Fältmässig undersökning av gårdar med höga respektive normala halter av fria fettsyror i mjölken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fältmässig undersökning av gårdar med höga respektive normala halter av fria fettsyror i mjölken"

Transkript

1 Branschintern Rapport nr 727-I 4-2- Fältmässig undersökning av gårdar med respektive normala halter av fria fettsyror i mjölken Inger Andersson och Mats Gyllenswärd Svensk Mjölk Forskning Telefon E-post

2 Fältmässig undersökning av gårdar med respektive normala halter av fria fettsyror i mjölken Inger Andersson och Mats Gyllenswärd Sammanfattning Höga halter fria fettsyror (FFA, Free Fatty Acids ) ger upphov till smakfel i mjölk och mjölkprodukter. Det har i en tidigare undersökning konstaterats att det finns leverantörer som upprepat levererar mjölk med mycket förhöjda halter FFA. Vanligaste orsaken till halter fria fettsyror i leverantörsmjölk är att fettkulemembranen skadas genom mekanisk bearbetning För att identifiera de svagaste länkarna på gården vad gäller förekomsten av för halter fria fettsyror och samtidigt få en bild av mjölkningstekniken ställt i relation till den aktuella mjölkningsanläggningen på respektive gård genomfördes en fältundersökning där gårdar med halter fria fettsyror, benämnda försöksgårdar, besöktes av rådgivare. Liknande besök gjordes på gårdar med normala och halter fria fettsyror, benämnda kontrollgårdar. Flera gårdar med hög halt FFA är små gårdar ofta med liten mjölkmängd i tanken och periodvis hög andel lågmjölkande kor. Liten mjölkmängd i förhållande till tankvolym så att omröraren ej täcks av mjölk leder till risk för luftinblandning och därmed för hög halt fria fettsyror. Sen laktation innebär också i sig högre risk för FFA. Gårdar med hög halt FFA har ofta brister i mjölkningsanläggningen och undermålig vacuumkapacitet med stora vakuumsvängningar i mjölkledningen under mjölkning bl a beroende på en bristande mjölkningsteknik med större luftinsläpp än vad anläggningen är dimensionerad för. Bakgrund Höga halter av fria fettsyror (FFA, Free Fatty Acids) orsakar bismak i mjölk och mjölkprodukter. För exportsmör finns ett gränsvärde för innehåll av fria fettsyror och på senare tid har rapporterats om svårigheter att uppfylla detta krav. Härsken smak, som orsakas av halter fria fettsyror, är det vanligaste smakfelet i leverantörmjölk. Halten fria fettsyror påverkas i olika led i kedjan från ko till färdig produkt. Vid undersökningar i samband med produktproblem på 198-talet bedömdes leverantörmjölkens innehåll av fria fettsyror vara den viktigaste orsaken. Vanligaste orsaken till halter fria fettsyror i leverantörmjölk är att fettkulemembranen skadas och fettet därefter spjälkas (lipolys). Skador på fettkulemembranen är en följd av mekanisk bearbetning av mjölken. Orsaken till detta kan vara att mjölkningsanläggningarna är behäftade med olika fel såsom luftläckage, onödigt kraftig pumpning, underdimensionerade eller att mjölkningsanläggningen har en bristfällig design (konstruktion) såsom dåligt fall, fällbara byglar, små spenkoppscentraler, mjölkpumpar som pumpar tomt. Små mjölkmängder som ska kylas i en stor tank kan göra att omröraren ej täcks och mjölken utsätts för en omild behandling som skadar mjölkfettet. Svensk Mjölk Forskning Rapport reg. nr. 727-I Inger Andersson, Mats Gyllenswärd 2

3 Är anläggningar underdimensionerade är mjölkledningen ofta helt fylld av mjölk då mjölken ej hinner borttransporteras tillräckligt snabbt. Vakuumkapaciteten blir oftast otillräcklig att hålla mjölkorganet kvar på enskilda spenar eller hela juvret varvid luft läcker in i enskilda spenkoppar eller hela organet. Luften tvingas passera mjölkpelaren i mjölkledningen där den kan orsaka en kraftig mekanisk bearbetning. Är dessutom mjölkningstekniken bristfällig vid påsättning av mjölkorganet kan detta orsakar stora luftinsläpp liksom stora vakuumvariationer. Även andra faktorer i mjölkproduktionen kan påverka leverantörmjölkens innehåll av fria fettsyror (FFA). Mastitmjölk och sinmjölk kan öka halten fria fettsyror, och troligtvis kan obalanserad utfodring också i vissa fall ge halter. Ökad mjölkningsfrekvens har också visats ge högre FFA-halter, mekanismen bakom detta är inte klarlagd. I flera undersökningar har framkommit att genomsnittliga FFA-halterna är något högre i mjölk från gårdar med automatiska mjölkningssystem, troligen är detta en följd av både ökad mjölkningsfrekvens och i vissa fall tekniska faktorer. Det finns idag i Sverige indikationer att förekomsten av undermåliga mjölkningsanläggningar är hög. Antalet mjölkmaskintester inom vissa områden har minskat. Många mjölkleverantörer har under senare år utökat antalet kor, ofta utan att dimensionera om anläggningarna. Undermåliga mjölkningssystem ökar risken för FFA-halter i mjölken och innebär en påtaglig risk för juverhälsan. Under år genomfördes en kartläggningsundersökning där halten fria fettsyror bestämdes i leverantörmjölk inom tre områden i Sverige. Denna undersökningen visade att det finns leverantörer som återkommande levererat mjölk med tydligt förhöjda halter fria fettsyror (Andersson, I. 2). Förbättrade rekommendationer avseende mjölkningsrutiner och skötsel av mjölkningsutrustning eventuellt kombinerat med ett signalsystem med analys av fria fettsyror borde kunna förbättra mjölkråvarans kvalitet avseende fria fettsyror. För att få en bättre uppfattning om vilka problemen är på gårdar med halter fria fettsyror och för att ge erfarenheter som kan vara grund för praktiska råd genomfördes en fältmässig kartläggning av förhållandena på gårdar med halter. Syftet med den här beskrivna undersökningen var att kunna belysa olika faktorer som kan förbättra mjölkens kvalitet som råvara till mejeriet och samtidigt minska risken för juverhälsoproblem i besättningarna till följd av brister i mjölkningsanläggningen. Målen har varit att - Finna orsaken till återkommande FFA-halter i enskilda leverantörers tankmjölk - Utvärdera testmetod för mjölkningsanläggningar (dynamisk mätning av vacuum) - Skaffa underlag för att utarbeta anvisning för rådgivning till gårdar med halter fria fettsyror Material och metoder Val av försöks- och kontrollgårdar Mjölkprov från 5 gårdar togs ut under våren 2 (före betessläppning) och analyserades med avseende på fria fettsyror. Bland dessa utvaldes 5 gårdar med hög halt fria fettsyror och Svensk Mjölk Forskning Rapport reg. nr. 727-I Inger Andersson, Mats Gyllenswärd 3

4 som en kontrollgrupp 5 gårdar med normal halt för ytterligare analys. Kontrollgruppen matchades mot försöksgruppen genom att för varje leverantör med hög halt valdes leverantören närmast före eller efter på hämtningslinjen som kontroll. För de således valda 1 gårdarna gjordes ytterligare en analys av fria fettsyror ca en månad senare. Därefter valdes 25 gårdar som vid båda tillfällena haft halter samt för var och en av dessa en motsvarande kontrollgård på samma linje som vid båda tillfällen haft halter för vidare utredning. Gårdarna var fördelade inom olika områden i Syd- och Mellansverige: Gävleområdet, Grådö, Gotland, Göteborg, Götene, Roslagen och Skåne. Det geografiska området valdes ut med hänsyn till att intransport och provuttagning skulle kunna göras på ett och samma laboratorium. En separat undersökning av FFA-halter görs på AMS-gårdar varför AMSgårdar ej ingick i försöket. I juli efter besöken - uttogs åter prov från de besökta gårdarna och analyserades med avseende på fria fettsyror. Analysmetoder Provtagning och analys av fria fettsyror Mjölkprov togs ut från ordinarie mjölkbedömningsprov på Steins laboratorium i Jönköping och överfördes till rör med extraktionsvätska som samtidigt konserverar proven. Överföring till extraktionsvätska skedde 1 dygn efter provuttagning på gården. Proven transporterades till Steins laboratorium i Lund och analyserades där med Auto-Analyzer metod (Lindqvist et al., 1975). Rören med mjölk/extraktionsvätska förvarades i frys (-18 C) fram till analys. Gårdsbesök De utvalda gårdarna besöktes av rådgivare med specialinriktning mjölkning och mjölkningsmaskiner. Sammantaget deltog 6 st rådgivare från olika husdjursföreningar. Målsättningen var att kunna göra en värdering av vilka faktorer som är viktigast för uppkomsten av halter fria fettsyror. Rådgivarna hade därför vid besöket inte fått information om vilka gårdar som hade halter fria fettsyror och vilka som hade normala halter. Genomgången av rutiner gjordes alltså förutsättningslöst. I de fall man konstaterade brister fick bonden råd om förbättringar, men dessa råd var inte kopplade till något tvång eller påbud från mejeriföretaget. Frågeformulär Olika faktorer på gården som kan tänkas påverka halten fria fettsyror i mjölken registrerades i ett för försöket konstruerat frågeformulär (bilaga 1). Förenklad ISO-mätning (ISO 577) Vakuumkapacitet liksom luftläckage, önskade/styrda och ej önskvärda, mm mättes i olika delar av mjölkningsanläggningen och jämfördes med givna riktvärden enligt ISO-normen (ISO 669). Svensk Mjölk Forskning Rapport reg. nr. 727-I Inger Andersson, Mats Gyllenswärd 4

5 Dynamisk mätning Vid besöket gjordes även en s.k. dynamisk mätning med hjälp av särskild utrustning (MK4). Vakuumvariationer mäts i den korta mjölkslangen (under spenspets) under mjölkningens gång och registreras i form av en kurva. Med hjälp av att mäta vakuumvariationens storlek i olika faser av mjölkningsförloppet utvärderades sedan mjölkningens utförande och indirekt i viss mån vakuumanläggningens funktion enligt en given mall. Jämförelse med andra i mjölkbedömningen analyserade parametrar Data från ordinarie analyser av sammansättning och mjölkkvalitet insamlades från Steins databas. Resultat från första halvåret 2 av fetthalt, proteinhalt, celltal, fryspunkt samt lukt och smak jämfördes mellan försöks- och kontrollgrupp. Resultat Analys av fria fettsyror Resultat av FFA-analyser av mjölk från 5 leverantörer (på några slumpvis valda hämtningslinjer) redovisas i diagram 1 i form av ett histogram. Totalt analyserades 5 prov, medianen var,62 och andelen prov med FFA-halt över 1, mekv per liter var 1,8%, resultatet överensstämde väl med resultaten från kartläggningsundersökningen. 4 antal=5, median= % av leverantörerna FFA mekv/liter Diagram 1 Resultat av analys av fria fettsyror i mjölk från ca 5 leverantörer i första analysomgången. Omprov togs för 5 leverantörer med FFA-halter över 1, mekv/liter. Av dessa hade 29 st. (58%) över 1, även i omprovet. Omprov togs också för 48 gårdar med under.6 mekv/liter Av dessa hade 35 st. (73%) under.6 även i omprovet. Totalt besöktes 56 gårdar, varav 27 gårdar med FFA-halter och 29 kontrollgårdar. Av försöksgårdarna med halter hade 8 st. fortfarande i juli en FFA-halt över 1 mekv/liter, endast en hade under.6. (se diagram 2). Svensk Mjölk Forskning Rapport reg. nr. 727-I Inger Andersson, Mats Gyllenswärd 5

6 Det bör påpekas att rådgivarna inte var informerade om FFA-halten i mjölken, och även om de påpekade eventuella brister i anläggningarna eller mjölkningstekniken var detta inte kopplat till några tvingande uppmaningar om åtgärder. % av leverantörerna låg FFA-halt omprov antal= median= FFA mekv/liter % av leverantörerna låg FFA-halt efter besök antal=29 median= FFA mekv/liter % av leverantörerna hög FFA-halt omprov antal= median= FFA mekv/liter % av leverantörerna hög FFA-halt efter besök antal=27 median= FFA mekv/liter Diagram 2. Fördelning halt fria fettsyror för besökta gårdar före och efter besök Gårdsbesök Svar på frågor i enkäten och resultat av mätningar på gården berörande faktorer som kan tänkas inverka på eller på annat sätt ha samband med halten fria fettsyror sammanställdes och utfallet jämfördes mellan försöksgruppen och kontrollgruppen. Denna jämförelse illustreras i form av stapeldiagram i bilaga 2. Här redovisas också statistiska tester av skillnader mellan grupperna. Skillnader mellan försöks- och kontrollgrupp testades med antingen chi-square test (χ 2 -test) eller Kolmogorov Smirnov test. I tabell 1 sammanfattas de viktigaste faktorerna. I tabell 3 redovisas resultaten för varje gård av viktiga faktorer. Svensk Mjölk Forskning Rapport reg. nr. 727-I Inger Andersson, Mats Gyllenswärd 6

7 Tabell 1 Resultat av gårdsinventeringar Parameter Skillnad Kommentar Antal mjölkkor på gården Ja Antal mjölkkor var betydligt lägre i försöksgruppen (median = 14) än i kontrollgruppen (median=41). Andel sinkor Ja Andelen sinkor var högre på försöksgårdarna än på kontrollgårdarna. Andel kor med avkastning 1 liter per dygn Fyllnadsgrad i tank (mjölkmängd per hämtning / tankvolym) Ja Ja Andelen vkastande kor var betydligt högre i försöksgruppen. Flera av försöksgårdarna hade för stor tank i förhållande till volymen mjölk. Är omröraren täckt vid start? Nej På ca - både i försöks- och kontrollgruppen (8 respektive 7 st) noterades att omröraren ej var täckt då den startades. Topp- eller bottenfyllning av tanken Finns det onormalt mycket skum i tanken? Förekommer smörklumpar? Service mjölkningsanläggning senast två år före besöket (ja/nej) Sammanfattande bedömning av montering av mjölkningsanläggningen Luftinsläpp vid påsättning av mjölkningsorganen (ja/nej) Totalt luftinsläpp i spenkoppscentral Uppmätt luftläckage i mjölkledningen Ja Nej Ja Ja Nej Nej Nej En högre andel av problemgårdarna hade bottenfyllning av tanken. På 6 av försöksgårdarna och 4 av kontrollgårdarna noterades onormalt mycket skum i tanken. På en försöksgård förekom smörklumpar i tanken. 37% av problemgruppen mot 13% av kontrollgruppen hade inte haft service senaste två åren. Klart bättre på kontrollgårdarna. Ca 4% av försöksgårdarna men ingen av kontrollgårdarna fick bedömningen dåligt eller mycket dåligt. Förekom i liten utsträckning på både försöks- och kontrollgårdar. Skillnader avseende önskade / styrda luftinsläpp i spenkoppscentralerna kunde ej konstateras. Uppmätt reservkapacitet Ja Större andel av gårdarna med FFA-halter hade för låg reservkapacitet. Dynamisk mätning, värdering (1-5) Finns uppgjord foderstat som följs? Ja Ja 44% av problemgruppen mot 13% av kontrollgruppen hade resultat som tyder på problem med vacuum. Ca 8% av problemgårdarna saknade eller följde inte uppgjord foderstat. Svensk Mjölk Forskning Rapport reg. nr. 727-I Inger Andersson, Mats Gyllenswärd 7

8 Tabell 2 Gårdsinventeringar, resultat för varje gård i försöks- repektive kontrollgrupp (Gk = godkänt, gräns = tveksamt godkänt, uk = underkänt. Vid skala 1-5, 1 = dåligt, 5 = bra.) Gårdar med hög FFA-halt dynamisk mätning, värdering (1-5p) reservkapacitet, vakuum mjölkledningens läckage luftinsläpp spenkoppscentr. luftinsläpp vid påsättning montering mjölkn. anläggning (1-5p) fullservice senare än 2 år före besök Är skumningen i tanken normal? Tankfyllning täckt omrörare? mjm/tankvol Andel (%) kor med avkastning <=1 Andel (%) sinkor antal kor enkät nr ja mellan ja ja - ja gräns gräns gräns ja botten nej nej - nej gräns gk gk ja mellan ja ja - nej gk gk gk nej botten ja ja 3 - gk gk gk nej - ja nej 3 ja gk - gk nej botten - ja 3 nej gk gk gk ja mellan ja ja 2 ja gräns gk gk ja högt nej nej 1 nej gk - gk saknas 1.54 ja mellan ja nej 3 - gk gk gräns ja botten ja nej 1 ja gk gk gk ja botten ja ja 2 nej gräns - uk ja högt ja ja 4 nej gk gk gräns nej botten ja nej 3 nej uk gk ja botten ja ja 4 nej gräns gk uk ja botten ja nej 4 nej uk gk uk ja mellan ja ja 4 nej gräns gk gk ja botten ja ja 2 nej gräns gk uk nej mellan ja ja 2 nej gk gk uk ja mellan nej ja 2 ja gk gk gk ja högt ja nej 2 ja gk gk uk ja mellan nej ja 5 nej gk gräns gk ja mellan nej ja 4 nej saknas gk gräns nej högt nej nej 5 ja gräns gk uk ja botten ja ja 2 nej gk gk uk nej högt ja ja 3 nej gräns gräns gk ja botten ja nej 1 nej gk gk uk nej högt ja ja 3 nej gräns uk gk 2 Gårdar med låg FFA-halt dynamisk mätning, värdering (1-5p) reservkapacitet, vakuum mjölkledningens läckage luftinsläpp spenkoppscentr. luftinsläpp vid påsättning montering mjölkn. anläggning (1-5p) fullservice senare än 2 år före besök Är skumningen i tanken normal? Tankfyllning täckt omrörare? mjm/tankvol Andel (%) kor med avkastning <=1 Andel (%) sinkor antal kor enkät nr ja botten ja ja 4 ja gk nej mellan ja ja 4 nej gk - gk ja mellan ja ja 3 nej uk gk gk ja mellan ja ja 4 nej gk uk gk ja mellan ja ja 5 nej gk gk gk ja mellan nej ja 5 nej gräns gk gk ja högt ja nej 4 nej gräns gräns ja mellan - ja 5 nej gk gräns gk ja mellan nej ja 5 ja gräns gk gk saknas högt nej ja 5 ja gk gk gk ja högt ja ja 5 nej gk - gk nej botten ja ja 5 nej gk - gk ja mellan ja ja - nej gk gk gk ja mellan ja ja 4 nej gk - gk ja mellan ja ja 5 nej gk gk gk ja högt ja ja 5 nej gk gk gk ja botten - ja 4 nej gk uk gk ja mellan ja ja 4 nej gräns uk gk ja mellan ja ja 4 nej gräns uk gk nej mellan ja ja 4 nej uk gk gk nej mellan nej nej 5 nej gk gk gk ja högt ja ja 3 nej gräns gk gk nej högt ja ja 5 nej gk gk gk ja mellan ja ja 4 nej gk gk gk nej mellan ja ja 3 nej gk gräns gk ja mellan ja ja 4 ja gk gk gk ja mellan ja ja 3 ja gk gk gk ja mellan ja ja 5 nej gräns uk gk nej mellan ja ja 5 nej gk gk gk 5 Svensk Mjölk Forskning Rapport reg. nr. 727-I Inger Andersson, Mats Gyllenswärd 8

9 Jämförelse med andra i mjölkbedömningen analyserade parametrar I tabell 3 redovisas resultat av ett antal parametrar som analyseras rutinmässigt i betalningsoch kvalitetssystem. För parametrarna fetthalt, proteinhalt, ureahalt och fryspunkt beräknades först medelvärdet av samtliga analyser under perioden (första halvåret 2) för varje leverantör. För varje par beräknades skillnaden mellan försöksgård och kontrollgård och testades med t-test. Inga skillnader mellan försöks- och kontrollgrupp konstaterades avseende fetthalt, proteinhalt, fryspunkt eller celltal. Urearesultaten var lägre för försöksgruppen än för kontrollgruppen, men då urea analyseras med IR-teknik kan det inte uteslutas att onormalt halter fria fettsyror kan påverka analysnoggrannheten. Tabell 3 Fetthalt, proteinhalt fryspunkt och celltal för försöks- och kontrollgruppen. differens antal par FFA FFA hög FFA - låg FFA p (parad t-test) fetthalt mv sd proteinhalt mv sd fryspunkt mv sd celltal geom mv mv (log) sd (log) Resultat av ordinarie lukt- och smakanalyser redovisas i tabell 4. Problemgårdarna hade högre frekvens smakfel än kontrollgruppen (chi 2 test, p=,7). Huvuddelen av smakfelen inom gruppen med halter fria fettsyror var av typen härsken. 12 av försöksgårdar hade någon gång under första halvåret 2 fått avvikande lukt- och smak. 6 av hade fått klass 2 vid något tillfälle. Bland kontrollgårdarna hade 3 av någon smakavvikelse och 1 av hade fått klass 2 vid något tillfälle. Tabell 4 Resultat av lukt och smak analyser första halvåret 2 för försöks- och kontrollgruppen FFA FFA antal lev i gruppen antal lev med någon anm (1b el 2) 12 3 antal lev med någon klass Svensk Mjölk Forskning Rapport reg. nr. 727-I Inger Andersson, Mats Gyllenswärd 9

10 Diskussion Andelen små gårdar var mycket hög i försöksgruppen med halter fria fettsyror. Det kan antas att här oftare förekommer gårdar med en sämre optimerad drift och äldre mjölkningsanläggningar. Jämfört med kontrollgruppen kännetecknades gruppen av gårdar med halter FFA av: - Större andel sinkor - Större andel kor med låg avkastning - Stor tank i relation till mjölkmängd - Stor andel dåligt monterade mjölkningsanläggningar - Stor andel av gårdarna gör ej service enligt rekommendationerna - Stor andel av gårdarna har en bristfällig mjölkningsteknik som dokumenterats genom dynamisk mätning under mjölkning. - Stor andel av gårdarna har bristande vakuumkapacitet (reservkapacitet) Samtliga dessa faktorer är kända riskfaktorer avseende fria fettsyror i mjölken. Följande parametrar uppvisade inga tydliga skillnader mellan grupperna: - Visuell bedömning av skumbildning i tanken - Luftinsläpp vid påsättning av mjölkningsorganen - Luftinsläpp i spenkoppscentralen - Luftläckage i mjölkledningen En faktor som anses kunna bidra till skador på fettkulorna är toppfyllning av tanken. I denna undersökning konstaterades emellertid att bottenfyllning eller toppfyllning med långt dykrör var vanligare i gruppen med FFA-halter än i kontrollgruppen. I övrigt gjordes följande iakttagelser: - På en gård med FFA-halter förekom smörklumpar i mjölken. - Synligt luftinsläpp vid påsättning av mjölkningsorganen uppvisade ingen skillnad mellan grupperna, dock kunde skillnader i vakuumvariationer under mjölkning (ofta beroende på luftinsläpp vid påsättning) uppmätas genom den dynamiska mätningen - Inom gruppen med FFA-halter förekom 4 anläggningar med Alfa Flag. Dessa är så pass gamla att det ej går att få tag i nya tätningsringar längre. - Konstaterade att flertalet av äldre anläggningar (små centraler, HP1, underdimensionerade anläggningar enligt Nordiska riktlinjer, enkelslinga, Releaseranläggning med sluss) tillhör gruppen med FFA Det är inte möjligt att utifrån denna undersökning utpeka någon enstaka faktor som den dominerande orsaken till förhöjda halter fria fettsyror. På försöksgårdarna förekommer ofta flera brister som utgör riskfaktorer. Flera gårdar med hög halt FFA är gårdar med extensiv drift där liten mjölkmängd i tanken leder till risk för luftinblandning och periodvis hög andel lågmjölkande kor (sen laktation innebär högre risk för FFA). Det är också vanligt att det på gårdar med hög halt FFA finns brister i mjölkningsanläggningen som kan leda till en försämrad mjölkkvalitet. Bättre anpassning till de riktlinjer som finns avseende mjölkningsanläggningar bör kunna leda till avsevärda förbättringar. Vi har i denna undersökning inte närmare utrett utfodringsförhållandena på gårdarna, men det är också tydligt att på många gårdar i försöksgruppen saknas effektiv foderstyrning. Svensk Mjölk Forskning Rapport reg. nr. 727-I Inger Andersson, Mats Gyllenswärd 1

11 Referenser Andersson, I (2). Fria fettsyror i leverantörmjölk en kartläggningsstudie. Rapport Svensk Mjölk Forskning 7-I. Lindqvist, B., Roos, T. and Fujita, H. (1975) Auto-Analyzer determination of free fatty acids in farm milk. Modification of present methods to simplify transportation of the sample. Milchwissenschaft (1) Svensk Mjölk Forskning Rapport reg. nr. 727-I Inger Andersson, Mats Gyllenswärd 11

12 Enkät vid gårdsbesök FFA-projekt Besöket ska ske när det finns minst ett mål i tanken. Är frågan otydlig eller du anser att din tolkning behöver förklara, notera så mycket som möjligt! Bilaga 1 Under flera rubriker önskas en bedömning. Bedömningen görs på en skala 1-5 som betyder följande: 1. Mycket dåligt. 2. Underkänt 3. Godkänt 4. Bättre än godkänt 5. Mycket bra Namn: Adress:.. Leverantörsnummer:. Telefonnummer: Besöksdatum: Har tankplacering & utlopp anpassats till en högre pumphastighet? Hämtas mjölken varannan dag: Mjölkmängd per hämtning: liter Kommentarer: Gårdsuppgifter Uppbundet Långbås / kortbås Lösdrift Varm / Kall Ligger mjölkgropen inne i lösdriften eller i separat byggnad? i lösdrift / separat byggnad Ventilationen upplevs (utifrån förutsättningar utomhus): Har mjölkkorna släppts på bete vid besöket? Finns en uppgjord foderstat: Baseras foderstaten endast på typfoderlistans analysvärden? Baseras foderstaten delvis på aktuella analyser? Följs den uppgjorda foderstaten: Är besättningen med i utfodringskontroll: Är besättningen med i kokontroll: Antal mjölkningar per dag: 2 / 3 Är besättningen med i individjuver? Hur mjölkas cellhaltskor (t ex sist)?.. Speciella mjölkningsrutiner för lågmjölkare? När sinläggs korna (mjölkmängd):..kg/dag Mjölk från kor man långsamt sinlägger? Tank / kalvar / annat: Antal kor i resp avkastningsintervall vid besöket: Sinkor..st 1 5 liter / dag..st 6-1 liter /dag..st liter /dag..st 16 - liter /dag..st > liter /dag..st Totalt antal mjölkkor?..st Kommentarer: Svensk Mjölk Forskning Rapport reg. nr. 727-I 12 Inger Andersson, Mats Gyllenswärd

13 Mjölkningsanläggning Typ och fabrikat:. Bilaga 1 Skissa mjölkledningen, markera svackor, ange lutning och ev. baklut. Delslingans längd meter Total längd meter Dimensioner: Mjölkledning mm (Ringa in alternativ: glas / plast / rostfritt) Vakuumledning Stamledning mm Kranledning mm Luftavsk ledn. mm Slutenhet liter Allmänbedömning gällande montering: Kommentarer:. Vakuumledning Finns fungerande dräneringsanordning? Spolas vakuumledningen regelbundet? A. Vakuumnivå (anläggningsvakuum) Obelastad anläggning Vakuumsystem (Vr) före reng av reg kpa efter kpa Vakuummeter 1 Vakuummeter 2 Vp (A2) kpa kpa Vr, A2 Vm A1 Anläggning: Fabrikat Vakuumpump Regulator typ antal st Ringkoppling ml vl Antal organ st Spengummi nr Rek bytesint arb mj del Spenkoppscentral Pulsator typ Avtagare typ Stigare st cm Fällbar bygel st Lyfthöjd cm Sista fullservice Svensk Mjölk Forskning Rapport reg. nr. 727-I 13 Inger Andersson, Mats Gyllenswärd

14 B. Vakuumnivå (arbetsvakuum) Belastad anläggning Vakuumsystem kpa (Vr) Bilaga 1 C. Kapacitetsmätningar Obelastad anläggning, blockerad regulator (mäts vid arbetsvakuum) 1. Vakuumpumpens kapacitet l/min (Vp) 2. Vakuumsystem ( - mjölksystem) l/min (Vr (A2)) 3. Vakuumsystemets läckage (1 2) l/min 4. Vakuumsystem + mjölksystem l/min (Vr, (A2)) 5. Mjölksystemets läckage (2 4) l/min D. Spenkoppscentraler Organ nr Tot luftins (l/min) Läck central (l/min) Luftinsl (l/min) Läck ventil (l/min) E. Reservkapacitet Belastad anläggning, arbetsvakuum l/min (Vm, A1) Service Fullservice (ISO-mätning, O-ringar, mm) Senaste fullservice (år-mån):.. Vem utförde servicen (DeLaval, SAC. etc)? Delservice (ej komplett ISO-mätning, O-ringar, mm) Senaste delservice (år-mån):.. Vem utförde servicen (DeLaval, SAC, lantbrukaren, etc)? Annan löpande service Finns abonnemang på gummidelar? Byts gummidelarna enligt rekommendation? Datum för senaste byte av spengummin:. Senaste byte av övriga mjölkförande gummidetaljer: Senaste byte packningar vid mjölkkranar och rörkoppel:.. Senaste byte av vakuumslangar: Trasiga delar finns det?.. Utbyggnad av anläggning Har anläggningen byggts ut de senaste: >9 år Vem utförde utbyggnaden? (DeLaval, SAC, lantbrukaren, etc)? Är anläggningen uppmätt enl ISO? Har disken / diskautomaten anpassats till utbyggnaden? Svensk Mjölk Forskning Rapport reg. nr. 727-I 14 Inger Andersson, Mats Gyllenswärd

15 Mjölkningsrutiner Anslut MK4 till spenkoppscentralen på ett organ och mät under mjölkningen. Notera viktiga händelser (med tidpunkt) såsom avsparkningar, luftinsläpp, m.m. Bilaga 1 Antal ordinarie mjölkare: annat antal: Finns en standard mjölkrutin som alla ska följa? Följs standardrutinen av alla? Förekommer det andra ej ordinarie avbytare? Ja (antal:..)/ Nej Tid för förbehandling? 15 sek / sek / 45 sek / 1 min /annat:. Förbehandlas flera kor i taget? Ja (antal:..) / Nej Förekommer stora luftinsläpp vid påsättning? Förekommer stora luftinsläpp vid avtagning? Bedöm mjölkningsrutinen, jmf allmän rekommendation? Beskriv mjölkningsrutinen med dina ord: Mjölktanken Fabrikat: Typbeteckning: Volym: Tanktermometerns temperatur vid besöket?. o C Temperatur med kontrolltermometer?. o C Antal mål i tanken vid besöket: mål; Annat:... Tid för kylning besöksdagen:..tim.. min Tid till 4 o C vid normal kylning? 1 tim / 2 tim / 3 tim / 4 tim / annan tid:... Är tanken försedd med intervallkylning eller kylreducering? Startas omröraren vid första målet efter disk när omröraren är täckt? Om nej, startas omrörarens direkt vid mjölkningens början? Bildas is vid kylning av första mjölken? Ja (lite kristaller mycket) / Nej Fyllning av tanken? Bottenfyllning / toppfyllning Vid toppfyllning: Finns ett dykrör (jmf t ex endast slang)? Mynningens placering: nära botten mellanhögt - högt Rinner mjölken efter tankväggen? Om dykrör, är det skadat eller ändstött? Är skumbildningen normal (som en knytnäve) vid besöket? Finns synliga smörklumpar i tanken? Förkylning Finns det förkylare? Övriga synpunkter Allmänna kommentarer: Svensk Mjölk Forskning Rapport reg. nr. 727-I 15 Inger Andersson, Mats Gyllenswärd

16 Antal mjölkkor < >1 Antal mjölkkor på gården Försöksgrupp, FFA: median=14 Kontrollgrupp, FFA: median=41 Ja *** p=. (chi2-test) Andel sinkor (%) Andel sinkor Ja ** p=. (K-S-test) Andel kor med avkastning <= 1 liter andel kor med avkastning <1 liter Ja *** p=.1 (K-S-test) fyllnadsgrad i tank (%) Mjölkmängd per hämtning / tankvolym 1 Ja *** p=.6 (K-S-test) < >8 Svensk Mjölk Forskning Rapport reg. nr. 727-I 16

17 ja Är omröraren täckt vid start nej Är omröraren täckt vid start? Fyllning av tank botten mellan högt Sker påfyllning av mjölken i botten eller högt upp i tanken? högt Toppfyllning med kort dykrör mellan Toppfyllning med medellångt dykrör botten Bottenfyllning eller långt dykrör Ja * p=.135 (chi2-test) ja Onormalt mycket skum i tanken? nej Finns det onormalt mycket skum i tanken? ja Förekommer smörklumpar? nej Förekommer smörklumpar i tanken? Svensk Mjölk Forskning Rapport reg. nr. 727-I 17

18 Service mjölkn anläggning senast 2 år före besöket? ja nej Har fullservice av anläggningen gjorts gjorts inom senaste två åren? Ja ** p=.6 (chi2-test) bedömning montering av mjölkningsanläggning En sammanfattande värdering av mjölkningsanläggningens montering 1 = Mycket dåligt 2 = Underkänt 3 = Godkänt 4 = Bättre än godkänt 5 = Mycket bra Ja *** p=.4 (K-S-test) Luftinsläpp då mjölningsorganen sätts på? ja nej Förekommer luftinsläpp då mjölkningsorganen sätts på? nej p=.34 (chi2-test) totalt luftinsläpp i spenkoppscentral Uppmätt luftinsläpp i spenkoppscentralen (Medel för samtliga uppmätta organ) Värdering 1 >12 l/min (dåligt) l/min 3 <1 l/min (bra) nej p=.1863 (K-S-test) Svensk Mjölk Forskning Rapport reg. nr. 727-I 18

19 läckage mjölkledning Luftläckage i mjölkledningen? Uppmätt värde jämfört med norm 1 = dåligt 2 = tveksamt 3 = bra nej p=.1824 (chi2-test) reservkapacitet Reservkapacitet i vacuumanläggningen Uppmätt värde jämfört med norm 1 = dåligt 2 = tveksamt 3 = bra Ja *** p=. (chi2-test) dynamisk mätning, svängningar > 4, värdering Värdering av resultat från dynamisk mätning under mjölkning (medel av samtliga mätningar på gården) 1 = Mycket dåligt 2 = Underkänt 3 = Godkänt 4 = Bättre än godkänt 5 = Mycket bra Ja * p=.112 (chi2-test) ja finns foderstat som följs? nej Följer gården en beräknad foderstat? Ja *** p=. (chi2-test) Svensk Mjölk Forskning Rapport reg. nr. 727-I 19

Orsak till förlängd kontroll: Egna kommentarer:

Orsak till förlängd kontroll: Egna kommentarer: Besättning Datum Tjm 1 Underlaget skall användas vid utredning om avvikelse i mejerijämförelsen och vid Förlängda/Extra kontroller. Fyll i formuläret så fullständigt som möjligt. Det ger en klarare bild

Läs mer

Mjölkning i uppbundna stallar

Mjölkning i uppbundna stallar Mjölkning i uppbundna stallar Små förändringar stora förbättringar Mjölkavkastningen har stadigt ökat under många år. Det innebär att din mjölkningsanläggning måste kunna hantera mycket mer mjölk nu än

Läs mer

OM DET BLIR FEL. Fryspunkt. Januari 2003 1

OM DET BLIR FEL. Fryspunkt. Januari 2003 1 OM DET BLIR FEL Fryspunkt Januari 2003 1 2 Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av detta häfte får reproduceras i någon form eller på något sätt utan tillåtelse från utgivaren. Illustrationer där inget

Läs mer

Kan glukogena substanser i foderstaten rädda fruktsamheten?

Kan glukogena substanser i foderstaten rädda fruktsamheten? DJURVÄLFÄRD & UTFODRING SVENSK MJÖLK SAMLAR BRANSCHEN Kan glukogena substanser i foderstaten Hanna Lomander, Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa, SLU i Skara hanna.lomander@slu.se Introduktion

Läs mer

Den svenska mejerimjölkens sammansättning 2009

Den svenska mejerimjölkens sammansättning 2009 EN RAPPORT FRÅN SVENSK MJÖLK FORSKNING Rapport nr: 7090-P 2010-12-01 Den svenska mejerimjölkens sammansättning Sammanfattning av analysresultat Helena Lindmark Månsson Bakgrund En uppdatering av den svenska

Läs mer

Bevara din mjölkkvalitet

Bevara din mjölkkvalitet Bevara din mjölkkvalitet Mjölkkylning för DeLaval VMS Din lösning varje dag Mjölkkylning för DeLaval VMS Mjölkkylning för DeLaval VMS Automatisk mjölkning ställer nya krav på kylningen av mjölken. DeLaval

Läs mer

Uppbundet stall Beställningsformulär

Uppbundet stall Beställningsformulär ...... Leverantörsnummer Mejeriförening Antal kor... Rörmjölkning antal organ... Rätt delar i rätt tid Namn... Röd 6 Gårdsnamn / Adress... Leverans var 6 mån Postadress....... Gul Telefon... Mobiltfn...

Läs mer

Mjölkning. Februari 2003 1

Mjölkning. Februari 2003 1 Mjölkning Februari 2003 1 2 Materialet får ej kopieras utan medgivande. Illustrationer där inget annat anges: Ewert Ohlsson Layout, original och tryck: Text & Tryck Totab AB, Eskilstuna Reviderad utgåva

Läs mer

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Ann-Theres Persson Växa Sverige Jan-Anders Bengtsson Stäme Lantbruks AB Mixat foder Allt vanligare med mixat foder Gårdarna blir större Använder

Läs mer

Ger dig bättre kontroll

Ger dig bättre kontroll www.delaval.se DelPro för båsladugårdar Det integrerade driftsledningssystemet för mjölkproduktion DeLaval är ett varumärke i DeLaval-gruppen. Rätt till konstruktionsändringar förbehålles. Art.nr 6228186560(S1)0712

Läs mer

OM DET BLIR FEL. Lukt och smak. Februari 2005 1

OM DET BLIR FEL. Lukt och smak. Februari 2005 1 OM DET BLIR FEL Lukt och smak Februari 2005 1 2 Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av detta häfte får reproduceras i någon form eller på något sätt utan tillåtelse från utgivaren. Illustrationer där

Läs mer

Tabell 1. Foderstat till kor i början av laktationen, exempel från november 2001

Tabell 1. Foderstat till kor i början av laktationen, exempel från november 2001 Ekologisk mjölkproduktion med 100% ekologiskt foder på Tingvalls försöksgård. Delredovisning av projekt med diarienummer 25-5153/00 Grovfoderrik foderstat utan konventionella proteinfodermedel Ekologisk

Läs mer

Policy Brief Nummer 2013:5

Policy Brief Nummer 2013:5 Policy Brief Nummer 2013:5 Varför välja mjölkrobot? en analys av ett investeringsbeslut Användningen av ny teknik gör produktionen effektivare och ökar tillväxttakten i ekonomin. Det är därför viktigt

Läs mer

Välj stallplatsenhet utifrån dina behov

Välj stallplatsenhet utifrån dina behov Välj stallplatsenhet utifrån dina behov DeLaval stallplatsenhet MPC580, MPC680 och MP780 Din lösning varje dag DeLaval stallplatsenhet MPC580, MPC680 och MP780 Allt du behöver nära till hands För att optimera

Läs mer

Instruktionsbok DeLaval mobil mjölkningsenhet MMU

Instruktionsbok DeLaval mobil mjölkningsenhet MMU Instruktionsbok DeLaval mobil mjölkningsenhet MMU CD26933-0807 - Innehållsförteckning DeLaval mobil mjölkningsenhet MMU... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Allmän beskrivning... 7 Tillbehör... 8 Tillval...

Läs mer

Tre nivåer av Perfektion Upptäck den nya serien av VMS system från DeLaval.

Tre nivåer av Perfektion Upptäck den nya serien av VMS system från DeLaval. Tre nivåer av Perfektion Upptäck den nya serien av VMS system från DeLaval. No. 1 på reproduktionsstyrning Den mest exakta juverhälsokontrollen liter mjölk/dygn Upp till 3,000 vms Supra+ vms Supra vms

Läs mer

Välj rätt från början!

Välj rätt från början! Välj rätt från början! DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Din lösning varje dag Vår mest avancerade robotarm DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Den hydrauliska robotarmen hos DeLaval VMS

Läs mer

Integrerad kvalitetsstyrning för ökad lönsamhet i produktionen av norrländsk långlagrad ost

Integrerad kvalitetsstyrning för ökad lönsamhet i produktionen av norrländsk långlagrad ost Integrerad kvalitetsstyrning för ökad lönsamhet i produktionen av norrländsk långlagrad ost Studie av den norrländska mjölkråvarans mikroflora på gård och mejeri, samt mikroflorans betydelse för ostarnas

Läs mer

Miljöutredning för vår förening

Miljöutredning för vår förening 04.1 Miljöutredning Miljöutredning för vår förening datum 2014-09-30 Sida 1 av 6 Introduktion I detta dokument redovisas ett antal frågor som är till för att hjälpa er i arbetet med att ta fram en miljöutredning.

Läs mer

Anordning för varsam tankpåfyllning

Anordning för varsam tankpåfyllning Instruktionsbok 89920431 2013-05-10, Version 1 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning Allmän beskrivning... 5 Anordning för varsam tankpåfyllning 1 Introduktion... 5 2 T-rör... 6 Produktdata...

Läs mer

Beteskrav inga problem! Men hur löser vi det.

Beteskrav inga problem! Men hur löser vi det. Beteskrav inga problem! Men hur löser vi det. (Foto Per Persson) Betesföreningen och Skånesemin anordnade en betesdag på Gunnaröd för att visa att det går att få till en bra betesdrift även om man har

Läs mer

Energikollen modul 21C

Energikollen modul 21C Energikollen modul 21C SAM nr: Brukare: Adress: Postadress: Telefon: E-post: Datum för rådgivning: Datum för gruppträff två kl xx den 00 månad i XX-hus Sammanfattning av rådgivningen Företaget använde

Läs mer

Vägen till rätt diskkontroll!

Vägen till rätt diskkontroll! Vi förenklar din vardag! Vägen till rätt diskkontroll! Mjölkningsanläggningarna i uppbundna system är relativt enkla i sin konstruktion och lättdiskade. Men diskningen i mjölkgropar, karuseller och robotar

Läs mer

VAD KAN MAN GÖRA FÖR ATT MINSKA ENERGIÅTGÅNGEN VID MJÖLKNINGSARBETET?

VAD KAN MAN GÖRA FÖR ATT MINSKA ENERGIÅTGÅNGEN VID MJÖLKNINGSARBETET? Examensarbete inom Lantmästarprogrammet VAD KAN MAN GÖRA FÖR ATT MINSKA ENERGIÅTGÅNGEN VID MJÖLKNINGSARBETET? HOW CAN YOU REDUCE THE ENERGY CONSUMPTION IN MILK PRODUCTION? Magnus Lindgren Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

Projektrapport. www.lansstyrelsen.se/orebro. Mjölkkor på bete, planerad kontroll 2011. Foto: Thomas Börjesson. Publ. nr 2012:3

Projektrapport. www.lansstyrelsen.se/orebro. Mjölkkor på bete, planerad kontroll 2011. Foto: Thomas Börjesson. Publ. nr 2012:3 Projektrapport Mjölkkor på bete, planerad kontroll 2011 www.lansstyrelsen.se/orebro Foto: Thomas Börjesson Publ. nr 2012:3 Sammanfattning Under sommaren 2011 genomförde Länsstyrelsen ett kontrollprojekt

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Detta händer mjölken från kon till dess vi kan köpa den i paket i affären.

Detta händer mjölken från kon till dess vi kan köpa den i paket i affären. Mjölk Mjölk betraktas som ett av våra nyttigaste livsmedel. Det beror på att den innehåller så många av de näringsämnen som är särskilt viktiga för kroppen. De viktigaste ämnena är kalcium ( C), protein,

Läs mer

Förekomst av pastöriseringsöverlevande bakterier i leverantörmjölk en fältstudie

Förekomst av pastöriseringsöverlevande bakterier i leverantörmjölk en fältstudie Branschintern Rapport nr 7031-1 2004-04-25 Förekomst av pastöriseringsöverlevande bakterier i leverantörmjölk en fältstudie Anders Christiansson, Birgitta Svensson, Kerstin Ekelund, Mats Gyllensvärd och

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19 Utgåva 2012-06-19 Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP Anläggning:. Datum:. 2012-06-19 OBS! Denna anvisning utgör komplement till tillverkarens anvisning. Om dessa står i strid med varandra har

Läs mer

Vägen till rätt diskkontroll!

Vägen till rätt diskkontroll! Vi förenklar din vardag! Vägen till rätt diskkontroll! Hygien på mjölkgården har i alla tider utgjort en viktig del av arbetet. För en fungerande disk krävs att man regelbundet följer upp diskfunktionen

Läs mer

2014-11-14. Greppa Näringen Utfodringsmoduler. Vilka län är med? = alla. Greppa Näringen ger rådgivning som både lantbrukare och miljö tjänar på

2014-11-14. Greppa Näringen Utfodringsmoduler. Vilka län är med? = alla. Greppa Näringen ger rådgivning som både lantbrukare och miljö tjänar på Greppa Näringen Utfodringsmoduler Lite överblick över utvecklingen Vilka län är med? = alla Steg 1 2001, Skåne, Halland och Blekinge Steg 2 2003, Västra Götaland, Kalmar och Gotland Steg 3 2005, Östergötland,

Läs mer

Pilotstudie Kedjetäcket

Pilotstudie Kedjetäcket Pilotstudie Kedjetäcket Jan 2009 Under hösten 2008 har SDS kliniken i Göteborg, den första kliniken i Sverige för sömn och dygnsrytm störningar, ISO-certifierad med internationellt kända specialister i

Läs mer

SKÖTSELINSTRUKTION Vattenmätarstyrt avhärdningsfilter CAB / CAB DOU

SKÖTSELINSTRUKTION Vattenmätarstyrt avhärdningsfilter CAB / CAB DOU SKÖTSELINSTRUKTION Vattenmätarstyrt avhärdningsfilter CAB / CAB DOU H2O s helautomatiska avhärdningsfilter (mjukvattenfilter) är avsedda att användas i egna hem med problem med kalkavlagringar i tex varmvatten

Läs mer

Effektivare biogasproduktion med optimerat flytgödselsubstrat en pilotstudie

Effektivare biogasproduktion med optimerat flytgödselsubstrat en pilotstudie 1 Effektivare biogasproduktion med optimerat flytgödselsubstrat en pilotstudie Alf Gustavsson, Mats Edström, Bakgrund Vid produktion av biogas med flytgödsel som substrat är det gödselns uppehållstid i

Läs mer

Mjölkhygien i AMS. Christel Benfalk och Mats Gustafsson. JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik forskar för bättre mat och miljö

Mjölkhygien i AMS. Christel Benfalk och Mats Gustafsson. JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik forskar för bättre mat och miljö nr 105 Mjölkhygien i AMS Christel Benfalk och Mats Gustafsson JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik forskar för bättre mat och miljö 2004 1 Mjölkhygien i AMS I automatiska mjölkningssystem (AMS)

Läs mer

Så hanterar jag den pressade lönsamheten

Så hanterar jag den pressade lönsamheten Så hanterar jag den pressade lönsamheten Ulf Sahlin, US-Farming och Hans Lindberg, Svenska Husdjur Svensk Mjölks Mjölkföretagardag 2010 US Farming - Affärside Att Utnyttja de resurser som närområdet

Läs mer

Mer om mjölkning och energianvändning. Lars Neuman LRF Konsult maj 2012

Mer om mjölkning och energianvändning. Lars Neuman LRF Konsult maj 2012 Mer om mjölkning och energianvändning Lars Neuman LRF Konsult maj 2012 I mjölkproduktionen svarade mjölkning för 28 29 % av energianvändningen, 0,04 0,05 kwh/kg mjölk Främst mjölkning, vakuumpump, kylning,

Läs mer

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530 NAF-Check spjällbackventiler PN 0 - PN 00 NAF 5650-5850 Fk 0.70(4)SE 8.98 Ersätter Fk 0.70()SE.95 Primära egenskaper NAF-Check spjällbackventiler tillverkas i kolstål, låglegerat stål och rostfritt stål.

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

Sanitary Systems made to please

Sanitary Systems made to please TM TM Sanitary Systems made to please TM Från världens lyxigaste kryssningsfartyg till din stuga eller ditt fritidshus! Jets AS är ett norskt bolag som utvecklar, tillverkar och säljer toalettoch avloppssystem

Läs mer

Välj rätt från början! DeLaval system för frivillig mjölkning VMS. Din lösning varje dag

Välj rätt från början! DeLaval system för frivillig mjölkning VMS. Din lösning varje dag Välj rätt från början! DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Din lösning varje dag Välj den automation som arbetar smartast för dig DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Det finns många utmaningar

Läs mer

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit GRUNDFOS PRODUKTbroschyr Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Avskiljning av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Med Grundfos Cleanvent og Magvent löser man detta. Luftavskiljning

Läs mer

Arbetstid och automatisk mjölkning avslutad dansk s.k. Farmtest

Arbetstid och automatisk mjölkning avslutad dansk s.k. Farmtest 1 Arbetstid och automatisk mjölkning avslutad dansk s.k. Farmtest Författare: Konsulent Christian Raun, Sønderjysk Landboforening samt landskonsulent Jan Brøgger Rasmussen, Landskontoret for Bygninger

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT & SKÖTSEL NÖD- OCH ÖGONDUSCHAR

INSTALLATION, DRIFT & SKÖTSEL NÖD- OCH ÖGONDUSCHAR INSTALLATION, DRIFT & SKÖTSEL NÖD- OCH ÖGONDUSCHAR INSTALLATION 1. Kontrollera vid uppackningen att nöd-/ögonduschen är komplett och oskadad. 2. Montera ihop nöd-/ögonduschen enligt medföljande montage

Läs mer

Jag. examensarbete Seasonally changeable timber-structured cowbarn

Jag. examensarbete Seasonally changeable timber-structured cowbarn Kostallar i Finland och vad har vi lärt oss från Nordamerika Jouni Pitkäranta, arkitekt Jag den första kostallritningen i 11 års ålder Byggt första kostall projektet i 15 års ålder år 1987 Blev arkitekt

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken

Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken Författare Andresen N. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Jordbruksinformation Nr/avsnitt

Läs mer

Orsaker till avvikande lukt och smak i leverantörmjölk

Orsaker till avvikande lukt och smak i leverantörmjölk Rapport nr 7028-P 2004-02-25 SLF proj. nr. 0230023 Orsaker till avvikande lukt och smak i leverantörmjölk Erica Lindberg 1), Inger Andersson 2), Anne Lundén 3), Jacob Holm Nielsen 4), Bengt Everitt 5),

Läs mer

Projektrapport. Balkonger. Reduktionstalmätning på balkonger. mmo03426-01112800. Malmö 2001-11-28

Projektrapport. Balkonger. Reduktionstalmätning på balkonger. mmo03426-01112800. Malmö 2001-11-28 Projektrapport Balkonger Projekt Reduktionstalmätning på balkonger mmo03426-01112800 Uppdragsansvarig Torbjörn Wahlström Malmö 2001-11-28 Projekt: MMO03426 : mmo03426-01112800 Datum: 2001-11-28 Antal sidor:

Läs mer

Funktionstest av varmkompostbehållare

Funktionstest av varmkompostbehållare Sid 1 (8) Funktionstest av varmkompostbehållare Enheten för Kemi och Materialteknik Borås 2002 Sid 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Orientering 3 2 Syfte 3 3 Kriterier 3 4 Princip 4 5 Utrustning 4 6 Organiskt

Läs mer

2013-04-16. Varsågod - trapporna kan med fördel användas som ett hjälpmedel i all rådgivning!

2013-04-16. Varsågod - trapporna kan med fördel användas som ett hjälpmedel i all rådgivning! Till rådgivningstjänsterna Fråga Kon och Hälsopaket Mjölk har ett antal trappor för åtgärder tagits fram, baserade på de djurbedömningar som utförs inom tjänsterna. Trapporna bygger på att de mest grundläggande

Läs mer

QH-system. Proportionaldoserare modell Q-Dos. För enkel och exakt dosering av kylvätska. Funktion

QH-system. Proportionaldoserare modell Q-Dos. För enkel och exakt dosering av kylvätska. Funktion Oljeskimmers & pneumatiska blås/vakuumsystem Proportionaldoserare modell Q-Dos För enkel och exakt dosering av kylvätska Reglerbar koncentration. Unik patenterad blandningskammare för optimal blandning.

Läs mer

Skötsel för bättre fruktsamhet. Hans Gustafsson

Skötsel för bättre fruktsamhet. Hans Gustafsson Skötsel för bättre fruktsamhet Hans Gustafsson Ekonomiska aspekter Detta kostar pengar Hög inkalvningsålder hos kvigorna Långt kalvningsintervall speciellt hos djur med medelmåttig produktion Hög andel

Läs mer

1. Det har i debatten framförts förslag om att sänka dieselskatten för jordbrukare. Vad tycker du?

1. Det har i debatten framförts förslag om att sänka dieselskatten för jordbrukare. Vad tycker du? Enkät till svenska mjölkbönder 2015 1. Det har i debatten framförts förslag om att sänka dieselskatten för jordbrukare. Vad tycker du? 10 9 93.3% 8 7 2.9% 3.8% 1 2 3 1 Sänk dieselskatten 2 Sänk inte dieselskatten

Läs mer

Tvärvillkor Livsmedelssäkerhet vid djurhållning och produktion av animaliska livsmedel. Rådgivarutbildning 2016

Tvärvillkor Livsmedelssäkerhet vid djurhållning och produktion av animaliska livsmedel. Rådgivarutbildning 2016 Tvärvillkor Livsmedelssäkerhet vid djurhållning och produktion av animaliska livsmedel Rådgivarutbildning 2016 Livsmedelssäkerhet - djurmodulen Farliga ämnen och avfall Provtagning och analysresultat Spårbarhet

Läs mer

DeLaval November. månadserbjudanden! 15% 238:- 302:- Mjölkfilter. Köp 5 betala för 4. Papperssortimentet 15% billigare i november!

DeLaval November. månadserbjudanden! 15% 238:- 302:- Mjölkfilter. Köp 5 betala för 4. Papperssortimentet 15% billigare i november! DeLaval November månadserbjudanden! Du finner produkterna hos din DeLaval servicetekniker Återförsäljande butik DeLaval Webbutik Köp 5 betala för 4 Mjölkfilter Säkerställ mjölkkvaliteten Tester visar att

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -, Utförande LK Elpanna, kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna, kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

PRIMO PRIMOFRONT. 1 Primo. Monteringsinstruktion 2015-08-12. 1.1 Att tänka på. 1.2 Beskrivning av ingående komponenter

PRIMO PRIMOFRONT. 1 Primo. Monteringsinstruktion 2015-08-12. 1.1 Att tänka på. 1.2 Beskrivning av ingående komponenter Monteringsinstruktion 2015-08-12 1 Primo 1.1 Att tänka på Alla rör levereras i exakta längder enligt ritning, utom rör mot hörn som måste kapas. Slangarna i ventilpaketen är markerade med blått (kyla)

Läs mer

Sju sätt att visa data. Sju vanliga och praktiskt användbara presentationsformat vid förbättrings- och kvalitetsarbete

Sju sätt att visa data. Sju vanliga och praktiskt användbara presentationsformat vid förbättrings- och kvalitetsarbete Sju sätt att visa data Sju vanliga och praktiskt användbara presentationsformat vid förbättrings- och kvalitetsarbete Introduktion I förbättringsarbete förekommer alltid någon form av data, om inte annat

Läs mer

SKÖTSELINSTRUKTION Avhärdningsfilter CAB

SKÖTSELINSTRUKTION Avhärdningsfilter CAB SKÖTSELINSTRUKTION Avhärdningsfilter CAB H2O s helautomatiska avhärdningsfilter (mjukvattenfilter) är avsedda att användas i egna hem med problem med kalkavlagringar i tex varmvatten beredare eller rörledningar.

Läs mer

Ekologisk rapskaka till mjölkkor är det ett bra fodermedel i en 100 % ekologisk foderstat?

Ekologisk rapskaka till mjölkkor är det ett bra fodermedel i en 100 % ekologisk foderstat? Ekologisk rapskaka till mjölkkor är det ett bra fodermedel i en 100 % ekologisk foderstat? Kraven på ekologisk mjölkproduktion ökar i och med nya EU-regler. Hexanextraherade fodermedel förbjöds år 2000,

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras.

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten SE VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Dimensioner 2 Montering Kanalkylare är avsedd för kallvatten som köldbärare. Den har kylbatteri med rör

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN HÖGSTADIESKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN HÖGSTADIESKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN HÖGSTADIESKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2 ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN

Läs mer

Automatiska mjölkningssystem

Automatiska mjölkningssystem nr 124 Automatiska mjölkningssystem så påverkas arbetstid och arbetsmiljö Alf Gustavsson JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik forskar för bättre mat och miljö 2009/10 Automatiska mjölkningssystem

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Betalningssystem för sporer. Hur användbara och tillförlitliga är sporanalyserna?

Betalningssystem för sporer. Hur användbara och tillförlitliga är sporanalyserna? Rapport nr 4941 Lund 1994-12-29 Betalningssystem för sporer. Hur användbara och tillförlitliga är sporanalyserna? Inger Andersson och Anders Christiansson Svensk Mjölk Forskning Telefon 771-1919. E-post

Läs mer

Tekniska krav för mjölkkyltankar

Tekniska krav för mjölkkyltankar Tekniska krav för mjölkkyltankar Bilaga till kvalitetsprogrammet Arlagården, version 42, juli 2014 18 november 2014 30 oktober 2014 28 augusti 2014 20 maj 2014 3. revision ❶ Inledning: Detta dokument är

Läs mer

Bakteriell tillväxt i torv i jämförelse med halm och spån. Magnus Thelander. Enheten för miljö och fodersäkerhet Statens veterinärmedicinska anstalt

Bakteriell tillväxt i torv i jämförelse med halm och spån. Magnus Thelander. Enheten för miljö och fodersäkerhet Statens veterinärmedicinska anstalt Projektrapport NR 11 Bakteriell tillväxt i torv i jämförelse med halm och spån Enheten för miljö och fodersäkerhet Statens veterinärmedicinska anstalt Bakteriell tillväxt i torv i jämförelse med halm

Läs mer

Solfångarstyrning SWP140

Solfångarstyrning SWP140 Solfångarstyrning SWP140 Innehåll. Solfångarstyrningen består av ett antal komponenter. 1 st Styrning kapslad i ljusblå/vit låda 1 st Givarkabel för solpanel, längd ca 12 meter. Gul anslutningskontakt.

Läs mer

3. De fungerar som en utgångspunkt att genomföra förbättringar från.

3. De fungerar som en utgångspunkt att genomföra förbättringar från. 2012-08-20 1 (7) Standardrutiner gör det lätt att göra rätt för alla Både det stora och det lilla mjölkföretaget kan ha stor nytta av att arbeta med nedskrivna och överenskomna rutiner. Genom att arbeta

Läs mer

Datainsamling för djurgård

Datainsamling för djurgård Besöksdatum SAMnr Lantbrukarens namn Adress Postnr Postort Klimatkollen (20B) Hej! Här kommer en sammanställning från vårt besök på gården. Syftet med Klimatkollen är att du ska få en grov uppskattning

Läs mer

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion 1 INNEHÅLL 1. BRÄNNAREBESKRIVNING 2 1.1 Utrustning 2 2. TEKNISKA DATA 3 2.1 Tekniska data 3 2.2 Mått 3 2.3 Arbetsdiagram 3 3. INSTALLATION 4

Läs mer

Studie nybyggnation Ulfsgården, Gillstad

Studie nybyggnation Ulfsgården, Gillstad Studie nybyggnation Ulfsgården, Gillstad 1. BAKGRUND Götesjö Djur & Jord bedriver idag ekologisk (KRAV) mjölkproduktion med ca 30 kor och rekrytering på Ulfsgården, Gillstad. Ett nytt stall med plats för

Läs mer

Bruksanvisning för pumpmodul

Bruksanvisning för pumpmodul Bruksanvisning för pumpmodul Utgåva 05 Innehållsförteckning Innan installation Sid. 3 Mottagande Sid. 3 Intransport & uppställning Sid. 3 El anslutning Sid. 3 Rör anslutning Sid. 3 Avluftningsmöjligheter

Läs mer

Energikollen modul 21C XXX Mjölk AB. Kort beskrivning av gården. SAM nr: Brukare: Adress: Postadress: Telefon: E-post: Datum för rådgivning:

Energikollen modul 21C XXX Mjölk AB. Kort beskrivning av gården. SAM nr: Brukare: Adress: Postadress: Telefon: E-post: Datum för rådgivning: Sida 1(5) Energikollen modul 21C XXX Mjölk AB SAM nr: Brukare: Adress: Postadress: Telefon: E-post: Datum för rådgivning: Kort beskrivning av gården Produktionen: Mjölkproduktion med ca 220 mjölkkor samt

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-18 PX26814-1 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-18 PX26814-1 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se. Kontaktperson Mathias Johansson 2013-03-18 PX26814-1 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Folkpool AB Ullängsvägen 1 153 30 JÄRNA Mätning av energiförbrukning hos utespa Nordic Encore

Läs mer

Träckdiagnostik- ett sätt att följa upp hur kornas foderstat fungerar Av: Katarina Steen

Träckdiagnostik- ett sätt att följa upp hur kornas foderstat fungerar Av: Katarina Steen Träckdiagnostik- ett sätt att följa upp hur kornas foderstat fungerar Av: Katarina Steen Är spannmålskrossen rätt inställd? Fungerar hackningen av majsensilaget tillfredställande? Får korna tillräckligt

Läs mer

Samband mellan bakterietal och diskparametrar på AMSgårdar

Samband mellan bakterietal och diskparametrar på AMSgårdar Slutrapport till Svensk Mjölk och Stiftelsen Lantbruksforskning projekt V1230031 Samband mellan bakterietal och diskparametrar på AMSgårdar Förstudie Martin Sundberg, Inger Andersson, Anders Christiansson

Läs mer

Skräddarsydd mjölk för olika mejeriprodukter

Skräddarsydd mjölk för olika mejeriprodukter DJURVÄLFÄRD & UTFODRING SVENSK MJÖLK SAMLAR BRANSCHEN Skräddarsydd mjölk för olika mejeriprodukter Frida Gustavsson, Civ. ing. i Bioteknik. Doktorand inom Livsmedelsteknik, Lunds Universitet frida.gustavsson@food.lth.se

Läs mer

Bra produktionsmetoder vid automatisk mjölkning

Bra produktionsmetoder vid automatisk mjölkning Bra produktionsmetoder vid automatisk mjölkning Hygienföreskrifter Finlands mejeriförening Helsingfors 2 september 2002 2 INNEHÅLL Inledning 4 Definitioner 5 1. Utrustning som används vid mjölkning och

Läs mer

Flamco. Flamcovent. Monterings- och användarmanual. Flamcovent luftseparator. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871

Flamco. Flamcovent. Monterings- och användarmanual. Flamcovent luftseparator. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871 Flamcovent Flamcovent luftseparator 4-24-189//2002, Flamco 18503871 S Monterings- och användarmanual Monterings- och användarmanual Tekniska specifikationer Maximalt arbetstryck Maximal arbetstemperatur

Läs mer

BRUKSANVISNING Vakuumpackare Foodmaster Premium

BRUKSANVISNING Vakuumpackare Foodmaster Premium BRUKSANVISNING Vakuumpackare Foodmaster Premium FoodMaster TM PREMIUM Vi gratulerar till köpet av en Foodmaster Premium vakuumpackare. Vakuumpackaren revolutionerar alla dina tidigare vanor att packa mat

Läs mer

Bevakning av mjölkråvaran, som råvara för tillverkning av ost, med avseende på främmande ämnen och skadliga bakterier

Bevakning av mjölkråvaran, som råvara för tillverkning av ost, med avseende på främmande ämnen och skadliga bakterier Rapport nr 7023-I Datum 2003-10-20 Bevakning av mjölkråvaran, som råvara för tillverkning av ost, med avseende på främmande ämnen och skadliga bakterier Rapport till Ostfrämjandets styrelse 2003 Carol

Läs mer

Energikollen Modul 21C

Energikollen Modul 21C kwh per år Energikollen Modul 21C SAM nr: Brukare: Adress: Postadress: Telefon: E-post: Datum för rådgivning: 2012-11-19 Sammanfattning 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 Diesel RME el 20 000

Läs mer

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se Utfodringspraxis Mjölby nov 2010 Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se 1 Övergödning och försurning är en lokal/regional miljöeffekt, Klimatpåverkan är Global Kväve Fosfor Koldioxid Metan Lustgas

Läs mer

Energikollen modul 21C XXX Mjölk AB. Sammanfattande råd: Kort beskrivning av gården. Besöksdatum SAM-nr Rådgivare:

Energikollen modul 21C XXX Mjölk AB. Sammanfattande råd: Kort beskrivning av gården. Besöksdatum SAM-nr Rådgivare: Besöksdatum SAM-nr Rådgivare: Lantbrukarens namn Adress Postnr Postort Datum för andra gruppträffen: Energikollen modul 21C XXX Mjölk AB Sammanfattande råd: De viktigaste åtgärderna: 1. Gå kurs i sparsam

Läs mer

Vatten, riktad kontroll och provtagning i skolkök 2009

Vatten, riktad kontroll och provtagning i skolkök 2009 MILJÖFÖRVALTNINGEN Vatten, riktad kontroll och provtagning i skolkök 2009 En rapport från Miljöförvaltningen, Avdelningen för Livsmedelskontroll Frida Kallberg Carolina Svavar Augusti 2009 1 Sammanfattning

Läs mer

SKÖTSELINSTRUKTION Avhärdningsfilter CAB

SKÖTSELINSTRUKTION Avhärdningsfilter CAB SKÖTSELINSTRUKTION Avhärdningsfilter CAB H2O s helautomatiska avhärdningsfilter (mjukvattenfilter) är avsedda att användas i egna hem med problem med kalkavlagringar i tex varmvatten beredare eller rörledningar.

Läs mer

Smittskydd - har vi råd att låta bli?

Smittskydd - har vi råd att låta bli? DJURVÄLFÄRD & UTFODRING SVENSK MJÖLK SAMLAR BRANSCHEN Smittskydd - har vi råd att låta bli? Resultat från forskning kring RS- och Coronavirusinfektioner i mjölkbesättningar Anna Ohlson, anna.ohlson@svenskmjolk.se

Läs mer

Ny typ av provbägare för produktionsuppföljningen för Valio-andelslagens producenter från 1.4.2015 - bägare med gångjärnslock och transportställ

Ny typ av provbägare för produktionsuppföljningen för Valio-andelslagens producenter från 1.4.2015 - bägare med gångjärnslock och transportställ Ny typ av provbägare för produktionsuppföljningen för Valio-andelslagens producenter från 1.4.2015 - bägare med gångjärnslock och transportställ I april 2015 börjar man använda nya typer av förnödenheter

Läs mer

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner 1.0 Allmän information Användandet av dessa instruktioner förutsätter att användaren är väl bekant med handhavandet av både blockenheten och hydraulsystemet

Läs mer

INSTRUKTION 1 NOLLPUNKTSREAKTOR

INSTRUKTION 1 NOLLPUNKTSREAKTOR OLJA TILL N Page: 1/5 1. Generellt Alla nollpunktsreaktorer tillverkade av EGE är fyllda med olja vid leverans, förutom ett fåtal större modeller (t.ex. modellerna ASR6.3, ASR 10V, ZTC4000 a ZTC5000).

Läs mer

IP SIGILL Mjölk Flik 10 Giltig från 2011-02-01. Bakom denna flik finns information om och plats för:

IP SIGILL Mjölk Flik 10 Giltig från 2011-02-01. Bakom denna flik finns information om och plats för: Flik 10, Djuromsorg Bakom denna flik finns information om och plats för: - Skriftliga skötselrutiner för djuren (exempel) - Avtal för inhyrd djurskötare (mall) - Dokumentation av klövverkning - Informationsblad

Läs mer

Elektrisk Ureamembranpump

Elektrisk Ureamembranpump Elektrisk Ureamembranpump 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 S S Användningsinstruktion för elektrisk Urea-membranpump Innehållsförteckning 1. Allmänna uppgifter 2 1.1 Ändamålsenlig användning 2 1.2

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME Danfoss LPM Sp. z o. o. Danfoss District Heating AB Tuchom, ul.tęczowa 46 Marieholmsgatan 10C 82-209 Chwaszczyno, 415 02 Göteborg Poland

Läs mer

Room Service för en ko

Room Service för en ko Room Service för en ko Att bygga och sköta stallar för kor kring kalvning Håkan Landin, Svensk Mjölk & Hans Lindberg, Svenska Husdjur Djurvälfärds & Utfodringskonferensen, Linköpings Konsert och Konferens

Läs mer

Instruktionsbok. Duovac (300, 300 P, 400 A)

Instruktionsbok. Duovac (300, 300 P, 400 A) Instruktionsbok Duovac (300, 300 P, 400 A) 9309 98780331 Duovac Innehållsförteckning Innehållsförteckning Duovac............................................................ 7 Allmän beskrivning.......................................................

Läs mer

OM DET BLIR FEL. Bakterietal. December 2003 1

OM DET BLIR FEL. Bakterietal. December 2003 1 OM DET BLIR FEL Bakterietal December 2003 1 Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av detta häfte får reproduceras i någon form eller på något sätt utan tillåtelse från utgivaren. Illustrationer där inget

Läs mer

GARDENA Batteridriven pump 1500/1

GARDENA Batteridriven pump 1500/1 GARDENA Batteridriven pump 1500/1 Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med pumpen och

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Document translated from English 1723911-SE 25-11-2012 A001 Innehåll 1 Produktinformation... 1 2 Mått... 1 3 Montering... 2 3.1 Montering av aggregatet... 2 3.2 Vattenanslutningar...

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer