Delårsrapport januari - mars 2012 Bästa första kvartal avseende omsättning och resultat. Lägre takt i orderingången

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari - mars 2012 Bästa första kvartal avseende omsättning och resultat. Lägre takt i orderingången"

Transkript

1 Delårsrapport januari - mars 212 Bästa första kvartal avseende omsättning och resultat. Lägre takt i orderingången Pricer uppnådde sin högsta omsättning och sitt bästa rörelseresultat för ett första kvartal Orderingången var lägre detta kvartal jämfört med föregående år. Första kvartalet 211 innehöll flera stora ordrar med lång leveranstid, vilket inte har varit fallet i år Försäljningen i marknadsområdet EMEA växte med över 3 procent Alimerka i Spanien har beställt system till 5 butiker, värt 7 MSEK En livsmedelskedja i USA har beställt Pricers lösning till ytterligare 52 butiker för 212 Första kvartalet Orderingång: Nettoomsättning: Bruttomarginal: Rörelseresultat: Rörelsemarginal: Periodens resultat: Kassaflöde: Resultat per aktie före utspädning: 126,3 (24,2) MSEK 125,5 (111,1) MSEK 33 (3) procent 12,6 (7,6) MSEK 1,1 (6,8) procent 1,9 (4,9) MSEK 2,5 (29,9) MSEK,1 (,5) SEK NETTOOMSÄTTNING, MSEK RÖRELSERESULTAT, MSEK Kvartal Rullande 4 kv Kvartal Rullande 4 kv '11 Kv 2 '11 Kv 3 '11 '12 '11 Kv 3 '11 '12 Kommentar från VD Fredrik Berglund Vi gläds åt att årets första kvartal blev vårt bästa första kvartal hittills både omsättnings- och resultatmässigt. Vi noterar dock en lägre takt i orderingången, något vi inte är nöjda med. Orderingången under första kvartalet 211 innehöll flera ordrar som sträckte sig över hela 211, men även in i 212. Den typen av ordrar med längre leveranstid har vi inte haft under det gångna kvartalet. Geografiskt kommer tillväxten under kvartalet från vår huvudmarknad Europa. Detta trots att Carrefour, som tidigare meddelats, förlänger sitt uppgraderingsprogram från tre till fyra år med förväntan om en låg takt 212. Även om omsättningen minskat på vissa marknader under kvartalet känner vi ingen oro, då utfallet är ett resultat av leverans- och installationscykler hos några större kunder. Sammantaget bekräftar vi vår prognos om en högre omsättning och rörelseresultat för helåret 212 jämfört med

2 Marknadsutveckling På Pricers klart största marknad - Europa - ökade försäljningen under kvartalet med över 3 procent. På övriga marknader har utvecklingen varit långsammare och påverkats av kundernas leverans- och installationscykler. Kundernas processer att fatta beslut om att införa nya system tar längre tid än tidigare, möjligen som en konsekvens av det konjunkturella läget. Flera kunder utökar pilotförsök med att installera flera butiker, i något fall över tio butiker, eller bara utvärderar lösningen under längre tid. Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) Flera större installationsprojekt pågår i Europa, främst i Frankrike. Pricer genomför större installationer sedan längre tid till bland annat Metro, Castorama och Schiever i Auchan-koncernen. Pricer får ofta utökade förtroenden när kunderna väl börjat använda bolagets lösningar. Tester och initiala leveranser sker också till andra butiksformat som t ex mindre butiker i stadsmiljö vilket är glädjande. Leveranserna till Carrefour är, som tidigare kommunicerats, lägre än tidigare på grund av kundens beslut att förlänga sitt uppgraderingsprogram från tre till fyra år. Den spanska stormarknadskedjan Alimerka har under kvartalet beställt system till 5 butiker till ett värde om 7 MSEK. Kunden tog genom ordern ett första steg mot att införa Pricers pris- och informationssystem i sina 173 stormarknader. Även om Norden är en relativt liten marknad för Pricer är det glädjande att notera att installationer och även pilotprojekt ökar. Installationerna i södra Afrika har fortsatt under kvartalet och har skett i allt fler kedjor vilket ökat basen och närvaron av Pricers system på marknaden. Amerika Leveranserna till den amerikanska kontinenten är lägre denna period än motsvarande kvartal föregående år och påverkas av kundernas leverans- och installationscykler. Stora volymer levererades i slutet av 211 vilket påverkat volymen i början av 212. En nordamerikansk detaljhandelskedja med över 25 livsmedelsbutiker fortsatte sin omfattande installation av bolagets system under kvartalet. Det tilltagande intresset på den nordamerikanska marknaden har lett till både projekt och pilotinstallationer i butikskedjor för såväl dagligvaror, mobiltelefoner, elektronik som byggvaruhus. Soriana, Mexikos näst största livsmedelskedja, har sedan starten utrustat mer än 2 butiker och installationerna fortsätter. Detta har skapat ett ökat intresse bland andra kedjor i landet, något som i sin tur även resulterat i ett flertal pilotinstallationer och mindre installationer, även utanför livsmedelsbranschen. Pricer har genom en partner etablerat sammansättning av elektroniska hyllkantsetiketter i Brasilien. Genom lokal tillverkning kan priserna mot kund sänkas vilket stärker konkurrenskraften. Etableringen har gjorts utifrån ett ökat intresse och aktivitet i marknaden även om det ännu inte lett till några betydande leveranser. Asien och Stillahavsområdet I regionen Asien och Stillahavsområdet har volymen varit lägre i kvartalet och delvis påverkats av stora leveranser i slutet av 211. Pricer har behållit sin ledande ställning på den japanska marknaden, även om den påverkats av en svag konjunktur. ORDERINGÅNG, MSEK BRUTTOMARGINAL, % Kvartal Rullande 4 kv '11 Kv 2 '11 Kv 3 '11 ' Kvartal Rullande 4 kv '11 Kv 2 '11 Kv 3 '11 '

3 Order, nettoomsättning och resultat för kvartalet Orderingången under första kvartalet uppgick till 126,3 (24,2) MSEK, motsvarande en minskning med 38 procent i jämförelse med föregående år. Orderingången under första kvartalet 211 omfattade flera ordrar som sträckte sig över hela 211 och in i 212, vilket påverkar jämförelsen. Valutaeffekterna var neutrala på orderingången i jämförelse mellan kvartalen. Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 125 (177) MSEK motsvarande en minskning med 28 procent. Omsättningen uppgick till 125,5 (111,1) MSEK under kvartalet. Ökningen i omsättningen uppgick till 13 procent jämfört med första kvartalet 211. Valutaeffekterna var neutrala på omsättningen i jämförelse mellan kvartalen. Bruttovinsten uppgick till 41, (33,6) MSEK och bruttomarginalen till 33 (3) procent för kvartalet. Rörelsekostnaderna uppgick till 28,4 (26,) MSEK för kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 12,6 (7,6) MSEK för kvartalet. Detta innebar en rörelsemarginal om 1,1 (6,8) procent. Finansnettot uppgick till -1,2 (-3,2) MSEK för kvartalet och bestod främst av negativa valutaeffekter från omräkning av finansiella omsättningstillgångar och likvida medel. Periodens nettoresultat uppgick till 1,9 (4,9) MSEK för kvartalet. Omräkningsdifferenser i övrigt totalresultat bestod av negativ valutaomräkning av nettotillgångar i utländska dotterbolag i euro, främst goodwill. KASSAFLÖDE FRÅN VERKSAMHETEN, MSEK Säkringsredovisning avseende valutaterminer tilllämpas från den 1 januari 212 bland annat innebärande att förändring i värdet av orealiserade valutakontrakt redovisas i övrigt totalresultat och inte i periodens resultat. Dessutom redovisas valutaomvärdering av rörelsetillgångar i omsättningen. Omvärdering av rörelseskulder redovisas som tidigare i kostnad såld vara. Finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,5 (29,9) MSEK och har förbättrats i första kvartalet genom ökade kundinbetalningar. Rörelsekapitalet uppgick till 248,2 (166,6) MSEK vid utgången av perioden vilket är en minskning med 5 procent från årets början. Likvida medel vid utgången av perioden uppgick till 78,5 (97,5) MSEK. Utöver tillgängliga likvida medel har Pricer bankkrediter uppgående till 5 MSEK i checkräkning samt ytterligare 5 MSEK i kreditlöfte. Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 3,9 (1,3) MSEK under första kvartalet, och bestod främst av aktiverade utvecklingskostnader om 3,3 (1,1) MSEK. Eget kapital Optionsprogram till anställda från 28 förfaller den 3 juni 212 och 5 nya B-aktier har emitterats under perioden genom dessa optioner, vilket tillfört Pricer 3,7 MSEK. EMITTERADE OCH UTESTÅENDE AKTIER 5 25 Kvartal Rullande 4 kv 5 25 Anges i tusen aktier Serie A Serie B Totalt Vid årets början Emission från optioner till anställda Vid kvartalets utgång '11 Kv 2 '11 Kv 3 '11 '12-5 A-aktie har fem röster och B-aktie en röst NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT, MSEK jan - mar 212 jan- mar 211 Nettoomsättning 125,5 111,1 Kostnad såld vara -84,5-77,5 Bruttovinst 41, 33,6 Bruttomarginal, % 32,7 3,2 Omkostnader -28,4-26, Rörelseresultat 12,6 7,6 Rörelsemarginal, % 1,1 6,8 VALUTAEFFEKTER, ORDER OCH OMSÄTTNING Helår % Förändring i Order -38% 14% 48% varav valutaeffekt 1% - 21% - 9% % Förändring i Order justerat för valutaeffekt -39% 125% 57% % Förändring i Omsättning 13% 59% 37% varav valutaeffekt 1% -16% -8% % Förändring i Omsättning justerat för valutaeffekt 12% 75% 45% 3

4 Övrigt Moderbolag Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 98,4 (98,7) MSEK och resultat efter skatt till 11, (5,5) MSEK för perioden. Moderbolagets likvida medel uppgick till 59, (87,2) MSEK vid utgången av perioden. Personal Medelantalet anställda under kvartalet uppgick till 72 (59) och antalet anställda vid periodens utgång var 72 (61). Risker och osäkerhetsfaktorer Pricers resultat och finansiella ställning påverkas av olika riskfaktorer som skall beaktas vid en bedömning av koncernen och moderbolaget och deras framtidspotential. Dessa risker gäller främst utvecklingen av ESL-marknaden. Med tanke på kundstrukturen och avtalens stora omfattning kan en försening i installationerna ha en väsentlig påverkan på ett givet kvartal. För övriga risker hänvisas till årsredovisningen. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tilllämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen, ÅRL. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med ÅRL kap. 9 samt RFR 2. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. De nya eller reviderade IFRS som har trätt i kraft den 1 januari 212 har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter. Framtidsutsikter Högre omsättning och rörelseresultat förväntas för 212 jämfört med 211. Nästa rapportdatum Delårsrapporten för perioden januari juni 212 publiceras den 23 augusti 212. Närstående Inga betydande transaktioner har ägt rum med närstående som väsentligt påverkar koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat. Sollentuna den 25 april 212 Pricer AB (publ) Fredrik Berglund VD Denna rapport har inte varit föremål för revisorsgranskning I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (27:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna delårsrapport för januari - mars 212. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdag, 25 april 212 kl. 13:5 För ytterligare information, vänligen kontakta: Fredrik Berglund, VD eller Harald Bauer, ekonomichef, Pricer AB:

5 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG Belopp i MSEK Nettoomsättning 125,5 111,1 613, Kostnad för sålda varor -84,5-77,5-414,5 Bruttoresultat 41, 33,6 198,5 Försäljnings- och administrativa kostnader -24,5-21,1-13,4 Forsknings- och utvecklingskostnader -3,9-4,9-18,4 Rörelseresultat 12,6 7,6 76,7 Finansiella intäkter och kostnader, netto -1,2-3,2-2,2 Resultat före skatt 11,4 4,4 74,5 Skatt -,5,5 75,8 Periodens resultat 1,9 4,9 15,3 Helår 211 Övrigt totalresultat Periodens omräkningsdifferenser -3,7-2,3-1,9 Kassaflödessäkringar -1,6 - - Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat,4 - - Periodens totalresultat 6, 2,6 148,4 Periodens resultat hänförligt till: Moderbolagets ägare 1,9 4,9 15,3 Innehav utan bestämmande inflytande,,, Periodens totalresultat hänförligt till: Moderbolagets ägare 6, 2,6 148,4 Innehav utan bestämmande inflytande,,, RESULTAT PER AKTIE Resultat per aktie i SEK före utspädning,1,5 1,4 Resultat per aktie i SEK efter utspädning,1,5 1,39 Antal aktier, miljoner Antal aktier, miljoner, vid utspädning Helår 211 Historiska värden är omräknade med anledning av sammanläggning av aktier i maj 211 OMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD Belopp i MSEK Europa, Mellanöstern & Afrika 11,8 82,6 497,5 Amerika 13,4 23,8 79,1 Asien & Stillahavsområdet 1,3 4,7 36,4 Helår 211 Summa omsättning 125,5 111,1 613, 5

6 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG Belopp i MSEK Immateriella anläggningstillgångar 248,1 249,1 247,4 Materiella anläggningstillgångar 4,2 2,8 4,4 Uppskjutna skattefordringar 124,8 41,4 124,5 Summa anläggningstillgångar 377,1 293,3 376,3 Varulager 131,1 78, 114,6 Kortfristiga fordringar 215,7 2,8 294,9 Likvida medel 78,5 69,9 58,8 Summa omsättningstillgångar 425,3 348,7 468,3 SUMMA TILLGÅNGAR 82,4 642, 844,6 Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 71,4 546,5 691,5 Innehav utan bestämmande inflytande,1,1,1 Summa eget kapital 71,5 55,7 691,6 Långfristiga skulder 2,3 1,7 3,9 Kortfristiga skulder 98,6 117,4 149,1 Summa skulder 1,9 119,1 153, SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 82,4 669,8 844,6 Ställda säkerheter 6,4 35,6 6,4 Eventualförpliktelser 1, 1, 1, Eget kapital per aktie i SEK 6,52 5,21 6,45 Eget kapital per aktie i SEK, vid utspädning 6,46 5,13 6,38 Historiska värden är omräknade med anledning av sammanläggning av aktier i maj 211 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG 3 mån 3 mån Helår Belopp i MSEK Eget kapital vid periodens ingång 691,6 546,6 546,6 Periodens resultat 1,9 4,9 15,3 Periodens övrigt totalresultat -4,9-2,3-1,9 Periodens totalresultat 6, 2,6 148,4 Aktieemission 3,7-16,9 Utdelning ,4 Aktierelaterad ersättning som regleras med eget kapitalinstrument,1,1 1, Summa transaktioner med koncernens ägare 3,8,1-3,5 Eget kapital vid periodens utgång 71,5 55,7 691,6 Hänförligt till: - Moderbolagets ägare 71,4 55,6 691,5 - Innehav utan bestämmande inflytande,1,1,1 Summa 71,5 55,7 691,6 6

7 RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG Helår Belopp i MSEK Resultat före skatt 11,4 4,4 74,5 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1,2-2,3 1,8 Betald inkomstskatt -1,4 - - Förändring i rörelsekapital 9,3 27,8-79,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten 2,5 29,9 5,9 Kassaflöde från investeringsverksamheten -3,9-1,3-12,3 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3,7 - -4,4 Periodens kassaflöde 2,3 3, -1,8 Likvida medel vi periodens ingång 58,8 69,9 69,9 Kursdifferens likvida medel -,6-2,4 -,3 Likvida medel vid periodens utgång 78,5 97,5 58,8 Outnyttjad checkkredit 5, 25, 5, Disponibla medel vid periodens utgång 128,5 122,5 18,8 NYCKELTAL Kv 2 Kv 3 Kv 4 Belopp i MSEK Orderingång 126,3 148,2 143,6 152,1 24,2 Orderingång - rullande 4 kvartal 57,2 648,1 643,9 612,9 543,1 Nettoomsättning 125,5 191,9 166,1 143,9 111,1 Nettoomsättning - rullande 4 kvartal 627,4 613, 582,4 527,4 488,6 Rörelseresultat 12,6 26,5 26,1 16,5 7,6 Rörelseresultat - rullande 4 kvartal 81,7 76,7 76,2 57,7 56,4 Periodens resultat 1,9 12,5 26,6 16,3 4,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten 2,5 29,7-45,3-8,4 29,9 Kassaflöde från den löpande v. - rullande 4 kvartal -3,5 5,9-1,5 64,7 3,8 Antal anställda vid periodens utgång Soliditet 87% 82% 83% 79% 82% 7

8 RESULTATRÄKNING OCH RAPPORT ÖVER TOTALSRESULTATET FÖR MODERBOLAG I SAMMANDRAG RESULTATRÄKNING 3 mån 3 mån Helår Belopp i MSEK Nettoomsättning 98,4 98,7 57,2 Kostnad för sålda varor -71,6-78,6-382,2 Bruttoresultat 26,8 2,1 125, Försäljnings- och administrativa kostnader -1,4-8,8-47,4 Forsknings- och utvecklingskostnader -3,9-4,4-17, Rörelseresultat 12,5 6,9 6,6 Resultat från finansiella poster -1, -1,4,9 Resultat före skatt 11,5 5,5 61,5 Skatt -,5-81,8 Periodens resultat 11, 5,5 143,3 RAPPORT ÖVER ÖVRIGT TOTALRESULTAT 3 mån 3 mån Helår Belopp i MSEK Periodens resultat 11, 5,5 143,3 Omräkningsdifferenser -,9 -,6 -,5 Kassaflödessäkringar -1,6 - - Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat,4 - - Periodens totalresultat 8,9 4,9 142,8 8

9 BALANSRÄKNING OCH RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I MODERBOLAGETS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET Belopp i MSEK Immateriella anläggningstillgångar 24,9 15,7 21,7 Materiella anläggningstillgångar 2, 1,3 2,2 Finansiella anläggningstillgångar 396,9 313,8 399,4 Summa anläggningstllgångar 423,8 33,8 423,3 Varulager 1,5 55, 82,2 Kortfristiga fordringar 123,6 122,2 224,2 Kassa och bank 59, 87,2 12,7 Summa omsättningstillgångar 283,1 264,4 319,1 SUMMA TILLGÅNGAR 76,9 595,2 742,4 Eget kapital 646,8 51,2 634,2 Summa eget kapital 646,8 51,2 634,2 Avsättningar 1,3 1,7 11,4 Långfristiga skulder,1,1,1 Kortfristiga skulder 49,7 83,2 96,7 Summa skulder 6,1 94, 18,2 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 76,9 595,2 742,4 Ställda säkerheter 59,6 34,8 59,6 Eventualförpliktelser -,2 - RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I MODERBOLAGETS EGET KAPITAL 3 mån 3 mån Helår Belopp i MSEK Eget kapital vid periodens ingång 634,2 494,8 494,8 Periodens totalresultat 8,9 4,9 142,8 Aktieemission 3,7-16,9 Utdelning ,4 Aktierelaterad ersättning som regleras med eget kapitalinstrument -,1 1, Eget kapital vid periodens utgång 646,8 51,2 634,2 9

10 Om Pricer Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leverantören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna. Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i närmare 5 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggsprodukter, applikationer och tjänster. Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna com. Pricer AB Hemsida: Bergkällavägen 2-22 Telefon: SE Sollentuna Organisationsnummer:

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 211 Nytt rekord i omsättning och vinst Tredje kvartalet 211 Orderingång: 144 (113) MSEK Nettoomsättning: 166,1 (16,7) MSEK Bruttomarginal: 32 (3) procent Rörelseresultat:

Läs mer

Bokslutsrapport 2010

Bokslutsrapport 2010 Bokslutsrapport 21 Rekord i orderingång, försäljning och resultat Bolagets första utdelning och omvänd aktiesplit föreslås Fjärde kvartalet Orderingång 144 (94) MSEK Nettoomsättning 161,3 (114,1) MSEK

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - september 214 Förstärkt orderingång och bruttomarginal Omstrukturering inledd Tredje kvartalet Stabil omsättning med förbättrade marginaler mot föregående år och tidigare kvartal

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Rekordstor omsättning och orderingång Bruttomarginalen fortsatt låg - Ny strategi lanserad Första kvartalet 2015 Fördubblad orderingång i kvartalet jämfört med föregående

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Stigande försäljning Ny strategi lanserad

Bokslutskommuniké 2014 Stigande försäljning Ny strategi lanserad Bokslutskommuniké 2014 Stigande försäljning Ny strategi lanserad Fjärde kvartalet 2014 Orderingången i linje med föregående år 115 (114) MSEK. Nettoomsättningen ökade 14 % till 173 (152) MSEK. NorgesGruppen

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

0,71 0,57 1,15 1,52 4,15 4,52 utspädning (SEK) Antal aktier vid periodens utgång

0,71 0,57 1,15 1,52 4,15 4,52 utspädning (SEK) Antal aktier vid periodens utgång ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2011 FÖRBÄTTRAT RÖRELSERESULTAT UNDER ANDRA KVARTALET Försäljningen första halvåret uppgick till 445,9 (515,0) MSEK, varav 228,6

Läs mer

Antal aktier vid periodens utgång

Antal aktier vid periodens utgång ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2010 ÖKAD FÖRSÄLJNING Försäljningen uppgick till 515,0 (461,7) MSEK, en ökning med 11,5 procent. Rörelseresultatet uppgick till

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016 Kvartalsrapport koncernen 1 1 januari 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgick till 5.0 MSEK Rörelseresultatet blev -2.9 MSEK Rörelsemarginalen blev -57% Periodens resultat efter skatt uppgick till -2.9

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

jan-sep 2017 juli-sep 2017 juli-sep 2016

jan-sep 2017 juli-sep 2017 juli-sep 2016 DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3-2017 Fortsatt stark försäljningstillväxt i 3e kvartalet. Delårsrapport 1 juli 30 september 2017 Nettoomsättningen uppgick till 27,1 MSEK (22,0), en ökning med 23,3% Bruttomarginalen

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER 2016 Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016 Nettoomsättningen uppgick till 29,3 MSEK (27,2), en ökning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. jan-mars

DELÅRSRAPPORT. jan-mars DELÅRSRAPPORT jan-mars 2 0 1 7 2 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 404 (393) tkr Rörelseresultatet uppgick till -5 136 (-6 928) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september 2014

Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september 2014 Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september JULI SEPTEMBER Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 43,0 Mkr att jämföras med 3,3 Mkr för samma period förra året Orderingången uppgick

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 juli 30 september Nettoomsättningen uppgick till 1,3MSEK Rörelseresultatet blev -5,3 MSEK Rörelsemarginalen blev -382% Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,4 MSEK

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Halvårsrapport. januari juni 2014

Halvårsrapport. januari juni 2014 Halvårsrapport januari juni 2014 Halvårsrapport januari juni 2014 Orderingången uppgick till 95,5 (94,2) MSEK, varav 47,9 (40,3) under andra kvartalet. Rörelseintäkterna uppgick till 102,8 (93,8) MSEK,

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Sensys Traffic AB (publ) Bokslutskommuniké för 2014

Sensys Traffic AB (publ) Bokslutskommuniké för 2014 1 (9) Sensys Traffic AB (publ) Bokslutskommuniké för OKTOBER DECEMBER Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 58,7 Mkr att jämföras med 32,2 Mkr för samma period förra året Orderingången uppgick till

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

FÖRSÄLJNINGEN ÖKADE MED 11,2 PROCENT FÖRSTA KVARTALET

FÖRSÄLJNINGEN ÖKADE MED 11,2 PROCENT FÖRSTA KVARTALET ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2012 FÖRSÄLJNINGEN ÖKADE MED 11,2 PROCENT FÖRSTA KVARTALET JANUARI MARS 2012 Nettoomsättningen uppgick till 241,6 (217,3) MSEK,

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

JLT Delårsrapport januari juni 2017

JLT Delårsrapport januari juni 2017 JLT Delårsrapport januari juni Orderingång 53,9 MSEK (69,3) Omsättning 55,9 MSEK (63,7) Bruttomarginal 44,6 procent (41,1) Rörelseresultat 4,6 MSEK (6,0) Resultat efter skatt 3,2 MSEK (5,2) Kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer