Internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken"

Transkript

1 Niceklassificering tionde utgåvan, tredje revisionen Internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken Del 2 Lista över varor och tjänster i klassordning 2015

2

3 INTERNATIONELL KLASSIFICERING AV VAROR OCH TJÄNSTER VID REGISTRERING AV VARUMÄRKEN (NICEKLASSIFICERING) TIONDE UTGÅVAN ANDRA REVISIONEN DEL II LISTA ÖVER VAROR OCH TJÄNSTER I KLASSORDNING 2015

4

5 Den svenska versionen av den nionde utgåvan av Niceklassificeringen har utarbetats av Patentoch Registreringsverket, Söderhamn, med utgångspunkt från den autentiska versionen av klassificeringen. Att mångfaldiga innehållet i denna publikation, helt eller delvis, utan medgivande av rättighetshavaren, är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande, såsom tryckning, kopiering, bandinspelning etc.

6

7 INNEHÅLL Sidan Förord...(v) Niceöverenskommelsen Om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken.....(ix) Protokoll till Madridöverenskommelsen Om den internationella registreringen av varumärken (utdrag)...(xix) Niceklassificering: Handledning I Allmänna anmärkningar ii Klassrubriker III Klasslista med förklaringar: Varor....VII Tjänster... XXVI Alfabetiska listan (i klassordning): Varor....1 Tjänster 250 * * * (iii)

8

9 FÖRORD NICEKLASSIFICERINGENS HISTORIK OCH SYFTE Den internationella klassificeringen av varor och tjänster vid registrering av varumärken upprättades genom en överenskommelse som slöts vid en diplomatkonferens i Nice den 15 juni Överenskommelsen reviderades i Stockholm 1967 och i Genève 1977 och ändrades De länder för vilka Niceöverenskommelsen gäller utgör en särskild union inom ramen för Parisunionen för industriellt rättsskydd. Länderna har antagit och tillämpar Niceklassificeringen vid registrering av varumärken. Varje land inom den särskilda unionen måste tillämpa Niceklassificeringen vid registrering av varumärken, antingen som huvudsystem eller som kompletterande system. I officiella bevis och kungörelser om varumärkesregistrering ska numren på de klasser i klassificeringen som märket är registrerat för anges. Klassificering i enlighet med Niceöverenskommelsen är obligatorisk vid såväl nationell registrering i de anslutna länderna, som vid internationell registrering genom WIPO:s internationella byrå i enlighet med Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken och Protokollet till Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken. Även vid registrering genom African Intellectual Property Organization (OAPI), African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) och Benelux Trademark Office (BBM) och Harmoniseringskontoret för den inre marknaden (OHIM) är Niceklassificeringen obligatorisk. Niceklassificeringen tillämpas också i ett antal länder som inte är anslutna till överenskommelsen (se sidan (viii)). REVISION AV NICEKLASSIFICERINGEN Niceklassificeringen bygger på den klassificering som utarbetades 1935 av BIRPI (Intemational Bureau for the Protection of Intellectual Property) - föregångare till WIPO. BIRPLs klassificering, bestående av 34 klasser och en alfabetisk lista för varor, antogs i Niceöverenskommelsen. Senare utökades klassificeringen med åtta klasser för tjänster och en alfabetisk lista för dessa tjänster. Niceöverenskommelsen föreskriver att en expertkommitté ska inrättas. Varje land inom den särskilda unionen ska vara representerat. Expertkommittén beslutar om alla ändringar i klassificeringen; särskilt överflyttning av varor och tjänster mellan olika klasser, uppdatering av den alfabetiska listan och införande av nödvändiga förklaringar. (v)

10 Sedan Niceöverenskommelsen trädde ikraft, den 8 april 1961, har expertkommittén haft 21 sammanträden. Bland de mer påtagliga insatserna som expertkommittén har gjort kan nämnas, en genomgripande översyn avseende formen på den alfabetiska listan över varor och tjänster (i slutet på 70-talet); en väsentlig förändring av de allmänna anmärkningar klassrubrikerna och förklaringarna (1982); införande av ett basnummer för varje enskild vara eller tjänst i den alfabetiska listan (1990) (basnumret gör det möjligt för användaren att i listan finna motsvarande vara eller tjänst i en annan språkversion av den alfabetiska listan, en uppgift som förenklas av referenslistan); och revidering av klass 42 genom skapandet av klasserna 43 till 45 (2000). Vid sitt tjugonde sammanträde i oktober 2005 antog expertkommittén ändringarna i åttonde utgåvan av Niceklassificeringen. Meddelande om ändringarna infördes i tidskriften Industri Property and Copyright, i enlighet med artikel 4(2) i Niceöverenskommelsen. UTGÅVOR A V NICEKLASSIFICERINGEN Den första utgåvan av Niceklassificeringen publicerades 1963, den andra 1971, den tredje 1981, den fjärde 1983, den femte 1987, den sjätte 1992, den sjunde 1996, den åttonde 2001 och den nionde Denna utgåva är den svenska översättningen av den tionde utgåvan av Niceklassificeringen som publicerades i juni 2011 på de autentiska språken engelska och franska. Den tionde utgåvan träder ikraft första januari * * * De autentiska versionerna av Niceöverenskommelsen (engelska och franska) publiceras i två delar. Del I innehåller alla varor och tjänster i alfabetisk ordning. (denna volym) Innehåller alla varor och tjänster i alfabetisk ordning i respektive klass. Det finns också en tvåspråkig (engelsk/fransk) version av den alfabetiska listan. Den tionde utgåvan av Niceklassificeringen, både de autentiska versionerna och de flesta versionerna på andra språk, kan beställas från: World Intellectual Organization (WIPO), 34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18, CH Genève 20, Schweiz eller från den elektroniska bokhandeln på WIPO:s webbsida på följande adress: Den svenska versionen av den tionde utgåvan av Niceklassificeringen kan även beställas från: Patent- och registreringsverket Box Stockholm. Söderhamn januari 2012 (vi)

11 Albanien Algeriet Argentina Armenien Australien Azerbajdzjan Bahrain Barbados Belgien Benin Bosnien- Hercegovina Bulgarien Danmark Dominica Egypten Estland Finland Frankrike Georgien Grekland Guinea Irland Island Israel Italien Jamaica Japan Jordanien Kazakstan Kina Kirgizistan Kroatien Kuba Lettland Libanon Liechtenstein Litauen Luxemburg Makedonien Malawi Malaysia Marocko LÄNDER SOM ÄR ANSLUTNA TILL NICEÖVERENSKOMMELSEN (januari 2011) Mexiko Moçambique Moldavien Monaco Mongoliet Montenegro Nederländerna Nordkorea Norge Polen Portugal Rumänien Ryssland Saint Kitts och Nevis Saint Lucia Schweiz Serbien Singapore Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Surinam Sverige Sydkorea Syrien Tadzjikistan Tanzania Tjeckien Trinidad och Tobago Tunisien Turkiet Turkmenistan Tyskland Ukraina Ungern Uruguay USA Uzbekistan Vitryssland Österrike (Totalt: 83 länder) (vii)

12 ANDRA LÄNDER OCH ORGANISATIONER SOM ANVÄNDER NICEKLASSIFICERINGEN (Januari 2011) Förutom de 83 länder som är anslutna till Niceöverenskommelsen, använder följande 66 länder och fyra organisationer klassificeringen. 1 2 Angola Antigua och Barbuda Bangladesh Bolivia Botswana Brasilien Burundi Chile Colombia Costa Rica Cypern Djibouti Ecuador El Salvador Etiopien Filippinerna Förenade Arabemiraten Ghana Guatemala Guyana Haiti Honduras Indien Indonesien Irak Iran Jemen Kambodja Kenya Kongo-Kinshasa Kuwait Lesotho Libyen Madagaskar Malta Mauritius Namibia Nederländska Antillerna Nepal Nicaragua Nigeria Nya Zeeland Pakistan Panama Paraguay Peru Qatar Rwanda Saint Vincent och Grenadinerna Salomonöarna Samoa San Marino Saudiarabien Seychellerna Sierra Leone Sri Lanka Sudan Swaziland Sydafrika Thailand Tonga Uganda Venezuela Vietnam Zambia Zimbabwe African Intellectual Property Organization (OAPI) 1 African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) 2 Benelux Organization for Intellectual Property (BOIP) Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) 1 Följande länder är medlemmar i the African Intellectual Property Organization (OAPI) (januari 2011): Benin (också anslutet till Niceöverenskommelsen), Burkina Faso, Centralafrikanska Republiken, Ekvatorial-Guinea, Elfenbenskusten, Gabon, Guinea (också anslutet till Niceöverenskommelsen), Guinea-Bissau, Kamerun, Kongo, Mali, Mauretanien, Niger, Senegal, Tchad och Togo (16). 2 Följande länder är medlemmar i the African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) (januari 2011): Botswana, Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi (också anslutet till Niceöverenskommelsen), Moçambique (också anslutet till Niceöverenskommelsen), Namibia, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe (17). (viii)

13 Niceöverenskommelsen NICEÖVERENSKOMMELSEN OM INTERNATIONELL KLASSIFICERING AV VAROR OCH TJÄNSTER VID REGISTRERING AV VARUMÄRKEN den 15 juni 1957, reviderad i Stockholm den 14 juli 1967, i Genève den 13 maj 1977 och ändrad i Genève den 28 september 1979 Artikel l Upprättande av en särskild union; antagande av en internationell klassificering; definition och språk 1. De länder, för vilka denna överenskommelse gäller, utgör en särskild union och antager en gemensam klassificering av varor och tjänster för användning vid registrering av varumärken (nedan benämnd "klassificeringen"). 2. Klassificeringen utgörs av: i) en klasslista jämte, i förekommande fall, förklarande anmärkningar ii) en alfabetisk förteckning över de varor och tjänster (nedan benämnd den "alfabetiska förteckningen") med angivande av de klasser i vilka de ingå. 3. Klassificeringen omfattar: i) en av år 1971 av den Internationella byrån för intellektuell äganderätt (nedan kallad den "internationella byrån") utgivna klassificeringen, till vilken refereras i konventionen om upprättande av Världsorganisationen för intellektuell äganderätt; dock att de däri upptagna förklarande anmärkningarna till klasslistan skall anses som provisoriska och som rekommendationer intill dess att förklarande anmärkningar till klasslistan upprättas av den i artikel 3 omnämnda expertkommittén; ii) de ändringar och tillägg som, enligt den ordning som anges i artikel 4 mom. l, i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 och i överenskommelsens Stockholmstext av den 14 juli 1967, har trätt i kraft före ikraftträdandet av denna text; iii) de ändringar och tillägg som beslutas enligt artikel 3 i denna text och som träder i kraft i den ordning som anges i artikel 4 mom. l, i denna text. 4. Klassificeringen skall upprättas på engelska och franska språken, varvid båda texterna äger lika vitsord. (ix)

14 Niceöverenskommelsen 5.a) Den under 3.i) avsedda klassificeringen jämte de ändringar och tillägg som avses under 3. och som har trätt i kraft innan denna text hålles öppen för undertecknande innefattas i ett autentiskt exemplar på franska språket, förvarat hos generaldirektören för Världsorganisationen för intellekts äganderätt (nedan kallade "generaldirektören" respektive "organisationen"). De ändringar och tillägg som avses under 3.ii) och som träder i kraft efter den tidpunkt då denna text först hålles öppen för undertecknande skall också förvaras hos generaldirektören i ett autentiskt exemplar på frans) språket. b) Den engelska versionen av de texter som anges under a) skall upprättas av den i artikel omnämnda expert kommittén snarast möjligt efter det att denna text trätt i kraft. Det autentiska exemplaret skall förvaras hos generaldirektören. c) De ändringar och tillägg som avses under 3.iii) skall förvaras hos generaldirektören i e autentiskt exemplar på engelska och franska språken. 6. Officiella texter till klassificeringen på arabiska, tyska, italienska, portugisiska, ryska och spanska språken samt andra språk som den i artikel 5 avsedda församlingen kan komma att föreskriv skall upprättas av generaldirektören i samråd med berörda regeringar, antingen på grundval av e översättning som föreslås av dessa regeringar eller genom någon annan metod som inte får ekonomiska återverkningar i den särskilda unionens budget eller för organisationens del. 7. Den alfabetiska förteckningen skall vid varje angivelse av vara eller tjänst ange en nummeruppgift, som är speciell för det officiella språk på vilket förteckningen är upprättad jämte i) såvitt angår den engelskspråkiga versionen av den alfabetiska förteckningen, den nummeruppgift som anges för samma vara eller tjänst i den franskspråkiga versionen, och vice versa. ii) om en alfabetisk förteckning upprättas på grund av föreskrift enligt 6 ovan, den nummeruppgift som anges för samma vara eller tjänst i antingen den engelskspråkig; eller den franskspråkiga alfabetiska förteckningen. Artikel 2 Klassificeringens rättsliga betydelse och användning 1. Med förbehåll för de förpliktelser som följer av denna överenskommelse skall klassificeringen ha den verkan som tilläggs den av varje land inom den särskilda unionen. Klassificeringen skall sålunda icke binda dessa länder vare sig i fråga om bedömandet av märkes skyddsomfång eller såvitt avser erkännande av servicemärken. 2. Varje land inom den särskilda unionen har rätt att tillämpa klassificeringen som huvudsystem eller som kompletterande system. 3. De behöriga myndigheterna i den särskilda unionens länder skall i officiella bevis och kungörelser om varumärkesregistrering ange numren på de klasser i klassificeringen som de varor och tjänster tillhör, för vilka märket är registrerat. 4. Den omständigheten att en benämning förekommer i den alfabetiska förteckningen påverkar icke på något sätt de rättigheter som kan bestå till benämningen. (x)

15 Niceöverenskommelsen Artikel 3 Expertkommitté 1. En expertkommitté skall inrättas i vilken varje land inom den särskilda unionen skall vara representerat. 2.a) Generaldirektören kan, och på expertkommitténs anmodan skall, inbjuda länder som ej tillhör den särskilda unionen men som är medlemmar av organisationen eller anslutna till Pariskonventionen för skydd för den industriella äganderätten, att låta sig representeras genom observatörer vid expertkommitténs sammanträden. b) Generaldirektören skall inbjuda mellanstatliga organisationer med särskild inriktning på varumärkesområdet och av vilkas medlemsländer åtminstone ett tillhör den särskilda unionen att låta sig representeras genom observatörer vid expertkommitténs sammanträden. c) Generaldirektören kan, och på expertkommitténs anmodan skall, inbjuda representanter för andra mellanstatliga organisationer och internationella icke statliga organisationer att deltaga i överläggningar som intresserar dem. 3. Expertkommittén skall i) besluta om ändringar i klassificeringen; ii) tillställa medlemsländerna i den särskilda unionen rekommendationer i syfte att underlätta klassificeringens användning och främja dess enhetliga tillämpning; iii) vidtaga alla andra åtgärder som, utan att medföra ekonomiska återverkningar i den särskilda unionens budget eller för organisationens del, bidrar till att underlätta klassificeringens tillämpning i utvecklingsländerna; iv) äga rätt att upprätta underkommittéer och arbetsgrupper. 4. Expertkommittén antar själv sina procedurregler. Reglerna skall ge möjlighet för sådana mellanstatliga organisationer som avses under 2.b) och som anses kunna väsentligt bidraga till klassificeringens utveckling att deltaga i underkommittéers och arbetsgruppers sammanträden. 5. Förslag till ändringar i klassificeringen kan framläggas av behörig myndighet i varje land tillhörande den särskilda unionen, av den internationella byrån, av mellanstatlig organisation som är företrädd i expertkommittén enligt vad som sägs i 2.b) och av annat land eller annan organisation som av expertkommittén särskilt inbjudes att framlägga sådana förslag. Förslagen tillställes den internationella byrån, som skall hänskjuta dem till expertkommitténs medlemmar och till observatörerna senast två månader innan expertkommittén samlas för att behandla förslagen. 6. Varje land tillhörande den särskilda unionen har en röst. 7.a) Utom i det fall som anges nedan under b) fattas expertkommitténs beslut med enkel majoritet av de till den särskilda unionen hörande länder som är närvarande och röstar. b) Beslut, som gäller antagande av sådan ändring i klassificeringen som innebär att vara eller tjänst flyttas från en klass till en annan eller att ny klass upprättas, kräver fyra femtedels majoritet av de till den särskilda unionen hörande länder som är närvarande och röstar. c) De under 4. omnämnda procedurreglerna skall föreskriva att ändringar i klassificeringen som regel skall antagas och sättas i tillämpning med periodiska tidsintervall. Längden av varje sådant intervall beslutas av expertkommittén. 8. Nedlagd röst betraktas icke såsom angiven. (xi)

16 Niceöverenskommelsen Artikel 4 Meddelanden, ikraftträdande och publicering av ändringar och tillägg 1. Av expertkommittén beslutade ändringar samt expertkommitténs rekommendationer av den internationella byrån meddelas de behöriga myndigheterna i den särskilda unionens medlemsländer. Ändring som innebär att en vara eller tjänst flyttas från en tjänst till en annan eller att en ny klass upprättas träder i kraft sex månader efter det att meddelandet avsänts. Andra ändringar träder i kraft vid den tidpunkt som bestäms av expertkommittén när ändringarna beslutas. 2. Den internationella byrån skall med klassificeringen införliva de ändringar som har trätt i kraft. Tillkännagivanden om dessa ändringar skall införlivas i sådana tidskrifter om den i artikel 5 avsedda församlingen bestämmer. Artikel 5 Den särskilda unionens församling 1.a) Den särskilda unionen har en församling bestående av de länder som har ratificerat eller anslutit sig till denna akt. b) Varje lands regering skall företrädas av ett ombud, som kan bistås av biträdande ombud rådgivare och sakkunniga. c) Kostnaderna för varje delegation skall bäras av den regering som utsett delegationen. 2.a) med förbehåll för bestämmelserna i artiklarna 3 och 4 skall församlingen i) behandla alla frågor rörande vidmakthållandet och utvecklingen av den särskilda unionen samt angående tillämpningen av denna överenskommelse; ii) ge anvisningar åt den internationella byrån rörande förberedande av revisionskonferens varvid vederbörlig hänsyn skall tagas till de synpunkter som framlägges av de länder tillhörande den särskilda unionen vilka icke har ratificerat eller anslutit sig till denna akt iii) granska och godkänna de verksamhetsberättelser som avges av generaldirektören ävensom hans åtgärder med avseende på den särskilda unionen samt ge honom alla erforderliga instruktioner i frågor som faller inom den särskilda unionens verksamhetsområde; iv) fastställa den särskilda unionens program och antaga dess tvåårsbudget samt godkänna dess räkenskaper; v) antaga den särskilda unionens räkenskapsreglemente; vi) upprätta, utöver den i artikel 3 nämnda expertkommittén, de övriga expertkommittéer och de arbetsgrupper som den anser ändamålsenliga för genomförandet av den särskilda unionens syften; vii) bestämma vilka länder som icke är medlemmar av den särskilda unionen och vilka mellanstatliga och internationella icke statliga organisationer som skall få vara närvarande som observatörer vid församlingens möten; viii) antaga ändringar i artiklarna 5-8; ix) utföra sådana andra uppgifter och åligganden som följer av bestämmelserna i denna överenskommelse. (xii)

17 Niceöverenskommelsen b) I frågor av intresse även för andra av organisationens administrerade unioner skall församlingen fatta beslut efter att ha rådfört med sig med organisationens samordningskommitté. 3.a) Varje land som är medlem skall ha en röst. b) Församlingen är beslutsmässig när hälften av antalet länder som är medlemmar av församlingen är närvarande. c) Utan hinder av vad i b) sägs får församlingen fatta beslut, om vid något möte antalet företrädda länder är mindre än hälften men utgör en tredjedel eller mer av församlingens medlemsländer; med undantag för beslut i församlingens egna procedurfrågor blir beslut i sådant fall gällande endast om nedan angivna villkor uppfylls. Den internationella byrån skall meddela de av församlingens medlemsländer som ej var företrädda vid mötet beslut och inbjuda dem att skriftligen inom tre månader från meddelandets datum avge sin röst eller meddela att de avstår från att rösta. Om vid utgången av tidsfristen antalet länder, som sålunda avgivit sin röst eller avstått från att rösta, uppgår till minst det antal som fattades för att nå beslutsmässigt antal vid mötet och den erforderliga majoriteten alltjämt består, blir beslutet gällande. d) Med förbehåll för bestämmelserna i artikel 8 mom. 2. fordras för beslut av församlingen två tredjedels majoritet av avgivna röster. e) Nedlagd röst betraktas såsom icke avgiven. f) Ett ombud äger företräda och rösta för endast ett land. g) Länder tillhörande den särskilda unionen, vilka ej är medlemmar av församlingen, äger deltaga i församlingsmötena som observatörer. 4.a) Församlingen skall sammanträda till ordinarie möte en gång vart tredje kalenderår på kallelse av generaldirektören och vid samma tidpunkt och på samma plats som organisationens generalförsamling, om ej särskilda skäl föranleder annat. b) Församlingen skall på kallelse sammanträda till extra ordinarie möte på begäran av en fjärdedel av församlingens medlemsländer. c) Generaldirektören uppgör dagordningen för varje möte. 5. Församlingen antar själv sina procedurregler. Artikel 6 Den internationella byrån l.a) Den särskilda unionens förvaltningsåligganden skall utföras av den internationella byrån. b) Den internationella byrån skall särskilt förbereda de möten som hålles av församlingen, expertkommittén och de övriga expert- och arbetsgrupper som församlingen eller expertkommittén tillsätter ävensom utgöra sekretariat för alla dessa organ. c) Generaldirektören skall vara den särskilda unionens högste verkställande tjänsteman och företräda den särskilda unionen. 2. Generaldirektören och varje av honom därtill utsedd sekretariatstjänsteman skall utan rösträtt deltaga i alla möten, som hålles av församlingen, expertkommittén och de övriga expert- och arbetsgrupper som församlingen eller expertkommittén tillsätter. Generaldirektören eller en av honom utsedd tjänsteman skall såsom tjänsteåliggande vara dessa organs sekreterare. (xiii)

18 Niceöverenskommelsen 3.a) Den internationella byrån skall i enlighet med församlingens anvisningar förbereda konferenser rörande revision av andra bestämmelser i överenskommelsen än artiklarna 5-8. b) Den internationella byrån äger rådföra sig med mellanstatliga organisationer och internationella icke statliga organisationer vid förberedandet av revisionskonferenser. c) Generaldirektören och av honom därtill utsedda personer skall utan rösträtt deltaga överläggningarna vid dessa konferenser. 4. Den internationella byrån skall utföra alla andra uppgifter som tilldelas den. Artikel 7 Ekonomi l.a) Den särskilda unionen skall ha en budget. b) Den särskilda unionens budget skall upptaga den särskilda unionens egna inkomster och utgifter, dess bidrag till unionernas gemensamma utgiftsbudget och i förekommande fall det belopp som ställts till förfogande för budgeten för organisationen. c) Utgifter, som ej uteslutande kan hänföras till den särskilda unionen utan även till en eller flera andra unioner som administreras av organisationen, skall anses som gemensamma för unionerna. Den särskilda unionens andel i sådana gemensamma utgifter skall vara proportionell till det intresse som dessa utgifter har för den särskilda unionen. 2. Den särskilda unionens budget skall upprättas med vederbörlig hänsyn till kraven på samordning med budgetarna för de övriga unioner som administreras av organisationen. 3. Den särskilda unionens budget finansieras genom följande inkomster: i) bidrag från de länder som är medlemmar av den särskilda unionen; ii) avgifter och pålagor som uttages för tjänster utförda av den internationella byrån för den särskilda unionens räkning; iii) försäljningsinkomster av eller royalties från den internationella byråns tryckta skrifter rörande den särskilda unionen; iv) gåvor, legat och subventioner; v) hyror, räntor och diverse andra inkomster. 4.a) Varje land tillhörande den särskilda unionen skall för bestämmande av det bidrag det skall betala enligt 3.i) tillhöra den klass till vilken landet hänförts såvitt angår Parisunionen för skydd av den industriella äganderätten och skall betala sitt årliga bidrag på grundval av det antal enheter som fastställts för denna klass i Parisunionen. b) Det årliga bidrag som varje land tillhörande den särskilda unionen har att utgiva skall utgöras av ett belopp, som står i samma proportion till det sammanlagda med vilket alla länder bidrar till den särskilda unionens årliga budget som antalet av dess enheter står i förhållande till det sammanlagda antalet av alla bidragsgivande länders enheter. c) Bidragen förfaller till betalning den l januari varje år. (xiv)

19 Niceöverenskommelsen d) Ett land, som ej i tid betalat sina bidrag, får ej utöva rösträtt i något av den särskilda unionens organ, om det oguldna beloppet motsvarar eller överstiger summan av de bidrag som är förfallna till betalning från landet i fråga för de föregående två hela åren. Emellertid kan varje sådant organ tillåta ett dylikt land att fortsätta att utöva sin rösträtt i organet i fråga, om och så länge det är övertygat om att betalningsdröjsmålet härrör från utomordentliga och oundvikliga omständigheter. e) Om budgeten ej antages före början av en ny finansieringsperiod, skall budgeten vara på samma nivå som föregående årsbudget i enlighet med räkenskapsreglementets bestämmelser. 5. Storleken av avgifter och arvoden som uttages för tjänster som lämnas av den internationella byrån för den särskilda unionens räkning fastställes av generaldirektören, som lämnar en redogörelse härför till församlingen. 6.a) Den särskilda unionen skall ha en kapitalfond, som skall bildas genom en engångsinbetalning av varje land tillhörande den särskilda unionen. Om fonden blir otillräcklig, skall församlingen besluta om en ökning av densamma. b) Storleken av varje lands första inbetalning till denna fond eller av viss andel i en ökning av fonden skall stå i viss proportion till landets bidrag för det år fonden bildas eller beslut om ökning fattas. c) Proportionen och betalningssättet skall fastställas av församlingen på förslag av generaldirektören och efter att den rådfört sig med organisationens samordningskommitté. 7.a) I det avtal (headquarters agreement) som organisationen sluter med det land inom vars område organisationen har sitt säte skall bestämmas att, om kapitalfonden blir otillräcklig, landet, skall bevilja förskott. Storleken av dessa förskott och villkoren för deras beviljande skall göras till föremål för särskilda överenskommelser i varje särskilt fall mellan landet och organisationen. b) Det land som avses under a) och organisationen skall båda äga rätt att uppsäga skyldigheten att bevilja förskott, vilket skall ske skriftligen. Uppsägning skall bli gällande tre år efter utgången av det år under vilket uppsägningen meddelades. 8. Revision av räkenskaperna skall verkställas av ett eller flera av de länder som tillhör den särskilda unionen eller utifrån tillkallade revisorer på sätt som föreskrives i räkenskapsreglementet. Revisorerna skall efter eget samtycke utses av församlingen. Artikel 8 Ändring av artiklarna Förslag till ändring av artiklarna 5, 6, 7 och förevarande artikel kan framläggas av varje land som är medlem av församlingen eller av generaldirektören. Förslagen skall av generaldirektören meddelas de länder som är medlemmar av församlingen minst sex månader innan de skall behandlas av församlingen. 2. Ändringar av de artiklar som namnes under l. skall antagas av församlingen. Antagandet kräver tre fjärdedelar av avgivna röster; dock kräver varje ändring av artikel 5 och av förevarande artikel fyra femtedelar av de avgivna rösterna. (xv)

20 Niceöverenskommelsen 3. Varje ändring av de artiklar som avses under l. Skall träda i kraft en månad efter skriftligt meddelande om godkännande av ändringen, verkställd i enlighet med varje konstitutionella förfarande, har mottagits av generaldirektören från tre fjärdedelar av de länder var medlemmar av församlingen vid den tidpunkt ändringen antogs av denna. Varje sålunda godkänd ändring skall binda alla länder som är medlemmar av församlingen vid den tidpunkt ändringen i kraft eller vilka blir medlemmar därav vid en senare tidpunkt. Dock skall ändring som i finansiella åtagandena för den särskilda unionens medlemsländer endast binda de länder s lämnat meddelande om att de godkänt ändringen i fråga. Artikel 9 Ratificering och anslutning; ikraftträdande \. Varje land tillhörande den särskilda unionen, vilket undertecknat denna akt, kan ratificera den, och varje sådant land, som ej undertecknat akten, kan ansluta sig till den. 2. Varje land, som står utanför den särskilda unionen men är anslutet till Pariskonvention skydd av den industriella äganderätten, kan ansluta sig till förevarande akt och därigenom bli medlem av den särskilda unionen. 3. Ratifikations- och anslutningsinstrument skall deponeras hos generaldirektören. 4.a) Denna akt träder i kraft tre månader efter det att nedan angivna två villkor uppfyllts, nämligen i) att sex eller flera länder har deponerat sina ratifikations- eller anslutningsinstrument; ii) att minst tre av dessa länder är länder, som tillhör den särskilda unionen vid den tidpunkt då denna akt först hålls öppen för undertecknande. b) Ikraftträdandet enligt a) gäller för de länder som deponerat sina ratifikations- eller anslutningsinstrument minst tre månader dessförinnan. c) Beträffande annat land än sådant som avses under b) träder denna akt i kraft tre mån efter det att landets ratificering eller anslutning tillkännagivits av generaldirektören, såvida icke en senare tidpunkt angivits i ratifikations- eller anslutningsinstrumentet. I så fall träder denna akt ikraft i förhållande till det landet vid den sålunda angivna tidpunkten. 5. Ratifikation eller anslutning medför automatiskt att godkännande av alla bestämmelser tillträde till alla förmåner i förevarande akt. 6. Sedan förevarande akt trätt i kraft, kan ett land icke ansluta sig till en tidigare akt av denna överenskommelse. Artikel 10 Giltighetstid Denna överenskommelse har samma giltighetstid som Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten. (xvi)

21 Niceöverenskommelsen Artikel 11 Revision 1. Denna överenskommelse kan tid efter annan revideras av en konferens med den särskilda unionens medlemsländer. 2. Församlingen beslutar om sammankallande av revisionskonferens. 3. Artiklarna 5-8 kan ändras antingen av en revisionskonferens eller enligt artikel 8. Artikel 12 Uppsägning 1. Varje land kan säga upp denna akt genom meddelande ställt till generaldirektören. Sådan uppsägning innebär även uppsägning av den eller de tidigare akter av denna överenskommelse som det uppsägande landet har ratificerat eller anslutit sig till och den får verkan endast med avseende på detta land. För övriga länder tillhörande den särskilda unionen förblir överenskommelsen i kraft. 2. Uppsägning träder i kraft ett år efter den dag då generaldirektören mottagit meddelandet. 3. Rätten till uppsägning enligt denna artikel får icke utövas av något land förrän efter fem år räknat från den dag då landet blev medlem av den särskilda unionen. Artikel 13 Hänvisning till artikel 24 av Pariskonventionen Bestämmelserna i artikel 24 av 1967 års Stockholmstext av Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten skall vara tillämpliga på denna överenskommelse. Om bestämmelserna framdeles ändras, skall den senaste ändrade lydelsen av bestämmelserna vara tillämplig på denna överenskommelse i fråga om de till den särskilda unionen hörande länder som är bundna av sagda lydelse. Artikel 14 Undertecknande; språk; deponering; meddelanden a) Denna akt skall undertecknas i ett enda originalexemplar på engelska och franska språken, vars båda texter skall äga lika vitsord. Originalexemplaret av akten skall deponeras hos generaldirektören. b) Generaldirektören skall efter samråd med berörda regeringar och inom två månader från dagen för undertecknandet av denna akt, upprätta officiella texter av denna akt på två andra språk, ryska och spanska, varpå - jämte de språk som nämns under a) - autentiska texter av konventionen om upprättande av Världsorganisationen för intellektuell äganderätt avfattas och undertecknas. (xvii)

22 Niceöverenskommelsen c) Generaldirektören skall efter samråd med berörda regeringar upprätta officielle denna akt på arabiska, tyska, italienska och portugisiska språken samt de andra språk som förekommer. 2. Denna akt skall hållas öppen för undertecknande till och med den 31 december a) Generaldirektören skall översända två av honom bestyrkta kopior av den undertecknade texten till denna akt till regeringen i varje land tillhörande den särskilda unionen och på begäran även till regeringen i varje annat land. b) Generaldirektören skall översända två av honom bestyrkta kopior av alla ändringar i denna akt till regeringen i varje land tillhörande den särskilda unionen och på begäran även till regeringen i varje annat land. 4. Generaldirektören skall låta registrera denna akt hos Förenta Nationernas sekretariat. 5. Generaldirektören skall underrätta regeringarna i alla länder som är anslutna till Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten om i) undertecknande enligt l. ovan; ii) deponering av ratifikations- eller anslutningsinstrument enligt artikel 9 mom. 3; iii) tidpunkten för ikraftträdande av denna akt enligt artikel 9 mom. 4.a); iv) godkännande av ändringar i denna akt enligt artikel 8 mom. 3; v) tidpunkter för ikraftträdandet av sådana ändringar; vi) uppsägningar som mottagits enligt artikel 12. * * * (xviii)

23 Protokoll till Madridöverenskommelsen (utdrag) PROTOKOLL TILL MADRIDÖVERENSKOMMELSEN OM DEN INTERNATIONELLA REGISTRERINGEN AV VARUMÄRKEN 1 antaget i Madrid den 27 juni 1989 (utdrag) Artikel 3 Internationell ansökan 2. Sökanden skall ange de varor och tjänster för vilka skydd för märket begärs, och vidare, om möjligt, motsvarande klass eller klasser enligt klassificeringen i Niceöverenskommelsen om den internationella klassificeringen av varor och tjänster för registrering av varumärken. Om sökanden inte lämnar någon sådan uppgift, skall den internationella byrån klassificera varorna och tjänsterna i de tillämpliga klasserna enligt den nämnda klassificeringen. Den uppgift om klasser som lämnas av sökanden skall kontrolleras av den internationella byrån vilken skall utöva denna kontroll i samråd med den ursprungliga varumärkesmyndigheten. I fall av oenighet mellan den nämnda myndigheten och den internationella byrån skall den senares uppfattning ha företräde. Artikel 4 Verkan av en internationell registrering 1.a) Från den dag då en registrering eller ett införande i registret har skett enligt bestämmelserna i artiklarna 3 och 3ter, skall skyddet för märket beträffande var och en av de avtalsslutande parterna vara detsamma som om skydd för märket hade begärts direkt hos denna avtalsslutande parts varumärkesmyndighet. Om ingen underrättelse om vägrat skydd har meddelats till den internationella byrån i enlighet med artikel 5(1) och (2) eller om ett beslut om vägrat skydd, som har meddelats i enlighet med den nämnda artikeln, därefter har upphävts, skall skyddet för märket beträffande den avtalsslutande parten från nämnda datum vara detsamma som om märket hade registrerats av den avtalsslutande partens varumärkesmyndighet. b) Angivande av klasser för varor och tjänster som föreskrivs i artikel 3 skall inte vara bindande för de avtalsslutande parterna i vad angår omfattningen av skyddet för märket. 1 Följande länder hade tillträtt Madridprotokollet den 31 januari 2006: Albanien, Antigua och Barbuda, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Bahrain, Belgien, Bhutan, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cuba, Cypern, Danmark, Estland, EU, Finland, Frankrike, Georgien, Grekland, Island, Iran, Irland, Italien, Japan, Kenya, Kina, Korea (Demokratiska folkrepubliken), Kroatien, Kirgizistan, Lesotho, Lettland, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Marocko, Monaco, Mongoliet, Moldavien, Moçambique, Namibia, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Republiken Korea, Rumänien, Ryssland, San Marino, Schweiz, Serbien och Montenegro, Sierra Leone, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sudan, Sverige, Swaziland, Syrien, Tjeckiska republiken, Turkiet, Turkmenistan, Tyskland, Ukraina, Ungern, USA, Vitryssland, Österrike (71) (xix)

24 Protokoll till Madridöverenskommelsen (utdrag) Artikel 5 Vägran och ogiltigförklaring av verkan av internationell registrering beträffande vissa avtalsslutande parter 1. Om en tillämplig lag så tillåter, skall en föredragande parts varumärkesmyndighet, vilken har erhållit meddelande från den internationella byrån om utsträckning enligt artikel 3ter 1) eller 2) till den avtalsslutande parten av det skydd som följer av den internationella registreringen ha rätt att, genom en underrättelse om vägrat skydd, förklara att skydd inte kan ges hos den avtalsslutande parten av det märke som är föremål för en sådan utsträckning. Vägrat skydd får grundas endast på sådana skäl som enligt Pariskonventionen för industriellt rättsskydd skulle tillämpas om en ansökan om registrering av märket hade gjorts direkt hos den varumärkesmyndighet som lämnar underrättelse om vägrat skydd. Dock får inte skydd, ens delvis, vägras bara därför att den tillämpliga lagstiftningen tillåter registrering endast i begränsat antal klasser eller för ett begränsat antal varor eller tjänster. Artikel 8 Avgifter för internationell ansökan och registrering 2. Registrering av ett märke hos den internationella byrån förutsätter betalning i förskott av en internationell avgift som, med förbehåll för bestämmelserna i stycke 7.a), skall innefatta i) en grundavgift, ii) en tilläggsavgift för varje klass i den internationella klassificeringen, utöver tre, inom vilka de varor och tjänster innefattas för vilka märket skall gälla, iii) en kompletterande avgift för varje begäran om utsträckning av skyddet enligt artikel 3ter 3. Den tilläggsavgift som anges i stycke 2.ii) får dock, utan att det påverkar dagen för den internationella registreringen, betalas inom den tid som anges i tillämpningsföreskrifterna i fall då antalet klasser för varor och tjänster bestäms eller ifrågasätts av den internationella byrån. Om tilläggsavgiften inte har betalats vid utgången av den nämnda tiden eller om förteckningen av varor eller tjänster inte har blivit begränsad av sökanden till den begärda omfattningen, skall den internationella ansökan anses som inte fullföljd. Artikel 9 Anteckning om ändring av innehavet av den internationella registreringen På begäran av den person i vars namn den internationella registreringen står eller på begäran av en berörd varumärkesmyndighet, antingen ex officio eller på begäran av en berörd person, skall den internationella byrån i det internationella registret anteckna ändringar i innehavet av den internationella registreringen i vad angår alla eller vissa av de avtalsslutande parter på vars områden den nämnda registreringen har verkan och i fråga om alla eller vissa av de varor och tjänster som anges i registreringen, förutsatt att den nye innehavaren är en person som enligt artikel 2(1) är behörig att göra en internationell ansökan. (xx)

25 N I C E K L A S S I F I C E R I N G

26

27 Niceklassificeringen () - Klasslista med förklaringar HANDLEDNING 1. Klassrubrikerna visar på ett översiktligt sätt de områden till vilka varorna och tjänsterna princip tillhör. 2. För att fastställa korrekt klass för varje enskild vara eller tjänst, måste klasslistan med förklaringar användas. Om en vara eller tjänst inte kan klassificeras med hjälp av klasslistan, förklaringarna eller den alfabetiska listan, så anger de allmänna anmärkningarna (se sidan 3) de principer som ska tillämpas. 3. Varje sida i den alfabetiska listan ordnad klassvis består av en spalt med tre kolumner. den första kolumnen: anger varans eller tjänstens svenska positionsnummer 1 ; den andra kolumnen: anger varan eller tjänsten; den tredje kolumnen: anger varans eller tjänstens basnummer Notera att en vara eller tjänst kan förekomma på fler än ett ställe i den alfabetiska listan, varan eller tjänsten finns under flera uppslagsord, s.k. korsreferens. 5. Det faktum att ett uppslagsord kan förekomma under en viss klass i den alfabetiska listan utesluter inte att samma uppslagsord kan förekomma även i andra klasser (som omfattar andra varor eller tjänster). Avgörande är hur varan eller tjänsten har preciserats. I sådana fall, är uppslagsordet (exempelvis kläder, färg) markerad med en asterisk i den alfabetiska listan. 6. I den alfabetiska listan är ett uttryck inom parentes, i de flesta fallen, avsett att mer exakt definiera den föregående texten. Anledningen är att texten är för mångtydig eller för obestämd för klassificering. 7. Se engelska klasslistan. Ej relevant för den svenska klasslistan. 8. Det rekommenderas att de uppslagsord som finns i klasslistan används i varu- och tjänsteförteckningar för att undvika obestämda och allmänna uttryck. 9. Det faktum att en vara eller tjänst finns som uppslagsord i den alfabetiska listan, är inte bindande för den nationella myndigheten vid bedömningen huruvida märket kan registreras för sökt vara eller tjänst (artikel 2(1)). 1 Positionsnumret för en vara eller tjänst är specifik för varje språkversion av klassificeringen. Basnumret är detsamma för varje språkversion som har publicerats av, eller i samarbete med WIPO. Basnumret gör det möjligt för användaren att finna motsvarande vara eller tjänst i den alfabetiska listan på annat språk. I

28 Niceklassificeringen () - Klasslista med förklaringar ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR Klassrubrikerna ger en generell hänvisning till de områden som varorna eller tjänsterna tillhör. Den alfabetiska listan ska därför konsulteras för en säker klassificering av varje enskild vara eller tjänst. VAROR Om en vara inte kan klassificeras med hjälp av klassrubrikerna, klasslistans förklaringar eller den alfabetiska listan ska följande principer tillämpas: (a) En färdig vara klassificeras efter sin funktion eller sitt ändamål. Om varans funktion eller ändamål inte finns bland klassrubrikerna så klassificeras varan i analogi med jämförbara varor i den alfabetiska listan. Finns inga jämförbara varor, klassificeras varan efter det material den består av eller varans användningsområde. (b) En färdig vara med flera funktioner och ändamål, exempelvis en klockradio, kan klassificeras i enlighet med alla de klasser som motsvarar någon av dess funktioner eller ändamål. (c) Råvaror, obearbetade eller delvis bearbetade, klassificeras efter det material de består av. (d) Varor som ska utgöra en del av annan produkt, klassificeras som huvudvaran endast om varan inte kan användas för annat ändamål. I alla andra fall gäller (a). (e) Varor, färdigbearbetade eller inte, som tillverkas av sammansatta material, klassificeras efter det mest framträdande materialet. (f) Förvaringsartiklar som är anpassade till den produkt de ska innehålla klassificeras som produkten. TJÄNSTER Om en tjänst inte kan klassificeras med hjälp av klassrubrikerna, klasslistans förklaringar eller den alfabetiska listan så ska följande principer tillämpas. (a) En tjänst klassificeras efter de verksamhetsgrenar som anges i tjänsteklassernas rubriker och i klasslistans förklaringar eller i analogi med jämförbara tjänster i den alfabetiska listan. (b) Uthyrningstjänster klassificeras i samma klasser som de tjänster de uthyrda föremålen används för (exempelvis uthyrning av telefoner, klass 38). Leasingtjänster likställs med uthyrningstjänster och ska därför klassificeras på samma sätt, hyrköpsfinansiering klassificeras dock i klass 36 som en finansiell tjänst. (c) Tjänster som avser rådgivning, information eller konsultation klassificeras principiellt i samma klasser som de tjänster som stämmer överens med innehållet av rådgivningen, informationen eller konsultationen, exempelvis transportkonsultation (klass 39), konsulttjänster avseende företagsledning (klass 35), finansiella konsultationstjänster (klass 36), skönhetskonsultation (klass 44). Rådgivningen, informationen eller konsultationen via elektroniska hjälpmedel (exempelvis telefoner, datorer) påverkar inte klassningen av dessa tjänster. (d) Tjänster som utförs inom ramen för franchising klassificeras principiellt i samma klass som de detaljerade tjänsterna som upplåts av en franchisegivare (t.ex. företagsrådgivning relaterad till franchising (klass 35), finansiella tjänster relaterade till franchising (klass 36), juridiska tjänster relaterade till franchising (klass 45). II

29 Niceklassificeringen () Klasslista med förklaringar KLASSRUBRIKER VAROR Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5 Klass 6 Klass 7 Klass 8 Klass 9 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser, obearbetade plaster; gödsel, kemiska sammansättningar för eldsläckning; kemiska preparat för härdning och lödning, kemiska ämnen för konservering av livsmedel; garvämnen; bindemedel för industriell användning. Målarfärger, fernissor och lacker; rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp på trä; färgämnen; betningsmedel; obearbetade naturhartser; metaller i folie- och pulverform för målare, dekoratörer, tryckare och konstnärer. Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skuroch slipmedel; icke-medicinska tvålar; parfymer, eteriska oljor, icke-medicinsk kosmetik, icke-medicinska hårvårdspreparat; icke-medicinska tandpulver, -krämer och - pastor. Industriella oljor och fetter; smörjmedel och -ämnen; dammabsorberande-, -fuktande och -bindande medel; bränslen (inklusive bensin och motorsprit) och belysningsmedel; ljus och vekar för belysning. Farmaceutiska och veterinära preparat; hygieniska preparat för medicinska ändamål; dietiska livsmedel och dietiska substanser anpassade för medicinskt eller veterinärt bruk, spädbarnsmat; dietiska tillskott för människor och djur; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial; dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel. Oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material av metall för järnvägsspår; icke-elektriska kablar och metalltrådar; små smidesvaror av järn och metall; rör av metall; kassaskåp; artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; malmer. Maskiner och maskinverktyg; motorer (dock ej för fordon); maskinkopplings- och transmissionsdelar (dock ej för fordon); jordbruksredskap (andra än handredskap); äggkläckningsmaskiner. Handdrivna verktyg och handredskap; knivsmidesvaror, bestick; blanka vapen; rakhyvlar och -apparater. Vetenskapliga, nautiska, lantmäteri, besiktning, fotografiska, kinematografiska, optiska, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning apparater och instrument; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara minnesskivor; CD-skivor, DVD:s och andra digitala inspelningsbara media; mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; III

30 Niceklassificeringen () Klasslista med förklaringar databehandlingsutrustningar, datorer; mjukvaror; eldsläckningsapparater. Klass 10 Klass 11 Klass 12 Klass 13 Klass 14 Klass 15 Klass 16 Klass 17 Klass 18 Klass 19 Klass 20 Klass 21 Klass 22 Kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument; konstgjorda lemmar, ögon och tänder; ortopediska artiklar, suturmaterial. Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål. Fordon och farkoster; fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten. Eldvapen, ammunition och projektiler; sprängämnen; fyrverkeripjäser. Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; smycken, ädelstenar, ur och tidmätningsinstrument. Musikinstrument. Papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer. Gummi, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer, samt artiklar gjorda av dessa material, ej ingående i andra klasser; plast i halvfabrikat; tätnings-, packnings- och isoleringsmaterial; flexibla ledningar och rör, ej av metall. Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälsskinn; koffertar och resväskor; paraplyer och parasoller; promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror. Byggnadsmaterial (ej av metall); styva rör (ej av metall) för byggnation; asfalt, tjära och bitumen; flyttbara byggnader (byggnationer), ej av metall; monument, ej av metall. Möbler, speglar, tavelramar; varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast. Redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd; kammar och tvättsvampar; borstar (ej målarpenslar); borstmakerimaterial; artiklar för rengöringsändamål; stålull; obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser. Rep, linor, tåg, snören, nät, tält, markiser, presenningar, segel och säckar (ej ingående i andra klasser); stoppnings-, madrasserings- och vadderingsmaterial (ej av gummi eller plast); obearbetat fibröst textilmaterial. IV

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

Internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken

Internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken Niceklassificering tionde utgåvan, tredje revisionen Internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken Del 1 Lista över varor och tjänster i alfabetisk ordning 2015 INTERNATIONELL

Läs mer

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1 Niceklassificering (10:e utgåvan) KLASSRUBRIKER VAROR Klass 1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser,

Läs mer

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel.

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Information och tjänstespecifika villkor. 3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Månadsavgift 29 kr/mån Tjänsten har ingen

Läs mer

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /..

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.6.2010 KOM(2010)342 slutlig 2010/0189 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. om fastställandet av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

2. Bakgrund och problembeskrivning

2. Bakgrund och problembeskrivning KONSEKVENSUTREDNING FS 1.5-598-15 2015-04-10 2015-119-3807 Konsekvensutredning med anledning av ändrad föreskrift om merkostnadslån för resor vid utlandsstudier 1. Sammanfattning Lånebelopp för resor vid

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Internationellt Prislista BKTV Telefoni Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Albanien 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet Fast telefoni 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Utgåva 1 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Cellip erbjuder två olika företagsabonnemang i olika utföranden. Abonnemangen kombineras eller kan med fördel

Läs mer

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 1 BILAGA 17 AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som en tjänsteinnehavare/arbetstagare

Läs mer

Internationellt Körkort

Internationellt Körkort Sida 1 av 6 Startsida Pressnytt Styrelse Aktiviteter Södra avdelningen Västra avdelningen Östra avdelningen Landsförbund In English Expertråd Förmåner Förarmärken Medlemsansökan Internat. körkort Ladda

Läs mer

Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet

Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet 2013-09-18 1 (6) PM Martin Olsson Serviceenheten Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet Följande är en sammanställning över vad som gäller för tal- och datatrafik i utlandetnär det gäller

Läs mer

Standardprislista Tele2 Företag

Standardprislista Tele2 Företag Standardprislista Tele2 Företag Gäller fr o m 2015-04-29 Innehåll Mobiltelefoni 2 Abonnemang 2 Bredband 4G 2 Tilläggstjänster 3 Extradata 3 Roamingpaket 3 Övriga tilläggstjänster 3 Fasttelefoni via kopparnätet

Läs mer

Ersättning för resekostnader

Ersättning för resekostnader KAD 1 Bilaga 16 AKTA, BILAGA 16 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 mom.1 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som

Läs mer

Utgåva 9. Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2. Abonnemang och månadsavgifter... 12

Utgåva 9. Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2. Abonnemang och månadsavgifter... 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2 Abonnemang och månadsavgifter... 2 Minutavgifter, ordinarie nationella samtal och SMS... 2 Abonnemang och månadsavgifter Cellip

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt konventionen [1151] De fördragsslutande regeringarna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Prislista för mobila företagsabonnemang. cellip mars 2013. Utgåva 6

Prislista för mobila företagsabonnemang. cellip mars 2013. Utgåva 6 Prislista för mobila företagsabonnemang cellip mars 2013 Utgåva 6 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Cellip erbjuder tre olika företagsabonnemang i olika utföranden. Abonnemangen kan med fördel kombineras

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1,

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, Allmänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, 1 20 februari 2014 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10

Läs mer

Registerstudie över svenska medborgare boende utomlands

Registerstudie över svenska medborgare boende utomlands Registerstudie över svenska medborgare boende utomlands Frida Vernersdotter och Maria Solevid [SOM-rapport nr 2014:22] Tabellförteckning Registerstudie över utlandssvenskar... 1 Tabell 1. Utlandsadress...

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Internationella översikter International perspectives

Internationella översikter International perspectives Internationella översikter International perspectives Foto: ina agency Internationella översikter Statistisk årsbok 2013 26 Internationella översikter International perspectives 26.1 Världens befolkningstillväxt...

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Standardprislista Tele2 Business

Standardprislista Tele2 Business Standardprislista Tele2 Business Gäller fr o m 2014-10-01 Innehåll Mobila produkter 2 Mobiltelefoniabonneamang 2 Affärspaket 2 Mobilt bredband 2 Tilläggstjänster 3 Mobilsurf 3 Mersurf 3 Roamingpaket 3

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om reservering för förlustrisker vid export Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 december 2014 1037/2014 Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2015 Utfärdat i Helsingfors den 8 december 2014

Läs mer

Prislista för fast teleanslutning

Prislista för fast teleanslutning Prislista för fast teleanslutning Alla priser är inklusive moms. Angivna priser gäller enligt avtal. Fasta avgifter för anslutning till det fasta telenätet (abonnemangsavgift) faktureras i förskott för

Läs mer

Geogr afi 4-6 grundbok

Geogr afi 4-6 grundbok Geogr afi 4-6 grundbok Jan Wiklund Tomas Torbjörnsson Capensis förlag ab Språkgranskning Elin Herrmann Specialpedagogisk granskning Magnus Persgården Värdefulla synpunkter på innehållet Oskar Anderzén,

Läs mer

Blanketter Kontaktuppgifter

Blanketter Kontaktuppgifter Blanketter Kontaktuppgifter Suomeksi English Startsida > Detaljerade skatteanvisningar > Förskottsuppbörd > Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2014 sivu suomeksi page

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

Vad är en ATA-carnet?

Vad är en ATA-carnet? Mässor och yrkesutrustning utanför EU? Använd ATA-carnet för enklare gränspassering! Mariette Gunnarsson Monica Svensson Handelskammaren på 1min Agenda - Vad är en ATA-carnet? - Hur den ska och när kan

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Kursinbjudan och kursanmälan bifogas. Anmälan kan även göras på Arbetsgivarverkets hemsida under rubrikerna Utbildningar, Praktisk information.

Kursinbjudan och kursanmälan bifogas. Anmälan kan även göras på Arbetsgivarverkets hemsida under rubrikerna Utbildningar, Praktisk information. ARBETSGIVARVERKET INFORMERAR 2002-09-16 Jourtelefon för medlemmar: 08-700 14 44 Arbetsgivarverket informerar kan även läsas på vår hemsida: www.arbetsgivarverket.se Box 3267, 103 65 STOCKHOLM (besöksadress

Läs mer

Internationella fördrag

Internationella fördrag Internationella fördrag När Finland sluter ett internationellt avtal (fördrag) som innehåller en bestämmelse vilken står i strid med SjL eller vilken faller inom landskapets behörighet, fordras lagtingets

Läs mer

AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster

AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster rev 20150130 Innehåll AllTele Mobiltjänster AllTele Mobil Tilläggs & Inkluderade tjänster AllTele Övriga tjänster och avgifter AllTele Samtal till utlandet från

Läs mer

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 22 april 2008.

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 22 april 2008. 3Business Start 3Business Bas Röstsamtal och videosamtal inom 3 är gratis Månadsavgift utan mobil (18/24 månaders bindning) 49 kr/mån Månadsavgift utan mobil (18/24 månaders bindning) 99 kr/mån Användning

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

AllTele Företag Prislista

AllTele Företag Prislista AllTele Företag Prislista Innehåll AllTele Mobiltjänster AllTele Mobil äggs & Inkluderade tjänster AllTele Växel AllTele Connection Services AllTele Bredband AllTele IPtelefoni och faxtjänst AllTele Företagsabonnemang

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Rubrik: Internationell upphovsrättsförordning (1994:193)

Rubrik: Internationell upphovsrättsförordning (1994:193) SFS nr: 1994:193 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L3 Rubrik: Internationell upphovsrättsförordning (1994:193) Utfärdad: 1994-04-14 Ändring införd: t.o.m. SFS 2009:1420 1 I denna förordning

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk 1 Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING Dokument 8879 18 oktober 2000 Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk Meddelande Av Europarådets generalsekreterare

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen

Rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen Rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor bilaga I 1 (11) AKTA, bilaga 16: Ersättningar för resekostnader ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som en

Läs mer

PDA NYHETER OCH FÖRÄNDRINGAR I REGELVERKET

PDA NYHETER OCH FÖRÄNDRINGAR I REGELVERKET Daniel Nord, chef Sakpolitik/Ansvarig Icke-spridning PDA NYHETER OCH FÖRÄNDRINGAR I REGELVERKET Innehåll Generella tillstånd Sanktioner Syrien, mänskliga rättigheter Iran, icke-spridning, mänskliga rättigheter

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker vid export * I detta meddelande finns information om schabloner för beräkning av förlustrisker i samband

Läs mer

Annex I Activity Details KA107 2015

Annex I Activity Details KA107 2015 Annex I Activity Details KA107 2015 ENI South 509 258 Studenter ut Studenter in STA STT Bachelor Master PhD Bachelor Master PhD STA ut STA in STT ut STT in Lunds universitet, Egypten 22 105 0 2 1 2 0 0

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Fast telefoni från Telia

Fast telefoni från Telia 1/6 Priserna gäller inkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 nov 2011 med reservation för ändringar. Fakturaavgift E-faktura 1 Pappersfaktura 2 19 kr / faktura Månadsavgift Varierar beroende på om du valt ett

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

KT Cirkulär 21/2013, bilaga 1 (8)

KT Cirkulär 21/2013, bilaga 1 (8) KT Cirkulär 21/2013, bilaga 1 (8) AKTA, bilaga 16 Ersättningar för resekostnader ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För

Läs mer

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje Medan efterlevnadsärenden ofta kan lösas på lokal nivå, tillhandahåller RPM International Inc.:s ( RPM ) jourlinje ett sätt att anonymt rapportera angelägenheter

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2001 Utgiven i Helsingfors den 29 juni 2001 Nr 43 45 INNEHÅLL Nr Sidan 43 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Grundavgift för Ålcom samtalsanslutning Per Månad 3,22 Per 6 mån (motsvarande 2,83 per mån) 16,95

Grundavgift för Ålcom samtalsanslutning Per Månad 3,22 Per 6 mån (motsvarande 2,83 per mån) 16,95 PRISLISTA ÅLANDS TELEKOMMUNIKATION Priser från 01.01.2013 1. Mobiltjänster Inhemska samtalsavgifter (pris euro/min. inkl. 24 % moms) Grundavgift för Ålcom samtalsanslutning Per Månad 3,22 Per 6 mån (motsvarande

Läs mer

2014-12-05 Mats Pergert www.smittskyddstockholm.se. Tuberkulos

2014-12-05 Mats Pergert www.smittskyddstockholm.se. Tuberkulos Tuberkulos Antal fall 2014-12-05 Antal fall av tuberkulos per 100 000 i Sverige och Stockholm mellan 1971 och 2013 40 35 30 25 Stockholms län 20 Sverige 15 10 8,4 5 6,8 0 800 3,5 Somalia Somalia 700 Sverige

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer