Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar. Självvärdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar. Självvärdering"

Transkript

1 Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar Självvärdering Lärosäte: Umeå Universitet Huvudområde: Fri konst Utvärderingsärende: Fri konst reg.nr Examen: Konstnärlig kandidatexamen Självvärderingen består av tre delar. Den första, och viktigaste, syftar till att möjliggöra en bredare och mer fullständig resultatredovisning än den som kan ske genom de självständiga arbetena. I självvärderingen bör lärosätet därför redovisa, analysera och värdera de resultat som uppnåtts i förhållande till samtliga mål som utvärderingen ska ske mot. Redovisningen ska syfta till att visa för de sakkunniga att studenterna (och därmed utbildningen) når de utvalda målen i examensbeskrivningarna. Viss redovisning av förutsättningar och processer kan dock göras för att lärosätet ska ha möjlighet att redogöra för hur det säkerställs att studenterna verkligen når målen. Det är dock inte processer och förutsättningar som ska bedömas av de sakkunniga utan utbildningens resultat, dvs. måluppfyllelsen. Enligt regeringens bedömning i propositionen Fokus på kunskap kvalitet i den högre utbildningen (prop. 2009/10:139 s. 21) är det viktigt att utbildningarnas användbarhet för arbetslivet bedöms i Universitetskanslersämbetets utvärderingar. Detta bör därför beaktas i självvärderingarna. Självvärderingen bör sammanlagt inte överstiga tecken inklusive mellanslag (cirka 20 A4- sidor), exklusive ämbetets instruktioner och frågor samt lärosätets ifyllda tabeller. För vidare information om självvärderingen, se Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering , 2011:4 R samt ämbetets beslut om mål och kriterier för respektive utvärdering. 1

2 Lärosätets inledande kommentarer Beslut om inrättande av Kandidatprogrammet i Fri konst togs Aktuell utbildningsplan trädde i kraft Utbildningen är strukturerad på följande sätt: Årskurs 1: Eget arbete, 35 hp. Handledning, workshops, kurser mm, 25 hp. Årskurs 2: Eget arbete, 35 hp. Handledning, workshops, kurser mm, 25 hp. Årskurs 3: Examensarbete, 35 hp. Handledning, workshops, kurser mm, 25 hp. Olika workshops mm med inriktning mot trä- och metallteknik, foto, ljud, video, grafik, måleri, rumslig gestaltning och performance erbjuds återkommande varje läsår liksom undervisning om samtidskonstens teori och historia samt om konst och konstnärens samhälleliga villkor. Därutöver erbjuds årligen workshops, föreläsningar med speciellt inbjudna gästlärare/konstnärer med en mera skiftande inriktning. Utbildning i form av s.k. körkortsundervisning är obligatorisk och krävs för att självständigt få arbeta i skolans verkstäder. För varje årskurs finns en huvudhandledare, som regelbundet möter de studerande inom årskursen för individuell resp. grupphandledning. Varje läsår finns minst 4 individuella handledningstillfällen inlagda jämte grupphandledning i 4 omgångar. Vid varje grupphandledningstillfälle utgörs utgångspunkten av en enskild studerandes gestaltningsarbete. Varje studerande deltar m.a.o. i minst 8 handledningstillfällen per år där det egna pågående arbetet står i fokus och deltar därutöver i de grupphandledningstillfällen där de medstuderandes arbeten behandlas. Handledning individuellt och i grupp är de konstnärliga utbildningarnas kanske viktigaste och mest typiska undervisningsform. Det är också i handledningssituationerna som progression och utveckling tydligt kan iakttas och ge utgångspunkter för fördjupning och breddning i dialog med handledaren. Utbildningen i Fri konst domineras tidsmässigt och innehållsligt av vad som i utbildningsplanen kallas eget arbete till vilket är knutet kontinuerlig handledning individuellt och i grupp. Utveckling av kunskap och förståelse inom huvudområdet Fri konst utgår från och relateras fortlöpande till det egna konstnärliga gestaltningsarbetet och i grupphandledningen dessutom till de medstuderandes arbete. Eget arbete (inklusive det tredje årets examensarbete om 35 högskolepoäng) upptar 105 av kandidatprogrammets sammanlagt 180 högskolepoäng. Det kan jämföras med att det i Högskoleförordningen föreskrivs att det självständiga arbetet (examensarbetet) inom kandidatexamen skall omfatta minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Workshops, föreläsningar, seminarier, kurser och fältstudier under utbildningstiden kompletterar, understödjer, fördjupar och breddar den studerandes bildningsprojekt men skall också bidra till att lokalisera detta teoretiskt och samhälleligt. Merparten av dessa inslag i programmet är valbara och omfattar under de tre utbildningsåren 75 högskolepoäng. 2

3 För det egna arbetet har varje studerande under hela utbildningstiden tillgång till egen ateljéplats. Utbildningen i fri konst på kandidatnivå är, som det heter i utbildningsplanen till sin struktur projektorienterad varför examinationen sker kontinuerligt genom handledning av det egna konstnärliga arbetet samt vid deltagande i workshops, seminarier och under grupphandledning. Den studerande skall under studietiden under handledning genomföra olika publika presentationer där hen inom Konsthögskolans lokaler redovisar det egna konstnärliga gestaltningsarbetet. Under den avslutande terminen anordnas dessutom en särskild examination knuten till examensarbetet, som består av en presentation av själva examensarbetet (35 hp), en dokumentation i lämpligt format, muntlig presentation av examensarbetet i form av en föreläsning på ca 30 minuter samt en skriftlig presentation på max 4 A4-sidor. Examensarbetet presenteras i en katalog utarbetad av de studerande och i en grupputställning i Konsthögskolans eget Galleri och i angränsande projektsalar. I det särskilda examinationen deltar examinator, huvudhandledare, en inbjuden extern kommentator och de studerande. Vi vill särskilt betona att förväntade studieresultat och bedömning av hur utbildningens centrala mål avseende utveckling av kunskap och förståelse inom huvudområdet Fri konst med andra ord i hög grad utgår från och relateras till det konstnärliga gestaltningsarbetet i den dominerande del av utbildningen, som benämns eget arbete. Inrättandet av treårigt kandidat- och ett tvåårigt masterprogram innebar att en tidigare sammanhållen femårig utbildning ersattes av två från varandra formellt åtskilda program. I praktiken har emellertid den femåriga utbildningstraditionen i viss mån levt kvar inom de två nya programmen. Det talas fortfarande bland lärare och studenter om att man t.ex. går fjärde året trots att det blivit mer vanligt att studerande avslutar sina studier med kandidatexamen eller påbörjar sina studier i Umeå först på masternivå. Merparten av de studerande på kandidatprogrammet räknar dock med att fortsätta sina studier på masternivå. I Konsthögskolans egen programförklaring, som fortfarande är aktuell, heter det: Utbildningen är utpräglat projekt- och workshopbaserad med många internationellt verksamma konstnärer som gästlärare vilka reflekterar den kreativa mångfalden inom samtidskonsten. Vi ser samarbeten över lands- och kulturgränser som viktiga delar i en konstnärlig och kritiskt reflexiv utbildning på alla nivåer. Konstens kritiska potential och mångfalden av tankesätt, kultur och uttryck står i centrum. Inom studerandegruppen på kandidatprogrammet finns studerande som fördjupar sig inom olika av den fria konstens fält. Vi har studerande som huvudsakligen fördjupar sig i t.ex. skulptur, måleri, ljud, installation, foto, video och performance och inte minst därför kommer också samtliga studerande i kontakt med flera olika av samtidskonstens praktiker, metoder och verkan, som det heter i utbildningsplanens lokala mål. Detta förhållande utgör en nödvändig förutsättning för att varje studerande skall ha möjlighet att uppfylla examensmålen. 3

4 Det bör i detta sammanhang särskilt påtalas att bland de examensarbeten, som slumpats fram för utvärderingen finns måleri, skulptur, ljud, installation och performance representerade. Bland de ej framlottade examensarbetena finns också fotografi, vilket är ett delområde inom vilket vi bedriver undervisning såväl tekniskt som innehållsligt. Fotografi saknas alltså i urvalet men inte bland de studerande. Det faktum att huvudområdet fri konst innefattar flera uttrycksformer men också olika metoder och processer har medfört att de studerande vid Konsthögskolan, som ett led i säkra måluppfyllelsen, under utbildningstiden ges möjlighet att genom egna val delta i olika mera specialiserade workshops och andra aktiviteter och dessutom praktiskt arbeta med olika uttrycks- och gestaltningsmetoder. Den studerandes val ska vara medvetna och i handledningssituationen kan dessa val underlättas och påverkas. I utbildningsplanen heter det därför att stora krav ställs på de studerande att i samråd med handledaren upprätta egna planer för studierna. Vilka workshops, föreläsningar, seminarier, studiebesök som skall erbjudas, bestäms inför varje termin av Konsthögskolans grundutbildningsråd. Genom detta förfarande har också de studerande ett inflytande på vilka workshops m.m. som skall erbjudas, vilka lärare som skall inbjudas och därigenom ytterligare en möjlighet att själva forma en utbildning som speglar den fria konstens bredd och djup teoretiskt, metodiskt och i val av gestaltningsuttryck. Workshops, föreläsningar m.m. ges dels av Konsthögskolans fast anställda lärare, dels av särskilt inbjudna gästlärare. Under våren 2012 flyttade Konsthögskolan till nya lokaler inom vad som vid Umeå universitet kallas Konstnärligt Campus och som också inrymmer Arkitekthögskolan, Designhögskolan, Bildmuseet och Humlab X (en digital mötesplats för humaniora, kultur och informationsteknik med särskild inriktning mot det konstnärliga området). De nya och mera ändamålsenliga lokalerna liksom närheten till och samverkansmöjligheterna med andra institutioner och verksamheter underlättar uppfyllandet av utbildningsmålen. Utbildningen skall i sin helhet, som det sägs i utbildningsplanens lokala mål, ge färdigheter att arbeta professionellt som konstnär i Sverige eller utomlands eller inom områden i samhället där konstnärlig kunskap är av betydelse. Detta kan tyckas självklart. Men med tanke på de förhållanden under vilka kulturarbetare och då inte minst konstnärer verkar i dagens samhälle kommer många av våra studerande, trots att de efter utbildningen förhoppningsvis nått de förväntade färdigheter och kunskaper som är knutna till examensmålen, att ha begränsade möjligheter att kunna försörja sig genom att utöva den verksamhet man utbildats för. Detta förhållande påverkar hur såväl studerande som lärare uppfattar utbildningen och därför förverkligandet av programmet. Samtidigt är detta något som Konsthögskolan själv har svårt att påverka men måste förhålla sig till bl.a. genom att ta upp dessa frågor i utbildningen. I fokus för Universitetskanslersämbetets utvärdering står examensarbetet. Examensarbetet i Fri konst har samma karaktär ett eget självständigt handlett konstnärligt projekt som det slags verksamhet, som dominerar utbildningen som helhet, d.v.s. det egna arbetet. Detta betyder att examensarbetena i Fri konst i praktiken snarare kan ses som en del av det egna arbetet än som en tidsmässigt och innehållsligt tydligt avgränsad kurs. 4

5 Det innebär också att det finns en pedagogisk och metodisk skillnad mellan utbildningen inom huvudområdet Fri konst och merparten av utbildningar utanför det konstnärliga området. I dessa utbildningar påbörjas det självständigt arbetet vanligtvis sent under utbildningen och ofta i form av just ett särskilt examensarbete, vilket dessutom inte heller tidsmässigt och innehållsligt dominerar utbildningen på samma sätt som är fallet inom huvudområdet Fri konst. Konsthögskolan har under innevarande höst inlett ett omfattande översyns- och förnyelsearbete av såväl utbildnings- som kursplaner med syftet att tydligare spegla den faktiska utveckling som skett sedan nu gällande utbildningsplan antogs samt för att bättre synliggöra kursplanernas innehåll och förtydliga examinationskrav och -former för de studerande. Ett särskilt grundutbildningsråd under ledning av studierektor och med huvudansvar för kandidat- och masterutbildningen och dess utveckling har bildats under hösten. I rådet finns såväl lärar- som studentrepresentation. För att betona betydelsen av forskningsoch utvecklingsfrågor har dessutom ett särskilt FoU-råd inrättats, som också har till uppgift att förstärka utbildningens forskningsanknytning. 5

6 Del 1 Examensmål 1 För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets praktiska och teoretiska grund, kunskap om och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom området. 1:1 visa kunskap om områdets praktiska och teoretiska grund 1:2 visa kunskap om och erfarenhet av metod och processer 1:3 visa fördjupad kunskap inom området Redovisa, analysera och värdera studenternas måluppfyllelse i förhållande till examensmålet. Lärosätets svar Examensmål 1 Ett visst bestämt examensarbete (som är en helhet vilken består av verk, text, muntlig presentation, utställning samt utställningskatalog) avslöjar inte att det utgör slutsteget i en treårig utbildningsprocess där den studerande inom sin utbildningstid självständigt och under handledning prövat olika konstnärliga uttrycksformer, valt till och valt bort olika praktiker och teorier och därigenom vunnit kunskap om även andra metoder och processer än dem som direkt används i examensarbetet. Man skulle kunna uttrycka det så att examensarbetet faktiskt även omfattar de valprocesser som föregått det. Det är därför inte lätt att enbart genom bedömningen av ett insänt bestämt examensarbete avgöra huruvida den studerande nått det förväntade studieresultaten avseende kunskap och förståelse inom huvudområdet Fri konst (examensmål 1) eller ej. Detsamma gäller då också om delmålen 1:1, 1:2 och 1:3. Lärosätets bedömning av om en enskild student uppnått kunskaps- och förståelsemålen eller ej bygger främst på iakttagelser under den process som studenten genomgått från kandidatprogrammets första år fram till det tredje årets slut och på de resultat som då uppnåtts och som särskilt examineras. Den fortlöpande bedömningen görs av de studerandes handledare och övriga lärare, vilka känner till och har deltagit i processen som de dessutom varit med om att kontinuerligt påverka och vars resultat de kontinuerligt bedömt, kommenterat och avrapporterat till de studerande i vad som kan betecknas som en formativ evalueringsprocess där begrepp som progression och utveckling ofta står i centrum. Mål 1:1 visa kunskap om områdets praktiska och teoretiska grund De förväntade studieresultaten är att den studerande i konstnärligt gestaltningsarbete och i konstnärlig yrkesverksamhet skall kunna visa kunskap om områdets praktiska och teoretiska grund. Under de bägge första åren ges under sammanlagt ca fyra veckor i lektions- och seminarieform obligatorisk undervisning i konsthistoria och konstteori där med andra ord huvudområdets praktiska och teoretiska grund tas upp. Nu- och samtidshistoria står i 6

7 fokus. Genom fria val av andra workshops breddar och fördjupar den studerande sina kunskaper om huvudområdets praktiska och teoretiska grund. Genom samtal och diskussion mellan handledare och studerande i enskild handledning i anslutning till det egna arbetet, varav examensarbetet är en del, granskas kritiskt, åskådliggörs, uppövas och kompletteras fortlöpande de studerandes kunskaper om den fria konstens praktiska och teoretiska grund. Genom samtal och diskussioner i grupphandledningssituationen mellan handledare och studerandegruppen i anslutning till var och en av de studerandes egna arbete, varav examensarbetet är en del, granskas kritiskt, åskådliggörs, breddas och fördjupas fortlöpande de studerandes kunskaper om den fria konstens praktiska och teoretiska grund också utanför den särskilda praktik och teori den enskilde studeranden fördjupar sig i. Den muntliga och skriftliga presentationen av examensarbetet skall enligt utbildningsplanen innehålla en analys av gestaltningens bakgrund och sammanhang samt reflektion över praktik och referenser inom och utanför konstens område och utgör sålunda en avslutande bedömning av måluppfyllelsen. Mål 1:2: visa kunskap om och erfarenhet av metod och processer De förväntade studieresultaten är att den studerande i sitt konstnärliga gestaltningsarbete och i senare konstnärlig yrkesverksamhet skall visa kunskap om områdets metoder och processer. I den s.k. körkortsundervisning i form av workshops, som innefattar lektioner och praktiska övningar, vilka i huvudsak äger rum under de första studieåren, förmedlas konkreta kunskaper om olika konstnärliga uttrycksformers metoder och processer och om praktiskt verkstadsarbete i anslutning till dessa metoder och processer. I var och en av dessa workshops står förutsättningarna för en konstnärligt uttrycksform i fokus t.ex. trä, metall, foto, video, grafik, måleri och ljud. Först, sedan den studerande aktivt deltagit i undervisningen och genom eget arbete under handledning visat tillräcklig kunskap om och i de metoder och processer som tagits upp, ges den studerande rätt att självständigt utnyttja respektive verkstad. Genom val av mera specialiserade workshops kan den studerande ytterligare fördjupa sig i någon eller några metoder och processer. Ett aktivt deltagande och fullgörandet av förelagda uppgifter registreras av den undervisande läraren Genom enskild handledning och i grupphandledningssituationen mellan handledare och studerande inom det egna arbetet (varav alltså examensarbetet är en del), fördjupas fortlöpande och formativt insikter om de metoder och processer, som används i det egna och de medstuderandes konstnärliga gestaltningsarbete. Den särskilda examinationen av examenarbetet skall enligt utbildningsplanen innefatta en reflektion i tal och skrift av gestaltningens metod och praktik, vilken särskilt bedöms. I 7

8 I själva gestaltningen åskådliggörs också valda metoder och processer liksom i den dokumentation av examensarbetet, som också innefattas i slutbedömningen. Mål 1:3: visa fördjupad kunskap inom området Det förväntade studieresultatet är att den studerande i sitt konstnärliga gestaltningsarbete efter avslutade studier visat att hens kunskaper och erfarenheter inom huvudområdet fördjupats. Målet realiseras och uttrycks inom utbildningen genom att den studerande aktivt deltar i olika valfria workshops, seminarier, föreläsningar. Under studietiden erbjuds den studerande vid slutet av varje termin att göra val inom ramen för ett utbud som omfattar olika sådana aktiviteter varje termin. Det valfria utbudet är innehållsligt olika från termin till termin och söker också fånga upp konstnärer på besök i Umeå, utställningar i närområdet o.s.v. Under den tid deltagarna i kandidatprogrammet, vars examensarbeten utgör grunden för Universitetskanslersämbetets utvärdering, följt utbildningen vid Konsthögskolan i Umeå, d.v.s. 2010/ /13 erbjöds och genomfördes under dessa läsår mer än 100 programpunkter för kandidat- och masterstuderande. Bedömningen av måluppfyllelsen sker genom att undervisande lärare registrerar att den studerande aktivt deltagit och i förekommande fall genomfört förelagda uppgifter. Fördjupningsmålet avseende kunskap och förståelse inom huvudområdet söker Konsthögskolan dock främst förverkliga genom det egna arbetet, som ju avslutas i examensarbetet. I den kontinuerliga handledningsprocessen av det egna arbetet är bedömningen av hur den studerandes kunskaper fördjupas och hur de kommer till uttryck i det konstnärliga gestaltningsarbetet central och åskådliggörs också i de grupphandledningssituationer där de medstuderande deltar. I fokus för handledarens bedömningar står den progression i arbetet som iakttas, kritiskt diskuteras och förmedlas till den studerande 8

9 . Del 1 (forts.) Examensmål 2 För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen 2:1 förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll 2:2 förmåga att kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen Redovisa, analysera och värdera studenternas måluppfyllelse i förhållande till examensmålet. Lärosätets svar Examensmål 2 och de två delmålen 2:1 och 2:2 För att undvika upprepningar behandlar vi i här de bägge delmålen tillsammans. I undervisningen knyts syftet att uppöva beskrivning, analys och tolkning av form, teknik och innehåll (delmål 2:1) i allt väsentligt till en kritisk reflektion över eget och andras konstnärliga förhållningssätt (delmål 2:2). De förväntade resultaten är att de studerande efter genomgången utbildning i praktisk handling kan visa sin förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll (delmål 2:1) samt att de också i praktisk handling visar förmåga att kritiskt kunna reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen. Vi söker uppfylla examensmål 2 främst genom handledning individuellt och i grupp. En i förhållande till examensmål 2 särskilt viktig del av handledningen är den grupphandledning i seminarieform som är knuten till varje årskurs inom kandidatprogrammet. Genom att samtliga studerande, vilket nämnts i det föregående, deltar i genomgången av sina och de medstuderandes arbeten och dessutom själva förväntas kommentera, analysera och kritisera sina medstuderandes arbeten söker Konsthögskolan säkerställa att den studerande får såväl bredd som djup i sina insikter men också konkreta erfarenheter av att analysera, beskriva och kritiskt kommentera och reflektera över olika konstnärliga uttrycksformer, tekniker, innehåll och processer. Vid varje grupphandledningstillfälle behandlas i seminarieform ett eller en del av den studerandes konstnärliga gestaltningsarbeten. Handledaren leder diskussionen och söker dessutom tillse att en kritisk diskussion med fokus på form, teknik, innehåll och processer kommer till stånd i vilken alla deltar och där den studerande vars verk diskuteras ges tillfälle att bemöta kritik och på olika sätt förtydliga sig och kommentera verkets form, teknik och innehåll. 9

10 Grupphandledningen kompletteras självfallet av den individuella handledningen där den studerande ges möjlighet att självkritiskt reflektera över och bedöma det egna arbetet och utveckla sin kompetens på detta område i dialog med en erfaren handledare. I den individuella handledningssituationen kan också handledare och studerande tillsammans utvärdera den bedömning och de kommentarer som gjordes vid det tillfälle där studentens eget arbete avhandlades i grupp. Under sin utbildningstid inom kandidatutbildningsprogrammet möter varje studerande tre olika huvudhandledare en i varje årskurs och får på detta sätt möjlighet till en fördjupad kontakt med skilda handledarpersonligheter, vilka är bärare av skiftande och på olika sätt kompletterande erfarenheter. Därigenom får också studenten vidgade och fördjupade erfarenheter att diskutera och argumentera, tolka och beskriva tillsammans med skilda handledare. Därutöver har den studerande möjlighet att i ateljésamtal i samband med deltagande i valda workshops men även vid besök på Konsthögskolan av olika konstnärer få ytterligare möjlighet att tillsammans med en erfaren konstnär/lärare kritiskt reflektera över, men också beskriva och tolka det egna arbetet. Detta ger inte minst en förstärkt möjlighet att analysera och kritiskt diskutera det egna arbetet med en konstnär/lärare inom det egna delområdet inom huvudområdet Fri konst (video, måleri, foto o.s.v.). Under det tredje och sista utbildningsåret står examensarbetet självfallet i fokus och grupphandledningar i seminarieform jämte individuell handledning, är särskilt viktiga inför den avslutande examinationen. Vid de olika handledningstillfällen, som redovisats ovan, används främst det talade ordet. Det handlar om muntliga kritiska och självkritiska reflektioner, beskrivningar, analyser och tolkningar av eget och andras konstnärliga arbete. Examinationen av examensarbetet omfattar emellertid också en skriftlig del där de studerande skall presentera en reflekterande text (max 4 A4-sidor) med utgångspunkt i den egna konstnärliga gestaltningen. För att förbereda de studerande för denna uppgift anordnas under det sista året av kandidatexamen en särskild workshop i Creative writing innefattande såväl föreläsningar, diskussioner som egna arbetsuppgifter. Denna årligen återkommande workshop leds av författaren Mara Lee Gerdnér. Dessutom anordnas särskilda seminarier och enskild handledning direkt relaterad till den reflekterande text som ingår i examensarbetet. Dessa delar av undervisningen förbereder också den studerande för den skriftliga redovisning som ingår i den utställningskatalog, som utgör en del av examensarbetet. Den formativa bedömningen av de förväntade studieresultaten avseende mål 2 sker kontinuerligt och främst inom ramen för grupphandledningen i seminarieform och i den individuella handledningen. Handledaren kommenterar och bedömer fortlöpande och explicit den studerandes uppvisade förmåga att muntligt beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen. 10

11 Bedömningen av examensmål 2:1 och 2:2 inom ramen av den särskilda examinationen av examensarbetet sker genom examinators bedömning av den muntliga presentationen av examensarbetet i form av en föreläsning om 30 minuter och i bedömningen av den skriftliga presentationen av arbetet i en reflekterande text med utgångpunkt i den konstnärliga gestaltningen (max fyra A4-sidor). Denna bedömning gäller främst den studerandes förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över det eget konstnärliga förhållningssättet inom huvudområdet för utbildningen Examensarbetet innefattar alltså såväl en muntlig som en skriftlig presentation, vilka enligt utbildningsplanen sammantaget skall innehålla en analys av gestaltningens bakgrund och sammanhang samt reflektion över metod, praktik och referenser inom och utanför konstens område, vilket ju faller inom det område som uttrycks i examensmål 2:2.. Den skriftliga och muntliga presentationen ingår i den slutbedömning under seminarieliknande former som äger rum i anslutning till den grupputställning där examensarbetet presenteras jämte den utställningskatalog de studerande tillsammans med huvudhandledaren gemensamt utformat. Det bör kanske särskilt påpekas att texten och den muntliga presentationen inte kan uppfattas som illustrationer, eller enbart förklaringar eller positioneringar, av det presenterade konstverket. Att uppfylla den del av examensmål 2 som gäller det egna konstnärliga arbetet genom den egna muntliga och skriftliga beskrivningen, analysen och tolkningen av det egna verket blir jämte den kritiska reflektionen en del av den helhet, som examensarbetet utgör. Det kan slutligen nämnas att det i dagens samhälle ställs ökade krav på att verksamma inom det konstnärliga området skall kunna formulera sig i tal och skrift om eget och andras arbeten. Utbildningen är i delar som här nämnts därmed också relaterade till ett generellt utbildningsmål, nämligen att underlätta och möjliggöra en framtida yrkesutövning. 11

12 Del 1 (forts.) Examensmål 3 För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltmässiga problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar. 3:1 förmåga att självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem 3:2 förmåga att genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar Redovisa, analysera och värdera studenternas måluppfyllelse i förhållande till examensmålet. Lärosätets svar Examensmål 3:1: förmåga att självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem Examensmål 3:1 uttrycker egentligen hela syftet med examensarbetet och på sitt sätt även hela kandidatutbildningens grundidé. I det egna arbetet och då särskilt i examensarbetet sätts den studerandes förmåga att självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem (examensmål 3:1) på prov. I det egna arbetet står sökandet i centrum och resultaten granskas och prövas kontinuerligt i den individuella handledningssituationen och i grupphandledningens seminarier. Den eftersträvade utvecklingen skulle möjligen kunna tolkas så att det handlar om att alltmer medvetet frigöra sig från och kunna stå emot olika influenser som hotar den egna självständigheten. Om kandidatstudierna är framgångsrika erövrar den studerande ett självförtroende och en självständighet som kan komma till uttryck i skapandet och förverkligandet av egna konstnärliga idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem. De förväntade studieresultaten är att den studerande i examensarbetet och i sin framtida yrkesverksamhet just kan visa förmåga att självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem. För att nå dessa resultat är det alltså inte enbart under examensperioden som examensmål 3:1 aktualiseras. I själva verket ställs den studerande under hela utbildningstiden inför uppgiften att självständigt eller tillsammans med andra identifiera, förverkliga och lösa konstnärliga gestaltningsmässig problem. Redan under det första årets inledning deltar de studerande i en workshop The difficulty of freedom freedom of difficulty, som leds av den nuvarande huvudansvariga läraren för det första året inom kandidatutbildningen Erla Haraldsdottir. De studerande ställs, som en slags introduktion till det egna arbetet individuellt och tillsammans med andra inför förelagda konstnärliga och gestaltningsmässiga problem, som skall lösas med enkla medel och under begränsad 12

13 tid. Resultaten ställs ut och diskuteras kritiskt inom studerandegruppen tillsammans med handledaren. Inom olika workshops under utbildningstiden ställs också krav på att de studerande formulerar och löser konstnärliga och gestaltningsmässiga problem inom det delområde workshopen gäller. Delmål 3:1 berör med andra ord en central del i det konstnärliga skapandet. I examinationen av examensarbetet som helhet prövas om den enskilde studenten nått målet. Examensmål 3:2 förmåga att genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar I utbildningen men också i yrkeslivet skall egna och av andra uttryckta konstnärliga och gestaltningsmässiga problem inte bara identifieras och lösas utan förverkligandet skall oftast ske under olika begränsande betingelser där inte minst tidsperspektivet är viktiga. I examensmål 3:2 betonas tiden som begränsande och styrande faktor. Det förväntade studieresultatet är att de studerande under utbildningstiden och i framtida yrkesutövning skall visa sin förmåga att lösa konstnärliga uppgifter under givna tidsramar. I merparten av de workshops som den studerande deltar i under sin utbildningstid ställs krav på att utföra egna uppgifter inom bestämda tidsramar. Den studerande ställs under sin studietid vid upprepade tillfällen inför uppgiften att slutföra ett arbete inom givna och ofta inte särskilt generöst tilltagna tidsramar. I examensarbetet ställs den studerande inte bara inför uppgiften att självständigt genomföra ett konstnärligt gestaltningsarbete. Detta skall redovisas och slutföras inom bestämda tidsramar men dessutom presenteras i en grupputställning i Konsthögskolans eget Galleri och i angränsande utrymmen. Här ställs därför också krav på att som studerande anpassa sig till rumsliga ramar men också på att kunna samverka med de medstuderande inom en utsatt tidshorisont. Inför den avslutande grupputställningen samverkar de studerande i utformningen av utställningskatalogen, som skall föreligga när utställningen har vernissage. Katalogarbetet är därför ett annat exempel på en verksamhet där förmågan att tillsammans med andra under tidsbegränsningar genomföra en konstnärlig uppgift där dessutom (liksom i utställningsförberedelserna i övrigt) aspekter på den framtida yrkespraktiken konkret prövas. Det bör påpekas att de texter som återges i katalogen inte är de fullständiga texter den studerande redovisat inom ramen för examensarbetet utan utgör bearbetade förkortningar. I det konstnärliga arbetet är tidsramarna aldrig de enda begränsande faktorerna. Ovan har rumsligt begränsande faktorer tillsammans med tid nämnts där den studerandes förmåga alltså prövats i en mera komplex situation. I det självständigt genomförda examensarbetet skall den studerande också inom de givna tidsramarna anpassa sina lösningar till ekonomiska ramar. Varje studerande förfogar över högst kronor som 13

14 efter samråd med handledaren kan utnyttjas för att förverkliga examensprojektet. För att kunna disponera dessa medel måste den studerande dessutom formulera en skriftlig ansökan som skall godkännas av handledaren. Ovan angivna situationer där den studerande ges tillfälle att arbeta inom givna tidsramar utgör dessutom exempel på hur examensmål 3:2 prövas och säkerställs. 14

15 Examensmål 6 Del 1 (forts.) För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter. 6:1 förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till konstnärliga aspekter 6:2 förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter Redovisa, analysera och värdera studenternas måluppfyllelse i förhållande till examensmålet. Lärosätets svar Examensmål 6:1: förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till konstnärliga aspekter De studerande görs redan genom antagningsförfarandet medvetna om den konkreta innebörden av bedömningar med hänsyn till konstnärliga aspekter. Antagning till kandidatprogrammet sker genom en jurybedömning av konstnärlig kompetens bedömd genom granskning av de arbetsprover den studerande sänt in. Konkurrensen om det fåtal platser Konsthögskolan förfogar över är mycket hård. De förväntade studieresultaten är att de studerande skall kunna göra bedömningar med hänsyn tagen till konstnärliga aspekter av eget och andras verk. I individuell handledning och i grupphandledningsseminarierna under utbildningstiden tränas och övas den egna (och då också självkritiska) konstnärliga bedömningen av det egna verket. Samtidigt övas också förmågan att ta emot och bearbeta kritisk konstnärlig bedömning av det egna arbetet och dessutom uppövas förmågan att utifrån konstnärliga aspekter kritiskt bedöma andras arbete. Här ställs och besvaras i praktiken uttalat och underförstått frågor om att inom Fri konst göra bedömningar med hänsyn till konstnärliga aspekter. Frågor om bedömningarnas subjektivitet, om de kriterier som rimligen kan användas i bedömning med hänsyn till konstnärliga aspekter, om värderingars betydelse o.s.v. På detta område finns såväl beprövad som i olika konjunkturer starkt ifrågasatt erfarenhet och kompetens. Såväl lärare som studerande är starkt medvetna om att bedömningar inom huvudområdet Fri konst inte bara sker med utgångspunkt i konstnärliga aspekter Den studerandes val av område för konstnärlig gestaltning med fokus på konstnärligt arbete i examensarbetet och hur den studerande motiverar sitt val med utgångspunkt i konstnärliga aspekter, kan ses som ett annat exempel på hur ett förväntat studieresultat där examensmål 6:1 kommer till uttryck och kan prövas i de seminarier som är en del av examinationen av examensarbetet. Om en självkritisk aspekt skall tillfogas med utgångspunkt i Konsthögskolans utbildning kan sägas att frågan om de kriterier, teoretiska och praktiska utgångspunkter i en bedömning utifrån konstnärliga aspekter knappast tillräckligt utförligt, tydligt och systema- 15

16 tiskt tagits upp, analyserats och diskuterats i anslutning till det egna och andras gestaltningsarbete inom huvudområdet Fri konst. Detta förhållande har uppmärksammats i det pågående översynsarbetet av utbildnings- och kursplaner. Examensmål 6:2: förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter Det nationella examensmålet 6:2 kompletteras i den lokala utbildningsplanen av mål som säger att kandidaten efter avslutad kandidatexamen skall ha förmåga att kritiskt analysera kulturella idéer och de sammanhang i vilka de ingår, samt förmåga att väcka och debattera frågor om konst eller för konsten intressanta ämnen. Det heter vidare att den studerande ska ha färdigheter att verka för etnisk och kulturell mångfald. I olika konjunkturer är och har det varit så att samhälleliga, politiska, ekonomiska och etiska bedömningar av konstnärlig verksamhet stått i fokus såväl utanför som inom utbildningen. Kontroverserna har i sådana sammanhang inte sällan varit skarpa och ibland mötts av repressalier, vilka när det gäller konstnärliga utbildningar berört frågor om t.ex. yttrandefrihet och vilka frågor och problem inom Fri konst, som skall stå i centrum för utbildningen. Ibland har nästan det omvända gällt t.ex. då den konstnärliga utbildningen av omvärlden sagts befrämja ett navelskådande utan kontakt med samhällets orättvisor. De förväntade studieresultaten är att de studerande skall ha god kännedom om och förmåga att ta hänsyn till olika samhälleliga och etiska aspekter i sina bedömningar av det egna och andras verksamhet inom huvudområdet Fri konst. Inledningsvis vill Konsthögskolan påpeka att frågor om hur olika material som används i konstnärlig verksamhet kan påverka miljön och individen vid olika tillfällen tas upp i undervisningen såväl på kandidat- som masternivå. Hösten 2013 gavs en samlad information för samtliga studerande i samarbete med det kommunala bolaget UMEVA. Ur ett individuellt perspektiv gavs information om hur gifter i olika material påverkar hälsan, och ur ett samhälleligt miljöperspektiv diskuterads avfallshantering och avfallsdestruktion och den lagstiftning som också finns på området. Denna information skall återkomma årligen. Det kan påpekas att Högskolans anställda vid inköp av material söker beakta frågor av detta slag. När det gäller examensmål 6:2 behandlas frågor av detta slag i övrigt främst i den s.k. överlevnadskurs, som den studerande oftast deltar i under kandidatutbildningens tredje år. Överlevnadskursen har under de senaste åren bl.a. innehållit information och diskussion om skatteregler av betydelse för utövande konstnärer och där experter från Skatteverket medverkat, om Konstnärsnämnden och Statens konstråd och om offentlig utsmyckning i kommunen. Kursen ges varje år och är också öppen för masterstuderande. Lärarna har hämtats från berörda verksamhetsområden och kursen har under de senaste åren letts av konstnärerna Emma Philipson och Eva Marie Lindahl och informationen har kopplats till praktiska övningar och uppgifter individuellt och i grupp. Utöver denna veckolånga kurs har de studerande också sedan våren 2013 givits tillfälle att under en serie föreläsningar med diskussioner ta upp olika juridiska frågor knutna till konstnärlig 16

17 yrkesutövning främst med utgångspunkt i frågor om upphovsrätt och industriellt rättsskydd där bl.a. följande frågeställningar och begrepp togs upp: Vilka objekt omfattas av upphovsrätt? Vilken kategori verk? Finns specialregler? Vad är verkshöjd? Hur länge löper skyddstiden? Vem äger rättigheterna? Anställning eller uppdrag? Kopiering? Överföring? Visning? Spridning? Finns samtycke eller licens att nyttja verket? Hur ser avtalet ut? Vilka förfoganden avses: Privat bruk, citaträtt, fria framföranden, parodi, osv.? Föreläsningarna ges i ett samarbete mellan Konsthögskolan och den Juridiska institutionen vid Umeå universitet och leds av universitetslektor Maria Eklund. De är ett exempel på bearbetning av etiska och samhälleliga bedömningar av konstnärliga verk med utgångspunkt i gällande lagstiftning. Föreläsningarna återkommer under våren De studerandes aktiva deltagande och fullgörandet av arbetsuppgifter noteras och utgör grund för om de studerande får tillgodoräkna sig denna del av utbildningen. De undervisningsmoment som här redovisats, ges under det samlande namnet överlevnadskurs. Utbildningen är yrkesinriktad men arbetsmarknaden är långt ifrån gynnsam. När de studerande önskar att utbildningen t.ex. skall ta upp anställning med F-skattsedel så speglar detta också en diskussion som Konsthögskolan för med sina ej fast anställda lärare och frågor som också studerande möter när de får möjlighet att åta sig olika uppdrag. Vilka examensmål uppfyller Konsthögskolan om den utbildar juridiska personer där den konstnärliga verksamheten bedrivs i bolagsform? Etiskt och samhälleligt krävs uppenbarligen att ämnen av detta slag behandlas i utbildningen, men det faktum att utbildningen ges vid ett universitet innebär bl.a. att den måste ges från kritiskt granskande och ifrågasättande utgångspunkter. För närvarande förs en diskussion inom det pågående översynsarbetet av utbildningsoch kursplanerna om att utvidga de delar som berör hur konstnärlig verksamhet påverkas av och påverkar samhället där också kulturpolitiska och ekonomiska aspekter skall tas upp och frågor om konstmarknad och kommersialisering liksom den centrala frågan om den konstnärliga verksamhetens mansdominans. Redan nu behandlas frågor av detta slag i valbara workshops och seminarier och de aktualiseras också i studiebesök och samarbeten med andra länder. Det pågående översynsarbetet syftar här till att förstärka dessa utbildningsinslag. Det bör slutligen nämnas att de studerande ofta genom sina val inom det egna arbetet (inbegripet examensarbetet) i sin praktik visar att de gör val beträffande tema, inriktning, metoder och processer som medvetet utgår från samhälleliga och etiska bedömningar. I handledning och examination bedöms också de studerandes arbete med utgångspunkt i etiska regler och normer som gäller även för konstnärligt utvecklings- och forskningsarbete. 17

18 Del 2 Syftet med den andra delen av självvärderingen är att redovisa de förutsättningar som har en påtaglig betydelse för utbildningens resultat. En sådan förutsättning är den lärarresurs som används i den utvärderade utbildningen. Därför bör lärosätena i självvärderingen redovisa uppgifter om lärarkompetens och lärarkapacitet samt analysera dessa uppgifter i relation till antal studenter och de mål som gäller för den aktuella examen. Lärosätena har också möjlighet att redovisa och analysera relevanta uppgifter om studenternas förutsättningar och argumentera för hur detta kan ha påverkat utbildningens resultat. Lärarkompetens och lärarkapacitet Av regeringens uppdrag till Högskoleverket (U2009/427/UH) framgår att: "Lärarnas kompetens och tillgången på lärare är förutsättningar som normalt har en påtaglig betydelse för utbildningens resultat. Det ska därför ingå som en del i utvärderingarna. Det är dock viktigt att poängtera att lärarkompetensen ska bedömas i relation till de mål som finns för respektive examen. Därför ska lärosätena i självvärderingen redovisa uppgifter om lärarnas kompetens och tillgången på lärare och analysera dessa uppgifter i relation till resultaten." Analysera lärarkompetens och lärarkapacitet i relation till antalet studenter och de utvalda målen. Här bör även lärarnas yrkeskompetens analyseras i relation till målen. Analysen av lärarkompetens och lärarkapacitet kompletteras med en redovisning i tabellform. Tabellen ligger sist i självvärderingen. Lärosätets kommentarer Konsthögskolan har, som angetts i det föregående, byggt upp en stor extern lärarkår, som representerar huvudområdets bredd. Stor vikt har fästs vid att lärarna är aktivt utövande konstnärer med ett intresse för undervisning och handledning. Därutöver har Konsthögskolan också rekryterat lärare med inriktning mot konsthistoria och teori samt till sig också knutit företrädare för olika konstnärliga yrkesområden. Vid Konsthögskolan i Umeå finns idag tre tidsbegränsat anställda professorer vardera på 50 % (Swetlana-Heger Davis, Rasmus Nielsen, Florian Zeyfang). Från och med januari 2014 kommer professor Swetlana Heger-Davis att mera fast knytas till Konsthögskolan med en anställning omfattande 100% och kommer dessutom att kontinuerligt vistas i Umeå, vilket enligt vår mening innebär en påtaglig förstärkning. Heger-Davis och Nielsen har professurer i Fri konst medan Zeyfangs professur gäller området Fri konst med inriktning mot Rörlig bild/video. Swetlana Heger-Davis och Rasmus Nielsen tillträdde sina professurer läsåret 2012/13. Här kan nämnas att såväl Heger-Davis som Nielsen under 2014 erhållit särskilda medel för sin forskning. vilket förbättrar möjligheten att forskningsanknyta utbildningen. En av professorerna är i dagsläget främst knuten till masterprogrammet (Florian Zeyfang) medan de båda övriga är verksamma inom såväl kandidat- som masterprogrammet. Per Nilsson, som är anställd som universitetslek- 18

19 tor (80%) i Fri Konst/Estetik, undervisar dels i de fristående kurserna i Estetik men medverkar dessutom inom såväl kandidat- som masterprogrammet. Nilsson ansöker nu om att bli befordrad till professor i Fri Konst/Estetik och kommer därest hans ansökan tillstyrks att under 2014 medföra ett värdefullt tillskott inte minst inom utbildningarnas teoretiska delar. Han leder fr.o.m. höstterminen 2013 institutionens nyinrättade FoU-råd. Inom kandidatprogrammet har vi valt att knyta en särskild huvudhandledare till var och en av årskurserna, vilket innebär att varje årskurs har en specifik handledare som handleder studenten under hela året. Under läsåret 2012/2013 och 2013/2014 var följande erfarna och utövande konstnärer huvudhandledare: BFA1: Erla Haraldsdottir - BFA2 :Carin Ellberg - BFA3: Magnus Wallin De är alla tidsbegränsat anställda på ca 20 %. Lärarna med detta specifika årskursansvar befinner sig i Umeå vid minst två tillfällen per termin, som vardera omfattar två veckor, under vilka samtliga studerande får individuell handledning. Därut över deltar varje studerande tillsammans med huvudhandledaren i en grupphandledning avseende det egna verket tillsammans med de övriga studenterna i gruppen och dessutom i grupphandledning där de medstuderandes verk står i fokus. I övrigt finns anställd personal knutna till olika verkstäder och/eller konstnärliga inriktningar, som foto (Julia Peirone, Mattias Eriksson), grafik (Britt Hillbom), rumslighet (Gunno Bengtsson, Tryggve Lundberg och Henrik Ekesiöö), video (Micael Norberg), ljud (Jakob Forsberg) och måleri (professor Ann Edholm och Martin Gustavsson). Tre av de ovan nämnda är fast anställda: Gunno Bengtsson och Tryggve Lundberg är bägge tekniker och Micael Norberg är projektledare. Det bör också noteras Micael Norberg har utsetts till studierektor innevarande höst och ansökt om att befordras till universitetslektor i Fri konst. Det är troligt att han redan under våren 2014 kan börja sin tjänstgöring som universitetslektor. Övriga är tillfälligt anställda med som mest 20% tjänstgöring men återkommer regelbundet i vår utbildning. Alla anställda vid utbildningen är i sin grundutbildning konstnärer. Universitetslektorn Per Nilsson, som leder forskningsprojekt inom området Fri Konst med stöd av Vetenskapsrådet är docent i filosofi, men arbetar aktivt vid sidan av sin tjänstgöring inom det konstnärliga området. Mellan åren har Konsthögskolan anlitat över 60 tillresta föreläsare och workshop-ledare. Med Konsthögskolans mål att ge studerande breda valmöjligheter i utbildningsmiljön och stå för en mångfald inom huvudområdet Fri konst har vi medvetet försökt bjuda in konstnärer och andra från en mängd olika områden. Mot bakgrund av att Universitetskanslersämbetets utvärdering gäller examensarbetena i årskurs 3 kan nämnas att under läsåret så fungerade konstnären Magnus Wallin som huvudhandledare. Ansvarig för textundervisningen i anslutning till examensarbetet var professor Roland Spolander (som dessutom fram till var Konst- 19

20 högskolans prefekt). En externt anknuten lärare, författaren Mara Lee Gerdén, ledde en workshop på BFA 3 nivå i Creative Writing för att ytterligare förbättra de studerandes färdigheter att utrycka sig i textform i anslutning till det egna konstnärliga arbetet. Också under läsåret 2013/2014 har professor Roland Spolander och författaren Mara Lee Gerdén ansvar för detta moment. Examinationen av examensarbetet på kandidatnivå vårterminen 2013 leddes av examinatorn professor Roland Spolander i närvaro av huvudhandledaren och en extern bedömare/kommentator konsthallschefen för Marabouparken Bettina Pehrsson. Merparten av Konsthögskolans lärare bor inte i Umeå och kan därför inte delta i den dagliga verksamheten utan fullgör intensiva undervisningsperioder i omgångar under terminen. Man kan värdera detta på olika sätt. Å ena sidan kan sägas att den studerande får en koncentrerad handledningsperiod när läraren befinner sig Umeå och därför kan fokusera på sitt eget arbete eller delta i andra workshops när handledaren inte är på plats. Å andra sidan kan det påpekas att när behovet av handledning dyker upp så är det inte säkert att handledaren befinner sig i Umeå. Självklart finns det alltid andra lärare på plats i Umeå men det kan vara viktigt, speciellt under examensarbetet, att huvudhandledaren kontinuerligt finns på Konsthögskolan. Samverkan mellan lärarna underlättas inte då de ej är samtidigt närvarande. Konsthögskolan tvingas hela tiden till avvägningar i dessa hänseenden. I den bifogade matrisen har vi endast tagit upp de lärare som mera regelbundet deltar i utbildningen. Antal helårsstudenter Redovisa antal helårsstudenter i den aktuella utbildningen. Redovisningsperioden ska överensstämma med den period som har valts för redovisning av lärarkompetens och lärarkapacitet. Antal helårsstudenter i aktuell utbildning Kandidatprogrammet Antal Helårsstudenter 44 Lärosätets kommentarer Utbildningen har 70 HST fördelat på kandidat- och masterprogrammen. Fördelningen av studenter mellan de olika programmen och årskurserna kan skilja sig från år till år beroende på och om studenter befinner sig på utbyten eller gör andra uppehåll från studier på studieorten. Fördelningen såg ut på följande sätt läsåret 2012/13: 16 (Kandidatpr. Åk 1), 11+1 (Kandidatpr. Åk 2), 17 (Kandidatpr. Åk 3) 14+1 (Masterpr. Åk 1) och 14 (Masterpr. Åk 2) I sammanställningen ovan har vi indikerat att en studerande i kandidatprogrammets andra årskurs samt en studerande i masterprogrammets första årskurs studerar här inom ra- 20

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1. Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från 2009-08-31. Fastställd av KU-nämnden 2009-06-10 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de inledande

Läs mer

180 Higher Education Credits

180 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1FOT Curriculum BFA Programme in Photography First cycle 180 Higher Education Credits

Läs mer

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 www.hsv.se Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret 2010-11. Fastställd av KU-nämnden 2009-10-28 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de

Läs mer

Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet

Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-06-18 Dnr: UmU 100-818-13 Typ av dokument: Handläggningsordning Beslutad av: Rektor Giltighetstid:

Läs mer

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography GÖTEBORGS UNIVERSITET Konstnärliga fakultetsnämnden Högskolan för fotografi Utbildningsplan Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography Examen:

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Industridesign Reviderad och fastställd av KU-nämnden 2011-02-16 Gäller studenter antagna från och med HT 2011. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18.

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18. Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18. Gäller för studenter antagna from höstterminen 2013. 1.1 Behörighet

Läs mer

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.1 Allmänna mål. 1.2 Särskilda mål. Examensbeskrivning Konstnärlig kandidatexamen

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.1 Allmänna mål. 1.2 Särskilda mål. Examensbeskrivning Konstnärlig kandidatexamen Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Keramik och glas Fastställd av KU-nämnden 2007-07-01. Reviderad i UN 090908. Revidering fastställd av KUnämnden 2009-11-25. Gäller fr o m HT10 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet

Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i smyckekonst Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SMY

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i smyckekonst Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SMY KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i smyckekonst Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SMY Curriculum BFA Programme in jewellery art First cycle 180 Higher Education

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i Teater, inriktning skådespeleri, Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SCE

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i Teater, inriktning skådespeleri, Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SCE Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i Teater, inriktning skådespeleri, Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SCE Curriculum Bachelor of Fine Arts in Theatre with Specialization in Acting,

Läs mer

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ).

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ). Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Sundkvist Beslut 2012-01-31 Reg.nr 12-4013-10 Beslut om riktlinjer

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola

Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola.

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola. BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-381-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap vid

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) och reviderad ,

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) och reviderad , Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Grafisk design och Illustration Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18,

Läs mer

Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIL Inriktningskoder: KERA, SMYC, TEXT

Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIL Inriktningskoder: KERA, SMYC, TEXT KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt masterprogram i Konsthantverk, med inriktning Keramikkonst, Smyckekonst eller Textilkonst Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIL Inriktningskoder:

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 0 8689 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Handledare har handledarmöten så att det gemensamma ansvaret för kvaliteteten i genomförandet av studenternas projekt säkras.

Handledare har handledarmöten så att det gemensamma ansvaret för kvaliteteten i genomförandet av studenternas projekt säkras. KANDIDATEXAMENSPROJEKT INREDNINGSARKITEKTUR o MÖBELDESIGN RIKTLINJER 2015 Examensarbetet Examensarbete, 18 hp Under examensarbete får studenten möjlighet att visa att hen tillgodogjort sig utbildningen

Läs mer

Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Mall för uppföljning civilingenjörsexamen

Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Mall för uppföljning civilingenjörsexamen Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Mall för uppföljning civilingenjörsexamen Lärosäte: Kungliga Tekniska Högskolan Utvärderingsärende Huvudområde/område för examen: Datateknik

Läs mer

Att göra examensarbete

Att göra examensarbete Att göra examensarbete För att ta ut en masterexamen måste du ha genomfört ett examensarbete. Under examensarbetet förväntas du bland annat visa fördjupade teoretiska kunskaper inom någon del av det biologiska

Läs mer

Grundnivå. Curriculum. First cycle 180

Grundnivå. Curriculum. First cycle 180 KONSTNÄRLIGA FAK KULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i Möbelde esign inriktning trä Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1MDT Curriculum BFA Programme in Wood-oriented Furniture Design

Läs mer

KF9 KURSPLAN. Konstnärlig fördjupning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola Konstnärlig fördjupning

KF9 KURSPLAN. Konstnärlig fördjupning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola Konstnärlig fördjupning KURSPLAN 1 år Umeå Konstskola 1 Utbildningen är ettårig med syfte att utveckla den studerandes förmåga att utarbeta, fördjupa och genomföra en konstnärlig idé. Den ger kompetens att söka till högre studier

Läs mer

Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIK Inriktningskoder: MEGE, MÖFS, TEKL

Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIK Inriktningskoder: MEGE, MÖFS, TEKL KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt masterprogram i tillämpad konst och formgivning, med specialisering i Metallgestaltning, Möbeldesign inriktning trä eller Textil Kläder Formgivning

Läs mer

Curriculum MFA Program in Applied Arts and Design Second cycle 120 Higher Education Credits

Curriculum MFA Program in Applied Arts and Design Second cycle 120 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIK Med inriktning: Metallgestaltning, Möbeldesign inriktning

Läs mer

Utbildningsplan. för. Sidan 1/5. Masterprogram i historiska studier. 120 ECTS credits

Utbildningsplan. för. Sidan 1/5. Masterprogram i historiska studier. 120 ECTS credits Utbildningsplan för Masterprogram i historiska studier Master's Programme in Historical Studies Programkod: HISTO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-02-04 Ändrad: 2015-03-04 Värdinstitution: Historiska

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria vid Stockholms universitet

Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria vid Stockholms universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria vid Stockholms universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG INLEDNING Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati,

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2007 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Analysis, 180 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.1 Allmänna mål. 1.2 Särskilda mål. Examensbeskrivning Konstnärlig kandidatexamen

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.1 Allmänna mål. 1.2 Särskilda mål. Examensbeskrivning Konstnärlig kandidatexamen Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Ädellab/Metallformgivning Beslutad av Prefekt 2010-09-23 Fastställd i KU-nämnden 2010-10-06 Reviderad av KU-nämnden 2014-03-12. Gäller fr o m HT 2011 1 ALLMÄNNA

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i Mänskliga rättigheter 120 högskolepoäng. Master s Programme in Human Rights

Utbildningsplan för Masterprogram i Mänskliga rättigheter 120 högskolepoäng. Master s Programme in Human Rights Utbildningsplan för Masterprogram i Mänskliga rättigheter 120 Avancerad nivå Master s Programme in Human Rights Fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2014-06-05 1. Utbildningsprogrammets

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola BESLUT 1(2) 8 Avdelning Utvärderingsavdelningen Jana Hejzlar Till rektor 08-563 088 19 Jana.hejzlar@uka.se Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete Gäller studenter antagna fr.o.m. höstterminen 2014.

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete Gäller studenter antagna fr.o.m. höstterminen 2014. Utbildningsplan Masterprogrammet i design Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete 131211. Gäller studenter antagna fr.o.m. höstterminen 2014. 1 GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för Statistikerprogrammet,

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för Statistikerprogrammet, 15-1-9 Sid 1 () Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för Statistikerprogrammet, 18hp. Programbeskrivning Statistikerprogrammet är ett treårigt kandidatprogram med inriktning mot statistik. Förutom

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Grundnivå. Curriculum. First cycle 180

Grundnivå. Curriculum. First cycle 180 KONSTNÄRLIGA FAK KULTETEN Utbildningsplan Konstnärligtt kandidatprogram i Textil Kläder - Formgivning Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1TKF Curriculum BFA Programme inn Textile Garment - Design

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings universitet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se 2015-03-07 411-00052-14 Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap Kriterier för utvärdering projektet Geovetenskap och kulturgeografi Område används som synonymt med huvudområde genomgående i dokumentet. Skillnaden mellan huvudområden begränsas till beskrivningen av

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i biologi vid Högskolan i Halmstad

Uppföljning av kandidatexamen i biologi vid Högskolan i Halmstad BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i biologi vid Högskolan i Halmstad Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR PÅBYGGNADSPROGRAM ( HP), FÖR KONSTNÄRLIG KANDIDATEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 60 HP

UTBILDNINGSPLAN FÖR PÅBYGGNADSPROGRAM ( HP), FÖR KONSTNÄRLIG KANDIDATEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 60 HP Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi UTBILDNINGSPLAN FÖR PÅBYGGNADSPROGRAM (121-180HP), FÖR KONSTNÄRLIG KANDIDATEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 60 HP /Bachelor of Church Music,

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1655-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Tyska Engelsk benämning: German Studierna inom huvudområdet tyska ger kunskaper om färdigheter i det tyska språket,

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora

Fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2015/3957 3.1.1 Utbildningsplan Fakulteten för konst och humaniora Innovation genom ekonomi, teknik och design inriktning design, masterprogram, 120 högskolepoäng Innovation through Business, Engineering

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi (Doctoral studies in Sociology) Beslut om inrättande Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i tyska vid Umeå universitet

Uppföljning av kandidatexamen i tyska vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 Henrik.Holmquist@uk-ambetet.se 2014-05-13 411-00061-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i tyska vid Umeå

Läs mer

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Dnr: HL/2009 0110 Utbildningsplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Internationell administration med språk, 180 högskolepoäng International Administration

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-523 /2006 Sida 1 (5) SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Spa Programme, 120 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 25 mars 2003 av fakultetsnämnden

Läs mer

Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR)

Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: Grundnivå, examen på avancerad nivå Fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet BESLUT 1(2) 2015-03-17 411-00056-14 Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Läs mer

Övergripande mål för Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande

Övergripande mål för Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande Teaterhögskolans Institutionsstyrelse Fastställd 2012-10-10 Övergripande mål för Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN IT-fakultetsstyrelsen 2013-02-14 Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng (Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits) Grundnivå/First level 1. Fastställande

Läs mer

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-09-27 Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Master Program in Innovation and Design, 120 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015

Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 1 Beslut om att anordna utbildningsprogrammet Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Konstnärlig fördjupning KOF Utbildningsnummer vid Myh KK086 Utbildningsledare Eva Lindblad

Konstnärlig fördjupning KOF Utbildningsnummer vid Myh KK086 Utbildningsledare Eva Lindblad Konstnärlig fördjupning KOF Utbildningsnummer vid Myh KK086 Utbildningsledare Eva Lindblad Utbildningens innehåll: Utbildningen ger en fördjupning inom ett stort antal konstnärliga områden. Exempel på

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carl.Sundstrom@uk-ambetet.se 2013-11-26 411-00157-13 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas såväl i vardagsliv som i utbildning och arbetsliv.

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av ekonomisk historia och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av ekonomisk historia och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 Loulou.von.ravensberg@hsv.se

Läs mer

Handledare: Sara Isaksson From: och Åsa Jungnelius,

Handledare: Sara Isaksson From: och Åsa Jungnelius, Kursbeskrivning Examensarbete Kandidatprogrammet Keramik och Glas, Vt. 2016 Kurskod: KGK310 Obligatoriskkurs grundnivå, årskurs 3 Förkunskaper: Enligt Konstfacks antagningskrav el. motsvarande kunskaper.

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2012-05-30, reviderad 2015-04-22.

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2012-05-30, reviderad 2015-04-22. Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Inredningsarkitektur och möbeldesign Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2012-05-30, reviderad 2015-04-22.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet,

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2017 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Programmet för journalistik

Programmet för journalistik Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-1832-11 Datum 2012-05-31

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng (30 högskolepoäng motsvarar kurser från avancerad nivå inom socionomprogrammet) Programme for Master of Social Science with a Major

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden)

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Inredningsarkitektur och möbeldesign Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2015-12-09 Gäller studenter antagna

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

Masterprogram i biomedicin

Masterprogram i biomedicin 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Masterprogram i biomedicin 120 högskolepoäng (hp) Nivå A LADOK VABME Programbeskrivning Masterprogrammet utgörs av kurser inom huvudområdet biomedicin. Programmet har en

Läs mer

Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet

Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Lee Gleichmann Linnarsson 08-563 085 31 lee.gleichmann.linnarsson@uka.se Till rektor Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13. UTBILDNINGSPLAN Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Industridesign, 180 högskolepoäng (hp) Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1654-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie magisterexamen Huvudområde: Tyska Engelsk benämning: German Studierna inom huvudområdet tyska ger kunskaper om och färdigheter i det tyska

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-03-15

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1231 Danska, fortsättningskurs 2, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course 2, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i musik, västerländsk klassisk tradition, KMKK1 120 hp

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i musik, västerländsk klassisk tradition, KMKK1 120 hp UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i musik, västerländsk klassisk tradition, KMKK1 120 hp Master s Programme in Music, Classical Western Tradition 120 credits 1. Identifikation 1.1. Masterprogram i musik västerländsk

Läs mer

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-44/2007 Sida 1 (5) SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Development, 120 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer