,''rs. . ej) tgg. Nr 1 leeo. 7 o ! 0)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ",''rs. . ej) tgg. Nr 1 leeo. 7 o ! 0)"

Transkript

1 TW! 0) 7 o t \,''rs tgg. ej) Nr 1 leeo

2 SOUARI SQUARE-INFO nr hnehall sid Ordfiirandenssida.. 3 Ericsson Jamboree I Argang - - -l JUUnNL ll\1. U Organ ltir SAASDC swedish Association or # American Square Dance Clubs ISSN Ansv. utgiv.: Bnrno Nilsson I Redaktdr: Giista Neoviur I Adress: Ilanna Paulis..gata 10 s-r26 55 TTAGERSTEN I Telefon bostad: 08-(6X ANNONSER I MAtt Obsenrera att Square-Info monteras i A4- format och scdan i sarnband med tryckningen reduceras till A5. MAttangivelsema nedan avser A4-annonsoriginalet inklusive eventuell ram. Bredd mm Hiijd mm Helsida 184 2ffi Ilalvsida Kvartssida Priser Helsida enligt dverenskommelse Ilalvsida Kvartssida Reducerade priser fdr SAASDC Halvsida Kvartssida L25.- MANUSKRIPT SENAST Fiir kommande nummer av Square-Info giller: Nummer Manuskript Tlycls veka 2r9n april augusti novenrber U9 l l99l februari 110 I Hur daruar du egentligen 4 Fel igen i danslistan 4 Varfdr blev det fel? 4 Nybtirjare p! Aborcsa 8 Squaredanslimerick 8 NAgotomdanslistan...10 Hej alla squaredansare Vafi tog alla glada slcribenter v6gen? IIar ni f6ratit er pa julmaten och sedan inte ortat fatta pennan? Det er tur att annonsiirema f,r flitiga och bidragen till danslistan Ir manga" 21 sidor blev fyllda utan att jag fick nrm att rapportera frln Callerlab om Quarterlies och annat eller publicera A2-listan, som fatt till;igget Mini-Busy pa slutet. Ni kanske inte riktigt kfinner igen tidningen den hiir glngen. Sen nr och till och med nr har jag anvent den garnla Xerox , som jag kdpte av Ericsson nir jag slutade. Nu har jag ocksa en Victor 286 AT laddad med Word Perfect 5.0 och dessutom har jag tillgang till en HP laserjet med postskriptti[sats, som jag tenker anvenda rills jag far rld att kipa en egen. Det ni nu ser iir Times Roman 13 punkter fdr brddtexten och Times Roman Bold 16 punkter i rubrikema, allt sedan fdrminskat trdl 70 Vo i dverglngen ffin A4 till A5. Hoppas ni skall trivas biittre med den nya stilen, naga Uagade pl att den gamla var f6r liten och svlrliist. Den hiir stilen tar ca 15 Vo mer utdrnme,-men det glr xt packa litet i niidfall.,/; d Gdsta Neovius Inftir SQUARE-INFO nr Fortsiittningsvis giiller aft det enda material fdr Squarc-Info som inte skall studas dir kt till redaktionen iir anmiilan om dansevenemang fbr evenemangstjfust och evenemangstips, som silnds till Marie-Iouise Strtimberg. Hennes adress och telefon stlr pl sidan 5.

3 ORDFORANDENS SIDA MAnga dansare har nog litet dimmiga begrepp om vad SAASDC giir. Fcirbundet - SAASDC - skall skapa intresse fcir och ge kunskap om modem squaredans, stimulera till ett gott kamratskap och ett berikat ncijesliv, samt skapa fcirstielse mellan mdnniskor i olika Aldrar och fran olika nationer. S[ stfu det litet h<igtidligt i vara stadgar. Men hur oms6tter vi i sfyrelsen och hemma i klubbama detta i prahiken? Skapar intresse fcir squaredans gcir vi genom att ge information om dansen till klubbar och medlemmar i denna tidning och utat till massmedia, vi stdder bildandet av nya klubbar, vi underliittar deras start genom s?irskilda staftpaket och understcider utbildning i fcireningsteknik. Vi svarar ocksl frir vissa gemenszunma aktiviteter som Squardansens Dag. Att ge kunskap om modem Squaredans iir komplext. Vi grir det i Square-Info bland annat genom att fdlja upp och redogcira frir squaredansens ufveckling till exempel genom att redovisa nya call pa listoma. SACT (Swedish Association of Callers and Teachers) hjlilper oss med detta. Vi tillhandahaller instruktionsbcicker och vi ger ibland instruktdrskurser. Vi stimulerar klubbama till att producera undervisningsmaterial sasom kassettband. Vi kan ocksl fcirmedla kontakter med utliindska och inhemska caller som leder utvecklingen. Vi stimulerar till ett gott kamratskap och ett berikat nrijesliv genom att i samverkan med utsedd klubb va{e Ar ilrangera Convention, vi ger information om danser i vir tidning och Aven via telefonsvararen. Vi underliittar ockse klubbarnas arbete med distribution av information genom att tillhandahalla en matrikel civer klubbama och deras funktioniirer. "dans undentii'dja enligt By Definition, DBD) och "dans &ir alla kan dansa ffin alla positioner" (All Position Dancing, APD). Vi gdr det ocksl genom att Mlla Convention dppen fijr alla nationer och genom att undentddja dans fiir utliindska dansare vid bescik i Sverige och ocksa vid behov bista vid svenska dansares bescik vid utliindska klubbars danser. Det iir denna iffiktning vi har i styrelsen fdr SAASDC och som finns redovisad i ett tidigare fcireningsbrev. Jag hoppas pa aft alla klubbar och dansare sa langt var och en fdrmar arbetar i samma riktning. Vi har som ni kiinner till haft litet problem med Convention Globenaltemativet blev fiir dyrt. Nu har Hamboringen i Karlskrona viilvilligt stiillt upp och pl styrelsemcite den 17 februari tilldelats detta anangemang. Jag <inskar Hamboringen lycka till och iir civertygad om att det blir en bra Convention. Men det?ir ocksi hdg tid att fe en arrangcir fcir Convention Styrelsen ser gama att ni som glr och funderar pl att fa detta snarast tar kontalt. Ni har siikert observerat aft det iir Dansens fu Avsikten iir friimst att ashdkomma ett uppsving av folkdansen i Sverige, men inget hin&ar att squaredansen, som ju ocksa iir en folkdans, hoppar pa taget och uhyttjar tillfiillet till litet reklam. Det finns en central organisation och det finns distriktsorganisationer fdr genomfdrande av Dansens Ar. Jag har sdnt ut information och adresser till klubbama, som sjiilva far ta kontakt. I nlgra fall vet jag aft organisatdrema har tagit kontakt med vara klubbar. Lycka till med denna verksamhet. Jag hoppas den kan ge nagot. Jag hiilsar den nya klubben Sliinas Square Dancen, Bremsegfuden, KVANUM, vilkornrnen till fdrbundet. Skapar frirstaelse mellan miiruriskor i olika Aldrar och fran olika nationer gcir vi da vi arbetar fcir att intemationella regler f<ir dansen fciljs, sa att miinniskor fran skilda liinder kan dansa tillsammans. Vi gcir det genom att Vi ses pa dansgolvet ( /-/.) lt /: / t/, / \,/ ^ U'4 /tt'uft* / Bruno flilsson I

4 Ericsson Jamboree 1989 Festivalkornmitt6n fcir Ericsson Jamboree 1989 vill tacka alla deltagare i denna festival fcir att ni ville vara med och d2irigenom bidra till att den blev sa lyckad. Vi hiilsar er alla och era klubbkamrater viilkomna till niista Ericsson Jamboree, den nionde i ordningen, under Allhelgonahelgen den 2-4 november Vi har goda ftirhoppningar om att deffia festival skall bli iinnu bettre. Fcirra Arets festival hade 6ver 600 deltagare, dvs ungeflir 100 mer iin Aret innan. FrAn Ericsson Square Dancers deltog 73 personer. De klubbar som dlirefter hade flest dansare var: Sollentuna Square Dancers 48 Square Dance People Bagarmossen 42 Tyresci Square Dancers 32 Gr<idinge Square Dancers 27 Satellite Square Dancers 26 Crazy Town Dancers 22 Totalt var 72 klubbar representerade. NAgra kvargldmda effekter hittades efter festivalens slut. Du som saknar nagot kan ringa l dagtid och tala med Lars-Erik Svensson. Hiilsningar fran festivalkommitt6n Hur dansar du egentligen? Det har skrivits viildigt mycket om styling inom squaredansen. Det jag tiinkte ta upp iir hur vi haller i varandra. HAller vi som det star i regelboken med en liitt touch eller grabbar vi tag i vara meddansare, som om vi aldrig skulle sliippa dem. Jag har problem med viirk i armar, axlar och nacke och twirlar d?irf<ir inte, och m6r ocksa daligt niir folk rycker och sliter i mina armar. Jag har siikert menga medsystrar och medbrcider, men eftersom dampositionen innehaller twirlar mm anser jag den som mer anstr:ingande. Jag ha fatt en del otrevliga f<irslag om att Hgga av med dansen fcir att jag inte twirlar. Det ster iindli i regelboken att damen sjiilv bestlimmer om hon vill twirla eller inte. Jag har dessbiittre i de flesta fall blivit viinligt bemott och tiinker diirfcir fortsatta ett tag till med dansen, som jag har funnit vara en stimulerande hobby pa menga sdtt. Twirlen iir iind6 bara en liten del av det hela. Autse, tiink pa att alla inte tycker om och inte mar bra av ryckiga r<irelser, som iindil i grunden inte hdr till dansen! Please don't twirl me! Birgit Hedlund Square Dance People, Bagarmossen Fel igen i danslistan Blue Blossom Dancers har ingen dans den 3l mars i Mj<ilby. Den dansen flyttades till den 7 april med hiinsyn till SACT:s Convention i Katrineholm. Programmet fdr Oktoberfesten den oktober har iindrats med hiinsyn till Sting Weekend i Malmd samma helg. Tommy k<ir ensam och vi stryker scindagsdansen samt all A2. I stiillet dansar vi pa mangas begiiran iindll mer Plus iin tidigare. Med viinliga hiilsningar Lars-Erik Lindqvist Blue Blossom Dancers Varfiir blev det fel? Tryckeriet skulle inte tycka om att jag sade aft det berodde pa den miinskliga faktom. Det iir som vanligt er viin redaktciren som har dabbat sig. Jag gick tillbaka i hiivdema och tittade vad det kunde bero pa. Jag hittade Blue Blossoms iindring i bunten av ca 70 anmdlningar om danser. Rutan iindring var ikorsad och iindringama var angivna med rcitt, men det var inte gjort pa en kopia av den gamla anmiilan (som det star i instruktionen f<ir iindringar) utan p[ en f?irsk blankett, si det gick inte att se vad det var en iindring av. Sl hiir i efterhand iir det uppenbart att jag skulle ha ringt tan-erik och fragat, men jag var inte tilracktgl observant da, utan skrev in dansen som om den hade varit nyanmlild. Jag skall frirs<ika skiirpa mig ytterligare! Gdsta Neovius

5 SAASDC evenemangstjiinst ger upplysningar om squaredansen i Sverige, mottar uppgifter till Hiir Dansar vi mm och samrlder med berdrda klubbar om upplaggning av stdrre festivaler och danser fdr att i gdrligaste man uppna liimplig spridning <iver Arets minader iiven med hiinsyn tagen till olika geografiska liigen. - Anmiilan skall gciras p[ SAASDC:s blankeft. Adress: Marie-Louise Strdmberg, Jiirdalavlgen 34 B, SBZ 59 LINKOPING Telefon: SAASDC evenemangstips ger besked om danstillfiilllen - DATUM - PI-ATS - TID - KLUBB, men ger ocksa annan information som iir aktuell. Till denna telefonsvarare kan du iiven liimna mlddelanden som du vill ha frarnfdrda till evenemangstips. Telefonsvarare: DEN LEDANDE FACKHANDELN FOR TELEKOMMUNIKATION Dags fi)r [en tredje festiaaten med adr far,,oit frdn Canafa Steae Edfund UMEA 30mnrs-1apnt

6 CONVENTI I 990 KATRI N EHOLM SI,JEDISH ROUNDANCE ASSOCIATION LURDAG 3l l'lars I2.OO-I 4.OO RI KSSTAMMA I4.OO-I4.30 FIKAPAUS 'l DANS I6.30-I7.OO CHANS ATT PRUVA ROUNDANCE I4ATPAUS 'I DANS SPORTHALLEN I NAV ERTORPSS KOLAN SE AVEN S.A.C.T.'S ANNONS I OOOM [4ELLAN ARRANGEMANGENp 0 lm SKI /- -\ o./ \oo I,/-. \ / t " \,-'\ / \/\ \, / ", \, / \ YELLOW BOCK TRRVELLEBS - TAG CHANSEN I VINTERSTMESTRA I4ED DET NYASTE ROUNDANCE CUER: ANTHEA VAN SANTEN OCH SQUARE OANTE TILL BAND LOGI OCH DANSAVGIFT/PIRSON 2- BADDSRUM I 050: - ANMLAN GORS TILL: YELLOl^l ROCK TRAVELLERS C/O RALF BOSTRUI'I ANNE-MARIT TICKNER 'i PARSTUGUGATAN VASTERAS UPPLYSN I NGAR : TEL: l il ll l-l tl ft l - i : l l - l l - ll= t 1 i t a t U' CONVENTION Katrineholm 31 mars - I april 1990 Dans: Ldrdag Siindag Hallar: Basic - Mainstream Plus - Advanced Separat inbjudan finnes hos din klubb Kort bilavstand till ROUND-DANCE CONVENTION, se sep.arnons Ett arrangemang av S.A.C.T. i samarbete med TBV SQUARE - DANCERS

7 pa xotsuaslogeal I SUNTIE * calr,/tr DANcEsMn;rD Hl'/E Fl -,-ra^rc_tlranilave -F-l- Ft SQI.]ARE DAI.ICERS $rden FESTIVAI BM+A1 L2Cl Nu ir det dags igen Fredag 11 Maj L0rdag 12 Maj Bollmorahallen Tyresd Centrum Tom Roper, USA - Bjdrn Jerneborg - Jack Borgstrrim Inbjudan finns hos din klubb eller kontakta Lars och Anita S6derhiill kvlillstid

8 Nybdrjare pi Aboresa Efter att ha vaknat tidigt pa ldrdagsmorgonen och fatt litet frukost till livs bar det i viis till Vlirtan och Silja Line. Jag stiillde mig i biljettkcin och efter att ha fatt biljettema till hytten ki{ade jag leta efter min hyt&ompis, som jag aldrig hade sett. Det skulle vara en stor och kraftig kille. Jag gick baket i k6n och ffigade alla stora och kraftig killar jag sig. Det visade sig vara en trevlig kille fran VlisterAs. Vi samlades sedan i cafeterian pa blten och fick diir var sitt kuvert med program 6ver resans aktiviteter. Diir fanns ocksa en tevtng, som bland annat gick ut pl att bland en massa bokslaver hitta vissa Basic call. Vidare fanns Siljasiilen diir i en riid rosett. Den skulle vi ha pa oss helia kviillen. Siljasiilen iir ett av dessa sml miirken, som hiinger under de gamles och vanes badgar. Jag kallar dem medaljer. Det hdr var min fcirsta. Efter det vanliga smrirgasbordet var det dags fcir dansen. Vi var ca 270 dansare. som samlades i ett stort rum, som skapats av sex konferensrum genom att dra undan mellanvaggama- Golvet var belagr med heltiickningsmatta, se man miste ha liidersulor pl skoma. Callem startade med Basic. Jag var litet nervds, fdr jag dr inte si van iinnu. Jag bjrid upp en garnling. Vi stiillde oss langt bort frln callem sett. Dansen kirjade. Takten var hcig. Det tog inte llng stund fciriin squaren kraschade. Naturligfvis var det jag som var den skyldige. Jag gick fel i ett call, som jag inte visste nagot om. Vi kom emellertid igang igen ratt snart. De andra i squaren var vana dansare och inte blev de sura <iver min klantighet. De stcittade mig resten av dansen. Tack fcjr det! Resten av kviillen gick det battre. Niista dans var Mainstream, sl jag gick lt sidan fcir aft se pl och kanske liira mig nagot. Det var massor av dansare ffin olika klubbar med klader i alla f?irger. Vilket flyt det var i de gamles dans. Efter att ha tittat pl och dansat ett par timmar gjorde jag mitt nesta misstag. Jag hade bjudit upp en dam och stilte plats i en square och rikade da springa igenom en annan squarc. Jag fick plikta med tre vary nrnt squaren, men jag var inte den fiirste som sprang fel. Resan 6ver Aandshav var lugn, men niir baten sviingde sa lutade golvet och alla squarer hamnade antingen pi den ena eller andra sidan, men fiir det mesta gick det bra att dansa iiven fdr mig. Jag fdncikte hela tiden aft dansa med de gamla r6vama Efter dansen var det paus fram till midd2gen. Det blev tid f6r dusch och vila och bye av kliider. Efter middagen var det dans till en orkester, som mest spelade foxtrot och litnande. Det iir iin sl liinge det slags dans som jag behiinkar biist. Dansen varade till klockan tvl pa naften. Nlista morgon frck vi frukost, som ingick i priset. Diir fanns allt man kunde tiinka sig. Sedan var det d"gs att sega "hej dl" till alla nya viinner, eftersom vi strax var hemma i Stockholrn igen. Tack alla ni gamlingar, som stdttade oss nykirjare! Niish ar kommer kanske vi nykirjare igen som ganrlingar. Tack till Sollentuna Square Dancers, som ordnade denna trevliga resa! Tack till Sollentunas mamma Ulla Sidholrn, som har jobbat och sett till an allt har blivit angeniknnt fiir alla oss dansare! Sjiilv kunde jag inte kliva av blten utan att ha kramat om Ulla och tackat fdr en trevlig och hiirlig upplevelse. Jag hoppas vi alla kan ses niista Ar igen! Freddy Andersson Sollentuna Square Dancen Squaredanslimerick 8 En squaredansgnrpp sti'der om Siider med manga fler systrar dn brerder gar framat iinda mot allt hdgre niva ty iinglarna hjiilper och sttider! Lillemor Berggren Miilarhcijdens Squarcdancen

9 Kurs Ct,C2 Round Hdr du till de spralliga individer som rycker om att prdva pd nya saker, och att spana runt hdrnet fdr att se vad som det kan finnas fdr ndgot spdnndnde inont niista nivd av iinmet SQUARE DANCE I sd fall vill vi puffa for Cl- och C2-kurserna vecka 27 ot'h28, nted stdrt sondagen resp (overlappande) fredagen , kl Om du funderar over bostad: Frdga forst om det finns plats i ett par relativ't rymliga hus somvi jufaktiskt har: Tfn , ( AIf Berg ) Fdr dvriga ftnstilta detaljer ben'dffande Square: Se foregdende nummer av Square-lnfo, och betrdffande Round Dance se separat ruta htirintill! EngladSommar Du cir mycket Vrilkommett!! i Viisterds SO!1I'IARKURS PA LUVUDDEN, VASTERAS 90-0/-01 T, o, r\4, : NyBoRJARE /08: instruktorskurs 90-0/-09 T,o,M, : Fonrs- Kuns-r I o: 13,00 - KURS li,00 Gemerusnm FEsT FtiR DELTAGARNA I ALLA LtiRDAGEN 90-0i -0i GRUPPER: (lrltsamnrns NenDELTAGARNA FRAN SoUARE DnucE xunser sofi PAGAR UNDER SAMMA PERIOD) Irusrnurrtin/Cuen: ArrsrA v, SANTEN "% KuRs-Rverrr: 200:- r6n vuxna, i00:- rdn ungdomar T,o,M, 18 An, insrnurronskursavgift: 100:- rdn vuxna, /5:- rcin UNGDoMAR, Borrutrue: INBETALA KURs-AVGIFTEN TILL: Swrruerne SD's posrerno Llq7l2-0, sa snart som MijJLTGT, YrrenlrGARE UPPLYsNINGAR : ArurnER v, SANTEN, TFNi 02I %

10 Dags.hL" planera Larrg Ward aug Dalens trdffcenter Mike Sikorskg 3laug -?sept 5L matsal, BlAsut och de populdra Dalendanserna under juni, juli och augusti Mer info kommer Square Dance People, Bagarmossen BLUE BLossoM Sta KLUABEN MED DE GIfrA tfl1 u.rdrsv 1ft DMSMNA I 990 Ans DANSER DANcERS 7,'4 2 a MJoLNARE DANSEII B, M. P STEI.I OCH FREDRIK AXTELIUS 2)/E CHALLEI'IGERI Cl BJORN JERNEBORG I3/10 JeOKTOBERFESTEN P,AI ToMMY JOHAI.{SSoN 10,/ll JeKVARNDANSEII B,M,p STEIAN SIDHOLM For vrdare lnformatlon se HAR DAIISAR VI FUR FORSTA GAN6EN I SYDSVERIGE I'IIKE SIKORSKY RESERVERA HELGEN 7-9 SEPTETIBER 1990 FUR DEN 7:E ROSENB0 l'ifestivalen I KARLSKRONA INUJDAfl si:vws rtl- KLIJBBAR!{A uffi viren Umys'oGrR Are Gc*rr.r, TE-mr fi5y{8716 OBS! ATUnNM NIVAR Nigot om danslistan Danslistan pa sid ll-14 stracker sig fran man till och med IKEA-dansen den augusti. Den omfattar 66 evenemang av varierande omfattning. Ytterligare 22 evenemang (vararv tre 1991) finns anmiilda och kommer att tas med i danslistan i senare numtner av Square- Info. Mike Sikonky g?istar Square Dance People i Bagarmossen den 3l aug - 2 sep och }Iamboringen den 7-9 sep som framglr av annonser p[ denna sida Dave Clay callar hos Con Amore Dancers i Eskilstuna den sep och Ire Kopman hos Motiv8's den 5-7 olt. Al Stevens besdker Blue Blossoms i Mjiilby den 13 olt. km Gravell kommer att tillsarnrnans med Bjcim Jemeborg calla pi Ericsson Jamboree under allhelgonahelgen. Saundra Bryant callar hos Motiv8's den 8-10 feb Giista Neovius

11 HAR DANSAR VI 1990 Dag kl-kt Plats Lokal Zmat STOCKHOLM Bllsut 2 mar MALMO N Kockum Fritid 2 mar Arvsro rogt 24 mar CoresoRc Burglrdens gymnasium l mar KARISKRONA l0 mar STOCKHOLM Homsberg l0 mar AMAL l6.n Karlbergskolan l0-ll mar SKELLEFTEA Medlefors Folkhdgskola 13 mar MALMO Mdllevlngsgtuden 17 mat TROLLHATTAN Folkets Park l7 mar TRELLEBORG Folkets Park 18 mar SODERTIiUE N Oxbacksskolan 24 mar C,OTEBORG mar AtruS Ahusparken Arrangiir Kontakperson Stockholms-Alliansen Ulla Sidholm U. 44 Anden Blom BMBP Energy Squares Rolf Carlsson B M p Peter Johnsson Peter Johnsson Motiv8's Fredrik Axtelius ln Cl Cl Bruno Nilsson Motiv8's West Bjdm Jemeborg P Al A2 Bengt Geleff Anden Kaneld Jonny Nordstrdm Hamboringen Square Dancers Christer Bem Petticoat-Dance Christine Persson M BMP Motiv8's Bjdm Jemeborg Al A2 Bruno Ntuson Ahmula Squaredansare Jobn Lindh 840 M 840 p Yvonne Ar6n SkellefteA Squaredancers Stefan Sidhohn B M p Jan Lundman 0910-L24 87 Tomas Kristensson Southem Square Dancers Bertil Carlsson B M p Ulla Lundberg Troll-8an Squaredancers kn-g_dran B<irgel Bo Andersson lO 74 Axel Osterman Al BMP South Coast Squaredancers Tommy Johansson 839 M Tredje Sydkusttrdffen Bertil Carlsson B39 p Kjell Ahlander ll Crazy Town Dancers Christer Bem B M B p Britt-Marie Lindell Westem Airport Square Dancen Jan Lagergren O3l l Christianstads Squarc Dancen Christer Bem Ase Hjiirtstrom U Ulf Andersson 30 mar ROTEBRO Sollentuna Square Dancers l9.w Folkets Hus Ulla Sidholrn mar MALMO Energy Squares Kockum Fritid Peter Johnsson lapr UITCA Umel Square Dancers Ostra Gymnasiet t ffi SQUARE-rNFO NR I 1990 Caller Program Stefan Sidholrn Anders Blom Christer Bem BMBP Ar (A2) BMP PAI BMP Steve Edlund CAN Anne Elrnan krs-erik Svensson B M M i hdl 2 l.eif Eriksson P Al Al M PAIA2 ll

12 HAR DANSAR Vr 1990 SQUARE-rNFO NR I 1990 Dag Plats Arrangdr Caller Program kl-kl l-okal Kontaktpenon 3l mar - KATRINEHOLM SACT SACT-medlemmar B M P Al I apr Nyhemshallen SACT Convention I apr SODERTIiUE Crazy Town Dancers Jack Borgstrtim P Al Oxbacksskolan Britt-Marie Lindell apr STOCKHOLM Motiv8's Bjcim Jemeborg ln Cl Cl Homsberg Bruno Nilsson apr STOCKHOLM Stockholms-Alliansen Anders Blom B M B P BlAsut Ulla Sidholm M Stefan Sidholrn 7 apr AMAL Ahmula Squaredansare Marine Ramsby B M B P Karlbergskolan Yvonne Ar6n apr VADERSTAD Blue Blossom Dancers Sten Axtelius B M B P Folkungasalen Andra Mjdlnaredansen Fredrik Axtelius Lars-Erik Lindqvist l 7 apr HEBY Heby Square Dancers Stefan Sidholrn B M Folkets hus Mats Rimskog l-ars HAkansson l0 apr MALMO Southem Square Dancers Klubbcaller B M P MdllevAngsgArden Ulla Lundberg apr STOCKHOLM Satellite Square Dancen Bjrim Jemeborg B M B P Homsberg Bjcim Jemeborg apr SODERTAUE Figure of 8 Dancers Stefan Sidholrn B M B P Astras matsal g1s4 Fkkif l apr STOCKHOLM Motiv8's Roland Danielsson Al A Homsberg Bruno Nilsson l apr FORLOSA Itulmar Squaredansare Sten Axtelius B M P Folkets Hus Villy Mikaelsson Tomas Kristensson apr BODEN Boden Square Dance Team Ingvar Pettersson B M B P Bj<irkniisskolan Siv Lindberg Stefan Sidholrn l l-22 apr MOLNLYCKE The SAS Club Sweden Malcolm Davis GB Wendelsbergs Sture Bemdtsson Thomas Bemhed B M Folkhdgskola Sture Bemdtsson P Al 22 apr AHUS Christianstads Square Dancers Ulf Andersson Ahusparken Ase Hjiirrstr<im U+-1oo AZ Berril Andersson B M P 22 apr SODERTI UE Crazy Town Dancers Jack Borgstr<im B M B P Oxbacksskolan Brin-Marie Lindell apr MALMO Energy Squares Ulf Andersson B M P Kockum Fritid Peter Johnsson apr VARA Sliittas Squaredancers Tommy Quarfordt B M P All6skolan Jan Karlsson M t2

13 HAR DANSAR vr 1990 seuare-rnfo NR I 1990 Tid Plats Arrangiir Caller Program kl-kl Irkd Kontaktperson apr MALMO Southem Square Dancers Kenny Reese B M p Al Aurahallen Southern Jamboree Thorsten Geppert Eva Svensson M Ingvar Pettersson 30 apr - KUNGALV Motiv8's West Kenny Reese p Al A2 I maj Kvamkullen Bengt Geleff maj SALA Sala Square Dance Club Thorsten Geppert, Kenny Reese Folkets Park Karin Hagberg lngvar Peftersson P Al l3.w Lan-GciranBcirgel BMBP 5 maj KARI-SKRONA Hamboringen Square Dancers Roberr Bjit* p Al l6.n-22.ffi Rddeby Petticoat-Dance Folkets Hus Christine Persson M maj SUNNE Wood Star Squaredancers Barry Wonson AUS B M B p l7.w-22.ffi Logen Kolsniis Michael Lindberg maj MALMO Southem Square Dancers Tomas Kristensson B M p l9.n MdllevAngsglrden Ulla Lundberg maj STOCKHOLM Satellite Square Dancers Tom Roper Homsberg Bjcim Jemeborg Al A2 ll-12 maj TYRESO Tyresci Square Dancers Tom Roper B M p Al A2 Cl Bollmorahallen Tyresiifestivalen Jack Borgstr<im Lars S<iderhiill Bjcim Jemeborg 12 maj AMAL Ahmula Squaredansare Tommy Quarfordt B M B p Karlbergskolan Yvorure Ar6n maj TIALMSTAD Salmon Town Dancers fuckard Bjiirk B M p Getinge Sportlrall Erik Jeppesen 035-ll maj fufus Friendshipdance W Ahusparken.Ase Hjiirtsnrim M4-7N 62 Ulf Andenson B M p Ulf Andersson ffi l8 maj ROTEBRO Sollentuna Square Dancers Barry Wonson AUS B M B p l9.w Folkets Hus Ulla Sidholm maj STOCKHOLM Satellite Square Dancers Fredrik Axtelius Homsberg National Advanced and Roland Danielsson Al Challenge Festival Bjtim Jemeborg Az Bjdm Jemeborg Cl 19 maj LERUM Lerum Square Dancen Rickard Bjtirk B M p Al l7.w-22.m DergArdsgymnasietc0teborgsalliansen Tommy Quarfordt Lars Bemhed Thomas Bemhed 19 maj GAMLEBY Unicom Squaredancers Ingvar Pettersson B M B p Abyskolan Brin Reidefors Stefan Sidholrn

14 HAR DANSAR VI 1990 Dag kl-kl Plats lrkal 24 maj STOCKHOLM Hdgerstens Medborgarhus 24 maj HEDEMORA Folkets park Arrangtir Kontaktperson CoordinS's Flygardansen Sinikka Tiving Old Town Squaredancers Ingrid Danielsson maj MALMO Kockum Fritid Energy Squares 2nd Fellowship Dance Peter Johnsson maj LULEA Bothnia Squaredancen Gammelstad Rune Isaksson I Stadsdskolans aula **********:**********:i,i*****************:**************************,****:t********** 8-10 jun VASTERAS SAASDC CONVENTION Wade Driver USA N Bellevuehallen ViisterAs Grand Square Paul Bristow GB Bngitta Avander Jack Borgstr<im L^ars Hlkansson l lngvar Pettersson Inger Ohlsson Stefan Sidholm Kalmar Squaredansare Jan Metsjd Kalmar Squaredansare Jan Metsjci Kalmar Squaredansare Jan Metsjd Kalmar Squaredansare Jan Metsjd M Kalmar Squaredansare Jan Metsj<i SQUARE-rNFO NR I 1990 Caller Program Guy Adams P A I P A 2 MichaelLindberg Roger Jansson BMP GuyAdamsUSA BMP(Al) Stefan Sidholrn Robert Bjtirk Christer Bem Rune Isaksson Tomas Hedberg * *:i****** * * * * ******* * ** ******:t;t't**** * ***:i******** * ** * * * * ***** ** ***************:t:* 20 iun Auus Ahusparken 28 jun KALMAR Giisthamnen 4 iul Anus f.in-22.w Ahusparken 5 jul KALMAR Gdsthamnen l2 jul KALMAR Giisthamnen 18 iul Asus l9.w-22.n Ahusparken 19 jul KALMAR Giisthamnen 26 jul KALMAR Giisthamnen I aue Agus 9.00:22.w Ahusparken 2 aug KALMAR Giisthamnen Kalmar Squaredansare Jan Metsjci Friendshipdance Ulf Andenson Ase Hjiirtstnim U4-7N N Guestcallers viilkomna Guestcallen vilkornna Guestcallers vilkornna Guestcallers viilkomna Guestcallers v$lkomna BMP Friendshipdance Bertil Andersson B M p Ase Hjiirtstrcim M , Ulf Andersson N Guestcallers v5lkomna B MP Friendshipdance Ulf Andersson Ase Hjiirtstrdm u4-7n 62 U4-24 g2 W Friendshipdance Ase Hjiirtstrdm M4-7W 62 Ulf Andersson M4-24 g2 ffi 5-9 aug STOCKHOLM S D People Bagarmossen l-arry Ward Dalens triiffcenter lngemar Carlsson aug liurtnr Elme Square Dancers Tony Oxendine IKEAViirdshus lkea-festivalen Jerry Story t4 BMP B M P B MP BMP B MP B MP BMP B MP MPAIA2 P

15 ALLIANSERNA Syftet med Alliansema iir att ordna trevliga danstillfiillen pa ett praldskt och samordnat satt. Av utrymmesskiil presenteras endasl huwdmiinnen fcir Alliansema De danser Alliansema ordnar framglr av danslistan. Allians Kontaktman Klubb Telefon Dala-Alliansen Gunnar Samuelsson Refivik square Dancers 024g Gciteborgs-Alliansen ulla Karlsson Dansfcireningen H<imet M krs Bemhed I_erum Square Dancen 0302_3lZ gg Stockholms-Alliansen Ake Riinndahl Rrring Dancen Og-774 3l g6 U[a-Britt Sidholrn Sollentuna Square Dancers Og_ Syd-Alliansen carl-erik Bergsten Hamboringen Square Dancers 0455-l0z 39 S<irmlands-Alliansen Tommy Datrl TBV Square Dancers Katrineholm olso-177 4l v?i-n-alliansen Mats sandqvist orebro squaredancers 0lg-lg viirmlandsailiansen Inga Andenson Arvika Squaredancen 0570_1,14 05 Lan Andersson Clear River Dancers 054_9365 g3 Stockholms-Alliansen har telefonsvarare: O8-7S4 g6 4g FRAMTIDENS TEKNIK FOR VANLIGA MANNISKOR KRISTIANSTADS DANSSHOP Vi har allt du behover for... DANS GYMNASTIK.FRITID.BAD o drrikter e trikaer. skor o steppjarn m.m Specialit6: GREK.SANDAL I SKINN SVART, VIT, ROSA MOCCASULA 25 mm ktack Stod Specialitd: JAZZCYKELSKO I SKINN. SVART, VIT GUMN'IISULA 10 mm klack Slorl Oppet: Mflndag - Fredag NY ADRESS: Ostra Vallgatan kl zgr3l Kristianstad

16 " ffiffiuffiffim'u *ffiffimffiffitffiffi ffi$tilqfqffi 'il ffiffir-t J.,f.!r t-r r VAI komnna tr I I anrrur en SqLrredans:rommitr p,t NardshLtset Elodallad n, ol and trllsammans mecl tll,hda och poertlva mannrsf,:or:5om delar var hobbyl Det ar :5pecrellt qlad.-iarrde Att Ea matnqa nya bacje r.tnqa c)ch e{ldre har f Att npp bqonen f br delrtt;r satt att rjansa och t-lrnqa5. Vi har dar{ or sateat VaIborct.ima6$ohelQerl {:cir- lttrqlclomar scrnlt vecf,lorrla ::ll. tj och iicr f bretr,iciesvr s f or sr:5n 1 clrer. I VECI':.A CAI-LEFI$ / LED/THE t- i)rl':unsil':atrrij'tl.ahn I NIL; v18 J ac l.:. Eit ef an?a/ 4-t /5 Rrcfrard m f I v?l - I u7. Il-s--IGlTEet-qJ 6osta l-ore.l d rm!-=t5z- TTE--IGTIT:?iq [:osta ['ore] d InQVilr Fe!.ter5. 'l'ofirflry UL(ar + qr!!l vi f,:.ennv 1",(eeBe Incvar F'ett v16 Fi,enny F(eL.r;e Gir:r{rn Fii.lhol v?7 Eite+.ln 9ii dhol nt iqs! qs{sr,t-f o. m vt8 $te{ arr Si dhol m Fli cflarrd B-i ori: V:9 Er"r h:ia Johan!:$0n lnov,ar F'ett-ers. V.j(l Jacl,: Eiorq$trcim Ftlct,:ard llibrl': vlr Robert t1.t brt,l 'I:rr L, Qnrael r VIiT Fiobert tt": orf,: il ac f,:.h(:)_rg $! r.!!l. -[ony V.J;\ {t-r]it Ox Endvne J erry Stclry l-lel n Ba:ir c bammal dan.5.[nnern $0 [{;}s r c l(") el a l'l$ vao $onl Irr+1st C;-I()'cansei Barirc 1-?(-) Ca l(.) danser B*rt. t1-,.ir+ t"[i-u tju DAN$-IYI-.,.PAN6 I IIY66ET " i:i unqdomsdagar ttra 1 internat, oans. nyoor-: Squr;rre Dar\ce. 11ybdr..i ' Int. dans. fortsattn $itil-darrce, f orteettn l"1r+.l' a F'I urs Frl r".rs-dill) $O*dansvecl,:a F.l urs 1/r rnt l-{eia tr}l $0-i rltenslvvecl.:a A1 1/2 At fiei a At 5U-r ntensr vvecka AI l-lf}l a1 tlaiil c B*D[iI) $0-danEVecka Basl c f1{:.l, a liie{s'r c t:r-0tjl) Ei0-danBvecka Elast c IJ- D IJI) Hei a l'lti S0-i nterrgr vvecl:a l"ls hel st merr ) I"IS-DBI) l-1( 1 a F'.1 Ll$ $U-r ntensi vv. F l Ltg l-lel a Fr'I r-rs A 1-DBI) hei st m{!r') Fr'I r-re*dui) Dx v rrie A:/C/US $U-d en svec l,( a P I Lrg SiU-dansutmanrnq for "dr gam1e" V.J4 Jacf,: llc)rc:l.itrom l-le,l a i"lli i"rti*dll) SriO-dansvecka f'1s Robert Li i orf': v.55 Jacl,: ElorqEtr-om F'.1 urs-0!d l-:'i r-rs"dtil) SiO-dansvecka FLUSi o flob6r"t B tr dr l: o 1/j Al i ntensl vt oa 1 /: A1-1 ster 'f orel d J4 f-lei a [(asi c EiU-intenEivv. Elasrc LihOSCFIYh flrecl "lt-]flralntrlqrilllar)!:ett- sf::rc'::irr vl hem trll D1q om DLI rrnqer oss, l'ro rnte pa rvf,rtsil att allt Ar'+LrlIt urtan rtnq oss cl,n Du vrll ha mer r.n+ormatron en vle.3 vt;:cfia. f':.1i1ar'- clht- +rnns manga "ensamm*t" {llciror r:a fltodarb;rd*n r ar I Vr ses l Irrcter o 6cj:it.e [c]re]d War-dshL(get Llodabaden. tliida F$. V1 1 1 Dlr hyra lrt Di rr hlt:5vaqn :i{3(l 74 Liil'"f 0ltfr qenclm oef' sa frcjr av Drc:l Ie.ll (,)485-t?(:) 12 l6

17 'lll\t, t /l ^t vrl 9r^, dn/, bry.r- a./r1,,r7-a-/ru,va/-, U 9 a/- n t l \tn ^ [l,qllrqt XVJIL /l drt, Yfu J.^t "" Arrfr- W A/w J*rv &h kul, -j/' u-a-^a/ orr1,6.a,.4.ru o4tu ^Aft Ta vdgen Oven Mj6lbyl Kom och se vad jag han. Jeanette Lindqvist Fylklnggatan le (nlna 0K) t{i0iby Tfn: , fm PS JAG KOM i{er trvth NTT FINNAS PI VISSA DANSEH U5

18 a I(/) o SAASDC OCr{ VASIEnAS CnnnD ctrcumberi o slungrng SQIJARE DAI{CERi vasreras DAr{crNG IEAM o vasrera seljare DAt{cERs SQUAREDANGE nu An rgeo I vlislenns Callers: Dan absolnt yppersta dbn ftan tlia Wade Drlver qgand FaulBrlstow srcdge Jack BorgSfrtrn o Ingivar Fefrersson o Stefan gdholm * Viikommq dfl det stittsta dant*vryt I Vtisturds F TAOO il! 18

19 Squaredansweekend pfr HUMPEN vid Hogstad utanfiir Mjtilby i Ostergtitland Dansprogram juni juru 3Ojuni- ljuli 7-8juli 2r - 22 juli (ej 14-15) juri 4-5 augusti ll - 12 augusti Hur hittar man? Basic Mainstream Plus AI A2 Cl tom 15 tull cl Basic N'led bil: NorrifrAn pa M, avfart Mj<ilby C, sedan skyltat. SciderifrAn pi F.4, sviing viinster vid Shell Checkers i Viiderstad. sedan skyltat. Utan bil: TAg eller buss till Mjcilby C, sedan buss med avgangstid 11.00, avstigning vid Kiillerydsviigen. Hur bor man? fyrmannatiilt masslogi egen husvagn eget tiilt Hos vdnner i ndrheten Vad har man med sig? Sovsdck eller tiicke och lakan Kudde Glatt humcir Grundkunskaper pa g?illande niva Hur ser dagsprogrammet ut? L<irdag Workshop, dans Vila, umgiinge Middag Kviillsdans Scindag Frukost Avskedsdans Hemf?ird Caller Roland "Rat" Danielsson ev m fl. Vad kostar det? Dansavgift Vuxen 90.- <19 er 45.- Fyrmannatiilt Masslogi Vuxen 30.- <19 er 15.- Egen husvagn 60.- Med el 80.- Eget tiilt 40.- Middag+frukost Vuxen 80.- <19 er 50.- Mat till grillen, kaffe, dricka finns att kripa. och brdd Betalning Anmdlningsavgiften = dansavgiften inbetalas till postgiro nummer frfin och med Ange iiven pa inbetalningskortet: Namn, antal vuxna respektive under 19 Ar, <ivernattrringssiitt, om mat <inskas, dansdatum och telefonnummer. Resterande avgift inbetalas senast fyra veckor fcire ankomsten. Den som har frigor kan skriva till Roland Danielsson Fynpannsgatan VN-LINGBY eller ringa , som ailtid iir kopplat till telefonsvarare, eller personscikare och efter ny ton sla eget telefonnuruner utan riktnummer. Det finns pool och TV-rum pa Humpen. Deltagarantalet iir begriinsat. Var ute i god tid, men inte frire "Fdrst till kvam..." Viil mcitt och hj:irtligt viilkomna. Roland

20 VI IN0JUDER TILL DAf{S I 'ALA FOLKETS PANK Ft,EDA 6 + naj le oo - 22 oo +, Al. f-onda 6 5 llaj 15oo -21, oo B, H, o, r. qa Le o f C, g C ALLER 5, TH OR,STE N GEPPERT KE NfI Y 3EE3E IN6YAR PETT E RS'OII tar s- 66nnn gdr6el ffi a E3o (-:u-,-=3 /-2--\..1- =/J -

21 b A\O SOM i Blflsut Tisdagar kl F" ^.q^s- :*tii: $*S* $sb" Stefan anl.i'il#' Borjar tisdagen den 5 juni b **U* {Pu(,/E b Hjertligt Vllkomna! ll ls, l \ I Lordagen den 16ae -24w v5lkomnatirr B M en helkvdll i RdttviksParken P A A\ (ITledborgankolan

22 wort^d SQUARE DAhCE CO}TENTION ffimeld, osterrke zenw. tw En bussr sa planens med avrest den26 Sept. och hemkomst den2okt. Restiden at lre c)agar, vtlket ger fyn dagar nere i Seeteld Pirs inklusive btnskostnad, farlor, uagavgsttnr, fyra r:n;tter pk f ynti arni gt hote ll me d halvpension inom ghngavsfiul.d t fin Conventi onhallen samt darnavgif.t*n.tvhovefi:r;ttnrngax sker i buss. Anmtlansenast 1. iuli L990 till: Patrik Sobl PL 13W 6t5 m TOR SBY Tel.M6O ,56nd t6 J{issa inle 7,e Dave W^l*IivaLett gskf rstuna l??o SPORTHALIENS.B-se[ u*t tsir [id 6tg (A.ce-2t.m)z (w=) l.fiddag, Sprlhallens Serve"i^t. (t-o.oo- t6.oo) t AL, AL (so.-1 60* tll:- 6ot- {f,- IOO:- lo,-) ExT? XVAJ.[: F,"c4 tt/g (tg-o:\t.a) {O,- (O'-, - -t.}{t Vd s&ac*.r ul inbjudnr'asss{cncilcr till atla klubber an&r rnej rnlrrrd,. (arjr-utr/cr augutli /scpt. rnl".d) E' tl -O 'Con Amore Dtnccr8. otc/tt t Ot O, 12itA rc 22

23 Vill ni ha egna Squaredanceskivof Ga med i vir prenumerationsservice for mer information ring STING-WEEKEND 12.13/1 O.1990 I MALMO SAMARBETE MED ENERGY SQUARES Biljetter finns nu till salu pi nigot av dessa telefonnummer ii Peter Karin srl NG PRoDUcIoNS rrilflj:h:ra? 2, 1 sl 71 sollenru NA

24 fr6s Eqru Whe 8qu&Be nuroq.syaeen6, rykeso 'Te[efonordtr ,{ititk inhokad"e FF-Sff'lALEK[iir oi fonnmer att frafdrsiiljning 17/3 IKELLERO&9 30/3-1/4 UMEA 7/4 'lildek;.rad 4.5/5 SALA 11-12/5 Al\U6 SIae Bqscse Ms thop Wffi[bsmm&

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 5, december 2012

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 5, december 2012 The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 5, december 2012 Vi startar terminen med att tillsammans ta farväl av julen eftersom vi aldrig kunde hälsa den välkommen! Alla våra dansare, medlemmar såväl som

Läs mer

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 3, augusti 2014. Ordförandens spalt

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 3, augusti 2014. Ordförandens spalt The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 3, augusti 2014 Ordförandens spalt Efter en kylig och regnig juni bestämde sig sommaren till slut och värmen kom med besked. Så mycket har väl inte hänt inom klubben,

Läs mer

Löv nummer 3, juli 2011

Löv nummer 3, juli 2011 The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 3, juli 2011 Ordförarens spalt För att ni inte ska tro att vi alldeles glömt bort er nu i semestertider kommer här sommarupplagan av The Oak Leaf. Hoppas ni alla

Läs mer

Squaredansminnen. Av Lilly Karlholm

Squaredansminnen. Av Lilly Karlholm Squaredansminnen Av Lilly Karlholm Ekerö Squaredans-klubb började egentligen med att en vävkurs på Ekerö i Medborgarskolans regi startade. Jag gick där och lärde mig väva under flera år. Den kvinnliga

Läs mer

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 2, juni 2012. Ordförarens spalt

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 2, juni 2012. Ordförarens spalt The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 2, juni 2012 Ordförarens spalt Jag känner nu att det är hög tid att ta itu med sommarens medlemsblad. Ledsen att ni fått vänta lite längre än vanligt, men som man

Läs mer

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 2, juni 2014. Ordförandens spalt

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 2, juni 2014. Ordförandens spalt The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 2, juni 2014 Ordförandens spalt Efter rivstarten sommaren gjorde har nu förhållandena gått tillbaks till mer normala. Det blåser kallt och känns inte alls lockande

Läs mer

Löv nummer 2, maj 2015

Löv nummer 2, maj 2015 The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 2, maj 2015 GRATTIS och VÄLKOMNA TILL SQUAREDANSENS VÄRLD! 1 Ordförandens spalt Den här gången börjar jag bladet med ett STORT GRATTIS till våra nya fullfjädrade

Läs mer

Löv nummer 2, april 2010 *************************************************************

Löv nummer 2, april 2010 ************************************************************* The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 2, april 2010 ************************************************************* Ordförarens spalt Så går ännu en danstermin mot sitt slut. Snön har smält och våren verkar

Läs mer

o- () e) c o rg$ r \( ! q) 7 o Nr 4 teel

o- () e) c o rg$ r \( ! q) 7 o Nr 4 teel ffi :'-r o A) o- () e) c o i ( : ) g E I t i / : /, \ i\ fs ri r \( i g J! q) 7 o rg$,4 Nr 4 teel SOURRI-I lnl-n Redakt

Läs mer

Löv nummer 4, december 2008 *************************************************************

Löv nummer 4, december 2008 ************************************************************* The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 4, december 2008 ************************************************************* Ordförarens spalt Klubbens jubileumsår lider mot sitt slut och när detta skrives har

Läs mer

Aar \e'q4ig' p/l. I I 4 \ X l l. ltrk'l,o. /t l\ g- ljl O-' ff rre$ o oo. 4 E o. c) 7 o. Nr 3 1ee1

Aar \e'q4ig' p/l. I I 4 \ X l l. ltrk'l,o. /t l\ g- ljl O-' ff rre$ o oo. 4 E o. c) 7 o. Nr 3 1ee1 Aar \e'q4ig' p/l Lq I I 4 \ X l l t M l ltrk'l,o /t l\ g- a t \ t \ ' ljl O-' c a 3 \o a ( J ( o D \ l -c 1 9 -/ \ Lg o l r < r,/ \ ; a l o o '6 o oo 4 E o! c) 7 o t ff rre$.4 Nr 3 1ee1 SOURRT tnl- Arg6ng

Läs mer

$HQrcKAN. ffimte$m. lpp@rn. $h@hu 2t/$20rt. varmtvfrrlkontmma. titl Amgelhotmml. tffihfrlsaff. Engelholms. Arrangtir: Karateklubb.

$HQrcKAN. ffimte$m. lpp@rn. $h@hu 2t/$20rt. varmtvfrrlkontmma. titl Amgelhotmml. tffihfrlsaff. Engelholms. Arrangtir: Karateklubb. $HQrcKAN ffimte$m lpp@rn $h@hu 2t/$20rt tffihfrlsaff Er varmtvfrrlkontmma 3G titl Amgelhotmml Engelholms Arrangtir: Karateklubb Shotokan SHOTOKAN KARATE SM Shobu lppon Angelholm 2011 I T TAvLING DATUM

Läs mer

RRCET. tbotoe"xxxl/ 10 augusti 1996. Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug

RRCET. tbotoexxxl/ 10 augusti 1996. Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug RRCET tbotoe"xxxl/ 10 augusti 1996 Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug ronscnema 12.w 13.00 14.00 15.00 r6.00 t7.w 18.00 19.00 20.00 2r.w 22.ffi 23.00 24.00 Den glada ankan-tiiltet Gustaf Adolf-tiiltet

Läs mer

a }J LJ o o (/) rrs ]Gf, .9 '6 o oo ! q) 7 o Nr 4 rcsz

a }J LJ o o (/) rrs ]Gf, .9 '6 o oo ! q) 7 o Nr 4 rcsz TWc) a }J LJ O a o o (/) o a A) c a () a t o.9 '6 o oo o. t \ rrs ]Gf,,4! q) 7 o Nr 4 rcsz lnl- ArgAng 9 Organ ftir SAASDC Swedish Association of American Square Dance Clubs Postgiro 82 54 68-2 rssn 0283-6572

Läs mer

3/15 apr. Informationsblad för Huddinge Square Swingers

3/15 apr. Informationsblad för Huddinge Square Swingers 3/15 apr Informationsblad för Huddinge Square Swingers Det är lite oro i lägret. När det har blåst över lär man väl antingen kunna säga Skomakare bliv vid din läst eller Nya kvastar sopar bäst Vad handlar

Läs mer

Årgång 25 nummer 2 September 2011

Årgång 25 nummer 2 September 2011 Årgång 25 nummer 2 September 2011 Efterlysningar! Är det någon som vet vart sommaren tog vägen? Jag tycker att det känns som det bara är några veckor sedan det var vår. Men när man tänker efter har det

Läs mer

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328 =dfg. ffilsl',mn' I (1) Socialfdrvaltningen I ndivid- och familjeomsorg Abdollahi Setare Tel: 0498 269000 Avierfiird, Urban Salomon Jungmansgatan 953tr, 62152 VISBY Hej Urban! Oversiinder utredningen till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ffi fs u $,CA Nr 2 rcsz

ffi fs u $,CA Nr 2 rcsz ffi t \ fs u $,CA Nr 2 rcsz SOUfiRI-I tnl-n F! Hej Argtng 9 Organ for SAASDC Swedish Association of American Square Dance Clubs Postgiro 82 54 68-2 rssn 0283-6572 Ansvarig utgivare: Hans-Ove Karlsson Redaktdr:

Läs mer

Medlemsblad 4 september 2005 ********************************************************

Medlemsblad 4 september 2005 ******************************************************** Medlemsblad 4 september 2005 ******************************************************** Ordförarandes spalt Så börjar även denna sommar lida mot sitt slut och det börjar bli dags att samla krafterna inför

Läs mer

Swedish Square Dance Convention

Swedish Square Dance Convention Swedish Square Dance Convention Helsingborg 16-18 juni 2017 www.convention2017.se Vi vill önska alla hjärtligt välkomna till vårt Convention 2017 i Helsingborg! Vi kommer att ge er en underbar upplevse

Läs mer

med squaredansvänner.

med squaredansvänner. Årgång 30 Nummer 1 2016 Nytt år! Här sitter jag och tittar ut på ett gnistrande vackert vinterlandskap. Vad tänker ja på då? Att få Yellow Rocker klar till Arbogaadansen! Vi kan se tillbaka på ett år som

Läs mer

Svenska Squaredansförbundet

Svenska Squaredansförbundet Protokoll 2014:6 fört vid styrelsemöte 19-21 september 2014 i Arlandastad Närvarande: Tommy Hansson, ordförande Iris Åkerberg, sekreterare Åsa Bratt, kassör lördag 20.9 Ing-Marie Lindh, redaktör Frånvarande:

Läs mer

Medlemsblad 1 februari 2006 ********************************************************

Medlemsblad 1 februari 2006 ******************************************************** Medlemsblad 1 februari 2006 ******************************************************** Ordförarens spalt Tänk att det redan har hunnit bli början av februari. Ljuset kommer sakta tillbaka igen och för en

Läs mer

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting GINSTBLaDET Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14 Ur Innehållet Ordförande har ordet Påskträff Årsmöte Riksting MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson CC 57210 Material till oss via E-post Västgötagatan

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma i Östersund den 13 juni 2009.

Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma i Östersund den 13 juni 2009. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma i Östersund den 13 juni 2009. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

Svenska Squaredansförbundet

Svenska Squaredansförbundet Protokoll 2014:1 fört vid styrelsemöte 20140126 (webbmöte) Närvarande: Tommy Hansson, ordförande Gunnar Bodmar Henrik Kjellgren, vice ordförande Maria Keinänen Iris Åkerberg, sekreterare Göran Wetterqvist

Läs mer

Gotland Runt Line 1. Gotska GK 18 hål. 18 Örebro City Golf & Country Club 9,3 Gul 9 A 24 Vassunda Golfklubb 4,6 Gul 4 A

Gotland Runt Line 1. Gotska GK 18 hål. 18 Örebro City Golf & Country Club 9,3 Gul 9 A 24 Vassunda Golfklubb 4,6 Gul 4 A Datum 2015-05-17, 1400 Bana Starttid Hål Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 1400 1 1400 2 1400 3 1400 4 1400 5 1400 6 1400 7 1400 8 1 Göran Borg 18 Örebro City Golf & Country Club 9,3 Gul 9

Läs mer

Klubbmästerskap i radiobil Julbord Höstmöte Hantverksmässa SSK info Sida 1

Klubbmästerskap i radiobil Julbord Höstmöte Hantverksmässa SSK info Sida 1 Årgång 12 Nr 8 November 2009 Klubbmästerskap i radiobil Julbord Höstmöte Hantverksmässa SSK info Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn 0911-70253

Läs mer

Årgång 25 nummer 1 Maj 2011

Årgång 25 nummer 1 Maj 2011 Årgång 25 nummer 1 Maj 2011 Hej! Jag bläddrade lite i senaste Square Info och konstaterade att danslistan för sommaren är fylld av en massa spännande danser med både svenska och utländska callers. Jag

Läs mer

09:18 13: Lorentz Neverland Göteborg BGK 143 Jan Magnusson Malmö BGK Lennart Öst Borås MGK

09:18 13: Lorentz Neverland Göteborg BGK 143 Jan Magnusson Malmö BGK Lennart Öst Borås MGK Onsdag Grupp Nr Spelare Klubb Klass Varv 1 Varv 2 101 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK Herrveteran 1 102 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 08:00 12:06 103 Leif Jandrin Djulö BGK 104 Kent Kirkegaard BGK

Läs mer

Deltagande föreningar Kretsmästerskap Prec C 2011-05-22

Deltagande föreningar Kretsmästerskap Prec C 2011-05-22 STOCKHOLMSPOLISENS SKYTTEFÖRENING 1 (5) Deltagande föreningar Kretsmästerskap Prec C 2011-05-22 Atlas Copco pk Hellström, Ronnie 5294 C Bn Öppen 12:15 B3 Miranda, Arturo 24322 C Hä VetÄ 10:15 B8 B Hä 3B

Läs mer

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul Hösten 2015 Dans Bowling Musikcafé Simning Disco Grillning vid Glänninge Och annat kul I Samarbete med bl a Fub Laholm, Höks Hi, Fritid Halmstad, m fl. Hej! Från och med den 1:e januari 2015 finns fritidsprogrammet

Läs mer

Sannaosta Resultat. Karlstad den 22 november Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF. Preliminär resultatlista

Sannaosta Resultat. Karlstad den 22 november Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF. Preliminär resultatlista Sannaosta 2012 Preliminär resultatlista Resultat Karlstad den 22 november 2012 Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF Namn Klass Förening Träff Fig Poäng S-medalj Anders Nilsson C3 Arvika PK 46 30

Läs mer

R-Nytt Nr 1-2015 1 1

R-Nytt Nr 1-2015 1 1 R-Nytt Nr 1-2015 1 1 Ansvarig utgivare: Thomas Andreasson Telefon: 0512-50754 Mobil: 0730-841989 Epost: ordf@cc-r.se Örlenbadets Familjecamping Campingvägen 8 543 94 Tibro Telefon 0504-222 55 E-post: cc-orlen@tibronet.se

Läs mer

Eskilstuna MKs årsmötet 2009-02-25 VALBEREDNINGLISTA År 2008 Förslag År 2009 Ordförande: Tommy Pettersson Sekreterare: Kjell Eriksson Kassör: Vice ordf: Ledamot:: H-E Insulander Lars Tenglin Dan Samuelsson

Läs mer

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling.

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. På uppdrag av Postens Idrottsförbund har vi fått nöjet att arrangera 2011 års Postmästerskap i Bowling. Tävlingen äger rum den 4-6 mars och spelplatsen

Läs mer

FRISKVÅRD. Motionera Mera-lotteriet

FRISKVÅRD. Motionera Mera-lotteriet FRISKVÅRD Motionera Mera-lotteriet Årets motionslotteri har nu avslutats och vinnarna har lottats fram. Alla vinnare har meddelats särskilt. Dorthy Hallqvist heter vinnaren av resan i föreningens reseprogram.

Läs mer

Inbjudan till dansvecka 25/8 30/8-2014!

Inbjudan till dansvecka 25/8 30/8-2014! Inbjudan till dansvecka 25/8 30/8-2014 Vi i föreningen DansGlada Fötter i Kiruna har härmed nöjet att bjuda in er till en hel vecka med dans Under veckan erbjuder vi allt i från nybörjarkurs i bugg och

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Dybecks Folkdansgille

Dybecks Folkdansgille Nättidningen Dyningen Nr. 2-2007 Medlemstidning för Dybecks Folkdansgille Box 2060, 731 02 Köping e-post: dybeck@folkdansringen.se hemsida: www.folkdansringen.se/dybeck Medlemstidning för Dybecks Folkdansgille

Läs mer

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2 Resultat i R-vapen Vet Y Stand M 1 Sören Wahlberg FOK Borås 47/34 91 S 2 Per Modin Torna Hällestad 47/33 108 S 3 Peter Hjortstam Alingsås Ksf 46/33 85 B 4 Kent Magnusson Kungsbacka Wiske Pk 43/28 105 5

Läs mer

KDFF till Ishöj 25 28 juli 2013

KDFF till Ishöj 25 28 juli 2013 Hej, Här kommer nyttig och viktig information inför kommande cup-läger i Ishöj. Spelare och ledare åker tillsammans färja/tåg/buss till och från Ishöj. Biljetter fås vid samlingen 25/7 och inför avresa

Läs mer

\ar S\AO, %'ajlx? rf\xl. 'Z tffil. 4t\l.f, a c a ' ; / rrs. o oo. rg$.ca. o (, rur 4 tgg+

\ar S\AO, %'ajlx? rf\xl. 'Z tffil. 4t\l.f, a c a ' ; / rrs. o oo. rg$.ca. o (, rur 4 tgg+ \ar S\AO, %'ajlx? rf\xl I 'Z tffil YI 4t\l.f, o q) a c a, o / g * / ; \ q. ' " 1 r g \ g l i E 1, \ ' ; / o o oo o (, 7o rrs rg$.ca rur 4 tgg+ SOUNNFI tnrn ArgAng 11 Organ ft;r SAASDC Swedish Association

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31 =f# = ',,.**9.31...i : :. '. -- E\, -5c@J1A-ete:r= Kroatien fortsitter att fasci nera P5 Scandjet dr vi stolta over att presentera detta 5rs version av Kroatienguiden. Vi har gjort v6rt basta for att ge

Läs mer

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn:

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna rak ordföljd. Subjektet är först. Verbet är alltid på andra plats. Subjekt Verb Objekt Zlatan spelar fotboll.

Läs mer

2003-10-25. 152 skyttar från 34 klubbar gjorde 256 individuella starter och 5 lagstarter

2003-10-25. 152 skyttar från 34 klubbar gjorde 256 individuella starter och 5 lagstarter 152 skyttar från 34 klubbar gjorde 256 individuella starter och 5 lagstarter Medelresultat: Vpgrp : Tot 1 2 3 A : 42 ( 4 20 18) B : 8 ( 0 4 4) C : 94 ( 20 40 34) R : 65 ( 10 29 26) DAM : 17 ( 6 8 3) VET

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Informationsblad för Huddinge Square Swingers

Informationsblad för Huddinge Square Swingers 3/14 apr Informationsblad för Huddinge Square Swingers Vilken tur att jag inte gav mig på fönstren förra veckan. Och vilken tur att jag inte bytte till sommardäck! Våren är härlig men gäckande. Idag är

Läs mer

Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.3 2014 Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 22 sept. Endre IF och Endre IF Ungdom har årsmöte i Endre bygdegård kl.18.00. Välkomna! * 4 okt. Loppis i Endre bygdegård. Se

Läs mer

Nr 2 2013. Sommar... Sommar... Sommar... - Informationsblad för Squaredansare. Vi ses väl på någon dans i sommar?! (se danslistan för mer info)

Nr 2 2013. Sommar... Sommar... Sommar... - Informationsblad för Squaredansare. Vi ses väl på någon dans i sommar?! (se danslistan för mer info) - Informationsblad för Squaredansare Nr 2 2013 Swedish Association of American Square Dance Clubs Sommar... Sommar... Sommar... Vi ses väl på någon dans i sommar?! (se danslistan för mer info) Tisdag 21

Läs mer

Folkdansringen i Örebro län

Folkdansringen i Örebro län Folkdansringen i Örebro län Protokoll från Distrikts Årsmötet den 5 mars 2011 i Åmmebergs Folkets Hus, Arrangör Norra Vätterbygdens folkdansgille. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen

Läs mer

Klass: 2A Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Jan Färnlöf Överby PK 66655666(3)

Klass: 2A Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Jan Färnlöf Överby PK 66655666(3) Tävling: VSM Fält 2016 22Maj, 2016-05-22 Klass: 1A 1 Mathias Melin Fryksdalens PSK 35324356 31/22 18 2 Stefan Höög Hagfors-Uddeholms PSK 34453461 30/22 25 3 Andres Blomfors Överby PK 23225352 24/18 13

Läs mer

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014 Startlista, par/lag SN Golfen 204 Datum 204-07-0, 0700 Bana ÖÖ_Jönåkers GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0700 072 07 0736 P Granström/R Lundström 5 A X Per Granström Kiladalens

Läs mer

Ängelholms Pistolskytteklubb Kretsfältskjutning F4 söndagen den 22 mars 2009 Resultatlista

Ängelholms Pistolskytteklubb Kretsfältskjutning F4 söndagen den 22 mars 2009 Resultatlista Ängelholms Pistolskytteklubb Kretsfältskjutning F4 söndagen den 22 mars 2009 Resultatlista Individuella resultat Resultat i A-vapen Klass 1 1 Jonas Andersson Sösdala PK 5/2 4/3 1/1 3/3 3/2 5/4 4/3 5/3

Läs mer

Tävling: VSM Fält 2016 22Maj, 2016-05-22

Tävling: VSM Fält 2016 22Maj, 2016-05-22 Klass: GA 1 Johan Nilsson Hagfors-Uddeholms PSK 66666656(1) 47/31 32 S 2 Crister Larsson Mariestads PK 56666666(2) 47/31 31 S 3 Jan Färnlöf Överby PK 66655666(3) 46/31 35 S 4 Erik Everbrink Hagfors-Uddeholms

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

TIDSPLANERING ÖSM 2012-09-08 09

TIDSPLANERING ÖSM 2012-09-08 09 FALU SPORT- & PISTOLSKYTTEKLUBB STARTLISTA 2012-09-03 TIDSPLANERING ÖSM 2012-09-08 09 LÖRDAG Skjutlag #1 Vapengrupp C 09.00-11.00 Skjutlag #2 Vapengrupp C 11.00-13.00 Final Öppen C 13.00-14.00 Final Dam,

Läs mer

TällbergsNytt juni/juli 2016

TällbergsNytt juni/juli 2016 TällbergsNytt juni/juli 2016 1 Det händer mycket i Tällberg Att det händer mycket i Tällberg kan man konstatera när man får rapporter från olika evenemang och händelser i byn. Ena dagen åker tusentals

Läs mer

Oktober 2012. Sumpsk n

Oktober 2012. Sumpsk n Oktober 2012 Sumpsk n Ledaren Sprint-SM som stor succé Så här skrev jag i våras inför sprint-sm. Tävlingsledaren Super-Pär Jonsson går på som en furie och kommer att se till att Strömvallen blir en riktig

Läs mer

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014 Startlista, par/lag SN Golfen 204 Datum 204-07-, 0700 Bana Östra banan Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0700 T Gerber/M Lang 8 A X Mikael Lang Katrineholms Golfklubb 0,7 59 Tommy Gerber

Läs mer

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 2, maj 2009 ************************************************************* Ordförarens spalt

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 2, maj 2009 ************************************************************* Ordförarens spalt The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 2, maj 2009 ************************************************************* Ordförarens spalt I förra medlemsbladet skrev jag en hel del om vår trevliga slottshelg.

Läs mer

Kalmar Skellefteå 62 69

Kalmar Skellefteå 62 69 SMTD 2005 Open Plats Spelare Klubb Totalpoäng Antal tävlande: Helsingborg Kalmar Skellefteå 62 69 Stockholm 64 75 1 Markus Källström Brunna, Stockholm 392,50 2 99,00 2 99,00 1 100,00 6,5 94,50 2 Jesper

Läs mer

Försvarets Civila Idrottsförbund

Försvarets Civila Idrottsförbund Försvarets Civila Idrottsförbund 2012-03-05 Resultat skytte på hemmabanor 2012 med luftvapen ovan ses Göran Ågren och Lars Holmlund från FOI skf Umeå vid demo för Leif Skott AT Fritid vann luftgevär IFK

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Nr 2 2006. Från ordförandens horisont och Förbundsnytt Sidorna 3 och 4. Fototävling - vem tar bästa squaredansbilden?

Nr 2 2006. Från ordförandens horisont och Förbundsnytt Sidorna 3 och 4. Fototävling - vem tar bästa squaredansbilden? Nr 2 2006 Swedish Association of American Square Dance Clubs Jerry Story & Tony Oxendine Andra stjärnor som kommer är Stefan Sidholm Henrik Hedda Nilsson Reine Hjärtström Mathias Alfredsson Krister Pettersson

Läs mer

Medlemsblad 5 december 2006 ********************************************************

Medlemsblad 5 december 2006 ******************************************************** Medlemsblad 5 december 2006 ******************************************************** Ordförarens spalt Så börjar även detta år lida mot sitt slut, man undrar vart tiden tagit vägen. Det har varit en märklig

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

Nr 2 2001 Löpnr:69 Årgång 45. från Gustaf Westerlunds släktförening. Ansvarig utgivare: Inger Ingesson

Nr 2 2001 Löpnr:69 Årgång 45. från Gustaf Westerlunds släktförening. Ansvarig utgivare: Inger Ingesson Nr 2 2001 Löpnr:69 Årgång 45 Ansvarig utgivare: Inger Ingesson från Gustaf Westerlunds släktförening Släktmötet i Härnösand Så var det då genomfört det 20:de släktmötet. Det genomfördes i ett sommarfagert

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2011

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2011 RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Hösten 2011 I detta nummer: ett flertal tillfällen till härliga samkväm t.ex. Höstgille, Tygresa, Fotboll och diverse hantverkskvällar, bara att ta för sig!

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

HERRAR FÖDDA 1968 o TIDIGARE

HERRAR FÖDDA 1968 o TIDIGARE Resultatlista Knivsta Triathlon Lördagen den 16 augusti 2008 Klass 1: HERRAR FÖDDA 1968 o TIDIGARE 1 Jan Wallin Uppsala 50,17 2 Bengt Appelqvist Knivsta 51,37 3 Leif Harrå Knivsta 53,50 4 Jonny Persson

Läs mer

resultat namn1 1 Jan-Erik Lundmark 2 Jerker Jagersjö 3 Hans-Åke Falkeström 4 lars-åke lundahl 5 Kjell Andre Borstad 6 bo lundmark 7 Martin Holgersson

resultat namn1 1 Jan-Erik Lundmark 2 Jerker Jagersjö 3 Hans-Åke Falkeström 4 lars-åke lundahl 5 Kjell Andre Borstad 6 bo lundmark 7 Martin Holgersson resultat namn1 1 Jan-Erik Lundmark 2 Jerker Jagersjö 3 Hans-Åke Falkeström 4 lars-åke lundahl 5 Kjell Andre Borstad 6 bo lundmark 7 Martin Holgersson 8 Robert Karlsson 9 Kerstin Frändegård 10 Märit Sandqvist

Läs mer

IND. RESULTAT VÅRMÖNSTRINGEN 2008

IND. RESULTAT VÅRMÖNSTRINGEN 2008 1 Johnny Schödin Sundsvalls SSK A 3 284 S 2 Örjan Jansson Härnösands PSK A 3 281 S 3 Lennart Selander Örnsköldsviks PK A 3 279 S 4 Jan Danielsson Härnösands PSK A 3 277 S 5 Ulf Strindlund Kramfors PSK

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

Vi ser fram emot en kul, rolig, spännande och upplevelserik vistelse i Göteborg och tänk på vi åker dit för att ha kul och spela bra innebandy.

Vi ser fram emot en kul, rolig, spännande och upplevelserik vistelse i Göteborg och tänk på vi åker dit för att ha kul och spela bra innebandy. Så närmar vi oss vårt innebandyäventyr, Gothia Innebandy Cup i Göteborg, mellan den 5 9 januari 2011. Tänk nu på att ni, både spelare och medföljande vuxna håller er friska, inte äter för mycket julmat,

Läs mer

Björkalägret L994. Vdl mött till nya trciningar och trciffar med start i augusti. MAIF-OL Ungdonskomnritcn. Regnig inledning och solig avslutning.

Björkalägret L994. Vdl mött till nya trciningar och trciffar med start i augusti. MAIF-OL Ungdonskomnritcn. Regnig inledning och solig avslutning. W% ök ek re" Björkalägret L994 Regnig inledning och solig avslutning. Så kan vädret sammanfattas för årets Björkaläger som i år hölls fredagen den tredje juni kl 17.00 till söndagen den fenrte kl 100 vid

Läs mer

Utdrag ur fastighetsregistret. 2007-09-25

Utdrag ur fastighetsregistret. 2007-09-25 NAMN BOSTADR POSTNR POSTADR DJURÖN 1:5 SVENSKA LANTMÄNNEN EK.FÖR. BOX 30192 104 25 STOCKHOLM DJURÖN 1:6 SVENSKA LANTMÄNNEN EK.FÖR. BOX 30192 104 25 STOCKHOLM DJURÖN 1:164 DJURÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖR SIV RYSTEDT

Läs mer

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor JONNY VILL VARA ENSAM Om trötta föräldrar och karusellen med professionella Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette

Läs mer

Convention i Ronneby 3-5 juni 2006 Seminarium i Norrköping 9-10 september 2006

Convention i Ronneby 3-5 juni 2006 Seminarium i Norrköping 9-10 september 2006 Swedish Association of American Square Dance Clubs Nr 4 2005 www.squaredance.se Convention i Ronneby 3-5 juni 2006 Seminarium i Norrköping 9-10 september 2006 Nytt format Observera de nya formaten och

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Styrelsens spalt. I detta nummer: Styrelsens spalt... 1 Om RDC... 2 Om SRDA... 2 Face to Face... 3 Länkar... 3 Mer om SRDA... 3

Styrelsens spalt. I detta nummer: Styrelsens spalt... 1 Om RDC... 2 Om SRDA... 2 Face to Face... 3 Länkar... 3 Mer om SRDA... 3 2 2010 Round Dance Circular Informationsblad för Swedish Round Dance Association, SRDA I detta nummer: Styrelsens spalt... 1 Om RDC... 2 Om SRDA... 2 Face to Face... 3 Länkar... 3 Mer om SRDA... 3 Rapport

Läs mer

r' $yt Kbllaryttervdggar 275 mm SV moment av 0,40 ton m/m. Vindbjiiiklaget er pa 6versidan vdrmeisoierat

r' $yt Kbllaryttervdggar 275 mm SV moment av 0,40 ton m/m. Vindbjiiiklaget er pa 6versidan vdrmeisoierat Trevanings radhus helt i Httbetong Hans Berglund Mijlarhdiden i Stockholm iir ett omrdde pd ca 100 radhus under uppfdrande. Konstruktdr f 6r radhusen iir chef en /dr Hialntar Granholm AB:s Stockholmskontor,

Läs mer

5. Maj 2014 Fristad. Nr 15 äldsta tapeten på övervåningen, sitter på gråmålad papp.

5. Maj 2014 Fristad. Nr 15 äldsta tapeten på övervåningen, sitter på gråmålad papp. 5. Maj 2014 Fristad Nu har vi haft härliga vårmånader. Ibland har det varit ljuvligt skönt och soligt och ibland kyla o regn. Några köldnätter förstörde lite av magnoliablomningen, men i stort sett har

Läs mer

4-2009 Nya tävlingströjor Skåneleden Klubbmästerskap Natt-DM

4-2009 Nya tävlingströjor Skåneleden Klubbmästerskap Natt-DM 4-2009 Nya tävlingströjor Skåneleden Klubbmästerskap Natt-DM Ordföranden har ordet Hej på er! Jag hoppas ni alla haft en skön och avkopplande sommar! Min sommar innehöll bland annat bröllop och flytt till

Läs mer

Nr 1-2014. Den svaga länken. S A C T s stora T A C K

Nr 1-2014. Den svaga länken. S A C T s stora T A C K Medlemsinformation för SACT Sammanställt av Bosse Nilsö Innehållsförteckning Ledare... 1 BlueRibbonSquares: TACK... 1 KursLedarKurs... 1 SACT Convention +-Dansen... 2 SACT-convention övrigt... 3 STIM-Licensen:

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN Kultur- och fritidsförvaltningen Fritid för personer med funktionsnedsättning

LUDVIKA KOMMUN Kultur- och fritidsförvaltningen Fritid för personer med funktionsnedsättning Viktigt!!! Alla arrangemang i kalendern kan komma att ställas in vid få deltagare, du meddelas i så fall, via telefon. Lämna alltid telefonnummer vid anmälan. LUDVIKA KOMMUN Kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Kom med och forma framtiden för pensionärer. Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil. Motionsdanser-Temakvällar

Kom med och forma framtiden för pensionärer. Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil. Motionsdanser-Temakvällar Höör 2016 höst - vinter Kom med och forma framtiden för pensionärer Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil Motionsdanser-Temakvällar PRO Höör Expedition Storgatan 7 Hemsida: pro.se/hoor

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

3. Förberedelser ft)r årsmötet onsdagen 2013-03-05, 1330 -

3. Förberedelser ft)r årsmötet onsdagen 2013-03-05, 1330 - LUFTFARTSEI{IoRERNA r NoRRKörrxc zor* Protokoll från ordinarie s relsemöte 20 1 4-0 1-20 Plats: LFV Vikboplan Närvarande: Ame Axelsson, Ingrid Linddn. Anders Österlund" A-eneta Randla och Thomas Axi samt

Läs mer

Sportlovsprogram. Orust

Sportlovsprogram. Orust Sportlovsprogram Orust 2016 Vi vill rikta ett stort tack till alla ideella, föreningar, Fritid-Kultur-Fritidsgårdar och Biblioteken som ställer upp med olika aktiviteter under sportlovet. Uppdaterad 2016-02-11

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer