Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Gävle kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Gävle kommun 2010-2014"

Transkript

1

2 Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Gävle kommun Vi tror på Gävle och framtiden Gävle är en bra stad en stad som har alla möjligheter. Vi tror att Gävle kan bli bättre. Vi moderater har framtidsidéer för Gävle och dess invånare. Vi vill se ett Gävle där fler har arbete, där fler utbildar sig och bor. Vi behöver tänka nya tankar och vi behöver jobba på nya sätt. Dagens problem löser man inte med gårdagens lösningar. Tillsammans och med gemensamma insatser klarar vi detta. För att få förtroende att styra Gävle krävs besked. Moderaterna kan lova ett starkt ledarskap och en målsättning att Gävle ska utvecklas, hållbart. I ett Gävle där moderaterna är med och styr kommer den kommunala servicen att vara av hög kvalitet och invånarna själva ska ha mer inflytande. Vi vill ha flera alternativa utförare för den kommunala servicen, detta för att vi tror att mångfald och valfrihet gynnar både gävleborna och personalen. Gävle ska ha en god omsorg och god välfärd främst för dem som är i störst behov av hjälp och stöd. För att klara detta måste vi satsa på utbildning, ökat företagande och mindre bidragsberoende. Höga kostnader för administration och utbetalda bidrag måste minska. I stället ska vi satsa på de verksamheter som gävleborna anser viktiga. Gävle behöver bli mer effektivt och mer lättillgängligt. Regler och avgifter ska anpassas så att de fungerar som stöd, och inte hinder. Avgifterna ska hållas på en nivå som går att motivera. Satsningar behövs för barn, skola och äldreomsorg. Vi vill också ha ett Gävle där vi kan känna oss trygga och säkra. Kvinnomisshandel, våldsbrott och vardagsbrottslighet ökar och vi måste som lokala politiker ta till oss dessa frågor. Sverige ska även i fortsättningen ha statlig polis, men vi måste arbeta för att den lokala förankringen stärks. Skatten ska svara mot de gemensamma utgifter som krävs, men kommunalskatten är den stora och tunga skatten för låg- och medelinkomsttagarna och därför måste den sänkas. Även små skattesänkningar som kan bli möjliga via effektiviseringar ger gävleborna mer pengar att själva bestämma över. Vi moderater är beredda att ta ansvaret. Vi presenterar här konkreta förslag för ett bättre Gävle. Gävle har alla möjligheter. Tillsammans kan vi göra Gävle till en bättre stad för oss alla. Demokrati och ekonomi Moderaterna har under många år arbetat med handlingsprogram som verktyg för de politiska idéerna. Inför valet 2010 har länets Moderater arbetat fram sex områden som de mest prioriterade i dagens Sverige och Gävle kommun. Dessa är grunden för vår politiska vilja och strategi. Områdena är: 1. Ung i Gävleborg 2. Socialtjänst Gävleborg 3. Äldre- och handikapp omsorg 4. En bättre sjukvård i Gävleborg 5. Näringsliv och företagande 6. Att rusta sig för livet, skolpolitik I vårt kommunala handlingsprogram för mandatperioden sammanfattas och konkretiseras våra mål och vår politik utifrån dessa områden. De moderata politiker som väljs ska arbeta för att förverkliga detta program. Politikens huvuduppgift är att fastställa mål och ge ekonomiska ramar, följa upp och utvärdera kvaliteten, samt planera inför framtiden. En uppgift som blir allt tydligare är att prioritera mellan verksamheter och detta är en viktig uppgift även inför kommande mandatperiod. Det är viktigt att de enskilda Gävlebornas behov och synpunkter får genomslag i vår politik, inom barnomsorg, skola, omsorg och planering. Demokrati är en fråga som vi ständigt måste arbeta med. Det mest avgörande för demokrati är inte antalet politiker, utan att de som är villiga att ta på sig ett politiskt uppdrag är pålästa, insatta och tar ansvar för uppgiften. En minskning av antalet ledamöter i styrelser och nämnder kan göra ansvaret tydligare. Gävle ska ha god styrning och ledning i de ekonomiska frågorna. Varje skattekrona ska användas på bästa sätt. öka inflytande för Gävleborna öka servicegraden och tillgängligheten i den kommunala verksamheten begränsa den kommunala byråkratin konkurrensutsätta kommunal verksamhet inrätta företagarråd, där företagarna har ansvaret och kommunen samverkar öka samverkan över alla gränser skapa möjligheter att sänka kommunalskatten

3 Skola/utbildning Vi moderater vill att alla barn och ungdomar ska få en utbildning av högsta klass. Detta är viktigt för att stärka rättvisan i Sverige. Skolans uppgift är att förmedla kunskaper och färdigheter för livet. Barns och ungas nyfikenhet och lust att lära ska tas tillvara. Kunskapsuppdraget ska stå i fokus och alla elever ska mötas av höga förväntningar. Tidig betygssättning förbättrar skolresultaten. Individen och dess behov och förutsättningar ska stå i centrum. Vi vill ha en skola som tillgodoser kunskapsbehoven för alla oavsett prestationskapacitet: för elever med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar behövs satsningar på resursskolor men hänsyn måste också tas till högpresterande elevers behov. Valet av skola ska vara fritt och det ska finnas en variation av skolor med olika driftsformer och typer av pedagogik att välja mellan, såväl kommunala skolor som friskolor. De kommunala skolorna bör befrias från detaljstyrning från stat och kommun, så att skolorna kan utvecklas utifrån lokala förutsättningar. Aktiva förvaltningschefer ska delegera ansvaret för skolorna till starka och komptenta skolledare och rektorer med pedagogiskt ansvar. Skickliga och engagerade rektorer och lärare, som prioriterar både kunskapsmål och sociala mål gör att eleverna blir framgångsrika och skolmiljön lugn, trygg och stimulerande för både elever och lärare. Lärarna bör stimuleras och premieras för goda insatser. Barnkonventionen ska tillämpas i alla sammanhang.tillräckliga resurser för att dessa mål ska uppnås måste tillföras skolan. Ett nära samarbete mellan de två utbildningsnämnderna är en förutsättning för en bra utveckling på skolområdet. Hur detta bäst ska gå till bör utredas. Utredningen ska belysa om det är möjligt att slå samman nämnderna. Förskolan välkomna olika typer av driftsformer: familjedaghem, privata dagmammor, kooperativ och stiftelser sätta ett tak för antalet barn i barngrupperna stärka förskolans kunskapsuppdrag genom att i större utsträckning ta tillvara de små barnens lust att lära varje barn ska ha en utvecklingsplan, som ska utformas i samarbete mellan barn, skola och föräldrar problem fångas upp och åtgärder sätts in tidigt Grundskolan läs- och skrivinlärning ska prioriteras läxstöd ordnas och en lugn arbetsmiljö skapas vilket är en förutsättning för god inlärning resurs- och särskolan ska stärkas varje enhet ska delta i uppföljningar och utvärderingar av verksamhetens kvalitet även vad gäller miljö, jämställdhet och mångfald elevernas kunskaper och färdigheter ska utvärderas regelbundet och kunskapsbrister uppmärksammas och åtgärdas så att ingen elev lämnas efter även lärares och skolledningars arbete ska följas upp och utvärderas och brister åtgärdas. satsningar på lärarnas kompetensutveckling ska genomföras elever och föräldrar ska ha reellt inflytande och god insyn i skolan varje enhet ska ha regler för hur man skapar trygghet, arbetsro, ordning och trivsel samt se till att dessa efterlevs mobbning ska betraktas som ett brott och ska bemötas som ett sådant olovlig frånvaro ska kontrolleras och följas upp lärarna ska stimuleras till samarbete över ämnes- och skolformsgränser elevvårdsteam, multikompetent team och skolhälsovård genom tidiga åtgärder ska fångas upp och lösa problem. studie- och yrkesvägledningens roll ska stärkas effektivitet i lokalhanteringen ska komma till stånd samarbetet mellan de kommunala skolorna och friskolorna ska ökas Gymnasiet En ny gymnasieskola Gy 2011 kommer att genomföras från läsåret 2011/2012. Nuvarande program ersätts med högskoleförberedande program, yrkesprogram och lärlingsutbildning. Reformen ska leda till att ungdomarna på yrkesprogrammen blir bättre förberedda för yrkeslivet och att ungdomarna på de högskoleförberedande programmen blir bättre förberedda för högskolestudier. Att genomföra denna stora reform kommer att bli mycket arbetskrävande och därför måste tillräckliga resurser tillföras förvaltningen. De högre betygskraven för intagning i gymnasiet kommer dock att ha en gynnsam inverkan på undervisningens kvalitet. För att den nya yrkesutbildningen och lärlingsutbildning ska kunna genomföras med gott resultat krävs ett utvidgat samarbete med näringslivet. De flesta punkter under grundskolan från och med fjärde punkten gäller även gymnasiet Dessutom; samarbetet med högskola och kommande yrkeshögskola bör utvidgas kontakterna med näringslivet bör förstärkas och finna nya former

4 Vuxenutbildningen Kommunen ska erbjuda en utbildning som motsvarar de behov som individerna och samhället har. Den skall komplettera tidigare studiebrister så att den ger möjlighet till vidare studier eller yrkesutövning. Kursplanerna skall anpassas efter individerna. Behovet av särskilda Second chance -skolor för elever som är över 20Äår och som missat största delen av gymnasiet, kan behöva utredas. Omvårdnad När den egna förmågan inte räcker till måste samhället stå starkt. Vi i Nya Moderaterna anser därför att i vår kommun har alla äldre personer och alla personer med funktionsnedsättningar rätt till trygghet och garanterad värdighet. Hos oss ska ingen hamna mellan stolarna eller bollas runt mellan olika vårdinrättningar. Samverkan mellan olika aktörer, privata och offentliga, ska fungera. Man ska ha rätt till stor valfrihet, ha möjlighet att göra egna val och bestämma över sitt eget liv. genomföra en utbyggnad av vård- och omsorgsboendeplatser (platser i särskilda boenden) för att möta framtidens ökade behov egenlagad mat ska serveras på varje vård- och omsorgsboende (särskilt boende) hemtjänstkunder ska vara välkomna att äta på kommunens boenden, mot avgift återställa Adjunkten och Armfeldt till senior- alternativt trygghetsbostäder, i alternativ driftsform ordna social dagverksamhet för de boende i vård- och omsorgsboenden (särskilda boenden) valfrihet ska gälla både för omvårdnad och serviceinsatser införa LOV- Lagen om valfrihet vidareutveckla de förebyggande insatserna, anhörigstöd och träffpunkter verka för fortsatt och utvecklad samverkan mellan kommunen och landstinget införa mobila team med läkare och sjuksköterskor införa mellanvårdsplatser i samverkan med landstinget inrätta flera korttidsplatser för växelvård och avlösning ge möjlighet till utevistelse för alla i våra olika boendeformer gruppbostäder ska finnas till alla efter behov öka tillgängligheten i hela kommunen för personer med funktionsnedsättningar kraftsamla för rekrytering av kontaktpersoner ge större möjligheter för personal att ta över och driva omsorgsverksamhet i samarbete med Landstinget inrätta ett hospice för vård i livets slutskede Sociala frågor Vi Moderater vill framför allt inrikta vår verksamhet inom detta område på att förebygga sociala problem. Vi vill hjälpa barn och ungdomar att inte hamna i missbruk och i brottsliga miljöer. Vi vill därför även ge möjlighet till stöd för män som blir utsatta för våld i sin parrelation. Den kraftiga ökningen av missbrukare i alla åldrar samt hemlösheten är en ödesfråga för Gävle. Vi vill stärka samarbetet med polisen för att snabbare hitta barn och ungdomar som befinner sig i fel miljöer. Vi ska informera föräldrarna och vara till stöd för dem i deras omhändertagande och i att ta ansvar för sina barn. Alkoholfria arrangemang ska prioriteras och toleransnivån ska sänkas beträffande ungdomsfylleriet. Alla placeringar ska utvärderas kvalitetsmässigt, oavsett vem som utför dem. Vi måste bygga ut olika former av boenden. Ingen ska emot sin egen vilja behöva vara hemlös. Samarbetet med arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten och olika företag måste fortsätta. De som är i behov av försörjningsstöd ska delta i olika program eller arbetsåtgärder. Vi tror att flera organisationer i samverkan är en framgångsfaktor för de sociala frågorna. Skolan, ideella föreningar, landstinget och frivården är aktörer som tillsammans ska nå bättre resultat. Vi vill ha social jour hos polisen under kvällar och helger. Vi Moderater kommer under de kommande fyra åren att arbeta för att: i ett tidigt skede ge stöd till barn och ungdomar ge stöd till föräldrarna och skapa nätverk för att undvika placeringar inrätta en ny mansjour till stöd för män som misshandlas i sin parrelation bygga ut boenden för missbrukare och andra utsatta grupper införa Tak över huvud garanti effektivisera och utöka samarbetet mellan inblandade parter ta tillvara frivilligorganisationernas insatser socialt arbete, volontärverksamhet, ordnas inom detta område ordna åtgärder för de som är i behov av försörjningsstöd

5 Näringsliv och tillväxt Grunden för vår välfärd är tillväxt. Egen försörjning genom arbete är grunden för varje människas möjligheter att skapa trygghet i sitt liv. Därför är frågor om företagande och företagsklimat viktiga hörnstenar för moderaternas framtidsvision för Gävle. Gävle har alla förutsättningar att utvecklas till en positiv företagarstad. Gävle har ett utmärkt strategiskt läge, goda kommunikationer, goda marktillgångar samt en arbetsmarknadsregion som kan bidra med arbetskraftstillgång, samt en högskola. Alla dessa tillgångar måste användas på rätt sätt för att näringslivet ska kunna verka och utvecklas vidare. Det i sin tur leder till flera jobb. Vi vill inrätta ett näringslivsråd i Gävle. Där ska ingå företagare, företagarorganisationer och politiker. Alla frågor som berör företagandet ska behandlas här. Det är av stor vikt att politiker och kommunala tjänstemän är positiva till företagande. Kommunen ska ge snabb och smidig service till det lokala näringslivet. Det gäller både befintliga och nystartade företag. Gävle ska vara en bra stad för företagsamma människor. Vi moderater kommer under mandatperioden att arbeta för att: renodla den kommunala verksamheten, det vill säga inte konkurrera med privata företag fler kommunala verksamheter ska drivas i privata driftsformer införa kommunal utmaningsrätt fortsätta avveckling/utförsäljning av kommunala bolag stimulera samverkan mellan näringsliv, högskola och Gävle kommun samarbeta med privata företagare i syfte att få fler praktikplatser för skolungdomar och unga kommunpolitikerna genom personliga möten med företagare ska lyssna på deras behov öka servicen till företagen bl a genom inrättande av en företagslots utreda frågan om Gävle kommuns informations- och marknadsavdelnings vara eller icke vara. verka för att Gävle kommuns näringslivsenhet drivs i samverkan med de privata företagen. kommunen ska vara ett stöd vid bildandet av lokala företagsföreningar Bo, bygg, miljö Gävle Kommun ska driva en aktiv bostadspolitik för att tillgodose efterfrågan på bostäder. Kommunen ska i sin bostadsplanering erbjuda möjligheter för olika boendeformer hyreslägenheter, bostadsrätter och privata villor. Bostadsproduktionen ska ge möjligheter för våra ungdomar att bo kvar i kommunen. Även för de äldre ska olika former av boende tillgodoses. För oss Moderater är det viktigt att ta ett personligt ansvar för hur miljön påverkas av konsumtion, kommunikationer och levnadssätt. Vi tror på den enskilda människans förmåga och klokhet att ta sig an problemen och se möjligheterna. Många ser den tekniska utvecklingen som ett hot mot vår miljö. Vi Moderater ser våra företag och den tekniska utvecklingen som en möjlighet att lösa problem som vi tidigare inte haft kunskap eller teknik att lösa. Begreppet miljö innefattar i hög grad också stadsmiljön. Vi vill slå vakt om Gävles kulturella särdrag, miljöer och byggnader som belyser stadens historia och kultur. Det är av stor vikt att skapa nytt, underhålla och bevara vår stadsmiljö till allas glädje och trivsel. attraktiva lägen för boende ska skapas genom god planering tjänsten som stadsarkitekt ska återinföras mark ska släppas fram till näringslivet Gavlegårdarna ska fortsätta att sälja hyresrätter för att få resurser för nybyggnad och underhåll hyresmarknaden ska stärkas med en mångfald av möjligheter för de bostadssökande tex seniorboende och trygghetsboende begreppet trygghet ska finnas med vid all planering bevara och stärka den gröna miljön i hela kommunen vara pådrivande när det gäller energieffektivisering, förnybar energi och minskade utsläpp från fossila bränslen inom trafik- och bostadssektorn Tryggt och snyggt Gävle ska vara en ren och trygg kommun att leva i. Den yttre miljön ska skötas så att den upplevs som trygg. Parker och offentliga platser ska förvaltas väl. Medel ska avsättas så att gator och vägar kan underhållas på ett acceptabelt sätt. Centrum ska hållas rent och snyggt. Trafiksäkerheten ska prioriteras bland annat genom att vi håller fri sikt vid övergångsställen och gatukorsningar, både sommar och vinter. Lätt avhjälpta hinder för funktionshindrade ska snarast åtgärdas och kommunen ska vara till råd och stöd i denna fråga för privata företag. Vid all om - eller tillbyggnad ska den fysiska miljön för funktionshindrade beaktas. Gatuvåldet måste bekämpas i samarbete med polis och andra samhällsaktörer. Kommunen måste ta ett större ansvar för denna samverkan. Alla kommuninnevånare ska på sikt ha tillgång till en likvärdig kollektivtrafik.

6 projektet ett renare Gävle ska fortsätta ytterligare medel för gatuunderhåll ska avdelas den som skräpar ner också ska städa. Fler papperskorgar ska sättas ut klotter ska avlägsnas så snabbt som möjligt bevakningskameror bör sättas upp på särskilt utsatta platser ingen gatubelysning av besparingsskäl ska släckas under den mörka delen av dygnet satsa på ungdomsgårdar efter ungdomarnas behov starta projekt typ Lugna gatan utveckla samverkan för att få slut på gatuvåldet Gävleborna ska vara nöjda med kollektivtrafiken de som är beviljade färdtjänst ska kunna utnyttja den efter egna behov och val planerna på tågstopp i Bergby ska drivas vidare Kultur och Fritid Gävle skall vara en attraktiv stad, för olika kategorier av människor med varierande intressen. Ett rikt och varierat kultur-, idrotts- och friluftsliv samt motionsaktiviteter bidrar till ökad attraktivitet. Aktiviteter för barn- och ungdom prioriteras. Kultur och Fritid skall verka för bättre folkhälsa och välbefinnande för alla genom att skapa och stötta olika aktiviteter, social gemenskap samt information om kost och motion. Verksamheten inom kultur- och fritidssektorn bygger redan idag på ett stort eget engagemang och egen medverkan från innevånarna. För att uppnå högsta effekt av de kommunala medlen ska kommunen stärka det privata engagemanget från föräldrar och föreningar genom finansiellt stöd och andra åtgärder som efterfrågas. En ökad dialog bör eftersträvas med invånarna. I större omfattning skall samverkan sökas med enskilda initiativtagare med mål att fler anläggningar kan läggas ut på föreningsdrift. Åtgärder ska göras för att öka tillgängligheten på anläggningarna för funktionshindrade. Särskilt bör eftersträvas att möjligheter till frilufts- och idrottsaktiviteter finns i alla kommundelar. Gävle är både en kulturstad och en idrottsstad med flera idrotter i de högsta serierna. Kultur och Fritid skall verka för och entusiasmera föreningslivet att locka hit stora idrottsarrangemang typ SM, EM och VM. Vi Moderater kommer under den kommande mandatperioden att arbeta för att: en Multiarena för idrotts byggs i samverkan med det privata näringslivet och sponsorer fler isrinkar får tak, för att öka tillgänglighet och förbättra energieffektivitet Fjärran Höjder-badet görs mer attraktivt genom utbyggnad, vi förordar en försäljning skridskosporten får en konstfrusen is-oval, en idrottshall byggs i Strömsbro/Hille Gävle Kommun söker samarbetsparter för gemensam finansiering av Symfoniorkestern Gävle Teater och konserthuset blir arenor för mångsidig användning idrott och kultur för barn och ungdomar prioriteras stötta Gävle handikappteater kulturskolan överförs till Kultur och Fritid och att verksamheten läggs ut på entreprenad Stadsbiblioteket byggs om till ett modernt bibliotek Kommunala bolag Gävle Stadshus AB är moderbolag i en koncern som består av 5 dotterbolag. Moderbolaget har en sammanhållande funktion för dotterbolagen. Gävle Stadshus ansvarar för ledning och uppföljning av dotterbolagens verksamhet utifrån Kommunfullmäktiges ägardirektiv. Det finns olika skäl till att ha kommunens bolag samlade i en koncern: skattemässiga, att få en samlad överblick och använda möjligheten till resursoptimering. Dotterbolagen ska driva den löpande verksamheten effektivt och aktivt ta tillvara strukturella förändringar mellan eller inom bolagen. Allt för att frigöra resurser som kan användas inom andra områden. Vår syn är att moderbolaget aktivt ska arbeta med privatiseringsfrågor. Kommunen ska inte driva affärsverksamhet, som bättre kan drivas i privat regi. En ständig prövning av våra bolag och deras verksamhet ska ske. Utveckling kan vara att förändra innehållet eller att försälja vissa delar. Gavlegårdarna AB ska få omvandla hyresrätter till bostadsrätter där hyresgästerna så önskar delar av Gavlegårdarnas fastighetsbestånd försäljs Gävle Energi AB ska verka för låga taxor till kund Gävle Energi AB ska avveckla affärsområdet elhandel fortsätta utvecklingen av Gävle Hamn AB utreda eventuell försäljning av Teknikparken, för att utveckla nya tillväxtområden

7 Personal Det är viktigt för de kommunala verksamheterna att personalens kompetens tas till vara på bästa möjliga sätt. Kommunen måste arbeta långsiktigt med kompetenshöjning och följa upp utbildningsbehov. Gävle måste upplevas som en modern arbetsgivare och särskilda satsningar på ledarskapsutbildningar är en framgångsfaktor. Jämställdhet och mångfald ska beaktas i alla frågor. Tydliga chefer som både lyssnar och ger svar, har goda möjligheter att få personal att växa och lyckas. Utvecklingssamtal och lönesamtal ska genomföras kontinuerligt. Att kunna påverka sin arbetssituation och vara delaktig är viktigt för utveckling av verksamheten och för att nå hög kvalitet mot kund. Vi som arbetsgivare måste ta till vara den kompetens, kreativitet och vilja till utveckling som finns i verksamheterna. Vi vill göra det möjligt att starta nya företag, inom dagens kommunala drift. Genom att införa LOV-lagstiftningen, noga följa konkurrenslagstiftningen och ha en öppenhet för flera alternativa arbetsgivare skapar vi större valfrihet för vår personal. Vi kan med detta uppnå en positiv utveckling för både kunder och personal. Kommunens löner ska inte upplevas oskäliga av de anställda, utan rättvisa ur alla perspektiv. Systematiskt arbete med lönepolicyn ska fortsätta. Vår personal ska erhålla individuell lönesättning. Att få arbeta heltid ska vara en rättighet och om man väljer att arbeta deltid ska det vara en möjlighet. Vi moderater kommer under mandatperioden att arbeta för att: skapa bättre möjligheter till personligt ansvar och större delaktighet skapa en rättvis lönepolicy genomföra individuell lönesättning genomföra kompetensutveckling inom varje verksamhet fortsätta att arbeta med rehabilitering för att förbättra frisktalen skapa möjligheter till att starta företag inom den offentliga verksamheten underlätta och stimulera så att personal kan överta och driva verksamhet i egen regi införa kommunal utmaningsrätt få flera aktörer som utförare

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 Så gör vi ett bra Gävle bättre! Foto: Arild Vågen, 2013,, CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons Kommunalpolitiskt

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING 2 Innehåll 1 Förord... 4 2 Politisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden 2015-2018 5 3 Sigtuna kommuns vision 2030... 17 4 Sigtuna kommuns

Läs mer

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Sida 1 av 33 Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Mål och Budget 2013, Moderaterna och Kristdemokraterna i Nynäshamn Vår utgångspunkt finner vi i en tro på människan, friheten, ansvarstagandet, marknadsekonomin

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

= ===== Majoritetsprogram

= ===== Majoritetsprogram Majoritetsprogram för Lidingö stad 2011-2014 1 Inledning Detta majoritetsprogram mellan Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna ligger till grund för den politik som koalitionen avser att föra under

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018

Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018 Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018 PARTILLE Vår moderata politik grundar sig på följande ståndpunkter: Det grundläggande i ett fritt och demokratiskt samhälle är synen på att varje människa

Läs mer

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i jobb... 4 Sveriges bästa miljö- och klimatkommun... 6 En

Läs mer

Budget 2007 för Stockholms stad och inriktning för 2008 och 2009 samt ägardirektiv 2007-2009 för koncernen Stockholms Stadshus AB.

Budget 2007 för Stockholms stad och inriktning för 2008 och 2009 samt ägardirektiv 2007-2009 för koncernen Stockholms Stadshus AB. Inl:1 Budget 2007 för Stockholms stad och inriktning för 2008 och 2009 samt ägardirektiv 2007-2009 för koncernen Stockholms Stadshus AB. Ett friare Stockholm Moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna

Läs mer

Moderaterna i Mark Valmanifest

Moderaterna i Mark Valmanifest VALMANIFEST MARK Moderaterna i Mark Valmanifest Möjligheternas Mark 3 Blomstrande näringsliv 4 En växande kommun 6 Bra kommunikationer 7 Barnen är framtiden 8 Förskolan 10 Grundskolan 11 Gymnasie- och

Läs mer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer 2014-10-23 1 Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer Majoritetspartiernas politiska plattform för 2015-2018 2014-10-23 2 Majoritetsprogram 2014-2018 Vi fyra Allianspartier har

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

Förord. Kristdemokraterna Tyresö

Förord. Kristdemokraterna Tyresö Kommunpolitiskt program för Tyresö mandatperioden 2011-2014 Förord Kristdemokraterna går till val på att göra Sverige Tyresö lite varmare och lite mänskligare. Vårt mål är inte nödvändigtvis att uppnå

Läs mer

Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018. Vår ideologiska värdegrund

Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018. Vår ideologiska värdegrund Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018 Vår ideologiska värdegrund Socialdemokratins målsättning är att förändra samhället, med demokratiska medel och med alla människors

Läs mer

Välkommen till framtidens Södertälje CENTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN

Välkommen till framtidens Södertälje CENTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN Välkommen till framtidens Södertälje CENTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN 2015-2017 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING - FÖRSLAG TILL BESLUT 4 SÄRSKILD PROPOSITION 6 VÄRDEGRUND OCH PRIORITERINGAR

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Stockholm 2014-08-12 FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Innehåll För ett Stockholm där alla kan växa 3 1. 140 000 nya jobb till 2020 6 2. Fler jobb åt unga 6 3. En skola i världsklass: fortsatt

Läs mer

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 2 Innehåll: Förord Nacka valfrihetens huvudstad Kommunens ekonomi Ordning och reda i ekonomin

Läs mer

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Framåt Västerås Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Innehåll Framåt Västerås!... 3 Ett växande Västerås vår utmaning....

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15)

Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15) Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15) 1 Innehållsförteckning I TÄBY... 5 Politiskt program för Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Center-partiet och Kristdemokraterna under mandatperioden 2015-2018...

Läs mer

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Politisk plattform för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Inledning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att tillsammans

Läs mer

2 (43) Innehållsförteckning

2 (43) Innehållsförteckning 2 (43) Innehållsförteckning Vägen mot ett Nacka som sätter barnen i centrum... 4 Socialdemokratiska satsningar i budgetmotionen... 6 Kommunstyrelsen och övergripande... 6 Arbets- och företagsnämnden...

Läs mer

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun KS 2008/232.182 Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning/ledningskontoret Innehåll Inledning 4 Delaktighet 5 Kunskap berikar Huddinge 6 Mål för Huddinge 7 Nöjda invånare 11

Läs mer

Investera i framtidens Sollentuna!

Investera i framtidens Sollentuna! Investera i framtidens Sollentuna! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2009 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Budget 2009

Läs mer

Förslag till budget 2008

Förslag till budget 2008 Förslag till budget 2008 - för ett grönare Sollentuna Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade

Läs mer

Vårt Kristianstad 2014-03-23

Vårt Kristianstad 2014-03-23 Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog och sandstrand längs Hanöbukten. Vi har en stad med gamla anor och en levnadskultur präglad av utbildning,

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Luleå. Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Luleå kommun

Alla behövs i bygget av ett bättre Luleå. Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Luleå kommun Alla behövs i bygget av ett bättre Luleå Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Luleå kommun Innehåll Alla behövs i bygget av ett bättre Luleå... 3 Ordning och reda i den kommunala ekonomin... 3

Läs mer