Kontroll av kosttillskott Miljöförvaltningen R 2011:15. ISBN nr: Foto: Colourbox

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontroll av kosttillskott 2010. Miljöförvaltningen R 2011:15. ISBN nr: 1401-2448. Foto: Colourbox"

Transkript

1 ISBN nr: R 2011:15 Foto: Colourbox Kontroll av kosttillskott 2010 Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23, Göteborg Tel vx: Epost:

2 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! För att bli trovärdiga i vår roll som tillsynsmyndighet måste vi visa att vi ställer krav på oss själva. Genom att skaffa oss egen erfarenhet av miljöledning blir vi en bättre samarbetspartner till företag, organisationer och enskilda i deras miljöarbete. Miljöpolicy Miljöförvaltningen arbetar på uppdrag av Miljönämnden för att nå visionen om den långsiktigt hållbara utvecklingen av staden. För att vi ska bli framgångsrika är det viktigt att vi i alla situationer uppfattas som goda förebilder. Vår egen påverkan Vi ska när vi utför vårt arbete vara medvetna om vår egen miljöpåverkan. Denna påverkan uppkommer som följd av innehållet i de tjänster vi producerar och hur vi till exempel utnyttjar våra lokaler, reser i tjänsten och gör våra inköp. Ständiga förbättringar Vi ska arbeta för att åstadkomma ständiga förbättringar när det gäller vårt miljöarbete. Detta innefattar både direkt som indirekt påverkan. Bli ledande Vi ska med vår egen miljöanpassning ligga över de krav vi som tillsynsmyndighet ställer på andra. Detta innebär att vi med god marginal följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för vår verksamhet samt att vi med detta åtar oss att bedriva ett förebyggande miljöarbete. Samarbete med andra Vi ska ständigt arbeta med att utveckla miljöarbetet genom samarbete och utbyte med andra aktörer. Vi själva som resurs Vi ska nå goda resultat i miljöarbetet genom kunnig och engagerad personal som ansvarsfullt och med helhetsperspektiv tar aktiv del i arbetet. Förvaltningen satsar kontinuerligt på utbildning och information för att alla anställda ska kunna ta ansvar i enlighet med budget och interna miljömål.

3 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Syfte 4 Genomförande 4 Resultat 6 Slutsatser 8 Bilageförteckning: Bilaga Granskning av produkter Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 1

4 Sammanfattning Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad har genomfört ett projekt om kontroll av märkning av kosttillskott. Syftet med projektet var att kontrollera hur märkningslagstiftningen följs, att öka livsmedelsinspektörernas kunskap samt att skapa goda förutsättningar för likartade bedömningar. Ett apotek och tre hälsokostbutiker besöktes inom projektet. 20 produkter kontrollerades fördelade mellan prestationshöjande preparat, viktminskningspreparat, vitaminer/och eller mineraler, omega-3-fettsyror samt örtpreparat. Märkningen kontrollerades utifrån lagstiftningen om kosttillskott men även de allmänna märkningsreglerna. Brister påvisades för samtliga produkter. Föreskrivna märkningsuppgifter saknades eller angavs på ett felaktigt sätt. Vilseledande märkning konstaterades på flera produkter. De flesta produkterna uppgavs i märkningen ha gynnsamma hälsoeffekter. Det kvarstår att kontrollera om företaget kan styrka påståendena med vetenskaplig dokumentation samt att de finns upptagna i en gemenskapsförteckning enligt förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel. Av de tolv produkter som skickades till läkemedelsverket klassades två produkter som läkemedel. I det ena fallet på grund av medicinska påståendena och i det andra fallet på grund av innehåll av medicinalväxt. Kontrollen var tidskrävande. Mycket tid har lagts ned på inhämtande av kunskap genom inläsning. Frågeställningar har skickats till både läkemedelsverket och livsmedelsverket. Produkter har skickats läkemedelsverket för eventuell klassificering som läkemedel. 2 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

5 Bakgrund Kosttillskott är livsmedel som är avsedda att komplettera en normal kost och som utgör koncentrerade källor av näringsämnen (vitaminer och mineralämnen) eller andra ämnen. Kosttillskott är avsedda att intas i små uppmätta doser, t ex kapslar eller tabletter. Kosttillskott finns att köpa på många ställen, t ex på apotek, i hälsokostbutiker, vanliga livsmedelsbutiker, träningslokaler och via internet. Ofta används hälsobudskap på förpackningar och i reklam för olika kosttillskott. Det viktigt att det som påstås är korrekt och lätt att tolka, så att konsumenten kan göra ett säkert och medvetet val. Eftersom kosttillskott är livsmedel skall de märkas i enlighet med de allmänna märkningsreglerna. Därtill finns det föreskrifter med märkningskrav som endast gäller för kosttillskott. Det som står på en produkt får inte på ett avgörande sätt vilseleda konsumenten, dvs vara sådan att den skulle kunna ge ett missvisande eller felaktigt intryck av livsmedlet i något avseende. Ett livsmedel får aldrig tillskrivas egenskaper det inte har. Om en produkt märks med ett hälsopåstående måste påståendet vara godkänt av europakommissionen eller finnas med i gemenskapsförteckningen. Hälsopåståenden granskas av den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), som ger ett vetenskapligt utlåtande för varje hälsopåstående som görs om en kategori av livsmedel, om ett livsmedel eller om en av dess beståndsdelar. Definition av hälsopåstående: Varje påstående som anger, låter förstå eller antyder att det finns ett samband mellan en kategori av livsmedel, ett livsmedel eller en av dess beståndsdelar och hälsa. Om en produkt märks med ett näringspåstående måste påståendet uppfylla kraven i förordningen om näringspåståenden och hälsopåståenden samt villkoren som anges i bilagan till förordningen. Definition av näringspåstående: Varje påstående som anger, låter förstå eller antyder att ett livsmedel har särskilda gynnsamma näringsmässiga egenskaper på grund av a) den energi (det kalorivärde) det i) ger, ii) ger i minskad eller ökad grad, eller iii) inte ger, och/eller b) de näringsämnen eller andra ämnen det i) innehåller, ii) innehåller i mindre eller större omfattning, eller iii) inte innehåller. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 3

6 Påståenden om att förebygga, behandla eller bota en sjukdom är medicinska och får inte användas för livsmedel. Gränsen mellan kosttillskott och läkemedel är ibland svår att se. Produkterna kan många gånger innehålla samma verksamma substans. Det är läkemedelsverket som avgör om en produkt klassas som läkemedel eller inte. De gör bedömningen utifrån bl a produktens syfte och innehåll och dos. Ett exempel där läkemedelsverket har satt upp gränsvärde för ingående mängd verksam substans är koffein i kapslar och tabletter. I vissa fall räcker det att en produkt har ett visst innehåll (substans) för att den ska klassas som läkemedel. Ett sådant exempel kan vara mariatistel som är en välkänd medicinalväxt. Det finns sammanställningar över växter och växtdelar som kan vara olämpliga i livsmedel/innehålla olämpliga substanser. Dessa uppdateras fortlöpande och är ett viktigt stöd i kontrollen. Den som är ansvarig för märkningen av ett livsmedel ska alltid kunna motivera/verifiera/förklara varför en viss märkningsuppgift används. Syfte Syftet med projektet är: att kontrollera hur hälsokostprodukter märks utifrån lagstiftningens krav, att öka livsmedelsinspektörernas kunskap om lagstiftningen som styr märkning av hälsokostprodukter, samt att skapa goda förutsättningar för likartade bedömningar vid kontroll av hälsokostprodukter. Genomförande De butiker som skulle ingå i projektet plockades fram slumpmässigt och besöktes oanmält för inhämtande av märkningsuppgifter. Det finns kosttillskott för många olika användningsområden och med många olika innehåll. I kontrollen valdes produkter ut från följande kategorier: prestationshöjande preparat viktminskningspreparat vitaminer/och eller mineraler omega-3-fettsyror örtpreparat En första granskning av märkningen gjordes i butikerna. I första hand valdes sådana produkter som var märkta med hälsopåståenden. All märkning på produkterna fotograferades. 4 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

7 Vid val av produkter fanns ingen målsättning att samla in uppgifter med jämn spridning över kategorier, däremot eftersträvades att få in produkter från så många leverantörer som möjligt. Den huvudsakliga kontrollen av märkningen utfördes senare på miljöförvaltningen. Märkningen kontrollerades utifrån kraven i föreskrifterna om kosttillskott men även utifrån annan märkningslagstiftning som var relevant för produkten. I ett tidigt skede av projektet bestämdes att dra ner på antalet produkter som angivits i projektplanen. Anledningen var att kontrollen bedömdes vara mer tidskrävande än vad som räknades med från början. Under projektets gång har Livsmedelsverket och Läkemedelsverket kontaktats när det funnits behov av att diskutera övergripande frågeställningar och eventuella läkemedelsklassificeringar. Märkningen kontrollerades med stöd av följande: Lagstiftning Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 1993:21) om näringsvärdesdeklaration Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2004:27) om märkning och presentation av livsmedel Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2007:15) om livsmedelstillsatser Föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel Föreskrifter om kosttillskott Förordning om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel Övrigt Förteckning över växter och växtdelar som är olämpliga i livsmedel (VOLM ) EFSA Compendium of botanicals that have been reported to contain toxic, addictive, psychotropic or other substances of concern (ESCO) EFSA Register of questions (förteckning över hälsopåståenden enligt (EG) nr 1924/2006 ) Läkemedelsverksets webbplats (lakemedelsverket.se) Information om läkemedelsklassificering Livsmedelsverksets webbplats (livsmedelsverket.se) Information om kosttillskott, närings- och hälsopåståenden Livsmedelsverkets checklista för kontroll av kosttillskott Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 5

8 Resultat Fyra butiker besöktes inom projektet, Life Nils Ericsonsplatsen 2, Life Lilla Klädpressaregatan 9, Apoteket Hjärtat Götgatan 12 och Hälsosamköp Saluhallen Totalt granskades 20 produkter fördelade på 19 leverantörer. prestationshöjande preparat, 1 produkt viktminskningspreparat, 1 produkt vitaminer/och eller mineraler, 7 produkter omega-3-fettsyror, 4 produkter örtpreparat, 6 produkter glukosamin Fördelningen mellan insamlade produkter är ojämn, men alla kategorier finns representerade. Märkning Föreskrivna märkningsuppgifter Brister i de föreskrivna märkningsuppgifterna konstaterades för alla produkter. Exempel på brister: Mängdangivelser för ingående ämnen angavs felaktigt eller saknades. Vitaminer angavs felaktigt i ingrediensförteckningen. Användande av oförklarade förkortningar. Karaktärsgivande ingredienser ingående mängd saknas. Otydliga eller ofullständiga ingrediensförteckningar. En uppgift om att kosttillskott inte ersätter en varierad kost ska alltid finnas i produktens märkning. På några produkter saknades denna uppgift helt. På flera produkter fanns uppgifter som kunde tolkas som att kosttillskottet är nödvändigt för att vi ska få i oss alla ämnen som vi behöver. Hälsopåståenden På sexton produkter konstaterades hälsopåståenden. Utifrån de uppgifter som fanns på märkningen gick det inte att avgöra om dessa påståenden följer gällande krav i lagstiftningen. Företaget ska kunna visa att varje hälsopåstående som anges i märkningen finns listat i gemenskapsförteckningen enligt artikel 13 förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel. Hälsopåståenden ska också kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Näringspåståenden På en produkt konstaterades näringspåstående som inte angivits enligt villkoren i bilagan i förordningen om närings- och hälsopåståenden. 6 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

9 Vilseledande märkning Nio produkter bedömdes vara märkta med vilseledande uppgifter. Exempel på detta är naturlig, lättupptaglig, har dokumenterad effekt, mycket bra upptagningsförmåga, unik sammansättning. Produktinnehåll Innehållet i örtpreparat kontrollerades bl a utifrån Efsa:s sammanställning av växter och växtdelar som kan innehålla giftiga, beroendeframkallande eller hälsofarliga substanser (Efsa 2009). I fyra antal produkter påträffades växter eller växtdelar som fanns upptagna listade i EFSA:s lista över växter eller växtdelar som kan vara olämpliga i livsmedel/innehålla olämpliga substanser. Detta betyder inte att ingredienserna nödvändigtvis är olämpliga. Företaget måste kunna säkerställa genom bl a vetenskaplig dokumentation att livsmedlet inte innehåller för höga halter av olämpliga substanser. Inga nya livsmedel (novel foods) påträffades i någon av produkterna. Läkemedelsklassning På tolv stycken produkter konstaterades påståenden och/eller innehåll som bedömdes kunna vara medicinska. Dessa produkter skickades till läkemedelsverket för eventuell läkemedelsklassificering. Två produkter klassades som läkemedel. Den ena på grund av innehållet (mariatistel) och den andra på grund av medicinska påståenden. En annan produkt (Glucosamin) kunde Läkemedelsverket inte ta ställning till. Anledning till detta var att det inte framgick av märkningen om produkten är ett livsmedel eller ett foder. På humansidan klassas Glukosamin som läkemedel, vilket det inte alltid gör för foder. Bristande egenkontroll Butikspersonalens kunskap om märkning uppfattades som bristfällig. Vid samtal med personalen framkom att kontroll inte sker i samband med mottagning av produkterna. Man förlitar sig på att märkningen redan är kontrollerad i ett tidigare led och att den därmed är korrekt. Livsmedelsinspektörernas kunskap Kunskapen om märkning generellt men även om märkning av kosttillskott har ökat hos de inspektörer som ingått i projektet. Detta har skett genom inläsning av regelverk och vägledningar men även genom kontakter med livsmedelsverket och läkemedelsverket. Projektet har lett till ökad erfarenhet och kunskap och förutsättningarna för likartade bedömningar har ökat. Dessa inspektörer har genom projektet mer och mer fått en roll som kunskapskälla och stöd för avdelningen i bedömning av olika märkningsfrågor. Tidsåtgång Kontrollen har varit tidskrävande. Projektet har inneburit ett behov av att fördjupa sig i frågeställningar som är specifika för kosttillskott och få en förståelse för hur man ska tänka. Varje produkt är unik och därför är det svårt att göra generella bedömningar. I många fall har andra myndigheter tillfrågats i bedömningsfrågor, vilket inneburit att det har tagit längre tid vid granskning. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 7

10 Slutsatser Omfattningen av projektet blev mindre än vad som var tänkt från början och som angavs i projektplanen. Detta ser vi inte som en nackdel. Olika produktkategorier har täckts in och många olika leverantörer fanns representerade i de butiker som besöktes. Det materialet som ingick har ändå gett en bra grund för att kunna förmedla erfarenheter och kunskap vidare till avdelningen. Butikerna har ofta breda sortiment med stor variation av produkter och många leverantörer. Vid förvaltningens kontroll visade det sig att märkningen sällan eller aldrig kontrolleras i butik. Det kan innebära en risk för att produkter säljs med felaktig märkning. Det är därför viktigt att det finns god märkningskunskap i butiksledet. Egenkontroll gällande märkning och personalens kunskap ser vi som viktiga kontrollområden. Brister i märkningen konstaterades för samtliga produkter, både gällande de föreskrivna märkningsuppgifterna och frivilliga märkningsuppgifterna. Detta visar på att märkning är ett viktigt kontrollområde. Vilseledande märkning är en allvarlig brist. Märkningsuppgifter som saknas eller anges på ett felaktigt sätt innebär att kunden inte får den information den behöver för att kunna göra ett medvetet val. Konsumenten kan också vilseledas att tro att den får en produkt med ett innehåll eller en effekt den inte har. De flesta produkterna som kontrollerades påstås ge gynnsamma hälsoeffekter. Konsumenten måste kunna lita på att påståendena är korrekta och det är företagets ansvar att så är fallet. Ett hälsopåstående är endast tillåtet om det finns en vetenskaplig grund för det och att påståendet finns med i en gemenskapsförteckning. Det är EUkommissionen som beslutar vilka hälsopåståenden som är tillåtna. Det är ofta svårt att avgöra utifrån märkningsuppgifterna om hälsopåståenden följer regelverket. För detta krävs att företaget kompletterar med dokumentation. Medicinska påståenden är en anledning till att produkter kan klassas som läkemedel. Gränsdragningen mellan hälsopåståenden och medicinska påståenden är inte glasklar. Bedömningen är svår och i vissa fall behöver läkemedelsverket kontaktas för ett klargörande. En av produkterna i projektet kom att klassas som läkemedel av läkemedelsverket utifrån medicinska påståenden. Hälsopåståenden som finns med i gemenskapsförteckningen och vid första anblicken bedöms vara tillåtna kan anses vara medicinska eftersom läkemedelklassificering görs nationellt. Det är alltid läkemedelsverket som avgör vad som är ett läkemedel. I en av produkterna ingick mariatistel som är en välkänd medicinalväxt. Denna produkt klassades som läkemedel av läkemedelsverket. Det innebär att produkten är otillåten. I några produkter ingick ingredienser som fanns upptagna i EFSA:s lista över växter eller växtdelar som kan vara olämpliga i livsmedel/innehålla olämpliga ingredienser. Företaget har ansvaret för att livsmedel de säljer är säkra och inte innebär någon risk för konsumenten. 8 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

11 Det är av avgörande betydelse att kommunikationen fungerar mellan kommunen, livsmedelsverket och läkemedelsverket. Kosttillskott och läkemedel är nära varandra. Skillnaderna kan vara dosen eller påstådda effekter. Varje produkt är unik och det kan finnas behov av yttrande eller stöd från de olika myndigheterna för att den slutliga bedömningen ska bli korrekt. Vi tror att kommande kontroller gällande märkning av kosttillskott kommer att medföra tidskrävande arbete. Det krävs inhämtande av kunskap och en väl fungerande kommunikation mellan inspektörerna. Det kan därför vara en fördel att kontrollen genomförs av ett begränsat antal inspektörer. Det är inte tillåtet att sälja livsmedel som inte uppfyller märkningsreglerna. Därför kommer beslut om sanktion att tas för produkter med bristande märkning. Besluten riktas till de enskilda butikerna. Kommuner som har tillsyn över ansvariga leverantörer/importörer kommer att informeras. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 9

12 Bilaga Prestationshöjande preparat NO2 Caps, 120 kapslar, Sport & Fitness Nordic, Vällingby Obligatoriska märkningsuppgifter Otydlig rekommenderad daglig dos. Mängder av ämnen saknas för den dagliga dosen. Ofullständig ingrediensförteckning. Det framgår inte vad BCAA eller MCT är för något. Funktionsnamn saknas för tillsats. Mängddeklarationen är inte lätt att förstå. Uppgift saknas om mängden (i procent) av AKG, BCAA och L-Glutamin i produkten som helhet. Mängd (andelen) av karaktärsgivande ingredienser som framhävs i märkningen ska anges. Frivillig märkning - hälsopåståenden kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåståenden som anges på märkningen: maximal muskeltillväxt ökad muskeltillväxt, maximal återhämtning och förlängd muskelpump ökad återhämtning och uthållighet höjer tillväxthormonnivåerna på ett naturligt sätt förlängd muskelpump ökat blodflöde ger bättre transport av näringsämnen Övrig vilseledande märkning Ordet Näringsinformation som anges för mängden fettsyror anses vilseledande eftersom en näringsdeklaration ska innehålla mer information än bara fettinnehållet. 10 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

13 Viktminskningspreparat Äppelvinäger, Nyform i Sverige AB, Gustavsberg Obligatoriska märkningsuppgifter Funktionsnamn saknas för tillsatserna i ingrediensförteckningen. Ingående mineral (krompolynicotinat) finns inte med i de förteckningar över föreningar som är tillåtna att tillsättas i kosttillskott. (EG) 1170/2009 bilaga II. Mängd av de näringsämnen eller andra ämnen (aktiv substans) som ingår i den rekommenderade dagliga dosen saknas. Frivillig märkning - hälsopåståenden kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåstående som anges på märkningen:, dessutom bidrar krom till balansen av insulin och blodsockret. Glukomanna är gelbildande fibrer som ger snabbare mättnadskänsla utan att tillföra oönskade kalorier och används därför som hjälpmedel vid viktreduktion och matsmältning. Vitaminer/och eller mineraler Cal-Mag 2:1 Citrate, PharmaNatura AB Följande avvikelser konstaterades gällande obligatoriska märkningsuppgifter: Funktionsnamn saknas för tillsatserna E460, E418 och E261 i ingrediensförteckningen. Antiklumpmedel är felaktigt funktionsnamn. Istället ska klumpförebyggande medel anges. Mängdangivelse saknas för de örter som ingår i produkten. Mängdangivelse av näringsämnen saknas för den lägsta dagliga dosen. Fel enhet används vid mängdangivelse för vitamin D. Enhet ska anges i µg. Eventuellt innehåll av olämpliga ingredienser: Produkten innehåller alfalfablad och persilja för vilka det finns restriktioner enligt ESCO-listan (EFSA scientific cooperation report).vad finns det för kontroll för att substanserna inte är olämpliga/finns i olämplig mängd i produkten? Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 11

14 Hälsopåståenden: kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåståenden som anges på märkningen: Magnesium är en nyckelsubstans i många enzymsystem. Kalcium behövs för nervsystemet, muskulaturen och blodets levringsförmåga. Kalcium ger tillsammans med fosfor och magnesium hårdhet och styrka åt skelett och tänder. Magnesium behövs för nervsystemet, muskulaturen och skelettet samt för att ta hand om kolhydrater i kroppen. Kalciumstillskott i form av kalciumcitrat kan rekommenderas till personer med lite magsyra. Silicea OPriginal Kiselgel, 200 ml, Octean AB, Göteborg Produkten klassas som läkemedel. Basica Compact, 120 tabletter, Biosan AB, Söderhamn Obligatoriska märkningsuppgifter Otydlig ingrediensförteckningen. Siliciumdioxid bör benämnas som kiseldioxid. Saknas uppgift om att kosttillskott inte bör användas som alternativ till en varierad kost. Förvaringsanvisning saknas. Mängdangivelse saknas för både den högsta och lägsta dosen. Frivillig märkning - hälsopåståenden kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåståenden som anges på märkningen: för en väl avvägd syra- basbalans kalcium och magnesium leder till en harmonisering av syra- basbalansen 12 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

15 Övrig vilseledande märkning En stor del av texten vilseleder konsumenten att tro att en varierad kost inte är en fullvärdig kost. Exempel genom en felaktig näring, Spårelementen bidrar till att du får en fullvärdig kost Bio-Selen + Zink, 90 tabletter, Pharma Nord, Spånga Obligatoriska märkningsuppgifter I ingrediensförteckningen anges vitaminer endast med föreningens namn. Även vitaminens beteckning (ex. vitamin A) ska framgå. Majsprotein deklareras som en tillsats i ingrediensförteckningen. Majsprotein är inte godkänt som en tillsats. Frivillig märkning - hälsopåståenden kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåståenden som anges på märkningen: det ideala antioxidant-komplexet Berocca Performance, apelsinsmak, 15 brustabletter, Bayer AB, Solna Obligatorisk märkning Funktionsnamn saknas för polysorbat 60. I ingrediensförteckningen saknas uppgift som förklarar vilken vitamin det är. Exempel vitamin (askorbinsyra) ska anges som vitamin C (askorbinsyra) eller vitamin (vitamin C). Enheten för mängden vitamin B3 ska vara mg NE och inte mg som det står på märkningen. Frivillig märkning -hälsopåståenden kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåståenden som anges på märkningen: minska risken för stressrelaterade symptom Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 13

16 ökar din förmåga att prestera på topp genom att optimera koncentrationen och förmågan att fokusera och tänka klart hjälpa kroppen att på ett naturligt sätt klara perioder av fysisk eller psykisk belastning hjälper dig att hantera stress ökar din förmåga att prestera på topp Övrig vilseledande märkning Exempel på vilseledande påståenden som finns på märkningen: har dokumenterad effekt. Varje hälsopåstående ska kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation och inget som särskiljer denna produkt från andra. Multitabs Vitamin D3, 180 tabletter, Ferrosan AB, Malmö Obligatorisk märkning Enheten mcg är vilseledande. Det ska stå μg. Frivillig märkning -hälsopåståenden kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåståenden som anges på märkningen: normal funktion immunförsvaret normal benstomme bidrar till immunförsvarets funktion och normal muskelfunktion samt upptaget av kalcium för att upprätthålla en normal benstomme Bone Supply, 200 tabletter, Elexir Nordiska AB, Stockholm Obligatoriska märkningsuppgifter Tillsatser anges utan funktionsnamn. I ingrediensförteckningen anges vitaminer endast med föreningens namn. Även vitaminens beteckning (ex. vitamin A) ska framgå. 14 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

17 Frivillig märkning - hälsopåståenden kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåståenden som anges på märkningen: stärker benstommen bra för hud, hår och naglar Övrigt Eventuell otillåtet mineralämne Det framgår inte vilket mineralämne med kalcium som ingår i korallkalcium. Endast mineralämnen listade i bilaga II förordning (EG) nr 1170/2009 beträffande förteckningarna över vitaminer och mineralämnen och former av dessa som får tillsättas i livsmedel, inbegripet kosttillskott får användas i kosttillskott. Omega-3-fettsyror Efamol, Maxmedica AB Obligatoriska märkningsuppgifter Funktionsnamn saknas för tillsatsen glycerin. Ej korrekt enhet för vitamin E. Det skall anges i mg α-te. Mängdangivelse för ingående näringsämnen saknas för den högre dagsdosen. Frivillig märkning - hälsopåståenden kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåstående som anges på märkningen: Innehåller vitamin E, en antioxidant som hjälper till att hålla huden frisk. GLA är nödvändig för att upprätthålla en hormonell balans och frisk hud. Övrig vilseledande märkning förblir i sin mest naturliga form. Uttrycket är vilseledande i enlighet med 5a (LIVSFS 2004:27) Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 15

18 ger upp till 33% mer GLA än andra oljor Detta är ospecificerat och vilseledande. Det följer inte heller villkoren för näringspåstående enligt bilagan i förordning (EG) nr 1924/2006. rekommenderas för att bygga upp kroppens depåer av de ingående fettsyrorna, sammansatta för att säkerställa ditt dagliga intag av essentiella fettsyror Konsumenten vilseleds att tro att det inte räcker med en varierad kost. Omega 7, 60 kapslar, Life Sverige Obligatoriska märkningsuppgifter Uppgift om att kosttillskott inte bör användas som alternativ till en varierad kost saknas. På förpackningen står Tänk på vikten av en balanserad kost och en hälsosam livsstil vilket inte bedöms inte ha likvärdig betydelse som ovan. Frivillig märkning - hälsopåståenden kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåståenden som anges på märkningen: hålla slemhinnor i exempelvis mun och ögon smidiga och starka Eye q, 180 kapslar, iqmedical AB, Malmö Obligatorisk märkning Mängden vitamin E anges felaktigt med enheten mg. Rätt enhet är mg α-te. Frivillig märkning -hälsopåståenden kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåståenden som anges på märkningen: Innehåller fettsyror värdefulla för hjärnans normala funktioner Dessa fettsyror är bland annat viktiga för hjärnans normala funktioner 16 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

19 Övrig vilseledande märkning Exempel på vilseledande påståenden som finns på märkningen: Ordet Näringsinformation anses vilseledande eftersom det lätt kan förväxlas med näringsvärdesdeklaration, vilket syftar på mer än bara fettinnehållet. Beteckningen Fiskolja (omega-3) anses vilseledande eftersom konsumenten kan tro att dessa ämnen är varandras motsvarighet. en unik sammansättning och innehåller en unik och välbalanserad sammansättning av fettsyror. Från naturen, utvecklad av experter Fiskoljan i eye q innehåller den högsta mängd EPA som naturen själv kan tillhandahålla Bygga upp rätt fettsyranivå. Konsumenten vilseleds att tro att det inte räcker med en varierad kost. passar alla åldrar, för hela familjen samtidigt som det står bör ej användas av gravida, ammande, barn under 3 år Omega-3 Sälolja, 300 ml, OTC Egenvård AB, Huskvarna Obligatoriska märkningsuppgifter Uppgift saknas om mängden (i procent) sälolja i produkten som helhet. Mängden av ingredienser som framhävs genom exempelvis produktnamnet ska anges. Mängdangivelse saknas för både den högsta och lägsta dosen. Tillsatser anges med ofullständigt funktionsnamn, d.v.s. ordet antioxidant ska ändras till antioxidationsmedel. Frivillig märkning - hälsopåståenden kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåståenden som anges på märkningen: Sälolja har visat sig ha stora hälsofördelar nödvändiga Omega-3 fettsyrornas egenskaper är viktiga för kroppens optimala funktion Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 17

20 Övrig vilseledande märkning Det är inte tillåtet med vilseledande märkning. Om säljande uttryck används i märkningen utan att dessa förklaras riskerar konsumenten att vilseledas. Exempel på säljande uttryck (vilseledande) som finns på märkningen: Sälolja innehåller den unika fettsyran DPA få hittills kända källor av fettsyran DPA unik sammansättning mycket bra upptagningsförmåga. Det är en förutsättning att ämnen i kosttillskott har en bra upptagningsförmåga. Det är inte tillåtet att framhäva egenskaper som alla liknande livsmedel har. Därför anses detta påstående vara vilseledande. Örtpreparat, Membrasin, Hela Pharma Sverige AB Följande avvikelser konstaterades gällande obligatoriska märkningsuppgifter: Mängdangivelse av näringsämnen saknas för den högsta dosen. Enhet saknas vid mängdangivelse för vitamin E. Enhet ska anges i mg α-te. Innehåll är en svårtolkad rubricering. Produktens innehåll framgår redan i ingredienser och mängd av näringsämnen i rekommenderad dos. Följande avvikelser konstaterades gällande frivilliga märkningsuppgifter:..fri från socker... Det är ett näringspåstående. Ett påstående om att ett livsmedel är sockerfritt får endast ske med märkningen sockerfri. Produkten får då högst innehålla 0,5 g sockerarter per 100 g. Membrasin är fri från sötningsmedel och animaliska substanser. Detta är vilseledande märkning enligt 5a LIVSFS (2004:27) Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel. Hälsopåståenden: kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåstående som anges på märkningen: Membrasins positiva inverkan på kroppens slemhinnor, men även hud, är bevisade i en mängd kliniska studier. 18 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

21 First Cleanse, 30 kapslar, Health Choice AB, Lund Obligatoriska märkningsuppgifter Uppgift om ingående näringsämne (aktiv substans) saknas. Uppgift om mängd av ingående näringsämne (aktiv substans) som ingår i den rekommenderade dagliga dosen saknas. Ingrediensförteckningen är ofullständig. Ordet ingrediens saknas. Ingredienser anges inte i fallande ordning. Frivillig märkning - hälsopåståenden kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåståenden som anges på märkningen: ger tarmen det extra stöd den behöver för en daglig funktion, vilket kan göra magen plattare. Kuren renar och förbereder kroppen på ett bättre och sundare liv. ger en mild och effektiv rening av kroppens matsmältningssystem Övrig vilseledande märkning Det är inte tillåtet med vilseledande märkning. Om säljande uttryck används i märkningen utan att dessa förklaras riskerar konsumenten att vilseledas. Exempel på säljande uttryck (vilseledande) som finns på märkningen: naturliga ingredienser Övrigt Eventuellt innehåll av olämpliga ingredienser Grönt te finns med i ESCO listan över växter eller växtdelar som kan vara olämpliga i livsmedel/ innehålla olämpliga substanser. Företaget måste kunna säkerställa genom bland annat vetenskaplig dokumentation att livsmedlet inte innehåller för höga halter av olämpliga substanser. 30 days, 120 tabletter, Pharma Trade Healthcare AB, Spånga Produkten klassas som läkemedel. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 19

22 Tranirin, 100 st, Hela Pharma AB, Falköping Obligatoriska märkningsuppgifter Funktionsnamn saknas för tillsats. Uppgift saknas om mängden (i procent) av tranbär i produkten som helhet. Mängd (andelen) av karaktärsgivande ingredienser som framhävs i märkningen ska anges. Frivillig märkning - hälsopåståenden kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåståenden som anges på märkningen: välgörande för urinvägarna Ingefära, 400 mg/kapsel, Gevita, EuroPharma Sverige AB, Göteborg Obligatorisk märkning Sojaolja, palmolja och kokosolja deklareras som tillsatser under funktionsnamnet fyllnadsmedel. Dessa ämnen är inte godkända som tillsatser. Övrigt Eventuellt innehåll av olämpliga ingredienser Ingefära finns med i EFSA:s lista över växter eller växtdelar som kan vara olämpliga i livsmedel/ innehålla olämpliga substanser. Företaget måste kunna säkerställa genom bland annat vetenskaplig dokumentation att livsmedlet inte innehåller för höga halter av olämpliga substanser. Rysk rot, 40 tabletter, Örtmedicinska Institutet, Göteborg Obligatoriska märkningsuppgifter Beteckningen Kosttillskott saknas. Uppgift saknas om att rekommenderad daglig dos inte ska överskrida. Uppgift saknas om att kosttillskott inte bör användas som alternativ till en varierad kost. Ingrediensförteckningen är ofullständig. Det framgår inte vilka ingredienser som ingår i tabletthjälpmedel. 20 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

23 Mängder av ämnen som ingår i den rekommenderade dagliga dosen saknas. Mängder ska anges för både den högsta och lägsta dosen. Frivillig märkning - hälsopåståenden kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Exempel på hälsopåståenden som anges på märkningen: utpräglad förmåga att stärka kroppens funktioner, öka orken och påskynda återhämtningen bidra till att bibehålla kroppens naturliga försvar för ökad fysisk ork och vitalitet Övrig vilseledande märkning Det är inte tillåtet med vilseledande märkning. Om säljande uttryck används i märkningen utan att dessa förklaras riskerar konsumenten att vilseledas. Exempel på säljande uttryck (vilseledande) som finns på märkningen: standardiserat och medicinskt dokumenterat extrakt har ej genomgått för läkemedel föreskriven kontoll Detta påstående antyder att produkten klassas som läkemedel. Övrigt Eventuellt innehåll av olämpliga ingredienser Schisandra finns med i EFSA:s lista över växter eller växtdelar som kan vara olämpliga i livsmedel/ innehålla olämpliga substanser. Företaget måste kunna säkerställa genom bland annat vetenskaplig dokumentation att livsmedlet inte innehåller för höga halter av olämpliga substanser. Övrigt Glukosamin, Naturell AB Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 21

24

25 Publikationer utgivna av Göteborgs Miljöförvaltning Rapporter (ISSN ): R 2011:1 Årsrapport 2010 R 2011:2 Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm R 2011:3 Metaller i vattendrag 2011 R 2011:4 Inventering av hasselmus Muscardinus avellanarius i Göteborgs kommun 2010 R 2011:5 Fjärilsprojekt 2010 Fjärilar i undervisning och naturvård R 2011:6 Marin flora på hårdbotten en inventering i Göteborg 2010 R 2011:7 Metaller i vallgravsfisk R 2011:8 REACH och kunskap om kemikalier i textila varor i handeln. Ett delprojekt inom Giftfritt Göteborg R 2011:9 Förstudie om hårfärgningsmedel i hårvårdssalonger. Ett delprojekt inom Giftfritt Göteborg R 2011:10 Årsrapport Luftkvalitén i göteborgsområdet 2010 R 2011:11 Tillsyn av fastighetsägare i Bergsjön R 2011:12 Kemikalier i varor tillsyn hos sko- och möbelhandel. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm R 2011:13 Kemikalier i byggvaror - tillsyn hos återförsäljare. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm R 2011:14 Miljörapport En beskrivning av miljötillståndet i Göteborg R 2011:15 Kontroll av kosttillskott 2010 R 2010:1 Årsrapport R 2010:2 Bottenfauna - En undersökning av limnisk bottenfauna i Göteborgs kommun 2009 R 2010:3 Metaller i vattendrag 2009 R 2010:4 Ålgräs och grundbottenfauna - tre undersökningar i Göteborg 2009 R 2010:5 Giftfritt Göteborg. Uppföljning av delprojekt och aktiviteter R 2010:6 Årsrapport Luftföroreningar Mätningar i Göteborgsområdet. R 2010:7 Budget 2010 R 2010:8 Påverkan genom dialog -en utvärdering av dialogprojektet om textilier. Ett delprojekt inom Giftfritt Göteborg R 2010:9 Livsmedelskontroll i förskolor R 2010:10 Miljörapport En beskrivning av miljötillståndet i Göteborg R 2010:11 Fiskprojekt 2009 R 2010:12 Släng mindre mat - vinst för miljö och ekonomi. 11 stadsdelars arbete för att minska matsvinnet R 2010:13 Bilavfettning - dags att välja grönt. Ett delprojekt inom Giftfritt Göteborg R 2009:1 Årsrapport 2008 R 2009:2 Bottenfauna. En undersökning av botte faunan i sötvatten i Göteborgs kommun 2008 R 2009:3 Metaller i vattendrag. En undersökning av metallhalter i vattenmossa i Göteborg 2008 R 2009:4 Årsrapport Luftföroreningar. Mätningar i Göteborgsområdet 2008 R 2009:5 Biologisk övervakning av nätsnäckor i småbåtshamnar R 2009:6 Projekt Säveån 2008 R 2009:7 Utfasningsämnen hos tillståndspliktiga verksamheter - förekomst och möjligheter till substitution R 2009:8 Analyser av kemikalier i varor. Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg R 2209:9 Antibakteriella ämnen i varor en undersökning av butikssortiment och kunskap om kemikalier i varor Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg R 2009:10 Miljömål i bild - erfarenheter och metod R 2009:11 Miljörapport En beskrivning av miljötillståndet i Göteborg R 2009:12 Förstudie lekplatsutrustning. En inventering av utbudet av lekplatsutrustning enligt ramavtalet för Göteborgs Stad. Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg. R 2009:13 Sandödlor och småkryp. Fyra undersökningar i Göteborg 2009.

26

VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012. Livsmedelskontroll av kosttillskott. Lena Lidö och Haileselassie Yibrah

VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012. Livsmedelskontroll av kosttillskott. Lena Lidö och Haileselassie Yibrah VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012 Livsmedelskontroll av kosttillskott Lena Lidö och Haileselassie Yibrah Livsmedelskontroll av kosttillskott Lena Lidö och Haileselassie

Läs mer

Offentlig kontroll av kosttillskott i Vellinge kommun 2012-2013

Offentlig kontroll av kosttillskott i Vellinge kommun 2012-2013 2013-09-19 Tillväxt och samhällsbyggnad Jonas Leo Jonas Andermyr Dnr 2013/1731 Miljö och Byggnadsnämnden Offentlig kontroll av kosttillskott i kommun 2012-2013 Postadress VELLINGE KOMMUN 235 81 Besöksadress

Läs mer

Kosttillskott Kontroll av märkningen på apotek och hälsokost

Kosttillskott Kontroll av märkningen på apotek och hälsokost Kosttillskott Kontroll av märkningen på apotek och hälsokost Miljö- och byggnadskontoret Västerviks kommun rapport 2:2012 Miljö 2012-10-18 Inledning Inför planeringen för år 2012 beslutades att delar av

Läs mer

Kosttillskott. projekt märkning. miljöförvaltningen

Kosttillskott. projekt märkning. miljöförvaltningen miljöförvaltningen postadress 501 80 Borås besöksadress Sturegatan 42 tfn 033-35 30 00 e-post miljo@boras.se webbplats Livsmedelskontroll boras.se/livsmedel Kosttillskott projekt märkning Bakgrund Försäljningen

Läs mer

Du ansvarar för dina kosttillskott

Du ansvarar för dina kosttillskott Du ansvarar för dina kosttillskott Till dig som tillverkar eller säljer kosttillskott I detta informationsblad kan du som livsmedelsföretagare läsa om kosttillskott. Informationen ger en överblick över

Läs mer

Du ansvarar för dina kosttillskott

Du ansvarar för dina kosttillskott Du ansvarar för dina kosttillskott Till dig som tillverkar eller säljer kosttillskott I detta informationsblad kan du som livsmedelsföretagare läsa om kosttillskott. Informationen ger en överblick om vilka

Läs mer

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration Ägg Vägledning för näringsdeklaration Livsmedelsverket har analyserat och fastställt nya näringsvärden för konventionella och ekologiska ägg. De nya näringsvärdena ersätter tidigare värden, vid näringsdeklaration

Läs mer

Nyckeltal för klimatpåverkan från tallrikssvinn. Miljöförvaltningen R 2011:16. ISBN nr: 1401-2448. Foto: Cecilia Corin

Nyckeltal för klimatpåverkan från tallrikssvinn. Miljöförvaltningen R 2011:16. ISBN nr: 1401-2448. Foto: Cecilia Corin ISBN nr: 1401-2448 R 2011:16 Foto: Cecilia Corin Nyckeltal för klimatpåverkan från tallrikssvinn Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23, 414 59 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Läs mer

Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Kosttillskott. 2013-09-03 av enhetschefen för kontrollstödsenheten 2010-06-22 Vägledning kosttillskott

Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Kosttillskott. 2013-09-03 av enhetschefen för kontrollstödsenheten 2010-06-22 Vägledning kosttillskott Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Kosttillskott Fastställd: Ersätter: 2013-09-03 av enhetschefen för kontrollstödsenheten 2010-06-22 Vägledning kosttillskott Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte och

Läs mer

Svensk Egenvårds regelverk för märkningsbedömning av viktminskningsprodukter

Svensk Egenvårds regelverk för märkningsbedömning av viktminskningsprodukter Reviderad 2015-02-27 Svensk Egenvårds regelverk för märkningsbedömning av viktminskningsprodukter Märkningsbedömningen omfattar endast det som leverantören angivit på förpackningen och som skickats in

Läs mer

Kosttillskott vad, hurdant och varför?

Kosttillskott vad, hurdant och varför? Kosttillskott vad, hurdant och varför? Seminarium om kosttillskott Helsingfors universitets lilla festsal Vad är kosttillskott? Historia Tidigare specialpreparat och näringsämnespreparat (349/1989) Specialpreparat:

Läs mer

Information. Ni ansvarar för era kosttillskott

Information. Ni ansvarar för era kosttillskott Information Ni ansvarar för era kosttillskott BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@ skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Den här broschyren

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott 1 ;

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott 1 ; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter () om kosttillskott 1 ; (H 165) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Föreskrifterna är beslutade

Läs mer

Riktad kontroll. Hälsokostbutiker samt apotek 2009 Fokus på märkning och presentation av kosttillskott

Riktad kontroll. Hälsokostbutiker samt apotek 2009 Fokus på märkning och presentation av kosttillskott MILJÖFÖRVALTNINGEN Riktad kontroll Hälsokostbutiker samt apotek 2009 Fokus på märkning och presentation av kosttillskott En rapport från Miljöförvaltningen Avdelning för livsmedelskontroll Projektgrupp:

Läs mer

Kom till skott med kosttillskott. -Projektrapport Miljösamverkan Skåne

Kom till skott med kosttillskott. -Projektrapport Miljösamverkan Skåne Kom till skott med kosttillskott -Projektrapport Miljösamverkan Skåne 2014-2015 Fastställd 2016-02-29 Version februari 2016 Kom till skott med kosttillskott -Projektrapport Miljösamverkan Skåne 2014-2015

Läs mer

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden IP/03/1022 Bryssel den 16 juli 2003 Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden Europeiska kommissionen antog i dag

Läs mer

Metaller i Vallgravsfisk 2011. Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning. Miljöförvaltningen R 2012:9

Metaller i Vallgravsfisk 2011. Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning. Miljöförvaltningen R 2012:9 ISBN nr: 1401-2448 R 2012:9 Foto: Peter Svenson Metaller i Vallgravsfisk 2011 Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning Miljöförvaltningen Karl Johansgatan

Läs mer

Allmänna principer som skall respekteras om ordalydelsen i ett godkänt hälsopåstående har ändrats.

Allmänna principer som skall respekteras om ordalydelsen i ett godkänt hälsopåstående har ändrats. Livsmedelsverkets översättning 2013-11-13. Enheten för kontrollstöd Allmänna principer som skall respekteras om ordalydelsen i ett godkänt hälsopåstående har ändrats. Rekommendationer som utarbetats av

Läs mer

Sammanfattning.2 1. Vad är kosttillskott 3 2. Livsmedelsföretagets skyldigheter 3 3. Genomförande Inspektion Verksamhet.4 4.

Sammanfattning.2 1. Vad är kosttillskott 3 2. Livsmedelsföretagets skyldigheter 3 3. Genomförande Inspektion Verksamhet.4 4. Sammanfattning.2 1. Vad är kosttillskott 3 2. Livsmedelsföretagets skyldigheter 3 3. Genomförande...4 4. Inspektion..4 4.1 Verksamhet.4 4.2 Spårbarhet...5 4.3 Hållbarhet...5 4.4 Varuseparering/presentation..

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för speciella medicinska ändamål;

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för speciella medicinska ändamål; 20 juli 2016 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för speciella medicinska ändamål; (H 377) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 FÖLJENOT från: inkom den: 29 april 2016 till: Komm. dok. nr: D043783/02 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets

Läs mer

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon Efalex Hälsa för hjärna och ögon Hälsa för hjärna och ögon med omega-3 Essentiella fettsyror är livsnödvändiga för vår hälsa. Vi kan inte tillverka de själva, utan de måste tillföras via vår kost. Fettsyror

Läs mer

Författning: Handels- och industriministeriets förordning om kosttillskott 571/2003 och ändringarna i denna (672/2007)

Författning: Handels- och industriministeriets förordning om kosttillskott 571/2003 och ändringarna i denna (672/2007) IFYLLNINGSANVISNINGAR 1 (5) Anmälan om kosttillskott Augusti 2007 Författning: Handels- och industriministeriets förordning om kosttillskott 571/2003 och ändringarna i denna (672/2007) LIVSMEDELSSÄKERHETSVERKET

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Dnr 2012-13765 Sida 1 (8) 2015-10-23 Handläggare Kristine Fornander Telefon: 08-508 28 817 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-11-17 p. 12 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm i mål nr 16741-14

Läs mer

Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner

Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner På den här sidan hittar du fakta om barnmat, vilka regler som styr området och vilka

Läs mer

Riktad kontroll ; Märkning kontroll av matmäklare, huvudkontor, producenter och lager

Riktad kontroll ; Märkning kontroll av matmäklare, huvudkontor, producenter och lager MILJÖFÖRVALTNINGEN LIVSMEDELSKONTROLLEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-08-15 Handläggare: Helena Storbjörk Windahl Telefon: 08-508 28 908 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-08-30 p.20 Riktad kontroll

Läs mer

2013-05-06 SIDAN 1 PROJEKT 2012. Stockholms stad

2013-05-06 SIDAN 1 PROJEKT 2012. Stockholms stad SIDAN 1 PROJEKT 2012 Stockholms stad Innehåll Projekt 2012 Arbetssätt Resultat av projektet Aktuellt i framtiden SIDAN 2 Projektets omfattning Viktminskningsprodukter och prestationshöjande produkter Fokus

Läs mer

Kosttillskott och livsmedel för särskilda näringsändamål (sär-när)

Kosttillskott och livsmedel för särskilda näringsändamål (sär-när) Kosttillskott och livsmedel för särskilda näringsändamål (sär-när) - i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner. 20 mars 2014 Maja Berggren och Margareta Söderstedt Sammanfattning Under 2013 och början

Läs mer

1(7) 1. Kommissionsbeslut avseende hälsopåståenden baserade på barns utveckling och hälsa (artikel 14.1 b) senast uppdaterad 2012-11-21.

1(7) 1. Kommissionsbeslut avseende hälsopåståenden baserade på barns utveckling och hälsa (artikel 14.1 b) senast uppdaterad 2012-11-21. 1(7) 1 Kommissionsbeslut avseende hälsopåståenden baserade på barns utveckling och hälsa (artikel 14.1 b) senast uppdaterad 2012-11-21 Kategori av påstående Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut,

Läs mer

Kosttillskott eller läkemedel? Tomas Nilsson, apotekare/farm dr

Kosttillskott eller läkemedel? Tomas Nilsson, apotekare/farm dr Kosttillskott eller läkemedel? Tomas Nilsson, apotekare/farm dr tomas.nilsson@mpa.se Upplägg Vad är ett läkemedel? Vad är inte ett läkemedel? Vanliga exempel. Hur kan kommunerna ta hjälp av Läkemedelsverket

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) L 331/8 SV 18.11.2014 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1228/2014 av den 17 november 2014 om godkännande och icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad (Text av betydelse för

Läs mer

Metaller i smycken. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2012:26. ISBN nr: 1401-2448

Metaller i smycken. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2012:26. ISBN nr: 1401-2448 ISBN nr: 1401-2448 R 2012:26 Metaller i smycken Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm Miljöförvaltningen Box 7012, 402 31 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration;

Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration; Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration; (H 132) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

Kontroll av kosttillskott Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner

Kontroll av kosttillskott Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner Kontroll av kosttillskott Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner Syftet med livsmedelslagstiftningen är att skydda människors liv och hälsa, och att se till att de inte blir vilseledda

Läs mer

Importera färdigförpackade livsmedel

Importera färdigförpackade livsmedel Importera färdigförpackade livsmedel Information till dig som vill importera/föra in livsmedel Starta verksamheten I den här broschyren kan du som vill importera eller föra in och sälja färdigförpackade

Läs mer

1(6) 1. Kommissionsbeslut avseende hälsopåståenden baserade på barns utveckling och hälsa (artikel 14.1 b) översikt uppdaterad 2010-11-30.

1(6) 1. Kommissionsbeslut avseende hälsopåståenden baserade på barns utveckling och hälsa (artikel 14.1 b) översikt uppdaterad 2010-11-30. 1(6) 1 Kommissionsbeslut avseende hälsopåståenden baserade på barns utveckling och hälsa (artikel 14.1 b) översikt uppdaterad 2010-11-30 Kategori av påstående Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut,

Läs mer

allmän orientering. RäTsakterna (ej utömmande) Närings- och hälsopåståenden för livsmedel. IMK 18 april 2016 Omar Baki

allmän orientering. RäTsakterna (ej utömmande) Närings- och hälsopåståenden för livsmedel. IMK 18 april 2016 Omar Baki Närings- och hälsopåståenden för livsmedel IMK 18 april 2016 Omar Baki Närings- och hälsopåståenden för livsmedel allmän orientering stödjer magens välbefinnande RäTsakterna (ej utömmande) Allmänna märkningsregler

Läs mer

Weightmanagement. 2009 V2.0 WMM kurz Jan2009 NUR FÜR INTERNE SCHULUNGEN! Seite 1

Weightmanagement. 2009 V2.0 WMM kurz Jan2009 NUR FÜR INTERNE SCHULUNGEN! Seite 1 Weightmanagement 2009 V2.0 WMM kurz Jan2009 NUR FÜR INTERNE SCHULUNGEN! Seite 1 Övervikt har många orsaker! Mat + Dryck Psyke Rörelse Försurning Övervikt Generna Stress Omgivning Hormoner 2009 V2.0 WMM

Läs mer

Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut, och villkor för tillåtna påståenden EJ TILLÅTET Q /2010

Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut, och villkor för tillåtna påståenden EJ TILLÅTET Q /2010 1(6) 1 Kommissionsbeslut avseende hälsopåståenden baserade på barns utveckling och hälsa (artikel 14.1 b) översikt uppdaterad 2011-02-04 Kategori av påstående Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut,

Läs mer

- livsmedel avsedda att användas i energibegränsad kost för viktminskning;

- livsmedel avsedda att användas i energibegränsad kost för viktminskning; Livsmedelsverkets föreskrifter om vissa livsmedel avsedda att användas i energibegränsad kost för viktminskning; 1 1 (H 376) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets föreskrifter om kompletta kostersättningar för viktkontroll; (H XX) Utkom från trycket beslutade. Med stöd av 2,6 och 7 livsmedelsförordningen

Läs mer

Bli en detektiv i mataffären

Bli en detektiv i mataffären Bli en detektiv i mataffären Energi Energin i maten vi äter kommer i huvudsak från de tre näringsämnena protein, fett och kolhydrater men också från alkohol. Energi innehållet i den mat vi äter mäts i

Läs mer

1(8) 1. Kommissionsbeslut avseende hälsopåståenden baserade på barns utveckling och hälsa (artikel 14.1 b) översikt uppdaterad

1(8) 1. Kommissionsbeslut avseende hälsopåståenden baserade på barns utveckling och hälsa (artikel 14.1 b) översikt uppdaterad 1(8) 1 Kommissionsbeslut avseende hälsopåståenden baserade på barns utveckling och hälsa (artikel 14.1 b) översikt uppdaterad 2011-05-16 Kategori av påstående Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut,

Läs mer

Kontroll av information på förpackade livsmedel

Kontroll av information på förpackade livsmedel Rapport Fastställd 2017-xx-xx Kontroll av information på förpackade livsmedel Rapport från länsgemensamt kontrollprojekt 2016 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se.

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets föreskrifter om kompletta kostersättningar för viktkontroll; beslutade den 30 maj 2016. LIVSFS 2016:11 Utkom från trycket den 9 juni

Läs mer

Branschstöd för närings- och hälsopåståenden

Branschstöd för närings- och hälsopåståenden Asp-symposium 20 nov 2013 Branschstöd för närings- och hälsopåståenden - vem, vad och till vilken nytta? Susanne Bryngelsson fil dr, vd SNF Swedish Nutrition Foundation Egenåtgärdsprogrammet Frivilligt

Läs mer

Livsmedelskontroll i förskolor 2009

Livsmedelskontroll i förskolor 2009 Livsmedelskontroll i förskolor 2009 R 2010:9 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! För att bli trovärdiga i vår roll som tillsynsmyndighet måste vi visa att vi ställer krav på oss

Läs mer

Transplantering av lunglav Lobaria pulmonaria. i sex skogsbestånd i Göteborg 1994 2011. Miljöförvaltningen R 2012:7. ISBN nr: 1401-2448

Transplantering av lunglav Lobaria pulmonaria. i sex skogsbestånd i Göteborg 1994 2011. Miljöförvaltningen R 2012:7. ISBN nr: 1401-2448 ISBN nr: 1401-2448 R 2012:7 Transplantering av lunglav Lobaria pulmonaria i sex skogsbestånd i Göteborg 1994 2011 Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23, 414 59 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Läs mer

Kontroll märkning av hälsokostprodukter 2012

Kontroll märkning av hälsokostprodukter 2012 Dnr: 2013-3883 Kontroll märkning av hälsostprodukter 2012 Utförd av Miljökontoret i Jönköpings kommun Skriven av Jessica Svensson 2013-10-01 Inledning Hälsostprodukter finns att köpa på många ställen,

Läs mer

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag It s in our nature För oss i Eqology är naturen en essentiell drivkraft i och runt omkring oss en kraft som inspirerar oss till att uppnå stora saker. Vi kaller det Naturally Driven. Baserat på denna filosofi

Läs mer

1(8) 1. Kommissionsbeslut avseende hälsopåståenden baserade på barns utveckling och hälsa (artikel 14.1 b) översikt uppdaterad 2011-05-16.

1(8) 1. Kommissionsbeslut avseende hälsopåståenden baserade på barns utveckling och hälsa (artikel 14.1 b) översikt uppdaterad 2011-05-16. 1(8) 1 Kommissionsbeslut avseende hälsopåståenden baserade på barns utveckling och hälsa (artikel 14.1 b) översikt uppdaterad 2011-05-16 Kategori av påstående Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut,

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV A7-0109/292. Ändringsförslag. Renate Sommer för PPE-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV A7-0109/292. Ändringsförslag. Renate Sommer för PPE-gruppen 9.6.2010 A7-0109/292 292 Artikel 2 punkt 2 led eb (nytt) eb) hantverksmässigt framställda livsmedel: livsmedel som framställts direkt för konsumenten i ett företag som i enlighet med nationell närings-

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål;

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 (H 371) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna

Läs mer

2013-12-19. Nytt inom livsmedelslagstiftningen inför 2014

2013-12-19. Nytt inom livsmedelslagstiftningen inför 2014 2013-12-19 Nytt inom livsmedelslagstiftningen inför 2014 Välkommen! Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2013-2016 Pengar till areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2) Informationsförordningen

Läs mer

Marin flora på hårdbotten. en inventering i Göteborg 2010. Miljöförvaltningen R 2011:6. ISBN nr: 1401-2448

Marin flora på hårdbotten. en inventering i Göteborg 2010. Miljöförvaltningen R 2011:6. ISBN nr: 1401-2448 ISBN nr: 1401-2448 R 2011:6 Marin flora på hårdbotten en inventering i Göteborg 2010 Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23, 414 59 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Läs mer

Aktiv substans från växtriket Rätt och lätt gällande växtbaserade läkemedel! Erika Svedlund

Aktiv substans från växtriket Rätt och lätt gällande växtbaserade läkemedel! Erika Svedlund Aktiv substans från växtriket Rätt och lätt gällande växtbaserade läkemedel! Erika Svedlund Växtmaterial som aktiv substans t.ex. växtdel extrakt isolerad substans Växtmaterial som aktiv substans t.ex.

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.1.2006 KOM(2006) 2 slutlig 2003/0165 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

Kemikalieveckan 2015

Kemikalieveckan 2015 Miljökontoret Rapport 2015-09-29 Kemikalieveckan 2015 - fokus på barns hälsa och säkerhet Rapporten upprättad av: Linn Andersen Kristin Svee 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund

Läs mer

Pressinformation. Fakta om omega-3

Pressinformation. Fakta om omega-3 Pressinformation Fakta om omega-3 Livsviktiga fettsyror Fett är livsnödvändigt. Det finns olika typer av fettsyror (fett) och de har alla viktiga funktioner att fylla i kroppen, som att bygga upp och reparera

Läs mer

Distribution av färdigförpackad mat inom hemtjänsten. Miljöförvaltningen R 2012:14. ISBN nr: 1401-2448. Foto: Mostphotos

Distribution av färdigförpackad mat inom hemtjänsten. Miljöförvaltningen R 2012:14. ISBN nr: 1401-2448. Foto: Mostphotos ISBN nr: 1401-2448 R 2012:14 Foto: Mostphotos Distribution av färdigförpackad mat inom hemtjänsten Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23, 414 59 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Läs mer

- om klassificeringsarbetet på. Barbro Gerdén Läkare

- om klassificeringsarbetet på. Barbro Gerdén Läkare Piller, plåster, puder och allt annat - om klassificeringsarbetet på Läkemedelsverket Barbro Gerdén Läkare Läkemedelsverket Dagens presentation Allmänt om klassificering Tolkningsföreträdet för läkemedelsdefinitionen

Läs mer

De farliga kosttillskotten

De farliga kosttillskotten De farliga kosttillskotten Johan Öhman Föreläsare och utbildare i dopnings- och kosttillskottsfrågor, Bosse och Johan Utbildning. Medförfattare till handbok i antidopingarbetet Ren träning En handbok kring

Läs mer

Livsmedelskontroll i mottagningskök i förskolor, äldreboenden, skolor samt övriga vård- och omsorgsverksamheter i Malmö 2014

Livsmedelskontroll i mottagningskök i förskolor, äldreboenden, skolor samt övriga vård- och omsorgsverksamheter i Malmö 2014 RAPPORT Livsmedelskontroll i mottagningskök i förskolor, äldreboenden, skolor samt övriga vård- och omsorgsverksamheter i Malmö 2014 Antagen av Miljönämnden 2014-05-26 Rapportnr 8/2014 ISSN 1400-4690 Rapporter

Läs mer

(EGT L 276, , s. 40)

(EGT L 276, , s. 40) 1990L0496 SV 20.11.2003 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DIREKTIV av den 24 september 1990 om näringsvärdesdeklaration

Läs mer

Tillsynsrapport Kemikalier i arbets- och profilkläder

Tillsynsrapport Kemikalier i arbets- och profilkläder Sida 1 (5) 2014-03-24 Handläggare Mari Fagerholm Telefon: 08-508 28 163 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-04-08 p. 24 Förvaltningens förslag till beslut 1. Godkänna rapporten 2. Överlämna rapporten

Läs mer

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om ekologisk produktion i storhushåll

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om ekologisk produktion i storhushåll Miljöförvaltningen Livsmedelskontrollen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-08-30 Handläggare Lena Björklund-Stoehr Telefon: 08-508 28 187 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-09-20 p. 12 Yttrande över

Läs mer

Kemikalier i golv. - tillsyn hos återförsäljare. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2011:18

Kemikalier i golv. - tillsyn hos återförsäljare. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2011:18 ISBN nr: 1401-2448 R 2011:18 Foto: Colourbox Kemikalier i golv - tillsyn hos återförsäljare Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23, 414

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 9.6.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 150/71 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 489/2012 av den 8 juni 2012 om tillämpningsföreskrifter för artikel 16 i Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler Apotekets råd om Vitaminer och mineraler Din kropp behöver många olika ämnen för att må bra. Den behöver vatten, proteiner, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Tillsammans ger de dig energi och

Läs mer

Särskilda föreskrifter om sammansättning av livsmedel för speciella medicinska ändamål avsedda för spädbarn

Särskilda föreskrifter om sammansättning av livsmedel för speciella medicinska ändamål avsedda för spädbarn 9 Bilaga 2 (till SLVFS 2000:15) Särskilda föreskrifter om sammansättning av livsmedel för speciella medicinska ändamål avsedda för spädbarn 1. Sådana näringsmässigt kompletta livsmedel för speciella medicinska

Läs mer

Förbud att sälja livsmedel med höga vitamin- och mineralhalter, Kenkou Selfcare AB

Förbud att sälja livsmedel med höga vitamin- och mineralhalter, Kenkou Selfcare AB ECOS268 ver.1.0, 2013-09-17 ECOS_L_förbud_nedkylning Maria Sandfur 021-391379 maria.sandfur@vasteras.se BESLUT ENLIGT DELEGERINGSORDNING Dnr 14:3322-Mhf80 Kenkou Selfcare Rolf Forslund Kvistbergavägen

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål;

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 (H 371) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring; SFS 2013:1054 Utkom från trycket den 17 december 2013 utfärdad den 5 december 2013. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Eviras anvisning 17060/1 sv. Anvisning om tillsynen över näringspåståenden och hälsopåståenden

Eviras anvisning 17060/1 sv. Anvisning om tillsynen över näringspåståenden och hälsopåståenden Eviras anvisning 17060/1 sv Anvisning om tillsynen över näringspåståenden och hälsopåståenden Utarbetad av Marjo Misikangas Sida/sidor 1 / 28 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning och anvisningar...

Läs mer

Ny lagstiftning om livsmedelsinformation till konsumenter. Vad betyder det för onlinehandeln, mobilappar mm?

Ny lagstiftning om livsmedelsinformation till konsumenter. Vad betyder det för onlinehandeln, mobilappar mm? Så möter vi konsumenternas behov av information i framtiden. 28 maj 2013 Ny lagstiftning om livsmedelsinformation till konsumenter. Vad betyder det för onlinehandeln, mobilappar mm? Mona Lauermann Orheden,

Läs mer

Branschstöd för näringspåståenden och hälsopåståenden

Branschstöd för näringspåståenden och hälsopåståenden Livsmedelsföretagens (Li:s) och Svensk Dagligvaruhandels Branschstöd för näringspåståenden och hälsopåståenden november 2010 hälsopåståenden.se BAKGRUND Som ett uttryck för livsmedelsbranschens vilja att

Läs mer

Miljöförvaltningen Livsmedelskontrollen. Handläggare Kristine Fornander Telefon: Remiss från förvaltningsrätten i mål nr

Miljöförvaltningen Livsmedelskontrollen. Handläggare Kristine Fornander Telefon: Remiss från förvaltningsrätten i mål nr Miljöförvaltningen Livsmedelskontrollen Tjänsteutlåtande Sida 1 (11) 2014-09-04 Handläggare Kristine Fornander Telefon: 08-508 28 817 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-09-23, p.8 Yttrande till Förvaltningsrätten

Läs mer

Konsumenträtt - Konsumentvett

Konsumenträtt - Konsumentvett Konsumenträtt - Konsumentvett 2011-09-29 50-70 ton mat! -2-2011-09-29 Vad betyder matkvalitet för dig? - att diskutera Smak Utseende Fräscht Mycket råvaror Fritt från tillsatser Hälsosam Näringsriktig

Läs mer

BioKalcium. Vuxna: A01 // SEK 232 // EUR 25 // PV 29 // BV 29 Barn: A03 // SEK 250 // EUR 27 // PV 31 // BV 31

BioKalcium. Vuxna: A01 // SEK 232 // EUR 25 // PV 29 // BV 29 Barn: A03 // SEK 250 // EUR 27 // PV 31 // BV 31 BioKalcium Kalcium är det mest aktiva och det mest utbredda metalliska macroelementet i den mänskliga kroppen. Kalcium tillverkas inte i kroppen och måste därför erhållas från externa källor. 99 % av kalcium

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 6 september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 26 augusti 2010 till: Rådets generalsekretariat Ärende: Utkast till

Läs mer

Föreläggande från Förvaltningsrätten i mål nr

Föreläggande från Förvaltningsrätten i mål nr Miljöförvaltningen Livsmedelskontrollen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-05-25 Handläggare Amal Shabibi Telefon: 08-508 28 899 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-06-16, p.12 Yttrande till Förvaltningsrätten

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 maj 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 maj 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 4 maj 2016 (OR. en) 8681/16 DENLEG 41 AGRI 240 SAN 173 FÖLJENOT från: inkom den: 4 maj 2016 till: Komm. dok. nr: D044599/02 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets generalsekretariat

Läs mer

Importera färdigförpackade livsmedel

Importera färdigförpackade livsmedel Importera färdigförpackade livsmedel Information till dig som vill importera färdigförpackade livsmedel Starta verksamheten I den här broschyren kan du som vill importera och sälja färdigförpackade livsmedel

Läs mer

Märkning av färdigförpackade livsmedel

Märkning av färdigförpackade livsmedel Märkning av färdigförpackade livsmedel Information till dig som märker färdigförpackade livsmedel Märkning av färdigförpackade livsmedel I den här broschyren finns information för dig som ansvarar för

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelsinformation; (H 125) Utkom från trycket 15 oktober 2014 beslutade den 6 oktober 2014. Med stöd av 2, 6 och

Läs mer

Dokument 11646/03 DENLEG 44 SAN 162 CODEC 1024

Dokument 11646/03 DENLEG 44 SAN 162 CODEC 1024 Slutlig Bilaga 1 Rådspromemoria EPSCO-rådet den 2-3 juni 2005 Jordbruksdepartementet 2005-05-20 Livsmedels- och djurenheten Monika Schere Tfn 08-405 13 15 e-post: monika.schere@agriculture.ministry.se

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning av vissa livsmedel; 1

Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning av vissa livsmedel; 1 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning av vissa livsmedel; 1 (H 135) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version

Läs mer

Kemikalier i varor tillsyn hos sko- och möbelhandel. Miljöförvaltningen R 2011:12. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm

Kemikalier i varor tillsyn hos sko- och möbelhandel. Miljöförvaltningen R 2011:12. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm ISBN nr: 1401-2448 R 2011:12 Foto: Mostphotos Kemikalier i varor tillsyn hos sko- och möbelhandel Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23,

Läs mer

Minnesanteckningar Projekt Kosttillskott

Minnesanteckningar Projekt Kosttillskott 01054 1(5) Projekt Kosttillskott : 2013-03-20 Tid: 9.00-14.30 Plats: Resultatet, Utvecklingscentrum, Region Halland Deltagare: Marianne Löfgren, Kungsbacka Carina Holm, Kungsbacka Annika Gustafsson, Falkenberg

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument D034098/02. Bilaga: D034098/ /14 /ss DGB 4B. Europeiska unionens råd Bryssel den 23 juli 2014 (OR.

För delegationerna bifogas dokument D034098/02. Bilaga: D034098/ /14 /ss DGB 4B. Europeiska unionens råd Bryssel den 23 juli 2014 (OR. Europeiska unionens råd Bryssel den 23 juli 2014 (OR. en) 12140/14 DENLEG 135 AGRI 512 SAN 296 FÖLJENOT från: inkom den: 22 juli 2014 till: Komm. dok. nr: D034098/02 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2002:47) om märkning av vissa livsmedel; (H 135) Utkom från trycket den 7 april 2003

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 maj 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 maj 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 12 maj 2016 (OR. en) 8540/16 ADD 1 REV 1 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 FÖLJENOT från: inkom den: 10 maj 2016 till: Europeiska kommissionen Rådets generalsekretariat Komm.

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning av vissa livsmedel; 1

Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning av vissa livsmedel; 1 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning av vissa livsmedel; 1 (H 135) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version

Läs mer

Läsa och förstå text på förpackningar

Läsa och förstå text på förpackningar 1(5) BRA MAT Läsa och förstå text på förpackningar Producerat av DIETISTERNA i Region Skåne 2007-06 2(5) Inledning Genom att läsa texten på livsmedelsförpackningar fås information om produktens innehåll.

Läs mer

Hårfärgskoll 2014. Information och tillsyn i Hörby kommun. Nationellt tillsynsprojekt. Rapport 2015-02 Miljökontoret

Hårfärgskoll 2014. Information och tillsyn i Hörby kommun. Nationellt tillsynsprojekt. Rapport 2015-02 Miljökontoret M Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 80 00 Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se www.horby.se Hårfärgskoll 2014 Nationellt tillsynsprojekt Information och tillsyn i Hörby

Läs mer

Märkning av kosttillskott Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner

Märkning av kosttillskott Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner Märkning av kosttillskott Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner Det ställs speciella krav på hur kosttillskott ska märkas. Reglerna gäller utöver de märkningsregler som berör alla livsmedel.

Läs mer

Livsmedelskontroll av kosttillskott 2012

Livsmedelskontroll av kosttillskott 2012 RAPPORT Livsmedelskontroll av kosttillskott 2012 Antagen av Miljönämnden 2013-04-29 Rapportnr 6/2013 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna fr.o.m. 2008: 01/2008 Livsmedelskontroll av julbord

Läs mer

Revision - märkning Hösten 2012

Revision - märkning Hösten 2012 2012-4750 Revision - märkning Hösten 2012 Utförd av Miljökontoret i Jönköpings kommun Skriven av Johanna Sandberg Larsson 2013-01-07 Inledning Under 2012 bedrevs delar av den planerade livsmedelskontrollen

Läs mer

Analyser av bly, kadmium och ftalater i leksaker

Analyser av bly, kadmium och ftalater i leksaker Analyser av bly, kadmium och ftalater i leksaker Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg R 2008:6 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan

Läs mer

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8 MAT OCH HÄLSA Hem- och konsumentkunskap år 8 Mål med arbetsområdet Kunna namnge de sex näringsämnena och veta vilka som ger oss energi Ha kännedom om begreppet energi; vad det behövs för, vilka mått som

Läs mer