,''rs. . ej) tgg. Nr 1 leeo. 7 o ! 0)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ",''rs. . ej) tgg. Nr 1 leeo. 7 o ! 0)"

Transkript

1 TW! 0) 7 o t \,''rs tgg. ej) Nr 1 leeo

2 SOUARI SQUARE-INFO nr hnehall sid Ordfiirandenssida.. 3 Ericsson Jamboree I Argang - - -l JUUnNL ll\1. U Organ ltir SAASDC swedish Association or # American Square Dance Clubs ISSN Ansv. utgiv.: Bnrno Nilsson I Redaktdr: Giista Neoviur I Adress: Ilanna Paulis..gata 10 s-r26 55 TTAGERSTEN I Telefon bostad: 08-(6X ANNONSER I MAtt Obsenrera att Square-Info monteras i A4- format och scdan i sarnband med tryckningen reduceras till A5. MAttangivelsema nedan avser A4-annonsoriginalet inklusive eventuell ram. Bredd mm Hiijd mm Helsida 184 2ffi Ilalvsida Kvartssida Priser Helsida enligt dverenskommelse Ilalvsida Kvartssida Reducerade priser fdr SAASDC Halvsida Kvartssida L25.- MANUSKRIPT SENAST Fiir kommande nummer av Square-Info giller: Nummer Manuskript Tlycls veka 2r9n april augusti novenrber U9 l l99l februari 110 I Hur daruar du egentligen 4 Fel igen i danslistan 4 Varfdr blev det fel? 4 Nybtirjare p! Aborcsa 8 Squaredanslimerick 8 NAgotomdanslistan...10 Hej alla squaredansare Vafi tog alla glada slcribenter v6gen? IIar ni f6ratit er pa julmaten och sedan inte ortat fatta pennan? Det er tur att annonsiirema f,r flitiga och bidragen till danslistan Ir manga" 21 sidor blev fyllda utan att jag fick nrm att rapportera frln Callerlab om Quarterlies och annat eller publicera A2-listan, som fatt till;igget Mini-Busy pa slutet. Ni kanske inte riktigt kfinner igen tidningen den hiir glngen. Sen nr och till och med nr har jag anvent den garnla Xerox , som jag kdpte av Ericsson nir jag slutade. Nu har jag ocksa en Victor 286 AT laddad med Word Perfect 5.0 och dessutom har jag tillgang till en HP laserjet med postskriptti[sats, som jag tenker anvenda rills jag far rld att kipa en egen. Det ni nu ser iir Times Roman 13 punkter fdr brddtexten och Times Roman Bold 16 punkter i rubrikema, allt sedan fdrminskat trdl 70 Vo i dverglngen ffin A4 till A5. Hoppas ni skall trivas biittre med den nya stilen, naga Uagade pl att den gamla var f6r liten och svlrliist. Den hiir stilen tar ca 15 Vo mer utdrnme,-men det glr xt packa litet i niidfall.,/; d Gdsta Neovius Inftir SQUARE-INFO nr Fortsiittningsvis giiller aft det enda material fdr Squarc-Info som inte skall studas dir kt till redaktionen iir anmiilan om dansevenemang fbr evenemangstjfust och evenemangstips, som silnds till Marie-Iouise Strtimberg. Hennes adress och telefon stlr pl sidan 5.

3 ORDFORANDENS SIDA MAnga dansare har nog litet dimmiga begrepp om vad SAASDC giir. Fcirbundet - SAASDC - skall skapa intresse fcir och ge kunskap om modem squaredans, stimulera till ett gott kamratskap och ett berikat ncijesliv, samt skapa fcirstielse mellan mdnniskor i olika Aldrar och fran olika nationer. S[ stfu det litet h<igtidligt i vara stadgar. Men hur oms6tter vi i sfyrelsen och hemma i klubbama detta i prahiken? Skapar intresse fcir squaredans gcir vi genom att ge information om dansen till klubbar och medlemmar i denna tidning och utat till massmedia, vi stdder bildandet av nya klubbar, vi underliittar deras start genom s?irskilda staftpaket och understcider utbildning i fcireningsteknik. Vi svarar ocksl frir vissa gemenszunma aktiviteter som Squardansens Dag. Att ge kunskap om modem Squaredans iir komplext. Vi grir det i Square-Info bland annat genom att fdlja upp och redogcira frir squaredansens ufveckling till exempel genom att redovisa nya call pa listoma. SACT (Swedish Association of Callers and Teachers) hjlilper oss med detta. Vi tillhandahaller instruktionsbcicker och vi ger ibland instruktdrskurser. Vi stimulerar klubbama till att producera undervisningsmaterial sasom kassettband. Vi kan ocksl fcirmedla kontakter med utliindska och inhemska caller som leder utvecklingen. Vi stimulerar till ett gott kamratskap och ett berikat nrijesliv genom att i samverkan med utsedd klubb va{e Ar ilrangera Convention, vi ger information om danser i vir tidning och Aven via telefonsvararen. Vi underliittar ockse klubbarnas arbete med distribution av information genom att tillhandahalla en matrikel civer klubbama och deras funktioniirer. "dans undentii'dja enligt By Definition, DBD) och "dans &ir alla kan dansa ffin alla positioner" (All Position Dancing, APD). Vi gdr det ocksl genom att Mlla Convention dppen fijr alla nationer och genom att undentddja dans fiir utliindska dansare vid bescik i Sverige och ocksa vid behov bista vid svenska dansares bescik vid utliindska klubbars danser. Det iir denna iffiktning vi har i styrelsen fdr SAASDC och som finns redovisad i ett tidigare fcireningsbrev. Jag hoppas pa aft alla klubbar och dansare sa langt var och en fdrmar arbetar i samma riktning. Vi har som ni kiinner till haft litet problem med Convention Globenaltemativet blev fiir dyrt. Nu har Hamboringen i Karlskrona viilvilligt stiillt upp och pl styrelsemcite den 17 februari tilldelats detta anangemang. Jag <inskar Hamboringen lycka till och iir civertygad om att det blir en bra Convention. Men det?ir ocksi hdg tid att fe en arrangcir fcir Convention Styrelsen ser gama att ni som glr och funderar pl att fa detta snarast tar kontalt. Ni har siikert observerat aft det iir Dansens fu Avsikten iir friimst att ashdkomma ett uppsving av folkdansen i Sverige, men inget hin&ar att squaredansen, som ju ocksa iir en folkdans, hoppar pa taget och uhyttjar tillfiillet till litet reklam. Det finns en central organisation och det finns distriktsorganisationer fdr genomfdrande av Dansens Ar. Jag har sdnt ut information och adresser till klubbama, som sjiilva far ta kontakt. I nlgra fall vet jag aft organisatdrema har tagit kontakt med vara klubbar. Lycka till med denna verksamhet. Jag hoppas den kan ge nagot. Jag hiilsar den nya klubben Sliinas Square Dancen, Bremsegfuden, KVANUM, vilkornrnen till fdrbundet. Skapar frirstaelse mellan miiruriskor i olika Aldrar och fran olika nationer gcir vi da vi arbetar fcir att intemationella regler f<ir dansen fciljs, sa att miinniskor fran skilda liinder kan dansa tillsammans. Vi gcir det genom att Vi ses pa dansgolvet ( /-/.) lt /: / t/, / \,/ ^ U'4 /tt'uft* / Bruno flilsson I

4 Ericsson Jamboree 1989 Festivalkornmitt6n fcir Ericsson Jamboree 1989 vill tacka alla deltagare i denna festival fcir att ni ville vara med och d2irigenom bidra till att den blev sa lyckad. Vi hiilsar er alla och era klubbkamrater viilkomna till niista Ericsson Jamboree, den nionde i ordningen, under Allhelgonahelgen den 2-4 november Vi har goda ftirhoppningar om att deffia festival skall bli iinnu bettre. Fcirra Arets festival hade 6ver 600 deltagare, dvs ungeflir 100 mer iin Aret innan. FrAn Ericsson Square Dancers deltog 73 personer. De klubbar som dlirefter hade flest dansare var: Sollentuna Square Dancers 48 Square Dance People Bagarmossen 42 Tyresci Square Dancers 32 Gr<idinge Square Dancers 27 Satellite Square Dancers 26 Crazy Town Dancers 22 Totalt var 72 klubbar representerade. NAgra kvargldmda effekter hittades efter festivalens slut. Du som saknar nagot kan ringa l dagtid och tala med Lars-Erik Svensson. Hiilsningar fran festivalkommitt6n Hur dansar du egentligen? Det har skrivits viildigt mycket om styling inom squaredansen. Det jag tiinkte ta upp iir hur vi haller i varandra. HAller vi som det star i regelboken med en liitt touch eller grabbar vi tag i vara meddansare, som om vi aldrig skulle sliippa dem. Jag har problem med viirk i armar, axlar och nacke och twirlar d?irf<ir inte, och m6r ocksa daligt niir folk rycker och sliter i mina armar. Jag har siikert menga medsystrar och medbrcider, men eftersom dampositionen innehaller twirlar mm anser jag den som mer anstr:ingande. Jag ha fatt en del otrevliga f<irslag om att Hgga av med dansen fcir att jag inte twirlar. Det ster iindli i regelboken att damen sjiilv bestlimmer om hon vill twirla eller inte. Jag har dessbiittre i de flesta fall blivit viinligt bemott och tiinker diirfcir fortsatta ett tag till med dansen, som jag har funnit vara en stimulerande hobby pa menga sdtt. Twirlen iir iind6 bara en liten del av det hela. Autse, tiink pa att alla inte tycker om och inte mar bra av ryckiga r<irelser, som iindil i grunden inte hdr till dansen! Please don't twirl me! Birgit Hedlund Square Dance People, Bagarmossen Fel igen i danslistan Blue Blossom Dancers har ingen dans den 3l mars i Mj<ilby. Den dansen flyttades till den 7 april med hiinsyn till SACT:s Convention i Katrineholm. Programmet fdr Oktoberfesten den oktober har iindrats med hiinsyn till Sting Weekend i Malmd samma helg. Tommy k<ir ensam och vi stryker scindagsdansen samt all A2. I stiillet dansar vi pa mangas begiiran iindll mer Plus iin tidigare. Med viinliga hiilsningar Lars-Erik Lindqvist Blue Blossom Dancers Varfiir blev det fel? Tryckeriet skulle inte tycka om att jag sade aft det berodde pa den miinskliga faktom. Det iir som vanligt er viin redaktciren som har dabbat sig. Jag gick tillbaka i hiivdema och tittade vad det kunde bero pa. Jag hittade Blue Blossoms iindring i bunten av ca 70 anmdlningar om danser. Rutan iindring var ikorsad och iindringama var angivna med rcitt, men det var inte gjort pa en kopia av den gamla anmiilan (som det star i instruktionen f<ir iindringar) utan p[ en f?irsk blankett, si det gick inte att se vad det var en iindring av. Sl hiir i efterhand iir det uppenbart att jag skulle ha ringt tan-erik och fragat, men jag var inte tilracktgl observant da, utan skrev in dansen som om den hade varit nyanmlild. Jag skall frirs<ika skiirpa mig ytterligare! Gdsta Neovius

5 SAASDC evenemangstjiinst ger upplysningar om squaredansen i Sverige, mottar uppgifter till Hiir Dansar vi mm och samrlder med berdrda klubbar om upplaggning av stdrre festivaler och danser fdr att i gdrligaste man uppna liimplig spridning <iver Arets minader iiven med hiinsyn tagen till olika geografiska liigen. - Anmiilan skall gciras p[ SAASDC:s blankeft. Adress: Marie-Louise Strdmberg, Jiirdalavlgen 34 B, SBZ 59 LINKOPING Telefon: SAASDC evenemangstips ger besked om danstillfiilllen - DATUM - PI-ATS - TID - KLUBB, men ger ocksa annan information som iir aktuell. Till denna telefonsvarare kan du iiven liimna mlddelanden som du vill ha frarnfdrda till evenemangstips. Telefonsvarare: DEN LEDANDE FACKHANDELN FOR TELEKOMMUNIKATION Dags fi)r [en tredje festiaaten med adr far,,oit frdn Canafa Steae Edfund UMEA 30mnrs-1apnt

6 CONVENTI I 990 KATRI N EHOLM SI,JEDISH ROUNDANCE ASSOCIATION LURDAG 3l l'lars I2.OO-I 4.OO RI KSSTAMMA I4.OO-I4.30 FIKAPAUS 'l DANS I6.30-I7.OO CHANS ATT PRUVA ROUNDANCE I4ATPAUS 'I DANS SPORTHALLEN I NAV ERTORPSS KOLAN SE AVEN S.A.C.T.'S ANNONS I OOOM [4ELLAN ARRANGEMANGENp 0 lm SKI /- -\ o./ \oo I,/-. \ / t " \,-'\ / \/\ \, / ", \, / \ YELLOW BOCK TRRVELLEBS - TAG CHANSEN I VINTERSTMESTRA I4ED DET NYASTE ROUNDANCE CUER: ANTHEA VAN SANTEN OCH SQUARE OANTE TILL BAND LOGI OCH DANSAVGIFT/PIRSON 2- BADDSRUM I 050: - ANMLAN GORS TILL: YELLOl^l ROCK TRAVELLERS C/O RALF BOSTRUI'I ANNE-MARIT TICKNER 'i PARSTUGUGATAN VASTERAS UPPLYSN I NGAR : TEL: l il ll l-l tl ft l - i : l l - l l - ll= t 1 i t a t U' CONVENTION Katrineholm 31 mars - I april 1990 Dans: Ldrdag Siindag Hallar: Basic - Mainstream Plus - Advanced Separat inbjudan finnes hos din klubb Kort bilavstand till ROUND-DANCE CONVENTION, se sep.arnons Ett arrangemang av S.A.C.T. i samarbete med TBV SQUARE - DANCERS

7 pa xotsuaslogeal I SUNTIE * calr,/tr DANcEsMn;rD Hl'/E Fl -,-ra^rc_tlranilave -F-l- Ft SQI.]ARE DAI.ICERS $rden FESTIVAI BM+A1 L2Cl Nu ir det dags igen Fredag 11 Maj L0rdag 12 Maj Bollmorahallen Tyresd Centrum Tom Roper, USA - Bjdrn Jerneborg - Jack Borgstrrim Inbjudan finns hos din klubb eller kontakta Lars och Anita S6derhiill kvlillstid

8 Nybdrjare pi Aboresa Efter att ha vaknat tidigt pa ldrdagsmorgonen och fatt litet frukost till livs bar det i viis till Vlirtan och Silja Line. Jag stiillde mig i biljettkcin och efter att ha fatt biljettema till hytten ki{ade jag leta efter min hyt&ompis, som jag aldrig hade sett. Det skulle vara en stor och kraftig kille. Jag gick baket i k6n och ffigade alla stora och kraftig killar jag sig. Det visade sig vara en trevlig kille fran VlisterAs. Vi samlades sedan i cafeterian pa blten och fick diir var sitt kuvert med program 6ver resans aktiviteter. Diir fanns ocksa en tevtng, som bland annat gick ut pl att bland en massa bokslaver hitta vissa Basic call. Vidare fanns Siljasiilen diir i en riid rosett. Den skulle vi ha pa oss helia kviillen. Siljasiilen iir ett av dessa sml miirken, som hiinger under de gamles och vanes badgar. Jag kallar dem medaljer. Det hdr var min fcirsta. Efter det vanliga smrirgasbordet var det dags fcir dansen. Vi var ca 270 dansare. som samlades i ett stort rum, som skapats av sex konferensrum genom att dra undan mellanvaggama- Golvet var belagr med heltiickningsmatta, se man miste ha liidersulor pl skoma. Callem startade med Basic. Jag var litet nervds, fdr jag dr inte si van iinnu. Jag bjrid upp en garnling. Vi stiillde oss langt bort frln callem sett. Dansen kirjade. Takten var hcig. Det tog inte llng stund fciriin squaren kraschade. Naturligfvis var det jag som var den skyldige. Jag gick fel i ett call, som jag inte visste nagot om. Vi kom emellertid igang igen ratt snart. De andra i squaren var vana dansare och inte blev de sura <iver min klantighet. De stcittade mig resten av dansen. Tack fcjr det! Resten av kviillen gick det battre. Niista dans var Mainstream, sl jag gick lt sidan fcir aft se pl och kanske liira mig nagot. Det var massor av dansare ffin olika klubbar med klader i alla f?irger. Vilket flyt det var i de gamles dans. Efter att ha tittat pl och dansat ett par timmar gjorde jag mitt nesta misstag. Jag hade bjudit upp en dam och stilte plats i en square och rikade da springa igenom en annan squarc. Jag fick plikta med tre vary nrnt squaren, men jag var inte den fiirste som sprang fel. Resan 6ver Aandshav var lugn, men niir baten sviingde sa lutade golvet och alla squarer hamnade antingen pi den ena eller andra sidan, men fiir det mesta gick det bra att dansa iiven fdr mig. Jag fdncikte hela tiden aft dansa med de gamla r6vama Efter dansen var det paus fram till midd2gen. Det blev tid f6r dusch och vila och bye av kliider. Efter middagen var det dans till en orkester, som mest spelade foxtrot och litnande. Det iir iin sl liinge det slags dans som jag behiinkar biist. Dansen varade till klockan tvl pa naften. Nlista morgon frck vi frukost, som ingick i priset. Diir fanns allt man kunde tiinka sig. Sedan var det d"gs att sega "hej dl" till alla nya viinner, eftersom vi strax var hemma i Stockholrn igen. Tack alla ni gamlingar, som stdttade oss nykirjare! Niish ar kommer kanske vi nykirjare igen som ganrlingar. Tack till Sollentuna Square Dancers, som ordnade denna trevliga resa! Tack till Sollentunas mamma Ulla Sidholrn, som har jobbat och sett till an allt har blivit angeniknnt fiir alla oss dansare! Sjiilv kunde jag inte kliva av blten utan att ha kramat om Ulla och tackat fdr en trevlig och hiirlig upplevelse. Jag hoppas vi alla kan ses niista Ar igen! Freddy Andersson Sollentuna Square Dancen Squaredanslimerick 8 En squaredansgnrpp sti'der om Siider med manga fler systrar dn brerder gar framat iinda mot allt hdgre niva ty iinglarna hjiilper och sttider! Lillemor Berggren Miilarhcijdens Squarcdancen

9 Kurs Ct,C2 Round Hdr du till de spralliga individer som rycker om att prdva pd nya saker, och att spana runt hdrnet fdr att se vad som det kan finnas fdr ndgot spdnndnde inont niista nivd av iinmet SQUARE DANCE I sd fall vill vi puffa for Cl- och C2-kurserna vecka 27 ot'h28, nted stdrt sondagen resp (overlappande) fredagen , kl Om du funderar over bostad: Frdga forst om det finns plats i ett par relativ't rymliga hus somvi jufaktiskt har: Tfn , ( AIf Berg ) Fdr dvriga ftnstilta detaljer ben'dffande Square: Se foregdende nummer av Square-lnfo, och betrdffande Round Dance se separat ruta htirintill! EngladSommar Du cir mycket Vrilkommett!! i Viisterds SO!1I'IARKURS PA LUVUDDEN, VASTERAS 90-0/-01 T, o, r\4, : NyBoRJARE /08: instruktorskurs 90-0/-09 T,o,M, : Fonrs- Kuns-r I o: 13,00 - KURS li,00 Gemerusnm FEsT FtiR DELTAGARNA I ALLA LtiRDAGEN 90-0i -0i GRUPPER: (lrltsamnrns NenDELTAGARNA FRAN SoUARE DnucE xunser sofi PAGAR UNDER SAMMA PERIOD) Irusrnurrtin/Cuen: ArrsrA v, SANTEN "% KuRs-Rverrr: 200:- r6n vuxna, i00:- rdn ungdomar T,o,M, 18 An, insrnurronskursavgift: 100:- rdn vuxna, /5:- rcin UNGDoMAR, Borrutrue: INBETALA KURs-AVGIFTEN TILL: Swrruerne SD's posrerno Llq7l2-0, sa snart som MijJLTGT, YrrenlrGARE UPPLYsNINGAR : ArurnER v, SANTEN, TFNi 02I %

10 Dags.hL" planera Larrg Ward aug Dalens trdffcenter Mike Sikorskg 3laug -?sept 5L matsal, BlAsut och de populdra Dalendanserna under juni, juli och augusti Mer info kommer Square Dance People, Bagarmossen BLUE BLossoM Sta KLUABEN MED DE GIfrA tfl1 u.rdrsv 1ft DMSMNA I 990 Ans DANSER DANcERS 7,'4 2 a MJoLNARE DANSEII B, M. P STEI.I OCH FREDRIK AXTELIUS 2)/E CHALLEI'IGERI Cl BJORN JERNEBORG I3/10 JeOKTOBERFESTEN P,AI ToMMY JOHAI.{SSoN 10,/ll JeKVARNDANSEII B,M,p STEIAN SIDHOLM For vrdare lnformatlon se HAR DAIISAR VI FUR FORSTA GAN6EN I SYDSVERIGE I'IIKE SIKORSKY RESERVERA HELGEN 7-9 SEPTETIBER 1990 FUR DEN 7:E ROSENB0 l'ifestivalen I KARLSKRONA INUJDAfl si:vws rtl- KLIJBBAR!{A uffi viren Umys'oGrR Are Gc*rr.r, TE-mr fi5y{8716 OBS! ATUnNM NIVAR Nigot om danslistan Danslistan pa sid ll-14 stracker sig fran man till och med IKEA-dansen den augusti. Den omfattar 66 evenemang av varierande omfattning. Ytterligare 22 evenemang (vararv tre 1991) finns anmiilda och kommer att tas med i danslistan i senare numtner av Square- Info. Mike Sikonky g?istar Square Dance People i Bagarmossen den 3l aug - 2 sep och }Iamboringen den 7-9 sep som framglr av annonser p[ denna sida Dave Clay callar hos Con Amore Dancers i Eskilstuna den sep och Ire Kopman hos Motiv8's den 5-7 olt. Al Stevens besdker Blue Blossoms i Mjiilby den 13 olt. km Gravell kommer att tillsarnrnans med Bjcim Jemeborg calla pi Ericsson Jamboree under allhelgonahelgen. Saundra Bryant callar hos Motiv8's den 8-10 feb Giista Neovius

11 HAR DANSAR VI 1990 Dag kl-kt Plats Lokal Zmat STOCKHOLM Bllsut 2 mar MALMO N Kockum Fritid 2 mar Arvsro rogt 24 mar CoresoRc Burglrdens gymnasium l mar KARISKRONA l0 mar STOCKHOLM Homsberg l0 mar AMAL l6.n Karlbergskolan l0-ll mar SKELLEFTEA Medlefors Folkhdgskola 13 mar MALMO Mdllevlngsgtuden 17 mat TROLLHATTAN Folkets Park l7 mar TRELLEBORG Folkets Park 18 mar SODERTIiUE N Oxbacksskolan 24 mar C,OTEBORG mar AtruS Ahusparken Arrangiir Kontakperson Stockholms-Alliansen Ulla Sidholm U. 44 Anden Blom BMBP Energy Squares Rolf Carlsson B M p Peter Johnsson Peter Johnsson Motiv8's Fredrik Axtelius ln Cl Cl Bruno Nilsson Motiv8's West Bjdm Jemeborg P Al A2 Bengt Geleff Anden Kaneld Jonny Nordstrdm Hamboringen Square Dancers Christer Bem Petticoat-Dance Christine Persson M BMP Motiv8's Bjdm Jemeborg Al A2 Bruno Ntuson Ahmula Squaredansare Jobn Lindh 840 M 840 p Yvonne Ar6n SkellefteA Squaredancers Stefan Sidhohn B M p Jan Lundman 0910-L24 87 Tomas Kristensson Southem Square Dancers Bertil Carlsson B M p Ulla Lundberg Troll-8an Squaredancers kn-g_dran B<irgel Bo Andersson lO 74 Axel Osterman Al BMP South Coast Squaredancers Tommy Johansson 839 M Tredje Sydkusttrdffen Bertil Carlsson B39 p Kjell Ahlander ll Crazy Town Dancers Christer Bem B M B p Britt-Marie Lindell Westem Airport Square Dancen Jan Lagergren O3l l Christianstads Squarc Dancen Christer Bem Ase Hjiirtstrom U Ulf Andersson 30 mar ROTEBRO Sollentuna Square Dancers l9.w Folkets Hus Ulla Sidholrn mar MALMO Energy Squares Kockum Fritid Peter Johnsson lapr UITCA Umel Square Dancers Ostra Gymnasiet t ffi SQUARE-rNFO NR I 1990 Caller Program Stefan Sidholrn Anders Blom Christer Bem BMBP Ar (A2) BMP PAI BMP Steve Edlund CAN Anne Elrnan krs-erik Svensson B M M i hdl 2 l.eif Eriksson P Al Al M PAIA2 ll

12 HAR DANSAR Vr 1990 SQUARE-rNFO NR I 1990 Dag Plats Arrangdr Caller Program kl-kl l-okal Kontaktpenon 3l mar - KATRINEHOLM SACT SACT-medlemmar B M P Al I apr Nyhemshallen SACT Convention I apr SODERTIiUE Crazy Town Dancers Jack Borgstrtim P Al Oxbacksskolan Britt-Marie Lindell apr STOCKHOLM Motiv8's Bjcim Jemeborg ln Cl Cl Homsberg Bruno Nilsson apr STOCKHOLM Stockholms-Alliansen Anders Blom B M B P BlAsut Ulla Sidholm M Stefan Sidholrn 7 apr AMAL Ahmula Squaredansare Marine Ramsby B M B P Karlbergskolan Yvonne Ar6n apr VADERSTAD Blue Blossom Dancers Sten Axtelius B M B P Folkungasalen Andra Mjdlnaredansen Fredrik Axtelius Lars-Erik Lindqvist l 7 apr HEBY Heby Square Dancers Stefan Sidholrn B M Folkets hus Mats Rimskog l-ars HAkansson l0 apr MALMO Southem Square Dancers Klubbcaller B M P MdllevAngsgArden Ulla Lundberg apr STOCKHOLM Satellite Square Dancen Bjrim Jemeborg B M B P Homsberg Bjcim Jemeborg apr SODERTAUE Figure of 8 Dancers Stefan Sidholrn B M B P Astras matsal g1s4 Fkkif l apr STOCKHOLM Motiv8's Roland Danielsson Al A Homsberg Bruno Nilsson l apr FORLOSA Itulmar Squaredansare Sten Axtelius B M P Folkets Hus Villy Mikaelsson Tomas Kristensson apr BODEN Boden Square Dance Team Ingvar Pettersson B M B P Bj<irkniisskolan Siv Lindberg Stefan Sidholrn l l-22 apr MOLNLYCKE The SAS Club Sweden Malcolm Davis GB Wendelsbergs Sture Bemdtsson Thomas Bemhed B M Folkhdgskola Sture Bemdtsson P Al 22 apr AHUS Christianstads Square Dancers Ulf Andersson Ahusparken Ase Hjiirrstr<im U+-1oo AZ Berril Andersson B M P 22 apr SODERTI UE Crazy Town Dancers Jack Borgstr<im B M B P Oxbacksskolan Brin-Marie Lindell apr MALMO Energy Squares Ulf Andersson B M P Kockum Fritid Peter Johnsson apr VARA Sliittas Squaredancers Tommy Quarfordt B M P All6skolan Jan Karlsson M t2

13 HAR DANSAR vr 1990 seuare-rnfo NR I 1990 Tid Plats Arrangiir Caller Program kl-kl Irkd Kontaktperson apr MALMO Southem Square Dancers Kenny Reese B M p Al Aurahallen Southern Jamboree Thorsten Geppert Eva Svensson M Ingvar Pettersson 30 apr - KUNGALV Motiv8's West Kenny Reese p Al A2 I maj Kvamkullen Bengt Geleff maj SALA Sala Square Dance Club Thorsten Geppert, Kenny Reese Folkets Park Karin Hagberg lngvar Peftersson P Al l3.w Lan-GciranBcirgel BMBP 5 maj KARI-SKRONA Hamboringen Square Dancers Roberr Bjit* p Al l6.n-22.ffi Rddeby Petticoat-Dance Folkets Hus Christine Persson M maj SUNNE Wood Star Squaredancers Barry Wonson AUS B M B p l7.w-22.ffi Logen Kolsniis Michael Lindberg maj MALMO Southem Square Dancers Tomas Kristensson B M p l9.n MdllevAngsglrden Ulla Lundberg maj STOCKHOLM Satellite Square Dancers Tom Roper Homsberg Bjcim Jemeborg Al A2 ll-12 maj TYRESO Tyresci Square Dancers Tom Roper B M p Al A2 Cl Bollmorahallen Tyresiifestivalen Jack Borgstr<im Lars S<iderhiill Bjcim Jemeborg 12 maj AMAL Ahmula Squaredansare Tommy Quarfordt B M B p Karlbergskolan Yvorure Ar6n maj TIALMSTAD Salmon Town Dancers fuckard Bjiirk B M p Getinge Sportlrall Erik Jeppesen 035-ll maj fufus Friendshipdance W Ahusparken.Ase Hjiirtsnrim M4-7N 62 Ulf Andenson B M p Ulf Andersson ffi l8 maj ROTEBRO Sollentuna Square Dancers Barry Wonson AUS B M B p l9.w Folkets Hus Ulla Sidholm maj STOCKHOLM Satellite Square Dancers Fredrik Axtelius Homsberg National Advanced and Roland Danielsson Al Challenge Festival Bjtim Jemeborg Az Bjdm Jemeborg Cl 19 maj LERUM Lerum Square Dancen Rickard Bjtirk B M p Al l7.w-22.m DergArdsgymnasietc0teborgsalliansen Tommy Quarfordt Lars Bemhed Thomas Bemhed 19 maj GAMLEBY Unicom Squaredancers Ingvar Pettersson B M B p Abyskolan Brin Reidefors Stefan Sidholrn

14 HAR DANSAR VI 1990 Dag kl-kl Plats lrkal 24 maj STOCKHOLM Hdgerstens Medborgarhus 24 maj HEDEMORA Folkets park Arrangtir Kontaktperson CoordinS's Flygardansen Sinikka Tiving Old Town Squaredancers Ingrid Danielsson maj MALMO Kockum Fritid Energy Squares 2nd Fellowship Dance Peter Johnsson maj LULEA Bothnia Squaredancen Gammelstad Rune Isaksson I Stadsdskolans aula **********:**********:i,i*****************:**************************,****:t********** 8-10 jun VASTERAS SAASDC CONVENTION Wade Driver USA N Bellevuehallen ViisterAs Grand Square Paul Bristow GB Bngitta Avander Jack Borgstr<im L^ars Hlkansson l lngvar Pettersson Inger Ohlsson Stefan Sidholm Kalmar Squaredansare Jan Metsjd Kalmar Squaredansare Jan Metsjci Kalmar Squaredansare Jan Metsjd Kalmar Squaredansare Jan Metsjd M Kalmar Squaredansare Jan Metsj<i SQUARE-rNFO NR I 1990 Caller Program Guy Adams P A I P A 2 MichaelLindberg Roger Jansson BMP GuyAdamsUSA BMP(Al) Stefan Sidholrn Robert Bjtirk Christer Bem Rune Isaksson Tomas Hedberg * *:i****** * * * * ******* * ** ******:t;t't**** * ***:i******** * ** * * * * ***** ** ***************:t:* 20 iun Auus Ahusparken 28 jun KALMAR Giisthamnen 4 iul Anus f.in-22.w Ahusparken 5 jul KALMAR Gdsthamnen l2 jul KALMAR Giisthamnen 18 iul Asus l9.w-22.n Ahusparken 19 jul KALMAR Giisthamnen 26 jul KALMAR Giisthamnen I aue Agus 9.00:22.w Ahusparken 2 aug KALMAR Giisthamnen Kalmar Squaredansare Jan Metsjci Friendshipdance Ulf Andenson Ase Hjiirtstnim U4-7N N Guestcallers viilkomna Guestcallen vilkornna Guestcallers vilkornna Guestcallers viilkomna Guestcallers v$lkomna BMP Friendshipdance Bertil Andersson B M p Ase Hjiirtstrcim M , Ulf Andersson N Guestcallers v5lkomna B MP Friendshipdance Ulf Andersson Ase Hjiirtstrdm u4-7n 62 U4-24 g2 W Friendshipdance Ase Hjiirtstrdm M4-7W 62 Ulf Andersson M4-24 g2 ffi 5-9 aug STOCKHOLM S D People Bagarmossen l-arry Ward Dalens triiffcenter lngemar Carlsson aug liurtnr Elme Square Dancers Tony Oxendine IKEAViirdshus lkea-festivalen Jerry Story t4 BMP B M P B MP BMP B MP B MP BMP B MP MPAIA2 P

15 ALLIANSERNA Syftet med Alliansema iir att ordna trevliga danstillfiillen pa ett praldskt och samordnat satt. Av utrymmesskiil presenteras endasl huwdmiinnen fcir Alliansema De danser Alliansema ordnar framglr av danslistan. Allians Kontaktman Klubb Telefon Dala-Alliansen Gunnar Samuelsson Refivik square Dancers 024g Gciteborgs-Alliansen ulla Karlsson Dansfcireningen H<imet M krs Bemhed I_erum Square Dancen 0302_3lZ gg Stockholms-Alliansen Ake Riinndahl Rrring Dancen Og-774 3l g6 U[a-Britt Sidholrn Sollentuna Square Dancers Og_ Syd-Alliansen carl-erik Bergsten Hamboringen Square Dancers 0455-l0z 39 S<irmlands-Alliansen Tommy Datrl TBV Square Dancers Katrineholm olso-177 4l v?i-n-alliansen Mats sandqvist orebro squaredancers 0lg-lg viirmlandsailiansen Inga Andenson Arvika Squaredancen 0570_1,14 05 Lan Andersson Clear River Dancers 054_9365 g3 Stockholms-Alliansen har telefonsvarare: O8-7S4 g6 4g FRAMTIDENS TEKNIK FOR VANLIGA MANNISKOR KRISTIANSTADS DANSSHOP Vi har allt du behover for... DANS GYMNASTIK.FRITID.BAD o drrikter e trikaer. skor o steppjarn m.m Specialit6: GREK.SANDAL I SKINN SVART, VIT, ROSA MOCCASULA 25 mm ktack Stod Specialitd: JAZZCYKELSKO I SKINN. SVART, VIT GUMN'IISULA 10 mm klack Slorl Oppet: Mflndag - Fredag NY ADRESS: Ostra Vallgatan kl zgr3l Kristianstad

16 " ffiffiuffiffim'u *ffiffimffiffitffiffi ffi$tilqfqffi 'il ffiffir-t J.,f.!r t-r r VAI komnna tr I I anrrur en SqLrredans:rommitr p,t NardshLtset Elodallad n, ol and trllsammans mecl tll,hda och poertlva mannrsf,:or:5om delar var hobbyl Det ar :5pecrellt qlad.-iarrde Att Ea matnqa nya bacje r.tnqa c)ch e{ldre har f Att npp bqonen f br delrtt;r satt att rjansa och t-lrnqa5. Vi har dar{ or sateat VaIborct.ima6$ohelQerl {:cir- lttrqlclomar scrnlt vecf,lorrla ::ll. tj och iicr f bretr,iciesvr s f or sr:5n 1 clrer. I VECI':.A CAI-LEFI$ / LED/THE t- i)rl':unsil':atrrij'tl.ahn I NIL; v18 J ac l.:. Eit ef an?a/ 4-t /5 Rrcfrard m f I v?l - I u7. Il-s--IGlTEet-qJ 6osta l-ore.l d rm!-=t5z- TTE--IGTIT:?iq [:osta ['ore] d InQVilr Fe!.ter5. 'l'ofirflry UL(ar + qr!!l vi f,:.ennv 1",(eeBe Incvar F'ett v16 Fi,enny F(eL.r;e Gir:r{rn Fii.lhol v?7 Eite+.ln 9ii dhol nt iqs! qs{sr,t-f o. m vt8 $te{ arr Si dhol m Fli cflarrd B-i ori: V:9 Er"r h:ia Johan!:$0n lnov,ar F'ett-ers. V.j(l Jacl,: Eiorq$trcim Ftlct,:ard llibrl': vlr Robert t1.t brt,l 'I:rr L, Qnrael r VIiT Fiobert tt": orf,: il ac f,:.h(:)_rg $! r.!!l. -[ony V.J;\ {t-r]it Ox Endvne J erry Stclry l-lel n Ba:ir c bammal dan.5.[nnern $0 [{;}s r c l(") el a l'l$ vao $onl Irr+1st C;-I()'cansei Barirc 1-?(-) Ca l(.) danser B*rt. t1-,.ir+ t"[i-u tju DAN$-IYI-.,.PAN6 I IIY66ET " i:i unqdomsdagar ttra 1 internat, oans. nyoor-: Squr;rre Dar\ce. 11ybdr..i ' Int. dans. fortsattn $itil-darrce, f orteettn l"1r+.l' a F'I urs Frl r".rs-dill) $O*dansvecl,:a F.l urs 1/r rnt l-{eia tr}l $0-i rltenslvvecl.:a A1 1/2 At fiei a At 5U-r ntensr vvecka AI l-lf}l a1 tlaiil c B*D[iI) $0-danEVecka Basl c f1{:.l, a liie{s'r c t:r-0tjl) Ei0-danBvecka Elast c IJ- D IJI) Hei a l'lti S0-i nterrgr vvecl:a l"ls hel st merr ) I"IS-DBI) l-1( 1 a F'.1 Ll$ $U-r ntensi vv. F l Ltg l-lel a Fr'I r-rs A 1-DBI) hei st m{!r') Fr'I r-re*dui) Dx v rrie A:/C/US $U-d en svec l,( a P I Lrg SiU-dansutmanrnq for "dr gam1e" V.J4 Jacf,: llc)rc:l.itrom l-le,l a i"lli i"rti*dll) SriO-dansvecka f'1s Robert Li i orf': v.55 Jacl,: ElorqEtr-om F'.1 urs-0!d l-:'i r-rs"dtil) SiO-dansvecka FLUSi o flob6r"t B tr dr l: o 1/j Al i ntensl vt oa 1 /: A1-1 ster 'f orel d J4 f-lei a [(asi c EiU-intenEivv. Elasrc LihOSCFIYh flrecl "lt-]flralntrlqrilllar)!:ett- sf::rc'::irr vl hem trll D1q om DLI rrnqer oss, l'ro rnte pa rvf,rtsil att allt Ar'+LrlIt urtan rtnq oss cl,n Du vrll ha mer r.n+ormatron en vle.3 vt;:cfia. f':.1i1ar'- clht- +rnns manga "ensamm*t" {llciror r:a fltodarb;rd*n r ar I Vr ses l Irrcter o 6cj:it.e [c]re]d War-dshL(get Llodabaden. tliida F$. V1 1 1 Dlr hyra lrt Di rr hlt:5vaqn :i{3(l 74 Liil'"f 0ltfr qenclm oef' sa frcjr av Drc:l Ie.ll (,)485-t?(:) 12 l6

17 'lll\t, t /l ^t vrl 9r^, dn/, bry.r- a./r1,,r7-a-/ru,va/-, U 9 a/- n t l \tn ^ [l,qllrqt XVJIL /l drt, Yfu J.^t "" Arrfr- W A/w J*rv &h kul, -j/' u-a-^a/ orr1,6.a,.4.ru o4tu ^Aft Ta vdgen Oven Mj6lbyl Kom och se vad jag han. Jeanette Lindqvist Fylklnggatan le (nlna 0K) t{i0iby Tfn: , fm PS JAG KOM i{er trvth NTT FINNAS PI VISSA DANSEH U5

18 a I(/) o SAASDC OCr{ VASIEnAS CnnnD ctrcumberi o slungrng SQIJARE DAI{CERi vasreras DAr{crNG IEAM o vasrera seljare DAt{cERs SQUAREDANGE nu An rgeo I vlislenns Callers: Dan absolnt yppersta dbn ftan tlia Wade Drlver qgand FaulBrlstow srcdge Jack BorgSfrtrn o Ingivar Fefrersson o Stefan gdholm * Viikommq dfl det stittsta dant*vryt I Vtisturds F TAOO il! 18

19 Squaredansweekend pfr HUMPEN vid Hogstad utanfiir Mjtilby i Ostergtitland Dansprogram juni juru 3Ojuni- ljuli 7-8juli 2r - 22 juli (ej 14-15) juri 4-5 augusti ll - 12 augusti Hur hittar man? Basic Mainstream Plus AI A2 Cl tom 15 tull cl Basic N'led bil: NorrifrAn pa M, avfart Mj<ilby C, sedan skyltat. SciderifrAn pi F.4, sviing viinster vid Shell Checkers i Viiderstad. sedan skyltat. Utan bil: TAg eller buss till Mjcilby C, sedan buss med avgangstid 11.00, avstigning vid Kiillerydsviigen. Hur bor man? fyrmannatiilt masslogi egen husvagn eget tiilt Hos vdnner i ndrheten Vad har man med sig? Sovsdck eller tiicke och lakan Kudde Glatt humcir Grundkunskaper pa g?illande niva Hur ser dagsprogrammet ut? L<irdag Workshop, dans Vila, umgiinge Middag Kviillsdans Scindag Frukost Avskedsdans Hemf?ird Caller Roland "Rat" Danielsson ev m fl. Vad kostar det? Dansavgift Vuxen 90.- <19 er 45.- Fyrmannatiilt Masslogi Vuxen 30.- <19 er 15.- Egen husvagn 60.- Med el 80.- Eget tiilt 40.- Middag+frukost Vuxen 80.- <19 er 50.- Mat till grillen, kaffe, dricka finns att kripa. och brdd Betalning Anmdlningsavgiften = dansavgiften inbetalas till postgiro nummer frfin och med Ange iiven pa inbetalningskortet: Namn, antal vuxna respektive under 19 Ar, <ivernattrringssiitt, om mat <inskas, dansdatum och telefonnummer. Resterande avgift inbetalas senast fyra veckor fcire ankomsten. Den som har frigor kan skriva till Roland Danielsson Fynpannsgatan VN-LINGBY eller ringa , som ailtid iir kopplat till telefonsvarare, eller personscikare och efter ny ton sla eget telefonnuruner utan riktnummer. Det finns pool och TV-rum pa Humpen. Deltagarantalet iir begriinsat. Var ute i god tid, men inte frire "Fdrst till kvam..." Viil mcitt och hj:irtligt viilkomna. Roland

20 VI IN0JUDER TILL DAf{S I 'ALA FOLKETS PANK Ft,EDA 6 + naj le oo - 22 oo +, Al. f-onda 6 5 llaj 15oo -21, oo B, H, o, r. qa Le o f C, g C ALLER 5, TH OR,STE N GEPPERT KE NfI Y 3EE3E IN6YAR PETT E RS'OII tar s- 66nnn gdr6el ffi a E3o (-:u-,-=3 /-2--\..1- =/J -

21 b A\O SOM i Blflsut Tisdagar kl F" ^.q^s- :*tii: $*S* $sb" Stefan anl.i'il#' Borjar tisdagen den 5 juni b **U* {Pu(,/E b Hjertligt Vllkomna! ll ls, l \ I Lordagen den 16ae -24w v5lkomnatirr B M en helkvdll i RdttviksParken P A A\ (ITledborgankolan

22 wort^d SQUARE DAhCE CO}TENTION ffimeld, osterrke zenw. tw En bussr sa planens med avrest den26 Sept. och hemkomst den2okt. Restiden at lre c)agar, vtlket ger fyn dagar nere i Seeteld Pirs inklusive btnskostnad, farlor, uagavgsttnr, fyra r:n;tter pk f ynti arni gt hote ll me d halvpension inom ghngavsfiul.d t fin Conventi onhallen samt darnavgif.t*n.tvhovefi:r;ttnrngax sker i buss. Anmtlansenast 1. iuli L990 till: Patrik Sobl PL 13W 6t5 m TOR SBY Tel.M6O ,56nd t6 J{issa inle 7,e Dave W^l*IivaLett gskf rstuna l??o SPORTHALIENS.B-se[ u*t tsir [id 6tg (A.ce-2t.m)z (w=) l.fiddag, Sprlhallens Serve"i^t. (t-o.oo- t6.oo) t AL, AL (so.-1 60* tll:- 6ot- {f,- IOO:- lo,-) ExT? XVAJ.[: F,"c4 tt/g (tg-o:\t.a) {O,- (O'-, - -t.}{t Vd s&ac*.r ul inbjudnr'asss{cncilcr till atla klubber an&r rnej rnlrrrd,. (arjr-utr/cr augutli /scpt. rnl".d) E' tl -O 'Con Amore Dtnccr8. otc/tt t Ot O, 12itA rc 22

23 Vill ni ha egna Squaredanceskivof Ga med i vir prenumerationsservice for mer information ring STING-WEEKEND 12.13/1 O.1990 I MALMO SAMARBETE MED ENERGY SQUARES Biljetter finns nu till salu pi nigot av dessa telefonnummer ii Peter Karin srl NG PRoDUcIoNS rrilflj:h:ra? 2, 1 sl 71 sollenru NA

24 fr6s Eqru Whe 8qu&Be nuroq.syaeen6, rykeso 'Te[efonordtr ,{ititk inhokad"e FF-Sff'lALEK[iir oi fonnmer att frafdrsiiljning 17/3 IKELLERO&9 30/3-1/4 UMEA 7/4 'lildek;.rad 4.5/5 SALA 11-12/5 Al\U6 SIae Bqscse Ms thop Wffi[bsmm&

Squaredansminnen. Av Lilly Karlholm

Squaredansminnen. Av Lilly Karlholm Squaredansminnen Av Lilly Karlholm Ekerö Squaredans-klubb började egentligen med att en vävkurs på Ekerö i Medborgarskolans regi startade. Jag gick där och lärde mig väva under flera år. Den kvinnliga

Läs mer

Årgång 25 nummer 2 September 2011

Årgång 25 nummer 2 September 2011 Årgång 25 nummer 2 September 2011 Efterlysningar! Är det någon som vet vart sommaren tog vägen? Jag tycker att det känns som det bara är några veckor sedan det var vår. Men när man tänker efter har det

Läs mer

o- () e) c o rg$ r \( ! q) 7 o Nr 4 teel

o- () e) c o rg$ r \( ! q) 7 o Nr 4 teel ffi :'-r o A) o- () e) c o i ( : ) g E I t i / : /, \ i\ fs ri r \( i g J! q) 7 o rg$,4 Nr 4 teel SOURRI-I lnl-n Redakt

Läs mer

ffi fs u $,CA Nr 2 rcsz

ffi fs u $,CA Nr 2 rcsz ffi t \ fs u $,CA Nr 2 rcsz SOUfiRI-I tnl-n F! Hej Argtng 9 Organ for SAASDC Swedish Association of American Square Dance Clubs Postgiro 82 54 68-2 rssn 0283-6572 Ansvarig utgivare: Hans-Ove Karlsson Redaktdr:

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Årgång 25 nummer 1 Maj 2011

Årgång 25 nummer 1 Maj 2011 Årgång 25 nummer 1 Maj 2011 Hej! Jag bläddrade lite i senaste Square Info och konstaterade att danslistan för sommaren är fylld av en massa spännande danser med både svenska och utländska callers. Jag

Läs mer

Svenska Squaredansförbundet

Svenska Squaredansförbundet Protokoll 2014:1 fört vid styrelsemöte 20140126 (webbmöte) Närvarande: Tommy Hansson, ordförande Gunnar Bodmar Henrik Kjellgren, vice ordförande Maria Keinänen Iris Åkerberg, sekreterare Göran Wetterqvist

Läs mer

\ar S\AO, %'ajlx? rf\xl. 'Z tffil. 4t\l.f, a c a ' ; / rrs. o oo. rg$.ca. o (, rur 4 tgg+

\ar S\AO, %'ajlx? rf\xl. 'Z tffil. 4t\l.f, a c a ' ; / rrs. o oo. rg$.ca. o (, rur 4 tgg+ \ar S\AO, %'ajlx? rf\xl I 'Z tffil YI 4t\l.f, o q) a c a, o / g * / ; \ q. ' " 1 r g \ g l i E 1, \ ' ; / o o oo o (, 7o rrs rg$.ca rur 4 tgg+ SOUNNFI tnrn ArgAng 11 Organ ft;r SAASDC Swedish Association

Läs mer

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31 =f# = ',,.**9.31...i : :. '. -- E\, -5c@J1A-ete:r= Kroatien fortsitter att fasci nera P5 Scandjet dr vi stolta over att presentera detta 5rs version av Kroatienguiden. Vi har gjort v6rt basta for att ge

Läs mer

Detta är en kort sammanfattning om vad som diskuterades och kom fram som ideer, förslag mm på Seminariet i Norrköping september 2003

Detta är en kort sammanfattning om vad som diskuterades och kom fram som ideer, förslag mm på Seminariet i Norrköping september 2003 Detta är en kort sammanfattning om vad som diskuterades och kom fram som ideer, förslag mm på Seminariet i Norrköping september 2003 Förbundsrummet Riktig badge för nybörjare, gärna med klubbemblem som

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling.

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. På uppdrag av Postens Idrottsförbund har vi fått nöjet att arrangera 2011 års Postmästerskap i Bowling. Tävlingen äger rum den 4-6 mars och spelplatsen

Läs mer

Nr 2 2008. sommar.. Vi ses väl på någon dans i sommar?! (se danslistan för mer info) Ur innehållet: Ordförandens horisont & Förbundsnytt

Nr 2 2008. sommar.. Vi ses väl på någon dans i sommar?! (se danslistan för mer info) Ur innehållet: Ordförandens horisont & Förbundsnytt Nr 2 2008 Sommar sommar.. sommar.. Swedish Association of American Square Dance Clubs Ur innehållet: Ordförandens horisont & Förbundsnytt Sidorna 3 och 4 Europa Conv. 2010 Vi ses väl på någon dans i sommar?!

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma i Karlstad den 30 maj 2004.

Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma i Karlstad den 30 maj 2004. Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma i Karlstad den 30 maj 2004. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande 3

Läs mer

Nr 2 2011. Välkommen till Göteborg och Square Dance Convention 2011! - Informationsblad för Squaredansare

Nr 2 2011. Välkommen till Göteborg och Square Dance Convention 2011! - Informationsblad för Squaredansare - Informationsblad för Squaredansare Nr 2 2011 Swedish Association of American Square Dance Clubs Välkommen till Göteborg och Square Dance Convention 2011! Här kan du annonsera. Deadline för material till

Läs mer

D-A Transport racet 2014-04-18

D-A Transport racet 2014-04-18 GrE ABC Förare Efter 3 rundor Plats Nr Förare Klubb Kartläsare Bil Anmälare Runda 1 Runda 2 Runda 3 Total Bästa Näst bästa Total 1 8 Johan Gustavson Ludvika MS Sabina Wallberg VW GOLF 2 Anmälare: www.rallyimport.se

Läs mer

Hannover Svenska Brevduve Förbundet

Hannover Svenska Brevduve Förbundet 1 av 10 2011-07-26 20:38 Hannover Svenska Brevduve Förbundet Date Info 2011-07-16 07:00 National Pigeons About 614 Söder mästerskapet Plc Id Loft/Name Pigeon Distance (m) Speed (m/min) Clocked Points 1

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons)

OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons) OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons) Hej Här är arbetsfördelningen/beskrivningen för 3-dagars. Meningen är att de flesta ska kunna både springa och jobba. Därför finns oftast minst två personer

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

_anv ,:C, lj /--*7. cnrne ) J NORHA -f t BILSPORTFORBUNDET -- /'-""'--"7 E OVNE NORRA BILSPORTFORBUNDET DI STRIKTSARSMOTESPROTOKOLL

_anv ,:C, lj /--*7. cnrne ) J NORHA -f t BILSPORTFORBUNDET -- /'-'--7 E OVNE NORRA BILSPORTFORBUNDET DI STRIKTSARSMOTESPROTOKOLL t \ t-q,,\!. l /--*7 _anv F j cnrne ) NORHA -f t BLSPORTFORBUNDET -- /'-""'--"7 E OVNE NORRA BLSPORTFORBUNDET D STRKTSARSMOTESPROTOKOLL 009-0-4 Kl f3.00. 9 Exhuset, Boden $ Arsmdtets dppnande Ovre Norras

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare SACT och SAASDC arrangerade 2013-03-02-03 Squaredans-seminariet 2013. Detta är seminariegruppens rapport om planering, genomförande, innehåll, feedback och kommentarer för vårt arbete. Bakgrund Squaredansseminariet

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005

POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005 POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005 Postens IF Ludvika och Postens Idrottsförbund inbjuder till POSTTRAMPET. Motionsklassen kommer att cykla på natursköna cykelbanor anlagda på gamla järnvägsbankar på

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2011

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2011 RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Hösten 2011 I detta nummer: ett flertal tillfällen till härliga samkväm t.ex. Höstgille, Tygresa, Fotboll och diverse hantverkskvällar, bara att ta för sig!

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 1/2015

Fritidsnytt. Nr 1/2015 Fritidsnytt Nr 1/2015 Här kommer vårens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi hoppas

Läs mer

Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling

Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling Vi hälsar Er hjärtligt Välkomna till Göteborg den 14-15 mars för att delta i Postmästerskap i Bowling. Vi kommer att spela på Strike & Co i Gamlestan.

Läs mer

Då är det ENKELT! Då behöver du inte göra någonting alls!

Då är det ENKELT! Då behöver du inte göra någonting alls! Vill du att vi ska få färre nybörjare? Vill du att de som ändå börjar ska känna sig ovälkomna? Vill du att våra danser ska bli färre och mindre? Vill du att squaredansen ska dö ut? Då är det ENKELT! Då

Läs mer

grader och regn. Är det höst redan?

grader och regn. Är det höst redan? Årgång 29 Nummer 2 2015 Sommar! Under april kom sommaren rekordtidigt till Örebro! Nu sitter jag här och huttrar bara 9 grader och regn. Är det höst redan? Så illa kan det ju inte vara. Naturen laddar

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Välkommen till solens och vindarnas ö

Välkommen till solens och vindarnas ö Välkommen till solens och vindarnas ö Missa inte tillfället att delta i årets unika posttramp, det är första gången vi cyklar från kust till kust. Under loppet kommer vi att få se såväl väderkvarnar som

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

a) r", l rt at I'yl,tt,, ol d"4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN

a) r, l rt at I'yl,tt,, ol d4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN TJANSTEUTLATANDE 2013-tt-12 it Socialniimnden Oversyn av socialtjiinstens hantering av bostadsfrfrgor samt ftirslag till ftiriindring Socialniimnden ltireslis besluta: 3j! f'dresli Kommunstyrelsen att

Läs mer

Back To Basic - föredrag om rekrytering

Back To Basic - föredrag om rekrytering Back To Basic - föredrag om rekrytering Vi kan alla önska, vi kan alla ha en vilja. Sitter man ner och inte gör annat än att önska och hoppas på att ens vilja ska uppfyllas så kan man vara säker på att

Läs mer

Crazy Flutters SDC. Jarlabanke Squaredancers

Crazy Flutters SDC. Jarlabanke Squaredancers Deltagande klubbar Alandia SD Blue Blossom SD Bålsta SD Crazy Flutters SDC Ekerö SD Ericsson SD Finnveden SD Huddinge Jarlabanke Squaredancers Larsmo SD Match Town Dancers Nyköping Näsbypark SDC Ocean

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider R T P - Malmö Verksamheten fjärde kvartalet 2003 Datum på nyhetsbrevet 21 september GOD JUL & GOTT NYTT ÅR I det här numret: God Jul & Gott Nytt År 1 1 Aktiviteter 2 Kalender 3 Telefonlista 4 Det känns

Läs mer

ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET. Thomas Thomell & Gunnar Olofsson. En grekisk invandrares livshistoria (2003)

ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET. Thomas Thomell & Gunnar Olofsson. En grekisk invandrares livshistoria (2003) ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET Thomas Thomell & Gunnar Olofsson En grekisk invandrares livshistoria (2003) En grekisk invandrares livshistoria av Thomas Thomell & Gunnar Olofsson, forskningsassistent

Läs mer

Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer

Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer 1. ordfiirande I(im Eriksson, dppnade arsmdtet, och hiilsade alla v2ilkomna. Han fdriittade

Läs mer

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum SPF Seniorerna Rosenkälla - Endagsresa Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum Tisdag den 31 mars 2015 En endagsresa till - Artipelag - den nya privata konsthallen vid Baggensfjärden, på Värmdö, som invigdes

Läs mer

UTI. BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND

UTI. BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND REVISIONSBERATTELSE UTI BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND Vi har granskat Arsredovisningen och ett urval av underlagen fiir elopp och annan information i riikenskapshandlingama.

Läs mer

Foto: Clifford Shirley Västerås & Co. Bowling Västerås

Foto: Clifford Shirley Västerås & Co. Bowling Västerås Foto: Clifford Shirley Västerås & Co Bowling Västerås Än en gång ställer vi kosan mot Västerås, en stad som haft många PIF-arrangemang, bl.a. Postmilen, Posttrampet, Postsimmet. Bowling har också varit

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

Klappjakten. Officiell Resultatlista. Ydre MK

Klappjakten. Officiell Resultatlista. Ydre MK Officiell Resultatlista Klappjakten Ydre MK 00-0- Kl. Tot Snr Förare / Kartläsare SS/SP SS/SP SS/SP 9 Klass: Debut Antal Startande: 0 Joakim Friberg/Per Friberg Fullf. V:a Östergötlands Mk/Msk Kvarnvingarna

Läs mer

SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET AV D. 4 - G ö T E B 0 R G

SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET AV D. 4 - G ö T E B 0 R G SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET AV D. 4 - G ö T E B 0 R G GÖTEBORG den HEJ! Vi tar en tur med hamnens båt och äter och dricker ombord. Vi träffas fredagen den 10 december vid fackföreningsexpeditionen i sannegården

Läs mer

Foto: Lars Svensson Helsingborg

Foto: Lars Svensson Helsingborg Foto: Lars Svensson Helsingborg POSTMÄSTERSKAP I BANGOLF 2008 Postens IF Helsingborg, BGK Kärnan och Postens Idrottsförbund inbjuder till postmästerskap i Bangolf i Helsingborg 14-15 juni 2008. Plats:

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

Löv nummer 3, juli 2010 *************************************************************

Löv nummer 3, juli 2010 ************************************************************* The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 3, juli 2010 ************************************************************* Ordförarens spalt Så kom då sommaren till slut och eftersom det bär emot att gå in har

Läs mer

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 4, oktober 2009 ************************************************************* Ordförarens spalt

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 4, oktober 2009 ************************************************************* Ordförarens spalt The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 4, oktober 2009 ************************************************************* Ordförarens spalt Då nästan halva höstterminen redan är bakom oss tycker jag det är

Läs mer

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 2, maj 2011

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 2, maj 2011 The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 2, maj 2011 1 Ordförarens spalt Först vill jag utbringa ett stort GRATTIS till våra nykläckta squaredansare. Lördagen den 16 april var det den stora dagen för dem

Läs mer

Program. Hemresa: Söndag kl 16:00.

Program. Hemresa: Söndag kl 16:00. KM-helg på Gotland 10-12 juni Helgen 10-12 juni tar vi båten över till Gotland för att beta av sprint-, natt-, medel- och dag-km samt en del andra trevligheter. Resa Utresa: från Nynäshamn fre 10/6 kl.

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

LEADER DALSLAND OCH ARJANG

LEADER DALSLAND OCH ARJANG PROTOKOLL Datum Plats Tid Niiraarandel ande Kansli AnmAlt ft;rhinder 080918 Stadshuset, AmAl 18:00 2l:00 Per Jonsson, Gaby Hain, Torgny Arvidsson, Mats Bergling. Anne Sdrqvist, Kjell-Ame Ottosson, Cbristina

Läs mer

Nr 2 2014. - Informationsblad för Squaredansare. Vi ses väl på någon dans i sommar?! (se danslistan för mer info)

Nr 2 2014. - Informationsblad för Squaredansare. Vi ses väl på någon dans i sommar?! (se danslistan för mer info) - Informationsblad för Squaredansare Nr 2 2014 Swedish Association of American Square Dance Clubs Och nu så vill jag sjunga att sommaren är skön, och träden är så fina och marken är så grön, och blommorna

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

STYRELSEN Organisationsnr 769600-{352

STYRELSEN Organisationsnr 769600-{352 3 CSTADS RAT'TS FÖ REI\IIi! GEi'I I/AJROPARKEN 1 IA{FORMATION TTft / 2OOO FRÅIV STYKELSEI{ I BRF MAJROPARKEN 1. 2OOO-03-08 ÅnssrÄmmeu Ån zooo Årsstämman äger i år som vanligt rum i Hökarängsalen i Söderledskyrkan

Läs mer

Inbjudan Postmästerskap Boule 2008. Mora 13-14 september

Inbjudan Postmästerskap Boule 2008. Mora 13-14 september Inbjudan Postmästerskap Boule 2008 Mora 13-14 september Mora Parken med tävlingsarenan på idrottsplatsen. Logi i hotellet och campingstugorna. Kamratfesten i restaurangen. Best Western Mora Hotell i centrum

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Välkommen till Willy o Ingers gästbok. Kina hösten 2005. [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis]

Välkommen till Willy o Ingers gästbok. Kina hösten 2005. [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis] Sida 1 av 7 Välkommen till Willy o Ingers gästbok Kina hösten 2005 [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis] 169 personer har besökt gästboken som innehåller 31 meddelanden.

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Bildanalyskurs 17-18 september. med Britt-Marie Kühlhorn. Juni 3/2011. Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17

Bildanalyskurs 17-18 september. med Britt-Marie Kühlhorn. Juni 3/2011. Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17 SVEFOs hemsida www.svefo.eu Juni 3/2011 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17 Välkomna att bese resultatet av vårt samarbete

Läs mer

lreffi* å! utfärdad av ackrediterat laboratorium ,.., Bedömning AtcontrotLaboratories Rapport Nr 13O31932 10'c KV Plats Plats Platspaket

lreffi* å! utfärdad av ackrediterat laboratorium ,.., Bedömning AtcontrotLaboratories Rapport Nr 13O31932 10'c KV Plats Plats Platspaket A Alcntrl AB AtcntrtLabratries Bx 307, 65 07 Karlstad Tetr 054-2 3O 77 Fax: 054-9 05 70 ORG.NR 55652-O96 STYRELSENS SÄTE: LINKöPtNG NN "4C RAPPORT Sida () å! utfärdad av ackrediterat labratrium Xt, rg*'

Läs mer

Kalender Skåne. 12/8 Danskväll på Haciendan i Fleninge. Kl.19-23. Dryck och fika finns att köpa på plats Mer info www.hacienda.din.studio.

Kalender Skåne. 12/8 Danskväll på Haciendan i Fleninge. Kl.19-23. Dryck och fika finns att köpa på plats Mer info www.hacienda.din.studio. Kalender Skåne 11/8 Linedance på Ärtholmen i Malmö. Arr: Countrobic Club. (Vid regn flyttas dansen till Countrobics lokal i Malmö) Kl.18-21.30 Entré: 30:- medlemmar. 50:- icke medlemmar. Tag med Fika korg.

Läs mer

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 Datum 2012-09-16 Till Kommunstyrelsen ivara Kommun Larv Ldngjum Fibervillmed detta brev informera Erom pi hurforeningen ser pa kontakterna med Era tjdnstemin

Läs mer

Nr 1 2006. Convention i Ronneby 3-5 juni 2006. Conventiongruppen sliter hårt... Vi ses väl i vackra Ronneby

Nr 1 2006. Convention i Ronneby 3-5 juni 2006. Conventiongruppen sliter hårt... Vi ses väl i vackra Ronneby Swedish Nr 1 2006 Convention i Ronneby 3-5 juni 2006 Association of American Square Dance Clubs Från ordförandens horisont och Förbundsnytt Sidorna 3 och 4 Lös en Squarenöt Sidan 4 En squaredansresa till

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet, 2015

Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet, 2015 MISSry 20t4-tl-28 I GYF 2014/0507-03.02 Handläggare Roger Tordhall, controller Canna Cerafi ani, ekonomi chef Styrelsen ffir Kalmarsunds gymnasieftirbund Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet,

Läs mer

Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015.

Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015. I (s) 2015-09-25 $$41-s6 Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015. Tid: fredagen den 25 september 2015 kl. 10.30-12.30 Plats : Ostgdtateaterns kanslilokaler,

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

28 FEB 2015. EASTFIELD S LINEDANCERS Ljusterö Bygdegård

28 FEB 2015. EASTFIELD S LINEDANCERS Ljusterö Bygdegård 28 FEB 2015 EASTFIELD S LINEDANCERS Ljusterö Bygdegård Verksamhetsberättelse 2014 Eastfield s Linedancers Club Styrelsen för Eastfield s Linedancers Club får härmed lämna följande berättelse för verksamhetsåret

Läs mer

BAsta wtebletntnarl. " Kent Andraasson - odt, Medlemsavgiften Ar endast 100:

BAsta wtebletntnarl.  Kent Andraasson - odt, Medlemsavgiften Ar endast 100: Medlemsavgiften Ar endast 100: BAsta wtebletntnarl Sa har vi nu entligen kommit pe plats med var expedition pe Sl Pauligatan i stadsdelen Lunden. Nira lill buss nr 60 i liusa och trevliga rum. Men visst

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Vår nya styrelse 2014

Vår nya styrelse 2014 2/14 Mars Informationsblad för Huddinge Square Swingers Vår nya styrelse 2014 Från vänster: Gunnar Westerlund, Anita Rubin-Sundberg, Kersti Möller, Lennart Mårtensson, Rigmor Westerdahl, Nic Ljungqvist,

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

New Yorks bästa. New Yorks bästa. Resan i korthet. USA, Gruppresor med reseledare

New Yorks bästa. New Yorks bästa. Resan i korthet. USA, Gruppresor med reseledare New Yorks bästa Upplev det bästa av New York tillsammans med en grupp och skandinavisk reseledare. Promenader bland skyhöga skyskapor, sightseeing i Brooklyn och Gospelgudstjänst i Harlem är bara några

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer