Marknadsobligation. Nyhet! Asien. Asien. Världen. mars. Aktiemarknad Fastighetsmarknad Råvarumarknad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsobligation. Nyhet! Asien. Asien. Världen. mars. Aktiemarknad Fastighetsmarknad Råvarumarknad"

Transkript

1 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Marknadsobligation 832 Löptid 5 år Asien Aktiemarknad Fastighetsmarknad Råvarumarknad Världen Aktiemarknad Råvarumarknad Räntemarknad Sista dag för anmälan: Nyhet! Asien 23 mars

2 Marknadsobligation 832 I Handelsbankens marknadsobligation 832 erbjuds marknadsalternativen Asien och Världen. Avkastningen bestäms av utvecklingen i den av tre underliggande korgar i respektive alternativ som efter löptidens slut visar sig ha stigit mest i värde. En väl sammansatt värdepappersportfölj består av placeringar i olika tillgångsslag. Många svenskar har placeringar på såväl den svenska och den utländska aktiemarknaden som på räntemarknaden. Genom att tillföra placeringar i till exempel fastigheter och råvaror sprider du riskerna och sänker risknivån i ditt sparande. Hur stor andel av ditt sparande du placerar på respektive marknad har en avgörande betydelse för din avkastning. Marknadsobligation 832 erbjuds i fyra alternativ. Två alternativ har koppling till Asien och består av tre olika korgar, där varje korg innehåller tillgångsslagen aktier, fastigheter och råvaror. Två alternativ har koppling till Världen och består av tre olika korgar, där varje korg innehåller tillgångsslagen aktier, råvaror och räntor. Din avkastning bestäms utifrån den korg i respektive alternativ som utvecklas bäst under löptiden. Om alla tre korgarna skulle sjunka i värde, får du ändå tillbaka hela det nominella beloppet, kronor per post, på lånets återbetalningsdag. Marknadsobligation 832 i korthet ANMÄLAN Sista dag för anmälan är den 23 mars 2007 via Handelsbankens kontor och Stadshypotek Bank. Sista dag för anmälan via Internet är den 25 mars LIKVID Likvid ska erläggas den 30 mars LÖPTID Löptiden är fem år och återbetalningsdag är den 7 mars ALTERNATIV Marknadsobligation Asien, 832A, med en preliminär uppräkningsfaktor om procent. Marknadsobligation Asien till 10 procents överkurs, 832B, med en preliminär uppräkningsfaktor om procent. Marknadsobligation Världen, 832C, med en preliminär uppräkningsfaktor om procent. Marknadsobligation Världen till 10 procents överkurs, 832D, med en preliminär uppräkningsfaktor om procent. 2

3 Fördelar med marknadsobligation 832 Avkastningen i marknadsobligation 832 beräknas med facit i hand på den korg som stiger mest i värde. Din avkastning kan därför bli hög. En placering i en marknadsobligation ger en mycket bra riskspridning och är kapitalskyddad. HELHETSLÖSNING Marknadsobligationen erbjuder exponering mot fl era olika tillgångsslag och ger både trygghet och möjlighet till hög avkastning. Därför är den för många placerare en helhetslösning för det fi nansiella sparandet. KAPITALSKYDD Marknadsobligationen har ett inbyggt kapitalskydd. Även om alla tre korgarna skulle ha en negativ utveckling återbetalar Handelsbanken hela det nominella beloppet, kronor per post, på lånets återbetalningsdag. HÖG AVKASTNING Den som köper marknadsobligation 832 kan få en hög avkastning under förutsättning att den korg som utvecklas bäst har en bra utveckling under löptiden. HÄVSTÅNG Marknadsobligation Asien till 10 procents överkurs, 832B, har en uppräkningsfaktor som beräknas bli procent. Marknadsobligation Världen till 10 procents överkurs, 832D, har en uppräkningsfaktor som beräknas bli procent. De höga uppräkningsfaktorerna ger möjlighet till en bra hävstångseffekt på placeringen (se vidare sid 10). RISKSPRIDNING Marknadsobligation Asien erbjuder exponering mot asiatiska aktier, japanska fastigheter samt råvaror. Marknads obligation Världen erbjuder exponering mot tillgångsslagen aktier, råvaror och räntor. Marknadsobligationerna ger därmed en mycket bra riskspridning inom de två geografi ska marknaderna. DU FÅR DEN BÄSTA KORGEN Avkastningen i denna marknadsobligation beräknas, med facit i hand, på den korg som stiger mest i värde. Du behöver med andra ord inte i förväg bestämma vilket tillgångsslag du tror kommer att ha den bästa utvecklingen de kommande fem åren. 3

4 Marknaderna i marknadsobligation Asien I marknadsobligation Asien är avkastningen knuten till utvecklingen på den asiatiska aktiemarknaden, den japanska fastighetsmarknaden samt råvarumarknaden. En fortsatt stark tillväxt i Asien gynnar dessa marknader. De tre ingående marknaderna har alla haft såväl perioder med mycket positiv utveckling som perioder med negativ utveckling. Genom att placera i fl era tillgångsslag, så kallad diversifi ering, ökar du din förväntade avkastning i förhållande till den risk du tar. Även om något tillgångsslag skulle utvecklas negativt under en period, kan dina placeringar i andra tillgångsslag stiga i värde så att din värdepappersportfölj får en positiv avkastning. Hur stor andel som placeras i respektive tillgångsslag är avgörande för vilken avkastning du kommer att få. Samtidigt är det svårt att förutse vilket eller vilka tillgångsslag som kommer att utvecklas bäst i framtiden. Med en placering i denna marknadsobligation behöver du inte fundera över vilket tillgångsslag du tror kommer att ha den bästa utvecklingen de närmaste åren. Utöver hög diversifi ering är den stora fördelen med denna marknadsobligation att din avkastning, efter löptidens slut, bestäms av utvecklingen i den av de tre korgarna som stigit mest i värde. AVKASTNINGSALTERNATIV Marknadsobligation Asien har följande avkastningsalternativ: Avkastningsalternativ Pris per post Lägsta återbetalningsbelopp per post Preliminär uppräkningsfaktor 1) Marknadsobligation Asien 832A kr kr % Marknadsobligation Asien till 10 % överkurs 832B kr kr % 1) Läs om lägsta uppräkningsfaktor på sid 12. AKTIEMARKNADEN Aktiemarknaden har historiskt gett god avkastning över längre tidsperioder, men till betydande risk. Aktiemarknaden representeras här av en korg av tre asiatiska aktiemarknader. Tabellen nedan visar vilka marknader och index som ingår. Aktiemarknad Aktieindex Andel sämst var den årliga avkastningen 7,90 procent. Beräkningarna har gjorts på 50 procent vardera av aktiemarknaderna Japan och Kina under perioden 28 februari 1997 till och med 31 augusti 1998 och på 1/3 vardera av ovanstående index från och med den 30 september Grafen nedan visar utvecklingen för korgen av aktiemarknader sedan februari Japan TOPIX 1/3 Kina Hang Seng China Enterprises Index 1/3 200 Singapore MSCI Singapore 1/ För ytterligare information om dessa aktieindex hänvisas till och com. Sedan den 28 februari 1997 har ovanstående aktiemarknad i genomsnitt genererat en årlig avkastning om 4,40 procent. Under den femårsperiod då aktiemarknaden steg mest var den årliga avkastningen 13,00 procent och under den femårsperiod då aktiemarknaden utvecklades feb-02 feb-03 Asien Aktier feb-04 feb-05 feb-06 feb-07 4

5 FASTIGHETSMARKNADEN Fastighetsmarknaden uppvisar ofta ett relativt stabilt avkastningsmönster. Fastighetsmarknaden representeras här av ett index på den japanska fastighetsmarknaden, Tokyo Stock Exchange REIT index. För ytterligare information om indexet hänvisas till Sedan Tokyo Stock Exchange REIT index start den 31 mars 2003 har indexet i genomsnitt genererat en årlig avkastning om 23,89 procent. Grafen till höger visar Tokyo Stock Exchange REIT index utveckling sedan mars mar-03 sep -03 mar-04 sep-04 mar-05 sep-05 mar-06 sep-06 feb-07 Asien Fastigheter RÅVARUMARKNADEN Förändringar i utbudet av råvaror sker normalt långsamt. Istället är det huvudsakligen efterfrågan som styr prisutvecklingen på kort och medellång sikt. Råvarumarknaden i denna marknadsobligation består av en korg av fyra råvaror. Tabellen nedan visar vilka råvaror som ingår och deras andel i råvarukorgen. årliga avkastningen 30,12 procent och under den sämsta femårsperioden var den årliga avkastningen 4,66 procent. Grafen nedan visar prisutvecklingen på korgen av råvaror sedan februari Råvara Andel Aluminium (high grade primary aluminium) 25 % Koppar (copper Grade A) 25 % Olja (WTI light sweet crude) 25 % Zink (special high grade zinc) 25 % Sedan den 28 februari 1997 har denna råvarukorg i genomsnitt genererat en årlig avkastning om 8,98 procent. Under den femårsperiod som haft bäst utveckling var den 0 feb-02 feb-03 Asien Råvaror feb-04 feb-05 feb-06 feb-07 5

6 Korgsammansättning i marknadsobligation Asien De underliggande korgarna i marknadsobligation Asien består av den asiatiska aktiemarknaden, den japanska fastighetsmarknaden samt råvarumarknaden. De tre korgarna har olika vikter av asiatiska aktier, japanska fastigheter samt råvaror. Oavsett hur den ekonomiska tillväxten respektive infl ationen utvecklas de närmaste åren, bör det fi nnas goda möjligheter att någon korg passar den rådande konjunkturen. Den första korgen, med tyngdpunkt mot aktier, bör normalt utvecklas bra om tillväxten är hög och infl ationen låg. Den andra korgen, med tonvikt på fastigheter gynnas av lugnare tillväxt och infl ation. Den tredje korgen, med mest råvaror, kommer förmodligen att vara den korg som utvecklas bäst om infl ationen är hög, oavsett om tillväxten är hög eller låg. Nedan framgår hur respektive korg är sammansatt. Korg 1 Korg 2 Korg 3 15% 20% 65% 35% 20% 45% 65% 20% 15% Aktiemarknad Fastighetsmarknad Råvarumarknad Beräkning av återbetalningsbeloppet i marknadsobligation Asien Återbetalningsbeloppet är det belopp som Handelsbanken betalar ut på lånets återbetalningsdag den 7 mars 2012 och består av nominellt belopp och ett tilläggsbelopp. Det belopp som betalas ut på återbetalningsdagen beräknas på den korg som stigit mest i värde. Varje korgs utveckling beräknas som summan av utvecklingen i de tre ingående marknaderna. Exemplet nedan visar hur korgarnas utveckling blir om vi antar att aktiemarknaden sjunker i värde med 12 procent, fastighetsmarknaden stiger med 20 procent och råvarumarknaden stiger med 70 procent under löptiden. Korg Aktiemarknaden Fastighetsmarknaden Råvarumarknaden Korgutveckling Korg 1 65 % 12 % = 7,8 % 15 % 20 % = 3,0 % 20 % 70 % = 14,0 % 7,8 + 3,0 + 14,0 = 9,2 % Korg 2 20 % 12 % = 2,4 % 45 % 20 % = 9,0 % 35 % 70 % = 24,5 % 2,4 + 9,0 + 24,5 = 31,1 % Korg 3 20 % 12 % = 2,4 % 15 % 20 % = 3,0 % 65 % 70 % = 45,5 % 2,4 + 3,0 + 45,5 = 46,1 % I exemplet har Korg 3 utvecklats bäst (+46,1%). Därför används Korg 3 för att beräkna återbetalningsbeloppet. Så här beräknas återbetalningsbeloppet: Återbetalningsbelopp = nominellt belopp + tillläggsbelopp Så här beräknas tilläggsbeloppet: Tilläggsbelopp = värdeökning i den korg som utvecklats bäst (%) uppräkningsfaktor (%) nominellt belopp 6

7 Marknaderna i marknadsobligation Världen I marknadsobligation Världen är avkastningen knuten till utvecklingen på aktiemarknaden, råvarumarknaden och räntemarknaden. Både aktiemarknaden, råvarumarknaden och räntemarknaden gynnas av en fortsatt snabb globalisering. De tre ingående marknaderna har alla haft såväl perioder med mycket positiv utveckling som perioder med negativ utveckling. Genom att placera i fl era tillgångsslag, så kallad diversifi ering, ökar du din förväntade avkastning i förhållande till den risk du tar. Även om något tillgångsslag skulle utvecklas negativt under en period, kan dina placeringar i andra tillgångsslag stiga i värde så att din värdepappersportfölj får en positiv avkastning. Hur stor andel som placeras i respektive tillgångsslag är avgörande för vilken avkastning du kommer att få. Samtidigt är det svårt att förutse vilket eller vilka tillgångsslag som kommer att utvecklas bäst i framtiden. Med en placering i denna marknadsobligation behöver du inte fundera över vilket tillgångsslag du tror kommer att ha den bästa utvecklingen de närmaste åren. Utöver hög diversifi ering är den stora fördelen med denna marknadsobligation att din avkastning, efter löptidens slut, bestäms av utvecklingen i den av de tre korgarna som stigit mest i värde. AVKASTNINGSALTERNATIV Marknadsobligation Världen har följande avkastningsalternativ: Avkastningsalternativ Pris per post Lägsta återbetalningsbelopp per post Preliminär uppräkningsfaktor 1) Marknadsobligation Världen 832C kr kr % Marknadsobligation Världen till 10 % överkurs 832D kr kr % 1) Läs om lägsta uppräkningsfaktor på sid 12. AKTIEMARKNADEN Aktiemarknaden har historiskt gett god avkastning över längre tidsperioder, men till betydande risk. Aktiemarknaden representeras här av en korg av fyra aktiemarknader. Tabellen nedan visar vilka marknader och index som ingår. den steg mest var den årliga avkastningen 6,72 procent och under den femårsperiod då aktiemarknaden utvecklades sämst var den årliga avkastningen 9,24 procent. Grafen nedan visar utvecklingen för korgen av aktiemarknader sedan februari Aktiemarknad Aktieindex Andel Euroland Dow Jones EURO STOXX % Japan TOPIX 25 % Sverige OMXS30 index 25 % 120 USA S&P % För ytterligare information om dessa aktieindex hänvisas till nordicexchange.se och Sedan den 28 februari 1997 har ovanstående aktiemarknad i genomsnitt genererat en årlig avkastning om 6,39 procent. Under den femårsperiod då aktiemarkna feb-02 feb-03 Världen Aktier feb-04 feb-05 feb-06 feb-07 7

8 RÅVARUMARKNADEN Förändringar i utbudet av råvaror sker normalt långsamt. Istället är det huvudsakligen efterfrågan som styr prisutvecklingen på kort och medellång sikt. Råvarumarknaden i denna marknadsobligation består av en korg av fyra råvaror. Tabellen nedan visar vilka råvaror som ingår och deras andel i råvarukorgen. Råvara Andel Aluminium (high grade primary aluminium) 25 % Koppar (copper Grade A) 25 % Olja (WTI light sweet crude) 25 % Zink (special high grade zinc) 25 % var den årliga avkastningen 30,12 procent och under den sämsta femårsperioden var den årliga avkastningen 4,66 procent. Grafen nedan visar prisutvecklingen på korgen av råvaror sedan februari Sedan den 28 februari 1997 har denna råvarukorg i genomsnitt genererat en årlig avkastning om 8,98 procent. Under den femårsperiod som haft bäst utveckling 0 feb-02 feb-03 Världen Råvaror feb-04 feb-05 feb-06 feb-07 RÄNTEMARKNADEN Räntemarknaden uppvisar ofta ett stabilt avkastningsmönster. Räntemarknaden representeras här av ränteindexet iboxx, 3 5 år, i euro, där de underliggande obligationerna lägst har kreditbetyget Investment Grade. Begreppet Investment Grade kommer från den amerikanska marknaden och innebär att de företag som har denna status på sina obligationer har så hög kreditvärdighet att obligationerna är accepterade som placeringar för amerikanska pensionsstiftelser. Index fastställs den 30 mars Sedan den 28 februari 1997 har räntemarknaden (iboxx ) i genomsnitt genererat en årlig avkastning om 4,54 procent. Under den bästa femårsperioden var den årliga avkastningen 6,45 procent och under den femårsperiod som hade sämst utveckling var avkastningen 4,03 procent per år. Grafen nedan visar iboxx utveckling sedan februari feb-02 feb-03 Världen Räntor feb-04 feb-05 feb-06 feb-07 8

9 Korgsammansättning i marknadsobligation Världen De underliggande korgarna i marknadsobligation Världen består av aktiemarknad, råvaru marknad och räntemarknad. De tre korgarna har olika vikter av aktier, råvaror och räntor. Oavsett hur den ekonomiska tillväxten respektive infl ationen utvecklas de närmaste åren, bör det fi nnas goda möjligheter att någon korg passar den rådande konjunkturen. Den första korgen, med tyngdpunkt mot aktier, bör normalt utvecklas bra om tillväxten är hög och infl ationen låg. Den andra korgen, med mest råvaror, kommer förmodligen att vara den korg som utvecklas bäst om infl ationen är hög, oavsett om tillväxten är hög eller låg. Den tredje korgen, med tonvikt på räntor, bedöms vara den korg som stiger mest i värde om både tillväxten och infl ationen är låg. Nedan framgår hur respektive korg är sammansatt. Korg 1 Korg 2 Korg 3 20% 15% 65% 15% 20% 65% 45% 20% 35% Aktiemarknad Råvarumarknad Räntemarknad Beräkning av återbetalningsbeloppet i marknadsobligation Världen Återbetalningsbeloppet är det belopp som Handelsbanken betalar ut på lånets återbetalningsdag den 7 mars 2012 och består av nominellt belopp och ett tilläggsbelopp. Det belopp som betalas ut på återbetalningsdagen beräknas på den korg som stigit mest i värde. Varje korgs utveckling beräknas som summan av utvecklingen i de tre ingående marknaderna. Exemplet nedan visar hur korgarnas utveckling blir om vi antar att aktiemarknaden sjunker i värde med 12 procent, råvarumarknaden stiger med 70 procent och räntemarknaden stiger med 20 procent under löptiden. Korg Aktiemarknaden Råvarumarknaden Räntemarknaden Korgutveckling Korg 1 65 % 12 % = 7,8 % 20 % 70 % = 14,0 % 15 % 20 % = 3,0 % 7,8 + 14,0 + 3,0 = 9,2 % Korg 2 20 % 12 % = 2,4 % 65 % 70 % = 45,5 % 15 % 20 % = 3,0 % 2,4 + 45,5 + 3,0 = 46,1 % Korg 3 20 % 12 % = 2,4 % 35 % 70 % = 24,5 % 45 % 20 % = 9,0 % 2,4 + 24,5 + 9,0 = 31,1 % I exemplet har Korg 2 utvecklats bäst (+46,1%). Därför används Korg 2 för att beräkna återbetalningsbeloppet. Så här beräknas återbetalningsbeloppet: Återbetalningsbelopp = nominellt belopp + tillläggsbelopp Så här beräknas tilläggsbeloppet: Tilläggsbelopp = värdeökning i den korg som utvecklats bäst (%) uppräkningsfaktor (%) nominellt belopp 9

10 Så här stort blir återbetalningsbeloppet Tabellen nedan visar hur utvecklingen för den bästa korgen påverkar de belopp som Handelsbanken betalar ut på marknadsobligationens återbetalningsdag den 7 mars Återbetalningsbeloppen är beräknade på en post om nominellt kronor och baseras på de högsta av de preliminära uppräkningsfaktorerna. Den bästa korgens utveckling Genomsnittlig årlig indexutveckling Asien 832A Asien 10 % överkurs 832B Världen 832C Världen 10 % överkurs 832D 20 % 4,42 % ) ) 0 % 0,0 % ) ) 20 % 3,76 % % 7,05 % % 9,99 % % 12,65 % ) Minsta återbetalningsbelopp understiger placerat belopp eftersom marknadsobligationen tecknats till överkurs. Årseffektiv avkastning Den årseffektiva avkastningen är ett bra mått när man vill jämföra olika placeringsalternativ med varandra. Tabellen nedan visar den årseffektiva avkastningen beräknad med ett courtage om 2 procent och på de högsta av de preliminära uppräkningsfaktorerna. Den bästa korgens utveckling Genomsnittlig årlig indexutveckling Asien 832A Asien 10 % överkurs 832B Världen 832C Världen 10 % överkurs 832B 20 % 4,42 % 0,40 % 2) 2,31 % 2) 0,40 % 2) 2,31 % 2) 0 % 0,0 % 0,40 % 2) 2,31 % 2) 0,40 % 2) 2,31 % 2) 20 % 3,76 % 3,87 % 4,28 % 4,04 % 4,59 % 40 % 7,05 % 7,54 % 9,55 % 7,83 % 10,05 % 60 % 9,99 % 10,77 % 13,98 % 11,17 % 14,62 % 80 % 12,65 % 13,67 % 17,81 % 14,15 % 18,56 % 2) Årseffektiv avkastning är negativ då courtage och eventuell överkurs betalats. 10

11 Fakta om marknadsobligation 832 PRIS PER POST Alternativ 832A respektive 832C erbjuds till ett pris om kronor per post. I alternativ 832B respektive 832D är priset kronor per post. COURTAGE Vid teckning tillkommer ett courtage om 2 procent beräknat på priset. Inga löpande förvaltningskostnader eller avgifter vid återbetalning tas ut. SISTA DAG FÖR ANMÄLAN Du anmäler dig för köp av marknadsobligationer genom att lämna in din anmälningssedel till något av Handelsbankens kontor eller Stadshypotek Bank senast den 23 mars Sista dag för anmälan via Internet är den 25 mars LIKVIDDAG Likvid för tilldelade marknadsobligationer ska erläggas den 30 mars STARTINDEX/STARTNIVÅ Startindex/Startnivå för respektive delmarknad fastställs den 30 mars 2007, med undantag för de index som representerar Japan, Kina och Singapore, vilka fastställs den 2 april SLUTINDEX/SLUTNIVÅ Slutindex/Slutnivå för respektive delmarknad fastställs som respektive delmarknads genomsnittliga värde från och med den 15 februari 2011 till och med den 15 februari 2012 (månadsvisa avläsningar). ÅTERBETALNINGSDAG Återbetalningsdag är den 7 mars LÄGSTA ÅTERBETALNING Det lägsta belopp som Handelsbanken betalar tillbaka på återbetalningsdagen är kronor per post. UPPRÄKNINGSFAKTOR Uppräkningsfaktorn anges i procent och talar om hur stor del av en uppgång i den korg som utvecklats bäst som tillfaller innehavaren av marknadsobligationen på återbetalningsdagen. Om uppräkningsfaktorn överstiger 100 procent, får du mer än den faktiska uppgången i den bästa korgen. Uppräkningsfaktorerna i detta prospekt är preliminära. Defi nitiva uppräkningsfaktorer fastställs den 30 mars Avgörande för vilka nivåer dessa fastställs till är bland annat hur svenska och internationella räntor, kursrörligheten (volatiliteten) på marknaderna samt samvariationen mellan marknaderna förändras fram till denna dag. Uppräkningsfaktorerna är fasta under hela löptiden. VALUTA Alla beräkningar och betalningar sker i svenska kronor. ANDRAHANDSMARKNAD Marknadsobligationer är först och främst ett alternativ för de placerare som önskar en trygg och långsiktig placering utan att avstå från möjligheten till hög avkastning. Du som köper en marknadsobligation behöver dock inte behålla den till återbetalningsdagen. Handelsbanken kommer att ansöka om börsinregistrering av marknadsobligationen på NDX Bonds vid Nordic Growth Market NGM från och med den 5 april Handelsbanken kommer vidare att, under normala marknadsförhållanden, ställa kurser för återköp av marknadsobligationer och om möjligt även säljkurser. På grund av komplexiteten i prissättningen av marknadsobligationer är skillnaden mellan köp- och säljkurs större än för många andra börsnoterade fi nansiella tillgångar. Vid köp eller försäljning under löptiden utgår courtage enligt vid var tid gällande prislista. Kapitalskyddet gäller endast på marknadsobligationens återbetalningsdag. Värdet under löptiden kan vara såväl högre som lägre än vid teckningstillfället. BESKATTNING Marknadsobligationen är ett nytt värdepapper i Sverige och dess skattemässiga status är därför ännu inte klarlagd. Förhandsbesked har sökts i frågan. Marknadsobligation 832 är att betrakta som marknadsnoterad. 11

12 Tilldelning och villkor för emissionens genomförande Tilldelning bestäms av Handelsbanken. Bekräftelse på tilldelning, fastställda startindex, startnivåer och uppräkningsfaktorer samt fastställt iboxx index meddelas skriftligen snarast möjligt efter emissionens genomförande. Ingen garanti för tilldelning kan lämnas. Handelsbanken förbehåller sig rätten att ställa in emissionen om totalt tecknat belopp understiger nominellt kronor. Handelsbanken förbehåller sig vidare rätten att ställa in avkastningsalternativ i vilket totalt tecknat belopp understiger nominellt kronor. Besked om tilldelning lämnas på avräkningsnota som beräknas sändas ut den 26 mars Handelsbanken kommer att ställa in avkastningsalternativ för vilket uppräkningsfaktorn inte kan fastställas till minst en viss nivå. Dessa nivåer är: 95 procent för 832A 170 procent för 832B 100 procent för 832C 180 procent för 832D Vid tilldelning kan placeraren således komma att få marknadsobligationer från endast ett avkastningsalternativ även om teckning skett i fl era alternativ. Handelsbanken förbehåller sig också rätten att ställa in emissionen om någon omständighet inträffar som enligt bankens bedömning kan äventyra emissionens genomförande. Om emissionen ställs in efter det att likvid debiterats, återbetalar Handelsbanken debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Underrättelse om inställd emission meddelas skriftligen berörda placerare snarast möjligt efter inställandet. Tilldelning kan även ske till anställd i Handelsbanken, dock utan särskild företrädesrätt på grund av anställningsförhållandet. Tilldelning sker i sådana fall enligt Finansinspektionens föreskrifter och Svenska Fondhandlareföreningens regler. MTN-program Detta obligationslån emitteras under Handelsbankens svenska MTN-program (Medium Term Note-program), varunder Handelsbanken har möjlighet att löpande utge enskilda lån med olika konstruktioner. För varje lån upprättas slutliga villkor med kompletterande lånevillkor avseende kapitalbelopp, återbetalningsvillkor etc. Det fullständiga prospektet för lån 832 utgörs av grundprospekt för MTNprogrammet och slutliga villkor för lån 832. För båda handlingarna gäller svensk rätt. Tvist med anledning av slutliga villkor eller därmed sammanhängande rättsförhållande ska exklusivt avgöras av svensk domstol, i första instans av Stockholms tingsrätt. Grundprospektet för Handelsbankens MTN-program har godkänts av Finansinspektionen och kan erhållas genom något av Handelsbankens kontor eller genom Stadshypotek Bank. Grundprospektet och slutliga villkor för lån 832 återfi nns även på Arrangörsarvode På likviddagen fastställs villkoren för marknadsobligationen och likvid inklusive courtage erläggs. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Om marknadsobligationen säljs före återbetalningsdagen erläggs courtage vid försäljningen. Handelsbanken kalkylerar med ett arrangörs arvode motsvarande cirka 0,5 procent per år av marknadsobligationens pris. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett av Handelsbanken bedömt pris för de fi nansiella instrument som ingår i marknadsobligationen. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är inkluderat i marknadsobligationens pris. 12

13 Risker vid köp av marknadsobligationer Alla köp av värdepapper är förknippade med risk. När du köper marknadsobligationer tar du bland annat en kreditrisk på utgivaren. Om du köper marknadsobligationer med överkurs tar du en högre risk, men får i gengäld möjlighet till högre avkastning. KREDITRISK Vid köp av marknadsobligation 832 tar placerare en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbanken har högst kreditbetyg bland affärsbankerna i Norden: AA- från Standard & Poor s och Aa1 från Moody s. Handelsbanken ställer inga säkerheter för emitterade obligationslån och en placering i marknadsobligationer omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. MARKNADSRISK Marknadsobligationer är en kombination av en obligation och en option vars värde bestäms av utvecklingen i den av tre korgar som stiger mest i värde. Värdet på optionen påverkas inte enbart av kursförändringar på de underliggande tillgångsslagen (realvärdet), utan dess utom av en rad ytterligare faktorer, till exempel löp tiden för optionen, intensiteten i kurssvängningarna på de olika tillgångsslagen (volatilitet) och förväntning arna om framtida volatilitet, räntenivå och utdelning på den underliggande aktiemarknaden. Dessa faktorer på verkar det så kallade tidsvärdet i en option. En lägre förväntad volatilitet på de underliggande tillgångsslagen minskar värdet på optionen, i och med att tidsvärdet sjunker. En värdeminskning på en option kan uppstå även när priset på de underliggande tillgångarna är oförändrat, enbart på grund av att återstående löptid minskar. Tidsvärdet minskar med löptiden, för att slutligen vara noll vid dess utgång. Tidsvärdeminskningen sker snabbare ju kortare tid som återstår till förfall. Köp av en option med ett relativt sett högt tidsvärde och kort återstående löptid är därför förbundet med en högre risk. Eftersom en marknadsobligation endast återbetalar nominellt belopp om samtliga korgar sjunker i värde, tar placeraren en risk motsvarande den ränta som hade kunnat erhållas om pengarna istället hade placerats i rena räntebärande instrument. Risken i en marknadsobligation är därför större än i en ren ränte placering. LIKVIDITETSRISK Under vissa tidsperioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja en marknadsobligation. Detta kan till exempel inträffa vid kraftiga kursrörelser som kan medföra svårigheter att handla till rimliga priser eller då handel på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. RISK VID FÖRTIDA FÖRSÄLJNING Kapitalskyddet gäller endast på marknadsobligationens återbetalningsdag. Vd försäljning av en marknadsobligation under löptiden riskerar placeraren därför att få tillbaka mindre än marknadsobligationens nominella belopp. ÖVERKURS, ÖKAD RISK STÖRRE POTENTIAL Den risk placeraren tar är större i marknadsobligationer som köps till överkurs, då marknadsobligationerna kan komma att återbetalas till endast nominellt belopp. Om du väljer ett alternativ med överkurs, får du en högre uppräkningsfaktor och därmed större möjlighet till hög avkastning. BESTÄMMELSER Vid handel med marknadsobligationer bör placeraren informera sig om innehållet i de bestämmelser (till exempel i respektive låns slutliga villkor) som gäller för handel och vara uppmärksam på att dessa bestämmelser kan bli föremål för tillägg och ändringar. För att få en helhetsbild av marknadsobligation 832 bör placerare läsa både grundprospekt för MTN-programmet och slutliga villkor för lån 832. Grundprospektet och slutliga villkor för lån 832 återfi nns på aktuella erbjudanden. Ansvaret för riskbedömningen vid köp av denna marknadsobligation vilar således på placeraren och Handelsbanken tar inget ansvar för att marknadsobligationen ska ge en positiv värdeutveckling för innehavaren. 13

14 Licenser Handelsbanken har enligt licensavtal rätt att använda nedanstående index. Följande text är Handelsbanken enligt licensavtalen förpliktigad att inkludera i denna broschyr. DOW JONES EURO STOXX 50 The Dow Jones EURO STOXX 50 is the intellectual property (including register ed trademarks) of Stoxx Limited, Zurich, Switzerland and/or Dow Jones & Company, Inc., a Delaware corporation, New York, USA, (the Licensors ), which is used under license. The securities based on the Index are in no way sponsored, endorsed, sold or promoted by the Licensors and neither of the Licensors shall have any liability with respect thereto. HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX The Hang Seng China Enterprises Index (the Index ) is published and compiled by HSI Services Limited pursuant to a licence from Hang Seng Data Services Limited. The mark and name Hang Seng China Enterprises Index are proprietary to Hang Seng Data Services Limited. HSI Services Limited and Hang Seng Data Services Limited have agreed to the use of, and reference to, the Index by Svenska Handelsbanken AB (publ) in connection with Equity-Linked Bond 832 (the Product ), BUT NEITHER HSI SERVICES LIMITED NOR HANG SENG DATA SERVICES LIMIT- ED WARRANTS OR REPRESENTS OR GUARANTEES TO ANY BROKER OR HOLDER OF THE PRODUCT OR ANY OTHER PERSON (i) THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF ANY OF THE INDEX(ES) AND ITS COMPUTATION OR ANY INFORMA- TION RELATED THERETO; OR (ii) THE FITNESS OR SUITABILITY FOR ANY PURPOSE OF ANY OF THE INDEX(ES) OR ANY COM- PONENT OR DATA COMPRISED IN IT; OR (iii) THE RESULTS WHICH MAY BE OBTAINED BY ANY PERSON FROM THE USE OF ANY OF THE INDEX(ES) OR ANY COMPONENT OR DATA COMPRISED IN IT FOR ANY PURPOSE, AND NO WARRANTY OR REPRESENTATION OR GUARANTEE OF ANY KIND WHAT- SOEVER RELATING TO ANY OF THE INDEX(ES) IS GIVEN OR MAY BE IMPLIED. The process and basis of computation and compilation of any of the Index(es) and any of the related formula or formulae, constituent stocks and factors may at any time be changed or altered by HSI Services Limited without notice. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NO RESPON- SIBILITY OR LIABILITY IS ACCEPTED BY HSI SERVICES LIMITED OR HANG SENG DATA SERVICES LIMITED (i) IN RESPECT OF THE USE OF AND/OR REFERENCE TO ANY OF THE INDEX(ES) BY SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL) IN CONNECTION WITH THE PRODUCT; OR (ii) FOR ANY INACCURACIES, OMISSIONS, MISTAKES OR ERRORS OF HSI SERVICES LIMITED IN THE COMPUTATION OF ANY OF THE INDEX(ES); OR (iii) FOR ANY INACCURACIES, OMISSIONS, MISTAKES, ERRORS OR INCOMPLETENESS OF ANY INFOR- MATION USED IN CONNECTION WITH THE COMPUTATION OF ANY OF THE INDEX(ES) WHICH IS SUPPLIED BY ANY OTHER PERSON; OR (iv) FOR ANY ECONOMIC OR OTHER LOSS WHICH MAY BE DIRECTLY OR INDIRECTLY SUSTAINED BY ANY BROKER OR HOLDER OF THE PRODUCT OR ANY OTHER PERSON DEALING WITH THE PRODUCT AS A RESULT OF ANY OF THE AFORESAID, AND NO CLAIMS, ACTIONS OR LEGAL PROCEEDINGS MAY BE BROUGHT AGAINST HSI SERVICES LIMITED AND/OR HANG SENG DATA SERVICES LIMITED in connection with the Product in any manner whatso ever by any broker, holder or other person dealing with the Product. Any broker, holder or other person dealing with the Product does so therefore in full knowledge of this disclaimer and can place no reliance whatsoever on HSI Services Limited and Hang Seng Data Services Limited. For the avoidance of doubt, this disclaimer does not create any contractual or quasi-contractual relationship between any broker, holder or other person and HSI Services Limited and/or Hang Seng Data Services Limited and must not be construed to have created such relationship. IBOXX iboxx is a registered trade mark of International Index Company Limited and has been licensed for the use by Handelsbanken. International Index Company does not approve, endorse or recommend Handelsbanken or Handelsbanken Multi Asset Bond ref. no ; Handelsbanken Multi Asset Bond ref. no. 832 is derived from a source con sidered reliable, but International Index Company Limited and its employees, suppliers, subcontractors and agents (together International Index Company Associates) do not guarantee the veracity, completeness or accuracy of Handelsbanken Multi Asset Bond ref. no. 832 or other information furnished in connection with Handelsbanken Multi Asset Bond ref. no No representation, warranty or condition, express or implied, statutory or otherwise, as to condition, satisfactory quality, performance, or fi tness for purpose are given or assumed by International Index Company Limited or any of the International Index Company Associates in respect of the Handelsbanken Multi Asset Bond ref. no. 832 or any data included in it or the use by any person or entity of the Handelsbanken Multi Asset Bond ref. no. 832 or that data and all those representations, warranties and conditions are excluded save to the extent that such exclusion is prohibited by law. International Index Company Limited and the International Index Company Associates shall have no liability or responsibility to any person or entity for any loss, damages, costs, charges, expenses or other liabilities whether caused by the negligence of International Index Company Limited or any of the International Index Company Associates or otherwise, arising in connection with the use of the Handelsbanken Multi Asset Bond ref. no MSCI SINGAPORE The MSCI indexes are the exclusive property of Morgan Stanley Capital International Inc. ( MSCI ). MSCI and the MSCI index names are service mark(s) of MSCI or its affi liates and have been licensed for use for certain purposes by Svenska Handelsbanken AB (publ). The fi nancial securities referred to herein are not sponsored, endorsed, or promoted by MSCI, and MSCI bears no liability with respect to any such fi nancial securities. The Slutliga Villkor contains a more detailed description of the limited relationship MSCI has with Handelsbanken and any related fi nancial securities. No purchaser, seller or holder of this product, or any other person or entity, should use or refer to any MSCI trade name, trademark or service mark to sponsor, endorse, market or promote this product without fi rst contacting MSCI to determine whether MSCI s permission is required. Under no circumstances may any person or entity claim any affi liation with MSCI without the prior written permission of MSCI. 14

15 OMXS30 INDEX Dessa aktieindexobligationer är inte i något avseende garanterade, godkända, emitterade eller understödda av OMX AB (publ) ( OMX ) och OMX lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med av seende på de resultat som använd ningen av OMXS30 index kan ge upphov till eller med avseende på värdet av OMXS30 index vid viss tidpunkt. OMXS30 index sammanställs och beräknas av Stockholms börsen AB. Stockholms börsen skall i intet fall vara ansvarig för fel i OMXS30 index. Stockholms börsen skall inte heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i OMXS30 index. OMX, OMXS30 och OMXS30 index är varumärken tillhörande OMX och används enligt licens från OMX eller av OMX helägt dotterbolag. S&P 500 Standard & Poor s, S&P, S&P 500, Standard & Poor s 500, and 500 are trademarks of The McGraw-Hill Companies, Inc. and have been licensed for use by Svenska Handels banken AB (publ). The Products are not sponsored, endorsed, sold or promoted by Standard & Poor s, a division of The McGraw-Hill Companies, Inc. ( S&P ). S&P makes no representation or warranty, express or implied, to the owners of the Products or any member of the public regard ing the advisability of investing in securi ties generally or in the Products particularly or the ability of the S&P 500 Index to track general stock market performance. S&P s only relationship to the Licensee is the licensing of certain trademarks and trade names of S&P and of the S&P 500 Index which is determined, composed and calculated by S&P without regard to the Licensee or the Products. S&P has no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Products into consideration on determining, composing or calculating the S&P 500 Index. S&P is not responsible for and has not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the Products to be issued or in the determination or calculation of the equation by which the Products are to be converted into cash. S&P has no obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of the Products. S&P DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF THE S&P 500 INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN AND S&P SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS OR INTERRUPTIONS THEREIN. S&P MAKES NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE, OWNERS OF THE PRODUCTS, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE S&P 500 INDEX OR ANY DATA INCLUDED THERE- IN. S&P MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTA- BILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE S&P 500 INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FORE- GOING, IN NO EVENT SHALL S&P HAVE ANY LIABILITY FOR ANY SPECIAL, PUNITIVE, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS), EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. TOPIX OCH TOKYO STOCK EXCHANGE REIT INDEX The TOPIX Index Value, Tokyo Stock Exchange REIT Index Value, the TOPIX Trademarks and Tokyo Stock Exchange REIT Index Trademarks are subject to the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange, Inc. and the Tokyo Stock Exchange, Inc. owns all rights relating to the TOPIX Index and Tokyo Stock Exchange REIT Index such as calculation, publication and use of the TOPIX Index Value and Tokyo Stock Exchange REIT Index Value, and relating to the TOPIX Trademarks and Tokyo Stock Exchange REIT Index Trademarks. The Tokyo Stock Exchange, Inc. shall reserve the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Index Value and Tokyo Stock Exchange REIT Index Value or to change the TOPIX Trademarks and Tokyo Stock Exchange REIT Index Trademarks or cease the use thereof. The Tokyo Stock Exchange, Inc. makes no warranty or representation whatsoever, either as to the results stemmed from the use of the TOPIX Index Value, Tokyo Stock Exchange REIT Index Value, the TOPIX Trademarks and Tokyo Stock Exchange REIT Index Trademarks or as to the fi gure at which the TOPIX Index Value and Tokyo Stock Exchange REIT Index Value stand on any particular day. The Tokyo Stock Exchange, Inc. gives no assurance regarding accuracy or completeness of the TOPIX Index Value, Tokyo Stock Exchange REIT Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange, Inc. shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Index Value and Tokyo Stock Exchange REIT Index Value. No Products are in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange, Inc. The Tokyo Stock Exchange, Inc. shall not bear any obligation to give an explanation of the Products or an advice on investments to any purchaser of the Products or to the public. The Tokyo Stock Exchange, Inc. neither selects specifi c stocks or groups thereof nor takes into account any needs of the issuing company or any purchaser of the Products, for calculation of the TOPIX Index Value and Tokyo Stock Exchange REIT Index Value. Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange, Inc. shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the Products. 15

16 Handelsbanken Handelsbanken är en av Nordens ledande banker med en balansomslutning om cirka miljarder kronor och ett redovisat resultat för år 2005 på 15,7 miljarder kronor. Antalet anställda är cirka UNIVERSALBANK Handelsbanken är en universalbank med ett komplett utbud av fi nansiella tjänster såsom traditionella privat- och företagstjänster, fi nansiering, investment banking, cash-management, kapitalförvaltning, trading, placering inom aktie-, ränte- och fondmark naden samt livförsäkring. Banken har runt 600 kontor i Norden och Storbritannien och verksamhet i ytterligare 15 länder. KONCERNEN I koncernen ingår Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv, SPP, Stadshypotek samt Stadshypotek Bank. ÅRSREDOVISNING OCH DELÅRSRAPPORT Årsredovisningar och delårsrapporter fi nns tillgängliga via Internet på och kan även beställas från Handelsbanken, Centrala Informationsavdelningen, STOCKHOLM. Visste du att Handelsbanken lanserat kapitalskyddade produkter sedan Handelsbanken är störst i Sverige på kapitalskyddade produkter, med mer än en fjärdedel av marknaden... Handelsbanken erbjuder ett brett spektrum av kapitalskyddade produkter, till exempel aktieindexobligationer, hedgefondobligationer, kreditkorgsobliga tioner, marknadsobligationer och råvaruobligationer, där avkastningen kopplas till olika tillgångsslag... avkastningen på Handelsbankens aktieindexobligationer i genomsnitt varit cirka 9,4 procent per år före courtage... Handelsbanken erbjuder andrahandsmarknad i alla börsnoterade kapitalskyddade produkter, vilket gör att du när som helst kan sälja dina värdepapper under löptiden. Intellecta Finanstryck,

Aktieindexobligation. tre års löptid

Aktieindexobligation. tre års löptid Aktieindexobligation 719 En produkt från Handelsbanken Capital Markets En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Sista dag för anmälan

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 642 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Mycket bra riskspridning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering En helhetslösning Fem års löptid Du får den korg som

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering

Aktieindexobligation. En trygg. placering Aktieindexobligation 709 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid En trygg

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Certifikat ( Råvaror Autocall Recovery )

Certifikat ( Råvaror Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Råvaror Autocall Recovery ) Avseende: Råvaruindex Med likviddag: 12 januari 2010 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Hedgefondobligation. Fokusering på stabil avkastning Bra riskspridning Kapitalskyddad placering Tillgång till unik fond av hedgefonder

Hedgefondobligation. Fokusering på stabil avkastning Bra riskspridning Kapitalskyddad placering Tillgång till unik fond av hedgefonder Hedgefondobligation 831 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Fokusering på stabil avkastning Bra riskspridning Kapitalskyddad placering Tillgång till unik fond av hedgefonder Hedgefondobligation

Läs mer

Möjlighet till hög avkastning på den ryska aktiemarknaden

Möjlighet till hög avkastning på den ryska aktiemarknaden www.handelsbanken.fi Kupongcertifikat ryssland Möjlighet till hög avkastning på den ryska aktiemarknaden Hög avkastningspotential preliminärt en kupong på 40 % Löptid 5 år, men kan förfalla i förtid Placeringen

Läs mer

Elisabeth Hallman elha02@handelsbanken.se. Avanza Forum 19 mars 2013

Elisabeth Hallman elha02@handelsbanken.se. Avanza Forum 19 mars 2013 1 Elisabeth Hallman elha02@handelsbanken.se Avanza Forum 19 mars 2013 Helägt av Handelsbanken sedan 2004 Nordens ledande utgivare av börshandlade fonder Förvaltar ca 25 000 mkr fördelat på 23 fonder 85%

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Certifikat Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus 7

Certifikat Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus 7 Certifikat Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus 7 Avseende: Brasilien, Kina, Ryssland och Sydkorea Med emissionsdag: 5 januari 2011 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

Aktieindexobligation. Sverige, Europa Garanti, Japan och BRIC Nära, runt hörnet eller exotiskt långt bort valet är ditt!

Aktieindexobligation. Sverige, Europa Garanti, Japan och BRIC Nära, runt hörnet eller exotiskt långt bort valet är ditt! www.danskebank.se Aktieindexobligation Sverige, Europa Garanti, Japan och BRIC Nära, runt hörnet eller exotiskt långt bort valet är ditt! Teckningsperiod 6 november 1 december 2006 Attraktiva alternativ

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5055 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Certifikat. Betalningsdag: 11 april 2013. Sid. l Kupongcertifikat Sverige. l Premiumcertifikat Kina. l Premiumcertifikat Sverige

Certifikat. Betalningsdag: 11 april 2013. Sid. l Kupongcertifikat Sverige. l Premiumcertifikat Kina. l Premiumcertifikat Sverige Certifikat l Kupongcertifikat Sverige l Premiumcertifikat Kina l Premiumcertifikat Sverige Avseende: Kupongcertifikat Sverige: OMXS30 TM index Premiumcertifikat Kina: Hang Seng China Enterprises index

Läs mer

Certifikat Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus 9

Certifikat Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus 9 Certifikat Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus 9 Avseende: Brasilien, Kina, Ryssland och Östeuropa Med emissionsdag: 24 mars 2011 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken

Läs mer

För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker

För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Handelsbankens Aktieindexobligation För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker 1 Som du säkert vet har det varit oroligt på aktiemarknaden den senaste

Läs mer

www.danskebank.se Aktieindexobligation Sverige, Asien och USA Nya spännande placeringsalternativ Teckningsperiod 29 maj 23 juni 2006

www.danskebank.se Aktieindexobligation Sverige, Asien och USA Nya spännande placeringsalternativ Teckningsperiod 29 maj 23 juni 2006 www.danskebank.se Aktieindexobligation Sverige, Asien och USA Nya spännande placeringsalternativ Teckningsperiod 29 maj 23 juni 2006 Ett säkert sätt att spara i aktier Ett säkert sätt att spara i aktier

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1028. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1028. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1028 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Aktieindexobligation Kinesisk infrastruktur

Aktieindexobligation Kinesisk infrastruktur www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Kinesisk infrastruktur En placering i 15 kinesiska aktier inom infrastruktursektorn Kinas ekonomi växer med mer än 10 procent per år och har ett stort behov

Läs mer

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige 6 Lån 951 Sid Slutliga Villkor, generell information 2 5 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige 6 Kompletterande lånevillkor Valutaobligation Brasilien/Indien 7 Kompletterande lånevillkor

Läs mer

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Lån 950 Sid Slutliga Villkor, generell information 2 5 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige 7 Kompletterande lånevillkor Valutaobligation

Läs mer

Marknadswarrant Elkraft

Marknadswarrant Elkraft www.handelsbanken.se/warranter Marknadswarrant Elkraft Avkastningen är kopplad till elprisets utveckling Du kan tjäna mycket pengar, samtidigt som risken är hög Löptiden är två år Mycket talar för ett

Läs mer

Aktieindexobligation 504

Aktieindexobligation 504 www.danskebank.se Aktieindexobligation 504 Kapitalskyddad placering! Teckningsperiod 5 oktober 30 oktober 2009 Kapitalskyddad placering! Genom en aktieindexobligation får du en trygg placering med möjlighet

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1043. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1043. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1043 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION RECOVERY II emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION RECOVERY II emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION RECOVERY II emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 Dessa slutliga villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för :s Masskuldebrevsprogram

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 Dessa slutliga villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för

Läs mer

Lån 845. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 4. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 5 6.

Lån 845. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 4. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 5 6. Lån 845 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 4 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 5 6 n Webbadresser 7 Slutliga Villkor avseende Lån 845 Lån 845 emitteras under Svenska Handelsbanken

Läs mer

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Lån 933 Sid Slutliga Villkor, generell information 2 5 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Råvaruländer 7 Kompletterande lånevillkor

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS018 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS018 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS018 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery )

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) Avseende: Skandinaviska Enskilda Banken AB, SSAB Svenskt Stål AB, Telefonaktiebolaget LM Ericson Med likviddag: 7 september

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5048

Slutliga Villkor avseende lån 5048 Slutliga Villkor avseende lån 5048 Lån 5048 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont BNP PARIBAS EDUCATED TRADING Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte

Läs mer

www.danskebank.se Aktieindexobligation Upptäck våra nya stjärnor! Teckningsperiod 21 januari 15 februari 2008

www.danskebank.se Aktieindexobligation Upptäck våra nya stjärnor! Teckningsperiod 21 januari 15 februari 2008 www.danskebank.se Aktieindexobligation Upptäck våra nya stjärnor! Teckningsperiod 21 januari 15 februari 2008 Placeringar med stora möjligheter och låg risk Nu lanserar vi fem nya aktieindexobligationer

Läs mer

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP Daglig hävstång x10 Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 31

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 31 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 31 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore.

Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore. Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore. Emittent: UBS AG, Jersey Branch. Distributör: Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ).

Läs mer

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT Daglig hävstång Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1117. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1117. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1117 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Lån 921. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina Balans 6 7

Lån 921. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina Balans 6 7 Lån 921 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 5 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina Balans 6 7 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 8 9 n Kompletterande

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag )

Certifikat ( Svenska Bolag ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag ) Avseende: Alfa Laval AB, AstraZeneca PLC, Telefonaktiebolaget LM Ericson, Getinge AB, Hennes & Mauritz AB, Investor AB, Kinnevik Investment

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Emerging Markets Tillväxt Private (ISIN-kod: FI4000018668)

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs

FöreningsSparbanken ABs Slutliga Villkor Lån 423 FöreningsSparbanken ABs SPAX Lån 423 Twostep - Återbetalningsdag 2007-02-07 Serie A (FSPOTS13) - SPAX (sidan 3) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Certifikat LONG RETAIL H

Certifikat LONG RETAIL H Certifikat LONG RETAIL H Avseende: NASDAQ OMX Nordic Consumer SEK Net Index (NOMXNCOSEKNI) Noteringsdag: 25 november 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel

Läs mer

Aktiv Total. Strategiobligation. Fångar positiva trender i flera tillgångsslag. Aktiv Total 14. Aktiv Total Tillväxt 14. Kapitalskydd: 100 %¹

Aktiv Total. Strategiobligation. Fångar positiva trender i flera tillgångsslag. Aktiv Total 14. Aktiv Total Tillväxt 14. Kapitalskydd: 100 %¹ Strategiobligation Aktiv Total Fångar positiva trender i flera tillgångsslag Aktiv Total 14 Aktiv Total Tillväxt 14 VILLKOR Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Löptid: 5 år Emittent: UBS

Läs mer

Aktieindexobligation. Lån 105. 2001-2004. Euroland och Världen 1-2-3

Aktieindexobligation. Lån 105. 2001-2004. Euroland och Världen 1-2-3 Aktieindexobligation Lån 105. 2001-2004. Euroland och Världen 1-2-3 Aktieindexobligation Lån 105 2001-2004 Euroland och Världen 1-2-3 Sammandrag Danske Bank erbjuder med Aktieindexobligation 105 två placeringsalternativ.

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 472. Slutliga Villkor Lån 472. Win Win - Återbetalningsdag 2008-01-30 Serie A (SWEOWW12) - SPAX (sidan 3)

Swedbank ABs. SPAX Lån 472. Slutliga Villkor Lån 472. Win Win - Återbetalningsdag 2008-01-30 Serie A (SWEOWW12) - SPAX (sidan 3) Slutliga Villkor Lån 472 Swedbank ABs SPAX Lån 472 Win Win - Återbetalningsdag 2008-01-30 Serie A (SWEOWW12) - SPAX (sidan 3) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Serie B

Läs mer

BAS MAX BAS** MAX** BAS MAX BAS MAX. 50 % 10 150 kr 11 165 kr 12 250 kr 15 000 kr 2 100 kr 3 835 kr 3,8 % 6,1 %

BAS MAX BAS** MAX** BAS MAX BAS MAX. 50 % 10 150 kr 11 165 kr 12 250 kr 15 000 kr 2 100 kr 3 835 kr 3,8 % 6,1 % Produktblad SPAX Asiatisk infrastruktur BAS MAX Hög tillväxt och snabb omställning i asiatiska ekonomier ställer stora krav på utbyggnad och modernisering av infrastrukturen. Transporter och energiproduktion

Läs mer

Aktieindexobligation. Hög initial exponering mot världens tillväxtmotor. structured financial products. Augusti 2010

Aktieindexobligation. Hög initial exponering mot världens tillväxtmotor. structured financial products. Augusti 2010 structured financial products Aktieindexobligation Kina 2 Hög initial exponering mot världens tillväxtmotor Foto: istockphoto.com/kevdog818/ Augusti 2010 Genève Göteborg Helsingfors Köpenhamn London Luxemburg

Läs mer

BAS MAX BAS** MAX** BAS MAX BAS MAX. 50 % 10 150 kr 11 165 kr 11 750 kr 15 000 kr 1 600 kr 3 835 kr 3,7 % 7,6 %

BAS MAX BAS** MAX** BAS MAX BAS MAX. 50 % 10 150 kr 11 165 kr 11 750 kr 15 000 kr 1 600 kr 3 835 kr 3,7 % 7,6 % SPAX BRIC De stora tillväxtländerna uppvisar åter höga tillväxttal, mycket drivet av en aktiv ekonomisk politik. I takt med att den globala efterfrågan ökar gynnas tillväxten ytterligare tack vare ländernas

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Aktieindexobligation 903 Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker Som du säkert vet är det

Läs mer

BAS MAX BAS* MAX* BAS MAX BAS MAX. 50 % 10 150 kr 11 165 kr 12 250 kr 15 750 kr 2 100 kr 4 585 kr 4,8 % 8,9 %

BAS MAX BAS* MAX* BAS MAX BAS MAX. 50 % 10 150 kr 11 165 kr 12 250 kr 15 750 kr 2 100 kr 4 585 kr 4,8 % 8,9 % SPAX BRIC De stora tillväxtländerna uppvisar åter höga tillväxttal, mycket drivet av en aktiv ekonomisk politik. I takt med ökad global efterfrågan gynnas tillväxten ytterligare tack vare ländernas konkurrenskraftiga

Läs mer

Indexbevis Asien Tecknas till och med den 22 maj 2015

Indexbevis Asien Tecknas till och med den 22 maj 2015 Ej kapitalskyddad Indexbevis Asien Tecknas till och med den 22 maj 2015 Indexbevis Asien är en placering där avkastningen är kopplad till utvecklingen för en indexkorg bestående av aktiemarknaderna i Australien,

Läs mer

Indexcertifikat. Avseende: Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng Index, MSCI Taiwan samt itraxx Crossover Series 18 5y Index

Indexcertifikat. Avseende: Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng Index, MSCI Taiwan samt itraxx Crossover Series 18 5y Index Indexcertifikat Avseende: Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng Index, MSCI Taiwan samt itraxx Crossover Series 18 5y Index Med Emissionsdag: 28 mars 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig

Läs mer

50 % 10 150 kr 11 165 kr 13 250 kr 16 250 kr 3 100 kr 5 085kr 5,5 % 7,8 % 25 % 10 150 kr 11 165 kr 11 625 kr 13 125 kr 1 475 kr 1 960 kr 2,7 % 3,3 %

50 % 10 150 kr 11 165 kr 13 250 kr 16 250 kr 3 100 kr 5 085kr 5,5 % 7,8 % 25 % 10 150 kr 11 165 kr 11 625 kr 13 125 kr 1 475 kr 1 960 kr 2,7 % 3,3 % SPAX brict Stark tillväxt där den inhemska ekonomin blir allt viktigare samtidigt som en stark export består är faktorer som gynnar tillväxtländernas utveckling. Stora råvarutillgångar och stigande finansiella

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1042. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1042. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1042 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1112. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1112. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1112 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

ÅLANDSBANKEN INDEXOBLIGATION MILJÖ PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN INDEXOBLIGATION MILJÖ PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN INDEXOBLIGATION MILJÖ PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Indexobligation Miljö Private (ISIN-kod: FI4000019682) har den 15 december 2010 fastställts till följande:

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 492. Slutliga Villkor Lån 492

Swedbank ABs. SPAX Lån 492. Slutliga Villkor Lån 492 Slutliga Villkor Lån 492 Swedbank ABs SPAX Lån 492 Kina-Taiwan-Sydkorea - Återbetalningsdag 2010-12-15 (SWEOAS13) - MAX (sidan 3) Emissionskurs 110 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Slutliga

Läs mer

Aktier, råvaror eller räntor

Aktier, råvaror eller räntor Aktiv Total 11 Aktiv Total Tillväxt 11 Strategiobligation Fångar positiva trender i flera tillgångsslag Aktier, råvaror eller räntor Anmälningsperiod: 18 mars 2009 30 april 2009 Emittent: UBS AG, London

Läs mer

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs

FöreningsSparbanken ABs Slutliga Villkor Lån 461 FöreningsSparbanken ABs SPAX Lån 461 Win Win - Återbetalningsdag 2007-09-26 Serie A (FSPOWW01) - SPAX (sidan 3) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 910 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

Lån 844. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 4. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Världen topp 15 5 6.

Lån 844. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 4. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Världen topp 15 5 6. Lån 844 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 4 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Världen topp 15 5 6 n Webbadresser 7 Slutliga Villkor avseende Lån 844 Lån 844 emitteras under

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5057 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Certifikat BEAR OMX X3 H

Certifikat BEAR OMX X3 H www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR OMX X3 H Avseende: OMXS30 Med emissionsdag: 30 september 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

Slutliga Villkor: 2013-04-25. Swedbank ABs. Aktiebevis Afrika Återbetalningsdag 2016-05-18

Slutliga Villkor: 2013-04-25. Swedbank ABs. Aktiebevis Afrika Återbetalningsdag 2016-05-18 Slutliga Villkor: 2013-04-25 Swedbank ABs Aktiebevis Afrika Återbetalningsdag 2016-05-18 Slutliga Villkor Bevis Derivatinstrument Slutliga Villkor för bevis utgivna under Swedbank ABs (publ) program för

Läs mer

Indexcertifikat Sverige 4

Indexcertifikat Sverige 4 structured financial products Indexcertifikat Sverige 4 Placering med hävstång i den svenska aktiemarknaden Mars 2010 Genève Göteborg Helsingfors Köpenhamn London Luxemburg Malmö New York Oslo Stockholm

Läs mer

utocall BRIC Plus/Minus nr 954

utocall BRIC Plus/Minus nr 954 Autocall BRIC Plus/Minus nr 954 Teckna dig senast 3 maj 2011 EJ KAPITALSKYDD BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid om marknadsförutsättningarna riskerar

Läs mer

Indexcertifikat Sverige 5

Indexcertifikat Sverige 5 structured financial products Indexcertifikat Sverige 5 Placering med hävstång i den svenska aktiemarknaden Maj 2010 Genève Göteborg Helsingfors Köpenhamn London Luxemburg Malmö New York Oslo Stockholm

Läs mer

Autocall Global 15 Step Down. Ej Kapitalskyddad

Autocall Global 15 Step Down. Ej Kapitalskyddad Autocall Global 15 Step Down är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning vid såväl stigande, stillastående samt i viss mån vid sjunkande börser. Placeringen är avsedd

Läs mer

KINA STOR- Fastlandskina, Hong Kong och Taiwan KINA TILLVÄXT 8 + STRUKTURERADE PRODUKTER PRODUKTFAKTA

KINA STOR- Fastlandskina, Hong Kong och Taiwan KINA TILLVÄXT 8 + STRUKTURERADE PRODUKTER PRODUKTFAKTA STOR- KINA Fastlandskina, Hong Kong och Taiwan KINA TILLVÄXT 8 PRODUKTFAKTA Kategori: Aktieindexobligation Kapitalskydd: 100 % Deltagandegrad: 115 % 1 Köpkurs: 110 % Löptid: 4 år Emittent: J.P. Morgan

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 1161

Slutliga Villkor avseende lån 1161 Slutliga Villkor avseende lån 1161 Lån 1161 (SHBO TXT22) emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3893. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3893. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3893 under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 4 maj 2012

Läs mer

www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik

www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik Placera i ett av Sveriges ledande industriföretag Till följd av den senaste tidens kraftiga inbromsning i konjunkturen har

Läs mer

utocall BRIC Plus/Minus nr 83

utocall BRIC Plus/Minus nr 83 Autocall BRIC Plus/Minus nr 83 Teckna dig senast 16 november 2010 EJ KAPITALSKYDD BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid om marknadsförutsättningarna riskerar

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5085

Slutliga Villkor avseende lån 5085 Slutliga Villkor avseende lån 5085 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

Indexcertifikat Sverige 7

Indexcertifikat Sverige 7 structured financial products Indexcertifikat Sverige 7 Placering med hävstång i den svenska aktiemarknaden Augusti 2010 Genève Göteborg Helsingfors Köpenhamn London Luxemburg Malmö New York Oslo Stockholm

Läs mer

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Lån 948 Sid Slutliga Villkor, generell information 2 5 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Kompletterande lånevillkor Råvaruobligation Index Balans 7 Kompletterande lånevillkor Valutaobligation

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3754. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3754. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3754 under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 4 maj 2012

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5082

Slutliga Villkor avseende lån 5082 Slutliga Villkor avseende lån 5082 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 503. Slutliga Villkor Lån 503

Swedbank ABs. SPAX Lån 503. Slutliga Villkor Lån 503 Slutliga Villkor Lån 503 Swedbank ABs SPAX Lån 503 HSB Bospar 2 - Återbetalningsdag 2011-04-27 (SWEOHSB2) - SPAX Emissionskurs 100 procent och förutbestämd lägsta avkastning som fastställs den 9 april

Läs mer

Aktieindexobligation 510

Aktieindexobligation 510 www.danskebank.se Aktieindexobligation 510 Kapitalskyddad placering! Norden och Indien/Kina/Taiwan Teckningsperiod 18 oktober 5 november 2010 Kapitalskyddad placering! Genom en aktieindexobligation får

Läs mer

BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Turbowarranter är högriskplaceringar

Läs mer