Uppdrag Regionalt bidrag 2008:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrag 2008. Regionalt bidrag 2008:"

Transkript

1 Danscentrum Väst Centrumbildningar Den gemensamma basen för centrumbildningar på scenkonstområdet är: Att organisera fria kulturutövare Att företräda sina medlemmars intressen Att främja uppmärksamheten kring och intresset för respektive konstområde Att skapa arbetstillfällen och nya arbetsmarknader Danscentrum Väst Danscentrum Väst är en ideell intresseorganisation för den utominstitutionella danskonsten. DCV organiserar ett hundratal medlemmar samt ett antal stödmedlemmar. DCV tillhandahåller lokaler och pedagoger för de frilansande dansarnas träning. Som företrädare för sina medlemmar innebär detta att synliggöra konstområdet. Det övergripande regionala uppdraget är att representera och stödja sina västsvenska medlemmar och vara en aktiv part i regional kultursamverkan Utveckla den lokala, regionala och nationella arbetsmarknaden för dansare och fria grupper. Bidra till en vidareutveckling av medlemmarnas yrkeskunskaper. Utveckla samverkansformer med andra centrumbildningar, danskompanier och Västra Götalandsregionens kulturinstitutioner. Samarbeta med organisationer som arbetar med arrangörs- och tillgänglighetsfrågor. Organisera daglig träning för professionella dansare i Västsverige Särskilt för 2008 Att genomföra den västsvenska dansplattformen Trampolin 2008 i samverkan med enheten för kulturutveckling. Tillsammans med övriga centrumbildningar utreda vilka administrativa funktioner som gemensamt kan utvecklas Regionalt bidrag 2008:

2 Dalslands spelmansförbund Förbundet har ca 55 medlemmar. De anordnar årligen spelträffar samt bedriver ungdomsverksamhet och ett aktivt forsknings- och insamlingsarbete av låtar och visor från Dalsland. Förbundet samarbetar med och stöder arrangörer av spelträffar och spelmansstämmor i landskapet. De bildar tillsammans med spelmansförbunden i Bohuslän och Västergötland den näst största sammanslutningen av spelmän i Sverige efter Dalarna. Det övergripande regionala uppdraget är att: väcka och upprätthålla intresset för folkmusik, särskilt den dalsländska. bidra till att säkra det folkliga musikarvet, genom identifiering och dokumentation ta tillvara medlemmarnas behov av vidareutveckling/uppdatering av sina kunskaper aktivt arbeta för att skapa arbetstillfällen för folkmusiker och grupper föra ut musiken i regionen samverka med andra spelmansförbund samarbeta med andra organisationer, som arbetar med arrangörs- och tillgänglighetsfrågor verka för ett ökat folkmusikintresse i hela regionen prioritera möten med den unga generationen Regionalt bidrag 2008: kr

3 Bohusläns spelmansförbund Förbundet bildades i början av 30-talet och har ca 250 medlemmar. Spelmansförbundet anordnar årligen spelträffar samt bedriver ungdomsverksamhet och ett aktivt forsknings- och insamlingsarbete av låtar och visor från Bohuslän. De sammanställer och ger ut nothäften och inspelningar med dessa. Förbundet samarbetar med och stöder arrangörer av spelträffar och spelmansstämmor i landskapet. I Bohuslän finns ett tjugotal aktiva spelmanslag. Förbundet bildar tillsammans med spelmansförbunden i Dalsland och Västergötland den näst största sammanslutningen av spelmän i Sverige efter Dalarna. Det övergripande regionala uppdraget är att väcka och upprätthålla intresset för folkmusik, särskilt den bohuslänska bidra till att säkra det folkliga musikarvet, genom identifiering och dokumentation ta tillvara medlemmarnas behov av vidareutveckling/uppdatering av sina kunskaper aktivt arbeta för att skapa arbetstillfällen för folkmusiker och grupper föra ut musiken i regionen samverka med andra spelmansförbund samarbeta med andra organisationer, som arbetar med arrangörs- och tillgänglighetsfrågor verka för ett ökat folkmusikintresse i hela regionen prioritera möten med den unga generationen Regionalt bidrag 2008: kr

4 Västergötlands spelmansförbund Spelmansförbundet har c:a 500 medlemmar, och är därmed det största spelmansförbundet i Västra Götaland. Förbundet arbetar med en bred ungdomsverksamhet, tex Låtar på Västgötska, låtkurs för ungdomar mellan år. De bedriver ett forsknings- och insamlingsarbete av låtar från 1700talet och framåt, ger ut nothäften och inspelningar med dessa. Spelmansförbundet arbetar med olika stimulansprojekt bl a "Etnostafetten" som gör nedslag i olika kommuner eller pröva på kurser för mer orutinerade spelmän. Förbundet bildar tillsammans med Dalslands- och Västergötlands spelmansförbund den näst största spelmanssammanslutningen i Sverige efter Dalarna. Det övergripande regionala uppdraget är att väcka och upprätthålla intresset för folkmusik, särskilt den västgötska att bidra till att säkra det folkliga musikarvet, genom identifiering och dokumentation ta tillvara medlemmarnas behov av vidareutbildning/uppdatering av sina yrkeskunskaper aktivt arbeta för att skapa arbetstillfällen för musiker och grupper föra ut musiken i regionen hitta samverkansformer med andra spelmansförbund samarbeta med andra organisationer som arbetar med arrangörs- och tillgänglighetsfrågor verka för ett ökat folkmusikintresse i hela regionen prioritera möten med den unga generationen Regionalt bidrag 2008: kr

5 Riksteatern Västra Götaland Riksteatern Västra Götaland är en fristående del av folkrörelsen Riksteatern och finansieras av Västra Götalandsregionen och Riksteatern nationellt. RVG är en del av Riksteaterns främjande sida och verkar fristående från Riksteaterns producerande verksamhet. Föreningens uppgift är att bygga upp och stödja ett arrangörsnätverk inom scenkonst för alla åldrar. RVG är en regional resurs som medverkar till att främja, säkerställa och förbättra tillgängligheten till kulturupplevelser i Västra Götaland med inriktning på teater. Föreningen har kunskap och lång erfarenhet av regionalt uppsökande arbete, turnéläggning och nätverksarbete. RVG är en resurs för regionens kulturliv med sitt omfattande kontaktnät. RVG är en erkänd samverkanspartner i utvecklingen av publik- och arrangörsfrågor. Riksteatern Västra Götalands övergripande mål är att arbeta med arrangörsutveckling och genom detta säkerställa möjligheten för alla invånare i Västra Götalandsregionen att ta del av scenkonst på sin hemort. stötta och utveckla fler arrangörer i Västra Götaland. arbeta teaterfrämjande i Västra Götaland. samverka med övriga konsulenter och kulturproducenter gällande gemensamma utbudsinformationer, mötesplatser och projekt. aktivt uppmuntra stödja utvecklingen av tillgänglighet till upplevelser av scenkost. Detta avser såväl handikappade som andra utsatta grupper. utveckla och fördela amatörteaterstödet gällande Särskilt för 2008 I samverkan med Riksteatern nationellt utveckla nya former i verksamheten. Fokus områden är mångkultur, internationellt arbete och barn & ungdom. Utarbeta en samverkansplan tillsammans med regionens nya förvaltning inom främjandet för kultur i hela Västra Götaland. I särskild rapport redovisa amatörteaterstödets användande under hösten Regionalt bidrag 2008 Amatörteaterstöd 2008:

6 Skådebanan Västra Götaland Skådebanan Västra Götaland Skådebanan en regional resurs i Västra Götaland, har i uppdrag att utveckla gränssnittet mellan kultursektorn och arbetsplatsen. De skall tillhandahålla professionell rådgivning till arbetslivet kring hur konst och kultur kan vara en resurs för verksamhetsutveckling. Metoderna skall vara långsiktiga och ge stabila strukturer. Det uppnås genom ett omfattande uppsökande arbete ute på olika arbetsplatser. Där engageras företagens ledning genom avtal och kulturombud utses. Dessa ombud fortbildas kontinuerligt av regionens kulturliv och blir på så sätt en resurs för kulturens förankring i arbetslivet. Arbetet, som är konstområdesövergripande, innefattar även utveckling av nya verktyg och metoder som på sikt kan ge ett konkurrenskraftigare arbetsliv där den konstnärliga kompetensen tas tillvara. Syftet med arbetet är att utveckla näringslivets kreativitet samt att medverka till ett förbättrat hälso- och arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna. Verksamhetens arbete innebär att kulturens värde implementeras i andra politikområden än den rent kulturpolitiska. verka för att nya kulturarenor skapas inom närings- och arbetslivet föra kontinuerliga dialoger med arbetslivets parter, regionens institutioner och det fria kulturlivet utöka antalet samarbeten med näringslivet i syfte att stärka en verksamhetsutveckling årligen genomföra minst åtta airisprojekt samverka med Föreningen Kultur och Näringsliv i Västra Götaland kring utveckling av nya samarbetsmetoder mellan kultursektorn och närings- och arbetslivet tillsammans med andra aktörer årligen presentera verktyg och metoder i en regional idébank, samt presentera dessa i seminarie- och konferenssammanhang genom konstnärlig närvaro utveckla den kreativa logiken på arbetsplatsen Särskilt för 2008: tillsammans med Kultur och Näringsliv utarbeta en gemensam samverkansplan

7 i samarbete med Kultur och näringsliv etablera kontakter med regioner från Storbritannien inom kulturområdet och kulturintresserade företag från Västra Götaland Regionalt bidrag 2008: kr ur posten kulturpolitiskt motiverat uppdrag, kr ur posten Kultur och näringsliv Regionutvecklingsnämnden: kr

8 Teater Centrum Västra Regionen Centrumbildningar Den gemensamma basen för centrumbildningar på scenkonstområdet är: Att organisera fria kulturutövare Att företräda sina medlemmars intressen Att främja uppmärksamheten kring och intresset för respektive konstområde Att skapa arbetstillfällen och nya arbetsmarknader Teater Centrum Västra Regionen Företräder professionella fria teatergrupper i regionen. Riksorganisationen Teatercentrum tillämpar gruppmedlemskap. De grupper som är verksamma i Västra Götaland utgör Teatercentrum Västra Regionen. Det övergripande målet för verksamheten är att synliggöra medlemmarna utåt samt att genom olika insatser stärka dem yrkesmässigt Utveckla den lokala, regionala och nationella arbetsmarknaden för fria grupper. Bidra till en vidareutveckling av medlemmarnas yrkeskunskaper. Samarbeta med organisationer som arbetar med arrangörs- och tillgänglighetsfrågor. Och vara gruppernas företrädare i olika debatter och möten Utveckla samverkansformer med andra centrumbildningar, riksteatern, arrangörsföreningar och regionens kulturinstitutioner. Samarbeta med andra organisationer som arbetar med arrangörs- och tillgänglighetsfrågor Prioritera möten med den unga generationen Verka för ett ökat intresse för teater i hela regionen. Särskilt för 2008 Tillsammans med övriga centrumbildningar utreda vilka administrativa funktioner som gemensamt kan utvecklas Förverkliga intentionerna av den egna samverkansplanen Regionalt bidrag 2008:

9 MusikCentrum Väst Centrumbildningar Den gemensamma basen för centrumbildningar på scenkonstområdet är att: De organiserar fria kulturutövare, enskilda och grupper De är sina egna uppdragsgivare De företräder sina medlemmars intressen De främjar uppmärksamheten kring och intresset för respektive konstområde De skapar arbetstillfällen och nya arbetsmarknader De har ett betydande inslag av ideellt arbete i styrelser och arbetsgrupper MusikCentrum Väst, MCV, företräder regionens fritt verksamma musiker, både föreningens medlemmar och andra frilansmusiker. Det betyder att de är frilansmusikernas representant i regionen. verka för ett ökat musikintresse i hela regionen aktivt arbeta för att skapa arbetstillfällen för musiker och grupper (bidra till att täcka medlemmarnas behov av vidareutbildning/uppdatering av sina yrkeskunskaper) föra ut musikens olika genrer i regionen företräda frilansmusikerna i olika debatter och sammankomster samverka med andra musikorganisationer hitta samverkansformer med andra centrumbildningar samarbeta med organisationer som arbetar med arrangörs- och tillgänglighetsfrågor förmedla kontakt mellan medlemmarna och uppdragsgivarna i regionen och övriga landet planera samverkansprojekt med regionala institutioner Särskilt för 2008 tillsammans med övriga centrumbildningar se över vilka administrativa funktioner som gemensamt kan utvecklas Regionalt bidrag 2008: kr

10 Kultur Ungdom K:s medlemmar består i dag av 52 musik- och kulturföreningar plus ett stort antal enskilda medlemmar, vilka finns i 31 av regionens kommuner. UKM-verksamhet bedrivs årligen i kommuner. Totalt har K ca personer som enskilt eller genom sin förening är medlem i K men möter många fler genom alla de utåtriktade arrangemang som föreningen arrangerar eller deltar i. Föreningen har en bred verksamhet och genomför varje år en mängd projekt, festivaler och turnéer för unga kulturintresserade. K har också stor kompetens vad gäller scenteknik och förfogar över mycket bra transportabla ljud- och ljusutrustningar, ett stöd som flitigt anlitas och efterfrågas av unga arrangörer i hela regionen. Regionalt uppdrag för Kultur Ungdom år 2008 Att stödja och stimulera ungas egna konst- och kulturskapande/ arrangemang. Att arrangera, själv eller i samverkan, festivaler och utbildningskonvent för/med medlemmar och andra ungdomsgrupper. Att föra dialog med och stödja regionens kommuner i deras ambitioner att skapa intressanta mötesplatser för unga kulturskapare. Att aktivt samverka och vara en länk mellan regionens unga och utbildningsfolkbildnings- och föreningsliv, lokala och regionala kulturaktörer/verksamheter Att utveckla regionala, nationella och internationella nätverk, kontakter och utbyten mellan unga kulturskapare. Att på Kulturnämndens delegation handlägga ett särskilt projektstöd, K-pengen, för unga kulturskapare och kulturarrangörers egna projekt och egna organisering. Återredovisning sker genom årlig rapport till kultursekretariat och Kulturnämnd. Särskilt under 2008 Att fortsatt utveckla bra samverkansformer med övriga länsmusikaktörer i regionen Regionalt bidrag 2008: kr

11

12 Ny Musik i Borås Föreningen Ny musik startade för 29 år sedan och har haft regelbunden verksamhet sedan mitten av 70-talet. Föreningen har ett stort internationellt kontaktnät av musiker, skribenter och tonsättare, vilket tydligt avspeglar sig i programverksamheten. Ny Musik:s särskilda profil är att genomföra personliga Tonsättarporträtt där en tonsättare närmare presenteras för publiken. Ny Musik:s regionala uppdrag är att genom sin verksamhet vara ett regionalt centra för vår nutida konstmusik. uruppföra verk av regionala eller nationella tonsättare genom årliga tonsättarporträtt fördjupa kunskapen hos publiken engagera fria musiker i konsertverksamheten samverka med andra aktörer på nutida musikområdet Regionalt bidrag 2008: kr

13 Kulturföreningen Bunkern Kulturföreningen Bunkern är ett betydelsefullt västsvenskt centrum för ny samtida musik, inte minst den improviserade. Föreningen förvaltar 1000 kvm i Göteborg. Dessa kvadratmetrar fördelas på administrationslokal, sammanträdesrum, repetitionslokaler samt en inspelningsstudio för c:a 140 musiker. Inom husets väggar huserar även flera föreningar inom musikområdet, nämnas kan Levande Musik och GAC, Göteborgs Artist Center. Bunkern är en viktig mötesplats för musikbranschen och fungerar som en arbetsplats/verkstad för medlemmarna. Inom Kulturföreningens väggar har förutsättningar skapats för intressanta festivaler och projekt, t.ex. GAS-festivalen eller utbildningen konst och management en utbildning som numer genomförs i samarbete med Musikhögskolan. Kulturföreningens övergripande regionala uppdrag är att skapa goda grundförutsättningar för regionens frilansande musiker. aktivt främja kontakten mellan musiker i olika åldrar, ifrån olika genrer och med olika grad av etablering tillhandahålla och förvalta övnings- repetitions- och möteslokaler för medlemmarna Regionalt bidrag 2008: kr

14 Sveriges Körförbund region väst Bakgrund Folkrörelsen körsång är betydelsefull utifrån regionens uttalade förhoppning om aktiva medborgare. I vision Västra Götaland Det goda livet lyfts kulturen och en god hälsa fram som betydelsefulla fokusområden för ett för ett hållbart samhälle. Körsången är en aktör inom dessa områden. Alla i regionen verksamma körförbund kan mot denna bakgrund erhålla ett regionalt stöd för verksamheten. Förutsättning för stöd är att man i sin verksamhet fullgör flera av uppdragets delar samt aktivt arbetar med att utveckla övriga. Region Väst är en regional körsammanslutning i riksförbundet Sveriges körförbund och har som sådan i uppdrag att inom sig samla övriga regionala körförbund som inte är medlemmar i någon annan nationell körorganisation. Inom förbundet finns idag ingen särskild barnverksamhet då flera tidigare anslutna barn- och ungdomskörer är organiserade inom Riksförbundet Ungikör. Förbundet bistår allmänt de lokala körerna, bevakar medlemskörernas intresse i övergripande frågor och håller kontakt med myndigheter och studieorganisationer. Förbundet anordnar flera kurser och fortbildningar och en hemsida är under utbyggnad. I regionen verksamt körförbund skall inom ramen för det regionala uppdraget anordna Utbildningar, t.ex. av korister, dirigenter, administratörer Barn- och ungdomsverksamheter, t.ex. lägerverksamhet Engagemang av professionella musiker och/eller solister Aktiva rekryterings- och marknadsföringsprojekt Nya samverkansformer för att utöka antalet konserttillfällen Särskilt för 2008: Tillsammans med övriga regionala körförbund, anslutna till Sveriges Körförbund, undersöka möjligheten att bilda en regional paraplyorganisation. Regionalt bidrag 2008: kronor

15

16 Sjuhäradsbygdens kyrkosångsförbund Bakgrund Folkrörelsen körsång är betydelsefull utifrån regionens uttalade förhoppning om aktiva medborgare. I vision Västra Götaland Det goda livet lyfts kulturen och en god hälsa fram som betydelsefulla fokusområden för ett för ett hållbart samhälle. Körsången är en aktör inom dessa områden. Alla i regionen verksamma körförbund kan mot denna bakgrund erhålla ett regionalt stöd för verksamheten. Förutsättning för stöd är att man i sin verksamhet fullgör flera av uppdragets delar samt aktivt arbetar med att utveckla övriga. Sjuhäradsbygdens kyrkosångsförbund har en bred verksamhet som innefattar aktiviteter såväl för barn och unga som för vuxna. Olika projekt genomförs för att till förbundet knyta nya unga körsångare. Förbundet bistår allmänt de lokala körer som är anslutna, organiserar utbildningar, studieresor, körläger m.m. I regionen verksamt körförbund skall inom ramen för det regionala uppdraget anordna Utbildningar, t.ex. av korister, dirigenter, administratörer Barn- och ungdomsverksamheter, t.ex. lägerverksamhet Engagemang av professionella musiker och/eller solister Aktiva rekryterings- och marknadsföringsprojekt Nya samverkansformer för att utöka antalet konserttillfällen Regionalt bidrag 2008: kronor

17 Göteborgs stifts norra kyrkosångsförbund Bakgrund Folkrörelsen körsång är betydelsefull utifrån regionens uttalade förhoppning om aktiva medborgare. I vision Västra Götaland Det goda livet lyfts kulturen och en god hälsa fram som betydelsefulla fokusområden för ett för ett hållbart samhälle. Körsången är en aktör inom dessa områden. Alla i regionen verksamma körförbund kan mot denna bakgrund erhålla ett regionalt stöd för verksamheten. Förutsättning för stöd är att man i sin verksamhet fullgör flera av uppdragets delar samt aktivt arbetar med att utveckla övriga. Göteborgs stifts norra kyrkosångsförbund bedriver en bred och mångfacetterad verksamhet för barn, unga och vuxna. Förbundet bistår allmänt de lokala körer som är anslutna, organiserar utbildningar, studieresor, körläger m.m. Planerar att 2005 för första gången genomföra en gemensam kördag tillsammans med andra kyrkosångsförbund. I regionen verksamt körförbund skall inom ramen för det regionala uppdraget anordna Utbildningar, t.ex. av korister, dirigenter, administratörer Barn- och ungdomsverksamheter, t.ex. lägerverksamhet Engagemang av professionella musiker och/eller solister Aktiva rekryterings- och marknadsföringsprojekt Nya samverkansformer för att utöka antalet konserttillfällen Regionalt bidrag 2008: kronor

18 Skara stifts kyrkosångsförbund Bakgrund Folkrörelsen körsång är betydelsefull utifrån regionens uttalade förhoppning om aktiva medborgare. I vision Västra Götaland Det goda livet lyfts kulturen och en god hälsa fram som betydelsefulla fokusområden för ett för ett hållbart samhälle. Körsången är en aktör inom dessa områden. Alla i regionen verksamma körförbund kan mot denna bakgrund erhålla ett regionalt stöd för verksamheten. Förutsättning för stöd är att man i sin verksamhet fullgör flera av uppdragets delar samt aktivt arbetar med att utveckla övriga. Förbundet bistår allmänt de lokala körer som är anslutna, organiserar utbildningar, studieresor, körläger m.m. Förbundets utbildning i samarbete med Ljungskile Folkhögskola och den återigen planerade Gospelhelgen är ur regional synpunkt intressanta. I regionen verksamt körförbund skall inom ramen för det regionala uppdraget anordna Utbildningar, t.ex. av korister, dirigenter, administratörer Barn- och ungdomsverksamheter, t.ex. lägerverksamhet Engagemang av professionella musiker och/eller solister Aktiva rekryterings- och marknadsföringsprojekt Nya samverkansformer för att utöka antalet konserttillfällen Regionalt bidrag 2008: kronor

19 Västergötlands Sångarförbund Bakgrund Folkrörelsen körsång är betydelsefull utifrån regionens uttalade förhoppning om aktiva medborgare. I vision Västra Götaland Det goda livet lyfts kulturen och en god hälsa fram som betydelsefulla fokusområden för ett för ett hållbart samhälle. Körsången är en aktör inom dessa områden. Alla i regionen verksamma körförbund kan mot denna bakgrund erhålla ett regionalt stöd för verksamheten. Förutsättning för stöd är att man i sin verksamhet fullgör flera av uppdragets delar samt aktivt arbetar med att utveckla övriga. Västergötlands Sångarförbund bistår allmänt de lokala körer som är anslutna samt organiserar vissa utbildningar. I regionen verksamt körförbund skall inom ramen för det regionala uppdraget anordna Utbildningar, t.ex. av korister, dirigenter, administratörer Barn- och ungdomsverksamheter, t.ex. lägerverksamhet Engagemang av professionella musiker och/eller solister Aktiva rekryterings- och marknadsföringsprojekt Nya samverkansformer för att utöka antalet konserttillfällen Särskilt för 2008: Tillsammans med övriga regionala körförbund undersöka möjligheten att bilda en regional paraplyorganisation. Regionalt bidrag 2008: kronor

20 Atalante Scenen Atalante är en unik plattform för fri kultur i regionen. Dansen står i centrum, men Atalante är också ett viktigt forum för film, teater, musik, samtidskonst och debatt. Speciella kännetecken är satsningar på nya artister, arbete över konstområdesgränserna, många samarbeten och nätverk samt ett tillåtande klimat som bottnar i stor erfarenhet av konstnärliga processer. Atalantes profil präglas också av blandningen av egna uppsättningar, rena gästspel och "temaserier" som produceras av arrangörer från Atalantes nätverk i samråd med scenens ledning, t.ex. Hörbar, Video Lick, Dansbandet m.fl. Atalantes övergripande regionala uppdrag är att vara en regional mötesplats för fri kultur. fungera som en gränsöverskridande mötesplats för regionens fria yrkesverksamma konstnärer stödja dessa fria artister/konstnärer i arbetet föra ut Atalantes verksamhet till olika institutioner/platser i regionen utveckla samarbeten/utbyten med intresserade parter/institutioner i regionen, tex föreställningsverksamhet genomföra en årlig festival, Manifest, där Atalante blir en scen för regionens fria kulturliv Regionalt bidrag 2008: kr

21 Share Music Share music är ett koncept vars idé bygger på att ge unga människor med funktionshinder tillgång till konstutövande inom musik, dans, teater och bild. Aktiviteterna leds av professionella musiker, tonsättare, dansare, konstnärer och regissörer. Share music, som startades 1985 av den nordirländske läkaren Michael Swallow, har utvecklats till en etablerad kursverksamhet i Storbritannien och på Irland. I Västra Götaland startades verksamheten som ett projekt sommaren I VästraGötalandsregionen har verksamheten genererat en mängd nya kontakter och visat på ett stort behov och intresse från såväl brukargrupper, habiliteringar, kulturskolor, föreningsliv som folkbildningsverksamheter. Verksamheten har också väckt stort intresse i andra delar av landet. År 2003 bildades föreningen Share music Sweden och från 2004 har föreningen erhållit projektmedel från Kulturrådet samt uppdraget att utveckla verksamheten i hela landet. Den regionala och nationella verksamheten administreras inom Förvaltningen för Kulturutveckling. Regionalt uppdrag 2008 Informera om och rekrytera konstnärer och kulturarbetare i regionen och i Sverige för aktivt deltagande i Share music-verksamheten i Västra Götalandsregionen Arrangera kurser och mötesplatser för brukargrupper, deras personal och kulturutövare/ verksamheter Initiera och samverka i byggandet av synlig och tillgänglig infrastruktur mellan brukare, brukarföreträdare och regionala/lokala kulturaktörer i regionen. Utveckla nätverk och samverkan med nationella och internationella aktörer omkring forskning och metodutveckling. Regionalt bidrag 2008: kr

22 Kammarmusikfestival, Stenungsund, Orust, Tjörn Kammarmusikfestivalen i Stenungssund har sedan starten 199(7) utvecklats. Idag arrangeras festivalen av föreningen Musik i Stenungsund i samverkan med kulturkontoren i Stenungsund, Tjörn, Orust samt Musik i Väst. Festivalen har kontinuerligt arbetat med att bredda publiken genom ett utvidgat samarbete med angränsande kommuner samt extra satsningar på barn och unga. Festivalen är idag ett begrepp inom kammarmusikgenren och drar till sig både publik och artister från andra delar av Sverige. Kammarmusikfestivalens övergripande regionala uppdrag är att vara en aktör för kammarmusikens etablering i regionen. kontinuerligt arbeta för att nå en bred publik i samband med festivalen arrangera aktiviteter för unga musikanter på sikt hitta samverkansformer med andra kammarmusikaktörer i regionen som Restad Gård och Aurora i Vänersborg Särskilt för 2008: utveckla lägerverksamheten så att den även omfattar barn och unga från Orust och Tjörns kommuner Regionalt bidrag 2008: kr

23 Bwana club Bwana club är ett nätverk av forskare, pedagoger, konstnärer och musiker. Genom kunskapsproduktion, utbildning, folkbildningsarbete och kulturarrangemang arbetar gruppen för en djupare historisk förståelse av kulturella uttryck och sociala motsättningar. I projekt och verksamheter framställs det mångkulturella på ett nytt sätt i opposition mot samtidens bipolära fixering vid etnicitet, invandrarskap och kulturkrockar. Bwana clubs övergripande regionala uppdrag är att genom teori och kulturproduktion visa på nya kulturella territorier som kan bryta segregering inom kulturfältet. Utveckla de tre verksamhetsbenen: Clandestinofestivalen, synliggöra artister och konstformer som kan utmana rådande framställningar av kulturskillnader Utbildningsverksamhet, genom kurser och föreläsningar ifrågasätta och diskutera vår tids lokala och globala utmaningar inom migrationspolitiken med såväl en bred allmänhet som studenter och andra specialintresserade Internationellt, vara en regional resurs i syfte att presentera global kulturproduktion samt förmedla kulturutbyten Regionalt bidrag 2008: kr

24

25 Kollektiva Medieverkstäderna Medieverkstäderna i Lagerhuset, Göteborg. Kollektiva medieverkstäderna består av Tidskrifts-, Bild-, Video- och Nätverkstan vars olika verksamheter samverkar och förstärker varandra. De gemensamma lokalerna i Lagerhuset vid Järntorget i Göteborg, utgör en mötesplats och är en teknisk/kompetensmässig resurs för författare, debattörer, bildkonstnärer, förläggare, fotografer, filmare, och kulturadministratörer. En tvärkulturell och tvärsektoriell mötesplats Utöver den betydelse som KM har som mötesplats och produktionsmiljö för enskilda konstoch kulturutövare i Göteborg är den också en mötesplats för samtal och idéutveckling mellan olika kultur- och konstområden. Nätverkstan utgör också en mötesplats för bildnings-, utbildnings-, näringslivs-, teknik- och media- och kulturverksamheter. Nätverkstan har genererat andra verksamheter såsom: delregionala Mediaverkstäder i Dalsland, Trollhättan och Skövde, utbildningarna Kulturverkstan och Globalverkstan samt Nätek. Regionalt uppdrag år 2008 et avser Nätverkstan på Lagerhuset i Göteborg och verksamheterna Tidskriftsverkstaden, Digitala Bildverkstan, Webbverkstan samt Digitala Videostudion. Att vara resurscentrum för kulturarbetare och konstnärer vad gäller digital produktionsoch utbildningsmiljö Att vara en mötesplats för samt samordna och etablera kontakter med utövare av olika konstformer och yrkesfunktioner inom kultur- utbildnings- och informationsektorn. Att utveckla och säkerställa fungerande distributionsnät för framställda tidskrifter och verkstädernas övriga produktion. Att utveckla ett internationellt samarbete på kultur- och mediaområdet Att med verksamheternas samlade kompetens bistå de delregionala verkstäderna. Särskilt under 2008 Att tillsammans med andra relevanta aktörer och nätverk, stärka det fria kulturlivet när det gäller kulturföretagande och entreprenörskap i hela regionen. KN beviljar fortsatt särskilda budgetmedel på kr som i sin helhet ska användas till de delregionala medieverkstäderna för att stärka upp verksamheten med fast personal på deltid. Tjänsterna ska samordna, marknadsföra och organisera verksamheten gentemot brukare och potentiella brukare. Kollektiva medieverkstäderna i Lagerhuset, Göteborg ska inom egen ram kontinuerligt stödja och coacha verksamheterna med sin kompetens.

26 Regionalt stöd 2008: kr samt kr till de delregionala verkstäderna. Medlen utbetalas månadsvis

27 Författarcentrum Väst Centrumbildningar Den gemensamma basen för centrumbildningar är att: De organiserar fria kulturutövare De är sin egen uppdragsgivare De företräder sina medlemmars intressen De främjar uppmärksamheten kring och intresset för respektive konstområde De skapar arbetstillfällen och nya arbetsmarknader De har ett betydande inslag av ideellt arbete i styrelser och arbetsgrupper FCV är en ideell förening som har ca 230 medlemmar, alla yrkesverksamma författare. Föreningens målsättning och syfte är att främja och utveckla litteraturens och språkets roll i samhället samt att förmedla kontakter mellan föreningens medlemmar och samhällets institutioner/organisationer och allmänhet. Föreningen ska också vara en utvecklande och bildande mötesplats för medlemmarna själva. Författarcentrums verksamhet i regionen Föreningen har, sedan regionbildningen 1999, själva och i samverkan med andra organisationer/institutioner genomfört flera utåtriktade projekt som syftat till att på olika sätt synliggöra litteraturen och förmedla arbetstillfällen för västsvenska författare. FCV startade under år 2002 att etablera arrangörsnätverk för författarbesök i regionen. Föreningen har även satsat på interna bildningsseminarier för medlemmar och lokala litteraturombud. År 2004 startade FCV ett projektet Forum för poesi och prosa som syftat till att skapa kontinuerliga litterära mötesplatser. De platser som deltagit i projektet är Dalsland, Trollhättan, Skövde, Borås och Göteborg. Regionalt uppdrag för år 2008 Att på olika sätt, själva och i samverkan med andra aktörer, synliggöra västsvenska författare och deras litterära verk i och utanför regionen Att förmedla kontakt mellan sina medlemmar och arrangörer i och utanför regionen. Att vara ett kreativt och informativt forum för föreningens medlemmar. Att prioritera litterära möten för och med barn och unga. Att verka för och stimulera intresset för litteratur i hela regionen.

28 Att i samverkan med regionala och lokala bildnings- och utbildningsverksamheter etablera arrangörsnätverk för litterära mötesplatser över hela regionen Regionalt bidrag 2008: kr

29 Bokdagar på Dal. Bokdagar på Dal är regionens största kontinuerligt återkommande festival för litteratur- och bokintresserade. Festivalen arrangeras i samverkan mellan Dalslands skrivarförening, Dalslands Litteraturförening och Studieförbundet Vuxenskolan Dalsland. Arrangemanget är en mötesplats för etablerade författare, amatörskrivare och bokläsare. Bokdagar på Dal är ett arrangemang som lockar olika åldrar och intresseinriktningar. Arrangörerna har också medvetet sökt samarbeten med olika intressegrupperingar bland unga och friskt blandat litteratur med t ex idrottsevent för att intressera nya målgrupper till arrangemanget Bokdagar på Dals övergripande regionala uppdrag är att fortsatt utveckla en spännande regional mötesplats för professionella författare, amatörskrivare och litteraturintresserade medborgare. Festivalen ska fortsatt eftersträva att nå nya målgrupper genom samverkan med nya och oväntade aktörer Festivalen ska göras tillgänglig för alla och eftersträva att spegla samhällets mångfald, såväl på scenen som i publiken Regionalt bidrag 2008: kr verksamhet med god kvalitet och med regionalt perspektiv. Organisationen ska upprätta en verksamhetsplan och värdera planen i sin verksamhetsberättelse. Organisationen ska i arbetet med det regionala uppdraget beakta Vision Västra Götaland: Det goda livet och från regionen har använts. Resultat och effekter av det regionala uppdraget skall diskuteras.

30 3:e Folkparksdistriktet Distriktet har 24 medlemmar (varav två vilande) i Västra Götalandsregionen. Folkparkernas målsättning är att vara aktiva kulturella mötesplatser. Distriktets övergripande uppdrag är att stödja parkerna genom utbildningar och andra insatser för att stärka lokala aktiviteter samt tillvarata publikens/medborgarens behov. stödja de lokala parkernas arbete genom bland annat utbildning, utvecklingsarbete och kontaktskapande verksamhet påverka parkerna att stärka de lokala parkernas verksamhet för och med barn och unga aktivt arbeta för ökad tillgänglighet i samverkan med Västra bygdegårdsdistriktet, S. Älvsborgs bygdegårdsdistrikt och Skaraborgs bygdegårdsdistrikt, Värmland/dals och Västra Folkets Husregionen och Våra Gårdar, distrikt i Västra Götalandsregionen stärka rollen som arrangör och lokalhållare i samverkan med exempelvis studieförbunden. fördela arrangörsmedel i samverkan med Folketshusorganisationerna enligt KN:s riktlinjer Regionalt bidrag 2008: kr

31 Folkets Hus organisationer (Västra Folkets Husregionen) I Västra Götaland finns cirka 80 stycken Folkets Hus anslutna till något av de två regiondistrikten. Lokalhållarna har både enskilda medlemmar och organisationer. Deras arbete har stor betydelse för att upprätthålla och utveckla allmänt tillgängliga samlingslokaler över hela regionen. Distrikten gör en viktig insats genom att stödja de lokala ägarna genom utbildning, utvecklingsarbete, rådgivning och bevakning av förändringar i villkoren för ägandet. Distrikten är överens om att regionen lägger ett gemensamt uppdrag till de två distrikten som själva sig emellan fördelar arbetsuppgifter och medel. Vissa distriktsaktiviteter kan med fördel genomföras i samverkan med andra organisationer och med olika organ inom Västra Götalandsregionen. Folkets Hus distriktsorganisationers övergripande uppdrag är att ge medlemmarna förutsättningar för att det lokala förenings- och kulturlivet utvecklas. i enlighet med organisationens egna mål verka för att samlingslokalerna utvecklas som viktiga och aktiva mötesplatser stödja lokalägarnas arbete genom utbildning, utvecklingsarbete och kontaktskapande verksamhet stimulera till ökat kulturutbud i samlingslokalerna aktivt arbeta för ökad tillgänglighet påverka medlemmarna att stärka de lokala aktörernas verksamhet för och med barn och unga i samverkan med Folkparkerna i väst, Våra Gårdar, distrikt i Västra Götalandsregionen och Västra bygdegårdsdistriktet, Sjuhärads bygdegårdsdistrikt och Skaraborgs bygdegårdsdistrikt stärka rollen som arrangör och lokalhållare i samverkan med exempelvis studieförbunden Fördela arrangörsmedel i samverkan med Folkparksdistriktet enligt KN:s riktlinjer Särskild skriftlig återrapportering gällande arrangörsstödet skall genomföras. Antalet ansökningar, dess konstområde, producent och eventuell subvention skall redovisas. Spelplats, eventuella samarbetspartners samt publikantal skall även rapporteras. Regionalt bidrag 2008: kr, därutöver kronor att fördela i arrangörssubvention

32 Bygdegårdarna (Västra bygdegårdsdistriktet, Sjuhärads bygdegårdsdistrikt, Skaraborgs bygdegårdsdistrikt) Inom Västra Götaland finns ca 210 bygdegårdar. Dessa är anslutna till tre distriktsorganisationer: Västra bygdegårdsdistriktet, Sjuhärads Bygdegårdsdistrikt samt Skaraborgs bygdegårdsdistrikt. Bygdegårdarna finns i första hand på landsbygd och i glesbygd. Lokalhållarna har både enskilda medlemmar och organisationer. Deras arbete har stor betydelse för att upprätthålla och utveckla allmänt tillgängliga samlingslokaler över hela regionen. Distrikten gör en viktig insats genom att stödja de lokala ägarna genom utbildning, utvecklingsarbete, rådgivning och bevakning av förändringar i villkoren för ägandet. Distrikten är överens om att regionen lägger ett gemensamt uppdrag till de tre distrikten som själva sig emellan fördelar arbetsuppgifter och medel. Vissa distriktsaktiviteter kan med fördel genomföras i samverkan med andra organisationer och med olika organ inom Västra Götalandsregionen. Distriktens övergripande uppdrag är att genom olika insatser stödja de lokala bygdegårdarnas arbete med att skapa aktiva mötesplatser för den regionala och lokala kulturen och därmed bidra en demokratisk samhällsutveckling. i enlighet med organisationens egna mål verka för att samlingslokalerna utvecklas som viktiga och aktiva mötesplatser stödja lokalägarnas arbete genom utbildning, utvecklingsarbete och kontaktskapande verksamhet stimulera till ökat kulturutbud på landsbygd och i mindre orter påverka medlemmarna att stärka de lokala aktörernas verksamhet för och med barn och unga aktivt arbeta för ökad tillgänglighet i samverkan med Folkparkernas 3:e distrikt, Värmland/dals och Västra folkets Husregionen och Våra Gårdar, distrikt i Västra Götalandsregionen stärka rollen som arrangör och lokalhållare i samverkan och med exempelvis studieförbunden. fördela arrangörsmedel enligt KN:s riktlinjer Särskild skriftlig återrapportering gällande arrangörsstödet skall genomföras. Antalet ansökningar, dess konstområde, producent och eventuell subvention skall redovisas. Spelplats, eventuella samarbetspartners samt publikantal skall även rapporteras. Regionalt bidrag 2008: kr, därutöver kronor att fördela i arrangörsstöd

33

34 Våra Gårdar Nykterhetsrörelsen äger ett 80-tal lokaler. Att äga och driva samlingslokaler är ett led i arbetet med att bevara och utveckla alkoholfria miljöer. Bland lokalerna kan nämnas två folkhögskolor, Helliden och Wendelsberg samt biografer i Bengtsfors och Vara. Lokaler finns i såväl städer som samhällen och glesbygd. Lokalhållarna har både enskilda medlemmar och organisationer. Deras arbete har stor betydelse för att upprätthålla och utveckla allmänt tillgängliga samlingslokaler över hela regionen. Ett 60-tal lokaler i regionen är medlemmar i Våra Gårdar, riksföreningen för nykterhetsrörelsens allmänna samlingslokaler. Våra Gårdar har en distriktsorganisation i Västra Götalandsregionen. Distriktet gör en viktig insats genom att stödja de lokala ägarna genom utbildning, utvecklingsarbete, rådgivning och bevakning av förändringar i villkoren för ägandet. Vissa distriktsaktiviteter kan med fördel genomföras i samverkan med andra organisationer och med olika organ inom Västra Götalandsregionen. Distriktets övergripande uppdrag är att genom olika insatser stödja de lokala medlemmarnas arbete med att skapa mötesplatser för den regionala och lokala kulturen och därmed bidra till en demokratisk samhällsutveckling. i enlighet med organisationens egna mål verka för att samlingslokalerna utvecklas som viktiga och aktiva mötesplatser stödja lokalägarnas arbete utbildning, utvecklingsarbete och kontaktskapande verksamhet stimulera till ökat kulturutbud i samlingslokalerna påverka medlemmarna att stärka de lokala aktörernas verksamhet för och med barn och unga aktivt arbeta för ökad tillgänglighet i samverkan med Västra bygdegårdsdistriktet, Sjuhärads bygdegårdsdistrikt och Skaraborgs bygdegårdsdistrikt, Folkparkernas 3:e distrikt och Värmland/dals och Västra Folkets Husregionen stärka rollen som arrangör och lokalhållare i samverkan med exempelvis studieförbunden fördela arrangörsmedel enligt KN:s riktlinjer Särskild skriftlig återrapportering gällande arrangörsstödet skall genomföras. Antalet ansökningar, dess konstområde, producent och eventuell subvention skall redovisas. Spelplats, eventuella samarbetspartners samt publikantal skall även rapporteras. Regionalt bidrag 2008: kr, därutöver kronor att fördela i arrangörssubvention

35 Internationella folkhögskolan Internationella folkhögskolan har funnits i över 30 år och är en ideell förening med såväl enskilda medlemmar som organisationer bl.a. ABF och olika fackliga förbund. De långsiktiga målen med föreningens verksamhet är att medverka till att människor får in ett internationellt perspektiv i sitt vardagsliv, bedriva upplysnings- och informationsverksamhet i internationella frågor, arrangera utbildningsverksamhet i syfte att öka förståelsen för andra människors kulturer och religioner samt driva utvecklingsbistånd. Internationella folkhögskolan deltar i olika internationella biståndsprojekt. De bedriver ett internationellt informationsarbete samt arrangerar kurs- och föredragsverksamhet med internationell koppling. Viss kursverksamhet genomförs i samarbete med FiA (Folkhögskolan i Angered). Internationella folkhögskolans övergripande uppdrag är att med sina kontakter och kunskaper kring internationellt biståndsarbete vara en resurs för regionens övriga organisationsliv i enlighet med organisationens mål verka för ökad kunskap kring internationella frågor utveckla samarbetet med olika organisationen som bedriver ett internationellt utvecklingsarbete Regionalt bidrag 2008: kr

36

37

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5 REGIONAL KULTURPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 Om illustratören Emma Rendel Det är Emma Rendel som har gjort illustrationerna i den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2015-2017. Hon är en serieskapare,

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND

REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND FÖRSLAG 2010-11-03 REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND Detta förslag har godkänts av Kultur- och fritidsnämnden 2010-11-01 och överlämnas härmed till Kommunstyrelsen för behandling inför antagande

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-06-02 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

Västra Götalands kulturplan 2013 2015

Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Kulturplanens form 4 3. Dialoger och nätverk 5 3.1 Arbetet med Kulturplanen 6 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 6 4.1 EU 2020,

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv

Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv De regionala kulturaktörerna Kulturenheten September 2011 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Metod... 3 1.3 Regionala kulturaktörer... 4 2 Musik... 7 2.1

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE INOM KULTURRÅDETS VERKSAMHETSOMRÅDE

ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE INOM KULTURRÅDETS VERKSAMHETSOMRÅDE ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE INOM KULTURRÅDETS VERKSAMHETSOMRÅDE 3 INNEHÅLL Förord 1 Sammanfattning 7 2 Kulturpolitikens betydelse för entreprenörskap inom kulturområdet 8 3 Entreprenörskap och företagande

Läs mer

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012 Kulturnämnden Ola Jacobson Verksamhetsstrateg och internationell sekreterare 040-675 37 35 ola.jacobson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-10-14 Dnr 1001255 1 (5) Regional kulturplan 2011 2012 Ordförandens

Läs mer

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Innehåll Inledning 2 Sjuhärads Profil 3 Strategi 4 Plan för kulturutveckling 6 Generella perspektiv 6 Långsiktiga mål 8 Kortsiktiga mål

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting För mer information Division Kultur och Utbildning Landstingshuset Robertviksgatan 7 tfn: 0920-28 40 00 www.nll.se/kultur Kulturplan för Norrbotten

Läs mer

Kulturplan 2011 2013. Norrbotten. Norrbottens Läns Landsting

Kulturplan 2011 2013. Norrbotten. Norrbottens Läns Landsting Kulturplan 2011 2013 Norrbotten Norrbottens Läns Landsting För mer information Division Kultur och Utbildning Landstingshuset Robertsviksgatan 8 tfn: 0920-28 40 00 www.nll.se/kultur 2 kulturplan för norrbotten

Läs mer

Revidering och komplettering av Östergötlands kulturplan inför 2015. Bilaga till Östergötlands kulturplan 2012-2014. (Förlängd till och med 2015)

Revidering och komplettering av Östergötlands kulturplan inför 2015. Bilaga till Östergötlands kulturplan 2012-2014. (Förlängd till och med 2015) Revidering och komplettering av Östergötlands kulturplan inför 2015 Bilaga till Östergötlands kulturplan 2012-2014. (Förlängd till och med 2015) Regionförbundet Östsam 2014 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Kulturplan Sörml and 2012-2014

Kulturplan Sörml and 2012-2014 Kulturplan Sörml and 2012-2014 Layout: Catarina Turén, Sörmlands Museum Publiceringsdatum: 2011-11-11 Innehållsansvarig: Mikael Palo, Kultur & Utbildning, Landstinget Sörmland Omslagsbild: Dansprojekt

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Kultur är den fria människans sätt att uttrycka sig. Kultur är viktigt uttrycksmässigt. Man skapar någonting av det man tänker och så slänger

Läs mer

FOLKETS HUS OCH PARKER MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS VERKSAMHETSPLAN

FOLKETS HUS OCH PARKER MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS VERKSAMHETSPLAN FOLKETS HUS OCH PARKER 2010 2011 2012 MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS VERKSAMHETSPLAN s 1 Innehåll Förord Folkets Hus och Parker - en presentation Möjligheternas mötesplats Tre framgångsfaktorer Prioriterade

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN FÖR KRONOBERGS LÄN 2012-2014 KVALITATIV UPPFÖLJNING AV FÖRDELADE STATSBIDRAG INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN

REGIONAL KULTURPLAN FÖR KRONOBERGS LÄN 2012-2014 KVALITATIV UPPFÖLJNING AV FÖRDELADE STATSBIDRAG INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN 1 REGIONAL KULTURPLAN FÖR KRONOBERGS LÄN 2012-2014 KVALITATIV UPPFÖLJNING AV FÖRDELADE STATSBIDRAG INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg har följt upp Regional

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN

KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN BLEKINGE Nya samverkansformer Blekinge är en liten region med korta avstånd och goda möjligheter att skapa samverkan mellan aktörer från hela regionen. Genom

Läs mer

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplanens syfte Kulturplanen syftar till att ge en strukturerad och samlad bild av vilken inriktning arbetet ska ha inom kulturområdet de närmaste åren. Utgångspunkten

Läs mer

FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR. Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor

FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR. Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor Drar vi nytta av varandra på bästa sätt? KÄRA VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Läs mer

FÖRSLAG. 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014. Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

FÖRSLAG. 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014. Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2011-10-04 KN-KUS11-271 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014 Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

REDOVISNING AV KULTURRÅDETS ARBETE 2014 SOM STRATEGISK MYNDIGHET FÖR ÖKAD ÖPPENHET OCH MÅNGFALD AVSEENDE HBT-FRÅGOR

REDOVISNING AV KULTURRÅDETS ARBETE 2014 SOM STRATEGISK MYNDIGHET FÖR ÖKAD ÖPPENHET OCH MÅNGFALD AVSEENDE HBT-FRÅGOR REDOVISNING AV KULTURRÅDETS ARBETE 2014 SOM STRATEGISK MYNDIGHET FÖR ÖKAD ÖPPENHET OCH MÅNGFALD AVSEENDE HBT-FRÅGOR INNEHÅLL SAMMANFATTNING...4 INLEDNING...6 Strategi för lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 antogs av landstingets kulturnämnd den 25 april och av landstingsfullmäktige

Läs mer

Ett branschgemensamt samarbetsprojekt för kompetensutveckling inom scen, ton, film och TV

Ett branschgemensamt samarbetsprojekt för kompetensutveckling inom scen, ton, film och TV Ett branschgemensamt samarbetsprojekt för kompetensutveckling inom scen, ton, film och TV 1 Förord Kompetensutvecklingsfrågorna för de yrkesverksamma inom scen, ton, film och TV var temat för ett seminarium

Läs mer

MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för 2012. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1

MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för 2012. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1 MCV Musikcentrum Väst Verksamhetsberättelse för 2012 MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1 Inledning Utifrån sett borde 2012 ha varit ett magert år med sämre ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

KULTURPOLITISK STRATEGI FÖR LUNDS KOMMUN

KULTURPOLITISK STRATEGI FÖR LUNDS KOMMUN KULTURPOLITISK STRATEGI FÖR LUNDS KOMMUN Handlingsplan 2010-2013 Beslutad i kommunstyrelsen 2010-02-03 2 Bakgrund I februari 2008 antog kommunfullmäktige en kulturpolitisk strategi för Lunds kommun. Samtidigt

Läs mer

Konstnärsnämnden. ISBN 978-91-978001-2-9 Ansvarig utgivare: Ingrid Elam

Konstnärsnämnden. ISBN 978-91-978001-2-9 Ansvarig utgivare: Ingrid Elam Konstnärsnämnden ISBN 978-91-978001-2-9 Ansvarig utgivare: Ingrid Elam Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm Tel: 08-50 65 50 00 Fax: 08-50 65 50 90 E-post: info@konstnarsnamnden.se Hemsida:

Läs mer

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström I anslutning

Läs mer