Prevention av ohälsosamma kostvanor Reumatologi Läkares samtal om levnadsvanor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prevention av ohälsosamma kostvanor Reumatologi Läkares samtal om levnadsvanor"

Transkript

1 Prevention av ohälsosamma kostvanor Reumatologi Läkares samtal om levnadsvanor Samarbetsprojekt SoS och SLS levnadsvaneprojektet inom SRF

2 Socialstyrelsens (SoS) Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder handlar om hur hälso- och sjukvården skall arbeta sjukdomsförebyggande vad gäller rökning, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma kostvanor. Det finns vetenskapligt underlag för att läkares samtal om levnadsvanor både har god effekt och är kostnadseffektiva (A). Kriterier för ohälsosamma kostvanor Kostindex räknas fram utifrån frågorna: Hur ofta äter du grönsaker/rotfrukter, frukt/bär, fisk/skaldjur, kaffebröd/choklad/godis/chips/läsk/saft? Frågorna har som mål att fånga kostvanor och vara enkla att besvara (B). De bygger på frekvens och inte kvantitet. 0-4 p i kostindex av 12 möjliga definierar kostvanorna som ohälsosamma. De Nationella riktlinjerna förordar kvalificerad rådgivning vid ohälsosamma kostvanor vilket innebär en teoribaserad och strukturerad dialog mellan patient och särskilt utbildad personal (B). Kostindex Fråga patienten hur hon/han brukar göra. Markera ett svarsalternativ per fråga! 1. Hur ofta äter du grönsaker och/eller rotfrukter (färska, frysta eller tillagade)? Två gånger per dag eller oftare (3p) En gång per dag (2p) Några gånger i veckan (1p) En gång i veckan eller mer sällan (0p) 2. Hur ofta äter du frukt och/eller bär (färska, frysta, konserverade, juice etc)? Två gånger per dag eller oftare (3p) En gång per dag (2p) Några gånger i veckan 1p) En gång i veckan eller mer sällan (0p) 3. Hur ofta äter du fisk eller skaldjur som huvudrätt, i sallad eller som pålägg? Tre gånger i veckan eller oftare (3p) Två gånger i veckan (2p) En gång i veckan (1p) 4. Hur ofta äter du kaffebröd, choklad/godis, chips eller läsk/saft? Två gånger per dag eller oftare (0p) En gång per dag (1p) Några gånger i veckan (2p) Några gånger i månaden eller mer sällan (0p) En gång i veckan eller mer sällan (3p) Hur ofta äter du frukost? Dagligen Nästan varje dag Några gånger i En gång i veckan veckan eller mer sällan Frukostvanor ger inga poäng i kostindex men ger ytterligare en dimension av matvanorna. Det finns vetenskapligt stöd för att ett regelbundet intag av frukost kan leda till minskat överätande under dagen och till att man väljer mindre energität mat resten av dagen. Regelbundet frukostätande indikerar också en förmåga att planera matvanorna (A) (1, 2) Obs! Poängen ska inte synas då frågan presenteras för patienten. Poängen är till för att beräkna kostindex.

3 REUMATISK SJUKDOM, SAMSJUKLIGHET OCH KOST Kardiovaskulärt perspektiv Patienter med reumatisk sjukdom har en ökad risk att insjukna i hjärtkärlsjukdom (3-5). Detta gäller särskilt: ñ Patienter med Reumatoid Artrit (RA) och persisterande SR/CRP-stegring och/eller extra-artikulära manifestationer (6) ñ Patienter med Systemisk Lupus Erythomatosus (SLE) (7) SRF s arbetsgrupp för kardiovaskulära riskfaktorer föreslår för dessa patienter användandet av en modifierad algoritm vid riskberäkning med hjälp av SCORE. Behandling bör sikta på optimal kontroll av sjukdomsaktivitet, blodtryck och blodfetter samt rökstopp när tillämpligt (C). Såväl observationsstudier som interventionsstudier har visat att kosten kan ha betydelse för hjärt-kärlsjukdom. Så kallad medelhavskost, rik på antioxidanter och med ett gynnsamt förhållande mellan omega-3 och omega-6 minskar risken för insjuknande (8), respektive återinsjuknande i hjärtinfarkt och hjärtdöd (9). Patienter med reumatisk sjukdom har delvis andra uppkomstmekanismer vid utvecklande av hjärt-kärlsjukdom än de man ser i populationen i stort. Man kan dock på goda grunder rekommendera samma kost till patienter med reumatisk sjukdom och kardiovaskulära riskfaktorer som till patienter med hjärt-kärl sjukdom. Osteoporos perspektiv Kronisk inflammatorisk sjukdom, liksom långvarig kortisonbehandling ökar risken för osteoporos och osteoporosrelaterade frakturer. Det är därför viktigt att patienter med reumatisk sjukdom har ett tillräckligt intag av kalcium och Dvitamin. Det rekommenderade dagliga intaget av D-vitamin har nyligen uppgraderats genom de Nordiska näringsrekommendationerna (NNR5) till 10 mikrogram för vuxna och 20 mikrogram för äldre. Låga D-vitamin nivåer har dessutom utpekats som eventuell riskfaktor för flera autoimmuna sjukdomar inklusive reumatoid artrit (10). Kortison perspektiv Kortisonbehandling p.o. eller i.v., beroende på dos och duration medför inte sällan biverkningar i form av t ex ökad aptit/sötsug, viktuppgång, ändrad fördelning av kroppsfettet, ökad insulinresistens/hyperglykemi (11), hyperlipidemi, hypertoni och osteoporos. Dessa biverkningsrisker bör beaktas i tidigt skede i försök att begränsa de negativa konsekvenserna (12). En komponent i detta är kostinformation.

4 Inflammatoriskt perspektiv och sjukdomsrelaterad undernäring Förutom symptom från leder och skelett medför den kroniska inflammationen vid exempelvis RA en ökad proteinnedbrytning i kombination med en minskad proteinsyntes. Muskelmassan ersätts ofta med fett, samtidigt som risken för undernäring ökar (13, 14) se fig.1. (D). Figur 1. Modifierad modell av VGregionens vårdgivarstöd Gastro-intestinalt engagemang och sjukdomsrelaterad undernäring Vid systemisk skleros kan såväl mekaniska sväljningssvårigheter som malabsorption medföra brist på vitaminer, mineraler och ibland också kalorier. Det är därför betydelsefullt att screena dessa patienter för olika former av vitamin- och mineralbrist och initiera substitution vid påvisad brist. Patienterna bör vägas regelbundet och remitteras till dietist vid behov för att undvika grav undernäring. Vid mycket grav undernäring kan parenteral nutrition, given i hemmet, vara en livräddande åtgärd. Risk för undernäring/vitaminbrist/mineralbrist kan behöva beaktas också vid andra reumatiska systemsjukdomar som till exempel myosit och Primärt Sjögrens Syndrom.

5 FYSIOLOGISKA MÅTT Body Mass Index (BMI) är ett enkelt mått på nutritionsstatus som ger en uppfattning om kroppsvikten i relation till längden (kg/m2). Nackdelen är att det inte ger information om relationen mellan mängden fett och mängden fettfri massa (A, B). Undervikt Normal Övervikt Fetma 18,4 18,5-24,9 25,0-29,9 30,0 Hälso- och sjukvården bör misstänka och utreda eventuell undernäring vid ett BMI som understiger: ñ ñ 20 om patienten är under 70 år 22 om patienten är över 70 år (E) BMI = vikt (i kilo) längd x längd (i meter) Midjeomfång är ett enkelt mått på central fettvävsdistribution och starkt relaterad till fetma associerad kardio-metabol sjuklighet (B). Midjeomfång kvinnor Midjeomfång män Normal under 80 cm Normal under 94 cm Övervikt cm Övervikt cm Fetma över 88 cm Fetma över 102 cm Sagital diameter, bukhöjdsmått är ett annat sätt att bedöma eventuell övervikt och anses avspegla mängden visceralt fett (15). I ryggläge mätes: Bukhöjd kvinnor Över 20 cm = Övervikt Bukhöjd män Över 22 cm = Övervikt Högt BMI är vanligt bland patienter med reumatoid artrit (RA) och ger förutom metabola konsekvenser extra belastning på lederna. Även RA-patienter med normalt BMI har ofta en ökad mängd kroppsfett kombinerat med en mindre mängd "lean body mass", fettfri massa, vilket kan vara svårt att upptäcka (16). Stor andel fett i kombination med liten andel muskler, så kallad sarkopen obesitas, har associerats med ökad kardiovaskulär sjuklighet (17).

6 Generella kostråd enligt Nordiska näringsrekommendationerna 2012 (NNR5) (G, H) Livsmedelsverkets enkla generella kostråd Ø Ät regelbundet frukost, lunch, middag och eventuellt några mellanmål Ø Ät mycket frukt och grönt, gärna 500 gram om dagen, motsvarar t ex tre frukter och två rejäla portioner grönsaker Ø Välj i första hand fullkorn när du äter bröd, flingor, gryn, pasta och ris Ø Välj gärna nyckelhålsmärkta livsmedel Ø Ät fisk ofta, gärna tre gånger i veckan Ø Använd flytande margarin eller olja i matlagningen (G) IMPLIKATIONER De enkla generella kostråden till befolkningen från NNR och Livsmedelsverket rekommenderar en fullvärdig kost med fokus på grönsaker, frukt och omättat fett, liknande den kost vi brukar kalla kretensisk medelhavskost. Interventionsstudier avseende kost vid reumatisk sjukdom ger inga entydiga belägg för nyttan av en specifik diet vid reumatisk sjukdom men mycket talar för att den kretensiska medelhavskosten kan vara en fördel för reumatiker både ur antiinflammatorisk och kardiovaskulär synvinkel.

7 Webbsidor Statens Livsmedelsverk Stöd till vården - samtal om matvanor Folkhälsoinstitutet Svenska läkarsällskapets levnadsvaneprojekt Hälsofrämjande sjukhus Karolinska Institutet Livsstilsmottagningen Dietisternas Riksförbund Referenser A. Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder för alkohol, fysisk aktivitet, matvanor och tobaksbruk. B. Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Indikatorer, Bilaga. C. SRF s arbetsgrupp för kardiovaskulära riskfaktorer. D. Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregion (2011). Vätske och nutritionsbehandling. E. Socialstyrelsen Stockholm (2011). Näring för god vård och omsorg. En vägledning för att förebygga och behandla undernäring. F. Livsmedelsverket (2013). G. Nordic Nutrition Recommendations H. Livsmedelsverkets. Nordiska näringsrekomendationer 2012-en presentation. ionsbroschyr_webb.pdf Wyatt HR, Grunwald GK, Mosca CL, Klem ML, Wing RR, Hill JO Long-term weight loss and breakfast in subjects in the National Weight Control Registry. Obes Res 10: Wing RR, Hill JO Successful weight loss maintenance. Annu Rev Nutr 21: del Rincon ID, Williams K, Stern MP, Freeman GL, Escalante A High incidence of cardiovascular events in a rheumatoid arthritis cohort not explained by traditional cardiac risk factors. Arthritis Rheum 44: Bacon PA, Stevens RJ, Carruthers DM, Young SP, Kitas GD Accelerated atherogenesis in autoimmune rheumatic diseases. Autoimmun Rev 1: Han C, Robinson DW, Jr., Hackett MV, Paramore LC, Fraeman KH, Bala MV Cardiovascular disease and risk factors in patients with rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, and ankylosing spondylitis. J Rheumatol 33: Turesson C, Jacobsson L, Bergstrom U Extra-articular rheumatoid arthritis: prevalence and mortality. Rheumatology (Oxford) 38: Manzi S, Meilahn EN, Rairie JE, Conte CG, Medsger TA, Jr., Jansen-McWilliams L, D'Agostino RB, Kuller LH Age-specific incidence rates of myocardial

8 infarction and angina in women with systemic lupus erythematosus: comparison with the Framingham Study. Am J Epidemiol 145: Sofi F, Cesari F, Abbate R, Gensini GF, Casini A Adherence to Mediterranean diet and health status: meta-analysis. BMJ 337: a1344 de Lorgeril M, Renaud S, Mamelle N, Salen P, Martin JL, Monjaud I, Guidollet J, Touboul P, Delaye J Mediterranean alpha-linolenic acid-rich diet in secondary prevention of coronary heart disease. Lancet 343: Song GG, Bae SC, Lee YH Association between vitamin D intake and the risk of rheumatoid arthritis: a meta-analysis. Clin Rheumatol 31: Kwon S, Hermayer KL Glucocorticoid-induced hyperglycemia. Am J Med Sci 345: van der Goes MC, Jacobs JW, Bijlsma JW Toward safer treatment with glucocorticoids: via patient and rheumatologist perspectives to recommendations on monitoring for adverse events. Clin Exp Rheumatol 29: S Elkan AC, Engvall IL, Cederholm T, Hafstrom I Rheumatoid cachexia, central obesity and malnutrition in patients with low-active rheumatoid arthritis: feasibility of anthropometry, Mini Nutritional Assessment and body composition techniques. Eur J Nutr 48: Elkan AC, Hakansson N, Frostegard J, Cederholm T, Hafstrom I Rheumatoid cachexia is associated with dyslipidemia and low levels of atheroprotective natural antibodies against phosphorylcholine but not with dietary fat in patients with rheumatoid arthritis: a cross-sectional study. Arthritis Res Ther 11: R37 Riserus U, de Faire U, Berglund L, Hellenius ML Sagittal abdominal diameter as a screening tool in clinical research: cutoffs for cardiometabolic risk. J Obes 2010 Elkan AC, Engvall IL, Tengstrand B, Cederholm T, Hafstrom I Malnutrition in women with rheumatoid arthritis is not revealed by clinical anthropometrical measurements or nutritional evaluation tools. Eur J Clin Nutr 62: Summers GD, Metsios GS, Stavropoulos-Kalinoglou A, Kitas GD Rheumatoid cachexia and cardiovascular disease. Nat Rev Rheumatol 6: Första upplagan Broschyr framtagen av sektionsansvarig Ann-Marie Calander, verksamhetsutvecklare/su Britt-Marie Zaman och dietist Maria Franzén i samråd med MoRR-gruppen på uppdrag från Svensk Reumatologisk Förening, godkänd av SRF s styrelse. Partiellt bidrag/granskning av Roger Hesselstrand, Jan Bjersing, Ingvar Bosaeus och Elisabet Rothenberg.

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011. Indikatorer Bilaga

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011. Indikatorer Bilaga Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Indikatorer Bilaga Innehåll Indikatorer 3 Förteckning över indikatorer 3 Utvecklingsindikator 1: Tobaksbruk efter erhållen åtgärd 5 Utvecklingsindikator

Läs mer

Samtal om matvanor. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin

Samtal om matvanor. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Om att arbeta med Social styrelsens Nationella riktlinjer för sjukdoms förebyggande metoder. Samtal om matvanor Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Att förändra matvanor

Läs mer

Matfrisk Om matens betydelse för god hälsa

Matfrisk Om matens betydelse för god hälsa Matfrisk Om matens betydelse för god hälsa i i Verktyg för ändrade levnadsvanor från Landstinget i Jönköpings län Innehåll: Hans Lingfors, primärvårdens forsknings- och utvecklingsenhet, 036-32 52 04,

Läs mer

Matfrisk Jag har bestämt mig!

Matfrisk Jag har bestämt mig! Matfrisk Jag har bestämt mig! i Verktyg för ändrade levnadsvanor från Landstinget i Jönköpings län Innehåll: Hans Lingfors, primärvårdens forsknings- och utvecklingsenhet, Ansvarig 036-32 52 för 04, innehållet:

Läs mer

Ämnesutbildning: Mat

Ämnesutbildning: Mat 1 Ämnesutbildning: Mat Carina Svärd leg.dietist Innehåll: - Ohälsosamma matvanor/kostindex - Näringsrekommendationer/kostråd - NNR nyheter - Vitaminer/mineraler - Protein - Kolhydrater - Fett - Måltidsordning

Läs mer

Kost vid diabetes. en vägledning till hälso- och sjukvården

Kost vid diabetes. en vägledning till hälso- och sjukvården Kost vid diabetes en vägledning till hälso- och sjukvården ISBN 978-91-86885-62-5 Artikelnr 2011-11-7 Redaktör David Svärd Text Annelie Petersson Foton Omslagsbild, Matton, sid. 8 och 10 Istockphoto, sid.

Läs mer

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag. Mat är inte bara energi, mat bidrar också till ökat immunförsvar och gör att vi kan återhämta oss bättre och läka. Maten är vår bästa medicin tillsammans med fysisk aktivitet. Det är ett återkommande problem

Läs mer

Främja Hälsa. Riktiga män äter sallad. TEMA: Hälsofrämjande kost och matvanor. Måltidsglädje på sjukhus. Oroande trend om ökande kolesterolnivåer

Främja Hälsa. Riktiga män äter sallad. TEMA: Hälsofrämjande kost och matvanor. Måltidsglädje på sjukhus. Oroande trend om ökande kolesterolnivåer Främja Hälsa nr 1 2013 En tidning från nätverket Hälsofrämjande sjukvård TEMA: Hälsofrämjande kost och matvanor Det finns en samlad och vetenskapligt grundad kunskap om vad som är hälsosam mat Ingrid Larsson

Läs mer

1 Förord... 4. 2 Sammanfattning... 5. 3 Bakgrund... 6

1 Förord... 4. 2 Sammanfattning... 5. 3 Bakgrund... 6 Innehållsförteckning 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Bakgrund... 6 3.1 Varför är det viktigt att främja goda levnadsvanor i hälso- och sjukvården?... 6 3.2 Lagar, riktlinjer och regionala styrdokument...

Läs mer

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 2 APRIL 2009. tema: obesitas & diabetes

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 2 APRIL 2009. tema: obesitas & diabetes ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 2 APRIL 2009 tema: obesitas & diabetes Fortimel Compact Mindre volym, mer nutrition NYHET Volymen kan vara ett hinder för att uppnå den fulla effekten

Läs mer

Riktlinjer vid kostbehandling av övervikt och fetma hos barn och ungdomar

Riktlinjer vid kostbehandling av övervikt och fetma hos barn och ungdomar Riktlinjer vid kostbehandling av övervikt och fetma hos barn och ungdomar Referensgruppen för barnobesitas Innehåll Förord... 2 Bakgrund... 2 Vem ska vi behandla?... 2 Involvera familjen och nätverket...

Läs mer

2013-11-26. Evidensbaserade råd om hälsosam mat och vid fetma. Disposition. Dietary Guidelines for Americans, 2010

2013-11-26. Evidensbaserade råd om hälsosam mat och vid fetma. Disposition. Dietary Guidelines for Americans, 2010 2013-11-26 Disposition Vad ingår i hälsosam mat? Evidensbaserade råd om hälsosam mat och vid fetma Den aktuella evidensen - vilka effekter har denna mat på hälsan? Mat vid fetma en systematisk litteraturöversikt,

Läs mer

Nutrition. Tema. Klocktestet Den mest nedladdade artikeln. Sarkopeni Värdet av styrketräning. Vitamin D ett hett ämne Hur mycket och varför?

Nutrition. Tema. Klocktestet Den mest nedladdade artikeln. Sarkopeni Värdet av styrketräning. Vitamin D ett hett ämne Hur mycket och varför? äldrevård och äldremedicin i öppen och sluten vård nr 4 2012 Tema Nutrition Klocktestet Den mest nedladdade artikeln Sarkopeni Värdet av styrketräning Vitamin D ett hett ämne Hur mycket och varför? Nytt

Läs mer

Energi och vikt vid graviditet och amning

Energi och vikt vid graviditet och amning Rapport 25-2008 Energi och vikt vid graviditet och amning Vetenskapligt underlag inför revideringen av Livsmedelsverkets kostråd för gravida och ammande LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD ADMINISTRATION,

Läs mer

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXIII NUMMER 2 APRIL 2014. Obesitas Diabetes

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXIII NUMMER 2 APRIL 2014. Obesitas Diabetes ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXIII NUMMER 2 APRIL 2014 Obesitas Diabetes Organ för Sver iges Kli n iska Di etister Redaktion Ansvarig utgivare Elisabet Rothenberg Redaktör Magnus Forslin

Läs mer

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ett sätt att optimera hälso- och sjukvårdens insatser HFS Den här skriften är framtagen av Nätverket Hälso främjande hälso- och sjukvård i samarbete

Läs mer

Näring för god vård och omsorg. en vägledning för att förebygga och behandla undernäring

Näring för god vård och omsorg. en vägledning för att förebygga och behandla undernäring Näring för god vård och omsorg en vägledning för att förebygga och behandla undernäring Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna hälsa. Alla individer, friska,

Läs mer

Matvanornas och dietistens roll inom psykiatrin. Leg Dietist Ebba Carlsson Sahlgrenska 141031

Matvanornas och dietistens roll inom psykiatrin. Leg Dietist Ebba Carlsson Sahlgrenska 141031 Matvanornas och dietistens roll inom psykiatrin Leg Dietist Ebba Carlsson Sahlgrenska 141031 Agenda Varför arbeta med matvanor inom psykiatrin? Rutin för att identifiera och åtgärda ohälsosamma matvanor

Läs mer

RIKSMATEN VUXNA 2010 11. Vad äter svenskarna? Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige

RIKSMATEN VUXNA 2010 11. Vad äter svenskarna? Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige RIKSMATEN VUXNA 2010 11 Vad äter svenskarna? Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige Förord I Livsmedelsverkets arbete med att främja bra matvanor och förebygga de vanlig aste folksjukdomarna,

Läs mer

ORGAN FÖR SVERIGES KLINISKA DIETISTER VOLYM XX NUMMER 2 APRIL 2011. Tema: Obesitas & Diabetes

ORGAN FÖR SVERIGES KLINISKA DIETISTER VOLYM XX NUMMER 2 APRIL 2011. Tema: Obesitas & Diabetes 20 år 20 år ORGAN FÖR SVERIGES KLINISKA DIETISTER VOLYM XX NUMMER 2 APRIL 2011 Tema: Obesitas & Diabetes Fortimel Compact Mindre volym, mer nutrition Får vi presentera... Chokladsmak! Volymen kan vara

Läs mer

DASH. Dietary Approaches to Stop Hypertension. Vägledning för dietister. www.mjolkframjandet.se

DASH. Dietary Approaches to Stop Hypertension. Vägledning för dietister. www.mjolkframjandet.se DASH Dietary Approaches to Stop Hypertension Vägledning för dietister www.mjolkframjandet.se Feb 2007 Innehållsförteckning Inledning För vem passar DASH? Hur kan man påverka blodtrycket med kosten? Beskrivning

Läs mer

Matvanor en viktig del av det hälsofrämjande arbetet - erfarenheter från Habo

Matvanor en viktig del av det hälsofrämjande arbetet - erfarenheter från Habo Matvanor en viktig del av det hälsofrämjande arbetet - erfarenheter från Habo Hans Lingfors, med dr, distriktsläkare Habo vårdcentral och Primärvårdens FoU-enhet Jönköping 30 Ischemisk hjärtsjd, döda/10',

Läs mer

Vad är nyttigt och onyttigt fett?

Vad är nyttigt och onyttigt fett? Vad är nyttigt och onyttigt fett? Innehåll Vad är nyttigt och onyttigt fett? 03 Nyttigt och onyttigt fett i praktiken 04 Smörgåsfett 07 Ost 08 Mjölk, fil och yoghurt 09 Vad står på menyn? 10 Pålägg 11

Läs mer

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXI NUMMER 2 APRIL 2012. Tema: Diabetes & Obesitas

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXI NUMMER 2 APRIL 2012. Tema: Diabetes & Obesitas ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXI NUMMER 2 APRIL 2012 Tema: Diabetes & Obesitas NYHET! Omtanke är... att hjälpa till att bygga upp Signes styrka igen Visste du att äldre och sjuka ofta har

Läs mer

3. Den systematiska litteraturgenomgången

3. Den systematiska litteraturgenomgången 3. Den systematiska litteraturgenomgången Läsanvisning Innehållet i den systematiska litteraturgenomgången är indelat i fem kapitel som motsvaras av fem huvudsakliga kostteman: Lågfettkost (Kapitel 3.1)

Läs mer

Mat och hälsa på vetenskaplig grund

Mat och hälsa på vetenskaplig grund Mat och hälsa på vetenskaplig grund - i samtalet om hälsosamma matvanor Kort bakgrund: NR sjukdomsförebyggande metoder Hur pratas det om mat? Hälsosam mat på vetenskaplig grund DisposiHon Levnadsvanedag

Läs mer

Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna

Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna Författare Eva Jansson, professor, Institutionen för laboratoriemedicin, avdelningen för klinisk fysiologi, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge?

Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge? Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge? Karin Kauppi dietist/verksamhetsutvecklare Hälsofrämjande sjukvård Akademiska sjukhuset Levnadsvanedagen 6 maj 2015 Det går att förebygga

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Nutrition med inriktning undernäring Stockholms läns landsting 2005 Regionalt Vårdprogram Nutrition med inriktning undernäring Rapporten är framtagen av:

Läs mer