Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Gävle kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Gävle kommun 2010-2014"

Transkript

1

2 Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Gävle kommun Vi tror på Gävle och framtiden Gävle är en bra stad en stad som har alla möjligheter. Vi tror att Gävle kan bli bättre. Vi moderater har framtidsidéer för Gävle och dess invånare. Vi vill se ett Gävle där fler har arbete, där fler utbildar sig och bor. Vi behöver tänka nya tankar och vi behöver jobba på nya sätt. Dagens problem löser man inte med gårdagens lösningar. Tillsammans och med gemensamma insatser klarar vi detta. För att få förtroende att styra Gävle krävs besked. Moderaterna kan lova ett starkt ledarskap och en målsättning att Gävle ska utvecklas, hållbart. I ett Gävle där moderaterna är med och styr kommer den kommunala servicen att vara av hög kvalitet och invånarna själva ska ha mer inflytande. Vi vill ha flera alternativa utförare för den kommunala servicen, detta för att vi tror att mångfald och valfrihet gynnar både gävleborna och personalen. Gävle ska ha en god omsorg och god välfärd främst för dem som är i störst behov av hjälp och stöd. För att klara detta måste vi satsa på utbildning, ökat företagande och mindre bidragsberoende. Höga kostnader för administration och utbetalda bidrag måste minska. I stället ska vi satsa på de verksamheter som gävleborna anser viktiga. Gävle behöver bli mer effektivt och mer lättillgängligt. Regler och avgifter ska anpassas så att de fungerar som stöd, och inte hinder. Avgifterna ska hållas på en nivå som går att motivera. Satsningar behövs för barn, skola och äldreomsorg. Vi vill också ha ett Gävle där vi kan känna oss trygga och säkra. Kvinnomisshandel, våldsbrott och vardagsbrottslighet ökar och vi måste som lokala politiker ta till oss dessa frågor. Sverige ska även i fortsättningen ha statlig polis, men vi måste arbeta för att den lokala förankringen stärks. Skatten ska svara mot de gemensamma utgifter som krävs, men kommunalskatten är den stora och tunga skatten för låg- och medelinkomsttagarna och därför måste den sänkas. Även små skattesänkningar som kan bli möjliga via effektiviseringar ger gävleborna mer pengar att själva bestämma över. Vi moderater är beredda att ta ansvaret. Vi presenterar här konkreta förslag för ett bättre Gävle. Gävle har alla möjligheter. Tillsammans kan vi göra Gävle till en bättre stad för oss alla. Demokrati och ekonomi Moderaterna har under många år arbetat med handlingsprogram som verktyg för de politiska idéerna. Inför valet 2010 har länets Moderater arbetat fram sex områden som de mest prioriterade i dagens Sverige och Gävle kommun. Dessa är grunden för vår politiska vilja och strategi. Områdena är: 1. Ung i Gävleborg 2. Socialtjänst Gävleborg 3. Äldre- och handikapp omsorg 4. En bättre sjukvård i Gävleborg 5. Näringsliv och företagande 6. Att rusta sig för livet, skolpolitik I vårt kommunala handlingsprogram för mandatperioden sammanfattas och konkretiseras våra mål och vår politik utifrån dessa områden. De moderata politiker som väljs ska arbeta för att förverkliga detta program. Politikens huvuduppgift är att fastställa mål och ge ekonomiska ramar, följa upp och utvärdera kvaliteten, samt planera inför framtiden. En uppgift som blir allt tydligare är att prioritera mellan verksamheter och detta är en viktig uppgift även inför kommande mandatperiod. Det är viktigt att de enskilda Gävlebornas behov och synpunkter får genomslag i vår politik, inom barnomsorg, skola, omsorg och planering. Demokrati är en fråga som vi ständigt måste arbeta med. Det mest avgörande för demokrati är inte antalet politiker, utan att de som är villiga att ta på sig ett politiskt uppdrag är pålästa, insatta och tar ansvar för uppgiften. En minskning av antalet ledamöter i styrelser och nämnder kan göra ansvaret tydligare. Gävle ska ha god styrning och ledning i de ekonomiska frågorna. Varje skattekrona ska användas på bästa sätt. öka inflytande för Gävleborna öka servicegraden och tillgängligheten i den kommunala verksamheten begränsa den kommunala byråkratin konkurrensutsätta kommunal verksamhet inrätta företagarråd, där företagarna har ansvaret och kommunen samverkar öka samverkan över alla gränser skapa möjligheter att sänka kommunalskatten

3 Skola/utbildning Vi moderater vill att alla barn och ungdomar ska få en utbildning av högsta klass. Detta är viktigt för att stärka rättvisan i Sverige. Skolans uppgift är att förmedla kunskaper och färdigheter för livet. Barns och ungas nyfikenhet och lust att lära ska tas tillvara. Kunskapsuppdraget ska stå i fokus och alla elever ska mötas av höga förväntningar. Tidig betygssättning förbättrar skolresultaten. Individen och dess behov och förutsättningar ska stå i centrum. Vi vill ha en skola som tillgodoser kunskapsbehoven för alla oavsett prestationskapacitet: för elever med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar behövs satsningar på resursskolor men hänsyn måste också tas till högpresterande elevers behov. Valet av skola ska vara fritt och det ska finnas en variation av skolor med olika driftsformer och typer av pedagogik att välja mellan, såväl kommunala skolor som friskolor. De kommunala skolorna bör befrias från detaljstyrning från stat och kommun, så att skolorna kan utvecklas utifrån lokala förutsättningar. Aktiva förvaltningschefer ska delegera ansvaret för skolorna till starka och komptenta skolledare och rektorer med pedagogiskt ansvar. Skickliga och engagerade rektorer och lärare, som prioriterar både kunskapsmål och sociala mål gör att eleverna blir framgångsrika och skolmiljön lugn, trygg och stimulerande för både elever och lärare. Lärarna bör stimuleras och premieras för goda insatser. Barnkonventionen ska tillämpas i alla sammanhang.tillräckliga resurser för att dessa mål ska uppnås måste tillföras skolan. Ett nära samarbete mellan de två utbildningsnämnderna är en förutsättning för en bra utveckling på skolområdet. Hur detta bäst ska gå till bör utredas. Utredningen ska belysa om det är möjligt att slå samman nämnderna. Förskolan välkomna olika typer av driftsformer: familjedaghem, privata dagmammor, kooperativ och stiftelser sätta ett tak för antalet barn i barngrupperna stärka förskolans kunskapsuppdrag genom att i större utsträckning ta tillvara de små barnens lust att lära varje barn ska ha en utvecklingsplan, som ska utformas i samarbete mellan barn, skola och föräldrar problem fångas upp och åtgärder sätts in tidigt Grundskolan läs- och skrivinlärning ska prioriteras läxstöd ordnas och en lugn arbetsmiljö skapas vilket är en förutsättning för god inlärning resurs- och särskolan ska stärkas varje enhet ska delta i uppföljningar och utvärderingar av verksamhetens kvalitet även vad gäller miljö, jämställdhet och mångfald elevernas kunskaper och färdigheter ska utvärderas regelbundet och kunskapsbrister uppmärksammas och åtgärdas så att ingen elev lämnas efter även lärares och skolledningars arbete ska följas upp och utvärderas och brister åtgärdas. satsningar på lärarnas kompetensutveckling ska genomföras elever och föräldrar ska ha reellt inflytande och god insyn i skolan varje enhet ska ha regler för hur man skapar trygghet, arbetsro, ordning och trivsel samt se till att dessa efterlevs mobbning ska betraktas som ett brott och ska bemötas som ett sådant olovlig frånvaro ska kontrolleras och följas upp lärarna ska stimuleras till samarbete över ämnes- och skolformsgränser elevvårdsteam, multikompetent team och skolhälsovård genom tidiga åtgärder ska fångas upp och lösa problem. studie- och yrkesvägledningens roll ska stärkas effektivitet i lokalhanteringen ska komma till stånd samarbetet mellan de kommunala skolorna och friskolorna ska ökas Gymnasiet En ny gymnasieskola Gy 2011 kommer att genomföras från läsåret 2011/2012. Nuvarande program ersätts med högskoleförberedande program, yrkesprogram och lärlingsutbildning. Reformen ska leda till att ungdomarna på yrkesprogrammen blir bättre förberedda för yrkeslivet och att ungdomarna på de högskoleförberedande programmen blir bättre förberedda för högskolestudier. Att genomföra denna stora reform kommer att bli mycket arbetskrävande och därför måste tillräckliga resurser tillföras förvaltningen. De högre betygskraven för intagning i gymnasiet kommer dock att ha en gynnsam inverkan på undervisningens kvalitet. För att den nya yrkesutbildningen och lärlingsutbildning ska kunna genomföras med gott resultat krävs ett utvidgat samarbete med näringslivet. De flesta punkter under grundskolan från och med fjärde punkten gäller även gymnasiet Dessutom; samarbetet med högskola och kommande yrkeshögskola bör utvidgas kontakterna med näringslivet bör förstärkas och finna nya former

4 Vuxenutbildningen Kommunen ska erbjuda en utbildning som motsvarar de behov som individerna och samhället har. Den skall komplettera tidigare studiebrister så att den ger möjlighet till vidare studier eller yrkesutövning. Kursplanerna skall anpassas efter individerna. Behovet av särskilda Second chance -skolor för elever som är över 20Äår och som missat största delen av gymnasiet, kan behöva utredas. Omvårdnad När den egna förmågan inte räcker till måste samhället stå starkt. Vi i Nya Moderaterna anser därför att i vår kommun har alla äldre personer och alla personer med funktionsnedsättningar rätt till trygghet och garanterad värdighet. Hos oss ska ingen hamna mellan stolarna eller bollas runt mellan olika vårdinrättningar. Samverkan mellan olika aktörer, privata och offentliga, ska fungera. Man ska ha rätt till stor valfrihet, ha möjlighet att göra egna val och bestämma över sitt eget liv. genomföra en utbyggnad av vård- och omsorgsboendeplatser (platser i särskilda boenden) för att möta framtidens ökade behov egenlagad mat ska serveras på varje vård- och omsorgsboende (särskilt boende) hemtjänstkunder ska vara välkomna att äta på kommunens boenden, mot avgift återställa Adjunkten och Armfeldt till senior- alternativt trygghetsbostäder, i alternativ driftsform ordna social dagverksamhet för de boende i vård- och omsorgsboenden (särskilda boenden) valfrihet ska gälla både för omvårdnad och serviceinsatser införa LOV- Lagen om valfrihet vidareutveckla de förebyggande insatserna, anhörigstöd och träffpunkter verka för fortsatt och utvecklad samverkan mellan kommunen och landstinget införa mobila team med läkare och sjuksköterskor införa mellanvårdsplatser i samverkan med landstinget inrätta flera korttidsplatser för växelvård och avlösning ge möjlighet till utevistelse för alla i våra olika boendeformer gruppbostäder ska finnas till alla efter behov öka tillgängligheten i hela kommunen för personer med funktionsnedsättningar kraftsamla för rekrytering av kontaktpersoner ge större möjligheter för personal att ta över och driva omsorgsverksamhet i samarbete med Landstinget inrätta ett hospice för vård i livets slutskede Sociala frågor Vi Moderater vill framför allt inrikta vår verksamhet inom detta område på att förebygga sociala problem. Vi vill hjälpa barn och ungdomar att inte hamna i missbruk och i brottsliga miljöer. Vi vill därför även ge möjlighet till stöd för män som blir utsatta för våld i sin parrelation. Den kraftiga ökningen av missbrukare i alla åldrar samt hemlösheten är en ödesfråga för Gävle. Vi vill stärka samarbetet med polisen för att snabbare hitta barn och ungdomar som befinner sig i fel miljöer. Vi ska informera föräldrarna och vara till stöd för dem i deras omhändertagande och i att ta ansvar för sina barn. Alkoholfria arrangemang ska prioriteras och toleransnivån ska sänkas beträffande ungdomsfylleriet. Alla placeringar ska utvärderas kvalitetsmässigt, oavsett vem som utför dem. Vi måste bygga ut olika former av boenden. Ingen ska emot sin egen vilja behöva vara hemlös. Samarbetet med arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten och olika företag måste fortsätta. De som är i behov av försörjningsstöd ska delta i olika program eller arbetsåtgärder. Vi tror att flera organisationer i samverkan är en framgångsfaktor för de sociala frågorna. Skolan, ideella föreningar, landstinget och frivården är aktörer som tillsammans ska nå bättre resultat. Vi vill ha social jour hos polisen under kvällar och helger. Vi Moderater kommer under de kommande fyra åren att arbeta för att: i ett tidigt skede ge stöd till barn och ungdomar ge stöd till föräldrarna och skapa nätverk för att undvika placeringar inrätta en ny mansjour till stöd för män som misshandlas i sin parrelation bygga ut boenden för missbrukare och andra utsatta grupper införa Tak över huvud garanti effektivisera och utöka samarbetet mellan inblandade parter ta tillvara frivilligorganisationernas insatser socialt arbete, volontärverksamhet, ordnas inom detta område ordna åtgärder för de som är i behov av försörjningsstöd

5 Näringsliv och tillväxt Grunden för vår välfärd är tillväxt. Egen försörjning genom arbete är grunden för varje människas möjligheter att skapa trygghet i sitt liv. Därför är frågor om företagande och företagsklimat viktiga hörnstenar för moderaternas framtidsvision för Gävle. Gävle har alla förutsättningar att utvecklas till en positiv företagarstad. Gävle har ett utmärkt strategiskt läge, goda kommunikationer, goda marktillgångar samt en arbetsmarknadsregion som kan bidra med arbetskraftstillgång, samt en högskola. Alla dessa tillgångar måste användas på rätt sätt för att näringslivet ska kunna verka och utvecklas vidare. Det i sin tur leder till flera jobb. Vi vill inrätta ett näringslivsråd i Gävle. Där ska ingå företagare, företagarorganisationer och politiker. Alla frågor som berör företagandet ska behandlas här. Det är av stor vikt att politiker och kommunala tjänstemän är positiva till företagande. Kommunen ska ge snabb och smidig service till det lokala näringslivet. Det gäller både befintliga och nystartade företag. Gävle ska vara en bra stad för företagsamma människor. Vi moderater kommer under mandatperioden att arbeta för att: renodla den kommunala verksamheten, det vill säga inte konkurrera med privata företag fler kommunala verksamheter ska drivas i privata driftsformer införa kommunal utmaningsrätt fortsätta avveckling/utförsäljning av kommunala bolag stimulera samverkan mellan näringsliv, högskola och Gävle kommun samarbeta med privata företagare i syfte att få fler praktikplatser för skolungdomar och unga kommunpolitikerna genom personliga möten med företagare ska lyssna på deras behov öka servicen till företagen bl a genom inrättande av en företagslots utreda frågan om Gävle kommuns informations- och marknadsavdelnings vara eller icke vara. verka för att Gävle kommuns näringslivsenhet drivs i samverkan med de privata företagen. kommunen ska vara ett stöd vid bildandet av lokala företagsföreningar Bo, bygg, miljö Gävle Kommun ska driva en aktiv bostadspolitik för att tillgodose efterfrågan på bostäder. Kommunen ska i sin bostadsplanering erbjuda möjligheter för olika boendeformer hyreslägenheter, bostadsrätter och privata villor. Bostadsproduktionen ska ge möjligheter för våra ungdomar att bo kvar i kommunen. Även för de äldre ska olika former av boende tillgodoses. För oss Moderater är det viktigt att ta ett personligt ansvar för hur miljön påverkas av konsumtion, kommunikationer och levnadssätt. Vi tror på den enskilda människans förmåga och klokhet att ta sig an problemen och se möjligheterna. Många ser den tekniska utvecklingen som ett hot mot vår miljö. Vi Moderater ser våra företag och den tekniska utvecklingen som en möjlighet att lösa problem som vi tidigare inte haft kunskap eller teknik att lösa. Begreppet miljö innefattar i hög grad också stadsmiljön. Vi vill slå vakt om Gävles kulturella särdrag, miljöer och byggnader som belyser stadens historia och kultur. Det är av stor vikt att skapa nytt, underhålla och bevara vår stadsmiljö till allas glädje och trivsel. attraktiva lägen för boende ska skapas genom god planering tjänsten som stadsarkitekt ska återinföras mark ska släppas fram till näringslivet Gavlegårdarna ska fortsätta att sälja hyresrätter för att få resurser för nybyggnad och underhåll hyresmarknaden ska stärkas med en mångfald av möjligheter för de bostadssökande tex seniorboende och trygghetsboende begreppet trygghet ska finnas med vid all planering bevara och stärka den gröna miljön i hela kommunen vara pådrivande när det gäller energieffektivisering, förnybar energi och minskade utsläpp från fossila bränslen inom trafik- och bostadssektorn Tryggt och snyggt Gävle ska vara en ren och trygg kommun att leva i. Den yttre miljön ska skötas så att den upplevs som trygg. Parker och offentliga platser ska förvaltas väl. Medel ska avsättas så att gator och vägar kan underhållas på ett acceptabelt sätt. Centrum ska hållas rent och snyggt. Trafiksäkerheten ska prioriteras bland annat genom att vi håller fri sikt vid övergångsställen och gatukorsningar, både sommar och vinter. Lätt avhjälpta hinder för funktionshindrade ska snarast åtgärdas och kommunen ska vara till råd och stöd i denna fråga för privata företag. Vid all om - eller tillbyggnad ska den fysiska miljön för funktionshindrade beaktas. Gatuvåldet måste bekämpas i samarbete med polis och andra samhällsaktörer. Kommunen måste ta ett större ansvar för denna samverkan. Alla kommuninnevånare ska på sikt ha tillgång till en likvärdig kollektivtrafik.

6 projektet ett renare Gävle ska fortsätta ytterligare medel för gatuunderhåll ska avdelas den som skräpar ner också ska städa. Fler papperskorgar ska sättas ut klotter ska avlägsnas så snabbt som möjligt bevakningskameror bör sättas upp på särskilt utsatta platser ingen gatubelysning av besparingsskäl ska släckas under den mörka delen av dygnet satsa på ungdomsgårdar efter ungdomarnas behov starta projekt typ Lugna gatan utveckla samverkan för att få slut på gatuvåldet Gävleborna ska vara nöjda med kollektivtrafiken de som är beviljade färdtjänst ska kunna utnyttja den efter egna behov och val planerna på tågstopp i Bergby ska drivas vidare Kultur och Fritid Gävle skall vara en attraktiv stad, för olika kategorier av människor med varierande intressen. Ett rikt och varierat kultur-, idrotts- och friluftsliv samt motionsaktiviteter bidrar till ökad attraktivitet. Aktiviteter för barn- och ungdom prioriteras. Kultur och Fritid skall verka för bättre folkhälsa och välbefinnande för alla genom att skapa och stötta olika aktiviteter, social gemenskap samt information om kost och motion. Verksamheten inom kultur- och fritidssektorn bygger redan idag på ett stort eget engagemang och egen medverkan från innevånarna. För att uppnå högsta effekt av de kommunala medlen ska kommunen stärka det privata engagemanget från föräldrar och föreningar genom finansiellt stöd och andra åtgärder som efterfrågas. En ökad dialog bör eftersträvas med invånarna. I större omfattning skall samverkan sökas med enskilda initiativtagare med mål att fler anläggningar kan läggas ut på föreningsdrift. Åtgärder ska göras för att öka tillgängligheten på anläggningarna för funktionshindrade. Särskilt bör eftersträvas att möjligheter till frilufts- och idrottsaktiviteter finns i alla kommundelar. Gävle är både en kulturstad och en idrottsstad med flera idrotter i de högsta serierna. Kultur och Fritid skall verka för och entusiasmera föreningslivet att locka hit stora idrottsarrangemang typ SM, EM och VM. Vi Moderater kommer under den kommande mandatperioden att arbeta för att: en Multiarena för idrotts byggs i samverkan med det privata näringslivet och sponsorer fler isrinkar får tak, för att öka tillgänglighet och förbättra energieffektivitet Fjärran Höjder-badet görs mer attraktivt genom utbyggnad, vi förordar en försäljning skridskosporten får en konstfrusen is-oval, en idrottshall byggs i Strömsbro/Hille Gävle Kommun söker samarbetsparter för gemensam finansiering av Symfoniorkestern Gävle Teater och konserthuset blir arenor för mångsidig användning idrott och kultur för barn och ungdomar prioriteras stötta Gävle handikappteater kulturskolan överförs till Kultur och Fritid och att verksamheten läggs ut på entreprenad Stadsbiblioteket byggs om till ett modernt bibliotek Kommunala bolag Gävle Stadshus AB är moderbolag i en koncern som består av 5 dotterbolag. Moderbolaget har en sammanhållande funktion för dotterbolagen. Gävle Stadshus ansvarar för ledning och uppföljning av dotterbolagens verksamhet utifrån Kommunfullmäktiges ägardirektiv. Det finns olika skäl till att ha kommunens bolag samlade i en koncern: skattemässiga, att få en samlad överblick och använda möjligheten till resursoptimering. Dotterbolagen ska driva den löpande verksamheten effektivt och aktivt ta tillvara strukturella förändringar mellan eller inom bolagen. Allt för att frigöra resurser som kan användas inom andra områden. Vår syn är att moderbolaget aktivt ska arbeta med privatiseringsfrågor. Kommunen ska inte driva affärsverksamhet, som bättre kan drivas i privat regi. En ständig prövning av våra bolag och deras verksamhet ska ske. Utveckling kan vara att förändra innehållet eller att försälja vissa delar. Gavlegårdarna AB ska få omvandla hyresrätter till bostadsrätter där hyresgästerna så önskar delar av Gavlegårdarnas fastighetsbestånd försäljs Gävle Energi AB ska verka för låga taxor till kund Gävle Energi AB ska avveckla affärsområdet elhandel fortsätta utvecklingen av Gävle Hamn AB utreda eventuell försäljning av Teknikparken, för att utveckla nya tillväxtområden

7 Personal Det är viktigt för de kommunala verksamheterna att personalens kompetens tas till vara på bästa möjliga sätt. Kommunen måste arbeta långsiktigt med kompetenshöjning och följa upp utbildningsbehov. Gävle måste upplevas som en modern arbetsgivare och särskilda satsningar på ledarskapsutbildningar är en framgångsfaktor. Jämställdhet och mångfald ska beaktas i alla frågor. Tydliga chefer som både lyssnar och ger svar, har goda möjligheter att få personal att växa och lyckas. Utvecklingssamtal och lönesamtal ska genomföras kontinuerligt. Att kunna påverka sin arbetssituation och vara delaktig är viktigt för utveckling av verksamheten och för att nå hög kvalitet mot kund. Vi som arbetsgivare måste ta till vara den kompetens, kreativitet och vilja till utveckling som finns i verksamheterna. Vi vill göra det möjligt att starta nya företag, inom dagens kommunala drift. Genom att införa LOV-lagstiftningen, noga följa konkurrenslagstiftningen och ha en öppenhet för flera alternativa arbetsgivare skapar vi större valfrihet för vår personal. Vi kan med detta uppnå en positiv utveckling för både kunder och personal. Kommunens löner ska inte upplevas oskäliga av de anställda, utan rättvisa ur alla perspektiv. Systematiskt arbete med lönepolicyn ska fortsätta. Vår personal ska erhålla individuell lönesättning. Att få arbeta heltid ska vara en rättighet och om man väljer att arbeta deltid ska det vara en möjlighet. Vi moderater kommer under mandatperioden att arbeta för att: skapa bättre möjligheter till personligt ansvar och större delaktighet skapa en rättvis lönepolicy genomföra individuell lönesättning genomföra kompetensutveckling inom varje verksamhet fortsätta att arbeta med rehabilitering för att förbättra frisktalen skapa möjligheter till att starta företag inom den offentliga verksamheten underlätta och stimulera så att personal kan överta och driva verksamhet i egen regi införa kommunal utmaningsrätt få flera aktörer som utförare

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Utbildning med hög kvalitet Alla människors lärande Kunskap ger människor förutsättningar

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Nyheter Vattensäker kommun - Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Budget 2013. i Eskilstuna

Budget 2013. i Eskilstuna Budget 2013 i Eskilstuna Ägardirektiv för Kommunföretag AB 2013 1 Innehållsförteckning Effektiv och marknadsmässig bolagsstyrning... 3 Kommunföretag AB... 4 Bolagsstyrning... 4 Taxor och hyror... 4 Parken

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Rapport Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Introduktion Malmö står inför stora utmaningar inom skolan de kommande åren. Skolresultaten behöver förbättras,

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen?

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? VALINFORMATION FRÅN ALLIANSEN I MJÖLBY KOMMUN Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? Inom Alliansen tror vi på varje människas drivkraft att vilja fatta egna beslut och ta ansvar för sina val

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012

NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012 ÄLDREFÖRVALTNINGEN NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012 STOCKHOLMS STAD PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS Visionen om ett Stockholm i världsklass Stockholm ska växa till en miljonstad

Läs mer

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Folkpartiet det självklara valet Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Lönepolicy. Beslutat av Personalchef. Gäller från 100101

Lönepolicy. Beslutat av Personalchef. Gäller från 100101 Lönepolicy Beslutat av Personalchef Gäller från 100101 Lönepolicy för Linnéuniversitetet Inledning Linnéuniversitetets lönepolicy skall skapa förutsättningar att attrahera och behålla medarbetare med rätt

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Gotland vill och kan

Gotland vill och kan Gotlandsmoderaterna valprogram 2014 Meishuan Wong Samarbete ger bästa vården Stefan Wramner Återinför utmaningsrätten Anna Hrdlicka Bygg fler hyreslägenheter Inger Harlevi Rädda Östersjön Simon Härenstam

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Program mot Våld och förtryck i nära relationer

Program mot Våld och förtryck i nära relationer Program mot Våld och förtryck i nära relationer Hudiksvalls kommun Förord Arbetet med att förebygga våld och förtryck i nära relationer utgår från ett folkhälsoperspektiv och syftar till att medborgarnas

Läs mer

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD Socialdemokraterna i Kristianstad Socialdemokraternas mål är att vinna valet 2010. Vi vill vinna valet därför att vi är övertygade om att det är vår politik som både klarar

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre är en bra kommun som kan bli ännu bättre Carl Fredrik Graf kommunvalet Christina Nillius landstingsvalet Vi moderater har en idé om ett som växer genom den drivkraft som finns hos alla sbor. Vi strävar

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016 Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016 Budget för Göteborg 2016 Omvärld Stark ekonomi trots svag europeisk utveckling Stora investeringsbehov på grund av befolkningsutvecklingen Miljö- och

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-05 RIKSDAGENS MÅL Riksdagen har i budgetpropositionen för 2008

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten BARN OCH UTBLIDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Junibacken Tallkotten Normer och värden Lpfö 98 Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer