Allmänna villkor för Depå/Konto och Handel med fondandelar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna villkor för Depå/Konto och Handel med fondandelar"

Transkript

1 SBAB Bank AB (publ) Box Karlstad Telefon Orgnr Fax Säte Stockholm Allmänna villkor för Depå/Konto och Handel med fondandelar I dessa Allmänna villkor förstås med Affärsdag: Den dag transaktionen genomförs och kursen erhålls. Anslutet konto: Ett till Depån anslutet konto. Nota: Bekräftelse att en order har utförts. Bankdag: Med bankdag avses dag i Sverige som inte är söndag eller allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev är likställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är f.n. lördagar, midsommarafton, julafton samt nyårsafton). Bryttid: Den tid då Kunden senast måste ha lagt en köp- eller säljorder för att Kunden ska få den Affärsdag som gäller för aktuell Fond. Hos SBAB är Bryttiden kl (Respektive Fonds Bryttid framgår av Fondens fondbestämmelser). Depå: Depån där Kundens innehav av Fondandelar i samtliga Fonder samt likvida medel redovisas. Det bolag som utför Fondorder: NASDAQ OMX Broker Services AB ( NASDAQ OMX ). Fond: Sådan fond, värdepappersfond eller specialfond, enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder eller motsvarande lagstiftning för utländska fonder eller fondföretag som vid var tid distribueras av SBAB. Fondandel: Andel i Fond. Fondorder: Kundens begäran om köp eller försäljning av Fondandel lämnad till SBAB för vidarebefordran till NASDAQ OMX för utförande. Kund: Depåinnehavaren. SBAB Fonderna: Fond som förvaltas av E. Öhman J:or Fonder AB, eller annat fondbolag utsett av SBAB, och distribueras av SBAB och förvaras i Depå hos SBAB. SBAB-konto: Ett konto för vilket vid var tid gällande Allmänna villkor för Sparkonto & SBAB-konto gäller. Sparkonto: Ett konto för vilket vid var tid gällande Allmänna villkor för Sparkonto & SBAB-konto gäller. 1. Allmänt Kunden är fordringsägare gentemot SBAB Bank AB (publ) ( SBAB ) beträffande de på Depån registrerade Fondandelarna och likvida medel. Endast en fysisk person som har ett hos SBAB gällande Sparkonto eller SBAB-konto kan öppna Depå. Depån ska vara avsedd för Kundens privata ändamål och får inte användas för näringsverksamhet. Depån förs i svenska kronor. Vid öppnade av Depå krävs att Kunden är folkbokförd i Sverige. En befintlig Kund som flyttar till USA, Kanada, Japan eller Norge ska skriftligen anmäla flytten till SBAB. Sedan Kund flyttat till något av de angivna länderna får inga nya köp av Fondandelar genomföras av Kunden. Kund har dock rätt att sälja sina Fondandelar och placera likviden på Depån. SBAB har rätt att överlåta samtliga eller delar av sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna villkor till annan. Kunden har inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter. Kunden är medveten om och samtycker till att SBAB spelar in telefonsamtal i samband med att Kunden ställer frågor till SBAB, lämnar SBAB uppdrag om handel med Fondandelar eller instruktioner avseende Kundens Depå. Kunden samtycker vidare till att faktabladen avseende Fonderna tillhandahålls på SBAB:s webbplats under spara/ fond/fondlistan. Kunden samtycker också till att årsbesked tillhandahålls på de inloggade sidorna på SBAB:s webbplats. 2. Kundkategorisering Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska alla kunder som handlar med värdepapper, köper eller säljer fondandelar eller gör andra transaktioner indelas i olika grupper för att anpassa det skydd som alla kunder har rätt till. Skyddet är olika för olika kundgrupper beroende på kundens kunskaper, erfarenheter och övriga förhållanden. Kunderna indelas i icke-professionella kunder, professionella kunder samt jämbördiga motparter. Högsta skyddsnivå har de icke-professionella kunderna och lägsta skyddsnivå har kunderna som är jämbördiga motparter. SBAB placerar samtliga Kunder i kundkategorin icke-professionell kund som därmed erhåller högsta skyddsnivå. Närmare information om kundkategorisering kan erhållas av SBAB. 3. Okomplicerade fonder Samtliga Fondandelar som SBAB distribuerar är klassificerade som okomplicerade finansiella instrument enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. 4. Risk Kunden är medveten om att all handel med fonder är förknippad med risker. Att en fond historiskt har stigit i värde är ingen garanti för att den kommer att göra det i framtiden. Den insats Kunden gör i en fond är inte garanterad och kan komma att minska i värde. Riskbeskrivning för varje enskild Fond finns i faktabladet för respektive fond. För en allmän beskrivning av risker i fonder hänvisas till Fondskolan på SBAB:s webbplats. 5. Internet och telefonkod Depån kan endast disponeras genom SBAB:s vid var tid aktuella självbetjäningstjänster, såsom Internet-tjänster via SBAB:s webbplats, de så kallade inloggade sidorna, och/eller SBAB:s telefontjänster. För att få tillgång till självbetjäningstjänsterna krävs att Kunden har en hos SBAB registrerad användaridentitet som verifieras på sätt som SBAB närmare anger. En Depå kan endast öppnas via SBAB:s webbplats på de inloggade sidorna. För att öppna en Depå krävs identifiering av Kun- 1/7

2 den samt godkännande genom signering med e-legitimation av Depåavtal samt dessa Allmänna villkor. På de inloggade sidorna kan Kunden även skapa en telefonkod för kontakt med SBAB. Utbudet av självbetjäningstjänster kan komma att variera. Finns särskilda villkor för självbetjäningstjänster eller för tilläggstjänst kopplad till Depån gäller de särskilda villkoren utöver dessa Allmänna villkor. I den mån dessa Allmänna villkor innehåller bestämmelser som är oförenliga med de särskilda villkoren, ska de särskilda villkoren för den aktuella tjänsten ha företräde. Härutöver gäller för Depån SBAB:s vid var tid gällande prislista som framgår av SBAB:s webbplats. Kunden är skyldig att följa de anvisningar som SBAB från tid till annan lämnar om nyttjandet av e-legitimation, telefonkod eller något personligt instrument eller annan personlig rutin som används för att elektroniskt initiera en Fondorder eller betalningstransaktion. Kunden förbinder sig att skydda och hantera sina personliga koder såsom telefonkod och lösenord för e-legitimation och andra personliga instrument samt rutiner på ett sådant sätt att ingen obehörig kan få tillgång till dem, att inte anteckna dem på ett sådant sätt att dess samband med SBAB och dess tjänster framgår, att vid val av personliga koder inte välja kod/ lösenord som har något samband med Kundens namn, personnummer, telefonnummer, kontonummer eller liknande och att - vid vetskap om sådana missförhållanden som att de personliga koderna kommit bort, en obehörig har fått kännedom om personliga koder eller på annat sätt obehörigen nyttjat Depån - snarast anmäla detta till SBAB:s kundcenter och spärra koden. Kunden svarar inte för något belopp som har belastat Depån efter det att Kunden har anmält till SBAB att koden ska spärras. Detta gäller dock inte om Kunden genom svikligt handlande har bidragit till att Depån nyttjats genom obehörig transaktion. Om en obehörig transaktion har kunnat genomföras till följd av att Kunden underlåtit att skydda en personlig kod, ansvarar Kunden för beloppet, dock högst kronor per reklamation. Om en obehörig transaktion kunnat genomföras till följd av att Kunden genom grov oaktsamhet har underlåtit att skydda personlig kod, inte snarast underrättat SBAB om ovan angivna missförhållanden eller åsidosatt dessa Allmänna villkor gällande användning av personligt instrument eller personlig rutin som används för att elektroniskt initiera en betalningstransaktion ansvarar Kunden för transaktionen intill ett belopp om högst kronor per reklamation. Har Kunden handlat särskilt klandervärt ansvarar denne dock för hela beloppet. Kunden ansvarar för transaktionens hela belopp om Kunden inte underrättar SBAB utan onödigt dröjsmål efter att ha fått vetskap om den obehöriga transaktionen eller åtgärd som orsakat skada har genomförts. Detsamma gäller om SBAB har lämnat Kunden information om transaktionen och Kunden inte underrättar SBAB inom tretton månader från det att beloppet belastat Depån. SBAB förbehåller sig rätten att utan föregående avisering spärra Kundens personliga kod och/eller Depå vid risk av inte säker användning av eller misstanke om obehörig användning av personligt instrument eller personlig rutin som används för att elektroniskt initiera en Fondorder eller en betalningstransaktion, upprepade misslyckade inloggningsförsök eller om SBAB har anledning att anta att Kunden åsidosätter dessa Allmänna villkor eller bestämmelser i vid var tid gällande lagstiftning. SBAB har vidare rätt att spärra Kundens personliga kod och/eller Depå vid misstanke om att Kunden agerar på ett sätt som kan orsaka SBAB eller annan skada. Spärras koden eller Depån har Kunden inte längre tillgång till aktuell tjänst respektive Depån. Kunden äger inte rätt till ersättning vid ovan nämnda åtgärd. 6. Köp och försäljning av Fondandelar SBAB förmedlar köp och försäljning av Fondandelar, dvs Fondorder, i SBAB:s namn på Kundens uppdrag och för Kundens räkning. SBAB lägger samman en Kunds order med andra kunders order och vidarebefordrar sammanlagda order till NASDAQ OMX, i enlighet med SBAB:s vid var tid gällande instruktion för sammanläggning och fördelning av order. Köp och inlösen av Fondandelar hos respektive fondbolag utförs sedan av NASDAQ OMX för SBAB:s räkning, i enlighet med NASDAQ OMX vid var tid gällande riktlinjer för bästa utförande av order. Kunden är bunden av denna instruktion respektive riktlinje. Kunden är införstådd med att Fondorder utförs så snart det är möjligt men att viss fördröjning kan förekomma innan transaktionen är genomförd och registrerad på Depån. Köp och försäljning sker alltid till en för Kunden okänd kurs och i enlighet med villkoren för de fondbestämmelser, prospekt etc. som gäller för Fonden i fråga (vilka bl.a. finns på SBAB:s webbplats). Normalt erhåller kunden Affärsdag innevarande Bankdag, för det fall fullständigt uppdrag om köp eller försäljning av Fondandelar från Kunden kommit SBAB tillhanda senast Bryttiden kl Avseende SBAB Fonderna erhåller Kunden normalt Affärsdag Bankdagen efter Bankdagen för orderläggningen, för det fall fullständigt uppdrag från Kunden kommit SBAB tillhanda senast Bryttiden kl Vid köp av Fondandelar ska likvidbeloppet finnas tillgängligt för SBAB på Depån när Kunden lämnar sin köporder. Överföring av likvida medel från Kundens Sparkonto eller SBAB-konto till Depån måste ske senast kl innevarande Bankdag om Kunden önskar köpa Fondandelar senast Bryttiden kl SBAB äger rätt att inte utföra lämnad order eller att utföra denna endast till viss del om likvidbelopp saknas. Vid försäljning av Fondandelar ska dessa finnas registrerade på Kundens Depå när Kunden lämnar sin försäljningsorder. Kunden erhåller likvid efter det att SBAB erhållit likviden från respektive fondbolag via NASDAQ OMX. Kunden äger rätt att lämna uppdrag till SBAB via SBAB:s webbplats på de inloggade sidorna efter identifiering med e-legitimation eller per telefon med SBAB:s kundcenter efter identifiering med telefonkod. Kunden äger också rätt att på förhand instruera SBAB om återkommande köp av Fondandelar via autogiro enligt de särskilda villkor Medgivande till betalning via Autogiro som gäller för detta. Överföring via autogiro kan endast ske från konto i annan bank. En Fondorder får återkallas endast om SBAB godkänner det. 7. Redovisning Redovisning avseende på Depån registrerade Fondandelar och likvida medel lämnas löpande till Kunden på de inloggade sidorna. Detsamma gäller redovisning av årsbesked innehållande deklarationsunderlag. Redovisning av innehav av Fondandelar sker med högst sex decimaler. Redovisar en Fond innehav av Fondandelar till SBAB med angivande av fler än sex decimaler, avrundar SBAB enligt gängse avrundningsregler innan redovisning till Kund sker. SBAB ansvarar inte för riktigheten av information om Fonder, som inhämtats av SBAB från extern informationslämnare. På grund av Internets funktion garanterar SBAB inte tillgängligheten till informationen och fel och/eller otillgänglighet medför ingen rätt till ersättning. 2/7

3 Av SBAB lämnad information får endast användas av Kunden för enskilt bruk. Information får inte i något fall mångfaldigas, spridas och sammanställas i bearbetat eller obearbetat skick utan SBAB:s medgivande. SBAB svarar inte i något fall för direkt eller indirekt skada som Kunden eller annan åsamkats pga att Kunden brutit mot denna bestämmelse. 8. Förvaltarregistrering Fondandelarna är registrerade i NASDAQ OMX:s namn för SBAB:s räkning hos respektive fondbolag. SBAB och NASDAQ OMX äger vidta erforderliga åtgärder för att i NASDAQ OMX:s namn förvaltarregistrera SBAB:s innehav av Fondandelar för Kundens räkning. Därvid kommer Kundens innehav av Fondandelar att registreras tillsammans med andra Kunders Fondandelar av samma slag. Kunden har inte rätt att få Fondandelar som är distribuerade av SBAB förvaltarregistrerade hos annan. 9. Andra åtgärder SBAB förbinder sig att för Kundens räkning i förekommande fall mottaga och återinvestera utdelning i samma Fond sedan SBAB i förekommande fall gjort avdrag för preliminär skatt/kupongskatt. SBAB får för Kundens räkning samt på eget initiativ och efter egen bedömning utföra eller underlåta att utföra åtgärder avseende Fondandelar och likvida medel, förutsatt att SBAB meddelat Kunden om åtgärden och Kunden inte lämnat instruktion om annan åtgärd till SBAB inom i meddelandet föreskriven tid. Kunden är bunden av den åtgärd som SBAB utfört eller underlåtit att utföra som om Kunden själv gett uppdrag om åtgärden. 10. Avsägelse av fondinformation Genom godkännande av Depåavtalet samt dessa Allmänna villkor avstår Kunden från att från SBAB erhålla dels den information som NASDAQ OMX i egenskap av förvaltarregistrerad får från fondbolaget och i sin tur lämnar vidare till SBAB dels individuell kostnadsinformation avseende hur stort belopp av respektive fondbolags totala förvaltningskostnader som belastat Fonden och som hänför sig till Kundens Fondandelar registrerade på Depån. Ett sådant avstående kan inte omfatta information som NASDAQ OMX i egenskap av förvaltarregistrerad får från fondbolag och som SBAB enligt lag ska lämna till Kunden. Sådan information lämnas till Kunden genom brevutskick eller meddelande på de inloggade sidorna på SBAB:s webbplats. 11. Förfogande över Depån Kunden förfogar över Depån. Kunden ger härmed SBAB fullmakt att genomföra de uppdrag som lämnas till SBAB av Kunden.Överföring av medel från Depån kan endast ske till Kundens Sparkonto eller SBAB-konto. Vid överföring till Kundens Sparkonto eller SBAB-konto belastas Kundens Depå direkt vid beställningen och beloppet är tillgängligt på Sparkontot eller SBAB-kontot samma Bankdag om överföringen beställts senast kl Vid beställning av överföring senare än kl är beloppet tillgängligt på Kundens Sparkonto eller SBAB-konto nästkommande Bankdag. Ett överföringsuppdrag får inte återkallas efter att SBAB tagit emot överföringsuppdraget. Kunden ansvarar för att de uppgifter som lämnas i samband med uppdraget är fullständiga och korrekta. Kunden är införstådd med att avtal, uppdrag och instruktioner som lämnas till SBAB efter identifiering med e-legitimation och/eller telefonkod är bindande för Kunden. SBAB har rätt att tillfälligt spärra Depån om det kan antas föreligga behov att ytterligare kontrollera uppdragsgivarens behörighet eller på annat sätt verifiera uppdraget innan det utförs. Kunden äger inte rätt till ersättning vid ovan nämnda åtgärd. Har Kunden lämnat SBAB uppdrag om överföring från Depån förbinder sig Kunden att se till att tillräckliga medel finns på Depån vid varje överföringstillfälle. SBAB har ingen skyldighet att utföra begärt överföringsuppdrag om det saknas disponibla medel på Depån vid överföringstillfället eller att meddela Kunden att sådant uppdrag inte har utförts. SBAB äger rätt att vägra att utföra ett överföringsuppdrag som Kunden lämnat om Kunden lämnat felaktiga eller bristfälliga uppgifter eller som strider mot dessa Allmänna villkor, gällande lag eller myndighets föreskrift, varvid Kunden kommer att underrättas om den åtgärd som inte utförts såvida sådan underrättelse inte är oförenlig med gällande lag. 12. Till Depån Anslutet konto Till Depån ansluts ett konto. Det Anslutna kontot har samma nummer som Depån. Det Anslutna kontot förs i svenska kronor. För det Anslutna kontot gäller det som anges i dessa Allmänna villkor. På det Anslutna kontot får SBAB sätta in medel som utgör förskott för köpuppdrag eller likvid för säljuppdrag, samt medel som Kunden på annat sätt överlämnat till SBAB eller som SBAB uppburit för Kundens räkning och som har samband med Depån. SBAB får belasta det Anslutna kontot med belopp som Kunden beordrat eller godkänt samt för varje utlägg, avgift, kostnad eller skatt som har samband med den Depå till vilken kontot är anslutet. SBAB får vidare belasta det Anslutna kontot med belopp motsvarande dels utlägg, kostnad och arvode för uppdrag i övrigt, som SBAB utfört åt Kunden, dels likvid för annan förfallen fordran som SBAB vid var tid har gentemot Kunden. Medel i utländsk valuta som SBAB erlägger respektive mottar för Kundens räkning ska innan det Anslutna kontot belastas respektive gottskrivs omräknas till svenska kronor genom SBAB:s försorg enligt av NASDAQ OMX vid var tid tillämpad omräkningskurs. 13. Ränta Ränta beräknas efter den räntesats och enligt de grunder som vid varje tid tillämpas av SBAB för Depån. Uppgift om aktuell räntesats erhålls dels i samband med att Depån öppnas, dels via SBAB:s webbplats, dels på de inloggade sidorna eller genom SBAB:s kundcenter. Ränta på innestående medel på Depån räknas för samtliga kalenderdagar under året. Räntan beräknas därvid efter faktiskt antal dagar. Ränta på belopp som sätts in på Depån räknas från och med insättningsdagen. På uttaget belopp räknas ränta till och med kalenderdagen före uttagsdagen. Upplupen ränta läggs till kapitalet vid utgången av varje kalenderår och när Depån avslutas. SBAB gör avdrag för preliminär skatt från kapitaliserad ränta enligt vid var tid gällande lagar och bestämmelser. SBAB äger rätt att ändra såväl räntesatsen som beräkningsgrunden för räntan. Om räntesatsen ändras till nackdel för Kunden och detta beror på omständighet som SBAB inte råder över, t.ex. ändring i det allmänna ränteläget, underrättas Kunden genom annonsering i rikstäckande dagstidning eller genom särskilt meddelande enligt punkt 21, så snart det kan ske. Om räntesatsen ändras till nackdel för Kunden och detta beror på annan omständighet eller om beräkningsgrunderna för ränta ändras underrättas Kunden genom annonsering i rikstäckande dagstidning eller genom särskilt meddelande minst fjorton (14) dagar innan ändringen träder i kraft. Om underrättelse om ändring av 3/7

4 räntesats eller beräkningsgrunder skett genom annonsering i rikstäckande dagstidning lämnas information också till Kunden på SBAB:s webbplats och/eller på de inloggade sidorna. Vid ränteändring beräknar SBAB räntan efter den nya räntesatsen från och med den dag ränteändringen träder i kraft. 14. Felaktig förteckning i Depån m. m. Om SBAB av misstag skulle förteckna Fondandelar i Kundens Depå eller sätta in medel på Depån, äger SBAB korrigera förteckningen eller insättningen ifråga. Om Kunden förfogat över av misstag förtecknade Fondandelar eller insatta medel, ska Kunden snarast möjligt till SBAB återlämna Fondandelarna eller återbetala de medel som erhållits vid avyttringen eller insättningen. Om Kunden underlåter detta äger SBAB rätt att, vid Kundens förfogande över Fondandelarna, köpa in Fondandelarna ifråga och belasta Kundens Depå med vad som erfordras för betalning av SBAB:s fordran i anledning härav samt, vid Kundens förfogande över medel, belasta Kundens Depå med beloppet ifråga. Om SBAB vidtagit korrigering enligt ovan, ska SBAB utan dröjsmål underrätta Kunden därom. Kunden äger inte rätt att ställa några krav gentemot SBAB med anledning av sådana misstag. Vad som angetts i de två föregående styckena gäller även när SBAB av annan anledning förtecknat Fondandelar i Depån eller satt in medel på Depån, som rätteligen inte skulle ha tillkommit Kunden. 15. Pant Belåning och pantsättning av Fondandelar förtecknade i Depån är inte möjlig hos SBAB. 16. Skatter m.m. Kunden ska själv förvissa sig om sin skatterättsliga hemvist. För fysisk person är det normalt det land/stat vars lag anger skattskyldighet på grund av huvudsaklig vistelse, bosättning, eller likande omständighet. Kunden försäkrar att till SBAB lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet m.m. är riktiga och förbinder sig att utan dröjsmål till SBAB anmäla ändring av dessa uppgifter. Kunden ska svara för skatter och andra avgifter som ska erläggas enligt svensk eller utländsk lag med avseende på Fondandelar förtecknade i Depån, t ex preliminärskatt, utländsk källskatt respektive svensk kupongskatt på utdelning. SBAB kan till följd av svensk/utländsk lag, svensk/utländsk myndighets föreskrift eller beslut eller SBAB:s avtal med svensk/ utländsk myndighet vara skyldig att för Kundens räkning vidtaga åtgärder beträffande skatt grundat på utdelning/ränta/avyttring avseende Kundens Fondandelar. Det åligger Kunden att tillhandahålla den information, inkluderande undertecknande av skriftliga handlingar, som SBAB bedömer vara nödvändiga för att fullgöra sådan skyldighet. Om SBAB till följd av skyldighet enligt tredje stycket för Kundens räkning erlagt skatt äger SBAB omedelbart gottgöra sig motsvarande belopp på sätt som anges i punkt Avgifter och kostnader Avgifter för Depån och därtill anslutna tjänster utgår enligt vid var tid gällande prislista. Uppgift om gällande avgifter lämnas till Kunden i samband med att Depån öppnas eller tjänst ansluts. Om avgift ändras till nackdel för Kunden underrättas Kunden genom särskilt meddelande, enligt punkt 21, minst två (2) månader innan ändringen träder i kraft. Detsamma gäller om SBAB inför avgift för depå, konto eller tjänst som tidigare har tillhandahållits utan kostnad för Kunden. SBAB:s kostnader för att driva in fordran hos Kunden ska ersättas av Kunden. Ersättning ska också utgå från Kunden för SBAB:s skriftliga betalningspåminnelser. För begäran om köp eller försäljning av Fondandelar gäller de avgifter och skatter som framgår av respektive Fonds faktablad. 18. Övertrassering av Depån Kunden är skyldig att vid varje tidpunkt hålla sig informerad om tillgängligt belopp på Depån, t.ex. genom att själv föra noteringar om insättning, uttag, köp och försäljning. Om det uppkommer brist på Depån är Kunden skyldig att omedelbart sätta in det bristande beloppet på Depån. Om brist har uppkommit, får SBAB belasta Kunden avgift för övertrassering och för skriftlig betalningspåminnelse samt övertrasseringsränta som beräknas efter den räntesats och enligt de grunder som vid varje tidpunkt tillämpas av SBAB och som framgår av SBAB:s vid var tid gällande prislista. Avgifter och övertrasseringsränta belastas Depån vid tidpunkt som SBAB bestämmer. Övertrasseringsränta och dröjsmålsränta kapitaliseras månadsvis. Om bristen är väsentlig eller uppkommer vid upprepade tillfällen har SBAB rätt att avsluta Depån efter att bristen reglerats. 19. Incitament Under vissa förutsättningar får SBAB i samband med värdepapperstjänster betala eller ta emot incitament, det vill säga betalning eller mottagande av ersättning, avgifter, kommission etc. Om incitament betalas till eller tas emot av tredje part krävs att betalningen ska syfta till att höja kvaliteten på tjänsten och att betalningen inte hindrar SBAB från att tillvarata Kundens intressen. När det gäller ersättning för distribution av Fondandelar så får SBAB ersättning från respektive fondbolag med ett belopp som beräknas som en procentsats av förvaltningsavgiften. Kunden betalar endast förvaltningsavgift till fondbolaget enligt den procentsats som framgår av faktablad för respektive Fond. Den ersättning som SBAB erhåller innebär ingen ytterligare kostnad för Kunden. 20. Ändring av Allmänna villkor SBAB förbehåller sig rätten att ändra dessa Allmänna villkor utan att Depåavtalet sägs upp. Meddelande om ändrade villkor lämnas till Kunden via brev eller annat varaktigt medium enligt punkt 21 nedan. Kunden ska informeras om ändringar av dessa Allmänna villkor, med undantag av ändring av såväl räntesatsen som beräkningsgrunden för räntan, minst (2) två månader innan ändringen träder ikraft. Information om ändringarna finns också på SBAB:s webbplats och/eller på de inloggade sidorna. Om inte Kunden, senast innan ändringen träder ikraft, meddelat SBAB att ändringen inte godtagits ska Kunden anses ha godkänt ändringen. Om Kunden inte godtar ändringen har denne rätt att innan ändringen träder ikraft omedelbart och avgiftsfritt avsluta Depån. 21. Meddelanden m.m. Har SBAB sänt särskilt meddelande till Kunden per brev under den adress som är känd för SBAB ska meddelandet anses ha kommit Kunden tillhanda senast på den femte dagen från avsändandet. Meddelande som sänts med hjälp av telefax ska anses ha kommit Kunden tillhanda senast nästa vardag, om telefaxmeddelandet sänts till nummer som denne uppgivit för SBAB. Meddelande som sänts med hjälp av Internet eller annan elektronisk kommunikation ska anses ha kommit Kunden tillhanda 4/7

5 vid avsändandet, om det sänts till av Kunden uppgiven elektronisk adress eller blivit tillgängliggjort på de inloggade sidorna på SBAB:s webbplats. Meddelande från Kunden till SBAB ska ställas till SBAB Bank AB (publ), Box 1012, Karlstad, såvida SBAB inte begärt svar till annan adress. Meddelande från Kunden ska anses ha kommit SBAB tillhanda den Bankdag meddelandet kommit fram till nämnda adress. För meddelande avseende reklamation och hävning med anledning av kommissionsuppdrag som konsument lämnat i egenskap av icke-professionell kund, gäller att meddelandet kan åberopas om det avsänts på ett ändamålsenligt sätt, även om det försenats, förvanskats eller inte kommit fram. Dock ska Kund om denne har anledning anta att meddelande inte kommit SBAB tillhanda eller förvanskats, skicka om meddelandet till SBAB. 22. Fel och störningar Kunden är medveten om att det kan uppkomma driftavbrott eller andra fel eller störningar i Kundens, SBAB:s, NASDAQ OMX:s eller annans datasystem (hård- eller mjukvara), tele- eller elsystem som används vid tillämpningen av tjänsterna enligt dessa Allmänna villkor samt att sådana fel eller störningar kan medföra exempelvis - att Kunden inte kan lämna order, - att Kundens order inte kommer fram till SBAB, - att Kundens order kommer fram försenade till SBAB och/eller att verkställandet av dessa försenas, - att Kundens order inte kommer att verkställas på avsett sätt eller, - att information (såsom orderstatus, depå och NAV kursinformation) som SBAB tillhandahåller inte är tillgänglig för Kunden eller felaktig. Om fel eller störning enligt första stycket föreligger har SBAB i allmänhet möjlighet att ta emot order muntligen via telefon. Telefonorder kan lämnas endast under tid som angetts på SBAB:s webbplats. Skulle fel eller störning enligt första stycket medföra att elektroniska order ej kan lämnas och ett stort antal Kunder samtidigt söker lämna order muntligen per telefon, kan möjligheten att lämna order på sistnämnda sätt i praktiken vara starkt begränsad. Om SBAB varit normalt aktsam är SBAB inte ansvarig vare sig för skada som Kunden eller annan åsamkats till följd av i första stycket angivna fel eller störningar (ej begränsat till de däri uppräknade exemplen), även innefattande sådan skada som kan uppkomma till följd av vad som angetts i andra stycket. SBAB ansvarar inte för indirekt skada, om inte skadan orsakats av SBAB:s vårdslöshet. Om Kunden skulle upptäcka fel eller störning som angetts ovan i denna punkt, är Kunden skyldig att omgående påtala detta för SBAB. Om så ej sker förlorar Kunden rätten att begära ersättning, att häva uppdraget samt att göra gällande någon annan påföljd som grundar sig på felet eller störningen. 23. Begränsning av SBAB:s ansvar SBAB är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om SBAB själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av SBAB, om SBAB varit normalt aktsamt. SBAB svarar inte för skada som orsakats av svenskt eller utländskt fondbolag, svensk eller utländsk handelsplats, depåförande institut, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som SBAB med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Kunden. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovannämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. SBAB svarar inte för skada som uppkommer för Kunden eller annan med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot SBAB beträffande Fondandelar. SBAB ansvarar inte för indirekt skada, om inte skadan orsakats av SBAB:s vårdslöshet. Föreligger hinder för SBAB, på grund av omständighet som anges i första stycket, att helt eller delvis vidarbefordra köpeller säljuppdrag eller annan åtgärd enligt dessa Allmänna villkor får åtgärd uppskjutas till dess hindret har upphört. Om SBAB till följd av sådan omständighet är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning/leverans, ska SBAB respektive Kunden inte vara skyldig att erlägga ränta. 24. Reklamation och hävning av uppdrag Kunden ska granska Nota eller motsvarande redovisning om uppdragets utförande samt också bevaka att sådan erhålls. Kunden ska påtala eventuella fel eller brister som framgår av Notan, att Nota uteblivit eller eventuella övriga fel eller brister vid uppdragets utförande, och Kunden ska omgående underrätta SBAB om detta (reklamation). För utfört uppdrag lämnat av en konsument i egenskap av icke-professionell kund gäller att begäran om hävning får framföras till SBAB utan dröjsmål och att begäran om annat pris får framföras till SBAB inom skälig tid efter det att Kunden insåg eller borde ha insett omständigheter som legat till grund för aktuell begäran. Om reklamation eller begäran om hävning eller annat pris inte lämnas inom tid som anges ovan förlorar Kunden rätten att begära ersättning, häva utfört uppdrag eller kräva andra åtgärder från SBAB:s sida. 25. Uppsägning Envar av SBAB och Kunden kan säga upp Depåavtalet till upphörande trettio Bankdagar efter det att part till motparten skriftligen avsänt uppsägningen. Vid Depåavtalets upphörande ska parterna genast reglera samtliga sina förpliktelser enligt dessa Allmänna villkor. Depåavtalet gäller dock i tillämpliga delar intill dess part fullgjort samtliga sina åtaganden gentemot motparten. Vidare får envar av SBAB och Kunden säga upp uppdrag enligt dessa Allmänna villkor avseende vissa Fondandelar på samma villkor som anges ovan. Oavsett vad som sagts i föregående stycke får part säga upp Depåavtalet med omedelbar verkan om motparten väsentligt brutit mot Depåavtalet. Härvid ska varje avtalsbrott, där rättelse trots anmaning härom inte snarast möjligt vidtagits, anses som ett väsentligt avtalsbrott. SBAB får även säga upp Depåavtalet med omedelbar verkan vid förändringar beträffande Kundens skatterättsliga hemsvist som medför att SBAB inte längre kan fullgöra sin skyldighet att för Kundens räkning vidta åtgärder beträffande skatt enligt vad som anges i punkt 16 eller att fullgörandet av sådan skyldighet avsevärt försvåras. För det fall att SBAB skäligen kan anta att Kunden använder Depån direkt eller indirekt för att helt eller delvis för egen eller annans räkning främja penningtvätt och/eller finansiera särskilt allvarlig brottslighet, har SBAB rätt att omedelbart säga upp Depåavtalet och överlämna all information om Kunden och om 5/7

6 transaktioner rörande Depån till Rikspolisstyrelsen eller den polismyndighet som regeringen bestämmer. Detsamma gäller om Kunden vid transaktioner via SBAB på annat sätt agerat i strid med gällande lag, förordning, myndighetsbeslut eller regler antagna av SBAB, svenskt eller utländskt fondbolag, annan författning eller i övrigt brutit mot god sed på värdepappersmarknaden. SBAB har också rätt att med omedelbar verkan säga upp Depåavtalet om Kunden försatts i konkurs, vid utmätning befunnits sakna tillgångar att betala sina skulder eller i övrigt anses vara på obestånd. Vid Depåavtalets upphörande ska SBAB till Kunden överföra samtliga i Depån förtecknade Fondandelar och likvida medel, eller om uppsägningen avser vissa Fondandelar dessa Fondandelar. Kunden ska lämna anvisningar till SBAB om överföringen. Om inte sådana anvisningar lämnats inom sextio kalenderdagar efter den dag Depåavtalet enligt uppsägningen upphört eller om överföringen inte kan ske enligt av Kunden lämnade anvisningar, får SBAB sälja aktuella Fondandelar och överföra likviden till Kundens Sparkonto eller SBAB-konto. När det gäller SBAB Fonderna så måste dessa Fondandelar säljas vid Depåavtalets upphörande. 26. Tvister Eventuella tvister med anledning av Depåavtalet inklusive dessa Allmänna villkor, de särskilda avtalen/villkoren för viss tjänst samt ur nämnda avtal härflytande rättsförhållanden ska avgöras i Sverige av svensk domstol och med tillämpning av svensk rätt. SBAB har dock rätt att för erhållande av kapitalbelopp, räntor, priser/avgifter och kostnader föra talan mot Kunden vid domstol i det land där denne har sin hemvist. 27. Behandling av personuppgifter m.m. SBAB äger rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera Kundens kommunikationer med SBAB. SBAB:s kundregister och andra uppgifter SBAB har om Kunden skyddas av sekretessbestämmelsen enligt 1 kap 10 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Detta innebär att SBAB inte obehörigen får röja dessa uppgifter. Personuppgiftsansvarig är SBAB Bank AB (publ), SBAB, dess dotterbolag, uppdragstagare och/eller andra företag som SBAB samarbetar med behandlar de personuppgifter som lämnas i samband ansökan/intresseanmälan/avtal eller som registreras i övrigt i samband med administrationen av ett avtal samt för åtgärd som har begärts innan eller efter att ett avtal träffats. Detta inkluderar bl.a. uppgifter om kontakter mellan Kunden och SBAB, t.ex. notering av frågor och klagomål samt uppgifter om eventuella andra företrädare för Kunden och om hur avtalet fullgörs. Vidare loggas den IP-adress som används vid öppnandet av Depån, handel med Fondandelar och i samband med överförandet av medel från Depån när så sker via de inloggade sidorna på SBAB:s webbplats. Ändamålen med SBAB:s behandling av personuppgifterna är att samla in och kontrollera personuppgifter inför ett beslut (t.ex. att lämna ett lån, öppna ett konto eller en depå) och att administrera och fullgöra ingångna avtal. Behandling av uppgifter sker också för att SBAB ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling, riskhantering samt för spårbarhet, bevisning och incident- och bedrägeridetektering i SBAB-koncernen. Personuppgifterna används också om Kunden inte har begärt direktreklamspärr för marknadsföringsändamål av SBAB. I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan SBAB komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdateringar av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR. Personuppgifterna kan komma att, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, behandlas av andra bolag i koncernen samt för SBAB:s räkning av samarbetande företag eller uppdragstagare, såväl inom som utom EU- och EES-området. SBAB kan komma att kontrollera kundinformation mot sanktionslistor som SBAB enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig till eller har rätt att tillämpa i syfte att säkerställa att inte bristande förutsättningar föreligger för att genomföra vissa tjänster. SBAB kan, till följd av svensk/utländsk lag, svensk/utländsk myndighets föreskrift eller beslut och/eller SBAB:s avtal med svensk/ utländsk myndighet, handelsregler eller avtal/villkor för vissa fonder, vara skyldig att till annan lämna uppgift om Kundens förhållande enligt avtalet. Det åligger Kunden att på begäran av SBAB tillhandahålla den information, inkluderande skriftliga handlingar, som SBAB bedömer vara nödvändiga för att fullgöra sådan skyldighet. Om Kunden vill ha information om vilka personuppgifter om Kunden som behandlas av SBAB har denne rätt att en gång per år begära skriftlig uppgift från SBAB. Sådan begäran samt rättelse av en personuppgift som SBAB behandlar skickas till: SBAB, Att: Personuppgiftsansvarig, Box 27308, Stockholm. 28. Insättningsgaranti och investerarskydd Det till Depån Anslutna kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Insättningsgarantin innebär att om SBAB försätts i konkurs eller om Finansinspektionen genom ett beslut har funnit att en insättning som har förfallit till betalning inte har återbetalats av SBAB enligt de rättsliga och avtalsmässiga villkor som är tillämpliga och oförmågan att betala beror på SBAB:s finansiella situation och inte endast är tillfällig, garanteras varje kund ersättning med ett belopp i kronor som vid tidpunkten för ersättningsrättens inträde motsvarar euro för sin sammanlagda behållning i SBAB på konton som omfattas av insättningsgarantin. Ersättningen betalas ut av den myndighet som hanterar garantin inom tjugo (20) arbetsdagar från den dag SBAB försattes i konkurs eller från Finansinspektionens beslut enligt ovan. För ytterligare information, se Enligt lagen (1999:158) om investerarskydd har Kunden, om denne i händelse av SBAB:s konkurs inte skulle få ut sina finansiella instrument hos SBAB, rätt till särskild ersättning med ett belopp som föreskrivs i lag, vilket per den 1 juli 2009 uppgår till högst kr. Nämnda ersättning kan även innefatta medel som SBAB tagit emot med redovisningsskyldighet. Kund som vill ha ersättning ska senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa sitt krav till Riksgälden, som efter prövning betalar ut ersättning. Huruvida Kunden har en sakrättsligt skyddad separationsrätt i händelse av att SBAB skulle försättas i konkurs eller drabbas av annan åtgärd med motsvarande rättsverkningar kan variera och är beroende av tillämplig lagstiftning. I Sverige föreligger separationsrätt under förutsättning att fondandelarna hålls avskilda från SBAB:s egna fondandelar. 29. Särskilt om avtal på distans och ångerrätt Bolags- och verksamhetsinformation SBAB Bank AB (publ), , Box 27308, Stockholm. Styrelsens säte: Stockholm 6/7

7 Kundcenter: SBAB Bank AB, Box 1012, Karlstad, besöksadress: Tingvallagatan 11, telefon: , fax: Webbplats: SBAB har tillstånd att bedriva bankrörelse samt värdepappersrörelse i form av mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument. Tillstånds- och tillsynsmyndighet är Finansinspektionen och SBAB är registrerad i Bolagsverkets bolagsregister. För Depåavtalet och dessa Allmänna villkor samt för marknadsföring av tjänsten tillämpas svensk lag. Allmänna villkor tillhandahålls på svenska. Information om Fonder kan komma att tillhandahållas på engelska. Under avtalstiden kommer SBAB att kommunicera med Kunden på svenska. Depå På Depån redovisas Kundens innehav av Fondandelar och likvida medel. Priser och avgifter för SBAB:s produkter och tjänster framgår av SBAB:s vid var tid gällande prislista. Ångerrätt Kunden har rätt att frånträda ingånget Depåavtal med SBAB, s.k. ångerrätt, genom att sända ett meddelande till SBAB om detta inom fjorton (14) dagar från den dag då avtalet ingicks. SBAB ska då snarast, och senast inom 30 dagar från mottagandet av sådant meddelande, betala tillbaka det utestående belopp som satts in på Depån, jämte upplupen ränta samt överföra Fondandelar, till av Kunden anvisad depå/konto. Ångerrätten gäller enbart det inledande Depåavtalet och inte de enskilda avtal, tjänster, betalningar, transaktioner, överföringar eller motsvarande, som utförts under ångerfristen. Ångerrätt gäller därför inte för köp av Fondandelar. SBAB tar inte ut någon särskild avgift av Kunden för utnyttjandet av ångerrätten. Uppsägning av Depå För uppsägning av Depån gäller vad som anges i de Allmänna villkoren, se punkt 25. Klagomål Om du är missnöjd med den information vi lämnat eller tjänst vi utfört kan du framföra detta till SBAB muntligen eller skriftligen. SBAB handlägger klagomål i enlighet med Finansinspektionens allmänna råd om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter. I första hand vänder du dig till SBAB:s kundcenter. Om du efter kontakt med kundcentret fortfarande inte är nöjd eller om du har andra klagomål skriver du till SBAB:s Klagomålsansvarig, Box 1012, Karlstad. Om du efter en omprövning av ett beslut ändå inte är nöjd kan du kostnadsfritt ansöka om prövning hos Allmänna reklamationsnämnden, Du kan även vända dig till allmän domstol varvid svensk domstol är behörigt forum. Råd och information kan du också få av kommunens konsumentvägledare samt Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, /7

Allmänna villkor för Sparkonto & SBAB-konto 2014-03-14

Allmänna villkor för Sparkonto & SBAB-konto 2014-03-14 1 (5) Allmänna villkor för Sparkonto & SBAB-konto 2014-03-14 Information enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) Bolags- och verksamhetsinformation, 556253-7513 (nedan SBAB), Box 27308, 102

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER Parter är Flexil Finans AB, nedan kallad Flexil, och den eller de som tecknat avtal med Flexil om Flexils tjänster och för vilken respektive ett konto förs,

Läs mer

Allmänna villkor för SveaDirektSpar

Allmänna villkor för SveaDirektSpar Allmänna villkor för SveaDirektSpar 1. PARTER Parter är SveaDirekt, bifirma till Svea Ekonomi AB (556489-2924), nedan kallad Svea och den eller de som tecknat avtal med Svea innebärande att sådan fysisk

Läs mer

Allmänna villkor för Sparkonto & SBAB-konto

Allmänna villkor för Sparkonto & SBAB-konto 1 (5) Allmänna villkor för Sparkonto & SBAB-konto 2017-02-15 Information enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler Bolags- och verksamhetsinformation, 556253-7513 (nedan SBAB),

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING 1. Uppdraget Vator Securities AB ( Rådgivaren ) lämnar Kunden investeringsrådgivning avseende placeringar i finansiella instrument i Rådgivarens produktutbud.

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

Anmälan/byte av behörighet SBABs kontotjänst, bostadsrättsförening

Anmälan/byte av behörighet SBABs kontotjänst, bostadsrättsförening Anmälan/byte av behörighet SBABs kontotjänst, bostadsrättsförening Undertecknade personer - förbinder sig att följa de anvisningar som SBAB Bank AB (publ), vid var tid, lämnar om nyttjandet av aktuella

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

ALMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR SPARKONTO

ALMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR SPARKONTO ALMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR SPARKONTO 1. Allmänt Parter i detta avtal är Carnegie Investment Bank AB (publ), nedan kallad banken, och sådan fysisk person för vilken ett konto förs, nedan kallad Kontohavaren.

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

4.1 I det fall kunden ( köparen ) lämnat uppdrag om köp av finansiella instrument gäller följande.

4.1 I det fall kunden ( köparen ) lämnat uppdrag om köp av finansiella instrument gäller följande. Gällande fr o m 2013-11-01 - AHF1311 Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 1. Uppdrag 1.1 Begäran ( order ) från kunden, lämnad på det sätt värdepappersinstitutet ( Bolaget ) anvisat,

Läs mer

Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 2007-11-01

Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 2007-11-01 Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 1. Avtal Mellan Kunden och Banken träffas härmed avtal om handel med fondandelar, enligt på denna sida nämnda villkor (Avtalet) samt enligt vid var tid gällande

Läs mer

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Utgivningsdatum

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Utgivningsdatum Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Sida 1(2) Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar.

Läs mer

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT Kundansvarig (ifylles av Mangold) Depå-/kontonummer (ifylles av Mangold) KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Telefonnummet, dagtid (inkl.riktnummer) Postnr Ort Land (utom Sverige)

Läs mer

Netfonds Bank 1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT. ALLMÄNNA VILLKOR Sida 1

Netfonds Bank 1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT. ALLMÄNNA VILLKOR Sida 1 ALLMÄNNA VILLKOR Sida 1 1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT 1.1. UPPDRAG Begäran ( order ) från Kunden, lämnad på det sätt Bolaget anvisat, om utförande av handel ( uppdrag ) innebär

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Information och villkor för dig som fondsparar

Information och villkor för dig som fondsparar Information och villkor för dig som fondsparar Innehåll: Ramavtal för fondhandel, Allmänna villkor Information om Swedbank och om handel med fondandelar Information om kundkategorisering Sammanfattande

Läs mer

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money.

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money. ANSÖKAN Vänligen fyll i fälten nedan, antingen digitalt eller för hand, var god och texta i det senare fallet. OBS! Alla fält är obligatoriska. Skicka in ansökan på något av följande sätt: (1) Posta ansökan

Läs mer

Ansökan om sparkonto minderårig

Ansökan om sparkonto minderårig Ifylld ansökan skickas till: Collector Credit AB Box 119 14 404 39 Göteborg Ansökan om sparkonto minderårig Collector sparkonto Collector 1-årigt sparkonto Collector 2-årigt sparkonto KONTOHAVARE Namn

Läs mer

Framtidskonto. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. 3 Begränsning av tjänst. 4 Räntor, priser och avgifter. Gäller från 2012-01-01

Framtidskonto. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. 3 Begränsning av tjänst. 4 Räntor, priser och avgifter. Gäller från 2012-01-01 Framtidskonto Gäller från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken avser i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Konto är ett framtidskonto som en kontohavare öppnat i banken enligt

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Uppdrag Begäran ( order ) från kunden lämnad på det sätt Mangold Fondkommission AB, org.nr 556585-1267 ( Bolaget ) anvisat, om utförande av handel

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 1. Allmänt Parter är ViaSpar Finans AB, nedan kallat ViaSpar, org nr 559010-8816, Holländargatan 27, 11359 Stockholm, tel: 08 12 44 60 10,

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 1

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 1 Allmänna villkor för handel med finansiella instrument Uppdrag Begäran från kunden, lämnad på det sätt Pareto Öhman AB ( Pareto Öhman ) anvisat, om utförande av handel ( uppdrag eller order ) innebär,

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO DEFINITIONER Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller IZave för Kundens räkning, har öppnat hos

Läs mer

Allmänna villkor för fondkontoavtal- Sparbanken Öresund Fondtorg

Allmänna villkor för fondkontoavtal- Sparbanken Öresund Fondtorg Sparbanken Öresund Fondtorg 1(3) I dessa villkor förstås med fondandel, andel i investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. På uppdrag av kunden, lämnat på det sätt Banken anvisat, utför

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto Cerberus AB 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Cerberus för Kundens räkning,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER I avtalet för Investeringssparkonto samt i dessa Allmänna villkor förstås med a. Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto

Läs mer

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA Gäller från FEB2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA 1. Parter Parter är FOREX Bank AB, nedan kallad Banken, och den eller de personer som har beviljats kredit, nedan kallad

Läs mer

Collector sparkonto Collector 1-årigt sparkonto Collector 2-årigt sparkonto. Mobiltelefonnummer

Collector sparkonto Collector 1-årigt sparkonto Collector 2-årigt sparkonto. Mobiltelefonnummer Ifylld ansökan skickas till: Collector Bank AB Box 119 14 404 39 Göteborg Collector sparkonto Collector 1-årigt sparkonto Collector 2-årigt sparkonto KONTOHAVARE Namn (Förnamn, Efternamn) Svenskt personnummer

Läs mer

Allmänna villkor. Per den 13 maj 2009 Mangold Fondkommission AB

Allmänna villkor. Per den 13 maj 2009 Mangold Fondkommission AB Allmänna villkor Per den 13 maj 2009 Mangold Fondkommission AB Innehåll s. 3 Uppdrag s. 3 Kommission och självinträde m.m. s. 3 Utförande av uppdrag på annat sätt s. 3 Riktlinjer för utförande av order

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Utgivningsdatum 2013-03-01

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Utgivningsdatum 2013-03-01 Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar. Med villkor för handel med respektive fonds fondandelar avses

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅBESTÄMMELSER

HANDELS- OCH DEPÅBESTÄMMELSER HANDELS- OCH DEPÅBESTÄMMELSER 1. DEPÅFÖRVALTANDE INSTITUT, FÖRSÄKRINGSGIVARE OCH FÖRSÄKRINGSTAGARE För depåförvaltning har Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension (försäkringsgivaren) valt Avanza Bank AB

Läs mer

SGP Svenska Garantiprodukter AB:s Allmänna villkor för Fondkonto

SGP Svenska Garantiprodukter AB:s Allmänna villkor för Fondkonto SGP Svenska Garantiprodukter AB:s Allmänna villkor för Fondkonto DESSA ALLMÄNNA VILLKOR gäller för kundens fondkonto och SGP:s utförande av order avseende köp och försäljning av fondandelar för kundens

Läs mer

Information om insättningsgaranti 1. Allmänt 2. Kontoansökan 3. Disponering av Kontot

Information om insättningsgaranti 1. Allmänt 2. Kontoansökan 3. Disponering av Kontot Information om insättningsgaranti Kontot omfattas av norsk insättningsgaranti (enligt den norska lagen, lag 6. December 1996 nr 75 om säkringsordningar för banker och offentlig administration). Insättningsgarantin

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Allmänna villkor från 2013-01-15 Definitioner Annat Eget konto: Sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som kunden, eller Länsförsäkringar Bank AB (publ), nedan Länsförsäkringar

Läs mer

BASKONTO. Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

BASKONTO. Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

Avtal investeringssparkonto ISK

Avtal investeringssparkonto ISK Avtal investeringssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2013-04-01 Inledning Kunden ansöker om ett Investeringssparkonto antingen genom registrering på Skandiabankens hemsida eller genom

Läs mer

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en

Läs mer

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Affärsvärlden Fonden, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

AVTAL OM DISKRETIONÄR FÖRVALTNING

AVTAL OM DISKRETIONÄR FÖRVALTNING AVTAL OM DISKRETIONÄR FÖRVALTNING Detta avtal har den ingåtts mellan Parterna; 1) Kundens namn/firma Personnummer/organisationsnummer Adress ( Kunden ) och 2) Cerberus AB, org.nr 556677-0391, Engelbrektsgatan

Läs mer

Allmänna villkor för SBAB-konto & Placeringskonto juridisk person

Allmänna villkor för SBAB-konto & Placeringskonto juridisk person 1 (5) Allmänna villkor för SBAB-konto & Placeringskonto juridisk person 2011-09-01 Bolags- och verksamhetsinformation, 556253-7513 (nedan SBAB), Box 27308, 102 54 Stockholm, telefon vxl: 054-17 44 00.

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Institutet för Kundens räkning, har öppnat

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB ALLMÄNT Mellan undertecknad innehavare av Investeringssparkonto (härefter Kund ) och Exceed Capital Sverige AB (org. nr 556550-3116)

Läs mer

För att vi ska kunna ändra behörighet på kontot behöver vi följande handlingar:

För att vi ska kunna ändra behörighet på kontot behöver vi följande handlingar: Ändra behörighet För att vi ska kunna ändra behörighet på kontot behöver vi följande handlingar: Blanketten Anmälan/byte av behörighet Komplett och undertecknad av behörig firmatecknare och samtliga som

Läs mer

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01 Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar. Med villkor för handel med respektive fonds fondandelar avses

Läs mer

RAMAVTAL FÖR FONDHANDEL

RAMAVTAL FÖR FONDHANDEL RAMAVTAL FÖR FONDHANDEL KUND Firma (Fullständigt namn) Efternamn, förnamn (nedan Kunden) Utdelningsadress Person-/Organisationsnummer Utländskt skatteregistreringsnummer Postnummer och ort E-postadress

Läs mer

Allmänna villkor för fondkonto och handel

Allmänna villkor för fondkonto och handel Allmänna villkor för fondkonto och handel med fondandelar Gäller från 2016-11-01 A. Definitioner a) Avräkningsnota: besked om att en order/ett affärsuppdrag har utförts. k) Förvaltarregistrering: Registrering

Läs mer

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

avtal för handel med optioner och terminer på om - marknaden kunder med externt förvar Handläggare

avtal för handel med optioner och terminer på om - marknaden kunder med externt förvar Handläggare Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

Allmänna villkor - Individuellt pensionssparande (IP) 2011-01-28

Allmänna villkor - Individuellt pensionssparande (IP) 2011-01-28 1 (5) Pensionssparande i, nedan kallad Banken, följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande och annan lagstiftning om individuellt pensionssparande. Banken har av Finansinspektionen

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza:

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza: HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza: FYLL I DINA UPPGIFTER Namn (tilltalsnamn, efternamn)/firma Personnr/Org.nr Adress (enl. folkbokföringen/reg. adress) Telefon (även riktnr) Telefon

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ).

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ). Fondbestämmelser 1 Fonden Fondens namn är Naventi Balanserad Flex 2 (nedan kallad fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fonden bildas genom kapitaltillskott

Läs mer

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1(5) Bilaga 1:1 Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

Anmälan/byte av behörighet SBABs kontotjänst, bostadsrättsförening

Anmälan/byte av behörighet SBABs kontotjänst, bostadsrättsförening Anmälan/byte av behörighet SBABs kontotjänst, bostadsrättsförening Undertecknade personer - förbinder sig att följa de anvisningar som SBAB Bank AB (publ), vid var tid, lämnar om nyttjandet av, aktuella

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper - dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB DEFINITIONER I depåavtalet samt i dessa bestämmelser förstås med a) VÄRDEPAPPER dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528)

Läs mer

Anmälan/byte av behörighet SBAB:s kontotjänst, bostadsrättsförening

Anmälan/byte av behörighet SBAB:s kontotjänst, bostadsrättsförening Anmälan/byte av behörighet SBAB:s kontotjänst, bostadsrättsförening Undertecknade personer - förbinder sig att följa de anvisningar som, vid var tid, lämnar om nyttjandet av aktuella självbetjäningstjänster.

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL 1 HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL KONTROLLERA ELLER FYLL I DINA UPPGIFTER Depånummer hos Avanza Bank: Namn (tilltalsnamn, efternamn)/firma E-post Personnr/Org.nr Gatuadress Telefon dagtid (även riktnr) Telefon

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23]

ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23] ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23] 1. ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Sparbanken Syd Banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20 00, webbsida:

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto 1 (2) Allmänna villkor för Investeringssparkonto April 2017 EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 1. Förvaring på investeringssparkontot Allmänt Dessa villkor gäller för avtal om investeringssparkonto

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

VILLKOR FÖR LIKVIDKONTO MED KREDIT

VILLKOR FÖR LIKVIDKONTO MED KREDIT VILLKOR FÖR LIKVIDKONTO MED KREDIT 1. ALLMÄNT Mellan undertecknad(e) innehavare (Kund) av likvidkonto med kredit (Kreditkonto) och Avanza Bank AB (org. nr 556573-5668) (Bolaget) träffas härmed avtal om

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal.

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal. AVTAL OM DATACLEARING 1 (5) 2001-04-23 Avtal om Dataclearing Mellan i bilaga 2 angivna Deltagare och Svenska Bankföreningen träffas härmed följande avtal om de grundläggande bestämmelserna för den tekniska

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042.

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. Nedan återges allmänna villkor för rubricerade lån. Dessa villkor ersätter i förekommande fall av Låntagaren

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto Gäller från 2016-11-01 1. Definitioner a) Annat eget konto: Sådan depå och/eller konto som inte är ett investeringssparkonto och som kunden, eller banken, för kundens räkning, har

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDKONTOAVTAL

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDKONTOAVTAL ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDKONTOAVTAL Fondab erbjuder Fondkonto och har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Dessa allmänna villkor

Läs mer

Fondbestämmelser Select Brasilien

Fondbestämmelser Select Brasilien Fondbestämmelser Select Brasilien 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Select Brasilien, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNT Mellan undertecknad innehavare av Investeringssparkonto (Kund) och Avanza Bank AB (org. nr 556573-5668) (Bolaget) träffas härmed avtal om Investeringssparkonto

Läs mer

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic Fondbestämmelser Naventi Balanserad Strategi Movestic 1 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Naventi Balanserad Strategi Movestic (nedan kallad Fonden ). Verksamheten bedrivs enligt lagen

Läs mer

För att vi ska kunna ändra behörighet till kontot behöver vi följande handlingar:

För att vi ska kunna ändra behörighet till kontot behöver vi följande handlingar: Ändra behörighet För att vi ska kunna ändra behörighet till kontot behöver vi följande handlingar: Blanketten Anmälan/byte av behörighet Komplett ifylld och undertecknad av behörig firmatecknare och samtliga

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza:

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza: HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza: FYLL I DINA UPPGIFTER Namn (tilltalsnamn, efternamn)/firma Personnr/Org.nr Adress (enl. folkbokföringen/reg. adress) Telefon (även riktnr) Telefon

Läs mer

Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening

Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en bostadsrättsförening eller bostadsförening. Föreningens namn Organisationsnummer

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

minafonder.se ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDKONTOAVTAL

minafonder.se ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDKONTOAVTAL minafonder.se ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDKONTOAVTAL minafonder erbjuder Fondkonto genom ett samarbete med MFEX Mutual Funds Exchange AB (MFEX) där MFEX har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Årskostnaden i procent (ÅiP) och totalkostnader (i övrigt hänvisas till Avtalets villkor rörande detta): ÅiP:...% Totalkostnader: 0,- SEK.

Årskostnaden i procent (ÅiP) och totalkostnader (i övrigt hänvisas till Avtalets villkor rörande detta): ÅiP:...% Totalkostnader: 0,- SEK. Aktiekreditavtal Netfonds Bank AS Sida 1 1. KONTOUPPLYSNINGAR Kundnr. 2. KUNDINFORMATION Namn Person. nr./org. nr. Firmatecknare 1 Personnummer för firmatecknare 1 Firmatecknare 2 Personnummer för firmatecknare

Läs mer

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Småbolagsfond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget.

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget. FONDBESTÄMMELSER 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Humle FondSelect, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer