VEHICLE ICT ARENA COMPETENCE & INNOVATION NODE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VEHICLE ICT ARENA COMPETENCE & INNOVATION NODE"

Transkript

1 VEHICLE ICT ARENA COMPETENCE & INNOVATION NODE

2 IT I FORDON - INDUSTRIELL FÖRNYELSE FRAMTIDENS INDUSTRI FÖR MJUKVARA I FORDON VAD BEHÖVER VI? TILLGÅNG TILL KOMPETENS OCH INDUSTRIELL FÖRNYELSE Mängden IT i fordon växer snabbt och erbjuder numera funktioner med avgörande betydelse för exempelvis säkerhet, miljö och energiförbrukning. Global konkurrens driver branschen mot kostnadseffektiv och snabb produktutveckling. Fordonsindustrin behöver kunna utveckla, köpa in och integrera mjukvara, lika enkelt som i en mobiltelefon. Ska vi nå dit krävs en kraftsamling. NY STANDARD SKAPAR MÖJLIGHETER Vi ser att fordonsindustrin nu går samma väg som programvarubranschen inom IT, där gemensamma standarder öppnar marknaden för fler aktörer och kortar leden mellan idé och produkt. Arbetet med att utforma gemensamma spelregler måste drivas i bred samverkan. För att säkerställa att Sverige behåller sin starka globala position med fortsatta exportframgångar har därför industri, akademi, institut och samhälle tagit initiativ till en arena för samverkan, Vehicle ICT Arena. Förutsättningarna för att bli världsledande inom fordons-it är just nu väldigt goda. VAD ÄR FORDONS-IT? Fordons-IT används som samlingsterm för inbyggda elektroniksystem i fordon som är uppkopplade till omvärlden, samt interaktion med förare och andra genom multimodala gränssnitt. Fokus ligger på systemarkitektur och mjukvara, men även elektronikhårdvara som ännu inte är helt oberoende. I branschen förekommer termer som intelligenta transportsystem (ITS), telematik, infotainment, IKT/ICT, Internet-of-Things (IoT), machine to machine communication (M2M), som alla beskriver olika delar inom området. NY AFFÄRSSTRUKTUR Fordons-IT idag utgörs till stor del av företagsspecifika lösningar, byggda i slutna system där varje leverantör äger och installerar sin egen lösning. Det leder till resursslöseri och onödiga kostnader, samt begränsar potentialen för nya tjänster. Istället behöver vi utarbeta en gemensam och öppen arkitektur som stimulerar till snabb utveckling av nya tjänster och öppnar för fler aktörer att erbjuda nyckelfärdiga lösningar inom många olika tillämpningsområden. GLOBAL STANDARD - STARKT STÖD En global standard med starkt stöd är AUTOSAR, en arkitektur för mjukvarukomponenter i fordon och en arbetsmetodik. Denna implementeras nu i stor skala. Den svenska fordonsindustrin ligger i framkant av utvecklingen. De förestående utmaningarna är inte enbart tekniska utan rör frågor om exempelvis ägande, ansvar och drift. NYA AFFÄRSMODELLER Industrin behöver utarbeta affärsmodeller, leverantörsstrukturer, processer och verktyg för När allt väl är på plats kan en ny och potentiellt mycket stor marknad för mjukvaruapplikationer växa fram, som kan erbjuda kostnadseffektiv produktutveckling. TILLGÅNG TILL KOMPETENS Fordonsindustrin har i takt med utvecklingen ett snabbt växande behov av kompetens inom fordons-it. Behovet omfattar både kvantitet och kvalitet, det vill säga fler ingenjörer, bredd på kompetensen lika väl som spetskompetens och forskning i framkant. AUTOSAR Automotive Open System Architecture (AUTOSAR) är en arkitektur för mjukvarukomponenter och kan liknas vid ett operativsystem för fordon. Visionen med AUTOSAR är att fordonsindustrin ska bli mjukvarumässigt horisontellt organiserad. Det skulle öppna helt nya möjligheter för att utveckla mjukvaruapplikationer utanför den befintliga affärsmodellen, både för det säkerhetsklassificerade systemet och för in-vehicle-infotainment. att auktorisera mjukvarulösningar från tredje part. De särskilda säkerhetskraven för fordon ställer ökade krav på tredjepartsleverantörerna, främst inom vissa funktionsområden. 1 2

3 SVENSK KOMPETENS OCH STARKA TRADITIONER EN BASINDUSTRI I FÖRÄNDRING DRIVET AV SAMHÄLLETS UTMANINGAR SÄKERHET, HÅLLBARHET OCH INDUSTRIELL FÖRNYELSE Svensk fordonsindustri är en stor och betydel- För att säkerställa fortsatta framgångar för Fordons-IT är helt avgörande för fordonstillver- sefull del av vår exportindustri. En riskanalys vår befintliga fordonsindustri och möjliggöra kare över hela världen som vill upprätthålla sina visar dock att Sverige har få systemleverantörer tillväxt och nya exporttillfällen behöver vi en väl varumärken och framtida konkurrenskraft. De eller större utvecklingscentra som bidrar till nya genomtänkt strategisk satsning. innovationer som nu skapas leder till fordon funktioner via fordons-it. Däremot har Sverige med reducerad miljöbelastning och ökad säker- många ingenjörs- och programvaruföretag med VÅRA TILLGÅNGAR hetsnivå. spetskompetens och erfarenheter inom flera olika branscher. Sverige är nationellt starkt när det gäller systemindustri. Fordonsindustrin har ett gott kun- STRUKTUROMVANDLING VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT BYGGA DENNA KOMPETENS I SVERIGE? När fordonstillverkare söker utvecklingspartners inom fordons-it ställer man krav på kompetens, metodik, förmåga att utveckla med kort ledtid och hög leveransprecision. Om dessa krav inte uppfylls av aktörer här i Sverige riskerar vi att även förlora uppdrag inom närliggande produktutveckling, exempelvis elektronikhårdvara, nande inom system och IT-arkitekturområdet men Sverige är även internationellt ledande inom systemutveckling på ett flertal andra områden, såsom rymd, flyg, telekom och automation. Svensk akademi och flera industriforskningsinstitut är väl i linje med den internationella forskningsfronten. Svenska forskningsfinansiärer har dessutom under de senaste decen- När komplexiteten i fordonen ökar är dock behovet av kompetens stort. För industrin är det inte längre tekniskt eller ekonomiskt försvarbart att själva driva allt komplexare utvecklingsprojekt för elektronik och mjukvara. Än mindre att hålla den kompetens som är nödvändig för att genomföra utveckling eller förvaltning av ett inbyggt system. För att hantera de högt ställda kraven, till en NYA AKTÖRER Industrin behöver nya underleverantörer och partners som kan förse dem med innovativa lösningar på morgondagens utmaningar. Det här öppnar för spännande affärsmöjligheter för en stor bransch av konsult-, expert- och ingenjörsföretag inom IT, som hittills inte betraktat fordonsindustrin som en potentiell kund. elsystem och mekanisk utveckling. I nästföljande steg flyttas potentiellt hela fordonsutvecklingsprojekt till liknande centra, med scenariot att även produktion och logistik för eftermark- nierna prioriterat satsningar där industri och akademi samverkar kring industriellt relevanta forskningssatsningar, inte minst inom fordonsindustrin och telekomsektorerna. acceptabel kostnad, krävs samverkan och satsningar på forskning och utveckling. Vi kan idag se att, det pågår en stor strukturomvandling av den globala fordonsindustrin. Som vid alla stora tekniksprång gäller det att hänga med, eller ännu hellre leda utvecklingen. nad följer efter. Med dessa förutsättningar har fordons-it en mycket hög potential att utvecklas i Sverige. 3 4

4 VEHICLE ICT ARENA EN ARENA FÖR INNOVATION OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING VISION OCH MÅL SÄKRA OCH UTVECKLA SVERIGES LEDANDE POSITION Vi erbjuder en öppen miljö för FÖRTROENDE OCH SAMVERKAN Visionen är att säkerställa Sveriges innovation och kompetens- försörjning inom fordons-it som bidrar till att säkra svensk konkurrenskraft inom hållbar och säker mobilitet. Inom Vehicle ICT Arena kan strategiska beslut tas som rör utvecklingen av en gemensam referensarkitektur och harmoniserad process för modellbaserad utveckling. Bred och förtroendefull samverkan är avgörande i arbetet med att sätta ramarna för framtiden. ledande position inom säkra och hållbara transportsystem med hjälp av fordons-it. ÖVERGRIPANDE MÅL Maturity TRL9 TRL6 TRL4 TRL1 Vechicle ICT Arena - A bridge between research and industialisation 1 X 10 X 100 X Product Projects Technology Integration Technology Development Vechicle ICT Arena Resources Idéer föds i hela ekosystemet. Här fyller arenan ett tomrum genom att leda idéer genom de tidiga faserna av innovation, bland annat teknisk verifiering och demonstration. Vehicle ICT Arena välkomnar alla typer av aktörer, från små nyetablerade ingenjörsföretag, forskningsinstitut, universitet och högskolor, tjänsteföretag till etablerade leverantörer till fordonsindustrin och fordonsföretagen. Arenan fyller en viktig funktion mellan forskning och industri, där konceptuella idéer kan tas genom de tidiga faserna av innovation till industrialisering. Nära samverkan med angränsande arenor och kompetenscentra skapar ett kraftfullt ekosystem runt fordonsindustrin. Vehicle ICT Arena erbjuder även en möjlighet för alla aktörer att tekniskt verifiera och demonstrera sina idéer i testmiljöer. MÅL Nya innovationer inom fordons-it genomförs, från forskning till industrialiseringsprojekt. Ska bidra till kompetensförsörjningen och attrahera fler ingenjörer till en ny fordonsindustri. Ska bidra till att en ny leverantörsstruktur etableras och attraherar företag utanför dagens fordonsindustri. Vehicle IT Arena ska medverka till att berörda aktörer enas om: En referensarkitektur, ett modulsystem för elektronik i fordon med applikationsmjukvara frikopplad från plattformen. DÅ SKULLE......en helt ny tjänsteindustri växa fram och leverantörer av applikationsmjukvara kan nå en större marknad....industrin kan fokusera på sina profilområden och handla upp färdiga lösningar för övriga....både nya och befintliga leverantörsföretag specialisera sig och nå världsklass....företagen välja att lägga mer av sin utvecklingsverksamhet i Sverige. En utvecklingsprocess för modellbaserad utveckling, med tillhörande metoder och...kostnadseffektiviten öka för både industri och leverantörer. verktyg. Principer för affärsmodeller med fordons-it....kompetensförsörjningen säksställas...den svenska fordonsindustrins globala konkurrenskraft öka. 5 För mer information se lindholmen.se/vehicle 6

5 PARTNERS OLIKA NIVÅER AV PARTNERSKAP Fordons-IT blir mer och mer en avgörande faktor för att utveckla kundupplevelsen. I Skandinavien är vi sedan länge starka på att stödja utveckling av miljövänliga bilar med högsta nivå på trafiksäkerhet. Vi har också en stark tradition att vara early adopters för nya IT-relaterade produkter och tjänster. Vi behöver ett innovations- och kompetenscenter inom elektromobilitet, aktiv säkerhet, uppkopplade fordon, interaktionsdesign och systemintegration/verifikation. Initiativet är helt i linje med dessa behov. Thomas Müller, Vice President Electrical and Electronics System Engineering, Volvo Cars Vehicle ICT Arena drivs som ett program inom Lindholmen Science Park. Arenan finansieras genom en kombination av offentliga medel och Mitsubishi Electric Actia Mecel Alpine Pelagicore Autoliv Qamcom Consat QRtech Medverkar i strategisk styrning samt Round- Cybercom Semcon table Forum och mötesplatser. Tillgång till Denso Sentient Vehicle ICT Lab mot reducerad kostnad. Volvo Fengco Vector Informatik Cars och Volvo Group är Core Partners sedan HiQ Volvo Cars start. Infotiv Volvo Group Microchip/SMSC Yazaki partnerskap. CORE PARTNER Vehicle Engineering, Volvo Group ÅF PREMIUM PARTNER ser. Tillgång till Vehicle ICT Lab mot reducerad Jan Hjelmgren, Senior Vice President, FÖRETAG ArcCore och medlemsavgifter. Vi erbjuder tre nivåer av Medverkar i Roundtable Forum samt mötesplat- Ständiga innovationer och ökad produktivitet är nödvändig i den globala konkurrensen. Arenan för fordons-it är ett viktigt initiativ för att svensk fordonsindustri ska fortsätta vara stark och utvecklas PARTNERS 2013 kostnad. ASSOCIATE PARTNER Uppdateras på beslut från Roundtable Forum samt bjuds in som besökare till mötesplatser. Tillgång till Vehicle ICT Lab mot full kostnad. KONTAKT För mer information om partnerskap HÖGSKOLOR OCH INSTITUT Chalmers teknisk högskola Högskolan i Halmstad SP Viktoria Swedish ICT VTI OFFENTLIG MEDFINANSIERING Business Region Göteborg VINNOVA Västra Götalandsregionen se lindholmen.se/vehicle FÄRGKODER Core Partners Premium Partner Associate Partners Offentlig medfinansiering 7 8

6 VÅRT ERBJUDANDE AKTIVITETER OCH MÖJLIGHETER Styrelsen för Vehicle ICT Arena sätter strategi, vision och mål samt beslutar om budget och avgifter. Styrelsen utgörs av representanter från Lindholmen Science Park AB samt Core Partners. Lindholmen Science Park ansvarar för programkontor och kommunikation för Vehicle ICT Arena. ASSOCIATE PARTNERS MEETING Kvartalsvisa möten där Associate partners informeras om den senaste utvecklingen på arenan. INNOVATION BAZAAR Ett event för inspiration och nätverkande, med PROJECT BROKER Vehicle ICT Arena kan som neutral part ta initiativ till samverkansprojekt där möjligheter till samfinansiering erbjuds. Till exempel finns medel att söka i FFI-programmet för fordons och trafiksäkerhet eller EUs ramprogram för forskning för innovation. Vehicle ICT Arena erbjuder flera möjligheter till forum och aktiviteter på olika nivåer. presentationer, demonstrationer och experiment. Öppet för alla med intresse av att föra fram nya idéer, knyta partnerskap och nya VEHICLE ICT LAB PhD-PROGRAMME Vehicle ICT Arena medverkar i doktorand- ROUNDTABLE FORUM Månatliga möten för att etablera branschspecifika processer och referensarkitekturer. Här läggs strategier för ökad innovationskraft och för att säkerställa värdet av investeringar. I detta forum förs förtroendefulla samtal och erfarenhetsutbyte kring forskning, produkt- och industrialiseringsstrategier. Deltagare är representanter från Core och Premium Partners. allianser. ANNUAL MEETING Ett viktigt uppdrag för arenan är att förvalta, förädla och dela kunskap. Detta sker bland annat via en årlig konferens, Annual Meeting, med workshops, seminarier, utställning och match-making. Planeras att starta inom kort. OPEN INNOVATION CHALLENGES Innovationstävlingar ordnas inom ett nytt koncept utifrån behovsdrivna utmaningar, Ett labb med simulatorer som är öppet för alla aktörer att testa och demonstrera produkter i en full fordonsmiljö. Det erbjuder även en garanti för kunden att produkten har körts i testmiljöns referensarkitektur. EDUCATION Utbildningsinsatser drivs av arenan för både breddning och fördjupning inom kompetensområdet. Labbet är ett verktyg i utbildningen. program. Långsiktig och tillämpad forskning erbjuder spetskompetens och bidrar till nya innovativa produkter. Planeras att starta inom kort. GOGLOBAL Arenan ska främja den svenska fordonsbranschens internationella spridning i fråga om export, import, investeringar och partnerskap. Genom seminarier, studiebesök och matchmaking ska aktörernas globala satsningar främjas. Planeras att starta inom kort. Open Innovation Challenges. I Roundtable Forum förs strategiska samtal. Deltagare är representanter från partners i Vehicle ICT Arena. 9 10

7 VEHICLE ICT LAB EN GEMENSAM TESTMILJÖ OCH PLATTFORM MILSTOLPAR UTVECKLING AV ARENAN PÅ SIKT Det finns behov av en gemensam testmiljö öppen för alla aktörer, med simulatorer för hela elsystemet i ett fordon med dess omvärld. En möjlighet att demonstrera och verifiera lösningar i en referensarkitektur på ett kostnadseffektivt sätt. ENHETLIG PLATTFORM SKAPAS En gemensam testmiljö bygger viktig kompetens och erfarenhet inom modellbaserad utveckling. Labbet främjar samverkan mellan aktörerna genom att en enhetlig plattform för tillämpning skapas. På detta sätt stärker vi den svenska konkurrenskraften och understödjer innovation och produktutveckling genom att erbjuda möjligheten att utforska och visualisera VEHICLE ICT LAB Labbet erbjuder fler möjligheter och utgör en plattform för test och demonstration inom arenan. Där kan.....leverantörer demonstrera och verifiera sina senaste produktförbättringar i en referensarkitektur på ett kostnadseffektivt sätt....studenter och doktorander prova och demonstrera nya forskningsresultat i ett komplett system på ett kostnadseffektivt sätt. Vehicle ICT Arena startade 2013, efter drygt fyra års förberedelser. Med över 25 medlemmar från industrin, universitet, institut och samhälle finns stor potential att nå uppsatta mål inför de kommande fem åren. MILSTOLPE 2015 Verksamheten i Vehicle ICT Arena är etablerad. En referensarkitektur ska vara överenskommen och användas i Vehicle ICT Lab för en subdomän, till exempel aktiv säkerhet. 50 Partners i Vehicle ICT Arena. 200 personer i Innovation Bazaar per år. 30 nya funktioner i Vehicle ICT Lab per år. MILSTOLPE 2018 Vehicle ICT Arena har vuxit och effekterna kan mätas i form av företagsetableringar. Då finns funktioner industialiserade som skapats i arenan. En överenskommen referensarkitektur används i Vehicle ICT Lab för ett komplett fordon. 100 partners i Vehicle ICT Arena 300 personer i Innovation Bazaar per år. 100 nya funktioner i Vehicle ICT Lab per år. 200 studenter per år deltar i kurser kopplade till Vehicle ICT Arena. 20 doktorander är kopplade till arenan. framtida fordons- och infrastrukturlösningar redan idag....nystartade programvaruföretag integrera och demonstrera sin produkt i ett komplett 100 studenter per år deltar i kurser kopplade till arenan. KOMPLETTERAR ANDRA TESTMILJÖER fordonssystem. Fem doktorander kopplade till arenan. Vehicle ICT Labs utgör ett viktigt komplement till andra öppna testmiljöer såsom VTIs körsi-...konsultföretag komplettera sina tjänsteerbjudanden till helhetsåtaganden. mulator SIM4 på Lindholmen i Göteborg samt den fullskaliga provbanan AstaZero mellan Göteborg och Borås som ska stå klar För de tidiga utvecklingsfaserna behövs dock kostnadseffektiva och distribuerade simulatorer i pc-miljö, vilket arenan också ska erbjuda. Där ges alla aktörer tillgång till labbets mjukvaruutvecklingsmiljö....fordonsindustrin arbeta tillsammans med både stora globala leverantörsföretag och lokala expertföretag för att ta fram nya innovativa lösningar. Målet är att stärka vår nationella branschkompetens och skapa nya affärsmöjligheter baserat på fordons-it. Lindholmen Science Park agerar värd för samarbetet och erbjuder även ett labb för tidig modellering och test av nya innovationer. Niklas Wahlberg, vd för Lindholmen Science Park

8 DEN NYA FORDONSINDUSTRIN GODA EXEMPEL FRÅN EN INDUSTRI I FÖRÄNDRING VOLVO CARS SENTIENT Innovation förutsätter både ARCCORE Volvo Cars erbjuder världsledande kundfunktioner inom området Säkerhet. Inom ramen för denna utveckling har även kundfunktioner/ mjukvara licensierats till tredje part inom Sentient utvecklar innovativa mjukvaruprodukter inom aktiv säkerhet och styrkänsla med fokus på ökad trafiksäkerhet och komfort för föraren. Företaget integrerar mjukvaru- forskning och erfarenhet, att tekniskt kunna verifiera och demonstrera idéer. ArcCore har på kort tid etablerat sig som en erkänd leverantör av mjukvaruprodukter till fordonsindustrin med kunder över hela världen. ArcCore erbjuder plattformsmjukvara och fordonsindustrin. Detta utgör en tillkommande affärsmöjlighet för Volvo Cars. funktionerna på licensbasis i styrsystem, primärt i tillämpningar för tillverkare av lätta och tunga CONSAT verktyg enligt standarden Autosar. Företaget använder en affärsmodell med Open Source VOLVO GROUP Verksamhetsgrad (up-time) och bränslebesparing är högsta prioritet för lastbilar. Funktionen I-See är en av de främsta innovationerna i den nya FH-lastbilen. Andra gången du kör en vägsträcka, har I-See lärt sig sträckan och hanterar hastighet och växlingar så bränsleförbrukningen sänks med upp till 5 procent. fordon men även andra typer. POLESTAR Polestar grundades 1996 i samarbete med Volvo för att driva Volvos satsning inom racing. Utöver racing erbjuder Polestar optimering av effekten och vridmomentet i kundens Volvo. Programvaran gör bilen piggare utan att öka bränsleförbrukningen eller ändra Volvos Origi- Consat är ett ingenjörsbolag med verksamhet inom system- och mjukvaruutveckling för fordon speciellt inom el och hybridteknik, till exempel till Volvos elbil C30 Electric. Utifrån tjänsteleverans har verksamheten utvecklats mot att också erbjuda produkter och system inom mjukvara, bland annat telematik för kollektivtrafik med kunder i alla världsdelar. kombinerat med kommersiella licensmodeller. PELAGICORE Pelagicore är ett teknikutvecklings- och produktföretag med fokus på att tillämpa Open Source mjukvara inom infotainment och är en viktig bidragsgivare till GENIVI-alliansen. Företaget är ett snabbt växande företag med kontor i Sverige och Tyskland och startade nalgaranti. CYBERCOM Cybercom är ett IT-konsultbolag med 1400 anställda i åtta länder som hjälper ledande företag att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Med bluego tillhandahåller MECEL Mecel är ett system- och programvaruföretag med mer än 30 års erfarenhet av att utveckla lösningar för fordonsindustrin. Mecel har en portfölj av inbyggda programvaror och utvecklingsverktyg inom områdena Autosar, Bluetooth och användargränssnitt (HMI) som licensieras WIRELESS CAR WirelessCar är en ledande telematiktjänsteleverantör. WirelessCar erbjuder tillverkare av personbilar och kommersiella fordon kompletta och konkurrenskraftiga telematiklösningar till slutkunder över hela världen. Cybercom Bluetooth-kommunikation i infotain- till kunder över hela världen. 13 NIRA DYNAMICS Nira Dynamics erbjuder innovativa mjukvarulösningar för fordon sedan starten år 2001 i Linköping. Företaget utvecklar unika sensorfusionsystem för olika fordon. Nira Dynamics har lyckats sälja mjukvaruprodukter till fordonsindustrin över hela världen. mentsystem för fordon sedan 10 år. Produkten integreras på licensbasis och finns installerat i miljonvolymer i bilmärken globalt. VECTOR Vector är ett globalt företag som erbjuder mjukvaruplattformar och verktyg, så att kunderna kan fokusera på utveckling av sina fordonsapplikationer och innovationer. Företaget har sålt mjukvaruprodukter till fordonsindustrin under 25 år. ERICSSON Ericsson formar framtidens Internetkommunikation genom tekniskt ledarskap. Ericsson erbjuder en back-end affärsplattform som förvaltar och levererar digitala upplevelser på alla skärmar. Produkten MSDP har mer än 100 installationer på fem kontinenter. 14

9 Vad är vi? Vehicle ICT Arena leder nationell samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle för att utveckla och vässa svensk fordonsindustri inom området fordons-it Varför finns vi? Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte där fordons-it utgör en viktiga grundsten. Kraven på kompetens, snabb produktutveckling och hög innovationstakt driver branschen att söka bred samverkan och skapa nya allianser för att nå framgångar i en allt hårdare global konkurrens. Vad gör vi? Vi bidrar till säker och hållbar mobilitet genom att skapa en världsledande öppen innovationsmiljö för fordons- IT. Genom mer samverkan kan vi öka innovationstakten för att tillgodose behovet av forskning, kompetens och gemensamma ramar. Vehicle ICT Arena fyller en central uppgift genom att föra forskningsresultat till industrialiseringsprojekt. Lindholmen Science Park AB Box 8077, SE Göteborg Visitors: Lindholmspiren 3-5 Tel +46 (0) lindholmen.se facebook.com/lindholmen.se twitter.com/lindholmen youtube.com/lindholmensweden

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

kraftsamling för miljö, energi och hållbara

kraftsamling för miljö, energi och hållbara kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar Game seminarium 13 oktober 2009 Västsvenska satsningar på framtidens energi- och miljöteknik Bertil Törsäter Två ansvarsområden Tillväxt och

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt 2014-01-18 www.lighterarena.se 1 Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer 30/1-31/3 2014 Utlysningstexten är ett utkast ej för

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

Vad är mjukvara? DEN INBYGGDA INTELLIGENSEN

Vad är mjukvara? DEN INBYGGDA INTELLIGENSEN Vad är mjukvara? Under många år var Swedish Quality ett inarbetat begrepp över hela världen. Svenska produkter var eftertraktade (och ofta dyrare) därför att de ansågs hålla den högsta kvaliteten. Vår

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Produktion2030. Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef

Produktion2030. Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef Produktion2030 Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef Ett strategiskt innovationsprogram, 2013-20 Vision: 2030 är Sverige förstahandsvalet för resurseffektiv

Läs mer

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt.

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Varför flyginnovation i Sverige? Varför innovation? Leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet Skapa konkurrenskraft

Läs mer

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt LIGHTer inbjuder till Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt Uppstartsmöte om EULIGHTer En påverkansplattform

Läs mer

finansieringsmöjligheter

finansieringsmöjligheter LIGHTers andra utlysning 2014 Övriga nationella och internationella finansieringsmöjligheter Cecilia Ramberg, Swerea Boel Wadman, Swerea Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

Resultat från den första Workshopen

Resultat från den första Workshopen Resultat från den första Workshopen Martin Risberg, Swerea Ola Isaksson, GKN Aerospace Sweden Kopplingar till andra agendor och initiativ SIP Lättvikt SIP Produktion 2030 SIP Metalliska material SIP Innovair

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse

Verksamhetsbera ttelse Verksamhetsbera ttelse 2013-2015 1. Vision önskat resultat på lång sikt Vision (2012). Att säkerställa Sveriges ledande position inom säkra och hållbara trafiksystem med hjälp av fordons-it. Innehållet

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Tidplan och process Arbetsgrupp N-dep Intern beredning Dialog med intressenter Beslut JUN AUG SEPT OKT NOV DEC Industrisamtal

Läs mer

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten.

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten. Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten En ledande industriregion Ett uttalat politiskt mål att Västra Götaland är och fortsatt ska vara en ledande industriregion Industrin har

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE

SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE STRATEGISKT INNOVATIONSPROGRAM SUMMIT TEKNISKA MUSEET 2014-09-25 Övergripande mål Hållbar tillväxt i Sverige. Vi vill ÅTERINDUSTRIALISERA Sverige Effektlogik Förutsättningar

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Mål och strategi för Internet of Things Sverige

Mål och strategi för Internet of Things Sverige Mål och strategi för Internet of Things Sverige Presentation, vid IoT Sverige vårseminarium 23 april 2015 Torbjörn Fängström, programchef IoT Sverige, Uppsala universitet IoT Sverige ett strategiskt innovationsprogram

Läs mer

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne Regionstyrelsen Lennart Svensson Strateg 0768-870445 lennart.r.svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-18 Dnr 1601956 1 (6) Regionstyrelsen Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Läs mer

CHALMERS FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID VÅR VISION: Visionen genomsyrar all verksamhet inom forskning, utbildning och innovation

CHALMERS FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID VÅR VISION: Visionen genomsyrar all verksamhet inom forskning, utbildning och innovation VÅR VISION: CHALMERS FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID Visionen genomsyrar all verksamhet inom forskning, utbildning och innovation Målet är att utveckla tekniska lösningar som behövs för att skapa morgondagens samhälle

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB Smart industri en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Foto: ABB Industrin är större än de producerande företagen Insatsproduktion Företagstjänster Transporter Finansiering Industriföretag 550 000

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

UPPKOPPLADE SAMVERKANDE TRANSPORTER

UPPKOPPLADE SAMVERKANDE TRANSPORTER EN SVENSK FÄRDPLAN FÖR UPPKOPPLADE OCH SAMVERKANDE TRANSPORTER Stefan Myhrberg, Ericsson Forum för innovation inom transportsektorn 2014-09-03 1 FÄRDPLAN FÖR UPPKOPPLADE SAMVERKANDE TRANSPORTER En gemensam

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment Simulator för optimering av miljö- och kostnadseffektivitet Problemställning Bakgrund Anläggningsmaskiner och lastbilar används i en mängd olika applikationer över hela världen. Miljöpåverkan och kostnader

Läs mer

Krock kompatibilitet mellan personbilar och lastbilar

Krock kompatibilitet mellan personbilar och lastbilar Krock kompatibilitet mellan personbilar och lastbilar Fredrik Törnvall 2014-04-30 Delprogram: Fordons- och Trafiksäkerhet Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte... 4 4. Genomförande...

Läs mer

2013-02-20. Pressträff 2013-02-20. En kreativ arena för mötet mellan människor som har idéer och en vilja att genomföra dem.

2013-02-20. Pressträff 2013-02-20. En kreativ arena för mötet mellan människor som har idéer och en vilja att genomföra dem. 2013-02-20 Pressträff 2013-02-20 En kreativ arena för mötet mellan människor som har idéer och en vilja att genomföra dem. creactive Mjärdevi Mjärdevi Science Park är en plats där idéer föds och utvecklas

Läs mer

Med öppen data utvecklar vi Göteborg till en ännu bättre stad

Med öppen data utvecklar vi Göteborg till en ännu bättre stad Med öppen data utvecklar vi Göteborg till en ännu bättre stad Det som framför allt gör Göteborg unikt är människorna som bor här. Människor som tillsammans har möjlighet att göra staden till en ännu bättre

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Arbetsdokument ver. 2011-04-26

Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Arbetsdokument ver. 2011-04-26 Västsvenskt nätverk för Hållbar Utveckling Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Arbetsdokument ver. 2011-04-26 För nätverket GAME författad av Jonas Norrman och Rebecca Brembeck INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Säkerhetslösningar till smartmobil för oskyddade trafikanter jalp! Appen som ska skydda cyklister

Säkerhetslösningar till smartmobil för oskyddade trafikanter jalp! Appen som ska skydda cyklister Säkerhetslösningar till smartmobil för oskyddade trafikanter jalp! Appen som ska skydda cyklister SP-dagen 2016-03-02 TRANSPORT - DEN STORA OMSTÄLLNINGEN Stefan Candefjord Forskarassistent, Signaler och

Läs mer

ITS från potential till förutsättning

ITS från potential till förutsättning TMALL 0141 Presentation v 1.0 ITS från potential till förutsättning Avrapportering av regeringsuppdraget Norra Latin, Stockholm 14 maj 2014 Inledning 20 september 2013 5 maj 2014 14 maj 2014 2 PROGRAM

Läs mer

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik Ulf Holmgren VINNOVA Uppdraget 1(3) Förslagen skall utarbetas i samverkan med fordonsindustrin samt berörda regionala och kommunala aktörer.

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Agenda för Wireless Society - Med svensk innovationsförmåga behåller Sverige ledningen inom trådlös kommunikation

Agenda för Wireless Society - Med svensk innovationsförmåga behåller Sverige ledningen inom trådlös kommunikation Agenda för Wireless Society - Med svensk innovationsförmåga behåller Sverige ledningen inom trådlös kommunikation (Målgruppen för denna agenda är forskningsfinansiärer, politiker, företag, organisationer

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter

Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter NÖJD KUND LÖNSAMHET NÖJD MEDARBETARE AFFÄRSMODELLEN Det här är vad vi gör På Alten utvecklar och levererar vi teknik och IT- kompetens till världsledande

Läs mer

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 1 2 Riskkapital En översikt Fouriertransforms roll Huvudpunkter i en affärsplan 1 3 Tillgång till kapital förutsättning för att förverkliga

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

ELVÄGAR. För ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige Martin Gustavsson & Conny Börjesson 20 januari RISE IKT RISE Viktoria

ELVÄGAR. För ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige Martin Gustavsson & Conny Börjesson 20 januari RISE IKT RISE Viktoria ELVÄGAR För ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige Martin Gustavsson & Conny Börjesson 20 januari 2017 Research Institutes of Sweden RISE IKT RISE Viktoria RISE Viktoria 2 RISE Viktoria Forskningsinstitut

Läs mer

Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering

Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Anpassa sidfoten 1. Klicka Sidhuvu Infoga. Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Finansiering av forskning och utveckling vilka möjligheter för företag? Susanna Kindberg Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Industri 4.0 Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Kompetensnav, inbyggda system

Kompetensnav, inbyggda system Kompetensnav, inbyggda system Finansieras av det Strategiska Innovationsprogrammet för Smartare Elektroniksystem (Vinnova/Energimyndigheten/Formas), Kompetensnav 2015 Malmö 9/11 2016 Ulf Bodin Biträdande

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb Jan Johansson Vår vision Göteborgs Tekniska College skall vara ledande i lärande och utveckling av industriella tekniska utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå i Sverige. Vår verksamhet Gymnasieskola

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Processindustriell IT och Automation

Processindustriell IT och Automation Processindustriell IT och Automation ATTRAHERA framtidens talanger SAMVERKA gränslöst UTRUSTA medarbetare för nya arbetssätt och nya verktyg INVESTERA i utmaningsdriven Forskning och utveckling STÄRKA

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

Gruv- och mineralforskning och innovation. då, nu och i framtiden

Gruv- och mineralforskning och innovation. då, nu och i framtiden Gruv- och mineralforskning och innovation då, nu och i framtiden Margareta Groth VINNOVA Bild 1 Bild 2 Då: Strategiskt gruvforskningsprogram - effekter? FoU med internationell konkurrenskraft Överträffar

Läs mer

Johanneberg Science Park

Johanneberg Science Park Johanneberg Science Park Vi är en samverkansmiljö för idé- och kunskapsutbyten mellan akademin, näringsliv och samhällsaktörer på Chalmersområdet i centrala Göteborg. Profilområden: Samhällsbyggnad, Energi,

Läs mer

FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA

FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA PRODUKTION Andreas Hanning & Anna Priem Abelsson

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige Regeringen Proj. n r VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM A k 2017-05- 1 2 Regeringsbeslut I 3 2017-05-04 N2017/03280/IFK Näringsdepartementet D/Dnr 2QIT-02nt-l Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Nyttan med flyg för Sverige. Flygfakta i fickformat

Nyttan med flyg för Sverige. Flygfakta i fickformat Nyttan med flyg för Sverige Flygfakta i fickformat 2 Sverige har en stark och konkurrenskraftig flygindustri som är mer forsknings intensiv än de flesta andra industrier. Flygforskning kräver stora resurser

Läs mer

IQ Samhällsbyggnad - föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. Eva Schelin VD

IQ Samhällsbyggnad - föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. Eva Schelin VD IQ Samhällsbyggnad - föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet Eva Schelin VD IQ Samhällsbyggnads medlemmar IQ Samhällsbyggnads roll och verksamhet Neutral nod och katalysator för sektorsövergripande

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Politiska initiativ med bäring på bioekonomi KSLA 12 dec

Politiska initiativ med bäring på bioekonomi KSLA 12 dec Politiska initiativ med bäring på bioekonomi KSLA 12 dec Christina Nordin Avdelningschef Fossilfritt Sverige! Samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi Nationella skogprogrammet Smart industri

Läs mer

Utvecklingsprogram för leverantörsföretag inom fordonsindustrin

Utvecklingsprogram för leverantörsföretag inom fordonsindustrin Utvecklingsprogram för leverantörsföretag inom fordonsindustrin Svensk fordonsindustri ska vara den mest konkurrenskraftiga, dynamiska och kunskapsbaserade fordonsindustrin i världen, med ett högt förädlingsvärde

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Magnus Jörgel Näringslivsutvecklare 0706-676208 Magnus.jorgel@skane.se PM Datum 2014-01-23 Dnr 1301845 1 (5) Utveckling av den Internationella Innovationsstrategin

Läs mer

Innovativ Grön Hydraulik SKOGFORSK

Innovativ Grön Hydraulik SKOGFORSK Innovativ Grön Hydraulik SKOGFORSK Hydraulisk verkningsgrad SKOGFORSK Kran som bara bär lasten Energisnål kran Elektrohydrauliska aktuatorer Autonom avverkning Läckagefritt system Slangar med små förluster

Läs mer

RYMD I VÄST. Ett initiativ av GKN och RUAG för Sveriges främsta rymdregion

RYMD I VÄST. Ett initiativ av GKN och RUAG för Sveriges främsta rymdregion RYMD I VÄST Ett initiativ av GKN och RUAG för Sveriges främsta rymdregion VÄRLDSKLASS ÄR INTE NOG - SKA MAN NÅ RYMDEN MÅSTE ALLT FUNGERA I Västsverige utvecklas och levereras tjänster och produkter som

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 %

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 % Peter Holmstedt VD Svenska staten 100 % 60 % 42 % 29 % Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! Automation och industriella processer Bioraffinaderi, bioenergi och nya biomaterial Samhällsbyggnad

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Regionalfonden Västsverige

Regionalfonden Västsverige Regionalfonden Västsverige 2014-2020 Kort om Tillväxtverket Arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och

Läs mer

Machine Learning. Strategisk satsning inom fordonsindustrin (FFI)

Machine Learning. Strategisk satsning inom fordonsindustrin (FFI) Machine Learning Strategisk satsning inom fordonsindustrin (FFI) 1 Sammanfattning Machine Learning (ML) har potential att avsevärt förändra fordonsindustrin liksom övriga industrigrenar och samhället i

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

Avsiktsförklaring gällande MAPCI fas 2

Avsiktsförklaring gällande MAPCI fas 2 Sida 1(6) Avsiktsförklaring gällande MAPCI fas 2 Detta dokument är en icke bindande avsiktsförklaring från medlemmarna i Mobile and Pervasive Computing Institute at Lund University (MAPCI) angående dess

Läs mer

Kunniga användare och smarta företag

Kunniga användare och smarta företag Kunniga användare och smarta företag En satsning på användarnas funktioner och behov i det smarta nätet Carolina Dolff, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Kraftsamling Smarta Nät Vårt uppdrag: Stimulera

Läs mer

arbetet kännetecknas av en öppen process.

arbetet kännetecknas av en öppen process. arbetet kännetecknas av en öppen process. Status - Tidplan Nov WS 17/9- ITS-konf. 26/8- Webinar 25/6- WS 20/4- Kick off Nuläge/ aktörskarta Arbete med visionen Identifiera fokusområden ITS- Strategin och

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Nationell besökshantering

Nationell besökshantering Nationell besökshantering Access Days Besöksprogram Anna Sjöström, Miljöstrateg anna.sjostrom@tyrens.se 070 279 30 68 Miljöteknik vad menar vi? Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer

Läs mer

Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 7 november 2012 Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) Vad är EIT? Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) grundades

Läs mer

TJÄNSTEINNOVATION SOM VERKTYG FÖR HÅLLBARA OCH VÄRDESKAPANDE TJÄNSTER

TJÄNSTEINNOVATION SOM VERKTYG FÖR HÅLLBARA OCH VÄRDESKAPANDE TJÄNSTER TJÄNSTEINNOVATION SOM VERKTYG FÖR HÅLLBARA OCH VÄRDESKAPANDE TJÄNSTER NATIONELL PLATTFORM FÖR TJÄNSTEINNOVATIONER Karlstad Service Innovation Lab är en nationell plattform för tjänsteinnovationer där kollektivtrafiken

Läs mer

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vår budskapsplattform

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vår budskapsplattform Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vår budskapsplattform Varför flyginnovation i Sverige? Varför innovation? Leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet Skapa konkurrenskraft

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 39, Kapital: En grundläggande förutsättning för tillväxtmöjligheterna i en region är en

Läs mer

Teknikutveckling för. Per-Erik Holmberg

Teknikutveckling för. Per-Erik Holmberg Teknikutveckling för morgondagens sjöfart Per-rik Holmberg Per-rik Holmberg Business Manager Viktoriainstitutet 1983 1987 1996 2000 2009 fakta Viktoriainstitutet Bildat 1997 (aktiebolag) >20 har disputerat

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer