HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING."

Transkript

1 N:R 2ö (435) A. 27:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 2 ORE. SONDAGEN DEN 2 JULI 94. HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING. BITR. REDAKTOR: ERNST HÖGMAN. RED.SEKRETERARE: ELIN WAGNER. SORGESAM CYPRESS. VI MEDDELA HÄR OFVAN EN FÖRmikd fbildig f dt hddiplom, om i d dg utäd till d äm 500 dltg i "Kvio Flggvck". Dt xmpl vi fbildt bä, om y, fu Ag vo Flt m, d itik ogitö f dt to "flgglgt" i Dlld. Diplomt ä i oigiltolk 36X27 cm. vckt utfödt i fäg md d kä vk blå gul ftligt domid. Vi hopp, tt dt kk till md imd t på ågo vägg i d måg hm, dä dt u hm, kll bli tt välkommt mi f Idu flggvckdg i mj 94 mt btådd mig tt llt fmgt vk fö vå flgg hdd pidig. Xlu 3 u» ljumm mäb od? gpbpf milb fläft fläbt t fyögtibfläb b ug flo läft. Ktgtjæfb f fyt tål itt p u pfyobu fö od? ll tu mål t Ijufælig coulu. D mit fäf u flf f föj lb Däcft opp, fig blomtbäbb mlf b löt bd lopp. Hä Ztlå ilfo ft fig ftomlfb o, bbfotb Dmo fyt llt till i Dpl? bo. Si, mf öt ptmf, od? mit fopp fått fju, f} Dmo lägt juf t 2Itilb mblöt bu. 2Vlb pilfogt päcfbt b g lill bäg ot måg fyfü gädt mb pil få bågtäg. 3 b fyögtibtimm, bå llt uppqmicft l?, od? Cu fligt glimm mot älfogäll p, bt mli mig to mät, to plåg, og od? m: b Dpfy bjät föblifo utf t. 2TCtg öf blott mi plåg tu föjb od? t?opp. Cäub, pijobu, ll bi låg, bt hjätt of opp. Xlåt föjbfullt llt flo mb mytqoit till b jg i mitt böt plt ogm (Dfp.?j. Cubg.

2 Mgt Moi, h HE MARGARET MORRIS THEATRE I Chl, Lodo kotäkvt, ä klld "väld mit tt" d h väl ockå väld ygt diktö Mgt Moi ä ug flick på 23 å b M å ä ho ockå tt udb. Föt fämt h ho ldig gått i ågo kol. "Jg g jälf udviig i påk i kolo," d h mmm gåg till mig, " jg hu ut ll fötgmhtlut ll fömåg tt bt på g hd flicko i llmäht äo. Mgt h fått gö dt ho h hft lut fö, dt h vit tt d tt h kot. hå mmm htt låg klädig gick upp till di. F. R. Bo gf mig djäft ut fö tt v 8 å fylld, på dt fick jg pl båd Jic A Pg m till." E gåg då ho v 8 å fick Rymod Duc, Ido bo, h d. H tyckt å myckt om h d tt h jälf åtog ig tt g h udviig å fick ho töt om btämd h fö tt äg ig åt d i tällt fö tlc ho blf tuitik bud f Duc d klik d. Nu d ho it b jälf ut h lvkol tt fö offtlig fötällig. it pl tt. H f v mål å ho fick ju hö om dt om v vckt, tflo böck mäiko md it fö kot h ho lltid hft omkig ig. Mll 4 8 å åld bukd ho glbudt gg vid "t ho" i Lodo fö tt lä upp dikt c få ågot dm. Ho fick 00 k. fö hvj åd uppläig, dt v glbud it å lit ikomt fö o vi bhöfd dt." Ho v it 3 å då ho d utföt Puck tt p d Shkpoll. Smtidigt tudd ho d fö blttmät vid Duy Ltt. "Jg vill h iktig to oll. Och ä jg v 5 å klädd jg ut mig i upptt Mgt Moi i olik diiityd. 442 Md biljtt, om m måt kff i god tid, följ tt pogm md tilfull vigti, Mgt Moi' g itig pogmmt vi tt ho it bt håll ig till hvd m vlig fötå md klik d: gkik däkt, klik muik, ho vill it b g ptitio f tt gåg fö ll fullkomdf idl f d. "Jg h uppfttig om i vi gd fvik få Rymod Ducä, h llt modt iflytd fitligt till d vä. Jg fö mi dl to tt mki tidåld md ll tkik bbht, ädmållight, ogght ytm ockå k fi itt uttyck i vck döl."

3 Dt ä it våt tt hitt till t t i d låg mök tillmm Chlgt. Ibld p m o p l ll tt gthö, d ä h g t ffktfullt utföd plkt i vt o c h tkt blått d ö g t. Ljuflödt få vtibul, biltut, folk o m p i g o c h folk o m v ä t g t t i g å g, to p o l i k o t p l h h l lid fullt b t m d tt v i folk t i l l b k o c h t l om tt "ä dt ä utåldt å ä dt utåldt". T t ä b h g l i g o c h pktik, l l ku b, ig kotldt " t i t i k " uttyl ll, å g ovligt v c k dö o c h tflo m d dmotiv f b y i v ä g g mttgul yto, publik o m ä till to dl k o t ä f o l k. Eglk målflicko lik it l ä g fullt å m y c k t B u J o k v i k t d liljtägl. Äfv om d typikt g l k b l o m k g å kig h å t l l kig htt o c h d h l k u klädig, ä dt å g o t plu i d fiktlig k l h t o m påmi, tt dt it ä å lågt öfv till k o t ä y t p å d id k l. M g t Moi ä it b k o t ä i lij ut o c k å i f ä g. Ho k o m p o d ä k t likom d. Ho bjud ig l u d p å d v i g hvit o c h ljublå o c h k ä. k. " g k i k " flicko m d b l o m tk juläglld. J g mi t. x. yttt ffid ffkt f m ä g d olik g å y i k l i k däkt; v i d violtt o c h t u k o b l å däkt i å d y tt dt v ö f v k d v c kt. S j ä l f u p p t ä d ho i k l i k d pi, m o c k å o m " p å f å g l " i x o t i k pkt, l l o m fttik huld l l i hlt m o d d ä k t t. x. f l i c k få Motmt i i m d v t litt tipp d o c h v ä g d g c, d v ä l b l d ä k t ytmik potflick, l l b l f l i c k. Hvd ho ä utfö h ho d f ö m å g tt g ö dt o m fö ö j kull, itt g t ö j. Ho i k t ldig åt publik fö tt få fm d f l x i o : täk å d ä k i c k l i g k m bli om m t upp d o m i p c i l i t t! P å å ätt g ö ho o m d l b t d ll b ä t p o p g d fö d o m llmät kultumdl. H t o g k p ä h h u m o. Ho fötå lltid tt få i tt t ä k uppfikd humo, b å d i b o c h d vux d. H it m å g i hmlight tyckt tt d k l i k d vit litt l d m, ä d it tt d t o I d o j ä l f ut ågo f ftföljko? Säkt däfö tt d utfö å ä g l i g t i ö t o c h "idlikt", å tt dt p t o m i m i k blifvit ofivilligt löjligt. S hä hu k o j k t i g d lill tyug m d i m å ho ut! Jg åg mm flick utfö lit p o d i d p å d g m l blttfil, m d u d p å t å p t o c h viftd md olfjäd o c h l ä p p f ö g l d m d f i g pt ll d d gml älklig gt hl tid höll flick u p p dt h u m o itik i öfvdift. E fötjud l k v p i i ocktopphtt md låglöj o c h l ä p o m lkt md i k u g g; kuggflick hd ockå ocktopphft löj l ä p, m gått o m ö k ll o m k u g g p å hvif v ä g g. "Smöblommo" gul b l o m b l d b i l d d d m t g l f. H ä h vä o c h v h till g o d hjälp, d å ho b ö j d md i g dtupp. Dt ä f ö v å d hvilk o g i t i o t l g, hvilk b t k f t, hvilk g t M g t Moi d vit vid å ug å. E to lättd vid h u d viig ä h g t y t m f " d kift" h v m d ho k u p p t c k l l d tlj o m k o m p o i t ö kifv ot. E h ä f ö l fö d o m öj, o m pot, o m kotälig j ä l f x p i o h ju fttt v å tid mäiko. M g t Moi gtd tlg mmflät klik d m d v i f v å tid k k t ä i t i k ytm o c h ho h flyttt g ä, o m b h å l l d fö d " p o f i o l l ", tt godt t y c k ut till " v l i g m ä i k o ". Ho få dm it b till tt itt p å b t l d p l t o c h p å, lik ä c k p i p b l å i Hml h ho k o t t ö t g å f v, tt få d "tt d m d ". K I N G S R CHELSEA véy'wd. 845 JUNE 3 T L L JU LY 8" R IDA B U E R G E L G O O D W I N. Kvi koppkultu. Mgt Moi jälfkompod ffich. l l m o d klädigtuik öfv g ä g ö culott, o c h jälfv d t u k i k d c b l f it b f ä g g l ä d j å l B k t o c h oitlikt föföik o m ö l (fö t m o i t l i k föföik ä m kut v ä t få i l l fll g l k d k o l!. O c k å dä f tt humoitikt lmt f y b u g midt ibld p c h o o c h d k o. I d c f ö k o m m o c k å g l k tuit o m å k å d u p p p å c. P u b l i k k ä d t i f d hvitklädd g l mä ig Gvill B k, d k ä d g i ö, o m i å dikut, b u d o c h p o d i fö i t i l i d u p p ä t t ig f M i d o m m t t d ö m m, m d d k o t i o f ö k l d till dpi o c h d hlfögylld älfvo d d. Gvill B k h gifvit M g t Moi fötodt tt itu k ö o c h d vid h t t f. x. h Ifigi. E to uccé hd ho o c k å md i d i iuig vid G l u c k O f v. Joh G l wothy h fö i " T h littl d m " hft M g t Moi o c h h lv. fö d till K p tyck S väl billigt? Säd Ed! fläckd ovädb klädig fö k S mik tvätt päig tul Ögyt K m i k : Tvätt b Fägi A.B., Götbog Ni bli fö : väd öfv dt god ulttt.! Dt ä j likgiltigt, tul hvilk öä Ni vä : d Ed, ty dt ä to killd pä kmik tvätt kmik tvätt. \ KLADNINGAR 443 w < IX f \ M L w M Æ. #M M å S MHvfp Æ * M M J% / Zl / %/ / T i T S p o c t U t ä w i m m ~ A momosi ACK V A R E R A S H Y G I E N E N HAR m i v å tid kommit tt fötå vikt f tillgododt f kvi k o p p l i g uppfot. D tid d å N i t z c h od: " D G l ü c k d M h i t : ich will, D G l ü c k d W i b h i t : will" g ä l l d ä öfvvu, o c h d ä m d tillåt j g mig föt f ö å g d f tyk, fö kvi koppkultu äkildt i t d föftti: I b ä ö k ft j ä l f t ä d i g h t f fö kvi l y c k? H o t m l y c k g o m kvi u p p v k d till j ä l f t ä d i g h t? L y c k h o t fö b å d k ö, om j ä l f t ä d i g h t k l l o m i t t g ö kvi gtlig vä. M kopplig o c h dlig t y k k o m m ldig tt fö till "dt vigt k v i l i g " u t lockd. F ö t i dt t k, g " j g t " fi dt p ä d o c h mild d iktig k l g, d g o d o. Kvi fyik o c h p y k i k v g h t ä i c k fyiologik fö h, d. v.. omltill t å d t f h tu, ut f t m u l t t t f dålig uppfot. Ju m o b o d kvi bli f i " l l m ä v g h t " k o p p l i g o c h dlig dt dto bätt gtlt ig h utikt fö d ä g lig tillvo. M k blott hfv viig f, tt h l d g i bli h o om likvädig fu. Däfö b o d m i c k h ä m m kviobfil, ut fö täfv tt b f o d d. Flick kopplig itllktull utbildig b ö tillmät lik v ä d md g o. M b f i kvi o c k å fö i g kull. Hvd dt b t y d i k m p fö tillvo tt v bud vid kopplig o c h dlig midvädig hutu, hv fämt vp ä t å, dt vt m b ä t jälf. Kvi ä ht: fikht till k o p p o c h jäl. Dt bt om dlgt på» t f g o h UipppSDUK. S f t W l f, S t U U K j t ø ^ t x t K o p t T w v c k p t u m m m P i c h m h t f O S t, c p p p MUtftOg, U U v k «/ K l i p p

4 dt m l i g l ä k t t kopputvcklig h, o m gdt, i c k hft å g o motvight hvd dt kvilig btäff. R ö t hfv väl tid ft höjt fö tt b k t d f fåg, m hfv i d flt fll fökligt ohöd. Hu m å g flicko tillåt j f o b t ä k m m m ö d tt ud fögifvd f h ä l o k ä l " m i t " få d ig gymtik, o m b t å dm i k o l. D " ä o fö k l " ä g mod m jut däfö kull d b h ö f v gymtik. Dt ä og t, tt g y m t i k fö d u g d m i c k l l tid ä olig, å o m. d oft l d i v å flickkolo, m dt v ä t tod v, tt d lätt uf till å l g t fiy o c h utätt i utöfv fö ik tt få " k i d fi b l k h t " utbytt mot fik fägto. I f o l k k o l o, hvi t ö t dl f v å kvilig ugdom h å l l i uppfot, m d d l ofulltädig udviig i g y m tik, o c h d kvio, o m utgå däifå, fö tt m d i h ä d b t g ö k ä l fö i föd, huu väl kull i c k d b h ö f v tyk ig fö i fyik y l ä t t i g? I d o t i g f b i k hfv vi tutl b l k, täd b t k o, hvilk å väl kull b h ö f v ä t ut y g g fö tt få i fik luft i lugo. Vi hfv p å koto, l g o c h i butik k t g o i f j ä l f f ö ö j d kvio, o m o c k å kull v i b h o f f k t i o ; o c h i m å g hm m ö t o m ö d, om föt b o d h b ä t t uppfott till f ö t å l f k o p p v å d b t y d l, o c h om m å g jälfv kull v i b h o f f b ä t t fyik p ä t i g h t. M mdlt, dt ä dtt d väfv i okuight om. G y m t i k o c h idott b t i k ä k ig i c k blott till l t d t f kftig m u kultu, hvilk ju i dt m o d lifvt i o c h fö ig i c k h å t o b t y d l. M m u k l b t t ä ödvädigt fö o g i m h ä l i l l f d, fy hl dl lifviktig p o c i o g i m ä o dikt l l i dikt b o d däf. S å l u d b o d ä f k l t t t utvcklig o c h d ä m d k o p p h å l o. ]u m k l t t m u k l t ä g, dto kftig g butvcklig, häf äo og kopphålo t o l k b o d. I fö lit k o p p h å l hid og" utväxt o c h fi fuktio. S ä k i l d t g ä l l dtt fö böfhål m d d viktig, f d g t i o m t g i p o g, hjät o c h lugo. M äfv b ä c k t o c h b u k h å l o c h fö öfigt h l k ä l y t m t t å i tt itimt m b d m d mukultu. Kutygg yggdkökig ikäk böthål ymd o c h hid d i l i g g d o g fi fuktio. Eligt f m t å d v t k p mä fht, fökomm yggdk ö k i g ho m ä hälft f l l b o c h d ä v l i g h o flicko ä h o g o. O k hätill tod ämlig v tt fi i d ojämföligt m y c k t ä m fyik uppfot, om flicko få, o c h dt b ä t p k t i k mdlt tt m o t v k dtt u t v c k Jigfl tod k o p p ö l v. Gom koppöl ök bötomfågt. Adig bli Iiflig. Föbäig f d vid k o p p ö l b i l d d p o dukt fod ämlig i k m ä g d y, o c h vid k o p p ö l f olik l g ö k g v ä x l i g btydligt. Pulfkv blodtyckt tig tä häigom till b ä t t mottåd mot d fyik k ä c k, om ku täff i lifvt. Dt p p g i f v, tt glltömig ö k g o m dig, hvilkt v å ölifpd vill ä g fö m ä. I gymtik idott h vi äu, om gdt, kvi llt fö litt md. Dt föt iititivt till b ä t t k tällig t o g fö tt p å d f d tidig, om d å ö k t i tuitik tikl t l fö tt kvio idottmäk. S d d h fåg v c t åtmito p å p p p t, o c h vi hfv ylig fått ä m d m ä k itifidt. Vid ö f d i f d t m m vill j g mlltid m till f ö i k t i g h t. Vid ll b ö j d kopplig täig lu ämlig, iyht fö d o v o c h dt ä o vi ju om, tt d flt kvio ä o ö v t ä g i g. Mi t fämt åd ä o däfö: fö dt f ö t : modtio, fö dt d modtio, o c h fö dt tdj modtio. BERTHA VON SUTTNER, DEN RYKTb ötikik föftti Noblfdpitgi, h ylig flidit vid 70 å åld. H mt käd bok ä d till ll väld påk öfvtt fdom "Nd md vp". H lif vk h fl gåg föut bhdlt i Idu, hvfö vi u ku ikäk o till tt åtg d botgåg mäkkvi t tg potätt. dm bö bkt. T c k v kott ä k vi dubblt tl fll f gllt h o kvio ä ho mä. G o m luft fi pl p å koppyt m i k k ä l i g h t fö f ö kylig, o c h l ä g g vi å till dt föut ämd, tt fl ä m o m ä t t i g j u k d o m, å o m fttot, gikt o c h o c k j u k, m o t b t, m å t m ju tillkä k o p p ö f i g to b t y d l fö häl. O c k å jäl tk gom kopp h ä l. H j ä c l l, o m ä o ä t fö hvj t k p o c, fik ämlig upp o c h big till b ä t t b t f ö m å g. D t ä kädt huu o m pydd d h f v d kvio b o t ä d m d k ö t ty. Ityckt f d h m o i k k o p p kull g o m mod utöfv tt tot iflytd p å dt blifvd b t utvcklig. P å d, hv jäl ä käpt fö m ä i k o k o p p k ö lij, v k å y f hmoik g t l t f ö ä d l d o c h f o t d. Åt d b ä gifv d jälf tillit o c h ä kht, g o d g k p i lifvt. D t i t fö filuftlif, o m g å g uppmmt, o c h d l l m ä k ä l f b hg, o m f ö m å g tt ut i Gud fi tu i liflig lk ll y t d f omkig t l ä g kv. D f ö g l ö m m ldig o c h k o m m tt lltid l ä g t tillbk. S o m y f dt ä m d ä dt hl dl m k vi fö k o p p o c h j ä l h ä l g o m u d öfig. E fik k o p p fö ämlig m d ig fik jäl, å o m d g m l k l i k t : m i c o p o o, lä o. G o m koppöfig f o t k ä l f tulight o c h udht. D jutig, om k o p p ö f i g f olik fom fö md ig, g ö d k o t l d jutigmdl, våt kultulif t ö t fo, ö f vflödig. K o p p ö f i g ut i Gud fi tu fot k l o c h d. D l ä m ä i k tt t u o c h tt u p p ktt d väd. F ö ä v d h vi, o c h dt v i d ig äfv vid d t o olympik p l, tt f å tl, m i c k d t o mid og å duktig "kvilig idottmä". D t tod m l l tid v f å g om, huuvid potkvi ä å g o t fttäfvvädt idl fö kvio. Täfl ä ju fämt till fö mä, o c h dt ä å lätt, tt, ud täflig ht, kvi fämt g k p : kvilight, g å f ö lod. Vi b ö däfö å m y c k t o m möjligt m o d täflig iom d kvilig idott o c h utlutd ä t t d å o m m dl, j o m mål. F ö mi dl vill j g hlt d kvilig idott f ö d md tt uppfikd idottlif, å d t j g föut ämt dt; tt filuftlif, i hvilkt m o c h kvi ku m ö t till ö m i d i g b ä t t f ö t å l, b å t d o c h ytt. Dt fi i v å d g i d o t t ö l g k t k tömig fö l ä g g d t f m h y g i i k o c h o c i l ypukt. O c h tt lutulttt f v å koppkultu b ö v, j blott m ä pot, ut b å d kö hädig täkig gom koppöfig o c h l l d fyiologik o c h hygiik fkto, t y c k m bli llt m om. I våt klimt m d d l å g vit o c h k o t o m l ä m p ig m å g öfigfom utomhu d t ud ikäkt p iod f åt. F ö å t t o d h vi mlltid tt m d l, om f olik k ä l äfv tfv om k o m p d fkto mot d m fi öfigfom utomhu, hvilk vlig m ll mid blifv i d i g. D t ä v å v k gymtik. M d l g y m tik, idott o c h filuftöl, å d d hä fmhållit, k l l hlt ä k t m y c k t ku vi å v ä l fö d fmtid f o l k h ä l o c h j mit fö kvi h ä l. M ö d, o m uppfott i dylik, k o l md ä k h t b ä t t, ä hvd u ä fllt, i b t y d l f tt fitt o c h öligt lif utomhu fö b, o c h d oft m l p l c d p j o kight g vik fö b ä t t f ö t å l. Kvio i t fö hygi i k l ä d d ä k t o c h föd kull m d it t g d t g y m t i k, idott o c h filuftlif ö k. Slutlig kull dylik ö l ivk yttt v ä l g ö d p å v å d g idott o c h d g m d ig m å g f d mä, o m u, tig f m o t vilj mot idott picip ll f d o k fhåll ig däifå. M dt tfv iititiv o c h f ö t g m h t få kvio jälfv o c h vi hfv ätt tt v ä t å d t. M å hvj kvi i, hvilk yttig v k m h t, ho utfö g o m tt ä g ig åt tt udt g y m t i k, filuff o c h idottlif. GUNNAR F R O S T E L L. Vå dg S v i g ä ju tt vkligt g y m t i k o c h idott S v i g. Dt Fö bod våd iktt köht J. SIMON, PARIS. Ed köhtmdl om Ick Iit hud. K. ANDERSON 444 KAFFESERVISER ilfv, yilfv, uiökf modll. Pktktlog, igmått gti. KUNOL. HOFJUVELERAEE. JAKOBSTORG. REOERINOSO. 9.

5 "Smmiipt " g t 32. Vi k o m m om v c k u g f. _, _ j ^ j _ j dt ä g b j ö k o c h lid o c h å g o ut öfv Å~ t v i k i o l glittd vtt. " O c h å EN UNGA FRUN LADE S M Å g o l d i t h d vid dukig f m i d d g b o d t. Vid p p p plt t t ho fm dt t o g l md ivtt, o m h lltid b u k d d i c k vid m i d d g, d ä l d ho o c k å d b l k f ö k ä kifv md bholtkft tålbyt, ty p p p kull o m vligt k ä fö t k, m vid itt g t kuvt p l c d ho b ö d å g o c h b ö d b ä d t m d d däi iku od " V å t d g l i g b ö d gif o i d g " m t d h k l p p, o m ho kull ä t t p å d lill t å i g S i g. Ud dt tt ho m d l ä t t v ä f v d t g t i p p d mll b o d t o c h d lill f b l k i g ivid k ö k t, o m k l l d " vigummt", följd l l h ö l f två p f ifig v ä t o c h g l ä d j t å ld bögo, gåg på gåg måt ho g ö p u i "Vit t ut" fö tt b v d fågo. "Ä dt m y c k t oligt p å ldt, m m m? " fågd fmåig Todo. " J, m y c k t, m y c k t oligt." "M hvfö dt d å? Hvd g ö m dä?" "M g å i k o g o c h p l o c k b l o m m o god bä, hö fågl jug kvitt, b y g g hu f m å t, dä m ä t t i g o c h tllkott, o m ä h ä t o c h ko, g u g i h ä g m t t, upptt m l l två täd, o c h m t m å p t t l d, ilfv g l ä d fik å hä," o c h ho l å t d m d tt m t p ö d g upp fik u vttt. " O, å oligt, å oligt!" j u b l d T o d o, h o p p d o c h d d omkig i glädj, lill S i g g j o d tuligtvi o m h. Nu v b o d t dukdt, m t v fädig, p p p kud få k o m m ä o m hlt, M dt döjd i d g tud öfv dt v l i g k l o c k l g t, i h h ö d ö p p tmbudö, o c h kot d ä p å kom i i m t l. " G o d middg, gumm g o d dg, m å t tig," o c h h t o g dm i fm o c h k y t dm, d ft d d. S å l ä t T o do kot b o d b ö, o c h fmilj l o g ig d vid b o d t. " N å å, R i c h d, h du fått t g i å g o t ä? " f å g d d u g fu, d ho t t h k l p p p å S i g o c h l g t fö m t p å d b å d b tllik. hutu o c h två m å b om fm o c h t å m t vå jugfu. Afgjodt l l t å? Tck, tck. Adjö." " O, R i c h d, hvd j g ä g l d! " j u b l d ho, då ho t ä d d i i h um. "Dt ä u ju å d j g v i t d å g o hl o m m på ldt, o c h j g h lägtt dit ut l l d l ohödt. O c h b d å yttigt dt k o m m tt bli fö dm." " S t c k mi lill g u m m! S j u å ä d d vi gift o. " " J m, R i c h d, du m å väl ldig to Vi h d öfvkommit om tt v tägt p m m, ä d till d du b l f kuldfi, o c h j g kull h kät mig m y c k t olycklig, om vi offt å g o t p å våt ö j o c h v å t f d i tällt fö tt t ä k p å di f o d i g ä g. M u m u oh, hvd j g ä g l d, hvd j g ä g l d! O, å häligt tt få k o m m ut p å l d t i g! " O c h o m tt k o kom dt få d två b mu: " H v ' j g ä' g l d! Hv' j g ä' g l d! " Nä d tud utto vid k f ft, d h: " J g t ä f f d Allm p å h m v ä g i d g ; dt v däfö j g kom å g o t t till middg." " S t c k S i x t. Huu v dt m d h o om?" " Ä j o, tämlig, o c h h l ä k ä g, tt h k o m m tt bli fullt å t t ä l l d, om h få v i t i o ud o m m ut p å l dt." " N å å, h f v ä l? " "H h it åd, ä g h. H l å g v i g jukdom h gjot lut p å l l h tillgåg." " K it du hjälp hoom m d tt litt lå, R i c h d? " " N j, dt k j g it, om j g it k l l l å jälf, o c h vi h ju lofvt h v d tt ldig m k u l d ä t t o. S å v i d it " " S å vid it, d d u? " "Åh, dt v igtig." D utto tyt tud m d d l g ö g o, m g å g p å g å g k t d d o f ö mäkt b l i c k p å h v d, o m om d vill l ä h v d t k, o c h i d u g fu lättölig i k t kom o c h g i c k f ä g, ud dt ho v ö t l k t m d tkd. T y t d f b ö t g o m tt b, o m ud tid l k t i tt t um, k o m m o ipigd. " N ä få vi f ut p å ldt, m m m? " oligt b h." " J, d kull it k o m m tt k l dt." " R i c h d, hu du täkt d t m m o m j g?". i " '. '' b h o f d i c k f å g h h y d ho md D voo kicklig tklä d b d ; d k l k d ympti, o m Rd dm m d h v d, v tt o y i k» 9 t d m m o ut tt od v o o b h o f h g udhöll ll tdig k o p o d mll " K o m m dt tt k ä m y c k t våt fö dig, E l i? " tilld h. "Åj," vd ho litt d ö j d, o c h ho kud it hid, tt lätt u c k u d l p p h. " V i h ju d h ä p k ätt ä o måg d vck täll, dä b ku få tuml om i full fiht." J, b, dt v dm m o d h j ä t t i fämt ummt t ä k t p å. Ett p d g d ä f t fick l ä o v k d jukt Allm tt k o m m d d! b f hvi h u d ä t t d om, tt " vä o m ö k d v o k ä d ", fö h äkig hyt fö o m m i R o m k u l l vill om t v å um o c h k ö k m d t o g l v d, o c h i b f v t l å g o 50 koo, " 2 5 till hy o c h 25 till utflyttig o c h litt iköp fö v i t l p å ldt". H fövåig v to, h g l ä d j äu tö. D t t b t y d d ju fö hoom å t vu h ä l o c h kft tt å t u p p t g k m p fö dt d g l i g b ö d t fö ig o c h d i. M dt ä i c k ä k t, tt i c k R i c h d o c h Eli B o d d k ä d äu t ö g l ä d j öfv d j ä l f f ö k l, d å l g t ig. " S l i g ä gifv ä t g. " P å f ö l j d v å fick R i c h d B o d d d g tt k o m m d d! b f m d i l i g g d 50 k o o " få vä, o m ö k d v okäd". Nä h ä t g å g t ä f f d i g m l vä S i x t Allm, t y c k t d hådt h v d h ä d o c h å g o h v d djupt i i ö g o m d fuktig b l i c k. M i c k tt od g i c k öfv d läpp. "Nj, it ä, m h ä h j g vklig å g o t, o m tilltl mig. S h, o c h h t o g upp u fick tidig o c h ä c k t h d. " J g h mäkt fö o m d blyt." " T v å um o c h k ö k, t o g l v d, j ö, b o c h l ö f k o g, b d h u, b å t o c h fik, 3 timm få S t o c k h o l m. T l. R o m k u l l 4 ", l ä t fu Eli. " J, vt du, dt d ä l å t ju m y c k t tilltld. Tlfo fåg om pit, om dt ä l å g t få å g b å f b y g g o c h till å g o h d l b o d, om m k få mjölk p å t ä l l t o c h om d ä fi godt dickvtt." H g i c k i i itt btum, o c h g o m d ö p p dö höd ho, tt h t y c k t få tillfdtälld v på d f å g o ho diktt fö hoom. O c h fmfö llt v pit imligt: 25 koo. T l f o m tlt f l ö t m d tt ho höd hoom ä g : " J, om j g få, å f j g vill då. Mitt m ä l ä o v k d j u k t B o d d, M i f å g d lill T o d o. g ppp. " S ä g p p p, ä få vi f ut till l d t? " "Fåg mmm." D b å d måttig å g o myckt föv å d ut öfv d v, d figo p å i fågo, m o m d h d vt lt ldig k ä l l, å t v ä d d t y t till i lk. "Eli du," d B o d d, d å d å t blifvit m m, " k o m å g å vi ut till T i o l u d tt l g o c h t b m d o. Låt Li o c k å följ md, å k ho b ä lill om ho bli tött." Dt v fu Eli g ä m d om. " S k l l vi f mt m d o? " f å g d ho. " J, g ä dt dt ä å häligt v ä d, tt vi ku t k v dä, till d vi få oldgåg m ö g å o c h mjölk o m vligt." " S å v c k t h ä ä, å fodig g ö k! " d fu Eli, ä d tud utto på gämtt i k u g g få å g lummi O U I l l l l i i LUJC. H S k i fö Idu f P E T R U S H E D B E R G. u u g i? å f m AF \ ELISABETH ÖSTMAN l 0 ( v H P å mid ä 2 å h d utgått i öfv 25,000 x. Pi: K. 5:50ib. : 445 v JJTT m m d t i l hudq llooj KOO.... p fotvdig fiöuiiilr^ : i t o l l d. : i i SVCIlSk bygd, o Jo Ud o m m k o m m otvifvlkiigi m å g bld v å t u ä l k d l ä tt g o m t ö f v tt ll fl f S v i g ldkp, o c h dt ä ityck få å ~ d fäd vi ö k kildd p å tt l å d ätt, hvjämt t x t b ö illut f v c k fotogfi. Täfligmukipt, m d påkift IDUNS S E P T E M B E R T A F L N G m t åtföljd f f ö g l d m d l m å t v ilämd till dktio f Idu t d ä t k o m m d u g u t i. Skull i c k å got f d i ä d mukipt v f d bkffht, tt dt fötjä hl p i t, föbhåll ig dktio ätt till p i t dlig mll d t v å b ä t täfligkift. S t o c k h o l m d juli 94. IDUNS R E D A K T I O N. ' o c h Ni k ö p i g k. W

6 Uiläg, Öljöfå tog vä. A f WILLIAM A N D E R S O N. Räddigttio båtfy. LAND ALLA D E M Ä N G A F A R tyg d ku u p p g å till t t hud o c h däutöfv p å d g o m ud fäd i Ö t jö m å t ud dt v k l d t y d ö t p t o c h utlöp i hfvt, jälfv vikl fö d odlig t d o c h t o t å k v ä g till R y l d o c h Fild, fi dt väl k p p t å g o o m j m d fågd o c h p j d ö g o hä mot dt y t t t k ä t. M d t t k i c k blott fö d flig gud kull, hvilk h ä g å l å g t ut till h f, j hll fö d b l i k d fy, o m tttid v ä g l d hfvt b t föbi d v å p g. Ok ä å g o t hlt t. Dt ä ä m l i g t o m o m j ö m ä fukt o c h jut h ä p å dt v k ldt y d l i g t p t l i g g U t l ä g t o m v i g t t i o o c h på d i g l m t ikt d j ö f d i kik. I vi l å o d p å ö o c h b ä t t om huu d fmtio j ä l h dt tälldt fö ig, vilj vi t titt p å k ä g å d i i hlht. B l k i g ö t k ä g å d b t å f tt tot t l ö m d hlt olik ky. Nämt ld ä o d k o g b v ä x t, h ik v g t tio o c h ä o oft idyll. L ä g utåt bli d k l, m d fttig g ö k o c h tu jodkop. M å g t ä d fi m b vi p å d ivåföädig, o m itäfft h ä d d tid, dt B l t i k ijöhfvt v l l d mot v å kut. Ud y g t å l d g i c k hfvt ug f ä 5 m t h ö g upp öfv d b l k i g k kut ä i v å dg. M å g b o p l t vitt h ä o m o c h p å d k l ö, t. x. F l k k ä o c h Utläg, fi m omkig 00 m t upp p å ld o c h vid omkig 2 m t höjd öfv hfvt fl. k. b å t k å ll b å t h m, v ä d ud tid, d å hfvt yt tod vid h ö g ä u. P å d i t ä m d ö fi äfv. k. tomt i g ll l ä m i g ft f i khytto o c h b o t ä d, v l i g t vi m y c k t m å till o m f å g t, o c h itill d tättig, v i d tt d ä vit t i g ll offplt d ud fotid. Jod p å ö i k ä g å d ä m t dålig djod, till t ö t d l b t å d f hfvt uppvllig d åtud. P å gud f d iklig tillgåg p å j ö t å g, b ä d ig ä då b. I k f v o p å t ä f f m ftigt g ä, m l j ä o b u k o c h ikligt m d t d typik bild få ö i y t t t hfbdt. Klimtt ä i l l m ä h t hådt. H ö t ä lågvig, våt o c h tomig, om vit l i g g ö ä l l kv, "d b l å i j ö ". I b ö j f pil k o m m vip o c h t. Folkt k l l d tid "vipvit", m d m j lit p å våbudt, hvilkt lltid buk följ f vitkäpp. V å ä l j våt o c h kll, m d o m m, äkildt f t omm ä vck. Iom t ä d g å d b l o m m tt o c h t ä p p l t ä d. D p l t d g bli ut i h f b d t öd o c h to f d t ä d i g b l å t. Utom potti o c h å g, fod äfv köktädgådväxt i d d i g j o d o c h i b t t l y åtmito d v l i g t tädgådblommo, tukö, gyll l c h, löfkoj o c h d. Hudju i k ä k ig till ko o c h ibld vi o c h h ä t. P å d k l h o l m b t få o c h å d m o t t g fö o m m b t äfv få ftldt. E j ig ikomt fö k ä kl ä fåglkyitt, om bdifv md gi. F å g l, o m i pil t ä c k out o c h k o m m tillbk i o k t o b, kjut m t p å m o, vid 3tidh, o c h få v ä f b å t l l k o t. S j ö f å g l k y t t t käfv tt vt ö g o c h ä k hd, m g o m täig lltd bdom ä käkl vligtvi m ä t i d t y c k. Ejd p å t ä f f ibld o c h fm p å d g, då o l ä vm, g l ig p å t d k f h l klippo. F i k t k, dä dt äit b d i f v, l ä m g o d ikomt. Sillfikt f ö k o m m u m t p å S t h m, m ljt fi m vid k ä g å d ö b å d tok, flud o c h ål. Äfv l x g å b till, m d h flig fid i l, o m plud ät. I llmäht ä ö t k ä g å d b f o l k i g välbägd. Ig f i k fötjä mid ä 500 k o o om åt, m väl l i g t d ä ö f v o c h b ö d p å Utläg t å ig godt. S d m å g u t v d kommit h m m d å g tu p å fick, ku d k ö p ig b ä t t d k p, b y g g fi b o t ä d o c h p å l l ä t t föbätt dt l l m ä v ä l tådt. O f v v ä g d t l t ä o y k t i Gml jöbod vid Utläg. 446 Till kyk på ödgmogo. i. Att v duck b t k t o m to km, lgmål fökomm myckt äll o c h m i i o h u fi p å hvj t ö ö. S k ä k l h lågt till kyk, o m fö öfigt ldig b ö k utom vid b g f i g, o c h lågt till tigt. Till k k t ä ä h oftt m i t o g m t v å tt vi, m h m g å g vuit h fötod, ä h t o g o m guld. Dätill ä h djäf o c h modig, ldig ädd d å dt g ä l l, o c h tilllik k i c k l i g o d d o c h j ö m. D ä f ö h o c k å Utläg äddigttio vlt ut i odd bld Sthm fikbfolkig. O c h b ä t t t å it till tt få. M d ä o äfv h j ä l p m m mot h v d. Bli å g o fttig, gifv d lltid f g o d vilj hvd o m b h ö f v i g l b u d t udhåll o c h dt ä b t c k d, tt få h l öt kägåd fi d t två fttighjo. G å dt g l t fö å g o ä o d t x d o tt hjälp, o c h j g å g g å g p å f i kbåt gumm, o m fölot i lill d g f ö t j ä t, hl kog m d fludo, g om tt d p o l t öfv b o d. D å g i c k f f i k kig d ä c k t m d htt o c h k m l d ihop lit u m m i ättig. All g å f v o i k ä f ut u d t g å o m ågot l l d l tuligt, o c h dt v ig m å l t o m d d d i htt. D t t om h j ä l p m h t, m dt fi tuligtvi äfv h ä o c h k, o m i c k ä å d d b o d v. P å Iläg t. x. h m u ä t llmät öfvgått till t h u g g i b t, m likväl vidlåd dm tt g m mlt odpåk, tt " d ä o b kytt, m l t m ä i k o ". Af öt kägåd måg ö y S t h m v d, o m h d flt u t v c k l i g möjlight. Dt ä kl klippö m d m m g y t f d mlig j ö b o d i ö d, dä h m g å g kll l i g g, m t åg t till b y g t. E dl f hu og å t f lig ut, huu v g t t i o o m kig ä toftig. M dt ä lif o c h ft dä, å t m i t o ä m o tobåt k l l g å i till t d m d f å g t ll ä d k o m m hm. R d lågt ut få fjäd m d gml ug tå på bygg

7 v ä t. Ibld d m i k k o f f t f p å b y g g o c h d å bli dt ft i by. A l l vilj k k h d md d h m v ä d d, o m b ö ig md " y " o c h "ll ight" o c h o m t l om tt t t i l l b k. M i v l i g fll lut dt m d tt h v å m o g o likom d d itt i v ä f b å t o c h v k t p å jd. Dt g m l k ldig g å u hoom, h l p p upp f ä d h m m t, m å l kut b l å o c h k ö p y illg. H k it k i l j få f ä d ö o c h dä vill h dö, m p å g m l d ä h lik d o m d d öfv tt b t l h l 8 k o o om å t i d till U t l ä g b ö d fö gtokigpl, b y g g d p l o c h t. N ä h hi ud till h l f k l t lipp h ud m d fmm o c h o m b t l ö g h igtig. M h kull hlt vilj b o dä g t i h l lifvt! P å U t l ä g d ä m o t ä dt olud. Dt ä tt d tot g ä h m m o c h ä g u f ju b ö d, h v j ä m t äfv f y m ä t b i t t l ä g h t. I fo tid v o o b ö d b t, m b h ldig v lt flytt däifå, g å d g å i f få f till o l l dott o c h h v o c h h fått i lott. D ä f ö k o m m ig utvdig o c h d o c k ä k d lill ö tt fmtiotl ivå. S d g m m l t ä Utläg o c h fvttt utfö ö v å p g fö d j ö f d. R d ud uiotid v ä d d o m m ö t p l t, d å d k flott kull g å till fll mot K l m, o c h ud tid lopp ä dt m å g ftyg o m tdt utfö p å d flig k ä o c h udvttklippo. Dätill fi dä utfö v å t ö m ä t t ig. td, hv d kut kölj f d S t i l l O c. Ud tttio å h f y m ä t gått däut o c h hft hfvt t o d m fmfö ig bittid o c h t, h m y c k t o c h lågt däifå o c h u v ä t h p å ulttt f kulputimlig fö tt i iom tid häutifå ldf y d p o l p t, o m ig fömå udvik, ku g fid d föt lut. E fihtbo. FTER TJUGO Å R S KONDITION i utldt kom tillkä C h l Hm hm till S v i g fö tt i dl md två m o t äfv hu i S t o c k h o l m. D b å d d m h d bibhållit i m å mi o f ö ä d d i i g m l hjät o c h kud till böj k p p t ftt, hu d fämmd fi h kud v m m k l yglig, o m d g å g ud tå, b l o m m o o c h fömig g t fväl p å S k p p b o. Emlltid kull tillkä d t t ö f v f b t y o c h tog däfö i h o m o t, fö öfigt p å d t ä g b g ä, ty d vill j, tt " b t ", o m föy b vt åt dm, kull f ill p å tt hotll. M v o o it vid ll k ä f o d o m d g o k till t d i g, kud m ä i k o tudom bli dt. Vid Blkig å väl o m O l d kut dog m ig it fö tt l o c k ftyg p å gud g o m f l k fy ll t gml jöf bätt o c k å om tt m i g m l tid p å Utläg b u k d b i d lykt ud hät o c h d ä p å l ä p p d p å b t l ä g td fö tt v i l l d d j ö f d. F y u p p ä t t d d ä mlltid föt 882, tt tiotl å fick m tlfo p å d fö f ö v t å viktig pukt o c h kom ä d d i g t t i o till. D t ä mlltid o m tomvigttio Utläg ä m t b kt, o c h ä fymät d ä h i upp i b l l o g p å m i d d g, ikf fik u d d o c h p ö j d i k i k mot d h ö g mt, o m ä ylig g o d bit öfv k ä g å d. Äfv ftyg p å hfvt p å d m t m d o o l i g b l i c k o c h ä o yfik p å hvd o m k o m m k l l, d d väl udt udd o c h kommit d mot S k å kut. A d ä o mlltid f ö i k t i g o c h t l f o föt i d g ig iväg o c h ä dt håd tom i ikt, ä dt o c k å tt vigt p i g l d p å tlfo få viddif k p p mll O k h m o c h Åhu, o m b om å d o c h dåd. Till o c h m d g m l j ö j u k tt b t ä k ig föt o c h ig p å Utläg, i d b t ä d ff g u g d å g b å t d ä c k, o c h p å å ätt h f y m ä t d ä ut p å S v i g y d o t p f blifvit tt v ä d l k o k l o m få; j ö m o c h fi k t o g vä o c h h j ä l p. D t t ä u å l ä g d, tt m glömt hvm m äft o c h to ig h föväfvt dt gml hut ud m ö d o c h p m h t, m m b o fotfd tillmm. M o t ä o o m oft g m l m y c k t m o g o tid, o c h ä tillkä fmåt fömiddg t i g ut i m t l, ä lltig putdt o c h fukot fädig. D äld mot tt hlt å äld ä t t ig o m l g u p p vktig vid b o d t m d tumptickig i kät, m d d y g kyd ut ft ä g g, ö m tllik, l å opp k f f o c h b tjä m d giig o m o g. D å fukot ä öfv o c h tillkä kommit i gugtol o c h fått c i g i mu, byt h L F i g o, h v p å h pum, o c h u få kvifolk i blöig. Hm h lfvt i b ä t å i P i o c h v k o m tt b o d mål, hvilkt tt o g y m t ö d påtvigt hoom. M u l ä h i d m o d mål o c h d upp tidig ihåll f p o litik, litttu o c h kot m d vi vituoitt. S p å k t i t m ä txt, o m k k t å f ö g lfvd, o c h däfö l ä h högt fö tt h ö jälfv od, hvilk hvt o c h tt gifv hoom g ä m p å mil, tt h b h ä k dtt t o tug o m å l, o m ä f hufvudpot ut till väld, o c h h k ä ig tolt om öfv t l g ll å g o t poligt, o m kilj hoom få d. M o t å h ö hoom md tt llv, o m j ä låtdt, o c h ä h p å v k g ö f l x i o öfv dt l ä t, i c k d till i t ä m m d i lfvd k ä l, tt y t o, o m vit å l ä g ut i d läd, b ö h föväfvt djup iikt om lifvf l l hmlight. O c h å ä g h å fötådig öt. N ä öjt ä öfv o c h h mottgit två v m t c k, v d h å m å i g o m till k. b i b l i o t k t o c h l ä R v u d d u x m o d, o c h o m h böjt m d föt å g å g fö tt udvik lucko i i bildig, ä h fö ä v d midt upp i h ä d l ud Ludvig Filip. O m d t t o c h m y c k t t itt vi o c h p k i f y m ä t tf b o t d i o m mtt. S o l h gått d fö l ä g d, f å g l vid td h tytt o c h b ä i g b t md då mot k ä. I y d v ä t l y Utklipp fy öfv v å g o o m tjä o c h b o t i hoiot fövi l t o f å g p å v ä g mot dt t o, h l i g R y l d o c h d P å dtt äff h d dt lill huhållt k k lltid tått till o c h oföäddt o m ud g ö m d dmm, om j m o t g å g m å t f o c h b g f v g m m l ä k å d p å ldt o c h v b o t i ått d g. Till k ä m å t ä t ut, h d tåkigt hmm o c h df hit o c h dit i t fö tt ö k litt f ö t ö l. E kväll å k d h å tt vid 447 f t o å g t i d k o m m i i lokl vid A p p l b g g t, dä ug g i k h p dikd öfv d olik l g fötyck, hvilk hid mäik tt upptig till dt fullk o m l i g ljut l y c k. Dt v ä t f l l d fötyck v ligt d ug o c h v ä l k l ä d d h m mig ligio. Tillkä ö g o ö p p d, h fötod g t, tt p dik h d ätt tot i ugdom, o c h lät t x kifv i ig b l d d upplyt. F å d tud tillhöd h md lif o c h jäl d volutioä fitäk o c h h ä f v l y c k t o m v ä d i mot, å tt d g å o c h v ä t p å dt y m h ä l l t, o m d g g o m i c k ä m bkiflig c föädig kll upptå u dt g m l. F ö t blfvo d litt k ä m d f h tl, m d å d mäkt, tt d ylig od i c k x p l o d d ll gjod k d, b ö j d d l y till d fidfull o c h fötådig ö t l ä o. M d y å k å d i g hid dm i c k tt g å i kyk o c h h ö i fvoitpät o c h b d j fö y t o. Ej fö h å i k t ut fö h djäfht, hv följd ibld k o m m dm tt b ä f v. O c h ä h g å till i fitäkmöt, b t k t d hoom ä t o m Dil p å v ä g till ljokul, m k ä d d vik fväl likt m, o m v it m d om v ä, o c h h f t o c h lug mi k l ä f tt kppt l d. Dt llvlig löjt h o m, o m f ö tått d m äfv ig jälf. E. F R A N Z É N. Bltik pl. FTER GYMNASTERNAS STORA uppviig, o m ildd B l tik p l i b ö j f jui, it ä d d tt p v c k o pu. S ö d g d 28 jui tog å d d o c h g t l i g fdlig f B l t i k p l i böj. Kopi höll öppigtlt o c h d d t ä f l d d f i l t föbi d k u g l i g l ä k t b ö j d täflig gt. F m t å d idottmä få l l Ö t j ö p o v i hd m l t ig till d idottmlig, d t ö t d O l y m p i k p l 92. M pöfv hä i tyko till d t o kftmätig vid O l y m p i k p l i B li 96. D föt täflig v o o f o t b o l l o c h fäkttäflig o c h vid d g i g o d m föt i ld. F i l ä g d um p å m å d g, hvvid fu H. Lidg få K ö p h m f g i c k m d g o c h höll k o pi hdpi. N ä t ft h kom d k fök A. L. S i t k o m m o v k o fök G. Ö t b g o c h S. Du R i t z. D m l i g f ä k t h d h å d tid tt utkämp. I fäktig m d flott d o k u m t d i g d k å o m d tyfvt, i fäktig md väj d ä m o t v föt pi f v k, hofättoti G o g Btig. I mod f m k m p t ä f l d d f v k i b ö d. I d fm pofv d u l l kjutig, imig, fäktig, idig o c h t äglöpig utgick löjtt G ö h g o m lutlig g. F o t b o l l v v i d viktig dl f täflig. T y k g d md v k o m d p i t g. Äfv i tltik g d tyk. S v k h d o c k o c k å gjot v c k g, o c h ä l l täflig ä o f l u t d, föd dt v i ig tt d h ä f df i gtällig o m idottmä b l d tio. Vi å t k o m m i ä t v c k till täflig i llmä idott m. m.

8 . Kopi öpp pl. 2. bottig. Fil i A mllvikt 3. Bottig. Fi ^\ ål i fjädvikt. 4. Dm fäktig. u H. c Lidg (Dmk) mot fök O. Ötbg. 5. Pitgio i dm fäktig. Fä vät: Fu H. Lidg (Dmk) l: pi, fök A. L (Dmk) 2: pi, fök G. Ötbg (Svig) 3: pi, fök S. Du Ritz (Svig) 4: pi. 6. Väjfäklig: Föt pitg h G. Btig (till hög) mot tyk h Oii. Pitg i h fäktig. Få vät: kpt Sd (Dmk) l: pi, h Rmu (Dmk) 2: pi, löjtt Ell (Svig) 3: pi, d Oii (Dmk) 4: pi. ö. Föt pitg i tltik tyk H. Schidit. 9. Täfl i fmkmp. Fé vät: löjtt D. Nolig, B. Plm, Å.Göhg (pitg) G. Dy. 0. Dt gd Hligboglgt gö mål på y i folboll.. Dt gd fotbolllgt få Kil. R. Kull foto.

9 Vi mddl hä tv bild u "Svkt hmlif", om, ligt mddld i fö umt, piblöt i vä julipitäflig. "Gml Vio" f Alm Bch g tt tämigmomt, om måg tod igkä få i g itim upplfvl, md "Kig piock" f Lilly Sgdhl fö o midt i i kött f tt idogt vkt llmoghm i Lkd fg bygd.

10 Ågmld. Mdlpd. II. Läg hmlöjdgl på bliik. ET Ä R DET N O R D S V E N S K A Li t p c i l l m k vi u b t ä d. Lilöjd ä ä k i l d! u t m ä k d fö Å g m l d, o c h d uttällig, o m l d k p t 909 b i l d d h m l ö j d f ö i g h ä odt, ö ig m d u d t g f å g ä f v o c h m i d k utlutd kig lit f ö b t d till g o c h väf. Till o c h m d mlig dällväfv dltog häi. M få h ä o c k å m ä g d p o f f jälfv lit i d m å g o l i k t d i f f ö btig, o c h v ä f t o l t å upptt p t till tt l å t kyttl l ö p. E ä d l y m p t i k o c h tiltog u m itiö h M d l p d u g loklfdlig f F ö i g fö v k h m l ö j d o d t. D i d ä m p d t g å g ö t m d b l k t i l i d b l o m m o håll m ö b l o m tillvkt ft g m l b y g d m o f i v o c h k l ä d t m d m ö b l t y g i M d l p d f k i k, lut ig o ö k t till d i to m d d g m l t ä k k l k d v ä g g håll b k g u d. I höt t å hvit p i l ft modll få b o d gåd i Skö ock. Gdi väfd i Noldli ft g m m l modll få M d l p d h ä g fö d kotfullt, i fyktig ud uto blyifttd föt. Rymiio, kmik, äfvbt, klädigtyg, duk äfvömbt tilldg ig v i d u p p m ä k m h t. Ågmld, Mdlpd, Gätikld o c h Hligld. All. EJ KUNNA O R D F O R K L A R A, h v d djupt hjätt kä, j k t u g tolk, h v d it h t t bä. Md di b o c h vä du p k blidt vid h ä d o c h itt d o c k l l i vid, vid väld. AXEL JOHANSSON. I G ä t i k H l i g f d l i g g ö ig å t lilöjd tkt g ä l l d. O f H l i g ld hmlöjdföig ä ädl m å g idig o c h itt. F ö i g hyll d g o d picip tt b y g g d p å d ä f d tditio m o d i o c h p d g m l m o d l l å lågt göligt ft t i d m k o c h kf. E g u t v i k m ö b l k l ä d d i tt tyg väfdt i d i k t f ä g p å b o t t f o b l k t li kull å l u d p y d d lgtt ocittlog. D p c i l l d l b o k y p p l i g k m h ä få p o f p å, o c h d g l d, l y d f ä g o m utm ä k däkt o c h v ä f d i D l b o. E lit umitiö i llmogfil h m y c k t i t t tt v i. Hä m ö t m bl.. fö föt g å g d m d g l d o o o c h b l d i lju limfäg dikt p å loftt b ä d m å ld tkdkotio. E k, o m m l l d l ä k i l d! m å t l ä g g m ä k till i O f H l i g f d l i g, ä d m å g f ä g d b d p t f o b l k t lig. Nä fu S t i R o d t m i Hudikvll Com f ö tå föig h m l ö j d f d l i g hä) föt g å g f å d p t t o d d ho tt dt v å g o t ykt o m kommit i. Då f ö k o m t mlltid d m b f ätt llmä, h tillvkig u p p t git, o c h ligt hvd d f m t å d p t k ä D d k m i Todhjm uttlt, ä D l b o m om d löjd i Nod. N ä t itill uttäll B o l l ä h m l ö j d f ö ig ikhltig kollktio v ä f d, k y p p lig, flätig o c h h å l ö m d ft g m l v c k h l i g m ö t, k o t ä l i g mid, i ä l ö j d l f m. m. Gätikld hmlöjdföig, Gfl, h d l m å g i d i g uttällig f gdi, mtto, yo, g ä t i k ä f v ö m, möbl, l g o d o c h mid, dl päktig å k å d i g itiö. D, o m fmtäll g m m l b g m t u g få O f v j ö, ä i i hlht k o m p o d f fu Mtti H h Gudll i G f l, o m till o c h m d g h ä digt målt b l o m m o p å t k t lju b ä d. BENVENUTO. IK.<>'\\ Öf Hiigld hmlöjdföig. Möllm foto. 450 Bollä hmlöjdföig.

11 \ Eo i målbottt. NDER HELA VECKAN HADE d o l k d g följt p å d d om p ä l o p å tåd, o c h ä S v B d u p g i c k l ä g d g i t d hvit t d b ä d d, föll dt hoom it i tt dt kud v olud hä. Tmomt tod dock ät otuligt högt fö tt v i böj f jui, o c h iåt ldt k ä d olikt d htt t y c k d. M få hfvt kom l bi, o c h dä S v B d up g i c k m d m ö i hd o c h lät vid l k i dt v å g i g upptuk håt, v h i lätt o c h fylldt f d o b k i f lig f y i o l o g i k l y c k, o m hlt klt b t å i tt v x t o å. Hvd hfvt l å g oftligt o c h g l i m m d fmfö hoom. Dt omlöt h l d lill hlfö, p å hv p t d hvit villo o c h d g ö m å l d b d v g t o d o k i g p i d d o m tjälpt u l k k l å d, i itt m ä k t i g fmtg. Hu v dt dt t o d om hfvt i S t g l i u ' V l d kift, o m d lät p å litttutimm i v å : " M f ö b l hm ä d h f o m g ö d l d jod. S v Bdup dog p å mu. J, dt kud ju v i k ä m ld f hjätfl o c h g o t i c i m. M " h f o m g ö d l d ", dt v v c k t ; h u p p p d dt tt p g å g fö ig jälf. H u t å g dt b d t ä l l t ft dt d, m f ö k t d dm åt. Ä v dt tt t b d i vttbyt, ä f dt ig lämplig p l t tt l ä g g k l ä d p å. O c h lit l ä g bot f t d lltid ibuktig m d hvit d S v B d u p h d jut kilt få i m m m o m f ö g ä f v ökt öfvtl h o om tt g ö ä l l k p d till b d v g p å udd. D ä v m ju tvug tt b g g d k l i b b i g imdäkt, o c h kud it l i g g k o c h t k ig i o l f t åt. It h d m å g o g l ä d j f d få v c k flicko o m f, h l l ; d v o o å v ä l i g d! pyd, l ä t o b d m ä t ull v g ä d ut i t å g b d t o c h l i t d ig d i vttt i m huit t ä kulöt m ö o c h mök käkjol. S t ä l l ig p å lu o c h v ä t till d kull upp ig, k u d m ju if åtmito kull S v ldig h p till dt. Hä v tt utmäkt b d t ä l l! Igt hu y t i äht, o c h ä h g i c k d till byt, å g h g o m dt k l g ö v t t t hvit fi d b o t t, o m it b j ö d åg d o b h g fö fotulo ä mägd må blk äcko mulkl. P å b å d ido t c k låg p l i d f k o t h u g g t o c k ut i vttt o m tt p h m m ; dt v f i k f ö v v k mot hfvt, fö tt bid d o c h plitt d t o m d v å g k m m kft i d å d d tdbyt S v k l ä d d f ig, ud dt h g o l d olik t o k i g m l o d i till o d : M f ö b l hm ä d h f o m g ö d l d jod. S i t l d h fö ä k h t kull to t p å d b l å d i g kjot o c h p g md tt op ut i hfvt D t v å till däut p å t d b ä d d. Hfvt y d i t o i g v g g å g E tdytf tod v i p p d md E lit ommföljtog fö Idu. LILLE fä PRINS j!åig to född, pi CARL, htig NU h ylig tått modll fö vå fök ulttt h blifvit Idu Alic d vck hä of v ä i tillfäll UNGE Ötgötld, Cl vätgöthtig bildhuggi f hvilk DEN f d itkäd Nodi, ttytt, big fbildig. tjät p å t, plötligt k o m lit l ä d fö ä ; ho o p p d d o c h flög bot. O c h dt y t it l ä g å g o t l f vd vä. S v v ä d i g lojt p å d ö d d i g luddig hdduk, o m h bdt ut ud ig o m filt. H b l i k d mot d k p d g. M å h o f v i t? Ett tkt v ä l b h g fylld h l h v l. H h d p i c k d k ä l f v ä m i ll po, m d v å mild tt d it f ö m om ågot obhg H lyft ig p å m b å g fö tt f o l tällig ö k g i ig till hvd k l o c k kud h blifvit. D å v dt ä t o m om h fått töt fö b ö t t. P å d id h m m l å g kvi. Ho låg d ä p å it m ä tolf ll f m to t g f t å d få h plt, hvit i itt b d l k mot d gulbu d. H i k t kud h it, ty ho låg fmtup o c h h d b o t i dt mot d kolgd m. M bdlkt h d fått glid d o c h l ä m h l y g g blottd fö o l t å l S v höll d. H t o d it g ö ö l f fukt tt v ä c k h u p p mäkmht. D t b h ö f d b tt h ä d d tällig, o c h d u d b y kull v föbi. M till i btötig höd h hu hjätt b ö j d bult. S l g blfvo llt b b o c h v å l d m m, till h t y c k t tt d k k d h l kopp. Ho m å t t h kommit hit m d h låg o c h d å d ft b d t. O m h it o f vit h d h toligtvi fått N j, dä l å g lildig b d d ä k t md o t t vid m h å l utbdd till tok p å to t. 45 Af ARTUR MOLLER. S v tid o m om h vit ä d d tt fölo k u d. Att kvi ygg vklig kud v å k ö! D t t ö f v t g h dömm. D t v tolig h föt t d b d, o l h d b gifvit dt mjäll kit kiftig i kät. I ll i o f h t fötod S v, tt dt it v flick h h d fö ig, ut mogd kvi, tjugufm ll tttio å k k. E "fullt u t l g kvioblomm", om dt tått i å g o om. Dtt gjod h i S v ö g o blott å m y c k t o u p p hilig, följktlig å t å v ä d. Nu v ä d ho ig l å g m t om p å m b å g. Ett p t o b l å k i d ö g o iktd p å hoom blick, o m j om dt v mt f g ä c k i, t ä g h t ll tött likgiltight kud S v it f g ö. D ö f v fo hoom tt ö g o b l i c k få topp till tå, d ä h h f d md i ö d d i g b d h d d u k om tt k y k kig höft, o c h S v k ä d häftig åtud tt ku juk d i mk. Nu ö p p d h l ä p p, t ä d g l i m m d i l d o c h lug öt d : K dt v å oligt tt p i o p å hlfgml d m? S v k ä d å t hu tup ö d ihop, h v l d tt p g å g o c h fick fm tt: fölåt, hvvid hd flög 'upp mot d o b fitlig m ö. I fbil ft fick h p å ig k l ä d dt v hll it å m å g p l g g. H h d däud b t k : kll j g v å g v ä d mig om g å g till o c h p å h? L i g g ho k v? Ell h ho d böjt k l ä p å ig. S få j g k k ldig m tt tillfäll. M : " p i o "! O c h å kllt dt h d låtit. E d g å g m å t h N ä h v fädig tl h b b blick dit bot. Ho tt hlft b o t v ä d o c h dog f d f b d k o. Dt k b t m d i kftfullt mjuk kuvo lyt t g l k ä i mot himl djupblå fod. Fu Bdup o c h h o å t o o m v ligt i middg p å b d h o t l l t v d. D ä v köt vid d t o ö p p kjutföf, fmfö hvilk töm f p o m d k y d föbi vid t o f m i d d g k o t. F ö S v v dt å g o t ytt tt itt p å v d, o c h h jöt få böj it lit däf. H t o g lltid m ö k k l ä d till middg, o c h g f o g k t p å itt u p p t ä d d få föt miut d b u g d v k t m ä t föt dm fm till d bod. I i b y x f i c k h d h i m m m p l jttd bö. M i d g Fu B d u p m o d ö g m ö g ig llt o f t o c h lltm ooligt fo k d öfv till S v. H hvk k o v d ju ll åt. T g kotltt till, S v, du åf ju i g tig f fik! M h k k d fötödf p å hufvudt. V dtt ptit fö x t o å p o j k, om b d t o c h vit ut i fik luft h l f ö m i d d g? O c h å fbil h å g ut p å ögo! Du ä bfämdf it fik, S v? A c k, m m m lill, kom v t å g o t iitdf. M ho l d i hd p å o. D b ä d. H å g ig g d kig om å go lgt m ä k till dt.

12 J g ä d d tt du h fökylt dig o c h fått fb, k k d fu B d u p b k y m d t p å hufvudt. Dt ä og b ä t du g å hm o c h t tt f c t i p u l v o c h l ä g g dig ftåt. S v ö p p d mu till p o t t m htigt k ö t dt g o m h hufvud: p å dt ä t t t bli j g m h l kväll o c h k i fd l i g g o c h t ä k p å hvd j g vill. J, j g få väl g ö m m m till vilj då, d h udgifvt. I dt ö g o b l i c k o m mo o c h o t g o ut gom bdtut v ä g d ö, mött d h ö g v ä x t, l g t dm m d hvit tutfjäd i htt. Ett p b l å k i m d ö g o i k t d k u d m o t dm, o c h S v k ä d plötligt o m töt fö b ö tt. Ut tt hi t ä k, tök h f ig m ö ; d fämmd d m g j o d lit udd böjig p å hufvudt, d å ho m ä k t tt hälig j kud g ä l l å g o ä h. Hvm v d t? f å g d fu B d u p å g o t fövåd. J g vt it. M du h ä l d ju! J dt v tt m i t g, mumld Sv. O c h i m m ö g o b l i c k m å t h u p p lfv, tt h i k t f ä g d blodödt. Sv v hmm m. M h h d it kommit l ä g ä tt kt k g o c h hlduk, o m t y c k t hoom. S å t o d h äu vid fött m d d t o m m tid b l i c k o m m ä i k o få, ä d b ö t ä fullt o c h d ibillig ä i h ä f t i g t ö l. Hvd v dt h h d upplfvt i d g? N å g o t i g ohödt o c h ö d d i g t å gotig o m v d o c h b ä d o c h o m h d o c k fö itt pi kull vilj f t å få l l g l ö m m. H å g it hu d ö d olkifv lik o m p l t t d ut o c h b l f lliptik, i d p d d ud hoiot. Ej hll hu hfvt kiftd, o m om å g o lgit ul ili öfv d yt, h ö d it m o t o h c k d, m d f i k b å t v ä d hm mot hm. H å g blott tt k ä t kvi o b lyftdt mot å g o t i g blått E mjuk ygg o c h tt p b l å k i m d ö g o o c h l d hvit t ä d. O c h h vill h l l it å g o t i g t. H löt ö g o l o c k o c h b ö j d fö mit tjugod g å g g å i g o m dt hl få böj ig. H k t d ig p å c h ä log i m m tällig o m h itgit då h föt u p p t ä c k t h. O c h å h d ho l g t, o c h å lågt h d h b d l k vit. H d ho tt hoom då ho k o m? Dt v it möjligt t. O c h ä d å h d ho klädt f ig å ä. Hvd kud dt b t y d? A c k igtig. Ho å g hoom tuligtvi o m k o l p o j k, fö hvilk m it b h ö f d g ig. M h od: K dt v å oligt tt p i o p å h l f gml dm. H u p p p d dm å y o o c h f ö ö k t f m k d mig. D t v hoom omöjligt tt ku p o d u c tofllt D o c k å m y c k t v ä k t. Ho h d t lt till hoom. O c h if oväligt l l dikt f v i d, ftom od h d b l d g t f tt l d Ho h d t l t till hoom. M hu h d h b t t t i g? S o m v itbl k o l p o j k, hdfll fölp, tgit hd till m ö o m h it h d p å, o c h pugit i v ä g. Dt v å tt dt t o c k d ig i h l b m t ä k t p å dt. Hu kull m å b l f v d o c h v ä l d v k v l j, lod B y o ll gfv C o v h upptädt i dt ö g o b l i c k ho g om i od lät fötå, tt ho v i t ig bgpd. B ö j t tt k ä i d o c h g t md h d p å hjätt t. x. : Mi å d i g, ä Afodit å g o g å g upptig u hfvt kum, ä dt d d ö d l i g föudt it b u d o c h d f l l fö h k ö h t. O c h m i c k d kull ho m å h ä d huldt l d ä c k t hoom hd, hv f i g p t h fått fö till i läpp. O c h däft? S v B d u p p v i d m d h b ö j d klä f ig o m ö m g å g. Ho kull v i t hoom p l t vid i fött, o c h h kull fått å d it k y äfv dm. O c h ä h f ö k l d fö h, hu hälig o c h oupphilig ho t y c k t hoom, o c h tt ho v d föt kvi h v k l i g ä l k t, d å kull å m å igom äfv h b l i c k b l ö j f ö m ht. Ho kull mildt t y k i h d g o m h hå o c h ho kull k k äfv f t t b h g till h g t l t o c h öfvhölj d m d m k i g, o c h lik l d i g o m h g S v B d u p v fädig tt k y p i ä g. H k t d k y g g b l i c k d å t i g mg gäglig gofigu md d uttå d k ä k å l. Dt g j o d plötligt odt i b ö t t ig. N j, dt v llt fö viigt o c h fömätt tt to, tt ho kull ku bli k ä i hoom. E g ä l ö bittht fick m d mkt m d hoom. Ho h d t g l i g hlt klt hft lut tt difv m d hoom tud. M h h d gjot ätt i tt tolt k l ä p å ig o c h g å. O c h h kull ldig å t h. Ett ljud midt m l l t ö d o c h yftig b d ig v ä g mll h täd. Att d v å g o t i g å föfäligt, k ä l k! D å t o d plötligt mött i b d h u h o t l l t té fm fö h m d v t d. Ho h d b v t h hälig, v d t, v i l i g, m l l v m t. H d ho it d ä i g om gifvit hoom ätt tt fotätt h ä l p å h, om d m ö t t fl g å g? Hd ho if t f k ä t tt d v o o b k t? A l l d f å g o höllo S v v k. Allt t h d p å d g blifvit hoom k o m pltt likgiltigt, tiplt, d ä l l y t tdöt, middg på bdhotllt, j äfv mod. O c h ä d y d g b ö j d g å b k o m ullgdi, b vklig h kopp o m i f b F ö l j d d g t å l d å t o l i ll i o v k l i g pkt öfv fiklägt o c h b d ot. Dt k l ykt fömiddgljut ä t o mkt i våt lif. Dt ä i t å d till udvk, om o c k å kt m o t t t dt o m gjot K till tt v ä l d b ö m d i m. Ej fö föt g å g t ä d x t o å i g hjä u d d ig hlt o c h hållt d iflytd. S v Bdup kom difvd åt m m håll o m i gå. M h fog föiktigt b t ä c k i g f dt d u b b l ld f g, o m l ä g m d d h ö g tdkäf tällt p å p o t mot tom o c h flygd. H h d uppgjot pl. Dt b d d hoom ig v å i g h t tl k ä ig tällt dä g å d g h ä d l ä g t um. H h d vit dä tt p g å g d d. M h f t o d u få tt g å d till d guldbu d m, o m äu b tt f tyck ft h kopp. H t d p å f t d d ä u p p i ljug o c h å g ig om ft lämplig pukt, "hvifå h kud llt ut tt j ä l f blifv d d ". Dtt v kot, i hvilk h h d m iikt o c h fht. Eft miut 452 h d h i p l i ud d l o k d g p å g, o m v v i d o c h mid p ä k t f vid ä d öfig. F m f ö iktt h d h hög m o i g tufv, b vux m d t d h f o m h ä g d ut ö f v bt, tt vid b h o f htigt dyk d bkom. Hu l ä g h l å g å o c h v ä t d kud h it j ä l f bild ig tt o m d ö m om. D ä till v p ä i g fö tk. M dt g i c k å låg tid, tt h b ö j d m i t ö t. E d t hfvt ulld i v i g dyig; dt v fomig mlodi m d blott två t o : d d u k d o c h hotfull, ä d l å g v å g k m m b t mot fvl, d d vmodigt ö p l d, ä vttt t i d ut u l g u o c h d p. Midt i vttbyt låg to vt t, o c h hvj v å g p o l d öfv d; m ä t ö g o b l i c k t d å t tiumfd itt b l k älhufvud. S v b t k t d d o c h täkt: D ä h d t l g t lågt i ho o c h j g blfvo född. J, å t u d i å g o m ä i k f p å jod, låg d d ä o c h l i p d i v t t b y t p c i om i dg. O c h å t u d d vi ä o b o t o c h ig vt h v d o m h ktt p å d plt, kll d v t t l i g g d ä o c h l å t v å g o k ö l j öfv ig. P å dtt ätt f ö ö k t h ft d g m l t o i k f ö d ö m h ä m t töt o c h t y k i t k p å mäikolifvt kotht o c h o b tydlight. D to täfv vippo p å h tufv v j d oflåtligt i bi, o c h d ö f v d kyddoft få t d k å l f ö d mot h ä D å u d llt b l o d t mot h hjät D ä dä v ho ju d p å p l g ut tt h o l b l ä d d ö g o tt få hvilkt håll ho kommit. B d d ä k t lil o c h l k t hvitht lyt hopulld ud h m. Ut tt ig om, b ö j d ho t x l ö i kläd, på mm plt om i gå. S v ö f v k d ig j ä l f m d tt h å l l d. Dt v oödigt. D plt b f ig åtmito 00 m t f å g l v ä g få h b k h å l l. D ä ho tod i i m å hvit b y x o, kull h ud d f ö h å l ld h tgit h fö lit flick. Dt v föbi. S v Bdup h d it gifvit ft fö i impul tt t tt hdlöt p å g ut fö tupt o c h fll d i g u t vid h fött, huu dtt i dt ö g o blick ho t g upp u vttt, o c h lugt o c h o m i t ä k m t tök f ig d v å t l i l d ä k i h d föfllit h o o m o m dt d v ä d i g o c h. D t v föbi. Ho t o d d ä å t i i chmpgfägd pomdklädig, om ho tök l ä t öfv l ä d, itt m o g ö k ä p o c h p ä d upp d lill p o l l i m m fäg. Hvd h t y c k t tt ho p å ytt blifvit t ö, m fämmd p å dt ättt, o c h hvd lltihop f ö k o m hoom omöjlig. T o t itt plötlig mimod, g l d h ut u itt g ö m t ä l l, ä h t y c k t tt ho fått tilläckligt föpåg. H m å t fullfölj i pl, o c h föt villkot b t o d i tt få d p å hv ho b o d d. Ho g i c k hlt k t i d tug d, o c h tt p g å g kom h å ä, tt vid b till hoom löif flik f å g ho g i c k o c h g o l d. Dt v å gotig p å fk, od kud h j d. H t d f ö k ä c k t fö tt ö k f td!, m ho v ä d ig j. (Fot.)

13 g på hvj däomkig. v potti om biff chmpijo G md pilj myckt vm md byt fukotätt. Kokt, ökt o x t u g (f. 8 0 p.). immd, ökt oxtug, vtt, moot. B d i g : Tug, om bö v lätt ltd, vmök i 2 tim., få ligg tt p timm i kyllgt vtt, pått i kllt vtt, kumm, d d moot ilägg få kok i 5 mi i 00 g., pdt fkyl däft till g. i d vämgd få tug ligg 3 VA tim., ll till kit lätt k dg f. D lägg däft i tkuk md flt bott, pdt häll öfv tug få kll däi d bli ftig om d få kll i pdt. Om d kll v vm, bö d väm i pdt d kit ä fdgt. Rökt tug väd md födl till bldd köttätt till tug glé, äfvå till mögåbodt. KPkPPOR OSOR^SFULLRSTE RRBETE STLLFULLFT NODELLER ERHhLLRS N>E FLESTA KRFTFIFFRFTER RIKET Väldbömd. SINGER B:0 SYMASKN IS AKTE IBOLAG Filil på ll tö plt. Ä.C.Svo KNACKEBRÖDSBAGEHI ÖRLBR0 KEHKN FABRIK Äkt Götbog Käckböd. D. B. C. Flytd P u t k ä m fö mtll. HygikotoUt i Dt O. H]ot f Gtiä. Tl.: & 928. Pofv d Ni väd ldig Få öfvllt. (f. 6 p.). 2 ågo. Hltd ill to, lt ftill, mk. mtolj. Bdig: Sill vttlägg 2 tim., flå om å ök, utg, GÖTEBORG. kölj väl tok md fikb tg lätt Apotkt hdduk. D b tyk md mtolj, lägg i dubblt hlt, om k V Lxémmld på gud väd, hlt på glöd på båd I i du Hjälpd fö t* 5 ido. Upplägg på vmt ft, g fd bhglig mk. Pi 5 Hmmt lä ud ubik S md pilj v md k. p k. Fi å ll kokt, okld potti ll md okcco 2.90 kg. S "Om hud våd": ld potti tkt i ug om fukot potk. ä ovillkol. töt födl tt väd. 5 " Bld ll d mdl, om 5 ätt. kommd fö bvd ll Pcy F. Luck & C.o H. A.B. B föbättd f hy, box W i k o t l t t (f. 6 pt.). i S E L M A T L Y D I A 7 Ä N S S O N S J > bzo åom dt bät. Mot fiig o hy ä bät 5 hg. bfitt ilå, 2 hg. kokt, mdlt läg tid bggd kll potti,: 4 tk. fihckd pilj, 2 tk. lt (0 g.), / tk. hvitppp, f box bzostvål åt om håll md G t o ; dl. tjock gädd. Öt. kyk. ytt pokgöd äggkov.mdl. Till pig t k f. Nybo. i g : ägg, 2 mk. mjölk, 2 dl. Fötkl. vo! Btällig äd Ägg ft tt å j tt kilj få fäk. Högt utmäkl, tutl tött kopo,. 4 mk. mö (80 g.), till hmm, ågbåt tåg. ityg. Ekl, ligt ooh billigt. P2 dl. buljog. S/ig f kff, thé, chocold m. m. kt fö 5 tjog k. :, 30 t j. :50, B d i g : Köttt tvätt md 60 t j. 2 : 2 5, 00 t j. 3 :, 200 t j. 4 :, ALLM. TEL RIKS 382. duk, uvid i htt vtt, k300 t j. 5 :, 400 t j. 6 : fktfitt. h d gmmli tot fö i bit difv 4 gg gom Åtföälj ök håll ^ tod. Pi 50 ö t. 5 köttkv, it gåg tillmm btt. Bmfö.: Iw H. Pho, md potti. Pilj, kyddo Kptg., Mlmö. ooh gädd bld i fä, om ««IIIIICI LÖRDAG. F u k o t : Smögåbod; omö väl fom till 5 låg kotltt, hvilk jäm md kif, kllt f b pj äll ( t få fsoö tvål fö 20 dg) md ligo byt potti; pl md ggt, vip md mjöl ö. ÖFVERFETTADE 50 ÖRES mjölk; kff ll t. M i d d g : Stkt k, väd i d tött kopo. tvål FINASTE, p oigilktog om Rdigd f ödpott md cito pottimo ; Smöt by i tkp, kotlt 5 tvål ko vid köp d i k t å Költ ilägg, by htigt i möt ELISABETH ÖSTMANSUNDSTRAND filmjölk md pppkko. lägg i ktull. Stkp lgt, 2i Småldgt,' Stockholm. vip u md d kokd buljog, Popkt gti fko. LIMEN. f Elibth ötm HmoRECEPT: å häll öfv kotltt, om dku i Stockholm. däft få tk md tätt lutt Klffilé md c h m p i j o lock omk. 0 mi. D lägg upp FÖRSLAG TILL MATORDNING FÖR (f. 6 p.). 6 hg. klffilé ll på vmt vigft, å vip Väld bät i bukt bfitt ilå f klf, 3 tk. lt, upp häll Öfv kotltt, VECKAN 2 8 J U L I 94. billigt tvätt göigv2 tk. hvitppp. hvilk g md pilj mdl ht SÖ2N DAG. F u k o t : Smögåbod; Ä g g t i g : 3 äggulo, ägg v md pität, pt ll poklffilé md chmpijo; mjölk; hvit, dl. gädd ll buljog, tti pué. lt, tk. mö. kff ll t md giffl. M i d d g : pd till hvj igt ut ig, lätt tt håll. Bli Sopp på guko; kokt, ökt tug T i l l t k i g : 3 mk. mö (60 mljd, vt hvit. Slipd Jätmuk (omk. 20 t.). chtubid md fäk potti; g.), IV2 dl buljog. olipd. Sälj ho Jäjodgubb md vipd gädd. T i l l g i g : buk chm dl. gäddmjölk, hg. mält mö, Boättigffä. I pti Gö llt i hmmt ität t MÅNDAG. F u k o t : Smögåbod; pijo (VI lit.), mk. mö (20 ägg, äggul, 50 g. töock, 25 ho Kockum Jvk A.B. ötmdl, 6 bittmdl, 25 g. i högt gd. hltd ill md potti; ägg; mjölk; g.). Föäljigkoto oh Ptilg ho kff ll t. M i d d g : KöttpudB d i g : Köttt tok md pjät, omk. 280 g. mjöl, kkp KOCKUMS JERNVERK. Kllig ditg' å l Idu; kll ypotopp md duk, uvid i htt vtt, äpplmo ll öd vibäglé. I Vuhut Njlé & C:o, Sthlm. T i l l k o k i g : kg. flotty. gädd kopo. k i x kifvo om utklpp Bdig: Mjölk, om bö TISDAG. F u k o t : Smögåbod; till hlf v tjocklk igid v ljum, bld md möt, d md kyddo. itlik äggö; mjölk; kff ll t. M i d d g : wikotltt md Till äg g t ig vip äggulo uppvipd ägg, ockt d pt; multo md mjölk. ägghvit väl md gädd ll kålld mt if mdl. MjöONSDAG. F u k o t : Smögåbod; buljog litt lt. Bldig lt d i tk. ock utöd tkt ägg md hvtböd; mjölk; häll i v ä l mod fom ll jät tillätt, dg bt, kff ll t. M i d d g : Juli kål md lock ätt i ktull till d bli midig blk, hvtil 3 tim f opp md otmögå ; tuf vd md kokd vtt. Vttt kll ft d få tå på vmt täll 7 tim f 3 tim f tå jä md äggm m få j tt jä omk. 2 tim. Dg ombbbo md potti. däft på bkbodt, utkfl TORSDAG. F u k o t : Smögåbod; kok, ty då bli äggtig v t F Kitii bkvmm jbfobidl til Gudbddl og till cm. tjocklk uttg md bifftk md tkt ägg; mjölk; kff lig k j väd. Nä d. ut mått till kko, om bö v Vld, hvo udmkd tuithotll. ll t. M i d d g : Kuy&opp md tt ft omk. V2 tim. ä d omk. 6 cm. i gomkäig. Midt fädig k då i 6 uto. fikdll; jätmuk md ylt. på hvj kk lägg litt äpplbiff tk omk. 3 mi. på mo ll vibäglé; kt pfredag. F u k o t : Smögåbod; tömmiglåd md fäk potti; hvj id upplägg på vmt l md ägghvit tyck väl (Kitii Bwog) ägg; mjölk; kff ll t. M i d d g : vigft. Stkp vip u tillmm. Muk täll på mjöugtkt fbpjäll md potti md buljog å häll öfv ld plåt få jä omk. VA tim. 3 hutigtog i hv tig tid 2 5 jui 5 ptmb. Tog äpplmo (igäppl); vikllkål köttt. Chmpijo fä i mö D kok däft i måttligt ht flotfo pivog og utigtvog. Kjötid 2 tim. t till dt ä klt, äggut läg ty, till d o gomgäddd md kopo. Til Todhjm, 23 tim f Stockholm, 5 tim f Kitii. vckt bu, upplägg på ugppbu og oplyig vd "Tfikdiktö, Nog Sttb", p få fi. öfy ock Kitii. v vm till kff ll t. Fbikt: Dö, Bäckii & C:o A.B. D b ö m d SJU dg i vck lä o i IDUN 2 Gh j Box Bzo tvål loiilsliiiiit* KÖKSALMANACK B i l l i g BAGERI & KONDITORI 4 STORGATAN 4 ä g g Ao I Idu! "Wydott" Jbfobidl: Kitii, Stockholm, Götbog, Mlmö. ii V E G E T A B I L ii BÄSTA INKOKNINGSAPPARAT {EGEN TILLVERKNING) f xt tjock, dubblt fött plåt kompltt md it tmomt Cm ut buk). K. 0: 50. Glbuk pd dätill, båd vk utlädk till fbikpi.j ^Pikut å buk på bgä. K u y o p p (f. 6 p.). Litt otlli, moot, / lit. ftbuljog, VA mk. mö (30 g.), 4 mk. mjöl (40 g.), 2 3 äggulo, kuy ft mk, lt, cy, dl. igy ( hg.), VA ut. vtt, 0 g. lt. B d i g : Sllit moot på vligt ätt, kä i fi timlo kok mjuk i buljog, om däft il. Rött lägg oppkål. Smö mjöl fä 2 mi., buljog päd på få kok ud Öjo; 5 mi. Äggulo lå upp vip i opp, om däft fmk md kuy pul v, lt cyppp häll öfv otk i oppkål. Rigy kölj, påätt i kokd, ltd t vtt få kok, till d äo mjuk, ll omk. 5 mi. D upphäll i duklg, Öfvpol md kllt vtt få tå fmm i ug åg miut, ud dt d ö om md gffl fö tt blifv to vm. Lägg upp på kott v till opp. g U g t k t f b p j ä l l (f. 6 p.). V2 kg. fbpjäll, / mk. lt (23 g.), / tk. hvitppp, VA tk. to p, 2 mk. mö (40 4T)> V2 Ht. buljog ll vtt. B d i g : Rfbpjällt, om bö v tut kut, käk, tok md duk, uvid i htt vtt, igid md bldig f lt, hvitppp igfä mt få ligg till följd dg. Smöt by i lågp, fbpjällt A.B. Nodik Kompit, 2 2 Kökfdlig Rgiggt, STOCKHOLM. 453 FCREHM u i uuu. N i MAIZENA k p vid tillddt f Puddig, Bkvk tc. ut tt kvlitt föäm, om Ni väd fä ä g g i tällt DTJRYEA Rät tilg myckt billig, bli dock lik äd md mm utökt välmk. Vå Mizcpt tilläd Ed gti fko om Ni iäd tt bfkot md påtckdt m d till Co Poduct Co., Afd. K, Holm Kl 9, Köphm.

14 PRIMA KVALITÉ! ^ ^ B Ä S T A UTFÖRANDE! HVARJE PAR STÄMPLADT MED OFVANSTÅENDE VARUMÄRKE FINNAS I ALLA VÄLSORTERADE SYBEHÖRS M A N U F A K T U R & KORTVARUAFFÄRER. lägg i md d köttig id upp by vckt, h v ud dt ö flitigt md fttt i p. D kokd buljog ll vttt päd på fbpjällt få tk ud fottt öig, till dt ä möt, ll omk., VA tim. Dt k i vck bit v vmt ll kllt, gdt md ktiplommo pilj. Köttky il, kumm, f mk md köttxtkt kyddo v i åkål. EN GAMMAL, EVIGT NY HISTORIA. CFot,) H bt i läpp åg litt fögd på h, hvilkt kom h tt fö ögoblickt kä okyig glädj. Jut i dtt u föd bvg å b Kti ktd ig hux flux u läd, äu md löjtt päl öfv xl ätt Vikiggl. i i d tämlig bkdlig pkultio. Ho föväfvd ig fömålt fö tt pi om vid udtg ättmo uttt ultimtum åtväd tåld till löjtt, om u fått ftt i kykohd; följd f hädhöf dig dm fögd fömädlig blick, hvilk ylig föjdd h., gick ho md ii följlg i fö tt dick kff. Auktio lkd itt lut Ok bodd tt pä fö. Löjtt följd till vg hjälpt kykohd md fäll filt. Kti lgd ig i tytht upp på i plt dog i filt omkig ig fö tt udgå kpp, om ho ämd ätt på ig i llé.»ä fök d kl! Jg täkt jg kull få hjälp,» väd h ig litt bvik mot h, d h kkt hd md kykohd.»h i it m på hvd ä dt hä,» h kp blick upptäckt»kåp» vid h fött h höll upp d i ll d gl >i d lätt kymigdg..»hvfö t i it på d?»»d ä å ylig,» pottd ho,»jg kll ätt på d i llé.»»hvfö it u?»»fö tt» ho lutd ig d mot hoom md tt kälmktigt ld,»fö tt jg vill t mig b ut fö till dt it!»»fädigt,» d kykohd,»kö, Ok!» H ld kpp i ht öfv h xl, vm hdt y ckig, tt llvligt ld vg ulld åtd. D lätt ikop i hjulpå ktd ud d fmft; dt v fy källt på kväll tjäo böjd glimm kl. Aftoodd tod öd bkom kogbyt ymå bläkt om i ilfvkä. Kti fick plötligt y på hoom. Ho vit it äkt om dt gick tt itt ig, m ho. g i ll fll å ödmjukt ho kud fö hoom i d tällig pottd d md botvädt ikt t o, ökd ågotig ågot om it tog bolut btämd fom i h tk, m hvf hl h hjät håg v fullt. Jut då väd ig ppp om d:»om du ågoi fått bo, Kti, kull jg ökt tt h blifvit ft dt mött!»»löjtt m ppp? J h v å tflig,» d Kti tillmt. Kti guggd i blåfu fig tmpd litt mått fö tt håll väm vid mkt. Dt v tyggt kllt i mglbod. Ok, om dog mgl i kitöj k ft, fö it ll, m tck Kti fig blfvo ömm dvl ä ho ulld kläd f på d tug ull d mll föfi kd ig md k på tällt mch. Utfö v dimmig gåkll ovmbdg, md udtg f fukot hd ho tått däut klock ju på mogo. Hu! Ho dog f tt lk md ft, vk, ulld gf dt kftig dk md ull tog ftt i tt ytt. Hvd dt v ldt lltihop kllt fåigt hl lifvt åg tötlöt ut; d d ljuig v Bt uppbl md kffbick flöig. Och gått»ldt» v dt ut böjd u på köpt tt öy. Ho tid ut gom fött täkt på hu fot omm gått, föfäligt fot ud vät på ågot om ldig itäffd. Vilig kom h tt p gåg. T gåg v dt vit, m d it ökd ho iligt»vit få h utf tg», fö ågotig å milyckdt... I Ho jälf hd d gäligt ufv, hut i totvätt tck, kbljo lätvällig till middg..sd d hd d it tt tt hå f hoom dt v i uguti. Ädå hd ho å äkt tott tt dt»v ågot». Kud ho å mitgit ig! Fåigt tt föälk ig i kl om it bydd ig tt tck om! Uch! Dt föll tå på vtt ho vk till, m d tokd ho olut ögo md d ldig mglduk. Sc/icjg&C Luzm,, WlÖdLwCLW»! Låt j Ed b NY HUSHÅLLSKURS fö ug flicko (fmiljmdlmm) 5 pt. 5 oödigtvi lid v d itiv klåd,' dc. öfvti A. HyltéCvl om mdfölj dt koik liui, f. Eick, Sdvik, Sml. Buyd. b k z m t (butici). Aväd S l i c d i l v, om gom i btåddl S, Zm, Pyol. Oxycdi, Slicylt tc. vit od vid Adlä Tädgådkol ig v dt ff. mdl. dämot. Sälj ud tid 0 5 ug. 7 2 d. å pot. Pop. på bg. Tillv. pt. 94 fö kvilig dltg. v Tk. Fbik Påqutt, Sthlm. Pogm på bgä. Amälig bö iäd t möjligt ll t d lug. Åtvidbg d 20 jui 94. Eik Hjlm, Skol fötåd. Ku i kovig o.li vibdig B ilåiglättutoum oboilbi. Slm too.m hk. lb,m fö o.pou t äig ld k d.ild d o m B pilit. gä Bogt Huhållkol b j ud ug dm 2 måd ku ug. Gud!, udv. i llt, om hö till huhåll: mod uppläggig, kovig, väfig m. m. Häligt läg vid kog jö. Myckt ugdom. Bgä popkt. Fu Id Plmg, Btt. 7 5, Sydvk Kdit I ALLA HEM. ELFKULLENS HUSMODERSSKOLA böj i hötku 20 pt. Udviig i fi kl mtlgig, bkig, yltig, ftig, koditoivo, kovig, uppläggig m. m. Gulig udviig. Modt pi. Popkt mot dubblt poto. Ad. Jmhögby. DIURSHOLMS AKTIEBOLAG, DIURSHOLM. É BARNSKÖTERSKEKURS vid Flbug k Vådtlt fö päd b i M l m ö böj d ptmb 94. Ku ä ttåig. Sökd tod fö d 5 uguti 94 till Atlt öfvläk iläm i ökighdlig. Fö tgig till lv fod md läkbtyg tykt godt hälotilltåd, fylld 8 å lmtkolutbildig (btygfkift). Afgift 50 l. lägg vid tgig. Näm upplyig mddl f Humod. bögt«öfverläkaren. tötigdi ox, oviodoltvål, g ä m m toltttvål tt fmddfit f kvlitt. BREFLÅDA. Sg. D kot dikt komm kk vid tillfäll. G u l l. J, om d tg. A. V. S. Ej å ill. M lltfö tågt i plt. E. F. Dt oymptik hkpt låt vi vid. E j v o G h d t. Hitoi v o å väl bkt tt vi ftd lyft på htt fö d. Dt buk iom pt gdt it tt ök lu på tidig gml publicd hitoi. EXPEDITIONENS BREFLÅDA.»N. D.» Ao kot k. 2:50. Likvid i potviig. Fm Alih. Rytdt Humodokol, Öbo. Böj i 6 : ku d. 25 ug. 94. Udviig i llt om hö till huhållt. Skol h tillkät Guldmdlj Hdpi fö ömd kov. Amäl bö k u. Bgä popkt Aktibolgt t ä l l i g d 3 0 jui 9 4. BREFLÅDA VARMT VATTEM 6 G. jqti. SVENSON, KOCKSGAT. 26, STOCKHOLM, SÖ. Skld: Aktikpitl 5,000,000: 5,300,000: Rvfod 200,000: Dipoitiofod 97,88:36 Piofod Dpoitio & Kpitl. 58,006,435: 25 29,093,263:35 Spkäkig Upp & Afkifig o. Löpd äkig... 9,886,475:43 Potmi växläk.,805,028 : 08 Till ihmk bk...,87,47:04 633,462:53» utlädk bk... 6,907,8:7 Å d äkig Koo 28,847,08:75 f l o c d o l f v å l. REDAKTIONENS Svig äldt bät odd villmhäll. Smkol md dimmiioätt. Kommulktt c: hälft mot I Stockholm. Vi Tillgåg: Kbhållig 2,40,6:78 Obligtio 9,702,897:50 Ftight o, ivti 5,209,926:72 Rv mot äkht... 55,800,07: 56 Växl 34,35,748:32 Kditiv o. Löpd äkig 4,250,09: 97 Ho ihmk bk...,608,850: 0» utlädk bk...,086,454:86 4,732,465:03 Dö öppd ig kd ooh Å d äkig ljuflig muik f. kffvi lmm höd Bt vid ig.»o, ljuflight Ijuflight kokoo 28,847,08:75,» dklmd Kti mot h,»dt ä väl iktigt tkt, fö jg bhöfv timul. Stopp, Ok, u dick vi kff.»»jg kll tl om ågot lifvdt,» d d pydlig Bt hälld upp kfft,»vi ä bjud på kl ho Eiko i Hllbo i mogo llihop dt bd d äkildt.»»jg h hufvudväk i mogo, lldl äkt.»»v it tåkig u, Kti dä buk v ätt oligt. Du ä då fö kotig u fö tid.» (Fot.) Om tt kll du dig fö lockd hldo toll lit og vkt. Vkt dig dlik lltid og fö d oyttig kdlig koputmdl, om dig md fg m billig pi litigt lock tt kodo ofäd big. Nyttj dt llt d lädbvd, vtkpligt mmtt kokäm Vikig. DJURSHOLM fpd, ick fädig, tvättäkt, md äkt SchwizBRODERI, lv tull potofitt till botd fö tt dtt pi f KR; Klädig bt f: 4.30 mt bodi, 48 cm. bdt, p 4.20 mt SchwizBtit, 6 cm, bdt Fäguvl: kvit md bodi i hvit HVIT md bodi i lil.» i yblått»'» i bicot >» i ubi >. I vt Bgä vj y ktlog 0 md bodd pofv. Spcilitt: Rob fö dm, b bbi. Blu i modt tygot. bioditikl ÄRO ENDAST ATPASSADC, MEM lv vi tillkäigmöt I AHA STORLEKAR EFTER btällig.

15 A NNONSBR»kol v ilämd» «Expditio t fd; fö tt k iffi ffilldvck umm. LEDIGA PLATSER O ä d ldig o i g i l b t y g ut dt fklfto ä i v på o om ldig plt. LÄRARINNA ök till pt. fö 2 b i 3:dj föbdd föt, kl flickkol. Sökd bö utom 8kligt läovk hlt hfv gomgått folkkolläimiium. Fu Li Boæu, Lbo. EN BÄTTRE, påklö, fik duglig flick, villig tt dltg i ll ylo iomhu, håll gt plt om btyg foto iäd till»x», Ltfo. FÖRESTÅNDARINNA fö kolhuhåll i Ytd ök. Sökd bö v llvlig mvtg, h godt ätt mot b mt hlt ku hjälp dm md hmläxo. Sv md löp., btyg, foto till»pätfmilj», Idu xp BARNFRÖKEN. VäLkommdd. bätt flick, j fö ug, om gomgått Kidgt, få gt plt tt kot 3 må b i godt hm å ldt. Sv till fu Gd Wicklg, Åhd. UNDERVISNING S VAN muiklik läi, komptt tt udvi 2 flicko i åld 9 å i vlig koläm o. muik, håll plt i god fmilj i Vtdl. Sv md btyg, löpåk o. foto iäd till»spt. 94», DlJä. BÄTTRE FLICKA, lm.k.bild., kuig i ömd, bkä, duglig, om vill v humo till vklig hjälp vid b våd, få god plt l. 5 pt. 94 i hm (Stockholm), dä jugfu fi. Sv md foto, f. löpåk till fu E. Hlot, d. t. o. m..ug. Bogholm. BILDAD, bkä påklö flick håll plt d 5 ug. tt om fmiljmdlm humod hjälpd i hm, dä jugfu fi, dltg i fökommd goomål md äkild uppgift tt md it hfv tilly öfv go 6 å flick 2 U å. Sv md uppgift å löpåk, åld m. m. mt hlt foto, äd ud d.»bkä», Vbg p.. VID UPPFOSTRINGSANSTALTEN fö ilö b å Sttd, blägt vid Kålld ttio i äht f Götbog, äo 2 xt odii läiplt ldig fö ätk. läå. F. O', m. höttm. 95 blifv plt tgl. odii. Lö i tt fö llt fö xt odii läi,00 k. fö kldå ll 9,66 p lämåd. Od ii läi håll 3 åldtillägg, å tt högt lögd ä,500 k., följ hämd dlktight i döftumlä piotlt. Aök md. åld, fjd läkityg jämt öfig hdl., md hvilk ökd vill tyk i kompt, iäd till t. fötåd, d. Kålld, fö d 8 ätk. uguti. STYRELSEN. SKOLHUSHÅLL. E tdgd, bildd påklö flick ök tt köt huhållt fö t kolflicko t t mll tmi bitäd i hmmt (Häggum pätgåd). Bf md k. foto till Fu M. Nil o ^ GUVERNANT ök pt. fö 3 ä 4 omk. 0åig flicko ho fmilj i köpiglik. vätgötmhäll. Sv md ltio lö pttio mt hlt foto till»fmtidplt X. Y. Z.» ud d. S. Gumlii Aobyå, Stockholm, f. v. b. VID BRUK i Småld få, om mdlm f fmilj, duglig huhållfök plt. Tjä fi. Vid. Ny Ick.Byå, Jkobbgg 34, Sthlm I HÖGRE OFFICERS HEM, omdlb äht f Stockholm, få udviigv läi plt tt lä 8 :d kl ku md 7 å flick. Spåk: tyk, glk o. fk. Vid. Ny Ick.Byå, Jkobbgg. 34, Stockholm. I GODT HEM, gdom i äht f Stockholm, få muiklik, udviigv läi plt. Vid. Ny Ick.Byå, Jkobbgg. 34, Sthlm. AF EN HÄNDELSE fi plt i väligt litt hm i vck tkt fö o d t l i g, äll o. i kl mtl. kuig bätt flick ll mjugfu. Sv md btygfk., åld löpåk till»ömidig tfd», Tå. SNÄLL, BILDAD FLICKA få godt hm, md håg fö huhåll våd f b, om vill v ug fu till hjälp ällkp, håll plt u gt ho fövltfmilj å god i mllt Svig. Sv md foto, löpt. mt uppg.' å f. till»godt hmlif». Idu xp., Sthlm, f. v. b. SOM HUSHALLSBITRÄDE håll päktig flick plt u t. Sv md foto o. f. till Fu Lv. Hodl I LANDTBRUKARHEM ök duglig, påklö flick om humod vklig hjälp. Sv md löpåk till»hdkog», d. R å d, Vämld. Bkötk fullt pålitlig, äll odtlig ök t i l l 4 b V 5 V * ov. Sv md foto till «Hgåd> Ekiltu p.. ä 2 ti LÄRARINNA, om gomgått Atum måkolmiium ihft plt i pivtkol, Ök plt. Sv till»l. C», Sköbo. fö våt bukhuhåu i Lågbytt ä till ök ldig. Tilltäd okt. 94. BÄTTRE, bildd, bkä flick ökott lö 600 k. p å. Aökig md btygfkiift, mt uppgift om k plt i bätt fm. i Nold ll mllt Svig, tt gå fu åld kol v ilämd fö d uguti i å. tillhd ll om bfök. Sv Näm upplyig läm vid hävädl till till»fmiljmdlm Juli», TidigKl t * Hfti&olg» J^Agftyttcm* kot., Flkbg. 8 ÅRS MUSIKALISK FLICKA f god B fö k, Muiklik flick, fmilj, om gomgått 8kligt läkomptt tt udvi i 5:t kl kl, bildd, håll plt till vck ovk, ök plt i fmilj tt lä ku i llmät löovk, y tkt i Nold. Sv till»ågm md l. 2 midåig b. Sv ligt tyk mtmtik, ågot ld», Idu xp. f. v. b. till»b. S.», Kttp p. kuig i mtlgig villig tt Skolhuhåtl. PLATS om hufötådi, vädhdld 5åig go 9åig flici ll huhållfök ök f Odtlig, pm bkä mk håll god plt om btyg iä dlåld dm, villig tt på g hd bätt 26 å flick, om ud 2V2 d till Fu Glud tjätbyå, fötå tt kolhuhåll fö fy b å fötått tö ldthuhåll. GFlu. i åld 0 4 å i td i mllt omgått humodku vid FckkoSvig, håll flåig plt. D l i Uppl. Kuig i klädömd Läi om äfv ä villig komptt tt hdbt. Sv till»pktik», md må påk god lg tt öfvvk b läxläig h fö Eg lholm. udvi, äfv i muik, ök till täd. Aök md uppgift om åld, UNG MUSIK., BÄTTRE FLICKA, om höt fö 2 flicko om 9 0 å. föutvd ylättig f. gomg. 8kl. läovk, ök till Aök md btyg löpåk mt md bifogd btygfkift o. täll till Ålhult gdom p Gull foto äd mäkt»j. O. G. B. 5» höt plt i god fmilj tt udmid b i vlig koläm ig. ud d S. Gumlii Aobyå, vi muik. Rf. fi. Sv till Stockholm f. v. b.»h. K.», S. Gumlii Aobyå, GöBkä, bildd flick tbog håll tflig ommvitl i vck tkt ho bildd fmilj, om ho UNG ELEMENTARBILD AD F i l C K A 5 k ö i k vill v bhjälplig md iom tt hm ök plt, om hjälp ällkp, föflld, lätt göomål. Jugfu ll om läi fö mid b. ll bjugfu, hlt äld, fullt fi. Sv md foto till»fitt viv Sv till»apåklö, Lud p.. pålitlig odtlig, få plt 5 BILDAD DAM ök mot fitt viv gt», Fipog p.. juli tt köt 2 b, 4 V2 O'Ch / plt ho h ll dm om ällå gml. Edt fötklig f. kp kt i il o ck tt tg våd om uppfot b, om. håll tällig d it. okto gö ig bvä. Sv iom 8 dg k mo. Sv. t.»x», Möldl. b vid vå juktug. Md v bö till»e. R.», Allmä Tidig UNG FLICKA, om tgit ogitfölj btyg, foto uppgift å lö kotot, Gfl. kykoågxm, Ök till påk. höt plt i fi fmilj tt udgufktibolgt Dl, vi i pioplig, v. ccompgidk bgt., mt v humod till hjälp L ä i, ällkp. Någo lö ökväd. miibildd, udviigv, ö Sv iom 4 dg till»fmiljk till höt f fmilj å bukm mdlm», Skt Ibb p.. llvlig gudfuktig, v vid tt häll i Småld fö udviig f tö hm kötd vid hdld tv pojk 6 i 8 å gml. Sv 2ÆRIG SMÅLÄNDSKA ök komm ig f b, håll på gud f md polig upplyig mt foto i godt hm åom humod hjälphumod jukdom plt i pätgåd o. uppgift om löpttio mot d. Gomgått pktik kol på ldt. Sv md btyg, f. t till»s. A m.» ud.d. huhållku. Någo lö ökväd. uppg. om löpåk t till S. Gumlii Aobyå, Sthlm f. v. b. Sv till»l. L» Fmiljmdlm», Idu xp. f. v. b. Pätg. Bötig. LÄTT PLATS, dä ågo ldight k H u h å l l k påäk, ök kl, gldlyt, 34åig flick. Något ykuig mt få plt i Stockholm 5 ug. tt kifv b. Hlt till vätkuttd. jämt humod köt litt fit hm. Sv till»sigid», Idu xp., Stockplt Sv md f. o. löpåk till»aholm, f. v. b. btm», Skott Aok., Odig. 63. vid L ä l t t t i F l ä 2 ÅRS FLICKA ök komm i ldig tt tilltäd d ätk. okto hm om humo hjälp, hlt i Nob. Lö 500 k. p å. ll Dl. Gomgått huaökig, åtföljd f pätbtyg ld ök till höt fö 2 go i åld hållkol. Sv till»n. G.», Gumlii 8 o. 0 å. Kompt tt udvi kommdtio, tod iäd obyå, Mlmö. i piopl fodlig ågo fä fö d 4 d till udtckd. LÄRARINNA, udviigv i kollälttt i Fl d juli 94. dight i tld f tyk ökväd. äm, påk, muik, ök plt fö Sv iäd till Fihi BCARL HEDSTRÖM, kommd läå. God btyg. Sv kow, Ålöf p Vilöf. Lttylom,.»Abtglädj Av», Sv. Tlgmbyå, Stockholm. UNG FLICKA (9 å) f god fmilj md godt o. väligt ätt utd ök pl. i god fmilj om kmmjugfu v. ällkp. Sv. till»fmilj», Allm. Tid.kot. Upl. UNDERVISNINGSVAN LÄRARINNA UNG bildd dm, påkkuig, ök ök till höt plt i ljut ;Och godt mdfölj om hjälp ällkp hm, hlt i vck tkt. H till &Öd i höt. Rf. ku t ud x å hft tällig håll. Sv till»fitt viv W. K.», ho läkfmilj. Sv till»studiidu xp. it», Vbg p., UNG FLICKA kuig i hdbt PLATS ök i böj f oktob i ök mot fitt viv plt i fmilj utldt f 25 å kl flick i god om humod hjälp hlt omk. 5 o. fi fmilj, dä jugfu fi, fö juli. ök om fmiljmd tt v bhjälplig md iom tt lm. Sv till»nolädk 20 å», hm fökommd göomål. Ä kicklig i ömd. Sv till»utldt», vid Mlttop Hlpio fö flic Idu xpl. f. v. b. udviigv i kol Iduj xp. f. v. b. ko, Säö, äo ldig ätkommd LÄRARINNA, äm, påk, muik, ök plt fö PLATS ök i ämb t mfmilj l. läå. Äm: Kitdom, mod läåt, god btyg. Sv»Av dyl. f folofvd flick tt mot fitt käl Bkä», Sv. Tlgmbyå, viv om humod hjälp lä ll målt, vk litttuhitoi, kykoi tt hm fökommd göomål. hitoi, hitoi, gogfi biologi. Stockholm. UNG, ELEMENTARBILD AD, ågot Sv till»24 å», Tidigkotot, Lö ligt lg. Sökd bö v hm muiklik flick, om gomgått hu Hdtvkgt 4, Sthlm K. mtdd i fk ll glk kov håll hdlkol mt ku UTEXAMINERAD kidgtläitio ut. udviigkyldight i li kotömd, ök plt md bät btyg k. ök i fm., om ällkp hjälp, hlt till höt lämplig plt, hlt åom häi. Aökig täll till åt äld f u. Sv t i»s o v ig 8 läi. Sv mäkt»bkä», Idu xp. f. v. b. Fötådi å», Boå p.. Plt o m fötådi i Exmid jukkötk Hufötådi, Ekl bätt flick Gymtik it PLATSSÖKANDE m t två H Ä N D I G B E K V Ä M o c h ä VINOLIA JvidtäP&cfym. To&llt Atikl. D om md ätt äo tolt öfv i blomtd hy väd Violi, ty d vt. tt Violi ldig k kd dmm, ut dt vk välgöd. j«jt j * Violi Glgt» Sktppigt 6, T.OCRHOLM D. Di. ELEMENTAEBILDAD, 20åig flick ök plt tt lä md b, äfv pl md yböj. Sv till»ug flickt), Ekud p.. GLADLYNT, bätt flick, kuig i llt iom tt hm, äfv ömd bodi, ök plt i fmilj. Sv till»fmiljmdlm E J.», Idu xp. UNG ELCKA, om gomgått 8kl. flickkol md god btyg, ök lämplig plt u gßt. Ek. fi. Sv till»i. M.», Källby p.. 9AEIG SLÖJDLÄEAEINNA ök plt i kol ll fmilj. Sv till»muiklik», Idu xp. f. v. b. 7 å flick, om md god btyg flgt lkolxm, muiklik, ök plt om guvt itudd läå. Ä villig hjälp till md lätt huhållgöomål. H föut ihft åd plt. Ek. fi. Sv till»eivo», Älvbck p.., Vämld. Hufötådi v kuig, ök plt u ll fmdl i bätt hm dä humo k. Bät f. Sv till»juli 77», S..Gumlii Aobyå, Mlmö. A tö gdom l buk i äht f Stockholm ll i Vämld ll Dl ök 8 å flick f god fmilj, om gomgått 8kligt läovk md fifi btyg om tgit bät möjlig piolktio, plt om läi fö mid b. Lö j å og, m ök gt um i godt tfligt hm. Sv till»köpmdott 8 å», Idu xp. f. v. b. Pltökd. Mot fitt viv ök 8åig flick plt i fmilj tt gå fu tillhd bitäd i huhållt; ä villig hjälp midåig på pio. Sv till»a. A.», Smdby p.. Ickodigo å it id.

16 Fckkol fö hulig koomi i Uppl. Øikføf J.Åvdok Sjukgymtik, Mg o. Pdgogik Gymtik, L ä i k u CHE! mdfö l. kogl. mj :t mdgifvd mm komp. o. ättight om ko vid Gym. CtlItitutt. Ku 2åig, böj d 5 pt. Popkt på bgä g. D : J. Avdo, d. Odgt., Stockholm. Gymtikdiktöxm Igit. Vumäk. f lägg ft 2åig ku f kvilig lv vid MIWIU GYMNASTR IN ISTIOTET. I " LUND. 5 lägt o. fulltädigt pcilku i j böj ät läå d 5 pt. Elv bd tillfäll tt dutm fgiftfitt dltg i d xtku i mkill gymtik (Zd Hz), hydo o. lktotpi m. m. mt påk om ud om pågå vid MdlcoMklk GymtikItitutt i Bd Richhll (Byk Höglp) Mlluo p töt modt luftkuot. Bgä utföligt popkt I Götbog Gymtik Ititut, Sjukgymtik o. Mg, t D b ä t v ä, d u å g o i k f å ". Md dtt udb ppt k du lid bot måg kämpo. E lit buk Cbbough Vli kot dt 25 Ö bfi dig få k o flig hud, mä å bäkdo,, om d låt lit mul mält i mu, lid dt hot, hht iflmmtio i hl. Ny ku böj 4 pt. Popkt g. kpt J. Thli, mddl ud omm. Ot Köhlbg o. Di. Sgdhl, Tgégt 23, Stockholm. Bgä popkt. Ettåig ku böj d. 5 okt. P o g m böj d. okt. y (ttåig) ku i mg jukgym t i k. Bgä popkt. Bukbggt 9, Stockholm. Tdtkikku. Cod. Nw åtfi på hvj föpckig. Filil i Lodo, 42 Holbo Yiduct. V g. ^h/älp Yok. föiktig D kd dig. U. md i tällt S. ftpifö tt Götbog My Humodkol, D 7 uguti böj kovigku pågå vck, omf. iläggig f bä, fukt gök. D 2 4 uguti tg öfig ku i böj. Åku omf. mtlgig, bkig, gig uppläggig, ko(giftfi) vig, li klädömd, tädgådkötl, (bvåd, totik Itt fägäm. Föäd dikt, pktik) mt födoäm, hälo jukvådlä m. m. k. 5 f poto. Hlfåku omf. mtlgig, bkig, li klädömd, födoäm hälolä m. m. Hoflvtö Sxvckoku omf. mtlgig bkig. 2 Dottiggt 2, Stockholm. Hlickodig o ll iom kol. Vck tädgåd. Tidlig lokl md vämldig, lktikt lju, bdum. Popkt på bgä. Riktl. 82. N c y E w l l. Royl Wido Fk Pfymmgit, OÅTINE ä hfxtkt. Fö dålig mg odi hfgöt; fö dålig hy Oti hfcm, om po, fiäg fäk fi mt gifv hud tt ugdomligt fikt utd. Åkt OtiCm i hvit buk md göt lock: pi.50; 4dubblt ih.: b.. OtlSow.50. Fi öfvllt mt ho A. W. Nodig, Bibliotkg., Bigj lg. 6 o. Dottigg. 63, Sthlm. S t p g ä g ä l l. H m m l. I d N o b y. H u h å l l k o INACKORDERINGAR l INACKORDERING PÅ LANDET. E fik vältd flick k till höt tillmm md g dott håll udviig i fmt kl ku till lmtkol. Rf. ök gifv. Sv till»gott hm», Edbo p.. GOD INACKORDERING h. i tfligt hm (hgåd) å Smålädk högldt 280 m. ö. h. Skogik ooh vck tkt. Vä k * ttbttio, 5 mi. jvg f. Näjö td. Ad. Fök Wickbom, Solbg. EÖB SÅVÄL UNGDOM om äld, hvilk ök bo i Lodo, kommd tt tfligt bodighou, hållt f doktoäk. Pit fö hlickodig p vck md kildt um få 35 hillig. Ctlt blägt. 5 mi. få Kigto Pk, mi. få omibu, 0 mi. få tub, tflig um, god mt. Rk. på dt vmt' f f. d. ickodig. Ad. M F. B. Cmpbll, 2 Colvill Gd, Bywt, Lodo W. m N o b y ä H u h å l l k o l. Höttmi pt. 5 dc. HUSMODERSSKOLAN I LUND böj i tdj ku d. pt. 94. i, d. Sdgt 8. Päthm\ Nodtykld (Mcklbug) bjud ickodig åt vk flicpopkt få Fötåd ko. Ugdom i fmilj. Bhglig tkt, ä ijö. Tillfäll till påklktio. Fö upply. häväd m ig till Domkykokommiit A. Liljbld, Stägä» HUSMORSKURS I AUGUSTI. Gudlig udviig i tt ldt tdhuhåll kötd. Ef ldig. Näm gom Fu Fid Olo, Nogéd, Klm. SÖDERTELJE PRAKTISKA SKOLA 22 v i t c c \ ) t \ o $ < 7 lhg. Bät jämdl OBS * J ä m t l ö i d l o t t i t OBS Itt jämföligt lotti md ä to vitmöjlight. (/9 Hfv Ed b flldjuk Nät v tdj lott i i vi! U 3 W U mm O N A N AF ALLA HARVATTEN' mm PARIS ÅS ÖFVERALLT ED.PINAUD 456 2, Riktl vl f t., hi, Allm. läk Rf till Ahltöm, Edv. Ali, äd på Tl. Stockholm. 97 följd 56. ckuchök. h läk: Eik Emil Bovi, Hj. Fo. Popkt HILMA bgä. FREDLUND, Riktl Fötådi Allm. Tl TURKISKA BADET, i Mlmtogbdt ä öppt hvj todg fö d m. Yppt mdl fö bibhålld f mät figu ooh fi hy. Bdt ä gämt,' om m ä fl i ällkp. Pi k. :60. Rikhltig vitio. Bgä pik. Tidholm Buk, Tidholm. Kugl. Hoflvtö. Föäljigmgi: Mälmulg. 38 STOCKHOLM. Fo d 2, k o o. Stockholmkoto: Algt. 0., ( Södmlmto 8. Filil: <. _ \ Stugt 32. Dpoitio \ x Q\ Kpitläkig > tl Spkäkig > 0 Fodfdlig. Riktl. 7. Öbo. Riktl mottg d juli tt bgädt tl lv, om ök utbild ig mddl udviig i mtlgig, bkig, kovig m. m., ävom till god ykbkötko ll vävd ömd v ll Billig kfgifc! T måd ku humöd. böj i mitt v pt. Bgä popkt! Popkt äd mot poto. A Bjökm, Ro Muté, Hdbtläi i Södtlj. Skolkökläi vid Nää. Syt El Fä på potk. Föloig Hvilohm bjud välig, omogfull omvådu t m X k t» t y k d o. ^ " ~ ~ Sfö k u l t u l l m å l j d mt töt tygght diktio fö d blifvd möd, om Apotkt Ljot, Mlmö. 5 ig tvigd ök 4 dgoig ålig md 4,000 vädfull vit. 2 dgig 94 o. /i) f. itutio k.»obmäkt» vitl dmd, vit i vj dgig. komt. F ö l o i g utfö f ädl f bmok md kif till Fu Olg Bot, Skågt 72, Högt vit: Kompltt uppättig fö middgbod. Väd 2,200 k. om å fod it f kicklig Stockholm. Fulltädig uppättig v äkt ilv i lgt ki v k, kitllvi, läk (pcilit). kvff, fukt o. kofktkål v kitll, boduppt v gvd mäig, Yttt hum ickodigpi äkt polivi, duktyg v fit li md hålöm. vod tillämp. A l l t b ä k t f ö 2 p o. Bld övig vit: hummöbl i bjö,000 A., mtlmöbl i gmsyt El Hvilohm ml til md tkko v jä k., lgt kåp v k k., ogl hfv ädl vckt ogd k., bjöpälgity k. Dutom vit fö k., 60 k., 4 0 k, läg på ldt i ud kogtkt md 5 k., 00 k. o.. v. Lägt vit 3 k. bkväm kommuiktio. Sto vcvit btå v yttig, gdig, välgjod hmlöjd htvk k tädgåd md pk. lt fämt få Jämtld Häjdl. Syt El Bkubbo f Obv dt käd, om Övllt kommit d Jämtldf mottg päd kl b fö k hmlöjd till dl u t å Bltik uttällig 8.PLACE VENDÖME tioll omvådd ud d päkllott å k få juli 94 ho lottit kollktö. dt ömtåligt lfdkd. Bv o. täk \ F. o. m. 95 ilott (fö 4 dgig) k 8 k. Föfågig mälig bå plt, dä vi j äo ptd, tg kollktö md god hdl håväxt. ud äk kt f. Hög poviio! d till Syt El Hm, Öbo. Tillkiv J ä m t l ö j d l o t t > i t, O t v u d. V Flogt Fitt. Ny humodku böj 8 ug. Gudlig pktik udviig. Ex, HELINACKORDERING fö kolflicko läi. Popkt m f gom Fu M. Bu, Stgt! ä. A. T. 98, håll i godt, bilddt hm, dä modlig omvåd utlofv. Pim k. Emt ll dld um, modt pi. F u F. Clo, Wllig., 3 t. SOMMARINACKORDERING håll. Bildd flicko mottg å Nobyä Hgäd, bl. i vck tkt å må Skog, jö, bd. Vck tkt. Kåmlädk högldt, 7 mi. få Stjäbog hltttio, lij Stockholm d gåd, Mulljö. Mlmö. Gudlig udviig i huhåll löjd mddl f kicklig, xmid läio. Godt hm. Föfågig mälig täll I DALARNA. God billig hlitill fötådi Fu E. vo Koth, Nobyä, Fiyd. Riktlfo 5. ckodig fö ommgät i Lidbg Piot, Lkd. Rikt. 60. Fi bvåd. Själfkok Dlli kok, bk, tk ut tilly. Sädl lämplig fö ommöj. Idlik fö potmä, jäg, gl m. fl. Glgt fö Svig m. fl. läd, B. Wim, Rgigg. 65, 2 t. (Ig, f. Lätmkg.) 2 Humodkol i Kltd. håll d, om väd d. d öfv 30 å öfv hl väld välkäd 2 3 I N G E N SPISELVÄRME. Rum f. 2 k. Fukot o. Supé v. Bigjlg. 8, Stockholm. gö o. gul påvg t vid pot). Rik, i i 0, Allm ,95 9. h å o c h Pofo O. i : Fök J WU JlU ITA Fk Pfymmgit, g å A Nif Väflil * I 3:dj tudt, ihåll tt 60tl fbildig md bkif.u, ig å pofv få Sigid Plmg "Väfkol, Noköpig Eli Joho Väfkol, Liköpig. Kdigd f Gd Bjöck. m tä Nif Uäfhl II ßlß 6 totik vägldig md pktik tillämpig i llj V Q LEU \.U, kolo. plch, utbtd f Öd Bjöck, d. Liköpig. Pit & hvj bok ä 3 k. Föäljig k gom bokhdl, utgifv ll Lithogfik Bolgt, Liköpig. Vid köp f 0 xmpl håll btt. A. Fäkpomd, I g böj pt. h d b t Svk Fttigvådföbudt 7:d utbildigku fö fötådio fö fttigvåd bvåd t lt äg um d 5 jui 5 juli 95. Aök till ku iäd fö d oktob. Fttigvådlv håll fi utbildig å hopitl oktob jui. Aök hätill fö uguti. Kfgift 20 koo. Pogm upplyig mddl gom Svk Fttigvådföbudt, Lätmkgt 6, Stockholm. S. Allégt 2 A. Rikt Humodku på o. 2 tm. md böj i j. o. pt. Gudlig pktik udvi. i kl. o. fi. mtlg., bk., kov., duk., v. m. m.; fullt okdligt; totd ffkt, k. göig (ob.! töt dl v göigbtt övläm ft d föt 4,60 4" poto (dikt föädig:) vcko åt tjäio); liöm ut tåckl. (vj lv dip. ymki); dt i huhållbokf. o. bäk.; hälo o. jukvådlä; bvåd, pkt. o. tot. (vlf.) Kot ku i mtlg. o. liömd f. m. ll. m. Hofl. Popkt o. upplyig på bgä. 2 Dottiggt 2, Stockholm. Elvi Fibg, Hildgd Fibg, f. d. läi vid Fckkol Utxmid läi i hulig fö Hul. Ekoomi, Upl. koomi. Ryk o c h Utbildig i fttigvåd Edl Clo Pivthotll E S É S S f S S k ^ S E um. Aitt W. Joho ku böj (Röd, åt d.pt. Amälig t Mlmkilldgt. 60, Stockholm. 2 2 F ö t å d Hvj potk åväl om tö kmikli pfymffä hfv dt till lu, m og ft, tt fbikt m Cbbough Mfg. m t l g i g L ä i k u i m t l g i g o c h l d t h u h å l l, md 2 tm. i F c k kol o. å å Skol ldtgåd, böj. d. pt. Amäl fö juli. Amäl till d L ä i k u (dt fö kolkök) om böj i j. 95 iäd fö ov. H u m o d k u md udviig i mtlgig, ömd, hälolä bvåd, ämt fdd fö flicko md hög kolbildig. Böj d pt. Elv få plt i Humod Spcilku mt Ykku i d odig d mäl ig. S p c i l k u (hög humodku] i fi mtlgig bvåd böj d 20 ug. Amäl hlt fö ug. P k t i k Y k k u fö utbildig f kokko huhållko böj 20 ug. B i v å d, totikpktik, i Fckkol bhm 3 må. L d t h u h å l l k o l å Kuml böj i höfku ug. (vitku böj 5 ov.) Fiplt ttudtöd fö lv å Kuml. Tyckt pogm på bgä gti fko. I p k t o : I Dt ä fullkoi ligt ut mk. MI i Mg o. Sjukgymtik, i mäl gö fö juli. Kfck JWIIIIIIIIIIIIIIIUI ' ö ]5 E X C E L S I O K d ypppl GUMMIKIACKEN ld utgitv d vck i A B. Wilhlmo Bokt. A.B.; Sthlm; 94.

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva.

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva. Målättig: dll E plig tä tä kvi bö fku på tt lä ut följd: Kvi k it v ädd fö tug vikt, Få kvi tt i tt d k b ut vtt kppvikt å läg d ä fit, D k it bt fölit ig på våg fö tt utväd i ftg, D bö lägg tö fku på

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder

Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder GATU OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 20010122 Hdl: Li Fild Rio Ytttd Mkyå Tl: 508 263 20 lifild@fktockholm D 014111537:1 20011217 Till Gtu och ftihtmd Mkii iom ftiht Ktj 9 i Midommk till AB

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Hässleholm kommuns Sorteringsguide

Hässleholm kommuns Sorteringsguide Häh ku Stggud Hu tt ä dtt vtyck? D 13 ugut 2015 täffd Ovht dy. Då hd v på ått åd föbukt åpdukt v kgk u fö 2015. Rt v åt vd v öv jd tgåg. Svg gg på td pt ä dt gä dt kgk ftvtyckt väd. Sku v v gö Svg hd v

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Prinsessan Helena af Montenegro.

Prinsessan Helena af Montenegro. Stockholm, N: 36 (455) Fg 4 ptmb 1896. Pumtop p å: Iu m _. Iu M o t., fjotoguppl. Iu M o t., måuppl... _. Bgob k. > 5: 5: 3: 3: Byå: Elä ö kykog. 16, 1 t. A l l m. tlf. 6 1 4 7. Pumto k å ll pottlt kt.

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

UNICA Ny skola F-6 Mariestad

UNICA Ny skola F-6 Mariestad T TU Y T TU T TU Ä UT/ÄT TÄÄ V V TT Unikon ä pd i tt vkt pkomåd tånd v - o övtäd, ny o gm. mådt ä n viktigt p fö dn ioogik mångfdn då dt innå mång inkt, fåg o dju. Tmt fö pojktt vit kog o idén vit tt v

Läs mer

Höst- och vinter- STUNDER 2012/2013. Tävla & vinn. Årets julklapp! Snow Electric 31 895:- Se även paket- erbjudandet på sista sidan.

Höst- och vinter- STUNDER 2012/2013. Tävla & vinn. Årets julklapp! Snow Electric 31 895:- Se även paket- erbjudandet på sista sidan. STUNDER 2012/2013 Tävl & vi på www.tibtik. Åt jlklpp! Sow Elti 31 Höt- o vit- 895:- S äv pkt- bjddt på it id. www.tibtik. www.tibtik. MADE IN SWEDEN Åt t md Sti Vill 12 + 85 Svk klik md Bi & Sttto-moto,

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

ALLT OM ALLT!!!!!!!!! VAD KOMMER ATT HÄNDA? KAN DU FÅ HUNDRA KRONOR? VEM VET? ALLT ÄR MÖJLIGT!

ALLT OM ALLT!!!!!!!!! VAD KOMMER ATT HÄNDA? KAN DU FÅ HUNDRA KRONOR? VEM VET? ALLT ÄR MÖJLIGT! ALLT OM ALLT DJUR OCH YRKE N!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! VAD KOMMER ATT HÄNDA KAN DU FÅ HUNDRA KRONOR VEM VET ALLT ÄR MÖJLIGT! Måg svå beslut fö ekto v: Dphe och Vikto 4 Vfö böjde

Läs mer

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar STRUKTURSKISS - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få J 2006 Gdkäd Kuyl 2006-01-25 Hållb häll li 1 ukui - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få Uppd D ld hökl bli i Cpu i Tllhä äll k på låiki,

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS C OCH D

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS C OCH D (7) FORMLER TILL NTIONELLT PROV I MTEMTIK KURS OH D LGER Rgl dgdsktio ( + ) = + + ( ) = + (kdigsgl) ( + )( ) = (kojugtgl) ( + ) = + + + ( ) = + + = ( + )( + = ( )( + + Ektio + p+ q = 0 ) ) ött p p p =

Läs mer

ρ. Farten fås genom integrering av (2):

ρ. Farten fås genom integrering av (2): LEDNINGAR TILL PROBLEM I KAPITEL 6 (4-76) LP 6.45 y t Ifö dt tulig kooditsystmt md koodit s = id tid t = då bil stt, och bskto t och ligt figu. s Bgylsillkot ä O x t = s = s = Accltio gs dt llmä uttyckt

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföbu gy 2011-2012 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb 2- u Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. A göm h mx 50MP 1/7-11 H u ö h m p ö h m H u D M - P H u p ö h m D M - g Pc Nm Kubb At tg Tt pg 24/7

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E (8 FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E ALGERA Rgl Adgdskvtio ( + = + + ( = + (kvdigsgl ( + ( = (kojugtgl ( + = + + + ( = + + = ( + ( + = ( ( + + Ekvtio + p+ q = ött p p p = + q o = dä + = p

Läs mer

JOHAN NORDLING. Wettergren & Kerber. Direktör Dan. Broström 3$: N:R 14 (1265). 24:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 12 ÖRE.

JOHAN NORDLING. Wettergren & Kerber. Direktör Dan. Broström 3$: N:R 14 (1265). 24:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 12 ÖRE. N:R 4 (65). 4:D ÅRG. VNIG UPPGN ÖSNUMMRPRIS: ÖR. SÖNDGN 9 PRI 9. HUFVUDRDKTÖR OCH NSV. UTGFVR: JOHN NORDING. BITR. RDKTÖR: RNST HÖGMN. RD.-SKRTRR: IN WÄGNR. 3$: Wttg & Kb Dktö D. Btöm Pt väldtäd. F R S

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS C, D OCH E

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS C, D OCH E FORMLER TILL NTIONELLT PROV I MTEMTIK KURS D OH E LGER Rgl dgdsktio kdigsgl kojugtgl Ektio p q ött p p p q o dä p o q p q RITMETIK Pi T G M k d m µ p t gig mg kilo kto di ti milli miko o piko 9 6 - - -

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

SNS 22 januari 2014. Catharina Lagerstam S N S. j a n u a r i

SNS 22 januari 2014. Catharina Lagerstam S N S. j a n u a r i K ås: Klväg A, 3 tockholm Mobl: 73-9 9 9 cth.lgstm@gml.com Cth Lgstm Cth Lgstm, vå, All ghts sv 9 s Ekoomsk / st boföstå It: Rovsgstkk Jsk övväg ttpkt Cth Lgstm, vå, All ghts sv ttpkt Rvsos fl? V som skll

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären.

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären. PEAK IT & Offc h d hjälp öv 2 500 po ä g kä. Bmg Rkyg Fömdlg V bjud fög m och kodffkv bmg-, fömdlg- och kyglög om IT, Ekoom och Admo. , mjukv uu vckl g Bmg och pojk Hok Vå äg Vå floof ld g PEA K Föm dl

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

I projektet kombinerades en kartworkshop

I projektet kombinerades en kartworkshop SUBURBS - D Fuu Chll CHALMERS Uvy f Tchly 0 197 Elb Bl, A Pu, Ccl R & S Sv D uv lpl ä k bä D kull v pv fll lpl v uf å pk å k by v p D ö h fö by Hkull, ä by å ll p vå k bl fö D ä ckå vå håll lk l ll wkhp,

Läs mer

Cxpresidenfen ocfj fru Tfjeodore Hooseveff.

Cxpresidenfen ocfj fru Tfjeodore Hooseveff. N: 9 (8) 3:DJE ÖNDGEN DEN 8 J 9. HUFVUDEDKTÖ OCH NV. DTGIFVE: JOHN NODLING. Vå k H gät Cxpd ocj u Tjodo Hoov. G. E ttt d jplcbttk Jp Euop. uttällg Lodo. LL H v vå dg lät ågot o Jp d bolkg. Otlg ä jä öt

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

dalafrisören Dalarna nr 2 2012 Planket Hösten 2012 God Jul & Gott Nytt År!!! Håll dig uppdaterad på Dalafrisörena forumet & gruppen på Facebook!

dalafrisören Dalarna nr 2 2012 Planket Hösten 2012 God Jul & Gott Nytt År!!! Håll dig uppdaterad på Dalafrisörena forumet & gruppen på Facebook! dlfisöe 2 2012 Plket Höste 2012 Håll dig uppdted på lfisöe fouet & guppe på Fcebook! Augusti 23/8 Aftewok Leksd 28/8 Aftewok Boläge 29/8 Aftewok Mo 30/8 Aftewok Ludvik 30/8 Aftewok Ggef Septebe 25/9 Aftewok

Läs mer

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende 0048 Hu ka kvalificead ådgivig tillämpa i tadvåde PhD, leg. tadhygieit, Högkola Dalaa och Folktadvåde Uppala bjo@du.e Någa begepp Patietceteat Beteede Beteedeföädig Mikig av det om ä oökat Tilläga ig ett

Läs mer

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag!

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag! SKOLRESA på Gold! Bok d dg! Skolpk All d gå! I pk gå följd: Bå /, luch/mddg v på övf Ekl pvä Buf Vby Hm-Kppby-Vby Hm Log um/ugo md hlpo F é hl vl ll Kppby Somm- & Vld fö hl kl! Mgolf på Kppby Ävymgolfb

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

gör skolavslutningen till ett kul minne!

gör skolavslutningen till ett kul minne! gö kolavlutningen till ett kul minne! lä om vad om gö och vad om föälde kan göa! Lot of Love ä en fetival av ungdoma fö unga i Kaltad. Fetivalen ä helt gati och bjude på två cene fullpackade med atite

Läs mer

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM MAGASI DIKT FÅ HJÄTAT M MDMÄSKIGHT CH GÄDJ I KYA Btic h vit md i Voi-pojktt i 10 å. u sikt ho på tt bli läk Btic Wlghw v b 7 å ä hs mmm dog. u ä ho 18 å och h vit

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Kasta loss med oss! »I vårt område från Öregrund till Oxelösund finns cirka 2,5 miljoner invånare. Och miljontals turister.«

Kasta loss med oss! »I vårt område från Öregrund till Oxelösund finns cirka 2,5 miljoner invånare. Och miljontals turister.« »I vårt områd frå Örgrud till Oxlöud fi cirka 2,5 miljor ivåar. Och miljotal turitr.«ett omtyckt magai foto: jofi kbrg Kata lo md o! Vill du ockå vara md i»kärgård fiat magai«? I tidkrift om lä frå pärm

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11)

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11) 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 Ekätesultt Ekät: Sttus: Kusutvädeig öppe Dtum: 2012-04-16 21:39:31 Gupp: Besvd v: 16(22) (72%) Aktivede deltge (Pojektledig och mgem et (1FH009) VT11) 1. Hu

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Ämne: Svenska åk 5 Läromedel: ZickZack Skrivrummet åk 5 Beräknad tidsåtgång: 160 minuter per vecka

Ämne: Svenska åk 5 Läromedel: ZickZack Skrivrummet åk 5 Beräknad tidsåtgång: 160 minuter per vecka Pdgogisk plig: Skiv gum, bä, bskiv, fökl, isu och åbä x, åk 5 u v i s Å k l s I k B ä ö F b m gu A äs T E G 1 B Äm: Svsk åk 5 Läoml: ZickZck Skivumm åk 5 Bäkd idsågåg: 160 miu p vck LGR 11, l 1 Skols vägud

Läs mer

X A K V E. Heden. Kv 37 Heliotropen BYGGHANDLING. Levgrensvägen 38:1 18.0 705:8. Skånegatan 18.7 37:6 37:2 22:14 FÖRKLARING X 27960 X 27920 X 27880

X A K V E. Heden. Kv 37 Heliotropen BYGGHANDLING. Levgrensvägen 38:1 18.0 705:8. Skånegatan 18.7 37:6 37:2 22:14 FÖRKLARING X 27960 X 27920 X 27880 HÄLO- OH IDOTTDMIN/107 013 00 LILJWLL arkitekter ab 1 1 2 Y 407 Y 40680 Y 40640 Y 40600 Y 40560 Y 405 Y 40480 Q:\10701300\\HNDLING\ITNING\HID\HI_ituationsplanpln; PINTD: 09-12-01-13:40; LT D Y: sogy 3

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

i-type egen sektion egen tidning

i-type egen sektion egen tidning i-typ idustill koomi lud 1 vå 2003 g sktio g tidig DET HÄNDER I VÅR... csskållsluds ludskjj kjj kjj lougcsskållsludskjj t-b t-bbsilik bsilikvllgtvllgtlougcss csskålls kållsludskjj kålls kjjcsskållsluds

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Miljö Malmö stad, Gatukontot, maj 2003 Tafiksäka skolan ä famtagt av Upab i Malmö på uppdag av och i samabt md Malmö stad, Gatukontot. Txt: Run Andbg Illustation: Las Gylldoff Miljö Sidan Innhåll 4 Miljö

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

17-21 JUNI 2012 Nuntorps Naturbruksgymnasium

17-21 JUNI 2012 Nuntorps Naturbruksgymnasium Ävty Skoj Disco Spx Oitig Såp-k Späig Gädj Utmig Täig Ävty Skoj D ig Gädj Utmig Täig Ävty Skoj Disco Spx Oitig Såp-k Späig Gädj G Skoj Disco Spx Täig Ävty Skoj Disco Utmig Täig Ävty Skoj Disco Spx Oitig

Läs mer

DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 38 Nr 6 2009

DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 38 Nr 6 2009 DHR Nollått äg v DHR Stockholvlig Ågåg 38 N 6 2009 L Nu ä t jul ig! Klit h flyttt! Mi 41: jul ä ig totg och o jg bck ti 30 å å ifö jul hopp jg på yckt ö och tt ö låg hl vitlovt å kio och kälk ko till

Läs mer

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt,

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt, N:R 1 8 (957) TORDAGN HUFVUDRDAKTÖR D N 4 M A J 1905 OCH A N V. U T G I F V A R : FRITHIOF f ö h o h tll f ö m m l, t t k t mö v åot lätt, lftt l y, lk o m f l b p å ö ämk m m bjök omk. H o h j f ö m å

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd?

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd? Min cykl Sidan Innhåll 4 På väg hm Ands och Osca ha båttom hm. Osca måst lämna matvaona han vait och handlat innan han och Ands kan cykla till täningn. 5 Cyklhjälm Dt ä viktigt att använda cyklhjälm nä

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

En krona dagen om dag ona om r e k n n E E n n k e g o r a d m o a n

En krona dagen om dag ona om r e k n n E E n n k e g o r a d m o a n g E o E E o g o Ambssörr/profilr Jököpigs Sör IF Rlf Eström Björ Norqvist Mukl IFK Uvll IK Ovol HK Coutry Flkbrgs FF Örgryt IS Värmo IK Brg Skoftbys IF GK Kroppskultur Dgrfors IF Gfl IF Äglholms FF Ljugskil

Läs mer

Fredagen den 12 februari 1897. N:r 6 (477)

Fredagen den 12 februari 1897. N:r 6 (477) Fdg d 2 fbu 897. N: 6 (477) Pumop p å : Idu m Idu Mo., fjoodguppl. Idu Mo., måduppl. E m j d o b _ Rdkö ugfv: B y å : k»»» Kl öd kykog. 6,. Öppfl. 0 5. Allm. Tf-lcf. 047. F R I T H 0 F PkPclf. 046. R d

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

p Följ Kraft Där, Strå

p Följ Kraft Där, Strå Sånger söndg e domsöndg 0 Söndgsmorgon J.Hydn/J.O.Wlln Söndgsmorgon Musk v J.Hy. Svsk text v J.O.Wlln. Öpp r! Hel An skl bn skl nä kors ms d r m, ljud! bön, ljud? känn m vs, n rym m Se L Hur An m tds t

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

E m m a Gurli Beronius.

E m m a Gurli Beronius. ckhm, G mud Id.-Ahb. N: 34 (140) Ap: 35 ö p p d (10 fv). F ö Pökd c h Ldg p 25 ö. U ä d k 70 ö p p d. Fdg d 22 ugu 1890. Tdg k d 1 k. fö kv, md Idu- Md- ch Mödg 1 k. 65 ö; pvd bäkd. Rdkö FRITHIOF ugfv:

Läs mer

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS C OCH D

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS C OCH D (7) FORMLER TILL NTIONELLT PROV I MTEMTIK KURS OH D LGER Rgl dgdskvtio ( + ) = + + ( ) = + (kvdigsgl) ( + )( ) = (kojugtgl) ( + ) = + + + ( ) = + + = ( + )( + = ( )( + + Ekvtio + p+ q = ött p p p = + q

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer