Vad är malnutrition? Malnutrition & nutritionstatus och parenteral nutrition. Malnutrition - förekomst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är malnutrition? Malnutrition & nutritionstatus och parenteral nutrition. Malnutrition - förekomst"

Transkript

1 Malnutrition & nutritionstatus och parenteral nutrition Fortbildning för geriatriker VT 2011 Lars Ellegård Överläkare, enheten för klinisk nutrition, SU/S Docent & universitetslektor (adj), avd f klinisk näringslära, SA/GU Tel Vad är malnutrition? Malnutrition är ett nutritionstillstånd när en brist eller överskott (eller obalans) på energi, protein, och andra näringsämnen orsakar mätbara negativa effekter på kroppens struktur (form, storlek och sammansättning), funktion, och sjukdomsförlopp. Elia, M. (2000). Guidelines for Detection and Management of Malnutrition. Malnutrition Advisory Group (MAG), Standing Committee of BAPEN, Maidenhead. Malnutrition - förekomst Förekomst av undernäring i svenska riskpopulationer Malnutrition vid sjukdom = vanligt Malnutrition utan sjukdom = ovanligt I Sverige i genomsnitt 28% (23 studier, n=4687), (SoS rapport 11:2000) På svenskt universitetssjukhus 2007: Viktsförlust/ätsvårigheter/BMI<20 resp<22: 36% bland 624patienter (Sjölander et al, Riksstämman 2007 abstract #6, Klinisk Nutrition) Antal totalt Prevalens undernäring +risk för undernäring (%) antal (%) antal Akutsjukhus % ~ % ~ Äldreboende % ~ % ~ Hemtjänst % ~ % ~ Eget boende >70 år % ~ % ~ ~ ~ T Cederholm Undernäring och åldrande Undernäring hos äldre (UK) 1

2 Gradering av malnutrition från BMI BMI Gradering Normal Malnutrition grad I Malnutrition grad II <16.0 Malnutrition grad III <14 Akut åtgärd! <13 Överlevnadsgräns män <11 Överlevnadsgräns kvinnor Malnutritions-utförsbacken Malnutrition Cellmassa Visceral proteinsyntes Organdysfunktion Immunförsvar Infektion MODS + inflammation MORS De två vägarna till viktförlust Malnutrition & sjukdom Lågt intag Anorexi Fettförråd används mer än muskel Lågt intag Sjukdom Katabolism Viktförlust Sjukdom Vid systeminflammation Proteinsyntes Proteinnedbrytning Vävnadsnedbrytning Katabolism Nedbrytning av både muskel och fett Allmänt Vikt & BMI Viktutveckling aptit Nutritionsstatus Nutritionsutredning Kostregistrering Värdering av näringsintag Kroppssammansättning Energiomsättning (BMR) Biokemiska markörer % BW Biokemiska markörer/lab-prover BF BMC TBW Vattnets fördelning i kroppen ICW ECW PV ISW 140g Alb 180g Alb Lab-prover = mängd / L (serum/plasma/blod) Plasmavolym Interstitiellt vatten Intracellulärt vatten Extracellulärt vatten Fett & benmineral Totalt kroppsvatten TBW 2

3 Klinisk kemi & nutritionsstatus I Labprover som sjunker vid malnutrition B-Hemoglobin [t½=120 d] S-albumin [t½=20 d] S-transferrin /TIBC [t½=8 d] S-Haptoglobin [t½=5 d] S-Orosmucoid [t½=5 d] S-Prealbumin/transthyretin [t½=1 d] S-Retinol bindande protein RBP [t½=0.4 d] Klinisk kemi & nutritionsstatus II Labprover som sjunker vid malnutrition S-Kreatinin S-K, Magnesium, Fosfat, (glukos) (Na)(Ca) S-IGF-1 insulinlik tillväxtfaktor 1 LPK (S-kolesterol) (ADEK-vitaminer) (S-folat) (S-vitamin B12) Positiva APR: CRP [t½ 0.8d] Haptoglobin Orosmucoid Fibrinogen Ferritin Klinisk kemi & inflammation Akuta fasreaktanter Negative APR: Albumin Prealbumin/transthyretin RBP Transferrin /TIBC Fe Lågt albumin beror oftare på inflammation än på malnutrition kolla alltid CRP/TPK! Micronutrients and inflammation Galloway & MacMillan ESPEN riktlinjer: översikt SFKN Nutritionsnätet DRF Screening för alla patienter Nutritionsvårdplan för riskpatienter Uppföljning Kommunikation till andra vårdgivare Dokumentation & kvalitetssäkring ESPEN Guidelines for Nutrition Screening Clin Nutr 2003;22(4):

4 Screening En snabb och enkel procedur som kan utföras vid inskrivningssamtal Alla patienter bör genomgå screening vid intagning på sjukhus eller andra institutioner Screening kan inte användas isolerat resultatet måste kopplas till nästa steg i en definierad vårdkedja t ex upprättande av vårdplan Screening enkel version Har du (ofrivilligt) gått ned i vikt? Ja/Nej/Vet inte Ja + Vet inte = Risk Kan Du äta som vanligt? Ja/Nej/Vet inte Nej + Vet inte = Risk Längd och vikt BMI BMI<20 (<70 år) eller BMI<22 (>70 år) =Risk ESPEN Guidelines for Nutrition Screening Clin Nutr 2003;22(4): Nutritionsbedömning Längd-vikt/BMI = hur långt har det gått? Viktförlust = hur fort går det? Mat och dryck = Har födointaget minskat? Utredning -vad är problemet? Finns funktionella hinder att äta? Kan läkemedelsbiverkan föreligga? Hur mycket får patienten i sig? Mat-vätskeregistrering för bedömning av energi- och näringsintag, livsmedelsval Hur mycket behöver patienten? Bedömning av energibehov Behöver patienten specialkost? Behandling - vad ska göras? Vad är målsättningen? Nutritionell rehabilitering Understödjande behandling När och hur ska behandlingen följas upp och omprövas? Vilken behandling är bäst? Typ av kost och konsistens, kosttillägg? Artificiell nutrition (enteral, parenteral) Samordning med övrig behandling 4

5 Kostbehandling Oral nutrition Livsmedelsval Måltidsordning Matlagningsmetoder Ätstöd Nutritionsterapi Näringsdryck Berikningspreparat Energimoduler Vitamin- & mineralsupplement Specialkost Kostanpassning Kost som är berikad Konsistensanpassning osv Artificiell nutrition Sondnäring Enteral nutrition DRF Term.grupp 0909 Parenteral nutrition Mat och näring för sjuka Artificiell nutrition Flödesschema Nutritionsbehandling Parenteral nutrition Tillräckligt intag? NEJ JA Energi & proteinrik kost Anpassad konsistens + ev. kosttillägg Tillräckligt intag? NEJ JA Artificiell nutrition Fungerar mag-tarmkanalen? NEJ DELVIS JA Kombination parenteral + oral/enteral Allmän kost / SNR följ upp regelbundet Fortsätt behandlingen, följ upp regelbundet Enteral nutrition, kombination oral/enteral Artificiell nutrition (artificiellt tillförd näring) enteral & parenteral nutrition Artificiell nutrition är indicerad till patienter som inte kan inta tillräckligt med näring under en vecka eller längre och där nutritionsbehandlingen kan förväntas påverka tillståndet. När mag-tarmkanalen fungerar, bör i första hand enteral nutrition användas. Parenteral nutrition PN Livräddande då tarmen inte fungerar Väl utprövade standardiserade TPNsystem Fungerar under lång tid Vattenretention vid hyperton tillförsel Risk för kateterkomplikationer om CVK Dyr jmf med EN eller kost Svälter tarmslemhinnan? Leverpåverkan? Klassiska indikationer för PN Pre + postoperativt Trauma/brännskador Medvetslöshet, då EN ej lyckas Då mag-tarmkanalen inte fungerar: ileus, fistlar, malabsorption (SBS), tarmvila ÖNH-cancer Strålning & cytostatikaterapi Lever & njurinsufficiens TPN: kontraindikationer Instabil cirkulation Över/undervätskning Hyponatremi Hypokalemi Ökad serumosmolalitet 5

6 Typer av PN Kompletta flerkammarpåsar (fett, KH+a.s) Tillsatser av vitaminer & spårämnen Kolhydratlösningar (glukos) Fettemulsioner Inkompletta tvåkammarpåsar (KH+as) PN typer & fabrikat Fettemulsioner Soja Intralipid Soja/MCT/oliv: Clinoleic Soja/MCT Vasolipid Soja/LCT+MCT Structolipid Soja/MCT/oliv/fisk SMOF-lipid Soja/MCT/fisk Lipoplus Omega-3-tillskott Omegaven Tillsatser Vattenlösliga vitaminer Soluvit Fettlösliga vitaminer Vitalipid Spårämnen Tracel Elektrolyter ex Addex- Cernevit (utan K) PN typer & fabrikat Kompletta flerkammarpåsar Kabiven /Perifer/Kabiven EF OliClinomel Nutriflex Lipid /Peri/Plus/Special StructoKabiven SMOF-Kabiven Inkompletta tvåkammarpåsar (KH+as) Nutriflex /Peri/Plus/Special Clinimix Teknik för PN 1 Via perifer ven ej för koncentrerade lösningar (tromboflebit) helst <1000 mosmol/kg om ej fettemulsion byt kanyl (1,0 mm) dagligen dagar-veckors varaktighet inga allvarliga biverkningar Perifert insatt central kateter (PICC) halvvägs katetrar v. basilica-axillaris OK för fullnutrition under kort tid <3v Stör mer, större infektionsrisk än i lokal kateter Teknik för PN 2 Via central ven (CVK) tål alla lösningar risk för punktion/trombos/emboli/sepsis bör inläggas med sterilteknik på OP kan fungera i månader & år Via venport (Port-a-cath) subkutan dosa punkteras+kort CVK risk för trombos/ocklusion bekväm, fungerar bra vid HPN PN :tillförsel PN ges först vid stabil cirkulation & diures PN ges om intag<behov under 5-7dygn PN preop vid grav malnutrition PN postop som ovan, om preop:fortsätt Dosera efter kroppsvikt och behov Vid malnutrition starta lågt, öka gradvis Komplettera med elektrolyter, spårämnen och vitaminer från första dagen 6

7 ESPEN guidelines for parenteral nutrition: Geriatrics Energi kcal /kg/dag Aminosyror 1-1,2 g /kg/dag All (daglig) PN ska inkludera vitaminer, mineraler och spårämnen Observanda: Mn, Cu överskott hos kritiskt sjuka & HPN Vit A, vit C mfl överskott vid njursvikt Se, Zn ofta låga Tumregler för nutritionsterapi Ge per kg per dygn: 25 kcal (0,1MJ) 0,15 g N (1 g protein/ as) 2g kolhydrater/glukos (max 0,5g/t) 1g fett 30 ml vätska Ge varje dygn: 10g EFA 80 mmol Na, K, 20 PO 4, 10 Ca, 10 Mg Soluvit Vitalipid Tracel Men tänk på att tumregler är till för att tummas på! TPN: kontroller Dagligen (vid start) Vikt/temp/ödem/cirkulation/BT/glukos U/B 1-2 dygn efter insättning+ upprepat vb Elstatus: Na, K, Ca, Mg, PO 4, kreatinin Leverstatus inkl urea, albumin, PK/INR Triglycerider (<4mmol/l 4 tim efter infusion) TPK Varje vecka - månad vid stabilt tillstånd som ovan + U-Na, CRP, PK, Hb,LPK, Glesare: Vit AED, Zn/Se/CU, Fe/TIBC eller ferritin 7

8 Utveckling av Uppstartsyndromet Stanga et al EJCN 2008;62:687 Behandling av grav malnutrition Långsam upptrappning! Ge initialt max 15 kcal/kg aktuell kroppsvikt! E-kost>EN>PN MEN ALDRIG BARA GLUKOSDROPP Öka gradvis (1v) efter kliniskt svar till >> 35 kcal/kg Sparsamt med Na Rikligt med K, Mg, PO 4, vitaminer, B1(tiamin) Snabb viktuppgång indikerar ofta ödem! Följ puls, temp, vikt, ödem, Na, K, Mg, PO 4, glukos, TG Riskgrupper för uppstartsyndromet I Ofrivillig viktnedgång: Svält >1 v, >5%/m, <7,5%/3m, >10%/6m Frivillig viktnedgång långvarig bantning/ fasta, obesitas med snabb viktnedgång Anorexia nervosa Dåligt näringsintag: Alkoholism, social utslagning, hemlösa Udda kostregimer/psykisk sjukdom Äldre med depression Dysfagi Cancer Ändrad metabolism utan svältadaptation Kronisk infektion eller inflammation, tex TBC, RA Under konvalescens efter katabola tillstånd / post op Riskgrupper för uppstartsyndromet II Malabsorption & maldigestion Kräkningar & diarré Tarmsvikt, IBD-Inflammatorisk tarmsjukdom, SBS-korttarmsyndrom, pseudoobstruktion, gastrektomi mm Kronisk pankreatit Patienter på antacida (mineralbindare) Patienter med högdos diuretika (ökar mineralförluster) K912 Post op malabs, tex efter bariatrisk kirurgi vid obesitas Serumprotein Albumin (40-51g/L <50år, 37-48>50år) Plasmas viktigaste protein för att upprätthålla kolloidosmotiskt tryck Multitransportör, t ex fettsyror, bilirubin, Ca, Mg, Zn Vid inflammation läcker albumin ut ur blodbanan, vilket kan mätas indirekt som ökande SR. T½=21 dagar, okänslig indikator på proteinbrist, men god markör för operationsrisk. Albuminhalten sjunker måttligt (25-35g/l) vid malnutrition, övervätskning inflammation Mycket låga albuminvärden (10-20g/l) vid leversvikt (nedsatt syntes) brännskador njurskador /nefrotiskt syndrom (urinprotein 5g/d) proteinförlorande enteropati (fecesprotein 20g/d) Saltbalans S-Na ( mmol/l) Kroppens viktigaste extracellulära katjon. Strikt reglerad koncentration via osmoreceptorer & RAAS oftast normal S-Na! Udda Na-värden ska alltid betraktas som allvarliga tillstånd. Högt S-Na ses vid uttorkning/dehydrering Lågt S-Na (utan tarmförluster!) speglar sällan Na-brist, utan oftare vattenöverskott (SIADH) SIADH ses bla av många läkemedel + alkohol Brist på Na fastställs bäst med dygnsutsöndring i urin, där tu-na < 10 mmol. fastställs enklast med enstaka urinprov, där U-Na < 10mmol/l Vanligen är tu-na mmol/d 8

9 Elektrolytbalans S-K (3,5-5,0 mmol/l) (plasma 3,2-4,2mmol/l) 99% av kroppens kalium finns inne i cellerna Serumhalterna regleras via njurutsöndring Höga serumhalter vid provtagningsstas (svårstucken patient!) och vid nedsatt njurfunktion. Låga halter ses vid diuretikabehandling, kräkning & diarré, TPN med för liten K-substitution S-K är okänsligt mått på kaliumbrist, bättre mått är tu-k<(30) 10mmol/d Elektrolytbalans S-Ca ( mmol/l) Strikt reglerad via parathormon och vitamin D 50% bundet till plasmaproteiner, främst albumin. Fritt / joniserat Ca fysiologiskt aktivt ( mmol/l) Höga värden endokrina sjukdomar; primär hyperparatyroidism PHPT Malignitet & systemsjukdomar Intorkning med lite vatten i serum ger falskt förhöjt S-Ca Låga värden Inflammation med låga albuminnivåer Underfunktion i paratyroidea / post op körtelkirurgi Elektrolytbalans S-Mg ( mmol/l) Ca 1000 mmol i kroppen, varav 50% skelettet, 49% i cellerna, < 1% i serum, 1/3 bundet till protein. Koncentrationen regleras via njurutsöndring+pth Serumhalterna speglar Mg-status/symtom dåligt! Höga halter vid njurinsufficiens Låga halter (kan ge kramper i ben & fingrar, trötthet) vid malnutrition malabsorption alkoholism obalanserad TPN diuretika diarré Mg-brist: mäts via dygnsutsöndring i urin, tu-mg<1 mmol/d Elektrolytbalans S-fosfat, S-PO 4 ( mmol/l) 4/5 i skelettet,1/5 i cellerna 1% i serum; 2/3 lipoproteinbundet (mäts ej) 1/3 fritt/oorganiskt S-PO4 Låga halter stora njurförluster/brännskador Alkoholism D-vitaminbrist (pga sekundär hyperparatyroidism) obalanserad TPN insulin/glukosinfusion (fosfat + K dras med in i cellerna i anabola processer) Höga halter vid njursvikt (upp till 7mmol/l) eller hypoparatyroidism Immobilisering 9

VÄTSKE- & NUTRITIONS- BEHANDLING. Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod/vatska

VÄTSKE- & NUTRITIONS- BEHANDLING. Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod/vatska VÄTSKE- & NUTRITIONS- EHNDLING Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen FÖRORD Många patienter på sjukhus har av olika orsaker svårt att få i sig tillräckligt med vätska och nutrition. Undernäring

Läs mer

Näring för god vård och omsorg. en vägledning för att förebygga och behandla undernäring

Näring för god vård och omsorg. en vägledning för att förebygga och behandla undernäring Näring för god vård och omsorg en vägledning för att förebygga och behandla undernäring Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna hälsa. Alla individer, friska,

Läs mer

Vårdprogram för patienter med sviktande tarmfunktion

Vårdprogram för patienter med sviktande tarmfunktion Vårdprogram för patienter med sviktande tarmfunktion Nätverksgruppen för tarmsvikt Riksförbundet för Mag och Tarmsjuka Svensk Gastroenterologisk Förening 1 INNEHÅLL 1. FÖRORD... 3 2. BAKGRUND... 5 3. UTREDNING

Läs mer

Riktlinjer för Nutritionsbehandling. vid Medicin-, Geriatrik-, Kardiologi- och Infektionsklinikerna i Landstinget Dalarna

Riktlinjer för Nutritionsbehandling. vid Medicin-, Geriatrik-, Kardiologi- och Infektionsklinikerna i Landstinget Dalarna Riktlinjer för Nutritionsbehandling vid Medicin-, Geriatrik-, Kardiologi- och Infektionsklinikerna i Landstinget Dalarna Riktlinjer Nutrition 2011 Innehållsförteckning Inledning 2 Målsättning 3 Ansvarsfördelning

Läs mer

Nutritionsbehandling i sjukvård och omsorg

Nutritionsbehandling i sjukvård och omsorg 3 2006, 2:a utgåvan, plan4.se DENNA SKRIFT ÄR FRAMTAGEN AV Dietisternas Riksförbund Nutritionsnätet för sjuksköterskor Svensk Förening för Klinisk Nutrition (Svenska Läkaresällskapet) SWESPEN Swedish Society

Läs mer

Klinisk nutrition. Snabbguide. Klinisk nutrition

Klinisk nutrition. Snabbguide. Klinisk nutrition Snabbguide Inledning B. Braun Melsungen AG är ett familjeägt företag som erbjuder förstklassiga produkter och processorienterade tjänster till sjukvården över hela världen. Vi strävar efter att vara en

Läs mer

Parenteral Nutritionsbehandling för vuxna

Parenteral Nutritionsbehandling för vuxna Parenteral Nutritionsbehandling för vuxna Sammanställning utarbetad av DRFs referensgrupp för Enteral och Parenteral Nutrition Maria Sundberg Hjelm Inger Nygårds Marie Backman Anki Book Uppsala 17 januari

Läs mer

BEHANDLINGSRIKTLINJER. Vätsketerapi och Nutritionsbehandling

BEHANDLINGSRIKTLINJER. Vätsketerapi och Nutritionsbehandling BEHANDLINGSRIKTLINJER Vätsketerapi och Nutritionsbehandling 2011 Behandlingsriktlinjerna har utarbetats av Läkemedelskommitténs expertgrupp för vätske- och nutritionsfrågor. Medlemmar: Överläkare Veronika

Läs mer

Riktlinjer för nutritionsbehandling vid hemodialys

Riktlinjer för nutritionsbehandling vid hemodialys Riktlinjer för nutritionsbehandling vid hemodialys Utarbetade av Dietisternas Riksförbunds Referensgrupp i Njurmedicin, våren 2012 Arbetsgrupp Dietisternas riksförbunds referensgrupp i njurmedicin Sintra

Läs mer

Rutiner för riskbedömning, nutritionsutredning och behandling

Rutiner för riskbedömning, nutritionsutredning och behandling Rutiner för riskbedömning, nutritionsutredning och behandling För sjuksköterskor Dokumenttyp: Rutiner och arbetssätt Giltligt f.r.o.m: 2015-01-15 Befattning: Leg dietist Sida 1 av 18 Version: Rutiner för

Läs mer

2015-03-27. Nutritionsbedömning. Nutritionsdagen 2015. Ur Vårdhandboken

2015-03-27. Nutritionsbedömning. Nutritionsdagen 2015. Ur Vårdhandboken Nutritionsdagen 2015 Nutritionsrådet Akademiska sjukhuset Nutritionsbedömning Karin Blom Malmberg, Leg Dietist Socialstyrelsens föreskrift 2014:10 Förebyggande av och behandling vid undernäring 6 Vårdgivaren

Läs mer

NUTRITIONSPOLICY INOM ÄLDREOMSORGEN

NUTRITIONSPOLICY INOM ÄLDREOMSORGEN NUTRITIONSPOLICY INOM d Bild: Inge Löök. MATEN ÄR BÄSTA MEDICINEN April 2013 Nutritionspolicy inom äldreomsorgen maten är bästa medicinen Ett hjälpmedel för att uppnå ett gott nutritionsomhändertagande

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Nutrition med inriktning undernäring Stockholms läns landsting 2005 Regionalt Vårdprogram Nutrition med inriktning undernäring Rapporten är framtagen av:

Läs mer

Vårdprogram för hyponatremi

Vårdprogram för hyponatremi Vårdprogram för hyponatremi Bakgrund Hyponatremi (plasma/serum Natrium

Läs mer

TEORETISK LAB Njurfall Läkarutbildningen Termin 3

TEORETISK LAB Njurfall Läkarutbildningen Termin 3 Linköpings Universitet Hälsouniversitetet Klinisk Kemi TEORETISK LAB Njurfall Läkarutbildningen Termin 3 Reviderat: Höstterminen 2010 av Sanaz Rahmani, Agneta Cassel och Jakob Ström Instruktioner Dessa

Läs mer

Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A. Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011

Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A. Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011 Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011 Innehållsförteckning Del A- Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla

Läs mer

KOSTPÄRM ÄLDREOMSORG

KOSTPÄRM ÄLDREOMSORG KOSTPÄRM ÄLDREOMSORG 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Ansvarsfördelning 3 Riktlinjer för god hälsa - näringslära 4 Riktlinjer för kost till sjuka äldre 5 Nutritionsrutiner 6 Mat och vätskeregistrering

Läs mer

Lokalt vårdprogram Nutritionsbehandling proteinreducerad kost vid kronisk njursvikt Dietistkliniken. Karolinska Universitetssjukhuset

Lokalt vårdprogram Nutritionsbehandling proteinreducerad kost vid kronisk njursvikt Dietistkliniken. Karolinska Universitetssjukhuset Lokalt vårdprogram Nutritionsbehandling proteinreducerad kost vid kronisk njursvikt Dietistkliniken Karolinska Universitetssjukhuset 2 Förord Vården som bedrivs på Karolinska Universitetssjukhuset ska

Läs mer

Nutrition och fysisk funktion/fysisk aktivitet hos äldre personer

Nutrition och fysisk funktion/fysisk aktivitet hos äldre personer Rapport Nutrition och fysisk funktion/fysisk aktivitet hos äldre personer En sammanställning av kunskapsläget och aktuella kunskapsbehov Örebro 090419 Gunnar Akner professor i geriatrik, överläkare Geriatriska

Läs mer

Några vanliga blodanalysers innebörd - ett kompendium för djursjukskötare

Några vanliga blodanalysers innebörd - ett kompendium för djursjukskötare Några vanliga blodanalysers innebörd - ett kompendium för djursjukskötare The meaning of some common used blood analysis - a compendium for veterinary nurses Karolina Nylén, Sandra Segerstedt Sveriges

Läs mer

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Livet med njursvikt En handbok om förebyggande och egenvård Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg. Telefon 031-741 61 60 Kerstin Bergström är nefrologsjuksköterska. Per

Läs mer

NUTRITIONSPOLICY. Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden inom Karlshamns kommun

NUTRITIONSPOLICY. Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden inom Karlshamns kommun 2011 NUTRITIONSPOLICY Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden inom Karlshamns kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Sid 1 2. Syfte 1 3. Målsättning 2 4. Ansvar och yrkesfunktioner 3-5

Läs mer

Hemparenteral nutrition Nyhetsbrev 206

Hemparenteral nutrition Nyhetsbrev 206 Hemparenteral nutrition Nyhetsbrev 206 På Ågrenska arrangeras veckovistelser där familjer med barn med funktionshinder bor och utbyter erfarenheter. Under en och samma vecka träffas ett antal familjer

Läs mer

NUTRITIONSKOMPETENS I KOMMUNAL ÄLDREOMSORG - VARFÖR?

NUTRITIONSKOMPETENS I KOMMUNAL ÄLDREOMSORG - VARFÖR? NUTRITIONSKOMPETENS I KOMMUNAL ÄLDREOMSORG - VARFÖR? Problemet kan beskrivas i två delar; dels hög prevalens av nutritionsproblem bland äldre och dels bristande struktur och kompetens i kommunal äldreomsorg

Läs mer

Michael Collan. Hemjärn. Det naturliga sättet för järnsupplementering. Allt du behöver veta om hemjärn. Ed 1.0

Michael Collan. Hemjärn. Det naturliga sättet för järnsupplementering. Allt du behöver veta om hemjärn. Ed 1.0 Michael Collan Hemjärn Det naturliga sättet för järnsupplementering Allt du behöver veta om hemjärn. Ed 1.0 Hemjärn Det naturliga sättet för järnsupplementering Naturligt hemjärn har använts i stor skala

Läs mer

Riktlinjer för nutritionsbehandling vid peritonealdialys. Utarbetade av Dietisternas Riksförbunds Referensgrupp i Njurmedicin, våren 2008

Riktlinjer för nutritionsbehandling vid peritonealdialys. Utarbetade av Dietisternas Riksförbunds Referensgrupp i Njurmedicin, våren 2008 Riktlinjer för nutritionsbehandling vid peritonealdialys Utarbetade av Dietisternas Riksförbunds Referensgrupp i Njurmedicin, våren 2008 Arbetsgrupp Dietisternas riksförbunds referensgrupp i njurmedicin

Läs mer

Vätskebalans. Eva Hovstadius För sjuksköterskeprogrammet Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet

Vätskebalans. Eva Hovstadius För sjuksköterskeprogrammet Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet Vätskebalans Eva Hovstadius För sjuksköterskeprogrammet Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet Del 1 Introduktion till Vätskebalans Grundläggande fakta Vatteninnehåll i kroppen

Läs mer

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 3 JUNI 2010

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 3 JUNI 2010 ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 3 JUNI 2010 Artificiell Nutrition & Kosttillskott Fortimel Compact Mindre volym, mer nutrition Nya smaker! Skogsbär och Aprikos Volymen kan vara ett

Läs mer

Nutrition. BLFs sektion för gastroenterologi och nutrition anordnade den 14e april en temadag om nutrition.

Nutrition. BLFs sektion för gastroenterologi och nutrition anordnade den 14e april en temadag om nutrition. Nutrition BLFs sektion för gastroenterologi och nutrition anordnade den 14e april en temadag om nutrition. Barnveckan i Örebro Mer än 90 personer deltog i sektionens temadag om nutrition. Vi hoppas att

Läs mer

Råd kring kost och nutrition

Råd kring kost och nutrition Råd kring kost och nutrition Innehåll Sidan 1. Inledning 4 2. Energi och näringsrekommendationer 5 3. Måltidens innehåll och fördelning 6 4. Måltidsmiljö och matintag 8 5. Sondnäring 12 6. Kosttillägg

Läs mer