REGIONER I BALANS POLARISERINGENS NEGATIVA KONSEKVENSER FÖR BOSTADSMARKNAD OCH STADSUTVECKLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGIONER I BALANS POLARISERINGENS NEGATIVA KONSEKVENSER FÖR BOSTADSMARKNAD OCH STADSUTVECKLING"

Transkript

1 REGIONER I BALANS POLARISERINGENS NEGATIVA KONSEKVENSER FÖR BOSTADSMARKNAD OCH STADSUTVECKLING Nordiskt seminarium fredagen 22 augusti 2003 i Reykholt, Island En sammanfattning av föredragen av Grétar Þór Eyþórsson 1

2 Tomas Hanell NORDREGIO, Stockholm Regionala polariseringstrender i Norden och Europa Tomas Hanell forskare hos NORDREGIO i Stockholm talade i sitt föredrag om generella trender i regional utveckling, om bosättningmönster och demografisk polarisering samt om ekonomisk polarisering. Hanell menade att mot slutet av 1990-talet började den ekonomiska polariseringen tillta, samt att polarisering inom enskilda länder började öka. De starka i denna utveckling är stora och medelstora städer och exportorienterade industriorter medan de svaga var främst orter i glesbygden som kännetecknades av monoindustri. Hanell påpekade också att när det gällde den generella regionala utvecklingen i Norden och Europa så höll den tradtionella nord/syd dimensionen på att ersättas av en center/periferi dimension som blev allt mer aktuell i de nordiska länderna. Det innebär i själva verket att istället för att polariseringen var en ren nord/syd motsättning där folk i störst utsträckning flyttade från norr till söder, handlade problemet numera snarare om utflyttning från periferi in till centrum, där periferin, även om ofta, inte alltid var på de nordliga breddgraderna. Hanell påpekade också att även om vi tyckte oss se inbördes skillnader i utvecklingen i Norden så var vi också tvungna att inse att Norden som helhet är i själva verket ett nordligt beläget glesbebyggt område med negativ utveckling sett i ett generellt europeiskt perspektiv. De medelstora städerna är inte längre några bromsar mellan periferi och centrum, dvs att folk i allt större utsträckning flyttar direkt och utan mellanlandning in till de stora städerna. Jämfört med Europa, menade Hanell, är den negativa befolkningsändringen i periferin betydligt större i nordiska periferiregioner än i övriga Europa. I alla avseenden är trenden den att folk flyttar från periferi til centrum menade Hanell. Detta märks när det gäller åldersstrukturer, arbetslöshetssiffror, ekonomi och befolkningsutveckling. Allt går åt samma håll. Till slut frågade Hanell om denna trend kunde förväntas vändas. Han efterlyste realistiska strategier för periferin istället för orealistiska offensiva strategier. Att i stället för att alltid satsa på tillväxtstrategier vore det kanske mer realistiskt för periferier att gå över till avvecklingstrategier. 2

3 Jukka Saikkonen Miljöministeriet, Finland Boende i regioner med minskande befolkning I sitt föredrag gav Saikkonen översikt över utvecklingen och situationen i Finland. År 2001 var 8,4% ( ) av Finlands bostäder inte i stadigvarande bostadsbruk. Ut av dessa var knappt hälften ( ) flervåningshus och villor. Bostadsreserven 1998 var dvs 8,3% av helheten var av hela dvs 5,6% av helheten bestående hela året. Ut av de bostäderna var en övervägande majoritet arava-financierade hyresbostäder (5,1%). Enligt uppgifter från kommunerna från 2002 var antalet bostäder tomma minst 2 månader om året och hade ökat med 700 från året innan. En arbetsgrupp som utredde saken kom fram till att antalet tomma bostäder var minst året 2001, jämfört med enligt kommunernas uppgifter. Ett speciellt åtgärds- och utvecklingsprogram för boende i regioner med minskande befolkning består av några olika insatsområden, varav Saikkonen gick speciellt igenom fyra i sitt föredrag: 1. Kommunala bostadsstrategier Att kommunerna tar ansvaret för diverse direkta och indirekta åtgärder. Bland annat skall de anpassa åtgärderna till olika behov i olika delar av kommunen. Åtgärder med speciell inriktning för åldrande befolkning, med tanke på bl a servicebehov. Vidare skall man initiera samarbete mellan hyresvärdar. 2. Kommunal ägarpolitik Kommunernas ägarpolitik måste ta hänsyn till behov av sociala hyresbostäder i framtiden och samtidigt måste bostäderna vara konkurrenskraftiga på hyresmarknaden. Där behov inte finns krävs det en strategi för avskaffning av bostäder. Detta skall ske genom försäljning till ägobostadsbruk, försäljning till hyresbruk, till ny användning och diverse andra föremål, men även rivning av överskottsbostäder är ett alternativ. 3. Sanering av ekonomin i problematiska hyreshus 3

4 Skuldsanering är definitivt en av de åtgärder som behöver vidtas. Ändring av aravlånevillkoren, dock tidsbegränsad, är en annan. Understöd för sanering av ekonomin i hyreshus är en tredje och slutligen nämnde Saikkonen rivningsackord med maximalt 50% av aravalånet. 4. Stöd till renovering För ett effektivt stöd till renovering krävs det både forskning och utveckling på området. Bidrag till reparationer av bostäder för äldre skall ges, och dessutom bör kommunerna ge stöd till samma föremål. Här är avsikten att staten bidrar med 40-50% av kostnaderna och kommunerna 10%. Slutligen gick Saikkonen igenom insatser och åtgärder där överdimensionerad insfrastruktur förekommer. Han var först inne på konsekvensena och nämnde kommunerna här speciellt som de som drabbades ekonomiskt, speciellt med tanke på deras möjligheter att möta dessa utmaningar som är orsakade av minskande befolkning. Han tyckte att det fanns ett behov av justeringar i landets lagstifning, inte minst med tanke på att de kommuner som drabbas mest är de som är värst ute. Han avslutede med att nämna att det finns ett behov för planerings- och handlingsmodeller både kring markanvändning och kring ekonomiska frågor. Pernille von Lillienskjold Erhvervs- og Boligstyrelsen, Danmark Den regionale balance i Danmark I sitt föredrag inledde Lillienskjold med en kort historisk bakgrund till Erhvervs- og Boligstyrelsen som upprättades år Denna myndighet är ansvarig för regional näringslivspolitik, bostadspolitik och stadspolitik (bypolitik). Detta är tänkt att bli en ny tillgång till en mer effektiv regional utveckling bl a genom att nå fram samspel mellan näringslivspolitik och bostadspolitik. I övrigt handlade Lillienskjolds föredrag om den danska regeringens regionala tillväxtstrategi, regeringens förslag om försäljning av almänna bostäder och slutligen om kartläggning och analys av de danska städernas utmaningar. Danmark har en mycket hög grad av regional balans, dvs att ojämlikheter mellan regioner är mindre än i t ex grannländerna i norra Europa. Tillväxten är dock klart 4

5 mest i huvudstadsområdet, i östra delen av Jylland kring Århus samt i Jyllands norra del med Ålborg som mittpunkt. De mer perifera regionerna med sämre utveckling är öarna Bornholm, Langeland etc., Skagenområdet och Lolland Falster. Tomma bostäder är följdaktligen inget större problem i det danska sammanhanget, även om vissa regionala skillnader förekommer. Trots detta finns det dock i framtiden vissa utmaningar som man skall vara medveten om: För det första är tilväxten först och främst i större städer och deras omnejd. För det andra är det ett faktum att många provinsstäder har erfarit stagnation. Detta kommer i framtiden att utgöra en utmaning för tillväxtcentra och perifera områden, små, mellanstora och stora städer på bostadsmarknadsområdet. I detta läga anser Lillienskjold finnas två möjliga utvecklingsvägar: a. Utvecklingen sker på marknadens villkor och att den koncentreras till städerna medan de mer perifera områdena blir mer till fritids- och semesterbruk. b. Att staten griper in med åtgärder som syftar på tillväxt i hela landet. Och vad har den danska regeringen för regional tillväxtstrategi? a. Man satsar på att utveckla näringslivets grund b. Man initierar regionalt tillväxtsamarbete På områden beroende av fiskeri På de större öarna Med att bygga broar c. Man har slagit ihop förvaltningen av Regionalfonden och Socialfonden d. Man har utökat folkets möjligheter för att bosätta sig över allt Med investeringar i vägnätet Höjda pendlingsbidrag Lillienskjold presenterade också kort fallet Læsö, en ö där man hade gått in med arbetsgrupp och framarbetat en strategi, valt insatsområden och satt igång olika utvecklingsprojekt. På bostadsmarknadsområdet föreligger nu förslag om att sälja almännyttiga bostäder, att liberalisera bostadsmarknaden och sälja på marknadsvillkor. 5

6 Avslutningsvis framhävde Lillienskjold kärnan i den nya danska regionalpolitiken; att städerna är drivkraften i regional utveckling inte minst eftersom majoriteten av folket bor i städer. Kunskapsekonomin växer i städerna eftersom det är rationellt där finns jo arbetskraften! Just därför skall det vara sammanhang mellan näringslivspolitik och stadspolitik. För att konkludera sammanfattade Lillienskjold att i Danmark fanns en hög grad av regional balans, men att det ändå fanns utmaningar för framtiden. I Danmark finns marknadsmässig styrning men även statliga ingripanden. Viggo Nordvik Norges byggforskningsinstitutt Regionale balanser og obalanser i det norske boligmarked Befolkningsutvecklingen kan endast till en liten del styras av aktiv offentlig bostadspolitik. I Norges glesbygd äger privata ägare största delen av hyreslägenheterna, men kommunerna endast 13 procent. Därför är det ytterst svårt för det offentliga att vidta några åtgärder. Det mesta av marknaden är privat. Olikt med de övriga länderna i Norden står Norges kommuner inte inför samma utmaning som övriga Nordens kommuner när det gäller tomma lägenheter, höga kostnader och mindre befolkngs- och skatteunderlag. Problemet är åtminstone mindre i omfattning i Norge. Ásgeir Jónsson Ekonomiska institutet, Islands universitet Utgör bilen ett hot mot Islands kustbyar? Jonsson inledde med att gå i genom befolkningsutvecklingen i samhällena vid landets kust, där avfolkningen har varit tilltagande de senaste åren. Detta gäller i störst utsträckning byar på östra, nordöstra och norra Island samt på Vestfjordarna som är den stora halvön i nordväst. Här har man erfarit avfolkning på 10-20% i snitt sedan Dessutom har man i dessa områden tappat ännu större andel unga människor och 60% av de som är födda har flyttat bort sedan Som en konsekvens av detta har bostadspriser och priser för lokaler avsedda för 6

7 näringsverksamhet i områdena gått ner och är i nuläget 25% 35% av priserna i Reykjavík. Denna nedgång har oftast förklarats med ändringar inom fisket och fiskindustrin, speciellt som en konsekvens av inledande av transfersystem mellan rederier av fiskkvot efter Men fisket och fiskindustrin har gått genom enorma förändringar det senast decenniet. Jonsson hävdar dock att den negativa utvecklingen i kustbyarna började mycket tidigare än det och söker förklaringarna till utveckling som började redan efter 1940 förändringar i transporter. Med detta menar han bilens ökade betydelse både för persontransporter och varutransporter. Rötterna till problemet ligger således i en försenad urbanisering av Island. I början av den moderna tiden var Island mer eller mindre utan transportinfrastruktur i form av vägar och broar, menar Jonsson. Sjötransport var också begränsad av att båtar fick gå längs kusterna, eftersom de inte klarade av uthaven. De större fraktskeppen seglade mellan Island och utlandet. Med ångbåtar i slutet av 1900-talet tog dock transportkapaciteten ett stort kliv och sjötransport blev lika viktig del för landets industrialisering som järnvägar var för andra länder. Islänningarna hade jo i allt större utsträckning bosatt sig vid kusten. Man hade helt enkelt inte råd med att bygga ut ett vägnät i det folkfattiga landet och utbyggnaden av hamnarna främjade också fiskets utveckling. Detta gjorde att byar som låg nära transportlinjen längs kusterna fick en nyckelroll. Dessa kustbyar var dock trångt belägna mellan kust och höga fjäll och hade dåliga kommunikationer på land med inlandet. I kustbyarna var tillväxten och händelsernas centrum, vilket lockade folket från jordbruket ut till kusterna. Jonsson tar här exempel om Västfjordarna och sydlandet i förhållande till Reykjavik. I Västfjordarna har man alltid haft goda sjöförbindelser med Reykjavik, men på land har de varit betydligt sämre. Följdaktligen växte Västfjordarna fram till början av 1900 talet, men redan kring 1950 avtog det. Sydlandet har dåliga hamnförhållanden, men goda landförbindelser med Reykjavik. I denna landsdel började urbanisering och uppgång efter Jonsson menar att den andra transportrevolutionen ägde rum mellan 1940 och Just på 1930 talet började man investera mer i infrastruktur i allmänhet. Vägnätet 7

8 växte femdubblet mellan 1930 och Med folkets allt växande inkomster blev bilarna fler och fler. Bilar användes i större utsträckning till transport på båtarnas bekostnad. År 2003 finns det endast ett fraktskepp som går regelbundet runt Island med varor. All annan transport går med lastbilar. Asfalterade vägar var i praktiken inga utanför tätbygd kring År 2000 var 4000 kilometer av vägnätet asfalterade. Utvecklingen syns också på befolkningen över tid. Kring 1930 bodde 8% av befolkningen i inlandsbyar och ca. 14% i kustbyar. I dag är detta omvänt. I inlandsbyar bor 15% och vid kusterna ca. 6%. Kustbyarna var tidigare i händelsernas centrum, eftersom de låg mitt i transportlinjen. Men deras betydelse avtog i alla avseenden förutom i fisket. Utvecklingen har gjort dem mindre konkurrenskraftiga och närheten till fisken i havet har på köpet blivit mindre viktigt. Kustbyarna har alltså fått problem. Bostadspriserna har gått ner, bostäderna får mindre och mindre underhåll och stagantionen syns utanpå. Många familjer som förlorat arbete har fått flytta bort och dessutom sälja sitt livs sparande till rena reapriser. Många har även inte kunnat flytta bort pga de stora prisskilladerna. Jonsson avslutade med frågan: Är politikerna beredda att kompensera dessa människor för förlorad ägendom? Sigurður Árnason Islands bostadsreservfond Árnason, som är direktör för fonden gjorde en presentation av fonden, dess funktioner och verksamhet. Reservfondens roll, enligt lagstiftningen är: 1. Att betala bidrag till kommuner som behöver sälja kommunala ägo- och hyresbostäder. I takt med landsbygdens på många områden snabba avfolkning har kommunerna fått stå uppe med tomma bostäder. Detta tillsammans med låga bostadspriser och höga kostnader har gjort att kommunerna som ägare har fått problem. Nu kan kommunerna sälja ut bostäderna till de relativt låga priserna och få en viss kompensation för förslusterna från reservfonden. 8

9 2. Att betala driftsbidrag till kommuner för underhåll av bostäder som stått tomma under en längre tid. Även om kommunerna kan sälja bostäder, kan man inte sälja alla på en gång, för att inte påverka den lokala marknaden negativt. 3. Att bistå Bostadslånefonden med rådgivning kring avskrivnining av lån på kommunala bostäder där de inte går att sälja. 4. Att förvalta Reservfonden för tilläggslån. 5. Att förvalta Tryggingasjóður byggingargalla (Byggskadeförsäkringsfonden). 6. Att bistå kommuner med rådgivning kring ändringar i drift eller rationaliseringar av kommunala hyresbostäder. 7. Att samla information och utvärdera resultatet av verksamheten. Ulf Strömqvist Temaplan AB, Sverige Den Nya Ekonomiska Geografin NEG och Bostadsmarknaderna Föredraget delade Strömqvist i tre delar: a. Den Nya Ekonomiska Geografin b. NEG i Sverige c. Konsekvenser för bostadsmarkanderna Den nya ekonomiska geografin, menar Strömqvist, innebär nyckelbegrepp som storleksfördelar, ökade krav på vinster och ständig tillväxt. Den lokala eller regionala tillväxtens källor är specialisering, dvs kapaciteten eller förmågan att skapa sig fördelar gentemot konkurrenterna genom specialisering. Storlek på marknadsområdena spelar en viktig roll här. För det första finns mångfalden i större tätorterna. Det är fler branscher och diversificeringen är större. Här har man alltså tillgång til en beytdligt större marknad av folk och kvalifiaktioner. För det andra är tillväxten högre jo större området eller staden är. Detta visar SCB statistik klart. För det tredje är det följdaktligen en mindre ekonomisk risk för folk och företag att lokalisera sig där massan finns. Möjligheterna är större. För det fjärde är lönen också högre och det drar till sig folk. 9

10 Strömqvist var också inne på hur arbetspendling är en del av de faktorer som bidrar till skillnader mellan centrum och periferi. Folk är helt enkelt mer villiga att pendla längre jo högre lön man kan förvänta sig. Det betyder att man pendlar in till de områden där man får högre lön, där just marknaden är större osv. Slutligen om bostadsmarknaden och konsekvenserna av denna polarisering för den. Vakansgraden i Sveriges kommunala bostadsföretag kommer enligt prognoser att öka med runt och över 100 procent fram till år 2010 i kommuner som redan nu har befolkningsminskning. År 2001 handlade detta om 194 kommuner. Avslutningsvis sammanfattade Strömqvist sin poäng om de krafter som verkar för polarisering mellan centrum och periferi och samtidigt var det är för krafter som kan motverka den, så: De krafter som verkar för koncentration av verksamheter, lokaliseringar och därmed bosättning av människor är återkopplingar, större marknader och kunskapsberoende. Samtidigt är det några faktorer som motverkar de tidigare nämnda; nämligen markpriser på de större tätbygdsområdena, trängsel i städerna och det faktum att vissa infrastrukturresurser med bostäder inräknade är geografiskt orörliga. Ronnie Thomassen Familie og sundhedsministeriet, Färöarna Færöerne et boligpolitiskt laboratorium Hela 68 procent av Färöingarna bor i egen villa, 18 procent bor hos sina föräldrar och resten i övriga typer av boendealternativ. Bostadsmarknaden på Färöarna är alltså helt marknadsmässig. Men det finns de som har svårigheter att klara bostadsköp och det är där det offentliga ingriper med åtgärder eller lösningar. Thomassen nämnde i sitt föredrag två alternativa lösningar. För det första andelsbostäder och för det andra lagstiftning om bostadsuthyrning, dvs att man med lagstiftning skapade en hyresmarknad. Här kommer regionalpolitiska åtgärder in i bilden genom att man skall kunna erbjuda de som vill bo utanför huvudstaden Torshavn att pendla in gratis. Men har man tunnlar och broar kan man etablera en stor sammanhängande region och samla största delen av öborna in på samma arbetsmarknadsregion. Det bidrar till att lösa bostadsfrågorna. 10

11 Grétar Þór Eyþórsson Institutet för regionforskning vid Universitetet i Akureyri Seminariet sammanfattas Eyþórsson sammanfattade dagens föredrag och efter en sammanfattande genomgång av deras innehåll frågade han: Vad kan det finnas för tråd i de inlägg vi lyssnat på här under dagen? Hans svar var att man kunde helt säkert hitta ett flertal genomgående trådar, men han valde att själv ta upp två: Polarisering mellan centrum och periferi Glesbygdskommunerna och deras utmaningar De krafter som drar folk och företag till centrum från de mer glesbebygda regionerna har verkat för polarisering. De större städerna har också vuxit. Utvecklingen ställer olika krav och utmaningar på kommunerna beroende på var de är. Kommunerna möter i nutiden allt store utmaningar när det gäller hur de skall vara aktiva aktörer i regionala utvecklingen. I de länder i Norden som har de minsta kommuner har man i många fall kommit fram till att sammanslagningar av kommuner är det medel man skall använda sig av. Islands kommunminister har just satt igång en process som ämnar att leda till en halvering av antalet kommuner i landet detta även om vi redan har fått en halvering de senaste 10 åren. Det krävs nämligen ytterligare steg för att våra kommuner skall kunna genomföra sina lagstiftade uppgifter och möta de krav människor i dag ställer på serivcen. Kommuner som inte lever upp till detta kan inte kallas för kommuner de är kanske inte kommuner på riktigt! I Finland där kommunalt samarbete har en lång tradition finns nu tecken på att man vill gå over till sammanslagningsstrategierna just för att möta det jag tidigare har sagt. Dessutom för att bättre kunna möta den Europa som är under ständig uppbyggnad och utveckling. Även Sveriges och Norges kommunministrar har nyligen yttrat sig klart om att man skall har större och slagkraftigare kommuner för att bättre kunna hävda sig och stå emot polariseringen. 11

12 Även de länderna med betydligt större kommuner än Island och Finland vill ha mer förenade krafter på landsbygden i form av slagkraftigare kommuner för att möta de utvecklingstrender och växande problem med kostnader kring infrastruktur och bristande befolkningsunderlag vi hört så mycket om i föredragen här i dag. 12

Bostadsbyggandet i Norden en jämförande studie

Bostadsbyggandet i Norden en jämförande studie Bostadsbyggandet i Norden en jämförande studie Avgränsningar Åren som studerats är i första hand 2001-2010 Fokus ligger på storstadsregionerna i respektive land Öarna är inte med i studien (dvs. Island,

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

En översikt om nuläge och trender hur äldre bor idag och hur de kan bo i framtiden

En översikt om nuläge och trender hur äldre bor idag och hur de kan bo i framtiden Nordiskt seminarium kring bostäder och boendemiljö för äldre Stockholm 11.12.2012 En översikt om nuläge och trender hur äldre bor idag och hur de kan bo i framtiden Kirsti Pesola, tekn.lic., arkitekt SAFA

Läs mer

STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET

STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET Lars Westin Professor I Regionalekonomi Centrum för Regionalvetenskap (CERUM) Umeå universitet NÅGRA

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Till Europeiska kommissionen State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Kommissionen välkomnar synpunkter

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Faktaunderlag om de nordiska bostadsmarknaderna 1995-2010 Jón Rúnar Sveinsson bearbetade i november 2009 på basis av skriften Finanskrisen och bostadsmarknaden

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.474.289 Förväntad BNP-utveckling +/- 0 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet 8,8 % Bostadsbyggande

Läs mer

BOSTADSHYRES- MARKNADEN

BOSTADSHYRES- MARKNADEN Stockholm, mars 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2013 Optimism i Tålmodiga danskar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VINTER 2013 I november besvarade tusentals fastighetsmäklare frågor om bostadsmarknaden

Läs mer

SOCIAL BOSTADPOLITIK OCH FRAMTIDEN I ISLAND

SOCIAL BOSTADPOLITIK OCH FRAMTIDEN I ISLAND SOCIAL BOSTADPOLITIK OCH FRAMTIDEN I ISLAND Konsumentens funderingar Páll Gunnlaugsson ordförandi Búseti Reykjavik Jag skal försöka beskriva i några ord den omgivning en organisation som Buseti har arbetat

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Landsbygdsråd: Svartlå byaförening och Uppgiftslämnare:

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Stockholm och bostadskrisen vart är politiken på väg? Civil- och bostadsminister Stefan Attefall Fastighetsvärldens seminarium 20 februari 2013

Stockholm och bostadskrisen vart är politiken på väg? Civil- och bostadsminister Stefan Attefall Fastighetsvärldens seminarium 20 februari 2013 Stockholm och bostadskrisen vart är politiken på väg? Civil- och bostadsminister Stefan Attefall Fastighetsvärldens seminarium 20 februari 2013 Befolkningsökning och bostadsbyggande i Stockholms län Vi

Läs mer

Personlighet viktigare än pengar

Personlighet viktigare än pengar VINTER 2011 Dysterkvistar i Danmark och Personlighet viktigare än pengar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Dysterkvistar i Danmark och I denna upplaga av Nordic Housing Insight har vi valt

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Sveriges Nya Geografi. Strukturella attraktivitetsfaktorer i ett lokalt utvecklingsperspektiv

Sveriges Nya Geografi. Strukturella attraktivitetsfaktorer i ett lokalt utvecklingsperspektiv Sveriges Nya Geografi Strukturella attraktivitetsfaktorer i ett lokalt utvecklingsperspektiv Strukturella attraktivitetsfaktorer kartlagd Befolkning Befolkningsutveckling 2013 Arbetsmarknad Förändring

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

Munkedals kommun till 99 % landsbygd till

Munkedals kommun till 99 % landsbygd till Munkedals kommun till 99 % landsbygd 2 Lång tradition av landsbygdsarbete Landsbygdsprogram sedan 1994 9 lokala utvecklingsgrupper Fadderpolitiker Landsbygdsråd Landsbygdsutvecklare Överlevt fem olika

Läs mer

Ska vi oroas av hushållens skulder?

Ska vi oroas av hushållens skulder? Disponibelinkomsterna har ökat snabbare än bostadspriserna sedan finanskrisen 31 procent (inkomster) jämfört med 22 procent (priser) 12 Disponibel inkomst i relation till bostadspriser 11 Index 237:3=1

Läs mer

MOT ETT EUROPEISKT SAMHÄLLE FÖR ALLA ÅLDRAR

MOT ETT EUROPEISKT SAMHÄLLE FÖR ALLA ÅLDRAR SV ATT BEKÄMPA ÅLDERSDISKRIMINERING INOM EU OCH PÅ NATIONELL NIVÅ Åldersdiskriminering är ett komplicerat problem som genomsyrar samhället. Det är en svår uppgift att behandla problemet på ett effektivt

Läs mer

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge VÅR 2014 Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.479.000 Förväntad BNP-utveckling + 0,9 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet (mars 2015) 10,3 % Bostadsbyggande

Läs mer

Så bygger du en ledande FOI-miljö

Så bygger du en ledande FOI-miljö Så bygger du en ledande FOI-miljö Globala innovationsvärdekedjor och lokala innovationsekosystem Göran Hallin Sverige investerar mycket i FoU men ändå allt mindre Sveriges investeringar i FoU ligger på

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

Resumé av: Hanell, Aalbu & Neubauer (2002): Regional Development in the Nordic Countries 2002. Nordregio Report 2002:2, Stockholm: Nordregio.

Resumé av: Hanell, Aalbu & Neubauer (2002): Regional Development in the Nordic Countries 2002. Nordregio Report 2002:2, Stockholm: Nordregio. Stockholm, 16. april 2002 Resumé av: Hanell, Aalbu & Neubauer (2002): Regional Development in the Nordic Countries 2002. Nordregio Report 2002:2, Stockholm: Nordregio. På de neste sidene følger et sammendrag

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2015

Boräntan, bopriserna och börsen 2015 Boräntan, bopriserna och börsen 2015 22 december 2015 Lägre boräntor, högre bostadspriser och en liten börsuppgång. Så kan man summera svenska folkets förväntningar på 2015. BORÄNTAN, BOPRISERNA & BÖRSEN

Läs mer

Studenters boende och strategier för framtiden

Studenters boende och strategier för framtiden 1 Studenters boende och strategier för framtiden Rapport framtagen på uppdrag av Sthlm6+ Almedalen 2014-06-30 2 Innehåll Konkurrensen om bostäderna skärps Student och ung vuxen samtidigt Studenternas bostadssituation

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Flyttar forskningen från Sverige?

Flyttar forskningen från Sverige? Flyttar forskningen från Sverige? Kent Eliasson, Pär Hansson och Markus Lindvert Användarrådsmöte 14 oktober 2014 Bakgrund och motiv till studie Multinationella företag (MNF) ledande roll när det gäller

Läs mer

Hamnutredningen. Öppet informationsmöte 14 december 2011

Hamnutredningen. Öppet informationsmöte 14 december 2011 Hamnutredningen Öppet informationsmöte 14 december 2011 Syfte med dagens möte att ni ska få information om hamnutredningen så här långt och möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter att vi ska få input

Läs mer

Urban ekonomi. Varför städer? Urban ekonomi. O Sullivan Why do cities exist? Varför städer? Komparativa fördelar

Urban ekonomi. Varför städer? Urban ekonomi. O Sullivan Why do cities exist? Varför städer? Komparativa fördelar Urban ekonomi Varför städer? Urban ekonomi O Sullivan Why do cities exist? Urban ekonomi handlar om hur hushåll och företag väljer att lokalisera sig. Antar att företag och individer är mobila, i alla

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen HUI RESEARCH PÅ UPPDRAG AV TRANSPORTFÖRETAGEN, SLAO OCH STF... JUNI 2015 Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen Case: Kirunafjällen Årefjällen GUSTAV BLOMQVIST MARTIN KARLSSON KARIN OLSSON Sammanfattning

Läs mer

Produktdagar. 17 november 2011, Borås

Produktdagar. 17 november 2011, Borås Produktdagar 17 november 2011, Borås Välkommen till 2011 års produktdagar i Borås PAGE 2 Produktdagar 2011-11-17 Finns det en framtid för småhusbranschen? Ja! Det råder bostadsbrist i Sverige PAGE 3 Produktdagar

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Befolkning efter ålder och kön

Befolkning efter ålder och kön 12 Befolkning efter ålder och kön Annika Klintefelt Ålderspyramid 2002 samt prognos 2012 Åldersstrukturen i Sverige är ett resultat av framförallt växlingar i antalet födda. Spåren av ett ovanligt högt

Läs mer

BOSTADSPRODUKTIONSPROGRAM FÖR FÖGLÖ KOMMUN

BOSTADSPRODUKTIONSPROGRAM FÖR FÖGLÖ KOMMUN 1 BOSTADSPRODUKTIONSPROGRAM FÖR FÖGLÖ KOMMUN ÅREN 2012-2016 Godkänd: kommunfullmäktige 15 december 2011 80. 2 I. MATEMATISK BERÄKNING AV BOSTADSPRODUKTIONSBEHOVET I FÖGLÖ UNDER PERIODEN 2010-2014. Bosatt

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Skandias plånboksindex. Mars, 2014 2014-03-17

Skandias plånboksindex. Mars, 2014 2014-03-17 Skandias plånboksindex Mars, 2014 2014-03-17 1 Sammanfattning Skandias Plånboksindex för första kvartalet 2014 visar att hushållens optimism fortsätter att öka medan sparviljan sjunker dramatiskt. Det

Läs mer

Renoveringsskulden i miljonprogrammet. Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet Förutsättningar och möjligheter

Renoveringsskulden i miljonprogrammet. Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet Förutsättningar och möjligheter Renoveringsskulden i miljonprogrammet Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet Förutsättningar och möjligheter TMF vi bygger och inreder Sverige, juni 2014 I korthet Det finns

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

Barnafödandet. Gun Alm Stenflo

Barnafödandet. Gun Alm Stenflo 28 Gun Alm Stenflo Barnafödandet Den svenska fruktsamheten sjönk under 1990-talet från att ha varit en av Europas högsta, barn per kvinna år 1990, till en för Sverige rekordlåg nivå om år 1999. Nedgången

Läs mer

Rapport: Landsbygdskonferens Framtidens landsbygd 9-10 juni 2011

Rapport: Landsbygdskonferens Framtidens landsbygd 9-10 juni 2011 Rapport: Landsbygdskonferens Framtidens landsbygd 9-10 juni 2011 Text: Jessica Hagård Politiska prioriteringar, Landsbygdsminister Eskil Erlandsson/ FÖRKORTAD VERSION Vi är ert departement. Vi vill jobba

Läs mer

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009 Nordisk hotellmarknad - :a kvartalet 9 Sammanfattning Den ekonomiska konjunkturen fortsatte att vara mycket svag i samtliga nordiska länder under andra kvartalet. Samtliga fyra länders ekonomier beräknas

Läs mer

Bostadsmarknaden i Öresundsregionen

Bostadsmarknaden i Öresundsregionen Bostadsmarknaden i Öresundsregionen En integrerad bostadsmarknad är en av de viktigaste förutsättningarna för att Öresundsregionen ska kunna befästas som en samlad region. För invånarna i regionen kommer

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala

Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala Bostadsmötet 2014, Vad kan Sverige lära av andra länders bostadspolitik? Hannu Ruonavaara Åbo universitet Det är litet underligt att fråga vad Sverige

Läs mer

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Stadsfullmäktige 118 12.11.2014 Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Grundtrygghetsnämnden 26.8.2014 5 Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy (123 bostäder) samt i Karislojoområdet

Läs mer

Bostäder och boendeförhållanden

Bostäder och boendeförhållanden Boende 2015 Bostäder och boendeförhållanden, översikt Mer än hälften av 20 29 -åringarna bodde på hyra år Enligt Statistikcentralen bodde 55 procent av alla 20 29-åringar, dvs. 6 000 personer självständigt

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Avgränsning av områden

Avgränsning av områden Avgränsning av områden Annelie Ström Jordbruksverket 036-15 63 28 annelie.strom@jordbruksverket.se Fyra fonder Socialfonden - ESF Regionala utvecklingsfonden - ERUF Landsbygdsfonden - EJFLU Havs- och fiskerifonden

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Úr Torfbæ í Bæ Utvecklingen av Islands bostads arkitektur

Úr Torfbæ í Bæ Utvecklingen av Islands bostads arkitektur Stad i Norden Tammerfors Finland 8.11.2012 Úr Torfbæ í Bæ Utvecklingen av Islands bostads arkitektur Kristjana Aðalgeirsdóttir arkitekt Úr Torfbæ í Bæ Agenda Agenda 1.Stad i Norden - städer och befolkning

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Foto: Mostphotos LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Publ.nr: 2015:24 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2015 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2015:24

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Framtidens idrottsförening

Framtidens idrottsförening Framtidens idrottsförening Sverige och idrotten 2020 SF-presentation, april 2012 Uppdraget Bakgrunden till projektet Framtidens idrottsförening startar med Narva-motionen samt RS yrkande och Proletärens

Läs mer

Mötesplatsen inleddes med ett kulturellt

Mötesplatsen inleddes med ett kulturellt Lärande på arbetsplats tredje mötesplatsen på natursköna Färöarna Den tredje av mötesplatserna i det treåriga projektet Lärande på arbetsplats i Norden hölls i Färöarnas huvudstad Torshavn den 19 och 20

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick

Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick Christian Dymén Research Fellow Direct +46 8 463 54 45 Mobile +46 70 204 64 80 christian.dymen@nordregio.se http://www.nordregio.se

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Tillväxtanalys Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Tillväxtanalys Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Værnes workshop 2011-03-23 Fritidsboliger og flerhusboende som trend, ressurs og utfordring Tillväxtanalys Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Upplägg Några ord om Tillväxtanalys

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller:

Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller: Ny strategi för gränshindersarbetet Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller: Söka allierade för att stärka våra argument varför ett gränshinder

Läs mer

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1)

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1) Inrikes omflyttning Under 2010 registrerades i genomsnitt 3 607 flyttningar per dag hos Skatteverket. Totalt flyttade 1 156 563 personer under året vilket motsvarar var åttonde person i befolkningen. 139

Läs mer

Svenska folket flyttar mindre

Svenska folket flyttar mindre Svenska folket flyttar mindre Utveckling av svenska folkets flyttvanor Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Kommunens arbete med EU-projekt

Kommunens arbete med EU-projekt www.pwc.se Förstudie Tobias Bjöörn, Certifierad kommunal revisor Tilda Lindell 22 maj 24 Kommunens arbete med EUprojekt Trosa kommun Förstudie kommunens arbete med EUprojekt 22 maj 24 Förstudie kommunens

Läs mer

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND Q2 2010 RTS Index utfall för det andra kvartalet 2010 visar att det totala antalet resenärer som reser via rederier till/från våra kuster (-5 procent), via flyg (-2 procent) och via tåg (-1 procent) sjunker

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer