Häfte 6. Förslag från förbundsstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Häfte 6. Förslag från förbundsstyrelsen"

Transkript

1 Häfte 6 Förslag från förbundsstyrelsen

2 Strategisk plan och långsiktiga prioriteringar Inledning SVs strategiska målsättningar utgår från den värdegrund på vilken SV vilar, den av förbundsstämman fastställda visionen samt Idéprogrammet. Solidaritet är ett ledord för att bygga en gemensam organisation. Detta är styrande för SVs arbete och prioriteringar. SVs övergripande mål för 2020 att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter, ligger fast. Målet stämmer väl överens med det folkbildningspolitiska mål som riksdagen fastställde i juni 2014: Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Att riksdagen antagit ett särskilt mål för folkbildningen visar på att studieförbunden och folkbildningen har stark legitimitet. Som folkbildare har vi ansvaret att uppfylla de förväntningar som medborgarna ställer på oss. Behovet av folkbildning ökar. Folkbildningen når idag ut brett, men inte till alla. Framför allt behöver vi nå personer i utanförskap, invandrare samt personer med olika former av funktionsnedsättning. För en bibehållen och stärkt legitimitet krävs att SV tar ett särskilt ansvar för att nå dessa grupper. Det stärker inte bara SV utan gör att folkbildningen blir starkare och att fler individer ges möjlighet till bildning, kunskap och därmed redskap att utvecklas som människor i den lokala miljön. Det utvecklar demokratin. Den viljeinriktning som grundorganisationerna tagit fram ligger som en grund för arbetet med den strategiska planen. Bildningsperspektivet är centralt för SV och relevant för såväl dagens som morgondagens deltagare. SV och folkbildningen är en del av civilsamhället. Folkbildningen ska vara en aktiv samhällskritisk aktör och har ett särskilt ansvar för att erbjuda mötes- och dialogplatser där aktuella samhällsfrågor lyfts och deltagarnas åsikter kan brytas. I detta ligger att vi vill vara med och påverka samhället. 2

3 Utmaningar för folkbildningen och SV Folkbildningen och därmed SV står inför spännande men också svåra utmaningar vilket också kommit fram under den breda diskussion som legat till grund för slutsatserna. Utmaningar som är särskilt angelägna för SV att uppmärksamma är: - Att klyftorna i vårt samhälle växer, vilket leder till ökade spänningar mellan individer, grupper och orter. Det ställer krav på folkbildningen som demokratibyggare, samt att verksamheten når många. De som särskilt behöver nås är individer i olika former av utanförskap, personer som invandrat till Sverige är särskilt viktiga. Det skapar förutsättningar för ett mer jämlikt samhälle. - Att urbaniseringen accelererar vilket också påverkar SVs möjligheter att utveckla vår lokala närvaro i hela landet. - Att utvecklingen mot ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle inte går i den takt som SV vill se. Ett hållbart ledarskap är nyckeln för att öka takten. - Att den multimediala utvecklingen förändrar det sätt på vilket vi människor inhämtar bildning, kunskap och kommunicerar med varandra, vilket ställer krav på utveckling av SVs pedagogiska verktyg. Det livslånga lärandet blir allt viktigare i ett samhälle med snabb utveckling. - Att ett ökat engagemang från grundorganisationerna ställer nya krav på pedagogisk utveckling, stärkt kompetens och att vara en tydlig resurs för utveckling. Det är ett ansvar för hela SV. - Att de snabba samhällsförändringarna gör att dagens och morgondagens deltagare har nya förväntningar på folkbildningen och på SVs verksamhet. Detta ställer krav på snabbhet och flexibilitet att ställa om och utveckla den pedagogiska verksamheten. Studiecirkeln är även i framtiden grunden i SVs folkbildningsverksamhet. - Att konkurrensen från andra aktörer ökar behovet av förändrad kompetens bland såväl förtroendevalda som personal. - Att anslagen från offentliga anslagsgivare inte följer med kostnadsutvecklingen vilket ytterligare ökar behovet av förstärkta finansiella muskler utanför statsbidragssystemet, för att skapa resurser att utveckla verksamheten, - Att behovet av mötesplatser och arenor där individers åsikter kan brytas ökar. SV och folkbildningen måste stärka rollen som samhällskritisk röst, exempelvis via SV Arena. Ekonomiska utgångspunkter En ekonomi i balans är avgörande för möjligheterna att utveckla verksamheten. I det fördjupningsmaterial som finns tillgängligt beskrivs mer i detalj organisationens ekonomiska utveckling under de senaste fem åren. SV har under perioden 2009 till 2013 minskat det egna kapitalet, ökat intäkterna men statsbidragsberoendet har trots detta ökat. För att SV långsiktigt ska kunna utveckla verksamheten måste intäktsbasen breddas och det relativa beroendet av statsbidraget minska. Folkbildningsrådet har aviserat beslut om ett nytt statsbidragssystem för studieförbunden, vilket kommer att påverka SV under flera år. SVs utgångspunkter för ett nytt statsbidragssystem är att det ska stödja lokal närvaro, stimulera arbetet med att nå många unika deltagare samt skapa förutsättningar till långsiktig stabilitet. För att uppnå detta är det av yttersta vikt att SV behåller vår relativa andel av den totala folkbildningsverksamheten. Förändrade förutsättningar påverkar alla organisationsled. 3

4 SV har gemensamt valt att definiera begreppet ekonomi i balans genom att ange det målkapital som varje juridisk enhet ska uppnå. Målkapital är summan av avtalade åtaganden som inte finns upptagna i balansräkningen, vilket innebär uppsägningslöner, ingångna hyres- och leasingavtal baserat på avtalstid. Målkapitalet för avdelningarna ska vara nyckeltalet ett (1). För att långsiktigt klara de åtaganden som ålagts förbundet och för att säkra varumärket, ska målkapitalet motsvara nyckeltalet två (2). Utvecklingsresursen För att säkerställa att SV gemensamt kan fortsätta att utveckla verksamheten ska en gemensam utvecklingsresurs avsättas från det totala statsbidraget på 15 miljoner kronor för vardera åren 2016 och Medlen i den gemensamma utvecklingsresursen ska understödja verksamhetsutveckling av de fastlagda prioriteringarna. Medlen ska inte användas för ordinarie drift. Ramarna för utvecklingsresursen fastställs av förbundsstyrelsen efter samråd med avdelningsordförandena. Förbundschefen bereder, utifrån de fastställda ramarna, i samverkan med avdelningscheferna, de projekt som den gemensamma utvecklingsresursen ska finansiera. Budget- och uppföljningsansvaret åligger förbundsstyrelsen. Den gemensamma utvecklingsresursen är ett verktyg för att stärka banden i SV och möjliggöra utveckling i hela organisationen. Förbundsledets andel av statsbidraget För att fullgöra det nationella uppdraget, i enlighet med besluten om de strategiska prioriteringarna, samt svara upp mot förbundets bastjänster ska förbundsledets andel av statsbidraget uppgå till 38,8 miljoner kronor för vardera verksamhetsåren 2016 och Förbundsledets budget fastställs årligen av förbundsstyrelsen. En översiktlig beskrivning av hur förbundsledets andel disponeras finns redovisade i fördjupningsmaterialet. Den förändring av förbundskansliets organisation som genomförts under 2014/2015 leder till en tydligare fokusering på förbundsuppdraget att fokusera på de strategiska prioriteringarna, stödja grundorganisationer, övriga medlemmar och samverkande organisationer på riksnivå, vara ett stöd för SVs avdelningar samt att svara för kontakter med nationella/internationella myndigheter, organisationer och institutioner. Verksamhetsutgångspunkter SV ska fortsatta att vara en bred folkbildningsorganisation med ett brett uppdrag. Verksamheten styrs och tar sin utgångspunkt i det lokala engagemanget och deltagarens behov eller önskemål av bildning. Verksamheten utgår från vår gemensamma ändamålsparagraf. Det nationella uppdraget är gemensamt för hela organisationen. Varje avdelning fastställer sin strategi utifrån denna plan. Verksamhet med fria kulturgrupper, allmänmarknaden och lokal föreningsverksamhet är viktiga pusselbitar för att vara en bred folkbildningsorganisation. SV ska svara upp mot de kvalitetskrav som ställs av Folkbildningsrådet. Den statsbidragsberättigade verksamheten ska styra mot det folkbildningspolitiska målet samt statens fyra syften. SV är en lärande organisation och cirkelledarnas engagemang, kompetens och pedagogiska ledarskap är grunden för utvecklingen av verksamheten. Ansvaret för att ta vara på och utveckla den resurs som, många gånger det ideella arbete som cirkelledare utgör, åligger hela organisationen. SV behöver gemensamt jobba aktivt för att en ökad mångfald av människor ska stimuleras att verka som ledare inom folkbildningen. 4

5 Den förankring SV har i grund-, medlems- och samverkandeorganisationer är en styrka som ska utvecklas. SV har en viktig roll som samhällsaktör och uppgiften att vara en drivande kraft i lokalt utvecklingsarbete. Integrationsperspektivet ska genomsyra hela verksamheten. Sverige är och ska utvecklas som ett mångkulturellt samhälle. I det ligger framtiden. SVs verksamhet ska genomsyras av värdegrunden: SV hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Utifrån utmaningarna har vi identifierat nedanstående fem prioriterade områden. Det är genom gemensamt strategiskt arbete och med samverkan såväl inom organisationen som med partners som vi når en förändring av de samhällsutmaningar som vi visar på. SVs fem prioriterade områden SV är drivande för att möta civila samhällets behov av bildning, ledar- & organisationsutveckling. SV är och ska utveckla uppgiften att vara en drivande kraft i lokalt utvecklingsarbete. SV ska också bejaka grundorganisationernas samt Vi Ungas vilja till utökat samarbete. Utöver våra grund-, medlems- och samverkande organisationer ska vi bestämma oss för vilka ytterligare föreningar och partners som vi ska samarbeta med, för att bidra till utveckling av samhället i den riktning som vår vision anger. För att nå detta behöver SV ytterligare förstärka kapacitet och kompetens inom viktiga områden. Exempel på vad vi vill göra mer av Fortsatt prioritering av våra grund-, medlems- och samverkande organisationer och samarbeten med civilsamhället. Vi behöver ytterligare utveckla dialogen med dessa på lokal, regional och nationell nivå, för att möta deras behov av bildning, ledarskaps- och organisationsutveckling. Med föreningsformens frihet som grund behöver vi ifrågasätta de interna och externa normerna, för att attrahera nytt engagemang, som bygger på meningsfullhet, att göra skillnad, att hjälpa någon annan. Fler vill samlas kring värderingar och för att skapa värden för sig själv och andra. Samhället är i ständig förändring och därför måste också engagemangets uttryck och form omvärderas. Det digitala engagemanget är ett exempel där detta behöver göras. SV tillgängliggör folkbildningen för unga i utsatta situationer. Folkbildningen är till för alla men vissa har vi svårare att nå. Samtidigt är det ofta just de vi inte når som behöver oss allra mest. SV måste därför arbeta aktivt för att tillgängliggöra folkbildningen för unga i olika former av utsatta situationer. Det finns ett inneboende egenvärde i folkbildning och kultur. Den ska vara lika tillgänglig för unga, som för alla andra grupper i samhället. Exempel på vad vi vill göra mer av Använda kultur och intresseområden som verktyg för bildning som skapar mening, identitet, tillhörighet, självförtroende, entreprenörsanda och kreativitet samt erbjuda möjlighet att utöva demokrati och inflytande i samhället. Fokusera på det egna engagemanget, att göra skillnad och skapa mening för sig själv och andra lokalt och globalt, med bland annat arrangörskaps- och ledarutbildningar. 5

6 Verksamheten kräver unga ledare och nya metoder för att nå målgruppen, vilket skapar behov av särskilda satsningar på och utbildningar för unga förtroendevalda, tjänstemän och cirkelledare. Unga personer med psykisk ohälsa ökar. Vi behöver utveckla hur vi når nya deltagare redan i ung ålder. SV använder folkbildning och kultur för att skapa integration. Att ta vara på mångfalden i Sverige och skapa en reell integration är vår tids största möjlighet och utmaning. Ett problem är att arbetet med mångfald och integration blivit till kortsiktiga projekt. SV måste ta ändamålsparagrafen och värdegrunden om allas lika värde på allvar. Det kräver förändrade arbetsmetoder och att vi skapar situationer där normer bryts och kulturen utvecklas. Det utvecklar SV. Exempel på vad vi vill göra mer av Använda folkbildningens och kulturens kraft för att skapa tillfällen för integration. Det är genom att föra människor samman som ett starkt socialt kapital skapas. Ta tillvara engagemang och drivkraft hos invandrade personer. Genom att skapa tillfällen för möten mellan människor, motverka att myter och fördomar får fotfäste i samhället. Nå fler ledare, förtroendevalda och tjänstemän med annan etnisk bakgrund än svensk för att SV ska utvecklas som organisation. SV tillgängliggör folkbildning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna öka inflytandet över sina liv. Vår verksamhet för personer med funktionsnedsättning vilar på en värdegrund om alla människors lika värde och rätt till full delaktighet i samhället och FNs konvention om Mänskliga Rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Utifrån det måste SV öka kvaliteten och modernisera verksamheten. Vi ska ge målgruppen inflytande över vår verksamhet utifrån sin egen kapacitet. Exempel på vad vi vill göra mer av Kommunala ansvarstagandet, finansiering och förutsättningar för att bedriva denna verksamhet måste i grunden vila på kommunerna. Detta gör att vårt påverkansarbete och relationen med kommunerna behöver intensifieras. Vi ska öka delaktigheten i kulturlivet och att ta fasta på den inneboende kraft som kultur och folkbildning har, genom att både få skapa, ta del av och uppleva kultur. Vi behöver stärka varje individs rätt till god hälsa och ökat självbestämmande över det som påverkar vardagen, såväl politik, vardagsrutiner som fritidsintressen. Personer med tidig utvecklingsnivå med omfattande fysiska funktionsnedsättningar är en grupp som vi och ingen annan når med bildning- och kultur. Här har vi en roll att fylla. Psykisk ohälsa är ett allt större samhällsproblem. SV kan tillsammans med våra samverkande organisationer utveckla metoder och verksamheter som gynnar egen utveckling inom såväl förebyggande, lärande och inkludering i samhället. Nå fler ledare, förtroendevalda och tjänstemän med egen funktionsnedsättning för att SV ska utvecklas som organisation. 6

7 SV tillgängliggör folkbildning för seniorer för ett ökat engagemang och samhällsmedverkan. När 25 % av Sveriges befolkning är äldre än det som förr kallades pensionsåldern kommer Sverige att förändras. Allt fler av oss kommer att kräva att få bli behandlade och respekterade på samma sätt när vi är 75 eller 85 som när vi var 35 eller 55. Det handlar om engagemang, samhällsmedverkan och arbete. SV ska tillsammans med de äldre vara del av och driva den förändringen. Exempel på vad vi vill göra mer av Skapa tillfällen för seniorer att vidareutveckla ett livslångt genuint intresse och lärande och stötta en kunskapsinhämtning, för att stärka deras färdigheter. Vi ska stödja seniorer att öka sitt engagemang i samhällsfrågor. Behovet av gemenskap och intresset att träffa andra i ett socialt sammanhang minskar inte på grund av ålder. SV kan skapa dessa mötesplatser. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att fastställa det den Strategiska planen för att avsätta 15 miljoner av statsbidraget till en gemensam utvecklingsresurs för vardera åren , i enlighet med förslaget ovan att förbundsledets andel av SVs totala statsbidrag för vardera verksamhetsåren 2016 och 2017 ska utgöra 38,8 miljoner kronor 7

8 Bilaga 18 Serviceavgift Serviceavgiften är inte fastlagd i stadgarna men är föremål för beslut av förbundsstämman som en del av besluten kring statsbidraget. Förbundsstämman 2013 beslutade att serviceavgiften, som tas ut för kostnader i avdelningsledet, uppgår till ca fem procent av avdelningarnas generella statsbidrag för verksamhetsåren 2014 och 2015 Serviceavgiften är en resurs som administreras centralt för avdelningarnas räkning och är inte en del av förbundsledets verksamhetsbudget utan har en särskild budget och redovisas i särskild ordning. Serviceavgiften är i grunden en fråga om hur SV-organisationen på ett effektivt sätt hanterar gemensamma kostnader som gäller hela organisationen. Serviceavgiften tas ut för kostnader i avdelningsledet, enligt FS förslag inom en ram av ca fem (5) procent av avdelningarnas generella statsbidrag. Den avsatta ramen ska täcka de kostnader som ingår i serviceavgiften. Om inte serviceavgiften täcker kostnaderna ska en extra avgift tas ut upp till full kostnadstäckning. Den avgiften räknas av mot nästa års statsbidrag. För högt uttag återbetalas till avdelningarna efter samma princip. Det faktiska utfallet redovisas till avdelningarna. Ett alternativ till att avsätta en gemensam pott från statsbidraget är att direktfakturera respektive avdelning vilket FS bedömer skulle minskad kostnadseffektivitet i hela organisationen. I serviceavgiften ingår - Stim-, Sami- och Bonusavgifter - Försäkringar - Impuls - Drift centrala IT-system - IT-support De sammanlagda kostnaderna för serviceavgiften uppgick 2014 till 14,4 mkr, vilket motsvarar 5,3 procent av statsbidraget för Den framtida utvecklingen av statsbidragsnivån är i dagsläget inte känd vilket gör att serviceavgiften och det den är avsedd att täcka kan komma att påverkas. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att att att en serviceavgift tas ut för kostnader i avdelningsledet inom en ram av ca fem (5) procent av avdelningarnas generella statsbidrag för 2016 och 2017 serviceavgiften räknas av mot nästa års statsbidrag i enlighet med fastställda principer det faktiska utfallet redovisas till avdelningarna 8

9 Bilaga 19 Medlemsavgifter Enligt 21 i SVs stadgar ska Medlemsavgift för organisationer och institutioner fastställs av ordinarie förbundsstämma. För att bekosta gemensamma tjänster och uppgifter erlägger varje avdelning en årlig avgift som fastställs av ordinarie förbundsstämma. Avgiften för 2014 och 2015 har varit kr för varje riksorganisation. Förbundsstämman beslutade också att rekommendera en avgift på minst kronor för medlem på regional nivå samt 500 kronor för lokal medlemsorganisation som inte som inte är ansluten till en regional organisation för verksamhetsåren 2014 och För att markera grundorganisationernas särskilda position och inflytande föreslår Förbundsstyrelsen (FS) att medlemsavgift för de tre grundorganisationerna ska fastställas till kronor för verksamhetåren 2016 och FS har inte funnit anledning att föreslå en höjning av medlemsavgiften för övriga riksorganisationer som är anslutna till SV Förbundet. Inte heller har FS funnit anledning att föreslå en höjning av den rekommendation som förbundsstämman antar vad gäller den medlemsavgift som tas ut av medlem på regional nivå samt av lokal medlem. Vad avser den del av paragraf 21 som talar om avdelningens medlemsavgift så har Förbundsstyrelsen valt att tolka det som att det avser serviceavgiften vilken behandlas i ett särskilt beslutsunderlag. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att medlemsavgiften för grundorganisationerna på nationell nivå ska uppgå till kronor för verksamhetåren 2016 och 2017 att medlemsavgiften för övriga riksorganisationer ska uppgå till kronor för verksamhetåren 2016 och 2017 att för verksamhetsåren 2016 och 2017 rekommendera en avgift på minst kronor för medlem på regional nivå samt 500 kr för lokal medlemsorganisation 9

10 Bilaga 20 Revidering av Idéprogrammet I SVs stadgar paragraf 1 Syfte står i andra stycket att läsa SV ska verka för att utveckla samhället utifrån demokratiska, humanistiska, jämställda och ekologiska ideal formulerade i av förbundsstämman fastställt idéprogram. SVs nuvarande Idéprogram fastställdes, efter en bred remissongång i organisationen, av förbundsstämman i Göteborg FS föreslår att en revidering av det nuvarande Idéprogrammet genomförs med inriktning på att, i enlighet med stadgarna, vid förbundsstämman 2017 fastställa detsamma. Idéprogrammet är ett av de styrdokument som lägger fast den grund som SV vilar på. Under hösten och vintern 2014/2015 har FS-ledamöterna besökt avdelningsstyrelserna för samtal kring SVs idé, framtida utmaningar och värdegrund. Viljan att diskutera samhällets och därmed också folkbildningens framtida utmaningar är stor. Idéprogrammet som fastställdes 2009 byggde på de utmaningar som SV då identifierade. Nu finns anledning att ställa blicken mot 2025 bl a med utgångspunkt från de utmaningar som identifieras i den Strategiska planen. Syftet är förutom att uppdatera Idéprogrammet också använda programarbetet för att stimulera en fortsatt bred och öppen idédebatt i SV organisationen. I revideringen ingår också att se över den värdegrund och vision på vilken verksamheten vilar. Folkbildningens och övriga civilsamhällets roll och utmaningar tillsammans med de utmaningar som blir resultatet av Det nya Sverige som håller på att växa fram är viktiga grundstenar i arbetet med revideringen av Idéprogrammet. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att uppdra till förbundsstyrelsen att till förbundsstämman 2017 presentera ett förslag till reviderat Idéprogram för Studieförbundet Vuxenskolan 10

11 Bilaga 21 Upplösning av omställningsreserven Förbundsstämman 2011 beslutade i 27 att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att vid 2011 års bokslut lösa upp kr av det bundna egna kapitalet och ändamålsbestämma dessa medel att användas för omstruktureringskostnader i skapandet av en ny gemensam nationell organisation för SV Syftet med detta beslut var att täcka de engångskostnader som beräknades uppstå i anslutning till den omstrukturering av förbundskansliet i anledning av den nya organisationen. Medlen placerades som en omställningsreserv och redovisas i balansräkningen i årsredovisningen under Eget kapital och skulder. Förbundsstyrelsens beslut i anledning av omstruktureringen har belastat omställningsreserven med kr i anledning vilket medför att kronor av omställningsreserven återstår. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att i 2015 års bokslut lösa upp omställningsreserven och återföra kr till eget kapital 11

SV Halland. Verksamhetsplan 2016

SV Halland. Verksamhetsplan 2016 SV Halland Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan SV Halland Sida 2 av 12 1. SVs övergripande mål till 2020... 5 2. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 SV är drivande för att möta civila samhällets behov

Läs mer

STRATEGISK PLAN

STRATEGISK PLAN STRATEGISK PLAN 2018 2019 Strategisk plan 2018 2019 Den strategiska planen visar på Studieförbundet Vuxenskolans mål och prioriteringar. Dessa är antagna av förbundsstämman och gäller hela organisationen.

Läs mer

Häfte 7. Fördjupningsmaterial

Häfte 7. Fördjupningsmaterial Häfte 7 Fördjupningsmaterial Fördjupningsmaterial kopplat till strategisk plan 2016-2017 Inledning Fördjupningsmaterialet är inte en del i beslutsunderlaget till förbundsstämman utan är till för att beskriva

Läs mer

Stadgar SV GOTLAND. Beslutade vid avdelningsstämma

Stadgar SV GOTLAND. Beslutade vid avdelningsstämma Stadgar SV GOTLAND Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-13 1 Övergripande 1 Syfte Studieförbundet Vuxenskolan (SV), ideell förening, har till uppgift att organisera och främja en partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Beslutsunderlag Dialog & förslagsforum

Beslutsunderlag Dialog & förslagsforum Beslutsunderlag Dialog & förslagsforum Strategiska planen Inledning Nr 1. Elizabeth Lamb SV Västra Skåne föreslår att En långsiktig prioritering borde vara området "Framtidens samhälle och medborgare"

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

SV SÖRMLAND Verksamhetsplan 2016

SV SÖRMLAND Verksamhetsplan 2016 SV SÖRMLAND Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan SV Sörmland Sida 2 av 9 Möten Möten mellan människor är en förutsättning för förändring och utveckling. I vår verksamhet sker det möten varje dag, många

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

SV Östergötland Verksamhetsplan 2016

SV Östergötland Verksamhetsplan 2016 SV Östergötland Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 SV Östergötland Sida 2 av 16 1. SVs övergripande mål till 2020... 5 2. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 3. Verksamhetsområden... 9 Natur och

Läs mer

SV:s idéprogram. vår värdegrund

SV:s idéprogram. vår värdegrund SV:s idéprogram vår värdegrund SV:s idéprogram, vår värdegrund Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med bred folkbildningsverksamhet över hela landet. Vår värdegrund hävdar principen

Läs mer

Häfte 1. Välkomnande och information

Häfte 1. Välkomnande och information Häfte 1 Välkomnande och information Innehållsförteckning Häfte 1: Välkomnande och information Brev till ombuden bilaga 1 Program bilaga 2 Praktisk information bilaga 3 Information om dialog- och förslagsforum

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN 2015-2017 UTKAST studieförbund gymnastik teater orientering bridge socialt arbete klättring rollspel körsång film

Läs mer

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman 2009Idéprogram Fastställt av förbundsstämman Många små steg till ett hållbart samhälle 2 i n n e h å l l Idéprogrammet i korthet 3 Människosyn 4 Bildningssyn 5 Demokratisyn 7 Kultursyn 7 Hållbar utveckling

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Ungdomspolitiskt program Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap 1 Samverkan mellan Trelleborgs kommun och Glokala Folkhögskolan Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap Bakgrund I oktober 2008 lades grunden till en nationell överenskommelse mellan regeringen,

Läs mer

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling)

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SV - Sveriges främsta studieförbund En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SVs Värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Gemensamma mål - mätning halvår & kvartal 3

Gemensamma mål - mätning halvår & kvartal 3 Gemensamma mål - mätning halvår & kvartal 3 Sammanfattning De fyra gemensamma målen som förbundsstyrelsen fastslagit efter dialog med avdelningsordförandena har konkretiserats av förbundsledningen tillsammans

Läs mer

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring Regler för Härjedalens kommun gällande anslag till studieförbunden från och med 2010-01-01. 1. Syftet

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från med idéprogram och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från med idéprogram och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014 med idéprogram och kärnvärden 1 Inledning Om detta dokument Strategisk plan är, tillsammans med övriga styrdokument, en gemensam utgångspunkt för verksamhetsplanering

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar till 250 kronor

att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar till 250 kronor Medlemsavgifter Förslag till avgifter 2016 Styrelsen föreslår stämman att fastställa de anslutna hembygdsföreningarnas medlemsavgifter till SHF till 13 kronor per medlem i de till de regionala hembygdsförbunden

Läs mer

Remissyttrande över 2014 års Demokratiutredning Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Remissyttrande över 2014 års Demokratiutredning Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 2016-06-16 Diarienr 101, 2016, 07 1 (7) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över 2014 års Demokratiutredning Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Folkbildningsrådet redovisar här synpunkter

Läs mer

Häfte 2. Förutsättningar för förbundsstämman

Häfte 2. Förutsättningar för förbundsstämman Häfte 2 Förutsättningar för förbundsstämman Bilaga 5 Föredragningslista 1. Stämmans öppnade 2. Val av stämmofunktionärer a) Ordförande b) Förste vice ordförande c) Föredragande sekreterare d) Protokollsekreterare

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer Gäller fr o m 2014-01-01 Beslutad av Landstinget Dalarnas Kultur- och bildningsnämnd 2013-05-28, 38 Kontaktuppgifter

Läs mer

DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER

DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER Mål och inriktning 2012-2017 DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER Värdegrund Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet arbetar på helnykter och demokratisk grund, samt är i partipolitiska och religiösa frågor obunden.

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart.

Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart. Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart. Studieförbundens verksamheter: Studiecirklar (664 000 deltagare) Annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete. Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009 Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011 Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013 Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015 Inledning UNF är en

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund i Skånes remissvar på förslag till regional kulturplan för Skåne 2016-2019

Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund i Skånes remissvar på förslag till regional kulturplan för Skåne 2016-2019 Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund i Skånes remissvar på förslag till regional kulturplan för Skåne 2016-2019 Härmed lämnar Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund i Skåne sitt remissvar på förslaget

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Proposition Ekonomisk ram för år 2018

Proposition Ekonomisk ram för år 2018 Proposition för år 2018 Inledning och sammanfattning En verksamhet som Vårdförbundets syftar inte till att generera ekonomisk vinst. Det är idéerna som är det bärande och syftet med verksamheten. Pengarna

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till. Idéprogram. Punkt 11c.

Förbundsstyrelsens förslag till. Idéprogram. Punkt 11c. Förbundsstyrelsens förslag till Idéprogram Punkt 11c. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Många små steg till ett hållbart

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Riktlinje för bidrag till studieförbund

Riktlinje för bidrag till studieförbund Dnr KFN13/72 RIKTLINJE Riktlinje för bidrag till studieförbund Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-16 Dnr KFN13/72 2/6 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrundsanalys

Läs mer

Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner p.2014.808 Dnr.2011/354 Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-08 59 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden 2016-2019. 1. Parter Detta avtal är slutet mellan Uddevalla kommun, nedan kallad kommunen, och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Fördelning av stöd till studieförbund

Fördelning av stöd till studieförbund Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2013-12-03 Handläggare: Mats Sylwan Telefon: 08-508 31 928 Till Kulturnämnden 2013-12-17 Nr 12 Fördelning av stöd till studieförbund

Läs mer

Albins folkhögskola,

Albins folkhögskola, Idé- och måldokument för Albins folkhögskola, avseende perioden 2013-2017 Uppgift Föreningen Albins folkhögskola har till uppgift att: Ø bedriva folkhögskoleverksamhet i samarbete med medlemsorganisationerna,

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt?

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Strategi 2018-2020 Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Det här är Röda Korsets Ungdomsförbund Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga människor och skapar respekt för människovärdet, ökar

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Detta faktahäfte är ett fördjupningsmaterial kring FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Faktahäftet tar sin utgångspunkt

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun

Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Runa Krehla 2017-01-13 KTN-2016-0436 Kulturnämnden Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Del 1 Utgångspunkter. Del 2 Förslag

Del 1 Utgångspunkter. Del 2 Förslag US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (6) 2016-12-14 1850/16 En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle - Myndigheten för delaktighets förslag på struktur för genomförande, uppföljning

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Fastställd av kommunfullmäktige 2004-02-24 I skolplanen innefattas all verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidshem

Läs mer

Folkbildningens Framsyn. Framtidens folkbildning, roll och uppgifter Elva utmaningar och en fråga

Folkbildningens Framsyn. Framtidens folkbildning, roll och uppgifter Elva utmaningar och en fråga Folkbildningens Framsyn Framtidens folkbildning, roll och uppgifter Elva utmaningar och en fråga Folkbildningens Framsyn Framtidens folkbildning, roll och uppgifter Elva utmaningar och en fråga Folkbildningens

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Handslag för ett framtidsparti

Handslag för ett framtidsparti Handslag för ett framtidsparti Socialdemokratins vision är ett samhälle där alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Det är en vision som grundar sig i övertygelsen att jämlika människor

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Folkbildarforum 22 november 2016

Folkbildarforum 22 november 2016 Folkbildarforum 22 november 2016 10 studieförbund 367 medlemsorganisationer 290 kommuner 160 avdelningar Antalet deltagare 2015 1 700 000 730 000 Studiecirklar Annan folkbildning Studieförbundens ekonomi

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Vad menas med civilsamhället? Civilsamhället Föreningar, sällskap och organisationer utanför både offentliga sektorn och marknadssamhället Civilsamhället avgränsas

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Bidragsregler för studieförbund

Bidragsregler för studieförbund Regler Bidragsregler för studieförbund Antagen av kommunstyrelsen, 7/2014 att gälla från den 1 januari 2014. Tierps kommun 815 80 Tierp, Telefon 0293-21 80 00, www.tierp.se Bidragsregler studieförbund

Läs mer

DNR: HSNV DNR:

DNR: HSNV DNR: DNR: HSNV 2016-00064 DNR: Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se Postadress: Regionens

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För demokrati, delaktighet och ökad inkludering i Malmö 2017-2020 Vision Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en

Läs mer

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring Hej! Detta dokument är ute på en snabb remiss runda. Synpunkter mm lämnas senast torsdagen den 4 juni kl 13.00. Synpunkter mejlas till remiss@ideburnamalmo.se Ambitionen är att alla som varit delaktiga

Läs mer

SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15

SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15 SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15 Verksamhetsplan SV Östergötland Sida 2 av 15 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 2. Verksamhetsområden...

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

Barn- och ungdomspolitiskt program

Barn- och ungdomspolitiskt program 1 Barn- och ungdomspolitiskt program Antaget av kommunstyrelsen 2014-02-10 8 Antaget av kommunfullmäktige 2014-03-03 11 Bilderna är tagna på en Framtidsverkstad Norberg som hölls på Mariagården den 22

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

SV Västra Götalands Stadgar

SV Västra Götalands Stadgar SV Västra Götalands Stadgar Stadgar för SV Västra Götaland (SVs Regionförbund i Västra Götalandsregionen) 1 Syfte SVs Regionförbund i Västra Götaland (SV Västra Götaland) är en ideell förening som har

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0 Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Version 3.0 Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer