Behövs kosttillskott som återställare?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behövs kosttillskott som återställare?"

Transkript

1 TEMA ÖVERTRÄNING Behövs kosttillskott som återställare? Stefan Branth och Leif Hambraeus Doktorand respektive professor vid Institutionen för näringslära, Uppsala universitet Överträning kan leda till många olika former av problem, alltifrån muskelskador till blodförändringar, förändringar i immunförsvaret, humörsvängningar samt störningar i nutritionsstatus (Eichneir, 1995). Även om våra kunskaper om de specifika näringsbehoven under extrema tränings- och tävlingsförhållanden fortfarande är ofullständiga, är det visat att energibrist i förening med otillräckligt kolhydratintag ökar risken för överträningsskador (AAkvaag&Opstad, 1985; Noakes, 1986). En bidragande orsak till överträningsgkador har angetts vara en försämrad glykogenupplagring i mxiskulaturen. Detta skulle orsakas av ökad insiilinresistens i den skadade muskeln som leder till försämrat glukosupptag. Effekten kan föreligga ända upp öll 10 dagar efter hård fysisk ansträngning. Cosöll och medarbetare visade exempelvis 1988 att simmare som inte åt tillräckligt med kolhydrater lättare utvecklade tecken till överträning. Extra utsatta för överträningsproblem är därför alla idrottare som medvetet begränsar matintaget för att hålla sin vikt låg, t ex långdistanslöpare, gymnaster och brottare. Den höga fysiska aktiviteten inklxisive mycket träning i förening med svårigheter att äta så mycket som kroppen behöver för att balansera energiförbrukningen har också angetts som huvudorsak öll utveckling av s k idrottsanorexi (Andersson, 1996). Därmed kan även överö-äning i sig leda öll risk för utveckling av idrottsanorexi. Kostens betydelse Ursprungligen var det främst styrkeidrottare som var intresserade av kostfrågor och bl a hade en ölltro öll höga proteinintag. Ur näringsfysiologisk synpxmkt är det dock snarare hos kondiöonsidrottare eller vid s k överöäning som nubriöonsproblem kan vara mest aköiella. Bedömningen försvåras av att det är oklart vilka biokemiska och fysiologiska parametrar som bäst återspeglar idrottarens nuöiöons- och hälsostatus. Föreligger ökat proteinbehov? Proteinbehovet har ofta ansetts vara ökat hos idrottare som följd av att hårt muskelarbete skulle leda öll ökad förslitning m m. (Lemon, 1992). Även om proteinoxidaöonen ökar i samband med muskelarbetet förefaller det som detta kompenseras efter arbetet och slutresultatet blir att något ökat proteinbehov ej föreligger (Forslund & Hambraeus, 1996). Tidpunkten för intaget av protein kan dock ha betydelse för återhämtningen. Det önns vissa studier som antyder att proteinsyntesen kan stimuleras om proteinet intas i direkt anslubiing öll avslutad fysisk ansträngning. Detta behöver dock bättre klarläggas i studier där även kolhydraöntag och energibalans är väl kontrollerade. Tillförsel av olika enskilda aminosyror för att motverka den negaöva effekten pa muskelprotein i samband med hårt fysiskt arbete har också studerats. Speciellt intresse har inriktats emot aminosyran glutamin eftersom glutaminnivåema i plasma har visats vara sänkta i samband med hård fysisk akövitet. Sänkningen rapporteras i viss utsträckning kunna motverkas med tillförsel av grenkedjade aminosyror (Parry-Billings et al, 1992). Höga glutaminnivåer tycks vara nödvändiga för att immunförsvarets celler ska kunna fxmgera normalt. Musklerna har föreslagits utgöra en del av ett fungerande immunsystem, som kommunicerar med musklerna för att reglera glutaminfrisättningen (Newsholme 1994). Sänkta glutaminnivåer i plasma har därför föreslagits vara en anledning öll det sänkta iinmunförsvaret hos idrottare, eftersom en stor del av ghitaminet som används av immunsystemet kommer från skelettmxiskiilatxiren Akutfasprotemer och cytokiner, som utgör viköga komponenter i immunsystemet och även kopplats samman med överträning, förutsätter ett adekvat intag av protein och svavelaminosyror. Nivåerna av glutaöon, som är en av kroppens vikögaste anöoxidanter, påverkas också av proteinintaget och dess kvalitet Proteinbrist och då främst biist på svavelaminosyror har i kliniska sammanhang visats ge lägre glutaöonnivåer i vävnaderna som i sin tur har kopplats samman med elt in-

2 flammatorisktpåslag^hårdxysisk träning bar även visat sig resultera isänkta plasmanivåer av glutation iflerastudier^hittills bar dock endastetti^åtal studier genomförts som visat att specifika tillskott av glutamin eller andra specifika aminosyror, t ex svavelaxninosyror, kunnat förbättra det störda ixnmunförsvaretboselxtidrottared kliniska studier som visat glutaminets positiva effekter är betyd ligt mer övertygande^l^nder oxidativ stress bar också 1^1-acetyl cystein visat sig förbättra vita blodkropparnas funktion vid träning (l^uupponen et al, i^^ ^tagnaroetal,!^ Ivluskelskador och fria radikaler Oxidativstressinnebärensitua tion då produktionen av fria radi kaler i kroppen överskrider det egnaantioxidantförsvaretmedbl a lipidperoxidation (fettbärskning^somx^öljd^detta följer normalt den ökade syrekonsumtion som uppkommer vid fysisk aktivitet Oxidativ stress är även associerat med musklernas uttröttnxngsmekaxxismer (Barclay, ^ Eiansel, l ^ i ^ ^ i d djurförsök bar man visat att antioxidanter kan förläx^tga tiden till muskeluttröttnad novell! etal, 1^0^ Demuskelskadorsom noterats! samband med träningsvärk, ut görs av relativt utbredda degene rativa förändringar medettstort inflaxnmatoriskt inslag med bka^ invaderande makrofager^ones et al, 1^6). Detta bar stora likbeter med de skador som orsakas av de s k fria radikalerna (Reiker ^ ^trebus, i ^ Eria radikaler tycks också vara involveradeiträningsvärkens uppkomstmekanismer (^rotkie^vski et al, 1^^ Oytokiner som också ^ixmsmedi överträningssyndromet gör dess utom cellernamerkänsligaför fria radikal skador (gardet al, 1^^ Ett indirekt bevis för att skadorna av fria radikaler ökar medökad intex^sitet utgör att det föreligger en parallellökning avlaktat ocb ^vlda som utgör indirekt markör för lipidperoxidation (Eovlxn et al, i^^ Intressant är också att produktionen av fria radikaler är som störst när flödet avelektroner är som lägst, exempelvis dåenergi depåerna är uttömda vid intensivt ocbbeller långvarigt arbete. Risken för övertränxng ökar på saxnmasättocksåmedintensite ten ocblängdenpå träningen samt vid energibrist ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^

3 T151^A^*5^TRAN11^ l^agnesiumbristigkost har också visat sigorsakaenökadproduktion av fria radikaler (Gunther, 19^1). Dessa reaktioner tycks främst vara relevanta i samband med exempelvis antioxidantbrist eller intensiv hård träning. Intressant är också att en lång och intensiv ansträngning, t ex lång distanslopp eller långvarigt högt energiintag och psykisk stress, kangelågamagnesiuxxmivåerundermårxader trots adekvatmagnesiumintag (Branth opubl). Hos individer som drabbats av sk^chronicfatiguesyndrome^ vilken har flera likheter xned överträningssyndromet, har man föreslagit att magnesiumbrist kan utgöra en bidragande faktor till utveckling av syndromet. Hos försöksdjur har nämligen magnesiumbrist visats ge radikalmedierede muskelska dor(rocketal,1995).^onsekven sen blir att brist på magnesium och antioxidanter kan förvärra muskelskadorna, innebäratidigare uttröttning och kräva längre tid för återhämtning och därmed teoretiskt bidra till överträningssymptom. En av överträningens effekter är störningariimmunförsvaret,som också har ett samband med nutritionsfaktorer. Immunförsvaret fungerar inte om inte en finstämd balans råder mellan produktionen av fria radikaler och antioxidanter. Immunförsvarets celler innehåller upp till hundra ggr mer av vissa antioxidanter än plasma och andra blodceller. Antioxidantbrist ger ett försämrat ixnmunförsvar på flera sätt, bl a. genom en sänkt kemotaxis och fagocytos som återställs med antioxidanttillskott (Ivlachlin, 19^). Rlasmanivåerna för vissa essentiella näringsämnen, däriblanddeskantioxidan terna är sänkta hos elitidrottare. Omdetta skall tolkas som tecken på ett försämrat nutritionsstatus eller enadaptationäridagomöjligt att avgöra. Aktivitetenpåixnmunförsvarscel ^ 9 ^ ^ x ^ 9 ^ ^ ^ ^ t ^

4 lerna är beroende avden fysiska ansträxxgningen, där aktiviteten försämras med längden och intensiteten liksom vid överträning Detta anses bidra till den ökade in fektionskänslighet som noterats hos elitidrottare (2hepard^2hek, x99^.erämstharixnmxmsystemets funktion visatettsambandmed de fettlösliga vitaminerna, tex vita minedär flera stxxdiervisat att antaletmfektionerärminskatvidtill skott av vitamin E. Detta gäller dock främst äldre och är ännu inte klarlagt vad gäller yngrexndivider O^Obarvisatsighaenskyd dandeeffektemotutvecklingav myokarditidjurförsök(^ishxmota et al 19^), vilket har intresse ur idrottsfysiologisksynpunkt.lpi lotförsök har negativa korrelatio ner mellanplasmanivåer avt^lo och antal infektionsdagar hos eliti drottare visats (Branth opxxbl) ^lotsvaraxxde samband tycks även kxxnna gällamellanevitaminintag och antalet infektionsdagar (Branthetal,199^Eortsattastudier är angelägna för att visa om de observerade subnormala antioxidantnivåerna som konstaterats i plasxna hos elitidrottare kanvisa sighabetydelse för idrottarnas hämmade immxxnförsvar. Inxmux^försvaret kan också påverkas såväl positivt och negativt av ett obalanserat fettintag, som ofta föreligger hos elitidrottare En obalans mellan^och^fettsy rorxned en kraftig övervikt av ^-^ bådeikostenochiblodetharob serverats hos många elitidrottare (Branth et akopubl) En sådan obalans har visats kunna stimulera ett ixxfiaxnmatorisktpåslag via prostaglaxxdin systemet (Björne boeetal,^9^ ltankost^illsko^nto^verka7 Den ökade oxidativa stressen som uppstår vid hård fysisk träning ställer extra höga l^av på antioxi dantskyddet och ett ökat behov av vissa närix^gsämnen kan därmed uppstå. Egna studier på elitxdrottare har visat att de ofta har låga nivåer av vissa antioxidanter. Antioxidanttillskott kan skydda mot de negativa följderna avden ökade produktionen av fria radikaler som kanuppståux^xdertränixxg och skulle kunna minska muskel skador och träningsvärk. ^luskelskadorna kan återspeglas av ökade nivåer av kreatinxnkinas (O^iblodet.^issa studier bar visat minskade nivåer av O^iblod efter tillskott av antioxidanter, främst vitaxninesom är mest undersökt (Oannon et al, 1990) kombinationsbehandlingar med vitamin A,Oochbetakaroten, lik som behandling med ett antioxidantrxktpollenextrakt.(^rotkiexv-ski etal,199^,harpåsammasättminskatlipidperoxidationenochresul teratisänkta nivåer av muskelskademarkörer (kanter et al, 199^ Räcker rekommendationernas Dethar sedanlänge ansetts attnär energibehovet är täckt, täcks också behovetavessexxtiella närings ämnenom man intaren normal balanserad kost. Det finns idag viss anlednix^g att ifrågasätta om situationen är så enkel att de specifika näringsproblemen hos idrottare kan lösas med ennormal biandkost. Intag av energirika kostsupplement med låg närings täthet rubbar exempelvis balansen mellan energi och näringsintag. Det kan också ifrågasättas om det är likgxltigtvarifrån energin täcksi samband med hård fysisk aktivitet Även om energioch kolhydratintaget är adekvat kan pro blem uppstå om intaget av vitaminer och mineraler är alltför lågti jakten på ^renakolhydrater^.brist på vitaminer med antioxidantverkankanliksomjärnbrist (Israel, 19^) öka risken eller förvärra överträningsskadoma. Behovet av essentiellanäringsäxnnen äristörre utsträckning än förmodat relaterat tillenergiomsättnxngen och stress-situationer. Detta har inte minst föranlett av observationerna attidrottarehar en ökad sjuklighet och skadefrekvens, vilketkan vara orsakat avett försämrat xmmxxnförsvar.de allmänna kostrekommendationemaärutarbetadeför en normalbefolkning. Det har dock hävdats attdeäven skulle vara giltiga för alla grupper Det finns dockfog attifrågasätta deras relevans för vissa extremgruppert exaktivaidrottaremedstorträ xxmgsmassa De kan knappast hel ler vara ägnade att ge optimal återhämtning efter hårda trärtingsprogram och därmed förbin dra uppkomst avövertränxngsef- Behövs kosttillskott? Användning av kosttillskott kan ha olika syften. Så länge som syftet är att kompensera för subnormala nivåer i plasma och kroppsvätskor av olika näringsämnen kan det anses angeläget att utnyttja kostöllskott om den normala kosten ej räcker. Svårare blir frågeställningen om avsikten är att öka förråden i kroppen över de normala för att öka den potenöella fysiska kapaciteten Att motverka en negaöv energibalans med energiöllskott är närmast en självklarhet Men även användning av kostöllskott för att minska risken för skador av överh-äning kan utgöra en vikög moövaöon Då blir det närmast fråga om att så snabbt som möjligt återställa kroppens förråd av essenöella näringsämnen och hindra katabola effekter. Kolhydraöaddning innefattar ett försök att öka glykogenupplagringen i muskulaturen och därmed energiförrådet över det normala men också indirekt hindra skador av överträning som härleds öll sänkta glykogendepåer. Det är dock sämre klarlagt vilken kost altemaövt vilket kosttillskott som snabbast återställer muskulaturen efter hård träning/belaslning. Om höga proteinintag eller ökat intag av enskilda aminosyror kan orsaka en snabbare återsyntes av muskelprotein xmder återhämtningsfasen återstår att bevisa. Att finna den bästa komposiöonen av näringsämnen i en "återställare" kan förväntas bli en av de angelägnaste forskningsområdena inom idrottsnutriöonen inför framöden. Litteratur AAkvaag A, Opstad PK: Hormonal response to prolonged physical strain effect of caloric deflciency and sleep deprivation. In Fotherby & Pal (EDS) Exercise endocrinology, d Cruyter, Berlin Andersson, G: IdrottsanorexL Vad är det? CPU Rapport febr 1996 Barclay JK, Hansel M: Free radicals may contribute to skeletal muscle fatigue. Can J Physiol. PharmacoL 1991:69^ Bjömeboe A, Söyland E, Bjömeboe GE et al: Effect of dietary supplementation with eicosapentenoic acid in me treatment of atopic dermaötis. Br T of Dermatology 1987:117^ Branth S, Karlsson J. Hambraeus L A study of dietary intake and plasma levels of antioxidants in elite athletes in Sweden.

5 TEMA ÖVERTRANING Abstrakt 144. Biochemistry of Exerdse IX Conf. Aberdeen. Branth S, Llndh G, Hambraeus L, Karlsson J. Plasma determination of ubiquinone. Alfa tocopherol Omega-3 and omega-6 fatty acids in healthy man and some patient groups. (I manus) Cannon JG, Crencole RA, Fielding M, Meydani SN et al. Acute phase response to exercise. Am J PhysioL 1990^59^1214- Costill DL, Flynn NIG, Klrwan JP. Effects of repeated days of intensified training on muscle glycogen and swimming performance. Medicine and Science in Sports and Exercise. 1988: Eichneir ER. Overtraining: Consequences and prevention. Journal of Sports Sdences 1995:13 ;S41 - S48. Forslund A & Hambraeus L: Okar proteinbehovet vid fysisk aktivitet? Sv Idrottsforskn 5: Grisham MB & McCord M. Chemistry and cytotoxity of reactive oxygen metabolites. Physiology of Oxygen Radicals. ftaylor, Matalon, Ward eds.) Am Physiol. Soc 1986; Gunther T. Biochemistry and pafhobiochemistry of magnesium. Magn. BulL 19813; Huupponen MRH, Måkinen LH, HyvOnen PM et a]. The effect of N-acetylcysteine on Exercise-lnduced Priming of Human Neutrophiles. Int J Sports Med. 1995: 16; Israel S. Zur Problematik des Ubertrainings aus intemistisdxer und leistungsphysiologischer SichL Medizin und Sport. 1976:16; 1; Jones DA, Newham DJ, Round JM. Experimental human musde damage: morphological charges in relation to other indices of damage. Journal PhysioL 1986:375; Kanter MM, Nolte LA, Holloszy JO. Effect of antioxidant vitamin mixture on lipidperoxidaöon at rest and postexercise. J of Appl PhysioL 1993:74^ Kishimota C, Tamaki S, Matsumori A et al The protecöon of Coenzyme Q10 against Experimental Viral Myocarditis in Mice. Japanese Circulation JoumaL 1984:48; Krotkiewski M, Brzezinska Z, Llu B Grimby G, Palm S Prevention of musde soreness by treatment with antioxidants. Scand J Med Sd Sports. 1994:4; Lemorx, PR: Effect of exercise on protein requirements. I Food nutrition and sports (Ed C Williams &JTDevlln)E&FN Spön, London 1992, s Lovlin R, Cottle W, Pyke J. Are indices of free radical damage related to exercise intensity? Eur J Appl PhysioL 1987:56;313- Machlin, LJ: Vitamin E. I Handbook of vitamins. (Ed Machlin, LJ) Marcel Dekker Inc. New York. 1984a Newsholme KA. The importance of glutamine in nutrition of the immune system. Clinical Nutrition. 1994:12;129. Noakes T. Love of training Oxford University Press, Cape Town Novell! GP, Bracciotti G, FalsinL Spintrappers and vitamin E prolong endurance to muscle fatigue in mice. Free Radical Biol Med. 1990:B;9-13. OTteilly KP, Warhol MJ, Fielding RA. Eccentric exercise-induced muscle damage impairs muscle glycogen repletion. Journal of Applied Physiology. 1987: Parry-Billings. M, Budgett, R & Koutedakis, Y: Plasma amino äcid concentrations in the overtraining syndrome: Possible effects on the immune system.medicine and Sdence in Sports and Exercise 24, ,1992 Reiker ÅH, Ytrehus K. Oxygen radicals and scavenger enzymes in ischemia reperfusion iiqury of skeletal muscle. Scand J din Lab invest ;113-11B. Rodc E, Astier C, Lab C, Vlgnon X et al Dietary Magnesium Deflciency in Rat Enhances Free Radical Producöan in Skeletal Muscle. J Nutr. 1995:125;1205- Shepard RJ, Shek PN. Potential impact of physical acbvity and sport on the immune system. Br J Sport Medidne. 1994:28;4247- Stagnaro R, Pierre E, Baracco R. Thiol-containing antioxidant drugs and the the human immunesystem. Bull Eur Physiopathol Respir. 1987:23^ fmkgrzmgs/mgtigwgm ge gzytpgen z wnvswn ör störst direkt g/ter ors/w W W- ning. Def är dör^fr xttkenffigt att ertyxvda kofki/drgkr sd snabbt som mö/figt. fofo; Artwr Forsberg Ward PA, Warren JS, Johnson KJ. Oxygen radicals, inflammation, and tissue injury. Free Radical Biology & Medicine 1988:^03-408

Kost & FÖR IDROTTARE. En sammanfattning av seminarium Kost och kosttillskott för idrottare Arlanda den 13 november 1995

Kost & FÖR IDROTTARE. En sammanfattning av seminarium Kost och kosttillskott för idrottare Arlanda den 13 november 1995 Olympisk Support Centrum för Prestationsutveckling Idrottens Hus 123 87 Farsta Storforsplan 44 Telefon 08-605 65 72, 08-21 70 34 Telefax 08-605 65 88 Kost & kosttillskott FÖR IDROTTARE DOKUMENTATION Olympisk

Läs mer

Idrottare och kosttillskott

Idrottare och kosttillskott Institutionen för kost och idrottsvetenskap Idrottare och kosttillskott Om användning av och attityder till kosttillskott Marjo Hyytiäinen Tamara Joković Examensarbete, 15 hp Kost- och friskvårdsprogrammet,

Läs mer

Eoergibehov vid idrottsaktiviteter

Eoergibehov vid idrottsaktiviteter Eoergibehov vid idrottsaktiviteter Leif Hambraeus & Anders Sjödin Inst för näringslära, Uppsala universitet Energiomsättningen innefattar i princip en överföring av den kemiskt bundna energin till andra

Läs mer

Kunskapsöversikt: Kost- och näringslära inom idrotten

Kunskapsöversikt: Kost- och näringslära inom idrotten Kunskapsöversikt: Kost- och näringslära inom idrotten Eva Blomstrand, William Apró FoU-rapport 2009:2 FoU-rapporter STOCKHOLM SEPTEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: Bildbyrån 2004:1 Ätstörningar en kunskapsöversikt

Läs mer

Påverkas huden av fett, kolhydrater och protein i kosten?

Påverkas huden av fett, kolhydrater och protein i kosten? Påverkas huden av fett, kolhydrater och protein i kosten? Sara Andersson, Charlotta Forssén, Linnea Sandström 1 Innehållsförteckning Abstrakt s. 3 Introduktion s. 4-6 Kolhydrater s. 5 Protein s. 5-6 Fett

Läs mer

Kostrekommendationer till elitidrottare

Kostrekommendationer till elitidrottare Kostrekommendationer till elitidrottare Sveriges Olympiska Kommitté, november 2000 Förord 1995 utarbetade en arbetsgrupp (prof Bengt Saltin, prof Leif Hambraeus, dietist Agneta Andersson samt Peter Reinebo

Läs mer

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXIII NUMMER 3 JUNI 2014. Kosttillskott

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXIII NUMMER 3 JUNI 2014. Kosttillskott ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXIII NUMMER 3 JUNI 2014 Kosttillskott Organ för Sver iges Kli n iska Di etister Redaktion Ansvarig utgivare Elisabet Rothenberg Redaktör Magnus Forslin magnus.forslin@dietistaktuellt.com

Läs mer

Sandra Dahlén, Finn Nilson & Ragnar Andersson Kunskapscentrum för äldres säkerhet

Sandra Dahlén, Finn Nilson & Ragnar Andersson Kunskapscentrum för äldres säkerhet Sarkopeni som riskfaktor för fallskador bland äldre personer Sandra Dahlén, Finn Nilson & Ragnar Andersson Kunskapscentrum för äldres säkerhet Förord Kunskapscentrum för äldres säkerhet, KCÄ, initierades

Läs mer

Kreatin och protein som kosttillskott

Kreatin och protein som kosttillskott Kreatin och protein som kosttillskott för idrottsutövare Vad säger den vetenskapliga litteraturen? Lena Andrén- Sandberg Tove Wiklund Bakgrund Så länge människan har ägnat sig åt idrott och tävling har

Läs mer

Kostrekommendationer för elitidrottare. Utgiven 2009

Kostrekommendationer för elitidrottare. Utgiven 2009 Kostrekommendationer för elitidrottare Utgiven 2009 Kostrekommendationer för elitidrottare Innehållsförteckning Inledning... 2 Utgångspunkt och summering... 3 Energibalans... 6 Uppskattning av energiförbrukning...

Läs mer

European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, (ESPEN)

European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, (ESPEN) European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, (ESPEN) 33rd Annual Congress, Göteborg, Sweden, 3rd 6 th September 2011 ESPEN Excellence in Science, Practice and Education in Nutrition Vad är ESPEN?

Läs mer

Fettets kvalitet. viktigare än mängden

Fettets kvalitet. viktigare än mängden Konferens: Essential Fats for Future Health Fettets kvalitet viktigare än mängden Fettsyror är en energikälla, men har också många andra viktiga funktioner i kroppen. De kan till exempel påverka immunförsvaret,

Läs mer

Underlättar tillförseln av glukos och leucin insulin frisättningen och återhämtningen efter hårt arbete hos travhästen?

Underlättar tillförseln av glukos och leucin insulin frisättningen och återhämtningen efter hårt arbete hos travhästen? Underlättar tillförseln av glukos och leucin insulin frisättningen och återhämtningen efter hårt arbete hos travhästen? Johan Bröjer, Katarina Nostell, Ulf Hedenström Bakgrund Det är sedan länge känt att

Läs mer

PRESTERA. Jlm Roslund

PRESTERA. Jlm Roslund PRESTERA MERA Jlm Roslund Prestera mera Jim Roslund Sponsor www.slimjim.se Fitnessförlaget, Box 70321, 107 23 Stockholm www.fitnessforlaget.se Copyright Jim Roslund och Jason McMillion 2008 Omslagsdesign

Läs mer

Protein hur mycket är lagom?

Protein hur mycket är lagom? Protein hur mycket är lagom? Innehåll Protein hur mycket är lagom? 03 Protein i praktiken 04 Olika sorters protein 05 Olika stort proteinbehov 06 Protein och träning 07 Protein för vegetarianer 08 Bröd

Läs mer

Protein hur mycket är lagom?

Protein hur mycket är lagom? Protein hur mycket är lagom? Innehåll Protein hur mycket är lagom? 03 Protein i praktiken 04 Olika sorters protein 05 Olika stort proteinbehov 06 Protein och träning 07 Protein för vegetarianer 08 Bröd

Läs mer

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 D I A B E T E S M E L L I T U S SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 Email: holmsten.pernilla@telia.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 4 2.1 Diabetes Mellitus enligt

Läs mer

Samtal om matvanor. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin

Samtal om matvanor. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Om att arbeta med Social styrelsens Nationella riktlinjer för sjukdoms förebyggande metoder. Samtal om matvanor Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Att förändra matvanor

Läs mer

PREVENTION AV JÄRNBRIST En kartläggande och jämförande studie av kvinnors kost- och levnadsvanor

PREVENTION AV JÄRNBRIST En kartläggande och jämförande studie av kvinnors kost- och levnadsvanor Marian Papp, C-uppsats i Preventiv Medicin/Folkhälsovetenskap, 10 poäng Karolinska Institutet Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för fysiologi December 1997 PREVENTION AV JÄRNBRIST

Läs mer

Nutrition. Tema. Klocktestet Den mest nedladdade artikeln. Sarkopeni Värdet av styrketräning. Vitamin D ett hett ämne Hur mycket och varför?

Nutrition. Tema. Klocktestet Den mest nedladdade artikeln. Sarkopeni Värdet av styrketräning. Vitamin D ett hett ämne Hur mycket och varför? äldrevård och äldremedicin i öppen och sluten vård nr 4 2012 Tema Nutrition Klocktestet Den mest nedladdade artikeln Sarkopeni Värdet av styrketräning Vitamin D ett hett ämne Hur mycket och varför? Nytt

Läs mer

Nutrition - Mer än näring

Nutrition - Mer än näring Nutrition - Mer än näring Författare: Petra Lundström och Jörgen Tannerstedt Bilder: Adrian Friberg NUTRITION - MER ÄN NÄRING I stort sett allt det vi äter och dricker bryts ned till olika beståndsdelar,

Läs mer

Fysisk aktivitet vid diabetes mellitus typ 1-diabetes

Fysisk aktivitet vid diabetes mellitus typ 1-diabetes Fysisk aktivitet vid diabetes mellitus typ 1-diabetes ICD-10-kod: Diabetes (mellitus) typ 1 E10 Författare Johan Jendle, biträdande professor, överläkare, endokrin- och diabetescentrum, Centralsjukhuset,

Läs mer

Veterinärinformation från Doggy AB. Smärta hos djur

Veterinärinformation från Doggy AB. Smärta hos djur 2/97 4/02 ÅRGÅNG 26 Veterinärinformation från Doggy AB God Jul Med detta årets sista nummer vill vi på redaktionen passa på att tacka alla våra läsare och medarbetare och önska en riktigt God Jul och ett

Läs mer

JUICE PLUS+ ETT FANTASTISKT KOSTTILLSKOTT. Översikt över den vetenskapliga forskningen kring Juice PLUS+

JUICE PLUS+ ETT FANTASTISKT KOSTTILLSKOTT. Översikt över den vetenskapliga forskningen kring Juice PLUS+ JUICEPLUS+ Ett fantastiskt kosttillskott JUICE PLUS + expertforum JUICE PLUS+ ETT FANTASTISKT KOSTTILLSKOTT Översikt över den vetenskapliga forskningen kring Juice PLUS+ Ett fantastiskt kosttillskott JUICEPLUS+

Läs mer

31. Mag-tarmkanalens sjukdomar

31. Mag-tarmkanalens sjukdomar 31. Mag-tarmkanalens sjukdomar Per M. Hellström, professor, överläkare, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, och Kliniken för gastroenterologi och hepatologi, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Förändringar i upplevd hälsa efter hälsopromotiva åtgärder Fokus på kost och fysisk aktivitet

Förändringar i upplevd hälsa efter hälsopromotiva åtgärder Fokus på kost och fysisk aktivitet Förändringar i upplevd hälsa efter hälsopromotiva åtgärder Fokus på kost och fysisk aktivitet Erika Lundberg Emelie Nilsson Anja Pääjärvi Hälsovägledarprogrammet Institutionen för hälsovetenskap Avdelningen

Läs mer

TIDSKRIFT OM SOCKER OCH NÄRING NR. 2 OKTOBER 2008

TIDSKRIFT OM SOCKER OCH NÄRING NR. 2 OKTOBER 2008 TIDSKRIFT OM SOCKER OCH NÄRING NR. 2 OKTOBER 2008 BARNS INAKTIVITET RÖRELSE OCH ENERGIOMSÄTTNING ELITIDROTT OCH NÄRING ETT SAMHÄLLE I RÖRELSE INNEHÅLL Perspektiv nr 2, oktober 2008 Perspektiv nr 2, oktober

Läs mer

GAIA OXYTARM- FÖR BÄTTRE TARMFUNKTION OCH HÄLSA Klinisk fall-studie

GAIA OXYTARM- FÖR BÄTTRE TARMFUNKTION OCH HÄLSA Klinisk fall-studie 2006-06-04 GAIA OXYTARM- FÖR BÄTTRE TARMFUNKTION OCH HÄLSA Klinisk fall-studie Pernilla Örnéus 1 Naturläkare/Dipl. homiatriker ledamot nr 439 Britt-Marie E Karlsson Sjuksköterska/Hälsocoach SAMMANFATTNING

Läs mer

VAD ÄR DET? CPU-RAPPORT FEBRUARI 1996

VAD ÄR DET? CPU-RAPPORT FEBRUARI 1996 Olympisk Support Centrum för Prestationsutveckling Idrottens Hus 123 87 Farsta Storforsplan 44 Telefon 08-605 65 72, 08-21 70 34 Telefax 08-605 65 88 Idrottsanorexi VAD ÄR DET? CPU-RAPPORT FEBRUARI 1996

Läs mer

Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar

Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar Författare Ulrika Berg, medicine doktor, legitimerad läkare, specialist i barn och ungdomsmedicin, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna Örjan Ekblom,

Läs mer