HELSINGFORS UNIVERSITET SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN SWEDISH SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE FÖR SAMHÄLLE OCH VÄLFÄRD FOR THE WELFARE OF SOCIETY

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELSINGFORS UNIVERSITET SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN SWEDISH SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE FÖR SAMHÄLLE OCH VÄLFÄRD FOR THE WELFARE OF SOCIETY"

Transkript

1 HELSINGFORS UNIVERSITET SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN SWEDISH SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE FÖR SAMHÄLLE OCH VÄLFÄRD FOR THE WELFARE OF SOCIETY Svenska social- och kommunalhögskolans målprogram The Swedish School of Social Science Target Programme

2 4 SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANS MÅLPROGRAM INNEHÅLL För samhälle och välfärd 5 1 Strategisk ram Omvärld och bedömning av nuläget Mission Strategiska mål och utvecklingsobjekt Profil och insatsområden Kvalitetsledning Universitetsspecifika specialansvar 10 2 Genomförande av målprogrammet är ett framstående centrum för samhällsvetenskaplig utbildning och forskning i Norden är en synlig aktör i samhället och betonar globalt ansvar, jämlikhet och social rättvisa i all sin verksamhet är en inspirerande och välmående miljö bygger sin ekonomi på hållbar grund 19 3 Resurser Personalplan Högskolans utrymmen 21 4 Uppföljning och utvärdering Undervisningens kvantitativa mål Kvantitativa uppföljningsobjekt och indikatorer Ansvar och roller vid uppföljning och rapportering 22

3 SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANS MÅLPROGRAM För samhälle och välfärd Soc&kom är ett framstående centrum för samhällsvetenskaplig utbildning och forskning i Norden. Det här är det centrala målet i målprogrammet för Svenska social- och kommunalhögskolan för perioden Det här målet stöder starkt visionen för Helsingfors universitet 2020 Mot toppen och ut mot samhället och innehåller både den samhällsvetenskapliga och den nordiska dimension som präglar all verksamhet vid högskolan. Lägg därtill högskolans mål att vara en synlig aktör i samhället som betonar globalt ansvar, jämlikhet och social rättvisa i all sin verksamhet, och bilden av Svenska social- och kommunalhögskolans centrala målsättningar för de kommande fyra åren börjar vara komplett. Beredningen av målprogrammet var en lång och brett förankrad process. Högskolans styrelse godkände redan år 2011 de strategiska riktlinjerna för högskolans verksamhet. De här riktlinjerna hade beretts under merparten av 2011 och utgjorde en grund för beredningen av det egentliga målprogrammet. Den beredningen inleddes genast i början av år Målprogrammet diskuterades vid flera av högskolans planeringsdagar; det behandlades inom högskolans ämnen, liksom vid alla centrala organ i högskolan. Hela personalen involverades i beredningen, liksom också ett stort antal representanter för högskolans studerande. Målprogrammet uppgjordes dessutom enligt en modell som gällde inom hela universitetet och som för sin del garanterade en tydlig koppling till strategin för Helsingfors universitet. Resultatet av denna beredningsprocess blev ett mångsidigt, men samtidigt väl fokuserat målprogram. De centrala målen och de viktigaste åtgärderna är tydligt formulerade: Högskolan ska satsa på en högklassig lärandemiljö, på en väl profilerad, mångvetenskaplig forskning och på nyskapande former för samverkan mellan utbildning, forskning och arbetsliv. Programmet innehåller ett flertal konkreta åtgärder med vilka högskolan strävar efter att förstärka sin ställning såväl inom forskningens och utbildningens som inom den samhälleliga växelverkans område. Soc&kom vill faktiskt vara ett framstående centrum för samhällsvetenskaplig utbildning och forskning i Norden! Samtidigt framhäver programmet högskolans roll inom Helsingfors universitet som en brobyggare till Norden och som en enhet med en stor betydelse för universitetets tvåspråkighet. Också båda de här aspekterna är viktiga för Soc&kom under målprogramsperioden. För att ett målprogram ska kunna genomföras måste det bli en del av den vardagliga verksamheten. Den breda förankringen i beredningen av Soc&koms målprogram garanterade inte bara ett gott slutresultatet utan utgjorde också grunden för en bred medvetenhet om de gemensamma målen för all verksamhet vid högskolan. Förutsättningarna för att de centrala målsättningarna i programmet ska uppnås är alltså de allra bästa! Henrik Hägglund Rektor

4 6 SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANS MÅLPROGRAM

5 SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANS MÅLPROGRAM Strategisk ram 1.1 Omvärld och bedömning av nuläget Förutsättningarna för en framgångsrik verksamhet vid Svenska social- och kommunalhögskolan är goda. Högskolans placering mitt i Centrumcampus är idealisk med tanke på utbildning och forskning. Forskningen är samhällsrelevant och starkt nordiskt orienterad. Samhällsvetenskaperna intresserar dagens unga, vilket tryggar en god rekryteringsbas. Sysselsättningsläget för dem som utbildats vid högskolan är gott. Högskolan erbjuder undervisning i små grupper, vilket tryggar flexibilitet och informella relationer. Stämningen är god, vilket skapar ett gott studie- och arbetsklimat. Samarbetet mellan personal och studerande är väl etablerat och fungerande. SSKH är en förhållandevis liten enhet, vilket kan medföra en viss sårbarhet. Nyckelpersoner kan vara svåra att ersätta. Även om högskolan har en klar nordisk inriktning är det rätt få nordiska studenter som kommer till Finland för att bedriva examensstudier, något som högskolan genom aktiv studentrekrytering strävar efter att förändra. Då universitetet i enlighet med sin strategi utvecklar det nordiska universitetssamarbetet kan högskolan få en koordinerande funktion speciellt inom det humanistiskt-samhällsvetenskapliga området. Högskolan får en aktiv roll vid uppbyggandet av tvåspråkiga utbildningsprogram och en etablerad roll i magisterutbildningen både på svenska och på engelska. Det nygrundade redaktionella laboratoriet vid högskolan skapar nya modeller för samverkan mellan utbildning och arbetsliv och möjliggör nya samarbetsstrukturer inom forskningen. Högskolan ser som en viktig uppgift att trots försämrade ekonomiska utsikter trygga den akademiska återväxten bland annat genom att aktivt uppmuntra lärarna och forskarna att ansöka om extern forskningsfinansiering. Genom ytterligare satsningar på magisternivån tryggar högskolan också sin ställning i en situation då universitetet i allt högre utsträckning fokuserar på magisterutbildning. 1.2 Mission Svenska social- och kommunalhögskolan hör till Helsingfors universitet som en fristående svenskspråkig enhet. Högskolan har till uppgift att meddela vetenskaplig och yrkesinriktad undervisning i samhällsvetenskaper och att bedriva vetenskaplig forskning på dessa områden. Högskolan har inom sina ämnesområden till uppgift att svara för att ett tillräckligt antal personer med kunskaper i svenska utbildas för olika högt kvalificerade samhällsinriktade uppdrag inom den offentliga sektorn, den privata sektorn och den tredje sektorn. Tillsammans med universitetet har högskolan ett riksomfattande ansvar för den svenskspråkiga utbildningen i socialt arbete. Högskolan erbjuder som enda svenskspråkig universitetsenhet huvudämnesstudier i journalistik. Högskolan är en samlande enhet för olika svenskspråkiga aktiviteter inom universitetet och förstärker universitetets tvåspråkighet.

6 8 SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANS MÅLPROGRAM Strategiska mål och utvecklingsobjekt VISION 2020 MOT TOPPEN OCH UT MOT SAMHÄLLET... ÄR ETT FRAMSTÅENDE CENTRUM FÖR SAMHÄLLSVETENSKAPLIG UTBILDNING OCH FORSKNING I NORDEN Hög kvalitet på examina och undervisning, engagerade studenter Aktiv rekrytering av de bästa studenterna och medarbetarna Omfattande internationella kontakter, brobyggare mellan Finland och övriga Norden Mångvetenskaplighet och profilering av forskningen... ÄR EN SYNLIG AKTÖR I SAMHÄLLET OCH BETONAR GLOBALT ANSVAR, JÄMLIKHET OCH SOCIAL RÄTTVISA I ALL SIN VERKSAMHET Forskningsrön och kunnande i samhällets tjänst Nya former för samverkan mellan utbildning, forskning och arbetsliv... ÄR EN INSPIRERANDE OCH VÄLMÅENDE MILJÖ... BYGGER SIN EKONOMI PÅ HÅLLBAR GRUND Genomtänkt personalplanering Interaktivt ledarskap som stöder samhörigheten Fungerande strukturer och tydliga verksamhetsmodeller Finansieringsmodellerna utnyttjas mångsidigt 1.4 Profil och insatsområden Profil SSKH är en samhällsvetenskaplig, svenskspråkig enhet med en nordisk och internationell profil och ett mångvetenskapligt förhållningssätt såväl i utbildning som i forskning. Högskolan utgör en viktig del av tvåspråkigheten vid HU och fungerar som ett centrum för svenskspråkiga aktiviteter vid universitetet. Insatsområden Högskolans insatsområden utgår från de utbildnings- och forskningsområden som finns representerade vid högskolan. Speciellt det med statsvetenskapliga fakulteten delade nationella ansvaret för utbildningen av svenskspråkiga socialarbetare innebär omfattande samhälleliga och utbildningsmässiga insatser i olika delar av Svenskfinland. Det nygrundade redaktionella laboratoriet möjliggör för sin del mångvetenskapliga insatser i utbildning och forskning med kommunikation och medier som utgångspunkt. Sedan länge har högskolans särskilda tyngdpunktsområden varit forskning och

7 SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANS MÅLPROGRAM utbildning i etniska relationer och i frågor gällande förvaltning, organisationer, regional utveckling och miljö. Särskilda forskningsenheter (CEREN och FO-RUM) har grundats för dessa områden. Både utbildningen och forskningen vid högskolan präglas därtill av de områden, som fastställts som forskningens profileringsområden, och som beskrivs med nyckelorden välfärd, identitet, miljö, medier och medborgarskap. I alla högskolans insatsområden utgör den nordiska dimensionen en central utgångspunkt och högskolan deltar aktivt i nordiska nätverk såväl inom utbildningen som inom forskningen. 1.5 Kvalitetsledning Kvalitet innebär att verksamheten är ändamålsenlig och resultaten högklassiga. Ett fungerande kvalitetssystem baserar sig på en ändamålsenlig organisation, gott ledarskap och gott beslutsfattande. Med kvalitetssäkringssystem avses de förfaringssätt, processer och system med vars hjälp högskolan upprätthåller och utvecklar forskningens, undervisningens och den övriga verksamhetens kvalitet. Utvärdering av verksamheten och resultaten och olika slag av feedbacksystem är exempel på verktyg för kvalitetssäkring. Högskolan kvalitetssäkringssystem finns dokumenterat i en verksamhetshandbok. I verksamhetshandboken beskrivs högskolans centrala verksamhetsprinciper och funktioner samt de kvalitetssäkringsmekanismer som ingår i dessa. Högskolans rektor ansvarar för kvaliteten på verksamheten och resultaten inom högskolan. Högskolans förvaltningschef är kvalitetskontaktperson som har till uppgift att samordna kvalitetsledningen inom enheten. Högskolan utgår från att kvalitetsarbetet är en normal del av all verksamhet vid högskolan, vilket innebär att var och en såväl personal som studerande bär ansvaret för kvaliteten i sin egen verksamhet. Målet med kvalitetsarbetet är att trygga att högskolan kan bedriva forskning på hög internationell nivå erbjuda högklassig utbildning och ge högklassiga examina som är konkurrenskraftiga på en föränderlig arbetsmarknad fungera i växelverkan med samhället och påverka detta samt beakta de specifika samhälleliga behov som riktas mot högskolan utveckla sin verksamhet kontinuerligt rekrytera goda studerande och kvalificerad, kompetent personal utgöra en god inlärnings- och arbetsmiljö, som beaktar såväl trivsel som rättsskydd för personalen och för de studerande

8 10 SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANS MÅLPROGRAM Universitetsspecifika specialansvar Koordinering av svenskspråkigt Centrumcampussamarbete Det svenskspråkiga Centrumcampussamarbetet koordineras sedan 2010 från Svenska social- och kommunalhögskolan. En planerare (koordinator) på halvtid är anställd för koordineringen. Utöver koordineringen av Centrumcampussamarbetet ansvarar SSKH också helt och hållet för IKT-körkortet för de svenskspråkiga barnträdgårdslärarstuderandena samt för svenskspråkig undervisning och handledning i IKT för studerande från humanistiska och statsvetenskapliga fakulteten. Pedagogisk universitetslektor En av de pedagogiska universitetslektorerna vid Helsingfors universitet är placerad vid Svenska social- och kommunalhögskolan. Den pedagogiska universitetslektorn vid högskolan stöder utvecklingen av den svenskspråkiga undervisningen vid hela universitetet och ansvarar bland annat för de svenskspråkiga universitetspedagogiska kurserna vid universitetet.

9 SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANS MÅLPROGRAM Genomförande av målprogrammet är ett framstående centrum för samhällsvetenskaplig utbildning och forskning i Norden... ÄR ETT FRAMSTÅENDE CENTRUM FÖR SAMHÄLLSVETENSKAPLIG UTBILDNING OCH FORSKNING I NORDEN Hög kvalitet på examina och undervisning, engagerade studenter Aktiv rekrytering av de bästa studenterna och medarbetarna Omfattande internationella kontakter, brobyggare mellan Finland och övriga Norden Mångvetenskaplighet och profilering av forskningen Hög kvalitet på examina och undervisning, engagerade studenter Bredare kandidatutbildning Genom ett kraftigt utökat samarbete mellan ämnena erbjuder högskolan ett bredare samhällsvetenskapligt grepp på kandidatexamen, samtidigt som studenterna ges tillräckligt djup kunskap i de centrala vetenskapliga disciplinerna. Bl.a. en bred grundkurs, 25 sp, planeras under det första läsåret. Högklassig lärandemiljö Studenterna ska få stöd i planeringen av studierna och studiefärdigheterna ska stödjas så att andelen studerande som avlagt 55 sp/år ökar märkbart. Studiebyråns intensifierade ISP-samtal fortsätter och kurser i studieteknik arrangeras. Genomströmningen garanteras också genom bättre planering av studiehelheter och ett effektivare utnyttjande av terminerna. Universitetets allmänna pedagogiska riktlinjer införs systematiskt (bl.a. lärandemål, kriterier för bedömning, feedback, arbetsmängd) för varje kursprestation. Undervisningspersonalen uppmuntras till att utveckla sin pedagogiska kompetens och ge möjlighet att delta i personalutbildning Resurser tilldelas för förverkligande av pedagogiskt kreativ undervisning och möjlighet till it- och pedagogisk handledning. Pedagogiska caféer utnyttjas för kontinuerlig intern benchmarking och diskussion om best practises. Lärandemål-workshop ordnas för lärarna. Nätbaserad undervisning utvecklas och utnyttjas även för ökat internationellt samarbete. Vetenskapligt skrivande stöds genomgående under studierna. Satsningarna på studenternas färdigheter i modersmålet ökas. Vid utvecklandet av lärandemiljön används resultaten från det nyss startade 3-åriga forskningsprojektet om studiemotivation och lärande (gäller svenskspråkiga studerande vid beteendevetenskapliga fakulteteten och Soc&kom).

10 12 SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANS MÅLPROGRAM Samarbete med statsvetenskapliga fakulteten och övriga fakulteter i Centrumcampus Magisterutbildningen i journalistik, som hittills genomförts inom ramarna för ämnet medier och kommunikation vid statsvetenskapliga fakulteten, byggs upp i ett nytt samarbete mellan högskolan, statsvetenskapliga fakulteten och humanistiska fakulteten. Magisterseminarier, metodkurser och specialkurser genomförs som ett samarbete mellan journalistik (SSKH), medier och kommunikation (statsvetenskapliga fakulteten) och magisterprogrammet Kultur och kommunikation (humanistiska fakulteten). I samarbete med statsvetenskapliga fakulteten utvecklas tvåspråkiga modeller för examina på kandidatnivå (enligt MAK-modellen; socialt arbete och socialpsykologi) och på magisternivån. Smidig övergång från kandidatutbildning till magisterstudier i högskolans ämnen möjliggörs genom träffar med representanter för fakultetens ämnen och gemensamma seminarier. Tillsammans med statsvetenskapliga fakulteten byggs ett system upp med vilket högskolans insatser för magister och doktorsutbildningen synliggörs Aktiv rekrytering av de bästa studenterna och medarbetarna Aktiv rekrytering av de bästa förmågorna Högskolan rekryterar lärare och forskare internationellt och särskilt nordiskt alltid då det är möjligt. Högskolan har för avsikt att under perioden inrätta en biträdande professur (tenure track) inom ramarna för det redaktionella laboratoriet och ytterligare en inom något av högskolans profilområden om det finns resurser. Biträdande professuren inom det redaktionella laboratoriet finansieras med medel som högskolan erhållit från universitetets framtidsfond. Vid rekrytering av personal utnyttjas det faktum att högskolan i arbetsklimatundersökningar uppnått goda resultat. Vid rekrytering ska det framhållas att högskolan är en sporrande och positiv arbetsmiljö. Inträdesförhören utvecklas så att de bästa, mest motiverade studenterna antas som examensstuderande. Rekryteringen av nya studerande från en bredare bas Högskolan breddar den traditionella rekryteringsbasen genom aktiv rekrytering som riktar sig till finskspråkiga gymnasier i regionen. Högskolan satsar också på rekrytering av studenter från de finlandssvenska regioner som är underrepresenterade bland högskolans studerande; särskilt Österbotten och Åland. Ytterligare strävar högskolan efter att rekrytera studerande från övriga Norden.

11 SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANS MÅLPROGRAM Omfattande internationella kontakter, brobyggare mellan Finland och Norden Nordiska kontakter utvecklas Samarbetet med de nordiska universiteten ska stärkas. SSKH utreder möjligheten att ta initiativ till organisering av ett doktorandprogram kring den nordiska välfärdsstaten. Initiativ till nordiska samprojekt (publicering eller forskning) skall stödas. Undervisningsmoduler, som förbättrar utbytet av kurser och tillgodoräkning av studier utvecklas både på svenska och engelska. Högskolan utvecklar en studiehelhet kring den nordiska välfärdsstaten. Den nordiska dimensionen tas i beaktande inom det engelskspråkiga magisterprogrammet ERI. Stärkande av en högklassig och internationell forskningsmiljö Ansvariga forskare involveras i mentorverksamhet. Sampublicering (junior- och seniorforskare) ska främjas. Informell peer review mellan kolleger. Betydelsen av personlig publiceringstrategi betonas för en ökad internationell profilering av publikationsverksamhet. Högskolan satsar på systemet med International Readers och Visiting Research Fellows samt på att engagera allt flera docenter i högskolans verksamheten. Starkare integrering av studerandena i det engelskspråkiga magisterprogrammet ERI i forskningen vid CEREN/HU. Ökad internationalisering inom undervisningen Studerande vid Soc&kom uppmuntras att avlägga minst en engelskspråkig kurs under sina kandidatstudier. Nya element av internationalisering hemma förs in i undervisningen, t.ex. en kurs i interkulturell kompetens. De internationella kontakterna vid CEREN och FORUM utnyttjas för att utveckla internationellt utbyte och utveckling av undervisningen vid högskolan. Lärare och personal ges uppmuntran och stöd för att kunna delta i internationell mobilitet. En klarare struktur och tematik utvecklas i det engelskspråkiga undervisningsprogrammet vid högskolan. Tillräckligt med undervisning på engelska ordnas för utbytesstudenter så att de kan genomföra minst 20 studiepoäng per termin vid Helsingfors universitet. Utbytesavtal ingås med universitet vars verksamhetskultur och profil stöder högskolans och Helsingfors universitets strategiska mål. Studerandes intresse att åka på utbyte ökas genom bättre tillgång till information och genom att säkerställa att utbytesstudierna i en allt högre grad räknas till godo i examen vid högskolan.

12 14 SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANS MÅLPROGRAM En mötesplattform för internationella alumner utvecklas för att upprätthålla kontakt och rekrytera nya studerande. Det engelskspråkiga magisterprogrammets (ERI) roll stärks inom högskolan och utnyttjas i en högre grad av utbytesstuderande Mångvetenskaplighet och profilering av forskningen Stöd för mångvetenskapliga prioriteringsområden och strukturer Forskningen vid högskolan utvecklas utgående från de godkända prioriteringsområdena VIM (Välfärd, identitet, miljö, medier och medborgarskap). Det ekonomiska stöd till forskningen som högskolan ger ska befrämja genomförandet av de här prioriteringarna. De mångvetenskapliga forskargrupper som bildats i samband med utvärdering av forskning och doktorandutbildning bereds möjlighet att utveckla sin verksamhet vidare. (MECOL, CEA, NordSoc, TRANSRURBAN). Högskolan fortsätter sin satsning på de två mångvetenskapliga forskningscentren FO-RUM och CEREN. Det nygrundade redaktionella laboratoriet stöder kommunikationsinriktad utbildning och forskning över ämnesgränserna. Det mångvetenskapliga, internationella magisterprogrammet ERI utvecklas vidare. Utveckling av Centret för forskning om etniska relationer och nationalism (CEREN) Under perioden fokuserar CEREN på internationalisering och betonar forskningens samhällsrelevans. Antalet publikationer i internationella refereegranskade journaler bör öka, och synligheten i internationella sammanhang bli större. Forskningsverksamheten vid CEREN fokuserar på områden inom etniska grupper, etniska relationer, migration, integration, levnadsförhållanden, nationalism och identitet, minoriteter, media och den offentliga sfären, makt och deltagande, välfärdsstaten samt globalisering av arbetsmarknaden och sysselsättning. Forskning kring följande områden är aktuell: arbetsliv och hälsa bland personer med utländsk bakgrund (samarbete med bl.a. Centre for Health Equity Studies i Stockholm) den geografiska koncentrationens betydelse för immigranters hälsa och välmående (samarbete med bl.a. Harvard School of Public Health) integrationen av invandrare, och speciellt sambandet mellan arbetsmarknadsutfall och benägenheten att återvända till hemlandet (samarbete med bl.a. Lunds universitet och Linnéuniversitetet) studier och jämförelser av den svensk- och finskspråkiga befolkningen i Finland (samarbete med bl.a. Åbo Akademi)

13 SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANS MÅLPROGRAM Återväxt av akademisk personal Studerande rekryteras till forskning redan under sin studietid vid SSKH som praktikanter, forskningsassistenter och graduskribenter. Högskolan kan fungera som en mötesplats för den svenskspråkiga doktorsutbildningen vid Centrumcampus. För att trygga det svenskspråkiga kompetensbehovet inom samhällsvetenskapernas område befrämjar högskolan rekrytering till doktorsutbildning bland annat genom att stöda lärarna och forskarna i uppgörandet av ansökningar om forskningsfinansiering är en synlig aktör i samhället och betonar globalt ansvar, jämlikhet och social rättvisa i all sin verksamhet... ÄR EN SYNLIG AKTÖR I SAMHÄLLET OCH BETONAR GLOBALT ANSVAR, JÄMLIKHET OCH SOCIAL RÄTTVISA I ALL SIN VERKSAMHET Forskningsrön och kunnande i samhällets tjänst Nya former för samverkan mellan utbildning, forskning och arbetsliv Forskningsrön och kunnande i samhällets tjänst Kommunikationsplan En kommunikationsplan utvecklas för högskolan och högskolans forskning. Lärarna och forskarna stöds att på ett systematiskt sätt föra ut forskningsrön i samhället, bl.a. genom att utnyttja högskolans webbplats, sociala medier och publikationsverksamhet Nya former för samverkan mellan utbildning, forskning och arbetsliv Ett nyskapande redaktionellt laboratorium byggs upp Det redaktionella laboratoriet utvecklar nya former för samverkan mellan utbildningen, forskningen och arbetslivet särskilt med beaktande av de behov som en ny situation på arbetsmarknaden skapar. Det här innebär bl.a. införande av projektmodeller i undervisningen samt stödjande av entreprenörskunnande bland dem som utbildas vid högskolan. Relevanta samarbetsparter är, förutom arbetslivet, Aaltouniversitet och yrkeshögskolan Arcada.

14 16 SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANS MÅLPROGRAM Starkare roll för högskolans alumnförening Soc&koms vänner rf Högskolans alumnförening Soc&koms vänner rf får under perioden en viktigare roll för högskolan. Högskolan har mycket nära kontakt till sina alumner och till de sektorer i samhället där alumnerna främst verkar. Den nära kontakten yttrar sig i samarbete och utbyte t.ex. i form av konstruktiva vänner och i form av intensifierad kontakt mellan alumnerna och högskolans studerande. Tack vare detta kan samarbetsparterna bidra till utveckling av högskolans verksamhet och undervisning. Utbildningssamarbete i socialt arbete i Österbotten Högskolan fortsätter med utbildningsinsatser i socialt arbete i Österbotten. Högskolan deltar i den planerade undervisnings- och forskningskliniken inom socialoch hälsovården i Vasa. Under förutsättning att tillräcklig finansiering erhålls har högskolan en beredskap att starta en ny, temporär utbildning i socialt arbete i Vasa efter att den år 2011 inledda magisterutbildningen, som genomförs i samarbete med statsvetenskapliga fakulteten, avslutats år För verksamheten behövs ett universitetslektorat i Vasa. Högskolan tillhandahåller också resurser från en del av ett universitetslektorat placerat i Helsingfors. Därtill har Vasa stad preliminära planer på att finansiera en tvåspråkig professur i socialt arbete i Vasa; eventuellt som en delad professur mellan Jyväskylä och Helsingfors universitet är en inspirerande och välmående miljö... ÄR EN INSPIRERANDE OCH VÄLMÅENDE MILJÖ Fungerande strukturer och tydliga verksamhetsmodeller Interaktivt ledarskap som stöder samhörigheten Genomtänkt personalplanering Fungerande strukturer och tydliga verksamhetsmodeller En förenklad organisationsstruktur Högskolan gör en översikt av sin organisationsstruktur med målet att förenkla organisationen med bibehållande av de behov av sakkunskap som finns i verksamheten. Mentorsystem för nyanställda Högskolan skapar ett mentorsystem för nyanställd personal som ett komplement till introduktiosdagen för nyanställda och det personliga introduktonsprogrammet.

15 SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANS MÅLPROGRAM Spelreglerna förtydligas Gemensamma förfaringssätt och spelregler såväl i fråga om studier som i personalfrågor görs tydliga och kunskapen om dem förmedlas via introduktionsutbildningar, informationsmöten och högskolans Flamma-sidor. Högskolan främjar jämställdhet och likabehandling inom all sin verksamhet och informerar aktivt både personalen och studerande om förfaringssätten då någon upplevt osakligt bemötande, diskriminering eller trakasserier. Systemet med jämställdhetskontaktperson utvecklas så att två personer av olika kön utses till kontaktpersoner för två år med delvis samma verksamhetsperiod. På det sättet kan varje ny kontaktperson under sitt första år få stöd av en som redan satt sig in i regelverket och sedan agera som mentor för en ny kontaktperson under sitt andra år. Genom att rotera uppgifterna blir allt fler inom personalen uppmärksamma och kunniga i dessa frågor. Tillgång till information på engelska Informationsgången på engelska vid högskolan utvecklas och blir mera konsekvent. Som verktyg används Flamma och ett nyhetsbrev. Kontakten till utbytesalumner och internationella partners förbättras Interaktivt ledarskap som stöder samhörigheten Ett ledarskap som främjar uppnåendet av de strategiska målsättningarna Högskolan utvecklar det interaktiva ledarskapet bland annat genom att uppmuntra alla i chefsställning att delta i relevant ledarskapsutbildning. Cheferna ska bygga upp handlingsmodeller som främjar de strategiska målen och säkrar en tillräcklig intern informationsgång. Arbetet i högskolans ledningsgrupp och vid ämnesföreståndarmöten ska också för sin del ytterligare utvecklas till att stöda uppnående av de strategiska målen för högskolan. Ett öppet kommunikationsklimat stöder delaktighet En öppen och inkluderande kommunikation uppmuntras på alla nivåer inom högskolan. Kommunikationen beaktar också de särskilda behov som högskolans internationella studerande och personal har. Nya åtgärder för förstärkande av samhörighet Gemensamma aktiviteter inom till exempel kultur eller motion erbjuds för personal och studerande.

16 18 SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANS MÅLPROGRAM Genomtänkt personalplanering Kompetensutveckling och tid för forskning Högskolan satsar på en kompetensutveckling för personalen med beaktande av olika skeden av karriären. Högskolan satsar speciellt på åtgärder med vilka en kontinuitet i kunnande och kompetens tryggas i samband med pensioneringar och andra personalomställningar. Personer som hör till den fast anställda undervisnings- och forskningspersonalen ges minst vart femte år möjlighet till en sexmånadersperiod då de är befriade från undervisning och administrativt arbete. Detta genomförs så att planeringen av undervisningen och utarbetandet av arbetsplaner görs i en och samma process inom högskolan. I detta sammanhang ska man se till att undervisningsuppgifterna och de administrativa uppgifterna fördelas jämnt bland personalen. För forskningsledighet krävs en forskningsplan som förs in i arbetsplanen. Projektledarna kan tidvis befrias från andra uppgifter och beviljas medel för att färdigställa projekt och forskningsrapporter. Tjänstedesign vid utveckling av förvaltningens service Högskolans förvaltning är organiserad i team och har som mål att erbjuda högklassig, professionell och kostnadseffektiv service som medverkar till att genomföra målen i högskolans strategi och stöder kärnverksamheten. Under de senaste tio åren har tilläggsresurser allokerats till stödet för forskning och internationalisering i och med att dessa områden har utvecklats kraftigt. Högskolans förvaltningspersonal stöder också hela universitetets svenskspråkiga verksamhet på olika sätt. Det att högskolan är en fristående enhet inom Helsingfors universitet med egna instruktioner och val innebär att förvaltningen också handhar uppgifter som sköts av centralförvaltningen för det övriga universitetets del. Under perioden kommer ingen pensionering att vara aktuell vid förvaltningen. Vid arbetsledigheter övervägs för varje enskilt fall om arbetsuppgifterna kan fördelas mellan medarbetarna eller om tillstånd för rekrytering av vikare behövs. Under perioden fäster förvaltningen särskild vikt vid att tillämpa tjänstedesigntänkandet vid utvecklandet av sin service. Den engelskspråkiga informationen och den externa kommunikationen utvecklas. Med beaktande av förvaltningens kompetens och organisering i dynamiska team finns alla förutsättningar att på ett ändamålsenligt sätt stöda genomförandet av de målsättningar högskolan ställt. Tjänstedesign vid utveckling av förvaltningens service

17 SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANS MÅLPROGRAM bygger sin ekonomi på hållbar grund... BYGGER SIN EKONOMI PÅ HÅLLBAR GRUND Finansieringsmodellerna utnyttjas mångsidigt Finansieringsmodellerna utnyttjas mångsidigt Den externa forskningsfinansieringens andel av totalfinansieringen tryggas Högskolan stöder lärarna och forskarna i ansökningar om extern forskningsfinansiering bland annat genom att bygga upp en buffert av överskottsmedel från projekt och utnyttja denna buffert till att ekonomiskt stöda uppgörande av nya forskningsplaner. All undervisnings- och forskningspersonal på den tredje och fjärde nivån inom karriärstegen uppmuntras att söka om kompletterande finansiering. Rektorn, systematisk medelanskaffning Högskolan har för avsikt att starta en fond för att understöda utbildningen och forskningen vid högskolan bland Helsingfors universitets fonder. För att detta skall lyckas kommer högskolan att starta upp ett eget medelinsamlingsprojekt i samarbete med universitetets fondförvaltning.

18 20 SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANS MÅLPROGRAM Resurser 3.1 Personalplan Högskolan utgår i sin personalpolitik från en personalstruktur som på bästa sätt uppfyller och stöder de mål högskolan uppställt för sin verksamhet. Högskolan strävar efter att i rekryteringen av undervisnings- och forskningspersonal öka antalet utländska anställda, särskilt anställda från de övriga nordiska länderna. I personalrekryteringen beaktas detta alltid då det är möjligt. En minimibesättning inom de fem huvudämnena vid högskolan är en professur och två universitetslektorat. Denna struktur kommer redan under planeperiodens början ha uppnåtts i alla ämnen i och med att en doktorandanställning i socialpsykologi ombildas till ett universitetslektorat. Högskolan avstår också under planeperioden från att med medel för basfinansieringen finansiera doktorandplatser. Det innebär en ombildning av två doktorandplatser (socialpsykologi och socialt arbete) till universitetslektorat. I och med att de budgetfinansierade doktorandplatserna försvinner, blir behovet av doktorandanställningar inom externt finansierade projekt allt större. Högskolan stöder därför lärarna och forskarna i uppgörandet av ansökningar om forskningsfinansiering. I samband med pensioneringar och andra avgångar överväger högskolan noggrant behovet av i fråga varande anställning. Under planeperioden kommer två professorer att gå i pension (socialpsykologi och sociologi). Det finns ett behov att fortsätta båda dessa professurer, eftersom båda ämnena kommer att finnas som huvudämnen vid högskolan också i framtiden. Tenure track Inom ramarna för det s.k. redaktionella laboratoriet är avsikten att inrätta en tenure track-position under planeperioden. Det redaktionella laboratoriet har grundats med medel som högskolan får från universitetets framtidsfond. Under perioden strävar högskolan efter att inrätta en andra tenure track-position om det finns resurser. Detta kommer inte att vara möjligt under år Avsikten är att denna tenure track-position ska stöda något eller några av forskningens profileringar ( VIM ). Internationell rekrytering Som ovan konstaterats rekryterar högskolan internationellt, och speciellt nordiskt, alltid då det är möjligt. Tidsbundna, under ett år långa, arbetsavtal ingås endast då anställningen baserar sig på projektfinansiering där medlen inte räcker till för längre perioder. Alla sådana tidsbundna avtal ingås för så lång tid som möjligt. I fråga om vikariat kan tidsbundna avtal också komma på fråga.

19 SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANS MÅLPROGRAM Högskolans utrymmen Högskolans utrymmen är ändamålsenliga och det finns inte behov av tilläggsutrymmen. Utrymmena möjliggör en viss flexibilitet med tanke på fluktuation inom den externa forskningsfinansieringen. Högskolan är relativt självförsörjande i fråga om föreläsningsutrymmen och har inte behov av utökad samanvändning av utrymmen. Sedan början av höstterminen 2012 har högskolan avstått från ett utrymme (fd. läsesalen på fjärde våningen) som nu används av forskare vid statsvetenskapliga fakulteten.

20 22 SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANS MÅLPROGRAM Uppföljning och utvärdering 4.1 Undervisningens kvantitativa mål Högskolan antar ca 100 nya studerande per år. Denna antagningsvolym har länge varit konstant, och det finns inte planer på att i väsentlig grad ändra på volymen. Examensmålet för högskolan har under de föregående perioderna varit 65, men höjs nu till 68. En ökning av antalet utexaminerade kan väntas av olika åtgärder för att effektivera studierna och genomströmningen. Utöver den egentliga kandidatutbildningen ger högskolans professorer och övriga lärare undervisning och handledning i omfattande utsträckning på magister- och doktorsnivån. I fråga om det internationella studerandeutbytet har högskolan inte märkbart ökat volymen jämfört med föregående period. Detta beror på att volymen inom internationellt studerandeutbyte, såväl inkommande som utresande, redan nu är förhållandevis stor. Högskolan koordinerar ett engelskspråkigt magisterprogram i etniska relationer (ERI), vars studerande formellt är inskrivna vid statsvetenskapliga fakulteten. Till programmet antas årligen 15 nya studerande. På kandidatnivån har högskolan ett antal nordiska studerande. 4.2 Kvantitativa uppföljningsobjekt och indikatorer Till de viktigaste indikatorer som blir föremål för uppföljning och som stöder Helsingfors universitets mål att bli ett av de 50 främsta universiteten i världen har högskolan utsett: Lärarnas och forskarnas rörlighet internationellt Utländska lärares och forskares besök i Finland Internationella referentgranskade artiklar och monografier Högskolans egna indikatorer är: Andelen studerande som avlagt 55 studiepoäng Andelen sysselsatta utexaminerade som hör till arbetskraften Antalet registrerade alumner 4.3 Ansvar och roller vid uppföljning och rapportering Rektorn ansvarar i första hand för uppföljning och rapportering. Som stöd för uppföljningen används dels de tabeller som genereras av universitetet, dels uppföljningsinformation som insamlas av högskolans förvaltning. Rektorn följer upp genomförandet av målprogrammet tillsammans med högskolans ledningsgrupp och med ämnesföreståndarna. Uppnåendet av målen förs också till diskussion i högskolans styrelse och diskuteras vid högskolans planeringsdagar, i vilka personalen och studerande deltar. Rektorn ansvarar för rapporteringen till universitetets rektor.

21 THE SWEDISH SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE, TARGET PROGRAMME FOR THE WELFARE OF SOCIETY THE SWEDISH SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE TARGET PROGRAMME

22 24 THE SWEDISH SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE, TARGET PROGRAMME CONTENTS For the welfare of society 25 1 STRATEGIC FRAME OF REFERENCE Operational environment and present situation Mission Strategic objectives and development areas (figure of action plan) Profile and focus areas Quality management Risk assessment and risk management Specific responsibilities within the University 30 2 IMPLEMENTATION OF THE ACTION PLAN The School is a prominent Nordic centre for education and research in the social sciences The School is a visible force in society, emphasising global responsibility, equality and social justice in all its operations The School is a thriving and inspiring community The School keeps its finances on a sustainable footing 39 3 RESOURCES Human resources plan School facilities 41 4 FOLLOW-UP AND EVALUATION Quantitative objectives of education Quantitative follow-up targets and indicators Responsibilities and roles in monitoring and reporting 42

23 THE SWEDISH SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE, TARGET PROGRAMME For the welfare of society The School is a prominent Nordic centre for education and research in the social sciences. This is the key objective in the Swedish School of Social Science s target programme for , an objective which is strongly in keeping with the University of Helsinki s vision for 2020, Excellence for Society. It also incorporates the societal and Nordic dimensions that permeate the School s operations and activities. Another objective is to be a visible force in society, emphasising global responsibility, equality and social justice in all its operations. Together they form the core of the School s objectives for the next four years. The preparation of the target programme was a long and broad-based process. The strategic guidelines for the School were approved by the Board in The guidelines had been prepared during most of 2011 and formed the starting point for preparing the target programme, which process commenced immediately in The target programme itself was discussed at several planning sessions, within the School s disciplines, and by its key bodies. The whole staff and a large number of student representatives were involved in the preparation process. The target programme was modelled according to a standard applied throughout the University, which thus clearly links it to the University strategy. The process resulted in a many-sided target programme with a clear focus. The key objectives and measures are clearly formulated. The School will focus on creating a top-quality learning environment, maintaining a distinctive, multidisciplinary research profile and engaging in new forms of collaboration between education, research and professional life. The programme presents several concrete measures that are to be taken with a view to strengthening the School s position in research, education and community relations. The above-mentioned objective of becoming a prominent Nordic centre for education and research in the social sciences is truly important to us. The target programme emphasises the School s role within the University as a bridge between Finland and the other Nordic countries and its importance for the University s bilingualism. These are also important aspects during the period at hand. Successful implementation of the target programme requires that it become a part of daily activities. The widespread involvement in the preparatory process not only guaranteed a good end result but also generated a wide awareness of the common objectives for all operations at the School. The best possible prerequisites for achieving our key objectives are now in place! Henrik Hägglund Rector

24 26 THE SWEDISH SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE, TARGET PROGRAMME STRATEGIC FRAME OF REFERENCE 1.1 Operational environment and present situation The Swedish School of Social Science at the University of Helsinki enjoys favourable conditions for its operations. The School s location at the heart of the City Centre Campus is ideal for teaching and research. The School s research is socially relevant and has a strong Nordic orientation. Today s youth is interested in the social sciences, which provides a solid student recruitment base. Job prospects are good for the School s graduates. Teaching is offered in small groups, which allows flexibility and provides an informal setting. The atmosphere is friendly and supports work and studies. Collaboration between staff and students is well established and effective. As the Swedish School of Social Science is a relatively small unit, its size can make it vulnerable. Key personnel can be difficult to replace. Despite the School s pronounced Nordic orientation, relatively few students from other Nordic countries come to Finland to pursue degree studies. The School is striving to change this through active student recruitment. The University of Helsinki is expanding its collaboration with other Nordic universities in accordance with its strategic plan, and in this context the School may be useful as a coordinator, especially within the field of social sciences. The School can play an active role when bilingual degree programmes are designed, and can also play a well-established role in Master s degree education both in Swedish and in English. The School s new editorial laboratory will create new models for collaboration between education and professional life, and will also facilitate new forms of cooperation in research. Despite tenuous financial prospects, the School considers it important to provide for academic continuity, and actively encourages teachers and researchers to apply for external research funding. Increased attention on Master s-level studies will strengthen the School s position as the University increasingly focuses on developing its Master s degree programmes. 1.2 Mission The Swedish School of Social Science is an autonomous Swedish-language unit at the University of Helsinki. The School s task is to provide academic and professionally oriented instruction in the social sciences and to carry out academic research in the field. In its field, the School is responsible for ensuring that a sufficient number of people with knowledge of Swedish are educated for highly qualified societally oriented positions in the public, private and third sectors. Together with the University of Helsinki, the School has a national responsibility for Swedish-language education in social work. The School is the only Swedish-language higher education institution to offer major subject studies in journalism. The School forms a hub for numerous activities in Swedish within the University and enhances the University s bilingualism.

25 THE SWEDISH SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE, TARGET PROGRAMME Strategic objectives and development areas (figure of action plan) VISION 2020 EXCELLENCE FOR SOCIETY THE SCHOOL IS A PROMINENT NORDIC CENTRE FOR EDUCATION AND RESEARCH IN THE SOCIAL SCIENCES A high standard of degrees and teaching as well as committed students Active recruitment of top students and staff Extensive international contacts; a bridge between Finland and the other Nordic countries Multidisciplinarity and a distinctive research profile THE SCHOOL IS A VISIBLE FORCE IN SOCIETY, EMPHASISING GLOBAL RESPONSIBILITY, EQUALITY AND SOCIAL JUSTICE IN ALL ITS OPERATIONS Research and expertise for the benefit of society New forms of collaboration between education, research and professional life THE SCHOOL IS A THRIVING AND INSPIRING COMMUNITY THE SCHOOL KEEPS ITS FINANCES ON A SUSTAINABLE FOOTING Careful human resources planning Interactive leadership in support of collegiality Effective structures and clear practices The expanded use of funding models 1.4 Profile and focus areas Profile The Swedish School of Social Science is a Swedish-language education and research institution in the field of social sciences. The School has a Nordic and an international profile and a multidisciplinary approach to education and research. It is an important component in the bilingual orientation of the University of Helsinki, and is a centre for Swedish-language activities at the University. Focus areas The School s focus areas are determined by its fields of education and research. The national responsibility for Swedish-language education in social work that the School shares with the Faculty of Social Sciences involves many social and educational endeavours in the Swedish-speaking parts of Finland. The new editorial laboratory will further multidisciplinary efforts in education and research, with media and communication as

26 28 THE SWEDISH SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE, TARGET PROGRAMME its point of departure. Research and education in the fields of ethnic relations, governance, organisations, regional development and environmental issues are long-standing special focus areas. The School has two research centres (CEREN and FO-RUM) devoted to these fields. Research and education at the School are also influenced by its key research themes, which are described using such keywords as the environment, welfare, identity, media and citizenship. The Nordic dimension is a key point of departure in all focus areas, and the School is an active member of Nordic research and education networks. 1.5 Quality management Quality management Quality means appropriate operations and high-standard results. A well-functioning quality management system is based on an appropriate organisation, good leadership and sound decision-making. The School s quality assurance system consists of the procedures, processes and systems used to maintain and develop the quality of its research, teaching and other activities. The School uses performance evaluation, assessment of results and feedback systems as tools for quality assurance. The quality assurance system is documented in the School s operations manual. The operations manual presents the School s key operational principles and operations and the associated quality assurance mechanisms. The School s Rector is responsible for the quality of its performance and results. The School s Director of Administration acts as quality liaison officer and is tasked with coordinating the School s quality management. Quality assurance is a natural part of all operations and activities at the School, which means that everyone, staff and students alike, bears responsibility for maintaining quality in their work. The purpose of quality assurance is to guarantee that the School can conduct research on a high international level provide high-quality education and issue high-quality degrees that are competitive in a changing job market interact with and influence society and address the specific demands placed by society on the School continuously develop its operations recruit promising students and qualified, able staff provide a favourable learning and working environment that accommodates the wellbeing and legal rights of both staff and students.

27 THE SWEDISH SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE, TARGET PROGRAMME Risk assessment and risk management Inadequate budgetary funds Developments in public finances may mean insufficient budgetary funds for the School to guarantee high-quality operations. Probability: Strong Impact on operations: Strong Measures: Since staff costs account for more than 70 % of the School s expenditure, costs can best be cut in the area of human resources. The School s core operations teaching and research must nevertheless be safeguarded. Responsible: The School s Rector and management A diminishing student base Age groups will diminish during the next few years, coinciding with the introduction of new admissions procedures, a joint application system for universities and universities of applied sciences, and separate quotas for new students. These new developments may affect student application trends and lead to fewer applicants. Probability: Small Impact on operations: Moderate Measures: The student recruitment base must be kept as broad as possible and should also include Finnish-speaking upper secondary schools. Responsible: The School s Rector and study administration Decreased research funding If there is a substantial decrease in research funding, partly due to less support from the Academy of Finland, this could lead to a decrease in the total volume of research conducted at the School. This would have a direct and indirect impact on the entire range of operations at the School, including teaching, and would also affect the scope of both support services and facilities. It would also affect the upcoming generation of younger scholars, since the development of future scholars is highly dependent on there being research projects able to employ doctoral students. Probability: Medium Impact on operations: Strong Measures: The School encourages professors and university lecturers to apply widely for research funding. The School will provide all the administrative support necessary for efficient application procedures. Responsible: The School s Rector and administration

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS 1 (7) 1.3.2012 Principer och fyrstegsmodellen för undervisnings- och forskningspersonal vid Helsingfors universitet Anvisning är en sammanställning av principer som gäller undervisnings- och forskningspersonalen

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter

Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter Eva Åkesson Lund Universitet Seminarium om joint/double degrees och gemensamma studieprogram \ÇàxÜÇtà ÉÇxÄÄt xç{xàxç EC

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Mål och strategier. för Åbo Akademi

Mål och strategier. för Åbo Akademi Mål och strategier för Åbo Akademi 2010 2019 Åbo Akademi Finlands Svenska Universitet Innehåll Mission...4 Vision...4 Tre hörnstenar...5 Framstående forskning...7 Utbildning på hög nivå...9 Ett universitet

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Stockholm, Seoul eller Lissabon?

Stockholm, Seoul eller Lissabon? Stockholm, Seoul eller Lissabon? Erfarenheter av en obligatorisk utlandstermin integrerad i kandidatexamen Johanna Lilius, chef för utbytesprogrammet Bakgrund Kartläggning av intresset för utbytesstudier

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Centret för forskning och internationella ärenden & Internationella ackrediteringar i ett nötskal

Centret för forskning och internationella ärenden & Internationella ackrediteringar i ett nötskal Hanken s introduktionsdag för nyanställda 12.9.2014 Centret för forskning och internationella ärenden & Internationella ackrediteringar i ett nötskal Maj-Britt Hedvall, Centret för forskning och internationella

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07

Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Innehåll Vad är en kommunikativ plattform?...3 Målgrupper...4 Samtliga målgrupper... 4 Interna målgrupper... 4 Kärnvärden och stödord...5 Tonalitet

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Research evaluation in Sweden FOKUS

Research evaluation in Sweden FOKUS Research evaluation in Sweden FOKUS Swedish Research Council Hearings May 2014 Content Background Working process Proposed draft model Future work Timetable Questions and discussion UoH research income

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag Företagens anseende i Sverige 2011 Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag 1 TNS SIFOs Anseendeindex 2011 Denna rapport innehållet Fakta om studien och kontaktuppgifter

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 1 Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 3 Verksamhetsplan för HS-området 2015-2016 I denna

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING 1 (5) 2.12.2014 STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING UTLYSNING I JANUARI 2015 Mål Stärkandet av de finländska universitetens forskningsprofiler och effektiverandet

Läs mer

PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab

PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab Bakgrund Begreppet Nationell forskningsinfrastruktur innebär tydlighet gentemot forskarsamhället att detta är en infrastruktur öppen för svensk forskning.

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

To inspire you to be change agents.

To inspire you to be change agents. Change LU Purpose To inspire you to be change agents. By offering a conceptual framework to structure your work around By presenting a number of guiding principles By offering best practise knowledge on

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Särskilt begåvade elever

Särskilt begåvade elever STÖDMATERIAL Särskilt begåvade elever 1.4 Att ge förutsättningar för skolornas arbete Sara Penje och Inger WIStedt 1.4 Att ge förutsättningar för skolornas arbete FörFattare Sara Penje är skolutvecklare

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Programme descriptor for. Master of Business Administration 60 ECTS credit points. (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng)

Programme descriptor for. Master of Business Administration 60 ECTS credit points. (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng) Programme descriptor for Master of Business Administration 60 ECTS credit points (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng) 1. General information The programme offers broad knowledge of Business Administration

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

PACT Webinar. Göteborg 120903

PACT Webinar. Göteborg 120903 PACT Webinar Göteborg 120903 Agenda Bakgrund Ramverket I praktiken Exempel Gothenburg 2012 Bakgrund Gothenburg 2012 Vad är? PACT är ett empiriskt ramverk utvecklat för att utvärdera och utveckla kapaciteten

Läs mer

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Miljöledningsprojektets årliga möte 2003 Tema indikatorer - Saltsjöbaden den 10-11 april, 2003 Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Magnus Enell Koncernchef Hållbar Utveckling

Läs mer

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015 Kommunal revision Johan Osbeck 20 januari 2015 VAD? 1 Revisorernas grunduppdrag 9 kap 9 kommunallagen Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Internationella programmet för politik och ekonomi, 180 hp

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Internationella programmet för politik och ekonomi, 180 hp 1(5) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Internationella programmet för politik och ekonomi, 180 hp Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning, higher education credits International

Läs mer

Utrymme för ökade ambitioner? Genombrottsforskningens villkor i Norge

Utrymme för ökade ambitioner? Genombrottsforskningens villkor i Norge Utrymme för ökade ambitioner? Genombrottsforskningens villkor i Norge Mats Benner, presentation för den norska produktivitetskommissionen, 20 augusti 2015 Byggd på två rapporter: Evaluation of The Kristian

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer