Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare"

Transkript

1 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Monica Andersson, verksamhetschef Marie Junde, enhetschef Allégårdens äldreboende, Vårdstyrkan AB Vårdstyrkan i Stockholm AB Kemistvägen 10A, Täby Tel Fax

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 6 Struktur för uppföljning/utvärdering 7 Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet 9 Beskriv vilken egenkontroll för ökad patientsäkerhet som genomförts samt i vilken omfattning och frekvens 12 Samverkan för att förebygga vårdskador 13 Riskanalys 13 Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 14 Klagomål och synpunkter 15 Sammanställning och analys 16 Samverkan med patienter och närstående 16 Resultat 17 Övergripande mål och strategier för kommande år 17 Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 2

3 Sammanfattning Allégårdens äldreboende drivs sedan 2007 av Vårdstyrkan i Stockholm AB. Allégården har 59 lägenheter fördelade på nio avdelningar. Vi har 22 platser för demens och resten är omvårdnadsboende. Av dessa omvårdnadslägenheter är 17 stycken om två rum och kök, lämpliga för parboende. Allégårdens mål är att bedriva en säker vård och omsorg av hög kvalitet som uppfyller de krav och mål som gäller enligt Socialtjänstlagen (SOL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Patientsäkerhetslagen och andra för verksamheten gällande lagar och föreskrifter. Ett systematiskt kvalitetsarbete, med ständiga förbättringar, där vi eftersträvar kvalitet och patientsäkerhet inom verksamhetens alla områden pågår kontinuerligt. Målen ska följas upp, utvärderas och eventuellt följas av en åtgärd. Genom att identifiera riskområden rörande patientsäkerheten kan vi arbeta aktivt och systematiskt med förebyggande åtgärder för att förhindra vårdskador. Det systematiska tänkandet innebär insikt om att negativa händelser och tillbud oftast orsakas av brister i rutiner, arbetsmiljö, bemanning, ledarskap och organisation. Bristande kommunikation mellan individer, inom vårdlaget, mellan olika yrkeskategorier samt mellan olika enheter är också en viktig orsak till patientsäkerhetsrisker. Kvalitetshöjande interna forum bildades under 2013 och har under 2014 haft regelbundna forum för att öka medarbetarnas engagemang och delaktighet. Alla medarbetare har haft möjlighet att själva välja vilka forum de vill delta i, målet är att alla ska vara delaktig i minst ett forum. Patientsäkerhetsarbetet har vidare grundats i vidareutbildning för personalen, externa och interna tillsyner, riskanalyser, arbete med kvalitetsregister och lansering av företagets intranät. 3

4 Övergripande mål och strategier SFS 2010:659,3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 I enlighet med Patientsäkerhetslagen SOSFS 2010:659, 3 kap. samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9, kap 3. ska vårdgivaren planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sådant sätt som leder till att kravet på god vård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) upprätthålls. God vård innebär vård av god kvalitet, en hög hygienisk standard, trygghet i vård och behandling, tillgänglighet, respekt för självbestämmande och integritet, kontinuitet och säkerhet. Omvårdnad ska ges i samråd med vårdtagaren och vara personligt utformad. Genom att identifiera riskområden rörande patientsäkerheten kan vårdgivaren arbeta aktivt och systematiskt med förebyggande åtgärder för att förhindra vårdskador. Vårt omvårdnadsmål är att alla vårdtagare ska ges möjlighet att i stor utsträckning vara delaktiga och kunna påverka sin egen vardag och omvårdnad. Det är viktigt för oss att ge en personlig omvårdnad som ska ske med värdighet, engagemang och respekt för den äldre människan. Mål för 2014 Fortsatt systematiserat patientsäkerhetsarbete i samarbete med företagets kvalitetsutvecklare/intern MAS. Vidareutveckling av företagets övergripande rutiner och riktlinjer samt Allégårdens lokala rutiner. Fortsatt registrering i SeniorAlert och Svenska Palliativa registret. Återkommande årlig hygienrond. Uppdatering av riskbedömningar. Extern kvalitetsgranskning av läkemedelshantering. Fortsatt registrering i nationella kvalitetsregistret BPSD. Utbildning till omvårdnadspersonal hur de kan bemöta utåtagerande beteenden inom demensvården. Intern demensutbildning för omvårdnadspersonal. Intern hygienutbildning. Brandutbildning till samtlig personal. Verksamhetschef kompletterar sin utbildning genom att påbörja uppdragsutbildning, Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, på Ersta Sköndals Högskola. Utveckla områden där språkombudsutbildningen kan komma till användning. 4

5 Utveckla vården och omsorgen för våra vårdtagare, med extra fokus på vården av demenssjuka. Fortsätta arbeta aktivt med att säkerställa nutritionsmål för varje vårdtagare, minimera risk för undernäring. Genom regelbundna teamträffar identifiera vårdtagare som är i riskzon för fallskada och ta fram förebyggande åtgärder, så långt det är möjligt. Identifiera vårdtagare som är i riskzon för sår/trycksår samt kontinuerlig uppföljning av sår som redan uppkommit. Fortlöpande arbete med kvalitetssäkring av dokumentationen. Kvalitetssäkra läkemedelshanteringen och läkemedelsanvändningen. Individuell utredning och utprovning av hjälpmedel inom områdena inkontinens, rörelseförmåga samt övriga hjälpmedel som kan användas för att underlätta vårdtagarens vardag. Förbättra och tydliggöra informationsöverföringen mellan och inom de olika yrkeskategorierna. Strategier BPSD-utbildning för den personal som arbetar med demenssjuka vårdtagare. Arbete med att tillgodose nutritionen för vårdtagare. Kompetenshöjning för personalen genom olika webbutbildningar inom demens, arbetsmiljö, riskanalys och vårdhygien. Tydligare ansvarsfördelning inom organisationen för att förenkla kommunikationen mellan personal och andra samarbetspartners. Praktisk handledning/förflyttningsteknik i omvårdnadssituationer av sjukgymnast och arbetsterapeut. Regelbundna läkemedelsgenomgångar av vårdtagarens aktuella läkemedel. Farmaceut från apoteket gör extern granskning av läkemedelshantering en gång per år. Extern granskning av Vårdhygien, en gång per år. Kostforum, preventivt arbete där måltidssituationen är i fokus. Dokumentationsgrupp bildat i verksamheten som ska stötta personal i deras vardagliga dokumentationsarbete. Miljöforum med fokus på arbets- och vårdtagaremiljön. Forum för socialt innehåll för att förbättra den sociala miljön för vårdtagarna. Budgetforum för att personalen ska känna delaktighet i budget och vad pengarna används till. Revidera lokala rutiner och egenkontroller samt komplettera de redan befintliga. Anpassa aktivitetsrummet så att en plats finns för samvaro och 5

6 andra aktiviteter för både personal och vårdtagare. Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659,3 kap. 9 och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2, p 1 Vårdstyrkan ska som privat vårdgivare fastställa varje verksamhets övergripande mål för kvaliteten och patientsäkerheten. Målen ska kontinuerligt följas upp och utvärderas, ge direktiv och säkerställa att ledningssystemet för varje verksamhet är ändamålsenligt med organisation, rutiner, metoder och vårdprocesser som säkerställer kvaliteten. Vårdprocesserna ska vara utformade så att de fungerar verksamhetsöverskridande. Vårdstyrkan som vårdgivare har en skyldighet att utreda händelser som har lett till eller kunde ha lett till vårdskada. På Allégården finns ett tydligt ledarskap och en tydlig ansvarsfördelning med syfte att bland annat organisera patientsäkerhetsarbetet. Vårdgivare Inom Vårdstyrkan AB har verkställande direktören (VD) vårdgivarens ansvar vilket innebär ansvar för att planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård enligt Hälso- och sjukvårdslagen uppfylls. VD ansvarar för att respektive verksamhetschef ges möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter så att patientsäkerheten är hög och att vården vid enheterna har säker och god kvalitet. VD ansvarar för att verksamhetschefen har tillräcklig kompetens för uppgiften. Intern MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) har ansvaret enligt Hälso- och sjukvårdslagen 24, vilket bland annat innebär att intern MAS bistår i utredning av alla händelser som har lett till eller kunde ha lett till en allvarligare vårdskada (Lex Maria). Intern MAS ansvarar också för att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet. MAS ansvarar för att utarbeta skriftliga riktlinjer och instruktioner för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom Vårdstyrkan samt följer upp att dessa efterlevs i verksamheten. Verksamhetschef (VC) har ansvaret enligt Hälso- och sjukvårdslagen 29a. VC ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet inom sitt område. Kvalitetsarbetet omfattar att sätta upp mål, leda, följa upp, analysera och utveckla verksamheten. VC ansvarar för att anmäla händelser till IVO (Institutionen för vård och omsorg) som har lett till eller kunde ha lett till en allvarligare vårdskada. 6

7 VC ansvarar också för att personalen har den kompetens som behövs och för att lagar, författningar, föreskrifter och de riktlinjer och instruktioner som MAS utarbetat är väl kända i verksamheten. Ansvaret innebär även att vid behov komplettera företagsgemensamma riktlinjer och instruktioner med egna lokala skriftliga rutiner, göra uppföljningar samt att tillse att en god, trygg och säker hälso- och sjukvård bedrivs. Enhetschef är direkt underställd verksamhetschefen och har specificerade arbetsuppgifter att leda och fördela arbetet i hälso- och sjukvårdsgruppen, se till att följsamhet finns till skrivna, lokala rutiner samt ansvara för att nödvändig information når samtlig personal i hälsooch sjukvårdsgruppen. Sjuksköterskan har en tydligt beskriven arbetsledarroll och ett omvårdnadsansvar för ca 16 vårdtagare. Hon/han har ett ansvar enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska och ett yrkesansvar utifrån Patientsäkerhetslagen. I ansvarsområdet ingår bedömningar, planering och utförande av omvårdnad samt medicinska insatser, dokumentation och läkarkontakt. Hon/han ansvarar även för att vårdplaneringar hålls samt att omvårdnadspersonal med adekvat utbildning och erfarenhet får möjlighet till delegering av vissa hälsooch sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadspersonal VC ansvarar för att all personal är informerad om de rutiner och riktlinjer som finns gällande rapportering av risker och avvikelser. Omvårdnadspersonalen ansvarar för att dessa följs, för att bidra till hög patientsäkerhet. Omvårdnadspersonal som genom delegering utför hälso- och sjukvårdsuppgifter ska känna till och följa de riktlinjer och rutiner som finns rörande dessa arbetsuppgifter samt rörande delegering. Arbetsterapeut och Sjukgymnast/fysioterapeut har tydliga arbetsbeskrivningar och ett ansvar enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivningar för sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut. De ansvarar för utbildning av omvårdnadspersonal i ergonomi/förflyttningsteknik samt handledning i det praktiska omvårdnadsarbetet och användning av medicintekniska produkter. Struktur för uppföljning/utvärdering SOSFS 2011:9 3 kap. 2 För att förbättra patientsäkerheten krävs det att alla medarbetare har kunskap om och förståelse för hur olika delar och funktioner i verksamheten och vårdprocessen samverkar. 7

8 Kvalitetsforumet, där alla yrkeskategorier är representerade, är verksamhetschefens forum där ett systematiskt arbete med förbättringsarbete diskuteras. I forumet identifieras kvalitetsbrister i verksamheten. Som underlag används avvikelserapporter, klagomål, synpunkter och förbättringsförslag. Forumet arbetar fram förslag på kvalitetshöjande åtgärder och strategier för att åtgärda och följa upp oönskade händelser så att risken för upprepning minimeras. Om risken är stor för att händelsen upprepas ska alltid en handlingsplan upprättas, VC ansvarar för detta. Större avvikelser diskuteras på APT. Erfarenheterna av det inträffade återförs till medarbetare, patient, närstående eller andra berörda. För att mäta eventuella vårdskador, det vill säga icke förväntade händelser eller händelser som skulle kunna medföra risk eller skada för vårdtagaren, används en avvikelsemodul i dokumentationsprogrammet MagnaCura. Det finns en tydlig riktlinje för när och hur en avvikelserapport skrivs. Den innebär att all personal rapporterar inträffade avvikelser, trolig orsak och föreslår åtgärder för att förhindra att de upprepas. Tjänstgörande sjuksköterska tar del av rapporten samt utreder/lämnar förslag. I de avvikelser som rör fall och MTP ska även arbetsterapeut och/eller sjukgymnast/fysioterapeut ta del av avvikelsen. Därefter ska verksamhetschefen läsa avvikelsen, planerade åtgärder samt klassificera den. Klassificering sker utifrån en 5-gradig skala där 1 innebär störning (ingen vårdtagare är inblandad, mer en administrativ händelse), 2 incident, 3 allvarlig incident, 4 kritisk incident och 5 motsvarar haveri. Intern MAS går igenom de avvikelser som har lett till någon form av skada eller risk för skada, förvissar sig om att adekvata åtgärder är vidtagna innan godkännande sker. Intern MAS för statistik och följer upp avvikelserna och rapporterar till verksamhetschef och enhetschef. Om vidare utredning behövs delges kommunens MAS avvikelsen. Sjuksköterskorna har ett ledarskap i sin yrkesroll vilket innebär att de ansvarar för att hålla veckomöten på sina egna avdelningar. Under veckomötena ska det finnas möjlighet till reflektion över det utförda arbetet och hur det kan drivas vidare. Sjuksköterskorna ingår i Allégårdens ledningsgrupp och återkopplar innehåll från veckomötena till ledning och kollegor. 8

9 Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet SFS 2010:659, 3 kap. 10 p 1-2 Ledning Under våren 2014 har ny VC tillträtt på Allégården. Hon har en specialistutbildning inom vård av äldre och är diplomerad Silviasjuksköterska. Hon kompletterar parallellt med arbetet uppdragsutbildningen Ledarskap för chefer inom äldreomsorgen som drivs av Ersta Sköndals Högskola. Under hösten 2014 har ny enhetschef tillträtt på Allégården. Hon arbetar 50% som enhetschef och 50% som intern MAS/kvalitetsutvecklare. Avvikelser Allégården har ett avvikelsehanteringssystem som har förbättrats och kvalitetssäkrats det senaste året. Under första halvåret 2014 infördes en total digitalisering av avvikelsehanteringen från att tidigare delvis varit pappersbaserad. Personalen har i omgångar fått utbildning i hur de ska skriva avvikelser och även fått större ansvar att själva komma med förslag till åtgärder som diskuteras på APT. Personalen har skyldighet att rapportera och direkt åtgärda en händelse. Avvikelserna tas upp och diskuteras i kvalitetsforumet, på APT samt med berörd arbetsgrupp för att analysera risker och planera åtgärder som behöver vidtas för att undvika upprepning. Blanketten för synpunkter och klagomål finns kvar där närstående och andra personer kan lämna sina iakttagelser. Intern MAS går igenom de avvikelser som har lett till någon form av skada eller risk för skada, förvissar sig om att adekvata åtgärder är vidtagna innan godkännande sker. Intern MAS för statistik och följer upp avvikelserna och rapporterar till verksamhetschef och enhetschef. En tydlig riktlinje kring Lex Maria och Lex Sarah finns och alla händelser av större dignitet ska förutom till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) även redovisas till uppdragsgivarens, Täby kommun, MAS. Ingen händelse under år 2014 har föranlett en anmälan enligt Lex Maria eller Lex Sarah. Omvårdnad Patientsäkerhetsarbetet har fortsatt tillsammans med företagets intern MAS och utbildningsansvarige. Intern utbildning inom 9

10 kontaktmannaskap har hållits under året. Extra fokus under året har legat på att förbättra vården för de demenssjuka personer som bor på Allégården. Kunskap inom demensvården har förbättrats genom att personalen själva gjort webbutbildningar via Svenskt Demenscentrum. Personal från demensavdelningarna har deltagit i kommunens utbildning inom BPSDregistret. Målet att registrera flera vårdtagare i registret under slutet av 2014 har inte uppfyllts men planeras att nås under våren All personal som arbetar med demenssjuka har genomgått en heldagsutbildning i bemötande av utåtagerande vårdtagare. All personal ska ha gjort webbutbildningarna om demenssjukdomar i Demens ABC från Svenskt demenscentrum samt hur de ska arbeta förebyggande med trycksår, fall och nutrition från SeniorAlert. P. Dental Hygienist har hållit i en munvårdsutbildning vid tre tillfällen för omvårdnadspersonalen. Regelbundna veckomöten har hållits med respektive enhet på sjuksköterskans initiativ för att identifiera vårdtagare som kan vara i någon riskzon. Förebyggande åtgärder diskuteras och insatta åtgärder utvärderas. På Allégården arbetar en sjukgymnast två dagar i veckan och en arbetsterapeut två dagar i veckan. De har med hjälp av sjuksköterskorna gjort individuella utredningar och utprovningar av hjälpmedel som kan användas för att underlätta vårdtagarens vardag. De ger praktisk handledning och tränar personalen i förflyttningsteknik i omvårdnadssituationer. I kvalitetsforumet identifieras förbättringsområden och brister i verksamheten och hur de ska åtgärdas. Bl.a. har inkontinenshjälpmedlen börjat ses över. Ny personal har fått en dags intern introduktionsutbildning där bl.a. etiskt förhållningssätt och basala hygienrutiner ingår. Intranät Vårdstyrkans riktlinjer har setts över och successivt under 2014 har företagets egna intranät byggts upp. Företagsövergripande dokument återfinns idag på intranätet och arbetet fortsätter under 2015 med lokala rutiner. Inga papperskopior ska återfinnas i verksamheten för att säkerställa att alla arbetar efter gällande rutiner. Kvalitetsregister Fortsatt registrering i kvalitetsregistret SeniorAlert och Palliativa 10

11 registret har skett. Riskbedömningar utförs regelbundet och Allégården deltar i punktprevalensmätningarna om trycksår 2 gånger per år. Hygien Vårdstyrkan har tecknat avtal med Vårdhygien och har under 2014 haft en hygientillsyn tillsammans med hygiensjuksköterska. Allégården deltar i Vårdhygiens infektionsregistrering. Rekommendationer utifrån hygientillsynen åtgärdas i den mån det är möjligt. Personalen har också fått intern utbildning i basala hygienrutiner samt själva gjort en webbutbildning i ämnet utformad av Vårdhygien. Nutrition Intern tillsyn rörande måltider och måltidsmiljö har genomförts. Åtgärdsplan har utformats. Samarbete med kommunens dietist har skett och nattfastemätning har utförts på kommunens begär. Åtgärder diskuteras på APT och kostforum där också kökschefen deltar, innan de implementeras i verksamheten. I samtal med sjuksköterskor på natten poängteras vikten av att erbjuda vårdtagare nattmål. Fortsatt arbete för att säkerställa nutritionsmål för varje vårdtagare, minimera risk för undernäring. Alla avdelningar på nya vård har fått ta över ansvaret att inhandla frukost och mellanmål till de boende vilket har skapat en ökad förståelse för nutrition. Läkemedel Extern granskning av läkemedelshanteringen har skett tillsammans med farmaceut från ApoteketFarmaci. Rekommendationer åtgärdas i den mån det är möjligt. Alla vårdtagare har blivit erbjudna vaccination av influensavaccin. De har också haft en läkemedelsgenomgång med ansvarig läkare. Arbetsmiljö Brandutbildning till samtlig personal har inte genomförts under 2014 men planeras under Intern och extern brandutbildning planeras. Kontroll av brandskyddet sker en gång i månaden. Personalen har gjort webbutbildningar på Arbetsmiljöverkets hemsida för att lära sig hur de ska arbeta säkert både för egen och vårdtagarnas skull. Arbete med att förbättra och tydliggöra informationsöverföringen mellan och inom olika yrkeskategorierna och andra samarbetspartners har pågått kontinuerligt under året genom att förtydliga 11

12 ansvarsfördelningen. I ett forum för miljö diskuteras frågor som rör både personalens och vårdtagarnas dagliga miljö. I forum för socialt innehåll diskuteras och planeras aktiviteter för och med vårdtagarna. Ett av rummen på Allégården har gjorts om till aktivitetsrum för vårdtagare att utnyttja både själva och tillsammans med personal eller anhöriga. Här erbjuds också flera av Allégårdens aktiviteter. Under hösten 2014 påbörjades tillsammans med sjukgymnasten en ombyggnad av ett förråd som inreds med material till ett gymnastikrum. Dokumentation Den interna dokumentationsgruppen har fortsatt med regelbundna träffar under året samt stöttar sina kollegor som behöver hjälp i dokumentationsarbetet. Vc och enhetschef har deltagit i en endagsutbildning kring social dokumentation. Beskriv vilken egenkontroll för ökad patientsäkerhet som genomförts samt i vilken omfattning och frekvens SOSFS 2011:9, 5 kap. 2, 7 kap. 2 p2 Företagets internt medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) deltar i de årliga externa tillsyner som utförs. Egenkontroll av SoL och HSL-journaler har gjorts i samband med granskning av nutrition och måltidsmiljö. Genomgång och granskning av avvikelser görs av interna MAS varje månad. Sammanställning går till VC och VD. Kvalitetsindikatorer följs upp minst två gånger/år eller vid behov. Det som observeras är längd och vikt, Downton fallindex som indikerar om vårdtagare har ökad risk för fall, Norton som är en skala som informerar om vårdtagaren är i riskzon för att utveckla trycksår samt MNA som mäter nutritionsstatus. Medverkan i den nationella undersökningen som sker två gånger/år, undersöker hur vanligt trycksår är på äldreboenden. Medverkan i Vårdhygiens infektionsregistrering med rapportering månadsvis till Vårdhygien. Riskanalyser genomförs för varje vårdtagare vid inflyttning, uppdateras vid behov dock minst var sjätte månad. Jämförelse av resultat från tidigare genomförda hygienronder och kvalitetsgranskningarna av farmaceut från Apoteket. Hälsogenomgång och genomgång av läkemedelsanvändningen för respektive vårdtagare sker vid behov, minst en gång per år. I samband med inflyttning ordnas ett ankomstsamtal då 12

13 vårdtagare, anhöriga, omvårdnadspersonal/kontaktperson och omvårdnadsansvarig sjuksköterska utbyter information och diskuterar framtida vård och önskemål. Livshistorien fylls i på ett dokument för att sedan kunna sammanställa all information i en så kallad genomförandeplan. Denna innehåller allt som omvårdnadspersonal behöver känna till för att ge vårdtagaren en god personlig omvårdnad. Samverkan för att förebygga vårdskador SOSFS: 2011:9,4 kap. 6, 7 kap. 3 p 3 Informationsöverföring och tydliga avtal för vem som ansvarar för vad är en viktig del för att förebygga vårdskador. Ett aktivt arbete sker för att identifiera risker och förebygga tillbud. Allégården har tydliga rutiner vad gäller informationsöverföring vid: Inflyttning både från hemmet och slutenvården. Vård eller behandling av annan vårdgivare. Planerade besök hos annan vårdgivare. Överenskommelse för läkarsamverkan. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid inoch utskrivning i slutenvården. Akuttransport till sjukhus. Av rutinerna framgår tydligt vilka personer som ska kontaktas och vilken skriftlig samt muntlig information som ska ges eller medfölja vårdtagaren. Samverkan sker också med Täby kommun bland annat genom deltagande i gemensamt arbete kring utvecklandet av äldreomsorgen i Täby. Allégården har ett samarbetsavtal med Vårdhygien, Stockholms Läns Landsting, gällande vårdhygienisk expertis. I avtalet ingår utbildning, hygienrond och rådgivning. Allégården har också samarbetsavtal med läkarorganisationen TryggHälsa. TryggHälsa ansvarar för att de medicinska insatserna för vårdtagarna utförs, bl.a. läkemedelsgenomgångar. Ett avtal med Apoteket Farmaci AB för extern kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen finns. Riskanalys SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 Att arbeta med riskanalys är att vara förberedd på vad som skulle kunna hända i en verksamhet. En riskanalys är en systematisk identifiering och bedömning av en riskbild. En riskanalys görs för att upptäcka risker som kan leda till att en person skadas och för att ta fram konkreta åtgärder som eliminerar dessa risker. Varje organisations ledning ansvarar för att det bedrivs en medveten riskhantering, vi bedriver ett 13

14 aktivt arbete genom att identifiera risker och förebygga tillbud så långt det är möjligt. Några exempel: Iakttagelse av en risk eller ett tillbud inom ett specifikt område, exempelvis läkemedelshantering, nutrition, smärtskattning Personalens upplevelse av att ett omvårdnadsmoment eller en viss situation är osäker, exempelvis vid användning av MTP (medicinskt tekniska produkter). Införande av nya metoder och tekniska produkter. Organisationsförändringar. På Allégården initierar kvalitetsforumet identifiering av risker i samband med avvikelsehanteringsarbetet och informerar på arbetsplatsträffarna. Genomförda riskanalyser går skriftligt till verksamhetschefen och/eller arbetsledaren beroende på vilken typ av riskbedömning som är gjord. Bakomliggande orsaker identifieras och åtgärdsförslag utarbetas. Riskens storlek ska bedömas utifrån allvarlighetsgrad och sannolikhet för inträffande. Åtgärdsplan tas fram för att minska eller eliminera risken och en slutrapport ska lämnas till verksamhetschefen eller arbetsledaren som ansvarar för att ärendet följs upp på utsatt datum. Vårdplanering som initieras av av omvårdnadsansvarig sjuksköterska är en mycket viktig del i arbetet att identifiera eventuella risker för vårdtagaren. Områden där riskanalyser genomförts: Riskbedömningar avseende risk för trycksår, fall och undernäring har genomförts inom 14 dagar efter inflyttning till boendet. Genomgångar av hur vi säkerställer att vårdtagare får tillräckligt mycket vätska i sig under varma sommardagar. Fortlöpande, systematiskt arbete med avvikelser och fallrapporter, risker analyserade och åtgärder vidtagits. Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet SFS 2010:659, 6 kap. 4 och SOSFS 7 kap. 2 p 5 För att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls är all hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Hälso- och sjukvårdspersonal har ett ansvar för att: omedelbart bedöma och åtgärda de brister som rör hälso- och 14

15 sjukvård. Bedömning, åtgärder och resultat dokumenteras i vårdtagarens journal (Magna Cura). MAS eller verksamhetschef kontaktas snarast om hälso- och sjukvårdsavvikelsen är av den karaktär att det föreligger risk för allvarlig skada. Närvara på APT där avvikelser och åtgärder diskuteras. Vara delaktig i förbättringsarbetet genom att delta i de forum som finns på Allégården. Bedöma och åtgärda alla avvikelser gällande MTP. En händelseanalys ska alltid göras: När en händelse inträffat som skulle kunna ha gett allvarliga följder. Risk för upprepning av händelsen finns. Vid alla Lex Maria och Lex Sarah - anmälningar. Vid alla negativa händelser. Analysen skall svara på: Vad hände? Varför hände det? Hur kan vi undvika att det händer igen? I de fall en avvikelse är av sådan allvarlig art att den ska anmälas som Lex Sarah eller Lex Maria följer VC de riktlinjer som finns från IVO. VC samverkar med kommunens MAS och intern MAS i ärendet men är själv ansvarig för att anmäla händelsen. Klagomål och synpunkter SOSFS 2011:9, 5 kap. 3, 7 kap 2 p 6 Synpunkter, klagomål och förbättringsförslag är ett led i det ständiga kvalitetsarbetet och återkoppling om åtgärd ska ske utan fördröjning till berörd part. Verksamhetschef är ytterst ansvarig att utreda det inträffade. Behandling av respektive ärende sker enligt rutinen för avvikelsehantering. Verksamhetschefen kontaktar omgående den person som lämnat synpunkten, bjuder in till möte för att kunna diskutera händelsen och tillsammans komma överens om hur situationen kan lösas, vi försöker alltid tillmötesgå önskemålen. Synpunkterna diskuteras alltid i den arbetsgrupp där situationen uppkommit, en stående punkt finns också på agendan för möte i kvalitetsforum och på APT. Blanketter för synpunkter och klagomål finns lättillgängliga för vårdtagare och närstående på varje boendeenhet. 15

16 Alla medarbetare har kunskap om verksamhetens hantering av synpunkter och klagomål och alla är ansvariga för att rapportera och direkt åtgärda när dessa framkommer. Sammanställning och analys SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 Verksamhetschefen samlar in alla synpunkter och klagomål. Materialet analyseras av intern MAS och VC för att kunna se mönster eller trender som skulle indikera brister i verksamhetens kvalitet. Resultatet redovisas var tredje månad av VC på företagets ledningsgrupp och behandlas i kvalitetsforumet som därefter följer upp de vidtagna åtgärderna. Samverkan med patienter och närstående SFS 2010:659 3 kap. 4 Allégården ska erbjuda en hög grad av tillgänglighet och gott bemötande genom god informationsgivning. Det råder givetvis alltid tystnadsplikt om varje vårdtagares personliga förhållanden, vårdtagaren själv avgör vilken insyn de närstående ska ha i den vård och omsorg som erbjuds, planeras och genomförs. Vi delger ingen information utan att först ha vårdtagarens godkännande. På Allégården har vi en tät kontakt med vårdtagaren och dennes närstående. Alla vårdtagare på Allégården erbjuds i samband med inflyttning en namngiven kontaktman och en namngiven omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Den individuella vårdplaneringen sker tillsammans med vårdtagare och dennes närstående, om vårdtagaren så önskar, inom 14 dagar från inflyttningsdagen och lägger grunden för genomförandeplanen. Under detta möte får vårdtagare och närstående en aktiv möjlighet att påverka vårdinsatserna och blir naturligt delaktiga i patientsäkerhetsarbetet. För att säkra patientsäkerhet sker kontakten och samarbetet med vårdtagare och närstående på många olika sätt förutom välkomstsamtalet. Det sker genom: kontinuerlig dialog och informationsutbyte med vårdtagare och närstående. Att vid förändring i vårdtagarens hälsotillstånd ansvarar sjuksköterska eller kontaktperson för att kontakt tas med närstående för att ev. boka ny vårdplanering om behov föreligger. 16

17 Resultat SFS 2010:659, 3 kap. 10 p 3 Nya sjuksköterskor med erfarenhet av geriatrisk vård har anställts under året och därmed har kontinuiteten och kompetensen kring vården av den äldre människan ökat. Sjuksköterskorna har fått coachning för att stärkas i sin arbetsledarroll. Sjuksköterskorna har fått vidareutbildning och handledning i att registrera Senior Alert och i kvalitetsregistret BPSD. Omvårdnadspersonal får regelbunden handledning av sin arbetsledare som också är ansvarig sjuksköterska på avdelningen. Under 2014 har följande avvikelser registrerats: läkemedelshantering 54 stycken fall övrigt 40 stycken 23 stycken Fortlöpande riskbedömningar minst var sjätte månad har gjorts gällande risk för undernäring, trycksår och fall. Utifrån utfallet har åtgärdsplaner skrivits och följts upp. Läkemedelsgenomgångar har genomförts regelbundet av ansvarig läkare och med omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Årliga hälsogenomgångar har utförts. Alla har erbjudits munhälsobedömning. Under året har trycksår hos enstaka vårdtagarna förekommit. Behandling med tryckutjämnande luftmadrass har påbörjats så snart såret upptäckts. Med denna madrass, avlastning och goda såromläggningsrutiner gynnas sårläkningen. Det har inte förekommit några Lex Maria eller Lex Sarah anmälningar. Övergripande mål och strategier för kommande år: Fortsatt arbete med att förbättra nutritionen för vårdtagarna. Fokus på vård i livets slut och smärtskattning. Införande av LCP (Liverpool Care Pathway). Ordentlig genomgång av alla vårdtagares behov av ev. inkontinensskydd. Fortsatt arbete med att förbättra vården av våra demenssjuka vårdtagare. 17

18 Förbättra kvaliteten på omvårdnaden ytterligare. Årliga läkemedelsgenomgångar. Årlig hygienrond. Fortsatt arbete med avvikelser, synpunkter och klagomål. Lägga ut alla lokala rutiner på intranätet. Öka registreringarna i kvalitetsregistren. Brandutbildning internt och externt. Förskrivningsrättsutbildning gällande inkontinensskydd för sjuksköterska. Strategier Se över mellanmålen på Allégården som ett led i samarbetet med kommunen dietist. Smärtskattningsinstrument införs som en daglig del i arbetet. LCP ska införas under Olika sorters inkontinensskydd är testade i syfte att hitta den bästa leverantören och beslut ska fattas vilken leverantör vi ska välja. Blöjvägningar kommer att genomföras på de vårdtagare som använder skydd för att utprova individuella skydd och anpassa skyddens storlek. Fler registreringar i kvalitetsregistren, framförallt BPSD. Flera personer i personalen ska få gå utbildningen i kommunen regi. Omorganisation av gamla vård för att personalen ska kunna ge bättre vård för de vårdtagare de ansvarar för. Läkemedelsgenomgång med läkare. Läkemedelsgenomgång med Apoteket Farmaci. Hygienrond tillsammans med Vårdhygien. Arbete med avvikelser på APT och i kvalitetsforumet. Alla lokala rutiner ska ligga på intranätet. 18

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Carina Mattsson Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Godkännande av föredragningslista samt val av justerare. Föregående protokoll.

Godkännande av föredragningslista samt val av justerare. Föregående protokoll. UTSKICK Datum 2015-03-19 Sida 2(15) Socialnämnden SN Punkt 1 Godkännande av föredragningslista samt val av justerare. Föregående protokoll. Förvaltningens förslag till beslut Socialnämnden godkänner föredragningslistan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Lönnens äldreboende 2013

Patientsäkerhetsberättelse Lönnens äldreboende 2013 Patientsäkerhetsberättelse Lönnens äldreboende 2013 2014-02-17 1 Innehållsförteckning Verksamhetens övergripande mål 2 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 3 Patientsäkerhetsarbetet på Lönnens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Kastanjens vårdboende, Vardaga Datum och ansvarig för innehållet: 2015.03.26 Birgitta Gullqvist,

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOL~ DATUM: 2014-04-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOL~ DATUM: 2014-04-22 SOCIALNÄMNDEN 7(18) STAFFANSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOL~ DATUM: 2014-04-22 40 Patientsäkerhets-och kvalitetsberättelser 2013, Verksamheter på entreprenad Socialnämndens beslut 1. Patientsäkerhets-respektive

Läs mer

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 2012-02-21 Kvalitetsenheten Lena Kallin-Persson Innehållsförteckning Inledning 3 Organisation TioHundra AB 4 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 213 214-3 -1 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 2013-12-12 Vård- och omsorgsnämndens ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 1 Innehåll 1. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Ledningssystemets uppbyggnad...3 1.3.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 2014-03-10 Marie Eriksson, Utvecklingsledare/MAS Kommunstyrelsens förvaltning 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Sektor Omsorg Patientsäkerhetsberättelse för Götene Kommun 2014 Götene 20150227 Ansvarig för innehållet Angela Olausson Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska/ Verksamhetschef HSL 1 Innehåll Patientsäkerhetsberättelse...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Hälso- och sjukvård i Älvsbyns Kommun 2011 Annika Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Älvsbyns Kommun Patientsäkerhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse OMVÅRDNAD GÄVLE Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Omvårdnad Gävle 2013 2014-03-17 Lisa Hartung, MAS Britt Aspgren, MAS Patrik Bergman, kvalitetscontroller 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder 1(10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder År 2012 2(10) Innehållsförteckning Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (17)

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (17) TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 1 (17) Mötesdatum 2015-03-30 Innehåll 45 Val av justerare 46 Information - Patientsäkerhetsberättelse 2014 47 Information - Socialnämndens verksamheter 48 Anmälningsärenden

Läs mer

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län 1 Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av hälso- och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014

Patientsäkerhetsberättelse 2014 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Eva Björklund Socialtjänsten 046-73 96 27 Eva Björklund@kavlinge.se Kävlinge kommun, Kullagatan 2, Kävlinge 244 80 www.kavlinge.se Innehåll Allmänt... 3 Organisatoriskt

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Stöd Utveckling Hälsa, SUH År 2013

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Stöd Utveckling Hälsa, SUH År 2013 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Stöd Utveckling Hälsa, SUH År 2013 Ansvarig: Karl-Axel Nordin Mas Helena Albinsson Verksamhetsutvecklare SUH Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Stockholm den 1 mars 2014 Lisa Barnekow Verksamhetschef INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 1 ORGANISATORISKT ANSVAR

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 25 april 2013, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer

Egenkontroll - Självskattning

Egenkontroll - Självskattning BJURHOLMSKOMMUN Flik 3.3 ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORG Uppdaterats 13/2-2014 Egenkontroll - Självskattning Bemötande 4 HSL. 5 Kompetens 6 Kontakt med hälsosjukvårdspersonal 7 Läkemedelshantering..8 Delegering

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 Datum 2013-12-30 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun Beslutad av nämnden för Äldreomsorg Reviderad av nämnden för Äldreomsorg

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 20 mars 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 20 mars 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 20 mars 2014 Sidan 3 av 180 Ärende 1 Sidan 4 av 180 Sidan 5 av 180 TJÄNSTESKRIVELSE Socialkontoret Marita Lindell-Jansson/MAS Datum Vår beteckning

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)

Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) 1 Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) Remisstid: 2015-03-20 2015-03-25 Danderyds kommun vill genom

Läs mer

Äldrenämnden. Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen

Äldrenämnden. Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen .Uppsala ) TIkomMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 4 Handläggare Eva Erikson Datum Diarienummer 2014-11-07 ALN-2014-0112.30 Äldrenämnden Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen

Läs mer