REGIONER I BALANS POLARISERINGENS NEGATIVA KONSEKVENSER FÖR BOSTADSMARKNAD OCH STADSUTVECKLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGIONER I BALANS POLARISERINGENS NEGATIVA KONSEKVENSER FÖR BOSTADSMARKNAD OCH STADSUTVECKLING"

Transkript

1 REGIONER I BALANS POLARISERINGENS NEGATIVA KONSEKVENSER FÖR BOSTADSMARKNAD OCH STADSUTVECKLING Nordiskt seminarium fredagen 22 augusti 2003 i Reykholt, Island En sammanfattning av föredragen av Grétar Þór Eyþórsson 1

2 Tomas Hanell NORDREGIO, Stockholm Regionala polariseringstrender i Norden och Europa Tomas Hanell forskare hos NORDREGIO i Stockholm talade i sitt föredrag om generella trender i regional utveckling, om bosättningmönster och demografisk polarisering samt om ekonomisk polarisering. Hanell menade att mot slutet av 1990-talet började den ekonomiska polariseringen tillta, samt att polarisering inom enskilda länder började öka. De starka i denna utveckling är stora och medelstora städer och exportorienterade industriorter medan de svaga var främst orter i glesbygden som kännetecknades av monoindustri. Hanell påpekade också att när det gällde den generella regionala utvecklingen i Norden och Europa så höll den tradtionella nord/syd dimensionen på att ersättas av en center/periferi dimension som blev allt mer aktuell i de nordiska länderna. Det innebär i själva verket att istället för att polariseringen var en ren nord/syd motsättning där folk i störst utsträckning flyttade från norr till söder, handlade problemet numera snarare om utflyttning från periferi in till centrum, där periferin, även om ofta, inte alltid var på de nordliga breddgraderna. Hanell påpekade också att även om vi tyckte oss se inbördes skillnader i utvecklingen i Norden så var vi också tvungna att inse att Norden som helhet är i själva verket ett nordligt beläget glesbebyggt område med negativ utveckling sett i ett generellt europeiskt perspektiv. De medelstora städerna är inte längre några bromsar mellan periferi och centrum, dvs att folk i allt större utsträckning flyttar direkt och utan mellanlandning in till de stora städerna. Jämfört med Europa, menade Hanell, är den negativa befolkningsändringen i periferin betydligt större i nordiska periferiregioner än i övriga Europa. I alla avseenden är trenden den att folk flyttar från periferi til centrum menade Hanell. Detta märks när det gäller åldersstrukturer, arbetslöshetssiffror, ekonomi och befolkningsutveckling. Allt går åt samma håll. Till slut frågade Hanell om denna trend kunde förväntas vändas. Han efterlyste realistiska strategier för periferin istället för orealistiska offensiva strategier. Att i stället för att alltid satsa på tillväxtstrategier vore det kanske mer realistiskt för periferier att gå över till avvecklingstrategier. 2

3 Jukka Saikkonen Miljöministeriet, Finland Boende i regioner med minskande befolkning I sitt föredrag gav Saikkonen översikt över utvecklingen och situationen i Finland. År 2001 var 8,4% ( ) av Finlands bostäder inte i stadigvarande bostadsbruk. Ut av dessa var knappt hälften ( ) flervåningshus och villor. Bostadsreserven 1998 var dvs 8,3% av helheten var av hela dvs 5,6% av helheten bestående hela året. Ut av de bostäderna var en övervägande majoritet arava-financierade hyresbostäder (5,1%). Enligt uppgifter från kommunerna från 2002 var antalet bostäder tomma minst 2 månader om året och hade ökat med 700 från året innan. En arbetsgrupp som utredde saken kom fram till att antalet tomma bostäder var minst året 2001, jämfört med enligt kommunernas uppgifter. Ett speciellt åtgärds- och utvecklingsprogram för boende i regioner med minskande befolkning består av några olika insatsområden, varav Saikkonen gick speciellt igenom fyra i sitt föredrag: 1. Kommunala bostadsstrategier Att kommunerna tar ansvaret för diverse direkta och indirekta åtgärder. Bland annat skall de anpassa åtgärderna till olika behov i olika delar av kommunen. Åtgärder med speciell inriktning för åldrande befolkning, med tanke på bl a servicebehov. Vidare skall man initiera samarbete mellan hyresvärdar. 2. Kommunal ägarpolitik Kommunernas ägarpolitik måste ta hänsyn till behov av sociala hyresbostäder i framtiden och samtidigt måste bostäderna vara konkurrenskraftiga på hyresmarknaden. Där behov inte finns krävs det en strategi för avskaffning av bostäder. Detta skall ske genom försäljning till ägobostadsbruk, försäljning till hyresbruk, till ny användning och diverse andra föremål, men även rivning av överskottsbostäder är ett alternativ. 3. Sanering av ekonomin i problematiska hyreshus 3

4 Skuldsanering är definitivt en av de åtgärder som behöver vidtas. Ändring av aravlånevillkoren, dock tidsbegränsad, är en annan. Understöd för sanering av ekonomin i hyreshus är en tredje och slutligen nämnde Saikkonen rivningsackord med maximalt 50% av aravalånet. 4. Stöd till renovering För ett effektivt stöd till renovering krävs det både forskning och utveckling på området. Bidrag till reparationer av bostäder för äldre skall ges, och dessutom bör kommunerna ge stöd till samma föremål. Här är avsikten att staten bidrar med 40-50% av kostnaderna och kommunerna 10%. Slutligen gick Saikkonen igenom insatser och åtgärder där överdimensionerad insfrastruktur förekommer. Han var först inne på konsekvensena och nämnde kommunerna här speciellt som de som drabbades ekonomiskt, speciellt med tanke på deras möjligheter att möta dessa utmaningar som är orsakade av minskande befolkning. Han tyckte att det fanns ett behov av justeringar i landets lagstifning, inte minst med tanke på att de kommuner som drabbas mest är de som är värst ute. Han avslutede med att nämna att det finns ett behov för planerings- och handlingsmodeller både kring markanvändning och kring ekonomiska frågor. Pernille von Lillienskjold Erhvervs- og Boligstyrelsen, Danmark Den regionale balance i Danmark I sitt föredrag inledde Lillienskjold med en kort historisk bakgrund till Erhvervs- og Boligstyrelsen som upprättades år Denna myndighet är ansvarig för regional näringslivspolitik, bostadspolitik och stadspolitik (bypolitik). Detta är tänkt att bli en ny tillgång till en mer effektiv regional utveckling bl a genom att nå fram samspel mellan näringslivspolitik och bostadspolitik. I övrigt handlade Lillienskjolds föredrag om den danska regeringens regionala tillväxtstrategi, regeringens förslag om försäljning av almänna bostäder och slutligen om kartläggning och analys av de danska städernas utmaningar. Danmark har en mycket hög grad av regional balans, dvs att ojämlikheter mellan regioner är mindre än i t ex grannländerna i norra Europa. Tillväxten är dock klart 4

5 mest i huvudstadsområdet, i östra delen av Jylland kring Århus samt i Jyllands norra del med Ålborg som mittpunkt. De mer perifera regionerna med sämre utveckling är öarna Bornholm, Langeland etc., Skagenområdet och Lolland Falster. Tomma bostäder är följdaktligen inget större problem i det danska sammanhanget, även om vissa regionala skillnader förekommer. Trots detta finns det dock i framtiden vissa utmaningar som man skall vara medveten om: För det första är tilväxten först och främst i större städer och deras omnejd. För det andra är det ett faktum att många provinsstäder har erfarit stagnation. Detta kommer i framtiden att utgöra en utmaning för tillväxtcentra och perifera områden, små, mellanstora och stora städer på bostadsmarknadsområdet. I detta läga anser Lillienskjold finnas två möjliga utvecklingsvägar: a. Utvecklingen sker på marknadens villkor och att den koncentreras till städerna medan de mer perifera områdena blir mer till fritids- och semesterbruk. b. Att staten griper in med åtgärder som syftar på tillväxt i hela landet. Och vad har den danska regeringen för regional tillväxtstrategi? a. Man satsar på att utveckla näringslivets grund b. Man initierar regionalt tillväxtsamarbete På områden beroende av fiskeri På de större öarna Med att bygga broar c. Man har slagit ihop förvaltningen av Regionalfonden och Socialfonden d. Man har utökat folkets möjligheter för att bosätta sig över allt Med investeringar i vägnätet Höjda pendlingsbidrag Lillienskjold presenterade också kort fallet Læsö, en ö där man hade gått in med arbetsgrupp och framarbetat en strategi, valt insatsområden och satt igång olika utvecklingsprojekt. På bostadsmarknadsområdet föreligger nu förslag om att sälja almännyttiga bostäder, att liberalisera bostadsmarknaden och sälja på marknadsvillkor. 5

6 Avslutningsvis framhävde Lillienskjold kärnan i den nya danska regionalpolitiken; att städerna är drivkraften i regional utveckling inte minst eftersom majoriteten av folket bor i städer. Kunskapsekonomin växer i städerna eftersom det är rationellt där finns jo arbetskraften! Just därför skall det vara sammanhang mellan näringslivspolitik och stadspolitik. För att konkludera sammanfattade Lillienskjold att i Danmark fanns en hög grad av regional balans, men att det ändå fanns utmaningar för framtiden. I Danmark finns marknadsmässig styrning men även statliga ingripanden. Viggo Nordvik Norges byggforskningsinstitutt Regionale balanser og obalanser i det norske boligmarked Befolkningsutvecklingen kan endast till en liten del styras av aktiv offentlig bostadspolitik. I Norges glesbygd äger privata ägare största delen av hyreslägenheterna, men kommunerna endast 13 procent. Därför är det ytterst svårt för det offentliga att vidta några åtgärder. Det mesta av marknaden är privat. Olikt med de övriga länderna i Norden står Norges kommuner inte inför samma utmaning som övriga Nordens kommuner när det gäller tomma lägenheter, höga kostnader och mindre befolkngs- och skatteunderlag. Problemet är åtminstone mindre i omfattning i Norge. Ásgeir Jónsson Ekonomiska institutet, Islands universitet Utgör bilen ett hot mot Islands kustbyar? Jonsson inledde med att gå i genom befolkningsutvecklingen i samhällena vid landets kust, där avfolkningen har varit tilltagande de senaste åren. Detta gäller i störst utsträckning byar på östra, nordöstra och norra Island samt på Vestfjordarna som är den stora halvön i nordväst. Här har man erfarit avfolkning på 10-20% i snitt sedan Dessutom har man i dessa områden tappat ännu större andel unga människor och 60% av de som är födda har flyttat bort sedan Som en konsekvens av detta har bostadspriser och priser för lokaler avsedda för 6

7 näringsverksamhet i områdena gått ner och är i nuläget 25% 35% av priserna i Reykjavík. Denna nedgång har oftast förklarats med ändringar inom fisket och fiskindustrin, speciellt som en konsekvens av inledande av transfersystem mellan rederier av fiskkvot efter Men fisket och fiskindustrin har gått genom enorma förändringar det senast decenniet. Jonsson hävdar dock att den negativa utvecklingen i kustbyarna började mycket tidigare än det och söker förklaringarna till utveckling som började redan efter 1940 förändringar i transporter. Med detta menar han bilens ökade betydelse både för persontransporter och varutransporter. Rötterna till problemet ligger således i en försenad urbanisering av Island. I början av den moderna tiden var Island mer eller mindre utan transportinfrastruktur i form av vägar och broar, menar Jonsson. Sjötransport var också begränsad av att båtar fick gå längs kusterna, eftersom de inte klarade av uthaven. De större fraktskeppen seglade mellan Island och utlandet. Med ångbåtar i slutet av 1900-talet tog dock transportkapaciteten ett stort kliv och sjötransport blev lika viktig del för landets industrialisering som järnvägar var för andra länder. Islänningarna hade jo i allt större utsträckning bosatt sig vid kusten. Man hade helt enkelt inte råd med att bygga ut ett vägnät i det folkfattiga landet och utbyggnaden av hamnarna främjade också fiskets utveckling. Detta gjorde att byar som låg nära transportlinjen längs kusterna fick en nyckelroll. Dessa kustbyar var dock trångt belägna mellan kust och höga fjäll och hade dåliga kommunikationer på land med inlandet. I kustbyarna var tillväxten och händelsernas centrum, vilket lockade folket från jordbruket ut till kusterna. Jonsson tar här exempel om Västfjordarna och sydlandet i förhållande till Reykjavik. I Västfjordarna har man alltid haft goda sjöförbindelser med Reykjavik, men på land har de varit betydligt sämre. Följdaktligen växte Västfjordarna fram till början av 1900 talet, men redan kring 1950 avtog det. Sydlandet har dåliga hamnförhållanden, men goda landförbindelser med Reykjavik. I denna landsdel började urbanisering och uppgång efter Jonsson menar att den andra transportrevolutionen ägde rum mellan 1940 och Just på 1930 talet började man investera mer i infrastruktur i allmänhet. Vägnätet 7

8 växte femdubblet mellan 1930 och Med folkets allt växande inkomster blev bilarna fler och fler. Bilar användes i större utsträckning till transport på båtarnas bekostnad. År 2003 finns det endast ett fraktskepp som går regelbundet runt Island med varor. All annan transport går med lastbilar. Asfalterade vägar var i praktiken inga utanför tätbygd kring År 2000 var 4000 kilometer av vägnätet asfalterade. Utvecklingen syns också på befolkningen över tid. Kring 1930 bodde 8% av befolkningen i inlandsbyar och ca. 14% i kustbyar. I dag är detta omvänt. I inlandsbyar bor 15% och vid kusterna ca. 6%. Kustbyarna var tidigare i händelsernas centrum, eftersom de låg mitt i transportlinjen. Men deras betydelse avtog i alla avseenden förutom i fisket. Utvecklingen har gjort dem mindre konkurrenskraftiga och närheten till fisken i havet har på köpet blivit mindre viktigt. Kustbyarna har alltså fått problem. Bostadspriserna har gått ner, bostäderna får mindre och mindre underhåll och stagantionen syns utanpå. Många familjer som förlorat arbete har fått flytta bort och dessutom sälja sitt livs sparande till rena reapriser. Många har även inte kunnat flytta bort pga de stora prisskilladerna. Jonsson avslutade med frågan: Är politikerna beredda att kompensera dessa människor för förlorad ägendom? Sigurður Árnason Islands bostadsreservfond Árnason, som är direktör för fonden gjorde en presentation av fonden, dess funktioner och verksamhet. Reservfondens roll, enligt lagstiftningen är: 1. Att betala bidrag till kommuner som behöver sälja kommunala ägo- och hyresbostäder. I takt med landsbygdens på många områden snabba avfolkning har kommunerna fått stå uppe med tomma bostäder. Detta tillsammans med låga bostadspriser och höga kostnader har gjort att kommunerna som ägare har fått problem. Nu kan kommunerna sälja ut bostäderna till de relativt låga priserna och få en viss kompensation för förslusterna från reservfonden. 8

9 2. Att betala driftsbidrag till kommuner för underhåll av bostäder som stått tomma under en längre tid. Även om kommunerna kan sälja bostäder, kan man inte sälja alla på en gång, för att inte påverka den lokala marknaden negativt. 3. Att bistå Bostadslånefonden med rådgivning kring avskrivnining av lån på kommunala bostäder där de inte går att sälja. 4. Att förvalta Reservfonden för tilläggslån. 5. Att förvalta Tryggingasjóður byggingargalla (Byggskadeförsäkringsfonden). 6. Att bistå kommuner med rådgivning kring ändringar i drift eller rationaliseringar av kommunala hyresbostäder. 7. Att samla information och utvärdera resultatet av verksamheten. Ulf Strömqvist Temaplan AB, Sverige Den Nya Ekonomiska Geografin NEG och Bostadsmarknaderna Föredraget delade Strömqvist i tre delar: a. Den Nya Ekonomiska Geografin b. NEG i Sverige c. Konsekvenser för bostadsmarkanderna Den nya ekonomiska geografin, menar Strömqvist, innebär nyckelbegrepp som storleksfördelar, ökade krav på vinster och ständig tillväxt. Den lokala eller regionala tillväxtens källor är specialisering, dvs kapaciteten eller förmågan att skapa sig fördelar gentemot konkurrenterna genom specialisering. Storlek på marknadsområdena spelar en viktig roll här. För det första finns mångfalden i större tätorterna. Det är fler branscher och diversificeringen är större. Här har man alltså tillgång til en beytdligt större marknad av folk och kvalifiaktioner. För det andra är tillväxten högre jo större området eller staden är. Detta visar SCB statistik klart. För det tredje är det följdaktligen en mindre ekonomisk risk för folk och företag att lokalisera sig där massan finns. Möjligheterna är större. För det fjärde är lönen också högre och det drar till sig folk. 9

10 Strömqvist var också inne på hur arbetspendling är en del av de faktorer som bidrar till skillnader mellan centrum och periferi. Folk är helt enkelt mer villiga att pendla längre jo högre lön man kan förvänta sig. Det betyder att man pendlar in till de områden där man får högre lön, där just marknaden är större osv. Slutligen om bostadsmarknaden och konsekvenserna av denna polarisering för den. Vakansgraden i Sveriges kommunala bostadsföretag kommer enligt prognoser att öka med runt och över 100 procent fram till år 2010 i kommuner som redan nu har befolkningsminskning. År 2001 handlade detta om 194 kommuner. Avslutningsvis sammanfattade Strömqvist sin poäng om de krafter som verkar för polarisering mellan centrum och periferi och samtidigt var det är för krafter som kan motverka den, så: De krafter som verkar för koncentration av verksamheter, lokaliseringar och därmed bosättning av människor är återkopplingar, större marknader och kunskapsberoende. Samtidigt är det några faktorer som motverkar de tidigare nämnda; nämligen markpriser på de större tätbygdsområdena, trängsel i städerna och det faktum att vissa infrastrukturresurser med bostäder inräknade är geografiskt orörliga. Ronnie Thomassen Familie og sundhedsministeriet, Färöarna Færöerne et boligpolitiskt laboratorium Hela 68 procent av Färöingarna bor i egen villa, 18 procent bor hos sina föräldrar och resten i övriga typer av boendealternativ. Bostadsmarknaden på Färöarna är alltså helt marknadsmässig. Men det finns de som har svårigheter att klara bostadsköp och det är där det offentliga ingriper med åtgärder eller lösningar. Thomassen nämnde i sitt föredrag två alternativa lösningar. För det första andelsbostäder och för det andra lagstiftning om bostadsuthyrning, dvs att man med lagstiftning skapade en hyresmarknad. Här kommer regionalpolitiska åtgärder in i bilden genom att man skall kunna erbjuda de som vill bo utanför huvudstaden Torshavn att pendla in gratis. Men har man tunnlar och broar kan man etablera en stor sammanhängande region och samla största delen av öborna in på samma arbetsmarknadsregion. Det bidrar till att lösa bostadsfrågorna. 10

11 Grétar Þór Eyþórsson Institutet för regionforskning vid Universitetet i Akureyri Seminariet sammanfattas Eyþórsson sammanfattade dagens föredrag och efter en sammanfattande genomgång av deras innehåll frågade han: Vad kan det finnas för tråd i de inlägg vi lyssnat på här under dagen? Hans svar var att man kunde helt säkert hitta ett flertal genomgående trådar, men han valde att själv ta upp två: Polarisering mellan centrum och periferi Glesbygdskommunerna och deras utmaningar De krafter som drar folk och företag till centrum från de mer glesbebygda regionerna har verkat för polarisering. De större städerna har också vuxit. Utvecklingen ställer olika krav och utmaningar på kommunerna beroende på var de är. Kommunerna möter i nutiden allt store utmaningar när det gäller hur de skall vara aktiva aktörer i regionala utvecklingen. I de länder i Norden som har de minsta kommuner har man i många fall kommit fram till att sammanslagningar av kommuner är det medel man skall använda sig av. Islands kommunminister har just satt igång en process som ämnar att leda till en halvering av antalet kommuner i landet detta även om vi redan har fått en halvering de senaste 10 åren. Det krävs nämligen ytterligare steg för att våra kommuner skall kunna genomföra sina lagstiftade uppgifter och möta de krav människor i dag ställer på serivcen. Kommuner som inte lever upp till detta kan inte kallas för kommuner de är kanske inte kommuner på riktigt! I Finland där kommunalt samarbete har en lång tradition finns nu tecken på att man vill gå over till sammanslagningsstrategierna just för att möta det jag tidigare har sagt. Dessutom för att bättre kunna möta den Europa som är under ständig uppbyggnad och utveckling. Även Sveriges och Norges kommunministrar har nyligen yttrat sig klart om att man skall har större och slagkraftigare kommuner för att bättre kunna hävda sig och stå emot polariseringen. 11

12 Även de länderna med betydligt större kommuner än Island och Finland vill ha mer förenade krafter på landsbygden i form av slagkraftigare kommuner för att möta de utvecklingstrender och växande problem med kostnader kring infrastruktur och bristande befolkningsunderlag vi hört så mycket om i föredragen här i dag. 12

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Regionalpolitik recept mot avfolkning?

Regionalpolitik recept mot avfolkning? Regionalpolitik recept mot avfolkning? LILLEMOR SAHLBERG När den yngre delen av befolkningen flyttar från landsbygd och småorter och de kvarboende blir allt äldre, utarmas service och välfärd. Politiskt

Läs mer

Hej! / Strukturbild för Skåne

Hej! / Strukturbild för Skåne Hej! Det utkast du nu håller i din hand visar hur arbetet med Strukturbild för Skånes kommande rapport kring flerkärnighet har framskridit. Vi är mitt i processen och vill nu få in era synpunkter kring

Läs mer

Bostadsägarlandet. DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans.

Bostadsägarlandet. DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans. Bostadsägarlandet DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans. Veidekke, Juni 2014 2014 Veidekke Layout: Arkeobild Tryck: Komplätt Digital

Läs mer

EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne

EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne Region Skåne 2015 Projektansvarig: Therese Andersson, Region Skåne Grafisk form: Länge Leve Kommunikation

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD INLEDNING Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera. Men trots det så saknar nästan hälften av alla unga vuxna en egen bostad och enligt siffror

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

Rapport 2011:16. Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011

Rapport 2011:16. Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011 Rapport 2011:16 Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011 Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011 Boverket november 2011 Titel: Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011 Utgivare: Boverket november

Läs mer

Livskraftig utveckling i hela Sverige

Livskraftig utveckling i hela Sverige Livskraftig utveckling i hela Sverige Sverigedemokratisk Ungdoms politik för regional utveckling och infrastruktur Sverige är ett vidsträckt land. Ett land bestående av fjällvärld, slätter, skog och kust.

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Oskarshamns kommun

Bostadsförsörjningsprogram för Oskarshamns kommun Bostadsförsörjningsprogram för Oskarshamns kommun Med sikte på 2030 Antaget i Kommunfullmäktige 2011-12-12 Micael Sandberg MWA Konsult & Invest, augusti 2011 Bostadsförsörjningsprogrammet har utarbetats

Läs mer

Foto: Marie Åkerström-Olsson BOENDESOCIALA FRÅGOR

Foto: Marie Åkerström-Olsson BOENDESOCIALA FRÅGOR Foto: Marie Åkerström-Olsson BOENDESOCIALA FRÅGOR Resultatet av en workshop 31 mars 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Många bostäder, men inte till alla? 3 Unga vuxna 8 Trångboddhet 12 Hemlöshet 16 Vad gör vi?

Läs mer

Efter bostadsakuten. tomma bostäder kostar på. Boendepolitik. programberedningen

Efter bostadsakuten. tomma bostäder kostar på. Boendepolitik. programberedningen Efter bostadsakuten tomma bostäder kostar på programberedningen Boendepolitik Svenska Kommunförbundet Beredningen Boendepolitik 118 82 Stockholm SABO Box 474 101 29 Stockholm 1:a upplagan, december 2001

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län

Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Rapport Dnr. 405-5106-2010 Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län www.lansstyrelsen.se/uppsala Samhällsbyggnadsenheten Inledning:

Läs mer

Helena Eklund och Robert Gidehag. Friköp hyresrätten!

Helena Eklund och Robert Gidehag. Friköp hyresrätten! #4 Helena Eklund och Robert Gidehag Friköp hyresrätten! Författarna och Reforminstitutet 2001 Omslag och sättning: Formgivningsverket Illustration: Anna-Karin Elde Tryck: Adebe miljötryck, Stockholm 2001

Läs mer

7 INTERVJUER. Hur kan vi öka bostadsbyggandet?

7 INTERVJUER. Hur kan vi öka bostadsbyggandet? 7 INTERVJUER Hur kan vi öka bostadsbyggandet? Innehåll Förord: Det är dags att gå från ord till handling Lars Jagrén, chefekonom Sveriges Byggindustrier 3 Hård beskattning slår mot byggandet Bo Antoni,

Läs mer

Analys. av förutsättningarna för byggande av hyreshus utanför storstäderna. Per Florén, Ny Dinau, Catrin Lang Mars 2013 (v30)

Analys. av förutsättningarna för byggande av hyreshus utanför storstäderna. Per Florén, Ny Dinau, Catrin Lang Mars 2013 (v30) Analys av förutsättningarna för byggande av hyreshus utanför storstäderna Per Florén, Ny Dinau, Catrin Lang Mars 2013 (v30) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Inledning...

Läs mer

Nyttan med Allmännyttan

Nyttan med Allmännyttan Boverket Nyttan med Allmännyttan Utvecklingen av de allmännyttiga bostadsföretagens roll och ansvar Nyttan med Allmännyttan Utvecklingen av de allmännyttiga bostadsföretagens roll och ansvar Boverket juni

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Bostadsförsörjning i Göteborg

Bostadsförsörjning i Göteborg Fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg nuläge och framtida inriktning November 2014 www.goteborg.se/fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg Antagen av kommunfullmäktige 16 april 2015

Läs mer

Ett stort tack till Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för stöd till skrivandet av denna bok.

Ett stort tack till Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för stöd till skrivandet av denna bok. Ett stort tack till Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för stöd till skrivandet av denna bok. Tack också till Johan Hjelmstrand, Li Jansson, Arvid Malm, Janerik Larsson och Tino Sanandaji för

Läs mer

Hur och var vill ni bo?

Hur och var vill ni bo? Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2015:02 Välkomna till Västernorrland: Hur och var vill ni bo? Analys av bostadsmarknaden 2015 Omslagsbild:Trafikskylt byggarbetsplats Fotograf: Ann-Charlotte Larsson

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG - NULÄGE OCH FRAMTIDA INRIKTNING Bostadsförsörjning i Göteborg Mars 2014 DNR 0938/14 Projektledare Lars-Gunnar Krantz, Staffan Claesson Arbetsgrupp Erik Carles, Lukas Jonsson,

Läs mer

Boverket. Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går vidare

Boverket. Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går vidare Boverket Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går vidare Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går vidare Boverket februari 2009 Titel: Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går

Läs mer

Rural Housing. Landsbygdsboende i Norge, Sverige och Finland. Sammanfattning

Rural Housing. Landsbygdsboende i Norge, Sverige och Finland. Sammanfattning Rural Housing Landsbygdsboende i Norge, Sverige och Finland Sammanfattning Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 010 447 44 00 Telefax 010

Läs mer

Ungdomsbostadsbrist?

Ungdomsbostadsbrist? Ungdomsbostadsbrist? Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Det svenska politiska systemet Handledare: Martin Berry 11 oktober 2012 Sebastian Lindman < sebli385@student.liu.se

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Fra leie til eie. Från att hyra till att äga riktlinjer för en ny bostadspolitik i en efterfrågestyrd marknad

Fra leie til eie. Från att hyra till att äga riktlinjer för en ny bostadspolitik i en efterfrågestyrd marknad Fra leie til eie Från att hyra till att äga riktlinjer för en ny bostadspolitik i en efterfrågestyrd marknad Foto framsida: Ålesund, Norge. Istock by Getty Images.»Sveriges politiska partier beslutande

Läs mer

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Kommunstyrelsen Datum 1 (28) Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Postadress Besöksadress Telefon,

Läs mer

1. Inledning... 4. 2. Bakgrund... 5. 2.1 Vad är bostadsbrist... 5. 2.2 Vem drabbas av bostadsbrist... 5

1. Inledning... 4. 2. Bakgrund... 5. 2.1 Vad är bostadsbrist... 5. 2.2 Vem drabbas av bostadsbrist... 5 Politik i rörelse, del 1: Bostadsrapport 2014 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Bakgrund... 5 2.1 Vad är bostadsbrist... 5 2.2 Vem drabbas av bostadsbrist... 5 3. Hyresrätten och dess roll på

Läs mer