VEHICLE ICT ARENA COMPETENCE & INNOVATION NODE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VEHICLE ICT ARENA COMPETENCE & INNOVATION NODE"

Transkript

1 VEHICLE ICT ARENA COMPETENCE & INNOVATION NODE

2 IT I FORDON - INDUSTRIELL FÖRNYELSE FRAMTIDENS INDUSTRI FÖR MJUKVARA I FORDON VAD BEHÖVER VI? TILLGÅNG TILL KOMPETENS OCH INDUSTRIELL FÖRNYELSE Mängden IT i fordon växer snabbt och erbjuder numera funktioner med avgörande betydelse för exempelvis säkerhet, miljö och energiförbrukning. Global konkurrens driver branschen mot kostnadseffektiv och snabb produktutveckling. Fordonsindustrin behöver kunna utveckla, köpa in och integrera mjukvara, lika enkelt som i en mobiltelefon. Ska vi nå dit krävs en kraftsamling. NY STANDARD SKAPAR MÖJLIGHETER Vi ser att fordonsindustrin nu går samma väg som programvarubranschen inom IT, där gemensamma standarder öppnar marknaden för fler aktörer och kortar leden mellan idé och produkt. Arbetet med att utforma gemensamma spelregler måste drivas i bred samverkan. För att säkerställa att Sverige behåller sin starka globala position med fortsatta exportframgångar har därför industri, akademi, institut och samhälle tagit initiativ till en arena för samverkan, Vehicle ICT Arena. Förutsättningarna för att bli världsledande inom fordons-it är just nu väldigt goda. VAD ÄR FORDONS-IT? Fordons-IT används som samlingsterm för inbyggda elektroniksystem i fordon som är uppkopplade till omvärlden, samt interaktion med förare och andra genom multimodala gränssnitt. Fokus ligger på systemarkitektur och mjukvara, men även elektronikhårdvara som ännu inte är helt oberoende. I branschen förekommer termer som intelligenta transportsystem (ITS), telematik, infotainment, IKT/ICT, Internet-of-Things (IoT), machine to machine communication (M2M), som alla beskriver olika delar inom området. NY AFFÄRSSTRUKTUR Fordons-IT idag utgörs till stor del av företagsspecifika lösningar, byggda i slutna system där varje leverantör äger och installerar sin egen lösning. Det leder till resursslöseri och onödiga kostnader, samt begränsar potentialen för nya tjänster. Istället behöver vi utarbeta en gemensam och öppen arkitektur som stimulerar till snabb utveckling av nya tjänster och öppnar för fler aktörer att erbjuda nyckelfärdiga lösningar inom många olika tillämpningsområden. GLOBAL STANDARD - STARKT STÖD En global standard med starkt stöd är AUTOSAR, en arkitektur för mjukvarukomponenter i fordon och en arbetsmetodik. Denna implementeras nu i stor skala. Den svenska fordonsindustrin ligger i framkant av utvecklingen. De förestående utmaningarna är inte enbart tekniska utan rör frågor om exempelvis ägande, ansvar och drift. NYA AFFÄRSMODELLER Industrin behöver utarbeta affärsmodeller, leverantörsstrukturer, processer och verktyg för När allt väl är på plats kan en ny och potentiellt mycket stor marknad för mjukvaruapplikationer växa fram, som kan erbjuda kostnadseffektiv produktutveckling. TILLGÅNG TILL KOMPETENS Fordonsindustrin har i takt med utvecklingen ett snabbt växande behov av kompetens inom fordons-it. Behovet omfattar både kvantitet och kvalitet, det vill säga fler ingenjörer, bredd på kompetensen lika väl som spetskompetens och forskning i framkant. AUTOSAR Automotive Open System Architecture (AUTOSAR) är en arkitektur för mjukvarukomponenter och kan liknas vid ett operativsystem för fordon. Visionen med AUTOSAR är att fordonsindustrin ska bli mjukvarumässigt horisontellt organiserad. Det skulle öppna helt nya möjligheter för att utveckla mjukvaruapplikationer utanför den befintliga affärsmodellen, både för det säkerhetsklassificerade systemet och för in-vehicle-infotainment. att auktorisera mjukvarulösningar från tredje part. De särskilda säkerhetskraven för fordon ställer ökade krav på tredjepartsleverantörerna, främst inom vissa funktionsområden. 1 2

3 SVENSK KOMPETENS OCH STARKA TRADITIONER EN BASINDUSTRI I FÖRÄNDRING DRIVET AV SAMHÄLLETS UTMANINGAR SÄKERHET, HÅLLBARHET OCH INDUSTRIELL FÖRNYELSE Svensk fordonsindustri är en stor och betydel- För att säkerställa fortsatta framgångar för Fordons-IT är helt avgörande för fordonstillver- sefull del av vår exportindustri. En riskanalys vår befintliga fordonsindustri och möjliggöra kare över hela världen som vill upprätthålla sina visar dock att Sverige har få systemleverantörer tillväxt och nya exporttillfällen behöver vi en väl varumärken och framtida konkurrenskraft. De eller större utvecklingscentra som bidrar till nya genomtänkt strategisk satsning. innovationer som nu skapas leder till fordon funktioner via fordons-it. Däremot har Sverige med reducerad miljöbelastning och ökad säker- många ingenjörs- och programvaruföretag med VÅRA TILLGÅNGAR hetsnivå. spetskompetens och erfarenheter inom flera olika branscher. Sverige är nationellt starkt när det gäller systemindustri. Fordonsindustrin har ett gott kun- STRUKTUROMVANDLING VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT BYGGA DENNA KOMPETENS I SVERIGE? När fordonstillverkare söker utvecklingspartners inom fordons-it ställer man krav på kompetens, metodik, förmåga att utveckla med kort ledtid och hög leveransprecision. Om dessa krav inte uppfylls av aktörer här i Sverige riskerar vi att även förlora uppdrag inom närliggande produktutveckling, exempelvis elektronikhårdvara, nande inom system och IT-arkitekturområdet men Sverige är även internationellt ledande inom systemutveckling på ett flertal andra områden, såsom rymd, flyg, telekom och automation. Svensk akademi och flera industriforskningsinstitut är väl i linje med den internationella forskningsfronten. Svenska forskningsfinansiärer har dessutom under de senaste decen- När komplexiteten i fordonen ökar är dock behovet av kompetens stort. För industrin är det inte längre tekniskt eller ekonomiskt försvarbart att själva driva allt komplexare utvecklingsprojekt för elektronik och mjukvara. Än mindre att hålla den kompetens som är nödvändig för att genomföra utveckling eller förvaltning av ett inbyggt system. För att hantera de högt ställda kraven, till en NYA AKTÖRER Industrin behöver nya underleverantörer och partners som kan förse dem med innovativa lösningar på morgondagens utmaningar. Det här öppnar för spännande affärsmöjligheter för en stor bransch av konsult-, expert- och ingenjörsföretag inom IT, som hittills inte betraktat fordonsindustrin som en potentiell kund. elsystem och mekanisk utveckling. I nästföljande steg flyttas potentiellt hela fordonsutvecklingsprojekt till liknande centra, med scenariot att även produktion och logistik för eftermark- nierna prioriterat satsningar där industri och akademi samverkar kring industriellt relevanta forskningssatsningar, inte minst inom fordonsindustrin och telekomsektorerna. acceptabel kostnad, krävs samverkan och satsningar på forskning och utveckling. Vi kan idag se att, det pågår en stor strukturomvandling av den globala fordonsindustrin. Som vid alla stora tekniksprång gäller det att hänga med, eller ännu hellre leda utvecklingen. nad följer efter. Med dessa förutsättningar har fordons-it en mycket hög potential att utvecklas i Sverige. 3 4

4 VEHICLE ICT ARENA EN ARENA FÖR INNOVATION OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING VISION OCH MÅL SÄKRA OCH UTVECKLA SVERIGES LEDANDE POSITION Vi erbjuder en öppen miljö för FÖRTROENDE OCH SAMVERKAN Visionen är att säkerställa Sveriges innovation och kompetens- försörjning inom fordons-it som bidrar till att säkra svensk konkurrenskraft inom hållbar och säker mobilitet. Inom Vehicle ICT Arena kan strategiska beslut tas som rör utvecklingen av en gemensam referensarkitektur och harmoniserad process för modellbaserad utveckling. Bred och förtroendefull samverkan är avgörande i arbetet med att sätta ramarna för framtiden. ledande position inom säkra och hållbara transportsystem med hjälp av fordons-it. ÖVERGRIPANDE MÅL Maturity TRL9 TRL6 TRL4 TRL1 Vechicle ICT Arena - A bridge between research and industialisation 1 X 10 X 100 X Product Projects Technology Integration Technology Development Vechicle ICT Arena Resources Idéer föds i hela ekosystemet. Här fyller arenan ett tomrum genom att leda idéer genom de tidiga faserna av innovation, bland annat teknisk verifiering och demonstration. Vehicle ICT Arena välkomnar alla typer av aktörer, från små nyetablerade ingenjörsföretag, forskningsinstitut, universitet och högskolor, tjänsteföretag till etablerade leverantörer till fordonsindustrin och fordonsföretagen. Arenan fyller en viktig funktion mellan forskning och industri, där konceptuella idéer kan tas genom de tidiga faserna av innovation till industrialisering. Nära samverkan med angränsande arenor och kompetenscentra skapar ett kraftfullt ekosystem runt fordonsindustrin. Vehicle ICT Arena erbjuder även en möjlighet för alla aktörer att tekniskt verifiera och demonstrera sina idéer i testmiljöer. MÅL Nya innovationer inom fordons-it genomförs, från forskning till industrialiseringsprojekt. Ska bidra till kompetensförsörjningen och attrahera fler ingenjörer till en ny fordonsindustri. Ska bidra till att en ny leverantörsstruktur etableras och attraherar företag utanför dagens fordonsindustri. Vehicle IT Arena ska medverka till att berörda aktörer enas om: En referensarkitektur, ett modulsystem för elektronik i fordon med applikationsmjukvara frikopplad från plattformen. DÅ SKULLE......en helt ny tjänsteindustri växa fram och leverantörer av applikationsmjukvara kan nå en större marknad....industrin kan fokusera på sina profilområden och handla upp färdiga lösningar för övriga....både nya och befintliga leverantörsföretag specialisera sig och nå världsklass....företagen välja att lägga mer av sin utvecklingsverksamhet i Sverige. En utvecklingsprocess för modellbaserad utveckling, med tillhörande metoder och...kostnadseffektiviten öka för både industri och leverantörer. verktyg. Principer för affärsmodeller med fordons-it....kompetensförsörjningen säksställas...den svenska fordonsindustrins globala konkurrenskraft öka. 5 För mer information se lindholmen.se/vehicle 6

5 PARTNERS OLIKA NIVÅER AV PARTNERSKAP Fordons-IT blir mer och mer en avgörande faktor för att utveckla kundupplevelsen. I Skandinavien är vi sedan länge starka på att stödja utveckling av miljövänliga bilar med högsta nivå på trafiksäkerhet. Vi har också en stark tradition att vara early adopters för nya IT-relaterade produkter och tjänster. Vi behöver ett innovations- och kompetenscenter inom elektromobilitet, aktiv säkerhet, uppkopplade fordon, interaktionsdesign och systemintegration/verifikation. Initiativet är helt i linje med dessa behov. Thomas Müller, Vice President Electrical and Electronics System Engineering, Volvo Cars Vehicle ICT Arena drivs som ett program inom Lindholmen Science Park. Arenan finansieras genom en kombination av offentliga medel och Mitsubishi Electric Actia Mecel Alpine Pelagicore Autoliv Qamcom Consat QRtech Medverkar i strategisk styrning samt Round- Cybercom Semcon table Forum och mötesplatser. Tillgång till Denso Sentient Vehicle ICT Lab mot reducerad kostnad. Volvo Fengco Vector Informatik Cars och Volvo Group är Core Partners sedan HiQ Volvo Cars start. Infotiv Volvo Group Microchip/SMSC Yazaki partnerskap. CORE PARTNER Vehicle Engineering, Volvo Group ÅF PREMIUM PARTNER ser. Tillgång till Vehicle ICT Lab mot reducerad Jan Hjelmgren, Senior Vice President, FÖRETAG ArcCore och medlemsavgifter. Vi erbjuder tre nivåer av Medverkar i Roundtable Forum samt mötesplat- Ständiga innovationer och ökad produktivitet är nödvändig i den globala konkurrensen. Arenan för fordons-it är ett viktigt initiativ för att svensk fordonsindustri ska fortsätta vara stark och utvecklas PARTNERS 2013 kostnad. ASSOCIATE PARTNER Uppdateras på beslut från Roundtable Forum samt bjuds in som besökare till mötesplatser. Tillgång till Vehicle ICT Lab mot full kostnad. KONTAKT För mer information om partnerskap HÖGSKOLOR OCH INSTITUT Chalmers teknisk högskola Högskolan i Halmstad SP Viktoria Swedish ICT VTI OFFENTLIG MEDFINANSIERING Business Region Göteborg VINNOVA Västra Götalandsregionen se lindholmen.se/vehicle FÄRGKODER Core Partners Premium Partner Associate Partners Offentlig medfinansiering 7 8

6 VÅRT ERBJUDANDE AKTIVITETER OCH MÖJLIGHETER Styrelsen för Vehicle ICT Arena sätter strategi, vision och mål samt beslutar om budget och avgifter. Styrelsen utgörs av representanter från Lindholmen Science Park AB samt Core Partners. Lindholmen Science Park ansvarar för programkontor och kommunikation för Vehicle ICT Arena. ASSOCIATE PARTNERS MEETING Kvartalsvisa möten där Associate partners informeras om den senaste utvecklingen på arenan. INNOVATION BAZAAR Ett event för inspiration och nätverkande, med PROJECT BROKER Vehicle ICT Arena kan som neutral part ta initiativ till samverkansprojekt där möjligheter till samfinansiering erbjuds. Till exempel finns medel att söka i FFI-programmet för fordons och trafiksäkerhet eller EUs ramprogram för forskning för innovation. Vehicle ICT Arena erbjuder flera möjligheter till forum och aktiviteter på olika nivåer. presentationer, demonstrationer och experiment. Öppet för alla med intresse av att föra fram nya idéer, knyta partnerskap och nya VEHICLE ICT LAB PhD-PROGRAMME Vehicle ICT Arena medverkar i doktorand- ROUNDTABLE FORUM Månatliga möten för att etablera branschspecifika processer och referensarkitekturer. Här läggs strategier för ökad innovationskraft och för att säkerställa värdet av investeringar. I detta forum förs förtroendefulla samtal och erfarenhetsutbyte kring forskning, produkt- och industrialiseringsstrategier. Deltagare är representanter från Core och Premium Partners. allianser. ANNUAL MEETING Ett viktigt uppdrag för arenan är att förvalta, förädla och dela kunskap. Detta sker bland annat via en årlig konferens, Annual Meeting, med workshops, seminarier, utställning och match-making. Planeras att starta inom kort. OPEN INNOVATION CHALLENGES Innovationstävlingar ordnas inom ett nytt koncept utifrån behovsdrivna utmaningar, Ett labb med simulatorer som är öppet för alla aktörer att testa och demonstrera produkter i en full fordonsmiljö. Det erbjuder även en garanti för kunden att produkten har körts i testmiljöns referensarkitektur. EDUCATION Utbildningsinsatser drivs av arenan för både breddning och fördjupning inom kompetensområdet. Labbet är ett verktyg i utbildningen. program. Långsiktig och tillämpad forskning erbjuder spetskompetens och bidrar till nya innovativa produkter. Planeras att starta inom kort. GOGLOBAL Arenan ska främja den svenska fordonsbranschens internationella spridning i fråga om export, import, investeringar och partnerskap. Genom seminarier, studiebesök och matchmaking ska aktörernas globala satsningar främjas. Planeras att starta inom kort. Open Innovation Challenges. I Roundtable Forum förs strategiska samtal. Deltagare är representanter från partners i Vehicle ICT Arena. 9 10

7 VEHICLE ICT LAB EN GEMENSAM TESTMILJÖ OCH PLATTFORM MILSTOLPAR UTVECKLING AV ARENAN PÅ SIKT Det finns behov av en gemensam testmiljö öppen för alla aktörer, med simulatorer för hela elsystemet i ett fordon med dess omvärld. En möjlighet att demonstrera och verifiera lösningar i en referensarkitektur på ett kostnadseffektivt sätt. ENHETLIG PLATTFORM SKAPAS En gemensam testmiljö bygger viktig kompetens och erfarenhet inom modellbaserad utveckling. Labbet främjar samverkan mellan aktörerna genom att en enhetlig plattform för tillämpning skapas. På detta sätt stärker vi den svenska konkurrenskraften och understödjer innovation och produktutveckling genom att erbjuda möjligheten att utforska och visualisera VEHICLE ICT LAB Labbet erbjuder fler möjligheter och utgör en plattform för test och demonstration inom arenan. Där kan.....leverantörer demonstrera och verifiera sina senaste produktförbättringar i en referensarkitektur på ett kostnadseffektivt sätt....studenter och doktorander prova och demonstrera nya forskningsresultat i ett komplett system på ett kostnadseffektivt sätt. Vehicle ICT Arena startade 2013, efter drygt fyra års förberedelser. Med över 25 medlemmar från industrin, universitet, institut och samhälle finns stor potential att nå uppsatta mål inför de kommande fem åren. MILSTOLPE 2015 Verksamheten i Vehicle ICT Arena är etablerad. En referensarkitektur ska vara överenskommen och användas i Vehicle ICT Lab för en subdomän, till exempel aktiv säkerhet. 50 Partners i Vehicle ICT Arena. 200 personer i Innovation Bazaar per år. 30 nya funktioner i Vehicle ICT Lab per år. MILSTOLPE 2018 Vehicle ICT Arena har vuxit och effekterna kan mätas i form av företagsetableringar. Då finns funktioner industialiserade som skapats i arenan. En överenskommen referensarkitektur används i Vehicle ICT Lab för ett komplett fordon. 100 partners i Vehicle ICT Arena 300 personer i Innovation Bazaar per år. 100 nya funktioner i Vehicle ICT Lab per år. 200 studenter per år deltar i kurser kopplade till Vehicle ICT Arena. 20 doktorander är kopplade till arenan. framtida fordons- och infrastrukturlösningar redan idag....nystartade programvaruföretag integrera och demonstrera sin produkt i ett komplett 100 studenter per år deltar i kurser kopplade till arenan. KOMPLETTERAR ANDRA TESTMILJÖER fordonssystem. Fem doktorander kopplade till arenan. Vehicle ICT Labs utgör ett viktigt komplement till andra öppna testmiljöer såsom VTIs körsi-...konsultföretag komplettera sina tjänsteerbjudanden till helhetsåtaganden. mulator SIM4 på Lindholmen i Göteborg samt den fullskaliga provbanan AstaZero mellan Göteborg och Borås som ska stå klar För de tidiga utvecklingsfaserna behövs dock kostnadseffektiva och distribuerade simulatorer i pc-miljö, vilket arenan också ska erbjuda. Där ges alla aktörer tillgång till labbets mjukvaruutvecklingsmiljö....fordonsindustrin arbeta tillsammans med både stora globala leverantörsföretag och lokala expertföretag för att ta fram nya innovativa lösningar. Målet är att stärka vår nationella branschkompetens och skapa nya affärsmöjligheter baserat på fordons-it. Lindholmen Science Park agerar värd för samarbetet och erbjuder även ett labb för tidig modellering och test av nya innovationer. Niklas Wahlberg, vd för Lindholmen Science Park

8 DEN NYA FORDONSINDUSTRIN GODA EXEMPEL FRÅN EN INDUSTRI I FÖRÄNDRING VOLVO CARS SENTIENT Innovation förutsätter både ARCCORE Volvo Cars erbjuder världsledande kundfunktioner inom området Säkerhet. Inom ramen för denna utveckling har även kundfunktioner/ mjukvara licensierats till tredje part inom Sentient utvecklar innovativa mjukvaruprodukter inom aktiv säkerhet och styrkänsla med fokus på ökad trafiksäkerhet och komfort för föraren. Företaget integrerar mjukvaru- forskning och erfarenhet, att tekniskt kunna verifiera och demonstrera idéer. ArcCore har på kort tid etablerat sig som en erkänd leverantör av mjukvaruprodukter till fordonsindustrin med kunder över hela världen. ArcCore erbjuder plattformsmjukvara och fordonsindustrin. Detta utgör en tillkommande affärsmöjlighet för Volvo Cars. funktionerna på licensbasis i styrsystem, primärt i tillämpningar för tillverkare av lätta och tunga CONSAT verktyg enligt standarden Autosar. Företaget använder en affärsmodell med Open Source VOLVO GROUP Verksamhetsgrad (up-time) och bränslebesparing är högsta prioritet för lastbilar. Funktionen I-See är en av de främsta innovationerna i den nya FH-lastbilen. Andra gången du kör en vägsträcka, har I-See lärt sig sträckan och hanterar hastighet och växlingar så bränsleförbrukningen sänks med upp till 5 procent. fordon men även andra typer. POLESTAR Polestar grundades 1996 i samarbete med Volvo för att driva Volvos satsning inom racing. Utöver racing erbjuder Polestar optimering av effekten och vridmomentet i kundens Volvo. Programvaran gör bilen piggare utan att öka bränsleförbrukningen eller ändra Volvos Origi- Consat är ett ingenjörsbolag med verksamhet inom system- och mjukvaruutveckling för fordon speciellt inom el och hybridteknik, till exempel till Volvos elbil C30 Electric. Utifrån tjänsteleverans har verksamheten utvecklats mot att också erbjuda produkter och system inom mjukvara, bland annat telematik för kollektivtrafik med kunder i alla världsdelar. kombinerat med kommersiella licensmodeller. PELAGICORE Pelagicore är ett teknikutvecklings- och produktföretag med fokus på att tillämpa Open Source mjukvara inom infotainment och är en viktig bidragsgivare till GENIVI-alliansen. Företaget är ett snabbt växande företag med kontor i Sverige och Tyskland och startade nalgaranti. CYBERCOM Cybercom är ett IT-konsultbolag med 1400 anställda i åtta länder som hjälper ledande företag att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Med bluego tillhandahåller MECEL Mecel är ett system- och programvaruföretag med mer än 30 års erfarenhet av att utveckla lösningar för fordonsindustrin. Mecel har en portfölj av inbyggda programvaror och utvecklingsverktyg inom områdena Autosar, Bluetooth och användargränssnitt (HMI) som licensieras WIRELESS CAR WirelessCar är en ledande telematiktjänsteleverantör. WirelessCar erbjuder tillverkare av personbilar och kommersiella fordon kompletta och konkurrenskraftiga telematiklösningar till slutkunder över hela världen. Cybercom Bluetooth-kommunikation i infotain- till kunder över hela världen. 13 NIRA DYNAMICS Nira Dynamics erbjuder innovativa mjukvarulösningar för fordon sedan starten år 2001 i Linköping. Företaget utvecklar unika sensorfusionsystem för olika fordon. Nira Dynamics har lyckats sälja mjukvaruprodukter till fordonsindustrin över hela världen. mentsystem för fordon sedan 10 år. Produkten integreras på licensbasis och finns installerat i miljonvolymer i bilmärken globalt. VECTOR Vector är ett globalt företag som erbjuder mjukvaruplattformar och verktyg, så att kunderna kan fokusera på utveckling av sina fordonsapplikationer och innovationer. Företaget har sålt mjukvaruprodukter till fordonsindustrin under 25 år. ERICSSON Ericsson formar framtidens Internetkommunikation genom tekniskt ledarskap. Ericsson erbjuder en back-end affärsplattform som förvaltar och levererar digitala upplevelser på alla skärmar. Produkten MSDP har mer än 100 installationer på fem kontinenter. 14

9 Vad är vi? Vehicle ICT Arena leder nationell samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle för att utveckla och vässa svensk fordonsindustri inom området fordons-it Varför finns vi? Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte där fordons-it utgör en viktiga grundsten. Kraven på kompetens, snabb produktutveckling och hög innovationstakt driver branschen att söka bred samverkan och skapa nya allianser för att nå framgångar i en allt hårdare global konkurrens. Vad gör vi? Vi bidrar till säker och hållbar mobilitet genom att skapa en världsledande öppen innovationsmiljö för fordons- IT. Genom mer samverkan kan vi öka innovationstakten för att tillgodose behovet av forskning, kompetens och gemensamma ramar. Vehicle ICT Arena fyller en central uppgift genom att föra forskningsresultat till industrialiseringsprojekt. Lindholmen Science Park AB Box 8077, SE Göteborg Visitors: Lindholmspiren 3-5 Tel +46 (0) lindholmen.se facebook.com/lindholmen.se twitter.com/lindholmen youtube.com/lindholmensweden

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 Ett magasin från Combitech AB Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 REDAKTIONEN

Läs mer

MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion

MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion INNEHÅLL Nationell kraftsamling och innovation för produktion i Sverige...3 Produktion i Sverige 2030 en vision för svenskt välstånd...4

Läs mer

Beviljade ansökningar till utlysningen Strategiska forsknings- och innovationsagendor, 2012

Beviljade ansökningar till utlysningen Strategiska forsknings- och innovationsagendor, 2012 utlysningen Strategiska forsknings- och innovationsagendor, 2012 VINNOVA, 101 58 Stockholm, Mäster Samuelsgatan 56. Tel: 08-473 3000, www.vinnova.se/foiagendor Diarienummer 2012-01810 NRIA Flyg 2013 Bidragsmottagare

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Swedish Incubators & Science Parks. Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin

Swedish Incubators & Science Parks. Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges kunskapsintensiva innovationsmiljöer Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft Uppdaterad 14-04-10 Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017 Konkurrenskraft Verksamhetsplan Inriktning 2014-2017 Under gällande verksamhetsperiod är denna plan vårt interna styrdokument.

Läs mer

Välj de bästa. Tema. Koll på hjärtat. minskat spill blodflöde i realtid kalendarium. forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt

Välj de bästa. Tema. Koll på hjärtat. minskat spill blodflöde i realtid kalendarium. forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt Koll på hjärtat e n k e lt t r y c k m e d tummen möjliggör diagnos för patienter med hjärtflimmer Välj de bästa Tema Göran sandberg har fokus på

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Förord Ett framgångsrikt ny- och småföretagande är i hög grad nyckeln till tillväxt, sysselsättning och fortsatt välstånd i Sverige. En helt dominerande andel av de nya jobb som tillkommit har skapats

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Lund Innovation. 1. Bakgrund. Lund

Lund Innovation. 1. Bakgrund. Lund Lund Innovation 1. Bakgrund Den snabba urbaniseringen som global trend, tillsammans med klimat- och resurskris, skapar mycket stora behov av nya lösningar för hållbar stadsutveckling. Från att tidigare

Läs mer

Strategisk Innovationsagenda. ehälsa i hemmet

Strategisk Innovationsagenda. ehälsa i hemmet Strategisk Innovationsagenda ehälsa i hemmet 3 juni 2014 Agendan har kommit fram i ett samarbete mellan 35 parter: Näringsliv/leverantörer: CareTech, HealthPump, IBM, TeliaSonera, Tieto Regioner/Kommuner/Landsting:

Läs mer

Svensk kraftsamling kring numerisk simulering. Virtual Nation Strategisk forsknings- och innovationsagenda inom simulering för perioden 2014-2030

Svensk kraftsamling kring numerisk simulering. Virtual Nation Strategisk forsknings- och innovationsagenda inom simulering för perioden 2014-2030 Svensk kraftsamling kring numerisk simulering Virtual Nation Strategisk forsknings- och innovationsagenda inom simulering för perioden 2014-2030 1 Denna agenda är framtagen inom ramen för Strategiska Innovationsområden,

Läs mer

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 1 VINNOVA investerar omkring två miljarder kronor om året för att förbättra förutsättningarna för innovation.

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Innehåll. Förord. 1. De fem piloterna. Slutsatser.. 25. Kontaktuppgifter 27

Innehåll. Förord. 1. De fem piloterna. Slutsatser.. 25. Kontaktuppgifter 27 Innehåll Förord. 1 De fem piloterna 1. Högskola Kristianstad / Krinova Science Park Medskapande utmaningsdriven innovation 5 2. Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp Origo, en unik innovationsmodell 9

Läs mer

Världsledande på klimatsmarta och kostnadseffektiva gjutna produkter

Världsledande på klimatsmarta och kostnadseffektiva gjutna produkter Världsledande på klimatsmarta och kostnadseffektiva gjutna produkter Strategisk forsknings- och innovationsagenda för gjutna produkter 2013 2030 Svensk gjuteriindustri har tillsammans med ledande industrier

Läs mer

Summerat. Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012

Summerat. Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012 Summerat. SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012 Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN Årgång 2012 Change or die Camp Digital är eventet där Sigma möter sin viktigaste kunder

Läs mer

Årsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Årsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL Året i korthet 3 SP forskning och innovation i samverkan 4 VD-ord 6 SPs strategi för hållbar tillväxt 8 Omvärld och marknad 10 SPs affärsområden

Läs mer

samarbete och tjänster

samarbete och tjänster samarbete och tjänster Nya affärsmöjligheter i verkstadsindustrin Karolina Elmhester, Anders Gustafsson och Lars Witell samarbete och tjänster Nya affärsmöjligheter i verkstadsindustrin Karolina Elmhester,

Läs mer

Cybercom Group Företagspresentation & Hållbarhetsredovisning 2014

Cybercom Group Företagspresentation & Hållbarhetsredovisning 2014 Cybercom Group Företagspresentation & Hållbarhetsredovisning 2014 B A Inom Cybercom arbetar vi dagligen med att koppla ihop människor, maskiner och tjänster för att få dem att jobba smidigare tillsammans.

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Smart specialiseringsstrategi för Östergötland. s a m m a n f a t t n i n g

Smart specialiseringsstrategi för Östergötland. s a m m a n f a t t n i n g Smart specialiseringsstrategi för Östergötland s a m m a n f a t t n i n g 1 2 INNEHÅLL INLEDNING.... 5 UTGÅNGSPUNKTER... 7 EFFEKTIV LOGISTIK... 11 Kort bakgrund... 11 Globala trender... 11 Resursbasen

Läs mer

Företag inom fordonsindustrin 2006-2010

Företag inom fordonsindustrin 2006-2010 VINNOVA Analys VA 2012:06 Företag inom fordonsindustrin 2006-2010 - Nationella, regionala och sektoriella klusterprofiler som underlag för analys- och strategiarbete Titel : Företag inom fordonsindustrin

Läs mer

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 7 : 0 7 ÅRSREDOVISNING

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 7 : 0 7 ÅRSREDOVISNING V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 7 : 0 7 ÅRSREDOVISNING 2006 Titel : Årsredovisning 2006 Serie: VINNOVA Information VI 2007:07 ISSN: 1650-3120 Utgiven: Mars 2007 Utgivare : VINNOVA - Verket

Läs mer

2 ÅRSBERÄTT 0 2 ELSE 1 0 1 1

2 ÅRSBERÄTT 0 2 ELSE 1 0 1 1 2011 ÅRSBERÄTTELSE CHALM 2011 INNEHÅLL 4 Rektor om året 2011 6 Studentkårens syn 7 Kvalitetsarbete 8 STYRKOR OCH DRIVKRAFTER 10 Utmaningar ger incitament 14 Med hållbar utveckling som drivkraft 16 Nyttiggörande

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

Programvaruintensiva företag i Sverige: Konkurrenskraft och synlighet

Programvaruintensiva företag i Sverige: Konkurrenskraft och synlighet Programvaruintensiva företag i Sverige: Konkurrenskraft och synlighet FÖRFATTARE: DR. NIKLAS Z KVISELIUS (E-mail: niklas.kviselius@hhs.se) OKTOBER 2008 SWEDSOFT Swedsoft är ett industriinitiativ för att

Läs mer

Så tycker Sveriges Ingenjörer inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen 2012

Så tycker Sveriges Ingenjörer inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen 2012 PM 1 (13) Forskningspolitisk skrift inför 2012 års forskningsoch innovationspolitiska proposition 2012-02-10 Laila Abdallah, Kjell Sehlstedt och Johan Sittenfeld Så tycker Sveriges Ingenjörer inför den

Läs mer