Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar. Självvärdering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar. Självvärdering"

Transkript

1 Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar Självvärdering Lärosäte: Umeå Universitet Huvudområde: Fri konst Utvärderingsärende: Fri konst reg.nr Examen: Konstnärlig kandidatexamen Självvärderingen består av tre delar. Den första, och viktigaste, syftar till att möjliggöra en bredare och mer fullständig resultatredovisning än den som kan ske genom de självständiga arbetena. I självvärderingen bör lärosätet därför redovisa, analysera och värdera de resultat som uppnåtts i förhållande till samtliga mål som utvärderingen ska ske mot. Redovisningen ska syfta till att visa för de sakkunniga att studenterna (och därmed utbildningen) når de utvalda målen i examensbeskrivningarna. Viss redovisning av förutsättningar och processer kan dock göras för att lärosätet ska ha möjlighet att redogöra för hur det säkerställs att studenterna verkligen når målen. Det är dock inte processer och förutsättningar som ska bedömas av de sakkunniga utan utbildningens resultat, dvs. måluppfyllelsen. Enligt regeringens bedömning i propositionen Fokus på kunskap kvalitet i den högre utbildningen (prop. 2009/10:139 s. 21) är det viktigt att utbildningarnas användbarhet för arbetslivet bedöms i Universitetskanslersämbetets utvärderingar. Detta bör därför beaktas i självvärderingarna. Självvärderingen bör sammanlagt inte överstiga tecken inklusive mellanslag (cirka 20 A4- sidor), exklusive ämbetets instruktioner och frågor samt lärosätets ifyllda tabeller. För vidare information om självvärderingen, se Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering , 2011:4 R samt ämbetets beslut om mål och kriterier för respektive utvärdering. 1

2 Lärosätets inledande kommentarer Beslut om inrättande av Kandidatprogrammet i Fri konst togs Aktuell utbildningsplan trädde i kraft Utbildningen är strukturerad på följande sätt: Årskurs 1: Eget arbete, 35 hp. Handledning, workshops, kurser mm, 25 hp. Årskurs 2: Eget arbete, 35 hp. Handledning, workshops, kurser mm, 25 hp. Årskurs 3: Examensarbete, 35 hp. Handledning, workshops, kurser mm, 25 hp. Olika workshops mm med inriktning mot trä- och metallteknik, foto, ljud, video, grafik, måleri, rumslig gestaltning och performance erbjuds återkommande varje läsår liksom undervisning om samtidskonstens teori och historia samt om konst och konstnärens samhälleliga villkor. Därutöver erbjuds årligen workshops, föreläsningar med speciellt inbjudna gästlärare/konstnärer med en mera skiftande inriktning. Utbildning i form av s.k. körkortsundervisning är obligatorisk och krävs för att självständigt få arbeta i skolans verkstäder. För varje årskurs finns en huvudhandledare, som regelbundet möter de studerande inom årskursen för individuell resp. grupphandledning. Varje läsår finns minst 4 individuella handledningstillfällen inlagda jämte grupphandledning i 4 omgångar. Vid varje grupphandledningstillfälle utgörs utgångspunkten av en enskild studerandes gestaltningsarbete. Varje studerande deltar m.a.o. i minst 8 handledningstillfällen per år där det egna pågående arbetet står i fokus och deltar därutöver i de grupphandledningstillfällen där de medstuderandes arbeten behandlas. Handledning individuellt och i grupp är de konstnärliga utbildningarnas kanske viktigaste och mest typiska undervisningsform. Det är också i handledningssituationerna som progression och utveckling tydligt kan iakttas och ge utgångspunkter för fördjupning och breddning i dialog med handledaren. Utbildningen i Fri konst domineras tidsmässigt och innehållsligt av vad som i utbildningsplanen kallas eget arbete till vilket är knutet kontinuerlig handledning individuellt och i grupp. Utveckling av kunskap och förståelse inom huvudområdet Fri konst utgår från och relateras fortlöpande till det egna konstnärliga gestaltningsarbetet och i grupphandledningen dessutom till de medstuderandes arbete. Eget arbete (inklusive det tredje årets examensarbete om 35 högskolepoäng) upptar 105 av kandidatprogrammets sammanlagt 180 högskolepoäng. Det kan jämföras med att det i Högskoleförordningen föreskrivs att det självständiga arbetet (examensarbetet) inom kandidatexamen skall omfatta minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Workshops, föreläsningar, seminarier, kurser och fältstudier under utbildningstiden kompletterar, understödjer, fördjupar och breddar den studerandes bildningsprojekt men skall också bidra till att lokalisera detta teoretiskt och samhälleligt. Merparten av dessa inslag i programmet är valbara och omfattar under de tre utbildningsåren 75 högskolepoäng. 2

3 För det egna arbetet har varje studerande under hela utbildningstiden tillgång till egen ateljéplats. Utbildningen i fri konst på kandidatnivå är, som det heter i utbildningsplanen till sin struktur projektorienterad varför examinationen sker kontinuerligt genom handledning av det egna konstnärliga arbetet samt vid deltagande i workshops, seminarier och under grupphandledning. Den studerande skall under studietiden under handledning genomföra olika publika presentationer där hen inom Konsthögskolans lokaler redovisar det egna konstnärliga gestaltningsarbetet. Under den avslutande terminen anordnas dessutom en särskild examination knuten till examensarbetet, som består av en presentation av själva examensarbetet (35 hp), en dokumentation i lämpligt format, muntlig presentation av examensarbetet i form av en föreläsning på ca 30 minuter samt en skriftlig presentation på max 4 A4-sidor. Examensarbetet presenteras i en katalog utarbetad av de studerande och i en grupputställning i Konsthögskolans eget Galleri och i angränsande projektsalar. I det särskilda examinationen deltar examinator, huvudhandledare, en inbjuden extern kommentator och de studerande. Vi vill särskilt betona att förväntade studieresultat och bedömning av hur utbildningens centrala mål avseende utveckling av kunskap och förståelse inom huvudområdet Fri konst med andra ord i hög grad utgår från och relateras till det konstnärliga gestaltningsarbetet i den dominerande del av utbildningen, som benämns eget arbete. Inrättandet av treårigt kandidat- och ett tvåårigt masterprogram innebar att en tidigare sammanhållen femårig utbildning ersattes av två från varandra formellt åtskilda program. I praktiken har emellertid den femåriga utbildningstraditionen i viss mån levt kvar inom de två nya programmen. Det talas fortfarande bland lärare och studenter om att man t.ex. går fjärde året trots att det blivit mer vanligt att studerande avslutar sina studier med kandidatexamen eller påbörjar sina studier i Umeå först på masternivå. Merparten av de studerande på kandidatprogrammet räknar dock med att fortsätta sina studier på masternivå. I Konsthögskolans egen programförklaring, som fortfarande är aktuell, heter det: Utbildningen är utpräglat projekt- och workshopbaserad med många internationellt verksamma konstnärer som gästlärare vilka reflekterar den kreativa mångfalden inom samtidskonsten. Vi ser samarbeten över lands- och kulturgränser som viktiga delar i en konstnärlig och kritiskt reflexiv utbildning på alla nivåer. Konstens kritiska potential och mångfalden av tankesätt, kultur och uttryck står i centrum. Inom studerandegruppen på kandidatprogrammet finns studerande som fördjupar sig inom olika av den fria konstens fält. Vi har studerande som huvudsakligen fördjupar sig i t.ex. skulptur, måleri, ljud, installation, foto, video och performance och inte minst därför kommer också samtliga studerande i kontakt med flera olika av samtidskonstens praktiker, metoder och verkan, som det heter i utbildningsplanens lokala mål. Detta förhållande utgör en nödvändig förutsättning för att varje studerande skall ha möjlighet att uppfylla examensmålen. 3

4 Det bör i detta sammanhang särskilt påtalas att bland de examensarbeten, som slumpats fram för utvärderingen finns måleri, skulptur, ljud, installation och performance representerade. Bland de ej framlottade examensarbetena finns också fotografi, vilket är ett delområde inom vilket vi bedriver undervisning såväl tekniskt som innehållsligt. Fotografi saknas alltså i urvalet men inte bland de studerande. Det faktum att huvudområdet fri konst innefattar flera uttrycksformer men också olika metoder och processer har medfört att de studerande vid Konsthögskolan, som ett led i säkra måluppfyllelsen, under utbildningstiden ges möjlighet att genom egna val delta i olika mera specialiserade workshops och andra aktiviteter och dessutom praktiskt arbeta med olika uttrycks- och gestaltningsmetoder. Den studerandes val ska vara medvetna och i handledningssituationen kan dessa val underlättas och påverkas. I utbildningsplanen heter det därför att stora krav ställs på de studerande att i samråd med handledaren upprätta egna planer för studierna. Vilka workshops, föreläsningar, seminarier, studiebesök som skall erbjudas, bestäms inför varje termin av Konsthögskolans grundutbildningsråd. Genom detta förfarande har också de studerande ett inflytande på vilka workshops m.m. som skall erbjudas, vilka lärare som skall inbjudas och därigenom ytterligare en möjlighet att själva forma en utbildning som speglar den fria konstens bredd och djup teoretiskt, metodiskt och i val av gestaltningsuttryck. Workshops, föreläsningar m.m. ges dels av Konsthögskolans fast anställda lärare, dels av särskilt inbjudna gästlärare. Under våren 2012 flyttade Konsthögskolan till nya lokaler inom vad som vid Umeå universitet kallas Konstnärligt Campus och som också inrymmer Arkitekthögskolan, Designhögskolan, Bildmuseet och Humlab X (en digital mötesplats för humaniora, kultur och informationsteknik med särskild inriktning mot det konstnärliga området). De nya och mera ändamålsenliga lokalerna liksom närheten till och samverkansmöjligheterna med andra institutioner och verksamheter underlättar uppfyllandet av utbildningsmålen. Utbildningen skall i sin helhet, som det sägs i utbildningsplanens lokala mål, ge färdigheter att arbeta professionellt som konstnär i Sverige eller utomlands eller inom områden i samhället där konstnärlig kunskap är av betydelse. Detta kan tyckas självklart. Men med tanke på de förhållanden under vilka kulturarbetare och då inte minst konstnärer verkar i dagens samhälle kommer många av våra studerande, trots att de efter utbildningen förhoppningsvis nått de förväntade färdigheter och kunskaper som är knutna till examensmålen, att ha begränsade möjligheter att kunna försörja sig genom att utöva den verksamhet man utbildats för. Detta förhållande påverkar hur såväl studerande som lärare uppfattar utbildningen och därför förverkligandet av programmet. Samtidigt är detta något som Konsthögskolan själv har svårt att påverka men måste förhålla sig till bl.a. genom att ta upp dessa frågor i utbildningen. I fokus för Universitetskanslersämbetets utvärdering står examensarbetet. Examensarbetet i Fri konst har samma karaktär ett eget självständigt handlett konstnärligt projekt som det slags verksamhet, som dominerar utbildningen som helhet, d.v.s. det egna arbetet. Detta betyder att examensarbetena i Fri konst i praktiken snarare kan ses som en del av det egna arbetet än som en tidsmässigt och innehållsligt tydligt avgränsad kurs. 4

5 Det innebär också att det finns en pedagogisk och metodisk skillnad mellan utbildningen inom huvudområdet Fri konst och merparten av utbildningar utanför det konstnärliga området. I dessa utbildningar påbörjas det självständigt arbetet vanligtvis sent under utbildningen och ofta i form av just ett särskilt examensarbete, vilket dessutom inte heller tidsmässigt och innehållsligt dominerar utbildningen på samma sätt som är fallet inom huvudområdet Fri konst. Konsthögskolan har under innevarande höst inlett ett omfattande översyns- och förnyelsearbete av såväl utbildnings- som kursplaner med syftet att tydligare spegla den faktiska utveckling som skett sedan nu gällande utbildningsplan antogs samt för att bättre synliggöra kursplanernas innehåll och förtydliga examinationskrav och -former för de studerande. Ett särskilt grundutbildningsråd under ledning av studierektor och med huvudansvar för kandidat- och masterutbildningen och dess utveckling har bildats under hösten. I rådet finns såväl lärar- som studentrepresentation. För att betona betydelsen av forskningsoch utvecklingsfrågor har dessutom ett särskilt FoU-råd inrättats, som också har till uppgift att förstärka utbildningens forskningsanknytning. 5

6 Del 1 Examensmål 1 För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets praktiska och teoretiska grund, kunskap om och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom området. 1:1 visa kunskap om områdets praktiska och teoretiska grund 1:2 visa kunskap om och erfarenhet av metod och processer 1:3 visa fördjupad kunskap inom området Redovisa, analysera och värdera studenternas måluppfyllelse i förhållande till examensmålet. Lärosätets svar Examensmål 1 Ett visst bestämt examensarbete (som är en helhet vilken består av verk, text, muntlig presentation, utställning samt utställningskatalog) avslöjar inte att det utgör slutsteget i en treårig utbildningsprocess där den studerande inom sin utbildningstid självständigt och under handledning prövat olika konstnärliga uttrycksformer, valt till och valt bort olika praktiker och teorier och därigenom vunnit kunskap om även andra metoder och processer än dem som direkt används i examensarbetet. Man skulle kunna uttrycka det så att examensarbetet faktiskt även omfattar de valprocesser som föregått det. Det är därför inte lätt att enbart genom bedömningen av ett insänt bestämt examensarbete avgöra huruvida den studerande nått det förväntade studieresultaten avseende kunskap och förståelse inom huvudområdet Fri konst (examensmål 1) eller ej. Detsamma gäller då också om delmålen 1:1, 1:2 och 1:3. Lärosätets bedömning av om en enskild student uppnått kunskaps- och förståelsemålen eller ej bygger främst på iakttagelser under den process som studenten genomgått från kandidatprogrammets första år fram till det tredje årets slut och på de resultat som då uppnåtts och som särskilt examineras. Den fortlöpande bedömningen görs av de studerandes handledare och övriga lärare, vilka känner till och har deltagit i processen som de dessutom varit med om att kontinuerligt påverka och vars resultat de kontinuerligt bedömt, kommenterat och avrapporterat till de studerande i vad som kan betecknas som en formativ evalueringsprocess där begrepp som progression och utveckling ofta står i centrum. Mål 1:1 visa kunskap om områdets praktiska och teoretiska grund De förväntade studieresultaten är att den studerande i konstnärligt gestaltningsarbete och i konstnärlig yrkesverksamhet skall kunna visa kunskap om områdets praktiska och teoretiska grund. Under de bägge första åren ges under sammanlagt ca fyra veckor i lektions- och seminarieform obligatorisk undervisning i konsthistoria och konstteori där med andra ord huvudområdets praktiska och teoretiska grund tas upp. Nu- och samtidshistoria står i 6

7 fokus. Genom fria val av andra workshops breddar och fördjupar den studerande sina kunskaper om huvudområdets praktiska och teoretiska grund. Genom samtal och diskussion mellan handledare och studerande i enskild handledning i anslutning till det egna arbetet, varav examensarbetet är en del, granskas kritiskt, åskådliggörs, uppövas och kompletteras fortlöpande de studerandes kunskaper om den fria konstens praktiska och teoretiska grund. Genom samtal och diskussioner i grupphandledningssituationen mellan handledare och studerandegruppen i anslutning till var och en av de studerandes egna arbete, varav examensarbetet är en del, granskas kritiskt, åskådliggörs, breddas och fördjupas fortlöpande de studerandes kunskaper om den fria konstens praktiska och teoretiska grund också utanför den särskilda praktik och teori den enskilde studeranden fördjupar sig i. Den muntliga och skriftliga presentationen av examensarbetet skall enligt utbildningsplanen innehålla en analys av gestaltningens bakgrund och sammanhang samt reflektion över praktik och referenser inom och utanför konstens område och utgör sålunda en avslutande bedömning av måluppfyllelsen. Mål 1:2: visa kunskap om och erfarenhet av metod och processer De förväntade studieresultaten är att den studerande i sitt konstnärliga gestaltningsarbete och i senare konstnärlig yrkesverksamhet skall visa kunskap om områdets metoder och processer. I den s.k. körkortsundervisning i form av workshops, som innefattar lektioner och praktiska övningar, vilka i huvudsak äger rum under de första studieåren, förmedlas konkreta kunskaper om olika konstnärliga uttrycksformers metoder och processer och om praktiskt verkstadsarbete i anslutning till dessa metoder och processer. I var och en av dessa workshops står förutsättningarna för en konstnärligt uttrycksform i fokus t.ex. trä, metall, foto, video, grafik, måleri och ljud. Först, sedan den studerande aktivt deltagit i undervisningen och genom eget arbete under handledning visat tillräcklig kunskap om och i de metoder och processer som tagits upp, ges den studerande rätt att självständigt utnyttja respektive verkstad. Genom val av mera specialiserade workshops kan den studerande ytterligare fördjupa sig i någon eller några metoder och processer. Ett aktivt deltagande och fullgörandet av förelagda uppgifter registreras av den undervisande läraren Genom enskild handledning och i grupphandledningssituationen mellan handledare och studerande inom det egna arbetet (varav alltså examensarbetet är en del), fördjupas fortlöpande och formativt insikter om de metoder och processer, som används i det egna och de medstuderandes konstnärliga gestaltningsarbete. Den särskilda examinationen av examenarbetet skall enligt utbildningsplanen innefatta en reflektion i tal och skrift av gestaltningens metod och praktik, vilken särskilt bedöms. I 7

8 I själva gestaltningen åskådliggörs också valda metoder och processer liksom i den dokumentation av examensarbetet, som också innefattas i slutbedömningen. Mål 1:3: visa fördjupad kunskap inom området Det förväntade studieresultatet är att den studerande i sitt konstnärliga gestaltningsarbete efter avslutade studier visat att hens kunskaper och erfarenheter inom huvudområdet fördjupats. Målet realiseras och uttrycks inom utbildningen genom att den studerande aktivt deltar i olika valfria workshops, seminarier, föreläsningar. Under studietiden erbjuds den studerande vid slutet av varje termin att göra val inom ramen för ett utbud som omfattar olika sådana aktiviteter varje termin. Det valfria utbudet är innehållsligt olika från termin till termin och söker också fånga upp konstnärer på besök i Umeå, utställningar i närområdet o.s.v. Under den tid deltagarna i kandidatprogrammet, vars examensarbeten utgör grunden för Universitetskanslersämbetets utvärdering, följt utbildningen vid Konsthögskolan i Umeå, d.v.s. 2010/ /13 erbjöds och genomfördes under dessa läsår mer än 100 programpunkter för kandidat- och masterstuderande. Bedömningen av måluppfyllelsen sker genom att undervisande lärare registrerar att den studerande aktivt deltagit och i förekommande fall genomfört förelagda uppgifter. Fördjupningsmålet avseende kunskap och förståelse inom huvudområdet söker Konsthögskolan dock främst förverkliga genom det egna arbetet, som ju avslutas i examensarbetet. I den kontinuerliga handledningsprocessen av det egna arbetet är bedömningen av hur den studerandes kunskaper fördjupas och hur de kommer till uttryck i det konstnärliga gestaltningsarbetet central och åskådliggörs också i de grupphandledningssituationer där de medstuderande deltar. I fokus för handledarens bedömningar står den progression i arbetet som iakttas, kritiskt diskuteras och förmedlas till den studerande 8

9 . Del 1 (forts.) Examensmål 2 För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen 2:1 förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll 2:2 förmåga att kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen Redovisa, analysera och värdera studenternas måluppfyllelse i förhållande till examensmålet. Lärosätets svar Examensmål 2 och de två delmålen 2:1 och 2:2 För att undvika upprepningar behandlar vi i här de bägge delmålen tillsammans. I undervisningen knyts syftet att uppöva beskrivning, analys och tolkning av form, teknik och innehåll (delmål 2:1) i allt väsentligt till en kritisk reflektion över eget och andras konstnärliga förhållningssätt (delmål 2:2). De förväntade resultaten är att de studerande efter genomgången utbildning i praktisk handling kan visa sin förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll (delmål 2:1) samt att de också i praktisk handling visar förmåga att kritiskt kunna reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen. Vi söker uppfylla examensmål 2 främst genom handledning individuellt och i grupp. En i förhållande till examensmål 2 särskilt viktig del av handledningen är den grupphandledning i seminarieform som är knuten till varje årskurs inom kandidatprogrammet. Genom att samtliga studerande, vilket nämnts i det föregående, deltar i genomgången av sina och de medstuderandes arbeten och dessutom själva förväntas kommentera, analysera och kritisera sina medstuderandes arbeten söker Konsthögskolan säkerställa att den studerande får såväl bredd som djup i sina insikter men också konkreta erfarenheter av att analysera, beskriva och kritiskt kommentera och reflektera över olika konstnärliga uttrycksformer, tekniker, innehåll och processer. Vid varje grupphandledningstillfälle behandlas i seminarieform ett eller en del av den studerandes konstnärliga gestaltningsarbeten. Handledaren leder diskussionen och söker dessutom tillse att en kritisk diskussion med fokus på form, teknik, innehåll och processer kommer till stånd i vilken alla deltar och där den studerande vars verk diskuteras ges tillfälle att bemöta kritik och på olika sätt förtydliga sig och kommentera verkets form, teknik och innehåll. 9

10 Grupphandledningen kompletteras självfallet av den individuella handledningen där den studerande ges möjlighet att självkritiskt reflektera över och bedöma det egna arbetet och utveckla sin kompetens på detta område i dialog med en erfaren handledare. I den individuella handledningssituationen kan också handledare och studerande tillsammans utvärdera den bedömning och de kommentarer som gjordes vid det tillfälle där studentens eget arbete avhandlades i grupp. Under sin utbildningstid inom kandidatutbildningsprogrammet möter varje studerande tre olika huvudhandledare en i varje årskurs och får på detta sätt möjlighet till en fördjupad kontakt med skilda handledarpersonligheter, vilka är bärare av skiftande och på olika sätt kompletterande erfarenheter. Därigenom får också studenten vidgade och fördjupade erfarenheter att diskutera och argumentera, tolka och beskriva tillsammans med skilda handledare. Därutöver har den studerande möjlighet att i ateljésamtal i samband med deltagande i valda workshops men även vid besök på Konsthögskolan av olika konstnärer få ytterligare möjlighet att tillsammans med en erfaren konstnär/lärare kritiskt reflektera över, men också beskriva och tolka det egna arbetet. Detta ger inte minst en förstärkt möjlighet att analysera och kritiskt diskutera det egna arbetet med en konstnär/lärare inom det egna delområdet inom huvudområdet Fri konst (video, måleri, foto o.s.v.). Under det tredje och sista utbildningsåret står examensarbetet självfallet i fokus och grupphandledningar i seminarieform jämte individuell handledning, är särskilt viktiga inför den avslutande examinationen. Vid de olika handledningstillfällen, som redovisats ovan, används främst det talade ordet. Det handlar om muntliga kritiska och självkritiska reflektioner, beskrivningar, analyser och tolkningar av eget och andras konstnärliga arbete. Examinationen av examensarbetet omfattar emellertid också en skriftlig del där de studerande skall presentera en reflekterande text (max 4 A4-sidor) med utgångspunkt i den egna konstnärliga gestaltningen. För att förbereda de studerande för denna uppgift anordnas under det sista året av kandidatexamen en särskild workshop i Creative writing innefattande såväl föreläsningar, diskussioner som egna arbetsuppgifter. Denna årligen återkommande workshop leds av författaren Mara Lee Gerdnér. Dessutom anordnas särskilda seminarier och enskild handledning direkt relaterad till den reflekterande text som ingår i examensarbetet. Dessa delar av undervisningen förbereder också den studerande för den skriftliga redovisning som ingår i den utställningskatalog, som utgör en del av examensarbetet. Den formativa bedömningen av de förväntade studieresultaten avseende mål 2 sker kontinuerligt och främst inom ramen för grupphandledningen i seminarieform och i den individuella handledningen. Handledaren kommenterar och bedömer fortlöpande och explicit den studerandes uppvisade förmåga att muntligt beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen. 10

11 Bedömningen av examensmål 2:1 och 2:2 inom ramen av den särskilda examinationen av examensarbetet sker genom examinators bedömning av den muntliga presentationen av examensarbetet i form av en föreläsning om 30 minuter och i bedömningen av den skriftliga presentationen av arbetet i en reflekterande text med utgångpunkt i den konstnärliga gestaltningen (max fyra A4-sidor). Denna bedömning gäller främst den studerandes förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över det eget konstnärliga förhållningssättet inom huvudområdet för utbildningen Examensarbetet innefattar alltså såväl en muntlig som en skriftlig presentation, vilka enligt utbildningsplanen sammantaget skall innehålla en analys av gestaltningens bakgrund och sammanhang samt reflektion över metod, praktik och referenser inom och utanför konstens område, vilket ju faller inom det område som uttrycks i examensmål 2:2.. Den skriftliga och muntliga presentationen ingår i den slutbedömning under seminarieliknande former som äger rum i anslutning till den grupputställning där examensarbetet presenteras jämte den utställningskatalog de studerande tillsammans med huvudhandledaren gemensamt utformat. Det bör kanske särskilt påpekas att texten och den muntliga presentationen inte kan uppfattas som illustrationer, eller enbart förklaringar eller positioneringar, av det presenterade konstverket. Att uppfylla den del av examensmål 2 som gäller det egna konstnärliga arbetet genom den egna muntliga och skriftliga beskrivningen, analysen och tolkningen av det egna verket blir jämte den kritiska reflektionen en del av den helhet, som examensarbetet utgör. Det kan slutligen nämnas att det i dagens samhälle ställs ökade krav på att verksamma inom det konstnärliga området skall kunna formulera sig i tal och skrift om eget och andras arbeten. Utbildningen är i delar som här nämnts därmed också relaterade till ett generellt utbildningsmål, nämligen att underlätta och möjliggöra en framtida yrkesutövning. 11

12 Del 1 (forts.) Examensmål 3 För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltmässiga problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar. 3:1 förmåga att självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem 3:2 förmåga att genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar Redovisa, analysera och värdera studenternas måluppfyllelse i förhållande till examensmålet. Lärosätets svar Examensmål 3:1: förmåga att självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem Examensmål 3:1 uttrycker egentligen hela syftet med examensarbetet och på sitt sätt även hela kandidatutbildningens grundidé. I det egna arbetet och då särskilt i examensarbetet sätts den studerandes förmåga att självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem (examensmål 3:1) på prov. I det egna arbetet står sökandet i centrum och resultaten granskas och prövas kontinuerligt i den individuella handledningssituationen och i grupphandledningens seminarier. Den eftersträvade utvecklingen skulle möjligen kunna tolkas så att det handlar om att alltmer medvetet frigöra sig från och kunna stå emot olika influenser som hotar den egna självständigheten. Om kandidatstudierna är framgångsrika erövrar den studerande ett självförtroende och en självständighet som kan komma till uttryck i skapandet och förverkligandet av egna konstnärliga idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem. De förväntade studieresultaten är att den studerande i examensarbetet och i sin framtida yrkesverksamhet just kan visa förmåga att självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem. För att nå dessa resultat är det alltså inte enbart under examensperioden som examensmål 3:1 aktualiseras. I själva verket ställs den studerande under hela utbildningstiden inför uppgiften att självständigt eller tillsammans med andra identifiera, förverkliga och lösa konstnärliga gestaltningsmässig problem. Redan under det första årets inledning deltar de studerande i en workshop The difficulty of freedom freedom of difficulty, som leds av den nuvarande huvudansvariga läraren för det första året inom kandidatutbildningen Erla Haraldsdottir. De studerande ställs, som en slags introduktion till det egna arbetet individuellt och tillsammans med andra inför förelagda konstnärliga och gestaltningsmässiga problem, som skall lösas med enkla medel och under begränsad 12

13 tid. Resultaten ställs ut och diskuteras kritiskt inom studerandegruppen tillsammans med handledaren. Inom olika workshops under utbildningstiden ställs också krav på att de studerande formulerar och löser konstnärliga och gestaltningsmässiga problem inom det delområde workshopen gäller. Delmål 3:1 berör med andra ord en central del i det konstnärliga skapandet. I examinationen av examensarbetet som helhet prövas om den enskilde studenten nått målet. Examensmål 3:2 förmåga att genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar I utbildningen men också i yrkeslivet skall egna och av andra uttryckta konstnärliga och gestaltningsmässiga problem inte bara identifieras och lösas utan förverkligandet skall oftast ske under olika begränsande betingelser där inte minst tidsperspektivet är viktiga. I examensmål 3:2 betonas tiden som begränsande och styrande faktor. Det förväntade studieresultatet är att de studerande under utbildningstiden och i framtida yrkesutövning skall visa sin förmåga att lösa konstnärliga uppgifter under givna tidsramar. I merparten av de workshops som den studerande deltar i under sin utbildningstid ställs krav på att utföra egna uppgifter inom bestämda tidsramar. Den studerande ställs under sin studietid vid upprepade tillfällen inför uppgiften att slutföra ett arbete inom givna och ofta inte särskilt generöst tilltagna tidsramar. I examensarbetet ställs den studerande inte bara inför uppgiften att självständigt genomföra ett konstnärligt gestaltningsarbete. Detta skall redovisas och slutföras inom bestämda tidsramar men dessutom presenteras i en grupputställning i Konsthögskolans eget Galleri och i angränsande utrymmen. Här ställs därför också krav på att som studerande anpassa sig till rumsliga ramar men också på att kunna samverka med de medstuderande inom en utsatt tidshorisont. Inför den avslutande grupputställningen samverkar de studerande i utformningen av utställningskatalogen, som skall föreligga när utställningen har vernissage. Katalogarbetet är därför ett annat exempel på en verksamhet där förmågan att tillsammans med andra under tidsbegränsningar genomföra en konstnärlig uppgift där dessutom (liksom i utställningsförberedelserna i övrigt) aspekter på den framtida yrkespraktiken konkret prövas. Det bör påpekas att de texter som återges i katalogen inte är de fullständiga texter den studerande redovisat inom ramen för examensarbetet utan utgör bearbetade förkortningar. I det konstnärliga arbetet är tidsramarna aldrig de enda begränsande faktorerna. Ovan har rumsligt begränsande faktorer tillsammans med tid nämnts där den studerandes förmåga alltså prövats i en mera komplex situation. I det självständigt genomförda examensarbetet skall den studerande också inom de givna tidsramarna anpassa sina lösningar till ekonomiska ramar. Varje studerande förfogar över högst kronor som 13

14 efter samråd med handledaren kan utnyttjas för att förverkliga examensprojektet. För att kunna disponera dessa medel måste den studerande dessutom formulera en skriftlig ansökan som skall godkännas av handledaren. Ovan angivna situationer där den studerande ges tillfälle att arbeta inom givna tidsramar utgör dessutom exempel på hur examensmål 3:2 prövas och säkerställs. 14

15 Examensmål 6 Del 1 (forts.) För konstnärlig kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter. 6:1 förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till konstnärliga aspekter 6:2 förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter Redovisa, analysera och värdera studenternas måluppfyllelse i förhållande till examensmålet. Lärosätets svar Examensmål 6:1: förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till konstnärliga aspekter De studerande görs redan genom antagningsförfarandet medvetna om den konkreta innebörden av bedömningar med hänsyn till konstnärliga aspekter. Antagning till kandidatprogrammet sker genom en jurybedömning av konstnärlig kompetens bedömd genom granskning av de arbetsprover den studerande sänt in. Konkurrensen om det fåtal platser Konsthögskolan förfogar över är mycket hård. De förväntade studieresultaten är att de studerande skall kunna göra bedömningar med hänsyn tagen till konstnärliga aspekter av eget och andras verk. I individuell handledning och i grupphandledningsseminarierna under utbildningstiden tränas och övas den egna (och då också självkritiska) konstnärliga bedömningen av det egna verket. Samtidigt övas också förmågan att ta emot och bearbeta kritisk konstnärlig bedömning av det egna arbetet och dessutom uppövas förmågan att utifrån konstnärliga aspekter kritiskt bedöma andras arbete. Här ställs och besvaras i praktiken uttalat och underförstått frågor om att inom Fri konst göra bedömningar med hänsyn till konstnärliga aspekter. Frågor om bedömningarnas subjektivitet, om de kriterier som rimligen kan användas i bedömning med hänsyn till konstnärliga aspekter, om värderingars betydelse o.s.v. På detta område finns såväl beprövad som i olika konjunkturer starkt ifrågasatt erfarenhet och kompetens. Såväl lärare som studerande är starkt medvetna om att bedömningar inom huvudområdet Fri konst inte bara sker med utgångspunkt i konstnärliga aspekter Den studerandes val av område för konstnärlig gestaltning med fokus på konstnärligt arbete i examensarbetet och hur den studerande motiverar sitt val med utgångspunkt i konstnärliga aspekter, kan ses som ett annat exempel på hur ett förväntat studieresultat där examensmål 6:1 kommer till uttryck och kan prövas i de seminarier som är en del av examinationen av examensarbetet. Om en självkritisk aspekt skall tillfogas med utgångspunkt i Konsthögskolans utbildning kan sägas att frågan om de kriterier, teoretiska och praktiska utgångspunkter i en bedömning utifrån konstnärliga aspekter knappast tillräckligt utförligt, tydligt och systema- 15

16 tiskt tagits upp, analyserats och diskuterats i anslutning till det egna och andras gestaltningsarbete inom huvudområdet Fri konst. Detta förhållande har uppmärksammats i det pågående översynsarbetet av utbildnings- och kursplaner. Examensmål 6:2: förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter Det nationella examensmålet 6:2 kompletteras i den lokala utbildningsplanen av mål som säger att kandidaten efter avslutad kandidatexamen skall ha förmåga att kritiskt analysera kulturella idéer och de sammanhang i vilka de ingår, samt förmåga att väcka och debattera frågor om konst eller för konsten intressanta ämnen. Det heter vidare att den studerande ska ha färdigheter att verka för etnisk och kulturell mångfald. I olika konjunkturer är och har det varit så att samhälleliga, politiska, ekonomiska och etiska bedömningar av konstnärlig verksamhet stått i fokus såväl utanför som inom utbildningen. Kontroverserna har i sådana sammanhang inte sällan varit skarpa och ibland mötts av repressalier, vilka när det gäller konstnärliga utbildningar berört frågor om t.ex. yttrandefrihet och vilka frågor och problem inom Fri konst, som skall stå i centrum för utbildningen. Ibland har nästan det omvända gällt t.ex. då den konstnärliga utbildningen av omvärlden sagts befrämja ett navelskådande utan kontakt med samhällets orättvisor. De förväntade studieresultaten är att de studerande skall ha god kännedom om och förmåga att ta hänsyn till olika samhälleliga och etiska aspekter i sina bedömningar av det egna och andras verksamhet inom huvudområdet Fri konst. Inledningsvis vill Konsthögskolan påpeka att frågor om hur olika material som används i konstnärlig verksamhet kan påverka miljön och individen vid olika tillfällen tas upp i undervisningen såväl på kandidat- som masternivå. Hösten 2013 gavs en samlad information för samtliga studerande i samarbete med det kommunala bolaget UMEVA. Ur ett individuellt perspektiv gavs information om hur gifter i olika material påverkar hälsan, och ur ett samhälleligt miljöperspektiv diskuterads avfallshantering och avfallsdestruktion och den lagstiftning som också finns på området. Denna information skall återkomma årligen. Det kan påpekas att Högskolans anställda vid inköp av material söker beakta frågor av detta slag. När det gäller examensmål 6:2 behandlas frågor av detta slag i övrigt främst i den s.k. överlevnadskurs, som den studerande oftast deltar i under kandidatutbildningens tredje år. Överlevnadskursen har under de senaste åren bl.a. innehållit information och diskussion om skatteregler av betydelse för utövande konstnärer och där experter från Skatteverket medverkat, om Konstnärsnämnden och Statens konstråd och om offentlig utsmyckning i kommunen. Kursen ges varje år och är också öppen för masterstuderande. Lärarna har hämtats från berörda verksamhetsområden och kursen har under de senaste åren letts av konstnärerna Emma Philipson och Eva Marie Lindahl och informationen har kopplats till praktiska övningar och uppgifter individuellt och i grupp. Utöver denna veckolånga kurs har de studerande också sedan våren 2013 givits tillfälle att under en serie föreläsningar med diskussioner ta upp olika juridiska frågor knutna till konstnärlig 16

17 yrkesutövning främst med utgångspunkt i frågor om upphovsrätt och industriellt rättsskydd där bl.a. följande frågeställningar och begrepp togs upp: Vilka objekt omfattas av upphovsrätt? Vilken kategori verk? Finns specialregler? Vad är verkshöjd? Hur länge löper skyddstiden? Vem äger rättigheterna? Anställning eller uppdrag? Kopiering? Överföring? Visning? Spridning? Finns samtycke eller licens att nyttja verket? Hur ser avtalet ut? Vilka förfoganden avses: Privat bruk, citaträtt, fria framföranden, parodi, osv.? Föreläsningarna ges i ett samarbete mellan Konsthögskolan och den Juridiska institutionen vid Umeå universitet och leds av universitetslektor Maria Eklund. De är ett exempel på bearbetning av etiska och samhälleliga bedömningar av konstnärliga verk med utgångspunkt i gällande lagstiftning. Föreläsningarna återkommer under våren De studerandes aktiva deltagande och fullgörandet av arbetsuppgifter noteras och utgör grund för om de studerande får tillgodoräkna sig denna del av utbildningen. De undervisningsmoment som här redovisats, ges under det samlande namnet överlevnadskurs. Utbildningen är yrkesinriktad men arbetsmarknaden är långt ifrån gynnsam. När de studerande önskar att utbildningen t.ex. skall ta upp anställning med F-skattsedel så speglar detta också en diskussion som Konsthögskolan för med sina ej fast anställda lärare och frågor som också studerande möter när de får möjlighet att åta sig olika uppdrag. Vilka examensmål uppfyller Konsthögskolan om den utbildar juridiska personer där den konstnärliga verksamheten bedrivs i bolagsform? Etiskt och samhälleligt krävs uppenbarligen att ämnen av detta slag behandlas i utbildningen, men det faktum att utbildningen ges vid ett universitet innebär bl.a. att den måste ges från kritiskt granskande och ifrågasättande utgångspunkter. För närvarande förs en diskussion inom det pågående översynsarbetet av utbildningsoch kursplanerna om att utvidga de delar som berör hur konstnärlig verksamhet påverkas av och påverkar samhället där också kulturpolitiska och ekonomiska aspekter skall tas upp och frågor om konstmarknad och kommersialisering liksom den centrala frågan om den konstnärliga verksamhetens mansdominans. Redan nu behandlas frågor av detta slag i valbara workshops och seminarier och de aktualiseras också i studiebesök och samarbeten med andra länder. Det pågående översynsarbetet syftar här till att förstärka dessa utbildningsinslag. Det bör slutligen nämnas att de studerande ofta genom sina val inom det egna arbetet (inbegripet examensarbetet) i sin praktik visar att de gör val beträffande tema, inriktning, metoder och processer som medvetet utgår från samhälleliga och etiska bedömningar. I handledning och examination bedöms också de studerandes arbete med utgångspunkt i etiska regler och normer som gäller även för konstnärligt utvecklings- och forskningsarbete. 17

18 Del 2 Syftet med den andra delen av självvärderingen är att redovisa de förutsättningar som har en påtaglig betydelse för utbildningens resultat. En sådan förutsättning är den lärarresurs som används i den utvärderade utbildningen. Därför bör lärosätena i självvärderingen redovisa uppgifter om lärarkompetens och lärarkapacitet samt analysera dessa uppgifter i relation till antal studenter och de mål som gäller för den aktuella examen. Lärosätena har också möjlighet att redovisa och analysera relevanta uppgifter om studenternas förutsättningar och argumentera för hur detta kan ha påverkat utbildningens resultat. Lärarkompetens och lärarkapacitet Av regeringens uppdrag till Högskoleverket (U2009/427/UH) framgår att: "Lärarnas kompetens och tillgången på lärare är förutsättningar som normalt har en påtaglig betydelse för utbildningens resultat. Det ska därför ingå som en del i utvärderingarna. Det är dock viktigt att poängtera att lärarkompetensen ska bedömas i relation till de mål som finns för respektive examen. Därför ska lärosätena i självvärderingen redovisa uppgifter om lärarnas kompetens och tillgången på lärare och analysera dessa uppgifter i relation till resultaten." Analysera lärarkompetens och lärarkapacitet i relation till antalet studenter och de utvalda målen. Här bör även lärarnas yrkeskompetens analyseras i relation till målen. Analysen av lärarkompetens och lärarkapacitet kompletteras med en redovisning i tabellform. Tabellen ligger sist i självvärderingen. Lärosätets kommentarer Konsthögskolan har, som angetts i det föregående, byggt upp en stor extern lärarkår, som representerar huvudområdets bredd. Stor vikt har fästs vid att lärarna är aktivt utövande konstnärer med ett intresse för undervisning och handledning. Därutöver har Konsthögskolan också rekryterat lärare med inriktning mot konsthistoria och teori samt till sig också knutit företrädare för olika konstnärliga yrkesområden. Vid Konsthögskolan i Umeå finns idag tre tidsbegränsat anställda professorer vardera på 50 % (Swetlana-Heger Davis, Rasmus Nielsen, Florian Zeyfang). Från och med januari 2014 kommer professor Swetlana Heger-Davis att mera fast knytas till Konsthögskolan med en anställning omfattande 100% och kommer dessutom att kontinuerligt vistas i Umeå, vilket enligt vår mening innebär en påtaglig förstärkning. Heger-Davis och Nielsen har professurer i Fri konst medan Zeyfangs professur gäller området Fri konst med inriktning mot Rörlig bild/video. Swetlana Heger-Davis och Rasmus Nielsen tillträdde sina professurer läsåret 2012/13. Här kan nämnas att såväl Heger-Davis som Nielsen under 2014 erhållit särskilda medel för sin forskning. vilket förbättrar möjligheten att forskningsanknyta utbildningen. En av professorerna är i dagsläget främst knuten till masterprogrammet (Florian Zeyfang) medan de båda övriga är verksamma inom såväl kandidat- som masterprogrammet. Per Nilsson, som är anställd som universitetslek- 18

19 tor (80%) i Fri Konst/Estetik, undervisar dels i de fristående kurserna i Estetik men medverkar dessutom inom såväl kandidat- som masterprogrammet. Nilsson ansöker nu om att bli befordrad till professor i Fri Konst/Estetik och kommer därest hans ansökan tillstyrks att under 2014 medföra ett värdefullt tillskott inte minst inom utbildningarnas teoretiska delar. Han leder fr.o.m. höstterminen 2013 institutionens nyinrättade FoU-råd. Inom kandidatprogrammet har vi valt att knyta en särskild huvudhandledare till var och en av årskurserna, vilket innebär att varje årskurs har en specifik handledare som handleder studenten under hela året. Under läsåret 2012/2013 och 2013/2014 var följande erfarna och utövande konstnärer huvudhandledare: BFA1: Erla Haraldsdottir - BFA2 :Carin Ellberg - BFA3: Magnus Wallin De är alla tidsbegränsat anställda på ca 20 %. Lärarna med detta specifika årskursansvar befinner sig i Umeå vid minst två tillfällen per termin, som vardera omfattar två veckor, under vilka samtliga studerande får individuell handledning. Därut över deltar varje studerande tillsammans med huvudhandledaren i en grupphandledning avseende det egna verket tillsammans med de övriga studenterna i gruppen och dessutom i grupphandledning där de medstuderandes verk står i fokus. I övrigt finns anställd personal knutna till olika verkstäder och/eller konstnärliga inriktningar, som foto (Julia Peirone, Mattias Eriksson), grafik (Britt Hillbom), rumslighet (Gunno Bengtsson, Tryggve Lundberg och Henrik Ekesiöö), video (Micael Norberg), ljud (Jakob Forsberg) och måleri (professor Ann Edholm och Martin Gustavsson). Tre av de ovan nämnda är fast anställda: Gunno Bengtsson och Tryggve Lundberg är bägge tekniker och Micael Norberg är projektledare. Det bör också noteras Micael Norberg har utsetts till studierektor innevarande höst och ansökt om att befordras till universitetslektor i Fri konst. Det är troligt att han redan under våren 2014 kan börja sin tjänstgöring som universitetslektor. Övriga är tillfälligt anställda med som mest 20% tjänstgöring men återkommer regelbundet i vår utbildning. Alla anställda vid utbildningen är i sin grundutbildning konstnärer. Universitetslektorn Per Nilsson, som leder forskningsprojekt inom området Fri Konst med stöd av Vetenskapsrådet är docent i filosofi, men arbetar aktivt vid sidan av sin tjänstgöring inom det konstnärliga området. Mellan åren har Konsthögskolan anlitat över 60 tillresta föreläsare och workshop-ledare. Med Konsthögskolans mål att ge studerande breda valmöjligheter i utbildningsmiljön och stå för en mångfald inom huvudområdet Fri konst har vi medvetet försökt bjuda in konstnärer och andra från en mängd olika områden. Mot bakgrund av att Universitetskanslersämbetets utvärdering gäller examensarbetena i årskurs 3 kan nämnas att under läsåret så fungerade konstnären Magnus Wallin som huvudhandledare. Ansvarig för textundervisningen i anslutning till examensarbetet var professor Roland Spolander (som dessutom fram till var Konst- 19

20 högskolans prefekt). En externt anknuten lärare, författaren Mara Lee Gerdén, ledde en workshop på BFA 3 nivå i Creative Writing för att ytterligare förbättra de studerandes färdigheter att utrycka sig i textform i anslutning till det egna konstnärliga arbetet. Också under läsåret 2013/2014 har professor Roland Spolander och författaren Mara Lee Gerdén ansvar för detta moment. Examinationen av examensarbetet på kandidatnivå vårterminen 2013 leddes av examinatorn professor Roland Spolander i närvaro av huvudhandledaren och en extern bedömare/kommentator konsthallschefen för Marabouparken Bettina Pehrsson. Merparten av Konsthögskolans lärare bor inte i Umeå och kan därför inte delta i den dagliga verksamheten utan fullgör intensiva undervisningsperioder i omgångar under terminen. Man kan värdera detta på olika sätt. Å ena sidan kan sägas att den studerande får en koncentrerad handledningsperiod när läraren befinner sig Umeå och därför kan fokusera på sitt eget arbete eller delta i andra workshops när handledaren inte är på plats. Å andra sidan kan det påpekas att när behovet av handledning dyker upp så är det inte säkert att handledaren befinner sig i Umeå. Självklart finns det alltid andra lärare på plats i Umeå men det kan vara viktigt, speciellt under examensarbetet, att huvudhandledaren kontinuerligt finns på Konsthögskolan. Samverkan mellan lärarna underlättas inte då de ej är samtidigt närvarande. Konsthögskolan tvingas hela tiden till avvägningar i dessa hänseenden. I den bifogade matrisen har vi endast tagit upp de lärare som mera regelbundet deltar i utbildningen. Antal helårsstudenter Redovisa antal helårsstudenter i den aktuella utbildningen. Redovisningsperioden ska överensstämma med den period som har valts för redovisning av lärarkompetens och lärarkapacitet. Antal helårsstudenter i aktuell utbildning Kandidatprogrammet Antal Helårsstudenter 44 Lärosätets kommentarer Utbildningen har 70 HST fördelat på kandidat- och masterprogrammen. Fördelningen av studenter mellan de olika programmen och årskurserna kan skilja sig från år till år beroende på och om studenter befinner sig på utbyten eller gör andra uppehåll från studier på studieorten. Fördelningen såg ut på följande sätt läsåret 2012/13: 16 (Kandidatpr. Åk 1), 11+1 (Kandidatpr. Åk 2), 17 (Kandidatpr. Åk 3) 14+1 (Masterpr. Åk 1) och 14 (Masterpr. Åk 2) I sammanställningen ovan har vi indikerat att en studerande i kandidatprogrammets andra årskurs samt en studerande i masterprogrammets första årskurs studerar här inom ra- 20

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden BESLUT 1(8) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.Hejzlar@uk-ambetet.se 2014-05-27 411-00549-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av fri konst

Läs mer

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Rapport 2009:36 R Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Håller utvärderingsmetoden tillräcklig kvalitet?

Håller utvärderingsmetoden tillräcklig kvalitet? UFV 2012/2051 Håller utvärderingsmetoden tillräcklig kvalitet? En uppföljning vid Uppsala universitet av Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011-2014 Första omgången Annika Lundmark Maivor

Läs mer

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor Rapport 2006:10 R Utvärdering av specialpedagogprogrammet vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av miljövetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av miljövetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(23) Handläggare Margareta Stark 08-563 086 02 Margareta.Stark@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av miljövetenskap och närliggande huvudområden Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap BESLUT 1(2) Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 Lena.Pettersson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

L I NK ÖPING S UNIV ER SITET. Psykologprogrammet, Linköpings universitet Självvärdering 2011

L I NK ÖPING S UNIV ER SITET. Psykologprogrammet, Linköpings universitet Självvärdering 2011 L I NK ÖPING S UNIV ER SITET Psykologprogrammet, Linköpings universitet Självvärdering 2011 Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Självvärdering Lärosäte: Linköpings universitet Utvärderingsärende

Läs mer

Rapport 2007:27 R. Utvärdering av grund- och forskarutbildning i design och konsthantverk

Rapport 2007:27 R. Utvärdering av grund- och forskarutbildning i design och konsthantverk Rapport 2007:27 R Utvärdering av grund- och forskarutbildning i design och konsthantverk Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner 1(18) Datum 2013-10-28 411-275-13 Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner Inledning Efter en ingående diskussion, innan den nya

Läs mer

Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete (NaPA)

Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete (NaPA) Per-Olof Erixon (red) Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete (NaPA) Forskningsarbete pågår Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete (NaPA) Redaktör: Per-Olof Erixon 1 Titel: Forskningsarbete

Läs mer

Rapport 2009:24 R. Att fånga bildning

Rapport 2009:24 R. Att fånga bildning Rapport 2009:24 R Att fånga bildning Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Att fånga bildning Utgiven av Högskoleverket

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk Beslut Kunskapsskolan Bagaregatan 6 611 31 Nyköping 2010-05-12 1 (14) Dnr: 40-2009:1853 Kunskapsskolan i Sverige AB Box 19246 120 08 Stockholm Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna

Läs mer

Nationella ämnes- och programutvärderingar

Nationella ämnes- och programutvärderingar Nationella ämnes- och programutvärderingar Högskoleverkets rapportserie 2001:2 R Nationella ämnes- och programutvärderingar Högskoleverket 2001 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99 Stockholm

Läs mer

Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009

Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009 Rapport 2010:3 R Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009 www.hsv.se Rapport 2010:3 R Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563

Läs mer

Förslag till utvärdering av kulturverksamheten

Förslag till utvärdering av kulturverksamheten MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Förslag till utvärdering av kulturverksamheten inom folkbildningen Redovisning av ett regeringsuppdrag 2014-11-28 Innehåll Sammanfattning...3 Inledning...5 Bakgrund...5 Uppdraget...5

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Rapport 2008:43 R. Undervisning om mänskliga rättigheter i högskolan

Rapport 2008:43 R. Undervisning om mänskliga rättigheter i högskolan Rapport 2008:43 R Undervisning om mänskliga rättigheter i högskolan Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Undervisning

Läs mer

Uppsala universitets insatser för att främja sina studenters anställningsbarhet

Uppsala universitets insatser för att främja sina studenters anställningsbarhet Uppsala universitets insatser för att främja sina studenters anställningsbarhet Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund och syfte 3 1.2 Frågeställningar 3 1.3 Genomförande 5 1.4 Disposition 5 2 Kort om Uppsala

Läs mer

Ansökan om inrättande av utbildningsprogrammet

Ansökan om inrättande av utbildningsprogrammet Sida 1 av 10 2011-05-03 Dnr: Bilaga 19 Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Ansökan om inrättande av utbildningsprogrammet Masterprogram i mark- och vattensystem 120 hp Sida 2 av 10 Bilaga

Läs mer

Utvärdering av juris kandidatutbildningar

Utvärdering av juris kandidatutbildningar Rapport 2007:18 R Utvärdering av juris kandidatutbildningar samt grund- och forskarutbildningar i juridik, rättsvetenskap, handelsrätt och affärsrätt vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket

Läs mer

Rapport 2009:9 R. Granskning av utbildningarna inom arkeologi. Nationell bild

Rapport 2009:9 R. Granskning av utbildningarna inom arkeologi. Nationell bild Rapport 2009:9 R Granskning av utbildningarna inom arkeologi Nationell bild Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Syddansk Universitet. Publication date: 2014. Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link to publication

Syddansk Universitet. Publication date: 2014. Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link to publication Syddansk Universitet Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden Leffler, Hakon; Fex Svenningsen, Åsa; Emgård, Mia; Krengel, Ute; Lundgren, Erik ; Rehn, Mikael ; Eriksson, Maria; Halle,

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Rapport 2006:4 R. Jurister utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:4 R. Jurister utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:4 R Jurister utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Rapportnamn Utgiven av

Läs mer

Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Genusperspektiv och mäns våld mot kvinnor i elva utbildningar

Läs mer