Designdialog Tullkammarkajen Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL ÖVNING 2. Designdialog Tullkammarkajen Workshop

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Designdialog Tullkammarkajen Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL ÖVNING 2. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 1 2015-05-11"

Transkript

1 BILDPROTOKOLL ÖVNING 2 Designdialog Tullkammarkajen Workshop 1 Workshopen bestod av två övningar, en SWOT-analys och en framtidsspaning. Övning 1 gjordes individuellt och övning 2 gjordes i grupp. I Swotanalysen fick deltagarna skriva och berätta om det som är bra, dåligt och dröm för Tullkammarkajen. Övning 1 redovisades med post-itlappar på tavlor. Inför övning 2 delades deltagarna in i 8 grupper med 8-9 personer i varje grupp. Som inledning till grupparbetet visades ett inspirationsbildspel. Varje grupp fick sedan en verktygslåda och en spelplan i form av en flygbild över Tullkammarkajen. Materialet i lådorna; bildbrickor, glitter, snören mm, användes som stöd för gruppdiskussionen. Grupperna testade, flyttade runt och klistrade fast mot slutet. Avslutningsvis redovisades grupparbetet. Deltagarna i de olika grupperna gick fram och redovisade för varandra, de berättade hur diskussionen gått och förklarade symbolerna på spelplanen. Redovisningen filmades och har här sammanfattats i bildprotokoll. Grupparbete Framtidspaning hur skapar vi ett levande område, hela året, hela veckan, hela dygnet och för alla? Vatten Hur använder du vattnet och kajkanten längs Nissan idag? Hur skulle du vilja använda det? Vilka nya funktioner kan behövas? Kan vatten bli ett ännu tydligare inslag i området? Var kan det behövas nya kopplingar över Nissan? Mötesplatser Har du någon favoritplats i området idag? Vilka platser och stråk kan behövas i framtiden? Vilken karaktär ska de ha platser för vardag och fest? Hur skapar man målpunkter och mötesplatser för alla? Bebyggelse Vad finns i området och dess närhet att ta fasta på? Vilken karaktär tycker du att den nya bebyggelsen ska ha? Var bor man och var placerar man andra funktioner, arbetsplatser, service, kultur? Designdialog Tullkammarkajen Workshop

2 BILDPROTOKOLL ÖVNING 1 Sammanfattning SWOT LÄGE + MÖTEN BRA! Området ligger kommunikationsmässigt bra - nära järnvägsstationen och resecentrum Många transportslag för lokal och regional trafik finns i området eller i närheten: järnväg, bussar, cykel, gång Området ett bra läge i staden - centralt, nära staden och nära vattnet, är vackert och har samtidigt solsidan mot Nissan Här finns plats för intressanta och tillåtande möten Området är flackt och tillgängligt. Tänk på att designa för alla. I området finns möjligheter till att bygga med ansiktet mot Nissan BEFINTLIGA BYGGNADER Bevara de gamla fina byggnaderna; Sjömanshuset, Kranen, Tullhuset, Vandrarhemmet Vandrarhemmet är en viktig funktion i området Låt kajskjulet som är en av de största musikscenerna i Halmstad vara kvar De stora tomma lagerbyggnaderna är byggnader med möjligheter och de äldre höga byggnaderna och den storskaliga miljön ger tålighet för förändring KARAKTÄR Bevara den lite ruffiga hamnkänslan, området har en kaxig karaktär och historia att bygga vidare på Grönskan i området - stationsparken, träddungar och trädridåer - är en tillgång. Även Stationsgatan med sin allé är viktig Om det inte finns några begränsningar från början är det en stort plus! Det finns en historia att bygga vidare på - den industriella prägeln, trä och kranen De stora öppna ytorna skapar möjligheter, här finns gott om plats och eftertanke. Området är till stor del outnyttjat Bygg något unikt här med spännande och nyskapande arkitektur! - kanske höga hus? MARIN KÄNSLA Gästhamnen och alla båtar är en resurs Området är porten in från havet - vilken bild för besökare från havet? Tänk på båda sidorna av Nissan! Kajskulet och kranen är porten till området Kan man flytta kranen mot Skeppsbron? Bevara den marina känslan i området. Tänk på att det finns ett levande näringsliv idag med fiskeri mm som bidrar till områdets karaktär. Slå vakt om det rena vattnet i Nissan. Kajpromenaden kan utvecklas - sinnenas promenad Tullkammarkajen Workshop 1 - SWOT

3 BILDPROTOKOLL ÖVNING 1 Sammanfattning SWOT DÅLIGT! RISKER - TOMT OCH ÖDSLIGT Det finns risker att hantera; översvämning, buller från järnvägen och hamnen, markföroreningar, damm - utmaningar med området Det finns en risk för påverkan på näringslivet i och intill området. Nya broar kan komma att stänga hamnen. Området är utsatt för störningar från hamnen. Båtlivet kräver förvaring och utrymme. Stora delar av marken bör sannolikt saneras bort pga markföroreningar Det är tomma gaturum och området upplevs som tomt och ödsligt. Gatorna är slutna och fasaderna tomma. Obestämd struktur mellan Nissan och järnvägen. Hamnbyggnaderna och plåtskjulen upplevs som fula. Området upplevs som ogästvänligt och exkluderande, inte som en plats för människor i vardagen. Det är kargt och det saknas sittplatser. Det är fula tråkiga gatlyktor och skalan i området är stor. BARRIÄRER Området är omgärdat av barriärer: Nissan, järnvägen och Viktoriagatan. Förbindelsen till centrum är dålig och det är SAKNAS MÅLPUNKTER Det är få målpunkter i området och byggnaderna och platserna är tråkiga. Det saknas förskola. sparsamt med rörelser i området. TRAFIK Trafiken i området är av industriell karaktär och trafikerat med mycket tung trafik och båttrafik. Vägarna har karaktären av industrigator. Det är svårt att lösa trafiken i området. HÅRDGJORT Området är stökigt och eftersatt, asfalten och markbeläggningen är dålig. Det är för lite grönska och för lite tillgång till skugga. Stora delar är belagda med grus. Stationsgatan tar mycket utrymme och det finns stora hårdgjorda ytor. ISOLERAT Promenadstråket efter Kajskjulet är tråkigt. Kajpromenaden kan förbättras! Det finns för få entréer och området är lite isolerat. Tullkammarkajen Workshop 1 - SWOT

4 BILDPROTOKOLL ÖVNING 1 Sammanfattning SWOT DRÖM! KOPPLINGAR Bygg en ny häftig/vacker bro över Nissan som avlastar Slottsbron. Utveckla kopplingarna till öster och övriga staden. Knyt ihop området med centrala staden - bygg ny bro över Nissan eller en tunnel. Utveckla kajpromenaden till ett Nissanstråk. Ta tillvara på närheten till centrum, resecentrum och havet - radie 1000 m, 600m LEVANDE STADSDEL Levande del av staden för alla med liv och rörelse och aktiviteter året runt, dygnet runt. Skapa plats för boende, verksamheter och mat. Ett myller av människor som samspelar och berikar varandra Vakande-ögat-principen - aktiviteter dygnet runt = trygghet. Jobba med hörnen i de nya kvarteren. Skapa en helt ny stad med folkliv direkt som blir en levande mötesplats för alla Halmstadbor. Plats för många olika aktiviteter, plats för att leva, bo, upplevelser och handel. Ett Halmstad för alla - inte rika och fattiga utan en blandning Ett blandat område med olika samhällsgrupper och olika sorters hus (inklusive de gamla husen) Kulturmötesplatser för alla. VERKSAMHETER / BLANDADE FUNKTIONER Utnyttja möjligheten för olika verksamheter som tillverkning och merkantil handel. Gör en saluhall/marknadsplats med influenser från nya Halmstadsbor, kanske med fokus på halländsk mat. Skapa plats för butiker, café och restauranger. Kanske kan man ha restaurangbåtar - Foodships? Slå vakt om näringslivet och skapa nya annorlunda verksamheter som drar; bildningshus, magasin, mathall och kultur. Inte bara bostäder utan också skola och förskola VATTEN Turisthamn - få in folket i stan. Nu fortsätter folk till Torekov, Båstad och uppåt. Singapore - använd dagvatten som resurs. Området ska bli nya Venedig! Lyft fram årummet med ljus, ljud mm. Ta tillvara på vattnet - anlägg badplats och strand Skapa ett aktivt båtliv i Nissan och bygg vidare på den tradition av båtliv som finns; båtplatser, husbåtar, attraktiv hamn för båtturism, evenemangsbåtar, skepp och master Få in vattnet i området och anlägg kanaler med båtplatser. Möjlighet att skapa annorlunda vatten- och vistelserum, bla badbrygga och fiskebrygga Utnyttja skylinen mot solen. Trädäck - komma närmare vattenytan och få vattnet mer tillgängligt för alla GRÖNSKA Attraktiva offentliga platser med grönskan i fokus. Spara träd men tänk på björkar och pollen! Skapa fina lekplatser till barnen och en vistelseträdgård. Lekplats för alla, handikappade mfl. BEBYGGELSE Gör ett område med blandat byggande med plats för spännande arkitektur och konst. Skapa och lyfta fram landmärken. Gör inget förtätat bostadsområde utan ett blandat boende med vacker och unik arkitektur - gör till ett annorlunda syskon till söderkaj! Det är viktigt med lokaler i bottenvåningar - även användning som bostad. Samspelet byggnad - offentligt rum HÅLLBAR STADSDEL Fullständigt hållbar stadsdel - robust och hållbar miljö med hög livskvalitet. Möjlighet att tänka helt nytt med resurseffektiv teknik och sunda material - långtidsperspektiv. En stadsdel utan bilar. OFFENTLIGA RUMMET, KONST Nya möjligheter för alla - ett tillgängligt område fyllt av nyskapande målpunkter Konst på silon som inramning eller måla om hela hamnbyggnaden - utnyttja som fond (belyst?) Våga satsa på härliga offentliga rum som visar vägen Anlägg en offentlig grillplats för alla Aktivitetsplats som också fungerar på vintern. Plats för basket. HISTORISK FÖRANKRING Kajskjulet får leva vidare och sprida kultur. Utveckla området så att det speglar vår rika kulturhistoria. Utnyttja kranen och spår. IDENTITET Kreativt nytänk i utvecklandet av området. Borde vara möjligt att tänka fritt i förhållande till befintliga strukturer - allt fritt. Ha attityden att våga ompröva i utvecklingen av området. Skapa ett mångkulturellt, gemytligt område och slå vakt om barnperspektivet. Skapa ett område att vara stolt över med en socialt blandad befolkning. Använd kulturen som grund och visa att vi lever i vår kreativa samtid samtidigt som vi levandegör vår framtid. Det är ett tomt område för att skapa en ny stad - jämför med la Defense Området ska blir något man inte vill missa. Tullkammarkajen Workshop 1 - SWOT

5 BILDPROTOKOLL ÖVNING 2 GRUPP 1 Grön parkbro över Nissan som binder ihop parkerna på båda sidorna. Det ska vara aktiviteter på bron och båtplatser intill. Lite highline-känsla. Bostäder ska finnas i hela området. Plats för någon form av servering. Kajskjulet ska få leva vidare i någon form. Bra om man kan ordna en slinga så att man kan röra sig runt å-rummet till fots. Förskola och äldreboende. Bra om förskolan ligger så att det är möjligt att pendla från järnvägsstationen. Paddanbåtar i Nissan. Kärnan i området. Kultur spritt i hela området men med en tyngdpunkt i söder. Kanske ett ungdomshus som unga kan få utveckla själva? Skate mm. Kanaler. Högre byggnad Däck som skjuter ut i Nissan, eventuellt något nedsänkta mot vattenytan. Högre byggnad (högst i Sverige?!) Tunnel under Nissan Designdialog Tullkammarkajen Workshop

6 BILDPROTOKOLL ÖVNING 2 GRUPP 2 Enhetligt promenadstråk med grönska och inbjudande belysning utmed kajen. Yta för konserter eller en utomhusbio. Ordna en slinga runt området för promenad och träning. Bevara grönområdet - utveckla med kanske en minigolfbana och restaurang, lite som Punch. Café vid Tullhuset. Utomhysgym. Bevara lekplatsen men bygg ut den. Bygg om en del av Kajskjulet till bar och behåll konsertlokalen. Bostäder över hela området. Terraserade byggnader som trappar så att alla får utsikt ut mot Nissan. Kanaler med möjlighet till kajplats för de som bor där. Båtar på lina för att kunna åka över Nissan. Bro här -men helst en tunnel! Båtturer kan anordnas från kajen till Tylösand eller ut på havet. Designdialog Tullkammarkajen Workshop

7 BILDPROTOKOLL ÖVNING 2 GRUPP 3 Symboliskt redovisat på kartan - funktionerna ska vara i området, men platserna kan ändras. Bostäder kan finnas över hela området. Restaurangbåtar, serveringar - levande båttrafik. (flera platser) Plats för scen i parken. Grusplanen är lite för stor. Parkhäng! Hög bro så att man kan komma under med båttrafik. Kombinera med en utsiktsplats. Skridskobana. Matmarknad, Saluhall Turistbåtar ut på havet - kanske ner till Båstad över dagen? Äldreboende och förskola. Halmstad botanical garden Ett växthus med vinterträdgård på vattnet. Plats för att äta på vintern och plats för att kunna odla själv. En grön oas! En fast multiscen och arenaplats. Kanal med radhus längs kanten. Bygg ett område som är inkluderande och för målgrupper som vill ha en levande stadsdel. Badplats och grillplats mellan scenen och vattnet. Miljötänk ska genomsyra området. Designdialog Tullkammarkajen Workshop

8 BILDPROTOKOLL ÖVNING 2 GRUPP 4 Café vid kajskjulet. Gruppen diskuterade om det var möjligt med en restaurang i området men var inte eniga. Samling för kultur: scen, kulturhus, amfiteater Strandpromenad med träbryggor och terasseringar ner mot vattnet. Höga hus närmast stationsgatan, lägre hus mot kajen. Kanaler och dammar med vatten. Verksamheter som dagis mm skulle kunna rymmas i bottenvåningarna på husen. Båtbussar för att smidigt ta sig över Nissan. Flera grönområden i området. Lekplats ska finnas i området. Bilverksamhet kvar i söder. Går det att bygga billigare bostäder i området? - det borde gå! Kontor som avskärmar från buller Gruppen diskuterade flera möjligheter att ta sig över Nissan men var inte eniga: bro, tunnel eller kanske en linbana? Designdialog Tullkammarkajen Workshop

9 BILDPROTOKOLL ÖVNING 2 GRUPP 5 Behåll båtplatserna. Ta godbitarna norrifrån parken och utveckla i området. Tillgängligt för alla att njuta av Nissan. Behåll parken. En del delar är fina - lyft fram det. Fortsätt att använda parken för evenemang. Bostäder är integrerade över hela området. Utveckla det danska arvet. Linfärja eller liknande för att ta sig över Nissan. Gör det möjligt att nå ner till Nissan men ha respekt för klimatförändringarna. Saluhall Bygg de nya husen så att det blir en gemytlig atmosfär och trevligt att gå i området. Fortsätt bygga med tegel. Inte för mycket inglasade balkonger och pampiga byggnader. Viktigt att ha aktiviteter som är riktade ut mot vattnet så att det inte blir en barriär av bostäder mot vattnet. Aktiviteter året runt - inglasad plats Utebio Lekbara vackra dagvattenlösningar Verksamheter utmed Stationsgatan som kan locka pendlare från övriga västkusten. Gruppen diskuterade om det är möjligt att lägga ner hamnen? Då slipper man störningar. Barriär mot hamnen som skärmar av mot hamnen. Designdialog Tullkammarkajen Workshop

10 BILDPROTOKOLL ÖVNING 2 GRUPP 6 Naturgym Scen för olika kulturyttringar. Lillasyster till biblioteket Saluhall med fiskdelen ute på vattnet. Stråk genom parken som aktiveras med guldlägen. Attraktiv lekplats - en temalekplats som drar folk. Ljusinstallationer - viktigt för tryggheten och för att ge ljus i området vintertid. Evenemangsstråk utmed kajen med flera guldkorn så att man rör sig hela vägen från stan. Odlingsmöjligheter i grönområdena. Det behöver inte nödvändigsvis vara kommunen som sköter alla grönytor. Smala byggnader utmed järnvägen som skärmar mot bullret från spåren. Husbåtar med evenemangsmöjligheter och för boende. Badpråm och plats för att sola. Mångfald i kvarteren med olika hus som tillkommer vid olika tidpunkter. Indrag av vatten. Radhus med restauranger och andra bostäder ovanpå. Bro med tillräckligt utrymme för att halvstort tonnage ska kunna komma igenom men bron ska fortfarande vara cyklingsbar. Extra högt hus intill stråket. Designdialog Tullkammarkajen Workshop

11 BILDPROTOKOLL ÖVNING 2 GRUPP 7 Kajpromenad/evenemangsstråk Bryt kvartersstrukturen med några lite högra byggnader som landmärken. Husen ska markera att här börjar något nytt. Kanske kan det vara både bostäder och kontor nära resecentrum. Dra in vatten för att skapa ett attraktivt läge för restauranger mm. Resecentrum - viktig målpunkt för boende, arbetande och besökande. Viktigt att ha bostäder i närheten. Viktigt att knyta ihop stråken och en eventuellt framtida förbindelse under järnvägen. Viktigt att man kan komma ner till vattnet och känna närheten till ån. Mångfald av funktioner: saluhall, förskola, skola, olika centrumverksamheter. Nedsänkt plattform med möjlighet till bad. Gruppen diskuterade hur mycket nya verksamheter som Halmstad kan bära. Nissan blir en baksida eftersom passagerna över vattnet saknas idag. Vänd området så att Nissan blir en framsida! Bostäder som bullerskärmar och skyddade innegårdar. Viktigt att känna att man är nära vattnet - grönstråken binder ihop Stationsgatan med vattnet. Det är viktigt att kunna ta sig över, men samtidigt också viktigt att inte stänga för båttrafiken. Diskussion i gruppen om det ska vara en tunnel eller bro. Det är svårt att bygga billiga bostäder i området. Satsa istället på de offentliga rummen så att de attraherar människor från hela Halmstad. Hamnkaraktär på bebyggelsen i söder. Designdialog Tullkammarkajen Workshop

12 BILDPROTOKOLL ÖVNING 2 GRUPP 8 Stråk med koppling till centrum. Terass-struktur så att så många som möjligt får utsikt mot Nissan. Kulturcentrum. Bevara karaktärsbyggnader. Jobba bort buller med någon form av kontorsbyggnader. Fina platser ute på Nissans vatten med möjlighet till att t.ex. fiska. Ska fungera som en målpunkt för hela Halmstad. Allt behöver inte byggas på en gång. Det är viktigt att ha en vision för helheten men samtidigt ha flexibilitet för vägen dit. Dra in vatten - det behöver inte vara kanaler utan kan också vara dammar och kulverterade partier som man kan röra sig över. Dammarna kan kanske fungera som depåer för vatten i samband med översvämningar? Kan man ha flyttbara moduler för t.ex. kulturaktiviteter eller boende? Det kan vara ett sätt att nyttja ytor som inte är färdigplanerade under tiden som området byggs ut. Designdialog Tullkammarkajen Workshop

13 BILDPROTOKOLL Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 Workshop 2 fokuserade på strukturer, rumslig gestaltning och framtida innehåll på Tullkammarkajen. Kunskap och idéer från workshop 1 har i mellantiden bearbetats till två framtidsbilder för Tullkammarkajen. De två skisserna var utgångspunkt för grupparbetet i workshop 2. Deltagarna delades in i 8 grupper med 6-7 personer i varje grupp. Som inledning till grupparbetet presenterades skisserna och ett inspirationsbildspel. Varje grupp fick sedan en verktygslåda och två spelplaner i form av en flygbilder över Tullkammarkajen med skisserna inlagda. Materialet i lådorna; modellklossar, glitter, snören mm, användes som stöd för gruppdiskussionen. Grupperna testade, flyttade runt, klippte ihop och klistrade fast mot slutet. Avslutningsvis redovisades grupparbetet. Deltagarna i de olika grupperna gick fram och redovisade för varandra, de berättade hur diskussionen gått och förklarade symbolerna på spelplanen. Redovisningen filmades och har här sammanfattats i bildprotokoll. Grupparbete Värdera framtidsbilderna Diskutera de två framtidsbilderna. Välj det alternativ som bäst stämmer överens med hur ni vill att Tullkammarkajen ska utvecklas och utgå från det. Klipp- och klistra från de båda alternativen. Lägg till och ta bort tills ni har en framtidsbild som ni tycker stämmer överens med er vision. Utveckla vidare Är det något mer som ni vill lägga till? Använd materialet som finns i lådorna; modellklossar, glitter mm för att utveckla er framtidsbild vidare. Diskutera gärna bebyggelsens karaktär och funktion. Och prova olika höjd på bebyggelsen! Testa, flytta runt och klistra fast mot slutet! Nu snart på sikt? Tänk etapper och prioritera! Vad är viktigast? Var ska man börja? Finns det något som kan göras redan nu? Hur kan Tullkammarkajen stegvis bli en levande del av Halmstad? Kanske årliga invigningsfester av årets åtgärder? Designdialog Tullkammarkajen Workshop

14 BILDPROTOKOLL Designdialog Tullkammarkajen Workshop

15 BILDPROTOKOLL Framtidsbilder som användes som underlag till gruppdiskussion: framtidsbild 1 och 2. - Kvartersstad - Tätt och varierat - Hög signalbyggnad - Mycket aktiviteter i Stationsparken - Tunnel och gc-broar - Kaj med bad och skulptur - Buffertzon med arrangemang - Gästhamn vid hamnplats - Kanalstad - Kaj med soldäck, brygghus/husbåtar - Högre bebyggelse mot Stationsgatan - Kultur- och handelstorg - Inramad Stationspark - Bilbro och gc-bro - Buffertzon med naturpark - Grön karaktärsbyggnad Designdialog Tullkammarkajen Workshop

16 BILDPROTOKOLL GRUPP 1 Mer runda former i förslaget! Stadsdelens grundskola som sticker ut över Nissan. Sätter området på kartan och kan användas till aktiviteter för området. Bro över Nissan. Affärsstråk utmed Stationsgatan. Stort tak över gatan som kan öppnas och stängas. Utformas som träd som kan vecklas ut. Träd, viktigt att få in grönska i området. Få in vatten med mjukare former i området och se till att det kommer långt in i området. Högt hus, men inte lika högt som huset intill. Saluhallen ligger på bron i områdets mitt. Liten ö i Nissan. Lägre kvartersbebyggelse. Högt hus med lägenheter - huset kan vrida sig! Sätt att uppmärksamma stadsdelen. Terrasshus runt det höga huset. Designdialog Tullkammarkajen Workshop

17 BILDPROTOKOLL GRUPP 2 Grön bro över Nissan. Komplettera parken med en amfiteater som går att använda för stora arrangemang men som går att använda som dagvattenmagasin. Kajskjulet ska vara kvar med den verksamhet som finns idag. Parken kompletteras med mer plats för lek. Mer varierad form på kvarteren. Parkeringsgarage för bilar och cyklar på höjden med gröna fasader. Saluhall i den stora befintliga byggnaden. Bygg ut område från norr till söder i tre etapper. Spännande idé med kombinerad byggnad med båthotell och aktivitetshus men eftersom det blir i etapp tre har inte gruppen tagit ställning. Designdialog Tullkammarkajen Workshop

18 BILDPROTOKOLL GRUPP 3 Börja med utvecklingen av Stationsparken som etapp 1. Stor skridskobana på vintern som fungerar som damm på sommaren. Kanske kan man jobba med dagvatten? Mycket aktiviteter i parken: Plats för en lite mindre scen. Vattenlekplats för yngre barn - t.ex. en sådan som nyss invigts i Hyllie i Malmö. Plats för WC. Utomhusgym för barn/ungdomar i lite äldre åldrar. Fler båtbryggor och hus på vattnet. Parkering borde lösas under mark eller genom ett parkeringshus med gröna fasader, kanske på andra sidan Stationsgatan. Takodlingar. Mer konst i de offentliga rummen. Sträva efter att ha en blandning av hyresrätter och bostadsrätter i området. Bra blandning och olika hyror. Skybar i det höga huset. Bygg kajpromenaden i ett tidigt skede. Integrera med äldreboende och förskolor i området så att det blir en blandning i området. Tunnel under Nissan för biltrafik och broar uppströms. Båthotell och aktivitetsplats flyttas till andra sidan Nissan. Grönområde i söder. Offentlig plats som samlar lärande och odling med en plats för både lek och utbildning. Bygg ett stort växthus som ansluter till platsen. Måla silosarna, graffiti för unga, projekt för unga konstnärer som ett tidigt projekt. Designdialog Tullkammarkajen Workshop

19 BILDPROTOKOLL GRUPP 4 Förbättringspotential. Utveckla sjömanskyrkan till ett ekumeniskt kyrkorum Växthus i kombination med KomTek. Färgskala som tar fasta på det som finns i närheten: tegel, gedigna material, gärna återvunnet. Parkering i flera plan. 23-våningshus! Service- och äldreboende som öppnar sig mot parken. Gärna bryggor i vattnet men kanske inte bad, gruppen var inte helt enig. Prioritera att börja med kulturstråket, promenaden och parken. Förhöjda garagevåningar. Förskola i bottenvåningar på husen, gärna i kombination med service- och äldreboende. Gärna trädäck. Parkering och kontor utmed Stationsgatan. Stråk med grönska genom hela området som knyter ihop småbåtshamnen med centrum via Stationsparken. Vatten ska ledas in i området. Flytta KomTek till området. Kontor närmast Stationsgatan. Närbutik, restaurang och mat vid torget. Ett lite högre parkeringshus med gröna fasader någonstans i området. Skate i söder där det finns större ytor som kan vara hårdgjorda. Bra att ha båtplatserna som i skissen istället för som idag eftersom Nissan gör att man driver. Tunnel under Nissan. Designdialog Tullkammarkajen Workshop

20 BILDPROTOKOLL GRUPP 5 Hög gångbro. Börja bygga ut gångstråket och broarna. Park som går genom hela området i nordsydlig riktning. Bygg också ut parken i ett tidigt skede så att man kan följa utvecklingen från parken. Bostadshus, restauranger, caféer och kontor utmed stråket. Sekvens av park och torg. Restaurangbåtar och utgångspunkt för båtturer. Saluhall intill vattnet. Det ska hända saker överallt i området och inte sektionsvis. Mer vatten och fler kanaler så att strukturen bryts upp mer. Husen närmast Stationsgatan är högst, kanske ca 5 våningar. Inne i kvarteren är det mer blandat - kanske 2-3 våningar. Parkeringsgarage under husen utmed Stationsgatan. Säsongsbetonade aktiviteter: båtplatser på vintern och öppen yta på sommaren. Plats nöjesområde med barer mm. Designdialog Tullkammarkajen Workshop

21 BILDPROTOKOLL GRUPP 6 Koppla parkområdet på västra sidan om Nissan med det på östra sidan med en grön bro. Bryt upp kvartersstaden närmast vatten och fläta in parkstrukturen istället. Gör någonting av bron. Det kan finnas plats för café, plats för husbåtar. Kanske kan den vara öppningsbar i den smala ändan? Förstärk riktningarna genom parken genom att hugga av kvarteren ut till Stationsgatan. Det är svårt idag att förstå varför parken har den riktning den har. Poolbad som ligger i Nissan. Börja bygg ut området från flera håll så att det händer något även i söder tidigt. Bygg också över Stationsgatan som barriär. Torgplatserna blir viktiga eftersom de visar att det finns något på andra sidan. Fint med kanaler men det är risk att det blir väldigt långt ner till vattenytan - kanske 7 meter. Vatten kan vara annat, kanske skulpturer med vatten, tråg med vatten i. Kan man skapa associationer till det vatten som flyter förbi? Hög barriär utmed Stationsgatan som är kompis med stenstaden i norr. Knyt ihop området med ett flertal små offentliga platser (blå prick), kanske med skulpturer med vatten som röd tråd. Ytterligare vattenspeglar in mellan husen. Offentligt grönt rum som knyter ihop blått och grönt på ett annorlunda sätt. Vikbro i söder. Högre hus som samtalar med silosarna i hamnen. Ligger i siktlinjen utmed kajpromenaden. Designdialog Tullkammarkajen Workshop

22 BILDPROTOKOLL GRUPP 7 Våtmark/park på västra sidan. Parken är ett ganska stort grönområde. Är det rätt plats? Skola och förskola med marint tema som sticker ut i Nissan. Resecentrum kommer på sikt flyttas lite längre norrut. Diskussion om var man gör av alla bilar, både till resecentrumet och för de boende. Kanske kan man ha bilpooler och goda cykelmöjligheter? Parken får krypa in i området. De intressantaste platserna att vistas på kanske inte kommer att bli parken utan inne i området. Dra in vatten mer i området. Möjlighet att ha båtar längs med kajen, både för boende och besökare. Högt hus nära resecentrum. Viktigt att få in fler människor i området. De långa gångstråken utmed Nissan är ofta tråkiga eftersom det inte finns något som stannar blicken. Skapa små, mindre ytor utmed kajen som kan fungera som det. Tänk på små ytor som kan växa fram med tiden, platser för udda möten. Designa inte för mycket i detta tidiga skede. Radhus i söder. Var ödmjuk inför tidsperspektivet. Det är inte så enkelt att hitta en struktur som fungerar över tid. Det finns en risk för att strukturen blir en fiende vid genomförandet. Skapa förutsättningar för variation. Skolan kan byggas ut tidigt i processen för att sätta området på kartan. Det är också något som kommunen har kontroll över. Högt hus i söder Designdialog Tullkammarkajen Workshop

23 BILDPROTOKOLL GRUPP 8 Grön bro som knyter ihop parkerna. Parkeringshus för gäster och besökare. Att placera det i utkanten av området gör att besökare måste röra sig mer i området vilket ger mer liv och rörelse. Hotell med skybar nära stationen. Kajskjulet och dess funktion flyttas till parken. Parkerna ger möjlighet till integration. Allmänt bad i pool i Nissan (inte Nissanvatten). Dagis och äldreboende intill parken. Börja med att göra området lättillgängligt så att folk hittar till området tidigt. Börja att bygga ut i norr och söder och ta delen i mitten sist. Mer vatten! Hamn och båthotell inne i området. Lokaler för café och restaurang i alla bottenvåningar utmed kajpromenaden. Parkeringshus för boende. Skate-, aktivitets- och klätterpark i söder. Tunnel är bättre än bro - satsa på det även om det är lite dyrare. Internationell matmarknad i något av de äldre husen vid torget. Behöver inte vara öppet alla dagar i veckan. Alla som bor i Halmstad ska känna sig välkomna. Vid säsong kan bönderna omkring stå här istället för framför slottet. Designdialog Tullkammarkajen Workshop

Tullkammarkajen. sammanfattning designdialog 150831

Tullkammarkajen. sammanfattning designdialog 150831 Tullkammarkajen sammanfattning designdialog 150831 Innehåll Dialogprocess 3 Workshopar 5 Sammanfattning 12 Bilaga Nissan - kopplingar och stråk 14 Offentliga rum 16 Grön stadsdel 18 Bebyggelse 20 Funktioner

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Bostäder i kv Strömmen

Bostäder i kv Strömmen Bostäder i kv Strömmen Förstudie Karlsborgsbostäder 2014-02-07 sid 1 Förutsättningar RUMS/FUNKTIONSPROGRAM VILKA MYNDIGHETSKRAV FINNS? VILKA ÄR MÅLGRUPPEN/BRUKARNA? Trygghetsboende i ett punkthus på 7

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal Papyrus Från bruksområde till blandstad för alla Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Det här är en Socialdemokratisk idé, eller vision om man så vill, för hur vi tycker att Papyrusområdet skall utvecklas.

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

IDÉSKISS Söder Mälarstrand

IDÉSKISS Söder Mälarstrand IDÉSKISS Söder Mälarstrand Handelsstråk för att sammanbinda nybyggnadsområdet och Mûnchenbryggeriet Handelstorg vid befintlig naturstenstrappa och utvidgning av kajkant Bevarande av naturstenskant Bostäder

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 8 500 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Kors vad det vimlar av segel idag...

Kors vad det vimlar av segel idag... 1 ors vad det vimlar av segel idag... Det är med glädje vi vill ge vårt förslag på bostäder i ett så fantastiskt läge som Lindö Strand. Vår målsättning är att skapa ett unikt boende med egen karaktär där

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson Gamla torget Taxi Busshållplats 1/25 KONCEPT & VISION Varför ska vi bygga och leva hållbart? Hur kan vi styra Tidaholm mot en hållbar framtid? I mitt förslag

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse.

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse. INDUSTRIBYN INDUSTRIBYN Publika event/ och sportanläggningar Fortsatt utveckling av centrumfunktion Befintlig kultur och fritid Befintliga offentliga byggnader Befintliga offentliga byggnader Befintlig kultur

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Välkommen till Västra Eriksberg. Information till dig som flyttar hit.

Välkommen till Västra Eriksberg. Information till dig som flyttar hit. Välkommen till Västra Eriksberg Information till dig som flyttar hit. Välkommen till vatten och grönska mitt i centrala Göteborg! Sannolikt kommer du snart att upptäcka ännu fler fördelar med att bo i

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap Vatten Bad Kultur Turism Gemenskap Friluftsliv Båtliv Natur Vänersborgs identiteter idag Bilder och ord valda av hundratalet deltagare vid dialogträ en på Folkets Hus 2 oktober 2014. Storleken varierar

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad.

Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad. Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad. Konsekvenser för barn och unga i huvudstadens planeringsproblematik. 2015-06-03 Nälsta lekplats Nyréns Arkitektkontor DET HÄR ÄR VI! Emelie Brunge

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Nya Fristadstorget - ditt torg! Ditt torg Eskilstuna utvecklas! Det nya Fristadstorget

Läs mer

Brf Hägern, Varvet - Analys

Brf Hägern, Varvet - Analys Anonyma entréer. Negativt Stor, öppna ytor som inte hänger ihop Betraktelseytor utan användbart innehåll Outnyttjad yta vid vattnet Dålig vattenkontakt Få samlings-/sittplatser Anonyma entréer För få cykelplatser

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende ALTERNATIV PUNKTHUS ALTERNATIV LAMELLHUS DETALJPLAN

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG Organisation Projektledare: Jeanette Laestander, Luleå kommun, Tekniska kontoret Konsult gestaltning: Eva Wenngren, Linnea Örtenvik, Anneli Jonsson, Ramböll Konsult ljusdesign:

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

ÖNNERED 2009.03.23 HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN HULTING ARKITEKTER, 02 LANDSKAP

ÖNNERED 2009.03.23 HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN HULTING ARKITEKTER, 02 LANDSKAP HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN TRADITION ÖNNERED Önnered är en mycket attraktiv del av Göteborg, ett stycke bohuslän på cykelavstånd från centrum. En lugn miljö med närhet till både service, bad och båtliv. Bebyggelsen

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

De nya kvarteren i Råsunda

De nya kvarteren i Råsunda De nya kvarteren i Råsunda Här är Råsundasom allra mest Råsunda Mitt i hjärtat av Solna Historia Tidigare fotbollsstadion invigd 1937. I oktober 2012 flyttade Svenska Fotbollsförbundet och AIK till en

Läs mer

Förslag nytt bo i Od/Alboga

Förslag nytt bo i Od/Alboga 15-05-28 Förslag nytt bo i Od/Alboga Framtaget utifrån resultat av idéträffar FÖRSLAG TILL NYTT BO I OD / ALBOGA Träffar - Förslag - Fortsättning 2 x idéträffar Under april och maj har två idéträffar

Läs mer

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden Kommunfullmäktige 2007-02-26 43 88 2008-02-25 33 69 Kommunstyrelsen 2008-02-11 28 61 Arbets- och personalutskottet 2008-01-14 3 6 Dnr 07.74-008 Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden febkf37 Ärendebeskrivning

Läs mer

Sjåaregatan Wilhelmina Skoghs gata

Sjåaregatan Wilhelmina Skoghs gata Sjåaregatan Wilhelmina Skoghs gata Sjåare Sjåare är ett äldre namn för hamnarbetare. Ordet kommer från nederländskans sjouwen som betyder slita hårt eller släpa. På tyska kallas sjåare Schauermann. Nu

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

Uppföljning. Tillfällig mötesplats på Norrby

Uppföljning. Tillfällig mötesplats på Norrby Uppföljning Tillfällig mötesplats på Norrby Stadsbyggnadsvision Norrby - en stadsdel med hållbarhetsfokus i centrala Borås Sammanfattning Under Kretsloppsveckans tisdag och torsdag genomförde projektledaren

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR Mod i Nod uppmärksammat innovationscentrum invigs pressmeddelande 2014-09-30 Nu invigs Nod, Sveriges nya centrum för digital innovation i Kista, Stockholm. Scheiwiller Svensson Arkitektkontor har på uppdrag

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

Kommande bostadsprojekt.

Kommande bostadsprojekt. Kommande bostadsprojekt. K Malmbryggshagen tredje etappen 112 bostäder K Strandängen, Brandholmen 179 bostäder K Jakten, Brandholmen 130 bostäder K Västra Skeppsbron, Hamnen 200 bostäder K Linjalen, Fågelbo

Läs mer

FlYGVY över NYA ERIKSBERG

FlYGVY över NYA ERIKSBERG FlYGVY över NYA ERIKSBERG individuellt utformade tjänster. 2030 är det en självklarhet att inte behöva äga en bil. 8/ En stadsdel med mänsklig skala Nya Eriksberg planeras utifrån människans perspektiv

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

Designdialog. Bagarmossen-Skarpnäck. rapport 150324

Designdialog. Bagarmossen-Skarpnäck. rapport 150324 Designdialog Bagarmossen-Skarpnäck rapport 150324 Tidiga principskisser Nedan och intill visas principskisser och inspirationsbilder för att ge en bild av några av de frågor som diskuterades vid grupparbetena

Läs mer

Förslag till beslut i stadsdelsnämnden Majorna-Linné

Förslag till beslut i stadsdelsnämnden Majorna-Linné Tjänsteutlåtande Utfärdat 2011-03-31 Diarienummer N135-0054/11 Utvecklingsavdelningen Ilona Stehn Telefon 365 80 00 (vxl) E-post: fornamn.efternamn@majornalinne.goteborg.se Yttrande angående program för

Läs mer

Fisktorget Kajplats 107 Fish market Berth 107. Anna Bärring. Ori Merom & Maria Papafingos. Supervisor. Examiner

Fisktorget Kajplats 107 Fish market Berth 107. Anna Bärring. Ori Merom & Maria Papafingos. Supervisor. Examiner Fisktorget Kajplats 107 Fish market Berth 107 Anna Bärring Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom & Maria Papafingos Eric Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Flytta hit? till dig som är nyfiken på mariestad och Mariehus

Flytta hit? till dig som är nyfiken på mariestad och Mariehus Flytta hit? till dig som är nyfiken på mariestad och Mariehus I Mariestads skärgård finns många utflyktsmål. Här samsas naturreservat med sandstränder och klippor. foto: mostphotos Mariestad har en av

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

4Ossian Adlers Park en del av Å-staden

4Ossian Adlers Park en del av Å-staden 4Ossian Adlers Park en del av Å-staden Ossian Adlers Park vid Svartån är en idé och vision om att bygga vidare på Å-staden och på historien som en gång startades av örebroaren Ossian Adlers. Visionen ger

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1 SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE KRONANDALEN MED OMGIVNINGAR Datum 50423 Plats Spirans förskola Deltagare Boende och intressenter i Kronandalen, Luleå kommun Processledare Strategisk Arkitektur DIALOGMÖTE _

Läs mer

Linköpings. identitet. får vi Linköping. hänga samman? Medborgardialog. Medborgardialog 2012-04-10 2012-04-24

Linköpings. identitet. får vi Linköping. hänga samman? Medborgardialog. Medborgardialog 2012-04-10 2012-04-24 LINKÖPING BO & SAMHÄLLSEXPO Hur får vi Linköping Linköpings att hänga samman? identitet Medborgardialog Medborgardialog 2012-04-10 2012-04-24 Om medborgardialogen Medborgardialogmötet dokumenterades av

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

ETT TILLÅTANDE UTERUM JÄRNMALMSGATAN, RINGÖN Förslag av Stella Svanberg, Fastighetskontoret 2014

ETT TILLÅTANDE UTERUM JÄRNMALMSGATAN, RINGÖN Förslag av Stella Svanberg, Fastighetskontoret 2014 ETT TILLÅTANDE UTERUM JÄRNMALMSGATAN, RINGÖN Förslag av Stella Svanberg, Fastighetskontoret 2014 KOPPLINGAR FRAMTIDA STRÅK OCH TILLFÄLLIGA AKTIVITETER IDAG IDAG OCH IMORGON + TEMPORÄRA AKTIVITETER FLERTAL

Läs mer

SÖDRA ÄLVSTRANDEN - DIREKT. En sammanställning av ABAKO s workshop under Arkitekturmässan i Göteborg 2011

SÖDRA ÄLVSTRANDEN - DIREKT. En sammanställning av ABAKO s workshop under Arkitekturmässan i Göteborg 2011 SÖDRA ÄLVSTRANDEN - DIREKT En sammanställning av ABAKO s workshop under Arkitekturmässan i Göteborg 2011 SÖDRA ÄLVSTRANDEN - DIREKT I stadsdelen Majorna-Linné bor drygt 62 000 invånare, de flesta inom

Läs mer

Långbroparken. Moderna bostäder i sekelskifteshus mitt i en av Stockholms vackraste parkidyller.

Långbroparken. Moderna bostäder i sekelskifteshus mitt i en av Stockholms vackraste parkidyller. Långbroparken. Moderna bostäder i sekelskifteshus mitt i en av Stockholms vackraste parkidyller. Upplev en fantastisk bokvalitet i en kulturskyddad park femton minuter från city. Nu öppnar sig en helt

Läs mer

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området.

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området. Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB 5 Området sydväst om stationsområdet fräschas upp och förses med nya bostäder och vägen

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB Stationens roll för lokal och regional utveckling Christer Ljungberg, Trivector AB Station centralt eller externt? Uppdrag till Trivector att studera: Vad betyder det för: Resandet Staden Regionen? Jämförelse

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

NACKA STRAND. Fabrikörvägen 8, plan 3, 782 kvm

NACKA STRAND. Fabrikörvägen 8, plan 3, 782 kvm NACKA STRAND Fabrikörvägen 8, plan 3, 782 kvm LOKALEN KONTOR MED HÖRSAL FÖR 40 PERSONER + UTSTÄLLNINGSYTA Area: 782 kvm, plan 3 Antal arbetsplatser: 36 arbetsplatser Byggår: 1997 Teknisk info: Mekanisk

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS. Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS. Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS 1 Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Ekologi Platsen har stor potential genom att det ligger högt med vacker

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12 22222 2013-03-06 www.nacka.se/nackastrand SAMMANSTÄLLNING - ENKÄT NACKA STRAND Syfte Syftet med enkäten var att samla in kunskap om hur boende, verksamma och besökande upplever Nacka Strand, vad det tycker

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306 DETALJPLA 5306 kv CEMETE 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM KVALITETSPROGRAMMETS SYFTE OCH UPPLÄGG Kvalitetsprogrammet är framtaget som en del i detaljplanearbetet för fastigheterna Cementen 4

Läs mer

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken Dnr SBN-2007-0070 sidan 1 (5) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Brev 2013-04-02 Ossman Sharif, 054 540 45 48 ossman.sharif@karlstad.se Länsstyrelsen i Värmland Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken ansökan

Läs mer

Nu bygger vi Nordens modernaste bostäder mitt i Östersjön 74 nya hem på Åland med havet som närmaste granne

Nu bygger vi Nordens modernaste bostäder mitt i Östersjön 74 nya hem på Åland med havet som närmaste granne Nu bygger vi Nordens modernaste bostäder mitt i Östersjön 74 nya hem på Åland med havet som närmaste granne Inledning På Algots varv har sjöfarten alltid varit en livsstil Har du någon gång spankulerat

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

lilla torg! kävlinge centrum

lilla torg! kävlinge centrum lilla torg! kävlinge centrum utredning & skissförslag. Detta är ett skissförslag som, baserat på analyser av Kävlinge tätort, har avseende att beskriva om, varför & hur torget i Kävlinge centrum kan omformas

Läs mer

En unik lokal mitt i Hammarby Sjöstad - med vattnet som granne. Passar både som kontor och showroom. Adress Ljusslingan 1

En unik lokal mitt i Hammarby Sjöstad - med vattnet som granne. Passar både som kontor och showroom. Adress Ljusslingan 1 En unik lokal mitt i Hammarby Sjöstad - med vattnet som granne. Passar både som kontor och showroom. Typ Kontor, Showroom, Storlek 113 kvm Adress Ljusslingan 1 Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Ulls hus Campus Ultuna

Ulls hus Campus Ultuna Ulls hus Campus Ultuna Välkommen till Ulls hus på Campus Ultuna Den generösa innergården blir en grön oas mitt i den nya campusbyggnaden. Vackert beläget vid Almas allé, i anslutning till Undervisningshuset

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 907 kvm Våning: 1 tr Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm kontorsyta.

Läs mer

Stadsutveckling efter. kulturhuvudstadsåret

Stadsutveckling efter. kulturhuvudstadsåret Stadsutveckling efter kulturhuvudstadsåret Förtätning av städer - SKL 2015-06-09 All time high för Umeås besöksnäring All time high för Umeås besöksnäring Under kulturhuvudstadsåret 2014 omsatte besöksnäringen

Läs mer

FÖRNYELSE AV FREDSTORGET

FÖRNYELSE AV FREDSTORGET FÖRNYELSE AV FREDSTORGET FART, FRÖJD OCH FIKA EN STUDIE GJORD AV SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN I ANEBY KOMMUN FÖR FRAMTIDA FÖRSKÖNING OCH OMGESTALTNING AV FREDSTORGET I ANEBY TÄTORT Aneby kommun, Plan- och

Läs mer

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Vån 4, 173 kvm, Centrum Östra Hamngatan 52, vån 4 Centrum Ledig yta: 173 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 8 14 Tillträde: Omgående Utsikt Historia Buss 20 m Nyrenoverad

Läs mer

Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram. April 2010

Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram. April 2010 Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram April 2010 Kv. Tappström 3:1, Ekerö Gestaltningsprogram FÖRHANDSKOPIA Inledning Inledning Ekerö kommun har under vintern 2009-10 fastställt

Läs mer

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan samt ett steg i processen och visionen om en hållbar stadsutveckling där

Läs mer

www.valhallpark.se Fritid Kommunikationer Handel Arbete Boende - den goda miljön Valhall Park 110822.indd 1 2011-08-22 15:32:02

www.valhallpark.se Fritid Kommunikationer Handel Arbete Boende - den goda miljön Valhall Park 110822.indd 1 2011-08-22 15:32:02 www.valhallpark.se Boende Arbete Fritid Kommunikationer Handel - den goda miljön Valhall Park 110822.indd 1 2011-08-22 15:32:02 Var ligger Valhall Park? Valhall Park ligger ett stenkast från havet, 5 kilometer

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

MUSKÖSTAD. Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården

MUSKÖSTAD. Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården MUSKÖSTAD 1 Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården HT2004 Årskursansvarig: Kai Wartiainen Lärare: Jelena Mijanovic Linus Fransson, Karolina Jacoby, Ola Jaensson, Nicholas

Läs mer