Designdialog Tullkammarkajen Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL ÖVNING 2. Designdialog Tullkammarkajen Workshop

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Designdialog Tullkammarkajen Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL ÖVNING 2. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 1 2015-05-11"

Transkript

1 BILDPROTOKOLL ÖVNING 2 Designdialog Tullkammarkajen Workshop 1 Workshopen bestod av två övningar, en SWOT-analys och en framtidsspaning. Övning 1 gjordes individuellt och övning 2 gjordes i grupp. I Swotanalysen fick deltagarna skriva och berätta om det som är bra, dåligt och dröm för Tullkammarkajen. Övning 1 redovisades med post-itlappar på tavlor. Inför övning 2 delades deltagarna in i 8 grupper med 8-9 personer i varje grupp. Som inledning till grupparbetet visades ett inspirationsbildspel. Varje grupp fick sedan en verktygslåda och en spelplan i form av en flygbild över Tullkammarkajen. Materialet i lådorna; bildbrickor, glitter, snören mm, användes som stöd för gruppdiskussionen. Grupperna testade, flyttade runt och klistrade fast mot slutet. Avslutningsvis redovisades grupparbetet. Deltagarna i de olika grupperna gick fram och redovisade för varandra, de berättade hur diskussionen gått och förklarade symbolerna på spelplanen. Redovisningen filmades och har här sammanfattats i bildprotokoll. Grupparbete Framtidspaning hur skapar vi ett levande område, hela året, hela veckan, hela dygnet och för alla? Vatten Hur använder du vattnet och kajkanten längs Nissan idag? Hur skulle du vilja använda det? Vilka nya funktioner kan behövas? Kan vatten bli ett ännu tydligare inslag i området? Var kan det behövas nya kopplingar över Nissan? Mötesplatser Har du någon favoritplats i området idag? Vilka platser och stråk kan behövas i framtiden? Vilken karaktär ska de ha platser för vardag och fest? Hur skapar man målpunkter och mötesplatser för alla? Bebyggelse Vad finns i området och dess närhet att ta fasta på? Vilken karaktär tycker du att den nya bebyggelsen ska ha? Var bor man och var placerar man andra funktioner, arbetsplatser, service, kultur? Designdialog Tullkammarkajen Workshop

2 BILDPROTOKOLL ÖVNING 1 Sammanfattning SWOT LÄGE + MÖTEN BRA! Området ligger kommunikationsmässigt bra - nära järnvägsstationen och resecentrum Många transportslag för lokal och regional trafik finns i området eller i närheten: järnväg, bussar, cykel, gång Området ett bra läge i staden - centralt, nära staden och nära vattnet, är vackert och har samtidigt solsidan mot Nissan Här finns plats för intressanta och tillåtande möten Området är flackt och tillgängligt. Tänk på att designa för alla. I området finns möjligheter till att bygga med ansiktet mot Nissan BEFINTLIGA BYGGNADER Bevara de gamla fina byggnaderna; Sjömanshuset, Kranen, Tullhuset, Vandrarhemmet Vandrarhemmet är en viktig funktion i området Låt kajskjulet som är en av de största musikscenerna i Halmstad vara kvar De stora tomma lagerbyggnaderna är byggnader med möjligheter och de äldre höga byggnaderna och den storskaliga miljön ger tålighet för förändring KARAKTÄR Bevara den lite ruffiga hamnkänslan, området har en kaxig karaktär och historia att bygga vidare på Grönskan i området - stationsparken, träddungar och trädridåer - är en tillgång. Även Stationsgatan med sin allé är viktig Om det inte finns några begränsningar från början är det en stort plus! Det finns en historia att bygga vidare på - den industriella prägeln, trä och kranen De stora öppna ytorna skapar möjligheter, här finns gott om plats och eftertanke. Området är till stor del outnyttjat Bygg något unikt här med spännande och nyskapande arkitektur! - kanske höga hus? MARIN KÄNSLA Gästhamnen och alla båtar är en resurs Området är porten in från havet - vilken bild för besökare från havet? Tänk på båda sidorna av Nissan! Kajskulet och kranen är porten till området Kan man flytta kranen mot Skeppsbron? Bevara den marina känslan i området. Tänk på att det finns ett levande näringsliv idag med fiskeri mm som bidrar till områdets karaktär. Slå vakt om det rena vattnet i Nissan. Kajpromenaden kan utvecklas - sinnenas promenad Tullkammarkajen Workshop 1 - SWOT

3 BILDPROTOKOLL ÖVNING 1 Sammanfattning SWOT DÅLIGT! RISKER - TOMT OCH ÖDSLIGT Det finns risker att hantera; översvämning, buller från järnvägen och hamnen, markföroreningar, damm - utmaningar med området Det finns en risk för påverkan på näringslivet i och intill området. Nya broar kan komma att stänga hamnen. Området är utsatt för störningar från hamnen. Båtlivet kräver förvaring och utrymme. Stora delar av marken bör sannolikt saneras bort pga markföroreningar Det är tomma gaturum och området upplevs som tomt och ödsligt. Gatorna är slutna och fasaderna tomma. Obestämd struktur mellan Nissan och järnvägen. Hamnbyggnaderna och plåtskjulen upplevs som fula. Området upplevs som ogästvänligt och exkluderande, inte som en plats för människor i vardagen. Det är kargt och det saknas sittplatser. Det är fula tråkiga gatlyktor och skalan i området är stor. BARRIÄRER Området är omgärdat av barriärer: Nissan, järnvägen och Viktoriagatan. Förbindelsen till centrum är dålig och det är SAKNAS MÅLPUNKTER Det är få målpunkter i området och byggnaderna och platserna är tråkiga. Det saknas förskola. sparsamt med rörelser i området. TRAFIK Trafiken i området är av industriell karaktär och trafikerat med mycket tung trafik och båttrafik. Vägarna har karaktären av industrigator. Det är svårt att lösa trafiken i området. HÅRDGJORT Området är stökigt och eftersatt, asfalten och markbeläggningen är dålig. Det är för lite grönska och för lite tillgång till skugga. Stora delar är belagda med grus. Stationsgatan tar mycket utrymme och det finns stora hårdgjorda ytor. ISOLERAT Promenadstråket efter Kajskjulet är tråkigt. Kajpromenaden kan förbättras! Det finns för få entréer och området är lite isolerat. Tullkammarkajen Workshop 1 - SWOT

4 BILDPROTOKOLL ÖVNING 1 Sammanfattning SWOT DRÖM! KOPPLINGAR Bygg en ny häftig/vacker bro över Nissan som avlastar Slottsbron. Utveckla kopplingarna till öster och övriga staden. Knyt ihop området med centrala staden - bygg ny bro över Nissan eller en tunnel. Utveckla kajpromenaden till ett Nissanstråk. Ta tillvara på närheten till centrum, resecentrum och havet - radie 1000 m, 600m LEVANDE STADSDEL Levande del av staden för alla med liv och rörelse och aktiviteter året runt, dygnet runt. Skapa plats för boende, verksamheter och mat. Ett myller av människor som samspelar och berikar varandra Vakande-ögat-principen - aktiviteter dygnet runt = trygghet. Jobba med hörnen i de nya kvarteren. Skapa en helt ny stad med folkliv direkt som blir en levande mötesplats för alla Halmstadbor. Plats för många olika aktiviteter, plats för att leva, bo, upplevelser och handel. Ett Halmstad för alla - inte rika och fattiga utan en blandning Ett blandat område med olika samhällsgrupper och olika sorters hus (inklusive de gamla husen) Kulturmötesplatser för alla. VERKSAMHETER / BLANDADE FUNKTIONER Utnyttja möjligheten för olika verksamheter som tillverkning och merkantil handel. Gör en saluhall/marknadsplats med influenser från nya Halmstadsbor, kanske med fokus på halländsk mat. Skapa plats för butiker, café och restauranger. Kanske kan man ha restaurangbåtar - Foodships? Slå vakt om näringslivet och skapa nya annorlunda verksamheter som drar; bildningshus, magasin, mathall och kultur. Inte bara bostäder utan också skola och förskola VATTEN Turisthamn - få in folket i stan. Nu fortsätter folk till Torekov, Båstad och uppåt. Singapore - använd dagvatten som resurs. Området ska bli nya Venedig! Lyft fram årummet med ljus, ljud mm. Ta tillvara på vattnet - anlägg badplats och strand Skapa ett aktivt båtliv i Nissan och bygg vidare på den tradition av båtliv som finns; båtplatser, husbåtar, attraktiv hamn för båtturism, evenemangsbåtar, skepp och master Få in vattnet i området och anlägg kanaler med båtplatser. Möjlighet att skapa annorlunda vatten- och vistelserum, bla badbrygga och fiskebrygga Utnyttja skylinen mot solen. Trädäck - komma närmare vattenytan och få vattnet mer tillgängligt för alla GRÖNSKA Attraktiva offentliga platser med grönskan i fokus. Spara träd men tänk på björkar och pollen! Skapa fina lekplatser till barnen och en vistelseträdgård. Lekplats för alla, handikappade mfl. BEBYGGELSE Gör ett område med blandat byggande med plats för spännande arkitektur och konst. Skapa och lyfta fram landmärken. Gör inget förtätat bostadsområde utan ett blandat boende med vacker och unik arkitektur - gör till ett annorlunda syskon till söderkaj! Det är viktigt med lokaler i bottenvåningar - även användning som bostad. Samspelet byggnad - offentligt rum HÅLLBAR STADSDEL Fullständigt hållbar stadsdel - robust och hållbar miljö med hög livskvalitet. Möjlighet att tänka helt nytt med resurseffektiv teknik och sunda material - långtidsperspektiv. En stadsdel utan bilar. OFFENTLIGA RUMMET, KONST Nya möjligheter för alla - ett tillgängligt område fyllt av nyskapande målpunkter Konst på silon som inramning eller måla om hela hamnbyggnaden - utnyttja som fond (belyst?) Våga satsa på härliga offentliga rum som visar vägen Anlägg en offentlig grillplats för alla Aktivitetsplats som också fungerar på vintern. Plats för basket. HISTORISK FÖRANKRING Kajskjulet får leva vidare och sprida kultur. Utveckla området så att det speglar vår rika kulturhistoria. Utnyttja kranen och spår. IDENTITET Kreativt nytänk i utvecklandet av området. Borde vara möjligt att tänka fritt i förhållande till befintliga strukturer - allt fritt. Ha attityden att våga ompröva i utvecklingen av området. Skapa ett mångkulturellt, gemytligt område och slå vakt om barnperspektivet. Skapa ett område att vara stolt över med en socialt blandad befolkning. Använd kulturen som grund och visa att vi lever i vår kreativa samtid samtidigt som vi levandegör vår framtid. Det är ett tomt område för att skapa en ny stad - jämför med la Defense Området ska blir något man inte vill missa. Tullkammarkajen Workshop 1 - SWOT

5 BILDPROTOKOLL ÖVNING 2 GRUPP 1 Grön parkbro över Nissan som binder ihop parkerna på båda sidorna. Det ska vara aktiviteter på bron och båtplatser intill. Lite highline-känsla. Bostäder ska finnas i hela området. Plats för någon form av servering. Kajskjulet ska få leva vidare i någon form. Bra om man kan ordna en slinga så att man kan röra sig runt å-rummet till fots. Förskola och äldreboende. Bra om förskolan ligger så att det är möjligt att pendla från järnvägsstationen. Paddanbåtar i Nissan. Kärnan i området. Kultur spritt i hela området men med en tyngdpunkt i söder. Kanske ett ungdomshus som unga kan få utveckla själva? Skate mm. Kanaler. Högre byggnad Däck som skjuter ut i Nissan, eventuellt något nedsänkta mot vattenytan. Högre byggnad (högst i Sverige?!) Tunnel under Nissan Designdialog Tullkammarkajen Workshop

6 BILDPROTOKOLL ÖVNING 2 GRUPP 2 Enhetligt promenadstråk med grönska och inbjudande belysning utmed kajen. Yta för konserter eller en utomhusbio. Ordna en slinga runt området för promenad och träning. Bevara grönområdet - utveckla med kanske en minigolfbana och restaurang, lite som Punch. Café vid Tullhuset. Utomhysgym. Bevara lekplatsen men bygg ut den. Bygg om en del av Kajskjulet till bar och behåll konsertlokalen. Bostäder över hela området. Terraserade byggnader som trappar så att alla får utsikt ut mot Nissan. Kanaler med möjlighet till kajplats för de som bor där. Båtar på lina för att kunna åka över Nissan. Bro här -men helst en tunnel! Båtturer kan anordnas från kajen till Tylösand eller ut på havet. Designdialog Tullkammarkajen Workshop

7 BILDPROTOKOLL ÖVNING 2 GRUPP 3 Symboliskt redovisat på kartan - funktionerna ska vara i området, men platserna kan ändras. Bostäder kan finnas över hela området. Restaurangbåtar, serveringar - levande båttrafik. (flera platser) Plats för scen i parken. Grusplanen är lite för stor. Parkhäng! Hög bro så att man kan komma under med båttrafik. Kombinera med en utsiktsplats. Skridskobana. Matmarknad, Saluhall Turistbåtar ut på havet - kanske ner till Båstad över dagen? Äldreboende och förskola. Halmstad botanical garden Ett växthus med vinterträdgård på vattnet. Plats för att äta på vintern och plats för att kunna odla själv. En grön oas! En fast multiscen och arenaplats. Kanal med radhus längs kanten. Bygg ett område som är inkluderande och för målgrupper som vill ha en levande stadsdel. Badplats och grillplats mellan scenen och vattnet. Miljötänk ska genomsyra området. Designdialog Tullkammarkajen Workshop

8 BILDPROTOKOLL ÖVNING 2 GRUPP 4 Café vid kajskjulet. Gruppen diskuterade om det var möjligt med en restaurang i området men var inte eniga. Samling för kultur: scen, kulturhus, amfiteater Strandpromenad med träbryggor och terasseringar ner mot vattnet. Höga hus närmast stationsgatan, lägre hus mot kajen. Kanaler och dammar med vatten. Verksamheter som dagis mm skulle kunna rymmas i bottenvåningarna på husen. Båtbussar för att smidigt ta sig över Nissan. Flera grönområden i området. Lekplats ska finnas i området. Bilverksamhet kvar i söder. Går det att bygga billigare bostäder i området? - det borde gå! Kontor som avskärmar från buller Gruppen diskuterade flera möjligheter att ta sig över Nissan men var inte eniga: bro, tunnel eller kanske en linbana? Designdialog Tullkammarkajen Workshop

9 BILDPROTOKOLL ÖVNING 2 GRUPP 5 Behåll båtplatserna. Ta godbitarna norrifrån parken och utveckla i området. Tillgängligt för alla att njuta av Nissan. Behåll parken. En del delar är fina - lyft fram det. Fortsätt att använda parken för evenemang. Bostäder är integrerade över hela området. Utveckla det danska arvet. Linfärja eller liknande för att ta sig över Nissan. Gör det möjligt att nå ner till Nissan men ha respekt för klimatförändringarna. Saluhall Bygg de nya husen så att det blir en gemytlig atmosfär och trevligt att gå i området. Fortsätt bygga med tegel. Inte för mycket inglasade balkonger och pampiga byggnader. Viktigt att ha aktiviteter som är riktade ut mot vattnet så att det inte blir en barriär av bostäder mot vattnet. Aktiviteter året runt - inglasad plats Utebio Lekbara vackra dagvattenlösningar Verksamheter utmed Stationsgatan som kan locka pendlare från övriga västkusten. Gruppen diskuterade om det är möjligt att lägga ner hamnen? Då slipper man störningar. Barriär mot hamnen som skärmar av mot hamnen. Designdialog Tullkammarkajen Workshop

10 BILDPROTOKOLL ÖVNING 2 GRUPP 6 Naturgym Scen för olika kulturyttringar. Lillasyster till biblioteket Saluhall med fiskdelen ute på vattnet. Stråk genom parken som aktiveras med guldlägen. Attraktiv lekplats - en temalekplats som drar folk. Ljusinstallationer - viktigt för tryggheten och för att ge ljus i området vintertid. Evenemangsstråk utmed kajen med flera guldkorn så att man rör sig hela vägen från stan. Odlingsmöjligheter i grönområdena. Det behöver inte nödvändigsvis vara kommunen som sköter alla grönytor. Smala byggnader utmed järnvägen som skärmar mot bullret från spåren. Husbåtar med evenemangsmöjligheter och för boende. Badpråm och plats för att sola. Mångfald i kvarteren med olika hus som tillkommer vid olika tidpunkter. Indrag av vatten. Radhus med restauranger och andra bostäder ovanpå. Bro med tillräckligt utrymme för att halvstort tonnage ska kunna komma igenom men bron ska fortfarande vara cyklingsbar. Extra högt hus intill stråket. Designdialog Tullkammarkajen Workshop

11 BILDPROTOKOLL ÖVNING 2 GRUPP 7 Kajpromenad/evenemangsstråk Bryt kvartersstrukturen med några lite högra byggnader som landmärken. Husen ska markera att här börjar något nytt. Kanske kan det vara både bostäder och kontor nära resecentrum. Dra in vatten för att skapa ett attraktivt läge för restauranger mm. Resecentrum - viktig målpunkt för boende, arbetande och besökande. Viktigt att ha bostäder i närheten. Viktigt att knyta ihop stråken och en eventuellt framtida förbindelse under järnvägen. Viktigt att man kan komma ner till vattnet och känna närheten till ån. Mångfald av funktioner: saluhall, förskola, skola, olika centrumverksamheter. Nedsänkt plattform med möjlighet till bad. Gruppen diskuterade hur mycket nya verksamheter som Halmstad kan bära. Nissan blir en baksida eftersom passagerna över vattnet saknas idag. Vänd området så att Nissan blir en framsida! Bostäder som bullerskärmar och skyddade innegårdar. Viktigt att känna att man är nära vattnet - grönstråken binder ihop Stationsgatan med vattnet. Det är viktigt att kunna ta sig över, men samtidigt också viktigt att inte stänga för båttrafiken. Diskussion i gruppen om det ska vara en tunnel eller bro. Det är svårt att bygga billiga bostäder i området. Satsa istället på de offentliga rummen så att de attraherar människor från hela Halmstad. Hamnkaraktär på bebyggelsen i söder. Designdialog Tullkammarkajen Workshop

12 BILDPROTOKOLL ÖVNING 2 GRUPP 8 Stråk med koppling till centrum. Terass-struktur så att så många som möjligt får utsikt mot Nissan. Kulturcentrum. Bevara karaktärsbyggnader. Jobba bort buller med någon form av kontorsbyggnader. Fina platser ute på Nissans vatten med möjlighet till att t.ex. fiska. Ska fungera som en målpunkt för hela Halmstad. Allt behöver inte byggas på en gång. Det är viktigt att ha en vision för helheten men samtidigt ha flexibilitet för vägen dit. Dra in vatten - det behöver inte vara kanaler utan kan också vara dammar och kulverterade partier som man kan röra sig över. Dammarna kan kanske fungera som depåer för vatten i samband med översvämningar? Kan man ha flyttbara moduler för t.ex. kulturaktiviteter eller boende? Det kan vara ett sätt att nyttja ytor som inte är färdigplanerade under tiden som området byggs ut. Designdialog Tullkammarkajen Workshop

13 BILDPROTOKOLL Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 Workshop 2 fokuserade på strukturer, rumslig gestaltning och framtida innehåll på Tullkammarkajen. Kunskap och idéer från workshop 1 har i mellantiden bearbetats till två framtidsbilder för Tullkammarkajen. De två skisserna var utgångspunkt för grupparbetet i workshop 2. Deltagarna delades in i 8 grupper med 6-7 personer i varje grupp. Som inledning till grupparbetet presenterades skisserna och ett inspirationsbildspel. Varje grupp fick sedan en verktygslåda och två spelplaner i form av en flygbilder över Tullkammarkajen med skisserna inlagda. Materialet i lådorna; modellklossar, glitter, snören mm, användes som stöd för gruppdiskussionen. Grupperna testade, flyttade runt, klippte ihop och klistrade fast mot slutet. Avslutningsvis redovisades grupparbetet. Deltagarna i de olika grupperna gick fram och redovisade för varandra, de berättade hur diskussionen gått och förklarade symbolerna på spelplanen. Redovisningen filmades och har här sammanfattats i bildprotokoll. Grupparbete Värdera framtidsbilderna Diskutera de två framtidsbilderna. Välj det alternativ som bäst stämmer överens med hur ni vill att Tullkammarkajen ska utvecklas och utgå från det. Klipp- och klistra från de båda alternativen. Lägg till och ta bort tills ni har en framtidsbild som ni tycker stämmer överens med er vision. Utveckla vidare Är det något mer som ni vill lägga till? Använd materialet som finns i lådorna; modellklossar, glitter mm för att utveckla er framtidsbild vidare. Diskutera gärna bebyggelsens karaktär och funktion. Och prova olika höjd på bebyggelsen! Testa, flytta runt och klistra fast mot slutet! Nu snart på sikt? Tänk etapper och prioritera! Vad är viktigast? Var ska man börja? Finns det något som kan göras redan nu? Hur kan Tullkammarkajen stegvis bli en levande del av Halmstad? Kanske årliga invigningsfester av årets åtgärder? Designdialog Tullkammarkajen Workshop

14 BILDPROTOKOLL Designdialog Tullkammarkajen Workshop

15 BILDPROTOKOLL Framtidsbilder som användes som underlag till gruppdiskussion: framtidsbild 1 och 2. - Kvartersstad - Tätt och varierat - Hög signalbyggnad - Mycket aktiviteter i Stationsparken - Tunnel och gc-broar - Kaj med bad och skulptur - Buffertzon med arrangemang - Gästhamn vid hamnplats - Kanalstad - Kaj med soldäck, brygghus/husbåtar - Högre bebyggelse mot Stationsgatan - Kultur- och handelstorg - Inramad Stationspark - Bilbro och gc-bro - Buffertzon med naturpark - Grön karaktärsbyggnad Designdialog Tullkammarkajen Workshop

16 BILDPROTOKOLL GRUPP 1 Mer runda former i förslaget! Stadsdelens grundskola som sticker ut över Nissan. Sätter området på kartan och kan användas till aktiviteter för området. Bro över Nissan. Affärsstråk utmed Stationsgatan. Stort tak över gatan som kan öppnas och stängas. Utformas som träd som kan vecklas ut. Träd, viktigt att få in grönska i området. Få in vatten med mjukare former i området och se till att det kommer långt in i området. Högt hus, men inte lika högt som huset intill. Saluhallen ligger på bron i områdets mitt. Liten ö i Nissan. Lägre kvartersbebyggelse. Högt hus med lägenheter - huset kan vrida sig! Sätt att uppmärksamma stadsdelen. Terrasshus runt det höga huset. Designdialog Tullkammarkajen Workshop

17 BILDPROTOKOLL GRUPP 2 Grön bro över Nissan. Komplettera parken med en amfiteater som går att använda för stora arrangemang men som går att använda som dagvattenmagasin. Kajskjulet ska vara kvar med den verksamhet som finns idag. Parken kompletteras med mer plats för lek. Mer varierad form på kvarteren. Parkeringsgarage för bilar och cyklar på höjden med gröna fasader. Saluhall i den stora befintliga byggnaden. Bygg ut område från norr till söder i tre etapper. Spännande idé med kombinerad byggnad med båthotell och aktivitetshus men eftersom det blir i etapp tre har inte gruppen tagit ställning. Designdialog Tullkammarkajen Workshop

18 BILDPROTOKOLL GRUPP 3 Börja med utvecklingen av Stationsparken som etapp 1. Stor skridskobana på vintern som fungerar som damm på sommaren. Kanske kan man jobba med dagvatten? Mycket aktiviteter i parken: Plats för en lite mindre scen. Vattenlekplats för yngre barn - t.ex. en sådan som nyss invigts i Hyllie i Malmö. Plats för WC. Utomhusgym för barn/ungdomar i lite äldre åldrar. Fler båtbryggor och hus på vattnet. Parkering borde lösas under mark eller genom ett parkeringshus med gröna fasader, kanske på andra sidan Stationsgatan. Takodlingar. Mer konst i de offentliga rummen. Sträva efter att ha en blandning av hyresrätter och bostadsrätter i området. Bra blandning och olika hyror. Skybar i det höga huset. Bygg kajpromenaden i ett tidigt skede. Integrera med äldreboende och förskolor i området så att det blir en blandning i området. Tunnel under Nissan för biltrafik och broar uppströms. Båthotell och aktivitetsplats flyttas till andra sidan Nissan. Grönområde i söder. Offentlig plats som samlar lärande och odling med en plats för både lek och utbildning. Bygg ett stort växthus som ansluter till platsen. Måla silosarna, graffiti för unga, projekt för unga konstnärer som ett tidigt projekt. Designdialog Tullkammarkajen Workshop

19 BILDPROTOKOLL GRUPP 4 Förbättringspotential. Utveckla sjömanskyrkan till ett ekumeniskt kyrkorum Växthus i kombination med KomTek. Färgskala som tar fasta på det som finns i närheten: tegel, gedigna material, gärna återvunnet. Parkering i flera plan. 23-våningshus! Service- och äldreboende som öppnar sig mot parken. Gärna bryggor i vattnet men kanske inte bad, gruppen var inte helt enig. Prioritera att börja med kulturstråket, promenaden och parken. Förhöjda garagevåningar. Förskola i bottenvåningar på husen, gärna i kombination med service- och äldreboende. Gärna trädäck. Parkering och kontor utmed Stationsgatan. Stråk med grönska genom hela området som knyter ihop småbåtshamnen med centrum via Stationsparken. Vatten ska ledas in i området. Flytta KomTek till området. Kontor närmast Stationsgatan. Närbutik, restaurang och mat vid torget. Ett lite högre parkeringshus med gröna fasader någonstans i området. Skate i söder där det finns större ytor som kan vara hårdgjorda. Bra att ha båtplatserna som i skissen istället för som idag eftersom Nissan gör att man driver. Tunnel under Nissan. Designdialog Tullkammarkajen Workshop

20 BILDPROTOKOLL GRUPP 5 Hög gångbro. Börja bygga ut gångstråket och broarna. Park som går genom hela området i nordsydlig riktning. Bygg också ut parken i ett tidigt skede så att man kan följa utvecklingen från parken. Bostadshus, restauranger, caféer och kontor utmed stråket. Sekvens av park och torg. Restaurangbåtar och utgångspunkt för båtturer. Saluhall intill vattnet. Det ska hända saker överallt i området och inte sektionsvis. Mer vatten och fler kanaler så att strukturen bryts upp mer. Husen närmast Stationsgatan är högst, kanske ca 5 våningar. Inne i kvarteren är det mer blandat - kanske 2-3 våningar. Parkeringsgarage under husen utmed Stationsgatan. Säsongsbetonade aktiviteter: båtplatser på vintern och öppen yta på sommaren. Plats nöjesområde med barer mm. Designdialog Tullkammarkajen Workshop

21 BILDPROTOKOLL GRUPP 6 Koppla parkområdet på västra sidan om Nissan med det på östra sidan med en grön bro. Bryt upp kvartersstaden närmast vatten och fläta in parkstrukturen istället. Gör någonting av bron. Det kan finnas plats för café, plats för husbåtar. Kanske kan den vara öppningsbar i den smala ändan? Förstärk riktningarna genom parken genom att hugga av kvarteren ut till Stationsgatan. Det är svårt idag att förstå varför parken har den riktning den har. Poolbad som ligger i Nissan. Börja bygg ut området från flera håll så att det händer något även i söder tidigt. Bygg också över Stationsgatan som barriär. Torgplatserna blir viktiga eftersom de visar att det finns något på andra sidan. Fint med kanaler men det är risk att det blir väldigt långt ner till vattenytan - kanske 7 meter. Vatten kan vara annat, kanske skulpturer med vatten, tråg med vatten i. Kan man skapa associationer till det vatten som flyter förbi? Hög barriär utmed Stationsgatan som är kompis med stenstaden i norr. Knyt ihop området med ett flertal små offentliga platser (blå prick), kanske med skulpturer med vatten som röd tråd. Ytterligare vattenspeglar in mellan husen. Offentligt grönt rum som knyter ihop blått och grönt på ett annorlunda sätt. Vikbro i söder. Högre hus som samtalar med silosarna i hamnen. Ligger i siktlinjen utmed kajpromenaden. Designdialog Tullkammarkajen Workshop

22 BILDPROTOKOLL GRUPP 7 Våtmark/park på västra sidan. Parken är ett ganska stort grönområde. Är det rätt plats? Skola och förskola med marint tema som sticker ut i Nissan. Resecentrum kommer på sikt flyttas lite längre norrut. Diskussion om var man gör av alla bilar, både till resecentrumet och för de boende. Kanske kan man ha bilpooler och goda cykelmöjligheter? Parken får krypa in i området. De intressantaste platserna att vistas på kanske inte kommer att bli parken utan inne i området. Dra in vatten mer i området. Möjlighet att ha båtar längs med kajen, både för boende och besökare. Högt hus nära resecentrum. Viktigt att få in fler människor i området. De långa gångstråken utmed Nissan är ofta tråkiga eftersom det inte finns något som stannar blicken. Skapa små, mindre ytor utmed kajen som kan fungera som det. Tänk på små ytor som kan växa fram med tiden, platser för udda möten. Designa inte för mycket i detta tidiga skede. Radhus i söder. Var ödmjuk inför tidsperspektivet. Det är inte så enkelt att hitta en struktur som fungerar över tid. Det finns en risk för att strukturen blir en fiende vid genomförandet. Skapa förutsättningar för variation. Skolan kan byggas ut tidigt i processen för att sätta området på kartan. Det är också något som kommunen har kontroll över. Högt hus i söder Designdialog Tullkammarkajen Workshop

23 BILDPROTOKOLL GRUPP 8 Grön bro som knyter ihop parkerna. Parkeringshus för gäster och besökare. Att placera det i utkanten av området gör att besökare måste röra sig mer i området vilket ger mer liv och rörelse. Hotell med skybar nära stationen. Kajskjulet och dess funktion flyttas till parken. Parkerna ger möjlighet till integration. Allmänt bad i pool i Nissan (inte Nissanvatten). Dagis och äldreboende intill parken. Börja med att göra området lättillgängligt så att folk hittar till området tidigt. Börja att bygga ut i norr och söder och ta delen i mitten sist. Mer vatten! Hamn och båthotell inne i området. Lokaler för café och restaurang i alla bottenvåningar utmed kajpromenaden. Parkeringshus för boende. Skate-, aktivitets- och klätterpark i söder. Tunnel är bättre än bro - satsa på det även om det är lite dyrare. Internationell matmarknad i något av de äldre husen vid torget. Behöver inte vara öppet alla dagar i veckan. Alla som bor i Halmstad ska känna sig välkomna. Vid säsong kan bönderna omkring stå här istället för framför slottet. Designdialog Tullkammarkajen Workshop

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer

D e t a l j p l a n e p r o g r a m

D e t a l j p l a n e p r o g r a m D e t a l j p l a n e p r o g r a m inre hamnen, bryggan OCH piren UNDER ASFALTEN FINNS EN STRAND PROJEKT SJÖSTADEN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-10-26 D e l 2 GESTALTNINGSPRINCIPER i n n e h å l

Läs mer

FRAMTIDA ALBY DESIGNDIALOG 2012

FRAMTIDA ALBY DESIGNDIALOG 2012 FRAMTIDA ALBY DESIGNDIALOG 2012 BILDPROTOKOLL FRÅN WORKSHOPAR 3 torsdagar med kvällsworkshopar (ca 100) 1 workshop med tema koloni och odling (ca 50) 2 workshopar med klass 9, Grindtorpsskolan (ca 45)

Läs mer

Sammanställning av enkät

Sammanställning av enkät Bilaga 5 Sammanställning av enkät Trafikmiljö och Fisksätras framtid En del i arbetet med Fisksätradialogen 12 januari 1 mars 2010 Idéer om trafikmiljön och Fisksätras framtid För att kommunen ska få vägledning

Läs mer

Samrådsenkät Nacka strand. Standardrapport

Samrådsenkät Nacka strand. Standardrapport Samrådsenkät Nacka strand Standardrapport Procent Antal Arbetsplats i Nacka strand 3,7% 6 Boende i Nacka strand 67,7% 109 Elev i Nacka strand 0% 0 Företräder en organisation 1,2% 2 Förträder ett företag

Läs mer

tyck till om dergårdsentrén

tyck till om dergårdsentrén Bilaga 1 tyck till om dergårdsentrén En enkät från Lerums kommuns om pågående planering inom området Dergårdsentrén i Lerum Redovisning av enkätsvar september - oktober 2013 Sammanställt av planenheten

Läs mer

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 11 OKTOBER 2012

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 11 OKTOBER 2012 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 11 OKTOBER 2012 Vision älvstaden Välkommen till Älvstaden Älvstaden ska vara öppen för världen. Den ska vara inkluderande, grön och dynamisk. Den ska utformas så att den helar

Läs mer

Utvärdering av stadsdelen. Aranäs. i Kungsbacka. Anna Braide Eriksson Ola Nylander

Utvärdering av stadsdelen. Aranäs. i Kungsbacka. Anna Braide Eriksson Ola Nylander Utvärdering av stadsdelen Aranäs i Kungsbacka Anna Braide Eriksson Ola Nylander Utvärdering av stadsdelen Aranäs i Kungsbacka Anna Braide Eriksson Ola Nylander 2012 Kungsbacka kommun Grafisk form och

Läs mer

46 / Programförslag / Bredgatan 1:1. En varierad bebyggelse

46 / Programförslag / Bredgatan 1:1. En varierad bebyggelse 46 / Programförslag / Bredgatan 1:1 En varierad bebyggelse När man rör sig längs med Bredgatanområdet upplever man bebyggelsens variation och hur den öppnar upp sig mot det blå-gröna stråket. Bebyggelse

Läs mer

Nacka bygger stad röster från medborgarna

Nacka bygger stad röster från medborgarna Nacka bygger stad röster från 2014-01-10 Anton Bergman & Johan Sjöstrand Praktikanter inom stadsutveckling, stadsledningskontoret Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Introduktion... 5 3 Temaområden...

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Strategi Karlskrona karlskrona strategi gehl architects s 0

Strategi Karlskrona karlskrona strategi gehl architects s 0 Strategi Karlskrona karlskrona strategi GEHL ARCHITECTS S 0 B E S T Ä L L A R E Karlskrona Kommun Östra Hamngatan 7B 371 83 Karlskrona www.karlskrona.se Projektgrupp: Claes-Åke Kindlund Hans Juhlin Malin

Läs mer

Täby kommun 2013. Nordiska Undersökningsgruppen 2013-10-22

Täby kommun 2013. Nordiska Undersökningsgruppen 2013-10-22 Täby kommun 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-10-22 Titel: Medborgardialog galoppfältet 2013 Skapat av: Nordiska Undersökningsgruppen AB Dokumentdatum: 2013-10-22 Projektledare: Anders Lindhe Projektassistent:

Läs mer

KVARNHOLMEN PÅ DJUPET

KVARNHOLMEN PÅ DJUPET Kapitel 2 KVARNHOLMEN PÅ DJUPET I detta kapitel, Kvarnholmen på djupet, skapas förståelse för området, dess invånare och kultur, utifrån de fyra teman som är kärnan i den fördjupade översiktsplanen. Tre

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR MEDBORGARMÖTEN

MINNESANTECKNINGAR MEDBORGARMÖTEN MINNESANTECKNINGAR MEDBORGARMÖTEN Hur ska våra parker och grönområden utvecklas? Medborgarmöten i Bagarmossen, Björkhagen, Kärrtorp/Enskedalen, Skarpnäcks gård/skrubba, Flaten och Orhem Bagarmossen Onsdagen

Läs mer

Eskilstuna. Stad i förvandling

Eskilstuna. Stad i förvandling Eskilstuna Stad i förvandling Eskilstuna stad i förvandling Från grått till..? Eskilstuna har genomgått en mycket stor förändring de senaste tjugo åren. Förändringen ses lättast rent fysiskt, i nya byggnader,

Läs mer

FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPER JOHANSSON JOEL BERGE

FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPER JOHANSSON JOEL BERGE FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPER JOHANSSON JOEL BERGE FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPERJOHANSSON JOEL BERGE 2011

Läs mer

Livskraftiga orter. som en effekt av ESS och MAX IV

Livskraftiga orter. som en effekt av ESS och MAX IV Livskraftiga orter som en effekt av ESS och MAX IV Livskraftiga orter som en effekt av ESS och MAX IV Denna rapport är framtagen på uppdrag av delprojekt TA1, Samhällsplanering och transportinfrastruktur

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad elsingborg

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad elsingborg ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad ANNONS elsingborg växer EN SKAPANDE, PULSERANDE, GLOBAL, GEMENSAM OCH BALANSERAD STAD SIDAN 2 Spännande läsning om: NYA MÖTESPLATSER Foto: Anders

Läs mer

Idéboken. Idéer om LinköpingsBo2016. Sammanställt 2012-10-23

Idéboken. Idéer om LinköpingsBo2016. Sammanställt 2012-10-23 Idéboken Idéer om LinköpingsBo2016 Sammanställt 2012-10-23 Idéboken. Du läser just nu i idéboken. Här har vi samlat idéer kring stadsutveckling och gestaltning av Vallastaden som har kommit till projektet

Läs mer

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM.

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. Katrineholms kommun, Stadsbyggnadskontoret. Författare Carolin Lindholm Projektledare Helene Nord 29 October 2009 2009 Skill Om Skill Skill

Läs mer

DÖDERHULTSVIKEN VISION OSKARSHAMN VID VATTNET KONCEPT DÖDERHULTSVIKEN HISTORISK KUSTLINJE... ...OCH EN UTVIDGNING AV STADENS CENTRUM

DÖDERHULTSVIKEN VISION OSKARSHAMN VID VATTNET KONCEPT DÖDERHULTSVIKEN HISTORISK KUSTLINJE... ...OCH EN UTVIDGNING AV STADENS CENTRUM VISION OSKARSHAMN VID VATTNET Döderhultsviken Livet i hamnen är Oskarshamns viktiga pulsåder. Det är verksamheterna i hamnen som skapat många jobb, liv och näring till staden. Folklivet har under olika

Läs mer

SAMMANFATTNING IDÉFORUM 2 SABBATSBERG 22. Datum 141111 Plats

SAMMANFATTNING IDÉFORUM 2 SABBATSBERG 22. Datum 141111 Plats SAMMANFATTNING IDÉFORUM 2 SABBATSBERG 22 Datum 141111 Plats Bonnier Konferenscenter Deltagare AFA Fastigheter, Boende, Intressenter i närområdet Processledare Strategisk Arkitektur IDÉFORUM 2_UPPLÄGG Inbjudan

Läs mer

Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen. Översiktsplan Umeå kommun. Fördjupning för Ön med miljökonsekvensbeskrivning MKB

Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen. Översiktsplan Umeå kommun. Fördjupning för Ön med miljökonsekvensbeskrivning MKB Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen Översiktsplan Umeå kommun Fördjupning för Ön med miljökonsekvensbeskrivning Antagen av kommunfullmäktige den 22 december 2008 Fördjupning för Ön med miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Möjligheter på väg till Göteborgs 400-årsjubileum. Förslag till arbetsplan. Blå och gröna stråk. Bada mitt i stan Leva 2021 Tillåtande oaser

Möjligheter på väg till Göteborgs 400-årsjubileum. Förslag till arbetsplan. Blå och gröna stråk. Bada mitt i stan Leva 2021 Tillåtande oaser GÖTEBORG 2021 Möjligheter på väg till Göteborgs 400-årsjubileum. Förslag till arbetsplan. Stora Hamnkanalen Världens bästa stad när det regnar Rum för ungt inflytande Blå och gröna stråk Labb för framtidens

Läs mer

Vad är bäst för Dalby?

Vad är bäst för Dalby? 1 Arbetsbok 2 Lunds kommun - Fokus Dalby Vad är bäst för Dalby? Dalbyborna har lämnat synpunkter på framtiden! I Arbetsbok 1 har 102 personer svarat via hemsidan och 29 har valt att fylla i den tryckta

Läs mer

SE Arkitekter tillsammans med Ekologigruppen och Plan- och exploateringsavdelningen

SE Arkitekter tillsammans med Ekologigruppen och Plan- och exploateringsavdelningen Framtid Bro Studie om Bros framtida utveckling i samarbete med Arken SE Arkitekter, Ekologigruppen och Plan- och exploateringsavdelningen i Upplands-Bro kommun, våren 2008. Broar mot vattnet en sammanfattning

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Bilaga Tidig dialog. Sammanfattning från workshop den 17 dec 2012. Fokusområde 1: Framtida områden

Bilaga Tidig dialog. Sammanfattning från workshop den 17 dec 2012. Fokusområde 1: Framtida områden 1 Bilaga Tidig dialog Sammanfattning från workshop den 17 dec 2012 Fokusområde 1: Framtida områden Övergripande tankar Vad vill vi?: - Vad ska vara Flens profil och karaktär? - Vilken utveckling ska vi

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer