HELSINGFORS UNIVERSITET SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN SWEDISH SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE FÖR SAMHÄLLE OCH VÄLFÄRD FOR THE WELFARE OF SOCIETY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELSINGFORS UNIVERSITET SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN SWEDISH SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE FÖR SAMHÄLLE OCH VÄLFÄRD FOR THE WELFARE OF SOCIETY"

Transkript

1 HELSINGFORS UNIVERSITET SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN SWEDISH SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE FÖR SAMHÄLLE OCH VÄLFÄRD FOR THE WELFARE OF SOCIETY Svenska social- och kommunalhögskolans målprogram The Swedish School of Social Science Target Programme

2 4 SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANS MÅLPROGRAM INNEHÅLL För samhälle och välfärd 5 1 Strategisk ram Omvärld och bedömning av nuläget Mission Strategiska mål och utvecklingsobjekt Profil och insatsområden Kvalitetsledning Universitetsspecifika specialansvar 10 2 Genomförande av målprogrammet är ett framstående centrum för samhällsvetenskaplig utbildning och forskning i Norden är en synlig aktör i samhället och betonar globalt ansvar, jämlikhet och social rättvisa i all sin verksamhet är en inspirerande och välmående miljö bygger sin ekonomi på hållbar grund 19 3 Resurser Personalplan Högskolans utrymmen 21 4 Uppföljning och utvärdering Undervisningens kvantitativa mål Kvantitativa uppföljningsobjekt och indikatorer Ansvar och roller vid uppföljning och rapportering 22

3 SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANS MÅLPROGRAM För samhälle och välfärd Soc&kom är ett framstående centrum för samhällsvetenskaplig utbildning och forskning i Norden. Det här är det centrala målet i målprogrammet för Svenska social- och kommunalhögskolan för perioden Det här målet stöder starkt visionen för Helsingfors universitet 2020 Mot toppen och ut mot samhället och innehåller både den samhällsvetenskapliga och den nordiska dimension som präglar all verksamhet vid högskolan. Lägg därtill högskolans mål att vara en synlig aktör i samhället som betonar globalt ansvar, jämlikhet och social rättvisa i all sin verksamhet, och bilden av Svenska social- och kommunalhögskolans centrala målsättningar för de kommande fyra åren börjar vara komplett. Beredningen av målprogrammet var en lång och brett förankrad process. Högskolans styrelse godkände redan år 2011 de strategiska riktlinjerna för högskolans verksamhet. De här riktlinjerna hade beretts under merparten av 2011 och utgjorde en grund för beredningen av det egentliga målprogrammet. Den beredningen inleddes genast i början av år Målprogrammet diskuterades vid flera av högskolans planeringsdagar; det behandlades inom högskolans ämnen, liksom vid alla centrala organ i högskolan. Hela personalen involverades i beredningen, liksom också ett stort antal representanter för högskolans studerande. Målprogrammet uppgjordes dessutom enligt en modell som gällde inom hela universitetet och som för sin del garanterade en tydlig koppling till strategin för Helsingfors universitet. Resultatet av denna beredningsprocess blev ett mångsidigt, men samtidigt väl fokuserat målprogram. De centrala målen och de viktigaste åtgärderna är tydligt formulerade: Högskolan ska satsa på en högklassig lärandemiljö, på en väl profilerad, mångvetenskaplig forskning och på nyskapande former för samverkan mellan utbildning, forskning och arbetsliv. Programmet innehåller ett flertal konkreta åtgärder med vilka högskolan strävar efter att förstärka sin ställning såväl inom forskningens och utbildningens som inom den samhälleliga växelverkans område. Soc&kom vill faktiskt vara ett framstående centrum för samhällsvetenskaplig utbildning och forskning i Norden! Samtidigt framhäver programmet högskolans roll inom Helsingfors universitet som en brobyggare till Norden och som en enhet med en stor betydelse för universitetets tvåspråkighet. Också båda de här aspekterna är viktiga för Soc&kom under målprogramsperioden. För att ett målprogram ska kunna genomföras måste det bli en del av den vardagliga verksamheten. Den breda förankringen i beredningen av Soc&koms målprogram garanterade inte bara ett gott slutresultatet utan utgjorde också grunden för en bred medvetenhet om de gemensamma målen för all verksamhet vid högskolan. Förutsättningarna för att de centrala målsättningarna i programmet ska uppnås är alltså de allra bästa! Henrik Hägglund Rektor

4 6 SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANS MÅLPROGRAM

5 SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANS MÅLPROGRAM Strategisk ram 1.1 Omvärld och bedömning av nuläget Förutsättningarna för en framgångsrik verksamhet vid Svenska social- och kommunalhögskolan är goda. Högskolans placering mitt i Centrumcampus är idealisk med tanke på utbildning och forskning. Forskningen är samhällsrelevant och starkt nordiskt orienterad. Samhällsvetenskaperna intresserar dagens unga, vilket tryggar en god rekryteringsbas. Sysselsättningsläget för dem som utbildats vid högskolan är gott. Högskolan erbjuder undervisning i små grupper, vilket tryggar flexibilitet och informella relationer. Stämningen är god, vilket skapar ett gott studie- och arbetsklimat. Samarbetet mellan personal och studerande är väl etablerat och fungerande. SSKH är en förhållandevis liten enhet, vilket kan medföra en viss sårbarhet. Nyckelpersoner kan vara svåra att ersätta. Även om högskolan har en klar nordisk inriktning är det rätt få nordiska studenter som kommer till Finland för att bedriva examensstudier, något som högskolan genom aktiv studentrekrytering strävar efter att förändra. Då universitetet i enlighet med sin strategi utvecklar det nordiska universitetssamarbetet kan högskolan få en koordinerande funktion speciellt inom det humanistiskt-samhällsvetenskapliga området. Högskolan får en aktiv roll vid uppbyggandet av tvåspråkiga utbildningsprogram och en etablerad roll i magisterutbildningen både på svenska och på engelska. Det nygrundade redaktionella laboratoriet vid högskolan skapar nya modeller för samverkan mellan utbildning och arbetsliv och möjliggör nya samarbetsstrukturer inom forskningen. Högskolan ser som en viktig uppgift att trots försämrade ekonomiska utsikter trygga den akademiska återväxten bland annat genom att aktivt uppmuntra lärarna och forskarna att ansöka om extern forskningsfinansiering. Genom ytterligare satsningar på magisternivån tryggar högskolan också sin ställning i en situation då universitetet i allt högre utsträckning fokuserar på magisterutbildning. 1.2 Mission Svenska social- och kommunalhögskolan hör till Helsingfors universitet som en fristående svenskspråkig enhet. Högskolan har till uppgift att meddela vetenskaplig och yrkesinriktad undervisning i samhällsvetenskaper och att bedriva vetenskaplig forskning på dessa områden. Högskolan har inom sina ämnesområden till uppgift att svara för att ett tillräckligt antal personer med kunskaper i svenska utbildas för olika högt kvalificerade samhällsinriktade uppdrag inom den offentliga sektorn, den privata sektorn och den tredje sektorn. Tillsammans med universitetet har högskolan ett riksomfattande ansvar för den svenskspråkiga utbildningen i socialt arbete. Högskolan erbjuder som enda svenskspråkig universitetsenhet huvudämnesstudier i journalistik. Högskolan är en samlande enhet för olika svenskspråkiga aktiviteter inom universitetet och förstärker universitetets tvåspråkighet.

6 8 SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANS MÅLPROGRAM Strategiska mål och utvecklingsobjekt VISION 2020 MOT TOPPEN OCH UT MOT SAMHÄLLET... ÄR ETT FRAMSTÅENDE CENTRUM FÖR SAMHÄLLSVETENSKAPLIG UTBILDNING OCH FORSKNING I NORDEN Hög kvalitet på examina och undervisning, engagerade studenter Aktiv rekrytering av de bästa studenterna och medarbetarna Omfattande internationella kontakter, brobyggare mellan Finland och övriga Norden Mångvetenskaplighet och profilering av forskningen... ÄR EN SYNLIG AKTÖR I SAMHÄLLET OCH BETONAR GLOBALT ANSVAR, JÄMLIKHET OCH SOCIAL RÄTTVISA I ALL SIN VERKSAMHET Forskningsrön och kunnande i samhällets tjänst Nya former för samverkan mellan utbildning, forskning och arbetsliv... ÄR EN INSPIRERANDE OCH VÄLMÅENDE MILJÖ... BYGGER SIN EKONOMI PÅ HÅLLBAR GRUND Genomtänkt personalplanering Interaktivt ledarskap som stöder samhörigheten Fungerande strukturer och tydliga verksamhetsmodeller Finansieringsmodellerna utnyttjas mångsidigt 1.4 Profil och insatsområden Profil SSKH är en samhällsvetenskaplig, svenskspråkig enhet med en nordisk och internationell profil och ett mångvetenskapligt förhållningssätt såväl i utbildning som i forskning. Högskolan utgör en viktig del av tvåspråkigheten vid HU och fungerar som ett centrum för svenskspråkiga aktiviteter vid universitetet. Insatsområden Högskolans insatsområden utgår från de utbildnings- och forskningsområden som finns representerade vid högskolan. Speciellt det med statsvetenskapliga fakulteten delade nationella ansvaret för utbildningen av svenskspråkiga socialarbetare innebär omfattande samhälleliga och utbildningsmässiga insatser i olika delar av Svenskfinland. Det nygrundade redaktionella laboratoriet möjliggör för sin del mångvetenskapliga insatser i utbildning och forskning med kommunikation och medier som utgångspunkt. Sedan länge har högskolans särskilda tyngdpunktsområden varit forskning och

7 SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANS MÅLPROGRAM utbildning i etniska relationer och i frågor gällande förvaltning, organisationer, regional utveckling och miljö. Särskilda forskningsenheter (CEREN och FO-RUM) har grundats för dessa områden. Både utbildningen och forskningen vid högskolan präglas därtill av de områden, som fastställts som forskningens profileringsområden, och som beskrivs med nyckelorden välfärd, identitet, miljö, medier och medborgarskap. I alla högskolans insatsområden utgör den nordiska dimensionen en central utgångspunkt och högskolan deltar aktivt i nordiska nätverk såväl inom utbildningen som inom forskningen. 1.5 Kvalitetsledning Kvalitet innebär att verksamheten är ändamålsenlig och resultaten högklassiga. Ett fungerande kvalitetssystem baserar sig på en ändamålsenlig organisation, gott ledarskap och gott beslutsfattande. Med kvalitetssäkringssystem avses de förfaringssätt, processer och system med vars hjälp högskolan upprätthåller och utvecklar forskningens, undervisningens och den övriga verksamhetens kvalitet. Utvärdering av verksamheten och resultaten och olika slag av feedbacksystem är exempel på verktyg för kvalitetssäkring. Högskolan kvalitetssäkringssystem finns dokumenterat i en verksamhetshandbok. I verksamhetshandboken beskrivs högskolans centrala verksamhetsprinciper och funktioner samt de kvalitetssäkringsmekanismer som ingår i dessa. Högskolans rektor ansvarar för kvaliteten på verksamheten och resultaten inom högskolan. Högskolans förvaltningschef är kvalitetskontaktperson som har till uppgift att samordna kvalitetsledningen inom enheten. Högskolan utgår från att kvalitetsarbetet är en normal del av all verksamhet vid högskolan, vilket innebär att var och en såväl personal som studerande bär ansvaret för kvaliteten i sin egen verksamhet. Målet med kvalitetsarbetet är att trygga att högskolan kan bedriva forskning på hög internationell nivå erbjuda högklassig utbildning och ge högklassiga examina som är konkurrenskraftiga på en föränderlig arbetsmarknad fungera i växelverkan med samhället och påverka detta samt beakta de specifika samhälleliga behov som riktas mot högskolan utveckla sin verksamhet kontinuerligt rekrytera goda studerande och kvalificerad, kompetent personal utgöra en god inlärnings- och arbetsmiljö, som beaktar såväl trivsel som rättsskydd för personalen och för de studerande

8 10 SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANS MÅLPROGRAM Universitetsspecifika specialansvar Koordinering av svenskspråkigt Centrumcampussamarbete Det svenskspråkiga Centrumcampussamarbetet koordineras sedan 2010 från Svenska social- och kommunalhögskolan. En planerare (koordinator) på halvtid är anställd för koordineringen. Utöver koordineringen av Centrumcampussamarbetet ansvarar SSKH också helt och hållet för IKT-körkortet för de svenskspråkiga barnträdgårdslärarstuderandena samt för svenskspråkig undervisning och handledning i IKT för studerande från humanistiska och statsvetenskapliga fakulteten. Pedagogisk universitetslektor En av de pedagogiska universitetslektorerna vid Helsingfors universitet är placerad vid Svenska social- och kommunalhögskolan. Den pedagogiska universitetslektorn vid högskolan stöder utvecklingen av den svenskspråkiga undervisningen vid hela universitetet och ansvarar bland annat för de svenskspråkiga universitetspedagogiska kurserna vid universitetet.

9 SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANS MÅLPROGRAM Genomförande av målprogrammet är ett framstående centrum för samhällsvetenskaplig utbildning och forskning i Norden... ÄR ETT FRAMSTÅENDE CENTRUM FÖR SAMHÄLLSVETENSKAPLIG UTBILDNING OCH FORSKNING I NORDEN Hög kvalitet på examina och undervisning, engagerade studenter Aktiv rekrytering av de bästa studenterna och medarbetarna Omfattande internationella kontakter, brobyggare mellan Finland och övriga Norden Mångvetenskaplighet och profilering av forskningen Hög kvalitet på examina och undervisning, engagerade studenter Bredare kandidatutbildning Genom ett kraftigt utökat samarbete mellan ämnena erbjuder högskolan ett bredare samhällsvetenskapligt grepp på kandidatexamen, samtidigt som studenterna ges tillräckligt djup kunskap i de centrala vetenskapliga disciplinerna. Bl.a. en bred grundkurs, 25 sp, planeras under det första läsåret. Högklassig lärandemiljö Studenterna ska få stöd i planeringen av studierna och studiefärdigheterna ska stödjas så att andelen studerande som avlagt 55 sp/år ökar märkbart. Studiebyråns intensifierade ISP-samtal fortsätter och kurser i studieteknik arrangeras. Genomströmningen garanteras också genom bättre planering av studiehelheter och ett effektivare utnyttjande av terminerna. Universitetets allmänna pedagogiska riktlinjer införs systematiskt (bl.a. lärandemål, kriterier för bedömning, feedback, arbetsmängd) för varje kursprestation. Undervisningspersonalen uppmuntras till att utveckla sin pedagogiska kompetens och ge möjlighet att delta i personalutbildning Resurser tilldelas för förverkligande av pedagogiskt kreativ undervisning och möjlighet till it- och pedagogisk handledning. Pedagogiska caféer utnyttjas för kontinuerlig intern benchmarking och diskussion om best practises. Lärandemål-workshop ordnas för lärarna. Nätbaserad undervisning utvecklas och utnyttjas även för ökat internationellt samarbete. Vetenskapligt skrivande stöds genomgående under studierna. Satsningarna på studenternas färdigheter i modersmålet ökas. Vid utvecklandet av lärandemiljön används resultaten från det nyss startade 3-åriga forskningsprojektet om studiemotivation och lärande (gäller svenskspråkiga studerande vid beteendevetenskapliga fakulteteten och Soc&kom).

10 12 SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANS MÅLPROGRAM Samarbete med statsvetenskapliga fakulteten och övriga fakulteter i Centrumcampus Magisterutbildningen i journalistik, som hittills genomförts inom ramarna för ämnet medier och kommunikation vid statsvetenskapliga fakulteten, byggs upp i ett nytt samarbete mellan högskolan, statsvetenskapliga fakulteten och humanistiska fakulteten. Magisterseminarier, metodkurser och specialkurser genomförs som ett samarbete mellan journalistik (SSKH), medier och kommunikation (statsvetenskapliga fakulteten) och magisterprogrammet Kultur och kommunikation (humanistiska fakulteten). I samarbete med statsvetenskapliga fakulteten utvecklas tvåspråkiga modeller för examina på kandidatnivå (enligt MAK-modellen; socialt arbete och socialpsykologi) och på magisternivån. Smidig övergång från kandidatutbildning till magisterstudier i högskolans ämnen möjliggörs genom träffar med representanter för fakultetens ämnen och gemensamma seminarier. Tillsammans med statsvetenskapliga fakulteten byggs ett system upp med vilket högskolans insatser för magister och doktorsutbildningen synliggörs Aktiv rekrytering av de bästa studenterna och medarbetarna Aktiv rekrytering av de bästa förmågorna Högskolan rekryterar lärare och forskare internationellt och särskilt nordiskt alltid då det är möjligt. Högskolan har för avsikt att under perioden inrätta en biträdande professur (tenure track) inom ramarna för det redaktionella laboratoriet och ytterligare en inom något av högskolans profilområden om det finns resurser. Biträdande professuren inom det redaktionella laboratoriet finansieras med medel som högskolan erhållit från universitetets framtidsfond. Vid rekrytering av personal utnyttjas det faktum att högskolan i arbetsklimatundersökningar uppnått goda resultat. Vid rekrytering ska det framhållas att högskolan är en sporrande och positiv arbetsmiljö. Inträdesförhören utvecklas så att de bästa, mest motiverade studenterna antas som examensstuderande. Rekryteringen av nya studerande från en bredare bas Högskolan breddar den traditionella rekryteringsbasen genom aktiv rekrytering som riktar sig till finskspråkiga gymnasier i regionen. Högskolan satsar också på rekrytering av studenter från de finlandssvenska regioner som är underrepresenterade bland högskolans studerande; särskilt Österbotten och Åland. Ytterligare strävar högskolan efter att rekrytera studerande från övriga Norden.

11 SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANS MÅLPROGRAM Omfattande internationella kontakter, brobyggare mellan Finland och Norden Nordiska kontakter utvecklas Samarbetet med de nordiska universiteten ska stärkas. SSKH utreder möjligheten att ta initiativ till organisering av ett doktorandprogram kring den nordiska välfärdsstaten. Initiativ till nordiska samprojekt (publicering eller forskning) skall stödas. Undervisningsmoduler, som förbättrar utbytet av kurser och tillgodoräkning av studier utvecklas både på svenska och engelska. Högskolan utvecklar en studiehelhet kring den nordiska välfärdsstaten. Den nordiska dimensionen tas i beaktande inom det engelskspråkiga magisterprogrammet ERI. Stärkande av en högklassig och internationell forskningsmiljö Ansvariga forskare involveras i mentorverksamhet. Sampublicering (junior- och seniorforskare) ska främjas. Informell peer review mellan kolleger. Betydelsen av personlig publiceringstrategi betonas för en ökad internationell profilering av publikationsverksamhet. Högskolan satsar på systemet med International Readers och Visiting Research Fellows samt på att engagera allt flera docenter i högskolans verksamheten. Starkare integrering av studerandena i det engelskspråkiga magisterprogrammet ERI i forskningen vid CEREN/HU. Ökad internationalisering inom undervisningen Studerande vid Soc&kom uppmuntras att avlägga minst en engelskspråkig kurs under sina kandidatstudier. Nya element av internationalisering hemma förs in i undervisningen, t.ex. en kurs i interkulturell kompetens. De internationella kontakterna vid CEREN och FORUM utnyttjas för att utveckla internationellt utbyte och utveckling av undervisningen vid högskolan. Lärare och personal ges uppmuntran och stöd för att kunna delta i internationell mobilitet. En klarare struktur och tematik utvecklas i det engelskspråkiga undervisningsprogrammet vid högskolan. Tillräckligt med undervisning på engelska ordnas för utbytesstudenter så att de kan genomföra minst 20 studiepoäng per termin vid Helsingfors universitet. Utbytesavtal ingås med universitet vars verksamhetskultur och profil stöder högskolans och Helsingfors universitets strategiska mål. Studerandes intresse att åka på utbyte ökas genom bättre tillgång till information och genom att säkerställa att utbytesstudierna i en allt högre grad räknas till godo i examen vid högskolan.

12 14 SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANS MÅLPROGRAM En mötesplattform för internationella alumner utvecklas för att upprätthålla kontakt och rekrytera nya studerande. Det engelskspråkiga magisterprogrammets (ERI) roll stärks inom högskolan och utnyttjas i en högre grad av utbytesstuderande Mångvetenskaplighet och profilering av forskningen Stöd för mångvetenskapliga prioriteringsområden och strukturer Forskningen vid högskolan utvecklas utgående från de godkända prioriteringsområdena VIM (Välfärd, identitet, miljö, medier och medborgarskap). Det ekonomiska stöd till forskningen som högskolan ger ska befrämja genomförandet av de här prioriteringarna. De mångvetenskapliga forskargrupper som bildats i samband med utvärdering av forskning och doktorandutbildning bereds möjlighet att utveckla sin verksamhet vidare. (MECOL, CEA, NordSoc, TRANSRURBAN). Högskolan fortsätter sin satsning på de två mångvetenskapliga forskningscentren FO-RUM och CEREN. Det nygrundade redaktionella laboratoriet stöder kommunikationsinriktad utbildning och forskning över ämnesgränserna. Det mångvetenskapliga, internationella magisterprogrammet ERI utvecklas vidare. Utveckling av Centret för forskning om etniska relationer och nationalism (CEREN) Under perioden fokuserar CEREN på internationalisering och betonar forskningens samhällsrelevans. Antalet publikationer i internationella refereegranskade journaler bör öka, och synligheten i internationella sammanhang bli större. Forskningsverksamheten vid CEREN fokuserar på områden inom etniska grupper, etniska relationer, migration, integration, levnadsförhållanden, nationalism och identitet, minoriteter, media och den offentliga sfären, makt och deltagande, välfärdsstaten samt globalisering av arbetsmarknaden och sysselsättning. Forskning kring följande områden är aktuell: arbetsliv och hälsa bland personer med utländsk bakgrund (samarbete med bl.a. Centre for Health Equity Studies i Stockholm) den geografiska koncentrationens betydelse för immigranters hälsa och välmående (samarbete med bl.a. Harvard School of Public Health) integrationen av invandrare, och speciellt sambandet mellan arbetsmarknadsutfall och benägenheten att återvända till hemlandet (samarbete med bl.a. Lunds universitet och Linnéuniversitetet) studier och jämförelser av den svensk- och finskspråkiga befolkningen i Finland (samarbete med bl.a. Åbo Akademi)

13 SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANS MÅLPROGRAM Återväxt av akademisk personal Studerande rekryteras till forskning redan under sin studietid vid SSKH som praktikanter, forskningsassistenter och graduskribenter. Högskolan kan fungera som en mötesplats för den svenskspråkiga doktorsutbildningen vid Centrumcampus. För att trygga det svenskspråkiga kompetensbehovet inom samhällsvetenskapernas område befrämjar högskolan rekrytering till doktorsutbildning bland annat genom att stöda lärarna och forskarna i uppgörandet av ansökningar om forskningsfinansiering är en synlig aktör i samhället och betonar globalt ansvar, jämlikhet och social rättvisa i all sin verksamhet... ÄR EN SYNLIG AKTÖR I SAMHÄLLET OCH BETONAR GLOBALT ANSVAR, JÄMLIKHET OCH SOCIAL RÄTTVISA I ALL SIN VERKSAMHET Forskningsrön och kunnande i samhällets tjänst Nya former för samverkan mellan utbildning, forskning och arbetsliv Forskningsrön och kunnande i samhällets tjänst Kommunikationsplan En kommunikationsplan utvecklas för högskolan och högskolans forskning. Lärarna och forskarna stöds att på ett systematiskt sätt föra ut forskningsrön i samhället, bl.a. genom att utnyttja högskolans webbplats, sociala medier och publikationsverksamhet Nya former för samverkan mellan utbildning, forskning och arbetsliv Ett nyskapande redaktionellt laboratorium byggs upp Det redaktionella laboratoriet utvecklar nya former för samverkan mellan utbildningen, forskningen och arbetslivet särskilt med beaktande av de behov som en ny situation på arbetsmarknaden skapar. Det här innebär bl.a. införande av projektmodeller i undervisningen samt stödjande av entreprenörskunnande bland dem som utbildas vid högskolan. Relevanta samarbetsparter är, förutom arbetslivet, Aaltouniversitet och yrkeshögskolan Arcada.

14 16 SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANS MÅLPROGRAM Starkare roll för högskolans alumnförening Soc&koms vänner rf Högskolans alumnförening Soc&koms vänner rf får under perioden en viktigare roll för högskolan. Högskolan har mycket nära kontakt till sina alumner och till de sektorer i samhället där alumnerna främst verkar. Den nära kontakten yttrar sig i samarbete och utbyte t.ex. i form av konstruktiva vänner och i form av intensifierad kontakt mellan alumnerna och högskolans studerande. Tack vare detta kan samarbetsparterna bidra till utveckling av högskolans verksamhet och undervisning. Utbildningssamarbete i socialt arbete i Österbotten Högskolan fortsätter med utbildningsinsatser i socialt arbete i Österbotten. Högskolan deltar i den planerade undervisnings- och forskningskliniken inom socialoch hälsovården i Vasa. Under förutsättning att tillräcklig finansiering erhålls har högskolan en beredskap att starta en ny, temporär utbildning i socialt arbete i Vasa efter att den år 2011 inledda magisterutbildningen, som genomförs i samarbete med statsvetenskapliga fakulteten, avslutats år För verksamheten behövs ett universitetslektorat i Vasa. Högskolan tillhandahåller också resurser från en del av ett universitetslektorat placerat i Helsingfors. Därtill har Vasa stad preliminära planer på att finansiera en tvåspråkig professur i socialt arbete i Vasa; eventuellt som en delad professur mellan Jyväskylä och Helsingfors universitet är en inspirerande och välmående miljö... ÄR EN INSPIRERANDE OCH VÄLMÅENDE MILJÖ Fungerande strukturer och tydliga verksamhetsmodeller Interaktivt ledarskap som stöder samhörigheten Genomtänkt personalplanering Fungerande strukturer och tydliga verksamhetsmodeller En förenklad organisationsstruktur Högskolan gör en översikt av sin organisationsstruktur med målet att förenkla organisationen med bibehållande av de behov av sakkunskap som finns i verksamheten. Mentorsystem för nyanställda Högskolan skapar ett mentorsystem för nyanställd personal som ett komplement till introduktiosdagen för nyanställda och det personliga introduktonsprogrammet.

15 SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANS MÅLPROGRAM Spelreglerna förtydligas Gemensamma förfaringssätt och spelregler såväl i fråga om studier som i personalfrågor görs tydliga och kunskapen om dem förmedlas via introduktionsutbildningar, informationsmöten och högskolans Flamma-sidor. Högskolan främjar jämställdhet och likabehandling inom all sin verksamhet och informerar aktivt både personalen och studerande om förfaringssätten då någon upplevt osakligt bemötande, diskriminering eller trakasserier. Systemet med jämställdhetskontaktperson utvecklas så att två personer av olika kön utses till kontaktpersoner för två år med delvis samma verksamhetsperiod. På det sättet kan varje ny kontaktperson under sitt första år få stöd av en som redan satt sig in i regelverket och sedan agera som mentor för en ny kontaktperson under sitt andra år. Genom att rotera uppgifterna blir allt fler inom personalen uppmärksamma och kunniga i dessa frågor. Tillgång till information på engelska Informationsgången på engelska vid högskolan utvecklas och blir mera konsekvent. Som verktyg används Flamma och ett nyhetsbrev. Kontakten till utbytesalumner och internationella partners förbättras Interaktivt ledarskap som stöder samhörigheten Ett ledarskap som främjar uppnåendet av de strategiska målsättningarna Högskolan utvecklar det interaktiva ledarskapet bland annat genom att uppmuntra alla i chefsställning att delta i relevant ledarskapsutbildning. Cheferna ska bygga upp handlingsmodeller som främjar de strategiska målen och säkrar en tillräcklig intern informationsgång. Arbetet i högskolans ledningsgrupp och vid ämnesföreståndarmöten ska också för sin del ytterligare utvecklas till att stöda uppnående av de strategiska målen för högskolan. Ett öppet kommunikationsklimat stöder delaktighet En öppen och inkluderande kommunikation uppmuntras på alla nivåer inom högskolan. Kommunikationen beaktar också de särskilda behov som högskolans internationella studerande och personal har. Nya åtgärder för förstärkande av samhörighet Gemensamma aktiviteter inom till exempel kultur eller motion erbjuds för personal och studerande.

16 18 SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANS MÅLPROGRAM Genomtänkt personalplanering Kompetensutveckling och tid för forskning Högskolan satsar på en kompetensutveckling för personalen med beaktande av olika skeden av karriären. Högskolan satsar speciellt på åtgärder med vilka en kontinuitet i kunnande och kompetens tryggas i samband med pensioneringar och andra personalomställningar. Personer som hör till den fast anställda undervisnings- och forskningspersonalen ges minst vart femte år möjlighet till en sexmånadersperiod då de är befriade från undervisning och administrativt arbete. Detta genomförs så att planeringen av undervisningen och utarbetandet av arbetsplaner görs i en och samma process inom högskolan. I detta sammanhang ska man se till att undervisningsuppgifterna och de administrativa uppgifterna fördelas jämnt bland personalen. För forskningsledighet krävs en forskningsplan som förs in i arbetsplanen. Projektledarna kan tidvis befrias från andra uppgifter och beviljas medel för att färdigställa projekt och forskningsrapporter. Tjänstedesign vid utveckling av förvaltningens service Högskolans förvaltning är organiserad i team och har som mål att erbjuda högklassig, professionell och kostnadseffektiv service som medverkar till att genomföra målen i högskolans strategi och stöder kärnverksamheten. Under de senaste tio åren har tilläggsresurser allokerats till stödet för forskning och internationalisering i och med att dessa områden har utvecklats kraftigt. Högskolans förvaltningspersonal stöder också hela universitetets svenskspråkiga verksamhet på olika sätt. Det att högskolan är en fristående enhet inom Helsingfors universitet med egna instruktioner och val innebär att förvaltningen också handhar uppgifter som sköts av centralförvaltningen för det övriga universitetets del. Under perioden kommer ingen pensionering att vara aktuell vid förvaltningen. Vid arbetsledigheter övervägs för varje enskilt fall om arbetsuppgifterna kan fördelas mellan medarbetarna eller om tillstånd för rekrytering av vikare behövs. Under perioden fäster förvaltningen särskild vikt vid att tillämpa tjänstedesigntänkandet vid utvecklandet av sin service. Den engelskspråkiga informationen och den externa kommunikationen utvecklas. Med beaktande av förvaltningens kompetens och organisering i dynamiska team finns alla förutsättningar att på ett ändamålsenligt sätt stöda genomförandet av de målsättningar högskolan ställt. Tjänstedesign vid utveckling av förvaltningens service

17 SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANS MÅLPROGRAM bygger sin ekonomi på hållbar grund... BYGGER SIN EKONOMI PÅ HÅLLBAR GRUND Finansieringsmodellerna utnyttjas mångsidigt Finansieringsmodellerna utnyttjas mångsidigt Den externa forskningsfinansieringens andel av totalfinansieringen tryggas Högskolan stöder lärarna och forskarna i ansökningar om extern forskningsfinansiering bland annat genom att bygga upp en buffert av överskottsmedel från projekt och utnyttja denna buffert till att ekonomiskt stöda uppgörande av nya forskningsplaner. All undervisnings- och forskningspersonal på den tredje och fjärde nivån inom karriärstegen uppmuntras att söka om kompletterande finansiering. Rektorn, systematisk medelanskaffning Högskolan har för avsikt att starta en fond för att understöda utbildningen och forskningen vid högskolan bland Helsingfors universitets fonder. För att detta skall lyckas kommer högskolan att starta upp ett eget medelinsamlingsprojekt i samarbete med universitetets fondförvaltning.

18 20 SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANS MÅLPROGRAM Resurser 3.1 Personalplan Högskolan utgår i sin personalpolitik från en personalstruktur som på bästa sätt uppfyller och stöder de mål högskolan uppställt för sin verksamhet. Högskolan strävar efter att i rekryteringen av undervisnings- och forskningspersonal öka antalet utländska anställda, särskilt anställda från de övriga nordiska länderna. I personalrekryteringen beaktas detta alltid då det är möjligt. En minimibesättning inom de fem huvudämnena vid högskolan är en professur och två universitetslektorat. Denna struktur kommer redan under planeperiodens början ha uppnåtts i alla ämnen i och med att en doktorandanställning i socialpsykologi ombildas till ett universitetslektorat. Högskolan avstår också under planeperioden från att med medel för basfinansieringen finansiera doktorandplatser. Det innebär en ombildning av två doktorandplatser (socialpsykologi och socialt arbete) till universitetslektorat. I och med att de budgetfinansierade doktorandplatserna försvinner, blir behovet av doktorandanställningar inom externt finansierade projekt allt större. Högskolan stöder därför lärarna och forskarna i uppgörandet av ansökningar om forskningsfinansiering. I samband med pensioneringar och andra avgångar överväger högskolan noggrant behovet av i fråga varande anställning. Under planeperioden kommer två professorer att gå i pension (socialpsykologi och sociologi). Det finns ett behov att fortsätta båda dessa professurer, eftersom båda ämnena kommer att finnas som huvudämnen vid högskolan också i framtiden. Tenure track Inom ramarna för det s.k. redaktionella laboratoriet är avsikten att inrätta en tenure track-position under planeperioden. Det redaktionella laboratoriet har grundats med medel som högskolan får från universitetets framtidsfond. Under perioden strävar högskolan efter att inrätta en andra tenure track-position om det finns resurser. Detta kommer inte att vara möjligt under år Avsikten är att denna tenure track-position ska stöda något eller några av forskningens profileringar ( VIM ). Internationell rekrytering Som ovan konstaterats rekryterar högskolan internationellt, och speciellt nordiskt, alltid då det är möjligt. Tidsbundna, under ett år långa, arbetsavtal ingås endast då anställningen baserar sig på projektfinansiering där medlen inte räcker till för längre perioder. Alla sådana tidsbundna avtal ingås för så lång tid som möjligt. I fråga om vikariat kan tidsbundna avtal också komma på fråga.

19 SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANS MÅLPROGRAM Högskolans utrymmen Högskolans utrymmen är ändamålsenliga och det finns inte behov av tilläggsutrymmen. Utrymmena möjliggör en viss flexibilitet med tanke på fluktuation inom den externa forskningsfinansieringen. Högskolan är relativt självförsörjande i fråga om föreläsningsutrymmen och har inte behov av utökad samanvändning av utrymmen. Sedan början av höstterminen 2012 har högskolan avstått från ett utrymme (fd. läsesalen på fjärde våningen) som nu används av forskare vid statsvetenskapliga fakulteten.

20 22 SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANS MÅLPROGRAM Uppföljning och utvärdering 4.1 Undervisningens kvantitativa mål Högskolan antar ca 100 nya studerande per år. Denna antagningsvolym har länge varit konstant, och det finns inte planer på att i väsentlig grad ändra på volymen. Examensmålet för högskolan har under de föregående perioderna varit 65, men höjs nu till 68. En ökning av antalet utexaminerade kan väntas av olika åtgärder för att effektivera studierna och genomströmningen. Utöver den egentliga kandidatutbildningen ger högskolans professorer och övriga lärare undervisning och handledning i omfattande utsträckning på magister- och doktorsnivån. I fråga om det internationella studerandeutbytet har högskolan inte märkbart ökat volymen jämfört med föregående period. Detta beror på att volymen inom internationellt studerandeutbyte, såväl inkommande som utresande, redan nu är förhållandevis stor. Högskolan koordinerar ett engelskspråkigt magisterprogram i etniska relationer (ERI), vars studerande formellt är inskrivna vid statsvetenskapliga fakulteten. Till programmet antas årligen 15 nya studerande. På kandidatnivån har högskolan ett antal nordiska studerande. 4.2 Kvantitativa uppföljningsobjekt och indikatorer Till de viktigaste indikatorer som blir föremål för uppföljning och som stöder Helsingfors universitets mål att bli ett av de 50 främsta universiteten i världen har högskolan utsett: Lärarnas och forskarnas rörlighet internationellt Utländska lärares och forskares besök i Finland Internationella referentgranskade artiklar och monografier Högskolans egna indikatorer är: Andelen studerande som avlagt 55 studiepoäng Andelen sysselsatta utexaminerade som hör till arbetskraften Antalet registrerade alumner 4.3 Ansvar och roller vid uppföljning och rapportering Rektorn ansvarar i första hand för uppföljning och rapportering. Som stöd för uppföljningen används dels de tabeller som genereras av universitetet, dels uppföljningsinformation som insamlas av högskolans förvaltning. Rektorn följer upp genomförandet av målprogrammet tillsammans med högskolans ledningsgrupp och med ämnesföreståndarna. Uppnåendet av målen förs också till diskussion i högskolans styrelse och diskuteras vid högskolans planeringsdagar, i vilka personalen och studerande deltar. Rektorn ansvarar för rapporteringen till universitetets rektor.

21 THE SWEDISH SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE, TARGET PROGRAMME FOR THE WELFARE OF SOCIETY THE SWEDISH SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE TARGET PROGRAMME

22 24 THE SWEDISH SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE, TARGET PROGRAMME CONTENTS For the welfare of society 25 1 STRATEGIC FRAME OF REFERENCE Operational environment and present situation Mission Strategic objectives and development areas (figure of action plan) Profile and focus areas Quality management Risk assessment and risk management Specific responsibilities within the University 30 2 IMPLEMENTATION OF THE ACTION PLAN The School is a prominent Nordic centre for education and research in the social sciences The School is a visible force in society, emphasising global responsibility, equality and social justice in all its operations The School is a thriving and inspiring community The School keeps its finances on a sustainable footing 39 3 RESOURCES Human resources plan School facilities 41 4 FOLLOW-UP AND EVALUATION Quantitative objectives of education Quantitative follow-up targets and indicators Responsibilities and roles in monitoring and reporting 42

23 THE SWEDISH SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE, TARGET PROGRAMME For the welfare of society The School is a prominent Nordic centre for education and research in the social sciences. This is the key objective in the Swedish School of Social Science s target programme for , an objective which is strongly in keeping with the University of Helsinki s vision for 2020, Excellence for Society. It also incorporates the societal and Nordic dimensions that permeate the School s operations and activities. Another objective is to be a visible force in society, emphasising global responsibility, equality and social justice in all its operations. Together they form the core of the School s objectives for the next four years. The preparation of the target programme was a long and broad-based process. The strategic guidelines for the School were approved by the Board in The guidelines had been prepared during most of 2011 and formed the starting point for preparing the target programme, which process commenced immediately in The target programme itself was discussed at several planning sessions, within the School s disciplines, and by its key bodies. The whole staff and a large number of student representatives were involved in the preparation process. The target programme was modelled according to a standard applied throughout the University, which thus clearly links it to the University strategy. The process resulted in a many-sided target programme with a clear focus. The key objectives and measures are clearly formulated. The School will focus on creating a top-quality learning environment, maintaining a distinctive, multidisciplinary research profile and engaging in new forms of collaboration between education, research and professional life. The programme presents several concrete measures that are to be taken with a view to strengthening the School s position in research, education and community relations. The above-mentioned objective of becoming a prominent Nordic centre for education and research in the social sciences is truly important to us. The target programme emphasises the School s role within the University as a bridge between Finland and the other Nordic countries and its importance for the University s bilingualism. These are also important aspects during the period at hand. Successful implementation of the target programme requires that it become a part of daily activities. The widespread involvement in the preparatory process not only guaranteed a good end result but also generated a wide awareness of the common objectives for all operations at the School. The best possible prerequisites for achieving our key objectives are now in place! Henrik Hägglund Rector

24 26 THE SWEDISH SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE, TARGET PROGRAMME STRATEGIC FRAME OF REFERENCE 1.1 Operational environment and present situation The Swedish School of Social Science at the University of Helsinki enjoys favourable conditions for its operations. The School s location at the heart of the City Centre Campus is ideal for teaching and research. The School s research is socially relevant and has a strong Nordic orientation. Today s youth is interested in the social sciences, which provides a solid student recruitment base. Job prospects are good for the School s graduates. Teaching is offered in small groups, which allows flexibility and provides an informal setting. The atmosphere is friendly and supports work and studies. Collaboration between staff and students is well established and effective. As the Swedish School of Social Science is a relatively small unit, its size can make it vulnerable. Key personnel can be difficult to replace. Despite the School s pronounced Nordic orientation, relatively few students from other Nordic countries come to Finland to pursue degree studies. The School is striving to change this through active student recruitment. The University of Helsinki is expanding its collaboration with other Nordic universities in accordance with its strategic plan, and in this context the School may be useful as a coordinator, especially within the field of social sciences. The School can play an active role when bilingual degree programmes are designed, and can also play a well-established role in Master s degree education both in Swedish and in English. The School s new editorial laboratory will create new models for collaboration between education and professional life, and will also facilitate new forms of cooperation in research. Despite tenuous financial prospects, the School considers it important to provide for academic continuity, and actively encourages teachers and researchers to apply for external research funding. Increased attention on Master s-level studies will strengthen the School s position as the University increasingly focuses on developing its Master s degree programmes. 1.2 Mission The Swedish School of Social Science is an autonomous Swedish-language unit at the University of Helsinki. The School s task is to provide academic and professionally oriented instruction in the social sciences and to carry out academic research in the field. In its field, the School is responsible for ensuring that a sufficient number of people with knowledge of Swedish are educated for highly qualified societally oriented positions in the public, private and third sectors. Together with the University of Helsinki, the School has a national responsibility for Swedish-language education in social work. The School is the only Swedish-language higher education institution to offer major subject studies in journalism. The School forms a hub for numerous activities in Swedish within the University and enhances the University s bilingualism.

25 THE SWEDISH SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE, TARGET PROGRAMME Strategic objectives and development areas (figure of action plan) VISION 2020 EXCELLENCE FOR SOCIETY THE SCHOOL IS A PROMINENT NORDIC CENTRE FOR EDUCATION AND RESEARCH IN THE SOCIAL SCIENCES A high standard of degrees and teaching as well as committed students Active recruitment of top students and staff Extensive international contacts; a bridge between Finland and the other Nordic countries Multidisciplinarity and a distinctive research profile THE SCHOOL IS A VISIBLE FORCE IN SOCIETY, EMPHASISING GLOBAL RESPONSIBILITY, EQUALITY AND SOCIAL JUSTICE IN ALL ITS OPERATIONS Research and expertise for the benefit of society New forms of collaboration between education, research and professional life THE SCHOOL IS A THRIVING AND INSPIRING COMMUNITY THE SCHOOL KEEPS ITS FINANCES ON A SUSTAINABLE FOOTING Careful human resources planning Interactive leadership in support of collegiality Effective structures and clear practices The expanded use of funding models 1.4 Profile and focus areas Profile The Swedish School of Social Science is a Swedish-language education and research institution in the field of social sciences. The School has a Nordic and an international profile and a multidisciplinary approach to education and research. It is an important component in the bilingual orientation of the University of Helsinki, and is a centre for Swedish-language activities at the University. Focus areas The School s focus areas are determined by its fields of education and research. The national responsibility for Swedish-language education in social work that the School shares with the Faculty of Social Sciences involves many social and educational endeavours in the Swedish-speaking parts of Finland. The new editorial laboratory will further multidisciplinary efforts in education and research, with media and communication as

26 28 THE SWEDISH SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE, TARGET PROGRAMME its point of departure. Research and education in the fields of ethnic relations, governance, organisations, regional development and environmental issues are long-standing special focus areas. The School has two research centres (CEREN and FO-RUM) devoted to these fields. Research and education at the School are also influenced by its key research themes, which are described using such keywords as the environment, welfare, identity, media and citizenship. The Nordic dimension is a key point of departure in all focus areas, and the School is an active member of Nordic research and education networks. 1.5 Quality management Quality management Quality means appropriate operations and high-standard results. A well-functioning quality management system is based on an appropriate organisation, good leadership and sound decision-making. The School s quality assurance system consists of the procedures, processes and systems used to maintain and develop the quality of its research, teaching and other activities. The School uses performance evaluation, assessment of results and feedback systems as tools for quality assurance. The quality assurance system is documented in the School s operations manual. The operations manual presents the School s key operational principles and operations and the associated quality assurance mechanisms. The School s Rector is responsible for the quality of its performance and results. The School s Director of Administration acts as quality liaison officer and is tasked with coordinating the School s quality management. Quality assurance is a natural part of all operations and activities at the School, which means that everyone, staff and students alike, bears responsibility for maintaining quality in their work. The purpose of quality assurance is to guarantee that the School can conduct research on a high international level provide high-quality education and issue high-quality degrees that are competitive in a changing job market interact with and influence society and address the specific demands placed by society on the School continuously develop its operations recruit promising students and qualified, able staff provide a favourable learning and working environment that accommodates the wellbeing and legal rights of both staff and students.

27 THE SWEDISH SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE, TARGET PROGRAMME Risk assessment and risk management Inadequate budgetary funds Developments in public finances may mean insufficient budgetary funds for the School to guarantee high-quality operations. Probability: Strong Impact on operations: Strong Measures: Since staff costs account for more than 70 % of the School s expenditure, costs can best be cut in the area of human resources. The School s core operations teaching and research must nevertheless be safeguarded. Responsible: The School s Rector and management A diminishing student base Age groups will diminish during the next few years, coinciding with the introduction of new admissions procedures, a joint application system for universities and universities of applied sciences, and separate quotas for new students. These new developments may affect student application trends and lead to fewer applicants. Probability: Small Impact on operations: Moderate Measures: The student recruitment base must be kept as broad as possible and should also include Finnish-speaking upper secondary schools. Responsible: The School s Rector and study administration Decreased research funding If there is a substantial decrease in research funding, partly due to less support from the Academy of Finland, this could lead to a decrease in the total volume of research conducted at the School. This would have a direct and indirect impact on the entire range of operations at the School, including teaching, and would also affect the scope of both support services and facilities. It would also affect the upcoming generation of younger scholars, since the development of future scholars is highly dependent on there being research projects able to employ doctoral students. Probability: Medium Impact on operations: Strong Measures: The School encourages professors and university lecturers to apply widely for research funding. The School will provide all the administrative support necessary for efficient application procedures. Responsible: The School s Rector and administration

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ltv 2015.1.1.1-839 Sakområde: Organisation och beslutsstruktur samt Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Dekan Avdelning/kansli:

Läs mer

Bakgrund till Charter for Researchers and Code for the Recruitment of Researchers

Bakgrund till Charter for Researchers and Code for the Recruitment of Researchers Bakgrund till Charter for Researchers and Code for the Recruitment of Researchers I början av 2000-talet initierade EU en särskild verksamhet för att främja mobilitet och goda arbetsvillkor för forskare

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift Lars Ekedahl www.htu.se Innehåll UoH:s uppgifter Kompetenscentrum S-SENCE Personliga reflektioner och kommentarer www.htu.se

Läs mer

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M BILAGA till rektors beslut 39/2012 1 (6) 1.3.2012 KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M. 1.3.2012 BAKGRUND OCH SYFTE Helsingfors universitet

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 Antagen av Åbo Akademis styrelse 18.4.2012 Utvecklingsplan för den internationella verksamheten vid Åbo Akademi 2012-16 Inledning

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland STRATEGI 2007 2017 För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland Innehåll 1 Mission...2 2 Vision...2 3 Strategiska verksamhetslinjer 2007-2017...3 3.1 Delta i utvecklandet

Läs mer

Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap

Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap Peter Repinski, Enhetschef, SEI Miljömålsdagarna 2015: Omställning av produktion och konsumtion 5-6 maj, Örebro Vad menar vi med hållbar livsstil?

Läs mer

8. FAKULTETEN FÖR HUMANIORA, PSYKOLOGI OCH TEOLOGI

8. FAKULTETEN FÖR HUMANIORA, PSYKOLOGI OCH TEOLOGI 8. FAKULTETEN FÖR HUMANIORA, PSYKOLOGI OCH TEOLOGI 1. Strategisk utveckling 1.1. Enhetens mission Fakulteten utbildar experter (för både mera yrkesinriktade och mera generella samhälleliga expertuppdrag)

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast

Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-05-28 Innehåll Vad är en kommunikativ plattform?... 3 Målgrupper... 4 Samtliga målgrupper...4 Interna målgrupper...4 Kärnvärden och stödord... 5 Tonalitet

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS 1 (7) 1.3.2012 Principer och fyrstegsmodellen för undervisnings- och forskningspersonal vid Helsingfors universitet Anvisning är en sammanställning av principer som gäller undervisnings- och forskningspersonalen

Läs mer

IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16)

IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16) IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16) Antal respondenter: 14 : 3 Svarsfrekvens: 21,43 % 1. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information om kursens innehåll

Läs mer

Swedish Science Policy conference. KVA Tuula Teeri

Swedish Science Policy conference. KVA Tuula Teeri Swedish Science Policy conference KVA 2011-04-06 Tuula Teeri A reassessment of the role of universities in Europe and throughout the World Economic development based on expertise, environmental change,

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor Denna enkät syftar till att ge en bild av lärares arbete med hållbar utveckling i Högskolan Dalarnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den vänder sig till dig som varit eller kommer att vara

Läs mer

Torgmötet

Torgmötet Torgmötet 12.10.2010 ÅA-styrelsen ansvarar för akademins långsiktiga utveckling som organisation Genom en strategi beskriver styrelsen hur den vill utveckla verksamheten Förändra för att bli lika bra eller

Läs mer

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU SwedBios Målsättning: Bidra till fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsförhållanden genom en rättvis, hållbar och produktiv förvaltning av biologiska

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter

Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter Eva Åkesson Lund Universitet Seminarium om joint/double degrees och gemensamma studieprogram \ÇàxÜÇtà ÉÇxÄÄt xç{xàxç EC

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Kvalitetssäkringssystemets komponenter ur ett arbetsgivarperspektiv

Kvalitetssäkringssystemets komponenter ur ett arbetsgivarperspektiv PM Till: Från: Tid: Ärende: Universitetskanslersämbetet Svenskt Näringsliv Kvalitetssäkringssystemet Kvalitetssäkringssystemets komponenter ur ett arbetsgivarperspektiv Utformningen av ett nytt kvalitetsutvärderingssystem

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15)

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15) IAK5 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design &2, 4 hp (H5) Antal respondenter: 6 : Svarsfrekvens: 6,25 %. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

10. FAKULTETEN FÖR SAMHÄLLSVETENSKAPER OCH EKONOMI

10. FAKULTETEN FÖR SAMHÄLLSVETENSKAPER OCH EKONOMI 10. FAKULTETEN FÖR SAMHÄLLSVETENSKAPER OCH EKONOMI 1. Strategisk utveckling 1.1. Enhetens mission Utöver Åbo Akademis uppdrag har följande uppdrag definierats för FSE: FSEs grundläggande uppdrag är att

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter

Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter ANVISNING Gäller från och med 2008-06-27 Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter Gäller fr o m 2006-01-01 Ändrad fr o m 2008-06-27 Denna anvisning grundar sig på: Högskoleförordningen (1993:100) Rektors

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

HELSINGFORS UNIVERSITETS PERSONALPOLITISKA RIKTLINJER

HELSINGFORS UNIVERSITETS PERSONALPOLITISKA RIKTLINJER Bilaga till rektors beslut 97/2013 22.5.2013 HELSINGFORS UNIVERSITETS PERSONALPOLITISKA RIKTLINJER Personalpolitikens utgångspunkt och mål Helsingfors universitets personalpolitik utgår från att universitetet

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel 2014-04-03 Monica Sihlén, projektledare livsmedel och måltidstjänster, monica@msr.se Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan som ger stöd att ställa

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2: Sida 1(7) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency Kursplan JP1040 Japanska III: Språkfärdighet 15 högskolepoäng, Grundnivå 1 Japanese III: Language Proficiency 15 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska de studerande

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind

Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind Vår rapport Lars Geschwind, KTH & Eva Forsberg, Uppsala universitet Forskning om högre utbildning i Sverige: aktörer, miljöer och teman, Vetenskapsrådets

Läs mer

Ett kritiskt-teoretiskt/kritiskt-pedagogiskt perspektiv på marginalisering

Ett kritiskt-teoretiskt/kritiskt-pedagogiskt perspektiv på marginalisering Ett kritiskt-teoretiskt/kritiskt-pedagogiskt perspektiv på marginalisering Calle Carling Pedagogiska Fakulteten Åbo akademi Vasa Finland ccarling@abo.fi 1.12.2011 Åbo Akademi - Strandgatan 2 - PB 311-651

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Mål och strategier. för Åbo Akademi

Mål och strategier. för Åbo Akademi Mål och strategier för Åbo Akademi 2010 2019 Åbo Akademi Finlands Svenska Universitet Innehåll Mission...4 Vision...4 Tre hörnstenar...5 Framstående forskning...7 Utbildning på hög nivå...9 Ett universitet

Läs mer

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS:

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: THE ROLE OF WORKING MEMORY, COMPLEX EXECUTIVE FUNCTION AND METACOGNITIVE STRATEGY TRAINING Avdelningen för psykologi Mittuniversitetet

Läs mer

En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik

En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik Stephan Rapp Högskolan för lärande och kommunikation Gränsöverskridande 3. Skolpraktik 1. Lärarutbildning

Läs mer

Introduktion ICAO-EASA.

Introduktion ICAO-EASA. Introduktion ICAO-EASA. SSP= State Safety Program ( krav på stater från ICAO) talar bl.a. om SPI. 1 Info om kommande SMS-krav för POA. Sverige har som medlemsland i ICAO åtagit sig att ta fram ett nationellt

Läs mer

Registerforskning i internationellt perspektiv

Registerforskning i internationellt perspektiv Registerforskning i internationellt perspektiv Möjligheter och risker med Europagemenskapen Magnus Stenbeck Docent Sektionen för försäkringsmedicin European Strategy Forum on Research Infrastructure (ESFRI)

Läs mer

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016.

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 14.11.2011 ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Stockholm, Seoul eller Lissabon?

Stockholm, Seoul eller Lissabon? Stockholm, Seoul eller Lissabon? Erfarenheter av en obligatorisk utlandstermin integrerad i kandidatexamen Johanna Lilius, chef för utbytesprogrammet Bakgrund Kartläggning av intresset för utbytesstudier

Läs mer

SUHF:s ställningstagande i fråga om nationellt kvalitetssystem för högre utbildning. Åsa Kettis

SUHF:s ställningstagande i fråga om nationellt kvalitetssystem för högre utbildning. Åsa Kettis m SUHF:s ställningstagande i fråga om nationellt kvalitetssystem för högre utbildning Åsa Kettis m Idag Lärosätena Utvecklar och bedriver utbildning (Utvärderar utbildning) UKÄ Utvärderar utbildning m

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Peter Repinski NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR. SEI (Stockholm Environment Institute)

Peter Repinski NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR. SEI (Stockholm Environment Institute) NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR Peter Repinski SEI (Stockholm Environment Institute) Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-11-25 1 Globalt program om hållbara livsstilar

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course Kursplan MT1051 3D CAD Grundläggande 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 3D-CAD Basic Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2013 INST FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2013 INST FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2013 INST FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE DATUM: 130823 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR

Läs mer

Kursplan. FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Written Proficiency I

Kursplan. FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Written Proficiency I Kursplan FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 French Written Proficiency I 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursen syftar till att utveckla

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora!

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Björn Hammarfelt,! Högskolan i Borås!! Peter Tillberg, 1972 (Gläns över sjö och strand, 1970)!!

Läs mer

Arbetsplatsträff 8 mars 2011

Arbetsplatsträff 8 mars 2011 Arbetsplatsträff 8 mars 2011 1. Vetenskapsrådets utvärdering. 2. Rapport från rekryteringsgruppen för matematisk statistik. 3. Pågående rekryteringar. 4. Procentsatser för stödverksamhet. 5. Ny studierektor

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Finland har under sitt ordförandeskap inlett ett treårigt (2016-2018) prioritetsprojekt med målet att bereda och

Läs mer

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET 12.11.2010 AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 GEMENSAMMA MÅLSÄTTNINGAR

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Pedagogisk akademi vid Beslutsförslag Medicinska fakultetsstyrelsen föreslås inrätta en pedagogisk akademi enligt riktlinjer i det följande. Syfte Att skapa ett nätverk

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev.

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev. Anders Persson Philosophy of Science (FOR00F) Response rate = 0 % Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Question text Left pole % % Right pole n=no. of responses av.=mean

Läs mer