Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Gävle kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Gävle kommun 2010-2014"

Transkript

1

2 Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Gävle kommun Vi tror på Gävle och framtiden Gävle är en bra stad en stad som har alla möjligheter. Vi tror att Gävle kan bli bättre. Vi moderater har framtidsidéer för Gävle och dess invånare. Vi vill se ett Gävle där fler har arbete, där fler utbildar sig och bor. Vi behöver tänka nya tankar och vi behöver jobba på nya sätt. Dagens problem löser man inte med gårdagens lösningar. Tillsammans och med gemensamma insatser klarar vi detta. För att få förtroende att styra Gävle krävs besked. Moderaterna kan lova ett starkt ledarskap och en målsättning att Gävle ska utvecklas, hållbart. I ett Gävle där moderaterna är med och styr kommer den kommunala servicen att vara av hög kvalitet och invånarna själva ska ha mer inflytande. Vi vill ha flera alternativa utförare för den kommunala servicen, detta för att vi tror att mångfald och valfrihet gynnar både gävleborna och personalen. Gävle ska ha en god omsorg och god välfärd främst för dem som är i störst behov av hjälp och stöd. För att klara detta måste vi satsa på utbildning, ökat företagande och mindre bidragsberoende. Höga kostnader för administration och utbetalda bidrag måste minska. I stället ska vi satsa på de verksamheter som gävleborna anser viktiga. Gävle behöver bli mer effektivt och mer lättillgängligt. Regler och avgifter ska anpassas så att de fungerar som stöd, och inte hinder. Avgifterna ska hållas på en nivå som går att motivera. Satsningar behövs för barn, skola och äldreomsorg. Vi vill också ha ett Gävle där vi kan känna oss trygga och säkra. Kvinnomisshandel, våldsbrott och vardagsbrottslighet ökar och vi måste som lokala politiker ta till oss dessa frågor. Sverige ska även i fortsättningen ha statlig polis, men vi måste arbeta för att den lokala förankringen stärks. Skatten ska svara mot de gemensamma utgifter som krävs, men kommunalskatten är den stora och tunga skatten för låg- och medelinkomsttagarna och därför måste den sänkas. Även små skattesänkningar som kan bli möjliga via effektiviseringar ger gävleborna mer pengar att själva bestämma över. Vi moderater är beredda att ta ansvaret. Vi presenterar här konkreta förslag för ett bättre Gävle. Gävle har alla möjligheter. Tillsammans kan vi göra Gävle till en bättre stad för oss alla. Demokrati och ekonomi Moderaterna har under många år arbetat med handlingsprogram som verktyg för de politiska idéerna. Inför valet 2010 har länets Moderater arbetat fram sex områden som de mest prioriterade i dagens Sverige och Gävle kommun. Dessa är grunden för vår politiska vilja och strategi. Områdena är: 1. Ung i Gävleborg 2. Socialtjänst Gävleborg 3. Äldre- och handikapp omsorg 4. En bättre sjukvård i Gävleborg 5. Näringsliv och företagande 6. Att rusta sig för livet, skolpolitik I vårt kommunala handlingsprogram för mandatperioden sammanfattas och konkretiseras våra mål och vår politik utifrån dessa områden. De moderata politiker som väljs ska arbeta för att förverkliga detta program. Politikens huvuduppgift är att fastställa mål och ge ekonomiska ramar, följa upp och utvärdera kvaliteten, samt planera inför framtiden. En uppgift som blir allt tydligare är att prioritera mellan verksamheter och detta är en viktig uppgift även inför kommande mandatperiod. Det är viktigt att de enskilda Gävlebornas behov och synpunkter får genomslag i vår politik, inom barnomsorg, skola, omsorg och planering. Demokrati är en fråga som vi ständigt måste arbeta med. Det mest avgörande för demokrati är inte antalet politiker, utan att de som är villiga att ta på sig ett politiskt uppdrag är pålästa, insatta och tar ansvar för uppgiften. En minskning av antalet ledamöter i styrelser och nämnder kan göra ansvaret tydligare. Gävle ska ha god styrning och ledning i de ekonomiska frågorna. Varje skattekrona ska användas på bästa sätt. öka inflytande för Gävleborna öka servicegraden och tillgängligheten i den kommunala verksamheten begränsa den kommunala byråkratin konkurrensutsätta kommunal verksamhet inrätta företagarråd, där företagarna har ansvaret och kommunen samverkar öka samverkan över alla gränser skapa möjligheter att sänka kommunalskatten

3 Skola/utbildning Vi moderater vill att alla barn och ungdomar ska få en utbildning av högsta klass. Detta är viktigt för att stärka rättvisan i Sverige. Skolans uppgift är att förmedla kunskaper och färdigheter för livet. Barns och ungas nyfikenhet och lust att lära ska tas tillvara. Kunskapsuppdraget ska stå i fokus och alla elever ska mötas av höga förväntningar. Tidig betygssättning förbättrar skolresultaten. Individen och dess behov och förutsättningar ska stå i centrum. Vi vill ha en skola som tillgodoser kunskapsbehoven för alla oavsett prestationskapacitet: för elever med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar behövs satsningar på resursskolor men hänsyn måste också tas till högpresterande elevers behov. Valet av skola ska vara fritt och det ska finnas en variation av skolor med olika driftsformer och typer av pedagogik att välja mellan, såväl kommunala skolor som friskolor. De kommunala skolorna bör befrias från detaljstyrning från stat och kommun, så att skolorna kan utvecklas utifrån lokala förutsättningar. Aktiva förvaltningschefer ska delegera ansvaret för skolorna till starka och komptenta skolledare och rektorer med pedagogiskt ansvar. Skickliga och engagerade rektorer och lärare, som prioriterar både kunskapsmål och sociala mål gör att eleverna blir framgångsrika och skolmiljön lugn, trygg och stimulerande för både elever och lärare. Lärarna bör stimuleras och premieras för goda insatser. Barnkonventionen ska tillämpas i alla sammanhang.tillräckliga resurser för att dessa mål ska uppnås måste tillföras skolan. Ett nära samarbete mellan de två utbildningsnämnderna är en förutsättning för en bra utveckling på skolområdet. Hur detta bäst ska gå till bör utredas. Utredningen ska belysa om det är möjligt att slå samman nämnderna. Förskolan välkomna olika typer av driftsformer: familjedaghem, privata dagmammor, kooperativ och stiftelser sätta ett tak för antalet barn i barngrupperna stärka förskolans kunskapsuppdrag genom att i större utsträckning ta tillvara de små barnens lust att lära varje barn ska ha en utvecklingsplan, som ska utformas i samarbete mellan barn, skola och föräldrar problem fångas upp och åtgärder sätts in tidigt Grundskolan läs- och skrivinlärning ska prioriteras läxstöd ordnas och en lugn arbetsmiljö skapas vilket är en förutsättning för god inlärning resurs- och särskolan ska stärkas varje enhet ska delta i uppföljningar och utvärderingar av verksamhetens kvalitet även vad gäller miljö, jämställdhet och mångfald elevernas kunskaper och färdigheter ska utvärderas regelbundet och kunskapsbrister uppmärksammas och åtgärdas så att ingen elev lämnas efter även lärares och skolledningars arbete ska följas upp och utvärderas och brister åtgärdas. satsningar på lärarnas kompetensutveckling ska genomföras elever och föräldrar ska ha reellt inflytande och god insyn i skolan varje enhet ska ha regler för hur man skapar trygghet, arbetsro, ordning och trivsel samt se till att dessa efterlevs mobbning ska betraktas som ett brott och ska bemötas som ett sådant olovlig frånvaro ska kontrolleras och följas upp lärarna ska stimuleras till samarbete över ämnes- och skolformsgränser elevvårdsteam, multikompetent team och skolhälsovård genom tidiga åtgärder ska fångas upp och lösa problem. studie- och yrkesvägledningens roll ska stärkas effektivitet i lokalhanteringen ska komma till stånd samarbetet mellan de kommunala skolorna och friskolorna ska ökas Gymnasiet En ny gymnasieskola Gy 2011 kommer att genomföras från läsåret 2011/2012. Nuvarande program ersätts med högskoleförberedande program, yrkesprogram och lärlingsutbildning. Reformen ska leda till att ungdomarna på yrkesprogrammen blir bättre förberedda för yrkeslivet och att ungdomarna på de högskoleförberedande programmen blir bättre förberedda för högskolestudier. Att genomföra denna stora reform kommer att bli mycket arbetskrävande och därför måste tillräckliga resurser tillföras förvaltningen. De högre betygskraven för intagning i gymnasiet kommer dock att ha en gynnsam inverkan på undervisningens kvalitet. För att den nya yrkesutbildningen och lärlingsutbildning ska kunna genomföras med gott resultat krävs ett utvidgat samarbete med näringslivet. De flesta punkter under grundskolan från och med fjärde punkten gäller även gymnasiet Dessutom; samarbetet med högskola och kommande yrkeshögskola bör utvidgas kontakterna med näringslivet bör förstärkas och finna nya former

4 Vuxenutbildningen Kommunen ska erbjuda en utbildning som motsvarar de behov som individerna och samhället har. Den skall komplettera tidigare studiebrister så att den ger möjlighet till vidare studier eller yrkesutövning. Kursplanerna skall anpassas efter individerna. Behovet av särskilda Second chance -skolor för elever som är över 20Äår och som missat största delen av gymnasiet, kan behöva utredas. Omvårdnad När den egna förmågan inte räcker till måste samhället stå starkt. Vi i Nya Moderaterna anser därför att i vår kommun har alla äldre personer och alla personer med funktionsnedsättningar rätt till trygghet och garanterad värdighet. Hos oss ska ingen hamna mellan stolarna eller bollas runt mellan olika vårdinrättningar. Samverkan mellan olika aktörer, privata och offentliga, ska fungera. Man ska ha rätt till stor valfrihet, ha möjlighet att göra egna val och bestämma över sitt eget liv. genomföra en utbyggnad av vård- och omsorgsboendeplatser (platser i särskilda boenden) för att möta framtidens ökade behov egenlagad mat ska serveras på varje vård- och omsorgsboende (särskilt boende) hemtjänstkunder ska vara välkomna att äta på kommunens boenden, mot avgift återställa Adjunkten och Armfeldt till senior- alternativt trygghetsbostäder, i alternativ driftsform ordna social dagverksamhet för de boende i vård- och omsorgsboenden (särskilda boenden) valfrihet ska gälla både för omvårdnad och serviceinsatser införa LOV- Lagen om valfrihet vidareutveckla de förebyggande insatserna, anhörigstöd och träffpunkter verka för fortsatt och utvecklad samverkan mellan kommunen och landstinget införa mobila team med läkare och sjuksköterskor införa mellanvårdsplatser i samverkan med landstinget inrätta flera korttidsplatser för växelvård och avlösning ge möjlighet till utevistelse för alla i våra olika boendeformer gruppbostäder ska finnas till alla efter behov öka tillgängligheten i hela kommunen för personer med funktionsnedsättningar kraftsamla för rekrytering av kontaktpersoner ge större möjligheter för personal att ta över och driva omsorgsverksamhet i samarbete med Landstinget inrätta ett hospice för vård i livets slutskede Sociala frågor Vi Moderater vill framför allt inrikta vår verksamhet inom detta område på att förebygga sociala problem. Vi vill hjälpa barn och ungdomar att inte hamna i missbruk och i brottsliga miljöer. Vi vill därför även ge möjlighet till stöd för män som blir utsatta för våld i sin parrelation. Den kraftiga ökningen av missbrukare i alla åldrar samt hemlösheten är en ödesfråga för Gävle. Vi vill stärka samarbetet med polisen för att snabbare hitta barn och ungdomar som befinner sig i fel miljöer. Vi ska informera föräldrarna och vara till stöd för dem i deras omhändertagande och i att ta ansvar för sina barn. Alkoholfria arrangemang ska prioriteras och toleransnivån ska sänkas beträffande ungdomsfylleriet. Alla placeringar ska utvärderas kvalitetsmässigt, oavsett vem som utför dem. Vi måste bygga ut olika former av boenden. Ingen ska emot sin egen vilja behöva vara hemlös. Samarbetet med arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten och olika företag måste fortsätta. De som är i behov av försörjningsstöd ska delta i olika program eller arbetsåtgärder. Vi tror att flera organisationer i samverkan är en framgångsfaktor för de sociala frågorna. Skolan, ideella föreningar, landstinget och frivården är aktörer som tillsammans ska nå bättre resultat. Vi vill ha social jour hos polisen under kvällar och helger. Vi Moderater kommer under de kommande fyra åren att arbeta för att: i ett tidigt skede ge stöd till barn och ungdomar ge stöd till föräldrarna och skapa nätverk för att undvika placeringar inrätta en ny mansjour till stöd för män som misshandlas i sin parrelation bygga ut boenden för missbrukare och andra utsatta grupper införa Tak över huvud garanti effektivisera och utöka samarbetet mellan inblandade parter ta tillvara frivilligorganisationernas insatser socialt arbete, volontärverksamhet, ordnas inom detta område ordna åtgärder för de som är i behov av försörjningsstöd

5 Näringsliv och tillväxt Grunden för vår välfärd är tillväxt. Egen försörjning genom arbete är grunden för varje människas möjligheter att skapa trygghet i sitt liv. Därför är frågor om företagande och företagsklimat viktiga hörnstenar för moderaternas framtidsvision för Gävle. Gävle har alla förutsättningar att utvecklas till en positiv företagarstad. Gävle har ett utmärkt strategiskt läge, goda kommunikationer, goda marktillgångar samt en arbetsmarknadsregion som kan bidra med arbetskraftstillgång, samt en högskola. Alla dessa tillgångar måste användas på rätt sätt för att näringslivet ska kunna verka och utvecklas vidare. Det i sin tur leder till flera jobb. Vi vill inrätta ett näringslivsråd i Gävle. Där ska ingå företagare, företagarorganisationer och politiker. Alla frågor som berör företagandet ska behandlas här. Det är av stor vikt att politiker och kommunala tjänstemän är positiva till företagande. Kommunen ska ge snabb och smidig service till det lokala näringslivet. Det gäller både befintliga och nystartade företag. Gävle ska vara en bra stad för företagsamma människor. Vi moderater kommer under mandatperioden att arbeta för att: renodla den kommunala verksamheten, det vill säga inte konkurrera med privata företag fler kommunala verksamheter ska drivas i privata driftsformer införa kommunal utmaningsrätt fortsätta avveckling/utförsäljning av kommunala bolag stimulera samverkan mellan näringsliv, högskola och Gävle kommun samarbeta med privata företagare i syfte att få fler praktikplatser för skolungdomar och unga kommunpolitikerna genom personliga möten med företagare ska lyssna på deras behov öka servicen till företagen bl a genom inrättande av en företagslots utreda frågan om Gävle kommuns informations- och marknadsavdelnings vara eller icke vara. verka för att Gävle kommuns näringslivsenhet drivs i samverkan med de privata företagen. kommunen ska vara ett stöd vid bildandet av lokala företagsföreningar Bo, bygg, miljö Gävle Kommun ska driva en aktiv bostadspolitik för att tillgodose efterfrågan på bostäder. Kommunen ska i sin bostadsplanering erbjuda möjligheter för olika boendeformer hyreslägenheter, bostadsrätter och privata villor. Bostadsproduktionen ska ge möjligheter för våra ungdomar att bo kvar i kommunen. Även för de äldre ska olika former av boende tillgodoses. För oss Moderater är det viktigt att ta ett personligt ansvar för hur miljön påverkas av konsumtion, kommunikationer och levnadssätt. Vi tror på den enskilda människans förmåga och klokhet att ta sig an problemen och se möjligheterna. Många ser den tekniska utvecklingen som ett hot mot vår miljö. Vi Moderater ser våra företag och den tekniska utvecklingen som en möjlighet att lösa problem som vi tidigare inte haft kunskap eller teknik att lösa. Begreppet miljö innefattar i hög grad också stadsmiljön. Vi vill slå vakt om Gävles kulturella särdrag, miljöer och byggnader som belyser stadens historia och kultur. Det är av stor vikt att skapa nytt, underhålla och bevara vår stadsmiljö till allas glädje och trivsel. attraktiva lägen för boende ska skapas genom god planering tjänsten som stadsarkitekt ska återinföras mark ska släppas fram till näringslivet Gavlegårdarna ska fortsätta att sälja hyresrätter för att få resurser för nybyggnad och underhåll hyresmarknaden ska stärkas med en mångfald av möjligheter för de bostadssökande tex seniorboende och trygghetsboende begreppet trygghet ska finnas med vid all planering bevara och stärka den gröna miljön i hela kommunen vara pådrivande när det gäller energieffektivisering, förnybar energi och minskade utsläpp från fossila bränslen inom trafik- och bostadssektorn Tryggt och snyggt Gävle ska vara en ren och trygg kommun att leva i. Den yttre miljön ska skötas så att den upplevs som trygg. Parker och offentliga platser ska förvaltas väl. Medel ska avsättas så att gator och vägar kan underhållas på ett acceptabelt sätt. Centrum ska hållas rent och snyggt. Trafiksäkerheten ska prioriteras bland annat genom att vi håller fri sikt vid övergångsställen och gatukorsningar, både sommar och vinter. Lätt avhjälpta hinder för funktionshindrade ska snarast åtgärdas och kommunen ska vara till råd och stöd i denna fråga för privata företag. Vid all om - eller tillbyggnad ska den fysiska miljön för funktionshindrade beaktas. Gatuvåldet måste bekämpas i samarbete med polis och andra samhällsaktörer. Kommunen måste ta ett större ansvar för denna samverkan. Alla kommuninnevånare ska på sikt ha tillgång till en likvärdig kollektivtrafik.

6 projektet ett renare Gävle ska fortsätta ytterligare medel för gatuunderhåll ska avdelas den som skräpar ner också ska städa. Fler papperskorgar ska sättas ut klotter ska avlägsnas så snabbt som möjligt bevakningskameror bör sättas upp på särskilt utsatta platser ingen gatubelysning av besparingsskäl ska släckas under den mörka delen av dygnet satsa på ungdomsgårdar efter ungdomarnas behov starta projekt typ Lugna gatan utveckla samverkan för att få slut på gatuvåldet Gävleborna ska vara nöjda med kollektivtrafiken de som är beviljade färdtjänst ska kunna utnyttja den efter egna behov och val planerna på tågstopp i Bergby ska drivas vidare Kultur och Fritid Gävle skall vara en attraktiv stad, för olika kategorier av människor med varierande intressen. Ett rikt och varierat kultur-, idrotts- och friluftsliv samt motionsaktiviteter bidrar till ökad attraktivitet. Aktiviteter för barn- och ungdom prioriteras. Kultur och Fritid skall verka för bättre folkhälsa och välbefinnande för alla genom att skapa och stötta olika aktiviteter, social gemenskap samt information om kost och motion. Verksamheten inom kultur- och fritidssektorn bygger redan idag på ett stort eget engagemang och egen medverkan från innevånarna. För att uppnå högsta effekt av de kommunala medlen ska kommunen stärka det privata engagemanget från föräldrar och föreningar genom finansiellt stöd och andra åtgärder som efterfrågas. En ökad dialog bör eftersträvas med invånarna. I större omfattning skall samverkan sökas med enskilda initiativtagare med mål att fler anläggningar kan läggas ut på föreningsdrift. Åtgärder ska göras för att öka tillgängligheten på anläggningarna för funktionshindrade. Särskilt bör eftersträvas att möjligheter till frilufts- och idrottsaktiviteter finns i alla kommundelar. Gävle är både en kulturstad och en idrottsstad med flera idrotter i de högsta serierna. Kultur och Fritid skall verka för och entusiasmera föreningslivet att locka hit stora idrottsarrangemang typ SM, EM och VM. Vi Moderater kommer under den kommande mandatperioden att arbeta för att: en Multiarena för idrotts byggs i samverkan med det privata näringslivet och sponsorer fler isrinkar får tak, för att öka tillgänglighet och förbättra energieffektivitet Fjärran Höjder-badet görs mer attraktivt genom utbyggnad, vi förordar en försäljning skridskosporten får en konstfrusen is-oval, en idrottshall byggs i Strömsbro/Hille Gävle Kommun söker samarbetsparter för gemensam finansiering av Symfoniorkestern Gävle Teater och konserthuset blir arenor för mångsidig användning idrott och kultur för barn och ungdomar prioriteras stötta Gävle handikappteater kulturskolan överförs till Kultur och Fritid och att verksamheten läggs ut på entreprenad Stadsbiblioteket byggs om till ett modernt bibliotek Kommunala bolag Gävle Stadshus AB är moderbolag i en koncern som består av 5 dotterbolag. Moderbolaget har en sammanhållande funktion för dotterbolagen. Gävle Stadshus ansvarar för ledning och uppföljning av dotterbolagens verksamhet utifrån Kommunfullmäktiges ägardirektiv. Det finns olika skäl till att ha kommunens bolag samlade i en koncern: skattemässiga, att få en samlad överblick och använda möjligheten till resursoptimering. Dotterbolagen ska driva den löpande verksamheten effektivt och aktivt ta tillvara strukturella förändringar mellan eller inom bolagen. Allt för att frigöra resurser som kan användas inom andra områden. Vår syn är att moderbolaget aktivt ska arbeta med privatiseringsfrågor. Kommunen ska inte driva affärsverksamhet, som bättre kan drivas i privat regi. En ständig prövning av våra bolag och deras verksamhet ska ske. Utveckling kan vara att förändra innehållet eller att försälja vissa delar. Gavlegårdarna AB ska få omvandla hyresrätter till bostadsrätter där hyresgästerna så önskar delar av Gavlegårdarnas fastighetsbestånd försäljs Gävle Energi AB ska verka för låga taxor till kund Gävle Energi AB ska avveckla affärsområdet elhandel fortsätta utvecklingen av Gävle Hamn AB utreda eventuell försäljning av Teknikparken, för att utveckla nya tillväxtområden

7 Personal Det är viktigt för de kommunala verksamheterna att personalens kompetens tas till vara på bästa möjliga sätt. Kommunen måste arbeta långsiktigt med kompetenshöjning och följa upp utbildningsbehov. Gävle måste upplevas som en modern arbetsgivare och särskilda satsningar på ledarskapsutbildningar är en framgångsfaktor. Jämställdhet och mångfald ska beaktas i alla frågor. Tydliga chefer som både lyssnar och ger svar, har goda möjligheter att få personal att växa och lyckas. Utvecklingssamtal och lönesamtal ska genomföras kontinuerligt. Att kunna påverka sin arbetssituation och vara delaktig är viktigt för utveckling av verksamheten och för att nå hög kvalitet mot kund. Vi som arbetsgivare måste ta till vara den kompetens, kreativitet och vilja till utveckling som finns i verksamheterna. Vi vill göra det möjligt att starta nya företag, inom dagens kommunala drift. Genom att införa LOV-lagstiftningen, noga följa konkurrenslagstiftningen och ha en öppenhet för flera alternativa arbetsgivare skapar vi större valfrihet för vår personal. Vi kan med detta uppnå en positiv utveckling för både kunder och personal. Kommunens löner ska inte upplevas oskäliga av de anställda, utan rättvisa ur alla perspektiv. Systematiskt arbete med lönepolicyn ska fortsätta. Vår personal ska erhålla individuell lönesättning. Att få arbeta heltid ska vara en rättighet och om man väljer att arbeta deltid ska det vara en möjlighet. Vi moderater kommer under mandatperioden att arbeta för att: skapa bättre möjligheter till personligt ansvar och större delaktighet skapa en rättvis lönepolicy genomföra individuell lönesättning genomföra kompetensutveckling inom varje verksamhet fortsätta att arbeta med rehabilitering för att förbättra frisktalen skapa möjligheter till att starta företag inom den offentliga verksamheten underlätta och stimulera så att personal kan överta och driva verksamhet i egen regi införa kommunal utmaningsrätt få flera aktörer som utförare

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Socialdemokraterna 123 förslag som förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Vår kommun behöver nya tag, ett nytt ledarskap och en handlingskraftig ledning, som sätter kommunens intressen före

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Nyheter Vattensäker kommun - Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Bakgr und Programmet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Det kan bland annat

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Ärende: Kommunplan med årsbudget 2015 och utblick

Ärende: Kommunplan med årsbudget 2015 och utblick YRKANDE 1 Möjligheten att få välja förskola/skola och hemtjänstutövare är en rättighet som ger gävleborna makten att själva avgöra vilken förskola/skola eller hemtjänstutövare som fungera bäst för dem.

Läs mer

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun.

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun. Handlingsprogram för Enköpingsmoderaterna 2011--2014 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Barn och utbildning... 4 Omsorg genom livet och ett värdigt åldrande... 6 Kultur och fritid... 8 Miljö och infrastruktur...

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Utbildning med hög kvalitet Alla människors lärande Kunskap ger människor förutsättningar

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden.

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden. De äldre ska med - på den goda vägen mot framtiden. Svenska folket lever allt längre och är allt friskare. Detta påverkar samhällsutvecklingen och ökar kraven på samhället att stärka friheten och tryggheten

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson FRAMTIDSPARTIET I FALUN KLIMAT FÖR UTVECKLING Jonas Lennerthson Anna

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

Inriktnings- och effektmål för barn- och utbildningsnämnden 2016.

Inriktnings- och effektmål för barn- och utbildningsnämnden 2016. Inriktnings- och effektmål för barn- och utbildningsnämnden 2016. Inriktningsmål Effektmål Övergripande mål för alla verksamheter inom barnoch utbildningsförvaltingen. A.1. Attraktiva förskolor och skolor

Läs mer

För ett bättre Svedala

För ett bättre Svedala För ett bättre Svedala Trygghet Kvalitet och Respekt Handlingsprogram för Svedala kommun 2007-2010 Vår vision är ett samhälle där enskilda människor bestämmer mer och politiker och tjänstemän bestämmer

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens kärna i det kommunala

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN SKOLVÄSENDET I VILHELMINA KOMMUN

SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN SKOLVÄSENDET I VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kultur- och utbildningsnämnden 2010-11-09 SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN SKOLVÄSENDET I VILHELMINA KOMMUN antagen av Kfm 101220 96 VARFÖR EN SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN? Grundläggande för all

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun

Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun Inledning I följande dokument beskrivs inriktningen på den politik som den Rödgröna Oppositionen har enats om att arbeta för under mandatperioden.

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kortversion Det kommunpolitiska programmet i sin helhet finns under fliken REFERENSBIBLIOTEK. Inledning Moderaternas kommunpolitiska program ARBETE, VÄLFÄRD OCH TRYGGHET antogs

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer 2015-12-07 1 (7) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. Antagen i fullmäktige

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018

Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018 Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 81 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 2 2. Värdegrund... 2 Politisk utgångspunkt

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Medarbetarskap i Umeå kommun Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Inledning Vi som arbetar i Umeå kommun har ett viktigt uppdrag: att bidra till ett gott liv i Umeå

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS 2015-05-05 [1] KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS Gemensamt förslag [2] Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 Styrmodellen De av kommunfullmäktige fastställda målen för mandatperioden 2015-2018

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

VAL 2010 Kristdemokraterna i StockholmS STAD VALMANIFEST ETT MÄNSKLIGARE STOCKHOLM. Ett mänskligare stockholm

VAL 2010 Kristdemokraterna i StockholmS STAD VALMANIFEST ETT MÄNSKLIGARE STOCKHOLM. Ett mänskligare stockholm VAL 2010 Kristdemokraterna i StockholmS STAD VALMANIFEST ETT MÄNSKLIGARE STOCKHOLM Ett mänskligare stockholm Ett mänskligare Stockholm Vi älskar Stockholm. Här möts gammalt och nytt, tradition och förnyelse.

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden!

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden! Forshaga en framtidskommun! Valprogram 2010-2014 Tillsammans bygger vi framtiden! Låt barnen ta plats! De flesta barn växer upp i familjer där det finns resurser och sociala nätverk. Familjer är olika

Läs mer

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre är en bra kommun som kan bli ännu bättre Carl Fredrik Graf kommunvalet Christina Nillius landstingsvalet Vi moderater har en idé om ett som växer genom den drivkraft som finns hos alla sbor. Vi strävar

Läs mer

Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans

Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans Vår ideologi Arbete och välfärd genom Demokrati Solidaritet och Rättvisa Vi gör förbättringar och satsar framåt under de kommande fyra åren Britt Wall kommunalrådskandidat

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Politisk inriktning 2010 2014

Politisk inriktning 2010 2014 Politisk inriktning 2010 2014 Inledning Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Drevvikenpartiet och Centerpartiet har bildat politisk majoritet för mandatperioden 2010 2014. Vi vill nu fortsätta

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE:

DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE: DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE: Vi vill arbeta för minskade klyftor i arbetsvillkor och löner, i boendet, i utbildningen, i vården, i trafiken. Vi vill minska klyftorna mellan rika och fattiga,

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-05 RIKSDAGENS MÅL Riksdagen har i budgetpropositionen för 2008

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter Skolplan 2004 Lärande ger glädje och möjligheter Vi ska ge förutsättningar för barns och ungdomars bildning genom att främja lärande, ge omsorg och överföra demokratiska värderingar. Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter sin förmåga.

Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter sin förmåga. Mål för barn- och utbildningsnämnden budgetåret 2015. Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden Burlövsmoderaterna

Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden Burlövsmoderaterna Kommunval SÖNDAGEN DEN 19 SEPTEMBER Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden 2010-2014 Burlövsmoderaterna Det du håller i din hand är Burlövsmoderaternas kommunalpolitiska handlingsprogram

Läs mer

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI KIRUNA KIRUNA Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 Här vill vi leva våra liv! Ett ovanligt parti för vanliga människor 1 KIRUNA NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI Vårt partis

Läs mer

Kvartetten. Bra för Norrköping

Kvartetten. Bra för Norrköping Kvartetten Bra för Norrköping Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 För mandatperioden 2015-2018 har ocialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer