Umeå processorienterad kommun. Sambruks Vårkonferens 14-14/4 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Umeå processorienterad kommun. Sambruks Vårkonferens 14-14/4 2011"

Transkript

1 Umeå processorienterad kommun Sambruks Vårkonferens 14-14/4 2011

2 Drivkrafter för utveckling i en nytänkande kommun utan förvaltningsgränser Jan Björinge, stadsdirektör

3 Umeå vill mer

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Bästa kommunwebben 2010 European Public Sector Award 2007 Best innovations Sveriges Kvalitetskommun 2005 Årets Tillväxtkommun 2008 Europas Kulturhuvudstad 2014 Årets Ungdomskommun 2008 United Nations Public Service Award 2008 Best delivery of service Sveriges ITkommun 2007 Västvärldens snabbaste bredband 2010 Årets studentstad 2006 International Leisure Innovation Prize 2010 Världspris för Kultur i äldreomsorgen EU Golden Star Award Active Citizenship 2008 Quality Cities

15

16 Umeås mål med Europas Kulturhuvudstad en utvecklingsstrategi för 2050 Empowerment of the Citizens Empowerment of the City Empowerment of the Culture Empowerment of the Northern Region Empowerment of Global Relations

17 Nämnd chef VP budget Samordnad F ö r v a l t n i n g organisation

18 unga vuxna stöd kultur & tillväxt

19 Skateparken

20

21

22 Patrik 33 år Misslyckad skolgång 13 domar 8 års fängelse för vålds- och narkotikabrott Deltar nu i Norrtäljeanstaltens ADHD-projekt Har nu för första gången i sitt liv läst en bok Vad har hans utanförskap kostat hittills?

23

24 Patrik 7 år Strulig hela dagistiden Kan inte sitta still, kommer i bråk Kan inte koncenterar sig Svag impulskontroll Får inte vara med Mamma ensamstående, ambitiös, svag ekonomi, skör

25

26 NORMALITET NORMALITET 6 ÅR Avvikande beteende, trots snatterier 12 ÅR Asocialitet Stölder 16 ÅR Outsideridentitet Våldsbrott 18 ÅR 29 ÅR UTANFÖRSKAP TID

27 Vad händer med utanförskapsbarnen om vi inte gör något?

28

29

30 NÅGRA PÅSTÅENDEN Utanförskapet är stort Det är växande Det är värre för de yngre Det kostar mycket stora resurser Man kan beräkna samhällskostnaderna Prevention, tidiga insatser och rehabilitering är investeringar Det kan bli utomordentlig lönsamt med tidiga sociala investeringar

31 KOSTNAD PREVENTIONS- OCH REHABVINSTER & TIDSFAKTORN INVESTERINGSPUCKEL TID PREVENTIONS- OCH REHABVINSTER

32 Defensiv eller offensiv resursanvändning ONDA KOSTNADER Ingen eller liten effekt på resultat Låg kostnadseffektivitet GODA KOSTNADER Stor eller god effekt på resultat Hög kostnadseffektivitet EFFEKTVITIET Rätt sak Rätt kvalitet Rätt tidpunkt Till lägsta kostnad

33 Problem Stuprörstänkande Kortsiktighet Kedjebrevsekonomi

34 VÅRT SAMHÄLLSBYGGE TIDIGA GENERELLA FÖREBYGGANDE INSATSER BOSTÄDER, KULTUR SOCIALA NÄTVERK INTEGRATION FÖRSKOLANS & SKOLANS VIKTIGA ROLL I DEN SOCIALA FOSTRAN FRITIDSVERKSAMHET SOCIALTJÄNSTEN & PSYKIATRIN BÄRARNA AV TIDIGARE MISSLYCKANDEN MARGINALISERINGENS KEDJEBREVSEKONOMI STÄDPATRULLERNA & DE SOM STÅR FÖR FIOLERNA POLIS +KRIMINALVÅRD KRONOFOGDE MISSBRUKSVÅRD BOSTADSFÖRETAG

35 9.000 barn i förskoleålder i Umeå 450 lättare psykiska problem 270 långtidsarbetslösa HÄLSO-SKULD!!!! 270 långtidssjukskrivna 90 alkoholister På 20 år ca 7 mrd! 45 svåra psykiska problem 27 narkomaner Ca får problem 13 % Årskostnad vuxen ålder ca 450 mkr

36 Klientens och socialsekreterarens vardag 12. Slussen (samarb. FK,AF o arbetsm.k.) 7a.Validerings -projektet 14. Försäkringskassan 27.Arbetsförmedlingen 5. Arbete, praktik och rehabilitering, 8 6.Ungdomsenheten (Kliv1 EU-projekt) 7. Introduktionsgruppen 23. Minimaria 22. Psyk. gårdarna Social och arbetsmarknadskontoret Klienten ringer eller kommer via luckan 3. Aktiveringsgruppen 19 Barn o ungdom 9. Medborgarservice 1Reception 2. Bedömningsgruppen 10. Budget o skuldrådgivning 4. Motivation o Förändring 17.Socialjouren 8. Sociala boendeteamet 15. Mottagning Unga 16. Vuxna Psyk/missb ruk 8a Hotade kvinnor 8b. Kommunkontrakt 20. Com,Starprojektet m.m. 23. Familjecentra 24. Frigård 25. Basta kooperative t 16 a Socialpsykiatrin 18 Boj, Kvinnojour Kvinnofrid Polisen 26. VC Fastighet s 36

37 KOMMUN LANDSTING F-KASSA A-FÖRMEDL SOCIALTJÄNST SKOLA FRITID KULTUR BARN- & UNGDOMSSPYKIATRI VUXENPSYKIATRI PRIMÄRVÅRD AKUTSJUKVÅRD

38 BUP SKOLA SOC TJ PRIMÄR- VÅRD INTRESSE- ORG MULTIKOMPETENT TEAM KURATOR BARNPSYKIATER PSYKOLOG SOCIAL SEKRETERARE SPECIAL PEDAGOG VUX PSYK

39 Vi gör varandra bättre och bättre i våra roller för att skapa bättre och bättre resultat för våra brukare och medborgare

40 Kommunstyrelsen i Umeå beslutade igår att anslå 180 mkr till sociala investeringar

41 unga vuxna stöd kultur & tillväxt

42 Nämnder Budget/VP Samordning och genomförande FoG -EZ GoV -HK SN -EKH Pres.möte LGR VUXNA Brukare KF KDN/S -LC KDN/HO -MW KDN/H -ACG KS -JB KN FL/DV FN -HEB Pres.möte LGR Möjliggörande stöd UNGA Brukare BN -MA MHN -MGP Pres.möte KULTUR & TILLVÄXT Medborgare TN-MA LGR

43 KULTUR OCH TILLVÄXT KSau JB MEDBORGARNA KF/KS Nämnderna KSnp KSkhu BN TN MHN KN MA SA MA MA MGP FL/DV Kulturhuvudstad 2014 Strategisk utveckling Planering Mark-och exploatering Bibliotek Allmän kultur Fritid Näringslivsservice Internationellt Bygglov Bostadsanpassning Detaljplanering Miljö- och hälsoskydd Gator och parker Brandförsvar och säkerhet Lantmäteri FN HEB Turism

44 Kulturhuvudstad 2014 ÖPL 2050 Hållbart byggande Storregionen Attraktiva mötesplatser FOU Näringslivsfrämjande Idrottstaden Universitetsfrämjande Wireless City Arts Campus Ny turismorg Kulturhuset Badet Staden m broarna Globalisering Ungdomskulturen S T R A T E G I E R Umeå på kartan KULTUR & TILLVÄXT Kluster Biotech Infotech BIC Kv. föret. umea.se Kompetensförsörjning Mångfald Omvärldsanalys Övik SOU prop

45 Samordningsområde Unga 0-20 år 45

46 Unga (brukare) Förskoleverksamhet Kultur och fritidsverksamhet Tidiga och förebyggande insatser Grundskola Råd och stöd till enskilda och familjer Viss öppenvård Gymnasieskola Skolbarnomsorg Ungdomsuppföljning Handikappverksamhet Särskola Vård av unga ÖFM 46

47 Mot ett nyläge Förstärka skyddsfaktorer Stärka föräldrar Fokus förebyggande arbete Skapa trygghet i vardagsmiljön Grogrund för utveckling och kreativitet Kraften av samverkan! 47

48 De flesta klarar sig bra! Skolan i Umeå når högre och högre måluppfyllelse Långsiktiga satsningar ger resultat Eleverna är nöjda och trygga Bättre arbetsro 48

49 Men inte alla Ej behöriga till gymnasiet Når inte gymnasieexamen Flickor signalerar ohälsa i allt högre utsträckning Det finns de som inte går i skolan Fler utreds inom Socialtjänsten 49

50 Vuxna (brukare) Stöd till personer med missbruksproblem (öppen och slutenvård) Handikappomsorg (begåvningshandikapp, socialpsykiatri, fysiska funktionsnedsättningar, neuropsykiatri, tvång i öppenvård) Äldreomsorg (alla kategorier) Sysselsättning vuxna och unga år Försörjningsstöd

51 MÖJLIGGÖRANDE STÖD KSau JB Ekonomi Nämndsadministration MEDBORGARNA KF/KS Nämnderna KSPU BF Personal Information Fastighet (Arbetsplatsstöd är ett projekt) Stadsarkiv Juridik Städ-och verksamhetsservice TN MA Förvaltarenheten IT och telefoni

52 IT-utvecklingen i Umeå kommun Volymuppgifter Antal klientdatorer Volymuppgifter Antal användare i våra katalogtjänster % % / / Volymuppgifter Antal serverbaserade applikationer Volymuppgifter Antal TB lagrad data % % / /

53 Principer för roller och relationer för utveckling och förvaltning av verksamhets- och IT-stöd inom stödverksamheten Roll Kravställare Resurser Tillhandahålla Utveckla Underhålla Använda Kärnverksamhet x x x Stödfunktioner x x x

54 Nuläge Verksamhet Beställare Fastighet IT/Telefoni Lokalförsörjningsplanering, behovsunderlag, kalkyl, beslut, beställning, Planering, behovsunderlag, kalkyl, beslut, beställning, Lokalavtal internhyra Support o Serviceavta l IT telefoni Färdig arbetsplats Städ Planering, upphandlingsunderlag, förfrågan, anbud, beslut, beställning, Städavtal Verksamhetsservice Planering, behovsunderlag, kalkyl, beslut, beställning / personalansvar Serviceavtal alt egen personal Externa leverantörer (flyttfirmor, inredning, utrustning, möbler etc) Planering, upphandlingsunderlag, förfrågan, anbud, beslut, beställning,

55 Intern samordning En Leverantör Fastighet/ lokaler IT/Telefoni Städ och arbetsplatsservice Säkerhet Externa leverantörer och entreprenörer Färdiga Arbetsplatser DIALOG Underlag Verksamhetsbehov Nyttokalkyl Risker Dialog Avrop Arbetsplatsavtal Lokaler IT/telefoni Städ Säkerhet Verksamhetsservice Inredning o utrustn Verksamhetens kraftansamling Leverantörens kraftansamling Kund/Brukare Färdiga och värdeskapande arbetsplatser

56 Nuläge Budget och plan samt direktiv för verksamhetsplanering (42 sid) Planer och program (90 dokument) Verksamhetsplanering KF-nivå Nyläge Strategisk plan Kultur & Tillväxt, Unga, Vuxna, Möjliggörande stöd (10 sidor) -Budget (10 sidor) - Nämndsuppdrag Planer och program Förslag KF juni Aktualisering, slopande, komplettering, förenkling Nämndsnivå Verksamhetsplan Beslutstöd Enhetsnivå Nämndernas verksamhetsplaner (rullande med 4-årsperspektiv) Beslutstöd

57 UMEÅ KOMMUNS BESLUTSSTÖDSPORTAL Förståelse - Förenkling - Lärande

58 Beslutsstödsportalen Med hjälp av Sogeti implementerar vi nu en Beslutsstödsportal för att göra livet lättare för 400 chefer 400 politiker medarbetare medborgare (Business Intelligens for City Management) Byggs på Microsoft Office SharePoint Server 2007 Microsoft SQL Server 2008 Excel Services in Microsoft Office SharePoint Server 2007

59 Förståelse Om man förstår helheten, blir man bättre på sin del Förståelse är större än kunskap

60 SAVE TIME INDICATO RS Content of reporting Activities Results Customer surveys Interior quality Customer quality Activities Customer survey National indicators Employee surveys Interior indicators National indicators Employee survey Human resource systems Economy Financial deviations Financing Productiv ity Key quality indicators Manuella mått Verksamhetssystem

61 Reports to 400 politicians, citizens Self-instructing Interior quality (HR, work environment) Decision making portal; sharepoint/office Customer quality indicators Timesaving Individually tailored indicator screen for 400 leaders Controlling Understanding Planning finances

62 Madelaine; controller U+ME Decision Making Portal Replaces a lot of other reports

63 Lennart; CFO in Social Welfare dept U+ME Decision Making Portal Simplifies all reporting. Very efficient follow up of deviations

64 Lena; Head of home for elderly clients U+ME Decision Making Portal My employees becomes cocreators in analysis and actions

65 Hans-Erik; HR-manager Social Welfare dept U+ME Decision Making Portal Helps me in quality management of HR for 3500 employees

66 Vivianne; head of dept for assisted living U+ME Decision Making Portal Save a lot of time from administration every day. Time that can be transformed to value for clients

67 Anette: Head of dept for disabled clients U+ME Decision Making Portal Great to have all indicators in 1 screen-page! Easy to dig deep to indicators of my special interest

68 Lennart; CFO in Social Welfare dept with the the skill of our employees - we are well on the way to achieving this goal. We are determined to build the best social services offered in Sweden

69 5 strategier Brukar-/medborgaren främst i allt Ansvarsorganisation; vem gör vad? Stärk medarbetaransvaret Mandatet till frontcheferna Premiera resultat; kort o lång sikt

Samarbete skola och arbetsliv - en social investering

Samarbete skola och arbetsliv - en social investering Ingvar Nilsson Samarbete skola och arbetsliv - en social investering och en väg för att reducera utanförskapet och höja effektiviteten i den offentliga resursanvändningen Ingvar Nilsson (i.nilsson@seeab.se)

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Budget 2015. Samt plan för 2016-17

Budget 2015. Samt plan för 2016-17 Samt plan för 2016-17 Innehåll Sida Förutsättningar för 2015 års budget 4 Kommunfullmäktiges mål 2015 10 Kommunstyrelsen 11 Servicenämnden 13 Miljö- och byggnadsnämnden 15 Bildningsnämnden 17 Socialnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2010:3

1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2010:3 r ö f n a t u r ä n e m d o a s n k a r g a n m U s t e b ar kd En o oek is nom i soc 1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 21:3 n sio us isk Temagruppen Unga i arbetslivet Temagruppen Unga i

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2014. med inriktning för 2015-2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25

Solna stads verksamhetsplan och budget 2014. med inriktning för 2015-2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 Solna stads verksamhetsplan och budget 2014 med inriktning för 2015-2016 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 Solna stads organisation 2 Förord Solna stads budgetprocess innebär att kommunstyrelsen

Läs mer

Värt att veta om din kommun. Populärbudget 2013. Piteå kommun Populärbudget 2013 1. Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun

Värt att veta om din kommun. Populärbudget 2013. Piteå kommun Populärbudget 2013 1. Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun Värt att veta om din kommun Populärbudget 2013 Piteå kommun Populärbudget 2013 1 Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun Kommunalråden Ingen kan göra allt men alla kan göra något Vår uppgift

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Kommunens övergripande styrdokument Verksamhetsplanen är kommunstyrelsens uppdragsbeskrivning till förvaltningen. I planen konkretiseras och prioriteras

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

BUDGET FÖR VÄXJÖ KOMMUN

BUDGET FÖR VÄXJÖ KOMMUN Femklöverns förslag till BUDGET FÖR VÄXJÖ KOMMUN med verksamhetsplan för 2016 2017 Hållbar hushållning för en växande grön kommun 2016 Femklöverns förslag till Växjö kommuns budget 2016 Hållbar hushållning

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Individens utmaningar Unga Östhammar: Att slutföra sin utbildning: En utmaning för de unga är att klara sin utbildning. Det är en förutsättning

Läs mer

Rådgivning och stöd i botkyrka

Rådgivning och stöd i botkyrka Rådgivning och stöd i botkyrka En guide sammanställd av socialtjänsten i Botkyrka. Hit kan du vända dig! At www.botkyrka.se, catalogues are available in suomeksi, English, español, ا ل ع ر ب ي ة.. and

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Alla barn har samma rättigheter och är lika värdefulla. Varifrån du kommer, t ex vilket kön, språk, religion och hudfärg

Läs mer

Rapatac och vår omvärld

Rapatac och vår omvärld www.rapatac.se Bilaga Rapatac och vår omvärld Innehåll Förord... 2 Rapatac och vår omvärld... 3 Rapatac en del av näringslivet... 3 Rapatac för invånarna i Gävle kommun... 4 Minska utanförskapet i Gävle

Läs mer

Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken Handisam Serie

Läs mer

Strategisk plan VÅRD- OCH OMSORG

Strategisk plan VÅRD- OCH OMSORG Strategisk plan VÅRD- OCH OMSORG 2016-2018 Strategisk plan INNEHÅLL OMVÄRLDSANALYS... 5 INDIVID-, FAMILJ OCH ARBETE(IFA)... 7 Enheten för Arbete och försörjning... 7 Vuxenenheten... 7 Barn - och ungdomsenheten...

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING 2 Innehåll 1 Förord... 4 2 Politisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden 2015-2018 5 3 Sigtuna kommuns vision 2030... 17 4 Sigtuna kommuns

Läs mer

1+1=3 OM SAMVERKAN MELLAN SKOLA OCH ARBETSLIV UR ETT SOCIOEKONOMISKT PERSPEKTIV

1+1=3 OM SAMVERKAN MELLAN SKOLA OCH ARBETSLIV UR ETT SOCIOEKONOMISKT PERSPEKTIV 1+1=3 OM SAMVERKAN MELLAN SKOLA OCH ARBETSLIV UR ETT SOCIOEKONOMISKT PERSPEKTIV EVA NILSSON LUNDMARK & INGVAR NILSSON EVA.LUNDMARK@KRUTAB.SE & I.NILSSON@SEEAB.SE 2015.02.20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING

Läs mer

ATT INKLUDERA. Utvärdering av United Actionprojektet ur ett socioekonomiskt perspektiv och ur ett samverkansperspektiv

ATT INKLUDERA. Utvärdering av United Actionprojektet ur ett socioekonomiskt perspektiv och ur ett samverkansperspektiv ATT INKLUDERA Utvärdering av United Actionprojektet ur ett socioekonomiskt perspektiv och ur ett samverkansperspektiv Eva.lundmark@krutab & i.nilsson@seeab.se United Actionprojektet sid. 2 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för socialnämnden

Verksamhetsplan 2014 för socialnämnden SN-2013/3318 Verksamhetsplan 2014 för socialnämnden Aktivitetshuset invigdes i november 2013 och fungerar som en träfflokal för vuxna personer som har en psykisk funktionsnedsättning. Social- och äldreomsorgsnämnden/kvalitetsenheten

Läs mer

Värdet av en god uppväxt. Sociala investeringar för framtidens välfärd

Värdet av en god uppväxt. Sociala investeringar för framtidens välfärd Värdet av en god uppväxt Sociala investeringar för framtidens välfärd Värdet av en god uppväxt Sociala investeringar för framtidens välfärd Upplysningar om innehållet: Ing-Marie Wieselgren, ing-marie.wieselgren@skl.se

Läs mer

I Skellefteå är det mycket enkelt att komma i kontakt med kommunen. Medborgarna får hjälp snabbt och de behöver inga förkunskaper om hur kommunen är

I Skellefteå är det mycket enkelt att komma i kontakt med kommunen. Medborgarna får hjälp snabbt och de behöver inga förkunskaper om hur kommunen är I Skellefteå är det mycket enkelt att komma i kontakt med kommunen. Medborgarna får hjälp snabbt och de behöver inga förkunskaper om hur kommunen är organiserad. Hur gör kommunen för att utveckla demokratin

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014

Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Januari 2010 2 Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Vad vill vi med en Strategisk plan? Det handlar naturligtvis väldigt

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

ATT GÅ BREDVID. Utvärdering av Tierpsmodellen ur ett socioekonomiskt perspektiv och ur ett samverkansperspektiv

ATT GÅ BREDVID. Utvärdering av Tierpsmodellen ur ett socioekonomiskt perspektiv och ur ett samverkansperspektiv ATT GÅ BREDVID Utvärdering av Tierpsmodellen ur ett socioekonomiskt perspektiv och ur ett samverkansperspektiv Eva.lundmark@krutab & i.nilsson@seeab.se Tierpsmodellen sid. 2 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

Läs mer

Socioekonomisk investeringskalkyl kring en vidgad arbetsmarknad i Jönköpings län

Socioekonomisk investeringskalkyl kring en vidgad arbetsmarknad i Jönköpings län Rapporten är en beställning gjord av Regionförbundet i Jönköpings län inom ramen för projektet Arbete åt alla. Projektet har finansierats av Europeiska socialfonden och Regionförbundet. Arbetsgruppen har

Läs mer