Delårsrapport januari - mars 2012 Bästa första kvartal avseende omsättning och resultat. Lägre takt i orderingången

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari - mars 2012 Bästa första kvartal avseende omsättning och resultat. Lägre takt i orderingången"

Transkript

1 Delårsrapport januari - mars 212 Bästa första kvartal avseende omsättning och resultat. Lägre takt i orderingången Pricer uppnådde sin högsta omsättning och sitt bästa rörelseresultat för ett första kvartal Orderingången var lägre detta kvartal jämfört med föregående år. Första kvartalet 211 innehöll flera stora ordrar med lång leveranstid, vilket inte har varit fallet i år Försäljningen i marknadsområdet EMEA växte med över 3 procent Alimerka i Spanien har beställt system till 5 butiker, värt 7 MSEK En livsmedelskedja i USA har beställt Pricers lösning till ytterligare 52 butiker för 212 Första kvartalet Orderingång: Nettoomsättning: Bruttomarginal: Rörelseresultat: Rörelsemarginal: Periodens resultat: Kassaflöde: Resultat per aktie före utspädning: 126,3 (24,2) MSEK 125,5 (111,1) MSEK 33 (3) procent 12,6 (7,6) MSEK 1,1 (6,8) procent 1,9 (4,9) MSEK 2,5 (29,9) MSEK,1 (,5) SEK NETTOOMSÄTTNING, MSEK RÖRELSERESULTAT, MSEK Kvartal Rullande 4 kv Kvartal Rullande 4 kv '11 Kv 2 '11 Kv 3 '11 '12 '11 Kv 3 '11 '12 Kommentar från VD Fredrik Berglund Vi gläds åt att årets första kvartal blev vårt bästa första kvartal hittills både omsättnings- och resultatmässigt. Vi noterar dock en lägre takt i orderingången, något vi inte är nöjda med. Orderingången under första kvartalet 211 innehöll flera ordrar som sträckte sig över hela 211, men även in i 212. Den typen av ordrar med längre leveranstid har vi inte haft under det gångna kvartalet. Geografiskt kommer tillväxten under kvartalet från vår huvudmarknad Europa. Detta trots att Carrefour, som tidigare meddelats, förlänger sitt uppgraderingsprogram från tre till fyra år med förväntan om en låg takt 212. Även om omsättningen minskat på vissa marknader under kvartalet känner vi ingen oro, då utfallet är ett resultat av leverans- och installationscykler hos några större kunder. Sammantaget bekräftar vi vår prognos om en högre omsättning och rörelseresultat för helåret 212 jämfört med

2 Marknadsutveckling På Pricers klart största marknad - Europa - ökade försäljningen under kvartalet med över 3 procent. På övriga marknader har utvecklingen varit långsammare och påverkats av kundernas leverans- och installationscykler. Kundernas processer att fatta beslut om att införa nya system tar längre tid än tidigare, möjligen som en konsekvens av det konjunkturella läget. Flera kunder utökar pilotförsök med att installera flera butiker, i något fall över tio butiker, eller bara utvärderar lösningen under längre tid. Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) Flera större installationsprojekt pågår i Europa, främst i Frankrike. Pricer genomför större installationer sedan längre tid till bland annat Metro, Castorama och Schiever i Auchan-koncernen. Pricer får ofta utökade förtroenden när kunderna väl börjat använda bolagets lösningar. Tester och initiala leveranser sker också till andra butiksformat som t ex mindre butiker i stadsmiljö vilket är glädjande. Leveranserna till Carrefour är, som tidigare kommunicerats, lägre än tidigare på grund av kundens beslut att förlänga sitt uppgraderingsprogram från tre till fyra år. Den spanska stormarknadskedjan Alimerka har under kvartalet beställt system till 5 butiker till ett värde om 7 MSEK. Kunden tog genom ordern ett första steg mot att införa Pricers pris- och informationssystem i sina 173 stormarknader. Även om Norden är en relativt liten marknad för Pricer är det glädjande att notera att installationer och även pilotprojekt ökar. Installationerna i södra Afrika har fortsatt under kvartalet och har skett i allt fler kedjor vilket ökat basen och närvaron av Pricers system på marknaden. Amerika Leveranserna till den amerikanska kontinenten är lägre denna period än motsvarande kvartal föregående år och påverkas av kundernas leverans- och installationscykler. Stora volymer levererades i slutet av 211 vilket påverkat volymen i början av 212. En nordamerikansk detaljhandelskedja med över 25 livsmedelsbutiker fortsatte sin omfattande installation av bolagets system under kvartalet. Det tilltagande intresset på den nordamerikanska marknaden har lett till både projekt och pilotinstallationer i butikskedjor för såväl dagligvaror, mobiltelefoner, elektronik som byggvaruhus. Soriana, Mexikos näst största livsmedelskedja, har sedan starten utrustat mer än 2 butiker och installationerna fortsätter. Detta har skapat ett ökat intresse bland andra kedjor i landet, något som i sin tur även resulterat i ett flertal pilotinstallationer och mindre installationer, även utanför livsmedelsbranschen. Pricer har genom en partner etablerat sammansättning av elektroniska hyllkantsetiketter i Brasilien. Genom lokal tillverkning kan priserna mot kund sänkas vilket stärker konkurrenskraften. Etableringen har gjorts utifrån ett ökat intresse och aktivitet i marknaden även om det ännu inte lett till några betydande leveranser. Asien och Stillahavsområdet I regionen Asien och Stillahavsområdet har volymen varit lägre i kvartalet och delvis påverkats av stora leveranser i slutet av 211. Pricer har behållit sin ledande ställning på den japanska marknaden, även om den påverkats av en svag konjunktur. ORDERINGÅNG, MSEK BRUTTOMARGINAL, % Kvartal Rullande 4 kv '11 Kv 2 '11 Kv 3 '11 ' Kvartal Rullande 4 kv '11 Kv 2 '11 Kv 3 '11 '

3 Order, nettoomsättning och resultat för kvartalet Orderingången under första kvartalet uppgick till 126,3 (24,2) MSEK, motsvarande en minskning med 38 procent i jämförelse med föregående år. Orderingången under första kvartalet 211 omfattade flera ordrar som sträckte sig över hela 211 och in i 212, vilket påverkar jämförelsen. Valutaeffekterna var neutrala på orderingången i jämförelse mellan kvartalen. Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 125 (177) MSEK motsvarande en minskning med 28 procent. Omsättningen uppgick till 125,5 (111,1) MSEK under kvartalet. Ökningen i omsättningen uppgick till 13 procent jämfört med första kvartalet 211. Valutaeffekterna var neutrala på omsättningen i jämförelse mellan kvartalen. Bruttovinsten uppgick till 41, (33,6) MSEK och bruttomarginalen till 33 (3) procent för kvartalet. Rörelsekostnaderna uppgick till 28,4 (26,) MSEK för kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 12,6 (7,6) MSEK för kvartalet. Detta innebar en rörelsemarginal om 1,1 (6,8) procent. Finansnettot uppgick till -1,2 (-3,2) MSEK för kvartalet och bestod främst av negativa valutaeffekter från omräkning av finansiella omsättningstillgångar och likvida medel. Periodens nettoresultat uppgick till 1,9 (4,9) MSEK för kvartalet. Omräkningsdifferenser i övrigt totalresultat bestod av negativ valutaomräkning av nettotillgångar i utländska dotterbolag i euro, främst goodwill. KASSAFLÖDE FRÅN VERKSAMHETEN, MSEK Säkringsredovisning avseende valutaterminer tilllämpas från den 1 januari 212 bland annat innebärande att förändring i värdet av orealiserade valutakontrakt redovisas i övrigt totalresultat och inte i periodens resultat. Dessutom redovisas valutaomvärdering av rörelsetillgångar i omsättningen. Omvärdering av rörelseskulder redovisas som tidigare i kostnad såld vara. Finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,5 (29,9) MSEK och har förbättrats i första kvartalet genom ökade kundinbetalningar. Rörelsekapitalet uppgick till 248,2 (166,6) MSEK vid utgången av perioden vilket är en minskning med 5 procent från årets början. Likvida medel vid utgången av perioden uppgick till 78,5 (97,5) MSEK. Utöver tillgängliga likvida medel har Pricer bankkrediter uppgående till 5 MSEK i checkräkning samt ytterligare 5 MSEK i kreditlöfte. Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 3,9 (1,3) MSEK under första kvartalet, och bestod främst av aktiverade utvecklingskostnader om 3,3 (1,1) MSEK. Eget kapital Optionsprogram till anställda från 28 förfaller den 3 juni 212 och 5 nya B-aktier har emitterats under perioden genom dessa optioner, vilket tillfört Pricer 3,7 MSEK. EMITTERADE OCH UTESTÅENDE AKTIER 5 25 Kvartal Rullande 4 kv 5 25 Anges i tusen aktier Serie A Serie B Totalt Vid årets början Emission från optioner till anställda Vid kvartalets utgång '11 Kv 2 '11 Kv 3 '11 '12-5 A-aktie har fem röster och B-aktie en röst NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT, MSEK jan - mar 212 jan- mar 211 Nettoomsättning 125,5 111,1 Kostnad såld vara -84,5-77,5 Bruttovinst 41, 33,6 Bruttomarginal, % 32,7 3,2 Omkostnader -28,4-26, Rörelseresultat 12,6 7,6 Rörelsemarginal, % 1,1 6,8 VALUTAEFFEKTER, ORDER OCH OMSÄTTNING Helår % Förändring i Order -38% 14% 48% varav valutaeffekt 1% - 21% - 9% % Förändring i Order justerat för valutaeffekt -39% 125% 57% % Förändring i Omsättning 13% 59% 37% varav valutaeffekt 1% -16% -8% % Förändring i Omsättning justerat för valutaeffekt 12% 75% 45% 3

4 Övrigt Moderbolag Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 98,4 (98,7) MSEK och resultat efter skatt till 11, (5,5) MSEK för perioden. Moderbolagets likvida medel uppgick till 59, (87,2) MSEK vid utgången av perioden. Personal Medelantalet anställda under kvartalet uppgick till 72 (59) och antalet anställda vid periodens utgång var 72 (61). Risker och osäkerhetsfaktorer Pricers resultat och finansiella ställning påverkas av olika riskfaktorer som skall beaktas vid en bedömning av koncernen och moderbolaget och deras framtidspotential. Dessa risker gäller främst utvecklingen av ESL-marknaden. Med tanke på kundstrukturen och avtalens stora omfattning kan en försening i installationerna ha en väsentlig påverkan på ett givet kvartal. För övriga risker hänvisas till årsredovisningen. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tilllämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen, ÅRL. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med ÅRL kap. 9 samt RFR 2. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. De nya eller reviderade IFRS som har trätt i kraft den 1 januari 212 har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter. Framtidsutsikter Högre omsättning och rörelseresultat förväntas för 212 jämfört med 211. Nästa rapportdatum Delårsrapporten för perioden januari juni 212 publiceras den 23 augusti 212. Närstående Inga betydande transaktioner har ägt rum med närstående som väsentligt påverkar koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat. Sollentuna den 25 april 212 Pricer AB (publ) Fredrik Berglund VD Denna rapport har inte varit föremål för revisorsgranskning I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (27:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna delårsrapport för januari - mars 212. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdag, 25 april 212 kl. 13:5 För ytterligare information, vänligen kontakta: Fredrik Berglund, VD eller Harald Bauer, ekonomichef, Pricer AB:

5 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG Belopp i MSEK Nettoomsättning 125,5 111,1 613, Kostnad för sålda varor -84,5-77,5-414,5 Bruttoresultat 41, 33,6 198,5 Försäljnings- och administrativa kostnader -24,5-21,1-13,4 Forsknings- och utvecklingskostnader -3,9-4,9-18,4 Rörelseresultat 12,6 7,6 76,7 Finansiella intäkter och kostnader, netto -1,2-3,2-2,2 Resultat före skatt 11,4 4,4 74,5 Skatt -,5,5 75,8 Periodens resultat 1,9 4,9 15,3 Helår 211 Övrigt totalresultat Periodens omräkningsdifferenser -3,7-2,3-1,9 Kassaflödessäkringar -1,6 - - Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat,4 - - Periodens totalresultat 6, 2,6 148,4 Periodens resultat hänförligt till: Moderbolagets ägare 1,9 4,9 15,3 Innehav utan bestämmande inflytande,,, Periodens totalresultat hänförligt till: Moderbolagets ägare 6, 2,6 148,4 Innehav utan bestämmande inflytande,,, RESULTAT PER AKTIE Resultat per aktie i SEK före utspädning,1,5 1,4 Resultat per aktie i SEK efter utspädning,1,5 1,39 Antal aktier, miljoner Antal aktier, miljoner, vid utspädning Helår 211 Historiska värden är omräknade med anledning av sammanläggning av aktier i maj 211 OMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD Belopp i MSEK Europa, Mellanöstern & Afrika 11,8 82,6 497,5 Amerika 13,4 23,8 79,1 Asien & Stillahavsområdet 1,3 4,7 36,4 Helår 211 Summa omsättning 125,5 111,1 613, 5

6 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG Belopp i MSEK Immateriella anläggningstillgångar 248,1 249,1 247,4 Materiella anläggningstillgångar 4,2 2,8 4,4 Uppskjutna skattefordringar 124,8 41,4 124,5 Summa anläggningstillgångar 377,1 293,3 376,3 Varulager 131,1 78, 114,6 Kortfristiga fordringar 215,7 2,8 294,9 Likvida medel 78,5 69,9 58,8 Summa omsättningstillgångar 425,3 348,7 468,3 SUMMA TILLGÅNGAR 82,4 642, 844,6 Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 71,4 546,5 691,5 Innehav utan bestämmande inflytande,1,1,1 Summa eget kapital 71,5 55,7 691,6 Långfristiga skulder 2,3 1,7 3,9 Kortfristiga skulder 98,6 117,4 149,1 Summa skulder 1,9 119,1 153, SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 82,4 669,8 844,6 Ställda säkerheter 6,4 35,6 6,4 Eventualförpliktelser 1, 1, 1, Eget kapital per aktie i SEK 6,52 5,21 6,45 Eget kapital per aktie i SEK, vid utspädning 6,46 5,13 6,38 Historiska värden är omräknade med anledning av sammanläggning av aktier i maj 211 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG 3 mån 3 mån Helår Belopp i MSEK Eget kapital vid periodens ingång 691,6 546,6 546,6 Periodens resultat 1,9 4,9 15,3 Periodens övrigt totalresultat -4,9-2,3-1,9 Periodens totalresultat 6, 2,6 148,4 Aktieemission 3,7-16,9 Utdelning ,4 Aktierelaterad ersättning som regleras med eget kapitalinstrument,1,1 1, Summa transaktioner med koncernens ägare 3,8,1-3,5 Eget kapital vid periodens utgång 71,5 55,7 691,6 Hänförligt till: - Moderbolagets ägare 71,4 55,6 691,5 - Innehav utan bestämmande inflytande,1,1,1 Summa 71,5 55,7 691,6 6

7 RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG Helår Belopp i MSEK Resultat före skatt 11,4 4,4 74,5 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1,2-2,3 1,8 Betald inkomstskatt -1,4 - - Förändring i rörelsekapital 9,3 27,8-79,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten 2,5 29,9 5,9 Kassaflöde från investeringsverksamheten -3,9-1,3-12,3 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3,7 - -4,4 Periodens kassaflöde 2,3 3, -1,8 Likvida medel vi periodens ingång 58,8 69,9 69,9 Kursdifferens likvida medel -,6-2,4 -,3 Likvida medel vid periodens utgång 78,5 97,5 58,8 Outnyttjad checkkredit 5, 25, 5, Disponibla medel vid periodens utgång 128,5 122,5 18,8 NYCKELTAL Kv 2 Kv 3 Kv 4 Belopp i MSEK Orderingång 126,3 148,2 143,6 152,1 24,2 Orderingång - rullande 4 kvartal 57,2 648,1 643,9 612,9 543,1 Nettoomsättning 125,5 191,9 166,1 143,9 111,1 Nettoomsättning - rullande 4 kvartal 627,4 613, 582,4 527,4 488,6 Rörelseresultat 12,6 26,5 26,1 16,5 7,6 Rörelseresultat - rullande 4 kvartal 81,7 76,7 76,2 57,7 56,4 Periodens resultat 1,9 12,5 26,6 16,3 4,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten 2,5 29,7-45,3-8,4 29,9 Kassaflöde från den löpande v. - rullande 4 kvartal -3,5 5,9-1,5 64,7 3,8 Antal anställda vid periodens utgång Soliditet 87% 82% 83% 79% 82% 7

8 RESULTATRÄKNING OCH RAPPORT ÖVER TOTALSRESULTATET FÖR MODERBOLAG I SAMMANDRAG RESULTATRÄKNING 3 mån 3 mån Helår Belopp i MSEK Nettoomsättning 98,4 98,7 57,2 Kostnad för sålda varor -71,6-78,6-382,2 Bruttoresultat 26,8 2,1 125, Försäljnings- och administrativa kostnader -1,4-8,8-47,4 Forsknings- och utvecklingskostnader -3,9-4,4-17, Rörelseresultat 12,5 6,9 6,6 Resultat från finansiella poster -1, -1,4,9 Resultat före skatt 11,5 5,5 61,5 Skatt -,5-81,8 Periodens resultat 11, 5,5 143,3 RAPPORT ÖVER ÖVRIGT TOTALRESULTAT 3 mån 3 mån Helår Belopp i MSEK Periodens resultat 11, 5,5 143,3 Omräkningsdifferenser -,9 -,6 -,5 Kassaflödessäkringar -1,6 - - Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat,4 - - Periodens totalresultat 8,9 4,9 142,8 8

9 BALANSRÄKNING OCH RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I MODERBOLAGETS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET Belopp i MSEK Immateriella anläggningstillgångar 24,9 15,7 21,7 Materiella anläggningstillgångar 2, 1,3 2,2 Finansiella anläggningstillgångar 396,9 313,8 399,4 Summa anläggningstllgångar 423,8 33,8 423,3 Varulager 1,5 55, 82,2 Kortfristiga fordringar 123,6 122,2 224,2 Kassa och bank 59, 87,2 12,7 Summa omsättningstillgångar 283,1 264,4 319,1 SUMMA TILLGÅNGAR 76,9 595,2 742,4 Eget kapital 646,8 51,2 634,2 Summa eget kapital 646,8 51,2 634,2 Avsättningar 1,3 1,7 11,4 Långfristiga skulder,1,1,1 Kortfristiga skulder 49,7 83,2 96,7 Summa skulder 6,1 94, 18,2 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 76,9 595,2 742,4 Ställda säkerheter 59,6 34,8 59,6 Eventualförpliktelser -,2 - RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I MODERBOLAGETS EGET KAPITAL 3 mån 3 mån Helår Belopp i MSEK Eget kapital vid periodens ingång 634,2 494,8 494,8 Periodens totalresultat 8,9 4,9 142,8 Aktieemission 3,7-16,9 Utdelning ,4 Aktierelaterad ersättning som regleras med eget kapitalinstrument -,1 1, Eget kapital vid periodens utgång 646,8 51,2 634,2 9

10 Om Pricer Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leverantören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna. Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i närmare 5 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggsprodukter, applikationer och tjänster. Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna com. Pricer AB Hemsida: Bergkällavägen 2-22 Telefon: SE Sollentuna Organisationsnummer:

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Rekordstor omsättning och orderingång Bruttomarginalen fortsatt låg - Ny strategi lanserad Första kvartalet 2015 Fördubblad orderingång i kvartalet jämfört med föregående

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september 2014

Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september 2014 Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september JULI SEPTEMBER Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 43,0 Mkr att jämföras med 3,3 Mkr för samma period förra året Orderingången uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Stockholm den 5 maj 2015 Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Rekordkvartal med stark omsättningsökning och väsentlig förbättring av rörelseresultatet. Första kvartalet 2015 (januari

Läs mer

Rekordomsättning med god vinst!

Rekordomsättning med god vinst! 1 av 8 Rekordomsättning med god vinst! Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 281 miljoner kronor, en ökning med 72 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Sensys Traffic AB (publ) Bokslutskommuniké för 2014

Sensys Traffic AB (publ) Bokslutskommuniké för 2014 1 (9) Sensys Traffic AB (publ) Bokslutskommuniké för OKTOBER DECEMBER Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 58,7 Mkr att jämföras med 32,2 Mkr för samma period förra året Orderingången uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014

Delårsrapport. januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Orderingången uppgick till 47,6 (53,9) MSEK. Rörelseintäkterna uppgick till 50,1 (49,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 4,7 (3,6) MSEK.

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG

HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2012 Försäljningen ökade med 36,3 procent fjärde kvartalet, vilket är avsevärt bättre än marknadens minskning med -7,2

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ)

Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ) Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ) JANUARI DECEMBER 2012 Periodens nettoomsättning 41,0 Mkr (43,4). Rörelseresultat -41,5 Mkr (-51,9). Resultat efter skatt -43,1 Mkr (-38,3). Resultat per aktie

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 April-juni 2015 Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 195 mkr (157). Rörelseresultatet ökade med 47 procent till 8,1 mkr (5,5). Rörelsemarginalen

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari Juni 2011 Periodens intäkter 14,0 Mkr (17,8). Rörelseresultat -30,7 Mkr (-1,4), varav lagerjustering -13,8 Mkr (0). Resultat efter skatt -22,8 Mkr (-0,7).

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Kvartalsredogörelse, jan- mars 2015

Kvartalsredogörelse, jan- mars 2015 BAYN EUROPE AB (publ) Organisationsnr 556794-4797 Kvartalsredogörelse, jan- mars 2015 Första kvartalet Intäkter Rörelseresultat Resultat efter skatt Resultat per aktie* Resultat per aktie efter full utspädning*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 På omslaget: Uppsändning av raketen Cryofenix från Esrange Foto: Anders Åberg, SSC 2 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Januari mars 2015 i sammandrag 2015 2014 Nettoomsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004 s DELÅRSRAPPORT för perioden - Perioden i sammandrag Nettoomsättning 53 (222) TSEK Resultat efter skatt 90 (- 539) TSEK Resultat per aktie 0,23 (-0,8) SEK per aktie Som tidigare meddelats har Taurus Petroleum

Läs mer

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari September 2012 Periodens nettoomsättning 15,7 Mkr (34,5) Rörelseresultat -43,3 Mkr (-34,8) Resultat efter skatt -37,7 Mkr (-25,7) Resultat per aktie -0,08

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 Första kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 7.927 Tkr och resultatet till 3.798 Tkr. Dotterbolaget Sala Bly har under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer

Golden Heights. 29 augusti 2014

Golden Heights. 29 augusti 2014 29 augusti DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET april-juni april-juni Förändring Förändring Omsättning, TSEK 360 872 351 301 9 572 646 411 624 253 22 158 Bruttomarginal 50,4% 50,7% -0,3% 49,3% 50,0% -0,8% Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer