namn. Även vitaminens beteckning (ex. vitamin A) ska framgå. 14 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

17 Frivillig märkning - hälsopåståenden kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåståenden som anges på märkningen: stärker benstommen bra för hud, hår och naglar Övrigt Eventuell otillåtet mineralämne Det framgår inte vilket mineralämne med kalcium som ingår i korallkalcium. Endast mineralämnen listade i bilaga II förordning (EG) nr 1170/2009 beträffande förteckningarna över vitaminer och mineralämnen och former av dessa som får tillsättas i livsmedel, inbegripet kosttillskott får användas i kosttillskott. Omega-3-fettsyror Efamol, Maxmedica AB Obligatoriska märkningsuppgifter Funktionsnamn saknas för tillsatsen glycerin. Ej korrekt enhet för vitamin E. Det skall anges i mg α-te. Mängdangivelse för ingående näringsämnen saknas för den högre dagsdosen. Frivillig märkning - hälsopåståenden kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåstående som anges på märkningen: Innehåller vitamin E, en antioxidant som hjälper till att hålla huden frisk. GLA är nödvändig för att upprätthålla en hormonell balans och frisk hud. Övrig vilseledande märkning förblir i sin mest naturliga form. Uttrycket är vilseledande i enlighet med 5a (LIVSFS 2004:27) Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 15

18 ger upp till 33% mer GLA än andra oljor Detta är ospecificerat och vilseledande. Det följer inte heller villkoren för näringspåstående enligt bilagan i förordning (EG) nr 1924/2006. rekommenderas för att bygga upp kroppens depåer av de ingående fettsyrorna, sammansatta för att säkerställa ditt dagliga intag av essentiella fettsyror Konsumenten vilseleds att tro att det inte räcker med en varierad kost. Omega 7, 60 kapslar, Life Sverige Obligatoriska märkningsuppgifter Uppgift om att kosttillskott inte bör användas som alternativ till en varierad kost saknas. På förpackningen står Tänk på vikten av en balanserad kost och en hälsosam livsstil vilket inte bedöms inte ha likvärdig betydelse som ovan. Frivillig märkning - hälsopåståenden kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåståenden som anges på märkningen: hålla slemhinnor i exempelvis mun och ögon smidiga och starka Eye q, 180 kapslar, iqmedical AB, Malmö Obligatorisk märkning Mängden vitamin E anges felaktigt med enheten mg. Rätt enhet är mg α-te. Frivillig märkning -hälsopåståenden kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåståenden som anges på märkningen: Innehåller fettsyror värdefulla för hjärnans normala funktioner Dessa fettsyror är bland annat viktiga för hjärnans normala funktioner 16 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

19 Övrig vilseledande märkning Exempel på vilseledande påståenden som finns på märkningen: Ordet Näringsinformation anses vilseledande eftersom det lätt kan förväxlas med näringsvärdesdeklaration, vilket syftar på mer än bara fettinnehållet. Beteckningen Fiskolja (omega-3) anses vilseledande eftersom konsumenten kan tro att dessa ämnen är varandras motsvarighet. en unik sammansättning och innehåller en unik och välbalanserad sammansättning av fettsyror. Från naturen, utvecklad av experter Fiskoljan i eye q innehåller den högsta mängd EPA som naturen själv kan tillhandahålla Bygga upp rätt fettsyranivå. Konsumenten vilseleds att tro att det inte räcker med en varierad kost. passar alla åldrar, för hela familjen samtidigt som det står bör ej användas av gravida, ammande, barn under 3 år Omega-3 Sälolja, 300 ml, OTC Egenvård AB, Huskvarna Obligatoriska märkningsuppgifter Uppgift saknas om mängden (i procent) sälolja i produkten som helhet. Mängden av ingredienser som framhävs genom exempelvis produktnamnet ska anges. Mängdangivelse saknas för både den högsta och lägsta dosen. Tillsatser anges med ofullständigt funktionsnamn, d.v.s. ordet antioxidant ska ändras till antioxidationsmedel. Frivillig märkning - hälsopåståenden kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåståenden som anges på märkningen: Sälolja har visat sig ha stora hälsofördelar nödvändiga Omega-3 fettsyrornas egenskaper är viktiga för kroppens optimala funktion Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 17

20 Övrig vilseledande märkning Det är inte tillåtet med vilseledande märkning. Om säljande uttryck används i märkningen utan att dessa förklaras riskerar konsumenten att vilseledas. Exempel på säljande uttryck (vilseledande) som finns på märkningen: Sälolja innehåller den unika fettsyran DPA få hittills kända källor av fettsyran DPA unik sammansättning mycket bra upptagningsförmåga. Det är en förutsättning att ämnen i kosttillskott har en bra upptagningsförmåga. Det är inte tillåtet att framhäva egenskaper som alla liknande livsmedel har. Därför anses detta påstående vara vilseledande. Örtpreparat, Membrasin, Hela Pharma Sverige AB Följande avvikelser konstaterades gällande obligatoriska märkningsuppgifter: Mängdangivelse av näringsämnen saknas för den högsta dosen. Enhet saknas vid mängdangivelse för vitamin E. Enhet ska anges i mg α-te. Innehåll är en svårtolkad rubricering. Produktens innehåll framgår redan i ingredienser och mängd av näringsämnen i rekommenderad dos. Följande avvikelser konstaterades gällande frivilliga märkningsuppgifter:..fri från socker... Det är ett näringspåstående. Ett påstående om att ett livsmedel är sockerfritt får endast ske med märkningen sockerfri. Produkten får då högst innehålla 0,5 g sockerarter per 100 g. Membrasin är fri från sötningsmedel och animaliska substanser. Detta är vilseledande märkning enligt 5a LIVSFS (2004:27) Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel. Hälsopåståenden: kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåstående som anges på märkningen: Membrasins positiva inverkan på kroppens slemhinnor, men även hud, är bevisade i en mängd kliniska studier. 18 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

21 First Cleanse, 30 kapslar, Health Choice AB, Lund Obligatoriska märkningsuppgifter Uppgift om ingående näringsämne (aktiv substans) saknas. Uppgift om mängd av ingående näringsämne (aktiv substans) som ingår i den rekommenderade dagliga dosen saknas. Ingrediensförteckningen är ofullständig. Ordet ingrediens saknas. Ingredienser anges inte i fallande ordning. Frivillig märkning - hälsopåståenden kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåståenden som anges på märkningen: ger tarmen det extra stöd den behöver för en daglig funktion, vilket kan göra magen plattare. Kuren renar och förbereder kroppen på ett bättre och sundare liv. ger en mild och effektiv rening av kroppens matsmältningssystem Övrig vilseledande märkning Det är inte tillåtet med vilseledande märkning. Om säljande uttryck används i märkningen utan att dessa förklaras riskerar konsumenten att vilseledas. Exempel på säljande uttryck (vilseledande) som finns på märkningen: naturliga ingredienser Övrigt Eventuellt innehåll av olämpliga ingredienser Grönt te finns med i ESCO listan över växter eller växtdelar som kan vara olämpliga i livsmedel/ innehålla olämpliga substanser. Företaget måste kunna säkerställa genom bland annat vetenskaplig dokumentation att livsmedlet inte innehåller för höga halter av olämpliga substanser. 30 days, 120 tabletter, Pharma Trade Healthcare AB, Spånga Produkten klassas som läkemedel. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 19

22 Tranirin, 100 st, Hela Pharma AB, Falköping Obligatoriska märkningsuppgifter Funktionsnamn saknas för tillsats. Uppgift saknas om mängden (i procent) av tranbär i produkten som helhet. Mängd (andelen) av karaktärsgivande ingredienser som framhävs i märkningen ska anges. Frivillig märkning - hälsopåståenden kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåståenden som anges på märkningen: välgörande för urinvägarna Ingefära, 400 mg/kapsel, Gevita, EuroPharma Sverige AB, Göteborg Obligatorisk märkning Sojaolja, palmolja och kokosolja deklareras som tillsatser under funktionsnamnet fyllnadsmedel. Dessa ämnen är inte godkända som tillsatser. Övrigt Eventuellt innehåll av olämpliga ingredienser Ingefära finns med i EFSA:s lista över växter eller växtdelar som kan vara olämpliga i livsmedel/ innehålla olämpliga substanser. Företaget måste kunna säkerställa genom bland annat vetenskaplig dokumentation att livsmedlet inte innehåller för höga halter av olämpliga substanser. Rysk rot, 40 tabletter, Örtmedicinska Institutet, Göteborg Obligatoriska märkningsuppgifter Beteckningen Kosttillskott saknas. Uppgift saknas om att rekommenderad daglig dos inte ska överskrida. Uppgift saknas om att kosttillskott inte bör användas som alternativ till en varierad kost. Ingrediensförteckningen är ofullständig. Det framgår inte vilka ingredienser som ingår i tabletthjälpmedel. 20 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

23 Mängder av ämnen som ingår i den rekommenderade dagliga dosen saknas. Mängder ska anges för både den högsta och lägsta dosen. Frivillig märkning - hälsopåståenden kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåståenden som anges på märkningen: utpräglad förmåga att stärka kroppens funktioner, öka orken och påskynda återhämtningen bidra till att bibehålla kroppens naturliga försvar för ökad fysisk ork och vitalitet Övrig vilseledande märkning Det är inte tillåtet med vilseledande märkning. Om säljande uttryck används i märkningen utan att dessa förklaras riskerar konsumenten att vilseledas. Exempel på säljande uttryck (vilseledande) som finns på märkningen: standardiserat och medicinskt dokumenterat extrakt har ej genomgått för läkemedel föreskriven kontoll Detta påstående antyder att produkten klassas som läkemedel. Övrigt Eventuellt innehåll av olämpliga ingredienser Schisandra finns med i EFSA:s lista över växter eller växtdelar som kan vara olämpliga i livsmedel/ innehålla olämpliga substanser. Företaget måste kunna säkerställa genom bland annat vetenskaplig dokumentation att livsmedlet inte innehåller för höga halter av olämpliga substanser. Övrigt Glukosamin, Naturell AB Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 21

24

25 Publikationer utgivna av Göteborgs Miljöförvaltning Rapporter (ISSN ): R 2011:1 Årsrapport 2010 R 2011:2 Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm R 2011:3 Metaller i vattendrag 2011 R 2011:4 Inventering av hasselmus Muscardinus avellanarius i Göteborgs kommun 2010 R 2011:5 Fjärilsprojekt 2010 Fjärilar i undervisning och naturvård R 2011:6 Marin flora på hårdbotten en inventering i Göteborg 2010 R 2011:7 Metaller i vallgravsfisk R 2011:8 REACH och kunskap om kemikalier i textila varor i handeln. Ett delprojekt inom Giftfritt Göteborg R 2011:9 Förstudie om hårfärgningsmedel i hårvårdssalonger. Ett delprojekt inom Giftfritt Göteborg R 2011:10 Årsrapport Luftkvalitén i göteborgsområdet 2010 R 2011:11 Tillsyn av fastighetsägare i Bergsjön R 2011:12 Kemikalier i varor tillsyn hos sko- och möbelhandel. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm R 2011:13 Kemikalier i byggvaror - tillsyn hos återförsäljare. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm R 2011:14 Miljörapport En beskrivning av miljötillståndet i Göteborg R 2011:15 Kontroll av kosttillskott 2010 R 2010:1 Årsrapport R 2010:2 Bottenfauna - En undersökning av limnisk bottenfauna i Göteborgs kommun 2009 R 2010:3 Metaller i vattendrag 2009 R 2010:4 Ålgräs och grundbottenfauna - tre undersökningar i Göteborg 2009 R 2010:5 Giftfritt Göteborg. Uppföljning av delprojekt och aktiviteter R 2010:6 Årsrapport Luftföroreningar Mätningar i Göteborgsområdet. R 2010:7 Budget 2010 R 2010:8 Påverkan genom dialog -en utvärdering av dialogprojektet om textilier. Ett delprojekt inom Giftfritt Göteborg R 2010:9 Livsmedelskontroll i förskolor R 2010:10 Miljörapport En beskrivning av miljötillståndet i Göteborg R 2010:11 Fiskprojekt 2009 R 2010:12 Släng mindre mat - vinst för miljö och ekonomi. 11 stadsdelars arbete för att minska matsvinnet R 2010:13 Bilavfettning - dags att välja grönt. Ett delprojekt inom Giftfritt Göteborg R 2009:1 Årsrapport 2008 R 2009:2 Bottenfauna. En undersökning av botte faunan i sötvatten i Göteborgs kommun 2008 R 2009:3 Metaller i vattendrag. En undersökning av metallhalter i vattenmossa i Göteborg 2008 R 2009:4 Årsrapport Luftföroreningar. Mätningar i Göteborgsområdet 2008 R 2009:5 Biologisk övervakning av nätsnäckor i småbåtshamnar R 2009:6 Projekt Säveån 2008 R 2009:7 Utfasningsämnen hos tillståndspliktiga verksamheter - förekomst och möjligheter till substitution R 2009:8 Analyser av kemikalier i varor. Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg R 2209:9 Antibakteriella ämnen i varor en undersökning av butikssortiment och kunskap om kemikalier i varor Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg R 2009:10 Miljömål i bild - erfarenheter och metod R 2009:11 Miljörapport En beskrivning av miljötillståndet i Göteborg R 2009:12 Förstudie lekplatsutrustning. En inventering av utbudet av lekplatsutrustning enligt ramavtalet för Göteborgs Stad. Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg. R 2009:13 Sandödlor och småkryp. Fyra undersökningar i Göteborg 2009.

26

Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2011:2

Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2011:2 ISBN nr: 1401-2448 R 2011:2 Bild: Colourbox, 2010 Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm Miljöförvaltningen Karl Johansgatan

Läs mer

Livsmedelskontroll av kosttillskott i hälsokostbutiker samt hos matmäklare

Livsmedelskontroll av kosttillskott i hälsokostbutiker samt hos matmäklare RAPPORT Livsmedelskontroll av kosttillskott i hälsokostbutiker samt hos matmäklare Antagen av Miljönämnden 2010-08-30 Rapportnr 04/2010 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna fr.o.m. 2006: 01/2006

Läs mer

Säkra kosttillskott? Safe dietary supplements? Zuzanna Waniewska

Säkra kosttillskott? Safe dietary supplements? Zuzanna Waniewska Säkra kosttillskott? En granskning av vilka rutiner Gävle kommuns apotek och hälsokostbutiker har för att kontrollera sitt kosttillskottsortiment, med fokus på märkning och redlighet Safe dietary supplements?

Läs mer

Kosttillskott Kontroll av märkningen på apotek och hälsokost

Kosttillskott Kontroll av märkningen på apotek och hälsokost Kosttillskott Kontroll av märkningen på apotek och hälsokost Miljö- och byggnadskontoret Västerviks kommun rapport 2:2012 Miljö 2012-10-18 Inledning Inför planeringen för år 2012 beslutades att delar av

Läs mer

HANDBOK. om närings- och hälsopåståenden. hälsopåståenden.se Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhandels

HANDBOK. om närings- och hälsopåståenden. hälsopåståenden.se Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhandels hälsopåståenden.se Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhandels Branschstöd för närings- och hälsopåståenden HANDBOK om närings- och hälsopåståenden Kontakt Livsmedelsföretagen (Li) Box 55680, 102

Läs mer

Metaller i smycken. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2012:26. ISBN nr: 1401-2448

Metaller i smycken. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2012:26. ISBN nr: 1401-2448 ISBN nr: 1401-2448 R 2012:26 Metaller i smycken Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm Miljöförvaltningen Box 7012, 402 31 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Läs mer

Kosttillskott. projekt märkning. miljöförvaltningen

Kosttillskott. projekt märkning. miljöförvaltningen miljöförvaltningen postadress 501 80 Borås besöksadress Sturegatan 42 tfn 033-35 30 00 e-post miljo@boras.se webbplats Livsmedelskontroll boras.se/livsmedel Kosttillskott projekt märkning Bakgrund Försäljningen

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:13 2013-08-02 Mål nr C 3/11 och C 10/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:13 2013-08-02 Mål nr C 3/11 och C 10/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:13 2013-08-02 Mål nr C 3/11 och C 10/12 KÄRANDE Bayer Aktiebolag, Box 606, 169 26 Solna Ombud: advokaten K. L. och jur.kand. S. K., Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, 103

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012. Livsmedelskontroll av kosttillskott. Lena Lidö och Haileselassie Yibrah

VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012. Livsmedelskontroll av kosttillskott. Lena Lidö och Haileselassie Yibrah VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012 Livsmedelskontroll av kosttillskott Lena Lidö och Haileselassie Yibrah Livsmedelskontroll av kosttillskott Lena Lidö och Haileselassie

Läs mer

Eviras anvisning 17052/1 sv. Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare

Eviras anvisning 17052/1 sv. Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare Eviras anvisning 17052/1 sv Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter

Läs mer

Bilavfettning - dags att välja grönt

Bilavfettning - dags att välja grönt Bilavfettning - dags att välja grönt Ett delprojekt inom Giftfritt Göteborg R 2010:13 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! För att bli trovärdiga i vår roll som tillsynsmyndighet

Läs mer

Kontroll av kosttillskott!

Kontroll av kosttillskott! Kontroll av kosttillskott! Kosttillskott Definitionen och lagstiftning Kan produkten vara ett läkemedel? Är produkten ett kosttillskott? Kontroll av märkning Kontroll av vitaminer och mineraler Växter

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 ««««««««««««2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0165(COD) 3.3.2005 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och

Läs mer

Dnro/Dnr/DNo 2774/0944/2010

Dnro/Dnr/DNo 2774/0944/2010 Sida/sidor 1 / 21 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Lagstiftning... 2 1.2 Ansvar... 3 2 Närings- och hälsopåståenden... 3 3 Användning av näringspåståenden... 4 3.1 Godkända näringspåståenden... 5 3.2 Förbjudna

Läs mer

Är hälsopåståenden på livsmedelsförpackningar vilseledande?

Är hälsopåståenden på livsmedelsförpackningar vilseledande? Är hälsopåståenden på livsmedelsförpackningar vilseledande? En undersökning av livsmedelsförpackningar från butiker i Täby kommun, Danderyds kommun och Vaxholms stad Av Irina Aliesson Examensarbete, Magisterprogrammet

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Utbildningsmaterial från Livsmedelsverket - grundkunskaper om livsmedelskontroll Livsmedelsverket, oktober 2014 ISBN: 978 91 7714 2342 4 Layout: Merethe Andersen Foto:

Läs mer

Utfasningsämnen hos tillståndspliktiga verksamheter

Utfasningsämnen hos tillståndspliktiga verksamheter Utfasningsämnen hos tillståndspliktiga verksamheter - förekomst och möjligheter till substitution R 2009:7 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

WILH. SONESSON AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING 2005

WILH. SONESSON AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLL ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4 WILH. SONESSON I KORTHET 6 AKTIEN 8 VÅRA VARUMÄRKEN OCH PRODUKTER 10 PRODUKTUTVECKLING 12 NATURDIET ATT BYGGA ETT VARUMÄRKE 14 WILH. SONESSONS MARKNAD 16 LAGSTIFTNING,

Läs mer

1/08. Lokal och regional kemikalieanvändning

1/08. Lokal och regional kemikalieanvändning PM 1/08 Lokal och regional kemikalieanvändning inventering och utarbetande av metoder för mätning Kemikalieinspektionen Länsstyrelsen i Jämtlands län Best.nr 510 888 Sundbyberg, januari 2008 Utgivare:

Läs mer

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt Upptäck utvärderingens fyra faser. Sammanfattande rekommendationer och minimikrav på utvärdering 1 Planering MOMENT Bestäm vilka resultat insatsen

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

Varning för kosttillskott

Varning för kosttillskott 1 Varning för kosttillskott Allt fler unga tränar på gym och äter kosttillskott med tveksamt innehåll. Undersökningar visar att de kan innehålla narkotika, läkemedel eller dopningsmedel. Marknadsföringen

Läs mer

Functional Food Funktionellt för konsument eller producent?

Functional Food Funktionellt för konsument eller producent? Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Magisteruppsats 10 poäng VT 2006 Functional Food Funktionellt för konsument eller producent? Författare: Lisa Hagnér 800526 Marie Nilsson 800902

Läs mer

Bra mat i förskolan LIVSMEDELS VERKET. Råd för förskola och familjedaghem

Bra mat i förskolan LIVSMEDELS VERKET. Råd för förskola och familjedaghem Bra mat i förskolan LIVSMEDELS VERKET Råd för förskola och familjedaghem BRA MAT I FÖRSKOLAN Förord Förskolan har enastående möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil

Läs mer

Innehåll. Peter Åsberg, VD och koncernchef. Förvaltningsberättelse 24-31 Risk och riskhantering 30 Förslag till vinstdisposition 31

Innehåll. Peter Åsberg, VD och koncernchef. Förvaltningsberättelse 24-31 Risk och riskhantering 30 Förslag till vinstdisposition 31 Årsredovisning 2010 Innehåll Efter ett omfattande arbete har vi nu en stabil grund för att bygga Nordens ledande bolag inom hälsa och välbefinnande. Med Midsona satsar vi på starka varumärken och har fokus

Läs mer

Bakomliggande orsaker till användandet av kosttillskott

Bakomliggande orsaker till användandet av kosttillskott Bakomliggande orsaker till användandet av kosttillskott En enkätstudie om användning och attityder till kosttillskott Kajsa Johansson Sara Müller 2012 Praktik med examensarbete i idrottspedagogik, 15 hp

Läs mer

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare % datum%% % Tillsynsrapport 2013 Värmemätare En enkätundersökning av värmeleverantörers mätarhantering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning...4. Inledning...4. Syfte...5. Metod...5. Barn och mat en bakgrund...6. Resultat...8

Innehåll. Sammanfattning...4. Inledning...4. Syfte...5. Metod...5. Barn och mat en bakgrund...6. Resultat...8 Kostrapport 2008 Innehåll Sammanfattning...4 Inledning...4 Syfte...5 Metod...5 Barn och mat en bakgrund...6 Resultat...8 Livsmedelsverkets rekommendationer jämfört med resultat en analys...11 Diskussion...14

Läs mer