Kvalitetsberättelse 2014 för Ametisten, Skytteholmsvägen 45, Solna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsberättelse 2014 för Ametisten, Skytteholmsvägen 45, 171 44 Solna"

Transkript

1 Kvalitetsberättelse 2014 för Ametisten, Skytteholmsvägen 45, Solna Ametisten drivs på uppdrag av Solna stad i Vardagas regi sedan Vi finns i Solna centrums stadsmiljö och med grönområden i nära anslutning. Ametisten har 80 lägenheter fördelade på 5 våningsplan. På varje våningsplan finns 2 avdelningar med åtta lägenheter i vardera. Tre våningsplan är avsedda för personer med demenshandikapp och två våningsplan för personer med somatiskt vårdbehov. I entréplanet har vi en fin samlingssal med utgång mot innergård med möblerad uteplats. Ametisten är ett profilboende med inriktning på litteratur, film, teater och historia. Under 2014 hade Ametisten 38 nyinflyttade boende. Vi har tagit emot 7 personer på den akutplats som finns på Ametisten och står till Socialförvaltningens förfogande. Några medarbetare har slutat under året och fått efterträdare. De som har kommit nya är 4 nya sjuksköterskor, en ny sjukgymnast, en ny gruppchef samt ett fåtal undersköterskor. Verksamhetschefen slutade i augusti och enhetschefen har varit tillförordnad. Korttidsjukfrånvaron har varit 4,9 % under året. Kompetensutveckling Ametisten har under 2014 satsat på kompetensutveckling och har genomfört följande: Förnyat Silviacertifieringen Haft följande utbildningar: - Basala hygienrutiner webutbildning nyanställda 40 medarbetare - Demens-ABC webutbildning nyanställda 40 medarbetare - Livsmedelshygien webutbildning nyanställda 40 medarbetare - BPSD utbildning en sjuksköterska, 1 gruppchef och 2 undersköterskor - Munhälsa LaRomain tandhygienist 25 medarbetare - ROAG OralCare utbildning för legitimerad personal 3 sjuksköterskor - Ametisten har fått Silviacertifieringen förlängd i 3 år from den 28 februari Förflyttningsutbildning/ergonomi 49 medarbetare 1/8

2 - Intro förflyttningsutbildning/ergonomi för sommarvikarier 9 medarbetare - Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer 30 hp pågående av enhetschef - Utbildning i kostkonsistenser 4 medarbetare - Såromläggning 1 sjuksköterska - 2 vårdbiträden har utbildad sig till undersköterskor - Smärta 1 sjuksköterska - Handledarutbildning 11 undersköterskor - Miljöutbildning 4 undersköterskor - Kontaktmannaskap webutbildning 17 undersköterskor - Hälsoinspirerat ledarskap 4 gruppchefer - Äldre hälsa vidareutbildning för undersköterskor en undersköterska - Läkemedel och äldre 2 sjuksköterskor - Sårutbildning i Solna stad två sjuksköterskor - Akuta smärtor en sjuksköterska - Första hjälpen vid psykisk ohälsa hos äldre 1 arbetsterapeut - Att möta människor i livets slut två sjuksköterskor - Brandutbildning på enheten teori och praktik 60 medarbetare - Brandkontrollantutbildning fyra sjuksköterskor och 6 medarbetare Riskanalys Riskbedömningar för fall, trycksår, nutrition och munhälsa görs på varje ny boende och registreras i Senior Alert. Åtgärder om risk finns samt uppföljning registreras också. Resultatet av riskbedömningar och omvårdnadsplaner skrivs i det databaserade journalföringssystemet Safe Doc. Legitimerad personal skriver i rapport för hälso- och sjukvård så att omsorgspersonal kan ta del av den information som är nödvändig för deras arbete. Riskbedömning för den boende görs av hela teamet vid inflyttning och revideras vid behov. Uppföljning genom egenkontroll och efter tillsyn Systematisk brandskyddskontroll genomförs och dokumenteras varje månad. Skyddsrond genomfördes i november. Rutiner för egenkontroll av livsmedel finns. Mätning av temperatur görs och dokumenteras när kyld mat levereras till verksamheten. Temperaturmätning sker alltid vid servering av varm mat. 2/8

3 Vardagas Egenkontroll för hela verksamheten genomfördes två gånger under året (maj och november). Egenkontrollen 2014 innehöll 166 frågor gällande olika områden så som Arbetsmiljö/säkerhet, Avvikelsehantering/Synpunkter- och klagomål, HSL-frågor inklusive dokumentation, SoL-frågor inklusive dokumentation, Ny kund, Mötesforum, Introduktion, Kompetensutveckling mm. Egenkontroll mäts i Q-maxit index och max kan man få 2.0. Ametisten fick Kvalitetsavdelningen gör även kvalitetstillsyner då egenkontroll index jämförs med kvalitetstillsyn index. Den årliga medarbetarundersökningen gjordes under våren Utifrån resultatet upprättades en handlingsplan. Det största förbättringsområdet var att medarbetarna upplevde att de inte hade tillräckligt med möjligheter för återhämtning efter stressiga perioder. Samtidigt gjordes kundundersökning där både de boende och närstående fick svara på hur de upplever vård och omsorg på Ametisten. Handlingsplan upprättades utifrån resultatet. Utvecklingsområden utifrån kundundersökningen (boende) blev trivsel och måltider, kontaktmannaskap samt bemötande. Närstående var minst nöjda med vardagen, bemötande och kontaktmannaskap. Handlingsplan skrevs in i Förbättringsloggan (Q-maxit) med åtgärder som är uppföljda och avslutade. Utifrån kundundersökningar samt Solna stads uppföljning upprättades utvecklingsplan. Sammanfattningsvis har vi arbetat med följande utvecklingsområden under 2014: Fortsatt arbete i avvikelsesystemet och Förbättringsloggan Information till närstående samt närståendestöd Boende ska ha tillgång till sin genomförandeplan Utveckla arbetet med Solnas kvalitetsdeklaration Utveckla metoderna reminicens och validation Utveckla den sociala dokumentationen och rapportering mellan natt- och dagpersonal Utveckla måltidssituationen 3/8

4 Utveckla arbetet med synpunkter- och klagomål samt information om Lex Sarah Utveckla aktiviteter enligt profil (teater, litteratur och historia) Utveckla säkerhet- se över nyckelhanteringen Samverkan Ametisten har under 2014 samverkat med: Läkarorganisationen Legevisitten Fot&Hälsa för medicinsk fotsjukvård och medicinsk fotvård Oral Care- munhälsobedömning och tandvård La Romain- tandvård Socialtjänsten akutplats Ung Omsorg samvaro över generationsgränser Stockholms stad vi har tagit emot ensamkommande flyktingungdomar på praktik Mälardalens högskola- sjuksköterskastuderande Sophiahemmets högskola- sjuksköterskastuderande Röda Korsets högskola- sjuksköterskastuderande Consensum- undersköterskastudenter Omsorgscollege- undersköterskastudenter Kungsholmens gymnasium- undersköterskastudenter Solna Stadsbibliotek- boklådor och besök vid föredrag Kontaktpolitiker som deltagit på olika råd och stormöten Svenska kyrkan som gör regelbundna besök hos oss 4/8

5 Filmstaden i Råsunda- biobesök och fika Boende själva är med på rådsmöten då det är möjligt Ett flertal artister och musiker som bokats för underhållning Skoförsäljning till boende och personal, Jobi och Pålsbodatoffeln Seniorshopen- klädförsäljning till boende Stiftelsen Silviahemmet för fortsatt certifiering Feelgood företagshälsovård FoU Närstående-samverkan ständigt pågående, kontakt via telefon, mail, personliga möten samt stormöten Dafgård och Menigo för leverans av mat Frukt & Grönt i Solna Utredning och avvikelser Fall-, läkemedelsavvikelser och trycksår registreras av legitimerad personal i företagets kvalitetsledningssystem Qualimax och där i datoriserad Q-maxit. Där görs även uppföljningar. Avvikelser och uppföljningar görs också i Safedoc. Avvikelserna rapporteras månadsvis till MAS i Solna stad. Under 2014 hade Ametisten 58 läkemedelsavvikelser och 246 fallavvikelser. 7 resulterade i fraktur. Ett fåtal boende står för många av fallavvikelserna. Avvikelserna tas upp på kvalitetsråd varje månad och antalet på varje APT. Vi diskuterar även specifika avvikelser (ej personer) på APT om det är så att alla bör ta lärdom av dessa. All personal skriver avvikelser direkt i Q-maxit för att tydliggöra eventuella brister i verksamheten. Arbetsmiljöavvikelser registreras av verksamhetschef som också anmäler till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Under 2014 hade Ametisten 3 såna avvikelser. 5/8

6 Rapporteringsskyldighet Alla medarbetare har fått information om skyldighet att rapportera missförhållanden eller risk för missförhållanden när de anställdes. Vi har 2014 haft genomgång och diskussion om rapporteringsskyldighet på APT där vi har tagit upp exempel och hur man gör om man misstänker ett missförhållande. Under året har vi gjort en utredning som skickats in till vår kvalitetsavdelning. Det visade sig att det var ett missförhållande och åtgärder togs därefter. Uppdragsgivare Solna Stad är informerad om händelsen. Synpunkter och klagomål Vid inflyttning får den boende i välkomstmappen blanketten synpunkter och klagomål. Blanketten finns också tillgänglig i verksamheten. I välkomstmappen finns även information om kundombudsmannen. Anslag om kundombudsman finns synligt på Ametisten. Även Solna Stads Kvalitetsdeklaration finns i mappen. Klagomål och synpunkter behandlas omgående på Ametisten. De registreras i Q-maxit (Qualimax) och följs upp i samma system. Återkoppling till de berörda sker så fort som möjligt. Under 2014 har vi registrerat 22 synpunkter/klagomål varav 4 kom via Solna Stad. Synpunkter-och klagomål tas upp på kvalitetsrådet, till viss del på APT, alltid på den berörda avdelningen och med berörda personer. Ibland leder dessa till förbättringsärenden som registreras i Förbättringsloggan. Samverkan med boende och närstående Närstående har bjudits in till ett stormöte per termin. Närstående har uppmanats att komma med synpunkter där de anser att vi behöver bli bättre. Vi upplever att vi har god kontakt med närstående. Efter ett stormöte skickas minnesanteckningar per brev eller e-post till alla närstående så att även de som inte har deltagit i möte får information. De boende som har möjlighet och intresse har bjudits in i aktivitetsråd, kostråd och kvalitetsråd. Boende och närstående är med vid välkomstsamtal och är delaktiga i genomförandeplanens utformning. Det finns en förslagslåda vid hissen i entréplan där man kan lämna synpunkter. Närstående är alltid välkomna att delta i aktiviteter, underhållning och högtider. Vi har inte kunnat genomföra närståenderåd/förtroenderåd på grund av bristande intresse till detta. 6/8

7 Personalens medverkan i kvalitetsarbete Vi har kvalitetsråd en gång i månaden med uppehåll under juli-augusti. I kvalitetsrådet deltar kvalitetsombud från varje avdelning, sjukgymnast, sjuksköterska, alla gruppchefer och verksamhetschef. Protokoll förs och läses av alla. De viktigaste punkter från kvalitetsrådet tas upp även på APT. På Kvalitetsdagen i oktober deltog 15 medarbetare från Ametisten och fick inspiration och erfarenhetsutbyte av andra verksamheter. Alla medarbetare skriver avvikelser och synpunkter-och klagomål i Q-maxit. Chefer och legitimerad personal skriver Förbättringsärenden i Q-maxit. Alla är delaktiga i förbättringsärenden. Medarbetarna är informerade och delaktiga i utvecklingsplanen som vi lämnar till Solna Stad samt Solna Stads kvalitetsdeklaration. Varje avdelning har reflektionsmöten 1 per månad med uppehåll för juli och augusti för att utveckla kvalitén i omvårdnadsarbetet gällande specifika situationer. Sammanställning, analys och resultat Vi har analyserat kund-och närståendeundersökningar och gjort handlingsplaner utifrån dessa. Utvecklingsplanen för 2014 har gjort grunden för vårt utvecklingsarbete under året. Silviacertifiering förnyades under Vi har utvecklat arbetet i avvikelsesystemet och Förbättringsloggan. Alla har fått lära sig dessa system och fått information om vikten av att rapportera både avvikelser och synpunkter- och klagomål. Informationen till närstående har blivit bättre vi har aktuell infopärm vid entrén samt vi skickar protokollen från stormöten till närstående. De boende har fått vara delaktiga i sin egen genomförandeplan samt i olika råden. Vi har fått utbildning i BPSD registret och blivit bättre på att registrera och använda detta för utvecklingen av verksamheten. Solna Stads Kvalitetsdeklaration är nu känd i verksamheten. Även om vi har blivit bättre så är detta att fortsatt pågående arbete även Ametisten har saknat verksamhetschef under en stor del av året vilket har inneburit mer arbete för enhetschef och gruppchefer och därmed har man inte riktigt nått målet i alla utvecklingsområden. Solna den 27 januari 2015 Pia Sporrong Enhetschef samt Lea Ekholm Vice Regionschef 7/8

8 8/8

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Kastanjens vårdboende, Vardaga Datum och ansvarig för innehållet: 2015.03.26 Birgitta Gullqvist,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOL~ DATUM: 2014-04-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOL~ DATUM: 2014-04-22 SOCIALNÄMNDEN 7(18) STAFFANSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOL~ DATUM: 2014-04-22 40 Patientsäkerhets-och kvalitetsberättelser 2013, Verksamheter på entreprenad Socialnämndens beslut 1. Patientsäkerhets-respektive

Läs mer

Godkännande av föredragningslista samt val av justerare. Föregående protokoll.

Godkännande av föredragningslista samt val av justerare. Föregående protokoll. UTSKICK Datum 2015-03-19 Sida 2(15) Socialnämnden SN Punkt 1 Godkännande av föredragningslista samt val av justerare. Föregående protokoll. Förvaltningens förslag till beslut Socialnämnden godkänner föredragningslistan

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Carina Mattsson Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Lönnens äldreboende 2013

Patientsäkerhetsberättelse Lönnens äldreboende 2013 Patientsäkerhetsberättelse Lönnens äldreboende 2013 2014-02-17 1 Innehållsförteckning Verksamhetens övergripande mål 2 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 3 Patientsäkerhetsarbetet på Lönnens

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice

Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Christina Rosendahl Datum 2014-09-11 Diarienummer NHO-2014-0078.31 Nämnden för hälsa och omsorg Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Stöd Utveckling Hälsa, SUH År 2013

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Stöd Utveckling Hälsa, SUH År 2013 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Stöd Utveckling Hälsa, SUH År 2013 Ansvarig: Karl-Axel Nordin Mas Helena Albinsson Verksamhetsutvecklare SUH Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder 1(10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder År 2012 2(10) Innehållsförteckning Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Läs mer

Kvalitetsbera ttelse 2013 fö r a ldreömsörgen i Sundbybergs stad

Kvalitetsbera ttelse 2013 fö r a ldreömsörgen i Sundbybergs stad Kvalitetsbera ttelse 2013 fö r a ldreömsörgen i Sundbybergs stad Författad av Carin Nyh, projektledare kvalitetsutveckling Inledning Äldreomsorg är en komplex verksamhet där ett genomtänkt och systematiskt

Läs mer

Uppföljning av ramavtal särskilt boende över 65 år

Uppföljning av ramavtal särskilt boende över 65 år SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/735.732 1 (10) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 berit.heidenfors@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av ramavtal särskilt

Läs mer

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB sida 1 (15) Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB 1 sida 2 (15) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig

Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig Utvecklingsplan för verksamhet: Hallens vård och omsorgsboende Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): 2015-01-23 Uppföljning genomförd av kvalitetsutvecklare: Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 25 april 2013, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer

Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013

Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013 Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013 k valitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning www.carema.se Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013 1. Inledning I förordet till kvalitetsbokslutet för kvartal 1 så beskrevs

Läs mer

2014-08-14 Sov 178/2014. Rapport. Kvalitetsuppföljning och avtalsuppföljning. Berggården, KOSMO AB 2014

2014-08-14 Sov 178/2014. Rapport. Kvalitetsuppföljning och avtalsuppföljning. Berggården, KOSMO AB 2014 2014-08-14 Sov 178/2014 Rapport Kvalitetsuppföljning och avtalsuppföljning Berggården, KOSMO AB 2014 Rapporten ingår i en serie rapporter från kvalitetstsuppföljningar av enheter inom vård och omsorg i

Läs mer

Kvalitetsberättelse år 2013 För Stöd och omsorg

Kvalitetsberättelse år 2013 För Stöd och omsorg Kvalitetsberättelse år 2013 För Stöd och omsorg Elisabet Olsson, 2014-02-21 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse år 2013 1 1 Sammanfattning 4 2 Övergripande mål 4 3 Organisatoriskt ansvar 5 4 Struktur

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 20 mars 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 20 mars 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 20 mars 2014 Sidan 3 av 180 Ärende 1 Sidan 4 av 180 Sidan 5 av 180 TJÄNSTESKRIVELSE Socialkontoret Marita Lindell-Jansson/MAS Datum Vår beteckning

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 2012-02-21 Kvalitetsenheten Lena Kallin-Persson Innehållsförteckning Inledning 3 Organisation TioHundra AB 4 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Äldrenämnden. Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen

Äldrenämnden. Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen .Uppsala ) TIkomMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 4 Handläggare Eva Erikson Datum Diarienummer 2014-11-07 ALN-2014-0112.30 Äldrenämnden Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se Kopia till Leverantörer av hemtjänst i Västerås Uppföljning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 213 214-3 -1 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

20140512 Vv 146>/2014. Rapport. Kvalitetsuppföljning, Axbergs Hemvård 2014-04- 08

20140512 Vv 146>/2014. Rapport. Kvalitetsuppföljning, Axbergs Hemvård 2014-04- 08 20140512 Vv 146>/2014 Rapport Kvalitetsuppföljning, Axbergs Hemvård 2014-04- 08 Rapporten ingår i en serie rapporter från verksamhetsuppföljningar av enheter inom vård och omsorg i Örebro kommun. Riktlinje

Läs mer