Svar på medborgarförslag angående en gemensam mötesplats för både unga och gglmla, ksal.l 162

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar på medborgarförslag angående en gemensam mötesplats för både unga och gglmla, ksal.l 162"

Transkript

1 SAJMAANTRÄDESPROTO KOLL Samm anträdesdatum TRA.f\J.ÄS KOMMUN Sida 12 (23) l:" KC MM UNSTYRELSEN s 140 Dnr 125/10 Svar på medborgarförslag angående en gemensam mötesplats för både unga och gglmla, ksal.l 162 Yvonne Alexandersson vill att den planerade ungdomsgården i den gamla telegrafstationen blir ett gemensamt hus för alla. Alexandersson motiverar sitt förslag med att det skulle ge stora sociala vinster att låta oli ka generationer samarbeta. Vidare skulle en gemensam byggnad istället för två olika genera lägre kostnader för samhället. Kommunfullmäktige beslutade att remittera medborgarförslagettill socialnämnden och kultur- och fritidsna.mnden. Yttrande inkom från socialnämnden I yttrandet framgår att tillfrågade pensionärsorgan isationer ser positivt på att samarbeta med ungdomar. Socialnämnden förespråkar att äldre personer bjuds intill redan fungerande eller framtida mötesp latser för unga. Socialnämnden ser idag inget behov av att utöka eller flytta verksamhet till telegrafstationen. Yttrande inkomfrån kultur- och fritidsnämnden I yttrandet framgår att nämnden har för ambitionatt bedriva generations överskridande verksam het i ungdomsgården, dock ärinte lokalen på Storgatan 22 lämpad för att även inhysa den äldre generationen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå den del i medborgarförslaget somavser lokalisering av en gemensam mötesplats i telegrafstationen, att bifalla den del i medborgarförslaget somförordarnya gemensamma mötesplatser för unga och gamla. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Expedieras lill Kommunfullmäktige Justerares sign l //--.. r:

2 S~N T RÄDESP ROTO KO LL Sammanträdesdatum TPJlJ\ IAS KOM j]u. J O-r Sida 9 (25) KO i\:hviu!' J ST~YRELSE i"js,')..lj Dnr 125/10 Svar på meab rgarförslag angående en gemensam mötesplats för både un15a och gam la Yvonne Alexandersson vill att den planerade ungdomsgården i den qanla telegrafstationen blir ett gemensamt hus för alla. Alexandersson motiverar sitt förslag med att det skulle ge stora sociala vinster att låta olika generationer samarbeta, Vidare skulle en gemensam ~yggr. fl a d IS ' t"ll a e t f" ortva o oj'l L<a generȧ,agra I" Ixosma t d er f ror " sam h"'1.auet. t Kommunfullmäktige beslutade att remittera medborgarförslaget till socialn ämnden och kultur- och fritidsn ämnden. V"'+"":,\,,,-4,,, i"",lt"'lii r" aon sccial nä mnden "'0" f'\ rv: 2 Q l..trandet l ~r )...,,...,.l..l. J.: I IJ.., _ i l~ I..:AII' n:;, ~II I\V IJ r 'JI ~ V v l I tuitil I \,Avll c:, IV-VV- v. I y u cui l llal ll~al au 1I 1 1l I a~ d U ~ pensionärsorganisationer ser positivt på att samarbeta med ungdomar. Socialnämnden förespråkar att äldre personer bjuds intill redan fungerande eller framtida mötesplatser för unga. Socialnämnden ser idag inget behov av att utö ka eller flytta verksamhet till telegrafstationen. Yttrande inkom från kultur- ochfritidsnämnden I yttrandet framgår att nämnden har för ambition att bedriva generations överskridande ve rksamhet i ungdomsgården, dock är inte lokalen på Storgatan 22 lämpad för attäven inhysa den äldre generationen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta art avslå den del i medborgarförslaget som avser lokalisering aven gemensam mötesplats i telegrafstationen. art bifalla den del i mecborqart örslaqet som förordar nya gemensamma mötesplatser för unga och gamla. E;(pedieras till Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkance

3 o TRANAS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Vår beteckning dm 125/10-6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Svar på medborgarförs lag angående en gemensam mötesplats fö r både unga och gamla Yvonne Alexandersson vill att den planerade ungdomsgården i den gamla telegrafstationen blir ett gemensamt hus för alla. Alexandersson motiverar sitt förslag med att det sku lle ge stora sociala vinster att låta olika generationer samarbeta. Vidare skulle en gemensam byggnad istället för två olika genera lägre kostnader för samhället. Kommunfullmäktige beslutade att remittera medborgarförslaget till socialnämnden och kulturoch fritidsnämnden. Yttrande inkom från socialnämnden I yttrandet framgår att tillfrågade pensionärsorganisationer ser positivt på att samarbeta med ungdomar. Socialnämnden förespråkar att äldre personer bjuds intill redan fungerande eller framtida mötesplatserför unga. Socialnämnden ser idag ingetbehov avatt utöka eller flytta verksamhet till teleg rafstationen. Yttrande inkom från kultur- och fritidsnämnden I yttrandet framgår att nämnden har för ambition att bedriva generationsöverskridande verksamhet i ungdomsgården, dock ärinte lokalen på Storgatan 22lämpad för att även inhysa den äldre generationen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att avslå den del i medborgarförslaget som avser lokalisering aven gemensam mötesplats i telegrafstationen att bifalla den del i medborgarförslaget som förordar nya gemensamma mötesplatser för unga och gamla. För kommunledningskansliet elma Hadzalic Vik. Kommun sekreterar Tranås kommun Kcmrrumledninqsl örvaltninqen tfn Tranås fax tranas.se

4 J uster ares sign -', Utd r ngs bes ryrkand e \ ~V~} UL---/ ~ ~ -, TRANÅS KO MMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20 (28) Socialn ämnden Sammanlrädesdalum TRANAs KOMMUN K L- Fö rva l t n i~e n 115 Dnr 51/2010 Ank!Q.Q. åt _ Dnr--12 s: J je> -:-.~.. Yttrande angående medborgarförslag om gemensam mötesplats för både unga o gamla En hetschef Carina Pettersson föredrar ärendet. Kommunfullmä ktige har remitterat ru bricerat medborgarförs lag till soci aln ämnden för yttra nde. Förslagsställare YvonneAlexandersson vill attden planerade ungdom sg ården i den gamla telegrafstation en blir ett gemensamt hus för alla. Alexand ersson motive rar sittförslag med attdet skulle ge sto ra sociala vi nster att låta olika generationer samarbeta. Vidare skulle en gemen sam byggnad istället för två olika genere ra lägre kostnader för samhället. Carina Pette rsson menar att det är en trevl ig ide att låta gam la och unga mötas och sama rbeta, men att för den skull tillskapa mötesplats som föreslås i medborgarförslaget är tveksamt. Flertale t yn gre seniorer äridag pigga och aktiva in om olika områd en. Utbudet av aktiviteter för seniorer är stort. Flera pensionä rs fö reningar och ideella föreningar bedriver idag olika verksa mheter. Den grupp seniorer som be höver mötesplatser är äld re senio rer med litet socialt nätverk. För dessa personer fin ns id ag väl fun gerande ve rks amhet genom Träffpu nkten på Berget, vars målgru pp är sen iorer i Tranås komm un. Vid träffpunkten förekommer även sa marbe te med förskola och ku ltu rsko lan. Vid kon takt med pensionärsorgan isationer framkommer att de ser positivt till att samarbeta med ungdomar. De tycker attdet ska ske på ett naturligt sätt och ser inget hinder i att göra det redan id ag om intresse och möjligheter finn s. Socia lnämnden ser positivt på att unga och äld re möts på olika sätt i vårt samhälle. Nämnden anser dock att det är upp till olika verksa mheter, kommuna la eller ideella, att i de fall att det passar verksam heten, bjuda in äldre personertill redan fung eran de eller framtida mötesplatser för unga. Socia ln ämn den beslutar att med stöd av ovanstående ytt ra nde avslå medborgarfö rs laget på grund av att man idag inte ser något behov av att utöka eller flytta verksamhet till gamla telegrafstationen, att översända yttrandet till kommu nful lmäktige.

5 TRANÅS KOMMUN Socialtjänsten Handläggare: Carina Petters son Enhetschef/Anhörigsamordnare Yttrande Till Kommunfullmäktige/ Socialnämnden Yttrande angående medborgarförslag omgemensam mötesplats för både unga och gamla Dm125/10 KLK Dm SN Kommunfullmäktige har remitterat rubricerat medborgarförslag till Socialnämnden för yttrande. Förslagsställare Yvonne Alexandersson vill att den planerade ungdomsgården i den gamla telegrafstationen blir ettgemensamt hus för alla. Alexandersson motiverar sitt förslag med att det skulle ge stora sociala vinster att låta olika generationer samarbeta. Vidare skulle en gemensam byggnad istället för två olika generera lägre kostnader för samhället. Det är en trevlig idee att låta gamla och unga mötas och samarbeta. Att för den skull tillskapa mötesplats som föreslås i medborgarförslaget ärtveksamt. Flertalet yngre seniorer är idag pigga och aktiva inomolika områden. Utbudet avaktiviteter för seniorer är stort. Flera pensionärsföreningar och ideella föreningar bedriver idag olika verksamheter. Den grupp av seniorer som behöver mötesplatser är äldre seniorer med litet socialt nätverk. För dessa personer finns idag väl fungerande verksamhet genom Träffpunkten på Berget, vars målgrupp är seniorer i Tranås Kommun. Vid Träffpunkten förekommer samarbete med förskola och kulturskolan. Vid kontakt med pensionärsorgan isationer framkommer att deser positivt till att samarbeta med ungdomar. De tycker att det ska ske på ett naturligt sätt och ser inget hinder i att göra det redan idag om intresse och möjligheter finns. Efter samråd med pensionärsorganisationer föreslås socialnämnden besluta: att med stöd av ovanstående yttrande avslå medborgarförslaget på grund avatt man idag inte ser något behov avatt utöka eller flytta verksamhet till gamla telegrafstationen.

6 Datum Vår bet TRANAs KOMMUN Dnr 125/10 KOMM UNLEDNINGS KONTORET Er Bet Kultur- och fritid snämnden Socialnämnden Begäran om yttrande gällande medborgarförslag angående en geme nsam mötesplats för både unga och gamla Socialnämnden och kultur- och fritidsn ämnden ombeds inkomma med yttrande gäll ande ovanstående medborgarförslag. Yttrandet bör vara kommunledningskontoret till handa senast den 23 juni Med vänlig hälsn ing Cecilia Stedt Komm unsekreterare Kommunledningskontoret tfn Tranås fax

7 ry TRANAS KOMfIIlUN U I(C"'~~ M.l,l"" 1GE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Samm anträdesdatum Sida 6 (43) 59 Dnr125 /10 Medborgarf örslag angående en gemensam mötesplats för både unga och gamla Yvonne Alexandersson vill att den planerade ungdomsgården i den gamla telegrafstationen blir ett gemensamt hus för alla. Alexandersson motiverar sitt förslag med att det skulle ge stora sociala vinster att låta olika generationer samarbeta. Vidare skulle en gemensam byggnad istället för två olika generera lägre kostnader för samhället. Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Justerares Sig~, )>-~

8 o TRANAS KOMMUN Medborgarförslag TRAI'JÄS KO MMUN KL-Fc. " ~'.. ~ r.::! ; ~J' ~ n Ani<...R.t;:t.O':--:g Q-Z/{ Onr11~ j 7Ö' ~ ' i" ' " Till: Tranås kommun Kommunfullmäktige Tranås Från niav ~/t:' ' I[ [ (!-f,av.:..1 I:::.. GAJ Namn / ' -.A " ~!2 {Ö Postn:Lmmer och,ort '--1( s: :Jr33-6 / I1A/ /t Gatuactress..., ocj/;e /J ~6R6;S ~. 713 Telefonnummer O/!jiJ - /})96Y!J Förslao i korthet (fortsätt på sista sidan om fältet inte räcker till)?/:'/1,f;'0j7c:;~ r?'1-c. t o'/dut-t/ ~U[ Motiverino (beskriv och motivera ditt f örslaq) v U Sida 1 av 2

9 Härmed godkä nner jag att Tranås kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat. Detta för att jag och andra intressen ter, ska ll kunna följa mitt ärende, samt för alt nämnden skall kunna inbjuda mig som förslagsställare till samma nträdestillfället där mitt förslag kommer att tas upp. Jag godkänner även att ärendet publiceras på kommunens hems ida., Datum kjcy1t? dj;1l Na ~ / ~ /'_ / / " t -; ) k n i ng 77?;?" ~;/t-iit~?j:.;;;;:!rn j(>/ U{ ('C-;' Ic.I t'ph cd~j, "? <L.!:t/ld0/YI4.J L ' 27{ (~ '~-fnv j! Namnförtydligande YVlJiV~[;~ 4 t lj>}/t l ljt 1:?SIJAJ Sida 2 av 2

10 Förslag Jag föreslår att den planerade ungdomsgården i den gamla telegrafstationen i stället blir ett hus för alla. Motivering. Samhället blir allt mer segregerat. Möten mellan generationerna är sällsynta. Samtidigt som Socialnämnden planerar för en mötesplats för gamla, planerar Barn och Utbildningsnämnden för en mötesplats för unga, i stället ror att låta generationerna mötas. Många äldre är rädda för att gå ut på kvällarna, för att de uppfattar de unga som ett hot. Ungdomar i sin tur ser ofta de gamla som förbrukade och fördörnande. Det skulle kunna ge stora sociala vinster att låta generatione rna samarbeta De olika åldersgrupperna har mycket att lära av varandra inte minst för ökad förståelse. Exempelvis vid kurser i data eller snickeri, kan unga och gamla lära av varandra. Ett hus för alla skulle också kunna användas dagtid för t.ex. pensionärer, skiftarbetare, barnlediga småbarnsföräldrar och andra daglediga Kostnaden för samhället måste också bli lägre med ett hus för alla i stället för två hus, där stora grupper ändå ställs utanför. Det bör självfallet finnas separata avdelningar för ungdomar och för äldre som de olika grupperna har ett eget inflytande över, utöver lokaler som är gemensamma för alla.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 73/ 10 Begäran om yttrande gällande medborgarförslag för både unga och gamla. kufnau 61/ 10. kufn 60/1 0. kufnau 76/11 TRANAs KOMMUN KL-Förvaltningen An~~~. : :' ~::!./l(!..{:.&.7._ Kommunfullmäktige beslutade attremittera medborgarförslag från Yvonne Alexandersson till socialnämnden och kultur- och fritidsnämn den. Alexandersson vill att den planerade ungdomsgården i den gamla telegrafstationen blir ettgemensamt hus för alla. Hon motiverar sitt förs lag med att det skulle ge stora sociala vinsteratt låta olika generationer samarbeta. Vidare skulle en gemensam byggnad istället för två olika generera lägre kostnader för samhället. Alexandersson föreslår att den planerade ungdomsgården i den gamla telegrafstationen i stället blir ett hus föralla. Förslagsställaren skriver, "Det skulle kunna ge stora sociala vinster att låta generationerna samarbeta". Ungdomarhar behov av social kontakt med äldre, någon att se upp till, någon man kan "lära sig" att respektera, någon att lära av. Föräldrar/vuxna skall vara föreb ild förde unga. Se bilaga. Ytte rligare ett medborgarförslag i samma ärende har inkommit frånyvonne Alexandersson. Alexandersson föreslår att den gamla telegrafstationen bliren kultur- och fritidsgård för alla. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kulturoch fritidsnämnden för beslutsfattande. Se bilaga. Dm: Il. o A 'I. -.~'... Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande : Kultur- och fritidsförvaltningen har under arbetets gång kring den planerade ungdomsverksamheten noterat från olika håll attdet vore önskvärt att nätverka med olika aktörer, t.ex. föreningar, kyrkor, skola, socialtjänst, alla somkommer i kontakt med ungdomar på något sätt. Där ser förvaltningen det naturligt att ha samarbeten kring både lokaler samt eventuellt inom den verksamhet som kommerattbedrivas. Då den huvudsakliga öppna ungdomsverksamheten kommer attske under eftermiddag/kväll/helg tre ellerfyra dagar/vecka ser vi det somen nödvändighet attfinna andra intressenter till lokalen. Hur det kan komma att se utärdock för tidigt att förutse då vi i nuläget inte har klart med varken personal eller lokal. Det som är viktigast är vårt huvudmål, attskapa en meningsfull fritid för alla ungdomar i kommunen. Skall vi nå dit måste ungdomarn a själva få vara med och bestämma. Man måste därför noga tänka efter vad som kan vara lämpligt och vad somär direkt olämpligt attblanda in i lokaler förde unga. Det ärlätt att rasera en verksamhet om den mister sin trovärdighet och inte tjänar sitt syfte, Då kommer kan ske inte besökaren till oss längre. Kultur- och fritidsnämndens AU finner attfrågan ärför tidigt väckt. Kultur- och fritidsnämndens AU fritidsnämnden beslutar föreslå Kultur- och fritidsnämnden att uppdra till förvaltningen attta kontakt med socialförvaltningen för eventuellt samarbete. attuppdra till förvaltningen attfortsätta beredningen av ärendet. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt AU :s förslag. Justeraressig n f{~1b

12 [IJ ' - :" "l: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TRANÅS KOMMUN Sida 18(35) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 75 Dnr 73/ 10 Förvaltningen har utarbetat ett nytt yttrande inför dagens AU-sammanträde: MOTIVERING AVFÖRSLAG TILL BESLUT Kultur- och fritidsförvaltningen förespråkar generationsöverskridande verksamhet att integrera i den öppna ungdomsverksamheten. Det finns möjligheter att aktualisera mötet mellan äldre och yngre i den lokal som nu äraktuell för att bedriva Ungdomsgård. Däremot är inte denna tillfälliga lokal på Storgatan 22 avden omfattning attdet kan vara etthus för alla, som det ser ut i dagens läge. Där av kan inte medborgarförslaget i sin helhet tillgodoses på grund avdessa omständigheter. Däremot kommer generationsöverskridande verksamhet integreras i den öppna ungdomsverksamheten. Vid olika tillfällen kommer äldre människor att bjudas in till olika aktiviteter som kommer erhållas på Ungdomsgården, med förhoppning om att erfarenhetsutbyte mellan generationerna kan komma till uttryck. KONSEKVENSER Genom spontana möten under strukturerade förhållanden som erhålls på Ungdomsgården kommer denna åldersintegration kunna främja erfarenhetsutbyte där generationerna kan lära avvarandra. FÖRSLAG TILL BESLUT Ett gemensamt hus för alla kan inte i dagens situation tillfullo tillgodoses mot bakgrund av Ungdomsgårdens aktuella lokalomfattning. Däremot kommer den öppna ungdomsverksamheten arbeta för attskapa forum och möjligheter, utifrån de omständigheter som råder, till generationsöverskridande verksamhet där möten mellan äldre och yngre kan komma tillstånd. att anse medborgarförslaget som beviljat med hänvisning till ovan angiven målsättning. Kultur- och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur- ochfritidsnämnden att anta förvaltningens förslag. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag. Expedieras till Yvonne Alexandersson och kommunfullmäktige för kännedom. Justeraressign Utdragsbestyrkande ~ / 11 V7\ -~ pf0l c';iv

13 m -.;,,;"<' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL,,~ TRANAs KOMMUN Sammanträdesdatum. KULruR OCH FRmosNAMNEN Sida 4 (20) TRANAS KOMMUN KL-Fe,\, _.ltningen Ank..?-.P..7.o..:.9..C;..:.~2... Avd A: KS- och KF-ärenden Dnr... r:< ~' i! {ya~s 60 Dnr 73/10 Begäran om yttra nde gällande medborgarförslag för både unga och gamla, kuf nau 61/10 Kommunfullmäktige beslutade attremittera medborgarförslag från Yvonne Alexandersson till socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Alexandersson vill attden planerade ungdomsgården i den gamla telegrafstationen blir ettgemensamt hus för alla. Hon motiverar sittförslag med att det skulle ge stora sociala vinster att låta olika generationer samarbeta. Vidare skulle en gemensam byggnad istället förtvå olika generera lägre kostnader för samhället. Alexandersson föreslår attden planerade ungdomsgården i den gamla telegrafstationen i stället blir ett hus föralla, Förslagsställaren skriver, "Det skulle kunna ge stora sociala vinster attlåta generationerna samarbeta". Ungdomar har behov avsocial kontakt med äldre, någon attse upp till, någon man kan "lära sig" att respektera, någon att lära av. Föräldrar/vuxna skall vara förebild för de unga. Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande: Kultur- och fritidsförvaltningen harunder arbetets gång kring den planerade ungdomsverksamheten noterat från olika håll attdet vore önskvärt att nätverka med olika aktörer, t.ex. föreningar, kyrkor, skola, socialtjänst, alla som kommer i kontakt med ungdomar på något sätt. Där ser förvaltningen det naturligt atthasamarbeten kring både lokaler samt eventuellt inom den verksamhet som kommer att bedrivas. Då den huvudsakliga öppna ungdomsverksamheten kommer attske under eftermiddag/kväll/helg tre eller fyra dagar/vecka ser videtsom en nödvändighet attfinna andra intressenter till lokalen. Hur det kan komma attse utärdock förtidigt attförutse då vi i nuläget inte har klart med varken personal ellerlokal. Det som är viktigast är vårt huvudmål, att skapa en meningsfull fritid föralla ungdomar; kommunen. Skall vi nåditmåste ungdomarna själva fåvara med och bestämma. Man måste därför noga tänka efter vad som kan vara lämpligt och vad som ärdirekt olämpligt att blanda in i lokaler för de unga. Det är lätt att rasera en verksamhet om den mister sin trovärdighet och inte tjänar sittsyfte. Då kommer kanske inte besökaren till oss längre. Kultur- och fritidsnämndens AU finner attfrågan ärförtidigt väckt. Kultur- och fritidsnämndens AU fritidsn ämnden beslutar föreslå Kultur- och fritidsnämnden att uppdra till förvaltningen attta kontakt med socialförvaltningen föreventuellt samarbete. att uppdra till förvaltningen attfortsätta beredningen avärendet. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag. Justerares sign v l t

14 Ffi TRANAs KOMMUN LJ ~~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6 (43) 59 Dnr1 25 / 10 Medborgarförslag angående en gemensam mötesplats för både unga och gamla Yvonne Alexandersson vill att den planerade ungdomsgården i den gamla telegrafstationen blir ett gemensamt hus för alla. Alexande rsson motiverar sitt förslag med att det skulle ge stora sociala vinster att låta olika generationer samarbeta. Vidare skulle en gemensam byggnad istället förtvå olika generera lägre kostnader för samhället. Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Justerares Si~~ l /'~ Utdragsbestyrkande

15 o TRANAS KOMMUN Medborgarförslag TRA f" S KOMMUN KL-F(~. ; ~ g ; n Ank c:?{?.1.~.9.:~: ~.?.?.. Onr. 115" LlQ:L._ Från Nam G at u a stre s ~ Till: Tranås kommun Kommunfullmäktige Tranås r1/dn lit ~ r4 Lf ( qat ~ f E{ÖoIv O~/RI1 ~6R6]S&;. 78 1; rt post IlIltV:4s o/ Y'().- /~96';:; Telefonnumm er Förs laq i korthet (fortsätt på sista sidan om fältet inte räcker till) 7/1f. jjrtlj/!?r Cllt.~h ;:tf?#~ra/d t'/~f~/hj1d/'~~0 i Cit n!jt.imt~ It.l{t/A/rJ4:z/lp/l~F(, & d'#//q' bk--e ~tt It?to 1/I' ~/v~4 " Motiverin beskriv och motivera ditt försia Sida 1 av 2

16 Härmed godkänner Jag att Tranås kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat. Detta för att jag och andra intressenter, skall kunna följa mitt ärende, samt för att nämnden skall kunna inbjuda mig som förslagsställare till sammanträdestillfället där mitt förslag komme r att tas upp. Jag godkänner även att ärendet publiceras på kommunens hemsida. / \ Datum Na nteckninq. _,/Lf'/ ' Namnförtydligande le tji ' /. / / ~ ~/t:itb:j ; YJ;2?/V')/E A66/rjA;' t;f!siöd ;OJ:' 2> ~I f?-'/~ u>/ 'k tl((; k,/- C'nt c';:~"" JLL 64~1;f/t i:tlljtil-lyll4a,-' n~ (~';f/ -,'U f J stoa z av

17 Förslag Jag föreslår att den planerade ungdomsgården i den gamla telegrafstationen i stället blir ett hus för alla. Motivering. Samhället blir allt mer segregerat. Möten mellan generationerna är sällsynta. Samtidigt som Socialnämnden planerar för en mötesplats för gamla, planerar Barn och Utbildningsnämnden för en mötesplats för unga, i stället för att låta generationerna mötas. Många äldre är rädda för att gå ut på kvällarna, för att de uppfattar de unga som ett hot. Ungdomar i sin tur ser ofta de gamla som förbrukade och fördömande. Det skulle kunna ge stora sociala vinster att låta generationerna samarbeta. De olika åldersgrupperna har mycket att lära av varandra inte minst för ökad förståelse. Exempelvis vid kurser i data eller snickeri, kan unga och gamla lära av varandra. Ett hus för alla skulle också kunna användas dagtid för t.ex. pensionärer, skiftarbetare, barnlediga småbarnsföräldrar och andra daglediga. Kostnaden för samhället måste också bli lägre med ett hus för alla i stället för två hus, där stora grupper ändå ställs utanför. Det bör självfallet finnas separata avdelningar för ungdomar och för äldre som de olika grupperna har ett eget inflytande över, utöver lokaler som är gemensamma för alla.

SANu\AANTRÄDESPROTOKOLL x

SANu\AANTRÄDESPROTOKOLL x SANu\AANTRÄDESPROTOKOLL x Sam manträdesdatum ~ 's~ TRI\NAs KOMMUN '" ~ "'""\', 2011-09-20 Sida jd (23) KOMMUNSTYR ELS Ef\1 s 142 Dnr 065 / 11 Hannah Heligren (8) före slår i sin motion att Tranås kornmun

Läs mer

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU ... ± SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN ~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU 2014-05-07 Sida 30 (35) 101 Dnr 175/12 Svar på motion om att Tranås kommun ska ansöka om att bli en ekokommun Annika

Läs mer

7 Dnr 94/14. TRANAs KOMMUN 2015-01-20 Sida 12(19) KOMMUNSTYRELSEN

7 Dnr 94/14. TRANAs KOMMUN 2015-01-20 Sida 12(19) KOMMUNSTYRELSEN I JUSletS\ sign ' att föreslå kommunfullmäktige besluta att avsla motionen - - - -_. - - U1dragsbestyrkande AJ~ \\ ~. I' J V'xJ~ m Sammantradesdatum TRANAs KOMMUN 2015-01-20 Sida 12(19) KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

s 118 :..~~~, TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 23 (36) KOMMUNSTYRR SEN Svar på motion angående Somm-enbygde ns Folkhögsko la, kf 20, ksau L,,!./ \.

s 118 :..~~~, TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 23 (36) KOMMUNSTYRR SEN Svar på motion angående Somm-enbygde ns Folkhögsko la, kf 20, ksau L,,!./ \. $ }~~ ~t. ~ :..~~~, S~~NTRÄDESPROTOKOLl Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 23 (36) KOMMUNSTYRR SEN 92 Svar på motion angående Somm-enbygde ns Folkhögsko la, kf 20, ksau s 118 Frida Gårdmo

Läs mer

;k TRb...~S KO J iv U

;k TRb...~S KO J iv U .~~ S~\~N TRÄDES PR OTO KOLL ;k TRb...~S KO J iv U Sammanträdesdatum "'\ 2011-09-(,1'.r- Sida 15 (25) ~- i

Läs mer

SALA KOMMUN. s ft Ll\ i< o rvt rw u ~\I. Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa. lnk_ LIJ i:j -05-1 2 '.'.S 2015; 109/1

SALA KOMMUN. s ft Ll\ i< o rvt rw u ~\I. Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa. lnk_ LIJ i:j -05-1 2 '.'.S 2015; 109/1 I bilaga SALA KOMMUN '.'.S 2015; 109/1 1 (1) 2015-05-11 DIARIENR: 2014/1093 KOMMUNSTYRELSEN Carola Gunnarsson s ft Ll\ i< o rvt rw u ~\I Komrnunstyn.)lsens förvaitning lnk_ LIJ i:j -05-1 2 Svar på medborgarförslag

Läs mer

ttb s 14 5 SAfMAANTRÄDESPROTOKOLL att all kommunal vård- och omsorgspe rsonal skall ha utbildning i första hjälpen (HLR och L -abc)

ttb s 14 5 SAfMAANTRÄDESPROTOKOLL att all kommunal vård- och omsorgspe rsonal skall ha utbildning i första hjälpen (HLR och L -abc) SAfMAANTRÄDESPROTOKOLL Samrnant rädesdatum TRANAs KOMM Ui'1 2011 09 20 Sida 17(23) KOMM UNS1YRELSEN s 14 5 S'/';:i p~ ;;J~ 't 3~:l E:ilg å ;?;j (h,; utbilcining i första hjälpen för Tranås kommuns anställda,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-09-22. Svar på medborgarförslag om skydd vid gångbro över Västeråsvägen

Sammanträdesdatum 2015-09-22. Svar på medborgarförslag om skydd vid gångbro över Västeråsvägen BsALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 215-9-22 13 (18) 195 Dnr 215/ 392-7- Svar på medborgarförslag om skydd vid gångbro över Västeråsvägen vid Bryggeriet INLEDNING Gunnel

Läs mer

Svar på motion angående reseersättning för cykel, el -cykel och eventuellt andra fordon: kf 19

Svar på motion angående reseersättning för cykel, el -cykel och eventuellt andra fordon: kf 19 rn W/ffJo ~..~..( f;!1". SAMh~NTRÄOESPROT O KOLL ~ Sam manträdesdatum ".~~ TRA.NAS KOMMUN 2011 05 18 Sida 31 (45).- "-' KOMMUNSTRYRELSENS AU Dilf 51/~ 1 Svar på motion angående reseersättning för cykel,

Läs mer

2014-10-21 Sida 27(35) 170 Dnr 158/12 Svar på motion om tillgång till teleslinga i offentliga lokaler, Ksau 176

2014-10-21 Sida 27(35) 170 Dnr 158/12 Svar på motion om tillgång till teleslinga i offentliga lokaler, Ksau 176 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-10-21 Sida 27(35) 170 Dnr 158/12 Svar på motion om tillgång till teleslinga i offentliga lokaler, Ksau 176 Claes Lindell (S) skriver i sin motion att 17,9%

Läs mer

S~~N. 2011-05-31 Sida 24 (35)

S~~N. 2011-05-31 Sida 24 (35) S~~N RÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-31 Sida 24 (35) s 93 Dnr 51/11 Svar på motion angåe nde reseersättning f ör cy kel, e l - cykel och eventue'it, kf 19, ksau '1'19 Mali/da Fransson (tvl P)

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62

Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-05-06 105 Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-09-17 280 Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 186 Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om att flytta Lennart Lindbergs skulptur Bronshästar

Medborgarförslag om att flytta Lennart Lindbergs skulptur Bronshästar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRelSEN Sammanträdesdatum 2011-10-13 K.F:s HANDLING NR 52 2011 32 (44) 205 Medborgarförslag om att flytta Lennart Lindbergs skulptur Bronshästar Dnr 2011/179 INLEDNING Medborgarförslag

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Svar på medborgarförslag angående hundrastgård, kf 125, ksau 58

Svar på medborgarförslag angående hundrastgård, kf 125, ksau 58 m Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2011-03-22 Sida 17 (20) - '>"\ KOMMUNSTYRB..SEN S~NTRÄDESP ROTO KOLL s 50 Dnr 264/10 Svar på medborgarförslag angående hundrastgård, kf 125, ksau 58 Louise Borgström föreslår

Läs mer

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:9 Dnr. KS 2013/0333 Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

209 KS/2012-0361 KS 11 KF Svar på motion om utomhusträning för äldre från Bengt Bivrin (MP)

209 KS/2012-0361 KS 11 KF Svar på motion om utomhusträning för äldre från Bengt Bivrin (MP) STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14 209 KS/2012-0361 KS 11 KF Svar på motion om utomhusträning för äldre från Bengt Bivrin (MP) Förslag till

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-11 42 Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Medborgarförslag - Frukt till lunchen

Medborgarförslag - Frukt till lunchen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 april 2014 Sida 35(50) Ks 62 Dnr 2014-000036 Medborgarförslag - Frukt till lunchen Kommunstyrelsens förslag till beslut 1 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget,

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 64 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB.

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRElSEN Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01 5 (23) KF : s rand L :i G :JR 75 20 1 1 235 Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen NLEDNNG Förslag på markanvisningsavtal

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun l. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-11-11 28(36) t:' 2014 214 Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun Dnr 2014/813 INLEDNING Eva Axelsson (KD) och

Läs mer

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubrikenanlägg en konstgräsplan i Hovsjö Dm KS07/378-826 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-10-24 194 Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826 Sammanfattning av ärendet Metin

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12.

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12. 2012-01-09 1(15) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Maria Danielsson

Läs mer

10. 0 Österåker. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman

10. 0 Österåker. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman 0 Österåker Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman BESLUTSFÖRSLAG 2014-08-26 Medborgarförslag 3/ Till Kommunstyrelsen 10. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj Beslutsförslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens KS, KF fasad. Dnr KS 2011-165

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens KS, KF fasad. Dnr KS 2011-165 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-05-10 164 Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens KS, KF fasad. Dnr KS 2011-165 Beslut

Läs mer

6. Tjänsteskrivelse: Utredning om fárdtjänstens nämndstillhörighet 7. MSN S Tg,2ot2-o1-zt, Remiss gällande fárdtjänstens nämndstillhörighet, Bilaga

6. Tjänsteskrivelse: Utredning om fárdtjänstens nämndstillhörighet 7. MSN S Tg,2ot2-o1-zt, Remiss gällande fárdtjänstens nämndstillhörighet, Bilaga Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20t2-t2-73 13 (1s) 5 181 Färdtjänstens nämndstillhörighet (KS 201 1.396) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 n r Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 21 Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 Svar på motion om Mer spara än slösa Från Jörgen Johansson, C, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2009, 89, inkommit

Läs mer

s 188 Dnr 259/10 ;'p TRANAs KOMMUN 2011-1 0-12 Sida 12(32) - ' ''"' KOMMUNSTRYRaSENS AU

s 188 Dnr 259/10 ;'p TRANAs KOMMUN 2011-1 0-12 Sida 12(32) - ' ''' KOMMUNSTRYRaSENS AU 00 ""1"' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum ;'p TRANAs KOMMUN 2011-1 0-12 Sida 12(32) - ' ''"' KOMMUNSTRYRaSENS AU s 188 Dnr 259/10 Svar på motion angående kvinnojouren i Tranås Nils Lindqvist (S)

Läs mer

~ TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 11 (37)

~ TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 11 (37) RÄDESPROTOKOLL S~\AN Samman trä desdatum ~ TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 11 (37) KOMMUNSTYRELSEN s 83 DnT 282/11 Finansiering/borgen för Tranås Energi AB:s i n vest:2r~!'lg i kraftvär. everk, ksau 112

Läs mer

Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se. Åtgärder med anledning av medborgarförslaget Kung för en dag

Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se. Åtgärder med anledning av medborgarförslaget Kung för en dag 1 (2) 2013-05-13 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Åtgärder med anledning av medborgarförslaget

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-04-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-04-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-04-02 81 Dnr 2011/82 Motion om att digitalisera och därmed effektivisera dokumenthantering för den politiska organisationen i Sala kommun

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun

Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2012-05-10 26 (34) ZF:s E_A,;~DLINC NR 35 2012 113 Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun Dnr 2011/288 INLEDNING Eva Axelsson

Läs mer

O Österåker. Svar på medborgarförslag 2/2014 - policy för anläggande av kommunikationsmaster i Österåkers kommun. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG

O Österåker. Svar på medborgarförslag 2/2014 - policy för anläggande av kommunikationsmaster i Österåkers kommun. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG O Österåker Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher BESLUTSFÖRSLAG 2014-10-29 Dnr BNI2 2014/0C Till Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag 2/2014 - policy för anläggande av kommunikationsmaster

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

2013-03-12. Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434

2013-03-12. Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-03-12 77 Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434 KS, KF Beslut

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-10 D C) 2013. Motion om avgiftsbefrielse för bygglov av solceller

Sammanträdesdatum 2013-01-10 D C) 2013. Motion om avgiftsbefrielse för bygglov av solceller ._,.,,~,~....,...,,,,,_. ~.. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-01-10 D C) 2013 20 (37) 15 Motion om avgiftsbefrielse för bygglov av solceller Dnr 2012/212 INLEDNING

Läs mer

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027)

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 269 Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesdatum. 2010-12-20 Sida 26(33) Eva Engström (c), Ingemar Karlsson (fp) och Kew Nordqvist (mp) föreslår i en gemensam motion:

Sammanträdesdatum. 2010-12-20 Sida 26(33) Eva Engström (c), Ingemar Karlsson (fp) och Kew Nordqvist (mp) föreslår i en gemensam motion: m- SAMMANTRÄDES PROTOKOLL TRANAs KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 2010-12-20 Sida 26(33) 201 Dm 449/10 Svar på fungerande Internet för alla i Tranås kommun Inledning Eva Engström (c), Ingemar Karlsson (fp) och Kew

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(13) Socialnämnden 2011-04-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidskontoret. Kultur- och fritidsnämnden. Medborgarförslag Inrätta och finansiera en parklek

Tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidskontoret. Kultur- och fritidsnämnden. Medborgarförslag Inrätta och finansiera en parklek 1 (4) 2013-09-11 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Hewan Temesghen 08-523 010 00 hewan.temesghen@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Medborgarförslag Inrätta och finansiera

Läs mer

Svar på motion - Gör Strömstad till en klimatkommun

Svar på motion - Gör Strömstad till en klimatkommun Kallelse/ärendelista Sida 15 (16) Kommunfullmäktige 2015-03-26 Kf Ks 49 Au 49 Svar på motion - Gör Strömstad till en klimatkommun beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad

Läs mer

Svar på medborgarförslag om att Strömstadsbyggen tar fram en plan hur man tänker minska/ta bort bostadskön

Svar på medborgarförslag om att Strömstadsbyggen tar fram en plan hur man tänker minska/ta bort bostadskön STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 6 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 49 Ks 62 Au 94 Ks/2011-0293 Svar på medborgarförslag om att Strömstadsbyggen tar fram en plan hur man

Läs mer

Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423

Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423 kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 272 Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-05-13. Medborgarförslag om avtal mellan Ticnet och Sala Turistbyrå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-05-13. Medborgarförslag om avtal mellan Ticnet och Sala Turistbyrå SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 33 (39) Sammanträdesdatum 2013-05-13 144 D nr 2012/380 Medborgarförslag om avtal mellan Ticnet och Sala Turistbyrå INLEDNING Gunnel E dl und inkom den16 november 2012

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-09. Medborgarförslag om träningsstation i stadsparken

Sammanträdesdatum 2014-01-09. Medborgarförslag om träningsstation i stadsparken l SAlA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-01-09 ',< '11' T T' ' ('1 :Il J'.-'.u..L_-,'c, 19 (25) 15 Medborgarförslag om träningsstation i stadsparken Dnr 2013/64 INLEDNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET 21 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 185 Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun Dnr 2014/5 INLEDNING Monica Fahrman (MP) inkom 2013-12-02

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.20 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Redovisning av uppdrag Utredning av formerna för förvaltningen KS av fastigheter inom kultur- och fritidsnämnden. Dnr KS 2011-65

Redovisning av uppdrag Utredning av formerna för förvaltningen KS av fastigheter inom kultur- och fritidsnämnden. Dnr KS 2011-65 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-09-11 227 Redovisning av uppdrag Utredning av formerna för förvaltningen KS av fastigheter inom kultur- och

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning 1(2) Medborgarförslaget anses besvarat.

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning 1(2) Medborgarförslaget anses besvarat. Kommunstyrelsen 2015-09-08 1(2) 193 Svar på medborgarförslag - Ställ krav vid upphandling så att de mineraler som används vid tillverkning av IT-produkter har utvunnits i områden där befolkningens säkerhet

Läs mer

Socialkontoret, Malung, kl. 08.15-10,00. Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Birgitta örjas (S)

Socialkontoret, Malung, kl. 08.15-10,00. Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Birgitta örjas (S) lg^' Maiung-Sälens kommun o Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.15-10,00 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Birgitta örjas (S) övriga deltagande Kerstin

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320

Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 253 Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida o/r~' ~~:~ :r SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (44) KOMMUNSTYRELSEN SALA KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-10-13 Y~F : s HANDLING NR 67 2011 202 Dnr 2011/111 Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 30 maj 2012, kl 15.00

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 30 maj 2012, kl 15.00 Socialnämnden 2012-05-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 30 maj 2012, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val ar justerande 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 8 (10) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-09-04 Kf 66 Ks 76 Au 111 Ks/2014-0063 Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Medborgarförslag om att förbjuda reklamskyltar och varuställ på gatumark. Dnr KS 2011-338

Medborgarförslag om att förbjuda reklamskyltar och varuställ på gatumark. Dnr KS 2011-338 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 17 FALKENBERG 2013-09-24 290 Medborgarförslag om att förbjuda reklamskyltar och varuställ på gatumark. Dnr KS 2011-338 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Delrapport avseende översyn av sysselsättning för ungdomar som avslutat gymnasiesärskolan. KS 2013-77

Delrapport avseende översyn av sysselsättning för ungdomar som avslutat gymnasiesärskolan. KS 2013-77 112 Delrapport avseende översyn av sysselsättning för ungdomar som avslutat gymnasiesärskolan. KS 2013-77 KS Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Anteckna delrapporten

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Kommunstyrelsen 2015-06-30 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2014:494 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Förslag

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 11 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 52 Ks 65 Au 43 Ks/2013-0184 Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

135 Dnr 405/15 Fusion av Tranås Energi Elförsäljning AB med Tranås Energi AB, ksau 162

135 Dnr 405/15 Fusion av Tranås Energi Elförsäljning AB med Tranås Energi AB, ksau 162 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2015-06-23 Sida 26 (51) KOM MUNSTYRELSEN 135 Dnr 405/15 Fusion av Tranås Energi Elförsäljning AB med Tranås Energi AB, ksau 162 Styrelsen för Tranås

Läs mer

att en kraftfull förstärkning beträffande tillgång tillit som lärande verktyg genomförs för samtliga elever från årsku rs 7-9 och på gymnasiet.

att en kraftfull förstärkning beträffande tillgång tillit som lärande verktyg genomförs för samtliga elever från årsku rs 7-9 och på gymnasiet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2011-03-22 Sida 15(20) KOMMUNSTYR8.SEN 48 Dnr 367/10 Svar på motion om IT till elever i år 7-9 samt gymnasieelever, kf 143-10, ksau 55 Bo Falkenström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

BNAU extra budget PROTOKOLL

BNAU extra budget PROTOKOLL BNAU extra budget PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN Sarrvnaolraoesdatum s... 1 (7), extra budget Plats och tid Tjadernhuset. sammantradesrum Vargen, kl. 10.50-12.45 Beslutande Ledamoter Anki Rooslien (S). ordf.

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (20)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (20) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (20) Socialnämndens arbetsutskott 2015-04-14 38 Tillsynsplan för Vallentuna kommun 2015-2016 enligt alkohollagen och tobakslagen (SN 2015.009) Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer