Svar på medborgarförslag angående en gemensam mötesplats för både unga och gglmla, ksal.l 162

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar på medborgarförslag angående en gemensam mötesplats för både unga och gglmla, ksal.l 162"

Transkript

1 SAJMAANTRÄDESPROTO KOLL Samm anträdesdatum TRA.f\J.ÄS KOMMUN Sida 12 (23) l:" KC MM UNSTYRELSEN s 140 Dnr 125/10 Svar på medborgarförslag angående en gemensam mötesplats för både unga och gglmla, ksal.l 162 Yvonne Alexandersson vill att den planerade ungdomsgården i den gamla telegrafstationen blir ett gemensamt hus för alla. Alexandersson motiverar sitt förslag med att det skulle ge stora sociala vinster att låta oli ka generationer samarbeta. Vidare skulle en gemensam byggnad istället för två olika genera lägre kostnader för samhället. Kommunfullmäktige beslutade att remittera medborgarförslagettill socialnämnden och kultur- och fritidsna.mnden. Yttrande inkom från socialnämnden I yttrandet framgår att tillfrågade pensionärsorgan isationer ser positivt på att samarbeta med ungdomar. Socialnämnden förespråkar att äldre personer bjuds intill redan fungerande eller framtida mötesp latser för unga. Socialnämnden ser idag inget behov av att utöka eller flytta verksamhet till telegrafstationen. Yttrande inkomfrån kultur- och fritidsnämnden I yttrandet framgår att nämnden har för ambitionatt bedriva generations överskridande verksam het i ungdomsgården, dock ärinte lokalen på Storgatan 22 lämpad för att även inhysa den äldre generationen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå den del i medborgarförslaget somavser lokalisering av en gemensam mötesplats i telegrafstationen, att bifalla den del i medborgarförslaget somförordarnya gemensamma mötesplatser för unga och gamla. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Expedieras lill Kommunfullmäktige Justerares sign l //--.. r:

2 S~N T RÄDESP ROTO KO LL Sammanträdesdatum TPJlJ\ IAS KOM j]u. J O-r Sida 9 (25) KO i\:hviu!' J ST~YRELSE i"js,')..lj Dnr 125/10 Svar på meab rgarförslag angående en gemensam mötesplats för både un15a och gam la Yvonne Alexandersson vill att den planerade ungdomsgården i den qanla telegrafstationen blir ett gemensamt hus för alla. Alexandersson motiverar sitt förslag med att det skulle ge stora sociala vinster att låta olika generationer samarbeta, Vidare skulle en gemensam ~yggr. fl a d IS ' t"ll a e t f" ortva o oj'l L<a generȧ,agra I" Ixosma t d er f ror " sam h"'1.auet. t Kommunfullmäktige beslutade att remittera medborgarförslaget till socialn ämnden och kultur- och fritidsn ämnden. V"'+"":,\,,,-4,,, i"",lt"'lii r" aon sccial nä mnden "'0" f'\ rv: 2 Q l..trandet l ~r )...,,...,.l..l. J.: I IJ.., _ i l~ I..:AII' n:;, ~II I\V IJ r 'JI ~ V v l I tuitil I \,Avll c:, IV-VV- v. I y u cui l llal ll~al au 1I 1 1l I a~ d U ~ pensionärsorganisationer ser positivt på att samarbeta med ungdomar. Socialnämnden förespråkar att äldre personer bjuds intill redan fungerande eller framtida mötesplatser för unga. Socialnämnden ser idag inget behov av att utö ka eller flytta verksamhet till telegrafstationen. Yttrande inkom från kultur- ochfritidsnämnden I yttrandet framgår att nämnden har för ambition att bedriva generations överskridande ve rksamhet i ungdomsgården, dock är inte lokalen på Storgatan 22 lämpad för attäven inhysa den äldre generationen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta art avslå den del i medborgarförslaget som avser lokalisering aven gemensam mötesplats i telegrafstationen. art bifalla den del i mecborqart örslaqet som förordar nya gemensamma mötesplatser för unga och gamla. E;(pedieras till Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkance

3 o TRANAS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Vår beteckning dm 125/10-6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Svar på medborgarförs lag angående en gemensam mötesplats fö r både unga och gamla Yvonne Alexandersson vill att den planerade ungdomsgården i den gamla telegrafstationen blir ett gemensamt hus för alla. Alexandersson motiverar sitt förslag med att det sku lle ge stora sociala vinster att låta olika generationer samarbeta. Vidare skulle en gemensam byggnad istället för två olika genera lägre kostnader för samhället. Kommunfullmäktige beslutade att remittera medborgarförslaget till socialnämnden och kulturoch fritidsnämnden. Yttrande inkom från socialnämnden I yttrandet framgår att tillfrågade pensionärsorganisationer ser positivt på att samarbeta med ungdomar. Socialnämnden förespråkar att äldre personer bjuds intill redan fungerande eller framtida mötesplatserför unga. Socialnämnden ser idag ingetbehov avatt utöka eller flytta verksamhet till teleg rafstationen. Yttrande inkom från kultur- och fritidsnämnden I yttrandet framgår att nämnden har för ambition att bedriva generationsöverskridande verksamhet i ungdomsgården, dock ärinte lokalen på Storgatan 22lämpad för att även inhysa den äldre generationen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att avslå den del i medborgarförslaget som avser lokalisering aven gemensam mötesplats i telegrafstationen att bifalla den del i medborgarförslaget som förordar nya gemensamma mötesplatser för unga och gamla. För kommunledningskansliet elma Hadzalic Vik. Kommun sekreterar Tranås kommun Kcmrrumledninqsl örvaltninqen tfn Tranås fax tranas.se

4 J uster ares sign -', Utd r ngs bes ryrkand e \ ~V~} UL---/ ~ ~ -, TRANÅS KO MMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20 (28) Socialn ämnden Sammanlrädesdalum TRANAs KOMMUN K L- Fö rva l t n i~e n 115 Dnr 51/2010 Ank!Q.Q. åt _ Dnr--12 s: J je> -:-.~.. Yttrande angående medborgarförslag om gemensam mötesplats för både unga o gamla En hetschef Carina Pettersson föredrar ärendet. Kommunfullmä ktige har remitterat ru bricerat medborgarförs lag till soci aln ämnden för yttra nde. Förslagsställare YvonneAlexandersson vill attden planerade ungdom sg ården i den gamla telegrafstation en blir ett gemensamt hus för alla. Alexand ersson motive rar sittförslag med attdet skulle ge sto ra sociala vi nster att låta olika generationer samarbeta. Vidare skulle en gemen sam byggnad istället för två olika genere ra lägre kostnader för samhället. Carina Pette rsson menar att det är en trevl ig ide att låta gam la och unga mötas och sama rbeta, men att för den skull tillskapa mötesplats som föreslås i medborgarförslaget är tveksamt. Flertale t yn gre seniorer äridag pigga och aktiva in om olika områd en. Utbudet av aktiviteter för seniorer är stort. Flera pensionä rs fö reningar och ideella föreningar bedriver idag olika verksa mheter. Den grupp seniorer som be höver mötesplatser är äld re senio rer med litet socialt nätverk. För dessa personer fin ns id ag väl fun gerande ve rks amhet genom Träffpu nkten på Berget, vars målgru pp är sen iorer i Tranås komm un. Vid träffpunkten förekommer även sa marbe te med förskola och ku ltu rsko lan. Vid kon takt med pensionärsorgan isationer framkommer att de ser positivt till att samarbeta med ungdomar. De tycker attdet ska ske på ett naturligt sätt och ser inget hinder i att göra det redan id ag om intresse och möjligheter finn s. Socia lnämnden ser positivt på att unga och äld re möts på olika sätt i vårt samhälle. Nämnden anser dock att det är upp till olika verksa mheter, kommuna la eller ideella, att i de fall att det passar verksam heten, bjuda in äldre personertill redan fung eran de eller framtida mötesplatser för unga. Socia ln ämn den beslutar att med stöd av ovanstående ytt ra nde avslå medborgarfö rs laget på grund av att man idag inte ser något behov av att utöka eller flytta verksamhet till gamla telegrafstationen, att översända yttrandet till kommu nful lmäktige.

5 TRANÅS KOMMUN Socialtjänsten Handläggare: Carina Petters son Enhetschef/Anhörigsamordnare Yttrande Till Kommunfullmäktige/ Socialnämnden Yttrande angående medborgarförslag omgemensam mötesplats för både unga och gamla Dm125/10 KLK Dm SN Kommunfullmäktige har remitterat rubricerat medborgarförslag till Socialnämnden för yttrande. Förslagsställare Yvonne Alexandersson vill att den planerade ungdomsgården i den gamla telegrafstationen blir ettgemensamt hus för alla. Alexandersson motiverar sitt förslag med att det skulle ge stora sociala vinster att låta olika generationer samarbeta. Vidare skulle en gemensam byggnad istället för två olika generera lägre kostnader för samhället. Det är en trevlig idee att låta gamla och unga mötas och samarbeta. Att för den skull tillskapa mötesplats som föreslås i medborgarförslaget ärtveksamt. Flertalet yngre seniorer är idag pigga och aktiva inomolika områden. Utbudet avaktiviteter för seniorer är stort. Flera pensionärsföreningar och ideella föreningar bedriver idag olika verksamheter. Den grupp av seniorer som behöver mötesplatser är äldre seniorer med litet socialt nätverk. För dessa personer finns idag väl fungerande verksamhet genom Träffpunkten på Berget, vars målgrupp är seniorer i Tranås Kommun. Vid Träffpunkten förekommer samarbete med förskola och kulturskolan. Vid kontakt med pensionärsorgan isationer framkommer att deser positivt till att samarbeta med ungdomar. De tycker att det ska ske på ett naturligt sätt och ser inget hinder i att göra det redan idag om intresse och möjligheter finns. Efter samråd med pensionärsorganisationer föreslås socialnämnden besluta: att med stöd av ovanstående yttrande avslå medborgarförslaget på grund avatt man idag inte ser något behov avatt utöka eller flytta verksamhet till gamla telegrafstationen.

6 Datum Vår bet TRANAs KOMMUN Dnr 125/10 KOMM UNLEDNINGS KONTORET Er Bet Kultur- och fritid snämnden Socialnämnden Begäran om yttrande gällande medborgarförslag angående en geme nsam mötesplats för både unga och gamla Socialnämnden och kultur- och fritidsn ämnden ombeds inkomma med yttrande gäll ande ovanstående medborgarförslag. Yttrandet bör vara kommunledningskontoret till handa senast den 23 juni Med vänlig hälsn ing Cecilia Stedt Komm unsekreterare Kommunledningskontoret tfn Tranås fax

7 ry TRANAS KOMfIIlUN U I(C"'~~ M.l,l"" 1GE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Samm anträdesdatum Sida 6 (43) 59 Dnr125 /10 Medborgarf örslag angående en gemensam mötesplats för både unga och gamla Yvonne Alexandersson vill att den planerade ungdomsgården i den gamla telegrafstationen blir ett gemensamt hus för alla. Alexandersson motiverar sitt förslag med att det skulle ge stora sociala vinster att låta olika generationer samarbeta. Vidare skulle en gemensam byggnad istället för två olika generera lägre kostnader för samhället. Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Justerares Sig~, )>-~

8 o TRANAS KOMMUN Medborgarförslag TRAI'JÄS KO MMUN KL-Fc. " ~'.. ~ r.::! ; ~J' ~ n Ani<...R.t;:t.O':--:g Q-Z/{ Onr11~ j 7Ö' ~ ' i" ' " Till: Tranås kommun Kommunfullmäktige Tranås Från niav ~/t:' ' I[ [ (!-f,av.:..1 I:::.. GAJ Namn / ' -.A " ~!2 {Ö Postn:Lmmer och,ort '--1( s: :Jr33-6 / I1A/ /t Gatuactress..., ocj/;e /J ~6R6;S ~. 713 Telefonnummer O/!jiJ - /})96Y!J Förslao i korthet (fortsätt på sista sidan om fältet inte räcker till)?/:'/1,f;'0j7c:;~ r?'1-c. t o'/dut-t/ ~U[ Motiverino (beskriv och motivera ditt f örslaq) v U Sida 1 av 2

9 Härmed godkä nner jag att Tranås kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat. Detta för att jag och andra intressen ter, ska ll kunna följa mitt ärende, samt för alt nämnden skall kunna inbjuda mig som förslagsställare till samma nträdestillfället där mitt förslag kommer att tas upp. Jag godkänner även att ärendet publiceras på kommunens hems ida., Datum kjcy1t? dj;1l Na ~ / ~ /'_ / / " t -; ) k n i ng 77?;?" ~;/t-iit~?j:.;;;;:!rn j(>/ U{ ('C-;' Ic.I t'ph cd~j, "? <L.!:t/ld0/YI4.J L ' 27{ (~ '~-fnv j! Namnförtydligande YVlJiV~[;~ 4 t lj>}/t l ljt 1:?SIJAJ Sida 2 av 2

10 Förslag Jag föreslår att den planerade ungdomsgården i den gamla telegrafstationen i stället blir ett hus för alla. Motivering. Samhället blir allt mer segregerat. Möten mellan generationerna är sällsynta. Samtidigt som Socialnämnden planerar för en mötesplats för gamla, planerar Barn och Utbildningsnämnden för en mötesplats för unga, i stället ror att låta generationerna mötas. Många äldre är rädda för att gå ut på kvällarna, för att de uppfattar de unga som ett hot. Ungdomar i sin tur ser ofta de gamla som förbrukade och fördörnande. Det skulle kunna ge stora sociala vinster att låta generatione rna samarbeta De olika åldersgrupperna har mycket att lära av varandra inte minst för ökad förståelse. Exempelvis vid kurser i data eller snickeri, kan unga och gamla lära av varandra. Ett hus för alla skulle också kunna användas dagtid för t.ex. pensionärer, skiftarbetare, barnlediga småbarnsföräldrar och andra daglediga Kostnaden för samhället måste också bli lägre med ett hus för alla i stället för två hus, där stora grupper ändå ställs utanför. Det bör självfallet finnas separata avdelningar för ungdomar och för äldre som de olika grupperna har ett eget inflytande över, utöver lokaler som är gemensamma för alla.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 73/ 10 Begäran om yttrande gällande medborgarförslag för både unga och gamla. kufnau 61/ 10. kufn 60/1 0. kufnau 76/11 TRANAs KOMMUN KL-Förvaltningen An~~~. : :' ~::!./l(!..{:.&.7._ Kommunfullmäktige beslutade attremittera medborgarförslag från Yvonne Alexandersson till socialnämnden och kultur- och fritidsnämn den. Alexandersson vill att den planerade ungdomsgården i den gamla telegrafstationen blir ettgemensamt hus för alla. Hon motiverar sitt förs lag med att det skulle ge stora sociala vinsteratt låta olika generationer samarbeta. Vidare skulle en gemensam byggnad istället för två olika generera lägre kostnader för samhället. Alexandersson föreslår att den planerade ungdomsgården i den gamla telegrafstationen i stället blir ett hus föralla. Förslagsställaren skriver, "Det skulle kunna ge stora sociala vinster att låta generationerna samarbeta". Ungdomarhar behov av social kontakt med äldre, någon att se upp till, någon man kan "lära sig" att respektera, någon att lära av. Föräldrar/vuxna skall vara föreb ild förde unga. Se bilaga. Ytte rligare ett medborgarförslag i samma ärende har inkommit frånyvonne Alexandersson. Alexandersson föreslår att den gamla telegrafstationen bliren kultur- och fritidsgård för alla. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kulturoch fritidsnämnden för beslutsfattande. Se bilaga. Dm: Il. o A 'I. -.~'... Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande : Kultur- och fritidsförvaltningen har under arbetets gång kring den planerade ungdomsverksamheten noterat från olika håll attdet vore önskvärt att nätverka med olika aktörer, t.ex. föreningar, kyrkor, skola, socialtjänst, alla somkommer i kontakt med ungdomar på något sätt. Där ser förvaltningen det naturligt att ha samarbeten kring både lokaler samt eventuellt inom den verksamhet som kommerattbedrivas. Då den huvudsakliga öppna ungdomsverksamheten kommer attske under eftermiddag/kväll/helg tre ellerfyra dagar/vecka ser vi det somen nödvändighet attfinna andra intressenter till lokalen. Hur det kan komma att se utärdock för tidigt att förutse då vi i nuläget inte har klart med varken personal eller lokal. Det som är viktigast är vårt huvudmål, attskapa en meningsfull fritid för alla ungdomar i kommunen. Skall vi nå dit måste ungdomarn a själva få vara med och bestämma. Man måste därför noga tänka efter vad som kan vara lämpligt och vad somär direkt olämpligt attblanda in i lokaler förde unga. Det ärlätt att rasera en verksamhet om den mister sin trovärdighet och inte tjänar sitt syfte, Då kommer kan ske inte besökaren till oss längre. Kultur- och fritidsnämndens AU finner attfrågan ärför tidigt väckt. Kultur- och fritidsnämndens AU fritidsnämnden beslutar föreslå Kultur- och fritidsnämnden att uppdra till förvaltningen attta kontakt med socialförvaltningen för eventuellt samarbete. attuppdra till förvaltningen attfortsätta beredningen av ärendet. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt AU :s förslag. Justeraressig n f{~1b

12 [IJ ' - :" "l: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TRANÅS KOMMUN Sida 18(35) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 75 Dnr 73/ 10 Förvaltningen har utarbetat ett nytt yttrande inför dagens AU-sammanträde: MOTIVERING AVFÖRSLAG TILL BESLUT Kultur- och fritidsförvaltningen förespråkar generationsöverskridande verksamhet att integrera i den öppna ungdomsverksamheten. Det finns möjligheter att aktualisera mötet mellan äldre och yngre i den lokal som nu äraktuell för att bedriva Ungdomsgård. Däremot är inte denna tillfälliga lokal på Storgatan 22 avden omfattning attdet kan vara etthus för alla, som det ser ut i dagens läge. Där av kan inte medborgarförslaget i sin helhet tillgodoses på grund avdessa omständigheter. Däremot kommer generationsöverskridande verksamhet integreras i den öppna ungdomsverksamheten. Vid olika tillfällen kommer äldre människor att bjudas in till olika aktiviteter som kommer erhållas på Ungdomsgården, med förhoppning om att erfarenhetsutbyte mellan generationerna kan komma till uttryck. KONSEKVENSER Genom spontana möten under strukturerade förhållanden som erhålls på Ungdomsgården kommer denna åldersintegration kunna främja erfarenhetsutbyte där generationerna kan lära avvarandra. FÖRSLAG TILL BESLUT Ett gemensamt hus för alla kan inte i dagens situation tillfullo tillgodoses mot bakgrund av Ungdomsgårdens aktuella lokalomfattning. Däremot kommer den öppna ungdomsverksamheten arbeta för attskapa forum och möjligheter, utifrån de omständigheter som råder, till generationsöverskridande verksamhet där möten mellan äldre och yngre kan komma tillstånd. att anse medborgarförslaget som beviljat med hänvisning till ovan angiven målsättning. Kultur- och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur- ochfritidsnämnden att anta förvaltningens förslag. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag. Expedieras till Yvonne Alexandersson och kommunfullmäktige för kännedom. Justeraressign Utdragsbestyrkande ~ / 11 V7\ -~ pf0l c';iv

13 m -.;,,;"<' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL,,~ TRANAs KOMMUN Sammanträdesdatum. KULruR OCH FRmosNAMNEN Sida 4 (20) TRANAS KOMMUN KL-Fe,\, _.ltningen Ank..?-.P..7.o..:.9..C;..:.~2... Avd A: KS- och KF-ärenden Dnr... r:< ~' i! {ya~s 60 Dnr 73/10 Begäran om yttra nde gällande medborgarförslag för både unga och gamla, kuf nau 61/10 Kommunfullmäktige beslutade attremittera medborgarförslag från Yvonne Alexandersson till socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Alexandersson vill attden planerade ungdomsgården i den gamla telegrafstationen blir ettgemensamt hus för alla. Hon motiverar sittförslag med att det skulle ge stora sociala vinster att låta olika generationer samarbeta. Vidare skulle en gemensam byggnad istället förtvå olika generera lägre kostnader för samhället. Alexandersson föreslår attden planerade ungdomsgården i den gamla telegrafstationen i stället blir ett hus föralla, Förslagsställaren skriver, "Det skulle kunna ge stora sociala vinster attlåta generationerna samarbeta". Ungdomar har behov avsocial kontakt med äldre, någon attse upp till, någon man kan "lära sig" att respektera, någon att lära av. Föräldrar/vuxna skall vara förebild för de unga. Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande: Kultur- och fritidsförvaltningen harunder arbetets gång kring den planerade ungdomsverksamheten noterat från olika håll attdet vore önskvärt att nätverka med olika aktörer, t.ex. föreningar, kyrkor, skola, socialtjänst, alla som kommer i kontakt med ungdomar på något sätt. Där ser förvaltningen det naturligt atthasamarbeten kring både lokaler samt eventuellt inom den verksamhet som kommer att bedrivas. Då den huvudsakliga öppna ungdomsverksamheten kommer attske under eftermiddag/kväll/helg tre eller fyra dagar/vecka ser videtsom en nödvändighet attfinna andra intressenter till lokalen. Hur det kan komma attse utärdock förtidigt attförutse då vi i nuläget inte har klart med varken personal ellerlokal. Det som är viktigast är vårt huvudmål, att skapa en meningsfull fritid föralla ungdomar; kommunen. Skall vi nåditmåste ungdomarna själva fåvara med och bestämma. Man måste därför noga tänka efter vad som kan vara lämpligt och vad som ärdirekt olämpligt att blanda in i lokaler för de unga. Det är lätt att rasera en verksamhet om den mister sin trovärdighet och inte tjänar sittsyfte. Då kommer kanske inte besökaren till oss längre. Kultur- och fritidsnämndens AU finner attfrågan ärförtidigt väckt. Kultur- och fritidsnämndens AU fritidsn ämnden beslutar föreslå Kultur- och fritidsnämnden att uppdra till förvaltningen attta kontakt med socialförvaltningen föreventuellt samarbete. att uppdra till förvaltningen attfortsätta beredningen avärendet. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag. Justerares sign v l t

14 Ffi TRANAs KOMMUN LJ ~~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6 (43) 59 Dnr1 25 / 10 Medborgarförslag angående en gemensam mötesplats för både unga och gamla Yvonne Alexandersson vill att den planerade ungdomsgården i den gamla telegrafstationen blir ett gemensamt hus för alla. Alexande rsson motiverar sitt förslag med att det skulle ge stora sociala vinster att låta olika generationer samarbeta. Vidare skulle en gemensam byggnad istället förtvå olika generera lägre kostnader för samhället. Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Justerares Si~~ l /'~ Utdragsbestyrkande

15 o TRANAS KOMMUN Medborgarförslag TRA f" S KOMMUN KL-F(~. ; ~ g ; n Ank c:?{?.1.~.9.:~: ~.?.?.. Onr. 115" LlQ:L._ Från Nam G at u a stre s ~ Till: Tranås kommun Kommunfullmäktige Tranås r1/dn lit ~ r4 Lf ( qat ~ f E{ÖoIv O~/RI1 ~6R6]S&;. 78 1; rt post IlIltV:4s o/ Y'().- /~96';:; Telefonnumm er Förs laq i korthet (fortsätt på sista sidan om fältet inte räcker till) 7/1f. jjrtlj/!?r Cllt.~h ;:tf?#~ra/d t'/~f~/hj1d/'~~0 i Cit n!jt.imt~ It.l{t/A/rJ4:z/lp/l~F(, & d'#//q' bk--e ~tt It?to 1/I' ~/v~4 " Motiverin beskriv och motivera ditt försia Sida 1 av 2

16 Härmed godkänner Jag att Tranås kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat. Detta för att jag och andra intressenter, skall kunna följa mitt ärende, samt för att nämnden skall kunna inbjuda mig som förslagsställare till sammanträdestillfället där mitt förslag komme r att tas upp. Jag godkänner även att ärendet publiceras på kommunens hemsida. / \ Datum Na nteckninq. _,/Lf'/ ' Namnförtydligande le tji ' /. / / ~ ~/t:itb:j ; YJ;2?/V')/E A66/rjA;' t;f!siöd ;OJ:' 2> ~I f?-'/~ u>/ 'k tl((; k,/- C'nt c';:~"" JLL 64~1;f/t i:tlljtil-lyll4a,-' n~ (~';f/ -,'U f J stoa z av

17 Förslag Jag föreslår att den planerade ungdomsgården i den gamla telegrafstationen i stället blir ett hus för alla. Motivering. Samhället blir allt mer segregerat. Möten mellan generationerna är sällsynta. Samtidigt som Socialnämnden planerar för en mötesplats för gamla, planerar Barn och Utbildningsnämnden för en mötesplats för unga, i stället för att låta generationerna mötas. Många äldre är rädda för att gå ut på kvällarna, för att de uppfattar de unga som ett hot. Ungdomar i sin tur ser ofta de gamla som förbrukade och fördömande. Det skulle kunna ge stora sociala vinster att låta generationerna samarbeta. De olika åldersgrupperna har mycket att lära av varandra inte minst för ökad förståelse. Exempelvis vid kurser i data eller snickeri, kan unga och gamla lära av varandra. Ett hus för alla skulle också kunna användas dagtid för t.ex. pensionärer, skiftarbetare, barnlediga småbarnsföräldrar och andra daglediga. Kostnaden för samhället måste också bli lägre med ett hus för alla i stället för två hus, där stora grupper ändå ställs utanför. Det bör självfallet finnas separata avdelningar för ungdomar och för äldre som de olika grupperna har ett eget inflytande över, utöver lokaler som är gemensamma för alla.

SANu\AANTRÄDESPROTOKOLL x

SANu\AANTRÄDESPROTOKOLL x SANu\AANTRÄDESPROTOKOLL x Sam manträdesdatum ~ 's~ TRI\NAs KOMMUN '" ~ "'""\', 2011-09-20 Sida jd (23) KOMMUNSTYR ELS Ef\1 s 142 Dnr 065 / 11 Hannah Heligren (8) före slår i sin motion att Tranås kornmun

Läs mer

Jimmy Ryde föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen utökar parkeringsmöjligheterna vid Tranås järnvägsstation.

Jimmy Ryde föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen utökar parkeringsmöjligheterna vid Tranås järnvägsstation. TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 25 (29) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010 01 19 17 Dnr 398/09 Svar på medborgarförslag angående förbättrade parkeringsrnöj ligheter vid järnvägsstationen,

Läs mer

SAJJVAANTRÄDESPROTOKOLL

SAJJVAANTRÄDESPROTOKOLL m Sammanträde sdatum TRANAs KOMMUN 2011-09-20 Sida 16 (23) ~ KOMMU NSTYRELSEN SAJJVAANTRÄDESPROTOKOLL 144 John Madsen skriver i sitt medborgarförslag all han ÖnSk8J att Tranås kommun sätter lite mer färg

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

att Tranås kommun tar ansvar för att svenskundervisning för nyanlända ungdomar genomförs under sommarlovet varje år

att Tranås kommun tar ansvar för att svenskundervisning för nyanlända ungdomar genomförs under sommarlovet varje år ~ r ';~ TRANAs KOMMUN W." KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 26(35) 291 Dnr510/15 Svar på motion om sommarundervisning i svenska Socialdemokraterna har genom Evelina

Läs mer

Svar på medborgarförslag angående loppiscontainer i Tranås kommun, kf 148-10, ksau 57

Svar på medborgarförslag angående loppiscontainer i Tranås kommun, kf 148-10, ksau 57 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2011-03 22 Sida 16 (20) KOMMUNSIYRELSEN s 49 Dnr 345/10 Svar på medborgarförslag angående loppiscontainer i Tranås kommun, kf 148-10, ksau 57 Magnus

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 31 (35)

Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 31 (35) w C :'0'C"" 1 r;~,. '", KOMMUNSTRYRELSENS AU.:~ TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 31 (35) 295 Dnr 392/15 Svar på motion om gymnastikhall Moderaterna i Tranås har genom

Läs mer

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU ... ± SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN ~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU 2014-05-07 Sida 30 (35) 101 Dnr 175/12 Svar på motion om att Tranås kommun ska ansöka om att bli en ekokommun Annika

Läs mer

Svar på motion om möjiighet att plantera vårdträd som minnesgåva, kf 57

Svar på motion om möjiighet att plantera vårdträd som minnesgåva, kf 57 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TRA.NAs KOMMUN 201 1-06-29 Sida 5 (10) KOtvHvlUN STRYRB..SEi\lS AU s 154 Dnr 175/11 Svar på motion om möjiighet att plantera vårdträd som minnesgåva, kf 57 Kew Nordqvist

Läs mer

Svar på motion om miijöcertifiering av lokaler! ksau 211-10

Svar på motion om miijöcertifiering av lokaler! ksau 211-10 m Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2011-04-19 Sida 14(30) KOMMUNSTYR8..SEN S~NTRÄDESPROTOKOLL 63 Dnr512/10 Svar på motion om miijöcertifiering av lokaler! ksau 211-10 Kew Nordqvist (MP) tror att krav på

Läs mer

7 Dnr 94/14. TRANAs KOMMUN 2015-01-20 Sida 12(19) KOMMUNSTYRELSEN

7 Dnr 94/14. TRANAs KOMMUN 2015-01-20 Sida 12(19) KOMMUNSTYRELSEN I JUSletS\ sign ' att föreslå kommunfullmäktige besluta att avsla motionen - - - -_. - - U1dragsbestyrkande AJ~ \\ ~. I' J V'xJ~ m Sammantradesdatum TRANAs KOMMUN 2015-01-20 Sida 12(19) KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Svar på medborgarförslag angående Taxi-båtar I ksau 103

Svar på medborgarförslag angående Taxi-båtar I ksau 103 m Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2014-05-20 Sida 28 (33) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 94 Dnr291/12 Svar på medborgarförslag angående Taxi-båtar I ksau 103 Emma Sanfridsson, Ebba Frank och lvioa

Läs mer

SALA KOMMUN. s ft Ll\ i< o rvt rw u ~\I. Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa. lnk_ LIJ i:j -05-1 2 '.'.S 2015; 109/1

SALA KOMMUN. s ft Ll\ i< o rvt rw u ~\I. Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa. lnk_ LIJ i:j -05-1 2 '.'.S 2015; 109/1 I bilaga SALA KOMMUN '.'.S 2015; 109/1 1 (1) 2015-05-11 DIARIENR: 2014/1093 KOMMUNSTYRELSEN Carola Gunnarsson s ft Ll\ i< o rvt rw u ~\I Komrnunstyn.)lsens förvaitning lnk_ LIJ i:j -05-1 2 Svar på medborgarförslag

Läs mer

TRANAs KOMMUN 2014-05-20 Sida 27 (33) ~ KOMMUNSTYRElSEN

TRANAs KOMMUN 2014-05-20 Sida 27 (33) ~ KOMMUNSTYRElSEN I Justerares siqn I Utdraasbeslvrk~nrlp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2014-05-20 Sida 27 (33) ~ KOMMUNSTYRElSEN 93 Dnr 459/12 Svar på motion om att inrätta en "bostadsbank" av

Läs mer

s 118 :..~~~, TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 23 (36) KOMMUNSTYRR SEN Svar på motion angående Somm-enbygde ns Folkhögsko la, kf 20, ksau L,,!./ \.

s 118 :..~~~, TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 23 (36) KOMMUNSTYRR SEN Svar på motion angående Somm-enbygde ns Folkhögsko la, kf 20, ksau L,,!./ \. $ }~~ ~t. ~ :..~~~, S~~NTRÄDESPROTOKOLl Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 23 (36) KOMMUNSTYRR SEN 92 Svar på motion angående Somm-enbygde ns Folkhögsko la, kf 20, ksau s 118 Frida Gårdmo

Läs mer

Miljöpartiet de gröna i Tranås har genom Matiida Forsärla (MP) inkommit med en motion rörande lekmöjligheter i Ekmarkspark. Motionären föreslår

Miljöpartiet de gröna i Tranås har genom Matiida Forsärla (MP) inkommit med en motion rörande lekmöjligheter i Ekmarkspark. Motionären föreslår ~ z l!j -""' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 Sida 26 (46) KOMMUNSTRYRELSENS AU 19 Dnr 317/15 Svar på motion om utökade lekmöiligheter i Ekmarkspark Miljöpartiet de gröna

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-09-22. Svar på medborgarförslag om skydd vid gångbro över Västeråsvägen

Sammanträdesdatum 2015-09-22. Svar på medborgarförslag om skydd vid gångbro över Västeråsvägen BsALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 215-9-22 13 (18) 195 Dnr 215/ 392-7- Svar på medborgarförslag om skydd vid gångbro över Västeråsvägen vid Bryggeriet INLEDNING Gunnel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2015-06-04. Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2015-06-04. Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 23 (27) Sammanträdesdatum 2015-06-04 124 Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa Dnr 2014/1093 - } INLEDNING My Lindström inkom den 27 oktober 2014 med rubricerat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-19. Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-19. Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa MsAlA ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2015-05-19 16 {21) 132 Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa Dnr2014/1093 INLEDNING My Lindström inkom den 27 oktober 2014

Läs mer

;k TRb...~S KO J iv U

;k TRb...~S KO J iv U .~~ S~\~N TRÄDES PR OTO KOLL ;k TRb...~S KO J iv U Sammanträdesdatum "'\ 2011-09-(,1'.r- Sida 15 (25) ~- i

Läs mer

2014-05-20 Sida 23 (33) Svar på motion om elbilspool med solcellskraft, ksau 99

2014-05-20 Sida 23 (33) Svar på motion om elbilspool med solcellskraft, ksau 99 I UtdraQsbeslyrkande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-20 Sida 23 (33) 90 Dnr 206/12 Svar på motion om elbilspool med solcellskraft, ksau 99 Mats Antonsson (KO) föreslår i sin motion att

Läs mer

Svar på motion angående reseersättning för cykel, el -cykel och eventuellt andra fordon: kf 19

Svar på motion angående reseersättning för cykel, el -cykel och eventuellt andra fordon: kf 19 rn W/ffJo ~..~..( f;!1". SAMh~NTRÄOESPROT O KOLL ~ Sam manträdesdatum ".~~ TRA.NAS KOMMUN 2011 05 18 Sida 31 (45).- "-' KOMMUNSTRYRELSENS AU Dilf 51/~ 1 Svar på motion angående reseersättning för cykel,

Läs mer

J~-; att bifalla motionen med hänvisningtill kultur- och fritidsnämndens yttrande. TRANAs KO I ItU J

J~-; att bifalla motionen med hänvisningtill kultur- och fritidsnämndens yttrande. TRANAs KO I ItU J J~-; TRANAs KO I ItU J - "'", KOwlivlUNSTKYRELSENS AU S~~tAANTRÄ D E 5 P ROT O KO L L Sammanträdesdatum 2011-09-C? Sida 11 (25) Sva r Då mot lon angående kult ur på Tranås kommuns h C?msida Hannah HelIgren

Läs mer

Dnr 318/09. Svar på medborgarförslag angående värd/värdinna på kostnadsfria bussar! kf ! ksau 7

Dnr 318/09. Svar på medborgarförslag angående värd/värdinna på kostnadsfria bussar! kf ! ksau 7 TRANÅS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22 (29) Sammanträdesdatum 2010-01-19 15 Dnr 318/09 Svar på medborgarförslag angående värd/värdinna på kostnadsfria bussar! kf 128-09! ksau 7 I ett

Läs mer

Sammanträdesdatum. 2014-06-24 Sida 29(39)

Sammanträdesdatum. 2014-06-24 Sida 29(39) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ~ TRANAs KOMMUN 2014-06-24 Sida 29(39) l6j KOMMUNSTYRELSEN 119 Dnr 328/14 Egenavgift resa dagverksamhet. ksau 125 2014-01-01 övertog Landstinget ansvaret för färdtjänst.

Läs mer

Svar på medborgarförslag nr 7/ Utegym i Österåkers kommun

Svar på medborgarförslag nr 7/ Utegym i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-18 AU 3:7 Dnr. KS 2015/0236 Svar på medborgarförslag nr 7/2014 - Utegym i Österåkers kommun Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-17 167 Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS 2015-376 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

. /,, : l" art avslå den del i motionen som avser utökande aven bibliotekarietjänst. Svar på motion fö r aktiva fö reningar.

. /,, : l art avslå den del i motionen som avser utökande aven bibliotekarietjänst. Svar på motion fö r aktiva fö reningar. SAA~\A NT RÄD E SP ROTOKO LL Samm anträdesdatum 2011-09- 'f Sica 10(25) 16 3 Dnr 373 /10 Svar på motion fö r aktiva fö reningar Hannah Heligren (S) skriver i sin motion att i Sverige finns det många typer

Läs mer

ttb s 14 5 SAfMAANTRÄDESPROTOKOLL att all kommunal vård- och omsorgspe rsonal skall ha utbildning i första hjälpen (HLR och L -abc)

ttb s 14 5 SAfMAANTRÄDESPROTOKOLL att all kommunal vård- och omsorgspe rsonal skall ha utbildning i första hjälpen (HLR och L -abc) SAfMAANTRÄDESPROTOKOLL Samrnant rädesdatum TRANAs KOMM Ui'1 2011 09 20 Sida 17(23) KOMM UNS1YRELSEN s 14 5 S'/';:i p~ ;;J~ 't 3~:l E:ilg å ;?;j (h,; utbilcining i första hjälpen för Tranås kommuns anställda,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-10-08. Svar på medborgarförslag om offentlig toalett vid Fiskartorget

Sammanträdesdatum 2015-10-08. Svar på medborgarförslag om offentlig toalett vid Fiskartorget SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-10-08 '.':: F: s HANDLING NR 62 2015 14 (27) 168 Dnr 2015/482 Svar på medborgarförslag om offentlig toalett vid Fiskartorget INLEDNING Birgitta

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-04-16. Svar på medborgarförslag om Föreningarnas hus framtid

Sammanträdesdatum 2015-04-16. Svar på medborgarförslag om Föreningarnas hus framtid l SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-04-16 31 (47) 78 Svar på medborgarförslag om Föreningarnas hus framtid Dnr 2014/253 INLEDNING Samarbetet Föreningarnas Hus i Sala

Läs mer

Medborgarförslag om öppet fritids på helger och röda dagar

Medborgarförslag om öppet fritids på helger och röda dagar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2016-02-11 ';,'. (' ''.., ' ;,._\:'i LI'.':: 17 (30) 20 Medborgarförslag om öppet fritids på helger och röda dagar Dnr 2015/314 Ruwaida Nazar-Taha

Läs mer

Motion angående drift av nytt äldreboende i kvarteret Blodroten, ksau 226

Motion angående drift av nytt äldreboende i kvarteret Blodroten, ksau 226 ~}Df'" LJ t KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. ~,:;' TRANÅS KOMMUN 2015-10-20 Sida 29(47) 201 Dnr511/15 Motion angående drift av nytt äldreboende i kvarteret Blodroten, ksau 226 inkommit med en motion

Läs mer

Medborgarförslag om borttagande av extra sopavgifter

Medborgarförslag om borttagande av extra sopavgifter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (39) -------vcko"m"""m"'u=nstyrelsen r :s Sammanträdesdatum 2013-05-13 --------c~------ -----, l' n T T l.,, 0L..Ll: 136 Medborgarförslag om borttagande av extra sopavgifter D

Läs mer

Medborgarförslag om att enkelrikta trafiken på S:t Lars Kyrkogata. (AU 14) KS 2013-306

Medborgarförslag om att enkelrikta trafiken på S:t Lars Kyrkogata. (AU 14) KS 2013-306 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 38 Medborgarförslag om att enkelrikta trafiken på S:t Lars Kyrkogata. (AU 14) KS 2013-306 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

~"'" - KOMMUNSTRYRELSENS AU

~' - KOMMUNSTRYRELSENS AU ' -z Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ TRANAs KOMMUN 2015-02-03 Sida 26 (29) ~"'" - KOMMUNSTRYRELSENS AU 33 Dnr 334/14 Svar på motion om fortsatt fortbildning av Matematiklyftet för andra och tredje

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta TRANÅS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010 01 19 Sida 13 (29) 9 Dm 429/09 Svar på motion om iämställdhet, kf 160-09, ksau 283-09 Kristdemokraterna Mats Antonsson (kd) och

Läs mer

Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i Falkenbergs kommun och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195

Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i Falkenbergs kommun och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 202 Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

--l. _.. r ' .. ~A As fkommum SAMMANTRADESPROTOKOLLKl~Förvdltr'in~en. Ank... :i.',j!'j'~-j..::1:'

--l. _.. r ' .. ~A As fkommum SAMMANTRADESPROTOKOLLKl~Förvdltr'in~en. Ank... :i.',j!'j'~-j..::1:' 182 Dnr BU 164/14 Anvisningsplatser nyanlända Arbetsutskottet föreslår nämnden Att ställa sig bakom remissvaret.. ~A As fkommum SAMMANTRADESPROTOKOLLKl~Förvdltr'in~en _.. r ' Ank... :i.',j!'j'~-j..::1:'

Läs mer

2014-10-21 Sida 27(35) 170 Dnr 158/12 Svar på motion om tillgång till teleslinga i offentliga lokaler, Ksau 176

2014-10-21 Sida 27(35) 170 Dnr 158/12 Svar på motion om tillgång till teleslinga i offentliga lokaler, Ksau 176 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-10-21 Sida 27(35) 170 Dnr 158/12 Svar på motion om tillgång till teleslinga i offentliga lokaler, Ksau 176 Claes Lindell (S) skriver i sin motion att 17,9%

Läs mer

209 KS/2012-0361 KS 11 KF Svar på motion om utomhusträning för äldre från Bengt Bivrin (MP)

209 KS/2012-0361 KS 11 KF Svar på motion om utomhusträning för äldre från Bengt Bivrin (MP) STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14 209 KS/2012-0361 KS 11 KF Svar på motion om utomhusträning för äldre från Bengt Bivrin (MP) Förslag till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL m "')\.'(U ''> KOMMUNSTRYRELSENS AU l' o Sammanträdesdatum.~ TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-12-01 Sida 18(35) 283 Dnr 645/14 Uppföljning kvalitetskontrollplan 2015 för kommunledningsförvaltningen

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-09-17 280 Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Svar på medborgarförslag om cirkelverksamheten i Kaplanens lokaler

Svar på medborgarförslag om cirkelverksamheten i Kaplanens lokaler SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET 31 (38) Sammanträdesdatum 2013-10-01 256 Dnr 2013/182 Svar på medborgarförslag om cirkelverksamheten i Kaplanens lokaler INLEDNING Lars Öberg inkom den 18 april

Läs mer

Medborgarförslag om placering av bordtennisbord utomhus. KS 2012-14

Medborgarförslag om placering av bordtennisbord utomhus. KS 2012-14 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-01-21 6 Medborgarförslag om placering av bordtennisbord utomhus. KS 2012-14 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

~ TRANAs KOMMUN Sida 31 (35)

~ TRANAs KOMMUN Sida 31 (35) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträd~datum ~ TRANAs KOMMUN 2014-05-07 Sida 31 (35) - KONNUNSTRYRElSENS AU 102 Dnr 459/12 Svar på motion om att inrätta en "bostadsbank" av lediga hyreslägenheter på kommunens

Läs mer

S~~N. 2011-05-31 Sida 24 (35)

S~~N. 2011-05-31 Sida 24 (35) S~~N RÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-31 Sida 24 (35) s 93 Dnr 51/11 Svar på motion angåe nde reseersättning f ör cy kel, e l - cykel och eventue'it, kf 19, ksau '1'19 Mali/da Fransson (tvl P)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL j Sammantradesdatum TRANÅS KOMMUN 2016-05-03 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 134 Dnr 34/16 Anställning av gode män Tranås kommuns och Överförmyndarens anskaffning av gode män bygger på principer.:l tt uppdraget

Läs mer

Medborgarförslag om restaurering av promenadstråk söder om Ljungsjöns badplats. (AU 259) KS

Medborgarförslag om restaurering av promenadstråk söder om Ljungsjöns badplats. (AU 259) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 226 Medborgarförslag om restaurering av promenadstråk söder om Ljungsjöns badplats. (AU 259) KS 2014-110 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om rätt till äldreboende vid 85 års ålder. (AU 167) KS

Medborgarförslag om rätt till äldreboende vid 85 års ålder. (AU 167) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 147 Medborgarförslag om rätt till äldreboende vid 85 års ålder. (AU 167) KS 2013-407 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-03-13. Svar på medborgarförslag om införande av ny stödfunktionmentorskap

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-03-13. Svar på medborgarförslag om införande av ny stödfunktionmentorskap l'ml'' k.,.,.._.., SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-03-13 24 {26) 64 Svar på medborgarförslag om införande av ny stödfunktionmentorskap Dnr 2014/158 INLEDNING Per

Läs mer

2013-06-04. Medborgarförslag - Hundbad på Pannaboudden i Glommen. (AU 157) Dnr KS 2013-51

2013-06-04. Medborgarförslag - Hundbad på Pannaboudden i Glommen. (AU 157) Dnr KS 2013-51 kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-04 131 Medborgarförslag - Hundbad på Pannaboudden i Glommen. (AU 157) Dnr KS 2013-51 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

ink Svar på motion om utvärdering av städningen inom Sala kommun

ink Svar på motion om utvärdering av städningen inom Sala kommun Bilaga KS SALA KOMMUN 20ffil/29/1 ink 1 (2) 2011-01-25 DNR 2009/227 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Svar på motion om utvärdering av städningen inom Sala kommun Per-Olov Rapp (S) och Tommy Johansson (S)

Läs mer

TRANAs KOMMUN 2015-09- 22 Sida 16 (23) - KOMMUNSTYRElSEN

TRANAs KOMMUN 2015-09- 22 Sida 16 (23) - KOMMUNSTYRElSEN att anse motionen besvarad mot bakgrund av nuvarande reglering av anställning efter 67 år vilken ger möjlighet till fortsatt anställning om båda parter, arbetsgivare och arbetstagare, I Uldragsbestyrkande

Läs mer

Medborgarförslag om att flytta Lennart Lindbergs skulptur Bronshästar

Medborgarförslag om att flytta Lennart Lindbergs skulptur Bronshästar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRelSEN Sammanträdesdatum 2011-10-13 K.F:s HANDLING NR 52 2011 32 (44) 205 Medborgarförslag om att flytta Lennart Lindbergs skulptur Bronshästar Dnr 2011/179 INLEDNING Medborgarförslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ledningsutskottet. Sammanträdesdatum 2015-03-31. Svar på medborgarförslag om höjd habiliteringsersättning för daglig verksamhet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ledningsutskottet. Sammanträdesdatum 2015-03-31. Svar på medborgarförslag om höjd habiliteringsersättning för daglig verksamhet IisALA ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ledningsutskottet Sammanträdesdatum 2015-03-31 16 (27) 71 Dnr 2014/1222 Svar på medborgarförslag om höjd habiliteringsersättning för daglig verksamhet INLEDNING Förslagets

Läs mer

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 186 Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:9 Dnr. KS 2013/0333 Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om rätt till äldreboende vid 85 års ålder. KS

Medborgarförslag om rätt till äldreboende vid 85 års ålder. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-20 167 Medborgarförslag om rätt till äldreboende vid 85 års ålder. KS 2013-407 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

10. 0 Österåker. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman

10. 0 Österåker. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman 0 Österåker Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman BESLUTSFÖRSLAG 2014-08-26 Medborgarförslag 3/ Till Kommunstyrelsen 10. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj Beslutsförslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om cykelväg till Ryttargården, SORF

Medborgarförslag om cykelväg till Ryttargården, SORF SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 35 Sammanträdesdatum 2013-04-02 95 Medborgarförslag om cykelväg till Ryttargården, SORF Dnr 2013/94 INLEDNING styrelsen för salaortens ryttarförening har 2013-02-18

Läs mer

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. KS-salen, Stadshuset, kl 13:30-14:30

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. KS-salen, Stadshuset, kl 13:30-14:30 o TRANAS KOMMUN TEKt\IIK- OCH GRIFTEGÄRDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-11-21 Sida 1 (12) Plats och tid Beslutat KS-salen, Stadshuset, 2011-11-21 kl 13:30-14:30 Jennie Johansson, (M) Ordförande Björn

Läs mer

Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd 6 SN

Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd 6 SN Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd 6 SN 2017.038 108 Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-04-11 38 Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd (SN 2017.038)

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 37 (40) 67 MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT UTÖKA NATIONALDAGSFIRANDET Dnr: LKS 2013-262-105 Ett medborgarförslag har kommit in 2013-08-09 om att

Läs mer

Svar på medborgarförslag om scen med tak i Skänninge.

Svar på medborgarförslag om scen med tak i Skänninge. Missiv 1(2) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-08-27 KS/2014:569 Handläggare Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag om scen med tak i Skänninge. Bakgrund Frida Gustavsson har inlämnat

Läs mer

TRANAs KOMMUN KOMMUNSTRYRELSENS AU

TRANAs KOMMUN KOMMUNSTRYRELSENS AU S~\\ANTRÄDESPROTOKOLL TRANAs KOMMUN KOMMUNSTRYRELSENS AU Sam mantr ädesdatum 2011-05-18 Sida 30(45) Svar på motio I angående Sommenbygdens FolkhöQs ola, kf 20 Frida Gårdmo (FP) påtalar i sin motion Sommens

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

AU 9:15 Dnr. KS 2015/0282. Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun

AU 9:15 Dnr. KS 2015/0282. Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-16 fj Öster 22. AU 9:15 Dnr. KS 2015/0282 Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-09. Medborgarförslag om träningsstation i stadsparken

Sammanträdesdatum 2014-01-09. Medborgarförslag om träningsstation i stadsparken l SAlA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-01-09 ',< '11' T T' ' ('1 :Il J'.-'.u..L_-,'c, 19 (25) 15 Medborgarförslag om träningsstation i stadsparken Dnr 2013/64 INLEDNING

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-03-10. Svar på medborgarförslag om Föreningarnas hus framtid

Sammanträdesdatum 2015-03-10. Svar på medborgarförslag om Föreningarnas hus framtid l SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ledningsutskotiet Sammanträdesdatum 2015-03-10 10 (18) 48 Svar på medborgarförslag om Föreningarnas hus framtid Dnr 2014/253 INLEDNING Samarbetet Föreningarnas Hus i

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Svar på medborgarförslag Bygglov över disk

Svar på medborgarförslag Bygglov över disk STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 14 (37) 2015-12-17 Kf 145 Ks 179 Au 211 KS/2015-0226 Svar på medborgarförslag Bygglov över disk s förslag till Kommunfullmäktiges beslut att

Läs mer

Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62

Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-05-06 105 Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

2015-03-31. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2015-03-31. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-31 96 Medborgarförslag om utökning av kollektivtrafik till och från orter utanför Falkenbergs centralort

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 64 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Svar på medborgarförslag om att se över och individanpassa boendestödet

Svar på medborgarförslag om att se över och individanpassa boendestödet KS 2013/132/1 1 (1) 2013-04-28 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Svar på medborgarförslag om att se över och individanpassa boendestödet Per Tjärnströ m, har den 18 oktober 2012 inkommit med rubricerat medborgarförslag.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 13 december 2011, 215, att remittera motionen till socialnämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 13 december 2011, 215, att remittera motionen till socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12. Kommunstyrelsen 2012-05-29 Blad 18 Ks 104 Au 109 Dnr 306/2012 101 Svar på motion om guldkant i tillvaron för gammal som ung Från Sandra Åhs, KD, har till kommunfullmäktiges sammanträde

Läs mer

Motion gällande utökningsmöjligheten av administrativ personal på de olika skolorna i kommunen, yttrande (KS/2011:46-034)

Motion gällande utökningsmöjligheten av administrativ personal på de olika skolorna i kommunen, yttrande (KS/2011:46-034) KF 17 c:1 KF 17 c:2 TJÄNSTEUTLÅTANDE Utbildningskontoret Dnr BUN/2011:62-034 Administration 2011-04-26 1/2 Handläggare Helena Ekström Tel. 0152-293 69 KF 17 c:3 Motion gällande utökningsmöjligheten av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun l. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-11-11 28(36) t:' 2014 214 Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun Dnr 2014/813 INLEDNING Eva Axelsson (KD) och

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Svar på medborgarförslag avseende inhägnad rastgård för hundar

Svar på medborgarförslag avseende inhägnad rastgård för hundar M V±Viv ty ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-02-08 Blad 20 Ks 29 Au 8 Dnr 204/2009-101 Svar på medborgarförslag avseende inhägnad rastgård för hundar Medborgarförslag

Läs mer

Svar på medborgarförslag - Plusenergibyggen av AB Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler

Svar på medborgarförslag - Plusenergibyggen av AB Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler Kallelse/ärendelista Sida 9 (16) 2015-03-26 Kf Ks 45 Au 45 Svar på medborgarförslag - Plusenergibyggen av AB Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler s förslag till s beslut att medborgarförslaget anses

Läs mer

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen.

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-10-07 Blad 7 Ks 142 Au 120 Dnr 157/2014-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 Från socialnämndens sammanträde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET 21 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 185 Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun Dnr 2014/5 INLEDNING Monica Fahrman (MP) inkom 2013-12-02

Läs mer

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2014-12-11, klockan 14:00 Ärenden:

Läs mer

Medborgarförslag om renovering av gamla laxrökeriet vid Hamngatan. KS

Medborgarförslag om renovering av gamla laxrökeriet vid Hamngatan. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-12-06 361 Medborgarförslag om renovering av gamla laxrökeriet vid Hamngatan. KS 2013-228 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-04-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-04-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-04-02 81 Dnr 2011/82 Motion om att digitalisera och därmed effektivisera dokumenthantering för den politiska organisationen i Sala kommun

Läs mer

Ärenden Sida 4 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25

Ärenden Sida 4 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 4 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25 Au 57 KS/2011-0123 KS 47 KF Svar på medborgarförslag angående segling/båtsportsaktiviteter på Blåsoppviken, Sydkoster

Läs mer

':~ TRANÅS KOMMUN Sida 21 (54) WKOMMUNSTYRELSEN

':~ TRANÅS KOMMUN Sida 21 (54) WKOMMUNSTYRELSEN ' "'; l S~NTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ':~ TRANÅS KOMMUN 2016-03-22 Sida 21 (54) WKOMMUNSTYRELSEN 76 Dnr 282/14 Svar på motion angående inrättande av syn- och hörselinstruktörer i Tranås kommun.

Läs mer

Svar på motion nr 5/2014 av Francisco Contreras (V) - Avskaffa Noll koll-nämnden

Svar på motion nr 5/2014 av Francisco Contreras (V) - Avskaffa Noll koll-nämnden Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 ia AU I: I I Dnr. KS 2014/0109 Svar på motion nr 5/2014 av Francisco Contreras (V) - Avskaffa Noll koll-nämnden Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-13 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 13 januari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS 2016.274 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 123 Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar

Läs mer

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-11 42 Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer