Bikupan En ny informationsmodell för samarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bikupan En ny informationsmodell för samarbete"

Transkript

1 Bikupan En ny informationsmodell för samarbete 1 - En ny modell för samarbete mellan flera samverkande parter och deras kunder Den digitala världen utvecklas i en betydligt snabbare takt än vad omgivningen kan absorbera och omsätta i värdeskapande produkter och tjänster. En konsekvens av den snabba utvecklingen är det gap som uppstår i företag och organisationer mellan det existerande och det nya. Det är inte alltid synligt och det betyder inte nödvändigtvis att verksamheten inte fungerar. Men det kan å andra sidan också vara skillnaden mellan en effektivisering och en missat sådan. Eller skillnaden mellan en ny tjänst och en döende som ännu genererar intäkter. Väldigt mycket handlar om en mix av kunskap, support och kvalitet samt det sätt vi kommunicera dessa komponenter på. Har vi exempelvis inte lärt oss att använda de nya sociala medierna så är vi kanske kvar på mailstadiet och den lägre kvalitetsnivå som det innebär när allt för många inkommande mail per dag fyller våra inkorgar. För oss, som författare till detta upplägg, så är kontinuitet i den digitala utvecklingen en naturlig del av våra yrkesliv och fungerar idag som en brygga till det som är det nya och självklart också de människor som står för det nya. Vi är alla en del av samma verklighet fast vi förhåller oss till den på olika sätt. Därför behövs det byggas bryggor mellan gammalt och nytt. Ju snabbare utvecklingen går desto fler bryggor behövs det. Vår kommunikationsplattform erbjuder bryggor till ett antal sociala medier som skapar helt nya möjligheter för alla som är beredda att tänka om och tänka nytt. 2 Bikupan Ett sätt att arbeta med öppna verktyg i en digital miljö Det finns en enorm utvecklingspotential i den generation öppna webbaserade program som lanserats som sociala medier. Varför det? Frågar den som inte är övertygat. Därför att expansionen är så tydlig och entydig. 42 % av alla svenskar har ett Facebook-konto. Det laddas upp 40 timmar streamat video till YouTube varje minut dygnet om. Så att sätta upp en

2 samarbetsplattform baserat på WordPress med länkar till Twitter, YouTube och andra användbara tjänster är idag det naturliga sättet att framtidssäkra informationslogistiken. Men hur tar man sig över generationsgapet? Är det inte bara tonåringar och yngre som ligger i framkanten som användare av de sociala medierna? Det må så vara att de dominerar men det som en gång började med Lunarstorm har fått många efterföljare som vi, som byggar bryggor mellan generationerna, ser som en pedagogisk utmaning i att eliminera. Det handlar inte om att sälja in sociala medier det handlar om att skapa samarbetsplatser där människor använder sig av de medier som känns naturliga. Om det är det ena eller det andra spelar ingen roll bara paketeringen är den rätta och det är enkelt och intuitivt att använde. I den skärningspunkten föddes Bikuporna. En metafor som är lätt att ta till sig och är lika intressant som det verkliga livet. De flesta älskar honung och vet vilket enormt lagarbete det ska till för att producera den. Man kan få olika smakar och färg på honungen beroende på var Bikupan ställs. Så vårt val var enkelt. Man kan inreda Bikupor precis efter ändamålet. Det kan finnas många olika ramar (kunskapsområden) i samma kupa och målet med verksamheten kan variera. Vi ser vår uppgift som att fånga idén med samarbetet och möblera kupan så ändamålsenligt som möjligt. Sedan handlar det om att hålla igång verksamheten. Vi vet av erfarenhet att det redaktionella arbetet i kupan är viktigaste av alla framgångsfaktorer. Men det finns flera. En annan utmaning är precis vad rubriken i avsnitt 3 säger: 3 - Att skapa kreativa spänningar och utmaningar Två av de viktigaste förutsättningarna för att få igång ett kreativt arbete i en digital Bikupa heter: tankemodeller och visioner. Många av de bästa idéerna inom organisationer och företag blir aldrig förverkligade. Främsta skälet är våra tankemodeller. Nya tankar och idéer stämmer inte alltid överens med den verklighet de ska fungera i och då slår de aldrig rot. Gammal ohejdat vana och väl inkörda beteendemönster utgör det tysta motståndet och håller oss kvar i de tankemodeller vi vill lämna men inte förmår oss att ta oss ur. Men om man däremot delar en gemensam vision inom en Bikupa så finns det också en gemensam strävan som ger kraft att övervinna det gamla. Dessutom vet vi att människor som delar en gemensam vision också har tillit till varandra och då finns det en utmärkt grund för att få igång innovativa processer som leder till nya resultat. Så att arbeta med kreativa spänningar är en redaktionell uppgift och går ut på att få de aktiva till att hitta målet för det man vill uppnå. Det brukar finnas någonstans mellan det man har den rådande verkligheten och dit man vill visionen. I ett case kring t ex Diabetes så ser vi en två-stegs modell som en lämplig väg. I steg 1 bekantar deltagarna sig med det nya sättet att arbeta och producerar det material som man i steg två vill kommunicera med sin målgrupp: landets diabetiker. 4 Att sätta upp en demomiljö Som nämndes inledningsvis handlar den bärande tanken kring den nya informationsmodellen om lärande och att skapa ny kunskap med dagens möjligheter som teknik, design och kommunikation som leder till förståelse hos individer och ökat välbefinnande om det utnyttjas på rätt sätt (läs Apple). Vår informationsmodell bygger på att ge individer tillgång till den kunskap man behöver på en armlängds avstånd, eller kanske tom

3 i handflatan, men också anpassad till den egna kompetensen med möjlighet att regelbundet lära mer för att kunna lösa sina egna problem. Att sätta upp en utvecklingsbädd för diabetesprojektet är i sammanhanget ingen stor affär. Det kan göras inom en period på två till fyra veckor. Det handlar mer om att få ingång de organisationer och företag som skall medverka. Därtill kommer sedan möbleringen av Bikupan som handlar om att få igång aktiviteterna från scratch och snabbt få upp deltagarna till den högsta BeeCertified-nivån. Det går via två systematiska steg som handlar om säkerhet (BeeSafe-nivån) och samarbete (BeeGood-nivån) där deltagarna tillsammans utvecklar de ramar som en publik site av denna kaliber bör ha. Driften under utvecklingstiden har en månadskostnad som beror lite på omfattningen och administrationen och vem som gör vad. Så den delen kan vi återkomma till när de faktiska förutsättningarna är kända. Sammanfattningsvis så bör minimum 150 tkr vara tillgänglig för att dra igång ett projekt. I nuläget är det svårt att ha en färdig uppfattning om vad som behöver göras utifrån deltagarnas preferenser. I ett fullt utbyggd skede där projektet övergår i kommersiell drift så är det vår förhoppning att vi får fortsatt förtroende att svara för drift och redaktionellt arbete. Här tillämpar vi en fördelningsmodell av inkomstströmmarna som heter 70/30 där tjänsteleverantörerna får 70 % och vi 30. Men självfallet är vi öppna för att diskutera alla möjliga former som kan tjäna ett gott syfte. 5 Vägarna fram till kundnyttan Aristoteles använde begreppen episteme, techne samt froniesis. Episteme står för den vetenskapliga och teoretiska kunskapen, medan techne definieras som handlingsbaserad, praktisk kunskap, ibland benämnd tyst kunskap. Fronesis, slutligen är den värdebaserade eller etiska kunskapen. I den verklighet vi lever i idag är det inte svårt att se parallellerna till Aristoteles: de kunskapskällor vi arbetar med i en vanlig Bikupa är: 1 Bakgrundskunskap från egna etablerade digitala källor (handböcker, e-lärande, video, bilder etc.) 2 Den kunskap som dokumenteras i exempelvis blogginlägg av den egna personalen, kunder och leverantörer (den tysta kunskapen) 3 Supportkunskap Det som skapas via frågor och svar och som i stor utsträckning finns som tyst kunskap hos deltagarna. Genom det fortlöpande arbetet i Bikupan så ackumuleras det undan för undan ny kunskap på alla tre områden. Vi ser i förlängningen av ett förlopp över en längre tid och med ett kontinuerligt redaktionellt arbete en ny modell för att evaluera och kvalitetssäkra evidensbaserat information växa fram. Det är en av de stora bristerna när det gäller den digitala infrastrukturen inom svensk sjukvård. En annan sida av arbetet med en central servicepunkt som nav och ett ständigt ökande antal on-line användare är det faktum att behovet av support och kontinuerligt lärande ökar. Då ökar trycket på supporten. Men det är var erfarenhet och bestämda uppfattning att det handlar allt mindre om teknik och s.k. strulfrågor. Istället så är det ren verksamhetskunskap och tveksamheter när beteendemönstren ändras som dominerar och kräver coaching. Om

4 den förändringen möts av en helt ny attityd av hjälpsamhet och till och med uppmaningar att ställa frågor så kan det bli signalen till en ny kunskapsuppbyggnad baserat på samarbete. Genom att premiera folk som kan och har överskott att hjälpa andra så skapas helt nya incitament och belöningar. Men skapas också förutsättningar för att etablera ett operativt kunskapscenter som kan hantera den dagliga driften. Det är precis vad som behövs för att hålla igång och smörja organisationer med en stor mängd on-line arbetande människor. Den direkta kundnyttan uppstår inte över en natt utan växer fram i takt med medarbetarnas utveckling. Men samtidigt så introduceras också flera nya sätt att lösa problem och därmed så kan väntan på hjälp kortas väsentligt. 1. Lös problemet själv. (rätt kompetens, behörighet) 2. Kom in med den till mig så tittar jag på det när jag har tid. 3. Kom in till mig så löser jag när du väntar. (min egen tid) 4. Jag kommer nästa vecka och vi bokar en tid (visshet) 5. Jag kommer snart (ovisshet) 6. Jag löser genom telefon och du gör jobbet 7. Jag kopplar upp mig och vi gör det tillsammans 6 - Ett exempel Bikupan Healthcare Information Ett illustrativt exempel på hur en använd produkt kan utvecklas med vår informationsplattform är detta som vi kallat Bikupan Healthcare Information. Här är tanken att

5 slutanvändaren har sin hälsodagbok som användargränssnitt via nätet. All information som varje användare antecknar kan, via P*I*X-fyren, delas med de olika intressenterna till höger efter behag. På samma sätt kan varje intressant, efter överenskommelse, skriva i patientdagböckerna. Enkelt och effektivt. Självklart kan modellen tillämpas även på diabetes området. Att många olika, oberoende av varandra skriver i den enskilde patientens hälsodagbok är det självklara alternativet enligt vad vi lärt oss i Facebook. Här finns även närliggande synergier som, med relativt enkla medel, kan realiseras. För privata specialister som anlitas av regionen/landstinget kan man sätta upp kommunikationsmodeller Bikupor - som bygger på specialistens kunskapsområde. På så sätt gynnar den initiala utvecklingen även den privata vårdverksamheten även om den bedrivs småskaligt. 7 - Ekonomin i ett samhällsperspektiv Ett projekt med en initialt lokal profil Skåne men med en nationell och internationell potential borde med tanke på trippel helix formatet vara synnerligen intressant för Vinnova. Den lokala investeringen kan med stor sannolikhet komma samhället tillgodo i slutändan i form av minskade vårdkostnader för diabetiker. Perspektivet på projektet blir synnerligen intressant om man kan skala upp det till den nationella nivån. I Sverige finns det ca diagnosticerade diabetiker (varav typ1). Om av dessa skulle vara beredda att betala ett abonnemang på 5 kr per månad så skulle det innebära en årlig intäktsström på 6 miljoner kronor. Att fördela mellan intressenterna, efter att drift, utvecklingskostnader och redaktionellt arbete har betalats finns ett antal miljoner. Och det finns ytterligare en potential på personer att arbeta på. Den samhällsekonomiska vinsten i form av minskad belastning på landets sjukhus torde på några års sikt bli betydande. Det är diabetikerna och den svenska sjukvården som är de stora vinnarna. Men hur stora vinsterna blir kräver en del bakgrundsmaterial som vi inte har tillgång till just nu. Sammanfattningsvis så ser vi stora möjligheter med att skapa en innovativ kommunikationsplattform som bas för ett samarbete mellan intressenterna för landets diabetiker och diabetikerna. I det kreativa spänningsfältet mellan nuläget och den vision som parterna enas om så tror vi att det med informationsfyrar - P*I*X:ar som katalysatorer och vår idé om att arbeta operativt med vardagslärande,support och kvalitet kan utvecklas en helt ny informationslogistik. Lund & Åkarp den Preben Larsen & Lars Lindmark Nätverket The Kiube: LL-Effektivitet HB och Jidoka Innovation AB

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare

IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare Make IT happen Produktion: Abeba+RÖD Foto: Mats Samuelsson, istockphoto, Karl-Johan Hjertström samt intervjuade personer. Tryck: Davidsons tryckeri, 2012 IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

Använd världens största professionella kontaktnät för att gynna din karriär, öka din försäljning och underhålla dina kontakter.

Använd världens största professionella kontaktnät för att gynna din karriär, öka din försäljning och underhålla dina kontakter. Använd världens största professionella kontaktnät för att gynna din karriär, öka din försäljning och underhålla dina kontakter Henrik Björklund ISBN 978-91-87093-30-2 Nå framgång på LinkedIn TM Soderpalm

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7. Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7. Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7 Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer TEMA: Tjäna mer AFFLUENCE 7 Affluence [ıæflʊəns]: Sudden

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER

SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER Skriven av SCOTTDANIELS SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER att välja ditt företag när de gör sin hemläxa på webben SAMMANFATTNING SCOTTDANIELS Varför vi publicerar den här informationen: Vi bedriver självklart

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Tillit i distansierade kontakter

Tillit i distansierade kontakter Författare Peter Axelsson http://www.petera.se Handledare Katarina Giritli-Nygren Mittuniversitetet B-Uppsats Mittuniversitetet Institutionen för samhällsvetenskap Inlämnad och publicerad 2010-06-08 RevB

Läs mer

Dokument och Dokumenthantering

Dokument och Dokumenthantering Dokument och Dokumenthantering Utfört av: Victor Asting Kurs: KPP306, Produkt- och processutveckling Handledare: Rolf Lövgren, Ragnar Tengstrand Att beskriva, eller dokumentera (det är det som dokumentera

Läs mer

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN En liten guide till chefer, informatörer och andra intresserade om Informationen i Orsa kommun Infoavdelningen, Janne Bäckman, andra upplagan jan 2015 Information är en skyldighet

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

FACEBOOK FÖR MÄKLARE

FACEBOOK FÖR MÄKLARE FACEBOOK FÖR MÄKLARE Innehåll: -Förord 3 -De åtta grunderna för att lyckas med Facebook 4 -Grundläggande teknisk kunskap. 8-13 typer av inlägg du måste ha koll på. 22 -Facebookannonsering för mäklare.

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Karriärcoaching hos CoachHuset

Karriärcoaching hos CoachHuset Karriärcoaching hos CoachHuset En karriärcoach hjälper dig att bli tydlig med vem du är, vad du vill och vad du kan. Du blir handlingskraftig för att kunna uppnå dina visioner och mål. En erfaren karriärcoach

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta Av: Jesper Lindén Framgång är en hemlighet som alla framgångsrika entreprenörer bär på, eller hur? Sant, men det är

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

2007 Vad är entreprenörskap?

2007 Vad är entreprenörskap? #1 2007 Vad är entreprenörskap? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln E-spegeln är ett unikt forskningsprojekt och en spegling av den glädje, sorg, och vedermödor som alla vi som startar nya affärsverksamheter

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

HUR GODSTART.SE FÅR IN PENGAR VEM BETALAR? 2 NÄR PENGARNA KOMMIT IN HUR FÖRDELAS DE? 2 HUR ANVÄNDARE KAN PÅVERKA INSAMLAD SUMMA 3

HUR GODSTART.SE FÅR IN PENGAR VEM BETALAR? 2 NÄR PENGARNA KOMMIT IN HUR FÖRDELAS DE? 2 HUR ANVÄNDARE KAN PÅVERKA INSAMLAD SUMMA 3 Så funkar det. Syftet med det här dokumentet är att beskriva hur godstart.se fungerar hur vi får in pengar, hur de skänks vidare och vad allt detta innebär för dig som användare. Innehåll HUR GODSTART.SE

Läs mer