Sammanfattning av Samverkanskonferens på Island

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning av Samverkanskonferens på Island"

Transkript

1 1 Sammanfattning av Samverkanskonferens på Island Plats: Center Hotel Plaza, Reykjavik Tid: Islands värd: Gudridur Bolladottir, anställd vid regeringens välfärdsdepartement. Medverkande representanter från myndigheter/verksamheter inom: Hälso- och sjukvård VKV VG-regionens Barnskyddsteam Polisen Utvecklingsavdelningen, Utredningssektionen Åklagarmyndighetens utvecklingsavdelning i Göteborg Åklagarkammaren i Göteborg Göteborgs stad: Socialresursförvaltning Dialoga kompetenscentrum om våld i nära relationer Göteborgs stads stadsdelsförvaltningar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Arbetsmaterial som utarbetades före resan + kontaktlista, Se länkar Material från Island översatt till svenska Länk: 2. Frågeställningar att besvara från respektive verksamhet Länk: Sammanställningar del 1 och del 2 av inkomna svar Länk del 1: Länk del 2: 5. Kontaktlista till medverkande Länk: 6. Program Länk: Webbplats för Islandsresan och samverkansprojekt På adressen kommer all information att samlas och löpande att uppdateras.

2 2 Beskrivning av dagarna på Island (resdag) Konferensen inleddes kl med information och presentation av alla svenska deltagare samt därefter gemensam middag Föreläsningar av olika Isländska föreläsare på förmiddagen. Föreläsare 1 Konferensen inleddes med att Ólöf Àst Farestveit, föreståndare för Barnahùs, föreläste om Islands Barnahùs arbete och organisation. Länk till powerpointbilder: Sammanfattning av föreläsningen Barnhuset på Island startade med fokus på målgruppen barn som varit utsatta för sexuella övergrepp. Numer inkluderas även barn som utsatts för våld och barn som bevittnat/upplevt våld. Initialt i uppbyggnaden av Barnhuset var målet VAD ÄR DET BÄSTA FÖR BARNET. Plats: Ett hus dit barnet får komma och träffa berörda professionella. 7 personer arbetar på Barnhuset: 4 psykologer, 1 socionom, 1 kriminolog, 1 administrativ personal. Staten står för finansieringen och kommunerna betalar för personalens resor. Alla ärenden som kommer till Barnhuset går via den sociala barnavården. Målgrupp är barn upp till 18 års ålder men om behandling startat före 18 års ålder får ungdomen fortsätta och slutföra sin behandling inom Barnhuset. Inom 2 veckor från det barnet berättat om utsatthet skall ärendet vara hos Domstolen. Ingen professionell intervjuar barnet innan ärendet kommer till Domstolen. Barnet får behandling inom Barnhuset och behandlingsarbetet tar ca 80 % av deras arbetstid. Vid barnförhöret på barnhuset får den misstänkte vara med om han eller hon önskar. Försvarsadvokaten är också med från början. Det är personal på Barnhuset som har barnförhören men de skiljer alltid på att den som har förhöret är inte den som sköter behandlingen. Ca 2/3 av förhören/barnärenden kommer från den sociala barnavården ärenden/år. Den behandlande terapeuten ser barnförhöret på DVD och har då en förförståelse inför mötet med barnet och fortsatt behandling. Den behandling som erbjuds barnet är TF-CBT(Trauma fokuserad Kognitiv beteende terapi) som är ca tillfällen, ev. ibland längre- Terapeuten skriver efter avslutad behandling en rapport som ligger till grund för domstolens handläggning och vittnar även i rättegången. Alla första barnförhör sker på Barnhuset och vid behov betalar den sociala barnavården för barnets och vårdnadshavares flygresa. Den terapeutiska behandlingen av barnet kan ske i barnets hemkommun.

3 3 Föreläsarens kommentarer till bildspel, samt frågor och svar från den svenska delegationen under föreläsningen, (tot. 16 sidor), se länk nedan: Övriga föreläsare under förmiddagen: Föreläsare 2 Páll Ólafsson, avdelningschef för Barnaverndarstofas rådgivnings- och utbildningsverksamhet. Han berättade om ett projekt mellan socialtjänst och polis gällande barn som upplevt våld i hemmet. Det finns 27 barnavårdsnämnder i landet. Ca 25 % av Islands befolkning är barn, ca barn. Ca 6 % av barnen är anmälda till Barnavernet. P-p-bilder och dokumentation kommer att läggas ut under VKV:s länk senare. Vi meddelar när detta sker Föreläsare 3 Elisabet Karlsdottir, direktör för Center för barn och familjeforskning P-p-bilder och dokumentation kommer att läggas ut under VKV:s länk senare. Vi meddelar när detta sker Föreläsare 4 Simon Sigvaldason, tingsrättsdomare och ordförande för domstolsrådet. Dokumentation kommer att läggas ut under VKV:s länk senare. Vi meddelar när detta sker. Den svenska delegationens gruppdiskussioner på em. Tema Vad ska projektet handla om Dag 1 på Island Förslag till projektets övergripande syfte: Med en konkret samverkan mellan polis/åklagare, socialtjänsten och hälso- och sjukvården på en operativ nivå ska vi förbättra villkoren för barn, ungdomar och vuxna som är våldsutsatta, bevittnat/upplevt våld samt våldsutövare. Övergripande arbetsområde är mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuella övergrepp, barn som utsätts för psykiskt och fysiskt våld samt sexuella övergrepp inklusive barn som bevittnat/upplevt våld.

4 4 Vilket/vilka områden kan vi fokusera på i ett kommande projekt? Gruppsammansättning 1: HSV, Polis/Åklagare, Socialtjänst Hälso- och sjukvården: - Anmälan till Soc och polis - Dokumentation. Vad kan man skriva i och med den nya lagstiftningen? Hur ska man spärra data då det är öppna journaler för föräldrar och make. Måste skriva under rätt sökord. - Sekretess - Behandling till barn och stöd till familjen Förslag att ha en gemensam modell för alla Barnahus i VGR. VGR Barnskyddsteam är ett 2-årigt projekt. Har en del mandat för beslut för samverkan, dokumentation och utredningar. Polis och åklagare: Polisanmälan då barn är närvarande. Barnens upplevelser av våldet måste fångas upp 1 Barnens behov 2 Förundersökningen (målsägande eller vittne) Brottsoffret (målsäganden) måste snabbt få stöd 1 Barnens behov 2 Förundersökningen BRYTA MÖNSTRET! Göra klart vilket uppdrag och vilken roll man har. Var och en sköter sitt område. Alla bör läsa på och göra sin läxa. Förstå varandras roller och förstå hur vi arbetar så vi inte sätter krokben för varandra. Vill göra något konkret och ngt som verkligen gör skillnad. Vi sitter med underförstådda mål. Målet är att lagfara de som begår brott. Hsjv mål är att upptäcka i tid och behandla. Barnskyddsteamets mål är att förbättra dokumentation och foto så det ska bli bra för rättsväsendet. Identifiera det som faktiskt fungerar i respektive verksamhet och länka ihop våra verksamheter så det inte blir fullgropar emellan och blir kontraproduktivt för oss själv och utsatta. Socialtjänst: Polis tillkallas på larm till familj. Efter ankomst telefon till Socialtjänst + specialist alt/socialjour efter kontorstid. Förövare till förvar + information Offer En väg in. Kontakt med sjukvård för undersökning samt foto/bevis samt information om hur barn påverkas av våld, vad man som vuxen kan göra mm. Vilken hjälp? - Barnhuset? Event placering Återbesök 1 vecka, kolla läget Erfarenhetsutbyte efter insats.

5 5 Ge information till familjer, återkoppla. Behövs en placering? Kanske behöver en direktkontakt till Barnhuset. Hur kan vi säkra upp så att familjen får skydd och hur kan vi täcka in det. Vikten av intranät och hur kan vi göra information mer tillgängligt. Det finns så mycket material redan men det når inte ut till dem som det berör. Önskar att någon gör en översyn. Hur ska man få ut saker i en implementering? Måste ligga på en funktion. Det måste läggas i linjen för att projekt, roller och annat ska fungera. Organisationen/linjen är till för att driva organisationen. Vi är i dag ganska duktiga på våra egna saker men vad kan vi om andra aktörer och vilka kanaler finns det. Ex skola, försäkringskassan. Nulägesanalys. Gbg stads handlingsplan är sektorsövergripande att alla gör en lokal plan för frågan. Vilka brister och har vi för att hantera dessa ärenden? Göra det bra för hela familjen. Samverkan och processen måste funka för familjen och därför måste man bli konkret i ett projekt. Kommunikationen mellan verksamheter är nästa steg. Vad tycker vi är något man måste lyfta för att kommunikationen ska bli bra. Förstå varandra bättre. Vad är det som fungerar bra i dag? Avgränsning på vad vi ska jobba kring? Bättre att börja i ett mindre tydligt perspektiv och sedan jobba vidare. Avgränsa det geografiska området. Gruppsammansättning 2: Tvärprofessionella grupper Grupp 1 Akut Jourverksamhet skyddsbedömningar flödet utifrån akut handläggning inom samtliga verksamheter Riktlinjer Barnhus behöver ses över och utvecklas Snabb väg till HSV för barn och vuxna skadedokumentation Akut handläggning, fokus på flödet och fokus på barnen Blankett för begäran av rättsintyg håller på att tas fram från åklagarsidan Arbeta för att uppmärksamma och se till att barnen får rätt till sin brottskadeersättning. RMV, åklagare och polisen jobbar på att arbeta fram en mer styrande blankett för beställning av rättsintyg. Rättsläkaren vet ibland inte grunden till beställningen. Metodutveckling, maxfrist när de ska vara klara med ärendet. Grupp 2 Involvera skolan det långsiktiga stödet Vuxen vården behöver involveras samt Rättsmedicin Kirurgin viktig inom HSV Olika tidsperspektiv inom verksamheterna måste beaktas och få kunskap om. Gemensamma mål, mål som kan följas upp. Varje enhet har redan en uppgift att titta på sig själv och se vad som fungerar och inte fungerar och presentera för varandra.

6 6 Viktigt att man Går in på specifika förbättringsdetaljer i samverkan som berör utsatta barn. Vad får det för följder att tidigare komma ut till de utsatta barnen. Hur snabbar det på utredningen? Snabbare handläggningstider. Går det att göra ett Barnahus i projektet? Titta på Islands projekt. Snabbheten i det arbetssättet är kvalitet och det blir en bättre lagföring. Snabbare från gärning anmälan lagföring. Akut på natten eller kvällstid att socialtjänsten följer med polisen = en jourverksamhet som gör sina bedömningar och ser till att det lotsas vidare i den planerade kedjan. Utnyttjar riktlinjer som finns för Barnahus. Involvera skolan? Jourverksamheten är en snabb väg för vuxna till sjukvården för dokumentation, behandling osv. Vi borde ha någon från vuxensjukvården med i projektet i så fall. Denne skulle fungera som en länk och jobba med utbildning och information. Samma gäller Rättsmedicin. Grupp 3 Avgränsat område + avgränsat geografiskt område Snabbare handläggning, tid från gärning till domslut Fasa ihop vad vi har Vi behöver en konkret projektplan. Mycket avgränsat från början. Tex stadsdel. Uppdraget måste också vara begränsat. Går att bygga ut tex med ytterligare stadsdel. Hur bemöter vi varandra när vi gör fel. Polisen kan göra ett förarbete för att se hur många fall det rör sig om och Socialtjänsten skulle kunna titta på vilken stadsdel som är lämplig att börja med. Socialjouren måste ta en aktiv del i detta då det är dygnet runt. Kanske borde begränsa en viss tid på dygnet. Alla organisationer måste skriva avtal om vilka åtagande man tar på sig och vad man måste ställa upp med. Först inventering vad alla organisationer har och vad man har att hålla sig till och vilka kapaciteter? Vad saknar vi i dag från det som i dag finns? Alla organisationer jobbar inom sitt kompetensområde och sitt regelverk. Det är utgångspunkten. Vi bör ändra ordet Samverkan till samarbeta för det är det vi ska göra. Störningsjouren vet mycket. Hur kan man dra nytta av det som de får kännedom om. Bryta mönster och tänka nyare. Hur använder vi detta och synkar ihop? Ödmjukhet för varandras roller och begränsningar och möjligheter. Övrigt efter en gemensam diskussion: Hur kan vi dokumentera och utföra utredningar så det blir ett värde för det. Samma struktur i hela VGR. Identifiera problem för kommande samverkan.

7 7 Sekretess, Dokumentation, fysisk samverkan, anmälningsplikt och kommunikationsvägar. Nyanställda socionomer får ofta svåra fall. Något att tänka på vid skapande av Barnhus. SKL har tagit fram en handlingsplan där man har det i åtanke Dag 2 inleddes med isländska föreläsningar på förmiddagen och fram till kl Föreläsare 5 María Gunnarsdottir, föreståndare för barnskydedet i Reykjanesbaer Kommun. Föreläsare 6 Johannes Jensson, biträdande polisöverintendent, Suöurnes Polisen. Föreläsare 7 Ólafur Örn Bragason, psykolog hos Rikspolismyndigheten. Föreläsare 8 Alda Hrönn Jóhannsdóttir, assisterande polischef, Reykjaviks polisen Föreläsare 9 Póra Kemp, avdelningschef hos Reykjaviks kommuns välfärdsavdelning. Föreläsare 10 Sigríöur J. Frõjónsdottir, riksåklagare Föreläsare 11 Kolbrún Benediktsdóttir, åklagare, riksåklagarmyndigheten. P-p-bilder och dokumentation kommer att läggas ut under VKV:s länk senare. Vi meddelar när detta sker. Den svenska delegationens gruppdiskussioner på em Dag 2 Tvärprofessionella gruppdiskussioner, gemensamma förslag till utvecklingsarbete/projekt: Tema Vad och Hur? Grupp 1: Säkerställa barns mänskliga rättigheter! Avgränsning: Barn som upplevt våld i nära relationer Utbildning kring det gemensamma arbetssättet

8 8 Rutiner och checklistor på detaljnivå Utvärderingsplan Stöd och behandling Barnhuset? Säkerställa brottskadeersättning till barnen Geografiskt avgränsat området, ev Askim/Frölunda/Högsbo Återkoppling till familjen Utveckla arbetssätt gällande feedback till en enskild familj. Utbildning internt Tydliga roller samsyn angående uppdraget Grupp 2 Akut utryckning till bostad med barn inblandade Våld/hot! Tidsbegränsning? Geografiskt: Stor Göteborg och endast ovanstående målgrupp/ärenden + lätt avgränsning för polis och socialtjänst + redan utbyggda strukturer och resurser. Hälso- och sjukvårdens uppgift: Undersöka Bedöma Uppföljning Dokumentera Fotografera Behandla Polisens uppgift: Ingripa Underrätta socialtjänsten Följa upp Socialtjänstens uppgift: Ingripa vid akuta fall Stöd Vid skadedokumentation RMR Följa upp Involvera Barnhuset i Göteborg Snabbare barnförhör Projektgrupp och Styrgrupp Projektplan med mål och syfte, frågeställningar Vad skall utvärderas/mätas, Hur? Områden involveras: Sekretess, anmälan och dokumentation.

9 9 Grupp 3 Inventering/Förberedande arbete Hur skulle detta kunna realiseras från respektive verksamhet? Vad finns idag och vad behöver vi utveckla? Förslag till projektnamn: TILLSAMMANS MOT VÅLD! Varje myndighet/organisation arbetar inom rådande lagstiftning och inom eget kompetensområde och regelverk. Arbeta inom befintliga strukturer Gemensam problembild: T.ex. våld i familjer med barn inom ett definierat geografiskt område. Förankra inom den egna myndigheten Metod: Inventera prioritera besluta Ex. Vi letar upp goda exempel som vi lyfter. Gemensam målbild: Fokusera på aktiviteter Fokusera på att förbättra kopplingar/överlämningar Tiden, konkret handläggning med förbättrad kvalitet. Åtagande Motivation trygghet/personal Samlingar för att skapa/bygga kunskap om varandras arbetssätt Sekretess/sekretessbrytande Behandling av familjen på kort och lång sikt (information) Kommunikation Uppföljning - utvärdering Gemensam sammansatt modell från de tre grupperna förslag till projekt FÖRARBETE Förankra inom den egna myndigheten Projektgrupp och Styrgrupp Projektplan med mål och syfte, frågeställningar Utbildning internt Metod: Inventera prioritera besluta Motivation trygghet/personal

10 10 Inventering/Förberedande arbete Hur skulle detta kunna realiseras från respektive verksamhet? Vad finns idag och vad behöver vi utveckla? PROJEKT TILLSAMMANS MOT VÅLD! Säkerställa barns mänskliga rättigheter! AVGRÄNSNING MÅLGRUPP Barn som upplevt våld i nära relationer Akut utryckning till bostad med barn inblandade Våld/hot! Gemensam problembild: T.ex. våld i familjer med barn GEOGRAFISK BEGRÄNSNING Geografiskt: Stor Göteborg och endast ovanstående målgrupp/ärenden + lätt avgränsning för polis och socialtjänst + redan utbyggda strukturer och resurser. Geografiskt avgränsat området, ev Askim/Frölunda/Högsbo Inom ett definierat geografiskt område. KUNSKAP OCH INFORMATION Samlingar för att skapa/bygga kunskap om varandras arbetssätt Utbildning kring det gemensamma arbetssättet Rutiner och checklistor på detaljnivå Kommunikation TYDLIGA ROLLER I SAMVERKAN Tydliga roller samsyn angående uppdraget Gemensam målbild: Fokusera på aktiviteter Fokusera på att förbättra kopplingar/överlämningar Tiden, konkret handläggning med förbättrad kvalitet. Åtagande Varje myndighet/organisation arbetar inom rådande lagstiftning och inom eget kompetensområde och regelverk. Arbeta inom befintliga strukturer Ex. Vi letar upp goda exempel som vi lyfter. Polisens uppgift: Ingripa - Underrätta socialtjänsten - Snabbare barnförhör -

11 11 Följa upp Socialtjänstens uppgift: Ingripa vid akuta fall Stöd - Följa upp Hälso- och sjukvårdens uppgift: Undersöka Bedöma Dokumentera/fotografera Följa upp Behandla - Involvera Barnhuset i Göteborg STÖD OCH BEHANDLING Behandling av familjen på kort och lång sikt (information) Stöd och behandling Barnhuset? Återkoppling till familjen Utveckla arbetssätt gällande feedback till en enskild familj. Säkerställa brottskadeersättning till barnen UTVÄRDERING Vad skall utvärderas/mätas, Hur? Uppföljning - utvärdering Utvärderingsplan ATT INTEGRERA I PROJEKTET Områden involveras: Sekretess, anmälan och dokumentation. Sekretess/sekretessbrytande bestämmelser Vid pennan, Carina Eliason

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

Välkomna till Uppstart av Christina projektet. Radisson Blu Skandinavia Hotell 4 september 2013

Välkomna till Uppstart av Christina projektet. Radisson Blu Skandinavia Hotell 4 september 2013 Välkomna till Uppstart av Radisson Blu Skandinavia Hotell 4 september 2013 Välkomna till Uppstart av VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Carina Eliason, utvecklingsledare

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

Vad är VKV? Hur arbetar vi? Information. Utbildningar. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

Vad är VKV? Hur arbetar vi? Information. Utbildningar. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära 031 346 06 58 vkv@vgregion.se www.valdinara.se/vkv Våld i nära n Borås s den 7 april-2011 Tove Corneliussen,, utbildningsledare, Lotta Nybergh,

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Barnahus i Island för sexuellt utnyttjade barn Ólöf Ásta Farestveit, leder för barnahus i Island

Barnahus i Island för sexuellt utnyttjade barn Ólöf Ásta Farestveit, leder för barnahus i Island Sida 1 ( 12 ) 1.20.14 Föreläsarens kommentarer till pp-bilder samt föreläsarens svar på frågor från publiken. Vid tangenterna Jenny Ström. Det här projektet/modellen startade 1998. Jag har arbetat lite

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Från polisanmälan till stöd och hjälp

Från polisanmälan till stöd och hjälp samverkan mellan polis och socialtjänst vid brott i nära relation då målsägande är över 18 år Från polisanmälan till stöd och hjälp Handbok för införande av arbetsmetod grundad på Relationsvåldscentrum

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

Vad är VKV? Utbildningar. Information. Rapporter. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. den 22 september 2011

Vad är VKV? Utbildningar. Information. Rapporter. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. den 22 september 2011 Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Våld i nära n relationer Skövde den 22 september 2011 031 346 06 58 vkv@vgregion.se www.valdinararelationer.se/vkv Tove Corneliussen,,

Läs mer

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Tillsynsrapport 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2. METOD... 3 3. GRANSKADE ÄRENDEN...

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

Malmö Trygg och säker stad

Malmö Trygg och säker stad Malmö Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016 Malmö trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016

Läs mer

Grundvärderingar. Samhället har ansvar för att skydda, hjälpa och stödja våldsutsatta kvinnor och barn

Grundvärderingar. Samhället har ansvar för att skydda, hjälpa och stödja våldsutsatta kvinnor och barn Kvinnofridsprogrammet i Malmö 1 Grundvärderingar Samhället har ansvar för att skydda, hjälpa och stödja våldsutsatta kvinnor och barn Helhetssyn - insatser behövs för alla parter - kvinnor, barn och män

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn. En informationsskrift från Barnahus i Uppsala län

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn. En informationsskrift från Barnahus i Uppsala län Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn En informationsskrift från Barnahus i Uppsala län Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom

Läs mer

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm SOU 2007:6 Målsägandebiträdet ett aktivt stöd

Läs mer

Ungdomar som placerades på behandlingshem på Island under åren 2000-2007

Ungdomar som placerades på behandlingshem på Island under åren 2000-2007 BARNAVERNDARSTOFA Ungdomar som placerades på behandlingshem på Island under åren 2000-2007 Deras sociala situation och deras inställning till behandlingen år 2012 HÖFÐABORG BORGARTÚNI 21 105 REYKJAVÍK

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN

KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN Handlingsprogram KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN Upprättat i samarbete med Primärvården, Polismyndigheten samt Socialtjänsten Gemensamma mål och utgångspunkter Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett mångfacetterat

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga If'\ 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-01-31 Dnr 10.1-45335/2013 1(2) Avdelning syd Elisabet Marklund elisabet.marklund@ivo.se Socialstyrelsen 106 30 Stockholm socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Yttrande

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga

Våld i nära relationer en folkhälsofråga Våld i nära relationer en folkhälsofråga Kerstin Bynander och Lina Blombergsson Kommittédirektiv Uppdrag samla och stödja berörda myndigheter och organisationer för att öka effektiviteten, kvaliteten och

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Ricky Ansell, Statens Kriminaltekniska Laboratorium. Linköping Elena Severin, Åklagarmyndigheten utvecklingsavdelning. Göteborg Mariella Öberg, Nationellt

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Våld i nära relationer 2013

Våld i nära relationer 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2013-06-04 SN 2013/0301 0480-450885 Socialnämnden Våld i nära relationer 2013 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta handlingsplan

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013.

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013. RAPPORT juni 2014 Analys av Öppna Jämförelser Brottsoffer Resultat och förbättringsområden Sammanfattning SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en tredje öppna jämförelser gällande Stöd till brottsoffer

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden Råd till våldsutsatta kvinnor och barn Information till dig som bor i Luleå och Boden Att många människor i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det

Läs mer

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Länge en sparsamt belyst fråga! Men uppmärksammad i: - Att ta ansvar

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar

Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar Mikael Thörn Socialkonsulent Länsstyrelsen Västra Götalands län 031-60 52 08 mikael.thorn@o.lst.se Våld i nära relationer Våld och övergrepp mot barn Barn

Läs mer

Utvärdering av Barnahus Skaraborg. 2015-05-22 Anna Forssell, doktorand i socialt arbete, Örebro universitet

Utvärdering av Barnahus Skaraborg. 2015-05-22 Anna Forssell, doktorand i socialt arbete, Örebro universitet Utvärdering av Barnahus Skaraborg 2015-05-22 Anna Forssell, doktorand i socialt arbete, Örebro universitet Syfte Syftet med föreliggande utvärderingsuppdrag var att, med utgångspunkt i medverkande myndigheters

Läs mer

Kvalitetskrav för Familjerådgivning i Varbergs Kommun

Kvalitetskrav för Familjerådgivning i Varbergs Kommun Kvalitetskrav för Familjerådgivning i Varbergs Kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för familjerådgivning i Varbergs kommun är antagna av socialnämnden 2015-01-29 14. Dessa ersätter tidigare kvalitetskrav

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel Titel: Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

Tandvård - BVC - Socialtjänst

Tandvård - BVC - Socialtjänst Samverkans- och utvecklingsprojekt om barn som utsätts för våld samt upplever våld i nära relationer Tandvård - BVC - Socialtjänst 2012-10-31 2 Projektplan Samverkans- och utvecklingsprojekt Barnavårdscentralen

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013 Öppna jämelser stöd till brottsoffer resultat s kommun, inrapporterat Om öppna jämelser hemlöshet Öppna jämelser kring stöd till brottsoffer genomdes sta gången 2012. Jämelserna bygger på resultat från

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Barns säkerhet och stöd i förskolan

Barns säkerhet och stöd i förskolan 2013-09-23 13/48 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) fvb till skolledare/förskolechefer, förskolekooperativ Friskolor Barns säkerhet och stöd

Läs mer

Om man bor i rätt del av landet!

Om man bor i rätt del av landet! Om man bor i rätt del av landet! Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. 2013 Rädda Barnen ISBN: 978-91-7321-444-5 Författare:

Läs mer

HANDLINGSPLAN. mot våld i nära relationer. Socialtjänsten. Antagen av Socialnämnden 2012-02-15

HANDLINGSPLAN. mot våld i nära relationer. Socialtjänsten. Antagen av Socialnämnden 2012-02-15 HANDLINGSPLAN mot våld i nära relationer Antagen av Socialnämnden 2012-02-15 Socialtjänsten 1 (9) DNR: SN/2012:16 Socialnämndens handlingsplan mot våld i nära relationer. Inledning Socialnämnden antog

Läs mer

Hur arbetar Folktandvården med barn som far illa? Eva-Karin Bergström Folktandvården Västra Götaland

Hur arbetar Folktandvården med barn som far illa? Eva-Karin Bergström Folktandvården Västra Götaland Hur arbetar Folktandvården med barn som far illa? Eva-Karin Bergström Folktandvården Västra Götaland Kan folktandvården upptäcka barn som far illa? Child protection and the dental team www.cpdt.org.uk

Läs mer

Trygg och Säker miljö på Vi som Växer

Trygg och Säker miljö på Vi som Växer Trygg och Säker miljö på Vi som Växer Skadeförebyggande arbete i den dagliga verksamheten: Ledningen är huvudansvarig för säkerhetsarbetet. All personal skall vara delaktig i den dagliga skadeförebyggande

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER

HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Sidan 1 av (18) Gällande 22 augusti 2011 HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Sidan 2 av (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID INLEDNING 3 RUTINER FÖR SOCIALKONTORET 4-6 RUTINSCHEMA

Läs mer

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan 2014-12-19 15/36 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Landstinget Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar

Läs mer

Till dig som har anmält ett brott

Till dig som har anmält ett brott 6 Till dig som har anmält ett brott Du har anmält ett brott till Polisen. Genom din information är det möjligt för oss att utreda och förhoppningsvis klara upp brottet. Informationen kan också bidra till

Läs mer

Bakgrund Mäns våld mot kvinnor och barn

Bakgrund Mäns våld mot kvinnor och barn Bakgrund 1 Mäns våld mot kvinnor och barn Ett globalt problem Ett samhällsproblem Ett demokratiproblem Ett folkhälsoproblem Ett rättsligt problem 2 Folkhälsopolitiskt program Västerbottens läns landsting

Läs mer

Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP

Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP Aktivitet Hur? Verktyg ja nej Finns det en överenskommelse om samarbete mellan socialtjänst och sjukvård där ansvarsfördelning en framgår? Varje

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Bostad med särskild service enligt LSS Innehåll 1. Beskrivning av uppdragen... 3 Enheten

Läs mer

Sekretess och tystnadsplikt

Sekretess och tystnadsplikt Sekretess och tystnadsplikt tryckfrihetsförordningen offentlighets- och sekretesslagen patientdatalagen HU 2013-09-04 Susan Ols Landstingsjurist Översikt Offentlighetsprincipen Allmänna handlingar Sjukvårdssekretessen

Läs mer

Våld i nära relationer. Handbok för regional samverkan i Värmland

Våld i nära relationer. Handbok för regional samverkan i Värmland Våld i nära relationer Handbok för regional samverkan i Värmland VÅLD I NÄRA RELATIONER UTgiven av Länsstyrelsen Värmland Tryck Elanders Sverige AB ISSN 0284-6845 PUBLIKATIONSNUMMER 2014:21 Grafisk form

Läs mer

Ungdomsfr id - Om våld, hot och sexuella övergrepp på ungdomar -

Ungdomsfr id - Om våld, hot och sexuella övergrepp på ungdomar - Ungdomsfr id - Om våld, hot och sexuella övergrepp på ungdomar - 2010-02-22 Ljuger ungdomar om hot, våld och sexuella övergrepp? - Ja ofta, de säger att det inte hänt, fast det har hänt Hot, våld och sexuella

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

att vara - funktionsnedsatt och leva i en hederskultur TRIPPELT UTSATT

att vara - funktionsnedsatt och leva i en hederskultur TRIPPELT UTSATT att vara - funktionsnedsatt och leva i en hederskultur TRIPPELT UTSATT En kortfattad vägledning kring arbete och bemötande av personer med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat

Läs mer

VAD GÖR JAG. Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP

VAD GÖR JAG. Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP VAD GÖR JAG Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP Barnahus i Dalarna kring barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn 1(5) mars 2011 De flesta av oss har en

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Policy: mot sexuella trakasserier Reviderad 2012-06-06 Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Ett stöd i samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst kring anmälningsärende enligt 14 kap.1 Socialtjänstlagen. Definitionen utgår från barnet, skiljer

Läs mer

VAD GÖR JAG. Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP

VAD GÖR JAG. Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP VAD GÖR JAG Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP Barnahus i Dalarna kring barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn 1 De flesta av oss har en tendens att

Läs mer

Därför Barnahus. så stärker vi rättigheterna för barn som utsatts för våld och övergrepp

Därför Barnahus. så stärker vi rättigheterna för barn som utsatts för våld och övergrepp Därför Barnahus så stärker vi rättigheterna för barn som utsatts för våld och övergrepp Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Hur få r bårn du/ni mö ter vetå ått de hår rå tt till delåktighet?

Hur få r bårn du/ni mö ter vetå ått de hår rå tt till delåktighet? Demokratisamordnare Sundsvalls kommun Årlig demokratidag med LUPP-fokus LUPP Utbildning, BK, Demokrati. Ungt inflytande Ungdomsprojekt (jobba med delaktighet utifrån sitt intresse) Demokratiprojekt för

Läs mer

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017 Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inriktning... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Målgrupp...

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER VÅLD I NÄRA RELATIONER En liten broschyr om vilken hjälp som går att få i Ljungby, Markaryd och Älmhult Det berör oss alla Är du kvinna, man, ungdom, barn som blir utsatt för någon form av våld av någon

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd Svenska Hot och våld i nära relationer - vägledning, stöd och skydd Bergs kommuns vision är att ingen i kommunen utsätts för våld eller hot om våld i nära relation www.berg.se Planera för din säkerhet

Läs mer

Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer

Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer Sidansvarig Anna-Lena Sellergren, senast uppdaterat 2004-04-22 Socialtjänstens ansvar Socialtjänstlagens 11 skriver att Socialnämnden bör verka

Läs mer

Upptäcka det tidiga narkotikamissbruket Spaning - ingripande - utredning ca 1 100 ingripanden/år

Upptäcka det tidiga narkotikamissbruket Spaning - ingripande - utredning ca 1 100 ingripanden/år Upptäcka det tidiga narkotikamissbruket Spaning - ingripande - utredning ca 1 100 ingripanden/år Ungdomar upp till 25 år Sedan tidigare okända Stockholms län Komplement till lokal polis Sektionschef Utredningschef

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL?

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? HJÄLPPROCESSEN FÖR VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH BARN En hjälpreda för att se sammanhang och göra effektiva insatser Materialet är gjort med utgångspunkt i samverkande verksamheter

Läs mer

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2011-01-01 Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som använts: Barnavårdsutredning - den utredningsprocess som Socialtjänstlagen föreskriver

Läs mer

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet Kort om koncept Karin Invigdes 2008 permanent verksamhet 2010 Målgruppsanpassad polisstation Fokus på samverkan och bemötande Verksamhet även för utsatta barn och de anmälda männen Sprida erfarenheter

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i

Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Västra Götaland om samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik Historien Uppdrag lämnat oktober 2010

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer