,''rs. . ej) tgg. Nr 1 leeo. 7 o ! 0)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ",''rs. . ej) tgg. Nr 1 leeo. 7 o ! 0)"

Transkript

1 TW! 0) 7 o t \,''rs tgg. ej) Nr 1 leeo

2 SOUARI SQUARE-INFO nr hnehall sid Ordfiirandenssida.. 3 Ericsson Jamboree I Argang - - -l JUUnNL ll\1. U Organ ltir SAASDC swedish Association or # American Square Dance Clubs ISSN Ansv. utgiv.: Bnrno Nilsson I Redaktdr: Giista Neoviur I Adress: Ilanna Paulis..gata 10 s-r26 55 TTAGERSTEN I Telefon bostad: 08-(6X ANNONSER I MAtt Obsenrera att Square-Info monteras i A4- format och scdan i sarnband med tryckningen reduceras till A5. MAttangivelsema nedan avser A4-annonsoriginalet inklusive eventuell ram. Bredd mm Hiijd mm Helsida 184 2ffi Ilalvsida Kvartssida Priser Helsida enligt dverenskommelse Ilalvsida Kvartssida Reducerade priser fdr SAASDC Halvsida Kvartssida L25.- MANUSKRIPT SENAST Fiir kommande nummer av Square-Info giller: Nummer Manuskript Tlycls veka 2r9n april augusti novenrber U9 l l99l februari 110 I Hur daruar du egentligen 4 Fel igen i danslistan 4 Varfdr blev det fel? 4 Nybtirjare p! Aborcsa 8 Squaredanslimerick 8 NAgotomdanslistan...10 Hej alla squaredansare Vafi tog alla glada slcribenter v6gen? IIar ni f6ratit er pa julmaten och sedan inte ortat fatta pennan? Det er tur att annonsiirema f,r flitiga och bidragen till danslistan Ir manga" 21 sidor blev fyllda utan att jag fick nrm att rapportera frln Callerlab om Quarterlies och annat eller publicera A2-listan, som fatt till;igget Mini-Busy pa slutet. Ni kanske inte riktigt kfinner igen tidningen den hiir glngen. Sen nr och till och med nr har jag anvent den garnla Xerox , som jag kdpte av Ericsson nir jag slutade. Nu har jag ocksa en Victor 286 AT laddad med Word Perfect 5.0 och dessutom har jag tillgang till en HP laserjet med postskriptti[sats, som jag tenker anvenda rills jag far rld att kipa en egen. Det ni nu ser iir Times Roman 13 punkter fdr brddtexten och Times Roman Bold 16 punkter i rubrikema, allt sedan fdrminskat trdl 70 Vo i dverglngen ffin A4 till A5. Hoppas ni skall trivas biittre med den nya stilen, naga Uagade pl att den gamla var f6r liten och svlrliist. Den hiir stilen tar ca 15 Vo mer utdrnme,-men det glr xt packa litet i niidfall.,/; d Gdsta Neovius Inftir SQUARE-INFO nr Fortsiittningsvis giiller aft det enda material fdr Squarc-Info som inte skall studas dir kt till redaktionen iir anmiilan om dansevenemang fbr evenemangstjfust och evenemangstips, som silnds till Marie-Iouise Strtimberg. Hennes adress och telefon stlr pl sidan 5.

3 ORDFORANDENS SIDA MAnga dansare har nog litet dimmiga begrepp om vad SAASDC giir. Fcirbundet - SAASDC - skall skapa intresse fcir och ge kunskap om modem squaredans, stimulera till ett gott kamratskap och ett berikat ncijesliv, samt skapa fcirstielse mellan mdnniskor i olika Aldrar och fran olika nationer. S[ stfu det litet h<igtidligt i vara stadgar. Men hur oms6tter vi i sfyrelsen och hemma i klubbama detta i prahiken? Skapar intresse fcir squaredans gcir vi genom att ge information om dansen till klubbar och medlemmar i denna tidning och utat till massmedia, vi stdder bildandet av nya klubbar, vi underliittar deras start genom s?irskilda staftpaket och understcider utbildning i fcireningsteknik. Vi svarar ocksl frir vissa gemenszunma aktiviteter som Squardansens Dag. Att ge kunskap om modem Squaredans iir komplext. Vi grir det i Square-Info bland annat genom att fdlja upp och redogcira frir squaredansens ufveckling till exempel genom att redovisa nya call pa listoma. SACT (Swedish Association of Callers and Teachers) hjlilper oss med detta. Vi tillhandahaller instruktionsbcicker och vi ger ibland instruktdrskurser. Vi stimulerar klubbama till att producera undervisningsmaterial sasom kassettband. Vi kan ocksl fcirmedla kontakter med utliindska och inhemska caller som leder utvecklingen. Vi stimulerar till ett gott kamratskap och ett berikat nrijesliv genom att i samverkan med utsedd klubb va{e Ar ilrangera Convention, vi ger information om danser i vir tidning och Aven via telefonsvararen. Vi underliittar ockse klubbarnas arbete med distribution av information genom att tillhandahalla en matrikel civer klubbama och deras funktioniirer. "dans undentii'dja enligt By Definition, DBD) och "dans &ir alla kan dansa ffin alla positioner" (All Position Dancing, APD). Vi gdr det ocksl genom att Mlla Convention dppen fijr alla nationer och genom att undentddja dans fiir utliindska dansare vid bescik i Sverige och ocksa vid behov bista vid svenska dansares bescik vid utliindska klubbars danser. Det iir denna iffiktning vi har i styrelsen fdr SAASDC och som finns redovisad i ett tidigare fcireningsbrev. Jag hoppas pa aft alla klubbar och dansare sa langt var och en fdrmar arbetar i samma riktning. Vi har som ni kiinner till haft litet problem med Convention Globenaltemativet blev fiir dyrt. Nu har Hamboringen i Karlskrona viilvilligt stiillt upp och pl styrelsemcite den 17 februari tilldelats detta anangemang. Jag <inskar Hamboringen lycka till och iir civertygad om att det blir en bra Convention. Men det?ir ocksi hdg tid att fe en arrangcir fcir Convention Styrelsen ser gama att ni som glr och funderar pl att fa detta snarast tar kontalt. Ni har siikert observerat aft det iir Dansens fu Avsikten iir friimst att ashdkomma ett uppsving av folkdansen i Sverige, men inget hin&ar att squaredansen, som ju ocksa iir en folkdans, hoppar pa taget och uhyttjar tillfiillet till litet reklam. Det finns en central organisation och det finns distriktsorganisationer fdr genomfdrande av Dansens Ar. Jag har sdnt ut information och adresser till klubbama, som sjiilva far ta kontakt. I nlgra fall vet jag aft organisatdrema har tagit kontakt med vara klubbar. Lycka till med denna verksamhet. Jag hoppas den kan ge nagot. Jag hiilsar den nya klubben Sliinas Square Dancen, Bremsegfuden, KVANUM, vilkornrnen till fdrbundet. Skapar frirstaelse mellan miiruriskor i olika Aldrar och fran olika nationer gcir vi da vi arbetar fcir att intemationella regler f<ir dansen fciljs, sa att miinniskor fran skilda liinder kan dansa tillsammans. Vi gcir det genom att Vi ses pa dansgolvet ( /-/.) lt /: / t/, / \,/ ^ U'4 /tt'uft* / Bruno flilsson I

4 Ericsson Jamboree 1989 Festivalkornmitt6n fcir Ericsson Jamboree 1989 vill tacka alla deltagare i denna festival fcir att ni ville vara med och d2irigenom bidra till att den blev sa lyckad. Vi hiilsar er alla och era klubbkamrater viilkomna till niista Ericsson Jamboree, den nionde i ordningen, under Allhelgonahelgen den 2-4 november Vi har goda ftirhoppningar om att deffia festival skall bli iinnu bettre. Fcirra Arets festival hade 6ver 600 deltagare, dvs ungeflir 100 mer iin Aret innan. FrAn Ericsson Square Dancers deltog 73 personer. De klubbar som dlirefter hade flest dansare var: Sollentuna Square Dancers 48 Square Dance People Bagarmossen 42 Tyresci Square Dancers 32 Gr<idinge Square Dancers 27 Satellite Square Dancers 26 Crazy Town Dancers 22 Totalt var 72 klubbar representerade. NAgra kvargldmda effekter hittades efter festivalens slut. Du som saknar nagot kan ringa l dagtid och tala med Lars-Erik Svensson. Hiilsningar fran festivalkommitt6n Hur dansar du egentligen? Det har skrivits viildigt mycket om styling inom squaredansen. Det jag tiinkte ta upp iir hur vi haller i varandra. HAller vi som det star i regelboken med en liitt touch eller grabbar vi tag i vara meddansare, som om vi aldrig skulle sliippa dem. Jag har problem med viirk i armar, axlar och nacke och twirlar d?irf<ir inte, och m6r ocksa daligt niir folk rycker och sliter i mina armar. Jag har siikert menga medsystrar och medbrcider, men eftersom dampositionen innehaller twirlar mm anser jag den som mer anstr:ingande. Jag ha fatt en del otrevliga f<irslag om att Hgga av med dansen fcir att jag inte twirlar. Det ster iindli i regelboken att damen sjiilv bestlimmer om hon vill twirla eller inte. Jag har dessbiittre i de flesta fall blivit viinligt bemott och tiinker diirfcir fortsatta ett tag till med dansen, som jag har funnit vara en stimulerande hobby pa menga sdtt. Twirlen iir iind6 bara en liten del av det hela. Autse, tiink pa att alla inte tycker om och inte mar bra av ryckiga r<irelser, som iindil i grunden inte hdr till dansen! Please don't twirl me! Birgit Hedlund Square Dance People, Bagarmossen Fel igen i danslistan Blue Blossom Dancers har ingen dans den 3l mars i Mj<ilby. Den dansen flyttades till den 7 april med hiinsyn till SACT:s Convention i Katrineholm. Programmet fdr Oktoberfesten den oktober har iindrats med hiinsyn till Sting Weekend i Malmd samma helg. Tommy k<ir ensam och vi stryker scindagsdansen samt all A2. I stiillet dansar vi pa mangas begiiran iindll mer Plus iin tidigare. Med viinliga hiilsningar Lars-Erik Lindqvist Blue Blossom Dancers Varfiir blev det fel? Tryckeriet skulle inte tycka om att jag sade aft det berodde pa den miinskliga faktom. Det iir som vanligt er viin redaktciren som har dabbat sig. Jag gick tillbaka i hiivdema och tittade vad det kunde bero pa. Jag hittade Blue Blossoms iindring i bunten av ca 70 anmdlningar om danser. Rutan iindring var ikorsad och iindringama var angivna med rcitt, men det var inte gjort pa en kopia av den gamla anmiilan (som det star i instruktionen f<ir iindringar) utan p[ en f?irsk blankett, si det gick inte att se vad det var en iindring av. Sl hiir i efterhand iir det uppenbart att jag skulle ha ringt tan-erik och fragat, men jag var inte tilracktgl observant da, utan skrev in dansen som om den hade varit nyanmlild. Jag skall frirs<ika skiirpa mig ytterligare! Gdsta Neovius

5 SAASDC evenemangstjiinst ger upplysningar om squaredansen i Sverige, mottar uppgifter till Hiir Dansar vi mm och samrlder med berdrda klubbar om upplaggning av stdrre festivaler och danser fdr att i gdrligaste man uppna liimplig spridning <iver Arets minader iiven med hiinsyn tagen till olika geografiska liigen. - Anmiilan skall gciras p[ SAASDC:s blankeft. Adress: Marie-Louise Strdmberg, Jiirdalavlgen 34 B, SBZ 59 LINKOPING Telefon: SAASDC evenemangstips ger besked om danstillfiilllen - DATUM - PI-ATS - TID - KLUBB, men ger ocksa annan information som iir aktuell. Till denna telefonsvarare kan du iiven liimna mlddelanden som du vill ha frarnfdrda till evenemangstips. Telefonsvarare: DEN LEDANDE FACKHANDELN FOR TELEKOMMUNIKATION Dags fi)r [en tredje festiaaten med adr far,,oit frdn Canafa Steae Edfund UMEA 30mnrs-1apnt

6 CONVENTI I 990 KATRI N EHOLM SI,JEDISH ROUNDANCE ASSOCIATION LURDAG 3l l'lars I2.OO-I 4.OO RI KSSTAMMA I4.OO-I4.30 FIKAPAUS 'l DANS I6.30-I7.OO CHANS ATT PRUVA ROUNDANCE I4ATPAUS 'I DANS SPORTHALLEN I NAV ERTORPSS KOLAN SE AVEN S.A.C.T.'S ANNONS I OOOM [4ELLAN ARRANGEMANGENp 0 lm SKI /- -\ o./ \oo I,/-. \ / t " \,-'\ / \/\ \, / ", \, / \ YELLOW BOCK TRRVELLEBS - TAG CHANSEN I VINTERSTMESTRA I4ED DET NYASTE ROUNDANCE CUER: ANTHEA VAN SANTEN OCH SQUARE OANTE TILL BAND LOGI OCH DANSAVGIFT/PIRSON 2- BADDSRUM I 050: - ANMLAN GORS TILL: YELLOl^l ROCK TRAVELLERS C/O RALF BOSTRUI'I ANNE-MARIT TICKNER 'i PARSTUGUGATAN VASTERAS UPPLYSN I NGAR : TEL: l il ll l-l tl ft l - i : l l - l l - ll= t 1 i t a t U' CONVENTION Katrineholm 31 mars - I april 1990 Dans: Ldrdag Siindag Hallar: Basic - Mainstream Plus - Advanced Separat inbjudan finnes hos din klubb Kort bilavstand till ROUND-DANCE CONVENTION, se sep.arnons Ett arrangemang av S.A.C.T. i samarbete med TBV SQUARE - DANCERS

7 pa xotsuaslogeal I SUNTIE * calr,/tr DANcEsMn;rD Hl'/E Fl -,-ra^rc_tlranilave -F-l- Ft SQI.]ARE DAI.ICERS $rden FESTIVAI BM+A1 L2Cl Nu ir det dags igen Fredag 11 Maj L0rdag 12 Maj Bollmorahallen Tyresd Centrum Tom Roper, USA - Bjdrn Jerneborg - Jack Borgstrrim Inbjudan finns hos din klubb eller kontakta Lars och Anita S6derhiill kvlillstid

8 Nybdrjare pi Aboresa Efter att ha vaknat tidigt pa ldrdagsmorgonen och fatt litet frukost till livs bar det i viis till Vlirtan och Silja Line. Jag stiillde mig i biljettkcin och efter att ha fatt biljettema till hytten ki{ade jag leta efter min hyt&ompis, som jag aldrig hade sett. Det skulle vara en stor och kraftig kille. Jag gick baket i k6n och ffigade alla stora och kraftig killar jag sig. Det visade sig vara en trevlig kille fran VlisterAs. Vi samlades sedan i cafeterian pa blten och fick diir var sitt kuvert med program 6ver resans aktiviteter. Diir fanns ocksa en tevtng, som bland annat gick ut pl att bland en massa bokslaver hitta vissa Basic call. Vidare fanns Siljasiilen diir i en riid rosett. Den skulle vi ha pa oss helia kviillen. Siljasiilen iir ett av dessa sml miirken, som hiinger under de gamles och vanes badgar. Jag kallar dem medaljer. Det hdr var min fcirsta. Efter det vanliga smrirgasbordet var det dags fcir dansen. Vi var ca 270 dansare. som samlades i ett stort rum, som skapats av sex konferensrum genom att dra undan mellanvaggama- Golvet var belagr med heltiickningsmatta, se man miste ha liidersulor pl skoma. Callem startade med Basic. Jag var litet nervds, fdr jag dr inte si van iinnu. Jag bjrid upp en garnling. Vi stiillde oss langt bort frln callem sett. Dansen kirjade. Takten var hcig. Det tog inte llng stund fciriin squaren kraschade. Naturligfvis var det jag som var den skyldige. Jag gick fel i ett call, som jag inte visste nagot om. Vi kom emellertid igang igen ratt snart. De andra i squaren var vana dansare och inte blev de sura <iver min klantighet. De stcittade mig resten av dansen. Tack fcjr det! Resten av kviillen gick det battre. Niista dans var Mainstream, sl jag gick lt sidan fcir aft se pl och kanske liira mig nagot. Det var massor av dansare ffin olika klubbar med klader i alla f?irger. Vilket flyt det var i de gamles dans. Efter att ha tittat pl och dansat ett par timmar gjorde jag mitt nesta misstag. Jag hade bjudit upp en dam och stilte plats i en square och rikade da springa igenom en annan squarc. Jag fick plikta med tre vary nrnt squaren, men jag var inte den fiirste som sprang fel. Resan 6ver Aandshav var lugn, men niir baten sviingde sa lutade golvet och alla squarer hamnade antingen pi den ena eller andra sidan, men fiir det mesta gick det bra att dansa iiven fdr mig. Jag fdncikte hela tiden aft dansa med de gamla r6vama Efter dansen var det paus fram till midd2gen. Det blev tid f6r dusch och vila och bye av kliider. Efter middagen var det dans till en orkester, som mest spelade foxtrot och litnande. Det iir iin sl liinge det slags dans som jag behiinkar biist. Dansen varade till klockan tvl pa naften. Nlista morgon frck vi frukost, som ingick i priset. Diir fanns allt man kunde tiinka sig. Sedan var det d"gs att sega "hej dl" till alla nya viinner, eftersom vi strax var hemma i Stockholrn igen. Tack alla ni gamlingar, som stdttade oss nykirjare! Niish ar kommer kanske vi nykirjare igen som ganrlingar. Tack till Sollentuna Square Dancers, som ordnade denna trevliga resa! Tack till Sollentunas mamma Ulla Sidholrn, som har jobbat och sett till an allt har blivit angeniknnt fiir alla oss dansare! Sjiilv kunde jag inte kliva av blten utan att ha kramat om Ulla och tackat fdr en trevlig och hiirlig upplevelse. Jag hoppas vi alla kan ses niista Ar igen! Freddy Andersson Sollentuna Square Dancen Squaredanslimerick 8 En squaredansgnrpp sti'der om Siider med manga fler systrar dn brerder gar framat iinda mot allt hdgre niva ty iinglarna hjiilper och sttider! Lillemor Berggren Miilarhcijdens Squarcdancen

9 Kurs Ct,C2 Round Hdr du till de spralliga individer som rycker om att prdva pd nya saker, och att spana runt hdrnet fdr att se vad som det kan finnas fdr ndgot spdnndnde inont niista nivd av iinmet SQUARE DANCE I sd fall vill vi puffa for Cl- och C2-kurserna vecka 27 ot'h28, nted stdrt sondagen resp (overlappande) fredagen , kl Om du funderar over bostad: Frdga forst om det finns plats i ett par relativ't rymliga hus somvi jufaktiskt har: Tfn , ( AIf Berg ) Fdr dvriga ftnstilta detaljer ben'dffande Square: Se foregdende nummer av Square-lnfo, och betrdffande Round Dance se separat ruta htirintill! EngladSommar Du cir mycket Vrilkommett!! i Viisterds SO!1I'IARKURS PA LUVUDDEN, VASTERAS 90-0/-01 T, o, r\4, : NyBoRJARE /08: instruktorskurs 90-0/-09 T,o,M, : Fonrs- Kuns-r I o: 13,00 - KURS li,00 Gemerusnm FEsT FtiR DELTAGARNA I ALLA LtiRDAGEN 90-0i -0i GRUPPER: (lrltsamnrns NenDELTAGARNA FRAN SoUARE DnucE xunser sofi PAGAR UNDER SAMMA PERIOD) Irusrnurrtin/Cuen: ArrsrA v, SANTEN "% KuRs-Rverrr: 200:- r6n vuxna, i00:- rdn ungdomar T,o,M, 18 An, insrnurronskursavgift: 100:- rdn vuxna, /5:- rcin UNGDoMAR, Borrutrue: INBETALA KURs-AVGIFTEN TILL: Swrruerne SD's posrerno Llq7l2-0, sa snart som MijJLTGT, YrrenlrGARE UPPLYsNINGAR : ArurnER v, SANTEN, TFNi 02I %

10 Dags.hL" planera Larrg Ward aug Dalens trdffcenter Mike Sikorskg 3laug -?sept 5L matsal, BlAsut och de populdra Dalendanserna under juni, juli och augusti Mer info kommer Square Dance People, Bagarmossen BLUE BLossoM Sta KLUABEN MED DE GIfrA tfl1 u.rdrsv 1ft DMSMNA I 990 Ans DANSER DANcERS 7,'4 2 a MJoLNARE DANSEII B, M. P STEI.I OCH FREDRIK AXTELIUS 2)/E CHALLEI'IGERI Cl BJORN JERNEBORG I3/10 JeOKTOBERFESTEN P,AI ToMMY JOHAI.{SSoN 10,/ll JeKVARNDANSEII B,M,p STEIAN SIDHOLM For vrdare lnformatlon se HAR DAIISAR VI FUR FORSTA GAN6EN I SYDSVERIGE I'IIKE SIKORSKY RESERVERA HELGEN 7-9 SEPTETIBER 1990 FUR DEN 7:E ROSENB0 l'ifestivalen I KARLSKRONA INUJDAfl si:vws rtl- KLIJBBAR!{A uffi viren Umys'oGrR Are Gc*rr.r, TE-mr fi5y{8716 OBS! ATUnNM NIVAR Nigot om danslistan Danslistan pa sid ll-14 stracker sig fran man till och med IKEA-dansen den augusti. Den omfattar 66 evenemang av varierande omfattning. Ytterligare 22 evenemang (vararv tre 1991) finns anmiilda och kommer att tas med i danslistan i senare numtner av Square- Info. Mike Sikonky g?istar Square Dance People i Bagarmossen den 3l aug - 2 sep och }Iamboringen den 7-9 sep som framglr av annonser p[ denna sida Dave Clay callar hos Con Amore Dancers i Eskilstuna den sep och Ire Kopman hos Motiv8's den 5-7 olt. Al Stevens besdker Blue Blossoms i Mjiilby den 13 olt. km Gravell kommer att tillsarnrnans med Bjcim Jemeborg calla pi Ericsson Jamboree under allhelgonahelgen. Saundra Bryant callar hos Motiv8's den 8-10 feb Giista Neovius

11 HAR DANSAR VI 1990 Dag kl-kt Plats Lokal Zmat STOCKHOLM Bllsut 2 mar MALMO N Kockum Fritid 2 mar Arvsro rogt 24 mar CoresoRc Burglrdens gymnasium l mar KARISKRONA l0 mar STOCKHOLM Homsberg l0 mar AMAL l6.n Karlbergskolan l0-ll mar SKELLEFTEA Medlefors Folkhdgskola 13 mar MALMO Mdllevlngsgtuden 17 mat TROLLHATTAN Folkets Park l7 mar TRELLEBORG Folkets Park 18 mar SODERTIiUE N Oxbacksskolan 24 mar C,OTEBORG mar AtruS Ahusparken Arrangiir Kontakperson Stockholms-Alliansen Ulla Sidholm U. 44 Anden Blom BMBP Energy Squares Rolf Carlsson B M p Peter Johnsson Peter Johnsson Motiv8's Fredrik Axtelius ln Cl Cl Bruno Nilsson Motiv8's West Bjdm Jemeborg P Al A2 Bengt Geleff Anden Kaneld Jonny Nordstrdm Hamboringen Square Dancers Christer Bem Petticoat-Dance Christine Persson M BMP Motiv8's Bjdm Jemeborg Al A2 Bruno Ntuson Ahmula Squaredansare Jobn Lindh 840 M 840 p Yvonne Ar6n SkellefteA Squaredancers Stefan Sidhohn B M p Jan Lundman 0910-L24 87 Tomas Kristensson Southem Square Dancers Bertil Carlsson B M p Ulla Lundberg Troll-8an Squaredancers kn-g_dran B<irgel Bo Andersson lO 74 Axel Osterman Al BMP South Coast Squaredancers Tommy Johansson 839 M Tredje Sydkusttrdffen Bertil Carlsson B39 p Kjell Ahlander ll Crazy Town Dancers Christer Bem B M B p Britt-Marie Lindell Westem Airport Square Dancen Jan Lagergren O3l l Christianstads Squarc Dancen Christer Bem Ase Hjiirtstrom U Ulf Andersson 30 mar ROTEBRO Sollentuna Square Dancers l9.w Folkets Hus Ulla Sidholrn mar MALMO Energy Squares Kockum Fritid Peter Johnsson lapr UITCA Umel Square Dancers Ostra Gymnasiet t ffi SQUARE-rNFO NR I 1990 Caller Program Stefan Sidholrn Anders Blom Christer Bem BMBP Ar (A2) BMP PAI BMP Steve Edlund CAN Anne Elrnan krs-erik Svensson B M M i hdl 2 l.eif Eriksson P Al Al M PAIA2 ll

12 HAR DANSAR Vr 1990 SQUARE-rNFO NR I 1990 Dag Plats Arrangdr Caller Program kl-kl l-okal Kontaktpenon 3l mar - KATRINEHOLM SACT SACT-medlemmar B M P Al I apr Nyhemshallen SACT Convention I apr SODERTIiUE Crazy Town Dancers Jack Borgstrtim P Al Oxbacksskolan Britt-Marie Lindell apr STOCKHOLM Motiv8's Bjcim Jemeborg ln Cl Cl Homsberg Bruno Nilsson apr STOCKHOLM Stockholms-Alliansen Anders Blom B M B P BlAsut Ulla Sidholm M Stefan Sidholrn 7 apr AMAL Ahmula Squaredansare Marine Ramsby B M B P Karlbergskolan Yvonne Ar6n apr VADERSTAD Blue Blossom Dancers Sten Axtelius B M B P Folkungasalen Andra Mjdlnaredansen Fredrik Axtelius Lars-Erik Lindqvist l 7 apr HEBY Heby Square Dancers Stefan Sidholrn B M Folkets hus Mats Rimskog l-ars HAkansson l0 apr MALMO Southem Square Dancers Klubbcaller B M P MdllevAngsgArden Ulla Lundberg apr STOCKHOLM Satellite Square Dancen Bjrim Jemeborg B M B P Homsberg Bjcim Jemeborg apr SODERTAUE Figure of 8 Dancers Stefan Sidholrn B M B P Astras matsal g1s4 Fkkif l apr STOCKHOLM Motiv8's Roland Danielsson Al A Homsberg Bruno Nilsson l apr FORLOSA Itulmar Squaredansare Sten Axtelius B M P Folkets Hus Villy Mikaelsson Tomas Kristensson apr BODEN Boden Square Dance Team Ingvar Pettersson B M B P Bj<irkniisskolan Siv Lindberg Stefan Sidholrn l l-22 apr MOLNLYCKE The SAS Club Sweden Malcolm Davis GB Wendelsbergs Sture Bemdtsson Thomas Bemhed B M Folkhdgskola Sture Bemdtsson P Al 22 apr AHUS Christianstads Square Dancers Ulf Andersson Ahusparken Ase Hjiirrstr<im U+-1oo AZ Berril Andersson B M P 22 apr SODERTI UE Crazy Town Dancers Jack Borgstr<im B M B P Oxbacksskolan Brin-Marie Lindell apr MALMO Energy Squares Ulf Andersson B M P Kockum Fritid Peter Johnsson apr VARA Sliittas Squaredancers Tommy Quarfordt B M P All6skolan Jan Karlsson M t2

13 HAR DANSAR vr 1990 seuare-rnfo NR I 1990 Tid Plats Arrangiir Caller Program kl-kl Irkd Kontaktperson apr MALMO Southem Square Dancers Kenny Reese B M p Al Aurahallen Southern Jamboree Thorsten Geppert Eva Svensson M Ingvar Pettersson 30 apr - KUNGALV Motiv8's West Kenny Reese p Al A2 I maj Kvamkullen Bengt Geleff maj SALA Sala Square Dance Club Thorsten Geppert, Kenny Reese Folkets Park Karin Hagberg lngvar Peftersson P Al l3.w Lan-GciranBcirgel BMBP 5 maj KARI-SKRONA Hamboringen Square Dancers Roberr Bjit* p Al l6.n-22.ffi Rddeby Petticoat-Dance Folkets Hus Christine Persson M maj SUNNE Wood Star Squaredancers Barry Wonson AUS B M B p l7.w-22.ffi Logen Kolsniis Michael Lindberg maj MALMO Southem Square Dancers Tomas Kristensson B M p l9.n MdllevAngsglrden Ulla Lundberg maj STOCKHOLM Satellite Square Dancers Tom Roper Homsberg Bjcim Jemeborg Al A2 ll-12 maj TYRESO Tyresci Square Dancers Tom Roper B M p Al A2 Cl Bollmorahallen Tyresiifestivalen Jack Borgstr<im Lars S<iderhiill Bjcim Jemeborg 12 maj AMAL Ahmula Squaredansare Tommy Quarfordt B M B p Karlbergskolan Yvorure Ar6n maj TIALMSTAD Salmon Town Dancers fuckard Bjiirk B M p Getinge Sportlrall Erik Jeppesen 035-ll maj fufus Friendshipdance W Ahusparken.Ase Hjiirtsnrim M4-7N 62 Ulf Andenson B M p Ulf Andersson ffi l8 maj ROTEBRO Sollentuna Square Dancers Barry Wonson AUS B M B p l9.w Folkets Hus Ulla Sidholm maj STOCKHOLM Satellite Square Dancers Fredrik Axtelius Homsberg National Advanced and Roland Danielsson Al Challenge Festival Bjtim Jemeborg Az Bjdm Jemeborg Cl 19 maj LERUM Lerum Square Dancen Rickard Bjtirk B M p Al l7.w-22.m DergArdsgymnasietc0teborgsalliansen Tommy Quarfordt Lars Bemhed Thomas Bemhed 19 maj GAMLEBY Unicom Squaredancers Ingvar Pettersson B M B p Abyskolan Brin Reidefors Stefan Sidholrn

14 HAR DANSAR VI 1990 Dag kl-kl Plats lrkal 24 maj STOCKHOLM Hdgerstens Medborgarhus 24 maj HEDEMORA Folkets park Arrangtir Kontaktperson CoordinS's Flygardansen Sinikka Tiving Old Town Squaredancers Ingrid Danielsson maj MALMO Kockum Fritid Energy Squares 2nd Fellowship Dance Peter Johnsson maj LULEA Bothnia Squaredancen Gammelstad Rune Isaksson I Stadsdskolans aula **********:**********:i,i*****************:**************************,****:t********** 8-10 jun VASTERAS SAASDC CONVENTION Wade Driver USA N Bellevuehallen ViisterAs Grand Square Paul Bristow GB Bngitta Avander Jack Borgstr<im L^ars Hlkansson l lngvar Pettersson Inger Ohlsson Stefan Sidholm Kalmar Squaredansare Jan Metsjd Kalmar Squaredansare Jan Metsjci Kalmar Squaredansare Jan Metsjd Kalmar Squaredansare Jan Metsjd M Kalmar Squaredansare Jan Metsj<i SQUARE-rNFO NR I 1990 Caller Program Guy Adams P A I P A 2 MichaelLindberg Roger Jansson BMP GuyAdamsUSA BMP(Al) Stefan Sidholrn Robert Bjtirk Christer Bem Rune Isaksson Tomas Hedberg * *:i****** * * * * ******* * ** ******:t;t't**** * ***:i******** * ** * * * * ***** ** ***************:t:* 20 iun Auus Ahusparken 28 jun KALMAR Giisthamnen 4 iul Anus f.in-22.w Ahusparken 5 jul KALMAR Gdsthamnen l2 jul KALMAR Giisthamnen 18 iul Asus l9.w-22.n Ahusparken 19 jul KALMAR Giisthamnen 26 jul KALMAR Giisthamnen I aue Agus 9.00:22.w Ahusparken 2 aug KALMAR Giisthamnen Kalmar Squaredansare Jan Metsjci Friendshipdance Ulf Andenson Ase Hjiirtstnim U4-7N N Guestcallers viilkomna Guestcallen vilkornna Guestcallers vilkornna Guestcallers viilkomna Guestcallers v$lkomna BMP Friendshipdance Bertil Andersson B M p Ase Hjiirtstrcim M , Ulf Andersson N Guestcallers v5lkomna B MP Friendshipdance Ulf Andersson Ase Hjiirtstrdm u4-7n 62 U4-24 g2 W Friendshipdance Ase Hjiirtstrdm M4-7W 62 Ulf Andersson M4-24 g2 ffi 5-9 aug STOCKHOLM S D People Bagarmossen l-arry Ward Dalens triiffcenter lngemar Carlsson aug liurtnr Elme Square Dancers Tony Oxendine IKEAViirdshus lkea-festivalen Jerry Story t4 BMP B M P B MP BMP B MP B MP BMP B MP MPAIA2 P

15 ALLIANSERNA Syftet med Alliansema iir att ordna trevliga danstillfiillen pa ett praldskt och samordnat satt. Av utrymmesskiil presenteras endasl huwdmiinnen fcir Alliansema De danser Alliansema ordnar framglr av danslistan. Allians Kontaktman Klubb Telefon Dala-Alliansen Gunnar Samuelsson Refivik square Dancers 024g Gciteborgs-Alliansen ulla Karlsson Dansfcireningen H<imet M krs Bemhed I_erum Square Dancen 0302_3lZ gg Stockholms-Alliansen Ake Riinndahl Rrring Dancen Og-774 3l g6 U[a-Britt Sidholrn Sollentuna Square Dancers Og_ Syd-Alliansen carl-erik Bergsten Hamboringen Square Dancers 0455-l0z 39 S<irmlands-Alliansen Tommy Datrl TBV Square Dancers Katrineholm olso-177 4l v?i-n-alliansen Mats sandqvist orebro squaredancers 0lg-lg viirmlandsailiansen Inga Andenson Arvika Squaredancen 0570_1,14 05 Lan Andersson Clear River Dancers 054_9365 g3 Stockholms-Alliansen har telefonsvarare: O8-7S4 g6 4g FRAMTIDENS TEKNIK FOR VANLIGA MANNISKOR KRISTIANSTADS DANSSHOP Vi har allt du behover for... DANS GYMNASTIK.FRITID.BAD o drrikter e trikaer. skor o steppjarn m.m Specialit6: GREK.SANDAL I SKINN SVART, VIT, ROSA MOCCASULA 25 mm ktack Stod Specialitd: JAZZCYKELSKO I SKINN. SVART, VIT GUMN'IISULA 10 mm klack Slorl Oppet: Mflndag - Fredag NY ADRESS: Ostra Vallgatan kl zgr3l Kristianstad

16 " ffiffiuffiffim'u *ffiffimffiffitffiffi ffi$tilqfqffi 'il ffiffir-t J.,f.!r t-r r VAI komnna tr I I anrrur en SqLrredans:rommitr p,t NardshLtset Elodallad n, ol and trllsammans mecl tll,hda och poertlva mannrsf,:or:5om delar var hobbyl Det ar :5pecrellt qlad.-iarrde Att Ea matnqa nya bacje r.tnqa c)ch e{ldre har f Att npp bqonen f br delrtt;r satt att rjansa och t-lrnqa5. Vi har dar{ or sateat VaIborct.ima6$ohelQerl {:cir- lttrqlclomar scrnlt vecf,lorrla ::ll. tj och iicr f bretr,iciesvr s f or sr:5n 1 clrer. I VECI':.A CAI-LEFI$ / LED/THE t- i)rl':unsil':atrrij'tl.ahn I NIL; v18 J ac l.:. Eit ef an?a/ 4-t /5 Rrcfrard m f I v?l - I u7. Il-s--IGlTEet-qJ 6osta l-ore.l d rm!-=t5z- TTE--IGTIT:?iq [:osta ['ore] d InQVilr Fe!.ter5. 'l'ofirflry UL(ar + qr!!l vi f,:.ennv 1",(eeBe Incvar F'ett v16 Fi,enny F(eL.r;e Gir:r{rn Fii.lhol v?7 Eite+.ln 9ii dhol nt iqs! qs{sr,t-f o. m vt8 $te{ arr Si dhol m Fli cflarrd B-i ori: V:9 Er"r h:ia Johan!:$0n lnov,ar F'ett-ers. V.j(l Jacl,: Eiorq$trcim Ftlct,:ard llibrl': vlr Robert t1.t brt,l 'I:rr L, Qnrael r VIiT Fiobert tt": orf,: il ac f,:.h(:)_rg $! r.!!l. -[ony V.J;\ {t-r]it Ox Endvne J erry Stclry l-lel n Ba:ir c bammal dan.5.[nnern $0 [{;}s r c l(") el a l'l$ vao $onl Irr+1st C;-I()'cansei Barirc 1-?(-) Ca l(.) danser B*rt. t1-,.ir+ t"[i-u tju DAN$-IYI-.,.PAN6 I IIY66ET " i:i unqdomsdagar ttra 1 internat, oans. nyoor-: Squr;rre Dar\ce. 11ybdr..i ' Int. dans. fortsattn $itil-darrce, f orteettn l"1r+.l' a F'I urs Frl r".rs-dill) $O*dansvecl,:a F.l urs 1/r rnt l-{eia tr}l $0-i rltenslvvecl.:a A1 1/2 At fiei a At 5U-r ntensr vvecka AI l-lf}l a1 tlaiil c B*D[iI) $0-danEVecka Basl c f1{:.l, a liie{s'r c t:r-0tjl) Ei0-danBvecka Elast c IJ- D IJI) Hei a l'lti S0-i nterrgr vvecl:a l"ls hel st merr ) I"IS-DBI) l-1( 1 a F'.1 Ll$ $U-r ntensi vv. F l Ltg l-lel a Fr'I r-rs A 1-DBI) hei st m{!r') Fr'I r-re*dui) Dx v rrie A:/C/US $U-d en svec l,( a P I Lrg SiU-dansutmanrnq for "dr gam1e" V.J4 Jacf,: llc)rc:l.itrom l-le,l a i"lli i"rti*dll) SriO-dansvecka f'1s Robert Li i orf': v.55 Jacl,: ElorqEtr-om F'.1 urs-0!d l-:'i r-rs"dtil) SiO-dansvecka FLUSi o flob6r"t B tr dr l: o 1/j Al i ntensl vt oa 1 /: A1-1 ster 'f orel d J4 f-lei a [(asi c EiU-intenEivv. Elasrc LihOSCFIYh flrecl "lt-]flralntrlqrilllar)!:ett- sf::rc'::irr vl hem trll D1q om DLI rrnqer oss, l'ro rnte pa rvf,rtsil att allt Ar'+LrlIt urtan rtnq oss cl,n Du vrll ha mer r.n+ormatron en vle.3 vt;:cfia. f':.1i1ar'- clht- +rnns manga "ensamm*t" {llciror r:a fltodarb;rd*n r ar I Vr ses l Irrcter o 6cj:it.e [c]re]d War-dshL(get Llodabaden. tliida F$. V1 1 1 Dlr hyra lrt Di rr hlt:5vaqn :i{3(l 74 Liil'"f 0ltfr qenclm oef' sa frcjr av Drc:l Ie.ll (,)485-t?(:) 12 l6

17 'lll\t, t /l ^t vrl 9r^, dn/, bry.r- a./r1,,r7-a-/ru,va/-, U 9 a/- n t l \tn ^ [l,qllrqt XVJIL /l drt, Yfu J.^t "" Arrfr- W A/w J*rv &h kul, -j/' u-a-^a/ orr1,6.a,.4.ru o4tu ^Aft Ta vdgen Oven Mj6lbyl Kom och se vad jag han. Jeanette Lindqvist Fylklnggatan le (nlna 0K) t{i0iby Tfn: , fm PS JAG KOM i{er trvth NTT FINNAS PI VISSA DANSEH U5

18 a I(/) o SAASDC OCr{ VASIEnAS CnnnD ctrcumberi o slungrng SQIJARE DAI{CERi vasreras DAr{crNG IEAM o vasrera seljare DAt{cERs SQUAREDANGE nu An rgeo I vlislenns Callers: Dan absolnt yppersta dbn ftan tlia Wade Drlver qgand FaulBrlstow srcdge Jack BorgSfrtrn o Ingivar Fefrersson o Stefan gdholm * Viikommq dfl det stittsta dant*vryt I Vtisturds F TAOO il! 18

19 Squaredansweekend pfr HUMPEN vid Hogstad utanfiir Mjtilby i Ostergtitland Dansprogram juni juru 3Ojuni- ljuli 7-8juli 2r - 22 juli (ej 14-15) juri 4-5 augusti ll - 12 augusti Hur hittar man? Basic Mainstream Plus AI A2 Cl tom 15 tull cl Basic N'led bil: NorrifrAn pa M, avfart Mj<ilby C, sedan skyltat. SciderifrAn pi F.4, sviing viinster vid Shell Checkers i Viiderstad. sedan skyltat. Utan bil: TAg eller buss till Mjcilby C, sedan buss med avgangstid 11.00, avstigning vid Kiillerydsviigen. Hur bor man? fyrmannatiilt masslogi egen husvagn eget tiilt Hos vdnner i ndrheten Vad har man med sig? Sovsdck eller tiicke och lakan Kudde Glatt humcir Grundkunskaper pa g?illande niva Hur ser dagsprogrammet ut? L<irdag Workshop, dans Vila, umgiinge Middag Kviillsdans Scindag Frukost Avskedsdans Hemf?ird Caller Roland "Rat" Danielsson ev m fl. Vad kostar det? Dansavgift Vuxen 90.- <19 er 45.- Fyrmannatiilt Masslogi Vuxen 30.- <19 er 15.- Egen husvagn 60.- Med el 80.- Eget tiilt 40.- Middag+frukost Vuxen 80.- <19 er 50.- Mat till grillen, kaffe, dricka finns att kripa. och brdd Betalning Anmdlningsavgiften = dansavgiften inbetalas till postgiro nummer frfin och med Ange iiven pa inbetalningskortet: Namn, antal vuxna respektive under 19 Ar, <ivernattrringssiitt, om mat <inskas, dansdatum och telefonnummer. Resterande avgift inbetalas senast fyra veckor fcire ankomsten. Den som har frigor kan skriva till Roland Danielsson Fynpannsgatan VN-LINGBY eller ringa , som ailtid iir kopplat till telefonsvarare, eller personscikare och efter ny ton sla eget telefonnuruner utan riktnummer. Det finns pool och TV-rum pa Humpen. Deltagarantalet iir begriinsat. Var ute i god tid, men inte frire "Fdrst till kvam..." Viil mcitt och hj:irtligt viilkomna. Roland

20 VI IN0JUDER TILL DAf{S I 'ALA FOLKETS PANK Ft,EDA 6 + naj le oo - 22 oo +, Al. f-onda 6 5 llaj 15oo -21, oo B, H, o, r. qa Le o f C, g C ALLER 5, TH OR,STE N GEPPERT KE NfI Y 3EE3E IN6YAR PETT E RS'OII tar s- 66nnn gdr6el ffi a E3o (-:u-,-=3 /-2--\..1- =/J -

21 b A\O SOM i Blflsut Tisdagar kl F" ^.q^s- :*tii: $*S* $sb" Stefan anl.i'il#' Borjar tisdagen den 5 juni b **U* {Pu(,/E b Hjertligt Vllkomna! ll ls, l \ I Lordagen den 16ae -24w v5lkomnatirr B M en helkvdll i RdttviksParken P A A\ (ITledborgankolan

22 wort^d SQUARE DAhCE CO}TENTION ffimeld, osterrke zenw. tw En bussr sa planens med avrest den26 Sept. och hemkomst den2okt. Restiden at lre c)agar, vtlket ger fyn dagar nere i Seeteld Pirs inklusive btnskostnad, farlor, uagavgsttnr, fyra r:n;tter pk f ynti arni gt hote ll me d halvpension inom ghngavsfiul.d t fin Conventi onhallen samt darnavgif.t*n.tvhovefi:r;ttnrngax sker i buss. Anmtlansenast 1. iuli L990 till: Patrik Sobl PL 13W 6t5 m TOR SBY Tel.M6O ,56nd t6 J{issa inle 7,e Dave W^l*IivaLett gskf rstuna l??o SPORTHALIENS.B-se[ u*t tsir [id 6tg (A.ce-2t.m)z (w=) l.fiddag, Sprlhallens Serve"i^t. (t-o.oo- t6.oo) t AL, AL (so.-1 60* tll:- 6ot- {f,- IOO:- lo,-) ExT? XVAJ.[: F,"c4 tt/g (tg-o:\t.a) {O,- (O'-, - -t.}{t Vd s&ac*.r ul inbjudnr'asss{cncilcr till atla klubber an&r rnej rnlrrrd,. (arjr-utr/cr augutli /scpt. rnl".d) E' tl -O 'Con Amore Dtnccr8. otc/tt t Ot O, 12itA rc 22

23 Vill ni ha egna Squaredanceskivof Ga med i vir prenumerationsservice for mer information ring STING-WEEKEND 12.13/1 O.1990 I MALMO SAMARBETE MED ENERGY SQUARES Biljetter finns nu till salu pi nigot av dessa telefonnummer ii Peter Karin srl NG PRoDUcIoNS rrilflj:h:ra? 2, 1 sl 71 sollenru NA

24 fr6s Eqru Whe 8qu&Be nuroq.syaeen6, rykeso 'Te[efonordtr ,{ititk inhokad"e FF-Sff'lALEK[iir oi fonnmer att frafdrsiiljning 17/3 IKELLERO&9 30/3-1/4 UMEA 7/4 'lildek;.rad 4.5/5 SALA 11-12/5 Al\U6 SIae Bqscse Ms thop Wffi[bsmm&

ffi fs u $,CA Nr 2 rcsz

ffi fs u $,CA Nr 2 rcsz ffi t \ fs u $,CA Nr 2 rcsz SOUfiRI-I tnl-n F! Hej Argtng 9 Organ for SAASDC Swedish Association of American Square Dance Clubs Postgiro 82 54 68-2 rssn 0283-6572 Ansvarig utgivare: Hans-Ove Karlsson Redaktdr:

Läs mer

\ar S\AO, %'ajlx? rf\xl. 'Z tffil. 4t\l.f, a c a ' ; / rrs. o oo. rg$.ca. o (, rur 4 tgg+

\ar S\AO, %'ajlx? rf\xl. 'Z tffil. 4t\l.f, a c a ' ; / rrs. o oo. rg$.ca. o (, rur 4 tgg+ \ar S\AO, %'ajlx? rf\xl I 'Z tffil YI 4t\l.f, o q) a c a, o / g * / ; \ q. ' " 1 r g \ g l i E 1, \ ' ; / o o oo o (, 7o rrs rg$.ca rur 4 tgg+ SOUNNFI tnrn ArgAng 11 Organ ft;r SAASDC Swedish Association

Läs mer

Nr 2 2008. sommar.. Vi ses väl på någon dans i sommar?! (se danslistan för mer info) Ur innehållet: Ordförandens horisont & Förbundsnytt

Nr 2 2008. sommar.. Vi ses väl på någon dans i sommar?! (se danslistan för mer info) Ur innehållet: Ordförandens horisont & Förbundsnytt Nr 2 2008 Sommar sommar.. sommar.. Swedish Association of American Square Dance Clubs Ur innehållet: Ordförandens horisont & Förbundsnytt Sidorna 3 och 4 Europa Conv. 2010 Vi ses väl på någon dans i sommar?!

Läs mer

Se till att du får nästa nummer av Square-Info! Fråga om din klubb har registrerat adresserna!

Se till att du får nästa nummer av Square-Info! Fråga om din klubb har registrerat adresserna! Nr 4 2008 Swedish Association of American Square Dance Clubs Se till att du får nästa nummer av Square-Info! Fråga om din klubb har registrerat adresserna! Ur innehållet: Ordförandens horisont & Förbundsnytt

Läs mer

- Informationsblad för Squaredansare. Nr 3 2010. Kom och inspirera! Kom och inspireras! Kom och var med och påverka! KOM!

- Informationsblad för Squaredansare. Nr 3 2010. Kom och inspirera! Kom och inspireras! Kom och var med och påverka! KOM! - Informationsblad för Squaredansare Nr 3 2010 Kom och inspirera! Kom och inspireras! Kom och var med och påverka! KOM! Swedish Association of American Square Dance Clubs Ur innehållet: Ordförandens horisont

Läs mer

Nr 3 2011. Kom till Squaredans-seminariet 29-30 oktober 2011. Hur kommer de nya till oss och hur kommer vi till de nya?

Nr 3 2011. Kom till Squaredans-seminariet 29-30 oktober 2011. Hur kommer de nya till oss och hur kommer vi till de nya? - Informationsblad för Squaredansare Nr 3 2011 Swedish Association of American Square Dance Clubs Kom till Squaredans-seminariet 29-30 oktober 2011 Hur kommer de nya till oss och hur kommer vi till de

Läs mer

Nr 2 2012. Sommar... Sommar... Sommar... - Informationsblad för Squaredansare. Vi ses väl på någon dans i sommar?! (se danslistan för mer info)

Nr 2 2012. Sommar... Sommar... Sommar... - Informationsblad för Squaredansare. Vi ses väl på någon dans i sommar?! (se danslistan för mer info) - Informationsblad för Squaredansare Nr 2 2012 Swedish Association of American Square Dance Clubs Sommar... Sommar... Sommar... Vi ses väl på någon dans i sommar?! (se danslistan för mer info) Måndag 28

Läs mer

Nr 4 2007. Vilka är dessa? Läs mer i tidningen! Ur innehållet: Ordförandens horisont & Förbundsnytt. Sensommardramatik.

Nr 4 2007. Vilka är dessa? Läs mer i tidningen! Ur innehållet: Ordförandens horisont & Förbundsnytt. Sensommardramatik. Swedish Association of American Square Dance Clubs Nr 4 2007 Ur innehållet: Ordförandens horisont & Förbundsnytt Sidorna 3 och 4 Sensommardramatik Sidan 7 Vett & Etikett Sidan 8 Pontus resa till USA Sidan

Läs mer

Nr 1 2015 Nr 2015 1-3 MAJ CONVENTION 2015 #SWESDC2015. - Informationsblad för Squaredansare. - Informationsblad för Squaredansare JÖNKÖPING

Nr 1 2015 Nr 2015 1-3 MAJ CONVENTION 2015 #SWESDC2015. - Informationsblad för Squaredansare. - Informationsblad för Squaredansare JÖNKÖPING - Informationsblad för Squaredansare - Informationsblad för Squaredansare Nr 1 2015 Nr 2015 Swedish Association Swedish of Association American Square of American Dance Square Clubs Dance Clubs CONVENTION

Läs mer

SAASDC firar 30-årsjubileum

SAASDC firar 30-årsjubileum - Informationsblad för dansare SAASDC firar 30-årsjubileum Association of Annonsernas utveckling Det är inte bara utseendet på -Info som har förändrats under åren. Även annonserna har gått från handskrivna

Läs mer

grader och regn. Är det höst redan?

grader och regn. Är det höst redan? Årgång 29 Nummer 2 2015 Sommar! Under april kom sommaren rekordtidigt till Örebro! Nu sitter jag här och huttrar bara 9 grader och regn. Är det höst redan? Så illa kan det ju inte vara. Naturen laddar

Läs mer

ism-fnaran 1961 : ddrfor mdste banan ha varit for kort (sid 1

ism-fnaran 1961 : ddrfor mdste banan ha varit for kort (sid 1 ism-fnaran 1961 : ddrfor mdste banan ha varit for kort (sid 1 Utgiven av Svensla &luathonselbkapet, Box 218, 101 24 Sbckholm Pctgirc: 8260?-i Ansvadg utgivre: Susanne Hermelin e-post:eauritz,h*melir@mbox200,svipnel.ae

Läs mer

Hamboringen. Midsommarstången i Nättraby. Föreningsaktuellt nr 2 2015. reses av starka män från Hamboringens folkdansgrupp. Foto: Bengt-Åke Ljungqvist

Hamboringen. Midsommarstången i Nättraby. Föreningsaktuellt nr 2 2015. reses av starka män från Hamboringens folkdansgrupp. Foto: Bengt-Åke Ljungqvist Hamboringen Föreningsaktuellt nr 2 2015 Midsommarstången i Nättraby reses av starka män från Hamboringens folkdansgrupp Foto: Bengt-Åke Ljungqvist FÖRENINGSAKTUELLT Tidning för medlemmar i Dansföreningen

Läs mer

Nr 2 2012 1 september. Klubbinformation från Squaredansklubben Seniorerna i Stockholm

Nr 2 2012 1 september. Klubbinformation från Squaredansklubben Seniorerna i Stockholm Square up Nr 2 2012 1 ember Klubbinformation från Squaredansklubben Seniorerna i Stockholm Squaredans mitt i stan! Stockholmsklubbarna visade upp sig fyra lördagar i augusti på Medborgarplatsen. Flera

Läs mer

KARIA TIELASTYRET NORD---- TRAVEt. $.,,w AMERIKA. Arnu sarrnr STOCKHOLM. tanne i Falun cirbekantmed. i SaenskaCykelfiirbundet MANAGEMENT.

KARIA TIELASTYRET NORD---- TRAVEt. $.,,w AMERIKA. Arnu sarrnr STOCKHOLM. tanne i Falun cirbekantmed. i SaenskaCykelfiirbundet MANAGEMENT. $.,,w Arnu sarrnr organisation i STOCKHOLM SJRTourskan I, NORD---- AMERIKA pd SJRbast TRAVEt MANAGEMENT och blir beittre Kdp dig en KARIA tanne i Falun cirbekantmed TIELASTYRET i SaenskaCykelfiirbundet

Läs mer

Anteckningar från Seminarium 2010 i Jönköping

Anteckningar från Seminarium 2010 i Jönköping Anteckningar från Seminarium 2010 i Jönköping Vi (64 st från 28e klubbar) samlades på Familjen Erikssons City Hotell i Jönköping för att ännu en gång få en givande helg tillsammans. Nedan följer ett sammandrag

Läs mer

Nr 1 2012 1 maj. Klubbinformation från Squaredansklubben Seniorerna i Stockholm

Nr 1 2012 1 maj. Klubbinformation från Squaredansklubben Seniorerna i Stockholm Square up Nr 1 2012 1 maj Klubbinformation från Squaredansklubben Seniorerna i Stockholm Här är årets glada graduanter med sin lärare Roland, som får sig en välförtjänt kram. Fler bilder och berättelse

Läs mer

...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27

...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27 ...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27 http://www.gwcs.se Ordförande Vår skicklige redaktör för Guldklimpen Gun Björklund har lämnat oss för alltid. Gun somnade in i sitt

Läs mer

Squaredansminnen. Av Lilly Karlholm

Squaredansminnen. Av Lilly Karlholm Squaredansminnen Av Lilly Karlholm Ekerö Squaredans-klubb började egentligen med att en vävkurs på Ekerö i Medborgarskolans regi startade. Jag gick där och lärde mig väva under flera år. Den kvinnliga

Läs mer

Åtg. I. Ncir dammarna rensades den 19 april PKBANKEN. Klippan 1981. Ljungbergs Boktryckeri AB

Åtg. I. Ncir dammarna rensades den 19 april PKBANKEN. Klippan 1981. Ljungbergs Boktryckeri AB Åtg. I 1981?I PKBANKEN DRIVERN Ansv. utg.: Jan Sederholm Redaktör: Arne Härner Redaktionskommittd: Eivor Härner och Gunnar Ljungberg Bidrag fcir kommande nummer kan insändas till redaktören Adress: Hästmöllegränden

Läs mer

s 72L6 AnSuornr 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S. Eriksson (IE)

s 72L6 AnSuornr 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S. Eriksson (IE) GYLLERODS SAMFALLTGHET Protokoll L/2006 Prot.okoll fort vid sammantrdde med foreningens styrelse tisdagen den Ll januari 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S.

Läs mer

Arena Bingo Farsta STYRELSEN 2007 MEDLEMSAVGIFTER 2007. Behandling & Rehabilitering av Motions- o idrottsskador SOLSTRÅLEN. Naprapati och ortopedi

Arena Bingo Farsta STYRELSEN 2007 MEDLEMSAVGIFTER 2007. Behandling & Rehabilitering av Motions- o idrottsskador SOLSTRÅLEN. Naprapati och ortopedi ➆➁➋➆➋➄ ➃ ➏ ➈❾➏➍➋ ➀➈➐ ➏➆➂➋➑➂➏➆➋➄➐➉ ➍❾➏➂ ➋➏ 1/07 ➂➉➂ ➐➓❾➏❾➏➂➋ ➐ ➍➄ ➌➉➁ ➏➈❾➏➋❾➐ ➍➄ SOLSTRÅLEN Ansvarig utgivare Joel Ahlqvist Rusthållarvägen 103 1 tr 128 43 BAGARMOSSEN tele: 08-648 46 74 Redaktionsråd Stefan

Läs mer

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Riksstämman 22-23 sept Bilkåristsvingen i augusti Gratislott från trafiklotteriet Rekryteringstävlingen förlängd Nr 2 JUNI 2012 En frivillig försvarsorganisation

Läs mer

MARTIN DE KNIJFF: FRÅN BRIDGE TILL POKER TILL BRIDGE

MARTIN DE KNIJFF: FRÅN BRIDGE TILL POKER TILL BRIDGE Bridge B R I D G E F E B R U A R I N U M M E R 1 2 0 0 9 Å R G Å N G 41 P R I S 5 0 : MARTIN DE KNIJFF: FRÅN BRIDGE TILL POKER TILL BRIDGE ÖREBRO 24 juli 2 augusti Jubileumsfestival! 2009 Bridge, massor

Läs mer

Sid 1. Fordmagasinet nr 3 2009

Sid 1. Fordmagasinet nr 3 2009 Sid 1 träff i Boxholms folkets park Måndagsträff i Boxholms Folkets Park En kille som heter Anders Hylén tyckte det var synd att Boxholm Folkets Park inte användes och startade måndagsträffar för entusiastfordon.

Läs mer

Hamboringen. Föreningsaktuellt nr 1 2015. Det är fart på stuffakursen, där man varvar mellan kultis/ gille, bugg och foxtrot.

Hamboringen. Föreningsaktuellt nr 1 2015. Det är fart på stuffakursen, där man varvar mellan kultis/ gille, bugg och foxtrot. Hamboringen Föreningsaktuellt nr 1 2015 Det är fart på stuffakursen, där man varvar mellan kultis/ gille, bugg och foxtrot. FÖRENINGSAKTUELLT Tidning för medlemmar i Dansföreningen Hamboringen Ansvarig

Läs mer

Hamboringen. Föreningsaktuellt nr 3 2010. Det var dans upp på "Ermi" på fredagskvällen - sid 5. Foto: Inge Isaksson

Hamboringen. Föreningsaktuellt nr 3 2010. Det var dans upp på Ermi på fredagskvällen - sid 5. Foto: Inge Isaksson Hamboringen Föreningsaktuellt nr 3 2010 Det var dans upp på "Ermi" på fredagskvällen - sid 5 REDAKTION Föreningsaktuellt Tidning för medlemmar i dansföreningen Hamboringen Redaktör: Maud Lexhagen Tfn 0455-20229

Läs mer

Revisionsberättelser 2014 för Samordningsförbunden - ansvarsfrihet Handlingar i ärendet:

Revisionsberättelser 2014 för Samordningsförbunden - ansvarsfrihet Handlingar i ärendet: Revisionsberättelser 2014 för Samordningsförbunden - ansvarsfrihet Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Årsredovisning 2013 och revisionsberättelse Samordningsförbundet

Läs mer

Förbunds Nytt. Yngve Persson - orienterare 6. Vad händer med KAF? 11. Årets konferens i Vänersborg

Förbunds Nytt. Yngve Persson - orienterare 6. Vad händer med KAF? 11. Årets konferens i Vänersborg Förbunds Nytt Nr 3 2002 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Yngve Persson - orienterare 6 Vad händer med KAF? 11 Årets konferens i Vänersborg 12 Förbunds Nytt nr 3 september 2002 Redaktör

Läs mer

STYRELSEN 2004 MEDLEMSAVGIFTER 2004. Behandling & Rehabilitering av Motions- o idrottsskador SOLSTRÅLEN. Naprapati och ortopedi

STYRELSEN 2004 MEDLEMSAVGIFTER 2004. Behandling & Rehabilitering av Motions- o idrottsskador SOLSTRÅLEN. Naprapati och ortopedi 3/04!" #$! "# $ SOLSTRÅLEN Ansvarig utgivare Joel Ahlqvist Rusthållarvägen 103 1 tr 128 43 BAGARMOSSEN tele: 08-648 46 74 Redaktionsråd Stefan Gustafsson Kajsa Segerman Kicki Josefsson Malin Lönnqvist

Läs mer