WHITE PAPER Dokument Blodsystemet i ditt företag? INLEDNING. Beställt av: Xerox. Jamie Snowdon Oktober 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WHITE PAPER Dokument Blodsystemet i ditt företag? INLEDNING. Beställt av: Xerox. Jamie Snowdon Oktober 2003"

Transkript

1 Global Headquarters: 5 Speen Street Framingham, MA USA P F WHITE PAPER Dokument Blodsystemet i ditt företag? Beställt av: Xerox Jamie Snowdon Oktober 2003 INLEDNING Dagens affärsklimat drivs av lönsamhet, produktivitet, återköpsfrekvens, viljan att stärka sin position gentemot konkurrenterna samt kostnadskontrol. För att möta dessa utmaningar har många funktioner inom organisationen satts under press i en strävan att höja lönsamhet och produktivitet. De funktioner som främst kommit i fråga är HR, inköp, kundtjänst, tillverkning, ekonomi, logistik och IT. Man vänder sig främst mot lösningar som Process Reengineering eller mot olika former av outsourcing för att säkerställa kvaliteten, främja effektiviteten och hålla utgifterna under kontroll. För att uppnå detta har man behövt förändra och utveckla verksamheten. I en nyligen genomförd studie bland ca 1000 stora företag i Europa uppgav över 70% att de hade vidtagit betydande förändringar under de senaste 12 månaderna. I dagens affärsklimat är förändring emellertid väsentligt för företagen, och något som måste pågå kontinuerligt. Trycket på företagen att öka vinsten, förbättra produktiviteten, spara pengar och samtidigt höja återköpsfrekvensen och konkurrensförmågan är fortfarande centrala frågeställningar i dom flesta företagsledningar. Frågan är om fokus nu riktas mot någon ny variabel i kampen om att förbättra sin position gentemot konkurrenterna. Man kan möjligen uppnå en viss effektivitetsvinst genom att återigen kritiskt granska och förändra centrala affärsprocesser, risken är dock att vinsten inte uppväger aktivitetens kostnad. Många företag har redan tagit steget att begränsa personalens befogenheter och infört rigorösa attestprocesser där ledningsbeslut krävs i alla ekonomiska frågor. Man får hoppas att sådana åtgärder är kortsiktiga, eftersom de får konsekvenser för organisationskulturen; de påverkar medarbetarnas moral och motivation, och om de får fortgå begränsar dom innovationsförmågan. Samma observation gjordes i det tredje numret av McKinsey Quarterly "Det är vanligt att företag försöker öka intäkterna genom att begränsa personalens budgetar i sådan utsträckning att potentiellt produktiva långsiktiga investeringar förhindras". Så vilka andra områden som rör en organisations processer eller praxis kan man granska för att se om det går att höja effektiviteten, sänka kostnaderna och öka produktiviteten utan att företagets kärnvärderingar och smidighet hotas? Det finns fortfarande områden på ett företag, särskilt beträffande sysslor som traditionellt går över avdelningsgränserna, som hittills undgått ingående granskning från ekonomiavdelningen. I detta White Paper, som tagits fram av IDC och stöder sig på resultat från en omfattande paneuropeisk undersökning av stora företag, genomlyses ett område som hittills har försummats, nämligen styrning av dokumentprocessen eller DPM (Document Process Management). Här undersöks hur viktigt organisationer anser att DPM är, hur de mäter kostnaderna för dokument och vilka processer som tillämpas. Här förklaras också varför det är viktigt att DPM-processerna ständigt förändras, och hur området DPM kan hanteras på ett mera effektivt sätt. Därmed vidgas det område som IDC granskar där stora organisationers kostnadsstyrning och effektivitet undersöks. Arbetet bygger vidare på undersökningen av kostnadsstyrning inom ITavdelningar och inom individuella affärsprocessområden. Öka vinsten, förbättra produktiviteten, spara pengar vad mer krävs för att hålla konkurrenterna på avstånd.

2 FIGUR 1 DE FRÄMSTA AFFÄRSUTMANINGARNA Q. Inför vilka betydande utmaningar står Ert företag för tillfället? Var vänlig rangordna de tre viktigaste. (Endast utmaning nummer 1) 30% 25% 26% (% of respondents) 20% 15% 10% 5% 18% 16% 0% Höja produktivitet/vinst Förbättrad kundservice Bibehållen konkurrenskraft Källa: IDC, 2003 VIKTEN AV DOKUMENT Dokument, elekroniska eller i formen av papper, är för ett företag som blodet är för kroppen. De förser kroppen (företaget) med syre (information) som gör det möjligt för kroppen/företaget att leva och arbeta. Men vikten av dokument sträcker sig långt utanför företaget. De är också livsviktiga för kommunikationen med kunder, prospekt, leverantörer och partners. Användning av dokument inom organisationer, kanske i form av PM som informerar om en ny produkt eller tjänst, eller som fakturor eller direktreklam, fyller många funktioner. Intervjuobjekten i IDC:s undersökning var eniga om vikten av dokument inom sin organisation: 82% ansåg att dokument var avgörande för framgångsrikt arbete i deras organisation. Ytterligare 70% angav att dåliga DPM-processer kunde påverka organisationens effektivitet. Det står klart att förmågan att kommunicera snabbt och korrekt kan skadas om rätt processer inte finns på plats. Det stämmer alldeles särskilt om det finns ett glapp mellan att en företagspolicy ändras till dess att ändringen införs, förmedlas och tillämpas i en organisations dokument. Det är något som IDC kallar dokumenthastigheten. I en recession får en organisations varumärke en särskilt viktig roll. Det är avgörande för överlevnaden att företagen noga bevakar sina varumärken och agerar konsekvent oavsett kommunikationsmedia. I och med den dramatiska ökningen av antalet kanaler och metoder att kommunicera med marknaden - elektroniskt, TV, digitalt eller på papper - har det blivit än viktigare att ett företags budskap presenteras på ett konsekvent sätt. På ett grundläggande plan är all extern spridning av informations en hjälp i att skapa intresse hos potentiella kunder och att se till att intäkter genereras. Allt skriftligt och elektroniskt material måste därför ha ett gemensamt ursprung och därmed överensstämma med företagets övergripande varumärkesregler. 82% ansåg att dokument var avgörande för framgångsrikt arbete i deras organisation. Ytterligare 70% angav att dåliga DPMprocesser kunde påverka organisationens effektivitet. 2 #CG25K 2003 IDC

3 Dokument är fortfarande en viktig del av ett modern företag. Under de senaste tio åren har dokumentflödet snarare ökat än minskat. Undersökningen som föregick detta White Paper visar att en ledningsperson tillbringar i snitt 45% av sin tid med dokument. De elektroniska filformaten har dock ändrat hur organisationen arbetar med information. Den ökade användningen av dokument i form av webbsidor, e-post, SMS, fax etc verkar i många fall ha förstärkt dokumentens roll. En ledningsperson tillbringar i medeltal 45% av sin tid med dokument. Företag som nu mejlar en faktura till en kund i stället för att skriva ut och posta dokumentet är fortfarande i behov av en process som genererar dokumentet, registrerar transaktionen och sänder räkningen. I många fall samexisterar denna elektroniska process med pappersbaserade processer som fungerar som en fysisk säkerhetsbackup eller som arkiv. Att bryta detta beroende av pappersdokument är en utmaning som inte kommer att övervinnas i första taget. På ett vidare plan kan sägas att ingen av alla de olika teknologier och lagringsmetoder som tillämpas har ännu lyckats med att få fram en bra ersättning för papprets alla användningsområdena. Det är nära nog omöjligt att bryta den känslomässiga inställningen till pappersdokument som många människor har, särskilt vad gäller att göra anteckningar. VAD ÄR ETT DOKUMENT? Vilken inverkan dokument har och vilken betydelse dokument kommer att ha i framtiden beror på vad vi menar med dokument. Dokumentprocessen har fått ökad vikt med användningen av elektroniska affärssystem, och det är därför rimligt att utvidga betydelsen av dokument så att även dessa system innefattas i definitionen. Om vi vill granska kostnadsstrukturen och effektiviteten i en organisations DPMprocesser måste vi också förstå vad termen "dokument" betyder för den enskilda organisationen. Vad definieras som ett "dokument"? Det kan få konsekvenser för en gemensam DPM-policy om man inom en och samma organisation har olika uppfattning av vad som utgör ett dokument. När är ett dokument ett dokument? Man inser alltmer att ett dokument kan ha många olika former, se figur 2. Bl. A ansåg en minoritet av intervjuobjekten att ordet "dokument" inte omfattar fax, e-post, elektroniska dokumentfiler och webb- eller multimediainnehåll. FIGUR 2 VAD ÄR ETT DOKUMENT? Q. Vilka av följande anser Ni vara ett dokument? (% of respondents) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 76% Elektroniska filer (PDF, MS Word etc.) 78% 82% E-post Fax Multimediainnehåll 46% 48% Webbsidor Källa: IDC, IDC #CG25K 3

4 IDC:s undersökning visar att organisationer skiljer sig åt i vad de anser vara ett dokument. Skilnaden är också markant vad gäller länder. I Storbritannien uppfattar 90% e-post, fax och dokumentfiler som dokument och 72% respektive 68% för webboch multimediainnehåll. Motsvarande siffra för Spanien var i snitt 26% lägre än i resten av Europa. I detta White Paper använder IDC följande definition för dokument: "information som registrerats och lagrats i hämtningsbar form. Det omfattar papper, fax, e-post, webbsidor, elektroniska filer (PDF, MS Word etc) och multimediainnehåll. På grundval av detta bör organisationerna ompröva sin definition av dokument och granska de DPM-processer de har för styrning av sina dokument. Frågan uppstår hur man går till väga för att integrera information i olika format risken för många organisationer är att det sker på ett alltför splittrat och ostrukturerat sätt. Utmaningen att hantera informationen inom en organisation är inte ny. Lew Platt, före detta vd på HP, uttryckte följande: "Om HP visste vad HP vet skulle vi vara tre gånger så lönsamma". Det är alltså inte information som sådan utan förmågan att komma åt och utnyttja informationen som är viktig. IDC anser att det första syftet med en DPMprocess är att göra det enkelt att assimilera och förmedla information. IDENTIFIERA KOSTNADEN (VET MAN INTE VAD DET KOSTAR, VET MAN INTE OM DET ÄR EFFEKTIVT) Svårigheten att definiera vad ett dokument är, är ingenting emot svårigheten att identifiera kostnaderna för dokumenthanteringen. Föreställningen bland företag är att kostnaderna för att hantera dokument är höga och det är underligt att man normalt inte klarlagt vilka kostnadsbesparingar och produktivitetsvinster som en gemensam DPM-policy skulle medföra. Det brister i kunskaperna om vad hantering av dokument kostar. Det framkom i IDC:s undersökning att bara 10% av de tillfrågade företagen kunde uppskatta hur mycket de spenderade på dokument. Två tredjedelar tillstod att de inte hade någon som helst bevakning av den totala kostnaden. Denna brist på kunskap är slående, särskilt med tanke på att företagen i samma enkät uppgav att deras dokumentprocess var centraliserad. De som hade en centraliserad process var något säkrare på att de kände till alla kostnaderna, men skillnaden var liten: endast 40% av företagen med centraliserade processer uppgav att de kände till alla kostnaderna, jämfört med 35% för samtliga tillfrågade. Det är även svårt att bedöma en dokumentpolicys allmänna effektivitet om den totala kostnaden för dokument inte mäts och det gör det väsentligt svårare att mäta förbättringar, bedöma framgången hos specifika insatser och berättiga ytterligare investeringar på området. Ett område där potentiella förbättringar kunde identifieras var slöseri med dokument. IDC:s enkät avslöjade att i medeltal 19% av utskrivna dokument aldrig användes. Med tanke på din organisations utgifter för utskrivna dokument, hur stor andel oanvända dokument skulle vara acceptabelt? Hur många dokument motsvarar 19%? Hur stor är kostnaden för det? Har ni råd att inte undersöka detta? Det kanske är bara toppen på isberget? Tror du att kostnaden för dokumentation är en småsak som inte är värd att undersökas? Eller är det en strategisk aktivitet där vinster kan göras i både lägre kostnader och högre produktivitet. Det handlar om att förstå processen och styra den på rätt sätt? Den enda ledning vi kan ge är att den uppskattade medelkostnaden årligen för dokument i de tillfrågade organisationerna var över 1 miljon euro, vilket motsvarade 5-15% av deras intäkter. Om vi sedan uppmärksammar att 45% av ledningens tid tillbringades med dokument kan vi med säkerhet påstå att en genomlysning av hur företagets hantering av dokument sker har goda chanser visa sig vara ett lönsamat projekt. Lew Platt, före detta vd på HP: "Om HP visste vad HP vet skulle vi vara tre gånger så lönsamma". Det är alltså inte information som sådan utan förmågan att komma åt och utnyttja informationen som är viktig. Svårigheten att definiera vad ett dokument är, är ingenting emot svårigheten att identifiera kostnaderna för det totala dokumentflödet. 90% av de tillfrågade organisationerna kunde inte uppskatta företagets kostnad för dokumenthantering. IDC uppskattar att medkostnaden årligen för hantering av dokument ligger mellan 5% och 15% av en organisations intäkter. 4 #CG25K 2003 IDC

5 DEN AKTUELLA DOKUMENTPROCESSEN Som tidigare nämndes är dokumenten organisationernas syre, men de flesta företag har ingen bestämd uppfattning om varken flödena eller kostnaderna. Vad är det som gör DPM så svårt att förstå? En anledning är att processen är sammansatt av flera aktiviteter. IDC har identifierat följande flöden som inverkan på eller stöder dokumentprocessen:! Skapandent av dokument! Nedladdning av dokument! Styrning av dokument/innehåll! Produktionsstyrning! Utskrift/produktion av dokument! Distribution/sändning av dokument! Indexering av innehåll/dokument! Sökning/hämtning av dokument! Stöd/hantering av skrivare, kopiatorer, scanners etc! Arbetsflöde Alla dessa aktiviteter är ingående komponenter i en DPM-process. IDC:s undersökning visar att det är en blandning av centraliserade, decentraliserade och ad hoc processer. FIGUR 3 AKTUELL DOKUMENTORGANISATION Q. Styrs Era dokumentprocesser på ett centraliserat eller decentraliserat sätt eller görs det ad hoc? Don't know (10%) Do not have a process for this (2%) Ad hoc (9%) Centralised (47%) Decentralised (32%) Källa: IDC, IDC #CG25K 5

6 Figur 3 visar att nära 80% av uppgiftslämnarna uppgav sig ha en fastlagd process för flertalet DPM-aktiviteter, men styrningen av dess processer var oklara. Detta illustreras av att nära hälften av intervjuobjekten inte kunde uppskatta kostnaden för de centralt styrda processerna. Det visar återigen hur komplicerat och svårt många ledningspersoner tycker det är att styra och granska dokumentkostnaderna i sin organisation. Det är viktigt att komma ihåg att DPM inte består av ett antal separata processer, utan många av aktiviteterna är starkt beroende av varandra. Som exempel kan nämnas att dokument som har laddats ner måste lagras och indexeras för att kunna sökas och hämtas, vilket innebär att lagrings- och hämtningsprocesserna måste vara väl avstämda mot varandra. Det är också viktigt att notera att processerna dels hämtar information och dels skickar information till andra element såsom CRM och logistikdata samt eventuellt löne- och personalinformation. Beroende på situation kan man bygga upp en invecklad matris av sinsemellan sammanhängande relationer som noga måste koordineras. Det är alltså av avgörande betydelse att man inför definierade policies för dokumentstyrning. Utöver att definiera regler krävs även att man övervakar och mäter processerna. Nästan två tredjedelar av organisationerna ansåg att en policy för dokumentstyrning höjer effektiviteten, hälften trodde att kostnaderna kan sänkas genom införandet av en policy. En majoritet (65%) erkände dock att de idag inte bevakar den totala kostnaden för dokumentprocessen. Vilket annat område inom företaget med en årlig kostnad på 1 miljoner skulle kunna klara sig undan ekonomichefens uppmärksamhet, särskilt i det rådande affärsklimatet? Vilket annat affärsområde med en årlig kostnad på 1 miljoner skulle klara sig undan ekonomichefens uppmärksamhet, särskilt i det rådande affärsklimatet? Det är avgörande att kostnaderna bevakas, men detta kan inte göras isolerat. Dokument tas fram för att användas, och processerna måste anpassas till verkligheten. För att mäta denna anpassning undersökte IDC hur organisationerna uppfattade hur viktiga de olika processerna var som ingick i företagets dokumentstrategier, och hur tillfredställande de utfördes. I figur 4 framkommer att de aktiviteter som ansågs som viktigast inte fick högsta betyg för tillfrdeställande utförande. 6 #CG25K 2003 IDC

7 FIGUR 4 HUR VIKTIG ÄR RESPEKTIVE DOKUMENTPROCESSER OCH HUR TILLFREDS ÄR NI MED UTFÖRANDET? Låg Viktighet Hög Dokumenthantering Innehållshantering Arbetsflöde Dokumentdistribution Dokumentskapande Dokumentutskrift/ produktion Låg Tillfredställelse Hög Källa: IDC, 2003 Det är viktigt att notera att det var större diskrepans mellan hur viktig en aktivitet var och hur tillfreds man var med hur den utfördes. Slutsatsen är att organisationerna inte tilldelar resurser till en process i proportion till hur viktiga de enskilda DPMaktiviteterna är. Några av de mera omfattande aktiviteterna, såsom dokumentproduktion och dokumentskapande, fick högsta betyget för tillfredställande utförande. De viktiga uppgifterna innehållsstyrning, dokumentstyrning och arbetsflöde, som styr hur information lagras och sprids, fick lägre betyg. Nyckeln till en framgångsrik DPM är att tillse att den information som stöder affärsprocessen kan flöda fritt. Det är därför av högsta vikt att de uppgifter som direkt stöder detta flöde ges tillräckligt med uppmärksamhet och resurser. Tyvärr ser det ut som om detta inte är fallet på de flesta företag idag IDC #CG25K 7

8 VAD KAN MAN GÖRA ÅT SAKEN? Förnärvarande befinner sig företagen i konstant förändring, och det nya honnörsordet i affärsvärlden är business agility Att förändra affärsprocesserna för att på uppnå kostnadsbesparingar och samtidigt höja effektiviteten och produktiviteten är en vanlig aktivitet i dom flesta företag. IDC anser att företag bör rikta sin uppmärksamhet mot DPM-processerna, där man kan se snabbt genomslag, framför allt vad gäller produktivitet, kostnadsbesparingar och inom förbättrad kundservice. Frågan måste altså upp på företagsledningens dagordning. Återigen, det inte enkelt att skapa effektiv DPM-process. IDC har därför dokumenterat ett antal steg som kan hjälpa företagen att granska sina DPM-kostnader, och som kan hjälpa dig att dra full nytta av dina nya processer:! Ta reda på vilka kostnader som idag bevakas och vilka som är mätbara! Höj medvetenheten om dokumentkostnaden och granska områden med dolda kostnader! Skaffa dig insikt i vilka av de dolda områdena som kan kvantifieras! Granska processerna för dokumentinköp och logistikprocessen kring dokument! Undersök om det är en fördröjning mellan affärsförändringar, dokumentförändringar och informationsförändringar! Försök förstå hur de enskilda processerna är beroende av varandra hur de samverkar inbördes och som del av andra system! Ta reda på vilka dokument som måste arkiveras/hämtas regelbundet och vilken inverkan detta har på verksamheten! Där så är möjligt, ställ upp benchmarks för kostnader och processeffektivitet! Avgör vilka åtgärder som kan vidtas för att styra kostnader och förbättra effektiviteten inom dessa områden! Avgör om det skulle vara fördelaktigt att ta in extern personal för att hjälpa till med förändringen Det faktum att företagsledningarna har så pass lite information om kostnaderna för dessa processer gör att dessa steg är särskilt värdefulla i upptäckten och förståelsen av nivån och värdet av de aktuella kostnaderna för dokument. Om man inte kan redogöra för alla eller de flesta av dessa kostnader är det troligt att en påföljande DPM-policy bara leder till ytterligare ineffektivitet eller missade möjligheter till kostnadbesparingar. Tänk på att när det handlar om bortkastade pengar och dålig effektivitet hjälper det inte att skylla på okunnighet. De flesta organisationer kämpar för att hålla jämn takt med de förändringarna som ständigt sker i deras affärsmiljö och måste samtidigt hålla sina kunder informerade. I de flesta fall går det inte att undvika en viss fördröjning mellan genomförd förändring och kundinformation, men det är viktigt att du vet om det är en acceptabel fördröjning innan dina kunder gör det. I det klimatet anser IDC att företagen måste ägna allvarlig uppmärksamhet på DPM-processerna, eftersom det är där man kan göra vinster inom produktivitet, kostnader och kundtjänst. 8 #CG25K 2003 IDC

9 Det är viktigt att inse hur de olika processerna är beroende av varandra, och det kan vara en utmaning att uppnå detta med de resurser och färdigheter som finns på företaget. Att jämföra och sätta upp benchmarks för de interna prestationerna gentemot externa normer är ofta enda sättet att få en sann bild av huruvida prestationerna är acceptabla och samtidigt identifiera var omedelbara insatser kan ge bäst resultat. Det finns visserligen en del data publicerade i ämnet, men de är normalt formulerade på för hög nivå för att kunna tillämpas direkt. Detta är ett område där hjälp utifrån kan vara till stor nytta. Många tjänsteleverantörer kan göra jämförelser av kostnader, effektivitet och prestationer inom enskilda och kombinerade processer som äger giltighet i olika industrier, utifrån sin erfarenhet från arbete med tidigare kunder. När man väl har avgjort på vilka områden som dokumentprocessen och affärsprocessen inte är samstämda, vilka konsekvenser har det och vilka åtgärder kan man vidta? IDC anser att konsekvenserna och åtgärderna är följande:! Om kostnaderna uppskattas att vara relativt blygsamma och en förändring inte skulle resultera i en betydande höjning av organisationens lönsamhet och produktivitet. Ingen ytterligare åtgärd krävs.! Om kostnadsbesparingarna och/eller produktivitetsvinsterna bedöms vara tillräckliga. IDC rekommenderar att de olika processerna måste prioriteras alltefter hur viktiga de är och hur enkla de är att ändra. Sedan ska man inrikta sig på de områden som har störst inverkan.! Nästa steg är rapportering och tilldelning av ansvar för de enskilda områdena (eller områdesgrupperna). Det är mycket viktigt om processen ska ge en långsiktig lösning.! Den slutliga åtgärden är att klart tänka genom hur en förändring kan genomföras och styras på bästa sätt. IDC rekommenderar att man noga överväger om det är lämpligast att dessa uppgifter styrs internt eller om vissa av uppgifterna eller hela processen lämpar sig för outsourcing. Outsourcing har blivit ett populärt alternativ, och nära 60% av alla organisationer antingen använder sig av outsourcing eller undersöker fördelarna med outsourcing inom organisationen. På sista tiden har den ekonomiska situationen fått många att tänka sig outsourcing som ett seriöst alternativ för att hålla kontroll på kostnaderna. I enkäten angav 37% av intervjuobjekten att en viktig orsak till att de kunde tänka sig oursourcing var att minska och hålla kontroll över kostnaderna. Men kostnaderna var inte den enda anledningen. Syftet att frigöra interna resurser för andra ändamål visar att många organisationer ser outsourcing som ett sätt att uppnå bredare produktivitets- och effektivitetsvinster. Denna trend får stöd i IDC:s omfattande pågående undersökning av marknaden för outsourcing, som visar att denna marknad från år till år får en allt bredare geografisk spridning över allt fler näringslivsgrenar IDC #CG25K 9

10 DAGS FÖR BESLUT Bränslet för beslutfattande är information. En förutsättning för att man ska kunna fatta ett bra beslut om vilket affärsområde som skulle dra fördel av en omstrukturering, i form av enkla kostnadsbesparande insatser eller kanske outsourcing, är att man har information på rätt nivå och av rätt kvalitet. Trycket att få fram kostnadsbesparingar på alla upptänkliga områden blir allt starkare, och IDC anser att alla företagsledare bör ställa sig frågorna i tabell 1, som är IDC:s checklista för dokumentprocessen. TABELL 1 CHECKLISTA FÖR DOKUMENTPROCESSEN Vilken är den verkliga kostnaden för dokument i min organisation? Finns det något enkelt sätt att ta reda på det? Vem i min organisation vet det, och vad är det som hindrar att jag får den informationen? Är det någon större fördröjning mellan hastigheten på affärsförändringar och dokumenthastigheten? Hur påverkar det min organisation? Går mitt företag på dokumenthastighet i stället för affärshastighet? Finns kunnande från alla företagets aktiviteter lagrat på ett sätt som är enkelt att komma åt? Är kommunikationen med våra kunder konsekvent, och stöder den vårt företags budskap/utvecklingsriktning? Hanteras mina dokumenttillgångar på ett effektivt sätt? Skulle det vara bättre att låta dem hanteras externt? Passar mina aktuella dokumentprocesser min företagsstrategi? Är min dokumentprocess välbalanserad? Ägnas de viktigaste uppgifterna mest uppmärksamhet och mest resurser? Källa: IDC, #CG25K 2003 IDC

11 SLUTSATS Det kan hända att du slösar pengar, arbetar ineffektivt, sänker produktiviteten, ger dålig kundtjänst och förlorar säljmöjligheter helt enkelt på grund av sättet som dokumenten hanteras inom organisationen. Men det värsta är att du kanske inte ens inser att det är så. Med rätt integrering av uppgifter och klargöring av de olika dokumentprocesserna kan du märkbart höga produktiviteten och effektiviteten. De kostnadsbesparingar som du gör genom att undvika dubbelarbete kan exempelvis lösgöra resurser som kan användas inom de områden i organisationen där de ger mest avkastning. Det är viktigt att påpeka att utmaningarna och fördelarna förbundna med att granska och förbättra dokumentprocesserna varierar enormt mellan olika organisationer. Men allt som ökar förmågan att utnyttja kunnandet inom organisationen, allt som förser ledningen med bättre underlag för beslut och allt som ger information som kan läggas fram för kunden bidrar till att höja en organisations produktivitet och effektivitet och ge nöjdare kunder. Det är inte möjligt att generalisera om de kostnadsbesparingar som man kan göra genom att granska och åtgärda dokumentstyrningen, men andra former av kostnadsbesparingar såsom omorganisation av IT-processerna, däribland outsourcing, har sett inbesparingar på mellan 10% och 50%. Det är möjligt, ja troligt, att man kan uppnå liknande inbesparingar på området dokumentstyrning. Om effektiv dokumentstyrning är en organisations blodbanor som ger det syre som behövs för att organisationen inte bara ska överleva utan också växa, kanske du borde fråga dig hur friskt ditt företag är idag? METODOLOGI Detta White Paper från IDC har tagits fram genom en kombination av sekundär forskning baserad på en blandning av IDC:s egna data från marknadsundersökningar och extern information och en omfattande enkät som gjorts med 956 ledningspersoner som deltar i beslutfattandet för dokument- och informationsintensiva aktiviteter inom sin organisation. Enkäten omfattade hela Europa och gjordes september 2003 med organisationer med mer än 500 anställda. Länder som ingick var Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Österrike, Schweiz, Belgien, Nederländerna, Spanien, de nordiska länderna och Tjeckien. Dessutom använde man sig av befintliga publicerade forskningsresultat från IDC, däribland:! Top 100 European Outsourcing Deals 2002 (IDC #RI06K, april 2003)! US Document Management Outsourcing Forecast and Analysis (IDC #28634, december 2002)! Worldwide and US Content Management Services: Bringing Order to Content Chaos (IDC #28980, mars 2003) COPYRIGHTMEDDELANDE Extern publicering av information och data från IDC För all användning av information från IDC i reklam, pressmeddelanden eller publicitetsmaterial måste först skriftligt tillstånd erhållas från motsvarande vice president eller landschef för IDC. Ett utkast till det föreslagna dokumentet ska medfölja ansökningen. IDC förbehåller sig rätten att av vilken orsak som helst neka godkännande till extern användning. Copyright 2003 IDC. Återgivande utan skriftligt tillstånd är helt förbjudet IDC #CG25K 11

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Sharp Optimised Services kontroll l effektivitet I produktivitet Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Möjligheterna med Managed Print Services Fakta: upp till 5 % av ett företags avkastning

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Under mars månad i år svarade ni på en undersökning gällande Kommuners användning av sociala medier som utfördes som del av ett examensarbete

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE Det är viktigt att se resultatet av sitt arbete för att kunna styra sitt kommunikationsarbete. För du kör väl inte bil utan en hastighetsmätare? Och du driver förmodligen inte en verksamhet utan en budget?

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Kanalerna som svenskarna föredrar till kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Trender inom dokumenthantering.

Trender inom dokumenthantering. Dokumenthantering Lön & personal Patent Säkerhet Telefoni Trender inom dokumenthantering. Hinder mot effektiva och säkra dokumentflöden i svenska bolag I svenska bolag hanteras stora mänger information

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Tjänstemännens IT-miljö. Ett steg fram och två steg tillbaka

Tjänstemännens IT-miljö. Ett steg fram och två steg tillbaka Tjänstemännens IT-miljö Ett steg fram och två steg tillbaka 1 2 Förord............................................................... 4 Satsa på en bättre IT-miljö det gynnar företagen, medarbetarna och

Läs mer

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 Agenda Nyckeltal Varför är IT viktigt? Trender Förändring Att ta med sig hem Nyckeltal Snitt 16% 18% 37% 29% Hårdvara Mjukvara Tjänster Offentlig sektor 13%

Läs mer

promotionalster(edition h8u)

promotionalster(edition h8u) 3.5 Så här kostar olika promotionalster(edition h8u) QP Quality Promotions AB MMVII Du har stor glädje av en rimligt välgrundad uppfattning om vad olika promotionalster kan kosta. Vet du det, kan du snabbt

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Guide. Marketing Automation

Guide. Marketing Automation Guide Marketing Automation Oktober 2011 Vad är Marketing Automation? INNEHÅLL: 2: Vad är Marketing Automation? 2: Marketing Automation är INTE CRM 4: Att spåra och följa affärsmöjligheter leads 4: Varför

Läs mer

Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens. Leverantörsreskontra

Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens. Leverantörsreskontra Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens Leverantörsreskontra Utforma leverantörsreskontran på det sätt som passar just dig Enklare lösningar Här kommer lösningen till ett enklare och smartare

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Inga papper i släptåg med ecopy det digitala arbetsflödet. ecopy SHARESCAN / DESKTOP

Inga papper i släptåg med ecopy det digitala arbetsflödet. ecopy SHARESCAN / DESKTOP Inga papper i släptåg med ecopy det digitala arbetsflödet ecopy SHARESCAN / DESKTOP Tack vare ecopy använder alla anställda på Van Laere den multifunktionella skrivaren som en användarvänlig nätverksscanner.

Läs mer

Kompetensbrist i tillväxtmotorn Åtgärder för att övervinna kompetensutmaningarna

Kompetensbrist i tillväxtmotorn Åtgärder för att övervinna kompetensutmaningarna Kompetensbrist i tillväxtmotorn Åtgärder för att övervinna kompetensutmaningarna Hur hanteras kompetensfrågan av svenska företag idag och hur ser de på framtiden? En undersökning bland svenska företag

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering

Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering Många företagare blir förvånade av vetskapen att deras faktureringsflöde är en potentiell källa för intäkter. Fokus ligger oftast på att öka försäljningen

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale.

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale. Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte En värld i snabb förändring. Det finns just nu en trend att man ska outsourca så många stödfunktioner

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag?

Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? Automatisk kontroll av mängd och vikt, kontinuerlig övervakning av kyl- och frystemperaturer,

Läs mer

Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23)

Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) REMISSVAR DNR: 5.1.1-2015- 0781 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) Riksrevisionen

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera.

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Dina kunders brevvanor 13 En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Om rapporten Brevvanerapporten som Posten genomför årligen ger en bra bild av privatpersoners attityder

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Revisionsrapport Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer

Revision av ISO 14001 Användarna tycker till

Revision av ISO 14001 Användarna tycker till 1 (8) Revision av ISO 14001 Användarna tycker till Resultat av SIS nationella undersökning oktober 2012 SIS, Swedish Standards Institute SIS is the Swedish member of ISO and CEN Postadress: 118 80 STOCKHOLM

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

CIO-barometern 2014. En undersökning bland CIO:er och IT-chefer i Sverige kring IT-infrastruktur. Om CIO-barometern

CIO-barometern 2014. En undersökning bland CIO:er och IT-chefer i Sverige kring IT-infrastruktur. Om CIO-barometern CIO-barometern 2014 CIO-barometern 2014 En undersökning bland CIO:er och IT-chefer i Sverige kring IT-infrastruktur Om CIO-barometern CIO-barometern är en årligen återkommande undersökning som genomförs

Läs mer

OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke?

OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke? OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke? 80% av Sveriges journalister omvärldsbevakar i sociala medier. Vikten av omvärldsbevakning Omvärldsbevakning, eller att omvärldsbevaka handlar om

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Våra brevvanor 2013 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Hela rapporten finns på posten.se/ brevvanor Om rapporten Posten har årligen sedan 2006 presenterat

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG

SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG Utredning av Miljöledningssystem och Koldioxidkartläggning EMC Sverige Undersökning och rapport utförd av Annlie Zell och Syfte, målgrupp/urval och tillvägagångssätt

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras

EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras Både Europas mjölkbälte och Sveriges mjölkbälte kommer att stå för allt större del av mjölkproduktionen i framtiden, men lönsamma mjölkföretag återfinns

Läs mer

Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora företag

Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora företag Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora Dale Carnegie Training Whitepaper www.dalecarnegie.se Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. small_business_101414_wp_sw

Läs mer

Medarbetarskap ger resultat. Omgivningens förväntningar

Medarbetarskap ger resultat. Omgivningens förväntningar LIFE@WORK Medarbetarskap ger resultat. Omgivningens förväntningar Ulla Lövholm 1.9. / 2.9.2010 Dagens program 12.30-15.30 Kundens och organisationens förväntningar Kundens behov och förväntningar Psykologiska

Läs mer

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Infoproffs 2011. -trender inom PR och information

Infoproffs 2011. -trender inom PR och information Infoproffs 2011 -trender inom PR och information Har sökmotoroptimering på allvar tagit klivet från IT- till informationsavdelningen? Vilka kanaler när det gäller PR och information ökar mest i år? Var

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt)

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt) Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Wahlquist Verkstäder grundades 1945 och har idag växt till en storlek av 150 anställda på tre platser: Linköping, Ödeshög och Tallinn. De har en hög teknisk

Läs mer

50+ i Europa Sammanfattning av inledande resultat

50+ i Europa Sammanfattning av inledande resultat share_en_sw.indd 1 09.04.2006 14:04:49 Uhr share_en_sw.indd 2-3 09.04.2006 14:04:49 Uhr Andelen äldre personer i den totala befolkningen är högre i Europa än på någon annan kontinent och fenomenet med

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex

Svenskt Marknadsföringsindex Svenskt Marknadsföringsindex Fakta om undersökningen Sveriges Marknadsföringsindex har som mål att årligen att sammanställa vad marknadschefer i Sverige tror om framtiden, vilka utmaningar de ser och hur

Läs mer

Att tämja odjuret mobil fildelning

Att tämja odjuret mobil fildelning White paper Fil- och nätverkstjänster Att tämja odjuret mobil fildelning Vem låter du hantera företagets resurser? Mobil filåtkomst och delning är rykande hett, och håller på att bli en absolut nödvändighet

Läs mer

Presentation ISO 10667

Presentation ISO 10667 Presentation ISO 10667 Testdagen 2012 2011-03-30 1 Agenda 11.00 11.45 1. Övergripande presentation av ISO 10667 2. Certifiering mot ISO 10667 3. Frågor Tidplan ISO 10667 Vi är här nu ISO 10667 Förslag

Läs mer

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Du har säkert märkt att ekonomin stramas åt. Men det innebär inte att företagets investeringar måste upphöra helt. Begränsade ekonomiska

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION. STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.SE Allt fler företag väljer att vara aktiva i olika sociala kanaler

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20 08-500 052 20 Avtalsbevakning, / / 1 Vad är Avtalsbevakning? Full avtalskontroll till låg kostnad Avtalsbevakning är ett webbaserat affärssystem för elektronisk hantering av ett företags alla avtal. När

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter, med Internet aktiviteter menas övervakning av mail och vilka webbsidor

Läs mer

1:a Västmanlandsfonden. Vägledning till innehåll för din presentation inför Investeringskommittén

1:a Västmanlandsfonden. Vägledning till innehåll för din presentation inför Investeringskommittén 1:a Västmanlandsfonden Vägledning till innehåll för din presentation inför Investeringskommittén Introduktion Denna presentation skall ses som en stöd för utformning av en affärspresentation, inte som

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering April 2012 Inledning Grattis till ert företags certifiering! Nu när ert företag har visat att ert ledningssystem uppfyller internationella

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014

Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 (9) Datum 2015-01-28 Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014 Godkännande Godkänd av Roll/Befattning Datum Uppdateringshistorik Version Ansvarig Datum Kommentar

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PROFECTO SERVICE MANAGEMENT AB 2014 Inledning... 3 Grundstenarna i IT Service Management... 3 Samverkan och styrning... 4 Modellens

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Denna undersökning är gjord av Silentium 1 7 mars

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

Bästa resultat med rätt organisation och rätt kompetens!

Bästa resultat med rätt organisation och rätt kompetens! Bästa resultat med rätt organisation och rätt kompetens! RELEX SCM-seminarium 2014 Michael Falck E-post: michael.falck@relexsolutions.com Telefon: +358 44 5520 860 Adress: Gjuterivägen 27, Helsingfors

Läs mer

Säkra din produktion med Axelent Engineering Dags att byta mindset! I tidningen Verkstadforum har Richard Skogward, VD Axelent Engineering, vid flera tillfällen fått agera analytiker och skribent vad gäller

Läs mer

Effektivitet på jobbet

Effektivitet på jobbet Effektivitet på jobbet RAPPORT BASERAD PÅ RESULTATEN FRÅN MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012 EFFEKTIVITET PÅ JOBBET NÄSTAN EN TIMME OM DAGEN FÖRSVINNER I STRUL Många drömmer nog om den perfekta arbetsplatsen,

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Utvärdering några grundbegrepp

Utvärdering några grundbegrepp Utvärdering några grundbegrepp Fredrik Björk, Projektledning, Malmö högskola 2005-11-07 Inledning: varför skall man utvärdera? Varför skall man utvärdera en verksamhet? Svaret på den frågan är inte så

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer