Behövs kosttillskott som återställare?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behövs kosttillskott som återställare?"

Transkript

1 TEMA ÖVERTRÄNING Behövs kosttillskott som återställare? Stefan Branth och Leif Hambraeus Doktorand respektive professor vid Institutionen för näringslära, Uppsala universitet Överträning kan leda till många olika former av problem, alltifrån muskelskador till blodförändringar, förändringar i immunförsvaret, humörsvängningar samt störningar i nutritionsstatus (Eichneir, 1995). Även om våra kunskaper om de specifika näringsbehoven under extrema tränings- och tävlingsförhållanden fortfarande är ofullständiga, är det visat att energibrist i förening med otillräckligt kolhydratintag ökar risken för överträningsskador (AAkvaag&Opstad, 1985; Noakes, 1986). En bidragande orsak till överträningsgkador har angetts vara en försämrad glykogenupplagring i mxiskulaturen. Detta skulle orsakas av ökad insiilinresistens i den skadade muskeln som leder till försämrat glukosupptag. Effekten kan föreligga ända upp öll 10 dagar efter hård fysisk ansträngning. Cosöll och medarbetare visade exempelvis 1988 att simmare som inte åt tillräckligt med kolhydrater lättare utvecklade tecken till överträning. Extra utsatta för överträningsproblem är därför alla idrottare som medvetet begränsar matintaget för att hålla sin vikt låg, t ex långdistanslöpare, gymnaster och brottare. Den höga fysiska aktiviteten inklxisive mycket träning i förening med svårigheter att äta så mycket som kroppen behöver för att balansera energiförbrukningen har också angetts som huvudorsak öll utveckling av s k idrottsanorexi (Andersson, 1996). Därmed kan även överö-äning i sig leda öll risk för utveckling av idrottsanorexi. Kostens betydelse Ursprungligen var det främst styrkeidrottare som var intresserade av kostfrågor och bl a hade en ölltro öll höga proteinintag. Ur näringsfysiologisk synpxmkt är det dock snarare hos kondiöonsidrottare eller vid s k överöäning som nubriöonsproblem kan vara mest aköiella. Bedömningen försvåras av att det är oklart vilka biokemiska och fysiologiska parametrar som bäst återspeglar idrottarens nuöiöons- och hälsostatus. Föreligger ökat proteinbehov? Proteinbehovet har ofta ansetts vara ökat hos idrottare som följd av att hårt muskelarbete skulle leda öll ökad förslitning m m. (Lemon, 1992). Även om proteinoxidaöonen ökar i samband med muskelarbetet förefaller det som detta kompenseras efter arbetet och slutresultatet blir att något ökat proteinbehov ej föreligger (Forslund & Hambraeus, 1996). Tidpunkten för intaget av protein kan dock ha betydelse för återhämtningen. Det önns vissa studier som antyder att proteinsyntesen kan stimuleras om proteinet intas i direkt anslubiing öll avslutad fysisk ansträngning. Detta behöver dock bättre klarläggas i studier där även kolhydraöntag och energibalans är väl kontrollerade. Tillförsel av olika enskilda aminosyror för att motverka den negaöva effekten pa muskelprotein i samband med hårt fysiskt arbete har också studerats. Speciellt intresse har inriktats emot aminosyran glutamin eftersom glutaminnivåema i plasma har visats vara sänkta i samband med hård fysisk akövitet. Sänkningen rapporteras i viss utsträckning kunna motverkas med tillförsel av grenkedjade aminosyror (Parry-Billings et al, 1992). Höga glutaminnivåer tycks vara nödvändiga för att immunförsvarets celler ska kunna fxmgera normalt. Musklerna har föreslagits utgöra en del av ett fungerande immunsystem, som kommunicerar med musklerna för att reglera glutaminfrisättningen (Newsholme 1994). Sänkta glutaminnivåer i plasma har därför föreslagits vara en anledning öll det sänkta iinmunförsvaret hos idrottare, eftersom en stor del av ghitaminet som används av immunsystemet kommer från skelettmxiskiilatxiren Akutfasprotemer och cytokiner, som utgör viköga komponenter i immunsystemet och även kopplats samman med överträning, förutsätter ett adekvat intag av protein och svavelaminosyror. Nivåerna av glutaöon, som är en av kroppens vikögaste anöoxidanter, påverkas också av proteinintaget och dess kvalitet Proteinbrist och då främst biist på svavelaminosyror har i kliniska sammanhang visats ge lägre glutaöonnivåer i vävnaderna som i sin tur har kopplats samman med elt in-

2 flammatorisktpåslag^hårdxysisk träning bar även visat sig resultera isänkta plasmanivåer av glutation iflerastudier^hittills bar dock endastetti^åtal studier genomförts som visat att specifika tillskott av glutamin eller andra specifika aminosyror, t ex svavelaxninosyror, kunnat förbättra det störda ixnmunförsvaretboselxtidrottared kliniska studier som visat glutaminets positiva effekter är betyd ligt mer övertygande^l^nder oxidativ stress bar också 1^1-acetyl cystein visat sig förbättra vita blodkropparnas funktion vid träning (l^uupponen et al, i^^ ^tagnaroetal,!^ Ivluskelskador och fria radikaler Oxidativstressinnebärensitua tion då produktionen av fria radi kaler i kroppen överskrider det egnaantioxidantförsvaretmedbl a lipidperoxidation (fettbärskning^somx^öljd^detta följer normalt den ökade syrekonsumtion som uppkommer vid fysisk aktivitet Oxidativ stress är även associerat med musklernas uttröttnxngsmekaxxismer (Barclay, ^ Eiansel, l ^ i ^ ^ i d djurförsök bar man visat att antioxidanter kan förläx^tga tiden till muskeluttröttnad novell! etal, 1^0^ Demuskelskadorsom noterats! samband med träningsvärk, ut görs av relativt utbredda degene rativa förändringar medettstort inflaxnmatoriskt inslag med bka^ invaderande makrofager^ones et al, 1^6). Detta bar stora likbeter med de skador som orsakas av de s k fria radikalerna (Reiker ^ ^trebus, i ^ Eria radikaler tycks också vara involveradeiträningsvärkens uppkomstmekanismer (^rotkie^vski et al, 1^^ Oytokiner som också ^ixmsmedi överträningssyndromet gör dess utom cellernamerkänsligaför fria radikal skador (gardet al, 1^^ Ett indirekt bevis för att skadorna av fria radikaler ökar medökad intex^sitet utgör att det föreligger en parallellökning avlaktat ocb ^vlda som utgör indirekt markör för lipidperoxidation (Eovlxn et al, i^^ Intressant är också att produktionen av fria radikaler är som störst när flödet avelektroner är som lägst, exempelvis dåenergi depåerna är uttömda vid intensivt ocbbeller långvarigt arbete. Risken för övertränxng ökar på saxnmasättocksåmedintensite ten ocblängdenpå träningen samt vid energibrist ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^

3 T151^A^*5^TRAN11^ l^agnesiumbristigkost har också visat sigorsakaenökadproduktion av fria radikaler (Gunther, 19^1). Dessa reaktioner tycks främst vara relevanta i samband med exempelvis antioxidantbrist eller intensiv hård träning. Intressant är också att en lång och intensiv ansträngning, t ex lång distanslopp eller långvarigt högt energiintag och psykisk stress, kangelågamagnesiuxxmivåerundermårxader trots adekvatmagnesiumintag (Branth opubl). Hos individer som drabbats av sk^chronicfatiguesyndrome^ vilken har flera likheter xned överträningssyndromet, har man föreslagit att magnesiumbrist kan utgöra en bidragande faktor till utveckling av syndromet. Hos försöksdjur har nämligen magnesiumbrist visats ge radikalmedierede muskelska dor(rocketal,1995).^onsekven sen blir att brist på magnesium och antioxidanter kan förvärra muskelskadorna, innebäratidigare uttröttning och kräva längre tid för återhämtning och därmed teoretiskt bidra till överträningssymptom. En av överträningens effekter är störningariimmunförsvaret,som också har ett samband med nutritionsfaktorer. Immunförsvaret fungerar inte om inte en finstämd balans råder mellan produktionen av fria radikaler och antioxidanter. Immunförsvarets celler innehåller upp till hundra ggr mer av vissa antioxidanter än plasma och andra blodceller. Antioxidantbrist ger ett försämrat ixnmunförsvar på flera sätt, bl a. genom en sänkt kemotaxis och fagocytos som återställs med antioxidanttillskott (Ivlachlin, 19^). Rlasmanivåerna för vissa essentiella näringsämnen, däriblanddeskantioxidan terna är sänkta hos elitidrottare. Omdetta skall tolkas som tecken på ett försämrat nutritionsstatus eller enadaptationäridagomöjligt att avgöra. Aktivitetenpåixnmunförsvarscel ^ 9 ^ ^ x ^ 9 ^ ^ ^ ^ t ^

4 lerna är beroende avden fysiska ansträxxgningen, där aktiviteten försämras med längden och intensiteten liksom vid överträning Detta anses bidra till den ökade in fektionskänslighet som noterats hos elitidrottare (2hepard^2hek, x99^.erämstharixnmxmsystemets funktion visatettsambandmed de fettlösliga vitaminerna, tex vita minedär flera stxxdiervisat att antaletmfektionerärminskatvidtill skott av vitamin E. Detta gäller dock främst äldre och är ännu inte klarlagt vad gäller yngrexndivider O^Obarvisatsighaenskyd dandeeffektemotutvecklingav myokarditidjurförsök(^ishxmota et al 19^), vilket har intresse ur idrottsfysiologisksynpunkt.lpi lotförsök har negativa korrelatio ner mellanplasmanivåer avt^lo och antal infektionsdagar hos eliti drottare visats (Branth opxxbl) ^lotsvaraxxde samband tycks även kxxnna gällamellanevitaminintag och antalet infektionsdagar (Branthetal,199^Eortsattastudier är angelägna för att visa om de observerade subnormala antioxidantnivåerna som konstaterats i plasxna hos elitidrottare kanvisa sighabetydelse för idrottarnas hämmade immxxnförsvar. Inxmux^försvaret kan också påverkas såväl positivt och negativt av ett obalanserat fettintag, som ofta föreligger hos elitidrottare En obalans mellan^och^fettsy rorxned en kraftig övervikt av ^-^ bådeikostenochiblodetharob serverats hos många elitidrottare (Branth et akopubl) En sådan obalans har visats kunna stimulera ett ixxfiaxnmatorisktpåslag via prostaglaxxdin systemet (Björne boeetal,^9^ ltankost^illsko^nto^verka7 Den ökade oxidativa stressen som uppstår vid hård fysisk träning ställer extra höga l^av på antioxi dantskyddet och ett ökat behov av vissa närix^gsämnen kan därmed uppstå. Egna studier på elitxdrottare har visat att de ofta har låga nivåer av vissa antioxidanter. Antioxidanttillskott kan skydda mot de negativa följderna avden ökade produktionen av fria radikaler som kanuppståux^xdertränixxg och skulle kunna minska muskel skador och träningsvärk. ^luskelskadorna kan återspeglas av ökade nivåer av kreatinxnkinas (O^iblodet.^issa studier bar visat minskade nivåer av O^iblod efter tillskott av antioxidanter, främst vitaxninesom är mest undersökt (Oannon et al, 1990) kombinationsbehandlingar med vitamin A,Oochbetakaroten, lik som behandling med ett antioxidantrxktpollenextrakt.(^rotkiexv-ski etal,199^,harpåsammasättminskatlipidperoxidationenochresul teratisänkta nivåer av muskelskademarkörer (kanter et al, 199^ Räcker rekommendationernas Dethar sedanlänge ansetts attnär energibehovet är täckt, täcks också behovetavessexxtiella närings ämnenom man intaren normal balanserad kost. Det finns idag viss anlednix^g att ifrågasätta om situationen är så enkel att de specifika näringsproblemen hos idrottare kan lösas med ennormal biandkost. Intag av energirika kostsupplement med låg närings täthet rubbar exempelvis balansen mellan energi och näringsintag. Det kan också ifrågasättas om det är likgxltigtvarifrån energin täcksi samband med hård fysisk aktivitet Även om energioch kolhydratintaget är adekvat kan pro blem uppstå om intaget av vitaminer och mineraler är alltför lågti jakten på ^renakolhydrater^.brist på vitaminer med antioxidantverkankanliksomjärnbrist (Israel, 19^) öka risken eller förvärra överträningsskadoma. Behovet av essentiellanäringsäxnnen äristörre utsträckning än förmodat relaterat tillenergiomsättnxngen och stress-situationer. Detta har inte minst föranlett av observationerna attidrottarehar en ökad sjuklighet och skadefrekvens, vilketkan vara orsakat avett försämrat xmmxxnförsvar.de allmänna kostrekommendationemaärutarbetadeför en normalbefolkning. Det har dock hävdats attdeäven skulle vara giltiga för alla grupper Det finns dockfog attifrågasätta deras relevans för vissa extremgruppert exaktivaidrottaremedstorträ xxmgsmassa De kan knappast hel ler vara ägnade att ge optimal återhämtning efter hårda trärtingsprogram och därmed förbin dra uppkomst avövertränxngsef- Behövs kosttillskott? Användning av kosttillskott kan ha olika syften. Så länge som syftet är att kompensera för subnormala nivåer i plasma och kroppsvätskor av olika näringsämnen kan det anses angeläget att utnyttja kostöllskott om den normala kosten ej räcker. Svårare blir frågeställningen om avsikten är att öka förråden i kroppen över de normala för att öka den potenöella fysiska kapaciteten Att motverka en negaöv energibalans med energiöllskott är närmast en självklarhet Men även användning av kostöllskott för att minska risken för skador av överh-äning kan utgöra en vikög moövaöon Då blir det närmast fråga om att så snabbt som möjligt återställa kroppens förråd av essenöella näringsämnen och hindra katabola effekter. Kolhydraöaddning innefattar ett försök att öka glykogenupplagringen i muskulaturen och därmed energiförrådet över det normala men också indirekt hindra skador av överträning som härleds öll sänkta glykogendepåer. Det är dock sämre klarlagt vilken kost altemaövt vilket kosttillskott som snabbast återställer muskulaturen efter hård träning/belaslning. Om höga proteinintag eller ökat intag av enskilda aminosyror kan orsaka en snabbare återsyntes av muskelprotein xmder återhämtningsfasen återstår att bevisa. Att finna den bästa komposiöonen av näringsämnen i en "återställare" kan förväntas bli en av de angelägnaste forskningsområdena inom idrottsnutriöonen inför framöden. Litteratur AAkvaag A, Opstad PK: Hormonal response to prolonged physical strain effect of caloric deflciency and sleep deprivation. In Fotherby & Pal (EDS) Exercise endocrinology, d Cruyter, Berlin Andersson, G: IdrottsanorexL Vad är det? CPU Rapport febr 1996 Barclay JK, Hansel M: Free radicals may contribute to skeletal muscle fatigue. Can J Physiol. PharmacoL 1991:69^ Bjömeboe A, Söyland E, Bjömeboe GE et al: Effect of dietary supplementation with eicosapentenoic acid in me treatment of atopic dermaötis. Br T of Dermatology 1987:117^ Branth S, Karlsson J. Hambraeus L A study of dietary intake and plasma levels of antioxidants in elite athletes in Sweden.

5 TEMA ÖVERTRANING Abstrakt 144. Biochemistry of Exerdse IX Conf. Aberdeen. Branth S, Llndh G, Hambraeus L, Karlsson J. Plasma determination of ubiquinone. Alfa tocopherol Omega-3 and omega-6 fatty acids in healthy man and some patient groups. (I manus) Cannon JG, Crencole RA, Fielding M, Meydani SN et al. Acute phase response to exercise. Am J PhysioL 1990^59^1214- Costill DL, Flynn NIG, Klrwan JP. Effects of repeated days of intensified training on muscle glycogen and swimming performance. Medicine and Science in Sports and Exercise. 1988: Eichneir ER. Overtraining: Consequences and prevention. Journal of Sports Sdences 1995:13 ;S41 - S48. Forslund A & Hambraeus L: Okar proteinbehovet vid fysisk aktivitet? Sv Idrottsforskn 5: Grisham MB & McCord M. Chemistry and cytotoxity of reactive oxygen metabolites. Physiology of Oxygen Radicals. ftaylor, Matalon, Ward eds.) Am Physiol. Soc 1986; Gunther T. Biochemistry and pafhobiochemistry of magnesium. Magn. BulL 19813; Huupponen MRH, Måkinen LH, HyvOnen PM et a]. The effect of N-acetylcysteine on Exercise-lnduced Priming of Human Neutrophiles. Int J Sports Med. 1995: 16; Israel S. Zur Problematik des Ubertrainings aus intemistisdxer und leistungsphysiologischer SichL Medizin und Sport. 1976:16; 1; Jones DA, Newham DJ, Round JM. Experimental human musde damage: morphological charges in relation to other indices of damage. Journal PhysioL 1986:375; Kanter MM, Nolte LA, Holloszy JO. Effect of antioxidant vitamin mixture on lipidperoxidaöon at rest and postexercise. J of Appl PhysioL 1993:74^ Kishimota C, Tamaki S, Matsumori A et al The protecöon of Coenzyme Q10 against Experimental Viral Myocarditis in Mice. Japanese Circulation JoumaL 1984:48; Krotkiewski M, Brzezinska Z, Llu B Grimby G, Palm S Prevention of musde soreness by treatment with antioxidants. Scand J Med Sd Sports. 1994:4; Lemorx, PR: Effect of exercise on protein requirements. I Food nutrition and sports (Ed C Williams &JTDevlln)E&FN Spön, London 1992, s Lovlin R, Cottle W, Pyke J. Are indices of free radical damage related to exercise intensity? Eur J Appl PhysioL 1987:56;313- Machlin, LJ: Vitamin E. I Handbook of vitamins. (Ed Machlin, LJ) Marcel Dekker Inc. New York. 1984a Newsholme KA. The importance of glutamine in nutrition of the immune system. Clinical Nutrition. 1994:12;129. Noakes T. Love of training Oxford University Press, Cape Town Novell! GP, Bracciotti G, FalsinL Spintrappers and vitamin E prolong endurance to muscle fatigue in mice. Free Radical Biol Med. 1990:B;9-13. OTteilly KP, Warhol MJ, Fielding RA. Eccentric exercise-induced muscle damage impairs muscle glycogen repletion. Journal of Applied Physiology. 1987: Parry-Billings. M, Budgett, R & Koutedakis, Y: Plasma amino äcid concentrations in the overtraining syndrome: Possible effects on the immune system.medicine and Sdence in Sports and Exercise 24, ,1992 Reiker ÅH, Ytrehus K. Oxygen radicals and scavenger enzymes in ischemia reperfusion iiqury of skeletal muscle. Scand J din Lab invest ;113-11B. Rodc E, Astier C, Lab C, Vlgnon X et al Dietary Magnesium Deflciency in Rat Enhances Free Radical Producöan in Skeletal Muscle. J Nutr. 1995:125;1205- Shepard RJ, Shek PN. Potential impact of physical acbvity and sport on the immune system. Br J Sport Medidne. 1994:28;4247- Stagnaro R, Pierre E, Baracco R. Thiol-containing antioxidant drugs and the the human immunesystem. Bull Eur Physiopathol Respir. 1987:23^ fmkgrzmgs/mgtigwgm ge gzytpgen z wnvswn ör störst direkt g/ter ors/w W W- ning. Def är dör^fr xttkenffigt att ertyxvda kofki/drgkr sd snabbt som mö/figt. fofo; Artwr Forsberg Ward PA, Warren JS, Johnson KJ. Oxygen radicals, inflammation, and tissue injury. Free Radical Biology & Medicine 1988:^03-408

Kosttillskott. Fotbollskonferens 2015 01 16. Professor em. Björn Ekblom Åstrandslaboratoriet GIH, Stockholm

Kosttillskott. Fotbollskonferens 2015 01 16. Professor em. Björn Ekblom Åstrandslaboratoriet GIH, Stockholm 1 Kosttillskott Fotbollskonferens 2015 01 16 Professor em. Björn Ekblom Åstrandslaboratoriet GIH, Stockholm Problembild Miljardindustri med intensiv marknadsföring Vetenskapliga underlaget? Känslor - kändisar

Läs mer

Kombinerad träning kan muskeln bli snabb, stark och uthållig på samma gång?

Kombinerad träning kan muskeln bli snabb, stark och uthållig på samma gång? OMT/FYIM Kongress/Årsmöte 20-21 mars 2015 Kombinerad träning kan muskeln bli snabb, stark och uthållig på samma gång? Tommy Lundberg Karolinska Institutet Acknowledgements Inst. för hälsovetenskap, Mittuniversitetet

Läs mer

Prestationstriangeln

Prestationstriangeln Prestationstriangeln TRÄNA VILA Obalans i triangeln = Försämrad prestationsförmåga - Trötthet - Sjukdom / Skador -Näringsbrist - Överträning ÄTA Energibalans UTTAG INTAG Ät regelbundet och fyll alltid

Läs mer

Gör gärna en matsedel samt inhandlingslista tillsammans med din dotter/son som underlättar veckans måltider.

Gör gärna en matsedel samt inhandlingslista tillsammans med din dotter/son som underlättar veckans måltider. Kostinformation till föräldrar Att spela fotboll kräver mycket av våra unga spelare! För att kunna prestera på bästa sätt är det oerhört viktigt med energibalans, d.v.s. att man får i sig lika mycket energi

Läs mer

Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition

Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition Föreläsning 2014-03-11 Anna Svensson, leg. dietist Södra Älvsborgs Sjukhus Innehåll Dagens ämnen: Nutritionens betydelse Vad ska vi göra? Patientexempel Malnutrition

Läs mer

Protein en livsviktig byggsten

Protein en livsviktig byggsten Protein en livsviktig byggsten Ingvar Bosaeus Enheten för klinisk nutrition Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg KSLA 2015-02-19 Aminosyra Alpha Amino- grupp Fredrik Bertz Karboxyl- grupp 20 aa

Läs mer

Aminosyror ökar träningseffekten

Aminosyror ökar träningseffekten Aminosyror ökar träningseffekten Kostens sammansättning är viktig för prestation och återhämtning. Dess innehåll av protein och essentiella aminosyror kan påverka musklernas anpassning till träning. Ny

Läs mer

För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG

För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG Energipasta SPORT X Vätskebalans Aptus PROSPORT DOG Produktbeskrivning Aptus Pro Sport är en koncentrerad energipasta anpassad för tillfällen när hunden arbetar

Läs mer

H ÄLSA Av Marie Broholmer

H ÄLSA Av Marie Broholmer H ÄLSA Av Marie Broholmer Innehållsförteckning MAT FÖR BRA PRESTATION... 3 Balans... 3 Kolhydrater... 3 Fett... 3 Protein... 3 Vatten... 4 Antioxidanter... 4 Måltidssammansättning... 4 Före, under och

Läs mer

Näring för god vård och omsorg en vägledning för att förebygga och behandla undernäring. Elisabet Rothenberg, bitr. professor Högskolan Kristianstad

Näring för god vård och omsorg en vägledning för att förebygga och behandla undernäring. Elisabet Rothenberg, bitr. professor Högskolan Kristianstad Näring för god vård och omsorg en vägledning för att förebygga och behandla undernäring Elisabet Rothenberg, bitr. professor Högskolan Kristianstad Åldrandet en individuell process. Ur Healthy Ageing profiles

Läs mer

Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbetsfysiologi. Exercise physiology

Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbetsfysiologi. Exercise physiology Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology Ingvar Holmér Chuansi Gao Kalev kuklane Ergonomienheten Designvetenskaper Lunds tekniska högskola Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology 7,5 hp

Läs mer

VITAMINER MINERALER. Dagens program. Vitaminer 2010-06-08

VITAMINER MINERALER. Dagens program. Vitaminer 2010-06-08 VITAMINER MINERALER IGU Idrottsliga Gymnasieutbildningar, för Gymnasiet, Uppland Uppsala Dagens program Vitaminer & mineralers funktion Behöver idrottare tillskott? Antioxidanter Fria radikaler kostråd

Läs mer

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen.

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Upprätthåller din hunds rörlighet för att få ut det mesta av livet. En guide från din veterinär och Nestlé Purina. Ledmobilitet GAD (dog UPPRÄTTHÅLLER HÄLSAN

Läs mer

VARFÖR VÄLJA EQ ANTI AGE COLLAGEN. EQ Anti Age. kollagen- Premium

VARFÖR VÄLJA EQ ANTI AGE COLLAGEN. EQ Anti Age. kollagen- Premium 2/24 VARFÖR VÄLJA EQ ANTI AGE COLLAGEN 3/24 01 Naturligt kollagen från fisk Låg molekylvikt Berikat med Matcha grönt te, havtorn och vitaminer EQ Anti Age Collagen Premium Utan smaktillsatser eller sötningsmedel

Läs mer

Upptäcka ätstörningar och Energitillgänglighet. Emma Lindblom www.emmalindblom.com

Upptäcka ätstörningar och Energitillgänglighet. Emma Lindblom www.emmalindblom.com Upptäcka ätstörningar och Energitillgänglighet Emma Lindblom www.emmalindblom.com Vem jag är! Bachleor & Master: Exercise Science Post bacc: Nutrtition Certified Sport Dietitian Registered Dietitian Leg.

Läs mer

Vad är träningsvärk?

Vad är träningsvärk? Vad är träningsvärk? Träninsvärk är muskelsmärta som är en följd av träning med ovana övningar eller rörelser samt av excentriskt belastande träning. Excentrisk träning är belastning av en muskel under

Läs mer

Effekt av foderstatens proteininnehåll på koncentrationen av glykogen och aminosyror i muskulaturen efter ett simulerat travlopp

Effekt av foderstatens proteininnehåll på koncentrationen av glykogen och aminosyror i muskulaturen efter ett simulerat travlopp Effekt av foderstatens proteininnehåll på koncentrationen av glykogen och i muskulaturen ett simulerat travlopp Bakgrund Det är väl känt att framförallt kolhydrater i form av glykogen i muskel och lever

Läs mer

Äta för att prestera. Jeanette Forslund, dietist

Äta för att prestera. Jeanette Forslund, dietist Äta för att prestera Jeanette Forslund, dietist Kroppen behöver bra mat för att: Prestera och orka, fysiskt och mentalt Återhämta sig Bygga muskler Förebygga skador Läka skador Hålla ett intakt immunförsvar

Läs mer

Träna, äta och vila. Kostens roll för idrottande ungdomar.

Träna, äta och vila. Kostens roll för idrottande ungdomar. Träna, äta och vila. Kostens roll för idrottande ungdomar. Det räcker inte att träna hårt! Prestation ÄTA- TRÄNA VILA Mat och dryck Vi behöver vila och återhämtning. Muskler Immunförsvar Nervsystemet Men

Läs mer

Idrottsvetenskap GR (A), Anatomi, fysiologi och idrottsfysiologi, 30 hp

Idrottsvetenskap GR (A), Anatomi, fysiologi och idrottsfysiologi, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Idrottsvetenskap GR (A), Anatomi, fysiologi och idrottsfysiologi, 30 hp Sport Science BA (A), Anatomy, physiology and exercise physiology, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod

Läs mer

1^^*^ Medieinkliniken, karolinska sjukhuset, ^olna

1^^*^ Medieinkliniken, karolinska sjukhuset, ^olna * ^ ^ * ^ * ^ * ^ * ^ ^ * ^ * ^ * ^ 1^^*^ * ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^rodril^olsing Medieinkliniken, karolinska sjukhuset, ^olna Elitidrottarens värsta gissel är förkylningar ochhalsproblem.hurinfekteradärjag?törs

Läs mer

Energitillgänglighets påverkan på neuromuskulär prestation. Åsa Tornberg Lektor vid Institutionen för Hälsovetenskaper Lunds Universitet

Energitillgänglighets påverkan på neuromuskulär prestation. Åsa Tornberg Lektor vid Institutionen för Hälsovetenskaper Lunds Universitet Energitillgänglighets påverkan på neuromuskulär prestation Åsa Tornberg Lektor vid Institutionen för Hälsovetenskaper Lunds Universitet Relative Energy Deficiency in Sports (RED-S) Psychological Reproductive

Läs mer

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera.

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. KOST Allmänt Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. Det du äter består av ungefär samma beståndsdelar som du själv vatten, kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer, mineraler.

Läs mer

Tarmflorabakterier och D-vitamin viktiga byggstenar för vår hälsa

Tarmflorabakterier och D-vitamin viktiga byggstenar för vår hälsa Tarmflorabakterier och D-vitamin viktiga byggstenar för vår hälsa Mjölksyrabakterierna Lactobacillus acidophilus NCFM och Bifidobacterium Lactis Bi-7 utgör tillsammans med D-vitamin viktiga beståndsdelar

Läs mer

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera.

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. KOST Allmänt Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. Det du äter består av ungefär samma beståndsdelar som du själv vatten, kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer, mineraler.

Läs mer

Rapport från Dagen Nutrition den 17 november prevalensmätning för malnutrition inom vården. Lasarettet i Enköping

Rapport från Dagen Nutrition den 17 november prevalensmätning för malnutrition inom vården. Lasarettet i Enköping Rapport från Dagen Nutrition den 17 november 2011 - prevalensmätning för malnutrition inom vården Lasarettet i Enköping Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna

Läs mer

PRODUKTER. Distributors of Ultimate Nutrition Sweden and Finland.

PRODUKTER. Distributors of Ultimate Nutrition Sweden and Finland. PRODUKTER ULTIMATE N AMINO ACIDS ULTIMATE NUTRITION AMINO2002 100tabs 532014-020 Neutral 330tabs 532015-020 Neutral Rena aminosyror i en lättupptaglig form. Perfekt för dig som inte gillar proteindrinkar.

Läs mer

Mat för att hålla sig frisk på äldre dar

Mat för att hålla sig frisk på äldre dar Mat för att hålla sig frisk på äldre dar vad säger forskningen och vilka rekommendationer finns? Anja Saletti, leg dietist, PhD anja.saletti@pubcare.uu.se Innehåll Rekommendationer skillnader frisk, skör,

Läs mer

SLUTRAPPORT 06-03-2010 Kan brist på natrium och magnesium hos häst orsaka kardiovaskulära förändringar: finns det några enkla markörer?

SLUTRAPPORT 06-03-2010 Kan brist på natrium och magnesium hos häst orsaka kardiovaskulära förändringar: finns det några enkla markörer? SLUTRAPPORT 06-03-2010 Kan brist på natrium och magnesium hos häst orsaka kardiovaskulära förändringar: finns det några enkla markörer? Docent Anna Jansson* och professor Clarence Kvart**, *Inst för husdjurens

Läs mer

Idrottsmat för prestation

Idrottsmat för prestation Idrottsmat för prestation Erik Hellmén Ansvarig Nutrition/ANDT Folkhälsoenheten, Örebro läns Idrottsförbund Örebro Universitet & Restaurang Högskolan i Grythyttan erik.hellmen@olif.se Kost och träning

Läs mer

Mat, måltider & hälsa. Årskurs 7

Mat, måltider & hälsa. Årskurs 7 Mat, måltider & hälsa Årskurs 7 Med alla näringsämnen Det finns 6 stycken näringsämnen: - Kolhydrater - Protein Engerigivande. Vi behöver - Fett ganska mycket av dessa. - Vitaminer - Mineraler Ej engerigivande.

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

Allmän näringslära 6/29/2014. Olika energikällor gör olika jobb. Vad som påverkar vilken energikälla som används under tävling och träning:

Allmän näringslära 6/29/2014. Olika energikällor gör olika jobb. Vad som påverkar vilken energikälla som används under tävling och träning: 2014-06-16 Sabina Bäck 1 Näringslära = den totala processen av intag, matsmältning, upptag, ämnesomsättning av maten samt det påföljande upptaget av näringsämnena i vävnaden. Näringsämnen delas in i: Makronäringsämnen

Läs mer

Peter Zachris www.zphotoz.se

Peter Zachris www.zphotoz.se Peter Zachris www.zphotoz.se MALIN BARYARD Jag har fodrat Mitavites foder och tillskott till alla mina hästar sedan 2007. Det är det bästa och mest genuint framställda fodret på marknaden och jag vill

Läs mer

Bästa konditionsträningen på 30 min

Bästa konditionsträningen på 30 min Bästa konditionsträningen på 30 min - Örjan Ekblom -Forskare vid Åstrandlaboratoriet, GIH -Arbetar främst med studier kring hälsoeffekter av fysisk aktivitet och kondition. -Även intresserad av prestationsutveckling,

Läs mer

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås?

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Anita Wisén Forskargruppen sjukgymnastik Institutionen för hälsa, vård och samhälle Vad är fysisk aktivitet och träning? Intensitet

Läs mer

Rehydrering en av uthållighetsidrottarens utmaningar för god prestation

Rehydrering en av uthållighetsidrottarens utmaningar för god prestation en av uthållighetsidrottarens utmaningar för god prestation Av: Anki Sundin, nutritionist (NGruppen) Rehydrering, eller återvätskning, är en stor utmaning för idrottare som tränar hårt och länge i varmt

Läs mer

Att träna och tävla optimalt är också en näringsfysiologisk utmaning

Att träna och tävla optimalt är också en näringsfysiologisk utmaning Svensk Idrottsforskning nr 2 1999 - t e * Att träna och tävla optimalt är också en näringsfysiologisk utmaning De etiska problemen vid användning av olika former av kosttillskott har länge diskuterats.

Läs mer

produkt Ta FORMULA 1 SPORT som en måltid eller ett mellanmål när som helst under dagen.

produkt Ta FORMULA 1 SPORT som en måltid eller ett mellanmål när som helst under dagen. VÄLBALANSERADE MÅLTIDER FÖR ATLETER Låt näringen före ditt träningspass ge dig styrka. Formula 1 Sport har en näringsmässig balans med kolhydrater, proteiner, vitaminer och mineraler och ger dig ork under

Läs mer

Omega 3 & 6 Essentiella Fett Syror ger din valp en glänsande päls, klara ögon och en bra hudbalans.

Omega 3 & 6 Essentiella Fett Syror ger din valp en glänsande päls, klara ögon och en bra hudbalans. Det nya och förbättrade Chicopee Puppy fodret är ett komplett och balanserat foder för din växande valp. Den näring som din valp får under de första månaderna är mycket viktig för dess långsiktiga hälsa

Läs mer

Nya aspekter på aminosyrors roll i den muskulära anpassningen till träning

Nya aspekter på aminosyrors roll i den muskulära anpassningen till träning Nya aspekter på aminosyrors roll i den muskulära anpassningen till träning Uthållighets- och styrketräning är två skilda träningsformer som har olika effekt på muskeln och dess proteinomsättning. Regelbunden

Läs mer

Alla delar är lika viktiga!

Alla delar är lika viktiga! Kost för idrottare Träningslära 1 Undervisningen i kursen ska innehålla: Närings- och kostkunskap för prestation och hälsa Betydelsen av återhämtning och vila för prestation, välbefinnande och hälsa Vad

Läs mer

Användningen av ProShape vid fysisk aktivitet

Användningen av ProShape vid fysisk aktivitet Hur du använder den patenterade aminosyrakombinationen MAP TM för att få ut mer av din fysiska träning. MAP utvecklades av International Nutrition Research Center och är nu tillgänglig genom Royal BodyCare

Läs mer

Nutritionsstrategi för en elitsatsande triathlet

Nutritionsstrategi för en elitsatsande triathlet CM MASSAGE & FRISKVÅRD Nutritionsstrategi för en elitsatsande triathlet 12/23/2010 Triathlon Triathlon är en uthållighetsidrott där man kombinerar de olika momenten simning, cykling och löpning och utför

Läs mer

Protein. Struktur. Enzymer. Transport. kanaler och pumpar PROTEINER. Hormoner. syrabasbalans. Antikroppar. Vätskebalans

Protein. Struktur. Enzymer. Transport. kanaler och pumpar PROTEINER. Hormoner. syrabasbalans. Antikroppar. Vätskebalans Proteiner Protein Struktur Transport Enzymer kanaler och pumpar PROTEINER Hormoner syrabasbalans Vätskebalans Antikroppar Proteinbehov hos idrottare Ökad muskeltillväxt, både b styrkeidrotter och uthållighet

Läs mer

WHO = World Health Organization

WHO = World Health Organization Mat och hälsa åk 8 WHO = World Health Organization Enligt WHO innebär hälsa att ha det bra både fysiskt, psykiskt och socialt. Dåliga matvanor och mycket stillasittande bidrar till att vi blir sjuka på

Läs mer

D-vitamin. Näringsrekommendationer

D-vitamin. Näringsrekommendationer THE SAHLGRENSKA ACADEMY UNIVERSITY OF GOTHENBURG D-vitamin Näringsrekommendationer Elisabet Rothenberg, docent, dietist adjungerad lektor avdelningen för klinisk näringslära, Sahlgrenska universitetssjukhuset,

Läs mer

VAD SKA DU ÄTA FÖRE, UNDER OCH EFTER TRÄNING? Nacka GFs rekommendationer

VAD SKA DU ÄTA FÖRE, UNDER OCH EFTER TRÄNING? Nacka GFs rekommendationer VAD SKA DU ÄTA FÖRE, UNDER OCH EFTER TRÄNING? Nacka GFs rekommendationer VAD BÖR DU ÄTA FÖRE, UNDER OCH EFTER TRÄNING Det här materialet har kommit till efter diskussioner i styrelsen om barns behov av

Läs mer

Fyller kosttillskott någon funktion?

Fyller kosttillskott någon funktion? Fyller kosttillskott någon funktion? Eller räcker det med ett genomtänkt kostintag? Du blir vad du äter Erik Hellmén Ansvarig Nutrition/ANDT Folkhälsoenheten, Örebro läns Idrottsförbund Adjunkt institutionen

Läs mer

Effekter av träning på vibrationsplatta

Effekter av träning på vibrationsplatta Idrottshögskolan i Stockholm, VT 2001 Kurs: Specialidrott med inriktning mot träning och prestation 41-60p Uppgift: Populärvetenskaplig artikel Av: Linda Liljedahl Effekter av träning på vibrationsplatta

Läs mer

Ansvarig för idro6snutri8on RF, Elit Bosön Doktorerar på KI. Cer8fierad fystränare, PT. Diplomerad Idro6snutri8onist, IOC

Ansvarig för idro6snutri8on RF, Elit Bosön Doktorerar på KI. Cer8fierad fystränare, PT. Diplomerad Idro6snutri8onist, IOC Cer8fierad fystränare, PT Ansvarig för idro6snutri8on RF, Elit Bosön Doktorerar på KI Diplomerad Idro6snutri8onist, IOC Ridning Löpning Styrketräning Fil mag. i Nutri8on Fil kand. i Fysiolog RD am. die8st

Läs mer

"Nutrient timimg" Du blir vad du äter. hur kan du planera ditt kostintag för en bättre prestation. Målsättning med kostintag för idrottare

Nutrient timimg Du blir vad du äter. hur kan du planera ditt kostintag för en bättre prestation. Målsättning med kostintag för idrottare "Nutrient timimg" hur kan du planera ditt kostintag för en bättre prestation Du blir vad du äter Erik Hellmén Ansvarig Nutrition/ANDT Folkhälsoenheten, Örebro läns Idrottsförbund Adjunkt institutionen

Läs mer

Anna Johnsson, leg. fysioterapeut Doktorand, Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lunds Universitet

Anna Johnsson, leg. fysioterapeut Doktorand, Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lunds Universitet Fysisk aktivitet och cancer Anna Johnsson, leg. fysioterapeut Doktorand, Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lunds Universitet Minskad risk för cancer, 10-20% Stark evidens: Colon-, endometrie-, och

Läs mer

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom Kristian Borg Div of Rehabilitation Medicine, Karolinska Institutet and Danderyd University Hospital Stockholm Sweden Pågående denervation som kompenseras

Läs mer

produkt Ta FORMULA 1 SPORT som en måltid eller ett mellanmål när som helst under dagen.

produkt Ta FORMULA 1 SPORT som en måltid eller ett mellanmål när som helst under dagen. VÄLBALANSERADE MÅLTIDER FÖR IDROTTSUTÖVARE Låt näringen före ditt träningspass ge dig styrka. Formula 1 Sport har en näringsmässig balans med kolhydrater, proteiner, vitaminer och mineraler och ger dig

Läs mer

Fördjupning Umara Sport innehåller kolhydraterna glukos och fruktos i ett förhållande av 2:1. Ett förhållande som förklaras närmare i grafen nedan.

Fördjupning Umara Sport innehåller kolhydraterna glukos och fruktos i ett förhållande av 2:1. Ett förhållande som förklaras närmare i grafen nedan. Vetenskapen bakom Sport Sport skapades då forskningen och erfarenheterna från toppatleter runt om i världen tydligt visar fördelen med ett ökat energiintag under träning och tävling. Nyare forskning har

Läs mer

Afrika- i svältens spår

Afrika- i svältens spår Afrika- i svältens spår Undernäring - svält Akut undernäring är ett medicinskt tillstånd som uppkommer när en person inte får tillräckligt med näring för att täcka sitt dagliga energi- och proteinbehovet,

Läs mer

IDROTTARENS HÄLSA. Anna Julin, Hösten 2015

IDROTTARENS HÄLSA. Anna Julin, Hösten 2015 IDROTTARENS HÄLSA Anna Julin, Hösten 2015 - Friidro8are, sprinter - 100m: 12.04 200m: 24,57-21 år gammal - Född i Jeppo, studerar i Vasa - PosiCv, målinriktad och envis - Har Cdigare spelat fotboll, skidat

Läs mer

Överdriven oro för kombinationsträning

Överdriven oro för kombinationsträning Överdriven oro för kombinationsträning Många som vill öka sin muskelmassa och styrka undviker uthållighetsträning. En vanlig åsikt är nämligen att man inte bör kombinera styrkeoch uthållighetsträning.

Läs mer

Vitaminer, mineraler och Antioxidanter

Vitaminer, mineraler och Antioxidanter Vitaminer, mineraler och Antioxidanter Vitaminer Vattenlösliga vitaminer 8 B-vitaminer C-vitamin Fettlösliga vitaminer A,D,E,K B - vitaminer Finns med för att kunna utvinna energi Coenzym omsättning av

Läs mer

Vad och vad ska man inte äta? Makronäringsämnen: Protein, Kolhydrater och Fett. Mikronäringsämnen: Vitaminer och Mineraler Vatten och Fibrer

Vad och vad ska man inte äta? Makronäringsämnen: Protein, Kolhydrater och Fett. Mikronäringsämnen: Vitaminer och Mineraler Vatten och Fibrer Jimmy Pettersson Vad och vad ska man inte äta? Makronäringsämnen: Protein, Kolhydrater och Fett. Mikronäringsämnen: Vitaminer och Mineraler Vatten och Fibrer Viktkorrigerings problem Idrottare och Nutritions

Läs mer

LIQUIDS NÄRINGSLÖSNINGAR FÖR SONDMATNING

LIQUIDS NÄRINGSLÖSNINGAR FÖR SONDMATNING LIQUIDS AR FÖR SONDMATNING KONVALESCENS INTENSIVVÅRD RENAL DIETARY MANAGEMENT ADAPTED ENERGY kcal COMPLETE NUTRITION ANTIOXIDANT COMPLEX Sammansatt för att stödja njurfunktionen vid njurinsufficiens: högkvalitativt

Läs mer

Riktlinjer för nutritionsbehandling vid hemodialys

Riktlinjer för nutritionsbehandling vid hemodialys Riktlinjer för nutritionsbehandling vid hemodialys Dietisternas riksförbunds referensgrupp i njurmedicin Sara Lundström, leg dietist, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Bakgrund Riktlinjer för nutrition

Läs mer

Kostråd för idrott. En vägledning för bättre kost inom idrotten

Kostråd för idrott. En vägledning för bättre kost inom idrotten Kostråd för idrott En vägledning för bättre kost inom idrotten Kostråd till handbollsspelare Aktiva idrottare utsätts ofta för ett stort flöde av reklam och tips hur man ska äta och vilka preparat man

Läs mer

Träningsfysiologi (Energiprocesser)

Träningsfysiologi (Energiprocesser) Träningsfysiologi (Energiprocesser) Vad spelar det för roll för boxare? Mikael Mattsson? Boxning: Vilka krav? Hur ska man träna? 1 PINNSTOLEN ÄTA TRÄNA SOVA HELHETSPERSPEKTIV TEKNIK FYSIK KOST SÖMN TAKTIK

Läs mer

SFAIM vårmöte 2017 June 21,

SFAIM vårmöte 2017 June 21, SFAIM vårmöte 2017 carl.j.sundberg@ki.se June 21, 2017 1 Betydelsen av fysisk aktivitet för ungas hälsa och kognition Carl Johan Sundberg Professor, leg läk Institutionen för Fysiologi & Farmakologi, Karolinska

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Idrott C, Träningslära inriktning hälsa och äldre, 30 Sport Science, Principles of Exercise Training, Health and Aging, Advanced Course, 30 Credits Kurskod:

Läs mer

SWIM. RIDE. RUN. FAST! ÄT RÄTT OCH PRESTERA - OPTIMAL NÄRING FÖR UTHÅLLIGHETSIDROTTARE

SWIM. RIDE. RUN. FAST! ÄT RÄTT OCH PRESTERA - OPTIMAL NÄRING FÖR UTHÅLLIGHETSIDROTTARE SWIM. RIDE. RUN. FAST! ÄT RÄTT OCH PRESTERA - OPTIMAL NÄRING FÖR UTHÅLLIGHETSIDROTTARE För uthållighetsidrottare med ambitioner spelar kosten en avgörande roll för prestationsförmågan! Hela din dagskost

Läs mer

Skador vanligt på Sveriges Riksidrottsgymnasier

Skador vanligt på Sveriges Riksidrottsgymnasier Skador vanligt på Sveriges Riksidrottsgymnasier Skadeförekomsten hos unga idrottare på Sveriges Riksidrottgymnasier (RIG) har kartlagts under två års tid. Studiens resultat visar att många av ungdomarna

Läs mer

Pass 1 av7: Produktkunskap och vilka produkter som passar för vem. wctele1av6 2013-03-06

Pass 1 av7: Produktkunskap och vilka produkter som passar för vem. wctele1av6 2013-03-06 Välkommen! Ta fram papper och penna, stäng dörrar, TV och annat som kan störa, det blir mycket information på kort tid. -18år i Sverige - 33 år världen och detta är bara början! 1 Utbildningenär fördelad

Läs mer

Träna, äta och vila. Kostens roll för idrottande ungdomar.

Träna, äta och vila. Kostens roll för idrottande ungdomar. Träna, äta och vila. Kostens roll för idrottande ungdomar. Det räcker inte att träna hårt! Prestation ÄTA- TRÄNA VILA Mat och dryck Vi behöver vila och återhämtning. Muskler Immunförsvar Nervsystemet Men

Läs mer

SOK s kost rekommendationer i en kortare version!

SOK s kost rekommendationer i en kortare version! SOK s kost rekommendationer i en kortare version! SOK s(sveriges olympiska kommitté) uppgift är att skapa de bästa förutsättningarna för svenska idrottare. En viktig del är att förmedla kunskap om kostens

Läs mer

En ovanlig s p o rt d ry c k

En ovanlig s p o rt d ry c k En ovanlig s p o rt d ry c k En som har effekt K A N O T Markant skillnad! T E N N I S Koncentration och tempo på hög nivå. T R I A T H L O N Fulltankad med Vitargo. Först inom extremt fysiskt och psykiskt

Läs mer

Därför får du muskelvärk

Därför får du muskelvärk Därför får du muskelvärk Styrketräning och Muskelmassa Av: Lene Gilkrog Därför får du muskelvärk - av Lene Gilkrog 2 Du har säkert varit med om att precis hela kroppen värker efter ett hårt träningspass

Läs mer

Nutrition & muskeluppbyggnad

Nutrition & muskeluppbyggnad Nutrition & muskeluppbyggnad INTRODUKTION Det är sedan länge vedertaget att energi i form av mat har en betydande roll i fysisk prestation. De enskilda näringsämnenas roll är däremot inte lika tydlig och

Läs mer

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se HÄST vitafor MINERALER HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Vitafor Hästmineraler är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

Kost & idrott. Andreas B Fysakademin.se

Kost & idrott. Andreas B Fysakademin.se Kost & idrott Andreas B Fysakademin.se 1. Hälsa Viktkontroll Varför är kost viktigt? Hjärt och kärl sjukdomar Osteoporos osv 2. Livskvalitet 3. Prestation Kost & prestation P= förutsättningar x (timmar

Läs mer

Fysiologi & träningslära. Örkelljunga Orienteringsgymnsaium

Fysiologi & träningslära. Örkelljunga Orienteringsgymnsaium Fysiologi & träningslära Örkelljunga Orienteringsgymnsaium Fysiologi & Träningslära Viktiga träningsprinciper Blodomloppet Andningen Aerob effekt Submaximal effekt Aerob kapacitet Central och lokal kapacitet

Läs mer

TENTAMEN. Fysiologi tema träning, 4,5 hp. Sjukgymnastprogrammet

TENTAMEN. Fysiologi tema träning, 4,5 hp. Sjukgymnastprogrammet Nummer: 1 TENTAMEN Fysiologi tema träning, 4,5 hp Sjukgymnastprogrammet Ansvarig för tentamen: Eva Jansson, avd. för klinisk fysiologi, institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet Nummer:

Läs mer

Kosttillskott - Bra eller dåligt?

Kosttillskott - Bra eller dåligt? Kosttillskott Kosttillskott - Bra eller dåligt? Mat - Bra eller dåligt? RF om kosttillskott Granskning av påståendena deras studie Metoden i studien Det enda man testade var produkter som marknadsfördes

Läs mer

Förebyggande behandling och rehabilitering en beprövad medicinteknik med bevisad vård och kostnadseffektivitet

Förebyggande behandling och rehabilitering en beprövad medicinteknik med bevisad vård och kostnadseffektivitet Förebyggande behandling och rehabilitering en beprövad medicinteknik med bevisad vård och kostnadseffektivitet sänker era kostnader större vinst förutsättningar Tre gånger snabbare återhämtning med beprövad

Läs mer

Människans Resurser i ett nötskal. Företagets hälsokoncept för dagens moderna människa.

Människans Resurser i ett nötskal. Företagets hälsokoncept för dagens moderna människa. Människans Resurser i ett nötskal Företagets hälsokoncept för dagens moderna människa. Bli frisk och framgångsrik Energi är grunden för livet! Oavsett vad du vill åstadkomma i livet så krävs det energi,

Läs mer

Biokemin bakom HD. Biokemin bakom HD Studier på HD-1 Dihydromyricetin

Biokemin bakom HD. Biokemin bakom HD Studier på HD-1 Dihydromyricetin Biokemin bakom HD Biokemin bakom HD Studier på HD-1 Dihydromyricetin Dihydromyricetin Detta är den aktiva substansen i HD-1, ett ämne förädlat ur quercitin som hör till gruppen flavonoider Påverkar flera

Läs mer

Träningsmyter Niklas Psilander Doktorand KI/GIH Fystränare

Träningsmyter Niklas Psilander Doktorand KI/GIH Fystränare Träningsmyter Niklas Psilander Doktorand KI/GIH Fystränare - Niklas Psilander - 39 år - Bor i Täby - Familj: Maria, Gustav, Erik och David - Forskare på GIH samt fystränare inom både styrka och kondition

Läs mer

LÄRARMANUAL FÖR HÄLSOPROJEKTET

LÄRARMANUAL FÖR HÄLSOPROJEKTET LÄRARMANUAL FÖR HÄLSOPROJEKTET Nedanstående material är tänkt som en kunskapsbas med övergripande information om näringslära och några tips på vad man kan göra för att äta bättre. Informationen är fri

Läs mer

Tiaminas och tiaminbrist i Östersjön. Svante Wistbacka Åbo Akademi

Tiaminas och tiaminbrist i Östersjön. Svante Wistbacka Åbo Akademi Tiaminas och tiaminbrist i Östersjön Svante Wistbacka Åbo Akademi Tiamin -Ett vattenlösligt vitamin i B-vitamin gruppen (vitamin B1) -Essentiell komponent i flera coenzym involverade i energimetabolismen

Läs mer

Äter jag rätt när jag tränar?

Äter jag rätt när jag tränar? Kostens betydelse för prestation Äter jag rätt när jag tränar? Eva Blomstrand Individens allmänna kostvanor Intag före träning Intag under träning Intag efter träning Åstrandlaboratoriet, Gymnastik- och

Läs mer

Lågkolhydrat vs Lågfett

Lågkolhydrat vs Lågfett Jonas Bergqvist Lågkolhydrat vs Lågfett Minska kolhydraterna populär kosthållning Kolhydratrestriktion ger störst viktminskning (1-18) bäst kroppssammansättning (19-20) fettförbränning (21-24) inflammationer

Läs mer

Vegetarisk- och vegankost för idrottare

Vegetarisk- och vegankost för idrottare Protein är viktigt för kroppens förmåga att bl a kunna bygga muskler, därför bör idrottande vegetarianer och veganer tänka lite extra på sitt proteinintag. Kommer man däremot upp i en proteinmängd på runt

Läs mer

Kost och Träning vid Diabetes 2013 03 21. Fysisk aktivitet. Fysiologi. I praktiken 10,0 3,9 10,0 3,9

Kost och Träning vid Diabetes 2013 03 21. Fysisk aktivitet. Fysiologi. I praktiken 10,0 3,9 10,0 3,9 Kost och vid Diabetes 2013 03 21 Robin Bryntesson Vardagsmotionär eller tävlingsidrott Hur lyckas man med detta när man har diabetes? Fysisk aktivitet Problem vid diabetes Fysiologi Hur sköter kroppen

Läs mer

Äta för att prestera!

Äta för att prestera! Äta för att prestera! Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 woman) No Data

Läs mer

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Kvarnbyfoders mineralfodersortiment till häst är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Träna, äta och vila. Kostens roll för idrottande ungdomar.

Träna, äta och vila. Kostens roll för idrottande ungdomar. Träna, äta och vila. Kostens roll för idrottande ungdomar. Det räcker inte att träna hårt! Prestation ÄTA- TRÄNA VILA Mat och dryck Vi behöver vila och återhämtning. Muskler Immunförsvar Nervsystemet Men

Läs mer

Anatomi, hälsa och livsstil

Anatomi, hälsa och livsstil Anatomi, hälsa och livsstil Allmänt om hälsa För att må psykiskt, fysiskt, socialt och existentiellt bra behöver man tillgodogöra sig flera delar i sitt liv. Man är själv ansvarig för att leva upp till

Läs mer

Näring för god vård och omsorg en vägledning för att förebygga och behandla undernäring. Elisabet Rothenberg, bitr. professor Högskolan Kristianstad

Näring för god vård och omsorg en vägledning för att förebygga och behandla undernäring. Elisabet Rothenberg, bitr. professor Högskolan Kristianstad Näring för god vård och omsorg en vägledning för att förebygga och behandla undernäring Elisabet Rothenberg, bitr. professor Högskolan Kristianstad Sjukdomsrelaterd undernäring EI EU Sjukdomsrelaterad

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 4. Samla energi för bättre prestation

Jag en individuell idrottare. 4. Samla energi för bättre prestation 4. Samla energi för bättre prestation Det är samspelet mellan träning, vila, mat och dryck som gör att du får tillräcklig energi för att prestera bättre. Glömmer du något av detta kan du aldrig prestera

Läs mer

Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma

Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma Utbildnings- & presentationsbilder vårdpersonal OBS! Ej för kommersiellt bruk. Får ej redigeras, beskäras eller på annat sätt ändras eller användas på otillbörligt

Läs mer

Proteinhajpen behov eller påhitt? Anki Sundin M.Sc. Nutrition (nutritionist/näringsfysiolog) SSE MBA

Proteinhajpen behov eller påhitt? Anki Sundin M.Sc. Nutrition (nutritionist/näringsfysiolog) SSE MBA Proteinhajpen behov eller påhitt? Anki Sundin M.Sc. Nutrition (nutritionist/näringsfysiolog) SSE MBA Anki Sundin SSE MBA M.Sc. Nutrition Författare och föreläsare Konsult inom CSV-strategi och näringslära

Läs mer