VEHICLE ICT ARENA COMPETENCE & INNOVATION NODE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VEHICLE ICT ARENA COMPETENCE & INNOVATION NODE"

Transkript

1 VEHICLE ICT ARENA COMPETENCE & INNOVATION NODE

2 IT I FORDON - INDUSTRIELL FÖRNYELSE FRAMTIDENS INDUSTRI FÖR MJUKVARA I FORDON VAD BEHÖVER VI? TILLGÅNG TILL KOMPETENS OCH INDUSTRIELL FÖRNYELSE Mängden IT i fordon växer snabbt och erbjuder numera funktioner med avgörande betydelse för exempelvis säkerhet, miljö och energiförbrukning. Global konkurrens driver branschen mot kostnadseffektiv och snabb produktutveckling. Fordonsindustrin behöver kunna utveckla, köpa in och integrera mjukvara, lika enkelt som i en mobiltelefon. Ska vi nå dit krävs en kraftsamling. NY STANDARD SKAPAR MÖJLIGHETER Vi ser att fordonsindustrin nu går samma väg som programvarubranschen inom IT, där gemensamma standarder öppnar marknaden för fler aktörer och kortar leden mellan idé och produkt. Arbetet med att utforma gemensamma spelregler måste drivas i bred samverkan. För att säkerställa att Sverige behåller sin starka globala position med fortsatta exportframgångar har därför industri, akademi, institut och samhälle tagit initiativ till en arena för samverkan, Vehicle ICT Arena. Förutsättningarna för att bli världsledande inom fordons-it är just nu väldigt goda. VAD ÄR FORDONS-IT? Fordons-IT används som samlingsterm för inbyggda elektroniksystem i fordon som är uppkopplade till omvärlden, samt interaktion med förare och andra genom multimodala gränssnitt. Fokus ligger på systemarkitektur och mjukvara, men även elektronikhårdvara som ännu inte är helt oberoende. I branschen förekommer termer som intelligenta transportsystem (ITS), telematik, infotainment, IKT/ICT, Internet-of-Things (IoT), machine to machine communication (M2M), som alla beskriver olika delar inom området. NY AFFÄRSSTRUKTUR Fordons-IT idag utgörs till stor del av företagsspecifika lösningar, byggda i slutna system där varje leverantör äger och installerar sin egen lösning. Det leder till resursslöseri och onödiga kostnader, samt begränsar potentialen för nya tjänster. Istället behöver vi utarbeta en gemensam och öppen arkitektur som stimulerar till snabb utveckling av nya tjänster och öppnar för fler aktörer att erbjuda nyckelfärdiga lösningar inom många olika tillämpningsområden. GLOBAL STANDARD - STARKT STÖD En global standard med starkt stöd är AUTOSAR, en arkitektur för mjukvarukomponenter i fordon och en arbetsmetodik. Denna implementeras nu i stor skala. Den svenska fordonsindustrin ligger i framkant av utvecklingen. De förestående utmaningarna är inte enbart tekniska utan rör frågor om exempelvis ägande, ansvar och drift. NYA AFFÄRSMODELLER Industrin behöver utarbeta affärsmodeller, leverantörsstrukturer, processer och verktyg för När allt väl är på plats kan en ny och potentiellt mycket stor marknad för mjukvaruapplikationer växa fram, som kan erbjuda kostnadseffektiv produktutveckling. TILLGÅNG TILL KOMPETENS Fordonsindustrin har i takt med utvecklingen ett snabbt växande behov av kompetens inom fordons-it. Behovet omfattar både kvantitet och kvalitet, det vill säga fler ingenjörer, bredd på kompetensen lika väl som spetskompetens och forskning i framkant. AUTOSAR Automotive Open System Architecture (AUTOSAR) är en arkitektur för mjukvarukomponenter och kan liknas vid ett operativsystem för fordon. Visionen med AUTOSAR är att fordonsindustrin ska bli mjukvarumässigt horisontellt organiserad. Det skulle öppna helt nya möjligheter för att utveckla mjukvaruapplikationer utanför den befintliga affärsmodellen, både för det säkerhetsklassificerade systemet och för in-vehicle-infotainment. att auktorisera mjukvarulösningar från tredje part. De särskilda säkerhetskraven för fordon ställer ökade krav på tredjepartsleverantörerna, främst inom vissa funktionsområden. 1 2

3 SVENSK KOMPETENS OCH STARKA TRADITIONER EN BASINDUSTRI I FÖRÄNDRING DRIVET AV SAMHÄLLETS UTMANINGAR SÄKERHET, HÅLLBARHET OCH INDUSTRIELL FÖRNYELSE Svensk fordonsindustri är en stor och betydel- För att säkerställa fortsatta framgångar för Fordons-IT är helt avgörande för fordonstillver- sefull del av vår exportindustri. En riskanalys vår befintliga fordonsindustri och möjliggöra kare över hela världen som vill upprätthålla sina visar dock att Sverige har få systemleverantörer tillväxt och nya exporttillfällen behöver vi en väl varumärken och framtida konkurrenskraft. De eller större utvecklingscentra som bidrar till nya genomtänkt strategisk satsning. innovationer som nu skapas leder till fordon funktioner via fordons-it. Däremot har Sverige med reducerad miljöbelastning och ökad säker- många ingenjörs- och programvaruföretag med VÅRA TILLGÅNGAR hetsnivå. spetskompetens och erfarenheter inom flera olika branscher. Sverige är nationellt starkt när det gäller systemindustri. Fordonsindustrin har ett gott kun- STRUKTUROMVANDLING VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT BYGGA DENNA KOMPETENS I SVERIGE? När fordonstillverkare söker utvecklingspartners inom fordons-it ställer man krav på kompetens, metodik, förmåga att utveckla med kort ledtid och hög leveransprecision. Om dessa krav inte uppfylls av aktörer här i Sverige riskerar vi att även förlora uppdrag inom närliggande produktutveckling, exempelvis elektronikhårdvara, nande inom system och IT-arkitekturområdet men Sverige är även internationellt ledande inom systemutveckling på ett flertal andra områden, såsom rymd, flyg, telekom och automation. Svensk akademi och flera industriforskningsinstitut är väl i linje med den internationella forskningsfronten. Svenska forskningsfinansiärer har dessutom under de senaste decen- När komplexiteten i fordonen ökar är dock behovet av kompetens stort. För industrin är det inte längre tekniskt eller ekonomiskt försvarbart att själva driva allt komplexare utvecklingsprojekt för elektronik och mjukvara. Än mindre att hålla den kompetens som är nödvändig för att genomföra utveckling eller förvaltning av ett inbyggt system. För att hantera de högt ställda kraven, till en NYA AKTÖRER Industrin behöver nya underleverantörer och partners som kan förse dem med innovativa lösningar på morgondagens utmaningar. Det här öppnar för spännande affärsmöjligheter för en stor bransch av konsult-, expert- och ingenjörsföretag inom IT, som hittills inte betraktat fordonsindustrin som en potentiell kund. elsystem och mekanisk utveckling. I nästföljande steg flyttas potentiellt hela fordonsutvecklingsprojekt till liknande centra, med scenariot att även produktion och logistik för eftermark- nierna prioriterat satsningar där industri och akademi samverkar kring industriellt relevanta forskningssatsningar, inte minst inom fordonsindustrin och telekomsektorerna. acceptabel kostnad, krävs samverkan och satsningar på forskning och utveckling. Vi kan idag se att, det pågår en stor strukturomvandling av den globala fordonsindustrin. Som vid alla stora tekniksprång gäller det att hänga med, eller ännu hellre leda utvecklingen. nad följer efter. Med dessa förutsättningar har fordons-it en mycket hög potential att utvecklas i Sverige. 3 4

4 VEHICLE ICT ARENA EN ARENA FÖR INNOVATION OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING VISION OCH MÅL SÄKRA OCH UTVECKLA SVERIGES LEDANDE POSITION Vi erbjuder en öppen miljö för FÖRTROENDE OCH SAMVERKAN Visionen är att säkerställa Sveriges innovation och kompetens- försörjning inom fordons-it som bidrar till att säkra svensk konkurrenskraft inom hållbar och säker mobilitet. Inom Vehicle ICT Arena kan strategiska beslut tas som rör utvecklingen av en gemensam referensarkitektur och harmoniserad process för modellbaserad utveckling. Bred och förtroendefull samverkan är avgörande i arbetet med att sätta ramarna för framtiden. ledande position inom säkra och hållbara transportsystem med hjälp av fordons-it. ÖVERGRIPANDE MÅL Maturity TRL9 TRL6 TRL4 TRL1 Vechicle ICT Arena - A bridge between research and industialisation 1 X 10 X 100 X Product Projects Technology Integration Technology Development Vechicle ICT Arena Resources Idéer föds i hela ekosystemet. Här fyller arenan ett tomrum genom att leda idéer genom de tidiga faserna av innovation, bland annat teknisk verifiering och demonstration. Vehicle ICT Arena välkomnar alla typer av aktörer, från små nyetablerade ingenjörsföretag, forskningsinstitut, universitet och högskolor, tjänsteföretag till etablerade leverantörer till fordonsindustrin och fordonsföretagen. Arenan fyller en viktig funktion mellan forskning och industri, där konceptuella idéer kan tas genom de tidiga faserna av innovation till industrialisering. Nära samverkan med angränsande arenor och kompetenscentra skapar ett kraftfullt ekosystem runt fordonsindustrin. Vehicle ICT Arena erbjuder även en möjlighet för alla aktörer att tekniskt verifiera och demonstrera sina idéer i testmiljöer. MÅL Nya innovationer inom fordons-it genomförs, från forskning till industrialiseringsprojekt. Ska bidra till kompetensförsörjningen och attrahera fler ingenjörer till en ny fordonsindustri. Ska bidra till att en ny leverantörsstruktur etableras och attraherar företag utanför dagens fordonsindustri. Vehicle IT Arena ska medverka till att berörda aktörer enas om: En referensarkitektur, ett modulsystem för elektronik i fordon med applikationsmjukvara frikopplad från plattformen. DÅ SKULLE......en helt ny tjänsteindustri växa fram och leverantörer av applikationsmjukvara kan nå en större marknad....industrin kan fokusera på sina profilområden och handla upp färdiga lösningar för övriga....både nya och befintliga leverantörsföretag specialisera sig och nå världsklass....företagen välja att lägga mer av sin utvecklingsverksamhet i Sverige. En utvecklingsprocess för modellbaserad utveckling, med tillhörande metoder och...kostnadseffektiviten öka för både industri och leverantörer. verktyg. Principer för affärsmodeller med fordons-it....kompetensförsörjningen säksställas...den svenska fordonsindustrins globala konkurrenskraft öka. 5 För mer information se lindholmen.se/vehicle 6

5 PARTNERS OLIKA NIVÅER AV PARTNERSKAP Fordons-IT blir mer och mer en avgörande faktor för att utveckla kundupplevelsen. I Skandinavien är vi sedan länge starka på att stödja utveckling av miljövänliga bilar med högsta nivå på trafiksäkerhet. Vi har också en stark tradition att vara early adopters för nya IT-relaterade produkter och tjänster. Vi behöver ett innovations- och kompetenscenter inom elektromobilitet, aktiv säkerhet, uppkopplade fordon, interaktionsdesign och systemintegration/verifikation. Initiativet är helt i linje med dessa behov. Thomas Müller, Vice President Electrical and Electronics System Engineering, Volvo Cars Vehicle ICT Arena drivs som ett program inom Lindholmen Science Park. Arenan finansieras genom en kombination av offentliga medel och Mitsubishi Electric Actia Mecel Alpine Pelagicore Autoliv Qamcom Consat QRtech Medverkar i strategisk styrning samt Round- Cybercom Semcon table Forum och mötesplatser. Tillgång till Denso Sentient Vehicle ICT Lab mot reducerad kostnad. Volvo Fengco Vector Informatik Cars och Volvo Group är Core Partners sedan HiQ Volvo Cars start. Infotiv Volvo Group Microchip/SMSC Yazaki partnerskap. CORE PARTNER Vehicle Engineering, Volvo Group ÅF PREMIUM PARTNER ser. Tillgång till Vehicle ICT Lab mot reducerad Jan Hjelmgren, Senior Vice President, FÖRETAG ArcCore och medlemsavgifter. Vi erbjuder tre nivåer av Medverkar i Roundtable Forum samt mötesplat- Ständiga innovationer och ökad produktivitet är nödvändig i den globala konkurrensen. Arenan för fordons-it är ett viktigt initiativ för att svensk fordonsindustri ska fortsätta vara stark och utvecklas PARTNERS 2013 kostnad. ASSOCIATE PARTNER Uppdateras på beslut från Roundtable Forum samt bjuds in som besökare till mötesplatser. Tillgång till Vehicle ICT Lab mot full kostnad. KONTAKT För mer information om partnerskap HÖGSKOLOR OCH INSTITUT Chalmers teknisk högskola Högskolan i Halmstad SP Viktoria Swedish ICT VTI OFFENTLIG MEDFINANSIERING Business Region Göteborg VINNOVA Västra Götalandsregionen se lindholmen.se/vehicle FÄRGKODER Core Partners Premium Partner Associate Partners Offentlig medfinansiering 7 8

6 VÅRT ERBJUDANDE AKTIVITETER OCH MÖJLIGHETER Styrelsen för Vehicle ICT Arena sätter strategi, vision och mål samt beslutar om budget och avgifter. Styrelsen utgörs av representanter från Lindholmen Science Park AB samt Core Partners. Lindholmen Science Park ansvarar för programkontor och kommunikation för Vehicle ICT Arena. ASSOCIATE PARTNERS MEETING Kvartalsvisa möten där Associate partners informeras om den senaste utvecklingen på arenan. INNOVATION BAZAAR Ett event för inspiration och nätverkande, med PROJECT BROKER Vehicle ICT Arena kan som neutral part ta initiativ till samverkansprojekt där möjligheter till samfinansiering erbjuds. Till exempel finns medel att söka i FFI-programmet för fordons och trafiksäkerhet eller EUs ramprogram för forskning för innovation. Vehicle ICT Arena erbjuder flera möjligheter till forum och aktiviteter på olika nivåer. presentationer, demonstrationer och experiment. Öppet för alla med intresse av att föra fram nya idéer, knyta partnerskap och nya VEHICLE ICT LAB PhD-PROGRAMME Vehicle ICT Arena medverkar i doktorand- ROUNDTABLE FORUM Månatliga möten för att etablera branschspecifika processer och referensarkitekturer. Här läggs strategier för ökad innovationskraft och för att säkerställa värdet av investeringar. I detta forum förs förtroendefulla samtal och erfarenhetsutbyte kring forskning, produkt- och industrialiseringsstrategier. Deltagare är representanter från Core och Premium Partners. allianser. ANNUAL MEETING Ett viktigt uppdrag för arenan är att förvalta, förädla och dela kunskap. Detta sker bland annat via en årlig konferens, Annual Meeting, med workshops, seminarier, utställning och match-making. Planeras att starta inom kort. OPEN INNOVATION CHALLENGES Innovationstävlingar ordnas inom ett nytt koncept utifrån behovsdrivna utmaningar, Ett labb med simulatorer som är öppet för alla aktörer att testa och demonstrera produkter i en full fordonsmiljö. Det erbjuder även en garanti för kunden att produkten har körts i testmiljöns referensarkitektur. EDUCATION Utbildningsinsatser drivs av arenan för både breddning och fördjupning inom kompetensområdet. Labbet är ett verktyg i utbildningen. program. Långsiktig och tillämpad forskning erbjuder spetskompetens och bidrar till nya innovativa produkter. Planeras att starta inom kort. GOGLOBAL Arenan ska främja den svenska fordonsbranschens internationella spridning i fråga om export, import, investeringar och partnerskap. Genom seminarier, studiebesök och matchmaking ska aktörernas globala satsningar främjas. Planeras att starta inom kort. Open Innovation Challenges. I Roundtable Forum förs strategiska samtal. Deltagare är representanter från partners i Vehicle ICT Arena. 9 10

7 VEHICLE ICT LAB EN GEMENSAM TESTMILJÖ OCH PLATTFORM MILSTOLPAR UTVECKLING AV ARENAN PÅ SIKT Det finns behov av en gemensam testmiljö öppen för alla aktörer, med simulatorer för hela elsystemet i ett fordon med dess omvärld. En möjlighet att demonstrera och verifiera lösningar i en referensarkitektur på ett kostnadseffektivt sätt. ENHETLIG PLATTFORM SKAPAS En gemensam testmiljö bygger viktig kompetens och erfarenhet inom modellbaserad utveckling. Labbet främjar samverkan mellan aktörerna genom att en enhetlig plattform för tillämpning skapas. På detta sätt stärker vi den svenska konkurrenskraften och understödjer innovation och produktutveckling genom att erbjuda möjligheten att utforska och visualisera VEHICLE ICT LAB Labbet erbjuder fler möjligheter och utgör en plattform för test och demonstration inom arenan. Där kan.....leverantörer demonstrera och verifiera sina senaste produktförbättringar i en referensarkitektur på ett kostnadseffektivt sätt....studenter och doktorander prova och demonstrera nya forskningsresultat i ett komplett system på ett kostnadseffektivt sätt. Vehicle ICT Arena startade 2013, efter drygt fyra års förberedelser. Med över 25 medlemmar från industrin, universitet, institut och samhälle finns stor potential att nå uppsatta mål inför de kommande fem åren. MILSTOLPE 2015 Verksamheten i Vehicle ICT Arena är etablerad. En referensarkitektur ska vara överenskommen och användas i Vehicle ICT Lab för en subdomän, till exempel aktiv säkerhet. 50 Partners i Vehicle ICT Arena. 200 personer i Innovation Bazaar per år. 30 nya funktioner i Vehicle ICT Lab per år. MILSTOLPE 2018 Vehicle ICT Arena har vuxit och effekterna kan mätas i form av företagsetableringar. Då finns funktioner industialiserade som skapats i arenan. En överenskommen referensarkitektur används i Vehicle ICT Lab för ett komplett fordon. 100 partners i Vehicle ICT Arena 300 personer i Innovation Bazaar per år. 100 nya funktioner i Vehicle ICT Lab per år. 200 studenter per år deltar i kurser kopplade till Vehicle ICT Arena. 20 doktorander är kopplade till arenan. framtida fordons- och infrastrukturlösningar redan idag....nystartade programvaruföretag integrera och demonstrera sin produkt i ett komplett 100 studenter per år deltar i kurser kopplade till arenan. KOMPLETTERAR ANDRA TESTMILJÖER fordonssystem. Fem doktorander kopplade till arenan. Vehicle ICT Labs utgör ett viktigt komplement till andra öppna testmiljöer såsom VTIs körsi-...konsultföretag komplettera sina tjänsteerbjudanden till helhetsåtaganden. mulator SIM4 på Lindholmen i Göteborg samt den fullskaliga provbanan AstaZero mellan Göteborg och Borås som ska stå klar För de tidiga utvecklingsfaserna behövs dock kostnadseffektiva och distribuerade simulatorer i pc-miljö, vilket arenan också ska erbjuda. Där ges alla aktörer tillgång till labbets mjukvaruutvecklingsmiljö....fordonsindustrin arbeta tillsammans med både stora globala leverantörsföretag och lokala expertföretag för att ta fram nya innovativa lösningar. Målet är att stärka vår nationella branschkompetens och skapa nya affärsmöjligheter baserat på fordons-it. Lindholmen Science Park agerar värd för samarbetet och erbjuder även ett labb för tidig modellering och test av nya innovationer. Niklas Wahlberg, vd för Lindholmen Science Park

8 DEN NYA FORDONSINDUSTRIN GODA EXEMPEL FRÅN EN INDUSTRI I FÖRÄNDRING VOLVO CARS SENTIENT Innovation förutsätter både ARCCORE Volvo Cars erbjuder världsledande kundfunktioner inom området Säkerhet. Inom ramen för denna utveckling har även kundfunktioner/ mjukvara licensierats till tredje part inom Sentient utvecklar innovativa mjukvaruprodukter inom aktiv säkerhet och styrkänsla med fokus på ökad trafiksäkerhet och komfort för föraren. Företaget integrerar mjukvaru- forskning och erfarenhet, att tekniskt kunna verifiera och demonstrera idéer. ArcCore har på kort tid etablerat sig som en erkänd leverantör av mjukvaruprodukter till fordonsindustrin med kunder över hela världen. ArcCore erbjuder plattformsmjukvara och fordonsindustrin. Detta utgör en tillkommande affärsmöjlighet för Volvo Cars. funktionerna på licensbasis i styrsystem, primärt i tillämpningar för tillverkare av lätta och tunga CONSAT verktyg enligt standarden Autosar. Företaget använder en affärsmodell med Open Source VOLVO GROUP Verksamhetsgrad (up-time) och bränslebesparing är högsta prioritet för lastbilar. Funktionen I-See är en av de främsta innovationerna i den nya FH-lastbilen. Andra gången du kör en vägsträcka, har I-See lärt sig sträckan och hanterar hastighet och växlingar så bränsleförbrukningen sänks med upp till 5 procent. fordon men även andra typer. POLESTAR Polestar grundades 1996 i samarbete med Volvo för att driva Volvos satsning inom racing. Utöver racing erbjuder Polestar optimering av effekten och vridmomentet i kundens Volvo. Programvaran gör bilen piggare utan att öka bränsleförbrukningen eller ändra Volvos Origi- Consat är ett ingenjörsbolag med verksamhet inom system- och mjukvaruutveckling för fordon speciellt inom el och hybridteknik, till exempel till Volvos elbil C30 Electric. Utifrån tjänsteleverans har verksamheten utvecklats mot att också erbjuda produkter och system inom mjukvara, bland annat telematik för kollektivtrafik med kunder i alla världsdelar. kombinerat med kommersiella licensmodeller. PELAGICORE Pelagicore är ett teknikutvecklings- och produktföretag med fokus på att tillämpa Open Source mjukvara inom infotainment och är en viktig bidragsgivare till GENIVI-alliansen. Företaget är ett snabbt växande företag med kontor i Sverige och Tyskland och startade nalgaranti. CYBERCOM Cybercom är ett IT-konsultbolag med 1400 anställda i åtta länder som hjälper ledande företag att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Med bluego tillhandahåller MECEL Mecel är ett system- och programvaruföretag med mer än 30 års erfarenhet av att utveckla lösningar för fordonsindustrin. Mecel har en portfölj av inbyggda programvaror och utvecklingsverktyg inom områdena Autosar, Bluetooth och användargränssnitt (HMI) som licensieras WIRELESS CAR WirelessCar är en ledande telematiktjänsteleverantör. WirelessCar erbjuder tillverkare av personbilar och kommersiella fordon kompletta och konkurrenskraftiga telematiklösningar till slutkunder över hela världen. Cybercom Bluetooth-kommunikation i infotain- till kunder över hela världen. 13 NIRA DYNAMICS Nira Dynamics erbjuder innovativa mjukvarulösningar för fordon sedan starten år 2001 i Linköping. Företaget utvecklar unika sensorfusionsystem för olika fordon. Nira Dynamics har lyckats sälja mjukvaruprodukter till fordonsindustrin över hela världen. mentsystem för fordon sedan 10 år. Produkten integreras på licensbasis och finns installerat i miljonvolymer i bilmärken globalt. VECTOR Vector är ett globalt företag som erbjuder mjukvaruplattformar och verktyg, så att kunderna kan fokusera på utveckling av sina fordonsapplikationer och innovationer. Företaget har sålt mjukvaruprodukter till fordonsindustrin under 25 år. ERICSSON Ericsson formar framtidens Internetkommunikation genom tekniskt ledarskap. Ericsson erbjuder en back-end affärsplattform som förvaltar och levererar digitala upplevelser på alla skärmar. Produkten MSDP har mer än 100 installationer på fem kontinenter. 14

9 Vad är vi? Vehicle ICT Arena leder nationell samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle för att utveckla och vässa svensk fordonsindustri inom området fordons-it Varför finns vi? Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte där fordons-it utgör en viktiga grundsten. Kraven på kompetens, snabb produktutveckling och hög innovationstakt driver branschen att söka bred samverkan och skapa nya allianser för att nå framgångar i en allt hårdare global konkurrens. Vad gör vi? Vi bidrar till säker och hållbar mobilitet genom att skapa en världsledande öppen innovationsmiljö för fordons- IT. Genom mer samverkan kan vi öka innovationstakten för att tillgodose behovet av forskning, kompetens och gemensamma ramar. Vehicle ICT Arena fyller en central uppgift genom att föra forskningsresultat till industrialiseringsprojekt. Lindholmen Science Park AB Box 8077, SE Göteborg Visitors: Lindholmspiren 3-5 Tel +46 (0) lindholmen.se facebook.com/lindholmen.se twitter.com/lindholmen youtube.com/lindholmensweden

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

Resultat från den första Workshopen

Resultat från den första Workshopen Resultat från den första Workshopen Martin Risberg, Swerea Ola Isaksson, GKN Aerospace Sweden Kopplingar till andra agendor och initiativ SIP Lättvikt SIP Produktion 2030 SIP Metalliska material SIP Innovair

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt.

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Varför flyginnovation i Sverige? Varför innovation? Leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet Skapa konkurrenskraft

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Mål och strategi för Internet of Things Sverige

Mål och strategi för Internet of Things Sverige Mål och strategi för Internet of Things Sverige Presentation, vid IoT Sverige vårseminarium 23 april 2015 Torbjörn Fängström, programchef IoT Sverige, Uppsala universitet IoT Sverige ett strategiskt innovationsprogram

Läs mer

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment Simulator för optimering av miljö- och kostnadseffektivitet Problemställning Bakgrund Anläggningsmaskiner och lastbilar används i en mängd olika applikationer över hela världen. Miljöpåverkan och kostnader

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Tillgänglighet och Resursutnyttjande. Öppen konferens 2:a dec 2009. påinitiativ av.

Tillgänglighet och Resursutnyttjande. Öppen konferens 2:a dec 2009. påinitiativ av. Tillgänglighet och Resursutnyttjande Öppen konferens 2:a dec 2009 påinitiativ av. Öka medvetandet om.. Syfte potentialen att förbättra konkurrenskraften de tekniska möjligheterna genom mer fokus på Tillgänglighet

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering. Jens.vonAxelson@VINNOVA.se

VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering. Jens.vonAxelson@VINNOVA.se VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering Jens.vonAxelson@VINNOVA.se Vad gör vi? Investeringar i forskning och innovation Vi ser till att forskning kommer till nytta och är relevant för samhället! Horisont

Läs mer

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik Ulf Holmgren VINNOVA Uppdraget 1(3) Förslagen skall utarbetas i samverkan med fordonsindustrin samt berörda regionala och kommunala aktörer.

Läs mer

Förfrågningsunderlag/! Ramavtal'för$senior'projektledning-vid- Lindholmen*Science*Park!

Förfrågningsunderlag/! Ramavtal'för$senior'projektledning-vid- Lindholmen*Science*Park! FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TJÄNSTER Refnr:LSP9201292 Förfrågningsunderlag/ Ramavtal'för$senior'projektledning-vid- Lindholmen*Science*Park Härmed'inbjuds'ni'att'lämna'anbud'enligt'nedan'angina'förutsättningar'

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 1 2 Riskkapital En översikt Fouriertransforms roll Huvudpunkter i en affärsplan 1 3 Tillgång till kapital förutsättning för att förverkliga

Läs mer

biodrivmedel i energieffektiva fordon

biodrivmedel i energieffektiva fordon biodrivmedel i energieffektiva fordon och vägen till hållbara transporter Världen satsar stort vilken roll vill Sverige spela? I N B J U D A N WORKSHOP Måndag 18 juni kl 9.30-16.00 STOCKHOLM Södra Paviljongen,

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb Jan Johansson Vår vision Göteborgs Tekniska College skall vara ledande i lärande och utveckling av industriella tekniska utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå i Sverige. Vår verksamhet Gymnasieskola

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Faurecia Foster Electric Mobitec AB. Alstom Power AB Elajo AB Leoni GmbH. Mitsubishi Electric Automotive Europe B.V

Faurecia Foster Electric Mobitec AB. Alstom Power AB Elajo AB Leoni GmbH. Mitsubishi Electric Automotive Europe B.V CONMORE KUNSKAP, TRYGGHET OCH TEAM SPIRIT CONMORE ÄR DEN TRYGGA INGENJÖRSBYRÅN INOM PRODUKT- UTVECKLING MED MER ÄN 20 ÅRS ERFARENHET AV PROJEKTLEDNING, KONSTRUKTION, PROVNING OCH KVALITET. I SAMVERKAN

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA

FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA PRODUKTION Andreas Hanning & Anna Priem Abelsson

Läs mer

Öppen innovation med Airport Living Lab. Håkan Ozan, CSC - Niklas Z Kviselius, HHS

Öppen innovation med Airport Living Lab. Håkan Ozan, CSC - Niklas Z Kviselius, HHS Öppen innovation med Airport Living Lab Håkan Ozan, CSC - Niklas Z Kviselius, HHS Airport Living Lab - bakgrund Syfte Forskning kring Living Labs och användarorienterad innovation Att bygga upp ett innovationssystem

Läs mer

Gruv- och mineralforskning och innovation. då, nu och i framtiden

Gruv- och mineralforskning och innovation. då, nu och i framtiden Gruv- och mineralforskning och innovation då, nu och i framtiden Margareta Groth VINNOVA Bild 1 Bild 2 Då: Strategiskt gruvforskningsprogram - effekter? FoU med internationell konkurrenskraft Överträffar

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Pressmeddelande från Innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Pressmeddelande från Innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem 2015-06-17 Pressmeddelande från Innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem Utlysning på 4 000 000 kronor till innovation av elektronik. Smartare Elektroniksystem är ett innovationsprogram med syfte

Läs mer

Nästa Konkurrenskraft! K R I T I S K A F A K T O R E R F Ö R F R A M G Å N G S R I K I N D U S T R I E L L D I G I T A L I S E R I N G

Nästa Konkurrenskraft! K R I T I S K A F A K T O R E R F Ö R F R A M G Å N G S R I K I N D U S T R I E L L D I G I T A L I S E R I N G Nästa Konkurrenskraft! K R I T I S K A F A K T O R E R F Ö R F R A M G Å N G S R I K I N D U S T R I E L L D I G I T A L I S E R I N G Baserad på rapporterna: PiiA Tredje Vågens Automation PiiA LeanAutomation

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Teknikutveckling för. Per-Erik Holmberg

Teknikutveckling för. Per-Erik Holmberg Teknikutveckling för morgondagens sjöfart Per-rik Holmberg Per-rik Holmberg Business Manager Viktoriainstitutet 1983 1987 1996 2000 2009 fakta Viktoriainstitutet Bildat 1997 (aktiebolag) >20 har disputerat

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

VIRTUAL NATION, WORKSHOPMÖTE 30 SEPTEMBER 2014 2014-10-09

VIRTUAL NATION, WORKSHOPMÖTE 30 SEPTEMBER 2014 2014-10-09 Anteckningar: Renaud Gutkin och Martin Risberg, Swerea Dokumentationen till denna workshop finns samlad på hemsidan www.virtualnation.se, under fliken Arbetsmaterial -> Agendautkast, mötesagendor och minnesanteckningar.

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering

Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Anpassa sidfoten 1. Klicka Sidhuvu Infoga. Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och

Läs mer

Bedömningsprotokoll XX-programmet

Bedömningsprotokoll XX-programmet Utgåva 1.1 Datum 2013-03-25 Bedömningsprotokoll XX-programmet Principer för kvalitetsgranskning Kvalitet Programrelevans Genomförbarhet Nyttiggörande Projekttitel Diarienummer Projekttid Sökande organisation

Läs mer

Fordonsstrategisk Forskning och Innovation - Vision, trender och internationell utblick!

Fordonsstrategisk Forskning och Innovation - Vision, trender och internationell utblick! Fordonsstrategisk Forskning och Innovation - Vision, trender och internationell utblick! Plats: Lindholmen Science Park, Göteborg Moderator: Eva Schelin, programledare FFI Preliminärt program 9.30 10.00

Läs mer

Industriell Automation Mälardalen

Industriell Automation Mälardalen Industriell Automation Mälardalen Kartläggning, databas, slutsats sid 1, 3-Mar-09, Automation Region Mälardalen är Sveriges centrum för Industriell Automation 500 företag 15 000 medarbetare 30 miljarder

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Vindenergi till havs Källa: wpd offshore AG, Offshore Windpark

Läs mer

2013-02-20. Pressträff 2013-02-20. En kreativ arena för mötet mellan människor som har idéer och en vilja att genomföra dem.

2013-02-20. Pressträff 2013-02-20. En kreativ arena för mötet mellan människor som har idéer och en vilja att genomföra dem. 2013-02-20 Pressträff 2013-02-20 En kreativ arena för mötet mellan människor som har idéer och en vilja att genomföra dem. creactive Mjärdevi Mjärdevi Science Park är en plats där idéer föds och utvecklas

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Plattformsstrategi för processindustrin. Page: 1 October 09 ProcessIT Innovations LTU - UmU

Plattformsstrategi för processindustrin. Page: 1 October 09 ProcessIT Innovations LTU - UmU Plattformsstrategi för processindustrin Page: 1 October 09 ProcessIT Innovations LTU - UmU Plattformar- ett beprövat koncept Page: 2 October 09 ProcessIT Innovations LTU - UmU Multisided: problemägare

Läs mer

<PRocessindustriell IOt infrastruktur: möjligheter och utmaningar> PROJEKTSAMMANFATTNING Processindustriell IT och Automation hösten 2014 Projektakronym Projektnamn 1 (6) Projektfakta Sökt belopp

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Teknisk utveckling ger oss fantastiska möjligheter att skapa innovativa lösningar på vår tids globala samhällsutmaningar något som KTH med vår breda bas och världsledande

Läs mer

R&D ur RUAG Space perspektiv. NRFP-2 Slutseminarium, 11 nov 2014 Tomas Thungren, Commercial Affairs RUAG Space AB

R&D ur RUAG Space perspektiv. NRFP-2 Slutseminarium, 11 nov 2014 Tomas Thungren, Commercial Affairs RUAG Space AB R&D ur RUAG Space perspektiv NRFP-2 Slutseminarium, 11 nov 2014 Tomas Thungren, Commercial Affairs RUAG Space RUAG Space Sweden Göteborg Huvudkontor 315 anställda Verksamhet inom digitalelektronik, datorer,

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Intelligent Vehicle Safety Systems

Intelligent Vehicle Safety Systems Intelligent Vehicle Safety Systems Trafiksäkerhet utvecklas för framtiden Lennart Lübeck Programrådsordförande IVSS Tillbakablick PFF FoU inom fordonssektorn med statligt stöd IVSS-resultat Positiva och

Läs mer

Lägesrapport DokId: 239624

Lägesrapport DokId: 239624 1 of 6 2008-12-30 18:39 Lägesrapport DokId: 239624 Diarienummer 2007-01525 Avsänd av sökande 2008-07-20 LÄGESRAPPORT Lägesrapporten sänds in elektroniskt. Sänd även in ett underskrivet pappersoriginal

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Företagskultur nyckeln till framgång. Mjärdevi Sopplunch 2011-10-27

Företagskultur nyckeln till framgång. Mjärdevi Sopplunch 2011-10-27 Företagskultur nyckeln till framgång Mjärdevi Sopplunch 2011-10-27 Anders Englund Över 25 års erfarenhet av IT & telekombranschen Programmerare Projektledare Säljare Chef och VD Styrelseuppdrag IT&Telekomföretagen

Läs mer

GO:SMART. Projektmål A+ utveckla och testa en innova9v tjänst som underlä+ar och premierar hållbara resor i urban miljö.

GO:SMART. Projektmål A+ utveckla och testa en innova9v tjänst som underlä+ar och premierar hållbara resor i urban miljö. GO:SMART Projektmål A+ utveckla och testa en innova9v tjänst som underlä+ar och premierar hållbara resor i urban miljö. GO:SMART vision Storstadshushåll väljer 9llgång 9ll mobilitet istället för bilägande

Läs mer

Ägare & företagsledning

Ägare & företagsledning Med rötterna i Småland En erfaren yngling! Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal

FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal Lillemor Lindberg Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-06-11 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark Textförfattare: Lillemor Lindberg

Läs mer

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Varför har Vattenfall och Stockholms stad tagit detta initiativ?

Läs mer

Strategi för Smart Specialisering i Östergötland

Strategi för Smart Specialisering i Östergötland Strategi för Smart Specialisering i Östergötland Business Region Platform Sustainable regional growth Regional development management Regional leadership ESBR process and project management Growth- and

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

KOMMUNIKATIV PLATTFORM

KOMMUNIKATIV PLATTFORM KOMMUNIKATIV PLATTFORM ITS the Swedish way Samlingsbegrepp Wien 2012 ITS the Swedish way Samhällsbehov Innovativ R&D Affärslösningar ITS i samverkan mellan näringslivet myndigheter och akademi Budskap

Läs mer

Internet of Things betydelse för Sverige

Internet of Things betydelse för Sverige Internet of Things betydelse för Sverige 1. Sveriges Ökat intresse för Forskning och Innovation () 2. EUs intresse av och Horizon 2020 3. i Sverige 4. s möjlighet och effekt för Sverige 5. Agenda, projekt,

Läs mer

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd 1(8) Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd Inledning Ansvaret för forskning inom geodataområdet är otydligt definierat. Lantmäteriet ska enligt sin instruktion bedriva utvecklingsverksamhet

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Cecilia Ramberg Programkoordinator Swerea IVF Arenaföreträdare PTC i Innovair cecilia.ramberg@swerea.se NRIA Flyg 2013 rekommenderar

Läs mer

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå FinELib strategi 2007 2015 FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå VISION: FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning

Läs mer

Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet. Göran Andersson

Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet. Göran Andersson Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet Göran Andersson Två grundstenar Effeklogik för programmet Utvärdering, Uppföljning och Processtöd hänger

Läs mer

Tänk om du hade kontoret på Lindholmen...

Tänk om du hade kontoret på Lindholmen... Lindholmen Tänk om du hade kontoret på Lindholmen... Förmodligen stöter du på en blivande kund eller samarbetspartner redan på färjan över älven. Till lunch kommer du i samspråk med några branschkollegor

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Innovationskraft i offentlig verksamhet. Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april

Innovationskraft i offentlig verksamhet. Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april Innovationskraft i offentlig verksamhet Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet - Innovation för tjänster och produkter! - Innovation för processer

Läs mer

MATS BLOMSTRAND. Sammanfattning. Född: 1973 Nationalitet: Svensk. Kontaktuppgifter. Mobil: 0736 996799. www.mgb.nu. Mats@mgb.nu

MATS BLOMSTRAND. Sammanfattning. Född: 1973 Nationalitet: Svensk. Kontaktuppgifter. Mobil: 0736 996799. www.mgb.nu. Mats@mgb.nu MATS BLOMSTRAND Född: 1973 Nationalitet: Svensk Kontaktuppgifter Mobil: 0736 996799 www.mgb.nu Mats@mgb.nu Sammanfattning Mats har haft en hel del olika roller och jobbat på flera olika delar inom AB Volvo.

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse

På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse 1 2 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse Industriforskningsinstituten med ägande under RISE Research

Läs mer

Flexible Assembly of Environmental Cars

Flexible Assembly of Environmental Cars Mr.Dick O.Larsson Volvo Cars Core ME T&F (Framtida process strategier) Sammanfattning / dagsläget: Flexible Assembly of Environmental Cars Trots sina tidigare framgångar, går svensk fordonsindustri stora

Läs mer

Vägen fortsätter fram t!

Vägen fortsätter fram t! FFI:s konferens 20 november 2012 Vägen fortsätter fram t! Ingemar Skogö För att nå olika delmål krävs dessutom att nödvändig lagstiftning har tagits fram och att det finns testanläggningar för nya koncept.

Läs mer

Bättre styrning av materialflödet påverkar lönsamheten

Bättre styrning av materialflödet påverkar lönsamheten Odette Sweden & Fordons Komponent Gruppen inbjuder till ett nytt seminarium om Bättre styrning av materialflödet påverkar lönsamheten Seminarium om hur bättre samarbete med IT-stöd i förädlingskedjan kan

Läs mer

Nationell finansiering av IoT-projekt vårens utlysning

Nationell finansiering av IoT-projekt vårens utlysning Nationell finansiering av IoT-projekt vårens utlysning Presentation, vid seminarium IoT vad är det? IoT Sverige 11 mars 2015 Torbjörn Fängström, programchef, Uppsala universitet IoT Sverige ett strategiskt

Läs mer

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Presentation av Swerea-koncernen 1 Swerea 2 Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, metaller, polymerer, keramer. Swerea KIMAB

Läs mer

Innovationspolitik, teknik och tillväxt

Innovationspolitik, teknik och tillväxt Innovationspolitik, teknik och tillväxt Innovationspolitik, teknik och tillväxt Innovationsfrågorna berör alla politikområden. Att regeringen bedriver en sammanhållen politik och genomför kraftfulla åtgärder

Läs mer

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Professionell masterutbildning i programvaruteknik

Professionell masterutbildning i programvaruteknik Professionell masterutbildning i programvaruteknik Mälardalens högskola Blekinge Tekniska Högskola Chalmers Tekniska Högskola & Göteborgs Universitet Swedish Institute of Computer Science Swedsoft i samarbete

Läs mer

Thomas Pettersson. Sammanfattning. Född: 1969. Telefon: +46760446260. Kristinagatan 23B 602 26 Norrköping. thomas.pettersson@debadata.

Thomas Pettersson. Sammanfattning. Född: 1969. Telefon: +46760446260. Kristinagatan 23B 602 26 Norrköping. thomas.pettersson@debadata. Thomas Pettersson Född: 1969 Telefon: +46760446260 Adress: E-post: Kristinagatan 23B 602 26 Norrköping thomas.pettersson@debadata.se Sammanfattning Thomas är född 1969 och är bosatt i Norrköping. Han har

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer