Behövs kosttillskott som återställare?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behövs kosttillskott som återställare?"

Transkript

1 TEMA ÖVERTRÄNING Behövs kosttillskott som återställare? Stefan Branth och Leif Hambraeus Doktorand respektive professor vid Institutionen för näringslära, Uppsala universitet Överträning kan leda till många olika former av problem, alltifrån muskelskador till blodförändringar, förändringar i immunförsvaret, humörsvängningar samt störningar i nutritionsstatus (Eichneir, 1995). Även om våra kunskaper om de specifika näringsbehoven under extrema tränings- och tävlingsförhållanden fortfarande är ofullständiga, är det visat att energibrist i förening med otillräckligt kolhydratintag ökar risken för överträningsskador (AAkvaag&Opstad, 1985; Noakes, 1986). En bidragande orsak till överträningsgkador har angetts vara en försämrad glykogenupplagring i mxiskulaturen. Detta skulle orsakas av ökad insiilinresistens i den skadade muskeln som leder till försämrat glukosupptag. Effekten kan föreligga ända upp öll 10 dagar efter hård fysisk ansträngning. Cosöll och medarbetare visade exempelvis 1988 att simmare som inte åt tillräckligt med kolhydrater lättare utvecklade tecken till överträning. Extra utsatta för överträningsproblem är därför alla idrottare som medvetet begränsar matintaget för att hålla sin vikt låg, t ex långdistanslöpare, gymnaster och brottare. Den höga fysiska aktiviteten inklxisive mycket träning i förening med svårigheter att äta så mycket som kroppen behöver för att balansera energiförbrukningen har också angetts som huvudorsak öll utveckling av s k idrottsanorexi (Andersson, 1996). Därmed kan även överö-äning i sig leda öll risk för utveckling av idrottsanorexi. Kostens betydelse Ursprungligen var det främst styrkeidrottare som var intresserade av kostfrågor och bl a hade en ölltro öll höga proteinintag. Ur näringsfysiologisk synpxmkt är det dock snarare hos kondiöonsidrottare eller vid s k överöäning som nubriöonsproblem kan vara mest aköiella. Bedömningen försvåras av att det är oklart vilka biokemiska och fysiologiska parametrar som bäst återspeglar idrottarens nuöiöons- och hälsostatus. Föreligger ökat proteinbehov? Proteinbehovet har ofta ansetts vara ökat hos idrottare som följd av att hårt muskelarbete skulle leda öll ökad förslitning m m. (Lemon, 1992). Även om proteinoxidaöonen ökar i samband med muskelarbetet förefaller det som detta kompenseras efter arbetet och slutresultatet blir att något ökat proteinbehov ej föreligger (Forslund & Hambraeus, 1996). Tidpunkten för intaget av protein kan dock ha betydelse för återhämtningen. Det önns vissa studier som antyder att proteinsyntesen kan stimuleras om proteinet intas i direkt anslubiing öll avslutad fysisk ansträngning. Detta behöver dock bättre klarläggas i studier där även kolhydraöntag och energibalans är väl kontrollerade. Tillförsel av olika enskilda aminosyror för att motverka den negaöva effekten pa muskelprotein i samband med hårt fysiskt arbete har också studerats. Speciellt intresse har inriktats emot aminosyran glutamin eftersom glutaminnivåema i plasma har visats vara sänkta i samband med hård fysisk akövitet. Sänkningen rapporteras i viss utsträckning kunna motverkas med tillförsel av grenkedjade aminosyror (Parry-Billings et al, 1992). Höga glutaminnivåer tycks vara nödvändiga för att immunförsvarets celler ska kunna fxmgera normalt. Musklerna har föreslagits utgöra en del av ett fungerande immunsystem, som kommunicerar med musklerna för att reglera glutaminfrisättningen (Newsholme 1994). Sänkta glutaminnivåer i plasma har därför föreslagits vara en anledning öll det sänkta iinmunförsvaret hos idrottare, eftersom en stor del av ghitaminet som används av immunsystemet kommer från skelettmxiskiilatxiren Akutfasprotemer och cytokiner, som utgör viköga komponenter i immunsystemet och även kopplats samman med överträning, förutsätter ett adekvat intag av protein och svavelaminosyror. Nivåerna av glutaöon, som är en av kroppens vikögaste anöoxidanter, påverkas också av proteinintaget och dess kvalitet Proteinbrist och då främst biist på svavelaminosyror har i kliniska sammanhang visats ge lägre glutaöonnivåer i vävnaderna som i sin tur har kopplats samman med elt in-

2 flammatorisktpåslag^hårdxysisk träning bar även visat sig resultera isänkta plasmanivåer av glutation iflerastudier^hittills bar dock endastetti^åtal studier genomförts som visat att specifika tillskott av glutamin eller andra specifika aminosyror, t ex svavelaxninosyror, kunnat förbättra det störda ixnmunförsvaretboselxtidrottared kliniska studier som visat glutaminets positiva effekter är betyd ligt mer övertygande^l^nder oxidativ stress bar också 1^1-acetyl cystein visat sig förbättra vita blodkropparnas funktion vid träning (l^uupponen et al, i^^ ^tagnaroetal,!^ Ivluskelskador och fria radikaler Oxidativstressinnebärensitua tion då produktionen av fria radi kaler i kroppen överskrider det egnaantioxidantförsvaretmedbl a lipidperoxidation (fettbärskning^somx^öljd^detta följer normalt den ökade syrekonsumtion som uppkommer vid fysisk aktivitet Oxidativ stress är även associerat med musklernas uttröttnxngsmekaxxismer (Barclay, ^ Eiansel, l ^ i ^ ^ i d djurförsök bar man visat att antioxidanter kan förläx^tga tiden till muskeluttröttnad novell! etal, 1^0^ Demuskelskadorsom noterats! samband med träningsvärk, ut görs av relativt utbredda degene rativa förändringar medettstort inflaxnmatoriskt inslag med bka^ invaderande makrofager^ones et al, 1^6). Detta bar stora likbeter med de skador som orsakas av de s k fria radikalerna (Reiker ^ ^trebus, i ^ Eria radikaler tycks också vara involveradeiträningsvärkens uppkomstmekanismer (^rotkie^vski et al, 1^^ Oytokiner som också ^ixmsmedi överträningssyndromet gör dess utom cellernamerkänsligaför fria radikal skador (gardet al, 1^^ Ett indirekt bevis för att skadorna av fria radikaler ökar medökad intex^sitet utgör att det föreligger en parallellökning avlaktat ocb ^vlda som utgör indirekt markör för lipidperoxidation (Eovlxn et al, i^^ Intressant är också att produktionen av fria radikaler är som störst när flödet avelektroner är som lägst, exempelvis dåenergi depåerna är uttömda vid intensivt ocbbeller långvarigt arbete. Risken för övertränxng ökar på saxnmasättocksåmedintensite ten ocblängdenpå träningen samt vid energibrist ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^

3 T151^A^*5^TRAN11^ l^agnesiumbristigkost har också visat sigorsakaenökadproduktion av fria radikaler (Gunther, 19^1). Dessa reaktioner tycks främst vara relevanta i samband med exempelvis antioxidantbrist eller intensiv hård träning. Intressant är också att en lång och intensiv ansträngning, t ex lång distanslopp eller långvarigt högt energiintag och psykisk stress, kangelågamagnesiuxxmivåerundermårxader trots adekvatmagnesiumintag (Branth opubl). Hos individer som drabbats av sk^chronicfatiguesyndrome^ vilken har flera likheter xned överträningssyndromet, har man föreslagit att magnesiumbrist kan utgöra en bidragande faktor till utveckling av syndromet. Hos försöksdjur har nämligen magnesiumbrist visats ge radikalmedierede muskelska dor(rocketal,1995).^onsekven sen blir att brist på magnesium och antioxidanter kan förvärra muskelskadorna, innebäratidigare uttröttning och kräva längre tid för återhämtning och därmed teoretiskt bidra till överträningssymptom. En av överträningens effekter är störningariimmunförsvaret,som också har ett samband med nutritionsfaktorer. Immunförsvaret fungerar inte om inte en finstämd balans råder mellan produktionen av fria radikaler och antioxidanter. Immunförsvarets celler innehåller upp till hundra ggr mer av vissa antioxidanter än plasma och andra blodceller. Antioxidantbrist ger ett försämrat ixnmunförsvar på flera sätt, bl a. genom en sänkt kemotaxis och fagocytos som återställs med antioxidanttillskott (Ivlachlin, 19^). Rlasmanivåerna för vissa essentiella näringsämnen, däriblanddeskantioxidan terna är sänkta hos elitidrottare. Omdetta skall tolkas som tecken på ett försämrat nutritionsstatus eller enadaptationäridagomöjligt att avgöra. Aktivitetenpåixnmunförsvarscel ^ 9 ^ ^ x ^ 9 ^ ^ ^ ^ t ^

4 lerna är beroende avden fysiska ansträxxgningen, där aktiviteten försämras med längden och intensiteten liksom vid överträning Detta anses bidra till den ökade in fektionskänslighet som noterats hos elitidrottare (2hepard^2hek, x99^.erämstharixnmxmsystemets funktion visatettsambandmed de fettlösliga vitaminerna, tex vita minedär flera stxxdiervisat att antaletmfektionerärminskatvidtill skott av vitamin E. Detta gäller dock främst äldre och är ännu inte klarlagt vad gäller yngrexndivider O^Obarvisatsighaenskyd dandeeffektemotutvecklingav myokarditidjurförsök(^ishxmota et al 19^), vilket har intresse ur idrottsfysiologisksynpunkt.lpi lotförsök har negativa korrelatio ner mellanplasmanivåer avt^lo och antal infektionsdagar hos eliti drottare visats (Branth opxxbl) ^lotsvaraxxde samband tycks även kxxnna gällamellanevitaminintag och antalet infektionsdagar (Branthetal,199^Eortsattastudier är angelägna för att visa om de observerade subnormala antioxidantnivåerna som konstaterats i plasxna hos elitidrottare kanvisa sighabetydelse för idrottarnas hämmade immxxnförsvar. Inxmux^försvaret kan också påverkas såväl positivt och negativt av ett obalanserat fettintag, som ofta föreligger hos elitidrottare En obalans mellan^och^fettsy rorxned en kraftig övervikt av ^-^ bådeikostenochiblodetharob serverats hos många elitidrottare (Branth et akopubl) En sådan obalans har visats kunna stimulera ett ixxfiaxnmatorisktpåslag via prostaglaxxdin systemet (Björne boeetal,^9^ ltankost^illsko^nto^verka7 Den ökade oxidativa stressen som uppstår vid hård fysisk träning ställer extra höga l^av på antioxi dantskyddet och ett ökat behov av vissa närix^gsämnen kan därmed uppstå. Egna studier på elitxdrottare har visat att de ofta har låga nivåer av vissa antioxidanter. Antioxidanttillskott kan skydda mot de negativa följderna avden ökade produktionen av fria radikaler som kanuppståux^xdertränixxg och skulle kunna minska muskel skador och träningsvärk. ^luskelskadorna kan återspeglas av ökade nivåer av kreatinxnkinas (O^iblodet.^issa studier bar visat minskade nivåer av O^iblod efter tillskott av antioxidanter, främst vitaxninesom är mest undersökt (Oannon et al, 1990) kombinationsbehandlingar med vitamin A,Oochbetakaroten, lik som behandling med ett antioxidantrxktpollenextrakt.(^rotkiexv-ski etal,199^,harpåsammasättminskatlipidperoxidationenochresul teratisänkta nivåer av muskelskademarkörer (kanter et al, 199^ Räcker rekommendationernas Dethar sedanlänge ansetts attnär energibehovet är täckt, täcks också behovetavessexxtiella närings ämnenom man intaren normal balanserad kost. Det finns idag viss anlednix^g att ifrågasätta om situationen är så enkel att de specifika näringsproblemen hos idrottare kan lösas med ennormal biandkost. Intag av energirika kostsupplement med låg närings täthet rubbar exempelvis balansen mellan energi och näringsintag. Det kan också ifrågasättas om det är likgxltigtvarifrån energin täcksi samband med hård fysisk aktivitet Även om energioch kolhydratintaget är adekvat kan pro blem uppstå om intaget av vitaminer och mineraler är alltför lågti jakten på ^renakolhydrater^.brist på vitaminer med antioxidantverkankanliksomjärnbrist (Israel, 19^) öka risken eller förvärra överträningsskadoma. Behovet av essentiellanäringsäxnnen äristörre utsträckning än förmodat relaterat tillenergiomsättnxngen och stress-situationer. Detta har inte minst föranlett av observationerna attidrottarehar en ökad sjuklighet och skadefrekvens, vilketkan vara orsakat avett försämrat xmmxxnförsvar.de allmänna kostrekommendationemaärutarbetadeför en normalbefolkning. Det har dock hävdats attdeäven skulle vara giltiga för alla grupper Det finns dockfog attifrågasätta deras relevans för vissa extremgruppert exaktivaidrottaremedstorträ xxmgsmassa De kan knappast hel ler vara ägnade att ge optimal återhämtning efter hårda trärtingsprogram och därmed förbin dra uppkomst avövertränxngsef- Behövs kosttillskott? Användning av kosttillskott kan ha olika syften. Så länge som syftet är att kompensera för subnormala nivåer i plasma och kroppsvätskor av olika näringsämnen kan det anses angeläget att utnyttja kostöllskott om den normala kosten ej räcker. Svårare blir frågeställningen om avsikten är att öka förråden i kroppen över de normala för att öka den potenöella fysiska kapaciteten Att motverka en negaöv energibalans med energiöllskott är närmast en självklarhet Men även användning av kostöllskott för att minska risken för skador av överh-äning kan utgöra en vikög moövaöon Då blir det närmast fråga om att så snabbt som möjligt återställa kroppens förråd av essenöella näringsämnen och hindra katabola effekter. Kolhydraöaddning innefattar ett försök att öka glykogenupplagringen i muskulaturen och därmed energiförrådet över det normala men också indirekt hindra skador av överträning som härleds öll sänkta glykogendepåer. Det är dock sämre klarlagt vilken kost altemaövt vilket kosttillskott som snabbast återställer muskulaturen efter hård träning/belaslning. Om höga proteinintag eller ökat intag av enskilda aminosyror kan orsaka en snabbare återsyntes av muskelprotein xmder återhämtningsfasen återstår att bevisa. Att finna den bästa komposiöonen av näringsämnen i en "återställare" kan förväntas bli en av de angelägnaste forskningsområdena inom idrottsnutriöonen inför framöden. Litteratur AAkvaag A, Opstad PK: Hormonal response to prolonged physical strain effect of caloric deflciency and sleep deprivation. In Fotherby & Pal (EDS) Exercise endocrinology, d Cruyter, Berlin Andersson, G: IdrottsanorexL Vad är det? CPU Rapport febr 1996 Barclay JK, Hansel M: Free radicals may contribute to skeletal muscle fatigue. Can J Physiol. PharmacoL 1991:69^ Bjömeboe A, Söyland E, Bjömeboe GE et al: Effect of dietary supplementation with eicosapentenoic acid in me treatment of atopic dermaötis. Br T of Dermatology 1987:117^ Branth S, Karlsson J. Hambraeus L A study of dietary intake and plasma levels of antioxidants in elite athletes in Sweden.

5 TEMA ÖVERTRANING Abstrakt 144. Biochemistry of Exerdse IX Conf. Aberdeen. Branth S, Llndh G, Hambraeus L, Karlsson J. Plasma determination of ubiquinone. Alfa tocopherol Omega-3 and omega-6 fatty acids in healthy man and some patient groups. (I manus) Cannon JG, Crencole RA, Fielding M, Meydani SN et al. Acute phase response to exercise. Am J PhysioL 1990^59^1214- Costill DL, Flynn NIG, Klrwan JP. Effects of repeated days of intensified training on muscle glycogen and swimming performance. Medicine and Science in Sports and Exercise. 1988: Eichneir ER. Overtraining: Consequences and prevention. Journal of Sports Sdences 1995:13 ;S41 - S48. Forslund A & Hambraeus L: Okar proteinbehovet vid fysisk aktivitet? Sv Idrottsforskn 5: Grisham MB & McCord M. Chemistry and cytotoxity of reactive oxygen metabolites. Physiology of Oxygen Radicals. ftaylor, Matalon, Ward eds.) Am Physiol. Soc 1986; Gunther T. Biochemistry and pafhobiochemistry of magnesium. Magn. BulL 19813; Huupponen MRH, Måkinen LH, HyvOnen PM et a]. The effect of N-acetylcysteine on Exercise-lnduced Priming of Human Neutrophiles. Int J Sports Med. 1995: 16; Israel S. Zur Problematik des Ubertrainings aus intemistisdxer und leistungsphysiologischer SichL Medizin und Sport. 1976:16; 1; Jones DA, Newham DJ, Round JM. Experimental human musde damage: morphological charges in relation to other indices of damage. Journal PhysioL 1986:375; Kanter MM, Nolte LA, Holloszy JO. Effect of antioxidant vitamin mixture on lipidperoxidaöon at rest and postexercise. J of Appl PhysioL 1993:74^ Kishimota C, Tamaki S, Matsumori A et al The protecöon of Coenzyme Q10 against Experimental Viral Myocarditis in Mice. Japanese Circulation JoumaL 1984:48; Krotkiewski M, Brzezinska Z, Llu B Grimby G, Palm S Prevention of musde soreness by treatment with antioxidants. Scand J Med Sd Sports. 1994:4; Lemorx, PR: Effect of exercise on protein requirements. I Food nutrition and sports (Ed C Williams &JTDevlln)E&FN Spön, London 1992, s Lovlin R, Cottle W, Pyke J. Are indices of free radical damage related to exercise intensity? Eur J Appl PhysioL 1987:56;313- Machlin, LJ: Vitamin E. I Handbook of vitamins. (Ed Machlin, LJ) Marcel Dekker Inc. New York. 1984a Newsholme KA. The importance of glutamine in nutrition of the immune system. Clinical Nutrition. 1994:12;129. Noakes T. Love of training Oxford University Press, Cape Town Novell! GP, Bracciotti G, FalsinL Spintrappers and vitamin E prolong endurance to muscle fatigue in mice. Free Radical Biol Med. 1990:B;9-13. OTteilly KP, Warhol MJ, Fielding RA. Eccentric exercise-induced muscle damage impairs muscle glycogen repletion. Journal of Applied Physiology. 1987: Parry-Billings. M, Budgett, R & Koutedakis, Y: Plasma amino äcid concentrations in the overtraining syndrome: Possible effects on the immune system.medicine and Sdence in Sports and Exercise 24, ,1992 Reiker ÅH, Ytrehus K. Oxygen radicals and scavenger enzymes in ischemia reperfusion iiqury of skeletal muscle. Scand J din Lab invest ;113-11B. Rodc E, Astier C, Lab C, Vlgnon X et al Dietary Magnesium Deflciency in Rat Enhances Free Radical Producöan in Skeletal Muscle. J Nutr. 1995:125;1205- Shepard RJ, Shek PN. Potential impact of physical acbvity and sport on the immune system. Br J Sport Medidne. 1994:28;4247- Stagnaro R, Pierre E, Baracco R. Thiol-containing antioxidant drugs and the the human immunesystem. Bull Eur Physiopathol Respir. 1987:23^ fmkgrzmgs/mgtigwgm ge gzytpgen z wnvswn ör störst direkt g/ter ors/w W W- ning. Def är dör^fr xttkenffigt att ertyxvda kofki/drgkr sd snabbt som mö/figt. fofo; Artwr Forsberg Ward PA, Warren JS, Johnson KJ. Oxygen radicals, inflammation, and tissue injury. Free Radical Biology & Medicine 1988:^03-408

Prestationstriangeln

Prestationstriangeln Prestationstriangeln TRÄNA VILA Obalans i triangeln = Försämrad prestationsförmåga - Trötthet - Sjukdom / Skador -Näringsbrist - Överträning ÄTA Energibalans UTTAG INTAG Ät regelbundet och fyll alltid

Läs mer

Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition

Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition Föreläsning 2014-03-11 Anna Svensson, leg. dietist Södra Älvsborgs Sjukhus Innehåll Dagens ämnen: Nutritionens betydelse Vad ska vi göra? Patientexempel Malnutrition

Läs mer

Protein en livsviktig byggsten

Protein en livsviktig byggsten Protein en livsviktig byggsten Ingvar Bosaeus Enheten för klinisk nutrition Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg KSLA 2015-02-19 Aminosyra Alpha Amino- grupp Fredrik Bertz Karboxyl- grupp 20 aa

Läs mer

För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG

För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG Energipasta SPORT X Vätskebalans Aptus PROSPORT DOG Produktbeskrivning Aptus Pro Sport är en koncentrerad energipasta anpassad för tillfällen när hunden arbetar

Läs mer

H ÄLSA Av Marie Broholmer

H ÄLSA Av Marie Broholmer H ÄLSA Av Marie Broholmer Innehållsförteckning MAT FÖR BRA PRESTATION... 3 Balans... 3 Kolhydrater... 3 Fett... 3 Protein... 3 Vatten... 4 Antioxidanter... 4 Måltidssammansättning... 4 Före, under och

Läs mer

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen.

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Upprätthåller din hunds rörlighet för att få ut det mesta av livet. En guide från din veterinär och Nestlé Purina. Ledmobilitet GAD (dog UPPRÄTTHÅLLER HÄLSAN

Läs mer

Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbetsfysiologi. Exercise physiology

Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbetsfysiologi. Exercise physiology Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology Ingvar Holmér Chuansi Gao Kalev kuklane Ergonomienheten Designvetenskaper Lunds tekniska högskola Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology 7,5 hp

Läs mer

Upptäcka ätstörningar och Energitillgänglighet. Emma Lindblom www.emmalindblom.com

Upptäcka ätstörningar och Energitillgänglighet. Emma Lindblom www.emmalindblom.com Upptäcka ätstörningar och Energitillgänglighet Emma Lindblom www.emmalindblom.com Vem jag är! Bachleor & Master: Exercise Science Post bacc: Nutrtition Certified Sport Dietitian Registered Dietitian Leg.

Läs mer

PRODUKTER. Distributors of Ultimate Nutrition Sweden and Finland.

PRODUKTER. Distributors of Ultimate Nutrition Sweden and Finland. PRODUKTER ULTIMATE N AMINO ACIDS ULTIMATE NUTRITION AMINO2002 100tabs 532014-020 Neutral 330tabs 532015-020 Neutral Rena aminosyror i en lättupptaglig form. Perfekt för dig som inte gillar proteindrinkar.

Läs mer

Effekt av foderstatens proteininnehåll på koncentrationen av glykogen och aminosyror i muskulaturen efter ett simulerat travlopp

Effekt av foderstatens proteininnehåll på koncentrationen av glykogen och aminosyror i muskulaturen efter ett simulerat travlopp Effekt av foderstatens proteininnehåll på koncentrationen av glykogen och i muskulaturen ett simulerat travlopp Bakgrund Det är väl känt att framförallt kolhydrater i form av glykogen i muskel och lever

Läs mer

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera.

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. KOST Allmänt Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. Det du äter består av ungefär samma beståndsdelar som du själv vatten, kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer, mineraler.

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

Kostråd för idrott. En vägledning för bättre kost inom idrotten

Kostråd för idrott. En vägledning för bättre kost inom idrotten Kostråd för idrott En vägledning för bättre kost inom idrotten Kostråd till handbollsspelare Aktiva idrottare utsätts ofta för ett stort flöde av reklam och tips hur man ska äta och vilka preparat man

Läs mer

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera.

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. KOST Allmänt Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. Det du äter består av ungefär samma beståndsdelar som du själv vatten, kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer, mineraler.

Läs mer

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås?

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Anita Wisén Forskargruppen sjukgymnastik Institutionen för hälsa, vård och samhälle Vad är fysisk aktivitet och träning? Intensitet

Läs mer

Omega 3 & 6 Essentiella Fett Syror ger din valp en glänsande päls, klara ögon och en bra hudbalans.

Omega 3 & 6 Essentiella Fett Syror ger din valp en glänsande päls, klara ögon och en bra hudbalans. Det nya och förbättrade Chicopee Puppy fodret är ett komplett och balanserat foder för din växande valp. Den näring som din valp får under de första månaderna är mycket viktig för dess långsiktiga hälsa

Läs mer

Pass 1 av7: Produktkunskap och vilka produkter som passar för vem. wctele1av6 2013-03-06

Pass 1 av7: Produktkunskap och vilka produkter som passar för vem. wctele1av6 2013-03-06 Välkommen! Ta fram papper och penna, stäng dörrar, TV och annat som kan störa, det blir mycket information på kort tid. -18år i Sverige - 33 år världen och detta är bara början! 1 Utbildningenär fördelad

Läs mer

WHO = World Health Organization

WHO = World Health Organization Mat och hälsa åk 8 WHO = World Health Organization Enligt WHO innebär hälsa att ha det bra både fysiskt, psykiskt och socialt. Dåliga matvanor och mycket stillasittande bidrar till att vi blir sjuka på

Läs mer

VAD SKA DU ÄTA FÖRE, UNDER OCH EFTER TRÄNING? Nacka GFs rekommendationer

VAD SKA DU ÄTA FÖRE, UNDER OCH EFTER TRÄNING? Nacka GFs rekommendationer VAD SKA DU ÄTA FÖRE, UNDER OCH EFTER TRÄNING? Nacka GFs rekommendationer VAD BÖR DU ÄTA FÖRE, UNDER OCH EFTER TRÄNING Det här materialet har kommit till efter diskussioner i styrelsen om barns behov av

Läs mer

Att träna och tävla optimalt är också en näringsfysiologisk utmaning

Att träna och tävla optimalt är också en näringsfysiologisk utmaning Svensk Idrottsforskning nr 2 1999 - t e * Att träna och tävla optimalt är också en näringsfysiologisk utmaning De etiska problemen vid användning av olika former av kosttillskott har länge diskuterats.

Läs mer

Protein. Struktur. Enzymer. Transport. kanaler och pumpar PROTEINER. Hormoner. syrabasbalans. Antikroppar. Vätskebalans

Protein. Struktur. Enzymer. Transport. kanaler och pumpar PROTEINER. Hormoner. syrabasbalans. Antikroppar. Vätskebalans Proteiner Protein Struktur Transport Enzymer kanaler och pumpar PROTEINER Hormoner syrabasbalans Vätskebalans Antikroppar Proteinbehov hos idrottare Ökad muskeltillväxt, både b styrkeidrotter och uthållighet

Läs mer

Afrika- i svältens spår

Afrika- i svältens spår Afrika- i svältens spår Undernäring - svält Akut undernäring är ett medicinskt tillstånd som uppkommer när en person inte får tillräckligt med näring för att täcka sitt dagliga energi- och proteinbehovet,

Läs mer

Allmän näringslära 6/29/2014. Olika energikällor gör olika jobb. Vad som påverkar vilken energikälla som används under tävling och träning:

Allmän näringslära 6/29/2014. Olika energikällor gör olika jobb. Vad som påverkar vilken energikälla som används under tävling och träning: 2014-06-16 Sabina Bäck 1 Näringslära = den totala processen av intag, matsmältning, upptag, ämnesomsättning av maten samt det påföljande upptaget av näringsämnena i vävnaden. Näringsämnen delas in i: Makronäringsämnen

Läs mer

Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder. Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25

Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder. Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25 Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder 1 Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25 Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder Det finns ett antal olika

Läs mer

Användningen av ProShape vid fysisk aktivitet

Användningen av ProShape vid fysisk aktivitet Hur du använder den patenterade aminosyrakombinationen MAP TM för att få ut mer av din fysiska träning. MAP utvecklades av International Nutrition Research Center och är nu tillgänglig genom Royal BodyCare

Läs mer

Vitaminer, mineraler och Antioxidanter

Vitaminer, mineraler och Antioxidanter Vitaminer, mineraler och Antioxidanter Vitaminer Vattenlösliga vitaminer 8 B-vitaminer C-vitamin Fettlösliga vitaminer A,D,E,K B - vitaminer Finns med för att kunna utvinna energi Coenzym omsättning av

Läs mer

IDROTTARENS HÄLSA. Anna Julin, Hösten 2015

IDROTTARENS HÄLSA. Anna Julin, Hösten 2015 IDROTTARENS HÄLSA Anna Julin, Hösten 2015 - Friidro8are, sprinter - 100m: 12.04 200m: 24,57-21 år gammal - Född i Jeppo, studerar i Vasa - PosiCv, målinriktad och envis - Har Cdigare spelat fotboll, skidat

Läs mer

SWIM. RIDE. RUN. FAST! ÄT RÄTT OCH PRESTERA - OPTIMAL NÄRING FÖR UTHÅLLIGHETSIDROTTARE

SWIM. RIDE. RUN. FAST! ÄT RÄTT OCH PRESTERA - OPTIMAL NÄRING FÖR UTHÅLLIGHETSIDROTTARE SWIM. RIDE. RUN. FAST! ÄT RÄTT OCH PRESTERA - OPTIMAL NÄRING FÖR UTHÅLLIGHETSIDROTTARE För uthållighetsidrottare med ambitioner spelar kosten en avgörande roll för prestationsförmågan! Hela din dagskost

Läs mer

Fysiologi & träningslära. Örkelljunga Orienteringsgymnsaium

Fysiologi & träningslära. Örkelljunga Orienteringsgymnsaium Fysiologi & träningslära Örkelljunga Orienteringsgymnsaium Fysiologi & Träningslära Viktiga träningsprinciper Blodomloppet Andningen Aerob effekt Submaximal effekt Aerob kapacitet Central och lokal kapacitet

Läs mer

SOK s kost rekommendationer i en kortare version!

SOK s kost rekommendationer i en kortare version! SOK s kost rekommendationer i en kortare version! SOK s(sveriges olympiska kommitté) uppgift är att skapa de bästa förutsättningarna för svenska idrottare. En viktig del är att förmedla kunskap om kostens

Läs mer

Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma

Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma Utbildnings- & presentationsbilder vårdpersonal OBS! Ej för kommersiellt bruk. Får ej redigeras, beskäras eller på annat sätt ändras eller användas på otillbörligt

Läs mer

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se HÄST vitafor MINERALER HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Vitafor Hästmineraler är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Innehåll. Träning,testning och prestation. VSC/MiUn:s. Tränarkonferens. Idrottfysiologins start i Sverige. Varför ville Assar bli testad?

Innehåll. Träning,testning och prestation. VSC/MiUn:s. Tränarkonferens. Idrottfysiologins start i Sverige. Varför ville Assar bli testad? VSC och MiUn Tränarkonferens April, 26 Träning,testning och prestation VSC/MiUn:s Tränarkonferens Bengt Saltin Mittuniversitetet Två skid giganter som klarade sig bra utan några tester! Innehåll Idrottfysiologins

Läs mer

Proteinhajpen behov eller påhitt? Anki Sundin M.Sc. Nutrition (nutritionist/näringsfysiolog) SSE MBA

Proteinhajpen behov eller påhitt? Anki Sundin M.Sc. Nutrition (nutritionist/näringsfysiolog) SSE MBA Proteinhajpen behov eller påhitt? Anki Sundin M.Sc. Nutrition (nutritionist/näringsfysiolog) SSE MBA Anki Sundin SSE MBA M.Sc. Nutrition Författare och föreläsare Konsult inom CSV-strategi och näringslära

Läs mer

Kost och Träning vid Diabetes 2013 03 21. Fysisk aktivitet. Fysiologi. I praktiken 10,0 3,9 10,0 3,9

Kost och Träning vid Diabetes 2013 03 21. Fysisk aktivitet. Fysiologi. I praktiken 10,0 3,9 10,0 3,9 Kost och vid Diabetes 2013 03 21 Robin Bryntesson Vardagsmotionär eller tävlingsidrott Hur lyckas man med detta när man har diabetes? Fysisk aktivitet Problem vid diabetes Fysiologi Hur sköter kroppen

Läs mer

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Kvarnbyfoders mineralfodersortiment till häst är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

BOOOM - Introduktion För kräsna uthållighetsidrottare

BOOOM - Introduktion För kräsna uthållighetsidrottare BOOOM - Introduktion För kräsna uthållighetsidrottare Tränare och fysansvariga strävar efter att uppnå det bästa de kan med sina idrottsmän och idrottskvinnor. Att välja pålitliga och hälsosamma kosttillskott

Läs mer

Resumé av Rätt mat ger resultat, - så får du ut mer av din träning med Linda Bakkman.

Resumé av Rätt mat ger resultat, - så får du ut mer av din träning med Linda Bakkman. Resumé av Rätt mat ger resultat, - så får du ut mer av din träning med Linda Bakkman. För en tränande individ är kosten en viktig faktor för träningsresultatet. För att ge in inblick för hur kosten kan

Läs mer

Hårmineralanalys och tolkning av muskelfunktion.

Hårmineralanalys och tolkning av muskelfunktion. Hårmineralanalys och tolkning av muskelfunktion. Muskeltrötthet eller muskelkramper kan bero på många faktorer. Stress, ärftlighet, hård träning, toxinbelastning eller näringsobalans. Man kan hitta många

Läs mer

Måltidersättning och viktreduktion

Måltidersättning och viktreduktion Stockholms Obesitasdagar 12-13 maj 2011 Måltidersättning och viktreduktion Anna Hägg Leg. Dietist Överviktscentrum Definitoner av och regler kring Livsmedel för viktminskning Studier om måltidsersättning

Läs mer

Energi. Protein. Vad ska vi gå igenom? Sårläkning och nutrition. Vad behövs för sårläkning? Protein. Therese Bratt. Energi. Näring

Energi. Protein. Vad ska vi gå igenom? Sårläkning och nutrition. Vad behövs för sårläkning? Protein. Therese Bratt. Energi. Näring Sårläkning och nutrition Vad ska vi gå igenom? Therese Bratt Dietist, medicinmottagningen NÄL 20 mars 2014 Utbildningsdag Bensårspatienten i vårdkedjan Energi- och näringsbehov vid sår Malnutrition Nutritionsstatusbedömning

Läs mer

Plasma fa(y acids and treatment response

Plasma fa(y acids and treatment response Study 2. Results Plasma fa(y acids and treatment response For the whole group, no significant correla:on could be found between the degree of improvement in ADHD Ra:ng Scale scores and the degree of change

Läs mer

Tiaminas och tiaminbrist i Östersjön. Svante Wistbacka Åbo Akademi

Tiaminas och tiaminbrist i Östersjön. Svante Wistbacka Åbo Akademi Tiaminas och tiaminbrist i Östersjön Svante Wistbacka Åbo Akademi Tiamin -Ett vattenlösligt vitamin i B-vitamin gruppen (vitamin B1) -Essentiell komponent i flera coenzym involverade i energimetabolismen

Läs mer

Baljväxtakademin. Lund 18 april 2012. Nutritionist Ulla Johansson www.idunmatochnaringskonsult.se

Baljväxtakademin. Lund 18 april 2012. Nutritionist Ulla Johansson www.idunmatochnaringskonsult.se Baljväxtakademin Lund 18 april 2012 Nutritionist Ulla Johansson www.idunmatochnaringskonsult.se Baljväxter, värda sin vikt i guld? Johannesbrödsträdets grekiska namn keration har gett namn åt måttet carat,

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 4. Samla energi för bättre prestation

Jag en individuell idrottare. 4. Samla energi för bättre prestation 4. Samla energi för bättre prestation Det är samspelet mellan träning, vila, mat och dryck som gör att du får tillräcklig energi för att prestera bättre. Glömmer du något av detta kan du aldrig prestera

Läs mer

Mineralet för kraft och energi

Mineralet för kraft och energi Vetenskap Magnesium Magnesium hjälper oss att få mer energi, mer ork och bättre förmåga att motstå flera sjukdomar. Susanna Larsson, forskare på Karolinska Institutet i Solna, berättar att 24 000 personer

Läs mer

Ett liv i rörelse för hund och katt

Ett liv i rörelse för hund och katt Ett liv i rörelse för hund och katt För inköpsställen samt ytterligare information, besök Aptus hemsida: aptuspet.com Tuggbitarna innehåller: Glukosamin hydroklorid av högsta kvalitet (99% renhetsgrad).

Läs mer

Åsa Bokenstrand, hälsoutvecklare idrottsnutritionist

Åsa Bokenstrand, hälsoutvecklare idrottsnutritionist Åsa Bokenstrand, hälsoutvecklare idrottsnutritionist Grundläggande näringslära Energiintag och fördelning kopplat till prestation Trenddieter kopplat till prestation Train low, compete high Egna erfarenheter

Läs mer

Vilka ämnen finns det i maten och hur använder kroppen dem?

Vilka ämnen finns det i maten och hur använder kroppen dem? ÄMNENA I MATEN 1 Vilka ämnen finns det i maten och hur använder kroppen dem? 2 varifrån kommer egentligen energin? Jo från början kommer den faktiskt från solen. Solenergi blir till kemisk energi genom

Läs mer

VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor-

VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor- VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor- Vårt mål har hela tiden varit att verka för det goda i världen. Initiativet Nourish the Children har gett oss möjligheten att förbättra undernärda och svältande

Läs mer

God mat för äldre 140923. Elisabet Rothenberg, docent, biträdande professor Högskolan Kristianstad elisabet.rothenberg@hkr.se

God mat för äldre 140923. Elisabet Rothenberg, docent, biträdande professor Högskolan Kristianstad elisabet.rothenberg@hkr.se God mat för äldre 140923 Elisabet Rothenberg, docent, biträdande professor Högskolan Kristianstad elisabet.rothenberg@hkr.se Allt fler äldre De närmaste 10 åren kommer 65+ att öka med 24% Till 2050 är

Läs mer

Träningsmyter Niklas Psilander Doktorand KI/GIH Fystränare

Träningsmyter Niklas Psilander Doktorand KI/GIH Fystränare Träningsmyter Niklas Psilander Doktorand KI/GIH Fystränare - Niklas Psilander - 39 år - Bor i Täby - Familj: Maria, Gustav, Erik och David - Forskare på GIH samt fystränare inom både styrka och kondition

Läs mer

Multivitaminer och bröstcancerrisk

Multivitaminer och bröstcancerrisk Multivitaminer och bröstcancerrisk Peter Wilhelmsson, Näringsmedicinare, IFM kliniken, Falun Det har varit en del mediauppståndelse kring den svenska studie som presenterades i tidskriften "American Journal

Läs mer

GUCH och Idrott. Copyright

GUCH och Idrott. Copyright Mikael Dellborg Professor överläkare GUCH-centrum, Medicin SU/Östra Avd för Molekylär och klinisk medicin, Inst för Medicin Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet GUCH och Idrott GUCH och Idrott. Vad

Läs mer

Vegetarisk- och vegankost för idrottare

Vegetarisk- och vegankost för idrottare Protein är viktigt för kroppens förmåga att bl a kunna bygga muskler, därför bör idrottande vegetarianer och veganer tänka lite extra på sitt proteinintag. Kommer man däremot upp i en proteinmängd på runt

Läs mer

Allt du behöver veta om smart viktminskning

Allt du behöver veta om smart viktminskning Allt du behöver veta om smart viktminskning Hitta produkterna som passar dig Naturdiets produkter är framtagna för att du ska kunna gå ner i vikt på ett tryggt och säkert sätt. Du får i dig lagom mycket

Läs mer

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar.

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar. Människans hälsa beror på mycket. Vi gör många val som påverkar hur vi mår. Hur lever vi Hur äter vi Vad äter vi Hur mycket sover vi Hur mycket tränar vi Många saker att tänka på för att kunna må bra.

Läs mer

Kost & FÖR IDROTTARE. En sammanfattning av seminarium Kost och kosttillskott för idrottare Arlanda den 13 november 1995

Kost & FÖR IDROTTARE. En sammanfattning av seminarium Kost och kosttillskott för idrottare Arlanda den 13 november 1995 Olympisk Support Centrum för Prestationsutveckling Idrottens Hus 123 87 Farsta Storforsplan 44 Telefon 08-605 65 72, 08-21 70 34 Telefax 08-605 65 88 Kost & kosttillskott FÖR IDROTTARE DOKUMENTATION Olympisk

Läs mer

Kostens betydelse för prestation i ett juniorlag

Kostens betydelse för prestation i ett juniorlag Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs Kostens betydelse för prestation i ett juniorlag Andreas Svedberg Handledare: Ulf Hall 2013 05 21 Sammanfattning För att kunna prestera bra som hockeyspelare, både på

Läs mer

PRODUKT INFORMATION OCH AFFÄRSMÖJLIGHET

PRODUKT INFORMATION OCH AFFÄRSMÖJLIGHET VÄLKOMMEN! PRODUKT INFORMATION OCH AFFÄRSMÖJLIGHET Det finns ett samband mellan de ökade sjukdomstalen och den minskade näringskvalitén i vår mat. Vad gör du för att gardera dig? Hjälper du din familj

Läs mer

Forma kroppen. och maximera din prestation. Av: Nicklas Neuman Jacob Gudiol. Om kost och träning på vetenskaplig grund

Forma kroppen. och maximera din prestation. Av: Nicklas Neuman Jacob Gudiol. Om kost och träning på vetenskaplig grund Forma kroppen och maximera din prestation Om kost och träning på vetenskaplig grund Av: Nicklas Neuman Jacob Gudiol Viktförändring påverkar fett- och muskelmassa Eftersom muskelbalansen är beroende av

Läs mer

Kost för idrottare Träningslära 1

Kost för idrottare Träningslära 1 Kost för idrottare Träningslära 1 Undervisningen i kursen ska innehålla: Närings- och kostkunskap för prestation och hälsa Betydelsen av återhämtning och vila för prestation, välbefinnande och hälsa Lektionsinnehåll

Läs mer

God Jul! Personalen på Gymgrossisten. önskar. Massor av julkappar inne i katalogen!

God Jul! Personalen på Gymgrossisten. önskar. Massor av julkappar inne i katalogen! God Jul! önskar Personalen på Gymgrossisten Massor av julkappar inne i katalogen! GOD JUL! GOD JUL! GOD JUL! GOD JUL! GOD JUL! GOD JUL! GOD JUL! GOD JUL! Varför inte ge bort lite hälsa och välmående till

Läs mer

Ett liv i rörelse för hund och katt

Ett liv i rörelse för hund och katt Ett liv i rörelse för hund och katt 2 Produkter som ingår i Aptus gröna serie. Aptus serien erbjuder ett stort utbud av hälsovårdsprodukter för hund och katt, med syfte att stärka och bibehålla ditt djurs

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Numeta G16E, Numeta G19E 23.3.2015, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2. Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1. Information om sjukdomsförekomst En del av de patienter

Läs mer

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler Apotekets råd om Vitaminer och mineraler Din kropp behöver många olika ämnen för att må bra. Den behöver vatten, proteiner, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Tillsammans ger de dig energi och

Läs mer

Organisk kemi / Biokemi. Livets kemi

Organisk kemi / Biokemi. Livets kemi Organisk kemi / Biokemi Livets kemi Vecka Lektion 1 Lektion 2 Veckans lab Läxa 41 Kolhydrater Kolhydrater Sockerarter Fotosyntesen Bio-kemi 8C och D vecka 41-48 42 Kolhydrater Fetter Trommers prov s186-191

Läs mer

förstå din hunds maghälsa

förstå din hunds maghälsa förstå din hunds maghälsa Det är inte ovanligt Mag-tarmsjukdomar (vanligtvis associerade med t.ex. kräkningar och/eller diarré) är några av de mest förekommande anledningarna till att man tar hundar till

Läs mer

ProViva ett levande livsmedel. Siv Ahrné Laboratoriet för f r livsmedelshygien, Institutionen för f r Livsmedelsteknik, Lunds Universitet

ProViva ett levande livsmedel. Siv Ahrné Laboratoriet för f r livsmedelshygien, Institutionen för f r Livsmedelsteknik, Lunds Universitet ProViva ett levande livsmedel Siv Ahrné Laboratoriet för f r livsmedelshygien, Institutionen för f r Livsmedelsteknik, Lunds Universitet Fermenterad havre för f enteral nutrition Startade 1987 Motverka

Läs mer

Allt du behöver veta om smart viktminskning

Allt du behöver veta om smart viktminskning Allt du behöver veta om smart viktminskning Hitta produkterna som passar dig Naturdiets produkter är framtagna för att du ska kunna gå ner i vikt på ett tryggt och säkert sätt. Du får i dig lagom mycket

Läs mer

NÄRINGSLÄRA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

NÄRINGSLÄRA. www.almirall.com. Solutions with you in mind NÄRINGSLÄRA www.almirall.com Solutions with you in mind ALLMÄNNA RÅD Det har inte vetenskapligt visats att en särskild diet hjälper vid MS, inte heller att några dieter är effektiva på lång sikt. Nuvarande

Läs mer

Kost, idrott och hälsa

Kost, idrott och hälsa Kost, idrott och hälsa TORWALD ÅBERG RECEPTUM, LIDKÖPING RAGNAR TEGELMAN GÄVLE SJUKHUS Inledning Redan de gamla grekerna betonade matens betydelse vid idrottstävlingar. Hippokrates lär ha sagt att du är

Läs mer

Fysisk aktivitet och påverkan på prestation på olika sätt genetiska förutsättningar och vad händer med hjärnan?

Fysisk aktivitet och påverkan på prestation på olika sätt genetiska förutsättningar och vad händer med hjärnan? 2015-03-20 Fysisk aktivitet och påverkan på prestation på olika sätt genetiska förutsättningar och vad händer med hjärnan? Jessica Norrbom PhD, Forskare Institutionen för Fysiologi & Farmakologi, Karolinska

Läs mer

Diabetes och Träning 2012 11 21. Fysisk aktivitet. Fysiologi. Kolhydrater. I praktiken 10,0 3,9 10,0 3,9

Diabetes och Träning 2012 11 21. Fysisk aktivitet. Fysiologi. Kolhydrater. I praktiken 10,0 3,9 10,0 3,9 Diabetes och 2012 11 21 Robin Bryntesson Vardagsmotionär eller tävlingsidrott Hur lyckas man med detta när man har diabetes? Fysisk aktivitet Problem vid diabetes Fysiologi Hur sköter kroppen blodsockret?

Läs mer

Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1

Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1 Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1 Dagens föreläsning Inledning om Livsmedelsverket Nya Nordiska Näringsrekommendationer Resultat från Riksmaten Kostråd Stöd till hälso - och sjukvården Livsmedelsverket

Läs mer

Betfor Inte bara nyttigt

Betfor Inte bara nyttigt Betfor Inte bara nyttigt Betfor. Från hobbyridning Betfor har varit en viktig komponent i svenska hästars foderstat i mer än 50 år. Skälet till detta är ganska självklart, efter- Betfor påverkar en rad

Läs mer

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor.

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Implementering av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder- Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Anette Jansson Anette.jansson@slv.se Sätta Livsmedelsverket på kartan

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Återhämtning; mental och fysisk anteckningar från temakväll i Skellefteå 2003.01.21.

Återhämtning; mental och fysisk anteckningar från temakväll i Skellefteå 2003.01.21. 1/8 Återhämtning; mental och fysisk anteckningar från temakväll i Skellefteå 2003.01.21. med Göran Kenttä, doktor i psykologi och ass. förbundskapten i svenska kanotlandslaget och Marie Broholmer, nutritionist

Läs mer

Människans Resurser HÄLSOKONCEPT. för moderna människor

Människans Resurser HÄLSOKONCEPT. för moderna människor Människans Resurser HÄLSOKONCEPT för moderna människor Människans uppfattning om hälsoåtgärder De flesta människor har en alltför snäv syn på vad hälsa och olika hälsoåtgärder innebär. De är övertygade

Läs mer

Låt oss presentera ZiwiPeak Beef. Ännu ett helt naturligt, näringsrikt val för husdjuret du älskar!

Låt oss presentera ZiwiPeak Beef. Ännu ett helt naturligt, näringsrikt val för husdjuret du älskar! Låt oss presentera ZiwiPeak Beef Ännu ett helt naturligt, näringsrikt val för husdjuret du älskar! Vårt Nötkött. Märkbart mycket bättre Nötköttet vi använder kommer från djur som är gräsuppfödda på Nya

Läs mer

De farliga kosttillskotten

De farliga kosttillskotten De farliga kosttillskotten Johan Öhman Föreläsare och utbildare i dopnings- och kosttillskottsfrågor, Bosse och Johan Utbildning. Medförfattare till handbok i antidopingarbetet Ren träning En handbok kring

Läs mer

Tillskott som hjälper din häst att må bra. Nyheter!

Tillskott som hjälper din häst att må bra. Nyheter! Tillskott som hjälper din häst att må bra Nyheter! VÅRA FÄRSKASTE NYHETER! STRESS RELIEF Ett väl sammansatt tillskott med tryptofan, magnesium, B-vitaminer och aminosyror som kan balansera hästens temperament

Läs mer

Motion och diabetes. Peter Adolfsson barnläkare och idrottsläkare peter.adolfsson@regionhalland.se

Motion och diabetes. Peter Adolfsson barnläkare och idrottsläkare peter.adolfsson@regionhalland.se Motion och diabetes Peter Adolfsson barnläkare och idrottsläkare peter.adolfsson@regionhalland.se Fysisk aktivitet och riskreduktion Regelbunden fysisk aktivitet är minst lika viktigt som förbättrad glukoskontroll!

Läs mer

400 m löpning: -En 400 m löpares kravprofil samt kost-och aktivitetsregistrerings analys av en aktiv 400- meters löpare

400 m löpning: -En 400 m löpares kravprofil samt kost-och aktivitetsregistrerings analys av en aktiv 400- meters löpare 400 m löpning: -En 400 m löpares kravprofil samt kost-och aktivitetsregistrerings analys av en aktiv 400- meters löpare 1 1. Bakgrund 1.1. 400-meterslöpning 400m löpning är en olympisk gren i friidrott.

Läs mer

- ÅTERHÄMNTING PÅVERKAS AV VAD DU ÄTER OCH DRICKER

- ÅTERHÄMNTING PÅVERKAS AV VAD DU ÄTER OCH DRICKER - ÅTERHÄMNTING PÅVERKAS AV VAD DU ÄTER OCH DRICKER SMARTFISH RECHARGE EN DAGSDOS OMEGA-3 (EPA OCH DHA) Tränar du mycket? Har du långa skoldagar eller krävande arbetsdagar som sätter koncentrationsförmågan

Läs mer

Bra mat ger bra prestationer! Lotta Peltoarvo Kostrådgivare beteendevetare strategisk hälsokonsult

Bra mat ger bra prestationer! Lotta Peltoarvo Kostrådgivare beteendevetare strategisk hälsokonsult Bra mat ger bra prestationer! Lotta Peltoarvo Kostrådgivare beteendevetare strategisk hälsokonsult Att äta för f r prestation Kroppen är r ditt verktyg och viktigaste instrument för f r att bli bra. Mat

Läs mer

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Träningslära 1 Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Uppvärmning Förbereder oss fysiskt och mentalt Fysiskt O Huvudsyfte med uppvärmning är att förebygga skador, lederna smörjs och blodcirkulationen

Läs mer

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon Efalex Hälsa för hjärna och ögon Hälsa för hjärna och ögon med omega-3 Essentiella fettsyror är livsnödvändiga för vår hälsa. Vi kan inte tillverka de själva, utan de måste tillföras via vår kost. Fettsyror

Läs mer

Optimera återhämtningen med kosten. Emma Lindblom www.emmalindblom.com

Optimera återhämtningen med kosten. Emma Lindblom www.emmalindblom.com Optimera återhämtningen med kosten Emma Lindblom www.emmalindblom.com Vem jag är! Bachleor & Master: Exercise Science Post bacc: Nutrtition Certified Sport Dietitian Registered Dietitian Leg. dietist Certified

Läs mer

ÅTERHÄMTNING OCH PRESTATION. Kostens betydelse

ÅTERHÄMTNING OCH PRESTATION. Kostens betydelse ÅTERHÄMTNING OCH PRESTATION Kostens betydelse MAGNUS HELLMAN DRIESSEN Fil. Kand examen i kostvetenskap Medicine Magister examen i idrottsmedicin (pågående) Idrottsnutrition Idrottsnutritionsrådgivare RF

Läs mer

Digestion. Kolhydrater. GI och GL

Digestion. Kolhydrater. GI och GL Digestion Kolhydrater GI och GL Digestion och absorption Munhåla Magsäck Tunntarm Tjocktarm Lever Claude C Roy et al 2006 Digestion = nedbrytning av föda Nutrienter och deras transport genom GI Tiden beror

Läs mer

Dupuytrens sjukdom. En informationsbroschyr om krokiga fingrar

Dupuytrens sjukdom. En informationsbroschyr om krokiga fingrar Dupuytrens sjukdom En informationsbroschyr om krokiga fingrar Dupuytrens sjukdom är en bindvävs sjukdom som påverkar bindvävsplattan i handflatan och fingrarnas insida. Symtomen är små knölar och i ett

Läs mer

Ger socker typ 2-diabetes?

Ger socker typ 2-diabetes? Ger socker typ 2-diabetes? Emily Sonestedt, PhD Lunds Universitet SNF 2015-04- 20 Diabetesepidemin! 382 miljoner individer i världen har diabetes! 8,3% av den vuxna befolkningen! Antalet har dubblerats

Läs mer

Förstå din hunds. Ledhälsa

Förstå din hunds. Ledhälsa Förstå din hunds Ledhälsa Varför är god ledrörlighet så viktigt? Ledsjukdom är ett av de vanligaste tillstånd som påverkar hundar. Man uppskattar att så många som en av fem hundar över ett års ålder drabbas

Läs mer

Fett fett. bränner. men välj rätt

Fett fett. bränner. men välj rätt Rätt sorts fett kan bidra till att hålla dig slank och ge en snygg och proportionerlig kropp! Fettet ger nämligen bränsle åt musklerna och hjälper till med förbränning. Men experterna råder oss att äta

Läs mer

Tio goda råd - Tio kostråd för dig som är lite äldre.

Tio goda råd - Tio kostråd för dig som är lite äldre. Tio goda råd - Tio kostråd för dig som är lite äldre. Kost- och Nutritionsprojekt inom TioHundra 2008 inledde TioHundra ett projekt bland äldre- ordinär- och demensboenden i Norrtälje kommun. Projektets

Läs mer

Idrottare och kosttillskott

Idrottare och kosttillskott Institutionen för kost och idrottsvetenskap Idrottare och kosttillskott Om användning av och attityder till kosttillskott Marjo Hyytiäinen Tamara Joković Examensarbete, 15 hp Kost- och friskvårdsprogrammet,

Läs mer

Säter/Skedvi Hockey 2012-01-13 Kostföreläsning:

Säter/Skedvi Hockey 2012-01-13 Kostföreläsning: Säter/Skedvi Hockey 2012-01-13 Kostföreläsning: Utgångsläge: När det gäller att orka med den tuffa barmarksträning/försäsongsträning som krävs av er innan isträning och matcher drar igång men även under

Läs mer