SAMARBETE PÅ SVENSKA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMARBETE PÅ SVENSKA"

Transkript

1 SAMARBETE PÅ SVENSKA MELLAN HÖGSKOLOR I HELSINGFORS En översikt över pågående samarbetsformer och samarbetsidéer utgående från Arcada-Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors universitet, Svenska handelshögskolan och Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Underlag för RHH-seminarium

2 INNEHÅLL: Förord 2 1. Svensk högskoleutbildning i Helsingfors en översikt 4 2. Samarbete som RHH-högskolorna deltar i inom undervisningen Allmänna studier Agrikultur- och forstvetenskaper Ekonomiska vetenskaper De humanistiska vetenskaperna Filosofi Historia Litteratur Språk Tvärvetenskapliga områden Juridik Medicin och hälsovård Medier och kommunikation Naturvetenskap och matematik Biologi Fysik Geografi Kemi Matematik Pedagogik Samhällsvetenskaper och det sociala området Teknik Förberedande av Bologna / Gemensamma MA-program Sammanfattning / Diskussion Studenternas rörlighet Fortbildning för personalen / Stödfunktioner Öppna universitetet/ Öppna yrkeshögskolan Fortbildning / Vuxenutbildning Övrigt samarbete på svenska Nätbaserad undervisning 7.2 Marknadsföring och rekrytering BILAGOR

3 Förord Föreliggande rapport är utfört på uppdrag av RHH, Rektorsdelegationen för högskoleutbildningen i Helsingfors. RHH:s verksamhet grundar sig på ett avtal, som ingicks den 21 januari 2003 mellan rektorerna för Helsingfors universitet, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Svenska Handelshögskolan och Arcada Nylands svenska yrkeshögskola, samt den av HU:s prorektorer som är ansvarig för det svenskspråkiga utbudet. Avtalet inbjuder även andra tvåspråkiga institutioner, som utsett någon på rektorsnivå att särskilt ansvara för den svenskspråkiga undervisningen, att delta på lika villkor. Syftet med RHH:s verksamhet är att stärka det svenskspråkiga utbildnings- och informationssamarbetet mellan Helsingforsområdets tvåspråkiga och svenskspråkiga högskolor. Fr.o.m. januari 2004 har RHH ett enmannasekretariat, som är förlagt till Hanken. Som del av RHH:s verksamhet bör denna rapport ses som en del av ett större sammanhang, och två delvis överlappande regionala strategier. RHH uppstod som del av universitetens och yrkeshögskolornas gemensamma strategi för metropolregionen, som ett sätt att samordna den svenskspråkiga verksamheten i området. RHH:s verksamhet utgör därmed en del av, och är ett uttryck för, hela metropolregionens målsättningar gällande tvåspråkigheten och den svenskspråkiga högskoleverksamheten i Helsingforsområdet. Som Finlands största svenska studieort har Helsingfors en självklar och central roll att spela i utvecklingen av studieutbudet på svenska. Frågan om hur de två- och svenskspråkiga högskolorna i området samordnar sin verksamhet och genom samarbete kan stöda varandra är därmed väsentlig. Samtidigt bör RHH:s verksamhet ses som en del av strävandena inom den svenskspråkiga högskolesektorn i hela s.k. Svenskfinland. Här utgör Samordningsdelegationens arbete och strategirapport viktiga hörnstenar. Genom föreliggande rapport önskar RHH bidra till en utveckling av samordningen och samarbetet mellan två- och svenskspråkiga högskolor i Helsingfors. På basis av information och uttalanden samlade av undervisnings- och annan personal vid de involverade högskolorna, är arbetet tänkt som ett första försök att överblicka olika former av samarbete som pågår i dag. Rapporten är inte uttömmande, och det finns en risk för att projekt inte alltid återges precis som de genomförs. Rapporten är inte heller tänkt att ge några klara svar eller strategier för den framtida utvecklingen. Den information och de kommentarer som framkommer i rapporten baserar sig på enskilda medverkandes uppgifter och synvinklar, inte på linjedragningar av de enskilda högskolorna, eller på enheters officiella ställningstaganden. Däremot hoppas RHH att rapporten ska väcka intresse bland undervisnings- och annan högskolepersonal, och fungera som ett underlag för en vidare diskussion och utveckling av samarbete. Samtidigt hoppas RHH på att kunna bidra till att identifiera öppningar till nya lösningar och samarbetsmöjligheter. Liksom många påpekat under arbetets gång utgör samarbete inget självändamål. Som det framgår ur rapporten är samarbete resurskrävande, både i frågan om finansiella och personella resurser. Men samtidigt vittnar erfarenheter om hur gemensamma kraftansträngningar kan bidra till en positiv utveckling för den enskilda individen, den enskilda högskolan, samt regionen som helhet. Det är dessa positiva effekter som 2

4 RHH eftersträvar och önskar understöda, i samklang med de strategier för långsiktig regional utveckling som högskolorna i Helsingforsregionen utgör en del av. Prorektor Thomas Wilhelmsson Rektor Marianne Stenius Rektor Henrik Hägglund Rektor Henrik Wolff Projektkoordinator och sekreterare Lia Markelin 3

5 1. Svensk högskoleutbildning i Helsingfors en översikt I Helsingforsområdet finns det sju svensk- eller tvåspråkiga universitet och två svensk- eller tvåspråkiga yrkeshögskolor. Det enda svenskspråkiga universitetet i regionen - Svenska handelshögskolan - ansvarar för den ekonomisk-merkantila utbildningen. 1 Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet erbjuder, som en fristående svenskspråkig enhet inom Helsingfors universitet, undervisning i samhällsvetenskapliga och journalistiska ämnen. I övrigt erbjuder Helsingfors universitet med bl.a. sina 27 lagstadgade professorstjänster för undervisning på svenska, undervisning på svenska inom centrala ämnen (se bilaga 1). Till de övriga tvåspråkiga universiteten hör enligt universitetslagen ( /645) Bildkonstakademin, Konstindustriella högskolan, Sibelius-Akademin, Teaterhögskolan och Tekniska högskolan. Av de universitet som är belägna i huvudstadsregionen ansvarar Helsingfors universitet (inklusive Svenska social- och kommunalhögskolan), Konstindustriella högskolan, Sibelius-Akademin, Svenska handelshögskolan, Teaterhögskolan samt Tekniska högskolan tillsammans med Åbo Akademi för att ett tillräckligt antal personer med kunskaper i svenska kan utbildas för landets behov. Den enda svenskspråkiga yrkeshögskolan med huvudsäte i regionen är Arcada Nylands svenska yrkeshögskola. I tillägg erbjuder Helia, Helsingfors yrkeshögskola för företagsekonomi, vid sin enhet i Borgå svenskspråkiga utbildningsprogram i företagsekonomi och turism. Nedanstående tabeller ger en översikt över fördelningen av studerande mellan de olika högskolorna och ämnesområdena. Uppgifterna har meddelats från högskolorna. 1 De sju institutionerna finansiell ekonomi och ekonomisk statistik, företagsledning och organisation, handelsrätt, marknadsföring och företagsgeografi, nationalekonomi, redovisning, samt språk och kommunikation indikerar studieutbudet vid högskolan 4

6 Tabell 1. Översikt över antalet inskrivna vid de svenska högskolorna samt antalet inskrivna svenskspråkiga studerande vid de tvåspråkiga högskolorna i Helsingforsområdet, okt/dec Högskolorna representerade inom RHH Alla Närvaroanmälda (BA/MA) Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Helsingfors universitet inkl. Svenska social- och kommunalhögskolan vid HU (469) (442) Svenska handelshögskolan (Helsingfors campus) Summa Högskolorna inte representerade inom RHH Bildkonstakademin 15 7 Helia (svenskspråkiga programmen) Konstindustriella högskolan Sibeliusakademin Teaterhögskolan Tekniska högskolan Ca Summa TOTALT Av vilka 299 personer forskarstuderande och 102 övriga examnesstuderande. Av vilka 159 personer forskarstuderande Enligt situationen ; i siffran alla ingår sådana studerande som kan ha utexaminerats samma år. Av vilka 4 postgraduala Antalet registrerade som svenskspråkiga för grundexamen läsåret Det verkliga antalet svenskspråkiga antas vara större. 2 Dessa siffror inkluderar de svensk- eller tvåspråkiga yrkeshögskolor och universitet som har sitt huvudcampus i Helsingforsregionen. 5

7 Tabell 2. Antalet inskrivna och närvaroanmälda studerande för grundexamen (YH-, kandidat- eller magisternivå) per utbildningsprogram eller ämne vid de svenska högskolorna i Helsingfors, samt antalet inskrivna närvaroanmälda svenskspråkiga studerande för grundexamen vid HU per ämnesområde Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Teknik och kommunikation 360 Handel och administration 274 Turism-, kosthålls-, och ekonomibranschen 103 Social- och hälsovårdsbranschen 468 Kultur / media 154 Degree Programmes (på engelska) 223 Totalt Svenska handelshögskolan (Helsingfors campus) De svenskspråkiga huvudämnena M.Sc. program (på engelska) 118 Totalt Helsingfors universitet (inkl. SSKH) Agrikultur- och forstvetenskap 69 Farmaci 27 Humaniora 399 Juridik 188 Medicin 134 Naturvetenskap 300 Odontologi 3 Pedagogik 104 Psykologi 12 Samhällsvetenskap 646 Teologi 20 Veterinärmedicin 17 Totalt Totalt utan SSKH Svenska social- och kommunalhögskolan vid HU (enligt huvudämne) Journalistik 116 Rättsvetenskap 4 Socialpsykologi & psykologi 44 Socialt arbete & socialpolitik 111 Sociologi 71 Statskunskap med förvaltning 96 Totalt 442 6

8 Tabell 3. Antalet närvarande svenskspråkiga studerande för examen (inkl. lic. & doktorsexamen) vid Helsingfors universitet (inklusive SSKH) Ämne Procent av Antal samtliga stud. inom ämnet Agrikultur- forstvetenskap 2,7 % 82 Farmaci 3,9 % 31 Humaniora 5,9 % 473 Juridik 9,0 % 221 Medicin 10,5 % 254 Naturvetenskap 4,8 % 368 Odontologi 1,4 % 4 Pedagogik 3,7 % 121 Psykologi 2,7 % 15 Samhällsvetenskap 15,2 % 689 Teologi 1,3 % 24 Veterinärmedicin 5,2 % Samarbete som RHH-högskolorna deltar i inom undervisningen Det är inte lätt att definiera svenskt samarbete i Helsingfors. Beroende på hur man ser på rollen av samarbete, eller vad man ser att samarbete ger eller bör ge, kan olika former av samarbete ses som relevanta för de i Helsingfors belägna svensk- och tvåspråkiga högskolornas verksamhet och studerande. Utgångspunkten i föreliggande text är att samarbete på svenska i Helsingfors i frågan om undervisning innebär att minst två parter belägna i Helsingforsområdet är involverade i samarbetet, och att samarbetet försiggår på svenska. Med undervisning menas grundundervisningen, dvs. undervisning för YH-, kandidat- eller magisterexamen. Däremot inleddes arbetet med en bredare eller mindre strikt definition på samarbete, vilket gav upphov till mångsidig, om något ojämn, information. Det har inte alltid varit lätt att exkludera information som kan anses intressant i sammanhanget - som t.ex. samarbete inom HU, vilket i flera fall inkluderats i rapporten ifall det nämnts av institutionen. Andra vad som bedömts som för sammanhanget intressanta uppgifter har satts i fotnoter. Det finns också en risk för att en del av de uppgifter som nämns inbegriper aktiviteter som de facto försiggår på annat språk än svenska. Utredaren hoppas att läsaren har överseende med de ojämnheter som förekommer i texten på grund av dessa avgränsnings- och definitionssvårigheter. Understrykas bör också att endast personal vid de högskolor som hittills är medlemmar av RHH har tillfrågats om information för rapporten, vilket var ett resultat av en nödvändig avgränsning. I första hand gick förfrågan till professorer och prefekter, i vissa fall även till annan lärarpersonal. Information har samlats in via e- post, per telefon och via personliga visiter. Liksom understryks i förordet går rapporten inte ut för att vara uttömmande, utan är tänkt som ett underlag för 7

9 diskussion och ett hjälpmedel i en pågående process. Eventuella feltolkningar tar utredaren ensamt ansvar för. 2.1 Allmänna studier Vid SSKH ingår i helheten allmänna studier grundkurser i språk (se nedan), IT, statistik, vetenskapsteori, samt en kurs om politik och förvaltning i Finland. Kursen i politik och förvaltning sköts med SSKH:s egna lärarkrafter, medan IT, statistik och vetenskapsteori sköts på timlärarbasis. Några av timlärarna i statistik har under de senaste åren kommit från Hanken, och nuvarande timläraren från Hanken sköter undervisningen vid SSKH utanför den egna tjänsten. Ett mer officiellt samarbete mellan högskolorna på området skulle enligt nuvarande läraren från Hanken vara en god idé, eftersom det verkar finnas en allmän brist på personer som kan åta sig timundervisning i statistik på svenska. För att samarbetet skulle ha förutsättningar att lyckas krävs dock fler tjänster för ändamålet, t ex vid Hanken, kommenterar hon. 3 Fr.o.m. hösten 2004, för ca tre år framåt, delar SSKH och HU:s statsvetenskapliga fakultet på en lärare i forskningsmetodik, som främst koncentrerar sig på de kvantitativa metoderna. Enligt en kommentar från SSKH kunde ett samarbete inom IT-undervisningen med Hanken också vara intressant. Uppbyggnaden av allmänna studier inom HU i övrigt varierar. Närmare hur dessa är organiserade eller tillgodosedda för svenskspråkiga studerande har utredaren inte lyckats utreda. Däremot förekommer gemensamma kurser i språk med hjälp av den s.k. Språkalliansen (se nedan). Kurser i metodik och vetenskapligt skrivande på svenska har även tidvis ordnats i samarbete med flera institutioner vid HU. Vid Hanken består de allmänna studierna av grundkurser i de olika realämnen som undervisas vid högskolan. Vissa kurser är dock mindre specialiserade, så som informationsbehandlingens grunder, i vilken ingår undervisning för nivå A för det s.k. datorkörkortet. Vid Arcada finns det egentligen inte studier som definieras som allmänna, så vitt utredaren erfar. Varje utbildningsprogram har sina egna helheter beroende på behoven inom just detta program. 2.2 Agrikultur- och forstvetenskaper HU:s agrikultur- och forstvetenskapliga fakultet hade i mars 2004 en svenskspråkig professor (ämnet lantbrukets företagsekonomi), samt en assistent i skogsbrukets logistik. Den andra svenskspråkiga professuren vid fakulteten är när rapporten skrivs lediganslagen. Fakulteten har inget institutionaliserat samarbete på svenska med de 3 En tjänst ger kontinuitet i undervisningsarbetet medan timundervisning inte på samma sätt sporrar läraren att satsa på utvecklingen av kurserna. Vad gäller möjligheterna för gemensam lektor i statistik, antydde nuvarande timläraren vid SSKH att hon själv möjligen kunde vara intresserad av en sådan tjänst. En "pool-lektors" möjlighet till utveckling och tillgång till växelverkan med andra likasinnade i en stimulerande forskningsinriktad miljö måste däremot beaktas, påpekade hon, annars blir undervisningen lidande på långsikt. T.ex. Hanken sågs därför som en bra "bas" för en dylik lärare, eftersom där redan finns en välfungerande statistikinstitution. (Se även kommentarer under Ekonomiska vetenskaper) 8

10 övriga högskolorna i Helsingforsområdet så vitt utredaren erfar. 4 Professorn i lantbrukets företagsekonomi har fortlöpande kontakt till Svenska social- och kommunalhögskolan, och har hållit föreläsningar inom ramen för SSKH:s miljöblock. Inom ramen för JOO verkar en del studerande läsa bl.a. marknadsföring på Hanken. Intresse kunde ev. även finnas mot Tekniska högskolan, i synnerhet vad gäller ämnet produktionsekonomi. Inom universitetet kunde en gemensam grundkurs i biologi på svenska tillsammans med biologin te sig intressant, menar man från Agro-forst, men kurserna vid bio- och miljöinstitutionen ser ut att vara rätt specialiserade. Med hjälp av de s.k. svenska pengarna 5 planerar fakulteten att under läsåret ordna tre kurser på svenska, i nationalekonomi (mikro-/makroekonomi), statistik och vetenskapligt skrivande respektive. Det finns även planer på att ha ett övningsarbete i kemi på svenska i samband med grundkursen i kemi. Dessa är tänkta som gemensamma kurser för svenskspråkiga studerande vid alla fakulteter belägna i Vik. 6 För att kunna erbjuda svenskspråkiga seminariegrupper har även proseminarie- och laudaturseminariegrupper sammanslagits från flera huvudämnen vid fakulteten Ekonomiska vetenskaper Inom det ekonomisk-merkantila området samarbetar dels Hanken och Arcada, och dels universiteten och yrkeshögskolorna separat. Mellan Hanken och Institutionen för företagsekonomi vid Arcada verkar det försiggå ett visst kontinuerligt samarbete genom lärarutbyte, både i form av gästföreläsningar och i form av kurser. I synnerhet 4 Ett kontinuerligt samarbete sker däremot med Yrkeshögskolan Sydväst och agrologstudierna där. Bl.a. ordnar fakulteten en intensivkurs öppen för bägge högskolors studerande, som ett sätt att fånga upp yrkeshögskolestuderande som skulle vara intresserade av fortsatta studier vid universitetet. Yrkeshögskolan och universitetet försöker också undvika en konkurrens på påbyggnads- eller magisternivå genom att skräddarsy agrologernas program för att underlätta fortsatta studier vid universitetet. 5 De s.k. svenska pengarna eller tvåspråkighetspengarna vid HU uppstod år 2001 som ett sätt att stöda den svenskspråkiga undervisningen. En begränsad summa pengar utdelas till institutionerna vart år på basis av antalet utexaminerade svenskspråkiga magistrar. 6 I tillägg har institutionen för lantbruks- och hemhushållningsteknologi anhållit om tvåspråkighetspengar för att ordna en svenskspråkig grundkurs i fysik, som på sikt kunde vara gångbar även för veterinärmedicinska fakultetens svenskspråkiga studerande. 7 Tilläggas kan att det råder en brist på svenskspråkiga studerande i relation till existerande behov. Kursernas deltagarantal utökas förutom genom samarbete även genom att locka finskspråkiga deltagare till kurserna: som ett sätt att lära sig svenska brukar en del finskspråkiga studerande delta i en av de grundkurser som anordnas på svenska vid institutionen. Detta verkar ha fungerat bra - studerandena är motiverade p.g.a. att det är frivilligt och handlar om det egna ämnet, och samtidigt kompenseras de för sitt deltagande inom svenskundervisningen. Ett försök att dela upp en obligatorisk kurs så att hälften gick på svenska och hälften på finska var inte lika motiverande - konceptet har fungerat bättre som ett valbart alternativ och visat på goda resultat i form av framsteg i behärskningen av svenska, kommenterar professorn. Det har också satts ihop ett förslag för en gemensam svenskspråkig antagning till agrikultur- forstvetenskapliga fakulteten, som skall presenteras för fakultetens urvalskommitté under våren. Tanken är att skapa en svensk linje eller ett svenskt program inom fakulteten bestående av bl.a. elva obligatoriska studieprestationer på svenska. Då den svenska professuren i logistik blir tillsatt kan man även anta att kursutbudet på svenska ökar. 9

11 inom ämnena marknadsföring och logistik ser detta samarbete, som främst grundar sig på individuella kontakter mellan de två högskolorna, ut att ha fungerat väl. Kontakten mellan Hanken och Arcadas institution för företagsekonomi förefaller speciellt nära pga. att personalen vid Arcada i många fall utbildats (eller utbildas) eller har tidigare jobbat vid Hanken, eller lärare vid Hanken har tidigare jobbat vid Arcada. Utöver detta samarbetar Arcada med Helias Borgåenhet, bl.a. via ett logistikprojekt på svenska i vilket flera svenska yrkeshögskolor deltar. 8 De enskilda samarbetsrelationerna ser ut att ha fungerat bra, men prefekten för Arcadas institution för företagsekonomi framhåller att det skulle finnas ett behov att se på samarbetet i ett större perspektiv, och diskutera bl.a. arbetsfördelningen inom området. På Hanken försiggår samarbete utåt främst enligt huvudämne, och ofta på andra språk än svenska. 9 Inom ämnet ekonomisk politologi ser samarbetet i undervisningen främst ut att gå ut på inbjudande av föreläsare, i begränsad utsträckning inom Hanken, men även från HU, ÅA, eller diverse institut (Utrikespolitiska institutet, Wider). Ämnets överassistent bedömer att ca. 40 % av undervisningssamarbetet går på engelska eller finska, vilket delvis beror på att en av ämneskurserna går på engelska. Man har försökt hitta fler svenskspråkiga samarbetsparter, men detta har inte varit så lätt p.g.a. att det inte alltid finns sakkunniga som kan svenska. Samtidigt gränsar ämneskurserna i politisk ekonomi även till andra ämnesområden, och överassistenten ställer sig positivt till ökat undervisningssamarbete med andra högskolor. Inom ämnet finansiell ekonomi pågår inget regionalt samarbete på svenska så vitt utredaren erfar. Inom ämnet företagsledning och företagande verkar det förekomma sporadiska kontakter till de andra högskolorna i regionen. T.f. professorn i ämnet meddelar att han tidigare hållit en kurs i företagsamhet på Arcada, och för närvarande personligen samarbetar med HU:s biovetenskapliga fakultet. 10 En eventuell öppning för vidare samarbete från Hankens synvinkel ser han i produktionsekonomi, som undervisas både på Tekniska högskolan och Arcada. T.f. professorn i företagsledning och företagande uppmuntrar sina studerande att ta specifika kurser vid avdelningen för produktionsekonomi vid TH (och även kurser vid HKKK) inom ramen för JOO. Att initiera ett samarbete, t.ex. med Arcada, på denhär punkten har hittills varit svårt p.g.a. tids- och resursbrist, dvs. en brist på personer att sätta in i dethär samarbetet. Däremot kunde en möjlighet vara att utbyta studerande, dvs. förhandla fram kvoter för Hankens studerande på vissa kurser vid andra högskolor och bjuda ett motsvarande antal platser på de egna kurserna. Detta pga. att JOO-systemet upplevs 8 Samt via en gemensam virtuell kurs inom turismen på engelska. På nordisk nivå sker dessutom lärarutbyte och gemensamma projekt inom ramen för nätverk och bilaterala avtal. 9 Svenska handelshögskolan deltar bl.a. i diverse nationella och internationella nätverk, av vilka flera inkluderar forskarskolor. Helsingfors handelshögskola, Helsingfors universitet och Svenska handelshögskolan ordnar gemensamma seminarier (Economics Research Seminar) som går på engelska. Helsinki Business Campus är ett samarbete mellan Hanken och HKKK för forskning och utveckling inom det ekonomisk-merkantila området. 10 Genom att hålla kurser för dem på engelska. I tillägg är han involverad i en utredning för Konstindustriella högskolan (eller Designium-institutet, som bygger på ett samarbete mellan HKKK, Konstindustriella högskolan, Lapplands universitet och TH) som funderar på att utveckla idéer till företag. 10

12 fungera dåligt, 11 och andra erbjuder sådana kurser som Hanken inte har möjlighet att erbjuda. En annan möjlighet kunde vara att organisera gemensamma kurser på svenska, t.ex. en kurs i företagande gemensamt t.ex. mellan Hanken, HU och Arcada. Däremot påpekas det att detta naturligtvis skulle kräva intresse och vilja från alla parter. Tanken har också varit att i framtiden utvidga det företagarnätverk för hankeiter som personer inom institutionen initierat, och invitera svenskspråkiga studerande även från andra högskolor någonting det verkar finnas behov och intresse för. Men även detta skulle kräva mer resurser. I tillägg konstaterar man vid företagsledning och företagande att samarbete förekommer mellan de olika huvudämnena på Hanken, så som t.ex. en kurs i E-business. Inom ämnet företagsledning och organisation ser inte ut att förekomma något undervisningssamarbete på svenska, så vitt utredaren erfar. Däremot tar institutionen bl.a. emot JOO-studerande som läser pedagogik vid HU och här kunde rörelsen gå i bägge riktningar, menar en av professorerna vid institutionen. 12 Inom ämnet företagsgeografi har det förekommit olika former av sporadiskt samarbete, så som gästföreläsningar, bl.a. med Arcada, ÅA och Yrkeshögskolan Sydväst. Ytterligare samarbetsformer är under utveckling, i främsta hand en gemensam projektkurs i logistik tillsammans med Arcada. Kursen var tänkt att bilda en helhet av respektive högskolas specialkunnande, inklusive involvering av företag, och studerandena skulle jobba i grupp med deltagare från bägge högskola. Efter personalbyte vid Arcada är detta samarbetes framtid dock oklart. Från institutionen meddelar man att studerande också uppmuntras att ta kurser annanstans, så som vid HKKK eller geografiska institutionen vid HU, men att dessa möjligheter använts i begränsad utsträckning. 13 Inom ämnet informationsbehandling vid Hanken förekommer så gott som inget samarbete på svenska. Ett tidigare samarbete med Arcada slutade i och med att personen i fråga slutade vid Arcada. 14 Från Hanken meddelar professorn i informationsbehandling att man även uppmuntrat studerande till att ta kurser vid Tekniska högskolan, men få studerande verkar ha nappat på detta. Vid HU verkar studierna däremot vara mer teoretiska eller specialiserade än vad som lämpar sig för studierna vid Hanken. Inom ämnet direkt marknadsföring förekommer inget regelbundet undervisningssamarbete i Helsingfors regionen, så vitt utredaren erfar. 15 Däremot ser professorn i ämnet att det kunde finnas möjligheter till, eller rentav behov av, 11 Pga. att studerande måste anmäla sig så långt på förhand. 12 Ett förslag från doktorander är också att kurser i forskningsmetodik kunde ordnas på svenska på doktorandnivå. 13 Institutionen har även under de senaste åren regelbundet haft besök från Sverige som Näringslivets fond betalat, och som inneburit kurser för både ämnesstuderande och doktorander vid Hanken. 14 Däremot förekommer ett fortgående samarbete med HKKK för att utöka bredden på ämnesstudierna vid Hanken. 15 Institutionen har tidigare hållit kurser i marknadsföring vid Tekniska högskolan och vid HU:s fortbildningsenhet i Lahtis, men dessa förekommer inte längre. Samarbete förekommer i dag främst på doktorandnivå genom forskningscentret CERS (Center for Relationship Marketing and Service Management) och doktorandskolningen där, samt med företagsvärlden. På nordisk basis förekommer även personalutbyte med gästföreläsningar och handledning av studenter. 11

13 ytterligare samarbete i Helsingforsregionen, t.ex. med den offentliga sektorn, som allt mer börjat använda sig av vad som varit företagsekonomiska traditioner. Och att se på eventuella gemensamma intressen med andra högskolor, som t.ex. med Arcada. Frågan är snarast vem som har visionerna att samarbeta kring. Övriga möjligheter till samarbete kunde hittas t.ex. med Konstindustriella högskolan, Tekniska högskolan, eller inom fortbildningsverksamheten, som kunde vara naturligt att arrangera gemensamt på svenska, inklusive pedagogisk fortbildning för lärare. Inom ämnet nationalekonomi har Svenska handelshögskolan tidigare samarbetat med SSKH de två högskolorna ingick ett avtal om möjligheten för studerande från SSKH att läsa bl.a. nationalekonomi vid Hanken, en möjlighet som numera öppnas automatiskt inom ramen för JOO. 16 Hanken brukade aktivt marknadsföra sina kurser till studerande på Svenska social- och kommunalhögskolan, vilket ledde till att ett antal studenter från SSKH deltog i Hankens undervisning under slutet av 1990-talet. Kurser i nationalekonomi på Hanken brukade också sättas in i SSKH:s studiehandbok inom ramen för offentlig förvaltning vid SSKH. Ett dylikt aktivt grepp förekommer dock inte i dag. Däremot är man från Hankens sida positiv till samarbete och understryker att man gärna ställer upp med sitt utbud för SSKH. Inom ämnet redovisning förekommer ett samarbete mellan Hanken och juridiska fakulteten vid HU på individbasis, i och med att en av Hankens lärare årligen håller två kurser vid fakulteten (bokföring och rättsekonomi). Ifall det fanns behov för det vid Hanken kunde man vid institutionen tänka sig även annat samarbete. Gemensamma kurser på svenska i Helsingfors kan dock vara svårt bl.a. pga. studiehelheters (och därmed redovisningsundervisningens) olika syften och struktur vid de olika högskolorna Inom ämnet statistik pågår inget regelbundet undervisningssamarbete på svenska. 17 Däremot verkar det råda en brist på lärare i statistik, vilket gör att Hankens kunskap inom området regelbundet är efterfrågad. För närvarande håller en person inom institutionen timundervisning vid SSKH utanför ramen för det egna arbetet (se allmänna studier). Professorn i statistik vid Hanken ser ett koordineringsbehov inom statistikundervisningen, men detta är en knepig fråga - dels är grundkurserna i statistik vanligtvis stora nog som de är, och dels tenderar kurserna på högre nivåer att vara specialiserade. 2.4 De humanistiska vetenskaperna Filosofi Begränsade former av samarbete på svenska ser ut att förekomma inom huvudstadsregionen som inbegriper filosofi, i alla fall mellan Helsingfors universitets olika fakulteter. Filosofiska institutionen vid HU har tidigare hållit en kurs i 16 Avtalet var i princip allmänt, Hanken beredde studiemöjligheter inom ekonomiska ämnen för SSKH:s studerande, och SSKH beredde motsvarande Hankens studerande studiemöjligheter inom deras ämnesområden. 17 De finländska institutionerna i statistik samverkar i nätverket StatNet, där tyngdpunkten legat på forskarutbildningen, och finska och engelska används som huvudsakliga arbetsspråk. 12

14 historiefilosofi, som även erbjudits för historiestudenter. Kursen kommer år 2005 att ordnas som samfinansierad av filosofiska institutionen och historiska institutionen. Svenska professorn i filosofi håller årligen en grundkurs i logik, som även intresserar många matematikstuderande. Specialkurser i matematikens filosofi hålls då och då som samarbete med matematiska institutionen. Sporadiskt handledningssamarbete ser också ut att förekomma mellan filosofiska institutionen och institutionerna för matematik och fysik. Filosofiska institutionen har även hjälpt till att förmedla lärare i filosofi till andra fakulteter och enheter, t.ex. till juridiska fakulteten, pedagogiska fakulteten, SSKH och Arcada (dåvarande Sjukis ). Institutionen ställer sig positiv gentemot samarbete, och en lärare såg positivt på t.ex. samarbetskurser eller försäljning av kurser utåt. Men den svenskspråkiga personalen vid institutionen är liten och forskningen ställer höga krav, vilket betyder att resurserna för samarbetsverksamhet är begränsade. Däremot mottar institutionen en stor del studerande från andra institutioner till sina kurser: upp till 50 % av deltagarna på en svenskspråkig kurs vid filosofiska institutionen kan utgöras av biämnesstuderande från andra institutioner/enheter Historia Något regelbundet undervisningssamarbete på svenska inom historia pågår inte i huvudstadsregionen i dag, så vitt utredaren erfar. Det regionala svenskspråkiga samarbetet sträcker sig närmast till Svenska litteratursällskapet, som erbjuder möjligheter åt institutionens studerande och forskare genom olika projekt, och hjälper till att publicera arbeten. En hel del samarbete pågår även tvåspråkigt, så som virtuella kurser på nätet. Däremot är historiska institutionen starkt inkopplad i planen på det gemensamma magisterprogrammet i kultur & kommunikation (se nedan). 19 Samtidigt finns det institutioner utanför universitetet så som Historiska föreningen, förutom litteratursällskapet som erbjuder stöd- och samarbetsmöjligheter på svenska. 18 Om situationen för den svenskspråkiga enheten vid filosofiska institutionen i övrigt kan konstateras att det årliga antalet antagningar är litet (7 st.), men biämnesstuderande fyller ut kurserna. Däremot verkar filosofilärarutbildningen inte locka många personer. Den senaste tiden har lärare inom ämnet filosofi på filosofiska institutionen ordnat en kurs avsedd för blivande ämneslärare, men på finska. Motsvarande går vissa kurser i logik på engelska och tas av datavetenskapsstuderande. Inom ämnet praktisk filosofi (käytännöllinen filosofia) vid Statsvetenskapliga fakulteten anordnas årligen en filosofikurs på svenska avsedd som en del av studenternas språkundervisning i svenska, vilka ämnet filosofis studerande kan avlägga som filosofikurs. Enligt den svenska professorn i filosofi vid filosofiska institutionen skulle det finnas rum för flera tvåspråkiga kurser, eller för fler finskspråkiga deltagare i de svenskspråkiga kurserna. 19 Den svenska professorn i historia vid HU menar att ett ev. undervisningssamarbete kunde vara intressant t.ex. i form av docentföreläsningar eller intensivkurser, t.ex. med Åbo Akademi. Samtidigt kunde nya möjligheter hittas i den virtuella undervisningen genom att bygga fram pedagogiskt fiffiga lösningar och komma på optimala sätt att utnyttja webben på, även på nordisk basis. Även andra tvåspråkiga lösningar skulle vara värda att pröva. Institutionen har försökt att till svenskspråkiga kurser locka även finskspråkiga studerande, som därmed kunde kompensera deltagandet inom ramen för sin svenskundervisning. Men hittills har detta inte lyckats så bra, vilket kommenteras vara delvis en följd av bristande marknadsföring. 13

15 2.4.3 Litteratur Avdelningen för nordisk litteratur vid Nordica (Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur) vid humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet, nämner bl.a. följande samarbetsformer: - Gemensamt seminarium en gång om året med de svenskspråkiga historikerna vid Helsingfors universitet - Initiativ till det nya tvärvetenskapliga magisterprogrammet Kultur och kommunikation tillsammans med Historiska institutionen (se nedan) - Samarbete med institutionen för allmänmedicin: 1) årliga litteraturseminarier för medicinstuderande, 2) gemensam kurs i Skönlitteratur och medicin för både medicinare och litteraturvetare - Gemensamma seminarier med litteraturvetenskapliga institutionen i Svenska litteratursällskapets regi. SLS är överhuvudtaget en viktig samarbetspartner 20 Man kunde eventuellt hitta flera överlappande eller gemensamt intressanta områden mellan institutionen för nordisk litteratur vid HU och övriga högskolor, så som SSKH, Hanken, Arcada eller Teaterhögskolan. Genom att se på varandras kursutbud kunde man klargöra existerande möjligheter, och eventuellt hitta idéer till gemensamma kurser eller utbyte av undervisningsresurser. Som exempel nämns mediekurser, dramatextkurser, eller ev. kurser i marknadsföring/bokföring (med utgångspunkt i t.ex. hur man finansierar och administrerar en firma/en kulturproduktion/ett förlag) vid de andra högskolorna Språk I Språkalliansen ingår i dag HU, SSKH, Hanken, Tekniska högskolan, Sibelius- Akademin och Teaterhögskolan. Under de senaste åren har alliansen främst erbjudit skräddarsydda kurser i svenska som modersmål, och finska för svenskspråkiga. Fr.o.m verkar en gemensam lektor i finska, vars lön betalas av alla sex enheter gemensamt. HU och SSKH betalar merparten, eftersom lektorn sköter SSKH:s undervisning i finska, och pga. att de flesta andra studerande som potentiellt anlitar den övriga undervisningen finns på Helsingfors universitet. Vidare planerar alliansen bl.a. en utveckling och konsolidering av undervisningen och stödet i svenska som modersmål. Vid avdelningen för nordiska språk vid Nordica bedrivs dessutom följande former av samarbete: - Samarbete med SSKH genom en överenskommelse om fri studierätt för SSKH:s studerande (journalisterna) vid Nordica - Gemensamma kurser för studerande från Nordica och SSKH. Gemensamma kurser i språkvård och översättning av nyhetstexter hölls t.ex. läsåret Dessutom samarbetar institutionen med Folkhälsan. De nordiska kontakterna är viktiga, t.ex. genom gästande professorer som bl.a. handleder doktorander. Institutionen haft besök av lärare och studenter från Umeå och Uppsala, och lärare och studerande från institutionen vid HU har gästat svenska universitet. 14

16 2004. En lektor i svenska vid bägge institutioner planerade kurserna gemensamt, och kurserna lades in i respektive enhets studiehandbok. Den ena kursen hölls vid HU, den andra vid SSKH, med deltagare från bägge enheterna - Överenskommelse med Arcada om rätt att delta i varandras kurser (i ekonomiska ämnen för översättare från Nordica som behöver lära sig terminologin; Arcada-studerande kan i sin tur utnyttja t.ex. Nordicas grundkurser i nordiska språk) - Samarbete med övriga fakulteter eller institutioner inom HU, i synnerhet pedagogiska (bl.a. om specialpedagogik och finlandssvenskt teckenspråk) och finska (gemensamma kurser, t.ex. om tvåspråkighet eller Finland som mångspråkigt land) - Kontakt med offentliga sektorn bl.a. genom lärarstuderandes kontakt till svenskspråkiga skolor, samt praktiksamarbete 21 För övrigt kan konstateras att Nordica hör till de få institutioner inom HU som fungerar på svenska. Prefekten för institutionen framhåller att man på Nordica vill skapa ett svenskt rum inom Helsingfors universitet. Flera studerande från t.ex. SSKH, Arcada eller JOO-studerande från bl.a. Hanken har läst kurser eller biämnen vid Nordica, och tvärtom. Institutionen är också öppen för mera samarbete med andra högskolor, dels vill man hjälpa studerande att hitta de möjligheter som redan finns, dels i form av gemensamma kurser eller satsningar. Studerande från andra högskolor och institutioner är också välkomna att delta i Nordicas kurser, i synnerhet specialkurser eller kurser på modersmålslinjen (t.ex. språkvård, skrivande eller översättning). Nya samarbetsformer eller kombinationer som nämns som potentiellt intressanta är t.ex. kontakter mellan Nordica och Teaterhögskolan (planer på en gemensam workshop kring textanalys har tidigare diskuterats), eller eventuellt aktivare kursbyten med Hanken eller Arcada (ekonomiska eller medierelaterade ämnen). Språkundervisningen SSKH, Hanken och Arcada erbjuder sina studerande kurser i svenska, finska och engelska. Dessutom erbjuder Hanken och Arcada kurser i franska, tyska, spanska och ryska. Under läsåret erbjuds vid HU:s Språkcenter, med svenska som utgångsspråk, fortsättningskurser i franska, inledning till nordiska språk samt en grundkurs i danska. Vid Nordica erbjuds kurser förutom i modersmålet (svenska som modersmål utgör ett av utbildningsprogrammen) även i de övriga nordiska språken. Dessutom kan enskilda fakulteter ordna egen språkundervisning (t.ex. en kurs i svenska som modersmål som organiserats av juridiska fakulteten vid HU med en lärare i svenska vid HU:s språkcenter). Språkalliansen organiserar som nämnt för 21 Dessutom erbjuder Nordica fristående studier för personer ute i arbetslivet, t.ex. för översättare, genom att sälja sv i bl.a. översättning och språkvård i svenska som modersmål. Nordica har även andra former av kontakt till samhället bl.a. genom fältarbete i s.k. Svenskfinland för att se hur svenskan mår i olika delar av de svenskspråkiga områdena, samt genom kursen Vad gör man med svenska i Finland?, där kursens deltagare besöker olika svenska förlag, rundradion, Silja eller Viking Line, Riksdagen m.fl. Institutionen har också ett tätt samarbete med de övriga nordiska länderna, bl.a. genom lärarutbyte. 15

17 tillfället gemensam undervisning i svenska som modersmål och kurser i finska för svenskspråkiga. I svenska ser samarbete ut att främst ske genom Språkalliansen, samt mellan Nordica och SSKH (se ovan). Vid Arcada ordnas undervisning i svenska enligt program och modersmål. Alla studerande går en kurs i vetenskapligt skrivande. Vid Hanken ordnas, förutom den obligatoriska svenskan enligt modersmål, fyra kurser i svenska på ämnesnivå. Till dessa hör bl.a. retorik, något som det kunde finnas intresse för även inom andra högskolor, enligt en kommentar vid Institutionen för språk och kommunikation. Ett projekt som utvecklats på Hanken, och som redan har spridit sig förutom till Arcada även till Lettland och Polen, är kurser i svenska för utländska studerande, Swedish for Foreigners. Kursen började som traditionell kurs men utvecklades med hjälp av EU-medel till ett internet-baserat koncept. I dag involverar kursen ca 200 studerande per år. Studerande vid andra universitet i Helsingforsområdet deltar i kurserna via JOO-avtalet, medan Hanken och Arcada tidigare hade ett avtal som möjliggjorde deltagande också för Arcadas studenter, mot ersättning från Arcada. I dag arrangeras vid behov andra modeller. I framtiden är det tänkt att konceptet skall fungera i form av nätverk, som kan bestå av studerande från flera universitet, där en ansvarig koordinator ser till att grupperna träffas i verkligheten mellan undervisningen och diskussionerna, som sker på nätet. Under planering står en pilotkurs i Russian for Business Students som planeras tillsammans med handelshögskolan i Riga, men lektorn i svenska ser gärna att det skulle finnas fler som vill provanvända kursen. Även inom finskan på Hanken, som hösten 2004 skall starta en kurs i Finnish for Foreigners, finns det intresse för konceptet. 22 Vad gäller undervisningen i finska sköts denna som sagt redan i samarbete i synnerhet mellan SSKH och resten av HU, i och med den av Språkalliansen gemensamt anställda lektorn. Under hålls tre kurser i finska vid HU:s Språkcenter som är öppna för alla Språkalliansmedlemmar. Vid Arcada undervisas finska i flera varianter, inklusive Finnish för utländska studerande. Vid Hanken undervisas obligatorisk finska (inom vilken ingår valbara delar) plus 4-5 valbara kurser, riktade till svensk- respektive finskspråkiga samt utländska studerande. Kurserna i finska vid Hanken är i princip öppna för JOO-studerande ifall det finns plats. Vid Arcada kommenterar en av lärarna i finska att något som kunde vara bra att samarbeta kring, skulle vara nivåkraven i finska som andra inhemska språk i förhållande till den europeiska referensramen - för svenska som andra inhemska görs detta som ett större projekt på nationell nivå. I franska undervisar Arcada på tre nivåer (samt läsåret även en kurs med engelska som utgångsspråk) och Hanken upp till Franska VII. Vid Arcada har nybörjarkursen varit full och år 2004 ska det gå två kurser, en med svenska och en med engelska som utgångsspråk, medan studentantalet på högre nivå blir mindre. 22 Som tillägg till kurserna i Swedish har Hanken introducerat ett system med s.k. Tandemundervisning, där tanken är att de finländska och utländska studerandena lär sig varandras språk genom att regelbundet träffas och tala med varandra i olika sammanhang och kring olika förslag på teman. Detta verkar ha fungerat dels som (i vissa fall effektiv) språkundervisning och dels som ett socialt forum och en kanal för integrering av utländska studerande. 16

18 Hanken har största antalet deltagare i franska på nivå två till fyra. Förutsatt att det finns resurser tar avdelningen gärna emot JOO- och ÖH-studerande på alla nivåer. I ryska har Hanken ett lektorat, och erbjuder kurser i ryska till Ryska V. Arcada erbjuder kurser i ryska på två nivåer med egna lärarkrafter. 23 Hanken erbjuder på avtalsbasis tjänster även åt HKKK, så att 20 % av lektorns tid är avsatt för Helsingfors handelshögskola. Fr.o.m. läsåret är denna andel tänkt att utgöra 40 %. I spanska erbjöd Arcada året nybörjar- och fortsättningskurser i spanska. Fr.o.m. hösten 2004 ser det ut som om fortsättningskursens framtid är oklar, medan nybörjarkursen fortsätter att erbjudas via öppna yrkeshögskolan. Hösten 2003 var nybörjarkursen i spanska full. Vid Hanken erbjuds spanska upp till Spanska VII. Trycket på grundkurserna (1-3) är däremot störst. Efter att 130 studerande anmälde sig till grundkursen senaste år kommer ett tak på 90 studerande (undervisade i tre grupper) att införas hösten Däremot ser man positivt på att ha studerande från olika högskolor i klassrummet, och fler studerande välkomnas till de högre kurserna. I synnerhet Spanska VII, en kulturkurs om Latinamerika, marknadsförs aktivt utåt av institutionen. Även det undervisningsmaterial som utarbetats vid Hanken anser en av de medverkande att kunde vara av intresse för andra utanför högskolan. 24 I tyska har Arcada kurser på tre nivåer (under läsåret även en kurs i tyska med engelska som utgångsspråk). Hanken har kurser upp till Tyska VI VII (flera specialkurser som kräver minst nivå fem erbjuds). På Hanken tar man gärna emot studerande via JOO eller Öppna till alla kurser. Hanken deltar för tillfället i ett projekt om tysk grammatik på Internet tillsammans med HU, TH, HKKK och TH i Tammerfors. 25 En trend inom vissa av de främmande språken (dvs. utöver svenska, finska eller engelska) ser ut att vara ett stort intresse för grundkurserna, men med ett lägre deltagande i de fördjupade kurserna. Detta innebär att grundkurserna eller kurser på lägre nivå t.ex. i spanska vid Hanken eller i franska vid Arcada ofta är fulla, medan deltagandet på högre nivå blir mindre. En del av de språkkurser som erbjuds vid Arcada eller Hanken på högre nivå ser ut att rymma fler deltagare. Vid Hanken verkar spridningen vara lite annan, i alla fall för tyska och franska, där t.ex. riktigt nybörjarkurser i tyska inte ordnas varje år. De studerande som åker utomlands måste enligt bilaterala avtal med partneruniversitet ha avlagt minst nivå fem i tyska eller franska (gäller inte engelskspråkiga program vid franska universitet). För spanska krävs minst nivå fyra. 23 En enkät som nyligen gjordes bland utexaminerade från Arcada ute i arbetslivet tydde på ett stort behov av kunskaper i ryska, i synnerhet bland vårdpersonal/sjukskötare. 24 Något som även kunde erbjudas gemensamt med andra kunde vara en förberedande kurs i spanska för studerande som åker på utbyte, något som den medverkande själv kunde vara intresserad av att hålla. 25 Hanken samarbetar dessutom med HKKK kring förberedelsekurser för utlandsstudier, så att mer eller mindre samma kurs går en gång per år vid bägge högskolorna. Den preparationskurs inför Prüfung Wirtschaftsdeutsch som Hanken ordnar är också öppen för HKKK:s studerande, och erbjuds även till utomstående. 17

19 De flesta språklärare som deltagit i utredningen i alla fall från Hankens sida verkar se det som positivt att ha studerande från olika discipliner närvarande i klassrummet, eftersom det stimulerar inlärningsmiljön. Vad gäller rörligheten mellan yrkeshögskola och universitet råder det däremot oklarheter, eftersom däremellan inte finns något speciellt avtal om flexibel studierätt. Samarbete mellan lärare inom samma språk vid olika svensk- eller tvåspråkiga enheter ser ut att vara begränsat. 26 Däremot samarbetar språken i vissa fall med andra ämnen inom samma högskola. T.ex. vid Hanken pågår ett samarbete mellan den tyska språkundervisningen och handelsrätt. Föreläsare från Tyskland undervisar i ämnet medan en av tysklärarna vid Hanken har hand om språket. Vid Arcada samarbetar finskan t.ex. med utbildningen i turism, och finskan, svenskan och engelskan har haft ett gemensamt projekt om arbets- och business-relaterade situationer. Arcada räknar överlag med flera möjligheter till samverkan då alla befinner sig under samma tak fr.o.m. hösten Vid SSKH har svenskan och socialt arbete samarbetat kring en kurs i litteratur. Områden där samarbete med andra högskolor eventuellt kunde vara intressant, på basis av enskilda kommentarer, kunde vara gemensam utbildning för språklärare, t.ex. om den europeiska referensramen (särskilt nivåbedömningen för finska och svenska), 27 eller i bruket av IT i språkundervisningen. Vad gäller en gemensam nivåbedömning för språkkunskaper kunde detta tänkas vara intressant i synnerhet i och med examensreformen, och möjligheten för studerande att fortsätta sina studier vid en annan högskola. Som det nu är verkar kurserna vid Arcada och Hanken inte vara automatiskt kompatibla. Några enstaka av de medverkande uttryckte att det inte skulle vara dumt att veta lite mer om vad kolleger inom ämnet gör annanstans, eller ett behov av stöd i arbetet för de som arbetar ensamma inom sitt ämne. En av de medverkande påpekade att situationen vad gäller samarbete kan förändras i framtiden, ifall resurser dras in, eller man satsar på en arbetsfördelning där vissa högskolor tar hand om vissa språk och andra om andra, inklusive t.ex. mer ovanliga språk eller språk som läses i mindre utsträckning i Finland. Samtidigt är det klart att en resurssänkning och ett ökat antal studerande inte kan gå hand i hand. Språkinlärning kräver tid och resurser, och många verkar i dag ha ont om tid, t.ex. just för samarbete Tvärvetenskapliga områden Från Renvall-institutet meddelar man att samarbetet på svenska varit begränsat bl.a. pga. att flera av institutets kurser går på engelska, eller att institutets studerandes tidtabeller inte passar ihop med de andra institutionernas (främst SSKH:s). Däremot skulle man vara mycket intresserad av samarbete, kommenterar universitetslektorn i 26 Som fortsättning på ett benchmarking-projekt för språkundervisningen mellan Arcada, några finska yrkeshögskolor och HU:s Språkcenter år 2001 möts de involverande enheterna fortfarande regelbundet. Detta har bl.a. lett till försök att gemensamt erbjuda ovanliga språk, som t.ex. japanska vid Laurea, men även fortbildning för lärare. Det mesta går dock på finska. 27 En dylik kurs skall organiseras för de svenska yrkesskolorna hösten 2004 kring finskan. Däremot påpekade ett par av de medverkande att detta knappast räcker, utan att t.ex. en uppföljningskurs ämnesvis skulle vara nyttig. 18

20 Norden-studier vid Renvall-institutet. Vissa gemensamma kurser har redan organiserats tillsammans med SSKH. Ytterligare undervisningssamarbete kunde förefalla sig naturligt i synnerhet inom teman som intresserar flera institutioner, så som den nordiska välfärdsstaten, eller kulturella likheter och särdrag i Norden. Renvall-institutet mottar inte några extra resurser för anordnandet av kurser på svenska, vilket gör att det svenskspråkiga utbudet vid institutet är begränsat. Samtidigt besitter institutet kompetens som gör det naturligt att även undervisa på svenska. 2.5 Juridik Sedan oktober 2003 finns det i Helsingfors ett organ som verkar för samarbete på svenska inom rättsvetenskapernas område, nämligen Rådet för samordnad rättsvetenskap, Rättsam. Rådet, i vilket representanter för Svenska handelshögskolan, Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet samt Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet ingår, har identifierat ett antal områden inom vilka samarbete kunde äga rum. Hit hör: organisering av gemensamma kurser samordning av kursutbud, och anpassning av kurser så att de kunde tillgodoses inom flera utbildningar utarbetande av svenskspråkigt undervisningsmaterial, samt av en långsiktig plan för att kontinuerligt tillgodose behoven för denna del gästföreläsare timlärare utveckling av nya undervisningsformer (nätundervisning, studiebesök) rekrytering, handledning och andra åtgärder för att garantera den svenskspråkiga akademiska återväxten seminarier och fortbildningsaktiviteter. Under vårterminen 2004 har Rättsam gjort en genomgång av alla kurser på rättsvetenskapens område, för att därigenom utarbeta regler för hur studerande från en enhet kunde utnyttja kurser som erbjuds vid en annan. Tanken är att det fr.o.m. hösten 2004 i respektive enhets studiehandbok skall framgå vilka möjligheter studeranden har att delta i undervisningen även vid de andra enheterna, och hur detta kan kompenseras inom ramen för studieperioden vid den egna högskolan. Något samarbete på det juridiska området mellan universiteten och Arcada existerar inte. Arcada samarbetar med yrkeshögskolan Helia genom att erbjuda föreläsningar både på svenska och på engelska. 28 Ifall rättstradenom-utbildningen däremot blir mer etablerad vore det naturligt att Arcada skötte den på svenska i samarbete med HU. Andra former av samarbete som redan existerar inom rättsvetenskapernas område i Helsingfors är IPR University Center, som grundats gemensamt mellan Helsingfors universitet, Åbo universitet, Helsingfors handelshögskola, Svenska handelshögskolan och Tekniska högskolan. Institutets uppgift är att på det immaterialrättsliga området 28 Läraren som undervisar i företagsekonomi och juridik vid Arcada har även fungerat som gästföreläsare vid Yrkeshögskolan Sydväst i Finns. 19

8. Informationssystem

8. Informationssystem 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05)

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05) From: Netigate Sent: den 21 augusti 214 1:27:1 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/214 1:27: AM (1.22:32:5) Adress-

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken. Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors Studiebyrån, våren 2015 Dagens tema» Huvudämnesval Examenskraven ISP:en och huvudämnesvalet» Studieplanering» Karriärplanering Huvudämnet i examen» Minst

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITETEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITETEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS 2220 Bilaga FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITETEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS Förkortningar av utbildningsenheternas namn: BA HHH HU HU (SSKH) JoU JU KIH

Läs mer

helsingfors universitet

helsingfors universitet Juridiska fakulteten vid helsingfors universitet JURIDISKA UTBILDNINGEN I VASA JURIST? JURISTYRKET Juridisk examen ger befogenhet att arbeta både inom den privata och den offentliga sektorn Traditionella

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Stockholm, Seoul eller Lissabon?

Stockholm, Seoul eller Lissabon? Stockholm, Seoul eller Lissabon? Erfarenheter av en obligatorisk utlandstermin integrerad i kandidatexamen Johanna Lilius, chef för utbytesprogrammet Bakgrund Kartläggning av intresset för utbytesstudier

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Programöversikt Uppdaterad: 2010-10-25 Tre års studier på heltid, 180 högskolepoäng (hp) Start både höst- och vårtermin Om du startar programmet på hösten börjar

Läs mer

From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014

From: Netigate <info@netigate.se> Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se <si@si.se> Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by novakova@vse.cz 8/29/2014 1:32:25 PM (01:34:28) Adress-

Läs mer

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 1. För antagning till utbildningen krävs utöver grundläggande behörighet, särskild behörighet

Läs mer

Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk

Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk 1 Inofficiell översättning Finlandssvensk samling rf 2008 Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk FINLAND Regeringens svar på tilläggsfrågorna November 2006 DEL 3 SVENSKA SPRÅKET Frågorna

Läs mer

Varför vill ingen läsa språk helt plötsligt?

Varför vill ingen läsa språk helt plötsligt? Miniprojekt, pedagogisk grundkurs I, vt 2001. Petra Månström, slaviska inst Varför vill ingen läsa språk helt plötsligt? Pulsen tas på sistaårsgymnasister i Uppsalaskola Sammanfattning Språkutbildningarna

Läs mer

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 955 5 558 Företagsekonomi 2 739 2 480 5 219 Teknisk informationsbehandling

Läs mer

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Innehåll Individuell studieplan (ISP): Instruktioner... 1 Individuell studieplan (ISP)... 2 ISP:n för kandidatexamen... 2 Steg för steg anvisningar för ifyllande

Läs mer

Program Öppet hus 15 MARS 2014 KL 10-15

Program Öppet hus 15 MARS 2014 KL 10-15 Program Öppet hus 15 MARS 2014 KL 10-15 2 PROGRAM ÖPPET HUS 2014 Utbildningsmässa STORA SALEN, 1 trappa upp 10:00-15:00 Träffa studenter och studievägledare som berättar om våra cirka 290 program och 2

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Förteckningarna är (genom ordförandebeslut) reviderade av sektionsnämnden för lärarutbildning 2003-01-30.

Förteckningarna är (genom ordförandebeslut) reviderade av sektionsnämnden för lärarutbildning 2003-01-30. Örebro universitet Bilaga till utbildningsplanerna Praktisk pedagogisk utbildning till gymnasielärare, 40 poäng samt Praktisk pedagogisk utbildning till grundskollärare i årskurs 4-9, 40 poäng Förteckning

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Answers submitted by nedcent@yandex.ru 7/29/2014 3:05:54 PM (00:49:57)

Answers submitted by nedcent@yandex.ru 7/29/2014 3:05:54 PM (00:49:57) From: Netigate Sent: den 29 juli 2014 15:05:55 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by nedcent@yandex.ru 7/29/2014 3:05:54 PM (00:49:57) Adress-

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS 1039/2013 5 Bilaga FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS Förkortningar av universitetens namn: AU Aalto-universitetet Helsingfors

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Utredning rörande utvecklingsbehoven inom den svenskspråkiga högskoleutbildningen

Utredning rörande utvecklingsbehoven inom den svenskspråkiga högskoleutbildningen Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen Utredning rörande utvecklingsbehoven inom den svenskspråkiga högskoleutbildningen Januari 2008 1 Innehåll Uppdraget...3 Sammandrag...

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne.

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. MEDIESPRÅK Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. Beskrivning av ämnet I det journalistiska arbetet är språket ett väsentligt arbetsredskap. Journalisterna

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Mål och strategier. för Åbo Akademi

Mål och strategier. för Åbo Akademi Mål och strategier för Åbo Akademi 2010 2019 Åbo Akademi Finlands Svenska Universitet Innehåll Mission...4 Vision...4 Tre hörnstenar...5 Framstående forskning...7 Utbildning på hög nivå...9 Ett universitet

Läs mer

Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering

Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering Dnr 19/400/2004 Datum 25.3.2004 Enligt sändlista Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ärende: Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Personal- och utbildningsenkät

Personal- och utbildningsenkät Personal- och utbildningsenkät Finlands Näringsliv EK kartlägger årligen med hjälp av en personal- och utbildningsenkät arbetskrafts- och utbildningsbehovet i sina medlemsföretag I den enkät som sammanställdes

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus)

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus) Ämnet Redovisning Accounting Laskentatoimi Redovisning beskriver den företagsekonomiska verkligheten i siffror. Den ger underlag för ledning av företag och organisationer och den visar utåt hur företaget

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

Utbildningslinjen för Informationsteknologi

Utbildningslinjen för Informationsteknologi Utbildningslinjen för Informationsteknologi Jan Westerholm utbildningslinjeansvarig 27.8.2015 1 Fyra Fakulteter vid ÅA och deras utbildningslinjer 1. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi kultur,

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Behörighetskrav och urvalsprocess för utbytesstudier vid Svenska handelshögskolans samarbetsuniversitet

Behörighetskrav och urvalsprocess för utbytesstudier vid Svenska handelshögskolans samarbetsuniversitet Behörighetskrav och urvalsprocess för utbytesstudier vid Svenska handelshögskolans samarbetsuniversitet För vem gäller reglerna? Reglerna gäller för alla studenter som omfattas av en utlandstermin i kandidatexamen,

Läs mer

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten HELSINGFORS UNIVERSITET Beteendevetenskapliga fakulteten Fakultetsrådets beslut 11.9.2012 PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR EXAMINA OCH STUDIER VID BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN, GÄLLER FRÅN 11.9.2012 I fråga

Läs mer

Omställning till universietsstudier

Omställning till universietsstudier Miniprojekt, pedagogisk grundkurs II, vt 2001. Ann-Kathrin Holm, Fysikalisk-kemiska institutionen. Omställning till universietsstudier En enkätstudie i hur kemistudenter inom grundkursen uppfattar universitetsstudier

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1

Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1 Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1 Jonna Mäenpää Internationell koordinator Utlandsterminen Utlandsterminen kan utföras som: 1. Utbytesstudier» en termin»

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015.

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015. Innehåll Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, humanistiska utbildningsområdet (F 1039/2013)... 2 Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, teologiska utbildningsområdet (F 1039/2013)...

Läs mer

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng 1. Fastställande av plan Styrelsen för Institutionen för

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund Kandidatexamen klar hur ser framtiden ut? Jag hörde häromdagen någon säga att framtiden

Läs mer

Answers submitted by kpertoft@spz.tu-darmstadt.de 6/25/2014 11:45:16 AM (00:42:45)

Answers submitted by kpertoft@spz.tu-darmstadt.de 6/25/2014 11:45:16 AM (00:42:45) From: Netigate Sent: den 25 juni 2014 11:45:16 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by kpertoft@spz.tu-darmstadt.de 6/25/2014 11:45:16 AM (00:42:45)

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten 59 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen i hälsovetenskaper. Man kan också

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Utbildnings- och forskningsenheten Chefsbeslut 2015-01-27 Ärende nr 6-15 Beslut Bilaga Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland. Helene Martinsson-Wallin

Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland. Helene Martinsson-Wallin Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland Helene Martinsson-Wallin Grundutbildningens struktur Campus Arkeologiprogrammet med internationell inriktning (3 år 180 hp) Arkeologi: 90 hp arkeologi,

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

Answers submitted by info@obsonline.de 8/11/2014 1:39:50 PM (12:24:26)

Answers submitted by info@obsonline.de 8/11/2014 1:39:50 PM (12:24:26) From: Netigate Sent: den 11 augusti 214 13:39:5 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by info@obsonline.de 8/11/214 1:39:5 PM (12:24:26) Adress-

Läs mer

LOKAL EXAMENSORDNING. för Högskolan i Halmstad

LOKAL EXAMENSORDNING. för Högskolan i Halmstad LOKAL EXAMENSORDNING för Högskolan i Halmstad avseende eamina som utfärdas enligt de äldre bestämmelserna i bilaga 2 till högskoleförordningen (eamensordningen) enligt övergångsbestämmelser i högskoleförordningen

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

From: Netigate Sent: den 28 augusti 2014 17:56:31 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014

From: Netigate <info@netigate.se> Sent: den 28 augusti 2014 17:56:31 To: si@si.se <si@si.se> Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 From: Netigate Sent: den 28 augusti 214 17:56:31 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by vis@post.com 8/28/214 5:56:31 PM (2.2:41:52) Adress-

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar inom projektet Ung kommunikation Syftet med arbetet var att utvärdera en utbildningsplattform som pedagogiskt hjälpmedel, dels med avseende på vad det

Läs mer

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 1058/12.01.00/2014 49 Svar på fullmäktigemotion gällande möjligheter att grunda en nordisk skola inom det finska skolväsendet Beredning och upplysningar: Ilpo

Läs mer

Studenternas attityder till språk och språkstudier

Studenternas attityder till språk och språkstudier Studenternas attityder till språk och språkstudier Sammanfattning av undersökning genomförd vid Mälardalens högskola 2010-03-01-2010-03-08 Sammanfattning Undersökningen genomfördes som en e postenkät till

Läs mer

Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012

Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012 Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012 1. 1. Jag arbetar i offentliga sektorn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i privata näringslivet 2. som 0 1 2 3 VD personalansvarig

Läs mer

Answers submitted by almut.schoen@tu-berlin.de 9/16/2014 9:37:37 AM (00:27:21)

Answers submitted by almut.schoen@tu-berlin.de 9/16/2014 9:37:37 AM (00:27:21) From: Netigate Sent: den 16 september 2014 09:37:37 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by almut.schoen@tu-berlin.de 9/16/2014 9:37:37 AM (00:27:21)

Läs mer

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm Inledning Detta är en sammanställning av Speak-up day vårterminen 2012. Speak-up day arrangerades av Föreningen Ekonomernas Utbildningsutskott för första gången på Företagsekonomiska institutionen vid

Läs mer

Roligare att lära. - lättare att lyckas!

Roligare att lära. - lättare att lyckas! Roligare att lära - lättare att lyckas! På Johannes Hedberggymnasiet kommer vi att förbereda dig inför framtiden, med fokus på fortsatta studier, men även ett framtida yrkesliv. Du får arbeta ämnesövergripande

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Answers submitted by elanfute@gmail.com 8/28/2014 12:29:36 PM (29.22:29:05)

Answers submitted by elanfute@gmail.com 8/28/2014 12:29:36 PM (29.22:29:05) From: Netigate Sent: den 28 augusti 2014 12:29:36 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by elanfute@gmail.com 8/28/2014 12:29:36 PM (29.22:29:05)

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning

Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET 1999-01-26 Enheten för pedagogisk utveckling Hans Strand Ledamöterna i Pedagogiska rådet Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning Sedan ht 1996 har jag

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Ämnesstudierna består av fem undervisningshelheter. Inom dessa behandlas främst följande ämnen:

Ämnesstudierna består av fem undervisningshelheter. Inom dessa behandlas främst följande ämnen: Farmaci MÅLSÄTTNING Utbildningen som leder till farmaceutexamen strävar till att ge studeranden färdigheter inom läkemedelsförsörjningens alla delområden. Framförallt strävar utbildningen till att främja

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS 1 (7) 1.3.2012 Principer och fyrstegsmodellen för undervisnings- och forskningspersonal vid Helsingfors universitet Anvisning är en sammanställning av principer som gäller undervisnings- och forskningspersonalen

Läs mer

UNDERVISNINGSFÖRVALTNINGENS KLASSIFICERING AV UTBILDNINGSOMRÅDEN, VUXENUTBILDNINGSTILLÄMPNING

UNDERVISNINGSFÖRVALTNINGENS KLASSIFICERING AV UTBILDNINGSOMRÅDEN, VUXENUTBILDNINGSTILLÄMPNING UNDERVISNINGSFÖRVALTNINGENS KLASSIFICERING AV UTBILDNINGSOMRÅDEN, VUXENUTBILDNINGSTILLÄMPNING Klassificeringen används vid insamling av uppgifter om undervisningstimmar i utbildning för vuxna som inte

Läs mer

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande.

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Enkäten har skickats till dig för att du har avlagt kandidatexamen

Läs mer

Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme)

Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme) 1(8) Växjö universitet Dnr: 908/2002-510 Ekonomihögskolan Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme) 1.1 Beslut om inrättande av

Läs mer

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur?

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? ViSa, Linköping,12-11-30 Kriminalvårdens uppdrag Kriminalvården ska verka för att 1. påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt,

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 2. På vilken årskurs studerar du? Antal svarande: 117. Elektroteknik.

Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 2. På vilken årskurs studerar du? Antal svarande: 117. Elektroteknik. Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 Elektroteknik Företagsekonomi Hospitality Management Informationsteknik Maskinteknik sjöfart Vård 2.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer