Uppdrag Regionalt bidrag 2008:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrag 2008. Regionalt bidrag 2008:"

Transkript

1 Danscentrum Väst Centrumbildningar Den gemensamma basen för centrumbildningar på scenkonstområdet är: Att organisera fria kulturutövare Att företräda sina medlemmars intressen Att främja uppmärksamheten kring och intresset för respektive konstområde Att skapa arbetstillfällen och nya arbetsmarknader Danscentrum Väst Danscentrum Väst är en ideell intresseorganisation för den utominstitutionella danskonsten. DCV organiserar ett hundratal medlemmar samt ett antal stödmedlemmar. DCV tillhandahåller lokaler och pedagoger för de frilansande dansarnas träning. Som företrädare för sina medlemmar innebär detta att synliggöra konstområdet. Det övergripande regionala uppdraget är att representera och stödja sina västsvenska medlemmar och vara en aktiv part i regional kultursamverkan Utveckla den lokala, regionala och nationella arbetsmarknaden för dansare och fria grupper. Bidra till en vidareutveckling av medlemmarnas yrkeskunskaper. Utveckla samverkansformer med andra centrumbildningar, danskompanier och Västra Götalandsregionens kulturinstitutioner. Samarbeta med organisationer som arbetar med arrangörs- och tillgänglighetsfrågor. Organisera daglig träning för professionella dansare i Västsverige Särskilt för 2008 Att genomföra den västsvenska dansplattformen Trampolin 2008 i samverkan med enheten för kulturutveckling. Tillsammans med övriga centrumbildningar utreda vilka administrativa funktioner som gemensamt kan utvecklas Regionalt bidrag 2008:

2 Dalslands spelmansförbund Förbundet har ca 55 medlemmar. De anordnar årligen spelträffar samt bedriver ungdomsverksamhet och ett aktivt forsknings- och insamlingsarbete av låtar och visor från Dalsland. Förbundet samarbetar med och stöder arrangörer av spelträffar och spelmansstämmor i landskapet. De bildar tillsammans med spelmansförbunden i Bohuslän och Västergötland den näst största sammanslutningen av spelmän i Sverige efter Dalarna. Det övergripande regionala uppdraget är att: väcka och upprätthålla intresset för folkmusik, särskilt den dalsländska. bidra till att säkra det folkliga musikarvet, genom identifiering och dokumentation ta tillvara medlemmarnas behov av vidareutveckling/uppdatering av sina kunskaper aktivt arbeta för att skapa arbetstillfällen för folkmusiker och grupper föra ut musiken i regionen samverka med andra spelmansförbund samarbeta med andra organisationer, som arbetar med arrangörs- och tillgänglighetsfrågor verka för ett ökat folkmusikintresse i hela regionen prioritera möten med den unga generationen Regionalt bidrag 2008: kr

3 Bohusläns spelmansförbund Förbundet bildades i början av 30-talet och har ca 250 medlemmar. Spelmansförbundet anordnar årligen spelträffar samt bedriver ungdomsverksamhet och ett aktivt forsknings- och insamlingsarbete av låtar och visor från Bohuslän. De sammanställer och ger ut nothäften och inspelningar med dessa. Förbundet samarbetar med och stöder arrangörer av spelträffar och spelmansstämmor i landskapet. I Bohuslän finns ett tjugotal aktiva spelmanslag. Förbundet bildar tillsammans med spelmansförbunden i Dalsland och Västergötland den näst största sammanslutningen av spelmän i Sverige efter Dalarna. Det övergripande regionala uppdraget är att väcka och upprätthålla intresset för folkmusik, särskilt den bohuslänska bidra till att säkra det folkliga musikarvet, genom identifiering och dokumentation ta tillvara medlemmarnas behov av vidareutveckling/uppdatering av sina kunskaper aktivt arbeta för att skapa arbetstillfällen för folkmusiker och grupper föra ut musiken i regionen samverka med andra spelmansförbund samarbeta med andra organisationer, som arbetar med arrangörs- och tillgänglighetsfrågor verka för ett ökat folkmusikintresse i hela regionen prioritera möten med den unga generationen Regionalt bidrag 2008: kr

4 Västergötlands spelmansförbund Spelmansförbundet har c:a 500 medlemmar, och är därmed det största spelmansförbundet i Västra Götaland. Förbundet arbetar med en bred ungdomsverksamhet, tex Låtar på Västgötska, låtkurs för ungdomar mellan år. De bedriver ett forsknings- och insamlingsarbete av låtar från 1700talet och framåt, ger ut nothäften och inspelningar med dessa. Spelmansförbundet arbetar med olika stimulansprojekt bl a "Etnostafetten" som gör nedslag i olika kommuner eller pröva på kurser för mer orutinerade spelmän. Förbundet bildar tillsammans med Dalslands- och Västergötlands spelmansförbund den näst största spelmanssammanslutningen i Sverige efter Dalarna. Det övergripande regionala uppdraget är att väcka och upprätthålla intresset för folkmusik, särskilt den västgötska att bidra till att säkra det folkliga musikarvet, genom identifiering och dokumentation ta tillvara medlemmarnas behov av vidareutbildning/uppdatering av sina yrkeskunskaper aktivt arbeta för att skapa arbetstillfällen för musiker och grupper föra ut musiken i regionen hitta samverkansformer med andra spelmansförbund samarbeta med andra organisationer som arbetar med arrangörs- och tillgänglighetsfrågor verka för ett ökat folkmusikintresse i hela regionen prioritera möten med den unga generationen Regionalt bidrag 2008: kr

5 Riksteatern Västra Götaland Riksteatern Västra Götaland är en fristående del av folkrörelsen Riksteatern och finansieras av Västra Götalandsregionen och Riksteatern nationellt. RVG är en del av Riksteaterns främjande sida och verkar fristående från Riksteaterns producerande verksamhet. Föreningens uppgift är att bygga upp och stödja ett arrangörsnätverk inom scenkonst för alla åldrar. RVG är en regional resurs som medverkar till att främja, säkerställa och förbättra tillgängligheten till kulturupplevelser i Västra Götaland med inriktning på teater. Föreningen har kunskap och lång erfarenhet av regionalt uppsökande arbete, turnéläggning och nätverksarbete. RVG är en resurs för regionens kulturliv med sitt omfattande kontaktnät. RVG är en erkänd samverkanspartner i utvecklingen av publik- och arrangörsfrågor. Riksteatern Västra Götalands övergripande mål är att arbeta med arrangörsutveckling och genom detta säkerställa möjligheten för alla invånare i Västra Götalandsregionen att ta del av scenkonst på sin hemort. stötta och utveckla fler arrangörer i Västra Götaland. arbeta teaterfrämjande i Västra Götaland. samverka med övriga konsulenter och kulturproducenter gällande gemensamma utbudsinformationer, mötesplatser och projekt. aktivt uppmuntra stödja utvecklingen av tillgänglighet till upplevelser av scenkost. Detta avser såväl handikappade som andra utsatta grupper. utveckla och fördela amatörteaterstödet gällande Särskilt för 2008 I samverkan med Riksteatern nationellt utveckla nya former i verksamheten. Fokus områden är mångkultur, internationellt arbete och barn & ungdom. Utarbeta en samverkansplan tillsammans med regionens nya förvaltning inom främjandet för kultur i hela Västra Götaland. I särskild rapport redovisa amatörteaterstödets användande under hösten Regionalt bidrag 2008 Amatörteaterstöd 2008:

6 Skådebanan Västra Götaland Skådebanan Västra Götaland Skådebanan en regional resurs i Västra Götaland, har i uppdrag att utveckla gränssnittet mellan kultursektorn och arbetsplatsen. De skall tillhandahålla professionell rådgivning till arbetslivet kring hur konst och kultur kan vara en resurs för verksamhetsutveckling. Metoderna skall vara långsiktiga och ge stabila strukturer. Det uppnås genom ett omfattande uppsökande arbete ute på olika arbetsplatser. Där engageras företagens ledning genom avtal och kulturombud utses. Dessa ombud fortbildas kontinuerligt av regionens kulturliv och blir på så sätt en resurs för kulturens förankring i arbetslivet. Arbetet, som är konstområdesövergripande, innefattar även utveckling av nya verktyg och metoder som på sikt kan ge ett konkurrenskraftigare arbetsliv där den konstnärliga kompetensen tas tillvara. Syftet med arbetet är att utveckla näringslivets kreativitet samt att medverka till ett förbättrat hälso- och arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna. Verksamhetens arbete innebär att kulturens värde implementeras i andra politikområden än den rent kulturpolitiska. verka för att nya kulturarenor skapas inom närings- och arbetslivet föra kontinuerliga dialoger med arbetslivets parter, regionens institutioner och det fria kulturlivet utöka antalet samarbeten med näringslivet i syfte att stärka en verksamhetsutveckling årligen genomföra minst åtta airisprojekt samverka med Föreningen Kultur och Näringsliv i Västra Götaland kring utveckling av nya samarbetsmetoder mellan kultursektorn och närings- och arbetslivet tillsammans med andra aktörer årligen presentera verktyg och metoder i en regional idébank, samt presentera dessa i seminarie- och konferenssammanhang genom konstnärlig närvaro utveckla den kreativa logiken på arbetsplatsen Särskilt för 2008: tillsammans med Kultur och Näringsliv utarbeta en gemensam samverkansplan

7 i samarbete med Kultur och näringsliv etablera kontakter med regioner från Storbritannien inom kulturområdet och kulturintresserade företag från Västra Götaland Regionalt bidrag 2008: kr ur posten kulturpolitiskt motiverat uppdrag, kr ur posten Kultur och näringsliv Regionutvecklingsnämnden: kr

8 Teater Centrum Västra Regionen Centrumbildningar Den gemensamma basen för centrumbildningar på scenkonstområdet är: Att organisera fria kulturutövare Att företräda sina medlemmars intressen Att främja uppmärksamheten kring och intresset för respektive konstområde Att skapa arbetstillfällen och nya arbetsmarknader Teater Centrum Västra Regionen Företräder professionella fria teatergrupper i regionen. Riksorganisationen Teatercentrum tillämpar gruppmedlemskap. De grupper som är verksamma i Västra Götaland utgör Teatercentrum Västra Regionen. Det övergripande målet för verksamheten är att synliggöra medlemmarna utåt samt att genom olika insatser stärka dem yrkesmässigt Utveckla den lokala, regionala och nationella arbetsmarknaden för fria grupper. Bidra till en vidareutveckling av medlemmarnas yrkeskunskaper. Samarbeta med organisationer som arbetar med arrangörs- och tillgänglighetsfrågor. Och vara gruppernas företrädare i olika debatter och möten Utveckla samverkansformer med andra centrumbildningar, riksteatern, arrangörsföreningar och regionens kulturinstitutioner. Samarbeta med andra organisationer som arbetar med arrangörs- och tillgänglighetsfrågor Prioritera möten med den unga generationen Verka för ett ökat intresse för teater i hela regionen. Särskilt för 2008 Tillsammans med övriga centrumbildningar utreda vilka administrativa funktioner som gemensamt kan utvecklas Förverkliga intentionerna av den egna samverkansplanen Regionalt bidrag 2008:

9 MusikCentrum Väst Centrumbildningar Den gemensamma basen för centrumbildningar på scenkonstområdet är att: De organiserar fria kulturutövare, enskilda och grupper De är sina egna uppdragsgivare De företräder sina medlemmars intressen De främjar uppmärksamheten kring och intresset för respektive konstområde De skapar arbetstillfällen och nya arbetsmarknader De har ett betydande inslag av ideellt arbete i styrelser och arbetsgrupper MusikCentrum Väst, MCV, företräder regionens fritt verksamma musiker, både föreningens medlemmar och andra frilansmusiker. Det betyder att de är frilansmusikernas representant i regionen. verka för ett ökat musikintresse i hela regionen aktivt arbeta för att skapa arbetstillfällen för musiker och grupper (bidra till att täcka medlemmarnas behov av vidareutbildning/uppdatering av sina yrkeskunskaper) föra ut musikens olika genrer i regionen företräda frilansmusikerna i olika debatter och sammankomster samverka med andra musikorganisationer hitta samverkansformer med andra centrumbildningar samarbeta med organisationer som arbetar med arrangörs- och tillgänglighetsfrågor förmedla kontakt mellan medlemmarna och uppdragsgivarna i regionen och övriga landet planera samverkansprojekt med regionala institutioner Särskilt för 2008 tillsammans med övriga centrumbildningar se över vilka administrativa funktioner som gemensamt kan utvecklas Regionalt bidrag 2008: kr

10 Kultur Ungdom K:s medlemmar består i dag av 52 musik- och kulturföreningar plus ett stort antal enskilda medlemmar, vilka finns i 31 av regionens kommuner. UKM-verksamhet bedrivs årligen i kommuner. Totalt har K ca personer som enskilt eller genom sin förening är medlem i K men möter många fler genom alla de utåtriktade arrangemang som föreningen arrangerar eller deltar i. Föreningen har en bred verksamhet och genomför varje år en mängd projekt, festivaler och turnéer för unga kulturintresserade. K har också stor kompetens vad gäller scenteknik och förfogar över mycket bra transportabla ljud- och ljusutrustningar, ett stöd som flitigt anlitas och efterfrågas av unga arrangörer i hela regionen. Regionalt uppdrag för Kultur Ungdom år 2008 Att stödja och stimulera ungas egna konst- och kulturskapande/ arrangemang. Att arrangera, själv eller i samverkan, festivaler och utbildningskonvent för/med medlemmar och andra ungdomsgrupper. Att föra dialog med och stödja regionens kommuner i deras ambitioner att skapa intressanta mötesplatser för unga kulturskapare. Att aktivt samverka och vara en länk mellan regionens unga och utbildningsfolkbildnings- och föreningsliv, lokala och regionala kulturaktörer/verksamheter Att utveckla regionala, nationella och internationella nätverk, kontakter och utbyten mellan unga kulturskapare. Att på Kulturnämndens delegation handlägga ett särskilt projektstöd, K-pengen, för unga kulturskapare och kulturarrangörers egna projekt och egna organisering. Återredovisning sker genom årlig rapport till kultursekretariat och Kulturnämnd. Särskilt under 2008 Att fortsatt utveckla bra samverkansformer med övriga länsmusikaktörer i regionen Regionalt bidrag 2008: kr

11

12 Ny Musik i Borås Föreningen Ny musik startade för 29 år sedan och har haft regelbunden verksamhet sedan mitten av 70-talet. Föreningen har ett stort internationellt kontaktnät av musiker, skribenter och tonsättare, vilket tydligt avspeglar sig i programverksamheten. Ny Musik:s särskilda profil är att genomföra personliga Tonsättarporträtt där en tonsättare närmare presenteras för publiken. Ny Musik:s regionala uppdrag är att genom sin verksamhet vara ett regionalt centra för vår nutida konstmusik. uruppföra verk av regionala eller nationella tonsättare genom årliga tonsättarporträtt fördjupa kunskapen hos publiken engagera fria musiker i konsertverksamheten samverka med andra aktörer på nutida musikområdet Regionalt bidrag 2008: kr

13 Kulturföreningen Bunkern Kulturföreningen Bunkern är ett betydelsefullt västsvenskt centrum för ny samtida musik, inte minst den improviserade. Föreningen förvaltar 1000 kvm i Göteborg. Dessa kvadratmetrar fördelas på administrationslokal, sammanträdesrum, repetitionslokaler samt en inspelningsstudio för c:a 140 musiker. Inom husets väggar huserar även flera föreningar inom musikområdet, nämnas kan Levande Musik och GAC, Göteborgs Artist Center. Bunkern är en viktig mötesplats för musikbranschen och fungerar som en arbetsplats/verkstad för medlemmarna. Inom Kulturföreningens väggar har förutsättningar skapats för intressanta festivaler och projekt, t.ex. GAS-festivalen eller utbildningen konst och management en utbildning som numer genomförs i samarbete med Musikhögskolan. Kulturföreningens övergripande regionala uppdrag är att skapa goda grundförutsättningar för regionens frilansande musiker. aktivt främja kontakten mellan musiker i olika åldrar, ifrån olika genrer och med olika grad av etablering tillhandahålla och förvalta övnings- repetitions- och möteslokaler för medlemmarna Regionalt bidrag 2008: kr

14 Sveriges Körförbund region väst Bakgrund Folkrörelsen körsång är betydelsefull utifrån regionens uttalade förhoppning om aktiva medborgare. I vision Västra Götaland Det goda livet lyfts kulturen och en god hälsa fram som betydelsefulla fokusområden för ett för ett hållbart samhälle. Körsången är en aktör inom dessa områden. Alla i regionen verksamma körförbund kan mot denna bakgrund erhålla ett regionalt stöd för verksamheten. Förutsättning för stöd är att man i sin verksamhet fullgör flera av uppdragets delar samt aktivt arbetar med att utveckla övriga. Region Väst är en regional körsammanslutning i riksförbundet Sveriges körförbund och har som sådan i uppdrag att inom sig samla övriga regionala körförbund som inte är medlemmar i någon annan nationell körorganisation. Inom förbundet finns idag ingen särskild barnverksamhet då flera tidigare anslutna barn- och ungdomskörer är organiserade inom Riksförbundet Ungikör. Förbundet bistår allmänt de lokala körerna, bevakar medlemskörernas intresse i övergripande frågor och håller kontakt med myndigheter och studieorganisationer. Förbundet anordnar flera kurser och fortbildningar och en hemsida är under utbyggnad. I regionen verksamt körförbund skall inom ramen för det regionala uppdraget anordna Utbildningar, t.ex. av korister, dirigenter, administratörer Barn- och ungdomsverksamheter, t.ex. lägerverksamhet Engagemang av professionella musiker och/eller solister Aktiva rekryterings- och marknadsföringsprojekt Nya samverkansformer för att utöka antalet konserttillfällen Särskilt för 2008: Tillsammans med övriga regionala körförbund, anslutna till Sveriges Körförbund, undersöka möjligheten att bilda en regional paraplyorganisation. Regionalt bidrag 2008: kronor

15

16 Sjuhäradsbygdens kyrkosångsförbund Bakgrund Folkrörelsen körsång är betydelsefull utifrån regionens uttalade förhoppning om aktiva medborgare. I vision Västra Götaland Det goda livet lyfts kulturen och en god hälsa fram som betydelsefulla fokusområden för ett för ett hållbart samhälle. Körsången är en aktör inom dessa områden. Alla i regionen verksamma körförbund kan mot denna bakgrund erhålla ett regionalt stöd för verksamheten. Förutsättning för stöd är att man i sin verksamhet fullgör flera av uppdragets delar samt aktivt arbetar med att utveckla övriga. Sjuhäradsbygdens kyrkosångsförbund har en bred verksamhet som innefattar aktiviteter såväl för barn och unga som för vuxna. Olika projekt genomförs för att till förbundet knyta nya unga körsångare. Förbundet bistår allmänt de lokala körer som är anslutna, organiserar utbildningar, studieresor, körläger m.m. I regionen verksamt körförbund skall inom ramen för det regionala uppdraget anordna Utbildningar, t.ex. av korister, dirigenter, administratörer Barn- och ungdomsverksamheter, t.ex. lägerverksamhet Engagemang av professionella musiker och/eller solister Aktiva rekryterings- och marknadsföringsprojekt Nya samverkansformer för att utöka antalet konserttillfällen Regionalt bidrag 2008: kronor

17 Göteborgs stifts norra kyrkosångsförbund Bakgrund Folkrörelsen körsång är betydelsefull utifrån regionens uttalade förhoppning om aktiva medborgare. I vision Västra Götaland Det goda livet lyfts kulturen och en god hälsa fram som betydelsefulla fokusområden för ett för ett hållbart samhälle. Körsången är en aktör inom dessa områden. Alla i regionen verksamma körförbund kan mot denna bakgrund erhålla ett regionalt stöd för verksamheten. Förutsättning för stöd är att man i sin verksamhet fullgör flera av uppdragets delar samt aktivt arbetar med att utveckla övriga. Göteborgs stifts norra kyrkosångsförbund bedriver en bred och mångfacetterad verksamhet för barn, unga och vuxna. Förbundet bistår allmänt de lokala körer som är anslutna, organiserar utbildningar, studieresor, körläger m.m. Planerar att 2005 för första gången genomföra en gemensam kördag tillsammans med andra kyrkosångsförbund. I regionen verksamt körförbund skall inom ramen för det regionala uppdraget anordna Utbildningar, t.ex. av korister, dirigenter, administratörer Barn- och ungdomsverksamheter, t.ex. lägerverksamhet Engagemang av professionella musiker och/eller solister Aktiva rekryterings- och marknadsföringsprojekt Nya samverkansformer för att utöka antalet konserttillfällen Regionalt bidrag 2008: kronor

18 Skara stifts kyrkosångsförbund Bakgrund Folkrörelsen körsång är betydelsefull utifrån regionens uttalade förhoppning om aktiva medborgare. I vision Västra Götaland Det goda livet lyfts kulturen och en god hälsa fram som betydelsefulla fokusområden för ett för ett hållbart samhälle. Körsången är en aktör inom dessa områden. Alla i regionen verksamma körförbund kan mot denna bakgrund erhålla ett regionalt stöd för verksamheten. Förutsättning för stöd är att man i sin verksamhet fullgör flera av uppdragets delar samt aktivt arbetar med att utveckla övriga. Förbundet bistår allmänt de lokala körer som är anslutna, organiserar utbildningar, studieresor, körläger m.m. Förbundets utbildning i samarbete med Ljungskile Folkhögskola och den återigen planerade Gospelhelgen är ur regional synpunkt intressanta. I regionen verksamt körförbund skall inom ramen för det regionala uppdraget anordna Utbildningar, t.ex. av korister, dirigenter, administratörer Barn- och ungdomsverksamheter, t.ex. lägerverksamhet Engagemang av professionella musiker och/eller solister Aktiva rekryterings- och marknadsföringsprojekt Nya samverkansformer för att utöka antalet konserttillfällen Regionalt bidrag 2008: kronor

19 Västergötlands Sångarförbund Bakgrund Folkrörelsen körsång är betydelsefull utifrån regionens uttalade förhoppning om aktiva medborgare. I vision Västra Götaland Det goda livet lyfts kulturen och en god hälsa fram som betydelsefulla fokusområden för ett för ett hållbart samhälle. Körsången är en aktör inom dessa områden. Alla i regionen verksamma körförbund kan mot denna bakgrund erhålla ett regionalt stöd för verksamheten. Förutsättning för stöd är att man i sin verksamhet fullgör flera av uppdragets delar samt aktivt arbetar med att utveckla övriga. Västergötlands Sångarförbund bistår allmänt de lokala körer som är anslutna samt organiserar vissa utbildningar. I regionen verksamt körförbund skall inom ramen för det regionala uppdraget anordna Utbildningar, t.ex. av korister, dirigenter, administratörer Barn- och ungdomsverksamheter, t.ex. lägerverksamhet Engagemang av professionella musiker och/eller solister Aktiva rekryterings- och marknadsföringsprojekt Nya samverkansformer för att utöka antalet konserttillfällen Särskilt för 2008: Tillsammans med övriga regionala körförbund undersöka möjligheten att bilda en regional paraplyorganisation. Regionalt bidrag 2008: kronor

20 Atalante Scenen Atalante är en unik plattform för fri kultur i regionen. Dansen står i centrum, men Atalante är också ett viktigt forum för film, teater, musik, samtidskonst och debatt. Speciella kännetecken är satsningar på nya artister, arbete över konstområdesgränserna, många samarbeten och nätverk samt ett tillåtande klimat som bottnar i stor erfarenhet av konstnärliga processer. Atalantes profil präglas också av blandningen av egna uppsättningar, rena gästspel och "temaserier" som produceras av arrangörer från Atalantes nätverk i samråd med scenens ledning, t.ex. Hörbar, Video Lick, Dansbandet m.fl. Atalantes övergripande regionala uppdrag är att vara en regional mötesplats för fri kultur. fungera som en gränsöverskridande mötesplats för regionens fria yrkesverksamma konstnärer stödja dessa fria artister/konstnärer i arbetet föra ut Atalantes verksamhet till olika institutioner/platser i regionen utveckla samarbeten/utbyten med intresserade parter/institutioner i regionen, tex föreställningsverksamhet genomföra en årlig festival, Manifest, där Atalante blir en scen för regionens fria kulturliv Regionalt bidrag 2008: kr

21 Share Music Share music är ett koncept vars idé bygger på att ge unga människor med funktionshinder tillgång till konstutövande inom musik, dans, teater och bild. Aktiviteterna leds av professionella musiker, tonsättare, dansare, konstnärer och regissörer. Share music, som startades 1985 av den nordirländske läkaren Michael Swallow, har utvecklats till en etablerad kursverksamhet i Storbritannien och på Irland. I Västra Götaland startades verksamheten som ett projekt sommaren I VästraGötalandsregionen har verksamheten genererat en mängd nya kontakter och visat på ett stort behov och intresse från såväl brukargrupper, habiliteringar, kulturskolor, föreningsliv som folkbildningsverksamheter. Verksamheten har också väckt stort intresse i andra delar av landet. År 2003 bildades föreningen Share music Sweden och från 2004 har föreningen erhållit projektmedel från Kulturrådet samt uppdraget att utveckla verksamheten i hela landet. Den regionala och nationella verksamheten administreras inom Förvaltningen för Kulturutveckling. Regionalt uppdrag 2008 Informera om och rekrytera konstnärer och kulturarbetare i regionen och i Sverige för aktivt deltagande i Share music-verksamheten i Västra Götalandsregionen Arrangera kurser och mötesplatser för brukargrupper, deras personal och kulturutövare/ verksamheter Initiera och samverka i byggandet av synlig och tillgänglig infrastruktur mellan brukare, brukarföreträdare och regionala/lokala kulturaktörer i regionen. Utveckla nätverk och samverkan med nationella och internationella aktörer omkring forskning och metodutveckling. Regionalt bidrag 2008: kr

22 Kammarmusikfestival, Stenungsund, Orust, Tjörn Kammarmusikfestivalen i Stenungssund har sedan starten 199(7) utvecklats. Idag arrangeras festivalen av föreningen Musik i Stenungsund i samverkan med kulturkontoren i Stenungsund, Tjörn, Orust samt Musik i Väst. Festivalen har kontinuerligt arbetat med att bredda publiken genom ett utvidgat samarbete med angränsande kommuner samt extra satsningar på barn och unga. Festivalen är idag ett begrepp inom kammarmusikgenren och drar till sig både publik och artister från andra delar av Sverige. Kammarmusikfestivalens övergripande regionala uppdrag är att vara en aktör för kammarmusikens etablering i regionen. kontinuerligt arbeta för att nå en bred publik i samband med festivalen arrangera aktiviteter för unga musikanter på sikt hitta samverkansformer med andra kammarmusikaktörer i regionen som Restad Gård och Aurora i Vänersborg Särskilt för 2008: utveckla lägerverksamheten så att den även omfattar barn och unga från Orust och Tjörns kommuner Regionalt bidrag 2008: kr

23 Bwana club Bwana club är ett nätverk av forskare, pedagoger, konstnärer och musiker. Genom kunskapsproduktion, utbildning, folkbildningsarbete och kulturarrangemang arbetar gruppen för en djupare historisk förståelse av kulturella uttryck och sociala motsättningar. I projekt och verksamheter framställs det mångkulturella på ett nytt sätt i opposition mot samtidens bipolära fixering vid etnicitet, invandrarskap och kulturkrockar. Bwana clubs övergripande regionala uppdrag är att genom teori och kulturproduktion visa på nya kulturella territorier som kan bryta segregering inom kulturfältet. Utveckla de tre verksamhetsbenen: Clandestinofestivalen, synliggöra artister och konstformer som kan utmana rådande framställningar av kulturskillnader Utbildningsverksamhet, genom kurser och föreläsningar ifrågasätta och diskutera vår tids lokala och globala utmaningar inom migrationspolitiken med såväl en bred allmänhet som studenter och andra specialintresserade Internationellt, vara en regional resurs i syfte att presentera global kulturproduktion samt förmedla kulturutbyten Regionalt bidrag 2008: kr

24

25 Kollektiva Medieverkstäderna Medieverkstäderna i Lagerhuset, Göteborg. Kollektiva medieverkstäderna består av Tidskrifts-, Bild-, Video- och Nätverkstan vars olika verksamheter samverkar och förstärker varandra. De gemensamma lokalerna i Lagerhuset vid Järntorget i Göteborg, utgör en mötesplats och är en teknisk/kompetensmässig resurs för författare, debattörer, bildkonstnärer, förläggare, fotografer, filmare, och kulturadministratörer. En tvärkulturell och tvärsektoriell mötesplats Utöver den betydelse som KM har som mötesplats och produktionsmiljö för enskilda konstoch kulturutövare i Göteborg är den också en mötesplats för samtal och idéutveckling mellan olika kultur- och konstområden. Nätverkstan utgör också en mötesplats för bildnings-, utbildnings-, näringslivs-, teknik- och media- och kulturverksamheter. Nätverkstan har genererat andra verksamheter såsom: delregionala Mediaverkstäder i Dalsland, Trollhättan och Skövde, utbildningarna Kulturverkstan och Globalverkstan samt Nätek. Regionalt uppdrag år 2008 et avser Nätverkstan på Lagerhuset i Göteborg och verksamheterna Tidskriftsverkstaden, Digitala Bildverkstan, Webbverkstan samt Digitala Videostudion. Att vara resurscentrum för kulturarbetare och konstnärer vad gäller digital produktionsoch utbildningsmiljö Att vara en mötesplats för samt samordna och etablera kontakter med utövare av olika konstformer och yrkesfunktioner inom kultur- utbildnings- och informationsektorn. Att utveckla och säkerställa fungerande distributionsnät för framställda tidskrifter och verkstädernas övriga produktion. Att utveckla ett internationellt samarbete på kultur- och mediaområdet Att med verksamheternas samlade kompetens bistå de delregionala verkstäderna. Särskilt under 2008 Att tillsammans med andra relevanta aktörer och nätverk, stärka det fria kulturlivet när det gäller kulturföretagande och entreprenörskap i hela regionen. KN beviljar fortsatt särskilda budgetmedel på kr som i sin helhet ska användas till de delregionala medieverkstäderna för att stärka upp verksamheten med fast personal på deltid. Tjänsterna ska samordna, marknadsföra och organisera verksamheten gentemot brukare och potentiella brukare. Kollektiva medieverkstäderna i Lagerhuset, Göteborg ska inom egen ram kontinuerligt stödja och coacha verksamheterna med sin kompetens.

26 Regionalt stöd 2008: kr samt kr till de delregionala verkstäderna. Medlen utbetalas månadsvis

27 Författarcentrum Väst Centrumbildningar Den gemensamma basen för centrumbildningar är att: De organiserar fria kulturutövare De är sin egen uppdragsgivare De företräder sina medlemmars intressen De främjar uppmärksamheten kring och intresset för respektive konstområde De skapar arbetstillfällen och nya arbetsmarknader De har ett betydande inslag av ideellt arbete i styrelser och arbetsgrupper FCV är en ideell förening som har ca 230 medlemmar, alla yrkesverksamma författare. Föreningens målsättning och syfte är att främja och utveckla litteraturens och språkets roll i samhället samt att förmedla kontakter mellan föreningens medlemmar och samhällets institutioner/organisationer och allmänhet. Föreningen ska också vara en utvecklande och bildande mötesplats för medlemmarna själva. Författarcentrums verksamhet i regionen Föreningen har, sedan regionbildningen 1999, själva och i samverkan med andra organisationer/institutioner genomfört flera utåtriktade projekt som syftat till att på olika sätt synliggöra litteraturen och förmedla arbetstillfällen för västsvenska författare. FCV startade under år 2002 att etablera arrangörsnätverk för författarbesök i regionen. Föreningen har även satsat på interna bildningsseminarier för medlemmar och lokala litteraturombud. År 2004 startade FCV ett projektet Forum för poesi och prosa som syftat till att skapa kontinuerliga litterära mötesplatser. De platser som deltagit i projektet är Dalsland, Trollhättan, Skövde, Borås och Göteborg. Regionalt uppdrag för år 2008 Att på olika sätt, själva och i samverkan med andra aktörer, synliggöra västsvenska författare och deras litterära verk i och utanför regionen Att förmedla kontakt mellan sina medlemmar och arrangörer i och utanför regionen. Att vara ett kreativt och informativt forum för föreningens medlemmar. Att prioritera litterära möten för och med barn och unga. Att verka för och stimulera intresset för litteratur i hela regionen.

28 Att i samverkan med regionala och lokala bildnings- och utbildningsverksamheter etablera arrangörsnätverk för litterära mötesplatser över hela regionen Regionalt bidrag 2008: kr

29 Bokdagar på Dal. Bokdagar på Dal är regionens största kontinuerligt återkommande festival för litteratur- och bokintresserade. Festivalen arrangeras i samverkan mellan Dalslands skrivarförening, Dalslands Litteraturförening och Studieförbundet Vuxenskolan Dalsland. Arrangemanget är en mötesplats för etablerade författare, amatörskrivare och bokläsare. Bokdagar på Dal är ett arrangemang som lockar olika åldrar och intresseinriktningar. Arrangörerna har också medvetet sökt samarbeten med olika intressegrupperingar bland unga och friskt blandat litteratur med t ex idrottsevent för att intressera nya målgrupper till arrangemanget Bokdagar på Dals övergripande regionala uppdrag är att fortsatt utveckla en spännande regional mötesplats för professionella författare, amatörskrivare och litteraturintresserade medborgare. Festivalen ska fortsatt eftersträva att nå nya målgrupper genom samverkan med nya och oväntade aktörer Festivalen ska göras tillgänglig för alla och eftersträva att spegla samhällets mångfald, såväl på scenen som i publiken Regionalt bidrag 2008: kr verksamhet med god kvalitet och med regionalt perspektiv. Organisationen ska upprätta en verksamhetsplan och värdera planen i sin verksamhetsberättelse. Organisationen ska i arbetet med det regionala uppdraget beakta Vision Västra Götaland: Det goda livet och från regionen har använts. Resultat och effekter av det regionala uppdraget skall diskuteras.

30 3:e Folkparksdistriktet Distriktet har 24 medlemmar (varav två vilande) i Västra Götalandsregionen. Folkparkernas målsättning är att vara aktiva kulturella mötesplatser. Distriktets övergripande uppdrag är att stödja parkerna genom utbildningar och andra insatser för att stärka lokala aktiviteter samt tillvarata publikens/medborgarens behov. stödja de lokala parkernas arbete genom bland annat utbildning, utvecklingsarbete och kontaktskapande verksamhet påverka parkerna att stärka de lokala parkernas verksamhet för och med barn och unga aktivt arbeta för ökad tillgänglighet i samverkan med Västra bygdegårdsdistriktet, S. Älvsborgs bygdegårdsdistrikt och Skaraborgs bygdegårdsdistrikt, Värmland/dals och Västra Folkets Husregionen och Våra Gårdar, distrikt i Västra Götalandsregionen stärka rollen som arrangör och lokalhållare i samverkan med exempelvis studieförbunden. fördela arrangörsmedel i samverkan med Folketshusorganisationerna enligt KN:s riktlinjer Regionalt bidrag 2008: kr

31 Folkets Hus organisationer (Västra Folkets Husregionen) I Västra Götaland finns cirka 80 stycken Folkets Hus anslutna till något av de två regiondistrikten. Lokalhållarna har både enskilda medlemmar och organisationer. Deras arbete har stor betydelse för att upprätthålla och utveckla allmänt tillgängliga samlingslokaler över hela regionen. Distrikten gör en viktig insats genom att stödja de lokala ägarna genom utbildning, utvecklingsarbete, rådgivning och bevakning av förändringar i villkoren för ägandet. Distrikten är överens om att regionen lägger ett gemensamt uppdrag till de två distrikten som själva sig emellan fördelar arbetsuppgifter och medel. Vissa distriktsaktiviteter kan med fördel genomföras i samverkan med andra organisationer och med olika organ inom Västra Götalandsregionen. Folkets Hus distriktsorganisationers övergripande uppdrag är att ge medlemmarna förutsättningar för att det lokala förenings- och kulturlivet utvecklas. i enlighet med organisationens egna mål verka för att samlingslokalerna utvecklas som viktiga och aktiva mötesplatser stödja lokalägarnas arbete genom utbildning, utvecklingsarbete och kontaktskapande verksamhet stimulera till ökat kulturutbud i samlingslokalerna aktivt arbeta för ökad tillgänglighet påverka medlemmarna att stärka de lokala aktörernas verksamhet för och med barn och unga i samverkan med Folkparkerna i väst, Våra Gårdar, distrikt i Västra Götalandsregionen och Västra bygdegårdsdistriktet, Sjuhärads bygdegårdsdistrikt och Skaraborgs bygdegårdsdistrikt stärka rollen som arrangör och lokalhållare i samverkan med exempelvis studieförbunden Fördela arrangörsmedel i samverkan med Folkparksdistriktet enligt KN:s riktlinjer Särskild skriftlig återrapportering gällande arrangörsstödet skall genomföras. Antalet ansökningar, dess konstområde, producent och eventuell subvention skall redovisas. Spelplats, eventuella samarbetspartners samt publikantal skall även rapporteras. Regionalt bidrag 2008: kr, därutöver kronor att fördela i arrangörssubvention

32 Bygdegårdarna (Västra bygdegårdsdistriktet, Sjuhärads bygdegårdsdistrikt, Skaraborgs bygdegårdsdistrikt) Inom Västra Götaland finns ca 210 bygdegårdar. Dessa är anslutna till tre distriktsorganisationer: Västra bygdegårdsdistriktet, Sjuhärads Bygdegårdsdistrikt samt Skaraborgs bygdegårdsdistrikt. Bygdegårdarna finns i första hand på landsbygd och i glesbygd. Lokalhållarna har både enskilda medlemmar och organisationer. Deras arbete har stor betydelse för att upprätthålla och utveckla allmänt tillgängliga samlingslokaler över hela regionen. Distrikten gör en viktig insats genom att stödja de lokala ägarna genom utbildning, utvecklingsarbete, rådgivning och bevakning av förändringar i villkoren för ägandet. Distrikten är överens om att regionen lägger ett gemensamt uppdrag till de tre distrikten som själva sig emellan fördelar arbetsuppgifter och medel. Vissa distriktsaktiviteter kan med fördel genomföras i samverkan med andra organisationer och med olika organ inom Västra Götalandsregionen. Distriktens övergripande uppdrag är att genom olika insatser stödja de lokala bygdegårdarnas arbete med att skapa aktiva mötesplatser för den regionala och lokala kulturen och därmed bidra en demokratisk samhällsutveckling. i enlighet med organisationens egna mål verka för att samlingslokalerna utvecklas som viktiga och aktiva mötesplatser stödja lokalägarnas arbete genom utbildning, utvecklingsarbete och kontaktskapande verksamhet stimulera till ökat kulturutbud på landsbygd och i mindre orter påverka medlemmarna att stärka de lokala aktörernas verksamhet för och med barn och unga aktivt arbeta för ökad tillgänglighet i samverkan med Folkparkernas 3:e distrikt, Värmland/dals och Västra folkets Husregionen och Våra Gårdar, distrikt i Västra Götalandsregionen stärka rollen som arrangör och lokalhållare i samverkan och med exempelvis studieförbunden. fördela arrangörsmedel enligt KN:s riktlinjer Särskild skriftlig återrapportering gällande arrangörsstödet skall genomföras. Antalet ansökningar, dess konstområde, producent och eventuell subvention skall redovisas. Spelplats, eventuella samarbetspartners samt publikantal skall även rapporteras. Regionalt bidrag 2008: kr, därutöver kronor att fördela i arrangörsstöd

33

34 Våra Gårdar Nykterhetsrörelsen äger ett 80-tal lokaler. Att äga och driva samlingslokaler är ett led i arbetet med att bevara och utveckla alkoholfria miljöer. Bland lokalerna kan nämnas två folkhögskolor, Helliden och Wendelsberg samt biografer i Bengtsfors och Vara. Lokaler finns i såväl städer som samhällen och glesbygd. Lokalhållarna har både enskilda medlemmar och organisationer. Deras arbete har stor betydelse för att upprätthålla och utveckla allmänt tillgängliga samlingslokaler över hela regionen. Ett 60-tal lokaler i regionen är medlemmar i Våra Gårdar, riksföreningen för nykterhetsrörelsens allmänna samlingslokaler. Våra Gårdar har en distriktsorganisation i Västra Götalandsregionen. Distriktet gör en viktig insats genom att stödja de lokala ägarna genom utbildning, utvecklingsarbete, rådgivning och bevakning av förändringar i villkoren för ägandet. Vissa distriktsaktiviteter kan med fördel genomföras i samverkan med andra organisationer och med olika organ inom Västra Götalandsregionen. Distriktets övergripande uppdrag är att genom olika insatser stödja de lokala medlemmarnas arbete med att skapa mötesplatser för den regionala och lokala kulturen och därmed bidra till en demokratisk samhällsutveckling. i enlighet med organisationens egna mål verka för att samlingslokalerna utvecklas som viktiga och aktiva mötesplatser stödja lokalägarnas arbete utbildning, utvecklingsarbete och kontaktskapande verksamhet stimulera till ökat kulturutbud i samlingslokalerna påverka medlemmarna att stärka de lokala aktörernas verksamhet för och med barn och unga aktivt arbeta för ökad tillgänglighet i samverkan med Västra bygdegårdsdistriktet, Sjuhärads bygdegårdsdistrikt och Skaraborgs bygdegårdsdistrikt, Folkparkernas 3:e distrikt och Värmland/dals och Västra Folkets Husregionen stärka rollen som arrangör och lokalhållare i samverkan med exempelvis studieförbunden fördela arrangörsmedel enligt KN:s riktlinjer Särskild skriftlig återrapportering gällande arrangörsstödet skall genomföras. Antalet ansökningar, dess konstområde, producent och eventuell subvention skall redovisas. Spelplats, eventuella samarbetspartners samt publikantal skall även rapporteras. Regionalt bidrag 2008: kr, därutöver kronor att fördela i arrangörssubvention

35 Internationella folkhögskolan Internationella folkhögskolan har funnits i över 30 år och är en ideell förening med såväl enskilda medlemmar som organisationer bl.a. ABF och olika fackliga förbund. De långsiktiga målen med föreningens verksamhet är att medverka till att människor får in ett internationellt perspektiv i sitt vardagsliv, bedriva upplysnings- och informationsverksamhet i internationella frågor, arrangera utbildningsverksamhet i syfte att öka förståelsen för andra människors kulturer och religioner samt driva utvecklingsbistånd. Internationella folkhögskolan deltar i olika internationella biståndsprojekt. De bedriver ett internationellt informationsarbete samt arrangerar kurs- och föredragsverksamhet med internationell koppling. Viss kursverksamhet genomförs i samarbete med FiA (Folkhögskolan i Angered). Internationella folkhögskolans övergripande uppdrag är att med sina kontakter och kunskaper kring internationellt biståndsarbete vara en resurs för regionens övriga organisationsliv i enlighet med organisationens mål verka för ökad kunskap kring internationella frågor utveckla samarbetet med olika organisationen som bedriver ett internationellt utvecklingsarbete Regionalt bidrag 2008: kr

36

37

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning - 11-07 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning RUS och RUD

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Kronoberg Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Regionalpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 2 (8) Sju punkter för Möjligheternas Kronoberg 1. Det ska vara ett tryggt och hållbart liv i Kronoberg!

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Inledning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för det demokratiska kvalitetsfyllda mötet och ger människor med olika bakgrund

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 1 VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 2009-04-08 1.1 Teatercentrums betydelse för kulturlivet i Västra Götaland Teatercentrum/västra regionen företräder den fria teaterkonsten i

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm

KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm Stockholm den 27 juni 2012 Till Botkyrka kommun Att: Gustav Fridlund Kommunledningsförvaltningen 147 85 Tumba KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region

Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region Inledning Västra Götalandsregionen liksom övriga Sverige har de senaste åren blivit alltmer mångkulturell. I dag är över 20 % av alla som bor i regionen

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan Inledning I samband med att Region Skåne drog igång sin förstudie kring kulturella och kreativa näringar i våras (se nedan under Bakgrund) blev jag tillfrågad

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./ !" #$!%&!'!& %(! %$%& (0 ((1( 0 (2 ( $#34 1 ( 5 /(0 60 #3(.70 5"/83 4 1( (#3 ((.1( # 4(( 1(0(0/8#8( (((0(14 00/((89 (.) ((1 ((1 (1( /81$ (( $ (#3(. ("0 ((8. (0 ((8. (:0 ((( #(88((( (. (0 ;( ( # ( /8 (

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Preliminär verksamhetsplan 2014 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Kurser på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm på

Läs mer

REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET

REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET 021206 REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET Regionen stödjer de fria och frivilliga bildningssträvandena. Folkbildningen är en del i samhällets demokratiska process och ger

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR. Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor

FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR. Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor Drar vi nytta av varandra på bästa sätt? KÄRA VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010 Statens kulturråd (Kulturrådet) och Region Skåne vill gemensamt utveckla och fördjupa

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet genom att ge stöd till omställning och kompetensutveckling, både till

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Projektet som breddar idrottens betydelse från traditionell folkrörelseverksamhet till en aktiv aktör i Västra

Läs mer

Ulricehamn skall vara Sveriges bästa plantskola för kultur! MÖTAS UTÖVA VÄXA

Ulricehamn skall vara Sveriges bästa plantskola för kultur! MÖTAS UTÖVA VÄXA INNEHÅLL Kulturpolitisk bakgrund...3 Kulturens roll i samhället...4 Vision & ledord...6 Sammanfattning...6 Kulturpris och Kulturstipendium...7 Kulturarvet...7 Biblioteket...8 Barn- och Ungdomskulturen...8

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Dir. 2001:118 Kulturdepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2001-12-13 Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Beslut vid regeringssammanträde

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

Ansökan om projektstöd

Ansökan om projektstöd Kulturnämnden Västra Götalandsregionen Box 764 451 26 UDDEVALLA Projektansökan Sista ansökningsdag 15 september (beslut november) 15 mars (beslut april/maj) Ansökan om projektstöd Sökande (organisation

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet så här går Det till: Allmänna beskrivningar: Projektstöd: Syftet med Varbergs kommuns kulturstöd: Förstärka kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplanens syfte Kulturplanen syftar till att ge en strukturerad och samlad bild av vilken inriktning arbetet ska ha inom kulturområdet de närmaste åren. Utgångspunkten

Läs mer

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april:

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: KLYS är en samarbetsorganisation för olika konstnärsgrupper som författare, bildkonstnärer, tonsättare,

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Kultur är den fria människans sätt att uttrycka sig. Kultur är viktigt uttrycksmässigt. Man skapar någonting av det man tänker och så slänger

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

ax Amatörkulturens samrådsgrupp 1. (5)

ax Amatörkulturens samrådsgrupp 1. (5) ax Amatörkulturens samrådsgrupp 1. (5) Kulturdepartementet Ulrika Lindblad 103 33 Stockholm Amatörkulturens samrådsgrupp, ax, överlämnar härmed yttrande över Barnkulturutredningens slutbetänkande Tänka

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till Fyra frågor från idrottsrörelsen i Västra Götaland Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till de politiska partier som finns representerade i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Svaren

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Ansökan om kulturstrategiskt utvecklingsstöd för åren 2016-2018

Ansökan om kulturstrategiskt utvecklingsstöd för åren 2016-2018 Filmbryggan, Polstjärnegatan 14, 417 56 Göteborg, organisationsnummer 80 24 13-3137, Telefon 031-48 12 70, e-post; info@filmbryggan.se, Plusgiro104 06 27-0 Hemsida www.filmbryggan.se Till Västra Götalandsregionen

Läs mer

Remiss av Kulturplan för Östergötland 2016-2019

Remiss av Kulturplan för Östergötland 2016-2019 BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kultur och kreativitet Anne Hederén 2015-04-28 Dnr: RUN 2015-158 Regionutvecklingsnämnden Remiss av Kulturplan för Östergötland 2016-2019 Bakgrund Föreligger förslag till regional Kulturplan

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

NYHETER FRÅN RIKSTEATERN VÄST

NYHETER FRÅN RIKSTEATERN VÄST NYHETER FRÅN RIKSTEATERN VÄST Bästa arrangör! Några viktiga händelser framöver Snart kan vi summera 2013, ett år som har gått rasande fort. Det var inte längesedan vi alla träffades i för säsongsupptakt

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!! GULDPALTEN

!!!!!!!!!!!!!!!! GULDPALTEN GULDPALTEN En stund då vi hyllar Piteås kreatörer och kulturarbetare. En kväll när vi visar upp det bästa vi har och känner stolthet. En årligt återkommande högtid att längta efter. GULDPALTEN Sökande

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer