RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Social barn- och ungdomsvård 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Social barn- och ungdomsvård 2015"

Transkript

1 RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Social barn- och ungdomsvård 2015 Rapporten sammanställd av: Britta Johnsson, utvecklingsledare Region Dalarna, enheten för Utveckling, hälsa och välfärd Juni 2015

2 2

3 INNEHÅLL Inledning... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Datakällor... 4 Bakgrundsmått... 5 Sorteringsnycklar... 7 Resultat... 8 Individanpassad vård och omsorg... 8 Självbestämmande och integritet?... 8 Helhetssyn och samordning... 9 Intern samordning i enskilda ärenden... 9 Extern samverkan i enskilda ärenden... 9 Placerade barns utbildningsnivå Säker vård och omsorg Kunskapsbaserad vård och omsorg Handläggarnas kompetens Handläggarnas kompetensutveckling Tillgång till arbetsledning Familjehemmens kompetensutveckling Systematisk bedömning Manualbaserade insatser i öppenvård Systematisk uppföljning för utveckling av insatser Tillgänglig vård och omsorg

4 INLEDNING Bakgrund Öppna jämförelser är ett verktyg för att analysera, följa och utveckla social-tjänstens verksamheter på lokal, regional och nationell nivå. Syftet med öppna jämförelser är att stimulera till kunskapsutveckling för att främja en jämlik socialtjänst med god kvalitet. Det är viktigt att resultaten bedöms och analyseras utifrån lokal och regional kunskap för att få en mer heltäckanande bild av de faktiska förhållandena. Öppna jämförelser av den sociala barn- och ungdomsvården presenteras i år för sjätte gången. I år publiceras resultat för 48 indikatorer, varav tio är nya. Under 2014 gav länsnätverket förvaltningschefer inom hälsa och välfärd Region Dalarna i uppdrag att ge kommunerna stöd i sitt arbete med öppna jämförelser. För barn och unga området inleddes arbetet med en gemensam träff den 6 november som syftade till att kvalitetssäkra data inför inrapportering. Vid denna träff deltog åtta kommuner av femton. Syfte Syftet med denna rapport är att sammanställa länets resultat på ett överskådligt sätt. Förhoppningen är att det ska underlätta för Dalarnas kommuner att använda resultaten för fortsatt lokal analys och för att identifiera eventuella utvecklingsområden. Materialet i rapporten grundar sig i den guide för att tolka och förstå resultaten i öppna jämförelser som Socialstyrelsen har tagit fram, där kan ni läsa mer om varje indikator. Det finns även mer att läsa om hur man kan arbeta lokalt med öppna jämförelser i den handbok som SKL tagit fram. altjanst.1154.html Rapporten och den analysdag som genomfördes i länet den 1 juni har också gjort det möjligt att identifiera gemensamma utvecklingsbehov för länet. Dessa kommer att finnas med när 2016 års arbete inom den regionala stödstrukturen planeras. Sammanställningen har kompletterats med en rad utropstecken och frågetecken som bland annat innehåller satsningar på nationell nivå som kan vara bra att ha koll på för det fortsatta utvecklingsarbetet både regionalt och lokalt. Datakällor Öppna jämförelser av den sociala barn- och ungdomsvården baseras i huvudsak på den elektroniska enkät som besvaras av kommunerna, alla länets kommuner har besvarat årets enkät. Detta underlag kompletteras med: Socialstyrelsens register över insatser för barn och unga, Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd Socialstyrelsens register över licenser för Barns behov i centrum (BBIC) Skolverkets register över grundskolans slutbetyg Skolverkets register över avgångna från gymnasiet SCB:s befolkningsstatistik 4

5 Bakgrundsmått Öppna jämförelser presenteras tillsammans med fyra bakgrundsmått. Bakgrundsmått tas fram för att fungera som stöd för kommunerna i deras egen analys. Här presenteras dessa bakgrundsmått för länets femton kommuner och med riket som jämförelse. ANDEL 0-20 ÅR I BEFOLKNINGEN (31 DEC 2013) 30% 25% 20% 22% 21% 25% 22% 19% 21% 21% 21% 22% 24% 25% 22% 22% 21% 22% 24% 15% 10% 5% 0% Andel barn och unga i befolkningen är en aspekt som kommunerna kan ha nytta av när de ska jämföra sig med andra kommuner. De flesta av länets kommuner ligger under riksgenomsnittet. ANTAL BARN I BEFOLKNINGEN PER HANDLÄGGARE (31 DEC 2013 PER ÅRSARBETARE) Måttet gör det möjligt att jämföra handläggarnas förutsättningar i jämförelse med andra kommuner. Här behöver hänsyn tas till socioekonomisk struktur. Handläggare som utreder barn som far illa behöver få de bästa förutsättningar för sitt arbete för att kunna utföra det med största möjliga kvalitet utifrån barnens behov. Arbetsbelastningen och antal ärenden påverkar kvaliteten. I länet finns stora skillnader från Rättviks 239 barn per handläggare till Moras

6 BARN I FAMILJER MED LÅNGVARIGT EKONOMISKT BISTÅND 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 1,5% 0,9% 1,2% 1,3% 0,0% 3,9% 0,0% 0,9% 0,5% 3,8% 8,4% 2,7% 2,0% 0,8% 5,2% 2,80% Att växa upp i en ekonomiskt utsatt familj och inte ha samma förutsättningar som andra barn kan påverka förutsättningarna för hur ditt liv som vuxen blir, en riskfaktor. Med långvarigt ekonomiskt bistånd menas bistånd månader. I länet ligger fyra kommuner över riksgenomsnittet och flertalet kommuner långt under. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% ANDEL FAMILJEHEMSVÅRD (1 NOV 2013) 24% 43% 26% 43% 0% 0% 49% 65% 69% 94% 41% 77% 58% 56% 60% Vård i familjehem är idag den dominerande vårdformen för barn och ungdom som behöver vård utanför det egna hemmet. Detta mått visar andelen barn och unga med familjehemsvård av heldygnsomsorg för barn och unga. För tre av kommunerna är talen så små (under 20) att det inte presenteras något resultat. Täljare är antalet barn 0-20 i familjehemsvård, nämnare antal barn 0-20 år placerade i heldygnsvård. 6

7 Sorteringsnycklar Som stöd för tolkningen av resultaten och för att underlätta jämförelser publiceras två sorteringsnycklar, kommungruppering utifrån antal invånare och SKL:s kommungruppsindelning När det gäller antal invånare så tillhör Falun och Borlänge grupp tre invånare, övriga kommuner grupp ett och två. För SKL:s kommungruppsindelning så har länet en spridning på sju av de tio olika kommungrupper som SKL har definierat. Läs mer om grupperna på SKL:s hemsida: Kommungruppering Antal invånare SKL:s kommungruppsindelning Vansbro 1 8 Malung-Sälen 1 6 Gagnef 1 5 Leksand 2 9 Rättvik 1 6 Orsa 1 5 Älvdalen 1 6 Smedjebacken 1 5 Mora 2 10 Falun 3 3 Borlänge 3 9 Säter 1 5 Hedemora 2 9 Avesta 2 7 Ludvika 2 7 7

8 RESULTAT Individanpassad vård och omsorg Självbestämmande och integritet? En kunskapsbaserad socialtjänst utgår bland annat från enskildas kunskap och erfarenhet. Därför är det viktigt att fånga enskildas uppfattning om bemötande och de insatser som ges i syfte att utveckla verksamheten.! För 2014 års öppna jämförelser efterfrågas bara om man använt föräldrars uppfattning för att utveckla verksamheten, men socialtjänsten behöver även bli bättre på att fånga barns röster. Dalarna har deltagit i Allmänna Barnhusets utvecklingsarbete. Barnen vill Vågar vi heter rapporten som gavs ut 2014: Det finns möjlighet att ansluta till SKL:s nationella brukarenkät som tagits fram, läs mer på:http://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/brukarundersokningsoc ialtjanst.3030.html? Vad behövs för att ta ett steg vidare och på ett systematiskt sätt använda barn och föräldrars röster för att utveckla verksamheten? Ett av de nationella fokusområdena inom BoU-satsningen är just barns delaktighet och brukarmedverkan. Goda exempel finns, men de flesta behöver ta ett steg vidare, så även här i länet. Brukarnas uppfattning om verksamheten Använt föräldrarnas uppfattning för att utveckla öppenvården Använt föräldrarnas uppfattning för att utveckla familjehemmen Använt föräldrarnas uppfattning för att utveckla hem för vård eller boende Vansbro Nej Nej Malung-Sälen Nej Nej Nej Gagnef Nej Nej Nej Leksand Nej Nej Rättvik Orsa Älvdalen Nej Nej Nej Smedjebacken Nej Nej Nej Mora Nej Nej Nej Falun Nej Nej Borlänge Nej Nej Säter Nej Nej Nej Hedemora Nej Nej Nej Avesta Nej Nej Nej Ludvika Nej Nej Nej 8

9 Helhetssyn och samordning Intern samordning i enskilda ärenden För att möta barnens behov är det viktigt att det finns samordning mellan de delverksamheter som på olika sätt kommer i kontakt med barn och unga och de handläggare som utreder barns behov inom den sociala barn- och ungdomsvården.! Ett område som väcker en del reaktioner, skriftliga rutiner som inte är kända eller där samordning ändå inte fungerar. Avsaknad av rutiner, men samordning fungerar. Vid IVO:s besök på IFO-chefsmötet i våras var en synpunkt från dem utifrån tillsynsresultat att ambitionsnivån för kommuners ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ibland är för hög. Det är bättre att ha ett grundläggande system som fungerar och som går att bygga vidare på utifrån behov.? Hur ser svaren för de olika ÖJ-områdena ut? Vid jämförelse kan man se att man inom samma kommun i en verksamhet svarar ja på att man har en rutin medan motsvarande verksamhet man jämför med svarar nej, exempelvis mellan barn och missbruk. Det kan finnas behov att internt kvalitetssäkra inmatningen för de olika ÖJ-områdena. Aktuell rutin för samordning med verksamheten ekonomiskt bistånd Aktuell rutin för samordning med verksamheten missbruk Aktuell rutin för samordning med verksamheten socialpsykiatri Aktuell rutin för samordning med verksamheten våld i nära relationer Aktuell rutin för samordning med verksamheten LSS/barn Aktuell rutin för samordning med verksamheten LSS/vuxna Aktuell rutin för samordning med verksamheten familjerätt Vansbro Nej Nej Nej Malung-Sälen Nej Nej Nej Nej Gagnef Nej Nej Nej Nej Nej Nej Leksand Nej Nej Nej Nej Rättvik Nej Nej Nej Orsa Nej Nej Nej Nej Älvdalen Smedjebacken Mora Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Falun Nej Nej Nej Nej Borlänge Nej Nej Nej Nej Nej Nej Säter Nej Nej Nej Hedemora Nej Nej Nej Nej Nej Avesta Ludvika Nej Nej Nej Nej Extern samverkan i enskilda ärenden En formaliserad och strukturerad samverkan i form av gemensamma skriftliga överenskommelser för hur samarbetet ska genomföras är ett medel att stärka stabilitet, förutsägbarhet och kontinuitet. Två nya områden finns med detta år, överenskommelse om samverkan med Kriminalvård och Migrationsverk.! En rad regionala överenskommelser har tagits fram inom den regionala stödstrukturen. Vid inmatningsträffen deltog åtta kommuner vilket syns i detta resultat. Vid detta tillfälle bestämdes en gemensam tolkning i dialog med Socialstyrelsen om vilka överenskommelser som stämmer in för denna indikator. 9

10 ? Hur väl kända är de regionala överenskommelser som finns? Implementering av antagna överenskommelser är ett ansvar och en utmaning för alla kommuner och samverkansparter. Extern samverkan i enskilda ärenden- hälsa Aktuell överenskommelse om samverkan med tandvård Aktuell överenskommelse om samverkan med mödravård Aktuell överenskommelse om samverkan med barnhälsovård Aktuell överenskommelse om samverkan med primärvård Aktuell överenskommelse om samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin Aktuell överenskommelse om samverkanmed barn- och ungdomsmedicin Vansbro Nej Nej Nej Nej Leksand Nej Nej Nej Nej Nej Nej Rättvik Orsa Älvdalen Nej Nej Aktuell överenskommelse om samverkanm ed barn- och ungdomshabilitering Malung- Nej Nej Nej Nej Nej Nej Sälen Gagnef Smedjebacken Mora Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Falun Borlänge Säter Hedemora Avesta Nej Ludvika Extern samverkan i enskilda ärenden - utbildning Extern samverkan i enskilda ärenden - kriminalitet Extern samverkan i enskilda ärenden migration Aktuell överenskommelse om samverkan med Aktuell överenskommelse om samverkan med Aktuell överenskommelse om samverkan med polis Aktuell överenskommelse om samverkan med Aktuell överenskommelse om samverkan med Migrationsverket förskola skola Kriminalvården Vansbro Nej Nej Malung-Sälen Nej Nej Nej Nej Gagnef Nej Nej Leksand Nej Nej Nej Rättvik Nej Nej Nej Orsa Nej Nej Nej Älvdalen Nej Nej Nej Smedjebacken Nej Nej Mora Nej Nej Nej Nej Nej Falun Nej Nej Nej Nej Nej Borlänge Nej Nej Nej Säter Nej Nej Nej Hedemora Nej Nej Nej Avesta Nej Nej Nej Ludvika Nej Nej Nej Nej Nej 10

11 Placerade barns utbildningsnivå Låga eller ofullständiga betyg från årskurs nio var i Social rapport 2010 den starkaste riskfaktorn för framtida psykosociala problem för placerade barn. Ett misslyckande i gymnasieskolan är en mycket viktig förklaringsfaktor till etableringssvårigheter på arbetsmarknaden. Högst är risken bland dem som aldrig påbörjar gymnasiet. Många av länets kommuner har inte sina siffror publicerade i öppna jämförelser på grund av för litet underlag. Kommunen kan själv efterfråga sina resultat via Inom Socialstyrelsen program för trygg och säker vård i familjehem och HVB finns en vägledning som bland annat ska ge stöd för samverkan mellan socialtjänst och skola. Utifrån denna vägledning är även regional rutin för samverkan framtagen (revideras under hösten 2015 och anpassas till nya BBIC).? Det reviderade BBIC tar fram en ny struktur för samverkan mellan socialtjänst och skola. Hur planerar ni för lokal implementering? Andel med behörighet till nationellt program på gymnasiet Andel som genomfört gymnasiet och har grundläggande behörighet till högskola Placerade hela åk 9, födda Placerade hela åk 9, födda i Sverige Placerade hela åk 9, födda i annat land Placerade hela åk 9, födda Placerade hela åk 9, födda i Sverige Placerade hela åk 9, födda i annat land Vansbro Malung-Sälen Gagnef Leksand Rättvik Orsa Älvdalen Smedjebacken Mora Falun Borlänge Säter Hedemora Avesta Ludvika Dalarna Riket 54 % 60 % x 39 % 39 % x 45 % 51 % x x x x 62 % 65 % x 47 % 44 % x 57 % 60 % 37 % 33 % 34 % x 55 % 57 % 39 % 28 % 28 % 25 % 11

12 Säker vård och omsorg BBIC ger socialtjänsten en struktur för att utreda, planera och följa upp beslutade insatser. Dalarna är ett av två län som har kommuner som ännu inte har implementerat BBIC. Placerade barn och unga har rätt att få information om barnkonventionen och sina rättigheter, vem som är socialsekreterare och information om IVO:s funktion berätta om missförhållanden.! Ludvika har fattat ett beslut om att införa BBIC och kommer att inleda implementering inom kort.? Att säkerställa att alla placerade barn får den information de behöver borde vara ganska enkelt. Säter är en av flera kommuner som ger varje barn som placeras en kasse fylld med bland annat de saker som efterfrågas i denna indikator, kanske ett lokalt förbättringsarbete? Handläggning Ordinarie licens Barns behov i centrum (BBIC) Trygghet och säkerhet för placerade barn Information till placerade barn om barnets rättigheter och kontaktuppgifter till ansvariga Vansbro Malung-Sälen Gagnef Leksand Rättvik Orsa Nej Älvdalen Smedjebacken Nej Mora Nej Falun Nej Borlänge Nej Säter Nej Hedemora Nej Nej Avesta Ludvika Nej Nej 12

13 Kunskapsbaserad vård och omsorg Handläggarnas kompetens För utförande av socialnämndens uppgifter ska det enligt 3 kap 3 andra stycket SoL finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. För handläggare inom den social barn- och ungdomsvården finns särskilda krav enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2014:7! Högskolan Dalarna ger möjlighet för de som inte har rätt behörighet att komplettera. Läs mer i PM från högskolan: PM.docx 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Handläggarnas kompetens, minst tre års erfarenhet av barnutredningar Handläggarnas kompetensutveckling Enligt SOSFS 2006:14 bör personalen få kontinuerligt stöd och handledning och utbildning i syfte att upprätthålla och utveckla den kompetensnivå som krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna. Vidare sägs att personalen genom vidareutbildning på magisternivå succesivt och planerat bör fördjupa sina kunskaper Att handlägga barnärenden är komplext och kräver många beslut. Personalen ställs inför svåra bedömningar. Att handläggarna har god tillgång till stödjande arbetsledning är en av flera förutsättningar för att säkerställa att verksamheten bedrivs rättssäkert, jämlikt och utifrån barnets bästa.! Högskolan Dalarna erbjuder sedan höstterminen 2013 magisterkurser med inriktning barn och unga. Socialstyrelsen fick under våren 2015 i uppdrag att ta fram två uppdragsutbildningar motsvarande 7,5 högskolepoäng. En påbyggnadsutbildning för socialsekreterare med minst två års erfarenhet i den sociala barn- och ungdomsvården och en ledarskapsutbildning för arbetsledare inom individ- och familjeomsorgen. 13

14 ? Staten har satsat medel på kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården med start 2013 och som planeras pågå till och med Det fanns även möjlighet att få medel för att göra en inventering av de lokala behoven. Hur har dessa medel använts och hur bygger man utifrån satsningen vidare på en strategisk kompetensutveckling inom verksamheten? Samlad plan för handläggarnas kompetensutveckling Individuella kompetensutvecklingsplaner för handläggarna Vansbro Nej Malung-Sälen Nej Nej Gagnef Nej Leksand Nej Nej Rättvik Nej Orsa Nej Nej Älvdalen Smedjebacken Nej Nej Mora Nej Falun Nej Nej Borlänge Nej Nej Säter Nej Nej Hedemora Nej Avesta Nej Ludvika Tillgång till arbetsledning Att handläggarna har god tillgång till stödjande arbetsledning är en av en av flera förutsättningar för att säkerställa att verksamheten bedrivs rättssäkert, jämlikt och utifrån barnets bästa. Att skapa goda förutsättningar för personalen kan dessutom öka möjligheten att behålla denna, vilket skapar kontinuitet som kan höja kvaliteten i verksamheten.! 2013 togs en rapport fram via SKL om stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård. Där lyfts förstärkt arbetsledarutveckling fram som ett av område som är värd mer uppmärksamhet. 14

15 VARJE HANDLÄGGARES TILLGÅNG TILL ARBETSLEDNING TIMMAR/VECKA 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Familjehemmens kompetensutveckling När ett barn placeras i familjehem ska nämnden lämna familjehemmet råd, stöd och annan hjälp. Sedan 2013 är kommunerna skyldiga att erbjuda familjehem den utbildning de behöver. Ett hem att växa i är en grundutbildning för jouroch familjehems som tagits fram av Socialstyrelsen.! Noterbart är att enbart de kommuner som har utbildare utbildade i Ett hem att växa i har genomfört grundläggande utbildning av familjehem, trots att alla kommuner kan anmäla sina familjehem till utbildningen.? I SOU 2014:3 Boende utanför det egna hemmet-placeringsformer för barn och unga föreslås det att socialnämnden inte får placera barn i familjehem som saknar grundläggande utbildning. Vad kommer det att innebära för er verksamhet? Samlad plan för familjehemmenskompetensutveckling Genomfört grundläggande utbildning till familjehem Vansbro Nej Nej Malung-Sälen Nej Nej Gagnef Nej Nej Leksand Rättvik Orsa Nej Nej Älvdalen Nej Nej Smedjebacken Nej Mora Nej Falun Borlänge Nej Säter Nej Nej Hedemora Nej Avesta Ludvika Nej 15

16 Systematisk bedömning Att använda standardiserade bedömningsinstrument för att kartlägga och bedöma barnets/den unges situation före respektive efter en insats är en viktig del för att skaffa sig dokumenterad kunskap om effekter av socialtjänstens insatser. Finns IT-stöd så underlättar det uppföljning och utvärdering inom verksamheten.! Med de nya resultatindikatorerna i BBIC kommer det finnas möjligheter att göra mätningar före, under och efter insats? Vad beror det på att man lyckats så bra att implementera systematiska bedömningsinstrument inom området missbruk? Kan barn och unga området dra nytta av dessa erfarenheter? Användning standardiserade bedömningsinstrument: Utagerande beteende Användning standardiserade bedömningsinstrument: Missbruk Användning standardiserade bedömningsinstrument: Föräldraförmåga Vansbro Nej Nej Malung-Sälen Nej Nej Gagnef Nej Nej Leksand Nej Nej Rättvik Nej Orsa Nej Nej Älvdalen Nej Nej Smedjebacken Nej Nej Mora Nej Nej Nej Falun Nej Nej Borlänge Nej Säter Nej Nej Hedemora Nej Nej Avesta Nej Nej Ludvika Nej Nej 16

17 Manualbaserade insatser i öppenvård Att erbjuda insatser på hemmaplan med god kvalitet kan vara ett alternativ till institutionsvård. Ökningen av strukturerade öppenvårdsprogram samt metodutvecklingen inom evidensbaserad praktik förstärker utvecklingen i den ritningen.! Uppmärksamma de rekommendationer som finns i nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende för personer under 18 år, exempelvis FFT (funktionell familjeterapi) och MST (multisystemisk terapi) Tillhandahåller manualbaserat föräldrastöd i grupp som biståndsbeslutad insats Tillhandahåller manualbaserat föräldrastöd i grupp som service insats Tillhandahåller manualbaserad psykosocial behandling som biståndsbeslutad insats Tillhandahåller manualbaserad stödgruppsverk -samhet som biståndsbeslutad insats Tillhandahåller manualbaserad stödgrupps verksamhet som service insats Vansbro Nej Nej Nej Nej Nej Malung-Sälen Nej Nej Nej Nej Nej Gagnef Nej Leksand Nej Rättvik Nej Nej Nej Nej Orsa Nej Älvdalen Nej Nej Nej Nej Nej Smedjebacken Nej Nej Nej Nej Mora Nej Nej Nej Nej Falun Nej Borlänge Nej Säter Nej Nej Nej Nej Hedemora Nej Nej Nej Avesta Nej Nej Nej Nej Ludvika Nej Nej Systematisk uppföljning för utveckling av insatser Att följa upp resultat av insatser i öppenvård och dygnsvård på gruppnivå är en del av det systematiska kvalitetsarbetet enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Systematisk uppföljning av insatser är ett utvecklingsområde för flertalet kommuner i länet och ett av de nationella fokusområdena för BoU-satsningen.! Under hösten 2015 kommer det reviderade BBIC att lanseras. En möjlighet för systematisk uppföljning av verksamheten byggs nu in i systemet med struktur-, process- och resultatindikatorer. Samtliga BBIC-kommuner kommer erbjudas möjlighet att vara med och testa utvalda indikatorer som ett led i att kvalitetssäkra arbetet med systematisk uppföljning med stöd av BBIC 17

18 ? En nationell kravspecifikation för IT-stöd för BBIC håller på att färdigställas via SKL, men när är verksamhetssystemen färdigutvecklade för att möjliggöra uttag av BBIC statistik? Använt resultat från systematiska uppföljningar för verksamhetsutveckling av insatser öppenvård Använt resultat från systematiska uppföljningar för verksamhetsutveckling av insatser i dygnsvård Vansbro Nej Malung-Sälen Nej Nej Gagnef Nej Leksand Rättvik Orsa Nej Nej Älvdalen Nej Nej Smedjebacken Nej Nej Mora Nej Nej Falun Nej Nej Borlänge Nej Nej Säter Nej Nej Hedemora Nej Nej Avesta Nej Nej Ludvika Nej Nej Tillgänglig vård och omsorg Området tillgänglighet omfattas i år av ett indikatorsområde, tillgänglighet utanför kontorstid. Dalarna femton kommuner har en gemensam socialjour, enligt uppgift från Borlänge kommun som är huvudman för verksamheten var alla femton kommuner anslutna hösten 2009.! Ett bra exempel på regional samverkan Socialjourverksamhet Vansbro Malung-Sälen Gagnef Leksand Rättvik Orsa Älvdalen Smedjebacken Mora Falun Borlänge Säter Hedemora Avesta Ludvika 18

19 19

20 20

RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2015

RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2015 RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2015 Rapporten sammanställd av: Maria Ekelöf, utvecklingsledare Region Dalarna, enheten för Utveckling, hälsa och välfärd

Läs mer

RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Missbruks- och beroendevården 2015

RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Missbruks- och beroendevården 2015 RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Missbruks- och beroendevården 2015 Rapporten sammanställd av: Sten Eriksson, utvecklingsledare Region Dalarna, enheten för Utveckling, hälsa och välfärd Juni 2015 Innehåll

Läs mer

Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård

Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård RAPPORT april 2014 Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård Resultat och förbättringsområden Sammanfattning För femte gången presenterar Socialstyrelsen öppna jämförelser av den

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

RAPPORT. ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Social barn- och ungdomsvård 2016

RAPPORT. ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Social barn- och ungdomsvård 2016 RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Social barn- och ungdsvård 2016 Rapporten sammanställd av: Britta Johnsson, utvecklingsledare Region Dalarna, enheten Utveckling, hälsa och välfärd Oktober 2016 Innehållsteckning

Läs mer

Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012

Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Om öppna jämförelser Öppna jämförelser för Barn- och ungdomsvården har gjorts av Socialstyrelsen sedan 2010.

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2015

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2015 Tjänsteskrivelse 2015-06-08 Socialnämnden Analys och kommentarer till Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2015 Bakgrund och ärendebeskrivning SKL och Socialstyrelsen genomför varje år olika

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården Nationella resultat och resultat Nässjö kommun Nytt för öppna jämförelser 2016 gemensam insamling Årets insamling har genomförts

Läs mer

Öppna jämförelser 2014 Social barn- och ungdomsvård. Nationella resultat och metod

Öppna jämförelser 2014 Social barn- och ungdomsvård. Nationella resultat och metod Öppna jämförelser 2014 Social barn- och ungdomsvård Nationella resultat och metod Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser

Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser Social barn- och ungdomsvård 2014 Sara Davidsson 1 FoU i Väst/GR Juni 2014 Foto omslag: Thinkstock Layout: Infogruppen GR FoU i Väst Göteborgsregionens

Läs mer

Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2014 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013

Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2014 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013 Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård resultat s kommun, inrapporterat 2013 Om öppna jämförelser Öppna jämförelser för Barn- och ungdomsvården har gjorts av Socialstyrelsen sedan 2010. Jämförelserna

Läs mer

Resultat av Öppna jämförelser inom barn- och ungdomsvården 2016

Resultat av Öppna jämförelser inom barn- och ungdomsvården 2016 Resultat av Öppna jämförelser inom barn- och ungdomsvården 2016 - I Nordvästkommunerna i Stockholms län Anna Svennblad Henrik Karlsson Rapport Innehåll Inledning... 1 Indikatorer i Öppna jämförelser...

Läs mer

Öppna jämförelser inom den sociala barn- och ungdomsvården 2015. elisabeth.melin@skl.se

Öppna jämförelser inom den sociala barn- och ungdomsvården 2015. elisabeth.melin@skl.se Öppna jämförelser inom den sociala barn- och ungdomsvården 2015 elisabeth.melin@skl.se ÖJ ansvar, samarbete/handlingsplan Socialstyrelsen regeringens ansvar utveckla ÖJ inom socialtjänsten (huvudfinansiär)

Läs mer

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Social barn- och ungdomsvård 2014

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Social barn- och ungdomsvård 2014 Arbetsrapport 2014:9 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Social barn- och ungdomsvård 2014 Tord Fredriksen Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Social barn- och ungdomsvård 2014 Tord

Läs mer

Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014

Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014 Individ- och familjeomsorg Ärendenr SON 2014/4 1 (5) Datum 16 januari 2014 Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014 Bakgrund Regeringen och Sveriges Kommuner och

Läs mer

Resultat av Öppna jämförelser Barn och ungdomsvård 2015 Nordvästkommunerna i Stockholms län

Resultat av Öppna jämförelser Barn och ungdomsvård 2015 Nordvästkommunerna i Stockholms län Resultat av Öppna jämförelser Barn och ungdomsvård 2015 Nordvästkommunerna i Stockholms län 2015-04-22 Christina B. Embretsen Innehåll 1. Inledning... 2 Viktiga resultat 2015... 3 Datainsamling... 4 Datainsamling

Läs mer

Redovisning Öppna Jämförelser Barn och Ungdom 2015

Redovisning Öppna Jämförelser Barn och Ungdom 2015 SOLNA STAD 2015-08-17 Socialförvaltningen SID 1 (7) Christina Enocson SN/2015:165 TJÄNSTESKRIVELSE, Redovisning Öppna Jämförelser Barn och Ungd 2015 Sammanfattning Öppna jämförelser är ett verktyg för

Läs mer

Öppna Jämförelser Sociala barn och ungdomsvården 2015 Regionrapport för Region Jönköpings län

Öppna Jämförelser Sociala barn och ungdomsvården 2015 Regionrapport för Region Jönköpings län Öppna Jämförelser Sociala barn och ungdomsvården 2015 Regionrapport för Region Jönköpings län 2015-04-21 Henrik Ahlgren, FoUrum, Kommunal utveckling 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Datainsamling

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Sociala barn och ungdomsvården 2014

Öppna Jämförelser Länsrapport Sociala barn och ungdomsvården 2014 Öppna Jämförelser Länsrapport Sociala barn och ungdomsvården 2014 2014-04-14 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 3 2.1 Datainsamling enkäter... 3 2.2 Tillförlitlighet och jämförbarhet... 3 3 Resultat...

Läs mer

BBIC och Socialstyrelsen 29 april 2013

BBIC och Socialstyrelsen 29 april 2013 BBIC och Socialstyrelsen 29 april 2013 Katarina Munier BBIC ett sätt s att stärka barns och ungas ställning Är ett nationellt system för utredning, planering och uppföljning av barn och unga upp till 21

Läs mer

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013.

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013. RAPPORT juni 2014 Analys av Öppna Jämförelser Brottsoffer Resultat och förbättringsområden Sammanfattning SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en tredje öppna jämförelser gällande Stöd till brottsoffer

Läs mer

RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2016

RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2016 RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2016 Rapporten sammanställd av: Maria Ekelöf, utvecklingsledare Region Dalarna, enheten för Utveckling, hälsa och välfärd

Läs mer

Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården Regional och lokal nivå SKL:s förslag SKL:s aktivitet Pågående arbete regionalt Nya förslag regionalt Uppdraget SKL ska verka för att ge kommunerna

Läs mer

RAPPORT. ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning

RAPPORT. ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Rapporten sammanställd av: Lisa Ask, utvecklingsledare Region Dalarna, enheten för Utveckling, hälsa och välfärd September

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Myntgatan 2 SE-791 51 Falun +46 (0)23 77 70 00 info@regiondalarna.se bg 5599-3331 org nr 222000-1446 www.regiondalarna.

MINNESANTECKNINGAR. Myntgatan 2 SE-791 51 Falun +46 (0)23 77 70 00 info@regiondalarna.se bg 5599-3331 org nr 222000-1446 www.regiondalarna. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(6) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-01-17 Uppstartsmöte 17 januari 2014, nätverk chefer för biståndshandläggare LSS. Regionalt utvecklingsarbete

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

Stärkt skydd för barn och unga HANDLINGSPLAN FÖR DEN SOCIALA BARN- OCH UNGDOMSVÅRDEN

Stärkt skydd för barn och unga HANDLINGSPLAN FÖR DEN SOCIALA BARN- OCH UNGDOMSVÅRDEN Stärkt skydd för barn och unga HANDLINGSPLAN FÖR DEN SOCIALA BARN- OCH UNGDOMSVÅRDEN Konkreta förslag för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården Det är kommunerna som via den sociala barn- och

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer Nationella resultat och resultat Nässjö kommun Nytt för öppna jämförelser 2016 gemensam insamling Årets insamling har genomförts genom

Läs mer

Barnen allas ansvar - Se tolka agera Vänersborg 9 mars 2011. ing-marie.wieselgren@skl.se. www.skl.se/psynk

Barnen allas ansvar - Se tolka agera Vänersborg 9 mars 2011. ing-marie.wieselgren@skl.se. www.skl.se/psynk Barnen allas ansvar - Se tolka agera Vänersborg 9 mars 2011 ing-marie.wieselgren@skl.se www.skl.se/psynk Det är inte så lätt att vara ung barn eller ungdom.. Filmen om Maya. www.skl.se/psynk Mera skyddsfaktorer

Läs mer

Stärkt skydd för barn och unga Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården 2015-09-29

Stärkt skydd för barn och unga Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården 2015-09-29 Stärkt skydd för barn och unga Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Driver våra medlemmars intressen

Läs mer

RAPPORT. ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård

RAPPORT. ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård Rapporten sammanställd av: Marit Raninen Lundin, utvecklingsledare Katarina Johansson, utvecklingsledare Region Dalarna, enheten

Läs mer

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013 Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013 Om öppna jämförelser ekonomiskt bistånd Öppna jämförelser kring ekonomiskt bistånd har gjorts sedan 2011, detta

Läs mer

Analys av Öppna Jämförelser av missbruks- och beroendevård

Analys av Öppna Jämförelser av missbruks- och beroendevård RAPPORT juni 2014 Analys av Öppna Jämförelser av missbruks- och beroendevård Resultat och förbättringsområden Sammanfattning Varje år genomför SKL och Socialstyrelsen öppna jämförelser gällande Missbruks

Läs mer

Regional rapport Öppna Jämförelser av ekonomiskt bistånd 2013

Regional rapport Öppna Jämförelser av ekonomiskt bistånd 2013 Arbetsrapport 2014:3 Regional rapport Öppna Jämförelser av ekonomiskt bistånd 2013 Tord Fredriksen Regional rapport Öppna Jämförelser av ekonomiskt bistånd 2013 Tord Fredriksen Arbetsrapport 2014:3 FoU

Läs mer

Avvikelsehantering inom socialtjänsten

Avvikelsehantering inom socialtjänsten Avdelningen för socialtjänst Sida 1 (5) 2014-04-22 Handläggare: Kristina Svärling 08 508 18 080 Till Farsta stadsdelsnämnd 2014-05-22 Avvikelsehantering inom socialtjänsten Yttrande över rapport från Stadsrevisionen

Läs mer

Hur analyserar du din kommun? Analysguide i fyra steg med utgångspunkt i utvärderingen Vård och omsorg om placerade barn

Hur analyserar du din kommun? Analysguide i fyra steg med utgångspunkt i utvärderingen Vård och omsorg om placerade barn Hur analyserar du din kommun? Analysguide i fyra steg med utgångspunkt i utvärderingen Vård och omsorg om placerade barn De fyra stegen 1. Identifiera förbättringsområden! 2. Vad kan vi lära av utvecklingen

Läs mer

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer

Läs mer

Regiontabeller Fysisk hälsa

Regiontabeller Fysisk hälsa 1 Bra eller mycket bra hälsa Mora Orsa Älvdalen 2004/05 68 63,2-73,0 61 56,4-65,6 64 60,8-67,6 17 570 2008 68 62,9-73,4 67 61,6-71,9 68 64,1-71,5 17 340 2010 75 69,6-80,2 63 * 57,8-68,1 69 65,6-73,0 17

Läs mer

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård

Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johan Karlsson Administrativa enheten +46155245000 2016-05-19 NSV16-0024-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för samverkan kring socialtjänst

Läs mer

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2014. Del 1. God kvalitet i verksamheten resultat, metod och indikatorer

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2014. Del 1. God kvalitet i verksamheten resultat, metod och indikatorer Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2014 Del 1. God kvalitet i verksamheten resultat, metod och indikatorer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Regionalt styrdokument för samverkan mellan Kalmar läns kommuners socialtjänst 2017

Regionalt styrdokument för samverkan mellan Kalmar läns kommuners socialtjänst 2017 Fastställd 2017-01-20 Regionalt styrdokument för samverkan mellan Kalmar läns kommuners socialtjänst 2017 REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE-391 27

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Myntgatan 2 SE-791 51 Falun +46 (0)23 77 70 00 info@regiondalarna.se bg 5599-3331 org nr 222000-1446 www.regiondalarna.

MINNESANTECKNINGAR. Myntgatan 2 SE-791 51 Falun +46 (0)23 77 70 00 info@regiondalarna.se bg 5599-3331 org nr 222000-1446 www.regiondalarna. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2013-11-27 Uppstartmöte 2013-11-26, chefsnätverk för LSS-verksamhet i Dalarna. Regionalt utvecklingsarbete

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som rör barn och unga

Socialstyrelsens författningssamling. Personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som rör barn och unga SOSFS 2006:14 (S) Allmänna råd Personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som rör barn och unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS)

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. - Handlingsplan 2015-2016

Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. - Handlingsplan 2015-2016 Sida 1(8) Vård,omsorg, e-hälsa och folkhälsa, Nya Perspektiv Birgitta Svensson, 054-701 11 35 Birgitta.svensson@regionvarmland.se Karin Thyselius 054-701 1134 Karin.thyselius@regionvarmland.se Datum 2015-03-17

Läs mer

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Stöd till brottsoffer 2014

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Stöd till brottsoffer 2014 Arbetsrapport 2014:11 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Stöd till brottsoffer 2014 Tord Fredriksen Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Stöd till brottsoffer 2014 Tord Fredriksen Arbetsrapport

Läs mer

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun Om öppna jämförelser Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevården har gjorts av Socialstyrelsen sedan 2009. Öppna jämförelser

Läs mer

Om systematisk uppföljning. inom den sociala barn- och ungdomsvården

Om systematisk uppföljning. inom den sociala barn- och ungdomsvården Om systematisk uppföljning inom den sociala barn- och ungdomsvården Vad innebär det? Systematisk uppföljning och utvärdering av verksamheten verksamhetsuppföljningen utgör kärnan i det förbättringsarbete

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

Familjehemsplacerade barn

Familjehemsplacerade barn Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-05-05 Handläggare Ann Gardeström Telefon: 08-50825411 Till Socialnämnden Familjehemsplacerade barn

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevården 2015. Carolina Björkman SKL Charlotta Fondén Socialstyrelsen

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevården 2015. Carolina Björkman SKL Charlotta Fondén Socialstyrelsen Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevården 2015 Carolina Björkman SKL Charlotta Fondén Socialstyrelsen SYFTE stimulera till kunskapsutveckling med god kvalitet MÅL verksamhetsförbättringar som kommer

Läs mer

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013 Öppna jämelser stöd till brottsoffer resultat s kommun, inrapporterat Om öppna jämelser hemlöshet Öppna jämelser kring stöd till brottsoffer genomdes sta gången 2012. Jämelserna bygger på resultat från

Läs mer

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare 023-77 70 77 britta.johnsson@regiondalarna.se Datum 2013-12-04 Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 Närvarande: Tina Jäderbrant (punkt 1-7, 10, 11), Gunilla

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Dalarnas län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Dalarnas län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Dalarnas län Johan Kreicbergs Våren 2009 Dalarna Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevården 2015. Carolina Björkman, SKL

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevården 2015. Carolina Björkman, SKL Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevården 2015 Carolina Björkman, SKL SYFTE stimulera till kunskapsutveckling med god kvalitet MÅL verksamhetsförbättringar som kommer brukaren till gagn Öppna jämförelser

Läs mer

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar Bakgrund *Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade har bestämmelser om att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

21/16 Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård

21/16 Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-27 NSV16-0024-3 21/16 Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård Diarienummer: NSV16-0024

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Öppna jämförelser 2015 Social barn- och ungdomsvård. Guide för att tolka resultaten

Öppna jämförelser 2015 Social barn- och ungdomsvård. Guide för att tolka resultaten Öppna jämförelser 2015 Social barn- och ungdomsvård Guide för att tolka resultaten Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Information om statsbidrag till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barnoch ungdomsvården

Information om statsbidrag till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barnoch ungdomsvården Regler och tillstånd Christina Bohman Karlsson christina.bohman@socialstyrelsen.se 2013-06-27 Dnr 9.1-27996/2013 1(5) Information om statsbidrag till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barnoch

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Öppna jämförelser för socialtjänst och hemsjukvård

Öppna jämförelser för socialtjänst och hemsjukvård Öppna jämförelser för socialtjänst och hemsjukvård Västerås 2014 05 22 2014 05-22 Inom vilka områden publiceras Öppna jämförelser? Öppna jämförelser finns idag för: Hälso-och sjukvården, Läkemedel, Cancer,

Läs mer

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014 Arbetsrapport 2014:13 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014 Tord Fredriksen Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning

Läs mer

Vikten av att ta fram kunskapsbaserade analyser av gruppen unga vuxna och en strategi för arbetet framåt

Vikten av att ta fram kunskapsbaserade analyser av gruppen unga vuxna och en strategi för arbetet framåt SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-08-08 Handläggare: Christina Högblom Telefon: 08 508 25 606 Till Socialnämnden Vikten av att ta fram

Läs mer

(8) Ev. sammanfattning och reflektion: En av de 11 kommunerna har svarat vet ej då ansvaret låg i annan nämnd.

(8) Ev. sammanfattning och reflektion: En av de 11 kommunerna har svarat vet ej då ansvaret låg i annan nämnd. 11-11-02 1 (8) Sammanställningsunderlag från länen om systematisk dokumentation och uppföljning (verksamhetsuppföljning) av barn och unga placerade i familjehem eller HVB Sammanställda uppgifter från:

Läs mer

Öppna jämförelser 2014 Stöd till brottsoffer. Nationella resultat, metod och indikatorer

Öppna jämförelser 2014 Stöd till brottsoffer. Nationella resultat, metod och indikatorer Öppna jämförelser 2014 Stöd till brottsoffer Nationella resultat, metod och indikatorer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Metodbeskrivning. Öppna jämförelser Social barn- och ungdomsvård 2012

Metodbeskrivning. Öppna jämförelser Social barn- och ungdomsvård 2012 Metodbeskrivning Öppna jämförelser Social barn- och ungdomsvård 2012 Innehåll Metod... 3 Vad kan vi utläsa av öppna jämförelser... 3 Metod... 3 Presentation... 5 Kvalitetsaspekter och indikatorer... 5

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2012 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2012 Övergångar till arbete fortfarande större än i riket i genomsnitt Under oktober påbörjade drygt 1 600 av alla som

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3 RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Särskilda förutsättningar... 3 2.1 Barns behov i centrum - BBIC... 3 2.2 Evidensbaserad praktik... 3 3 Jourhem...

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Dalarnas län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Dalarnas län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Dalarnas län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Dalarnas län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Falun, september 2008. Ann Christin Jonell Region Dalarna Myntgatan 2, 791 51 Falun www.regiondalarna.se

Falun, september 2008. Ann Christin Jonell Region Dalarna Myntgatan 2, 791 51 Falun www.regiondalarna.se Resultat av enkät om miljönämnder och miljö- och byggnadsnämnder i Dalarna 28 Utformning av enkäter, bearbetning av resultatet samt sammanställning av rapporten har gjorts av Region Dalarna. Landstinget

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa Socialdepartementet Utdrag Protokoll I:10 vid regeringssammanträde 2011-06-22 S2006/9394/FS (delvis) S2008/2827/FS (delvis) S2008/7907/FS (delvis) S2011/6057/FS Godkännande av en överenskommelse om intensifierat

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården 2010 2014 2 Innehåll Bakgrund 5 Syfte och mål 5 Målgrupper 5 Avgränsningar 5 Nuläge 6 Tillgång till data 6 Indikatorer

Läs mer

Kvalitetsberättelse för år 2014 individ-och familjeomsorgen

Kvalitetsberättelse för år 2014 individ-och familjeomsorgen Väsby välfärd, individ-och familjeomsorgen 2015-01-26 Kvalitets-och utvecklingsledare Carin Erlandh Engman 08-590 795 10 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2015:17 carin.erlandengman@upplandsvasby.se Kvalitetsberättelse

Läs mer

Revisionsrapport. Familjehem. Lekebergs kommun. Inger Kullberg Cert. kommunal revisor November 2011

Revisionsrapport. Familjehem. Lekebergs kommun. Inger Kullberg Cert. kommunal revisor November 2011 Revisionsrapport Familjehem Lekebergs kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag och revisionsfråga

Läs mer

- stöd för analys och förbättring

- stöd för analys och förbättring Öppna jämförelser - stöd för analys och förbättring Västerås, 22 maj 2014 mia.ledwith@skl.se Öppna jämförelser väcker känslor Lita på Förstå Använda Öppna jämförelser signalsystem fokus på kvalitet och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2012 2012-05-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2012 Omsättningen till arbete lägre än för ett år sedan, men bland ungdomar är Dalarna i topp i riket Under april påbörjade

Läs mer

Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa

Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa Innehållsförteckning Inledning... 1 Metod... 1 Svarsfrekvens... 1 Variabelförklaring... 3 Statistik och tolkning... 4 Kalibreringsvikt... 4 Stratifiering

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av juli 2012 2012-08-17 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av juli 2012 Fler till arbete än för ett år sedan Under juli påbörjade drygt 1 500 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument STÄRKT SKYDD FÖR BARN OCH UNGA

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument STÄRKT SKYDD FÖR BARN OCH UNGA Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument STÄRKT SKYDD FÖR BARN OCH UNGA ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-12-01, 312 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2017-01-01 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Trygg och säker vård i familjehem och HVB

Trygg och säker vård i familjehem och HVB Trygg och säker vård i familjehem och HVB Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende Antal barn och

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Stärkt skydd för barn och unga Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

Stärkt skydd för barn och unga Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården Stärkt skydd för barn och unga Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården Skydda och stödja barn som far illa ett viktigt och svårt uppdrag One fundamental change that is needed is for all to

Läs mer

Hela Dalarna Cyklar utmaningen

Hela Dalarna Cyklar utmaningen Projektredovisning till Trafikverket Hela Dalarna Cyklar utmaningen Syfte Syftet med Hela Dalarna Cyklars cykelutmaning är att locka fler att cykla mer - för hälsa, miljö och plånbok. Att genom samverkan

Läs mer

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2014 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2014

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2014 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2014 Öppna jämelser stöd till brottsoffer resultat s kommun, inrapporterat Om öppna jämelser hemlöshet Öppna jämelser kring stöd till brottsoffer genomdes sta gången 2012. Jämelserna bygger på resultat från

Läs mer

Minnesanteckningar nätverk chefer för biståndshandläggare 17 okt 2014.

Minnesanteckningar nätverk chefer för biståndshandläggare 17 okt 2014. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-10-17 Minnesanteckningar nätverk chefer för biståndshandläggare 17 okt 2014. Närvarande: Lotta

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landsting/kommun är reglerad i. HSL (8b) och SoL (5a.9a)

Överenskommelse om samverkan mellan landsting/kommun är reglerad i. HSL (8b) och SoL (5a.9a) Överenskommelse om samverkan mellan landsting/kommun är reglerad i HSL (8b) och SoL (5a.9a) Målgrupper 1. Föräldrar/gravida med missbruk/beroende samt deras barn (inkl. det väntade barnet) 2. Ungdomar

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Brottsoffer våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Brottsoffer våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Brottsoffer våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012 2012-06-03... 1 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Datainsamling... 4 2.2 Tillförlitlighet... 4 3

Läs mer

Företagsamheten 2011 Dalarnas län

Företagsamheten 2011 Dalarnas län Företagsamheten 2011 Dalarnas län FEBRUARI 2011 Sammanfattning 2010 var ett bra år för företagsamheten i Dalarna. Under året ökade antalet företagsamma personer med cirka 450 personer, det vill säga en

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 Omsättningen till arbete minskar men är på samma nivå som i januari Under februari påbörjade drygt 1 394 av alla

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer