Delårsrapport januari - mars 2012 Bästa första kvartal avseende omsättning och resultat. Lägre takt i orderingången

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari - mars 2012 Bästa första kvartal avseende omsättning och resultat. Lägre takt i orderingången"

Transkript

1 Delårsrapport januari - mars 212 Bästa första kvartal avseende omsättning och resultat. Lägre takt i orderingången Pricer uppnådde sin högsta omsättning och sitt bästa rörelseresultat för ett första kvartal Orderingången var lägre detta kvartal jämfört med föregående år. Första kvartalet 211 innehöll flera stora ordrar med lång leveranstid, vilket inte har varit fallet i år Försäljningen i marknadsområdet EMEA växte med över 3 procent Alimerka i Spanien har beställt system till 5 butiker, värt 7 MSEK En livsmedelskedja i USA har beställt Pricers lösning till ytterligare 52 butiker för 212 Första kvartalet Orderingång: Nettoomsättning: Bruttomarginal: Rörelseresultat: Rörelsemarginal: Periodens resultat: Kassaflöde: Resultat per aktie före utspädning: 126,3 (24,2) MSEK 125,5 (111,1) MSEK 33 (3) procent 12,6 (7,6) MSEK 1,1 (6,8) procent 1,9 (4,9) MSEK 2,5 (29,9) MSEK,1 (,5) SEK NETTOOMSÄTTNING, MSEK RÖRELSERESULTAT, MSEK Kvartal Rullande 4 kv Kvartal Rullande 4 kv '11 Kv 2 '11 Kv 3 '11 '12 '11 Kv 3 '11 '12 Kommentar från VD Fredrik Berglund Vi gläds åt att årets första kvartal blev vårt bästa första kvartal hittills både omsättnings- och resultatmässigt. Vi noterar dock en lägre takt i orderingången, något vi inte är nöjda med. Orderingången under första kvartalet 211 innehöll flera ordrar som sträckte sig över hela 211, men även in i 212. Den typen av ordrar med längre leveranstid har vi inte haft under det gångna kvartalet. Geografiskt kommer tillväxten under kvartalet från vår huvudmarknad Europa. Detta trots att Carrefour, som tidigare meddelats, förlänger sitt uppgraderingsprogram från tre till fyra år med förväntan om en låg takt 212. Även om omsättningen minskat på vissa marknader under kvartalet känner vi ingen oro, då utfallet är ett resultat av leverans- och installationscykler hos några större kunder. Sammantaget bekräftar vi vår prognos om en högre omsättning och rörelseresultat för helåret 212 jämfört med

2 Marknadsutveckling På Pricers klart största marknad - Europa - ökade försäljningen under kvartalet med över 3 procent. På övriga marknader har utvecklingen varit långsammare och påverkats av kundernas leverans- och installationscykler. Kundernas processer att fatta beslut om att införa nya system tar längre tid än tidigare, möjligen som en konsekvens av det konjunkturella läget. Flera kunder utökar pilotförsök med att installera flera butiker, i något fall över tio butiker, eller bara utvärderar lösningen under längre tid. Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) Flera större installationsprojekt pågår i Europa, främst i Frankrike. Pricer genomför större installationer sedan längre tid till bland annat Metro, Castorama och Schiever i Auchan-koncernen. Pricer får ofta utökade förtroenden när kunderna väl börjat använda bolagets lösningar. Tester och initiala leveranser sker också till andra butiksformat som t ex mindre butiker i stadsmiljö vilket är glädjande. Leveranserna till Carrefour är, som tidigare kommunicerats, lägre än tidigare på grund av kundens beslut att förlänga sitt uppgraderingsprogram från tre till fyra år. Den spanska stormarknadskedjan Alimerka har under kvartalet beställt system till 5 butiker till ett värde om 7 MSEK. Kunden tog genom ordern ett första steg mot att införa Pricers pris- och informationssystem i sina 173 stormarknader. Även om Norden är en relativt liten marknad för Pricer är det glädjande att notera att installationer och även pilotprojekt ökar. Installationerna i södra Afrika har fortsatt under kvartalet och har skett i allt fler kedjor vilket ökat basen och närvaron av Pricers system på marknaden. Amerika Leveranserna till den amerikanska kontinenten är lägre denna period än motsvarande kvartal föregående år och påverkas av kundernas leverans- och installationscykler. Stora volymer levererades i slutet av 211 vilket påverkat volymen i början av 212. En nordamerikansk detaljhandelskedja med över 25 livsmedelsbutiker fortsatte sin omfattande installation av bolagets system under kvartalet. Det tilltagande intresset på den nordamerikanska marknaden har lett till både projekt och pilotinstallationer i butikskedjor för såväl dagligvaror, mobiltelefoner, elektronik som byggvaruhus. Soriana, Mexikos näst största livsmedelskedja, har sedan starten utrustat mer än 2 butiker och installationerna fortsätter. Detta har skapat ett ökat intresse bland andra kedjor i landet, något som i sin tur även resulterat i ett flertal pilotinstallationer och mindre installationer, även utanför livsmedelsbranschen. Pricer har genom en partner etablerat sammansättning av elektroniska hyllkantsetiketter i Brasilien. Genom lokal tillverkning kan priserna mot kund sänkas vilket stärker konkurrenskraften. Etableringen har gjorts utifrån ett ökat intresse och aktivitet i marknaden även om det ännu inte lett till några betydande leveranser. Asien och Stillahavsområdet I regionen Asien och Stillahavsområdet har volymen varit lägre i kvartalet och delvis påverkats av stora leveranser i slutet av 211. Pricer har behållit sin ledande ställning på den japanska marknaden, även om den påverkats av en svag konjunktur. ORDERINGÅNG, MSEK BRUTTOMARGINAL, % Kvartal Rullande 4 kv '11 Kv 2 '11 Kv 3 '11 ' Kvartal Rullande 4 kv '11 Kv 2 '11 Kv 3 '11 '

3 Order, nettoomsättning och resultat för kvartalet Orderingången under första kvartalet uppgick till 126,3 (24,2) MSEK, motsvarande en minskning med 38 procent i jämförelse med föregående år. Orderingången under första kvartalet 211 omfattade flera ordrar som sträckte sig över hela 211 och in i 212, vilket påverkar jämförelsen. Valutaeffekterna var neutrala på orderingången i jämförelse mellan kvartalen. Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 125 (177) MSEK motsvarande en minskning med 28 procent. Omsättningen uppgick till 125,5 (111,1) MSEK under kvartalet. Ökningen i omsättningen uppgick till 13 procent jämfört med första kvartalet 211. Valutaeffekterna var neutrala på omsättningen i jämförelse mellan kvartalen. Bruttovinsten uppgick till 41, (33,6) MSEK och bruttomarginalen till 33 (3) procent för kvartalet. Rörelsekostnaderna uppgick till 28,4 (26,) MSEK för kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 12,6 (7,6) MSEK för kvartalet. Detta innebar en rörelsemarginal om 1,1 (6,8) procent. Finansnettot uppgick till -1,2 (-3,2) MSEK för kvartalet och bestod främst av negativa valutaeffekter från omräkning av finansiella omsättningstillgångar och likvida medel. Periodens nettoresultat uppgick till 1,9 (4,9) MSEK för kvartalet. Omräkningsdifferenser i övrigt totalresultat bestod av negativ valutaomräkning av nettotillgångar i utländska dotterbolag i euro, främst goodwill. KASSAFLÖDE FRÅN VERKSAMHETEN, MSEK Säkringsredovisning avseende valutaterminer tilllämpas från den 1 januari 212 bland annat innebärande att förändring i värdet av orealiserade valutakontrakt redovisas i övrigt totalresultat och inte i periodens resultat. Dessutom redovisas valutaomvärdering av rörelsetillgångar i omsättningen. Omvärdering av rörelseskulder redovisas som tidigare i kostnad såld vara. Finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,5 (29,9) MSEK och har förbättrats i första kvartalet genom ökade kundinbetalningar. Rörelsekapitalet uppgick till 248,2 (166,6) MSEK vid utgången av perioden vilket är en minskning med 5 procent från årets början. Likvida medel vid utgången av perioden uppgick till 78,5 (97,5) MSEK. Utöver tillgängliga likvida medel har Pricer bankkrediter uppgående till 5 MSEK i checkräkning samt ytterligare 5 MSEK i kreditlöfte. Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 3,9 (1,3) MSEK under första kvartalet, och bestod främst av aktiverade utvecklingskostnader om 3,3 (1,1) MSEK. Eget kapital Optionsprogram till anställda från 28 förfaller den 3 juni 212 och 5 nya B-aktier har emitterats under perioden genom dessa optioner, vilket tillfört Pricer 3,7 MSEK. EMITTERADE OCH UTESTÅENDE AKTIER 5 25 Kvartal Rullande 4 kv 5 25 Anges i tusen aktier Serie A Serie B Totalt Vid årets början Emission från optioner till anställda Vid kvartalets utgång '11 Kv 2 '11 Kv 3 '11 '12-5 A-aktie har fem röster och B-aktie en röst NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT, MSEK jan - mar 212 jan- mar 211 Nettoomsättning 125,5 111,1 Kostnad såld vara -84,5-77,5 Bruttovinst 41, 33,6 Bruttomarginal, % 32,7 3,2 Omkostnader -28,4-26, Rörelseresultat 12,6 7,6 Rörelsemarginal, % 1,1 6,8 VALUTAEFFEKTER, ORDER OCH OMSÄTTNING Helår % Förändring i Order -38% 14% 48% varav valutaeffekt 1% - 21% - 9% % Förändring i Order justerat för valutaeffekt -39% 125% 57% % Förändring i Omsättning 13% 59% 37% varav valutaeffekt 1% -16% -8% % Förändring i Omsättning justerat för valutaeffekt 12% 75% 45% 3

4 Övrigt Moderbolag Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 98,4 (98,7) MSEK och resultat efter skatt till 11, (5,5) MSEK för perioden. Moderbolagets likvida medel uppgick till 59, (87,2) MSEK vid utgången av perioden. Personal Medelantalet anställda under kvartalet uppgick till 72 (59) och antalet anställda vid periodens utgång var 72 (61). Risker och osäkerhetsfaktorer Pricers resultat och finansiella ställning påverkas av olika riskfaktorer som skall beaktas vid en bedömning av koncernen och moderbolaget och deras framtidspotential. Dessa risker gäller främst utvecklingen av ESL-marknaden. Med tanke på kundstrukturen och avtalens stora omfattning kan en försening i installationerna ha en väsentlig påverkan på ett givet kvartal. För övriga risker hänvisas till årsredovisningen. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tilllämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen, ÅRL. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med ÅRL kap. 9 samt RFR 2. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. De nya eller reviderade IFRS som har trätt i kraft den 1 januari 212 har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter. Framtidsutsikter Högre omsättning och rörelseresultat förväntas för 212 jämfört med 211. Nästa rapportdatum Delårsrapporten för perioden januari juni 212 publiceras den 23 augusti 212. Närstående Inga betydande transaktioner har ägt rum med närstående som väsentligt påverkar koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat. Sollentuna den 25 april 212 Pricer AB (publ) Fredrik Berglund VD Denna rapport har inte varit föremål för revisorsgranskning I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (27:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna delårsrapport för januari - mars 212. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdag, 25 april 212 kl. 13:5 För ytterligare information, vänligen kontakta: Fredrik Berglund, VD eller Harald Bauer, ekonomichef, Pricer AB:

5 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG Belopp i MSEK Nettoomsättning 125,5 111,1 613, Kostnad för sålda varor -84,5-77,5-414,5 Bruttoresultat 41, 33,6 198,5 Försäljnings- och administrativa kostnader -24,5-21,1-13,4 Forsknings- och utvecklingskostnader -3,9-4,9-18,4 Rörelseresultat 12,6 7,6 76,7 Finansiella intäkter och kostnader, netto -1,2-3,2-2,2 Resultat före skatt 11,4 4,4 74,5 Skatt -,5,5 75,8 Periodens resultat 1,9 4,9 15,3 Helår 211 Övrigt totalresultat Periodens omräkningsdifferenser -3,7-2,3-1,9 Kassaflödessäkringar -1,6 - - Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat,4 - - Periodens totalresultat 6, 2,6 148,4 Periodens resultat hänförligt till: Moderbolagets ägare 1,9 4,9 15,3 Innehav utan bestämmande inflytande,,, Periodens totalresultat hänförligt till: Moderbolagets ägare 6, 2,6 148,4 Innehav utan bestämmande inflytande,,, RESULTAT PER AKTIE Resultat per aktie i SEK före utspädning,1,5 1,4 Resultat per aktie i SEK efter utspädning,1,5 1,39 Antal aktier, miljoner Antal aktier, miljoner, vid utspädning Helår 211 Historiska värden är omräknade med anledning av sammanläggning av aktier i maj 211 OMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD Belopp i MSEK Europa, Mellanöstern & Afrika 11,8 82,6 497,5 Amerika 13,4 23,8 79,1 Asien & Stillahavsområdet 1,3 4,7 36,4 Helår 211 Summa omsättning 125,5 111,1 613, 5

6 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG Belopp i MSEK Immateriella anläggningstillgångar 248,1 249,1 247,4 Materiella anläggningstillgångar 4,2 2,8 4,4 Uppskjutna skattefordringar 124,8 41,4 124,5 Summa anläggningstillgångar 377,1 293,3 376,3 Varulager 131,1 78, 114,6 Kortfristiga fordringar 215,7 2,8 294,9 Likvida medel 78,5 69,9 58,8 Summa omsättningstillgångar 425,3 348,7 468,3 SUMMA TILLGÅNGAR 82,4 642, 844,6 Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 71,4 546,5 691,5 Innehav utan bestämmande inflytande,1,1,1 Summa eget kapital 71,5 55,7 691,6 Långfristiga skulder 2,3 1,7 3,9 Kortfristiga skulder 98,6 117,4 149,1 Summa skulder 1,9 119,1 153, SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 82,4 669,8 844,6 Ställda säkerheter 6,4 35,6 6,4 Eventualförpliktelser 1, 1, 1, Eget kapital per aktie i SEK 6,52 5,21 6,45 Eget kapital per aktie i SEK, vid utspädning 6,46 5,13 6,38 Historiska värden är omräknade med anledning av sammanläggning av aktier i maj 211 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG 3 mån 3 mån Helår Belopp i MSEK Eget kapital vid periodens ingång 691,6 546,6 546,6 Periodens resultat 1,9 4,9 15,3 Periodens övrigt totalresultat -4,9-2,3-1,9 Periodens totalresultat 6, 2,6 148,4 Aktieemission 3,7-16,9 Utdelning ,4 Aktierelaterad ersättning som regleras med eget kapitalinstrument,1,1 1, Summa transaktioner med koncernens ägare 3,8,1-3,5 Eget kapital vid periodens utgång 71,5 55,7 691,6 Hänförligt till: - Moderbolagets ägare 71,4 55,6 691,5 - Innehav utan bestämmande inflytande,1,1,1 Summa 71,5 55,7 691,6 6

7 RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG Helår Belopp i MSEK Resultat före skatt 11,4 4,4 74,5 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1,2-2,3 1,8 Betald inkomstskatt -1,4 - - Förändring i rörelsekapital 9,3 27,8-79,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten 2,5 29,9 5,9 Kassaflöde från investeringsverksamheten -3,9-1,3-12,3 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3,7 - -4,4 Periodens kassaflöde 2,3 3, -1,8 Likvida medel vi periodens ingång 58,8 69,9 69,9 Kursdifferens likvida medel -,6-2,4 -,3 Likvida medel vid periodens utgång 78,5 97,5 58,8 Outnyttjad checkkredit 5, 25, 5, Disponibla medel vid periodens utgång 128,5 122,5 18,8 NYCKELTAL Kv 2 Kv 3 Kv 4 Belopp i MSEK Orderingång 126,3 148,2 143,6 152,1 24,2 Orderingång - rullande 4 kvartal 57,2 648,1 643,9 612,9 543,1 Nettoomsättning 125,5 191,9 166,1 143,9 111,1 Nettoomsättning - rullande 4 kvartal 627,4 613, 582,4 527,4 488,6 Rörelseresultat 12,6 26,5 26,1 16,5 7,6 Rörelseresultat - rullande 4 kvartal 81,7 76,7 76,2 57,7 56,4 Periodens resultat 1,9 12,5 26,6 16,3 4,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten 2,5 29,7-45,3-8,4 29,9 Kassaflöde från den löpande v. - rullande 4 kvartal -3,5 5,9-1,5 64,7 3,8 Antal anställda vid periodens utgång Soliditet 87% 82% 83% 79% 82% 7

8 RESULTATRÄKNING OCH RAPPORT ÖVER TOTALSRESULTATET FÖR MODERBOLAG I SAMMANDRAG RESULTATRÄKNING 3 mån 3 mån Helår Belopp i MSEK Nettoomsättning 98,4 98,7 57,2 Kostnad för sålda varor -71,6-78,6-382,2 Bruttoresultat 26,8 2,1 125, Försäljnings- och administrativa kostnader -1,4-8,8-47,4 Forsknings- och utvecklingskostnader -3,9-4,4-17, Rörelseresultat 12,5 6,9 6,6 Resultat från finansiella poster -1, -1,4,9 Resultat före skatt 11,5 5,5 61,5 Skatt -,5-81,8 Periodens resultat 11, 5,5 143,3 RAPPORT ÖVER ÖVRIGT TOTALRESULTAT 3 mån 3 mån Helår Belopp i MSEK Periodens resultat 11, 5,5 143,3 Omräkningsdifferenser -,9 -,6 -,5 Kassaflödessäkringar -1,6 - - Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat,4 - - Periodens totalresultat 8,9 4,9 142,8 8

9 BALANSRÄKNING OCH RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I MODERBOLAGETS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET Belopp i MSEK Immateriella anläggningstillgångar 24,9 15,7 21,7 Materiella anläggningstillgångar 2, 1,3 2,2 Finansiella anläggningstillgångar 396,9 313,8 399,4 Summa anläggningstllgångar 423,8 33,8 423,3 Varulager 1,5 55, 82,2 Kortfristiga fordringar 123,6 122,2 224,2 Kassa och bank 59, 87,2 12,7 Summa omsättningstillgångar 283,1 264,4 319,1 SUMMA TILLGÅNGAR 76,9 595,2 742,4 Eget kapital 646,8 51,2 634,2 Summa eget kapital 646,8 51,2 634,2 Avsättningar 1,3 1,7 11,4 Långfristiga skulder,1,1,1 Kortfristiga skulder 49,7 83,2 96,7 Summa skulder 6,1 94, 18,2 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 76,9 595,2 742,4 Ställda säkerheter 59,6 34,8 59,6 Eventualförpliktelser -,2 - RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I MODERBOLAGETS EGET KAPITAL 3 mån 3 mån Helår Belopp i MSEK Eget kapital vid periodens ingång 634,2 494,8 494,8 Periodens totalresultat 8,9 4,9 142,8 Aktieemission 3,7-16,9 Utdelning ,4 Aktierelaterad ersättning som regleras med eget kapitalinstrument -,1 1, Eget kapital vid periodens utgång 646,8 51,2 634,2 9

10 Om Pricer Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leverantören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna. Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i närmare 5 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggsprodukter, applikationer och tjänster. Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna com. Pricer AB Hemsida: Bergkällavägen 2-22 Telefon: SE Sollentuna Organisationsnummer:

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Rekordstor omsättning och orderingång Bruttomarginalen fortsatt låg - Ny strategi lanserad Första kvartalet 2015 Fördubblad orderingång i kvartalet jämfört med föregående

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB (publ) Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2011 Fortsatt bra tillväxt i Asien Rekordleverans till Indien Kvartalet oktober december 2011 * Nettoomsättningen uppgick till MSEK 67,7 (67,0),

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2011

Delårsrapport januari-juni 2011 PRESSINFORMATION 275S Delårsrapport januari-juni 2011 Täby, 12 juli 2011 - Micronic Mydata AB (publ) är noterade på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, MICR. Informationen i denna rapport är sådan som Micronic

Läs mer

Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari 31 mars 2010 (jämfört med samma period föregående år)

Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari 31 mars 2010 (jämfört med samma period föregående år) Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari 31 2010 (jämfört med samma period föregående år) 29 april 2010 Fortsatt resultatförbättring till följd av ökat kapacitetsutnyttjande 1 januari 31 2010 Nettoomsättningen

Läs mer

Ökad omsättning och vinst

Ökad omsättning och vinst BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 Ökad omsättning och vinst 1 JULI 30 SEPTEMBER 2012 Koncernens nettoomsättning ökade med 4 pro cent till 166,8 MSEK (160,2), exklusive valuta effekter

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2015. Stark tillväxt och återställda marginaler. Caretechs tjänsteerbjudande tar marknadsandelar. (Mkr) 2015 April-Juni

Delårsrapport. Januari juni 2015. Stark tillväxt och återställda marginaler. Caretechs tjänsteerbjudande tar marknadsandelar. (Mkr) 2015 April-Juni Q2 Delårsrapport Januari juni Doro AB Organisationsnummer 556161-9429 55,3% Försäljningstillväxt 6,9% EBIT-marginal Stark tillväxt och återställda marginaler Caretechs tjänsteerbjudande tar marknadsandelar

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent. Sida 1 av 10 Vikande efterfrågan i Sverige och satsningar i Norge Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus

Läs mer

Fin tillväxt och god vinst

Fin tillväxt och god vinst Sida 1 av 10 Fin tillväxt och god vinst Omsättningen under 2011 uppgick till 1 614 miljoner kronor och rörelsemarginalen till 4,3 procent. Omsättningen har aldrig varit högre i Uniflex historia. "Det är

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT ANGES. UPPGIFTERNA

Läs mer

FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2014

FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2014 FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2014 Första kvartalet 2014 Nettoomsättningen uppgick till 170 (1 124) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 5 292 (- 2 790) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014 April-juni 2014 Nettoomsättningen uppgick till 66,3 MSEK (53,0), en tillväxtökning med 25 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB

Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB 1 Stark försäljning och ökad EBIT lett av affärsområdena Construction Equipment och After Sales Orderingången ökade med 23 % till 535,8 (435,9) miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 272 (254) MSEK

Delårsrapport januari mars 2014. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 272 (254) MSEK Delårsrapport januari mars 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 2 848 (2 729) MSEK RÖRELSERESULTATET UPPGICK TILL 145 (148) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 272 (254) MSEK perioden

Läs mer

Bokslutsrapport januari december 2012

Bokslutsrapport januari december 2012 Bokslutsrapport januari december 2012 Nettoomsättningen för helåret ökade med 7 procent till 12 486 MSEK (11 666) och för fjärde kvartalet med 3 procent till 3 148 MSEK (3 064). I lokala valutor ökade

Läs mer

delårsrapport jan-mars 2009

delårsrapport jan-mars 2009 lindab delårsrapport jan-mars 29 Första kvartalet 29 O Nettoomsättningen minskade med 17 % till 1 771 MSEK (2 129), justerat för valuta och struktur uppgick minskningen till 25 % O Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 19 maj 2015 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015 KRAFTIGT SJUNKANDE NYMASKINFÖRSÄLJNING Nettoomsättningen minskade med 50 % (30 % i rubel) till 252,4 MSEK (501,1 MSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2010

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2010 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2010 CDON Group ("koncernen ) offentliggör resultatet för det andra kvartalet och första halvåret 2010. Höjdpunkter andra kvartalet Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

God tillväxt i fjärde kvartalet för Avega Group

God tillväxt i fjärde kvartalet för Avega Group Bokslutskommuniké Avega Group AB (publ) God tillväxt i fjärde kvartalet för Avega Group MSEK % Oktober december 120 20 Omsättning 117,1 (105,0) MSEK 110 Rörelseresultat (EBIT) 6,7 (1,1) MSEK 100 Rörelsemarginal

Läs mer

B2C Odds 1) Bruttoomsättning Odds 1 331,1 1 230,6 5 024,0 Bruttomarginal, Odds 6,4% 6,7% 5,7% Bruttoresultat Odds 85,6 82,8 288,0

B2C Odds 1) Bruttoomsättning Odds 1 331,1 1 230,6 5 024,0 Bruttomarginal, Odds 6,4% 6,7% 5,7% Bruttoresultat Odds 85,6 82,8 288,0 Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2014 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT ANGES. UPPGIFTERNA

Läs mer

Kvartal3. Volvokoncernen. De tre första kvartalen 2010

Kvartal3. Volvokoncernen. De tre första kvartalen 2010 Volvokoncernen De tre första kvartalen 2010 Under det tredje kvartalet steg nettoomsättningen med 32% till 64,0 Mdr kr (48,5). Nettoomsättningen steg med 33% justerat för förändrade valutakurser Rörelseresultatet

Läs mer

Clas Ohlson: Bokslutskommuniké 2011-05-01 2012-04-30

Clas Ohlson: Bokslutskommuniké 2011-05-01 2012-04-30 Clas Ohlson: Bokslutskommuniké 2011-05-01 2012-04-30 Kvartal 4 * Försäljningen uppgick till 1 272 Mkr (1 164), +9% * Rörelseresultatet uppgick till 10 Mkr (4) * Vinst efter skatt uppgick till 7 Mkr (0)

Läs mer