Fältmässig undersökning av gårdar med höga respektive normala halter av fria fettsyror i mjölken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fältmässig undersökning av gårdar med höga respektive normala halter av fria fettsyror i mjölken"

Transkript

1 Branschintern Rapport nr 727-I 4-2- Fältmässig undersökning av gårdar med respektive normala halter av fria fettsyror i mjölken Inger Andersson och Mats Gyllenswärd Svensk Mjölk Forskning Telefon E-post

2 Fältmässig undersökning av gårdar med respektive normala halter av fria fettsyror i mjölken Inger Andersson och Mats Gyllenswärd Sammanfattning Höga halter fria fettsyror (FFA, Free Fatty Acids ) ger upphov till smakfel i mjölk och mjölkprodukter. Det har i en tidigare undersökning konstaterats att det finns leverantörer som upprepat levererar mjölk med mycket förhöjda halter FFA. Vanligaste orsaken till halter fria fettsyror i leverantörsmjölk är att fettkulemembranen skadas genom mekanisk bearbetning För att identifiera de svagaste länkarna på gården vad gäller förekomsten av för halter fria fettsyror och samtidigt få en bild av mjölkningstekniken ställt i relation till den aktuella mjölkningsanläggningen på respektive gård genomfördes en fältundersökning där gårdar med halter fria fettsyror, benämnda försöksgårdar, besöktes av rådgivare. Liknande besök gjordes på gårdar med normala och halter fria fettsyror, benämnda kontrollgårdar. Flera gårdar med hög halt FFA är små gårdar ofta med liten mjölkmängd i tanken och periodvis hög andel lågmjölkande kor. Liten mjölkmängd i förhållande till tankvolym så att omröraren ej täcks av mjölk leder till risk för luftinblandning och därmed för hög halt fria fettsyror. Sen laktation innebär också i sig högre risk för FFA. Gårdar med hög halt FFA har ofta brister i mjölkningsanläggningen och undermålig vacuumkapacitet med stora vakuumsvängningar i mjölkledningen under mjölkning bl a beroende på en bristande mjölkningsteknik med större luftinsläpp än vad anläggningen är dimensionerad för. Bakgrund Höga halter av fria fettsyror (FFA, Free Fatty Acids) orsakar bismak i mjölk och mjölkprodukter. För exportsmör finns ett gränsvärde för innehåll av fria fettsyror och på senare tid har rapporterats om svårigheter att uppfylla detta krav. Härsken smak, som orsakas av halter fria fettsyror, är det vanligaste smakfelet i leverantörmjölk. Halten fria fettsyror påverkas i olika led i kedjan från ko till färdig produkt. Vid undersökningar i samband med produktproblem på 198-talet bedömdes leverantörmjölkens innehåll av fria fettsyror vara den viktigaste orsaken. Vanligaste orsaken till halter fria fettsyror i leverantörmjölk är att fettkulemembranen skadas och fettet därefter spjälkas (lipolys). Skador på fettkulemembranen är en följd av mekanisk bearbetning av mjölken. Orsaken till detta kan vara att mjölkningsanläggningarna är behäftade med olika fel såsom luftläckage, onödigt kraftig pumpning, underdimensionerade eller att mjölkningsanläggningen har en bristfällig design (konstruktion) såsom dåligt fall, fällbara byglar, små spenkoppscentraler, mjölkpumpar som pumpar tomt. Små mjölkmängder som ska kylas i en stor tank kan göra att omröraren ej täcks och mjölken utsätts för en omild behandling som skadar mjölkfettet. Svensk Mjölk Forskning Rapport reg. nr. 727-I Inger Andersson, Mats Gyllenswärd 2

3 Är anläggningar underdimensionerade är mjölkledningen ofta helt fylld av mjölk då mjölken ej hinner borttransporteras tillräckligt snabbt. Vakuumkapaciteten blir oftast otillräcklig att hålla mjölkorganet kvar på enskilda spenar eller hela juvret varvid luft läcker in i enskilda spenkoppar eller hela organet. Luften tvingas passera mjölkpelaren i mjölkledningen där den kan orsaka en kraftig mekanisk bearbetning. Är dessutom mjölkningstekniken bristfällig vid påsättning av mjölkorganet kan detta orsakar stora luftinsläpp liksom stora vakuumvariationer. Även andra faktorer i mjölkproduktionen kan påverka leverantörmjölkens innehåll av fria fettsyror (FFA). Mastitmjölk och sinmjölk kan öka halten fria fettsyror, och troligtvis kan obalanserad utfodring också i vissa fall ge halter. Ökad mjölkningsfrekvens har också visats ge högre FFA-halter, mekanismen bakom detta är inte klarlagd. I flera undersökningar har framkommit att genomsnittliga FFA-halterna är något högre i mjölk från gårdar med automatiska mjölkningssystem, troligen är detta en följd av både ökad mjölkningsfrekvens och i vissa fall tekniska faktorer. Det finns idag i Sverige indikationer att förekomsten av undermåliga mjölkningsanläggningar är hög. Antalet mjölkmaskintester inom vissa områden har minskat. Många mjölkleverantörer har under senare år utökat antalet kor, ofta utan att dimensionera om anläggningarna. Undermåliga mjölkningssystem ökar risken för FFA-halter i mjölken och innebär en påtaglig risk för juverhälsan. Under år genomfördes en kartläggningsundersökning där halten fria fettsyror bestämdes i leverantörmjölk inom tre områden i Sverige. Denna undersökningen visade att det finns leverantörer som återkommande levererat mjölk med tydligt förhöjda halter fria fettsyror (Andersson, I. 2). Förbättrade rekommendationer avseende mjölkningsrutiner och skötsel av mjölkningsutrustning eventuellt kombinerat med ett signalsystem med analys av fria fettsyror borde kunna förbättra mjölkråvarans kvalitet avseende fria fettsyror. För att få en bättre uppfattning om vilka problemen är på gårdar med halter fria fettsyror och för att ge erfarenheter som kan vara grund för praktiska råd genomfördes en fältmässig kartläggning av förhållandena på gårdar med halter. Syftet med den här beskrivna undersökningen var att kunna belysa olika faktorer som kan förbättra mjölkens kvalitet som råvara till mejeriet och samtidigt minska risken för juverhälsoproblem i besättningarna till följd av brister i mjölkningsanläggningen. Målen har varit att - Finna orsaken till återkommande FFA-halter i enskilda leverantörers tankmjölk - Utvärdera testmetod för mjölkningsanläggningar (dynamisk mätning av vacuum) - Skaffa underlag för att utarbeta anvisning för rådgivning till gårdar med halter fria fettsyror Material och metoder Val av försöks- och kontrollgårdar Mjölkprov från 5 gårdar togs ut under våren 2 (före betessläppning) och analyserades med avseende på fria fettsyror. Bland dessa utvaldes 5 gårdar med hög halt fria fettsyror och Svensk Mjölk Forskning Rapport reg. nr. 727-I Inger Andersson, Mats Gyllenswärd 3

4 som en kontrollgrupp 5 gårdar med normal halt för ytterligare analys. Kontrollgruppen matchades mot försöksgruppen genom att för varje leverantör med hög halt valdes leverantören närmast före eller efter på hämtningslinjen som kontroll. För de således valda 1 gårdarna gjordes ytterligare en analys av fria fettsyror ca en månad senare. Därefter valdes 25 gårdar som vid båda tillfällena haft halter samt för var och en av dessa en motsvarande kontrollgård på samma linje som vid båda tillfällen haft halter för vidare utredning. Gårdarna var fördelade inom olika områden i Syd- och Mellansverige: Gävleområdet, Grådö, Gotland, Göteborg, Götene, Roslagen och Skåne. Det geografiska området valdes ut med hänsyn till att intransport och provuttagning skulle kunna göras på ett och samma laboratorium. En separat undersökning av FFA-halter görs på AMS-gårdar varför AMSgårdar ej ingick i försöket. I juli efter besöken - uttogs åter prov från de besökta gårdarna och analyserades med avseende på fria fettsyror. Analysmetoder Provtagning och analys av fria fettsyror Mjölkprov togs ut från ordinarie mjölkbedömningsprov på Steins laboratorium i Jönköping och överfördes till rör med extraktionsvätska som samtidigt konserverar proven. Överföring till extraktionsvätska skedde 1 dygn efter provuttagning på gården. Proven transporterades till Steins laboratorium i Lund och analyserades där med Auto-Analyzer metod (Lindqvist et al., 1975). Rören med mjölk/extraktionsvätska förvarades i frys (-18 C) fram till analys. Gårdsbesök De utvalda gårdarna besöktes av rådgivare med specialinriktning mjölkning och mjölkningsmaskiner. Sammantaget deltog 6 st rådgivare från olika husdjursföreningar. Målsättningen var att kunna göra en värdering av vilka faktorer som är viktigast för uppkomsten av halter fria fettsyror. Rådgivarna hade därför vid besöket inte fått information om vilka gårdar som hade halter fria fettsyror och vilka som hade normala halter. Genomgången av rutiner gjordes alltså förutsättningslöst. I de fall man konstaterade brister fick bonden råd om förbättringar, men dessa råd var inte kopplade till något tvång eller påbud från mejeriföretaget. Frågeformulär Olika faktorer på gården som kan tänkas påverka halten fria fettsyror i mjölken registrerades i ett för försöket konstruerat frågeformulär (bilaga 1). Förenklad ISO-mätning (ISO 577) Vakuumkapacitet liksom luftläckage, önskade/styrda och ej önskvärda, mm mättes i olika delar av mjölkningsanläggningen och jämfördes med givna riktvärden enligt ISO-normen (ISO 669). Svensk Mjölk Forskning Rapport reg. nr. 727-I Inger Andersson, Mats Gyllenswärd 4

5 Dynamisk mätning Vid besöket gjordes även en s.k. dynamisk mätning med hjälp av särskild utrustning (MK4). Vakuumvariationer mäts i den korta mjölkslangen (under spenspets) under mjölkningens gång och registreras i form av en kurva. Med hjälp av att mäta vakuumvariationens storlek i olika faser av mjölkningsförloppet utvärderades sedan mjölkningens utförande och indirekt i viss mån vakuumanläggningens funktion enligt en given mall. Jämförelse med andra i mjölkbedömningen analyserade parametrar Data från ordinarie analyser av sammansättning och mjölkkvalitet insamlades från Steins databas. Resultat från första halvåret 2 av fetthalt, proteinhalt, celltal, fryspunkt samt lukt och smak jämfördes mellan försöks- och kontrollgrupp. Resultat Analys av fria fettsyror Resultat av FFA-analyser av mjölk från 5 leverantörer (på några slumpvis valda hämtningslinjer) redovisas i diagram 1 i form av ett histogram. Totalt analyserades 5 prov, medianen var,62 och andelen prov med FFA-halt över 1, mekv per liter var 1,8%, resultatet överensstämde väl med resultaten från kartläggningsundersökningen. 4 antal=5, median= % av leverantörerna FFA mekv/liter Diagram 1 Resultat av analys av fria fettsyror i mjölk från ca 5 leverantörer i första analysomgången. Omprov togs för 5 leverantörer med FFA-halter över 1, mekv/liter. Av dessa hade 29 st. (58%) över 1, även i omprovet. Omprov togs också för 48 gårdar med under.6 mekv/liter Av dessa hade 35 st. (73%) under.6 även i omprovet. Totalt besöktes 56 gårdar, varav 27 gårdar med FFA-halter och 29 kontrollgårdar. Av försöksgårdarna med halter hade 8 st. fortfarande i juli en FFA-halt över 1 mekv/liter, endast en hade under.6. (se diagram 2). Svensk Mjölk Forskning Rapport reg. nr. 727-I Inger Andersson, Mats Gyllenswärd 5

6 Det bör påpekas att rådgivarna inte var informerade om FFA-halten i mjölken, och även om de påpekade eventuella brister i anläggningarna eller mjölkningstekniken var detta inte kopplat till några tvingande uppmaningar om åtgärder. % av leverantörerna låg FFA-halt omprov antal= median= FFA mekv/liter % av leverantörerna låg FFA-halt efter besök antal=29 median= FFA mekv/liter % av leverantörerna hög FFA-halt omprov antal= median= FFA mekv/liter % av leverantörerna hög FFA-halt efter besök antal=27 median= FFA mekv/liter Diagram 2. Fördelning halt fria fettsyror för besökta gårdar före och efter besök Gårdsbesök Svar på frågor i enkäten och resultat av mätningar på gården berörande faktorer som kan tänkas inverka på eller på annat sätt ha samband med halten fria fettsyror sammanställdes och utfallet jämfördes mellan försöksgruppen och kontrollgruppen. Denna jämförelse illustreras i form av stapeldiagram i bilaga 2. Här redovisas också statistiska tester av skillnader mellan grupperna. Skillnader mellan försöks- och kontrollgrupp testades med antingen chi-square test (χ 2 -test) eller Kolmogorov Smirnov test. I tabell 1 sammanfattas de viktigaste faktorerna. I tabell 3 redovisas resultaten för varje gård av viktiga faktorer. Svensk Mjölk Forskning Rapport reg. nr. 727-I Inger Andersson, Mats Gyllenswärd 6

7 Tabell 1 Resultat av gårdsinventeringar Parameter Skillnad Kommentar Antal mjölkkor på gården Ja Antal mjölkkor var betydligt lägre i försöksgruppen (median = 14) än i kontrollgruppen (median=41). Andel sinkor Ja Andelen sinkor var högre på försöksgårdarna än på kontrollgårdarna. Andel kor med avkastning 1 liter per dygn Fyllnadsgrad i tank (mjölkmängd per hämtning / tankvolym) Ja Ja Andelen vkastande kor var betydligt högre i försöksgruppen. Flera av försöksgårdarna hade för stor tank i förhållande till volymen mjölk. Är omröraren täckt vid start? Nej På ca - både i försöks- och kontrollgruppen (8 respektive 7 st) noterades att omröraren ej var täckt då den startades. Topp- eller bottenfyllning av tanken Finns det onormalt mycket skum i tanken? Förekommer smörklumpar? Service mjölkningsanläggning senast två år före besöket (ja/nej) Sammanfattande bedömning av montering av mjölkningsanläggningen Luftinsläpp vid påsättning av mjölkningsorganen (ja/nej) Totalt luftinsläpp i spenkoppscentral Uppmätt luftläckage i mjölkledningen Ja Nej Ja Ja Nej Nej Nej En högre andel av problemgårdarna hade bottenfyllning av tanken. På 6 av försöksgårdarna och 4 av kontrollgårdarna noterades onormalt mycket skum i tanken. På en försöksgård förekom smörklumpar i tanken. 37% av problemgruppen mot 13% av kontrollgruppen hade inte haft service senaste två åren. Klart bättre på kontrollgårdarna. Ca 4% av försöksgårdarna men ingen av kontrollgårdarna fick bedömningen dåligt eller mycket dåligt. Förekom i liten utsträckning på både försöks- och kontrollgårdar. Skillnader avseende önskade / styrda luftinsläpp i spenkoppscentralerna kunde ej konstateras. Uppmätt reservkapacitet Ja Större andel av gårdarna med FFA-halter hade för låg reservkapacitet. Dynamisk mätning, värdering (1-5) Finns uppgjord foderstat som följs? Ja Ja 44% av problemgruppen mot 13% av kontrollgruppen hade resultat som tyder på problem med vacuum. Ca 8% av problemgårdarna saknade eller följde inte uppgjord foderstat. Svensk Mjölk Forskning Rapport reg. nr. 727-I Inger Andersson, Mats Gyllenswärd 7

8 Tabell 2 Gårdsinventeringar, resultat för varje gård i försöks- repektive kontrollgrupp (Gk = godkänt, gräns = tveksamt godkänt, uk = underkänt. Vid skala 1-5, 1 = dåligt, 5 = bra.) Gårdar med hög FFA-halt dynamisk mätning, värdering (1-5p) reservkapacitet, vakuum mjölkledningens läckage luftinsläpp spenkoppscentr. luftinsläpp vid påsättning montering mjölkn. anläggning (1-5p) fullservice senare än 2 år före besök Är skumningen i tanken normal? Tankfyllning täckt omrörare? mjm/tankvol Andel (%) kor med avkastning <=1 Andel (%) sinkor antal kor enkät nr ja mellan ja ja - ja gräns gräns gräns ja botten nej nej - nej gräns gk gk ja mellan ja ja - nej gk gk gk nej botten ja ja 3 - gk gk gk nej - ja nej 3 ja gk - gk nej botten - ja 3 nej gk gk gk ja mellan ja ja 2 ja gräns gk gk ja högt nej nej 1 nej gk - gk saknas 1.54 ja mellan ja nej 3 - gk gk gräns ja botten ja nej 1 ja gk gk gk ja botten ja ja 2 nej gräns - uk ja högt ja ja 4 nej gk gk gräns nej botten ja nej 3 nej uk gk ja botten ja ja 4 nej gräns gk uk ja botten ja nej 4 nej uk gk uk ja mellan ja ja 4 nej gräns gk gk ja botten ja ja 2 nej gräns gk uk nej mellan ja ja 2 nej gk gk uk ja mellan nej ja 2 ja gk gk gk ja högt ja nej 2 ja gk gk uk ja mellan nej ja 5 nej gk gräns gk ja mellan nej ja 4 nej saknas gk gräns nej högt nej nej 5 ja gräns gk uk ja botten ja ja 2 nej gk gk uk nej högt ja ja 3 nej gräns gräns gk ja botten ja nej 1 nej gk gk uk nej högt ja ja 3 nej gräns uk gk 2 Gårdar med låg FFA-halt dynamisk mätning, värdering (1-5p) reservkapacitet, vakuum mjölkledningens läckage luftinsläpp spenkoppscentr. luftinsläpp vid påsättning montering mjölkn. anläggning (1-5p) fullservice senare än 2 år före besök Är skumningen i tanken normal? Tankfyllning täckt omrörare? mjm/tankvol Andel (%) kor med avkastning <=1 Andel (%) sinkor antal kor enkät nr ja botten ja ja 4 ja gk nej mellan ja ja 4 nej gk - gk ja mellan ja ja 3 nej uk gk gk ja mellan ja ja 4 nej gk uk gk ja mellan ja ja 5 nej gk gk gk ja mellan nej ja 5 nej gräns gk gk ja högt ja nej 4 nej gräns gräns ja mellan - ja 5 nej gk gräns gk ja mellan nej ja 5 ja gräns gk gk saknas högt nej ja 5 ja gk gk gk ja högt ja ja 5 nej gk - gk nej botten ja ja 5 nej gk - gk ja mellan ja ja - nej gk gk gk ja mellan ja ja 4 nej gk - gk ja mellan ja ja 5 nej gk gk gk ja högt ja ja 5 nej gk gk gk ja botten - ja 4 nej gk uk gk ja mellan ja ja 4 nej gräns uk gk ja mellan ja ja 4 nej gräns uk gk nej mellan ja ja 4 nej uk gk gk nej mellan nej nej 5 nej gk gk gk ja högt ja ja 3 nej gräns gk gk nej högt ja ja 5 nej gk gk gk ja mellan ja ja 4 nej gk gk gk nej mellan ja ja 3 nej gk gräns gk ja mellan ja ja 4 ja gk gk gk ja mellan ja ja 3 ja gk gk gk ja mellan ja ja 5 nej gräns uk gk nej mellan ja ja 5 nej gk gk gk 5 Svensk Mjölk Forskning Rapport reg. nr. 727-I Inger Andersson, Mats Gyllenswärd 8

9 Jämförelse med andra i mjölkbedömningen analyserade parametrar I tabell 3 redovisas resultat av ett antal parametrar som analyseras rutinmässigt i betalningsoch kvalitetssystem. För parametrarna fetthalt, proteinhalt, ureahalt och fryspunkt beräknades först medelvärdet av samtliga analyser under perioden (första halvåret 2) för varje leverantör. För varje par beräknades skillnaden mellan försöksgård och kontrollgård och testades med t-test. Inga skillnader mellan försöks- och kontrollgrupp konstaterades avseende fetthalt, proteinhalt, fryspunkt eller celltal. Urearesultaten var lägre för försöksgruppen än för kontrollgruppen, men då urea analyseras med IR-teknik kan det inte uteslutas att onormalt halter fria fettsyror kan påverka analysnoggrannheten. Tabell 3 Fetthalt, proteinhalt fryspunkt och celltal för försöks- och kontrollgruppen. differens antal par FFA FFA hög FFA - låg FFA p (parad t-test) fetthalt mv sd proteinhalt mv sd fryspunkt mv sd celltal geom mv mv (log) sd (log) Resultat av ordinarie lukt- och smakanalyser redovisas i tabell 4. Problemgårdarna hade högre frekvens smakfel än kontrollgruppen (chi 2 test, p=,7). Huvuddelen av smakfelen inom gruppen med halter fria fettsyror var av typen härsken. 12 av försöksgårdar hade någon gång under första halvåret 2 fått avvikande lukt- och smak. 6 av hade fått klass 2 vid något tillfälle. Bland kontrollgårdarna hade 3 av någon smakavvikelse och 1 av hade fått klass 2 vid något tillfälle. Tabell 4 Resultat av lukt och smak analyser första halvåret 2 för försöks- och kontrollgruppen FFA FFA antal lev i gruppen antal lev med någon anm (1b el 2) 12 3 antal lev med någon klass Svensk Mjölk Forskning Rapport reg. nr. 727-I Inger Andersson, Mats Gyllenswärd 9

10 Diskussion Andelen små gårdar var mycket hög i försöksgruppen med halter fria fettsyror. Det kan antas att här oftare förekommer gårdar med en sämre optimerad drift och äldre mjölkningsanläggningar. Jämfört med kontrollgruppen kännetecknades gruppen av gårdar med halter FFA av: - Större andel sinkor - Större andel kor med låg avkastning - Stor tank i relation till mjölkmängd - Stor andel dåligt monterade mjölkningsanläggningar - Stor andel av gårdarna gör ej service enligt rekommendationerna - Stor andel av gårdarna har en bristfällig mjölkningsteknik som dokumenterats genom dynamisk mätning under mjölkning. - Stor andel av gårdarna har bristande vakuumkapacitet (reservkapacitet) Samtliga dessa faktorer är kända riskfaktorer avseende fria fettsyror i mjölken. Följande parametrar uppvisade inga tydliga skillnader mellan grupperna: - Visuell bedömning av skumbildning i tanken - Luftinsläpp vid påsättning av mjölkningsorganen - Luftinsläpp i spenkoppscentralen - Luftläckage i mjölkledningen En faktor som anses kunna bidra till skador på fettkulorna är toppfyllning av tanken. I denna undersökning konstaterades emellertid att bottenfyllning eller toppfyllning med långt dykrör var vanligare i gruppen med FFA-halter än i kontrollgruppen. I övrigt gjordes följande iakttagelser: - På en gård med FFA-halter förekom smörklumpar i mjölken. - Synligt luftinsläpp vid påsättning av mjölkningsorganen uppvisade ingen skillnad mellan grupperna, dock kunde skillnader i vakuumvariationer under mjölkning (ofta beroende på luftinsläpp vid påsättning) uppmätas genom den dynamiska mätningen - Inom gruppen med FFA-halter förekom 4 anläggningar med Alfa Flag. Dessa är så pass gamla att det ej går att få tag i nya tätningsringar längre. - Konstaterade att flertalet av äldre anläggningar (små centraler, HP1, underdimensionerade anläggningar enligt Nordiska riktlinjer, enkelslinga, Releaseranläggning med sluss) tillhör gruppen med FFA Det är inte möjligt att utifrån denna undersökning utpeka någon enstaka faktor som den dominerande orsaken till förhöjda halter fria fettsyror. På försöksgårdarna förekommer ofta flera brister som utgör riskfaktorer. Flera gårdar med hög halt FFA är gårdar med extensiv drift där liten mjölkmängd i tanken leder till risk för luftinblandning och periodvis hög andel lågmjölkande kor (sen laktation innebär högre risk för FFA). Det är också vanligt att det på gårdar med hög halt FFA finns brister i mjölkningsanläggningen som kan leda till en försämrad mjölkkvalitet. Bättre anpassning till de riktlinjer som finns avseende mjölkningsanläggningar bör kunna leda till avsevärda förbättringar. Vi har i denna undersökning inte närmare utrett utfodringsförhållandena på gårdarna, men det är också tydligt att på många gårdar i försöksgruppen saknas effektiv foderstyrning. Svensk Mjölk Forskning Rapport reg. nr. 727-I Inger Andersson, Mats Gyllenswärd 1

11 Referenser Andersson, I (2). Fria fettsyror i leverantörmjölk en kartläggningsstudie. Rapport Svensk Mjölk Forskning 7-I. Lindqvist, B., Roos, T. and Fujita, H. (1975) Auto-Analyzer determination of free fatty acids in farm milk. Modification of present methods to simplify transportation of the sample. Milchwissenschaft (1) Svensk Mjölk Forskning Rapport reg. nr. 727-I Inger Andersson, Mats Gyllenswärd 11

12 Enkät vid gårdsbesök FFA-projekt Besöket ska ske när det finns minst ett mål i tanken. Är frågan otydlig eller du anser att din tolkning behöver förklara, notera så mycket som möjligt! Bilaga 1 Under flera rubriker önskas en bedömning. Bedömningen görs på en skala 1-5 som betyder följande: 1. Mycket dåligt. 2. Underkänt 3. Godkänt 4. Bättre än godkänt 5. Mycket bra Namn: Adress:.. Leverantörsnummer:. Telefonnummer: Besöksdatum: Har tankplacering & utlopp anpassats till en högre pumphastighet? Hämtas mjölken varannan dag: Mjölkmängd per hämtning: liter Kommentarer: Gårdsuppgifter Uppbundet Långbås / kortbås Lösdrift Varm / Kall Ligger mjölkgropen inne i lösdriften eller i separat byggnad? i lösdrift / separat byggnad Ventilationen upplevs (utifrån förutsättningar utomhus): Har mjölkkorna släppts på bete vid besöket? Finns en uppgjord foderstat: Baseras foderstaten endast på typfoderlistans analysvärden? Baseras foderstaten delvis på aktuella analyser? Följs den uppgjorda foderstaten: Är besättningen med i utfodringskontroll: Är besättningen med i kokontroll: Antal mjölkningar per dag: 2 / 3 Är besättningen med i individjuver? Hur mjölkas cellhaltskor (t ex sist)?.. Speciella mjölkningsrutiner för lågmjölkare? När sinläggs korna (mjölkmängd):..kg/dag Mjölk från kor man långsamt sinlägger? Tank / kalvar / annat: Antal kor i resp avkastningsintervall vid besöket: Sinkor..st 1 5 liter / dag..st 6-1 liter /dag..st liter /dag..st 16 - liter /dag..st > liter /dag..st Totalt antal mjölkkor?..st Kommentarer: Svensk Mjölk Forskning Rapport reg. nr. 727-I 12 Inger Andersson, Mats Gyllenswärd

13 Mjölkningsanläggning Typ och fabrikat:. Bilaga 1 Skissa mjölkledningen, markera svackor, ange lutning och ev. baklut. Delslingans längd meter Total längd meter Dimensioner: Mjölkledning mm (Ringa in alternativ: glas / plast / rostfritt) Vakuumledning Stamledning mm Kranledning mm Luftavsk ledn. mm Slutenhet liter Allmänbedömning gällande montering: Kommentarer:. Vakuumledning Finns fungerande dräneringsanordning? Spolas vakuumledningen regelbundet? A. Vakuumnivå (anläggningsvakuum) Obelastad anläggning Vakuumsystem (Vr) före reng av reg kpa efter kpa Vakuummeter 1 Vakuummeter 2 Vp (A2) kpa kpa Vr, A2 Vm A1 Anläggning: Fabrikat Vakuumpump Regulator typ antal st Ringkoppling ml vl Antal organ st Spengummi nr Rek bytesint arb mj del Spenkoppscentral Pulsator typ Avtagare typ Stigare st cm Fällbar bygel st Lyfthöjd cm Sista fullservice Svensk Mjölk Forskning Rapport reg. nr. 727-I 13 Inger Andersson, Mats Gyllenswärd

14 B. Vakuumnivå (arbetsvakuum) Belastad anläggning Vakuumsystem kpa (Vr) Bilaga 1 C. Kapacitetsmätningar Obelastad anläggning, blockerad regulator (mäts vid arbetsvakuum) 1. Vakuumpumpens kapacitet l/min (Vp) 2. Vakuumsystem ( - mjölksystem) l/min (Vr (A2)) 3. Vakuumsystemets läckage (1 2) l/min 4. Vakuumsystem + mjölksystem l/min (Vr, (A2)) 5. Mjölksystemets läckage (2 4) l/min D. Spenkoppscentraler Organ nr Tot luftins (l/min) Läck central (l/min) Luftinsl (l/min) Läck ventil (l/min) E. Reservkapacitet Belastad anläggning, arbetsvakuum l/min (Vm, A1) Service Fullservice (ISO-mätning, O-ringar, mm) Senaste fullservice (år-mån):.. Vem utförde servicen (DeLaval, SAC. etc)? Delservice (ej komplett ISO-mätning, O-ringar, mm) Senaste delservice (år-mån):.. Vem utförde servicen (DeLaval, SAC, lantbrukaren, etc)? Annan löpande service Finns abonnemang på gummidelar? Byts gummidelarna enligt rekommendation? Datum för senaste byte av spengummin:. Senaste byte av övriga mjölkförande gummidetaljer: Senaste byte packningar vid mjölkkranar och rörkoppel:.. Senaste byte av vakuumslangar: Trasiga delar finns det?.. Utbyggnad av anläggning Har anläggningen byggts ut de senaste: >9 år Vem utförde utbyggnaden? (DeLaval, SAC, lantbrukaren, etc)? Är anläggningen uppmätt enl ISO? Har disken / diskautomaten anpassats till utbyggnaden? Svensk Mjölk Forskning Rapport reg. nr. 727-I 14 Inger Andersson, Mats Gyllenswärd

15 Mjölkningsrutiner Anslut MK4 till spenkoppscentralen på ett organ och mät under mjölkningen. Notera viktiga händelser (med tidpunkt) såsom avsparkningar, luftinsläpp, m.m. Bilaga 1 Antal ordinarie mjölkare: annat antal: Finns en standard mjölkrutin som alla ska följa? Följs standardrutinen av alla? Förekommer det andra ej ordinarie avbytare? Ja (antal:..)/ Nej Tid för förbehandling? 15 sek / sek / 45 sek / 1 min /annat:. Förbehandlas flera kor i taget? Ja (antal:..) / Nej Förekommer stora luftinsläpp vid påsättning? Förekommer stora luftinsläpp vid avtagning? Bedöm mjölkningsrutinen, jmf allmän rekommendation? Beskriv mjölkningsrutinen med dina ord: Mjölktanken Fabrikat: Typbeteckning: Volym: Tanktermometerns temperatur vid besöket?. o C Temperatur med kontrolltermometer?. o C Antal mål i tanken vid besöket: mål; Annat:... Tid för kylning besöksdagen:..tim.. min Tid till 4 o C vid normal kylning? 1 tim / 2 tim / 3 tim / 4 tim / annan tid:... Är tanken försedd med intervallkylning eller kylreducering? Startas omröraren vid första målet efter disk när omröraren är täckt? Om nej, startas omrörarens direkt vid mjölkningens början? Bildas is vid kylning av första mjölken? Ja (lite kristaller mycket) / Nej Fyllning av tanken? Bottenfyllning / toppfyllning Vid toppfyllning: Finns ett dykrör (jmf t ex endast slang)? Mynningens placering: nära botten mellanhögt - högt Rinner mjölken efter tankväggen? Om dykrör, är det skadat eller ändstött? Är skumbildningen normal (som en knytnäve) vid besöket? Finns synliga smörklumpar i tanken? Förkylning Finns det förkylare? Övriga synpunkter Allmänna kommentarer: Svensk Mjölk Forskning Rapport reg. nr. 727-I 15 Inger Andersson, Mats Gyllenswärd

16 Antal mjölkkor < >1 Antal mjölkkor på gården Försöksgrupp, FFA: median=14 Kontrollgrupp, FFA: median=41 Ja *** p=. (chi2-test) Andel sinkor (%) Andel sinkor Ja ** p=. (K-S-test) Andel kor med avkastning <= 1 liter andel kor med avkastning <1 liter Ja *** p=.1 (K-S-test) fyllnadsgrad i tank (%) Mjölkmängd per hämtning / tankvolym 1 Ja *** p=.6 (K-S-test) < >8 Svensk Mjölk Forskning Rapport reg. nr. 727-I 16

17 ja Är omröraren täckt vid start nej Är omröraren täckt vid start? Fyllning av tank botten mellan högt Sker påfyllning av mjölken i botten eller högt upp i tanken? högt Toppfyllning med kort dykrör mellan Toppfyllning med medellångt dykrör botten Bottenfyllning eller långt dykrör Ja * p=.135 (chi2-test) ja Onormalt mycket skum i tanken? nej Finns det onormalt mycket skum i tanken? ja Förekommer smörklumpar? nej Förekommer smörklumpar i tanken? Svensk Mjölk Forskning Rapport reg. nr. 727-I 17

18 Service mjölkn anläggning senast 2 år före besöket? ja nej Har fullservice av anläggningen gjorts gjorts inom senaste två åren? Ja ** p=.6 (chi2-test) bedömning montering av mjölkningsanläggning En sammanfattande värdering av mjölkningsanläggningens montering 1 = Mycket dåligt 2 = Underkänt 3 = Godkänt 4 = Bättre än godkänt 5 = Mycket bra Ja *** p=.4 (K-S-test) Luftinsläpp då mjölningsorganen sätts på? ja nej Förekommer luftinsläpp då mjölkningsorganen sätts på? nej p=.34 (chi2-test) totalt luftinsläpp i spenkoppscentral Uppmätt luftinsläpp i spenkoppscentralen (Medel för samtliga uppmätta organ) Värdering 1 >12 l/min (dåligt) l/min 3 <1 l/min (bra) nej p=.1863 (K-S-test) Svensk Mjölk Forskning Rapport reg. nr. 727-I 18

19 läckage mjölkledning Luftläckage i mjölkledningen? Uppmätt värde jämfört med norm 1 = dåligt 2 = tveksamt 3 = bra nej p=.1824 (chi2-test) reservkapacitet Reservkapacitet i vacuumanläggningen Uppmätt värde jämfört med norm 1 = dåligt 2 = tveksamt 3 = bra Ja *** p=. (chi2-test) dynamisk mätning, svängningar > 4, värdering Värdering av resultat från dynamisk mätning under mjölkning (medel av samtliga mätningar på gården) 1 = Mycket dåligt 2 = Underkänt 3 = Godkänt 4 = Bättre än godkänt 5 = Mycket bra Ja * p=.112 (chi2-test) ja finns foderstat som följs? nej Följer gården en beräknad foderstat? Ja *** p=. (chi2-test) Svensk Mjölk Forskning Rapport reg. nr. 727-I 19

Kan glukogena substanser i foderstaten rädda fruktsamheten?

Kan glukogena substanser i foderstaten rädda fruktsamheten? DJURVÄLFÄRD & UTFODRING SVENSK MJÖLK SAMLAR BRANSCHEN Kan glukogena substanser i foderstaten Hanna Lomander, Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa, SLU i Skara hanna.lomander@slu.se Introduktion

Läs mer

Mjölkning. Februari 2003 1

Mjölkning. Februari 2003 1 Mjölkning Februari 2003 1 2 Materialet får ej kopieras utan medgivande. Illustrationer där inget annat anges: Ewert Ohlsson Layout, original och tryck: Text & Tryck Totab AB, Eskilstuna Reviderad utgåva

Läs mer

Bevara din mjölkkvalitet

Bevara din mjölkkvalitet Bevara din mjölkkvalitet Mjölkkylning för DeLaval VMS Din lösning varje dag Mjölkkylning för DeLaval VMS Mjölkkylning för DeLaval VMS Automatisk mjölkning ställer nya krav på kylningen av mjölken. DeLaval

Läs mer

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Ann-Theres Persson Växa Sverige Jan-Anders Bengtsson Stäme Lantbruks AB Mixat foder Allt vanligare med mixat foder Gårdarna blir större Använder

Läs mer

Välj stallplatsenhet utifrån dina behov

Välj stallplatsenhet utifrån dina behov Välj stallplatsenhet utifrån dina behov DeLaval stallplatsenhet MPC580, MPC680 och MP780 Din lösning varje dag DeLaval stallplatsenhet MPC580, MPC680 och MP780 Allt du behöver nära till hands För att optimera

Läs mer

VAD KAN MAN GÖRA FÖR ATT MINSKA ENERGIÅTGÅNGEN VID MJÖLKNINGSARBETET?

VAD KAN MAN GÖRA FÖR ATT MINSKA ENERGIÅTGÅNGEN VID MJÖLKNINGSARBETET? Examensarbete inom Lantmästarprogrammet VAD KAN MAN GÖRA FÖR ATT MINSKA ENERGIÅTGÅNGEN VID MJÖLKNINGSARBETET? HOW CAN YOU REDUCE THE ENERGY CONSUMPTION IN MILK PRODUCTION? Magnus Lindgren Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

Anordning för varsam tankpåfyllning

Anordning för varsam tankpåfyllning Instruktionsbok 89920431 2013-05-10, Version 1 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning Allmän beskrivning... 5 Anordning för varsam tankpåfyllning 1 Introduktion... 5 2 T-rör... 6 Produktdata...

Läs mer

Mjölkhygien i AMS. Christel Benfalk och Mats Gustafsson. JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik forskar för bättre mat och miljö

Mjölkhygien i AMS. Christel Benfalk och Mats Gustafsson. JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik forskar för bättre mat och miljö nr 105 Mjölkhygien i AMS Christel Benfalk och Mats Gustafsson JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik forskar för bättre mat och miljö 2004 1 Mjölkhygien i AMS I automatiska mjölkningssystem (AMS)

Läs mer

Policy Brief Nummer 2013:5

Policy Brief Nummer 2013:5 Policy Brief Nummer 2013:5 Varför välja mjölkrobot? en analys av ett investeringsbeslut Användningen av ny teknik gör produktionen effektivare och ökar tillväxttakten i ekonomin. Det är därför viktigt

Läs mer

Vägen till rätt diskkontroll!

Vägen till rätt diskkontroll! Vi förenklar din vardag! Vägen till rätt diskkontroll! Mjölkningsanläggningarna i uppbundna system är relativt enkla i sin konstruktion och lättdiskade. Men diskningen i mjölkgropar, karuseller och robotar

Läs mer

Bra produktionsmetoder vid automatisk mjölkning

Bra produktionsmetoder vid automatisk mjölkning Bra produktionsmetoder vid automatisk mjölkning Hygienföreskrifter Finlands mejeriförening Helsingfors 2 september 2002 2 INNEHÅLL Inledning 4 Definitioner 5 1. Utrustning som används vid mjölkning och

Läs mer

Orsaker till avvikande lukt och smak i leverantörmjölk

Orsaker till avvikande lukt och smak i leverantörmjölk Rapport nr 7028-P 2004-02-25 SLF proj. nr. 0230023 Orsaker till avvikande lukt och smak i leverantörmjölk Erica Lindberg 1), Inger Andersson 2), Anne Lundén 3), Jacob Holm Nielsen 4), Bengt Everitt 5),

Läs mer

Funktionstest av varmkompostbehållare

Funktionstest av varmkompostbehållare Sid 1 (8) Funktionstest av varmkompostbehållare Enheten för Kemi och Materialteknik Borås 2002 Sid 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Orientering 3 2 Syfte 3 3 Kriterier 3 4 Princip 4 5 Utrustning 4 6 Organiskt

Läs mer

Välj rätt från början! DeLaval system för frivillig mjölkning VMS. Din lösning varje dag

Välj rätt från början! DeLaval system för frivillig mjölkning VMS. Din lösning varje dag Välj rätt från början! DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Din lösning varje dag Välj den automation som arbetar smartast för dig DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Det finns många utmaningar

Läs mer

Energikollen modul 21C XXX Mjölk AB. Kort beskrivning av gården. SAM nr: Brukare: Adress: Postadress: Telefon: E-post: Datum för rådgivning:

Energikollen modul 21C XXX Mjölk AB. Kort beskrivning av gården. SAM nr: Brukare: Adress: Postadress: Telefon: E-post: Datum för rådgivning: Sida 1(5) Energikollen modul 21C XXX Mjölk AB SAM nr: Brukare: Adress: Postadress: Telefon: E-post: Datum för rådgivning: Kort beskrivning av gården Produktionen: Mjölkproduktion med ca 220 mjölkkor samt

Läs mer

DeLaval November. månadserbjudanden! 15% 238:- 302:- Mjölkfilter. Köp 5 betala för 4. Papperssortimentet 15% billigare i november!

DeLaval November. månadserbjudanden! 15% 238:- 302:- Mjölkfilter. Köp 5 betala för 4. Papperssortimentet 15% billigare i november! DeLaval November månadserbjudanden! Du finner produkterna hos din DeLaval servicetekniker Återförsäljande butik DeLaval Webbutik Köp 5 betala för 4 Mjölkfilter Säkerställ mjölkkvaliteten Tester visar att

Läs mer

Detta händer mjölken från kon till dess vi kan köpa den i paket i affären.

Detta händer mjölken från kon till dess vi kan köpa den i paket i affären. Mjölk Mjölk betraktas som ett av våra nyttigaste livsmedel. Det beror på att den innehåller så många av de näringsämnen som är särskilt viktiga för kroppen. De viktigaste ämnena är kalcium ( C), protein,

Läs mer

Arbetstid och automatisk mjölkning avslutad dansk s.k. Farmtest

Arbetstid och automatisk mjölkning avslutad dansk s.k. Farmtest 1 Arbetstid och automatisk mjölkning avslutad dansk s.k. Farmtest Författare: Konsulent Christian Raun, Sønderjysk Landboforening samt landskonsulent Jan Brøgger Rasmussen, Landskontoret for Bygninger

Läs mer

Betalningssystem för sporer. Hur användbara och tillförlitliga är sporanalyserna?

Betalningssystem för sporer. Hur användbara och tillförlitliga är sporanalyserna? Rapport nr 4941 Lund 1994-12-29 Betalningssystem för sporer. Hur användbara och tillförlitliga är sporanalyserna? Inger Andersson och Anders Christiansson Svensk Mjölk Forskning Telefon 771-1919. E-post

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken

Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken Författare Andresen N. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Jordbruksinformation Nr/avsnitt

Läs mer

Smittskydd - har vi råd att låta bli?

Smittskydd - har vi råd att låta bli? DJURVÄLFÄRD & UTFODRING SVENSK MJÖLK SAMLAR BRANSCHEN Smittskydd - har vi råd att låta bli? Resultat från forskning kring RS- och Coronavirusinfektioner i mjölkbesättningar Anna Ohlson, anna.ohlson@svenskmjolk.se

Läs mer

OM DET BLIR FEL. Bakterietal. December 2003 1

OM DET BLIR FEL. Bakterietal. December 2003 1 OM DET BLIR FEL Bakterietal December 2003 1 Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av detta häfte får reproduceras i någon form eller på något sätt utan tillåtelse från utgivaren. Illustrationer där inget

Läs mer

Beteskrav inga problem! Men hur löser vi det.

Beteskrav inga problem! Men hur löser vi det. Beteskrav inga problem! Men hur löser vi det. (Foto Per Persson) Betesföreningen och Skånesemin anordnade en betesdag på Gunnaröd för att visa att det går att få till en bra betesdrift även om man har

Läs mer

Skötsel för bättre fruktsamhet. Hans Gustafsson

Skötsel för bättre fruktsamhet. Hans Gustafsson Skötsel för bättre fruktsamhet Hans Gustafsson Ekonomiska aspekter Detta kostar pengar Hög inkalvningsålder hos kvigorna Långt kalvningsintervall speciellt hos djur med medelmåttig produktion Hög andel

Läs mer

Tekniska krav för mjölkkyltankar

Tekniska krav för mjölkkyltankar Tekniska krav för mjölkkyltankar Bilaga till kvalitetsprogrammet Arlagården, version 42, juli 2014 18 november 2014 30 oktober 2014 28 augusti 2014 20 maj 2014 3. revision ❶ Inledning: Detta dokument är

Läs mer

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK P.O. Box 368 908 West Main Laurel, MT USA 59044 telefon +1 800 548 7341 telefon +1 406 628 8231 fax +1 406 628 8354 BRUKSANVISNING Internationell version MODELLNUMMER: CF13CEO T-ARMSENHETER

Läs mer

Förkylning av mjölk Energibesparing

Förkylning av mjölk Energibesparing Förkylning av mjölk Energibesparing Foto: Lars Johansson Författare: Lars Johansson Klass: Agrotekniker 2010 LIA rapport 2011-03-28-2011-04-29 Handledare: Kent-Olof Söderqvist, Agroväst. Utgivningsdatum:

Läs mer

Skräddarsydd mjölk för olika mejeriprodukter

Skräddarsydd mjölk för olika mejeriprodukter DJURVÄLFÄRD & UTFODRING SVENSK MJÖLK SAMLAR BRANSCHEN Skräddarsydd mjölk för olika mejeriprodukter Frida Gustavsson, Civ. ing. i Bioteknik. Doktorand inom Livsmedelsteknik, Lunds Universitet frida.gustavsson@food.lth.se

Läs mer

HANDBOK I ENERGIEFFEKTIVISERING

HANDBOK I ENERGIEFFEKTIVISERING HANDBOK I ENERGIEFFEKTIVISERING Del 10 Mjölkning 2013 Lars Neuman, LRF Konsult 1 Författare: Lars Neuman, energi- och teknikrådgivare, LRF Konsult AB, Ulricehamn. Om handboken Denna handbok är ämnad att

Läs mer

Samband mellan bakterietal och diskparametrar på AMSgårdar

Samband mellan bakterietal och diskparametrar på AMSgårdar Slutrapport till Svensk Mjölk och Stiftelsen Lantbruksforskning projekt V1230031 Samband mellan bakterietal och diskparametrar på AMSgårdar Förstudie Martin Sundberg, Inger Andersson, Anders Christiansson

Läs mer

DJURVÄLFÄRD SVENSK MJÖLK SAMLAR BRANSCHEN. Ratta Rätt i Robot. Mjölkning, Juverhälsa och Hygien

DJURVÄLFÄRD SVENSK MJÖLK SAMLAR BRANSCHEN. Ratta Rätt i Robot. Mjölkning, Juverhälsa och Hygien Robotmjölkning har kommit till Sverige för att stanna. Idag produceras 28 procent av mjölken i ett mjölkstall med automatiskt mjölknings system (AMS) och mer än åtta av tio nybyggda ladugårdar installerar

Läs mer

Jag. examensarbete Seasonally changeable timber-structured cowbarn

Jag. examensarbete Seasonally changeable timber-structured cowbarn Kostallar i Finland och vad har vi lärt oss från Nordamerika Jouni Pitkäranta, arkitekt Jag den första kostallritningen i 11 års ålder Byggt första kostall projektet i 15 års ålder år 1987 Blev arkitekt

Läs mer

pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604

pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604 pisave 594 pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604 595 pisave Introduktion pisave För pump/system Inkluderad i kod

Läs mer

Bacillus cereus förebyggande åtgärder på gård och mejeri

Bacillus cereus förebyggande åtgärder på gård och mejeri Rapport nr 4906 juni 1993 Bacillus cereus förebyggande åtgärder på gård och mejeri Inger Andersson, Yvonne Andréasson, Britt-Marie Bergwik, Anders Christiansson, Jörgen Nilsson Svensk Mjölk Forskning Telefon

Läs mer

Nya tider nya strategier

Nya tider nya strategier malin.frojelin@vxa.se, torbjorn.lundborg@vxa.se Under den senaste den har vi ha en situa on där frågan om foderpris och mjölkpris aktualiserats och sä et a hantera de a på gårdsnivå har varierat. A svara

Läs mer

Ny typ av provbägare för produktionsuppföljningen för Valio-andelslagens producenter från 1.4.2015 - bägare med gångjärnslock och transportställ

Ny typ av provbägare för produktionsuppföljningen för Valio-andelslagens producenter från 1.4.2015 - bägare med gångjärnslock och transportställ Ny typ av provbägare för produktionsuppföljningen för Valio-andelslagens producenter från 1.4.2015 - bägare med gångjärnslock och transportställ I april 2015 börjar man använda nya typer av förnödenheter

Läs mer

Varför dör kalvarna? Riskfaktorer för kalvdödlighet i stora svenska mjölkbesättningar

Varför dör kalvarna? Riskfaktorer för kalvdödlighet i stora svenska mjölkbesättningar Maria Torsein, Svenska Djurhälsovården och Inst för husdjurens miljö och hälsa, SLU, Marie Jansson- Mörk,, Ann Lindberg, SVA, Zoonoscenter, Charlo e Hallén-Sandgren, DeLaval Interna onal AB och C. Berg,

Läs mer

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se Utfodringspraxis Mjölby nov 2010 Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se 1 Övergödning och försurning är en lokal/regional miljöeffekt, Klimatpåverkan är Global Kväve Fosfor Koldioxid Metan Lustgas

Läs mer

mjölk och nöt producenter nr 4

mjölk och nöt producenter nr 4 mjölk och nöt producenter nr 4 gör en bra affär I den här broschyren har vi samlat information för dig som är mjölk- och nötköttsproducent. För att nå goda resultat, och trygghet i din produktion, krävs

Läs mer

Mjölkning i bås och lösdrift

Mjölkning i bås och lösdrift Mjölkning i bås och lösdrift Esa Manninen, Kaj Nyman, Kaija Laitinen, Ilkka Murto och Mari Hovinen Förord Mjölkproducenten har en central roll i kvalitetskedjan bakom mjölkprodukterna. För att konsumenten

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Celltalet som hjälpmedel att hitta kor med subklinisk mastit nu och i framtiden

Celltalet som hjälpmedel att hitta kor med subklinisk mastit nu och i framtiden ann.nyman@sva.se A en ko har e friskt juver är en förutsä ning för en god mjölkproduk on så a hålla juvret friskt är mycket vik gt. Ibland drabbas dock korna av juverinflamma on vilket då försämrar mjölkkvalitén

Läs mer

Rörguide VOD. RevC-2012 - SWE PN: 815499905

Rörguide VOD. RevC-2012 - SWE PN: 815499905 Rörguide VOD RevC-2012 - SWE TM PN: 815499905 Sanitary Sanitary Systems Systems made made to please to please Rörguide VOD Innehållsförteckning Innehållsförteckning Rörguiden ska ses som en vägledning

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN!

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN! MARKBÄDD FÖR AVLOPPSVATTEN i marken nedgrävd eller terrasserad anläggning för behandling av avloppsvatten genom vilken avloppsvatten som förbehandlats åtminstone i en slamavskiljare renas genom ett filtrerande

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-02 PX26814-3 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-02 PX26814-3 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se. Kontaktperson Mathias Johansson 2013-03-02 PX26814-3 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Folkpool AB Ullängsvägen 1 153 30 JÄRNA Mätning av energiförbrukning hos utespa Dimension

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-18 PX26814-1 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-18 PX26814-1 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se. Kontaktperson Mathias Johansson 2013-03-18 PX26814-1 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Folkpool AB Ullängsvägen 1 153 30 JÄRNA Mätning av energiförbrukning hos utespa Nordic Encore

Läs mer

Ta hand om ditt avlopp tips och råd

Ta hand om ditt avlopp tips och råd Ta hand om ditt avlopp tips och råd Alla avloppsanläggningar har en begränsad livslängd. När du tar hand om din anläggning så förlängs livslängden reningen blir bättre du och miljön blir vinnare Det finns

Läs mer

Inverkan på produktionskostnad mjölk av - besättningsstorlek, mekaniseringsgrad och byggnadstyp

Inverkan på produktionskostnad mjölk av - besättningsstorlek, mekaniseringsgrad och byggnadstyp Inverkan på produktionskostnad mjölk av - besättningsstorlek, mekaniseringsgrad och byggnadstyp Professor Krister Sällvik Agronom Johan Johansson Agronom Catja Bennerstål Agronom Jeanette Belin Agronom

Läs mer

Byggnadsstyrelsen. Tekniskabyråns information 1980-08. radonförekomst. Översiktlig kartläggning SAMMANFATTNING. ningsanstalt.

Byggnadsstyrelsen. Tekniskabyråns information 1980-08. radonförekomst. Översiktlig kartläggning SAMMANFATTNING. ningsanstalt. Byggnadsstyrelsen Tekniskabyråns information 20 1980-08 Radonförekomst Översiktlig kartläggning SAMMANFATTNING Under vintern 79/80 genomfördes läggning av radonförekomsten Undersökningen genomfördes s

Läs mer

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung 1 Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 Evira/Enheten för livsmedelshygien Överinspektör Noora Tolin

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

Animalieproduktion 2011

Animalieproduktion 2011 Animalieproduktion 2011 JO0701 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Jordbrukets produktion A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Produkten

Läs mer

Artnr: 11-45100 Pris: 6310:- Artnr: 11-S29050 Pris: 11500:- Defensa Service Tel: 0555-425 80 Fax: 0555-425 89 www.defensa.se info@defensa.

Artnr: 11-45100 Pris: 6310:- Artnr: 11-S29050 Pris: 11500:- Defensa Service Tel: 0555-425 80 Fax: 0555-425 89 www.defensa.se info@defensa. SPILLOLJA / PUMPAR Pumputrustning för spillolja för väggmontage med sugsondsats och kolvpump Artnr: 11-45100 Pris: 6310:- Sugpump med tryckförhållande 1:1 med vakuummeter för sugning av spillolja, diesel,

Läs mer

Tömning av båtlatrin. Ulf Andersson

Tömning av båtlatrin. Ulf Andersson Tömning av båtlatrin Snart kommer en lag som säger att de båtar som har septiktank måste tömma den i hamn. Senare i förlängningen tro mig, så blir det förbud mot all tömning i Östersjön både för fritidsbåtar

Läs mer

Glassäkra miljöer - Bostäder Maj 2015

Glassäkra miljöer - Bostäder Maj 2015 Glassäkra miljöer - Bostäder Maj 0 Glassäkra miljöer Bostäder Publikationerna Glassäkra miljöer syftar till att ge vägledning vid val av glas för att uppfylla krav i Boverkets Byggregler (BBR), avsnitt

Läs mer

Hur kan man undvika fetthaltsdepressioner i mjölken vid betesfoderstat

Hur kan man undvika fetthaltsdepressioner i mjölken vid betesfoderstat Hur kan man undvika fetthaltsdepressioner i mjölken vid betesfoderstat En dokumentation från betesperioden på sex KRAV-mjölkgårdar i Östergötlands län år 2003 Margareta Dahlberg LG Husdjurstjänst Öjeby,

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Användning AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus. Regulatorn kan

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

En fördjupad redovisning av studietider i sfi

En fördjupad redovisning av studietider i sfi PM 1 (15) En fördjupad redovisning av studietider i sfi Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 4 2 Sfi-elevernas studietider 5 2.1 Deltagare 2003/04 5 2.2 Deltagare utan tillfälliga studieuppehåll

Läs mer

Inspektion av arkivlokaler hos Kungl Konsthögskolan

Inspektion av arkivlokaler hos Kungl Konsthögskolan Inspektionsprotokoll 1(4) Bevarandeavdelningen Sebastian Grette Inspektion av arkivlokaler hos Kungl Konsthögskolan Datum: 2005-06-22 Tid: Kl 13.30-14.30 Plats: Skeppsholmen, Stockholm Närvarande: NN,

Läs mer

Nötsemin är ett enkelt val för framgångsrika mjölk och nötköttsproducenter. Det finns pengar att tjäna på semin och hjälpmedel som underlättar

Nötsemin är ett enkelt val för framgångsrika mjölk och nötköttsproducenter. Det finns pengar att tjäna på semin och hjälpmedel som underlättar Nötsemin är ett enkelt val för framgångsrika mjölk och nötköttsproducenter. Det finns pengar att tjäna på semin och hjälpmedel som underlättar brunstpassning och seminering. Semin i två olika varianter

Läs mer

Kök i skolor och förskolor TILLSYNSPROJEKT 2009

Kök i skolor och förskolor TILLSYNSPROJEKT 2009 Kök i skolor och förskolor TILLSYNSPROJEKT 2009 Skol- och förskoleprojektet 2009 1. Bakgrund Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har under våren 2009 genomfört ett tillsynsprojekt på köken på skolor

Läs mer

Monteringsanvisning DALATANKEN:

Monteringsanvisning DALATANKEN: Monteringsanvisning DALATANKEN: 1. Förord Tack för att vi fick förtroendet att leverera DALATANKEN till Er. Vi vet att Ni kommer att bli nöjd med ert val och att Ni med vårt system får ett optimalt system.

Läs mer

Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30

Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30 Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30 1 10 9 2 INSTRUKTION MJUKGLASSMASKIN Daglig drift & skötsel På morgonen: 1. Tryck på STOP knappen, sedan på PRODUKTIONS knappen. 2. När maskinen stannat

Läs mer

Information om fettavskiljare

Information om fettavskiljare Information om fettavskiljare Varför ska man installera fettavskiljare? När avloppsvattnet kommer ut i ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fett som finns i vattnet stelnar och orsakar stopp.

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp. Kontaktperson Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Skånska Byggvaror AB Box 22238 250 24 HELSINGBORG Mätning av energiförbrukning hos utespa

Läs mer

KALCIUMBRIST sett med nya ögon! BOVIKALC

KALCIUMBRIST sett med nya ögon! BOVIKALC KALCIUMBRIST sett med nya ögon! BOVIKALC SAKEN I KORTHET! Även om mycket få besättningar ännu kan hävda att de aldrig haft en ko med kalvningsförlamning, så är det en sjukdom som minskat i förekomst de

Läs mer

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren 1000 Rev. D Innehåll INLEDNING 4 SYSTEMÖVERSIKT 4 INSTALLATION 5 Installation av mätenheten 5 Installation av elektroniken 5 ANVÄNDNING 7 ALARM 7 BESKRIVNING AV

Läs mer

ENVA. Instruktioner för genomförandet av ENERGIANALYS

ENVA. Instruktioner för genomförandet av ENERGIANALYS ENVA Instruktioner för genomförandet av ENERGIANALYS Augusti 2012 1. Inledning Den här instruktionen har tagits fram av Hållbar utveckling Väst inom projektet ENVA energieffektivisering i kommunala vattenpumpsystem.

Läs mer

Isprojekt 2014. Mikrobiologisk provtagning av is. Miljö och Stadsbyggnad Uddevalla kommun

Isprojekt 2014. Mikrobiologisk provtagning av is. Miljö och Stadsbyggnad Uddevalla kommun Isprojekt 2014 Mikrobiologisk provtagning av is Miljö och Stadsbyggnad Uddevalla kommun Oktober-december 2014 1- Sammanfattning 3 2- Inledning 4 2-1 Avgränsning 4 2-2 Metod 4 2-2-1 Information Bedömning

Läs mer

Produktionsuppföljning för mjölkkor REGLEMENTE 2015. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund

Produktionsuppföljning för mjölkkor REGLEMENTE 2015. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Produktionsuppföljning för mjölkkor REGLEMENTE 2015 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Produktionsuppföljning för mjölkkor REGLEMENTE 2015 Oy Fram Ab, Vasa 2014 2 Produktionsuppföljning för

Läs mer

Kundundersökning Fastigheter Resultat och jämförelser

Kundundersökning Fastigheter Resultat och jämförelser Kundundersökning Fastigheter Resultat och jämförelser Form för jämförelser Skellefteå Kraft har genomfört undersökningar om kundtillfredsställelse vid fyra tillfällen (2, 23, 21, 214). År 2 var frågeformuläret

Läs mer

Bygg- och miljökontoret. Livsmedel 2010:2

Bygg- och miljökontoret. Livsmedel 2010:2 Bygg- och miljökontoret Livsmedel 2010:2 Provtagning av is och dricksvatten i livsmedelsanläggningar 2009 Ismaskin Tappställe vid kunddisk Sirupanläggning Projektansvarig: Vesna Karanovic, Bygg och miljökontoret.

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25 ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro 2013-04-25 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2013-04-25

Läs mer

Årsrapport 2014. F2-2998 amputationsingrepp varav 86% utförda år 2011-2014

Årsrapport 2014. F2-2998 amputationsingrepp varav 86% utförda år 2011-2014 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 F1 2354 patienter F2-2998 amputationsingrepp varav 86% utförda år 2011-2014 F3 1033 protesregistreringar F4 684 baseline registreringar F5 675 follow-up/prom-registreringar

Läs mer

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL Brand i restaurang Jönköpings kommun 2010-09-04, SOS-Alarms ärendenummer 16.1059758.2 Räddningstjänsten Postadress: 551 89 Jönköping Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70

Läs mer

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa.

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa. Kontaktperson Mathias Johansson 2015-06-16 5P03129-02 rev. 1 1 (4) Energi och bioekonomi 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Nordiska Kvalitetspooler AB Box 22 818 03 FORSBACKA Energimätning på utespa

Läs mer

Vakuumtoalett med villakomfort

Vakuumtoalett med villakomfort Vakuumtoalett med villakomfort Porslin Gedigen vattentoalett helt i porslin, som används som en vanlig toalett. Spolar 0,6 liter Sparar 90% vatten mot en vanlig vattentoalett. Ekonomisk Låg vattenförbrukning!

Läs mer

3. Metoder för mätning av hörförmåga

3. Metoder för mätning av hörförmåga 3. Metoder för mätning av hörförmåga Sammanfattning Förekomst och grad av hörselnedsättning kan mätas med flera olika metoder. I kliniskt arbete används oftast tonaudiogram. Andra metoder är taluppfattningstest

Läs mer

TKS FeedRobotSystem -bättre ekonomi -bättre arbetsmiljö

TKS FeedRobotSystem -bättre ekonomi -bättre arbetsmiljö NYHET! TKS FeedRobotSystem -bättre ekonomi -bättre arbetsmiljö AGRI www.tks-as.no TKS FeedRobotSystem Ett unikt system för utfodring av grovfoder och kraftfoder i lösdrift eller båsladugårdar. Den enda

Läs mer

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap Karin Lindqvist, Swerea IVF Exempel 1) Vad finns under ytan? Företaget X hade sett sjunkande kvalité

Läs mer

DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Automatisk mjölkning när den är som bäst

DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Automatisk mjölkning när den är som bäst DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Automatisk mjölkning när den är som bäst Eftersom efterfrågan på kvalitetsmjölk fortsätter att öka, så ökar även kraven på mjölkproducenten. På DeLaval tror vi

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN SVENSK MJÖLK FORSKNING Rapport nr: 7091 2011-10-20

EN RAPPORT FRÅN SVENSK MJÖLK FORSKNING Rapport nr: 7091 2011-10-20 EN RAPPORT FRÅN SVENSK MJÖLK FORSKNING Rapport nr: 7091 2011-10-20 Systemanalys celltal Inger Andersson, Hans Andersson, Anders Christiansson, Helena Lindmark Månsson, Markus Oskarsson, Ylva Persson, Anna

Läs mer

Hur påverkas lantbruket av ett. förändrat klimat?

Hur påverkas lantbruket av ett. förändrat klimat? Hur påverkas lantbruket av ett förändrat klimat? Hur påverkas ditt företag av ett förändrat klimat? Syfte:Rusta svenska lantbrukare med kunskap, så att de kan anpassa sina företag till ett förändrat klimat

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Tunneltvätt. typ VTT. Finns som standard i en- eller tvåstegsutförande. Kan även fås i flerstegsutförande på begäran.

Tunneltvätt. typ VTT. Finns som standard i en- eller tvåstegsutförande. Kan även fås i flerstegsutförande på begäran. Tunneltvätt typ VTT Finns som standard i en- eller tvåstegsutförande. Kan även fås i flerstegsutförande på begäran. Användningsområde: - Rengöring - Avfettning - Fosfatering Försäljning/produktion: Viverk

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Producerad i samarbete med kommunerna, Eslöv, Hörby och Höör. Illustrationer: Mathias de Maré, va-verket i Malmö. Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller

Läs mer

Rapport Enkät om förslag till ändring av KRAVs regler för djurhållning

Rapport Enkät om förslag till ändring av KRAVs regler för djurhållning 2015-03-30/Eva-Lena Rådberg Rapport Enkät om förslag till ändring av KRAVs regler för djurhållning Sammanfattning Mjölkkor 74% anser att beteskravet är viktigt för mjölkens mervärde. 60 % av producenterna

Läs mer

Rådgivning i AMS-besättningar

Rådgivning i AMS-besättningar Rådgivning i AMS-besättningar Utvärdering av nyckeltal Jessica Olsson Handledare: Gunnar Pettersson Inst. för husdjurens utfodring och vård Biträdande handledare: Håkan Landin Svensk Mjölk Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

APT14 Automatisk pump-ångfälla. för effektiv dränering av kondensat

APT14 Automatisk pump-ångfälla. för effektiv dränering av kondensat APT14 Automatisk pump-ångfälla för effektiv dränering av kondensat En ny metod för dränering av värmeväxlare APT14 - Automatisk pump-ångfälla I över 50 år har Spirax Sarco konstruerat och tillverkat produkter

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer