Sammanfattning av Samverkanskonferens på Island

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning av Samverkanskonferens på Island"

Transkript

1 1 Sammanfattning av Samverkanskonferens på Island Plats: Center Hotel Plaza, Reykjavik Tid: Islands värd: Gudridur Bolladottir, anställd vid regeringens välfärdsdepartement. Medverkande representanter från myndigheter/verksamheter inom: Hälso- och sjukvård VKV VG-regionens Barnskyddsteam Polisen Utvecklingsavdelningen, Utredningssektionen Åklagarmyndighetens utvecklingsavdelning i Göteborg Åklagarkammaren i Göteborg Göteborgs stad: Socialresursförvaltning Dialoga kompetenscentrum om våld i nära relationer Göteborgs stads stadsdelsförvaltningar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Arbetsmaterial som utarbetades före resan + kontaktlista, Se länkar Material från Island översatt till svenska Länk: 2. Frågeställningar att besvara från respektive verksamhet Länk: Sammanställningar del 1 och del 2 av inkomna svar Länk del 1: Länk del 2: 5. Kontaktlista till medverkande Länk: 6. Program Länk: Webbplats för Islandsresan och samverkansprojekt På adressen kommer all information att samlas och löpande att uppdateras.

2 2 Beskrivning av dagarna på Island (resdag) Konferensen inleddes kl med information och presentation av alla svenska deltagare samt därefter gemensam middag Föreläsningar av olika Isländska föreläsare på förmiddagen. Föreläsare 1 Konferensen inleddes med att Ólöf Àst Farestveit, föreståndare för Barnahùs, föreläste om Islands Barnahùs arbete och organisation. Länk till powerpointbilder: Sammanfattning av föreläsningen Barnhuset på Island startade med fokus på målgruppen barn som varit utsatta för sexuella övergrepp. Numer inkluderas även barn som utsatts för våld och barn som bevittnat/upplevt våld. Initialt i uppbyggnaden av Barnhuset var målet VAD ÄR DET BÄSTA FÖR BARNET. Plats: Ett hus dit barnet får komma och träffa berörda professionella. 7 personer arbetar på Barnhuset: 4 psykologer, 1 socionom, 1 kriminolog, 1 administrativ personal. Staten står för finansieringen och kommunerna betalar för personalens resor. Alla ärenden som kommer till Barnhuset går via den sociala barnavården. Målgrupp är barn upp till 18 års ålder men om behandling startat före 18 års ålder får ungdomen fortsätta och slutföra sin behandling inom Barnhuset. Inom 2 veckor från det barnet berättat om utsatthet skall ärendet vara hos Domstolen. Ingen professionell intervjuar barnet innan ärendet kommer till Domstolen. Barnet får behandling inom Barnhuset och behandlingsarbetet tar ca 80 % av deras arbetstid. Vid barnförhöret på barnhuset får den misstänkte vara med om han eller hon önskar. Försvarsadvokaten är också med från början. Det är personal på Barnhuset som har barnförhören men de skiljer alltid på att den som har förhöret är inte den som sköter behandlingen. Ca 2/3 av förhören/barnärenden kommer från den sociala barnavården ärenden/år. Den behandlande terapeuten ser barnförhöret på DVD och har då en förförståelse inför mötet med barnet och fortsatt behandling. Den behandling som erbjuds barnet är TF-CBT(Trauma fokuserad Kognitiv beteende terapi) som är ca tillfällen, ev. ibland längre- Terapeuten skriver efter avslutad behandling en rapport som ligger till grund för domstolens handläggning och vittnar även i rättegången. Alla första barnförhör sker på Barnhuset och vid behov betalar den sociala barnavården för barnets och vårdnadshavares flygresa. Den terapeutiska behandlingen av barnet kan ske i barnets hemkommun.

3 3 Föreläsarens kommentarer till bildspel, samt frågor och svar från den svenska delegationen under föreläsningen, (tot. 16 sidor), se länk nedan: Övriga föreläsare under förmiddagen: Föreläsare 2 Páll Ólafsson, avdelningschef för Barnaverndarstofas rådgivnings- och utbildningsverksamhet. Han berättade om ett projekt mellan socialtjänst och polis gällande barn som upplevt våld i hemmet. Det finns 27 barnavårdsnämnder i landet. Ca 25 % av Islands befolkning är barn, ca barn. Ca 6 % av barnen är anmälda till Barnavernet. P-p-bilder och dokumentation kommer att läggas ut under VKV:s länk senare. Vi meddelar när detta sker Föreläsare 3 Elisabet Karlsdottir, direktör för Center för barn och familjeforskning P-p-bilder och dokumentation kommer att läggas ut under VKV:s länk senare. Vi meddelar när detta sker Föreläsare 4 Simon Sigvaldason, tingsrättsdomare och ordförande för domstolsrådet. Dokumentation kommer att läggas ut under VKV:s länk senare. Vi meddelar när detta sker. Den svenska delegationens gruppdiskussioner på em. Tema Vad ska projektet handla om Dag 1 på Island Förslag till projektets övergripande syfte: Med en konkret samverkan mellan polis/åklagare, socialtjänsten och hälso- och sjukvården på en operativ nivå ska vi förbättra villkoren för barn, ungdomar och vuxna som är våldsutsatta, bevittnat/upplevt våld samt våldsutövare. Övergripande arbetsområde är mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuella övergrepp, barn som utsätts för psykiskt och fysiskt våld samt sexuella övergrepp inklusive barn som bevittnat/upplevt våld.

4 4 Vilket/vilka områden kan vi fokusera på i ett kommande projekt? Gruppsammansättning 1: HSV, Polis/Åklagare, Socialtjänst Hälso- och sjukvården: - Anmälan till Soc och polis - Dokumentation. Vad kan man skriva i och med den nya lagstiftningen? Hur ska man spärra data då det är öppna journaler för föräldrar och make. Måste skriva under rätt sökord. - Sekretess - Behandling till barn och stöd till familjen Förslag att ha en gemensam modell för alla Barnahus i VGR. VGR Barnskyddsteam är ett 2-årigt projekt. Har en del mandat för beslut för samverkan, dokumentation och utredningar. Polis och åklagare: Polisanmälan då barn är närvarande. Barnens upplevelser av våldet måste fångas upp 1 Barnens behov 2 Förundersökningen (målsägande eller vittne) Brottsoffret (målsäganden) måste snabbt få stöd 1 Barnens behov 2 Förundersökningen BRYTA MÖNSTRET! Göra klart vilket uppdrag och vilken roll man har. Var och en sköter sitt område. Alla bör läsa på och göra sin läxa. Förstå varandras roller och förstå hur vi arbetar så vi inte sätter krokben för varandra. Vill göra något konkret och ngt som verkligen gör skillnad. Vi sitter med underförstådda mål. Målet är att lagfara de som begår brott. Hsjv mål är att upptäcka i tid och behandla. Barnskyddsteamets mål är att förbättra dokumentation och foto så det ska bli bra för rättsväsendet. Identifiera det som faktiskt fungerar i respektive verksamhet och länka ihop våra verksamheter så det inte blir fullgropar emellan och blir kontraproduktivt för oss själv och utsatta. Socialtjänst: Polis tillkallas på larm till familj. Efter ankomst telefon till Socialtjänst + specialist alt/socialjour efter kontorstid. Förövare till förvar + information Offer En väg in. Kontakt med sjukvård för undersökning samt foto/bevis samt information om hur barn påverkas av våld, vad man som vuxen kan göra mm. Vilken hjälp? - Barnhuset? Event placering Återbesök 1 vecka, kolla läget Erfarenhetsutbyte efter insats.

5 5 Ge information till familjer, återkoppla. Behövs en placering? Kanske behöver en direktkontakt till Barnhuset. Hur kan vi säkra upp så att familjen får skydd och hur kan vi täcka in det. Vikten av intranät och hur kan vi göra information mer tillgängligt. Det finns så mycket material redan men det når inte ut till dem som det berör. Önskar att någon gör en översyn. Hur ska man få ut saker i en implementering? Måste ligga på en funktion. Det måste läggas i linjen för att projekt, roller och annat ska fungera. Organisationen/linjen är till för att driva organisationen. Vi är i dag ganska duktiga på våra egna saker men vad kan vi om andra aktörer och vilka kanaler finns det. Ex skola, försäkringskassan. Nulägesanalys. Gbg stads handlingsplan är sektorsövergripande att alla gör en lokal plan för frågan. Vilka brister och har vi för att hantera dessa ärenden? Göra det bra för hela familjen. Samverkan och processen måste funka för familjen och därför måste man bli konkret i ett projekt. Kommunikationen mellan verksamheter är nästa steg. Vad tycker vi är något man måste lyfta för att kommunikationen ska bli bra. Förstå varandra bättre. Vad är det som fungerar bra i dag? Avgränsning på vad vi ska jobba kring? Bättre att börja i ett mindre tydligt perspektiv och sedan jobba vidare. Avgränsa det geografiska området. Gruppsammansättning 2: Tvärprofessionella grupper Grupp 1 Akut Jourverksamhet skyddsbedömningar flödet utifrån akut handläggning inom samtliga verksamheter Riktlinjer Barnhus behöver ses över och utvecklas Snabb väg till HSV för barn och vuxna skadedokumentation Akut handläggning, fokus på flödet och fokus på barnen Blankett för begäran av rättsintyg håller på att tas fram från åklagarsidan Arbeta för att uppmärksamma och se till att barnen får rätt till sin brottskadeersättning. RMV, åklagare och polisen jobbar på att arbeta fram en mer styrande blankett för beställning av rättsintyg. Rättsläkaren vet ibland inte grunden till beställningen. Metodutveckling, maxfrist när de ska vara klara med ärendet. Grupp 2 Involvera skolan det långsiktiga stödet Vuxen vården behöver involveras samt Rättsmedicin Kirurgin viktig inom HSV Olika tidsperspektiv inom verksamheterna måste beaktas och få kunskap om. Gemensamma mål, mål som kan följas upp. Varje enhet har redan en uppgift att titta på sig själv och se vad som fungerar och inte fungerar och presentera för varandra.

6 6 Viktigt att man Går in på specifika förbättringsdetaljer i samverkan som berör utsatta barn. Vad får det för följder att tidigare komma ut till de utsatta barnen. Hur snabbar det på utredningen? Snabbare handläggningstider. Går det att göra ett Barnahus i projektet? Titta på Islands projekt. Snabbheten i det arbetssättet är kvalitet och det blir en bättre lagföring. Snabbare från gärning anmälan lagföring. Akut på natten eller kvällstid att socialtjänsten följer med polisen = en jourverksamhet som gör sina bedömningar och ser till att det lotsas vidare i den planerade kedjan. Utnyttjar riktlinjer som finns för Barnahus. Involvera skolan? Jourverksamheten är en snabb väg för vuxna till sjukvården för dokumentation, behandling osv. Vi borde ha någon från vuxensjukvården med i projektet i så fall. Denne skulle fungera som en länk och jobba med utbildning och information. Samma gäller Rättsmedicin. Grupp 3 Avgränsat område + avgränsat geografiskt område Snabbare handläggning, tid från gärning till domslut Fasa ihop vad vi har Vi behöver en konkret projektplan. Mycket avgränsat från början. Tex stadsdel. Uppdraget måste också vara begränsat. Går att bygga ut tex med ytterligare stadsdel. Hur bemöter vi varandra när vi gör fel. Polisen kan göra ett förarbete för att se hur många fall det rör sig om och Socialtjänsten skulle kunna titta på vilken stadsdel som är lämplig att börja med. Socialjouren måste ta en aktiv del i detta då det är dygnet runt. Kanske borde begränsa en viss tid på dygnet. Alla organisationer måste skriva avtal om vilka åtagande man tar på sig och vad man måste ställa upp med. Först inventering vad alla organisationer har och vad man har att hålla sig till och vilka kapaciteter? Vad saknar vi i dag från det som i dag finns? Alla organisationer jobbar inom sitt kompetensområde och sitt regelverk. Det är utgångspunkten. Vi bör ändra ordet Samverkan till samarbeta för det är det vi ska göra. Störningsjouren vet mycket. Hur kan man dra nytta av det som de får kännedom om. Bryta mönster och tänka nyare. Hur använder vi detta och synkar ihop? Ödmjukhet för varandras roller och begränsningar och möjligheter. Övrigt efter en gemensam diskussion: Hur kan vi dokumentera och utföra utredningar så det blir ett värde för det. Samma struktur i hela VGR. Identifiera problem för kommande samverkan.

7 7 Sekretess, Dokumentation, fysisk samverkan, anmälningsplikt och kommunikationsvägar. Nyanställda socionomer får ofta svåra fall. Något att tänka på vid skapande av Barnhus. SKL har tagit fram en handlingsplan där man har det i åtanke Dag 2 inleddes med isländska föreläsningar på förmiddagen och fram till kl Föreläsare 5 María Gunnarsdottir, föreståndare för barnskydedet i Reykjanesbaer Kommun. Föreläsare 6 Johannes Jensson, biträdande polisöverintendent, Suöurnes Polisen. Föreläsare 7 Ólafur Örn Bragason, psykolog hos Rikspolismyndigheten. Föreläsare 8 Alda Hrönn Jóhannsdóttir, assisterande polischef, Reykjaviks polisen Föreläsare 9 Póra Kemp, avdelningschef hos Reykjaviks kommuns välfärdsavdelning. Föreläsare 10 Sigríöur J. Frõjónsdottir, riksåklagare Föreläsare 11 Kolbrún Benediktsdóttir, åklagare, riksåklagarmyndigheten. P-p-bilder och dokumentation kommer att läggas ut under VKV:s länk senare. Vi meddelar när detta sker. Den svenska delegationens gruppdiskussioner på em Dag 2 Tvärprofessionella gruppdiskussioner, gemensamma förslag till utvecklingsarbete/projekt: Tema Vad och Hur? Grupp 1: Säkerställa barns mänskliga rättigheter! Avgränsning: Barn som upplevt våld i nära relationer Utbildning kring det gemensamma arbetssättet

8 8 Rutiner och checklistor på detaljnivå Utvärderingsplan Stöd och behandling Barnhuset? Säkerställa brottskadeersättning till barnen Geografiskt avgränsat området, ev Askim/Frölunda/Högsbo Återkoppling till familjen Utveckla arbetssätt gällande feedback till en enskild familj. Utbildning internt Tydliga roller samsyn angående uppdraget Grupp 2 Akut utryckning till bostad med barn inblandade Våld/hot! Tidsbegränsning? Geografiskt: Stor Göteborg och endast ovanstående målgrupp/ärenden + lätt avgränsning för polis och socialtjänst + redan utbyggda strukturer och resurser. Hälso- och sjukvårdens uppgift: Undersöka Bedöma Uppföljning Dokumentera Fotografera Behandla Polisens uppgift: Ingripa Underrätta socialtjänsten Följa upp Socialtjänstens uppgift: Ingripa vid akuta fall Stöd Vid skadedokumentation RMR Följa upp Involvera Barnhuset i Göteborg Snabbare barnförhör Projektgrupp och Styrgrupp Projektplan med mål och syfte, frågeställningar Vad skall utvärderas/mätas, Hur? Områden involveras: Sekretess, anmälan och dokumentation.

9 9 Grupp 3 Inventering/Förberedande arbete Hur skulle detta kunna realiseras från respektive verksamhet? Vad finns idag och vad behöver vi utveckla? Förslag till projektnamn: TILLSAMMANS MOT VÅLD! Varje myndighet/organisation arbetar inom rådande lagstiftning och inom eget kompetensområde och regelverk. Arbeta inom befintliga strukturer Gemensam problembild: T.ex. våld i familjer med barn inom ett definierat geografiskt område. Förankra inom den egna myndigheten Metod: Inventera prioritera besluta Ex. Vi letar upp goda exempel som vi lyfter. Gemensam målbild: Fokusera på aktiviteter Fokusera på att förbättra kopplingar/överlämningar Tiden, konkret handläggning med förbättrad kvalitet. Åtagande Motivation trygghet/personal Samlingar för att skapa/bygga kunskap om varandras arbetssätt Sekretess/sekretessbrytande Behandling av familjen på kort och lång sikt (information) Kommunikation Uppföljning - utvärdering Gemensam sammansatt modell från de tre grupperna förslag till projekt FÖRARBETE Förankra inom den egna myndigheten Projektgrupp och Styrgrupp Projektplan med mål och syfte, frågeställningar Utbildning internt Metod: Inventera prioritera besluta Motivation trygghet/personal

10 10 Inventering/Förberedande arbete Hur skulle detta kunna realiseras från respektive verksamhet? Vad finns idag och vad behöver vi utveckla? PROJEKT TILLSAMMANS MOT VÅLD! Säkerställa barns mänskliga rättigheter! AVGRÄNSNING MÅLGRUPP Barn som upplevt våld i nära relationer Akut utryckning till bostad med barn inblandade Våld/hot! Gemensam problembild: T.ex. våld i familjer med barn GEOGRAFISK BEGRÄNSNING Geografiskt: Stor Göteborg och endast ovanstående målgrupp/ärenden + lätt avgränsning för polis och socialtjänst + redan utbyggda strukturer och resurser. Geografiskt avgränsat området, ev Askim/Frölunda/Högsbo Inom ett definierat geografiskt område. KUNSKAP OCH INFORMATION Samlingar för att skapa/bygga kunskap om varandras arbetssätt Utbildning kring det gemensamma arbetssättet Rutiner och checklistor på detaljnivå Kommunikation TYDLIGA ROLLER I SAMVERKAN Tydliga roller samsyn angående uppdraget Gemensam målbild: Fokusera på aktiviteter Fokusera på att förbättra kopplingar/överlämningar Tiden, konkret handläggning med förbättrad kvalitet. Åtagande Varje myndighet/organisation arbetar inom rådande lagstiftning och inom eget kompetensområde och regelverk. Arbeta inom befintliga strukturer Ex. Vi letar upp goda exempel som vi lyfter. Polisens uppgift: Ingripa - Underrätta socialtjänsten - Snabbare barnförhör -

11 11 Följa upp Socialtjänstens uppgift: Ingripa vid akuta fall Stöd - Följa upp Hälso- och sjukvårdens uppgift: Undersöka Bedöma Dokumentera/fotografera Följa upp Behandla - Involvera Barnhuset i Göteborg STÖD OCH BEHANDLING Behandling av familjen på kort och lång sikt (information) Stöd och behandling Barnhuset? Återkoppling till familjen Utveckla arbetssätt gällande feedback till en enskild familj. Säkerställa brottskadeersättning till barnen UTVÄRDERING Vad skall utvärderas/mätas, Hur? Uppföljning - utvärdering Utvärderingsplan ATT INTEGRERA I PROJEKTET Områden involveras: Sekretess, anmälan och dokumentation. Sekretess/sekretessbrytande bestämmelser Vid pennan, Carina Eliason

Barns och ungas rätt i Tyresö I SAMARBETE MED NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT

Barns och ungas rätt i Tyresö I SAMARBETE MED NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT Barns och ungas rätt i Tyresö I SAMARBETE MED NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT LOTTA FINNSSON Nacka polismästardistrikt ANN NÄFVER Tyresö kommun, socialtjänsten BARNS OCH UNGAS RÄTT I TYRESÖ socialtjänstens samverkan

Läs mer

Därför Barnahus. så stärker vi rättigheterna för barn som utsatts för våld och övergrepp

Därför Barnahus. så stärker vi rättigheterna för barn som utsatts för våld och övergrepp Därför Barnahus så stärker vi rättigheterna för barn som utsatts för våld och övergrepp Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER

HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Sidan 1 av (18) Gällande 22 augusti 2011 HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Sidan 2 av (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID INLEDNING 3 RUTINER FÖR SOCIALKONTORET 4-6 RUTINSCHEMA

Läs mer

Hållbar utveckling. - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer. En kartläggning av framgångsfaktorer. Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31

Hållbar utveckling. - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer. En kartläggning av framgångsfaktorer. Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31 1 Hållbar utveckling - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer En kartläggning av framgångsfaktorer Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31 2 Innehållsförteckning Sammanfattning s 4 Inledning.

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Våld i nära relationer Kiruna kommun Våld i nära relationer Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

EN KVALITETSGRANSKNING AV 23 SVENSKA VERKSAMHETER

EN KVALITETSGRANSKNING AV 23 SVENSKA VERKSAMHETER EN KVALITETSGRANSKNING AV 23 SVENSKA VERKSAMHETER Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. 2013 Rädda Barnen ISBN: 978-91-7321-445-2

Läs mer

En kvalitetsgranskning av 23 svenska verksamheter

En kvalitetsgranskning av 23 svenska verksamheter En kvalitetsgranskning av 23 svenska verksamheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. 2013 Rädda Barnen ISBN: 978-91-7321-445-2

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala Universitet 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Sammanfattning

Läs mer

Barn och ungas socialtjänst

Barn och ungas socialtjänst FoU Fyrbodal Barn och ungas socialtjänst Hur synliggör socialtjänsten den verksamhet som bedrivs för barn och unga? Vilken information finns och hur kan vi förbättra den? FoU Fyrbodal 2013:1 Annica Johansson

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012-09-03 Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Dessa nationella bedömningskriterier utvecklades och användes första gången i den nationella

Läs mer

Handlingsprogram. Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor

Handlingsprogram. Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor Handlingsprogram Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor Centrum för folkhälsa Avdelningen för folkhälsoarbete Stockholm 2005 Ulrika Skoger Katarina Edlund Karen Leander Förord Över hela världen utsätts

Läs mer

INSPIRATIONSDAG FÖR ARBETET MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

INSPIRATIONSDAG FÖR ARBETET MED VÅLD I NÄRA RELATIONER Sammanfattning av: INSPIRATIONSDAG FÖR ARBETET MED VÅLD I NÄRA RELATIONER 7 maj 2015 på Radisson Blu Scandinavia Hotell, Drottningtorget, Göteborg 7 maj 2015 arrangerade Dialoga (Kompetenscentrum om våld

Läs mer

Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn. Handbok. Utvecklingscentrum Göteborg Mars 2012 (bilaga 3 och 4 uppdaterade januari 2014)

Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn. Handbok. Utvecklingscentrum Göteborg Mars 2012 (bilaga 3 och 4 uppdaterade januari 2014) Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn Handbok Utvecklingscentrum Göteborg Mars 2012 (bilaga 3 och 4 uppdaterade januari 2014) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Barnkonventionen och

Läs mer

Utvärdering av verksamheterna inom Centrum mot våld i Umeå

Utvärdering av verksamheterna inom Centrum mot våld i Umeå Utvärdering av verksamheterna inom Centrum mot våld i Umeå På uppdrag av UFFE: Peder Karlsson Utredningskonsult, Fil Dr Sociolog Sammanfattning I rapporten redovisas resultatet av utvärderingen av verksamheterna

Läs mer

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Malmö högskolas utvärderingsrapporter No 2, 2007. FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Kompetensutveckling rörande våld mot kvinnor i närstående relationer för socialtjänst och jourverksamheter i Skåne

Läs mer

Projektavslutsrapport

Projektavslutsrapport Projektnamn: Sociala insatsgrupper Projektägare: Kerstin Melén Gyllensten Styrgrupp: Förvaltningschef Kerstin Melén Gyllensten Närpolischef Patrik Isacsson Avdelningschef Jörgen Larsson Projektledare:

Läs mer

KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN

KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN Handlingsprogram KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN Upprättat i samarbete med Primärvården, Polismyndigheten samt Socialtjänsten Gemensamma mål och utgångspunkter Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett mångfacetterat

Läs mer

Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj

Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj 2010 SocialCentrum vid Region Halland har ansvarat för framtagandet av handboken i nära samverkan

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle. Plan för genomförande av samverkan

Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle. Plan för genomförande av samverkan Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle Plan för genomförande av samverkan Syfte: Syftet med denna samverkan är att strukturera och samordna samverkan i arbetet med våldsutsatta familjer

Läs mer

Samverkan och dess betydelse för barnperspektivet

Samverkan och dess betydelse för barnperspektivet Örebro Universitet Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet C-uppsats 15 poäng HT 2008 Samverkan och dess betydelse för barnperspektivet En kvalitativ undersökning gjord på

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Kvinnofridsplan för kvinnofrid i Falkenberg

Kvinnofridsplan för kvinnofrid i Falkenberg Kvinnofridsplan för kvinnofrid i Falkenberg 2012-2014 1 Denna handling antogs av kommunfullmäktige 2012-xx-xx INNEHÅLL Inledning 5 1. Samverkansaktiviteter 5 2. Översikt aktörer och deras ansvarsområden

Läs mer