Ombudshjälpmedel Motionslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ombudshjälpmedel Motionslista"

Transkript

1 Ombudshjälpmedel Motionslista Tillhörande: Distrikt:

2 Motionslista Vänsterpartiets kongress 0 Följande lista kan vara till gagn för ombud och andra intresserade inför, och under kongressen. lla motioner finns i en fin tabell-form. Det finns i förväg noterat nummer, namn, antal yrkanden samt hur P (eller Pk) ställt sig i frågan. De benämns för bifall, för avslag och för besvarad. Ändringar markeras med +. + innebär alltså bifall med någon form av ändring. + är besvarad med någon form av ändring. I de fall P har givet ett svar på hela motionen står bara ett svar även om motionen har flera att-satser. I rutan för Ja/nej kan du skriva om du tänker rösta bifall eller avslag på P' svar. var som är noterade med en * indikerar att det finns en reservation att ta hänsyn till. För de egna anteckningarna föreslås en skala från där är kraftigt bifall och kraftigt avslag. amma skala kan användas i den egna viktningen kring hur viktig en fråga är. Om distriktsdelegationen har en åsikt, det har en del distrikt, kan man fylla i även den siffran. I sista spalten kan man fylla i vad som händer under själva kongressen. Med reservation för eventuella fel. Med kamratliga hälsningar. Jesper erglund, Falkenberg # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut Ta fram partiets miljöpolitik ur malpåsen! Vårt mål måste vara att konsumera högst ett jordklot Klimatförändring vår tids ödesfråga Ransonera utsläppen Max, graders uppvärmning 7 änk växthusgashalten i atmosfären till 0 ppm 8 Halvera veriges utsläpp till 00 9 änk världens utsläpp med % till 00 0 änk EU:s utsläpp med 0% till 00 Fossilfri värld senast 00 evara åkermarken! * Halvera köttkonsumtionen till 00 Förbjud försäljning och import av jätteräkor Kemikalier ett hälsoproblem 7 änk momsen på ekologiska varor 8 llemansrätten

3 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut 9 Om miljö & värnplikt 0 topp för uranbrytning Vem äger vinden? trategi och visioner för tågtrafiken * Havet stiger Nolltaxera kollektivtrafiken! Förslag till att få ett slut på landsbygdens taxidöd 7 Motion till Vänsterpartiets kongress 8 Motion angående romma Flygplats 9 tärk anställningstryggheten! 0 Om att förbjuda uthyrning * Tjänstledighet Om sex timmars arbetsdag Utarbeta plan för sex timmars arbetsdag Från ord till handling! Vi vill se ett strategidokument för sex timmars arbetsdag. 7 lla skall ha rätt att välja att korta sin arbetstid! 8 ex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar. 9 timmars arbetsdag för föräldrar med barn under år. 9 Rätt till deltidsarbete fram tills barnet fyller år 0 Ge deltidsarbetare samma övertidsberäkning som heltidsarbetare Gör jobbpolitiken till vår fråga i valet 08: Tillsätt en jobbkommission + Utveckla den ekonomiska politiken för att ställa om verige Ett program och en satsning på social ekonomi verige bör ta ansvar för oetiska investeringar Om banker & försäkringsbolag Riv upp regeringens skattesänkningar! 7 rbete åt alla, speciellt ungdomar 8 Ta bort års straffskatt som drabbar fattiga! 9

4 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut 0 ngående finansiering av ekonomiskt bistånd * Modernisering av den finansiella infrastrukturen Förstatliga bankerna! ngående gemensamt ägt läkemedelsföretag Förstatliga veriges bilindustri tärk hyresgästernas ställning sänk hyrorna Rättvisare bostadsförmedling 7 Lättare att söka tvångsförvaltning av bostäder 8 Mera odlingslotter och bostadsområden 9 För ett hållbart ekonomiskt och resurssnålt samhälle 0 Rädda pensionerna Motion om sänkt pensionsålder för garantipensionärer änk pensionsåldern! En översyn av ocialtjänstlagen ol, behövs Motion om beräkning av bostadstillägg för pensionärer i småhus Motion angående återinförande av tidsbegränsad sjukersättning 7 ngående sjukförsäkringen Motion om att Vänsterpartiet ska verka för återinförande av friåret i modifierad form Om alla människors möjlighet att jobba ideellt och som volontär Motion om att Vänsterpartiet ska verka för Medborgarlön 7 Ja till Medborgarlön! 7 Om bidrag & sånt 7 Inkomstbaserat barnbidrag 7 Om tredelad föräldraförsäkring 77 Delad föräldraförsäkring 78 Föräldraledigheten för vems skull? 79 Motion angående alkoholkonsumtion och folkhälsan 79 ll hantering av narkotika ska vara kriminell

5 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut 80 tt säkerställa kvinnojourens verksamhet 8 Gratis tandvård nu! 8 Fri tandvård till kronisk sjuka 8 Gratis tandvård för studenter 8 Preventivmedel en klassfråga 8 Utdrag ur belastningsregistret * 8 Utveckling av partiets politik på vårdområdet 87 Inför en sockerskatt jobb i offentlig sektor! 89 ngående välfärd utan vinstintressen 90 Kontroll av och insyn i privat skattemedelsfinansierad verksamhet 9 Hela verige ska leva! * 9 Ny strategi för det offentliga som arbetsgivare 9 * 9 Lagen om offentlig upphandling 9 Kräv KRV-märkt kött! 9 toppa utförsäljningen av folkbiblioteken 97 Förstatliga skolan * 98 En arbetslivsförberedande gymnasieskola 99 En reell skola för alla 00 ngående lärares arbetssituation 0 Om skola 0 ärskolan ska skrotas 0 lla barn har samma rätt till undervisning 0 lla barn har samma rätt till undervisning 0 Kulturskolor i hela landet 0 Mer idrott i svenska skolan! 07 Körkortsundervisning på gymnasiet 08 Inför skoluniform i verige 09 Elevombud 0 Fri högskola för alla!

6 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut Öppna upp verige för utländska studenter vgiftsbefria förskolan Gratis kurslitteratur på komvux Hälften bidrag och hälften lån i studiemedlet Dags att värdera frågan om studiemedlen högre! Höj studiemedlet! 7 Riskabel teleteknik 8 Rätt till fler timmar i svenska 9 Om folkhögskolor och nyanlända 0 Ökade resurser för att nå de politiska målen mot antidiskriminering för 009 En politik för resandefolket Vänsterpartiets förhållande till islamism * Nej till mer kraftig ökad kontroll och övervakning av idrottspubliken i verige * Inga fler balkongflickor * Rätten att få bestämma över sitt liv och sin sexualitet Motion om klass som diskrimineringsgrund 8 Om att inte tillåta surrogatmödraskap 9 * 0 Författningsreglering för öppenhet och insyn i partifinansieringen i verige EU är kapitalets union! Motion om Vänstern och Folkrätten * ngående Vänsterpartiets trovärdighet som opinionsbildare i internationella frågor

7 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut Motion om upphävande av FN:s och EU:s s.k. terrorlista 7 Kampanj mot U/NTO-anslutning 8 9 Libyen Vad tycker partiet! * 0 e till fler länder i utrikespolitiken Kurdistan ödra Kurdistan (Norra Irak) Norra Kurdistan (östra Turkiet) Västra Kurdistan (norra yrien) Östra Kurdistan (västra Iran) Öka stödet för ett självständigt Västsahara * 7 Vänsterpartiet bör arbeta för att verige ska erkänna omaliland * 8 olidaritet med Latinamerika när U går på motoffensiv * 9 Utökning av samarbetet med socialistiska partier 0 ngående samarbete med Danska vänsterpartier verige måste agera mot hunger och matkrisen i världen Regeringsalternativ eller inte låt kongressen bestämma! ** Inget samarbete för smulor! *

8 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut vsluta det rödgröna samarbetet Riskabel teleteknik Existens

9 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt Pk Ja/Nej eslut pråklig putsning av förordet Ett socialistiskt och feministiskt parti vskaffa tvångssteriliseringen av transsexuella Motion om intersektionalitet som tillägg i partiprogrammet Humanitär insatsstyrka EU: Håll utträdeskravet levande + Vi ska ha ett tydligt utträdeskrav ur EU i partiprogrammet! + 7 Ett svenskt utträde ur EU + 8 verige ut ur EU! 9 Försvaga ej EU-utträdet + 0 Förslag på ny EU-text i partiprogrammet Motion om EU och Vänsterpartiets EU-politik Motion om EU-politiken + Programkommissionens förslag till ny EU-text i partiprogrammet Nej till eu Europeiska unionen kapitalets union Motion om ny EU-text i partiprogrammet Detta vill Vänsterpartiet med EU + 8 Lämna europafixeringen Överstatlighet är anti-demokratiskt 0 Vart tog könsmaktsanalysen vägen? + Ett demokratiskt Europa +

10 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt Pk Ja/Nej eslut * bdikera inte från utträdeskampen EU-politiken. Motion på partiprogrammet + tryk utträdeskravet ur Vänsterpartiets EUpolitik lopa utträdeskravet ur EU Vår uppgift försvaga EU! EU:s utvidgning är problematisk 9 En strategi för välfärd och tillväxt på landsbygden 9 Om gratis kollektivtrafik i partiprogrammet 0 Full sysselsättning som jobbkrav i partiets arbetsmarknadspolitik Tillgänglighet för alla breddning av partiet! Paradigmskifte 7 8 Motion om strategiska huvudlinjer i partiprogrammet ammanfattning ocialism för 000-talet! 7 Motion om intersektionalitet 8 Motion om biologismen

11 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut C Forskningspolitiken och den humanistisk forskning C Om system * C Motion om ekologisk ekonomi C För en rättvis regionalpolitik C Vänsterpartiet behöver ett landsbygdspolitiskt program C C7 Ett program för företagsamhet, entreprenörskap och kreativitet ** C8 Vänsterpartiet det nya företagarpartiet C9 Motion om bibliotekspolitiskt program C0 nta ett nytt miljöprogram C Idrottspolitiskt program * C Vänsterpartiet behöver ett IT-politiskt program C Ta fram en övergripande teknikpolitik C rbeta fram en försvarspolitisk plattform! C Vänsterpartiet med en tydligare skolpolitik C Inledning (sametinget.se) C7 Vitalisera interndemokratin! C8 Vikten av en fungerande interndemokratisk organisation * * * C9 Om att digitalisera nationella partikonferenser C0 Motion till kongressen angående öppnandet av webshop C Förändra Vänsterpartiets organisation så att partiet kan bli ett mer öppet socialistiskt och demokratiskt parti C Förenkla aktivismen C Ta lärdom av ledartrion C Utvärdera medlemmarnas engagemang C torsatsning på att spetsutbilda morgondagens politiska vänsterledare! C Återupprusta upp vänsterpartiets studieverksamhet 7

12 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut C7 Låt kulturpolitiken bli en självklar del av vårt parti * C8 atsa på utomparlamentariskt arbete i frågan om arbetstidsförkortning * C9 tudier i ekonomi för ett starkare Vänsterparti! C0 Motion angående miljö och energi C rbeta fram Vänsterpartiets politiska räknelära C Om ett mer ärttvist resursfördelningssystem inom partiet + C Gör partiets ekonomi tydligare C Motion till kongressen angående partiföreningarnas ekonomi C töd till icke vinstdrivande kunder C Låt hela rörelsen leva C7 Motion om Flamman och ocialistisk debatt C8 Det fria ordet ** C9 Implementera feministperspektivet i samtliga partiets frågor och i hela partiorganisationen C0 Var tog det internationella arbetet vägen C ngående inrättande av äldreråd C Fackligt arbete C tärk partiets fackligt-politiska arbete C Förbättra kampanjerna C Trycksaksmaterial C Lättläst C7 Motion till Vänsterpartiets kongress 0 ang partiets akademiska språkbruk C8 Motion om att avteoretisera ideologin C9 Motion om att (v) bättre ska ta till vara den rikedom vårt lands flerspråkighet innebär C0 Kampanj för klimatomställning C Motion om Makt och Ägande Konferens C Motion till Vänsterpartiets kongress 0 om den offentliga sektorn, New Public management och demokratin + C Centralisera distriktens partifunktionärstjänster C ekretessavtal vid anställningar inom Vänsterpartiet

13 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut C Motion angående motionsbank C Vad är demokrati enligt Vänsterpartiets definition C7 Motion om att få fler kristet troende att välja Vänsterpartiet ** C8 C9 C0 Gör Vänsterpartiet tillgängligt * C Om barnomsorg på arrangemang anordnade av partiet * C C C Motion om normkritiskt arbete i Vänsterpartiet *

14 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut D D En seriös partiledningsöversyn D atsa nu på fler talespersoner för partiet! D Delat ledarskap * D Om delat partiledarskap * D Motion gällande två partiordförande * D7 Kongressvälj två partiledare för delat ledarskap i Vänsterpartiet * D8 Motion ang ändring av stadgarna rörande val av partiledare * D9 Delat ledarskap * D0 Delat partiledarskap i Vänsterpartiet ** D Om delat partiledarskap * D Om delat partiledarskap * D Motion om delat partiledarskap D Motion om dubbelt partiledarskap * * D * D Inför delat ledarskap för Vänsterpartiet * D Motion om delat partiledarskap * D7 Införandet av ett kollektivt ledarskap i partiet * D8 Dags att öppna för ett utökat ledarskap *** D9 Motion om delat ledarskap * D0 Dags för ett utökat ledarskap D D Införandet av delat ledarskap i partiet D Dags att öppna för ett utökat ledarskap * * * * D Delat partiledarskap *

15 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut D Delat partiledarskap D Delat partiledarskap * D7 Delat partiledarskap * D8 Utse alla fyra partiledarkandidaterna till alternerande jämställda partiledare * D9 D0 Motion om stadgeändring 0 D tärk organisationen kongressvälj partisekreteraren D ng. utbyte av talesperson D Gör som Enhedslisten välj ledningen som kollektiv D Motion om principerna för val av partiledare i Vänsterpartiet D Motion om stadgeändring avseende rådgivande medlemsomröstning D Motion om medlemsomröstning D Val av partistyrelse vid nästa kongress D7 Kvinna man kvinna man D8 D9 Motion gällande tidsbegränsade mandat för partiledare D0 Två mandatperioder max i riksdagen D Införande av tvåmandatperioderssystem D Förtroendeuppdragets längd för den politiskt valde * D Inför en rotationsprincip i partiet D Möjlighet till distriktsanslutning D Motion angående stadgans D Motion angående stadgarna 7. För en vettig anställningspolitik i Vänsterpartiet D7 D8 D9 Representation: medlemmar med LO-yrken D0 Hotell- och restaurangvänstern +* D Motion till kongressen gällande förändring i i stadgarna +* D ngående Vänsterpartiets stadga +*

16 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut D Ärenden på årsmötets dagordning D Ordinarie och extra årsmöten D Motion till Vänsterpartiet kongress 0 angående stadgeändring av D Ordinarie och extra distriktsårskonferenser 7 8 D7 Kallelse till Distriktsårskonferensen D8 Medlemmarnas inflytande angående extra årskonferens D9 Medlemsmöte eller årsmöte + D0 Kommunfullmäktigegruppen i distrikt med bara en kommun + D Valberedningens yttranderätt D Motion angående stadgarnas D Rätten att påverka distriktets politik D Valberedningsval D Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i D D Kongress vart tredje år D7 Kongressperiod på år D8 ngående partikongressens intervallet D9 Ordinarie och extra kongresser D70 Inför en stadgekommission 7 8 D7 lla medlemmar är jämlika men somliga medlemmar är mer jämlika än andra D7 Motion angående valform för kongressombud (gillar du listan? Rösta bifall på motionen) D7 Motion om nomineringsförfarande D7 D7 tärk interndemokratin Ge insyn i partistyrelsens arbete Ökad medlemsdemokrati kräver ökad insyn i partistyrelsens arbete

17 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut D7 Partiskatt D77 Ersättningsnivåer för vänsterpartiets förtroendevalda/partiskatt * D78 Organisationsstöd D79 Partiskatt + D80 D8 Nytt system för partiskatt för förtroendevalda och anställda D8 Motion angående 7 i Vänsterpartiets stadgar + D8 Motion angående uteslutningar D8 D8 Förändring i stadgarna för Vänsterpartiets distriktssamverkan i Västra Götaland Vänsterpartiets stadgar för distriktssamverkan i Västra Götaland spec spec D8 kapandet av en tadgekommitté D87 Medlemsavgiften är en fråga för kongressen *

18 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut Motion till kongressen angående strategidokument + Motion angående partistyrelsens förslag till trategidokument trategidokumentet Gör om och gör rätt! Generell motion om strategidokumentet Det röda miljöpartiet, det gröna arbetarpartiet bäst på jämställdhet 7 tycke 8 tycke 9 Var är vi och var är jämställdheten tycke 0 Politiska studier och förstärkt politikutveckling är avgörande i varje strategi. + Historieskrivning i relation till socialdemokratin tycke tycke Det globala perspektivet Tydligare fokus utan de politiska prioriteringarna 7 trukturen på dokumentet 8 tycke 9 tycke 0 Vänsterpartiets förhållande till ocialdemokraterna Ett parti för hela fackföreningsrörelsen tycke 7 tycke 7 Motion om Vänsterpartiets strategidokument

19 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut tycke 8 Vilka är vi 7 Motion till strategidokument * 8 Vår politik angår alla! 9 tycke 8 0 Ordning och uppförande för vänsterpartister tycke 9 tycke 9 tycke 0 tycke 0 Vänsterpartiets systemkritiska roll Greppa miljöpolitiken * Irrelevant relevans 8 rbetsplatsbesök 9 tycke 0 och så det där med socialismen Parlament och rörelse tycke, och Förringa inte vikten av parlamentariskt arbete tycke tycke och Den representativa Demokrati-modellen är i kris deltagande demokrati är våran lösning 7 tycke 8 landa inte ihop politik med välgörenhet! 9 tt göra politik 0 tycke 7 och 8 Om vi sträcker på ryggen behöver vi inte uppfinna hjulet på nytt + tycke 7 tycke 7 **

20 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut tt göra politik + tycke 7 * Vår Profil 7 tycke och 8 tycke 9 tycke 0 tycke Motion om källarhäng. tycke,, och 7 amband centralt och lokalt + Tillvarata våra talanger Parlamentarikers utomparlamentariska arbete tycke Utveckla partiets studiearbete 7 Intern- och idédebatt 8 9 trategi interna kontra externa debattforum för kritik Mer interndemokrati är främst ledningens ansvar 70 tycke 7 7 tycke 8, 9, 0,, och 7 En starkare organisation en jämställd organisation + 7 Inför en medlemskompetensbank 7 Motion om arbetsgrupper och nätverk 7 Man är aldrig färdigskolad som Vänsterpartiet, Motion om studiearbete 7 Motion om självfinansiering * 77 tycke 78 Organisatorisk uppryckning av partiets arbetsplatsarbete + 79 ättre interna val för ett starkare parti 80 tyr våra personella och ekonomiska resurser för en nytänkande populär politik 8 tycke,, 8 tycke * 8 Inkludera alla som vill ha en vänsterpolitik! *

21 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut 8 Fler förtroendevalda ur LO-kollektivet 8 Ändringsförslag strategi dokument 8 87 Internfeministisk kartläggning och handlingsplan Ledarskapsutbildning för lokala och regionala partiordförande 88 Unleash the Force of Lokala Initiativ 89 tycke 7, 8, 9 89 Fler kategorier 90 Ny punkt om individens frigörelse + 9 Prioritera kampen för jobben 9 Hbt-rörelsen En självklar samarbetspartner + 9 amarbete med andra organisationer 9 tycke 0 och 9 tycke 9 Motion till strategidokumentet angående barn och ungas uppväxtvillkor 97 Motion till strategidokumentet angående personer med funktionsnedsättningar 98 tycke och 99 Motion om välfärdens finansiering 00 Välfärd inte välgörenhet! 0 En ny ekonomisk politik + 0 torstadsstrategi + 0 Rätten till hälsa 0 tycke 0 trama upp punkt! 0 En politik för det nya arbetslivet, för alla 07 Ett redskap för att forma arbetsmarknaden * 08 Jobbpolitiken! + 09 tycke 0 tycke Facket, vår viktigaste samarbetspartner + Forskning i arbetslivsfrågor för ett bättre arbetsliv tycke -timmars arbetsdag med bibehållen lön rbetstidsförkortningar och arbetets innehåll

22 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut tycke 7 och 8 7 Viktigt med opinionsbildning! 8 tycke 7 9 tycke 7 0 Motion Kooperativa företag ja tack! Välfärdsfeministerna + tycke 9 En välfärd som angår alla tycke 9 och 0 Tänk alltid Feminism! tycke 0 7 Motion till kongressen ang diskriminering av personer med funktionsnedsättning 8 tycke 9 Ekonomisk jämställdhet 0 Lyft miljöfrågan till en överordnad nivå tycke + Vi har den bästa miljöpolitiken, men var är strategin? Livsstil i miljöpolitiken vgiftsfri kollektivtrafik + Miljöpolitik för jämlikhet och rättvisa * En miljöpolitik som bryter med marknadstänkandet 7 tycke 8 tycke och 9 tycke och 0 tycke tt inkludera innebär att man exkluderar tt kämpa mot hbt-fobi ett självklart antirasistiskt arbete tycke Orsakerna till rasism Vi är Vänsterpartiet i morgondagens politik Ett yngre parti Fler kategorier *

23 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut 7 Om att föryngra partiet 8 tycke 8 9 tycke 8 0 tycke 8 Mer intern-feministiska målsättningar

Ombudshjälpmedel Motionslista Kongressen 2014

Ombudshjälpmedel Motionslista Kongressen 2014 Ombudshjälpmedel Motionslista Kongressen 0 Tillhörande: Distrikt: Följande lista kan vara till gagn för ombud och andra intresserade inför, och under kongressen. lla motioner finns i en fin tabell-form.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT S-KVINNOR I SKÅNE 2014 1 Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just denna: samhället går att förändra Med dessa

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Valda till kommunfullmäktigelistan i Malmö 1. Hanna Thomé, 37 år, kommunalråd Vilka politiska frågor är du mest intresserad av?

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Södermanland 1 Ulla Jordán

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Södermanland 1 Ulla Jordán Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2014-12-29 2015-01-12 Södermanland 1 Ulla Jordán Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 3 3. Effekt... 4 4.

Läs mer

Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013

Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013 Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013 FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING Onsdagen den 3 april 14.00 Öppningsprogram Inledningstal Stefan Löfven, partiordförande Formalia 1. Kongressens

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Samordna avtalsförhandlingar

Samordna avtalsförhandlingar Avtalsförhandlingar och dialog mellan arbetsmarknadens parter inom offentliga tjänster EPSU:s 4:e avtalskonferens Samordna avtalsförhandlingar En översikt av EPSU:s nuvarande avtalspolitik och förslag

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument Medlemsmöte 0 Åsiktsdokument 0 Grundläggande värderingar Ett universitet för alla Medlemsmöte 0 Utbildning är en demokratisk rättighet som ska vara tillgänglig för alla. Varje individ måste ges en reell

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Motioner och motionssvar. Stadgar

Motioner och motionssvar. Stadgar Motioner och motionssvar Stadgar 0 0 0 0 0 Inkomna motioner på stadgarna, stadgekommitténs svar och förbundsstyrelsens kommentarer S - Demokratisera personvalen ( ) Många personval i Ung Vänster går till

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress Linköping 9-12 maj 2013

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress Linköping 9-12 maj 2013 Stadgar Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress Linköping 9-12 maj 2013 1 Förbundets namn och målsättning Förbundets namn är Ung Vänster. Ung Vänster organiserar ungdom som kämpar för en feministisk och

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, 2013

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, 2013 Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, 2013 Stadgar Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, Linköping 9-12 maj 2013 1 Förbundets namn och målsättning Förbundets namn är Ung Vänster. Ung Vänster organiserar

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Jämställdhet nu! dalarnas län 1

Jämställdhet nu! dalarnas län 1 Jämställdhet nu! dalarnas län 1 jämställdhet 3 Jämställdhet på riktigt Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de

Läs mer

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare.

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare. 2015-02-02 Kongress vartannat år? Bakgrund Vid kongress 2014-05-17 2014-05-18 behandlades två motioner gällande kongress vartannat år, en från Västra distriktet samt en från Skånes distrikt tillsammans

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna!

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Europaportalens särtryck av Feministiskt initiativs EU-valplattform 2014 i sin helhet. Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Det är dags att skapa ett öppet EU där mänskliga rättigheter,

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

f H ör a l n är dl ar edn e ing

f H ör a l n är dl ar edn e ing Handledning för lärare Välkommen till Skolval 2010! Under planeringen av Skolval 2010 pratade vi länge och väl om huruvida projektet skulle vara en del av undervisningen eller inte. Vi kom fram till att

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb.

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 1(9) Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 75-dagars regel, A-kasse indragning från dag 76.

Läs mer

dag- och arbetsordning

dag- och arbetsordning dag- och arbetsordning dag- och arbetsordning 2013 Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03 Li1313 Förslag till dagordning

Läs mer

Stadgar för Ung Media Stockholm

Stadgar för Ung Media Stockholm Stadgar för Ung Media Stockholm Antagna på årsmötet 2014-05-09 Reviderade på årsmötet 2015-03-18 Definition 1 Syfte mom 1 Distriktets syfte är att inom Stockholms län verka för förbundets syfte. 2 Organisation

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Nu kräver vi förändring 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige. Jorge Nunez, metallarbetare, Ludvika När politikerna

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010

EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010 EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010 Landstinget i Uppsala län 2010-04-08 2 (7) Innehållsförteckning Vi kan och vill

Läs mer

Söderköpings motioner, och förslaget till svar

Söderköpings motioner, och förslaget till svar Söderköpings motioner, och förslaget till svar Vårt förslag PS Förslag Ev motivering 1 Socialdemokraterna ska verka för att alla människor med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning får relevant stöd, t.ex.

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

Förslag till Vänsterpartiet Malmös verksamhetsplan 2015

Förslag till Vänsterpartiet Malmös verksamhetsplan 2015 Förslag till Vänsterpartiet Malmös verksamhetsplan 2015 Organisering, förstärkta positioner och radikalisering av samhällsdebatten är nyckelorden 2015 för Vänsterpartiet Malmö. Organisering Vänsterpartiet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt REGLER FÖR Antagna på årsmöte 2013-02-03 Kapitel 1 - Allmänt 1 Definition PUSH Sverige - Plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015

VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015 VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015 Framtid och förändring. Solidaritet, samarbete och rättvisa. Det är vår vision. Att jobba politiskt är att ha ett mål för hur det goda samhället ska formas. På socialdemokraternas

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

Vänsterpartiets nota. Centerpartiets kostnadsgranskning av Vänsterpartiets valplattform 2006. centerpartiet.se

Vänsterpartiets nota. Centerpartiets kostnadsgranskning av Vänsterpartiets valplattform 2006. centerpartiet.se Vänsterpartiets nota Centerpartiets kostnadsgranskning av Vänsterpartiets valplattform 2006 centerpartiet.se 1 Sammanfattning Vänsterpartiets kongress den 5-8 januari 2006 fastslog bland annat partiets

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

STADGAR. För. SRF Finnveden

STADGAR. För. SRF Finnveden STADGAR För SRF Finnveden Fastställda av SRF:s kongress 2008 Inledning SRF är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna.

Läs mer

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet.

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet. Konstitutionella stadgar 1 Förbundets namn är Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, förkortat P-Riks. 2 Förbundets syfte är att 2.1 medvetandegöra att personalvetaren är någon som under sin grundutbildning

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Jobb eller bidrag? Alternativen i svensk politik

Jobb eller bidrag? Alternativen i svensk politik Jobb eller bidrag? Alternativen i svensk politik 2014-05-02 Jobb eller bidrag? Alternativen i svensk politik Jobb eller bidrag? Alternativen i svensk politik De rödgröna partierna ocialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund.

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Förslag Idéprogram Meningen med föreningen Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Journalistförbundet ska som fackförbund ta tillvara sina medlemmars fackliga, ekonomiska och

Läs mer