RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Social barn- och ungdomsvård 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Social barn- och ungdomsvård 2015"

Transkript

1 RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Social barn- och ungdomsvård 2015 Rapporten sammanställd av: Britta Johnsson, utvecklingsledare Region Dalarna, enheten för Utveckling, hälsa och välfärd Juni 2015

2 2

3 INNEHÅLL Inledning... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Datakällor... 4 Bakgrundsmått... 5 Sorteringsnycklar... 7 Resultat... 8 Individanpassad vård och omsorg... 8 Självbestämmande och integritet?... 8 Helhetssyn och samordning... 9 Intern samordning i enskilda ärenden... 9 Extern samverkan i enskilda ärenden... 9 Placerade barns utbildningsnivå Säker vård och omsorg Kunskapsbaserad vård och omsorg Handläggarnas kompetens Handläggarnas kompetensutveckling Tillgång till arbetsledning Familjehemmens kompetensutveckling Systematisk bedömning Manualbaserade insatser i öppenvård Systematisk uppföljning för utveckling av insatser Tillgänglig vård och omsorg

4 INLEDNING Bakgrund Öppna jämförelser är ett verktyg för att analysera, följa och utveckla social-tjänstens verksamheter på lokal, regional och nationell nivå. Syftet med öppna jämförelser är att stimulera till kunskapsutveckling för att främja en jämlik socialtjänst med god kvalitet. Det är viktigt att resultaten bedöms och analyseras utifrån lokal och regional kunskap för att få en mer heltäckanande bild av de faktiska förhållandena. Öppna jämförelser av den sociala barn- och ungdomsvården presenteras i år för sjätte gången. I år publiceras resultat för 48 indikatorer, varav tio är nya. Under 2014 gav länsnätverket förvaltningschefer inom hälsa och välfärd Region Dalarna i uppdrag att ge kommunerna stöd i sitt arbete med öppna jämförelser. För barn och unga området inleddes arbetet med en gemensam träff den 6 november som syftade till att kvalitetssäkra data inför inrapportering. Vid denna träff deltog åtta kommuner av femton. Syfte Syftet med denna rapport är att sammanställa länets resultat på ett överskådligt sätt. Förhoppningen är att det ska underlätta för Dalarnas kommuner att använda resultaten för fortsatt lokal analys och för att identifiera eventuella utvecklingsområden. Materialet i rapporten grundar sig i den guide för att tolka och förstå resultaten i öppna jämförelser som Socialstyrelsen har tagit fram, där kan ni läsa mer om varje indikator. Det finns även mer att läsa om hur man kan arbeta lokalt med öppna jämförelser i den handbok som SKL tagit fram. altjanst.1154.html Rapporten och den analysdag som genomfördes i länet den 1 juni har också gjort det möjligt att identifiera gemensamma utvecklingsbehov för länet. Dessa kommer att finnas med när 2016 års arbete inom den regionala stödstrukturen planeras. Sammanställningen har kompletterats med en rad utropstecken och frågetecken som bland annat innehåller satsningar på nationell nivå som kan vara bra att ha koll på för det fortsatta utvecklingsarbetet både regionalt och lokalt. Datakällor Öppna jämförelser av den sociala barn- och ungdomsvården baseras i huvudsak på den elektroniska enkät som besvaras av kommunerna, alla länets kommuner har besvarat årets enkät. Detta underlag kompletteras med: Socialstyrelsens register över insatser för barn och unga, Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd Socialstyrelsens register över licenser för Barns behov i centrum (BBIC) Skolverkets register över grundskolans slutbetyg Skolverkets register över avgångna från gymnasiet SCB:s befolkningsstatistik 4

5 Bakgrundsmått Öppna jämförelser presenteras tillsammans med fyra bakgrundsmått. Bakgrundsmått tas fram för att fungera som stöd för kommunerna i deras egen analys. Här presenteras dessa bakgrundsmått för länets femton kommuner och med riket som jämförelse. ANDEL 0-20 ÅR I BEFOLKNINGEN (31 DEC 2013) 30% 25% 20% 22% 21% 25% 22% 19% 21% 21% 21% 22% 24% 25% 22% 22% 21% 22% 24% 15% 10% 5% 0% Andel barn och unga i befolkningen är en aspekt som kommunerna kan ha nytta av när de ska jämföra sig med andra kommuner. De flesta av länets kommuner ligger under riksgenomsnittet. ANTAL BARN I BEFOLKNINGEN PER HANDLÄGGARE (31 DEC 2013 PER ÅRSARBETARE) Måttet gör det möjligt att jämföra handläggarnas förutsättningar i jämförelse med andra kommuner. Här behöver hänsyn tas till socioekonomisk struktur. Handläggare som utreder barn som far illa behöver få de bästa förutsättningar för sitt arbete för att kunna utföra det med största möjliga kvalitet utifrån barnens behov. Arbetsbelastningen och antal ärenden påverkar kvaliteten. I länet finns stora skillnader från Rättviks 239 barn per handläggare till Moras

6 BARN I FAMILJER MED LÅNGVARIGT EKONOMISKT BISTÅND 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 1,5% 0,9% 1,2% 1,3% 0,0% 3,9% 0,0% 0,9% 0,5% 3,8% 8,4% 2,7% 2,0% 0,8% 5,2% 2,80% Att växa upp i en ekonomiskt utsatt familj och inte ha samma förutsättningar som andra barn kan påverka förutsättningarna för hur ditt liv som vuxen blir, en riskfaktor. Med långvarigt ekonomiskt bistånd menas bistånd månader. I länet ligger fyra kommuner över riksgenomsnittet och flertalet kommuner långt under. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% ANDEL FAMILJEHEMSVÅRD (1 NOV 2013) 24% 43% 26% 43% 0% 0% 49% 65% 69% 94% 41% 77% 58% 56% 60% Vård i familjehem är idag den dominerande vårdformen för barn och ungdom som behöver vård utanför det egna hemmet. Detta mått visar andelen barn och unga med familjehemsvård av heldygnsomsorg för barn och unga. För tre av kommunerna är talen så små (under 20) att det inte presenteras något resultat. Täljare är antalet barn 0-20 i familjehemsvård, nämnare antal barn 0-20 år placerade i heldygnsvård. 6

7 Sorteringsnycklar Som stöd för tolkningen av resultaten och för att underlätta jämförelser publiceras två sorteringsnycklar, kommungruppering utifrån antal invånare och SKL:s kommungruppsindelning När det gäller antal invånare så tillhör Falun och Borlänge grupp tre invånare, övriga kommuner grupp ett och två. För SKL:s kommungruppsindelning så har länet en spridning på sju av de tio olika kommungrupper som SKL har definierat. Läs mer om grupperna på SKL:s hemsida: Kommungruppering Antal invånare SKL:s kommungruppsindelning Vansbro 1 8 Malung-Sälen 1 6 Gagnef 1 5 Leksand 2 9 Rättvik 1 6 Orsa 1 5 Älvdalen 1 6 Smedjebacken 1 5 Mora 2 10 Falun 3 3 Borlänge 3 9 Säter 1 5 Hedemora 2 9 Avesta 2 7 Ludvika 2 7 7

8 RESULTAT Individanpassad vård och omsorg Självbestämmande och integritet? En kunskapsbaserad socialtjänst utgår bland annat från enskildas kunskap och erfarenhet. Därför är det viktigt att fånga enskildas uppfattning om bemötande och de insatser som ges i syfte att utveckla verksamheten.! För 2014 års öppna jämförelser efterfrågas bara om man använt föräldrars uppfattning för att utveckla verksamheten, men socialtjänsten behöver även bli bättre på att fånga barns röster. Dalarna har deltagit i Allmänna Barnhusets utvecklingsarbete. Barnen vill Vågar vi heter rapporten som gavs ut 2014: Det finns möjlighet att ansluta till SKL:s nationella brukarenkät som tagits fram, läs mer på:http://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/brukarundersokningsoc ialtjanst.3030.html? Vad behövs för att ta ett steg vidare och på ett systematiskt sätt använda barn och föräldrars röster för att utveckla verksamheten? Ett av de nationella fokusområdena inom BoU-satsningen är just barns delaktighet och brukarmedverkan. Goda exempel finns, men de flesta behöver ta ett steg vidare, så även här i länet. Brukarnas uppfattning om verksamheten Använt föräldrarnas uppfattning för att utveckla öppenvården Använt föräldrarnas uppfattning för att utveckla familjehemmen Använt föräldrarnas uppfattning för att utveckla hem för vård eller boende Vansbro Nej Nej Malung-Sälen Nej Nej Nej Gagnef Nej Nej Nej Leksand Nej Nej Rättvik Orsa Älvdalen Nej Nej Nej Smedjebacken Nej Nej Nej Mora Nej Nej Nej Falun Nej Nej Borlänge Nej Nej Säter Nej Nej Nej Hedemora Nej Nej Nej Avesta Nej Nej Nej Ludvika Nej Nej Nej 8

9 Helhetssyn och samordning Intern samordning i enskilda ärenden För att möta barnens behov är det viktigt att det finns samordning mellan de delverksamheter som på olika sätt kommer i kontakt med barn och unga och de handläggare som utreder barns behov inom den sociala barn- och ungdomsvården.! Ett område som väcker en del reaktioner, skriftliga rutiner som inte är kända eller där samordning ändå inte fungerar. Avsaknad av rutiner, men samordning fungerar. Vid IVO:s besök på IFO-chefsmötet i våras var en synpunkt från dem utifrån tillsynsresultat att ambitionsnivån för kommuners ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ibland är för hög. Det är bättre att ha ett grundläggande system som fungerar och som går att bygga vidare på utifrån behov.? Hur ser svaren för de olika ÖJ-områdena ut? Vid jämförelse kan man se att man inom samma kommun i en verksamhet svarar ja på att man har en rutin medan motsvarande verksamhet man jämför med svarar nej, exempelvis mellan barn och missbruk. Det kan finnas behov att internt kvalitetssäkra inmatningen för de olika ÖJ-områdena. Aktuell rutin för samordning med verksamheten ekonomiskt bistånd Aktuell rutin för samordning med verksamheten missbruk Aktuell rutin för samordning med verksamheten socialpsykiatri Aktuell rutin för samordning med verksamheten våld i nära relationer Aktuell rutin för samordning med verksamheten LSS/barn Aktuell rutin för samordning med verksamheten LSS/vuxna Aktuell rutin för samordning med verksamheten familjerätt Vansbro Nej Nej Nej Malung-Sälen Nej Nej Nej Nej Gagnef Nej Nej Nej Nej Nej Nej Leksand Nej Nej Nej Nej Rättvik Nej Nej Nej Orsa Nej Nej Nej Nej Älvdalen Smedjebacken Mora Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Falun Nej Nej Nej Nej Borlänge Nej Nej Nej Nej Nej Nej Säter Nej Nej Nej Hedemora Nej Nej Nej Nej Nej Avesta Ludvika Nej Nej Nej Nej Extern samverkan i enskilda ärenden En formaliserad och strukturerad samverkan i form av gemensamma skriftliga överenskommelser för hur samarbetet ska genomföras är ett medel att stärka stabilitet, förutsägbarhet och kontinuitet. Två nya områden finns med detta år, överenskommelse om samverkan med Kriminalvård och Migrationsverk.! En rad regionala överenskommelser har tagits fram inom den regionala stödstrukturen. Vid inmatningsträffen deltog åtta kommuner vilket syns i detta resultat. Vid detta tillfälle bestämdes en gemensam tolkning i dialog med Socialstyrelsen om vilka överenskommelser som stämmer in för denna indikator. 9

10 ? Hur väl kända är de regionala överenskommelser som finns? Implementering av antagna överenskommelser är ett ansvar och en utmaning för alla kommuner och samverkansparter. Extern samverkan i enskilda ärenden- hälsa Aktuell överenskommelse om samverkan med tandvård Aktuell överenskommelse om samverkan med mödravård Aktuell överenskommelse om samverkan med barnhälsovård Aktuell överenskommelse om samverkan med primärvård Aktuell överenskommelse om samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin Aktuell överenskommelse om samverkanmed barn- och ungdomsmedicin Vansbro Nej Nej Nej Nej Leksand Nej Nej Nej Nej Nej Nej Rättvik Orsa Älvdalen Nej Nej Aktuell överenskommelse om samverkanm ed barn- och ungdomshabilitering Malung- Nej Nej Nej Nej Nej Nej Sälen Gagnef Smedjebacken Mora Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Falun Borlänge Säter Hedemora Avesta Nej Ludvika Extern samverkan i enskilda ärenden - utbildning Extern samverkan i enskilda ärenden - kriminalitet Extern samverkan i enskilda ärenden migration Aktuell överenskommelse om samverkan med Aktuell överenskommelse om samverkan med Aktuell överenskommelse om samverkan med polis Aktuell överenskommelse om samverkan med Aktuell överenskommelse om samverkan med Migrationsverket förskola skola Kriminalvården Vansbro Nej Nej Malung-Sälen Nej Nej Nej Nej Gagnef Nej Nej Leksand Nej Nej Nej Rättvik Nej Nej Nej Orsa Nej Nej Nej Älvdalen Nej Nej Nej Smedjebacken Nej Nej Mora Nej Nej Nej Nej Nej Falun Nej Nej Nej Nej Nej Borlänge Nej Nej Nej Säter Nej Nej Nej Hedemora Nej Nej Nej Avesta Nej Nej Nej Ludvika Nej Nej Nej Nej Nej 10

11 Placerade barns utbildningsnivå Låga eller ofullständiga betyg från årskurs nio var i Social rapport 2010 den starkaste riskfaktorn för framtida psykosociala problem för placerade barn. Ett misslyckande i gymnasieskolan är en mycket viktig förklaringsfaktor till etableringssvårigheter på arbetsmarknaden. Högst är risken bland dem som aldrig påbörjar gymnasiet. Många av länets kommuner har inte sina siffror publicerade i öppna jämförelser på grund av för litet underlag. Kommunen kan själv efterfråga sina resultat via Inom Socialstyrelsen program för trygg och säker vård i familjehem och HVB finns en vägledning som bland annat ska ge stöd för samverkan mellan socialtjänst och skola. Utifrån denna vägledning är även regional rutin för samverkan framtagen (revideras under hösten 2015 och anpassas till nya BBIC).? Det reviderade BBIC tar fram en ny struktur för samverkan mellan socialtjänst och skola. Hur planerar ni för lokal implementering? Andel med behörighet till nationellt program på gymnasiet Andel som genomfört gymnasiet och har grundläggande behörighet till högskola Placerade hela åk 9, födda Placerade hela åk 9, födda i Sverige Placerade hela åk 9, födda i annat land Placerade hela åk 9, födda Placerade hela åk 9, födda i Sverige Placerade hela åk 9, födda i annat land Vansbro Malung-Sälen Gagnef Leksand Rättvik Orsa Älvdalen Smedjebacken Mora Falun Borlänge Säter Hedemora Avesta Ludvika Dalarna Riket 54 % 60 % x 39 % 39 % x 45 % 51 % x x x x 62 % 65 % x 47 % 44 % x 57 % 60 % 37 % 33 % 34 % x 55 % 57 % 39 % 28 % 28 % 25 % 11

12 Säker vård och omsorg BBIC ger socialtjänsten en struktur för att utreda, planera och följa upp beslutade insatser. Dalarna är ett av två län som har kommuner som ännu inte har implementerat BBIC. Placerade barn och unga har rätt att få information om barnkonventionen och sina rättigheter, vem som är socialsekreterare och information om IVO:s funktion berätta om missförhållanden.! Ludvika har fattat ett beslut om att införa BBIC och kommer att inleda implementering inom kort.? Att säkerställa att alla placerade barn får den information de behöver borde vara ganska enkelt. Säter är en av flera kommuner som ger varje barn som placeras en kasse fylld med bland annat de saker som efterfrågas i denna indikator, kanske ett lokalt förbättringsarbete? Handläggning Ordinarie licens Barns behov i centrum (BBIC) Trygghet och säkerhet för placerade barn Information till placerade barn om barnets rättigheter och kontaktuppgifter till ansvariga Vansbro Malung-Sälen Gagnef Leksand Rättvik Orsa Nej Älvdalen Smedjebacken Nej Mora Nej Falun Nej Borlänge Nej Säter Nej Hedemora Nej Nej Avesta Ludvika Nej Nej 12

13 Kunskapsbaserad vård och omsorg Handläggarnas kompetens För utförande av socialnämndens uppgifter ska det enligt 3 kap 3 andra stycket SoL finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. För handläggare inom den social barn- och ungdomsvården finns särskilda krav enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2014:7! Högskolan Dalarna ger möjlighet för de som inte har rätt behörighet att komplettera. Läs mer i PM från högskolan: PM.docx 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Handläggarnas kompetens, minst tre års erfarenhet av barnutredningar Handläggarnas kompetensutveckling Enligt SOSFS 2006:14 bör personalen få kontinuerligt stöd och handledning och utbildning i syfte att upprätthålla och utveckla den kompetensnivå som krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna. Vidare sägs att personalen genom vidareutbildning på magisternivå succesivt och planerat bör fördjupa sina kunskaper Att handlägga barnärenden är komplext och kräver många beslut. Personalen ställs inför svåra bedömningar. Att handläggarna har god tillgång till stödjande arbetsledning är en av flera förutsättningar för att säkerställa att verksamheten bedrivs rättssäkert, jämlikt och utifrån barnets bästa.! Högskolan Dalarna erbjuder sedan höstterminen 2013 magisterkurser med inriktning barn och unga. Socialstyrelsen fick under våren 2015 i uppdrag att ta fram två uppdragsutbildningar motsvarande 7,5 högskolepoäng. En påbyggnadsutbildning för socialsekreterare med minst två års erfarenhet i den sociala barn- och ungdomsvården och en ledarskapsutbildning för arbetsledare inom individ- och familjeomsorgen. 13

14 ? Staten har satsat medel på kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården med start 2013 och som planeras pågå till och med Det fanns även möjlighet att få medel för att göra en inventering av de lokala behoven. Hur har dessa medel använts och hur bygger man utifrån satsningen vidare på en strategisk kompetensutveckling inom verksamheten? Samlad plan för handläggarnas kompetensutveckling Individuella kompetensutvecklingsplaner för handläggarna Vansbro Nej Malung-Sälen Nej Nej Gagnef Nej Leksand Nej Nej Rättvik Nej Orsa Nej Nej Älvdalen Smedjebacken Nej Nej Mora Nej Falun Nej Nej Borlänge Nej Nej Säter Nej Nej Hedemora Nej Avesta Nej Ludvika Tillgång till arbetsledning Att handläggarna har god tillgång till stödjande arbetsledning är en av en av flera förutsättningar för att säkerställa att verksamheten bedrivs rättssäkert, jämlikt och utifrån barnets bästa. Att skapa goda förutsättningar för personalen kan dessutom öka möjligheten att behålla denna, vilket skapar kontinuitet som kan höja kvaliteten i verksamheten.! 2013 togs en rapport fram via SKL om stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård. Där lyfts förstärkt arbetsledarutveckling fram som ett av område som är värd mer uppmärksamhet. 14

15 VARJE HANDLÄGGARES TILLGÅNG TILL ARBETSLEDNING TIMMAR/VECKA 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Familjehemmens kompetensutveckling När ett barn placeras i familjehem ska nämnden lämna familjehemmet råd, stöd och annan hjälp. Sedan 2013 är kommunerna skyldiga att erbjuda familjehem den utbildning de behöver. Ett hem att växa i är en grundutbildning för jouroch familjehems som tagits fram av Socialstyrelsen.! Noterbart är att enbart de kommuner som har utbildare utbildade i Ett hem att växa i har genomfört grundläggande utbildning av familjehem, trots att alla kommuner kan anmäla sina familjehem till utbildningen.? I SOU 2014:3 Boende utanför det egna hemmet-placeringsformer för barn och unga föreslås det att socialnämnden inte får placera barn i familjehem som saknar grundläggande utbildning. Vad kommer det att innebära för er verksamhet? Samlad plan för familjehemmenskompetensutveckling Genomfört grundläggande utbildning till familjehem Vansbro Nej Nej Malung-Sälen Nej Nej Gagnef Nej Nej Leksand Rättvik Orsa Nej Nej Älvdalen Nej Nej Smedjebacken Nej Mora Nej Falun Borlänge Nej Säter Nej Nej Hedemora Nej Avesta Ludvika Nej 15

16 Systematisk bedömning Att använda standardiserade bedömningsinstrument för att kartlägga och bedöma barnets/den unges situation före respektive efter en insats är en viktig del för att skaffa sig dokumenterad kunskap om effekter av socialtjänstens insatser. Finns IT-stöd så underlättar det uppföljning och utvärdering inom verksamheten.! Med de nya resultatindikatorerna i BBIC kommer det finnas möjligheter att göra mätningar före, under och efter insats? Vad beror det på att man lyckats så bra att implementera systematiska bedömningsinstrument inom området missbruk? Kan barn och unga området dra nytta av dessa erfarenheter? Användning standardiserade bedömningsinstrument: Utagerande beteende Användning standardiserade bedömningsinstrument: Missbruk Användning standardiserade bedömningsinstrument: Föräldraförmåga Vansbro Nej Nej Malung-Sälen Nej Nej Gagnef Nej Nej Leksand Nej Nej Rättvik Nej Orsa Nej Nej Älvdalen Nej Nej Smedjebacken Nej Nej Mora Nej Nej Nej Falun Nej Nej Borlänge Nej Säter Nej Nej Hedemora Nej Nej Avesta Nej Nej Ludvika Nej Nej 16

17 Manualbaserade insatser i öppenvård Att erbjuda insatser på hemmaplan med god kvalitet kan vara ett alternativ till institutionsvård. Ökningen av strukturerade öppenvårdsprogram samt metodutvecklingen inom evidensbaserad praktik förstärker utvecklingen i den ritningen.! Uppmärksamma de rekommendationer som finns i nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende för personer under 18 år, exempelvis FFT (funktionell familjeterapi) och MST (multisystemisk terapi) Tillhandahåller manualbaserat föräldrastöd i grupp som biståndsbeslutad insats Tillhandahåller manualbaserat föräldrastöd i grupp som service insats Tillhandahåller manualbaserad psykosocial behandling som biståndsbeslutad insats Tillhandahåller manualbaserad stödgruppsverk -samhet som biståndsbeslutad insats Tillhandahåller manualbaserad stödgrupps verksamhet som service insats Vansbro Nej Nej Nej Nej Nej Malung-Sälen Nej Nej Nej Nej Nej Gagnef Nej Leksand Nej Rättvik Nej Nej Nej Nej Orsa Nej Älvdalen Nej Nej Nej Nej Nej Smedjebacken Nej Nej Nej Nej Mora Nej Nej Nej Nej Falun Nej Borlänge Nej Säter Nej Nej Nej Nej Hedemora Nej Nej Nej Avesta Nej Nej Nej Nej Ludvika Nej Nej Systematisk uppföljning för utveckling av insatser Att följa upp resultat av insatser i öppenvård och dygnsvård på gruppnivå är en del av det systematiska kvalitetsarbetet enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Systematisk uppföljning av insatser är ett utvecklingsområde för flertalet kommuner i länet och ett av de nationella fokusområdena för BoU-satsningen.! Under hösten 2015 kommer det reviderade BBIC att lanseras. En möjlighet för systematisk uppföljning av verksamheten byggs nu in i systemet med struktur-, process- och resultatindikatorer. Samtliga BBIC-kommuner kommer erbjudas möjlighet att vara med och testa utvalda indikatorer som ett led i att kvalitetssäkra arbetet med systematisk uppföljning med stöd av BBIC 17

18 ? En nationell kravspecifikation för IT-stöd för BBIC håller på att färdigställas via SKL, men när är verksamhetssystemen färdigutvecklade för att möjliggöra uttag av BBIC statistik? Använt resultat från systematiska uppföljningar för verksamhetsutveckling av insatser öppenvård Använt resultat från systematiska uppföljningar för verksamhetsutveckling av insatser i dygnsvård Vansbro Nej Malung-Sälen Nej Nej Gagnef Nej Leksand Rättvik Orsa Nej Nej Älvdalen Nej Nej Smedjebacken Nej Nej Mora Nej Nej Falun Nej Nej Borlänge Nej Nej Säter Nej Nej Hedemora Nej Nej Avesta Nej Nej Ludvika Nej Nej Tillgänglig vård och omsorg Området tillgänglighet omfattas i år av ett indikatorsområde, tillgänglighet utanför kontorstid. Dalarna femton kommuner har en gemensam socialjour, enligt uppgift från Borlänge kommun som är huvudman för verksamheten var alla femton kommuner anslutna hösten 2009.! Ett bra exempel på regional samverkan Socialjourverksamhet Vansbro Malung-Sälen Gagnef Leksand Rättvik Orsa Älvdalen Smedjebacken Mora Falun Borlänge Säter Hedemora Avesta Ludvika 18

19 19

20 20

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012

Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Om öppna jämförelser Öppna jämförelser för Barn- och ungdomsvården har gjorts av Socialstyrelsen sedan 2010.

Läs mer

Öppna Jämförelser Sociala barn och ungdomsvården 2015 Regionrapport för Region Jönköpings län

Öppna Jämförelser Sociala barn och ungdomsvården 2015 Regionrapport för Region Jönköpings län Öppna Jämförelser Sociala barn och ungdomsvården 2015 Regionrapport för Region Jönköpings län 2015-04-21 Henrik Ahlgren, FoUrum, Kommunal utveckling 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Datainsamling

Läs mer

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013.

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013. RAPPORT juni 2014 Analys av Öppna Jämförelser Brottsoffer Resultat och förbättringsområden Sammanfattning SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en tredje öppna jämförelser gällande Stöd till brottsoffer

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Sociala barn och ungdomsvården 2014

Öppna Jämförelser Länsrapport Sociala barn och ungdomsvården 2014 Öppna Jämförelser Länsrapport Sociala barn och ungdomsvården 2014 2014-04-14 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 3 2.1 Datainsamling enkäter... 3 2.2 Tillförlitlighet och jämförbarhet... 3 3 Resultat...

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Barnen allas ansvar - Se tolka agera Vänersborg 9 mars 2011. ing-marie.wieselgren@skl.se. www.skl.se/psynk

Barnen allas ansvar - Se tolka agera Vänersborg 9 mars 2011. ing-marie.wieselgren@skl.se. www.skl.se/psynk Barnen allas ansvar - Se tolka agera Vänersborg 9 mars 2011 ing-marie.wieselgren@skl.se www.skl.se/psynk Det är inte så lätt att vara ung barn eller ungdom.. Filmen om Maya. www.skl.se/psynk Mera skyddsfaktorer

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Myntgatan 2 SE-791 51 Falun +46 (0)23 77 70 00 info@regiondalarna.se bg 5599-3331 org nr 222000-1446 www.regiondalarna.

MINNESANTECKNINGAR. Myntgatan 2 SE-791 51 Falun +46 (0)23 77 70 00 info@regiondalarna.se bg 5599-3331 org nr 222000-1446 www.regiondalarna. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2013-11-27 Uppstartmöte 2013-11-26, chefsnätverk för LSS-verksamhet i Dalarna. Regionalt utvecklingsarbete

Läs mer

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Stöd till brottsoffer 2014

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Stöd till brottsoffer 2014 Arbetsrapport 2014:11 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Stöd till brottsoffer 2014 Tord Fredriksen Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Stöd till brottsoffer 2014 Tord Fredriksen Arbetsrapport

Läs mer

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013 Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013 Om öppna jämförelser ekonomiskt bistånd Öppna jämförelser kring ekonomiskt bistånd har gjorts sedan 2011, detta

Läs mer

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer

Läs mer

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Öppna jämförelser 2015 Social barn- och ungdomsvård. Guide för att tolka resultaten

Öppna jämförelser 2015 Social barn- och ungdomsvård. Guide för att tolka resultaten Öppna jämförelser 2015 Social barn- och ungdomsvård Guide för att tolka resultaten Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården 2010 2014 2 Innehåll Bakgrund 5 Syfte och mål 5 Målgrupper 5 Avgränsningar 5 Nuläge 6 Tillgång till data 6 Indikatorer

Läs mer

Hur analyserar du din kommun? Analysguide i fyra steg med utgångspunkt i utvärderingen Vård och omsorg om placerade barn

Hur analyserar du din kommun? Analysguide i fyra steg med utgångspunkt i utvärderingen Vård och omsorg om placerade barn Hur analyserar du din kommun? Analysguide i fyra steg med utgångspunkt i utvärderingen Vård och omsorg om placerade barn De fyra stegen 1. Identifiera förbättringsområden! 2. Vad kan vi lära av utvecklingen

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun Om öppna jämförelser Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevården har gjorts av Socialstyrelsen sedan 2009. Öppna jämförelser

Läs mer

Falun, september 2008. Ann Christin Jonell Region Dalarna Myntgatan 2, 791 51 Falun www.regiondalarna.se

Falun, september 2008. Ann Christin Jonell Region Dalarna Myntgatan 2, 791 51 Falun www.regiondalarna.se Resultat av enkät om miljönämnder och miljö- och byggnadsnämnder i Dalarna 28 Utformning av enkäter, bearbetning av resultatet samt sammanställning av rapporten har gjorts av Region Dalarna. Landstinget

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av

Läs mer

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare 023-77 70 77 britta.johnsson@regiondalarna.se Datum 2013-12-04 Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 Närvarande: Tina Jäderbrant (punkt 1-7, 10, 11), Gunilla

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013 Öppna jämelser stöd till brottsoffer resultat s kommun, inrapporterat Om öppna jämelser hemlöshet Öppna jämelser kring stöd till brottsoffer genomdes sta gången 2012. Jämelserna bygger på resultat från

Läs mer

Brytpunkt för kostnadseffektivitet- särskilt boende kontra hemtjänst

Brytpunkt för kostnadseffektivitet- särskilt boende kontra hemtjänst Brytpunkt för kostnadseffektivitet- särskilt boende kontra hemtjänst Åsa Bruhn, Högskolan Dalarna April 2014 Reviderad augusti 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Frågeställningar...

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Brottsoffer våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Brottsoffer våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Brottsoffer våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012 2012-06-03... 1 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Datainsamling... 4 2.2 Tillförlitlighet... 4 3

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2014 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2014

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2014 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2014 Öppna jämelser stöd till brottsoffer resultat s kommun, inrapporterat Om öppna jämelser hemlöshet Öppna jämelser kring stöd till brottsoffer genomdes sta gången 2012. Jämelserna bygger på resultat från

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Trygg och säker vård i familjehem och HVB

Trygg och säker vård i familjehem och HVB Trygg och säker vård i familjehem och HVB Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende Antal barn och

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?... 2

Läs mer

De föreslagna föreskrifterna och allmänna råden omfattar bland annat bestämmelser avseende socialnämndens ansvar för

De föreslagna föreskrifterna och allmänna råden omfattar bland annat bestämmelser avseende socialnämndens ansvar för 2012-05-077 Dnr 6.1-24822/2012 1(9) Regler och tillstånd Monica Jacobson monica.jacobson@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Konsekvensutredning Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens

Läs mer

Öppna Jämförelser Missbruks- och beroendevården 2013

Öppna Jämförelser Missbruks- och beroendevården 2013 Öppna Jämförelser Missbruks- och beroendevården 2013 2013-04-17 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Datainsamling enkäter... 4 2.2 Tillförlitlighet... 5 3 Resultat... 7 3.1 Sammanställning över Jönköpings

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Dokumentets syfte Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att ensamkommande barn som placerats i Nacka kommun får en rättssäker handläggning.

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten Kvalitetsledningssystem i Socialtjänsten 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.1 Inledning 1.1.1 Varför ett ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten 1.1.2 Vad ingår i ledningssystem

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Forum Carpe 4 juni 2014. Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling

Forum Carpe 4 juni 2014. Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling Forum Carpe 4 juni 2014 Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling Avdelningen för analys och utveckling Temarapporter Riskanalyser Metodutveckling Statistikutveckling Register registerfragor@ivo.se

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

VAD GÖR JAG. Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP

VAD GÖR JAG. Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP VAD GÖR JAG Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP Barnahus i Dalarna kring barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn 1(5) mars 2011 De flesta av oss har en

Läs mer

Förstudie av familjehem

Förstudie av familjehem www.pwc.se Revisionsrapport Stefan Wik Förstudie av familjehem Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Metod... 1 2. Iakttagelser...2 2.1. Om familjeenheten och

Läs mer

VAD GÖR JAG. Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP

VAD GÖR JAG. Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP VAD GÖR JAG Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP Barnahus i Dalarna kring barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn 1 De flesta av oss har en tendens att

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Individ- och familjeomsorg 2014, Stadsområdesförvaltning Väster

Tjänsteskrivelse. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Individ- och familjeomsorg 2014, Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-02-04 Vår referens Eva Hansson Socialsekreterare Tjänsteskrivelse Eva.Hansson@malmo.se Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Individ-

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2014-03-13 Dnr 8.4.2-568/2014 1(55) Avdelning mitt Anna Hugelius anna.hugelius@ivo.se Båktorp AB Tunaholm 1 611 95 Nyköping Ärendet Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol-

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2014

KVALITETSREDOVISNING 2014 KVALITETSREDOVISNING 2014 ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN OMTANKE OM ALLA TRYGGARE FÖR ALLA KORTA FAKTA 2014 1 december bor det 88 350 invånare i kommunen. Arbetsmarknads- och socialnämndens årsbudget

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Ek stab 2009-03-19 Anders Eriksson Tel 0250-49 30 24

Ek stab 2009-03-19 Anders Eriksson Tel 0250-49 30 24 Innehåll Sid 2-6 Kostnad i kronor per invånare och delverksamhet samt arbetad tid i timmar per invånare och delverksamhet " 7-11 Allmänläkarvård " 12-16 Sjuksköterskevård " 17-21 Mödrahälsovård " 22-26

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i

Läs mer

Stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården 2012-2014

Stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården 2012-2014 Stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården 2012-2014 Inledning Socialstyrelsen har i uppdrag att under perioden 2011-2014 i samråd med Statens Folkhälsoinstitut (FHI) och Sveriges Kommuner

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014

Öppna Jämförelser Länsrapport Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 Öppna Jämförelser Länsrapport Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 2014-05-23... 1 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 5 2.1 Datainsamling... 5 2.2 Tillförlitlighet... 5 3 Resultat... 7 3.1

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020. Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster

Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020. Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020 Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa mellan Motala kommun;

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar

Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar Mikael Thörn Socialkonsulent Länsstyrelsen Västra Götalands län 031-60 52 08 mikael.thorn@o.lst.se Våld i nära relationer Våld och övergrepp mot barn Barn

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Att jämföra sig själv och andra

Att jämföra sig själv och andra Att jämföra sig själv och andra Sammanställning av statistikdatabaser inom socialtjänstens individ och familjeomsorg Johan Kostela Karin Alexanderson 2011 03 16 Inledning Detta är en sammanställning av

Läs mer

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun 2011-04-27 SN 127 SOCIALFÖRVALTNINGEN Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun Den kommunala socialförvaltningens barn- och familjeavdelning ska verka för att på barn och unga växer

Läs mer

Avdelningen för analys och utveckling

Avdelningen för analys och utveckling Avdelningen för analys och utveckling Temarapporter Riskanalyser Metodutveckling Statistikutveckling Register registerfragor@ivo.se Handläggningen hos IVO Anmälningar verksamhetsområde VERKSAMHETSOMRÅDE

Läs mer

Öppna jämförelser ett verktyg för verksamhetsutveckling

Öppna jämförelser ett verktyg för verksamhetsutveckling Öppna jämförelser ett verktyg för verksamhetsutveckling Funktionshinder i tiden Staffan Söderberg, Henrik Ahlgren, Marie Lissäng 2014-02-17 Syftet med öppna jämförelser är att: Resultaten ska stimulera

Läs mer

Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården 4 juni 2014 Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården Bakgrund Frågan om arbetsbelastning och hög personalomsättning inom socialtjänsten är akut. Akademikerförbundet SSR har länge

Läs mer

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Revisionsrapport Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Uppvidinge kommun Datum 2009-02-18 Författare Stefan Wik Eva Gustafsson 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län , Program för stabilitet och kompetensutveckling En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län Enköping Håbo Tierp Älvkarleby Heby Knivsta Uppsala Östhammar Bakgrund Kompetensutveckling i social barnavård

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd.

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Antagen av socialnämnden 2014-06-10, 85 Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Inledning Sociala

Läs mer

Hur få r bårn du/ni mö ter vetå ått de hår rå tt till delåktighet?

Hur få r bårn du/ni mö ter vetå ått de hår rå tt till delåktighet? Demokratisamordnare Sundsvalls kommun Årlig demokratidag med LUPP-fokus LUPP Utbildning, BK, Demokrati. Ungt inflytande Ungdomsprojekt (jobba med delaktighet utifrån sitt intresse) Demokratiprojekt för

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Kristina Söderborg. Utredare Avdelningen för analys och utveckling

Kristina Söderborg. Utredare Avdelningen för analys och utveckling Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling En regionaliserad verksamhet Insynsråd Generaldirektören Internrevision Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Generaldirektörens

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer