THE PORT OF HARGS HAMN. 60º 10 North 18º 29 East UNCTAD LoCode SE HAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "THE PORT OF HARGS HAMN. 60º 10 North 18º 29 East UNCTAD LoCode SE HAN"

Transkript

1 THE PORT OF HARGS HAMN 60º 10 North 18º 29 East UNCTAD LoCode SE HAN

2 Välkommen till Hargs Hamn! 2 Hargs Hamns historia går tillbaka ända till 1600-talet då hamnen började användas som utlastningshamn för stångjärn från Hargs Bruk och för malm från Dannemora gruvor. Malmexporten pågick ända till design of harbours and approach channels port planning permit issues engineering design project management maintenance planning +46 (0) Idag är Hargs Hamn framför allt en bred bulkhamn och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om Stockholm. En hamn som utgör ett logistiskt nav eftersom vi kan knyta samman sjövägs-, lastbils- och järnvägstransporter. En hamn med hög servicegrad och ett väl sammansvetsat team som erbjuder lossning och lastning varje dag dygnet runt, hela året om. Vi är vana vid att hantera stora godsvolymer! Det största fartyg som lastats med malm i Hargs Hamn hade en last på ton malm. Vår specialitet är energiråvaror av alla slag, från stenkol till träpellets. Många olika slags kunder finns på bulksidan, t ex energibolag med intresse för ved, flis och bark. Vi transporterar även fraggskrot från bland annat återvinningsstationer för fragmentering och sortering i Tyskland. Lagringshamn med olika lagringslösningar Dessutom är Hargs Hamn en lagringshamn som erbjuder såväl säsongs- som korttidslagring, inom- eller utomhus och har mycket hög lagringskapacitet. Vi har den största lagringskapaciteten för träpellets i Sverige, vilket innebär att vi kan lagra ton träpellets. Under 2008 tillkommer ytterligare tons lagringskapacitet. Vi lagrar även gods i containrar, till exempel torvbriketter. Hos oss kan du lagra ditt gods så länge du behöver! Expansivt skede Hargs Hamn har mycket god tillgång på mark med utvecklingsytor på m². För närvarande befinner vi oss i ett expansivt skede och ställer löpande i ordning nya ytor för kajer, lagring samt etablering av industrier. Läs mer om det på sid 6! Järnvägshamn Järnvägen från Örbyhus förbi Dannemora gruvor passerar Hargs Hamn på sin väg till Hallsta Pappersbruk. Det finns även moderna faciliteter för tågfärja i Hargs Hamn. Tågfärjetrafik på Finland pågick mellan åren 1989 och RoRohamn RoRotrafiken mellan 1989 och 1997 var omfattande med både lastbilar och tågvagnar och uppgick till över 1 miljon ton årligen. Vi arbetar på att åter etablera linjetrafik och med ökad handel österut tror vi att detta kommer att ske.

3 Welcome to the Port of Hargs hamn! The port of Hargs hamn dates all the way back to the 17 th century, and was initially used as a shipping port for bar iron from the Harg works and ore from the Dannemora mines. The export of ore continued right up until Today, the port of Hargs hamn is above all a broad bulk port, and the nearest general port for bulk traffic north of Stockholm. The port is an important logistics centre, connecting sea, lorry and rail transports. With a high level of service, the port offers discharging and loading every day around the clock, all year round. We are used to handling large volumes of goods! The largest ship ever loaded with ore in the port of Hargs hamn carried a load of tons. Our specialty is energy raw materials of all kinds, from hard coal to wood pellets. On the bulk side we have a large variety of customers, e.g. energy companies with an interest in firewood, fuel chips and bark. We also transport mixed scrap metal from recycling plants, among others, for fragmentation and sorting in Germany. A storage port with various storage solutions The port of Hargs hamn is also a storage port with a very large capacity, offering seasonal storage solutions as well as short-time storage indoors or outdoors. We have Sweden s largest storage capacity for wood pellets we can store tons of pellets. In 2008 we will get an additional storage capacity of tons. We also store material in containers, e.g. peat briquettes. We can store your material as long as you need! A period of expansion The port of Hargs hamn has plenty of land to its disposition, with a development area of m². We are presently in a period of expansion continuously preparing new spaces for quays, storage and the establishing of industries. You can read more about this on page 6! The railway port The railway from Örbyhus passes the port of Hargs hamn, via the Dannemora mines, on its way to Hallsta paper mill. Modern facilities for train ferries are also available in the port of Hargs hamn, and between 1989 and 1997 there was even a train ferry service to Finland. The Ro-Ro port Between 1989 and 1997 there was an extensive Ro-Ro service for lorries and goods wagons, amounting to more than 1 million tons annually. We are working on re-establishing regular services, and with the trade with eastern countries increasing, we believe that this will become a reality. När behov uppstår, - Hyr en hall! NSS Sverige AB 3

4 En flexibel organisation Hamnbolaget har tre anställda, en VD, en driftchef och en hamnarbetare. Tillsammans med våra underentreprenörer och samarbetspartner mlt ab, Pålgård & Söner Kran AB samt Farmartjänst i Östhammar är vi ett tjugotal personer som erbjuder en mängd tjänster. Vi förenar därmed en mindre organisations smidighet med ett större företags resurser. Våra tjänster Lossning och lastning av fartyg Lagring på marklager eller i lagerhall Upplastning/avlastning av gods för vidaretransport Driftuppdrag, övervakning, vägning, rapportering, fraktsedelshantering mm Stuffning av containers. Vi fyller exempelvis torvbriketter i containers för vidare tågtransport Totalåtagande till/från kund eller kundens kund Vill du veta mer om våra tjänster? Kontakta oss! Hamnagent Björsbo Shipping är vår hamnagent som har alla kontakter med fartygen och även är tullombud. Ägarstruktur Hargs Hamn AB ägs till 78% av Östhammars kommun. Hargs Egendom AB och mlt ab äger 11% vardera. A flexible organization The port company has 3 employees: a Managing Director, an Operations Manager and a dock worker. Between our subcontractors and partners mlt ab, Pålgård & Söner Kran AB and Farmartjänst in Östhammar, we are some twenty people offering a number of services. This enables us to combine the flexibility of a smaller organization with the resources of a larger company. Our services Discharging and loading of ships. Storage on land or in warehouses. Loading/unloading of goods for further transport. Operating contracts, supervision, weighing, reporting, management of bills of lading, etc. Stuffing of containers. For example, we fill containers with peat briquettes for further transport by train. Turnkey engagements to/from customer or customer s customer. Want to know more about our services? Contact us! Port agent Our port agent is Björsbo Shipping. They handle all contacts with the ships and are also the customs representative. Ownership structure Östhammar kommun owns 78% of Hargs Hamn AB. Hargs Egendom AB and mlt ab each own 11%. Godshanteringen i hamnen utförs av 4 Åsbyvägen EDSBRO Mellansvenska logistiktransporter AB i samarbete med Hans Bromark Åkeri AB

5 Med anor från vikingatiden Namnet Harg är ett minne från vikingatiden. Det betyder offeraltare eller stenhög. Vikingaskeppen seglade med varor in mot Börstilsåsen där Hargs Bruk senare uppfördes. På 1500-talet anlades tre nya skeppsvarv, däribland Harbovik. Här byggdes bland annat krigsskepp fram till 1580 då varvet lades ned. På Gustav II Adolfs tid levde varvet upp igen men 1623 slogs varvet igen för gott då skeppsbyggandet centraliserades till Stockholm grundades Hargs Bruk av riksamiralen Gustav Otto Stenbock. Här smiddes stångjärn ända till 1921 då bruket övergick till sågverksdrift stod järnvägen klar mellan Dannemora gruvor och Harg och järnmalmen fraktades från gruvorna till Harg för utskeppning bildades Gimo-Österby AB med inriktning på sågverksdrift. Brädgårdsarbetare var det stor efterfrågan på, egnahemsbyggandet tog fart och Hargshamn blomstrade. När depressionen kom på 1930-talet lades dock både sågen och brädgården ned. Krigsåren medförde ett kort uppsving för hamnen då tyskarna köpte järnmalm från Dannemora. Malmtransporterna fortsatte ända till 1992 då Dannemora gruvor stängdes. I slutet av 1980-talet öppnades fraktfärjelinjen Hargshamn Nystad. Den lades dock ned Idag råder det åter liv och rörelse i hamnen. Fraktfartyg kommer och går och hamnen expanderar. An origin deriving from the Viking Age The name Harg dates back to the Viking Age, meaning sacrifi cial altar or heap of stones. The Viking ships arrived with goods, sailing towards the ridge Börstilsåsen where the Harg works later on would be built. In the 16th century, three new shipyards were built. Warships and other kinds of ships were built in Harbovik until 1580, when the shipyard was closed. Under Gustavus II Adolphus, the shipyard was revived. It closed for good in 1623, when the building of ships was centralized to Stockholm. In 1668, the Harg works were established. Bar iron was forged up until 1921 when the works switched over to sawmill operation. In 1876 the railway between the mines of Dannemora and Harg was fi nished, and the iron ore was carried from the mines to Harg for shipment. In 1917, Gimo-Österby AB was established. The new home construction movement took hold Hargshamn prospered. At the time of the Great Depression in the 1930 s, the sawmill and timber yard were closed. During the war years of , the port had a brief upswing, due to the German need for ore. The ore transports continued up until 1992, when the mines of Dannemora were closed. Towards the end of the 1980 s the Hargshamn Nystad freight ferry route opened, although it was closed again in Today, the port is once again busting with activity: cargo ships are coming and leaving, and the port is expanding. HANTERING AV GODSVOLYMER 2007 Sågtimmer och massaved Bränslen ved, fl is, pellets, torv, avfall Bergkross Skrot Vägsalt Övrigt sågade trävaror, gatsten, handelsstål Summering ton ton ton ton ton ton ton FREIGHT VOLUMES HANDLED IN 2007 Saw logs and pulp wood Fuels fi re wood, wood chips, pellets, peat, waste Ungraded crushed rock Scrap metal Road salt Other sawn timber, paving-stones, merchant iron Total tons ton tons tons tons tons tons Företagsetablering och attraktivt boende. Förverkliga dina idéer! VI FÖRFLYTTAR BERG Hamnplanerna i Hargshamn är vårt verk. Berget har vi förädlat till krossmaterial - Sveriges viktigaste byggstenar - som vi levererar både till företag och privatpersoner. Telefon: Läs mer på Ek Förening i Östhammar Vi utför arbeten inom bl.a fastighetsskötsel, industri. Jord och skogsbruk. Vi erbjuder flexibla lösningar enligt kundens önskemål Välkommen med dina förfrågningar till vår verksamhetsledare Gunnar Pettersson Tel Etabl Elinstallationer - Service - Försäljning N. Tullportsgatan 4, Box 24, Östhammar 5

6 6 Vision 2015 Något stort och nytt är på gång i Hargs Hamn. Något spännande. Vi har omfattande planer för hamnens vidare utveckling och ser på framtiden med ljus optimism. Med en fördjupad inseglingsled hoppas vi kunna attrahera även större fartyg. Därför har vi avsatt ca 50 ha mark för hamnens vidare utbyggnad med fler kajer och ökade lagringsmöjligheter. Vi gör även i ordning markytor på mer än 60 ha för att kunna erbjuda industrier med anknytning till hamn- och sjötransporter att etablera sig här. Dessutom finns goda förutsättningar för att Dannemora gruvor återupptar sin verksamhet med utskeppning via Hargs Hamn! Ytterligare utbyggnad av två kajer för fler tilläggsplatser. Fördjupning av farleden från 8,5 till 11 meters djupgående. Utbyggnad av lagerhallar och lagerytor för olika ändamål. Investering i dagvattenrening för att skona miljön. Investering i bandtransportörer från kajen för lossning/utlastning direkt in/ut i lagerhall/upplagsyta för effektivare och miljövänligare hantering av träpellets och flis. Uppförande av cisterner för lagring av biooljor. Återupptagande av linjetrafik med RoRo. Förbättring av väg 288 för säkrare och miljövänligare transporter. Uppgradering av järnvägen från lågtrafikbana till högtrafikbana. Vi har redan nått långt! Miljötillstånd för hantering av tre milj ton gods. Utbyggnad av Stora Kajen under Kajen togs i drift 2004 och är redan förberedd för djupgående fartyg. Två nya lagerhallar blev färdiga under 2007 efter en investering på 10 milj kr. Utsprängningen av hamnområdet för att skapa nya hamnytor är i slutskedet. Under 2008 blir ytterligare 2,5 ha hamnytor klara. Vision 2015 New, big and exciting things are underway for the port of Hargs hamn. We have extensive plans for the further development of the port and face the future with bright optimism. With a deeper entrance fairway, we hope to attract even bigger ships. For this purpose we have reserved approximately 50 ha of land for further development, including more quays and increased storage possibilities. We are also preparing ground areas of more than 60 ha, to be able to offer industries linked to port and sea transports to establish their operations here. In addition, there are great possibilities for the Dannemora mines to resume their shipment activities trough the port of Hargs hamn! Further expansion of 2 quays for additional berthing places. Deepening of the navigation channel from 8.5 to 11 meters. Extension of storage halls and storage areas for various purposes. Investments in surface water cleaning for protection of the environment. Investment in belt conveyors running from the quays, to enable discharging/unloading directly into warehouses/storing places for a more effective and environmentally friendly handling of wood pellets and wood chips. The construction of cisterns for the storage of bio-oils. The resuming of regular Ro-Ro services. Improvement of road 288 for safer and more environmentally friendly transports. An upgrade of the railway from a low traffic to a high traffic track. We have already come a long way! Environmental permits for the handling of 3 million tons of goods. The Long quay was extended in 2003 and was put into service in 2004, and has already been prepared for deep-draught ships. 2007: two new warehouses completed after an investment of SEK 10 million. Blasting of the dock area for the creation of new docks. In 2008, another 2.5 ha of harbour area will be completed.

7 Hargs Bruk AB s huvudsakliga verksamhet är skogsbruk, fastighetsförvaltning, jakt och viltvård. Företagets uppgift är att förvalta och utveckla en av landets bäst bevarade bruksegendomar med välskötta skogar och byggnader med stora landskaps-, natur-, jakt- och kulturvärden. Hargs Bruk AB är delägare i Hargs Hamn AB. Vi tillhandahåller mark för verksamhet och industrietableringar i direkt närhet till hamnområdet i Hargshamn. Vi tillhandahåller även bostäder i attraktiv bruksmiljö nära hav och natur. Hargs Bruk AB Hargshamn Kontaktperson Ulf Dietrichson Telefon Fax Exempel på bostäder efter Bruksgatan i Harg Grundat 1668 Björsbo Shipping AB, is a family owned company, founded in Acting as Port and Forwarding Agent in Roslagen district, the north part of Stockholm Archipelago, with main traffi c in Hargshamn, Hallstavik and Norrtelje. Our head offi ce is located in the port of Hargshamn and a branch offi ce at port of Hallstavik. We are attending some 300 vessels per year, offering captains, owners and charterers the best possible service at a 24 hours basis, all year around. We have over the years been involved in many aspects of shipping as port agent and broker. Shipping connects the world - and the shipbroker ties the knot As port agent we represent the shipowner and the captain during vessel port call, we provide a wide variety of services, from arranging pilots and berth assignments to handling customs and documentation. As shipbroker we mediates the contact between shipping companies and cargo owners, focused on drycargo. Solgårdsvägen 1, SE Hargshamn Phone The Swedish Shipbrokers Association 7

8 Hargs Hamn AB VD, Managing director Håkan Nilsson Mobil/Cell: +46(0) Operations PFSO, Peter Zoné Mobil/Cell: +46(0) Robert Burman Mobil/Cell: +46(0) Adress/Address: Hamnen SE Hargshamn Tel/Phone: +46(0) Fax: +46(0) Internet: Skeppsmäklare/Port agent Björsbo Shipping AB Tel/Phone: +46(0) Internet: Utgivare, redaktion och annonser: JS GRUPPEN AB +46 (0) Tryckt på officiellt godkänt miljövänligt papper Tryckfärgerna är baserade på vegetabiliska oljor

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN HARGS HAMN 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN Välkommen till Hargs Hamn Idag är Hargs Hamn AB en bulkhamn som hanterar många olika godsslag och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om

Läs mer

Perfect location smart solutions

Perfect location smart solutions Perfect location smart solutions Do you want to lower your costs? The companies that are already established in the Industry Park of Sweden (IPOS) are the reason why we can offer attractive solutions for

Läs mer

Annual report Årsberättelse

Annual report Årsberättelse Annual report Årsberättelse 2012 Trailblazer for Finnish ports and the most appealing business partner The Port of Helsinki is the main harbour for unitised cargo and passenger traffic services in Finland.

Läs mer

A modern port is constantly developing En modern hamn utvecklar sin verksamhet ständigt

A modern port is constantly developing En modern hamn utvecklar sin verksamhet ständigt A modern port is constantly developing En modern hamn utvecklar sin verksamhet ständigt Annual report / Årsberättelse 2009 Efficient, functional and safe The Port of Helsinki is the most important general

Läs mer

GRUVOR & METALLER nr 04.09

GRUVOR & METALLER nr 04.09 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Raw Materials Group i samarbete med Provisa Information AB ANNONS TOMAS FROM TÄNKER STORT OCH SMÅTT NYHETER sidan 6 MAGNUS ERICSSON OM MELLANÅRET ANALYS

Läs mer

HLAB. Family sawmill that became ultra modern. Familjesågverket som blev toppmodernt

HLAB. Family sawmill that became ultra modern. Familjesågverket som blev toppmodernt Familjesågverket som blev toppmodernt Jutos Timber AB startades på 1950-talet av Östen Juto, fadern till nuvarande ägarna och bröderna Sigvard och Jan- Erik Juto. På 70-talet byggdes den första sågen upp

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Be involved in shaping the future of central southern Helsingborg

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Be involved in shaping the future of central southern Helsingborg Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Be involved in shaping the future of central southern Helsingborg Tävlingsrapport från projekttävlingen för H+ Imagine Helsingborg 2009-05-15 Competition

Läs mer

Eskilstuna Logistics Park a logistics hub in the Stockholm region. Eskilstuna Logistikpark

Eskilstuna Logistics Park a logistics hub in the Stockholm region. Eskilstuna Logistikpark Eskilstuna Logistics Park a logistics hub in the Stockholm region Eskilstuna Logistikpark A strong development in the flow of goods is expected between the European continent, the Stockholm region, the

Läs mer

Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal. Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner

Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal. Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner The publishers will keep this document on-line on the Internet (or its possible replacement network

Läs mer

du din idé ditt företag? you your idea your business?

du din idé ditt företag? you your idea your business? du din idé ditt företag? you your idea your business? Många studenter på Högskolan i Jönköping är egentligen inte studenter. Visst, rent tekniskt kan de kanske definieras så, men i själ och hjärta är

Läs mer

Klimatsmarta Hyllie vi testar framtidens lösningar

Klimatsmarta Hyllie vi testar framtidens lösningar Klimatsmarta Hyllie vi testar framtidens lösningar Vi gör hållbarhet till verklighet Nära världen och nära hem. Hyllie är knutpunkten för kollektivtrafiken i södra Malmö. Med tåg från station Hyllie tar

Läs mer

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2006 2007 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Miljö...8 Sjösäkerhet & teknik...

Läs mer

Pinfo. Ragn-Sells. Erik Sellberg: Vi ska komma närmare våra kunder We need to come closer to customers. Annedalssamlingen - vitaminfyllt frukostmöte

Pinfo. Ragn-Sells. Erik Sellberg: Vi ska komma närmare våra kunder We need to come closer to customers. Annedalssamlingen - vitaminfyllt frukostmöte Pinfo Ragn-Sells September 2009 Erik Sellberg: Vi ska komma närmare våra kunder We need to come closer to customers Annedalssamlingen - vitaminfyllt frukostmöte Annedal breakfast a healthy start Samlat

Läs mer

Sweden an introduction. Sverige en introduktion. del 1 kort om sverige. part 1 sweden in brief. svenska. english

Sweden an introduction. Sverige en introduktion. del 1 kort om sverige. part 1 sweden in brief. svenska. english svenska Sverige en introduktion Sweden an introduction I det här avsnittet ges korta fakta om landet Sverige. Det är också en introduktion till välfärdssamhället, varför det uppstod och hur det finansieras.

Läs mer

Ordförande har ordet - sid 2

Ordförande har ordet - sid 2 Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Ordförande har ordet - sid 2 Tur för Datasaabs Vänner - sid 2 Weine om livet på BT... - sid 3 History of Nordic Computing - sid

Läs mer

Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK

Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK VTI notat 27A 2014 Published 2014 www.vti.se/publications Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK Jan-Eric Nilsson Johan Nyström Preface This study is a sub project

Läs mer

Kemi som skyddar Chemistry that protects

Kemi som skyddar Chemistry that protects Kemi som skyddar Chemistry that protects Kemi för en hållbar framtid För ett kemiföretag som Auson är kvalitet, produktutveckling och miljösäkerhet de avgjort viktigaste konkurrensmedlen. Vi tillverkar

Läs mer

PROLOGIS SVERIGE ER LOKALA PARTNER FÖR GLOBAL HANDEL PROLOGIS SWEDEN YOUR LOCAL PARTNER TO GLOBAL TRADE

PROLOGIS SVERIGE ER LOKALA PARTNER FÖR GLOBAL HANDEL PROLOGIS SWEDEN YOUR LOCAL PARTNER TO GLOBAL TRADE PROLOGIS SVERIGE ER LOKALA PARTNER FÖR GLOBAL HANDEL PROLOGIS SWEDEN YOUR LOCAL PARTNER TO GLOBAL TRADE VI ERBJUDER UTRYMME FÖR ERA IDÉER TILLVÄXT BEHÖVER UTRYMME speciellt där utrymmet är begränsat. Prologis

Läs mer

Redaktörens ruta KOM IHÅG ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN FÖR ÅR

Redaktörens ruta KOM IHÅG ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN FÖR ÅR Redaktionens adress: Mikael Tegnér Pl 2631 441 96 Alingsås Telefon: 0322-503 09 E-post: mikael.tegner@spray.se phonetiken@stsf.org Web-adress: http://www.stsf.org Medarbetare i detta nummer Medarbetare

Läs mer

Scanning the Horizon Mobile Mapping

Scanning the Horizon Mobile Mapping MAGAZINE FOR POSITIONING PROFESSIONALS No. 05 Roman Mosaics Aerial survey Flygmätning High Speed Tracking Rail control Spårmätning Scanning the Horizon Mobile Mapping 3D control GPS, mmgps, total station

Läs mer

POSTEN ÅLAND Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4

POSTEN ÅLAND Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 POSTEN ÅLAND ÅRSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 2 AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING 6 Pack & Distribution 6 Logistik 10 Posttjänster 14 Frimärken 18 Personalen i årsbokslutet 22

Läs mer

A2008:003. Transporter en extra växel för Kinas tillväxt. Förbättrad logistik driver på globaliseringen. Anders Linnhag

A2008:003. Transporter en extra växel för Kinas tillväxt. Förbättrad logistik driver på globaliseringen. Anders Linnhag A2008:003 Transporter en extra växel för Kinas tillväxt Förbättrad logistik driver på globaliseringen Anders Linnhag Transporter en extra växel för Kinas tillväxt Förbättrad logistik driver på globaliseringen

Läs mer

#1/2014. magazine. Huvudleverantör av all lagring till Åbro Bryggeri. Hög service är ett måste för Sveriges äldsta kexbageri. Etablering i Malmfälten

#1/2014. magazine. Huvudleverantör av all lagring till Åbro Bryggeri. Hög service är ett måste för Sveriges äldsta kexbageri. Etablering i Malmfälten #1/2014 magazine Huvudleverantör av all lagring till Åbro Bryggeri Hög service är ett måste för Sveriges äldsta kexbageri Etablering i Malmfälten 1 PARTNERSKAP GENOM FÖRTROENDE FÖRTROENDE GENOM KVALITET

Läs mer

Ett nordiskt dialysföretag

Ett nordiskt dialysföretag medical products medical products medical products medical products Ett nordiskt dialysföretag A Scandinavian dialysis company Our speciality is dialysis Nordic Medcom AB is a Scandinavian dialysis company

Läs mer

EuroFEX trials show the right mix

EuroFEX trials show the right mix CURRENT AWARENESS FROM STFI- PACKFORSK # 6/ 2006 EuroFEX trials show the right mix Page 4 PHOTO: JOHAN OLSSON Latest news directly onto newsprint New version of popular software Working together for a

Läs mer

Biogas grid in Mälardalen valley

Biogas grid in Mälardalen valley Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg Catalyzing energygas development for sustainable solutions Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg

Läs mer

Konstmuseiarkitektur. Art Museum Architecture

Konstmuseiarkitektur. Art Museum Architecture GÖTEBORGS KONSTMUSEUMS SKRIFTSERIE GÖTEBORGS KONSTMUSEUMS SKRIFTSERIE DETTA ÄR DET SJUNDE NUMRET AV GÖTEBORGS KONSTMUSEUMS SKRIFTSERIE SKIASCOPE Konstmuseiarkitektur Art Museum Architecture ISBN 978-91-87968-92-1

Läs mer

Knutpunkten. Program för Knutpunkten 2020. Helsingborg 2010-01-29 SAMVERKAN KNUTPUNKTEN: HELSINGBORGS STAD BANVERKET REGION SKÅNE SKÅNETRAFIKEN

Knutpunkten. Program för Knutpunkten 2020. Helsingborg 2010-01-29 SAMVERKAN KNUTPUNKTEN: HELSINGBORGS STAD BANVERKET REGION SKÅNE SKÅNETRAFIKEN Knutpunkten 2020 SAMVERKAN KNUTPUNKTEN: HELSINGBORGS STAD BANVERKET REGION SKÅNE SKÅNETRAFIKEN HELSINGBORGS HAMN AB SCANDLINES AB NORDIC LAND WIHLBORGS FASTIGHETER AB FASTIGHETS AB ANKARET Program för

Läs mer

Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008

Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008 Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008 Regionplane- och trafikkontoret (RTK) ansvarar för regionplanering, översiktlig trafikplanering och regionala utvecklingsfrågor i Stockholms län.

Läs mer

Art & Technology ECHNOLOGY

Art & Technology ECHNOLOGY f i n a l r e p o r t D e c e m b e r 2 0 1 4 Art & Technology RT& ECHNOLOGY A collaboration between free-thinking artists and the manufacturing industry Samarbetet mellan fritänkande konstnärer och tillverkningsindustrin

Läs mer