Ombudshjälpmedel Motionslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ombudshjälpmedel Motionslista"

Transkript

1 Ombudshjälpmedel Motionslista Tillhörande: Distrikt:

2 Motionslista Vänsterpartiets kongress 0 Följande lista kan vara till gagn för ombud och andra intresserade inför, och under kongressen. lla motioner finns i en fin tabell-form. Det finns i förväg noterat nummer, namn, antal yrkanden samt hur P (eller Pk) ställt sig i frågan. De benämns för bifall, för avslag och för besvarad. Ändringar markeras med +. + innebär alltså bifall med någon form av ändring. + är besvarad med någon form av ändring. I de fall P har givet ett svar på hela motionen står bara ett svar även om motionen har flera att-satser. I rutan för Ja/nej kan du skriva om du tänker rösta bifall eller avslag på P' svar. var som är noterade med en * indikerar att det finns en reservation att ta hänsyn till. För de egna anteckningarna föreslås en skala från där är kraftigt bifall och kraftigt avslag. amma skala kan användas i den egna viktningen kring hur viktig en fråga är. Om distriktsdelegationen har en åsikt, det har en del distrikt, kan man fylla i även den siffran. I sista spalten kan man fylla i vad som händer under själva kongressen. Med reservation för eventuella fel. Med kamratliga hälsningar. Jesper erglund, Falkenberg # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut Ta fram partiets miljöpolitik ur malpåsen! Vårt mål måste vara att konsumera högst ett jordklot Klimatförändring vår tids ödesfråga Ransonera utsläppen Max, graders uppvärmning 7 änk växthusgashalten i atmosfären till 0 ppm 8 Halvera veriges utsläpp till 00 9 änk världens utsläpp med % till 00 0 änk EU:s utsläpp med 0% till 00 Fossilfri värld senast 00 evara åkermarken! * Halvera köttkonsumtionen till 00 Förbjud försäljning och import av jätteräkor Kemikalier ett hälsoproblem 7 änk momsen på ekologiska varor 8 llemansrätten

3 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut 9 Om miljö & värnplikt 0 topp för uranbrytning Vem äger vinden? trategi och visioner för tågtrafiken * Havet stiger Nolltaxera kollektivtrafiken! Förslag till att få ett slut på landsbygdens taxidöd 7 Motion till Vänsterpartiets kongress 8 Motion angående romma Flygplats 9 tärk anställningstryggheten! 0 Om att förbjuda uthyrning * Tjänstledighet Om sex timmars arbetsdag Utarbeta plan för sex timmars arbetsdag Från ord till handling! Vi vill se ett strategidokument för sex timmars arbetsdag. 7 lla skall ha rätt att välja att korta sin arbetstid! 8 ex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar. 9 timmars arbetsdag för föräldrar med barn under år. 9 Rätt till deltidsarbete fram tills barnet fyller år 0 Ge deltidsarbetare samma övertidsberäkning som heltidsarbetare Gör jobbpolitiken till vår fråga i valet 08: Tillsätt en jobbkommission + Utveckla den ekonomiska politiken för att ställa om verige Ett program och en satsning på social ekonomi verige bör ta ansvar för oetiska investeringar Om banker & försäkringsbolag Riv upp regeringens skattesänkningar! 7 rbete åt alla, speciellt ungdomar 8 Ta bort års straffskatt som drabbar fattiga! 9

4 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut 0 ngående finansiering av ekonomiskt bistånd * Modernisering av den finansiella infrastrukturen Förstatliga bankerna! ngående gemensamt ägt läkemedelsföretag Förstatliga veriges bilindustri tärk hyresgästernas ställning sänk hyrorna Rättvisare bostadsförmedling 7 Lättare att söka tvångsförvaltning av bostäder 8 Mera odlingslotter och bostadsområden 9 För ett hållbart ekonomiskt och resurssnålt samhälle 0 Rädda pensionerna Motion om sänkt pensionsålder för garantipensionärer änk pensionsåldern! En översyn av ocialtjänstlagen ol, behövs Motion om beräkning av bostadstillägg för pensionärer i småhus Motion angående återinförande av tidsbegränsad sjukersättning 7 ngående sjukförsäkringen Motion om att Vänsterpartiet ska verka för återinförande av friåret i modifierad form Om alla människors möjlighet att jobba ideellt och som volontär Motion om att Vänsterpartiet ska verka för Medborgarlön 7 Ja till Medborgarlön! 7 Om bidrag & sånt 7 Inkomstbaserat barnbidrag 7 Om tredelad föräldraförsäkring 77 Delad föräldraförsäkring 78 Föräldraledigheten för vems skull? 79 Motion angående alkoholkonsumtion och folkhälsan 79 ll hantering av narkotika ska vara kriminell

5 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut 80 tt säkerställa kvinnojourens verksamhet 8 Gratis tandvård nu! 8 Fri tandvård till kronisk sjuka 8 Gratis tandvård för studenter 8 Preventivmedel en klassfråga 8 Utdrag ur belastningsregistret * 8 Utveckling av partiets politik på vårdområdet 87 Inför en sockerskatt jobb i offentlig sektor! 89 ngående välfärd utan vinstintressen 90 Kontroll av och insyn i privat skattemedelsfinansierad verksamhet 9 Hela verige ska leva! * 9 Ny strategi för det offentliga som arbetsgivare 9 * 9 Lagen om offentlig upphandling 9 Kräv KRV-märkt kött! 9 toppa utförsäljningen av folkbiblioteken 97 Förstatliga skolan * 98 En arbetslivsförberedande gymnasieskola 99 En reell skola för alla 00 ngående lärares arbetssituation 0 Om skola 0 ärskolan ska skrotas 0 lla barn har samma rätt till undervisning 0 lla barn har samma rätt till undervisning 0 Kulturskolor i hela landet 0 Mer idrott i svenska skolan! 07 Körkortsundervisning på gymnasiet 08 Inför skoluniform i verige 09 Elevombud 0 Fri högskola för alla!

6 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut Öppna upp verige för utländska studenter vgiftsbefria förskolan Gratis kurslitteratur på komvux Hälften bidrag och hälften lån i studiemedlet Dags att värdera frågan om studiemedlen högre! Höj studiemedlet! 7 Riskabel teleteknik 8 Rätt till fler timmar i svenska 9 Om folkhögskolor och nyanlända 0 Ökade resurser för att nå de politiska målen mot antidiskriminering för 009 En politik för resandefolket Vänsterpartiets förhållande till islamism * Nej till mer kraftig ökad kontroll och övervakning av idrottspubliken i verige * Inga fler balkongflickor * Rätten att få bestämma över sitt liv och sin sexualitet Motion om klass som diskrimineringsgrund 8 Om att inte tillåta surrogatmödraskap 9 * 0 Författningsreglering för öppenhet och insyn i partifinansieringen i verige EU är kapitalets union! Motion om Vänstern och Folkrätten * ngående Vänsterpartiets trovärdighet som opinionsbildare i internationella frågor

7 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut Motion om upphävande av FN:s och EU:s s.k. terrorlista 7 Kampanj mot U/NTO-anslutning 8 9 Libyen Vad tycker partiet! * 0 e till fler länder i utrikespolitiken Kurdistan ödra Kurdistan (Norra Irak) Norra Kurdistan (östra Turkiet) Västra Kurdistan (norra yrien) Östra Kurdistan (västra Iran) Öka stödet för ett självständigt Västsahara * 7 Vänsterpartiet bör arbeta för att verige ska erkänna omaliland * 8 olidaritet med Latinamerika när U går på motoffensiv * 9 Utökning av samarbetet med socialistiska partier 0 ngående samarbete med Danska vänsterpartier verige måste agera mot hunger och matkrisen i världen Regeringsalternativ eller inte låt kongressen bestämma! ** Inget samarbete för smulor! *

8 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut vsluta det rödgröna samarbetet Riskabel teleteknik Existens

9 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt Pk Ja/Nej eslut pråklig putsning av förordet Ett socialistiskt och feministiskt parti vskaffa tvångssteriliseringen av transsexuella Motion om intersektionalitet som tillägg i partiprogrammet Humanitär insatsstyrka EU: Håll utträdeskravet levande + Vi ska ha ett tydligt utträdeskrav ur EU i partiprogrammet! + 7 Ett svenskt utträde ur EU + 8 verige ut ur EU! 9 Försvaga ej EU-utträdet + 0 Förslag på ny EU-text i partiprogrammet Motion om EU och Vänsterpartiets EU-politik Motion om EU-politiken + Programkommissionens förslag till ny EU-text i partiprogrammet Nej till eu Europeiska unionen kapitalets union Motion om ny EU-text i partiprogrammet Detta vill Vänsterpartiet med EU + 8 Lämna europafixeringen Överstatlighet är anti-demokratiskt 0 Vart tog könsmaktsanalysen vägen? + Ett demokratiskt Europa +

10 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt Pk Ja/Nej eslut * bdikera inte från utträdeskampen EU-politiken. Motion på partiprogrammet + tryk utträdeskravet ur Vänsterpartiets EUpolitik lopa utträdeskravet ur EU Vår uppgift försvaga EU! EU:s utvidgning är problematisk 9 En strategi för välfärd och tillväxt på landsbygden 9 Om gratis kollektivtrafik i partiprogrammet 0 Full sysselsättning som jobbkrav i partiets arbetsmarknadspolitik Tillgänglighet för alla breddning av partiet! Paradigmskifte 7 8 Motion om strategiska huvudlinjer i partiprogrammet ammanfattning ocialism för 000-talet! 7 Motion om intersektionalitet 8 Motion om biologismen

11 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut C Forskningspolitiken och den humanistisk forskning C Om system * C Motion om ekologisk ekonomi C För en rättvis regionalpolitik C Vänsterpartiet behöver ett landsbygdspolitiskt program C C7 Ett program för företagsamhet, entreprenörskap och kreativitet ** C8 Vänsterpartiet det nya företagarpartiet C9 Motion om bibliotekspolitiskt program C0 nta ett nytt miljöprogram C Idrottspolitiskt program * C Vänsterpartiet behöver ett IT-politiskt program C Ta fram en övergripande teknikpolitik C rbeta fram en försvarspolitisk plattform! C Vänsterpartiet med en tydligare skolpolitik C Inledning (sametinget.se) C7 Vitalisera interndemokratin! C8 Vikten av en fungerande interndemokratisk organisation * * * C9 Om att digitalisera nationella partikonferenser C0 Motion till kongressen angående öppnandet av webshop C Förändra Vänsterpartiets organisation så att partiet kan bli ett mer öppet socialistiskt och demokratiskt parti C Förenkla aktivismen C Ta lärdom av ledartrion C Utvärdera medlemmarnas engagemang C torsatsning på att spetsutbilda morgondagens politiska vänsterledare! C Återupprusta upp vänsterpartiets studieverksamhet 7

12 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut C7 Låt kulturpolitiken bli en självklar del av vårt parti * C8 atsa på utomparlamentariskt arbete i frågan om arbetstidsförkortning * C9 tudier i ekonomi för ett starkare Vänsterparti! C0 Motion angående miljö och energi C rbeta fram Vänsterpartiets politiska räknelära C Om ett mer ärttvist resursfördelningssystem inom partiet + C Gör partiets ekonomi tydligare C Motion till kongressen angående partiföreningarnas ekonomi C töd till icke vinstdrivande kunder C Låt hela rörelsen leva C7 Motion om Flamman och ocialistisk debatt C8 Det fria ordet ** C9 Implementera feministperspektivet i samtliga partiets frågor och i hela partiorganisationen C0 Var tog det internationella arbetet vägen C ngående inrättande av äldreråd C Fackligt arbete C tärk partiets fackligt-politiska arbete C Förbättra kampanjerna C Trycksaksmaterial C Lättläst C7 Motion till Vänsterpartiets kongress 0 ang partiets akademiska språkbruk C8 Motion om att avteoretisera ideologin C9 Motion om att (v) bättre ska ta till vara den rikedom vårt lands flerspråkighet innebär C0 Kampanj för klimatomställning C Motion om Makt och Ägande Konferens C Motion till Vänsterpartiets kongress 0 om den offentliga sektorn, New Public management och demokratin + C Centralisera distriktens partifunktionärstjänster C ekretessavtal vid anställningar inom Vänsterpartiet

13 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut C Motion angående motionsbank C Vad är demokrati enligt Vänsterpartiets definition C7 Motion om att få fler kristet troende att välja Vänsterpartiet ** C8 C9 C0 Gör Vänsterpartiet tillgängligt * C Om barnomsorg på arrangemang anordnade av partiet * C C C Motion om normkritiskt arbete i Vänsterpartiet *

14 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut D D En seriös partiledningsöversyn D atsa nu på fler talespersoner för partiet! D Delat ledarskap * D Om delat partiledarskap * D Motion gällande två partiordförande * D7 Kongressvälj två partiledare för delat ledarskap i Vänsterpartiet * D8 Motion ang ändring av stadgarna rörande val av partiledare * D9 Delat ledarskap * D0 Delat partiledarskap i Vänsterpartiet ** D Om delat partiledarskap * D Om delat partiledarskap * D Motion om delat partiledarskap D Motion om dubbelt partiledarskap * * D * D Inför delat ledarskap för Vänsterpartiet * D Motion om delat partiledarskap * D7 Införandet av ett kollektivt ledarskap i partiet * D8 Dags att öppna för ett utökat ledarskap *** D9 Motion om delat ledarskap * D0 Dags för ett utökat ledarskap D D Införandet av delat ledarskap i partiet D Dags att öppna för ett utökat ledarskap * * * * D Delat partiledarskap *

15 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut D Delat partiledarskap D Delat partiledarskap * D7 Delat partiledarskap * D8 Utse alla fyra partiledarkandidaterna till alternerande jämställda partiledare * D9 D0 Motion om stadgeändring 0 D tärk organisationen kongressvälj partisekreteraren D ng. utbyte av talesperson D Gör som Enhedslisten välj ledningen som kollektiv D Motion om principerna för val av partiledare i Vänsterpartiet D Motion om stadgeändring avseende rådgivande medlemsomröstning D Motion om medlemsomröstning D Val av partistyrelse vid nästa kongress D7 Kvinna man kvinna man D8 D9 Motion gällande tidsbegränsade mandat för partiledare D0 Två mandatperioder max i riksdagen D Införande av tvåmandatperioderssystem D Förtroendeuppdragets längd för den politiskt valde * D Inför en rotationsprincip i partiet D Möjlighet till distriktsanslutning D Motion angående stadgans D Motion angående stadgarna 7. För en vettig anställningspolitik i Vänsterpartiet D7 D8 D9 Representation: medlemmar med LO-yrken D0 Hotell- och restaurangvänstern +* D Motion till kongressen gällande förändring i i stadgarna +* D ngående Vänsterpartiets stadga +*

16 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut D Ärenden på årsmötets dagordning D Ordinarie och extra årsmöten D Motion till Vänsterpartiet kongress 0 angående stadgeändring av D Ordinarie och extra distriktsårskonferenser 7 8 D7 Kallelse till Distriktsårskonferensen D8 Medlemmarnas inflytande angående extra årskonferens D9 Medlemsmöte eller årsmöte + D0 Kommunfullmäktigegruppen i distrikt med bara en kommun + D Valberedningens yttranderätt D Motion angående stadgarnas D Rätten att påverka distriktets politik D Valberedningsval D Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i D D Kongress vart tredje år D7 Kongressperiod på år D8 ngående partikongressens intervallet D9 Ordinarie och extra kongresser D70 Inför en stadgekommission 7 8 D7 lla medlemmar är jämlika men somliga medlemmar är mer jämlika än andra D7 Motion angående valform för kongressombud (gillar du listan? Rösta bifall på motionen) D7 Motion om nomineringsförfarande D7 D7 tärk interndemokratin Ge insyn i partistyrelsens arbete Ökad medlemsdemokrati kräver ökad insyn i partistyrelsens arbete

17 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut D7 Partiskatt D77 Ersättningsnivåer för vänsterpartiets förtroendevalda/partiskatt * D78 Organisationsstöd D79 Partiskatt + D80 D8 Nytt system för partiskatt för förtroendevalda och anställda D8 Motion angående 7 i Vänsterpartiets stadgar + D8 Motion angående uteslutningar D8 D8 Förändring i stadgarna för Vänsterpartiets distriktssamverkan i Västra Götaland Vänsterpartiets stadgar för distriktssamverkan i Västra Götaland spec spec D8 kapandet av en tadgekommitté D87 Medlemsavgiften är en fråga för kongressen *

18 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut Motion till kongressen angående strategidokument + Motion angående partistyrelsens förslag till trategidokument trategidokumentet Gör om och gör rätt! Generell motion om strategidokumentet Det röda miljöpartiet, det gröna arbetarpartiet bäst på jämställdhet 7 tycke 8 tycke 9 Var är vi och var är jämställdheten tycke 0 Politiska studier och förstärkt politikutveckling är avgörande i varje strategi. + Historieskrivning i relation till socialdemokratin tycke tycke Det globala perspektivet Tydligare fokus utan de politiska prioriteringarna 7 trukturen på dokumentet 8 tycke 9 tycke 0 Vänsterpartiets förhållande till ocialdemokraterna Ett parti för hela fackföreningsrörelsen tycke 7 tycke 7 Motion om Vänsterpartiets strategidokument

19 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut tycke 8 Vilka är vi 7 Motion till strategidokument * 8 Vår politik angår alla! 9 tycke 8 0 Ordning och uppförande för vänsterpartister tycke 9 tycke 9 tycke 0 tycke 0 Vänsterpartiets systemkritiska roll Greppa miljöpolitiken * Irrelevant relevans 8 rbetsplatsbesök 9 tycke 0 och så det där med socialismen Parlament och rörelse tycke, och Förringa inte vikten av parlamentariskt arbete tycke tycke och Den representativa Demokrati-modellen är i kris deltagande demokrati är våran lösning 7 tycke 8 landa inte ihop politik med välgörenhet! 9 tt göra politik 0 tycke 7 och 8 Om vi sträcker på ryggen behöver vi inte uppfinna hjulet på nytt + tycke 7 tycke 7 **

20 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut tt göra politik + tycke 7 * Vår Profil 7 tycke och 8 tycke 9 tycke 0 tycke Motion om källarhäng. tycke,, och 7 amband centralt och lokalt + Tillvarata våra talanger Parlamentarikers utomparlamentariska arbete tycke Utveckla partiets studiearbete 7 Intern- och idédebatt 8 9 trategi interna kontra externa debattforum för kritik Mer interndemokrati är främst ledningens ansvar 70 tycke 7 7 tycke 8, 9, 0,, och 7 En starkare organisation en jämställd organisation + 7 Inför en medlemskompetensbank 7 Motion om arbetsgrupper och nätverk 7 Man är aldrig färdigskolad som Vänsterpartiet, Motion om studiearbete 7 Motion om självfinansiering * 77 tycke 78 Organisatorisk uppryckning av partiets arbetsplatsarbete + 79 ättre interna val för ett starkare parti 80 tyr våra personella och ekonomiska resurser för en nytänkande populär politik 8 tycke,, 8 tycke * 8 Inkludera alla som vill ha en vänsterpolitik! *

21 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut 8 Fler förtroendevalda ur LO-kollektivet 8 Ändringsförslag strategi dokument 8 87 Internfeministisk kartläggning och handlingsplan Ledarskapsutbildning för lokala och regionala partiordförande 88 Unleash the Force of Lokala Initiativ 89 tycke 7, 8, 9 89 Fler kategorier 90 Ny punkt om individens frigörelse + 9 Prioritera kampen för jobben 9 Hbt-rörelsen En självklar samarbetspartner + 9 amarbete med andra organisationer 9 tycke 0 och 9 tycke 9 Motion till strategidokumentet angående barn och ungas uppväxtvillkor 97 Motion till strategidokumentet angående personer med funktionsnedsättningar 98 tycke och 99 Motion om välfärdens finansiering 00 Välfärd inte välgörenhet! 0 En ny ekonomisk politik + 0 torstadsstrategi + 0 Rätten till hälsa 0 tycke 0 trama upp punkt! 0 En politik för det nya arbetslivet, för alla 07 Ett redskap för att forma arbetsmarknaden * 08 Jobbpolitiken! + 09 tycke 0 tycke Facket, vår viktigaste samarbetspartner + Forskning i arbetslivsfrågor för ett bättre arbetsliv tycke -timmars arbetsdag med bibehållen lön rbetstidsförkortningar och arbetets innehåll

22 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut tycke 7 och 8 7 Viktigt med opinionsbildning! 8 tycke 7 9 tycke 7 0 Motion Kooperativa företag ja tack! Välfärdsfeministerna + tycke 9 En välfärd som angår alla tycke 9 och 0 Tänk alltid Feminism! tycke 0 7 Motion till kongressen ang diskriminering av personer med funktionsnedsättning 8 tycke 9 Ekonomisk jämställdhet 0 Lyft miljöfrågan till en överordnad nivå tycke + Vi har den bästa miljöpolitiken, men var är strategin? Livsstil i miljöpolitiken vgiftsfri kollektivtrafik + Miljöpolitik för jämlikhet och rättvisa * En miljöpolitik som bryter med marknadstänkandet 7 tycke 8 tycke och 9 tycke och 0 tycke tt inkludera innebär att man exkluderar tt kämpa mot hbt-fobi ett självklart antirasistiskt arbete tycke Orsakerna till rasism Vi är Vänsterpartiet i morgondagens politik Ett yngre parti Fler kategorier *

23 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut 7 Om att föryngra partiet 8 tycke 8 9 tycke 8 0 tycke 8 Mer intern-feministiska målsättningar

Förslag till Vänsterpartiet Malmös verksamhetsplan 2015

Förslag till Vänsterpartiet Malmös verksamhetsplan 2015 Förslag till Vänsterpartiet Malmös verksamhetsplan 2015 Organisering, förstärkta positioner och radikalisering av samhällsdebatten är nyckelorden 2015 för Vänsterpartiet Malmö. Organisering Vänsterpartiet

Läs mer

SSU Uppland. Distriktsårskonferens

SSU Uppland. Distriktsårskonferens SSU Uppland Distriktsårskonferens 2015 Innehåll Förslag till arbetsordning... 3 Förslag till dagordning... 5 Verksamhetsberättelse för 1 januari 31 december 2014... 6 Verksamhetsplan... 13 Politiska program...

Läs mer

FEMINISTISKT INITIATIV

FEMINISTISKT INITIATIV FEMINISTISKT INITIATIV KONGRESS 2015 ÖREBRO PROPOSITIONER OCH MOTIONER VI GÖR DET TILLSAMMANS! #FIKON15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Proposition. Delegater på kongress och valkonferens och rösträtt Motion 1. Motion

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Rösta för skolan Folkpartiet liberalernas valmanifest 2014

Rösta för skolan Folkpartiet liberalernas valmanifest 2014 Rösta för skolan Folkpartiet liberalernas valmanifest 2014 Innehåll Innehåll... 2 Vi vill mer... 3 Mycket har åstadkommits... 3 Folkpartiet liberalerna vill mer... 4 Framtiden börjar i klassrummet... 5

Läs mer

Riksårsmöte 2015. Del 2: Motioner & propositioner

Riksårsmöte 2015. Del 2: Motioner & propositioner Riksårsmöte 2015 Del 2: Motioner & propositioner Innehåll I det här häftet hittar du de propositioner och motioner som ska behandlas under årsmötet 2014, samt förbundsstyrelsens förslag på verksamhetsplan

Läs mer

Övriga motioner SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Övriga motioner SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Övriga motioner SSU:s 38:e förbundskongress 2015 ÖA. Motionsutlåtanden Övriga motioner - Arbete Förbundsstyrelsens utlåtanden över motionerna ÖA1 ÖA16 Arbete åt alla och kampen för schysta jobb såväl ekologiskt

Läs mer

Innehållsförteckning. PARTIET... 3 UN1 Utlåtande vårt parti... 3 UN2 Utlåtande organisationsfrågor... 78

Innehållsförteckning. PARTIET... 3 UN1 Utlåtande vårt parti... 3 UN2 Utlåtande organisationsfrågor... 78 N framtids partiet Innehållsförteckning PARTIET... 3 UN1 Utlåtande vårt parti... 3 UN2 Utlåtande organisationsfrågor... 78 PARTIPROGRAMMET... 103 UN3 Utlåtande partiprogrammet... 103 2 Partiet Partistyrelsens

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Arbete Utbildning Välfärd. Stockholm 2-5 augusti 2011. www.ssu.se

Arbete Utbildning Välfärd. Stockholm 2-5 augusti 2011. www.ssu.se m a gr o r P Arbete Utbildning Välfärd Antagna av SSU:s 36:e kongress Stockholm 2-5 augusti 2011 www.ssu.se Program Arbete Utbildning Välfärd Antagna av SSU:s 36:e kongress Stockholm 2-5 augusti 2011 www.ssu.se

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Vi socialdemokrater vill gå vidare, utveckla och modernisera vårt land. Vi är stolta över Sverige - men inte nöjda.

Vi socialdemokrater vill gå vidare, utveckla och modernisera vårt land. Vi är stolta över Sverige - men inte nöjda. Valmanifestet - Med omtanke om framtiden - Socialdemokraternas politik inför 2000-talet Sverige kan möta 2000-talet med tillförsikt och optimism. Den akuta ekonomiska krisen är avvärjd. De offentliga finanserna

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

Politiskt Handlingsprogram

Politiskt Handlingsprogram Politiskt Handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Box 115 44 100 61 Stockholm Telefon: 08-714 48 00 Telefax: 08-714 48 08 Besöksadress:

Läs mer

Politiskt Handlingsprogram

Politiskt Handlingsprogram Politiskt Handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Antaget av SSU:s 35:e kongress Uppsala, 2-7 augusti 2009 Arbete Demokrati Djurskydd En solidarisk värld Feminism Fred och gemensam säkerhet HBT Hela

Läs mer

Malmö inte till salu. Kommunalpolitiskt program 2014-2018. Vänsterpartiet Malmö www.vmalmo.se

Malmö inte till salu. Kommunalpolitiskt program 2014-2018. Vänsterpartiet Malmö www.vmalmo.se Malmö inte till salu Kommunalpolitiskt program 2014-2018 kommunalpolitiskt program för vänsterpartiet malmö 2014-2018 Vänsterpartiet Malmö www.vmalmo.se 1 Innehåll 1. Solidarisk välfärd, gemensamt ägande

Läs mer

Utveckling och jämlikhet

Utveckling och jämlikhet Socialdemokraternas riktlinjer för Utveckling och jämlikhet Antagna av Kongress år 00, Stockholm den 12 mars. Preliminär version, ej slutjusterad. Innehåll 1. Sverige ett land vi är stolta över men inte

Läs mer

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST 23 1 Kongress 2012 Internationellt program för ST Internationellt program för ST 1. Mål och inriktning Förbundsarbetets grund är solidariteten

Läs mer

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden tt Sverige i sammanhållning Jobbkongressen 2009 Häfte H Solidaritet och ansvar för välfärden Ett Sverige i sammanhållning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE 31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM 2011 2014 2/18 3/22 Innehållsförteckning ANSVAR...3 4 ETT FRAMGÅNGSRIKT SVERIGE...4 5 1. 100 000 FLER JOBB,

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA.

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Till alla. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Sid. 10 En ambitiös jobbpolitik. För

Läs mer

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer

Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018. Vår ideologiska värdegrund

Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018. Vår ideologiska värdegrund Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018 Vår ideologiska värdegrund Socialdemokratins målsättning är att förändra samhället, med demokratiska medel och med alla människors

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer

Möjligheternas Luleå - online

Möjligheternas Luleå - online Arbetsordning av vårt handlingsprogram Möjligheternas Luleå Följande arbetsordning gäller: Förslag till förändring skall sändas skriftligt till expeditionen Förslag som kommer under mötet måste lämnas

Läs mer

Antagen med reservationer vid valkongress 23 mars 2014 och antagen och gillad i sin helhet vid medlemsmöte 6 april 2014

Antagen med reservationer vid valkongress 23 mars 2014 och antagen och gillad i sin helhet vid medlemsmöte 6 april 2014 Valmanifest Feministiskt initiativ Uppsala Antagen med reservationer vid valkongress 23 mars 2014 och antagen och gillad i sin helhet vid medlemsmöte 6 april 2014 Innehållsförteckning För en feministisk

Läs mer

Handlingar. Riksårsmötet 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund

Handlingar. Riksårsmötet 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Handlingar Riksårsmötet 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Innehåll Information Välkommen 4 Praktisk information 5-7 Schema (övergripande) 8 Förslag på föredragningslista 9-10 Förslag på arbetsordning 11-15

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE... 11

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE... 11 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE... 11 MOTION NR 1... 11 Ang. Ett hållbart arbetsliv... 11 MOTION NR 2... 11 Ang. Anställningsformer... 11 MOTION NR 3... 12 Ang. LAS företrädesrätten... 12 MOTION NR 4...

Läs mer

Valmanifest 2006 Arbete åt alla Rättvisa och trygghet 1) Ett konkurrenskraftigt Sverige 2) Sverige - en förebild i den gröna omställningen.

Valmanifest 2006 Arbete åt alla Rättvisa och trygghet 1) Ett konkurrenskraftigt Sverige 2) Sverige - en förebild i den gröna omställningen. Valmanifest 2006 Arbete åt alla är socialdemokratins viktigaste mål. Den höga tillväxten skapar många nya jobb varje arbetsdag. Stabila priser och låga räntor lägger grunden för framtida höga reallöneökningar.

Läs mer