Verksamhetsplan och styrkort för SLSO 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan och styrkort för SLSO 2014"

Transkript

1 Verksamhetsplan och styrkort för SLSO 2014 GEMENSAMMA STRATEGISKA MÅL FÖR SAMTLIGA VERKSAMHETER INOM STOCKHOLMS LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE (SLSO) Patientens fokus Allas lika värde Arbetsglädje

2 Verksamhetsplan för SLSO 2014 LÅNGSIKTIGA MÅL SLL: FÖRBÄTTRAD TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN EKONOMI I BALANS SLSO:s vision Rätt vård när och där du behöver Verksamhetspolicy Utifrån patientens fokus, och med engagerade chefer och medarbetare, erbjuder SLSO vård av hög kvalitet och säkerhet. Våra insatser kännetecknas av en helhetssyn och ett systematiskt arbetssätt där ständiga förbättringar genomsyrar våra verksamheter. Genom vårt kontinuerliga utvecklingsarbete uppnår vi goda resultat och en långsiktig hållbarhet. Vi följer gällande lagstiftning och myndighetskrav inom respektive område. Våra ledstjärnor Ett gott bemötande, hög tillgänglighet, trygga samt delaktiga patienter och en jämlik, jämställd och säker vård. Ett tydligt och resultatorienterat ledarskap samt ett aktivt medarbetarskap där allas lika värde och arbetsglädje är våra honnörsord. Hälsa och välbefinnande där ett effektivt arbete bedrivs för att förebygga sjukdom, olyckor och risker. Hög kompetens och rätt kunskap med kontinuerlig kompetensutveckling utifrån våra verksamheters behov. Kommunikation kännetecknad av öppenhet, förtroende och dialog. Kontinuerlig uppföljning av verksamheten för ständiga förbättringar. En miljömedvetenhet som syftar till att förebygga utsläpp och minska vår miljöpåverkan. Långsiktiga strategier Ledning- och styrning Vidareutveckla den bolagslika styrformen inom ramen för ägardirektiven. Utveckla lednings- och stödsystem. Utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Ytterligare minska vår miljöpåverkan. Kraftsamla kring FOUU. Framtidens hälso- och sjukvård Ansvara för planeringen av framtidens psykiatri. Aktivt medverka i utvecklingen av nätverkssjukvården. Aktivt förbereda för utökningar och nya vårduppdrag. Säkra framtida kompetensförsörjning. Utvecklingsarbete inom primärvård, ASIH och geriatrik. Fortsatt arbete med att utveckla program för vårdprocesser och beslutsstöd inom Habilitering & Hälsa. Fortsatt arbete inom BUP med att utveckla vårdprocesserna. Fortsatt satsning på ehälsa Fortsätta arbetet med strukturerad vårddokumentation. Utveckla digitala vårdtjänster för patienterna. Förbättra underlagen för uppföljning av vårdresultatet. Fortsatt utveckling av patientsäkerheten Eliminera vårdskador. Aktiv utveckling av patientsäkerhetskulturen. Satsning på riskförbyggande arbete. Våra värderingar Patientens fokus Våra tjänster ska vara kända för att det är patienter och närståendes behov och önskemål som är grunden. Alla med arbetare ska veta vad som förväntas ur patientens perspektiv för att kunna göra bästa möjliga insats. Allas lika värde Alla ska bli bemötta med omtanke och respekt. Alla ska vara trygga och del aktiga i vården. Arbetsglädje Gott bemötande gäller såväl i mötet med patienter och närstående som mellan medarbetare. Hälsofrämjande arbets platser ger läkande miljöer och trygghet.

3 VERKSAMHETSPLAN I SAMMANFATTNING 2014 Perspektiv Vårt nuläge Fokus 2014 Kvalitet FHS ställer nya och förändrade krav på SLSO:s verksamheter, lokalmässiga förflyttningar av verksamheter kommer att ske. Det finns fortfarande enheter som inte klarar tillgänglighetskraven. Patienter drabbas fortfarande av vårdskador och flera patienter dessutom av allvarliga vårdskador. Utökat antal vårdplatser inom geriatriken. ASIH har ett utökat helhetsansvar och ska koordinera insatserna från andra vård- och omsorgsgivare. Fler patienter är inskrivna i ASIH. Rättspsykiatrin på S:t Görans sjukhus planeras flyttas till Löwenströmska sjukhuset. Knappt 40 % av heldygnsvården har inte korresponderande öppenvård inom SLSO. Minskning av besök till husläkarmottagningarna, MVC och BVC. Stor ökning av besök till PV-Rehab. Fler psykosociala besök inom primärvården. Utökat uppdrag för Habilitering & Hälsa medarbetare har deltagit i Kompetenslyftet, en nätverksmodell finns för fortsatt utveckling av arbetet. Utvecklingen inom ehälsa går fort, Hälsokonto, Nationell Patientöversikt, Nationell ordinationsdatabas mm är under arbete. SLSO:s ledningssystem (kvalitet, arbetsmiljö och miljö) är sedan april 2013 ISO certifierat. SLSO har fått uppdraget att driva en ny hjälpmedelscentral som ska leverera kommunikationshjälpmedel Skapa goda förutsättningar för hur verksamheterna ska möta den förändrade sjukvårdsstrukturen, genom att etablera ett programkontor för SLSO:s arbete med FHS. Fortsatt arbete med att fördjupa medarbetares kompetens inom området ehälsa och förändringsledarskap. Utveckla systematisk och automatiserad fångst av data som kan användas i vårdsituationen och generera ny kunskap. Utveckla ehälsotjänster för att underlätta patientens kommunikation med vården. Data ska kopplas direkt från patientjournalen till de olika kvalitetsregistren. Fortsatt arbete med SLSO psykiatri Etablering av utvecklingsprojekt inom primärvård. Utveckla Äldrepsykiatriskt centrum tillsammans med geriatriken. Fortsatt arbete med att utveckla och implementera det gemensamma ledningssystemet. Samordning av linjefrågorna för de sex centrumbildningarna inom FoUU. Utöka antalet AVC. Fokusera på att eliminera vårdskador, utveckla patientsäkerhetskulturen och satsning på det riskförebyggande arbetet. Införa ett dokumenthanteringssystem. Kompetenslyftet ehälsa övergår i Värdelyftet. Arbetsmiljö Behovet av specialister i allmänmedicin, barn- och ungdomspsykiatri, geriatrik och vuxenpsykiatri är fortfarande stort. Behovet av sjuksköterskor inom psykiatri, beroende och geriatrik är stort. Den decentraliserade organisationen kräver ett gott ledarskap. Sjukfrånvaron har ökat. För många utsätts för hot och våld i arbetet. Oro för omflyttningar i samband med NKS. Verka för att öka antalet ST-läkartjänster och minska vårt behov av inhyrd personal. Fortsatt samarbete med högskolor och universitet. Förstärka arbetsgivarperspektivet kring utbildningsfrågorna. Fortsatt satsning på olika ledarskapsutbildningar. Utbilda och vidarutbilda medarbetare för att förhindra att hotoch våldsituationer ska uppstå.

4 VERKSAMHETSPLAN I SAMMANFATTNING 2014 Perspektiv Vårt nuläge Fokus 2014 Hållbar utveckling SLSO behöver bli mer klimateffektivt. Kretsloppstänkandet behöver säkras i samband med upphandlingar. Hälsofrämjande arbetet ska förebygga miljö- och hälsorisker. Vid anskaffning av nya bilar ska miljöbilar väljas. Sänka energianvändningen. Använda telefon- och videomöten i ökad utsträckning. Skapa en klimatfond för att kunna göra energibesparande åtgärder i verksamheterna. Förbereda insamling av matavfall. Återanvändning av möbler ska underlättas. Utbilda förskrivare av läkemedel för att minska miljöriskerna. Utbilda personal i hur läkemedel påverkar miljön. Utbilda upphandlare och inköpare så att inköp av miljöfarliga produkter undviks. Fortsätta utbilda chefer i frågor som rör hållbar miljö och socialt ansvarstagande. Ekonomi Ekonomi i balans, men sämre förutsättningar Nya ersättningsmodeller och prisutveckling påverkar förutsättningarna. Pris- och löneökningar. Kostnaderna för inhyrd personal fortsatt för höga. Ett antal enheter redovisar återkommande ekonomisk obalans. Påpekande från revisorer om ökad säkerhet kring upphandlingar och åtagande för minskad risk för oegentligheter. Alla resultatenheter måste nå ekonomi i balans Uppföljning varje månad. Krav på åtgärdsplaner för enheter med sviktande ekonomi Göra en samlad uppföljningsplan. Etablera en tydligare internrevision. Förändrade riktlinjer för upphandling. Fler upphandlingar ska göras centralt i SLSO. Regelverk och kontroll av bisysslor ska stärkas. Forskning och Utbildning, FoU Fem centrumbildningar i samverkan med KI. Flera FoUU-enheter i verksamheten. Etablering av AVC-nätverk. Omfattande VFU-verksamhet. Forskarutbildning inom samtliga verksamhetsområden. Kompetensutveckling inom ehälsa. Samordning av FoUU-linjefrågorna. Utarbeta en gemensam strategi i samverkan med Karolinska Institutet (KI), andra universitet och högskolor. Kraftsamling för att generera mer FoUU-medel. Strategier för hur FoUU kan fånga våra verksamheters behov. Utreda samlokalisering av FoUU-verksamheterna.

5 STYRKORT FÖR SLSO 2014 PATIENTENS FOKUS Perspektiv Strategiska mål Vi mäter Årets mål Nuläge Mätmetod Kvalitet Vård i rätt tid Andel RE som infört SLSO:s verktyg för mätning av patientupplevd kvalitet inklusive väntetid 25 % av RE Följs upp av Vs ehälsa Telefontillgänglighet: andel godkända samtal Alla ska förbättra sitt resultat Vuxenpsykiatri 95 %, BUP 97 %, Vårdcentraler 93 % HSF:s telefontillgänglighetsmätning Andelen patienter som anser att tillgängligheten är god, mycket bra eller utmärkt Alla RE med resultat <85 % ska förbättra detta % Nationella patientenkäter Andel patienter som får vård hos husläkare inom 5 dagar 91 % 89 % SKL:s vårdgaranti Andel patienter som får tid för första besök inom 30 dagar Alla ska förbättra sitt resultat Vuxenpsykiatri 75 %, BUP 92 %, Beroendevård 100 %, Habilitering och Hälsa 65 % SKL:s vårdgaranti Säker vård Antal rapporterade risker, tillbud och negativa händelser avseende vård Minst 1 rapport/årsanställd i genomsnitt eller öka jämfört med % av RE rapporterar en eller fler/årsanställd HändelseVis Andel rapporterade vårdrelaterade risker i HändelseVis av totala antalet rapporterade risker och avvikelser under de senaste 12 månaderna Minst 40 % 35 % totalt inom SLSO HändelseVis Antal patienter med läkemedels genomgång de senaste 12 månaderna Ska öka med 25 % under patienter Utdatarapport TC Andel journaldokumentation signerad inom 14 dagar från journalanteckningens händelsedatum Ska minst vara 90 % 85 % Utdatarapport TC Högt förtroende för vården Andel RE som infört SLSO:s verktyg för mätning av patientupplevd kvalitet inklusive förtroende 25 % av RE 0 Andel patienter som utan förbehåll rekommenderar enheten Alla RE med resultat <80 % ska förbättra detta % Patientenkäter Kunskapsbaserad och effektiv vård Varje vårdgren deltar i arbetet med att ta fram informatik och utdata för minst två vårdprocesser inom vårdgrenen En SLSO-gemensam informatikprocess ska tas fram genom samverkan mellan INKA-grupperna 100 % Åtta av arton möjliga processer klara under delåret Särskild rapport tas fram av Vs ehälsa Användning av de systemgemensamma mallarna i TC Ska öka Särskild rapport tas fram av Vs ehälsa Jämställd och jämlik vård Andel RE som deltar i nätverksarbete för verksamhetsutveckling med stöd av ehälsa Andel RE som analyserar minst en utdatarapport ur genusoch åldersperspektiv 100 % 100 % 100 % av RE

6 Arbetsmiljö Stolta medarbetare Medarbetarindex STYRKORT FÖR SLSO 2014 PATIENTENS FOKUS Perspektiv Strategiska mål Vi mäter Årets mål Nuläge Mätmetod Andel medarbetare som kan rekommendera resultatenheten Alla RE ska nå minst indextalet 75 Alla RE ska uppnå minst indextalet % av RE uppfyller målet Medarbetarenkäten 64 % av RE uppfyller målet Medarbetarenkäten Andel medarbetare med en individuell utvecklingsplan Andelen ska öka jämfört med % av RE uppfyller målet Medarbetarenkäten Hälsofrämjande medarbetarskap Andel medarbetare med låg sjukfrånvaro Alla RE ska öka andelen jämfört med % av RE uppfyller målet PA-system Genomsnittligt antal sjukfrånvarodagar/anställd och 12 månader Alla RE ska sänka sin sjukfrånvaro med 10 % 25 % av RE uppfyller målet PA-system Uttaget av hälsofrämjande insatspengar från FHV Ska öka jämfört med 2013 Ekonomisystemet Andel medarbetare som nyttjar friskvårdsbidraget Alla RE ska öka andelen jämfört med 2013 Heroma Tydligt och resultatinriktat ledarskap Index för resultatorienterat ledarskap Alla RE ska uppnå minst indextalet % av RE uppfyller målet Medarbetarenkäten SLSO:s samlade ledarnidex Minst indextalet 75 Indextal 74 Medarbetarenkäten Hållbar utveckling Ekonomi Klimateffektivt Transporter med förnyelsebart bränsle Ska öka till 45% av den totala mängden drivmedel 31 % av den totala mängden drivmedel Hållbarhetsredovisning Resurseffektivt Förbrukning av engångsmaterial Ska minska med 5 % Inköpsstatistik Hälsofrämjande miljöarbete En ekonomi i balans Läkemedelskassation Ska minska med 2 % kg Hållbarhetsredovisning Resultat efter avskrivningar och finansnetto per RE Alla RE ska ha ekonomi i balans % av alla RE hade ekonomi i balans 2012 Månatlig mätning av -månadersvärde Mest patientnytta för pengarna Ökning av produktiviteten för SLSO totalt förutsatt att tillgänglighets- och kvalitetsmålen har uppnåtts Produktivitetsökning 2014 ska vara minst 2 % Produktivitetsminskningen 2012 var -1,2% Årlig beräkning av produktivitet enligt av SLL fastställd metod Forskning och utbildning, FoU God internkontroll Åtgärder och aktiviteter som medverkar till att minimera riskerna för oegentligheter och annan förtroendeskada FoU förutsättning för framtidens hälso- och sjukvård Andel RE med FoU projekt Systematisk internrevision ska genomföras årligen av 1/3 av alla RE inom SLSO Ska öka 2015 jämfört med 2013/2014 Systematisk internrevision av förekomst av oegentligheter, bisysslor etc görs enligt plan men kan förbättras Inventering ska göras Internrevision, årlig registerkontroll Särskild enkät Antalet studerandeveckor med ersättning Ska öka jämfört med 2013 Inventering ska göras Särskild uppföljning God kvalitet på VFU Antal medarbetare med aktuell handledarutbildning Ska öka jämfört med 2013 Inventering pågår Särskild inventering God akademisk kompetens Andel medarbetare med magister-/masterexamen/disputation Ska öka 2015 jämfört med 2013/2014 Inventering pågår

Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla

Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla Kvalitetsredovisning & Verksamhetsberättelse 2011 1 INNEHÅLL Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla 3 Vård och omsorg till långvarigt eller obotligt sjuka 6 God och säker vård 9 Patientsäkerhetsberättelse

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014 Stockholms läns sjukvårdsområde Miljöredovisning 2014 Innehåll Inledning 3 Miljöarbetet i SLSO 4 SLSO:s verksamhetsidé 4 Mål och resultat 5 Klimateffektivt 5 Resusreffektivt 7 Hälsofrämjande miljöarbete

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för Habilitering & Hälsa

Verksamhetsberättelse 2012 för Habilitering & Hälsa Verksamhetsberättelse 2012 för Habilitering & Hälsa Med årsbokslut Handläggare: Regnr: Gäller fr.o.m.: Carina Hjelm SLSO 13-380 2013-02-12 Godkänd/Signatur: Ersätter tidigare dokument: Gäller t.o.m.: Carina

Läs mer

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-05-31 Diarienummer: 1205-0661 Sida 2 1 Innehållsförteckning Delårsbokslut per den

Läs mer

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20)

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20) Sida 1(20) Detaljbudget 2015 NU-sjukvården 1. Sammanfattning NU-sjukvårdens Verksamhetsplan med Förändringsagenda 2015 baseras på regionfullmäktiges budget för 2015 och den vårdöverenskommelse som NU-sjukvården

Läs mer

Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum

Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum Vänsterpartiets kansli 2010-06-06 Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 1 Vänsterns_Budget%202011_%20med%20flerårsplan_bred[1]

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (14) Projektnamn Kompetenslyftet ehälsa i primärvården Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Användning av IT-stöd inom hälso-

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Tandvårdsförvaltningen

Verksamhetsplan 2014. Tandvårdsförvaltningen Verksamhetsplan 2014 Tandvårdsförvaltningen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Landstingets vision och värdegrund... 3 1.2 Verksamhetsidé... 3 1.3 Utmaningar... 3 2 Medborgare och kund... 4 2.1

Läs mer

Budget 2010. med flerårsplan för 2011 2012. En populärversion

Budget 2010. med flerårsplan för 2011 2012. En populärversion Budget 2010 med flerårsplan för 2011 2012 En populärversion Vision och mål Landstinget Kronobergs vision är: Ett gott liv i ett livskraftigt län. Målet är att vara ett kvalitetsstyrt landsting. Grundläggande

Läs mer

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB INNEHÅLL Inledning 3 Sammanfattning 4 Kvalitets- och säkerhetsarbete i TioHundra AB

Läs mer

Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos för 2014

Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos för 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-06-02 1 (2) HSN 1406-0721 Handläggare: Gunilla De Geer Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-17, p [xx] Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN med Detaljbudget 2012 NU-sjukvården

VERKSAMHETSPLAN med Detaljbudget 2012 NU-sjukvården Sida 1 (29) Dnr 19/2011 VERKSAMHETSPLAN med Detaljbudget NU-sjukvården Under förutsättning att styrelsen för NU-sjukvården beslutar 2011-12-16 109 Sida 2 (29) Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING OCH

Läs mer

BUDGET 2015 med plan 2016-2017 JÄMLIK OCH HÄLSOFRÄMJANDE VÅRD I EN HÅLLBART OCH KLIMATSMART REGION

BUDGET 2015 med plan 2016-2017 JÄMLIK OCH HÄLSOFRÄMJANDE VÅRD I EN HÅLLBART OCH KLIMATSMART REGION JÄMLIK OCH HÄLSOFRÄMJANDE VÅRD I EN HÅLLBART OCH KLIMATSMART REGION BUDGET 2015 MED FLERÅRSPLAN 2016-2017 1 Innehåll Förord: Region Kronoberg Nästa! Budgeten är vårt viktigaste styrdokument... 4 Sammanfattning

Läs mer

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017. Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling.

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017. Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling. Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017 Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling. 1 2 Innehåll Budgeten är vårt viktigaste styrdokument...

Läs mer

Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus. 1. Sammanfattning. Sida 1(28)

Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus. 1. Sammanfattning. Sida 1(28) Sida 1(28) Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus 1. Sammanfattning Denna verksamhetsplan visar hur sjukhuset vill utveckla verksamheten under året, genom att vi fokuserar på vårt uppdrag och våra

Läs mer

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 2012-02-21 Kvalitetsenheten Lena Kallin-Persson Innehållsförteckning Inledning 3 Organisation TioHundra AB 4 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning Delårsbokslut mars 2015 Primärvårdsförvaltning april 2015 1 Landstinget Blekinge 2015-04-20 Dnr 2015/ Primärvårdsförvaltningen RosMarie Nilsson Till Nämnden för primärvård och folktandvård Delårsbokslut

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johanna Öjert Ekonomienheten (Ekonomidirektörens enheter) +46155245000 2014-03-12 LS-LED14-125-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens

Läs mer

Handlingsprogram för God vård

Handlingsprogram för God vård Handlingsprogram för God vård VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN 2013 Regionala samordnare för arbetet med God Vård Säker vård: Claes-Håkan Björklund Patientfokuserad vård: Katarina Orrbeck Kunskapsbaserad vård:

Läs mer

Så bra nådde landstinget målen

Så bra nådde landstinget målen årsredovisning 2010 Så bra nådde landstinget målen En av årsredovisningens viktiga funktioner är att synliggöra hur landstinget lyckats med att uppnå de mål som sattes i landstingsplanen. Under respektive

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

78 Landstingets delårsrapport 1-2011. Arbetsutskottets förslag till beslut

78 Landstingets delårsrapport 1-2011. Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED11-405 78 Landstingets delårsrapport 1-2011 Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen föreslår

Läs mer

BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 REGION KRONOBERG

BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 REGION KRONOBERG BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 REGION KRONOBERG 1 2 BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 Den 1 januari 2015 gick landstinget och regionförbundet samman och bildade Region Kronoberg. INVÅNARE MEDARBETARE

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2014 AISAB AMBULANSSJUKVÅRDEN I STORSTOCKHOLM AB Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 Nämndplan Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning 1.1 Marks kommuns vision Mark är känd som en attraktiv kommun. En kommun där det är bra att bo och verka. En kommun där

Läs mer

Mer tillväxt - Bättre vård Budget för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan 2017-2018

Mer tillväxt - Bättre vård Budget för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan 2017-2018 Mer tillväxt - Bättre vård Budget för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan 2017-2018 1 Innehåll Mer tillväxt Bättre vård 4 Sammanfattning 6 Strategikarta 8 Bilder av Kronobergs län 9 Sammanfattning av

Läs mer

Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014

Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014 Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014 Landstingsfullmäktige 22 23 november 2011 Grundläggande värderingar Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa

Läs mer