Svar på medborgarförslag angående en gemensam mötesplats för både unga och gglmla, ksal.l 162

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar på medborgarförslag angående en gemensam mötesplats för både unga och gglmla, ksal.l 162"

Transkript

1 SAJMAANTRÄDESPROTO KOLL Samm anträdesdatum TRA.f\J.ÄS KOMMUN Sida 12 (23) l:" KC MM UNSTYRELSEN s 140 Dnr 125/10 Svar på medborgarförslag angående en gemensam mötesplats för både unga och gglmla, ksal.l 162 Yvonne Alexandersson vill att den planerade ungdomsgården i den gamla telegrafstationen blir ett gemensamt hus för alla. Alexandersson motiverar sitt förslag med att det skulle ge stora sociala vinster att låta oli ka generationer samarbeta. Vidare skulle en gemensam byggnad istället för två olika genera lägre kostnader för samhället. Kommunfullmäktige beslutade att remittera medborgarförslagettill socialnämnden och kultur- och fritidsna.mnden. Yttrande inkom från socialnämnden I yttrandet framgår att tillfrågade pensionärsorgan isationer ser positivt på att samarbeta med ungdomar. Socialnämnden förespråkar att äldre personer bjuds intill redan fungerande eller framtida mötesp latser för unga. Socialnämnden ser idag inget behov av att utöka eller flytta verksamhet till telegrafstationen. Yttrande inkomfrån kultur- och fritidsnämnden I yttrandet framgår att nämnden har för ambitionatt bedriva generations överskridande verksam het i ungdomsgården, dock ärinte lokalen på Storgatan 22 lämpad för att även inhysa den äldre generationen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå den del i medborgarförslaget somavser lokalisering av en gemensam mötesplats i telegrafstationen, att bifalla den del i medborgarförslaget somförordarnya gemensamma mötesplatser för unga och gamla. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Expedieras lill Kommunfullmäktige Justerares sign l //--.. r:

2 S~N T RÄDESP ROTO KO LL Sammanträdesdatum TPJlJ\ IAS KOM j]u. J O-r Sida 9 (25) KO i\:hviu!' J ST~YRELSE i"js,')..lj Dnr 125/10 Svar på meab rgarförslag angående en gemensam mötesplats för både un15a och gam la Yvonne Alexandersson vill att den planerade ungdomsgården i den qanla telegrafstationen blir ett gemensamt hus för alla. Alexandersson motiverar sitt förslag med att det skulle ge stora sociala vinster att låta olika generationer samarbeta, Vidare skulle en gemensam ~yggr. fl a d IS ' t"ll a e t f" ortva o oj'l L<a generȧ,agra I" Ixosma t d er f ror " sam h"'1.auet. t Kommunfullmäktige beslutade att remittera medborgarförslaget till socialn ämnden och kultur- och fritidsn ämnden. V"'+"":,\,,,-4,,, i"",lt"'lii r" aon sccial nä mnden "'0" f'\ rv: 2 Q l..trandet l ~r )...,,...,.l..l. J.: I IJ.., _ i l~ I..:AII' n:;, ~II I\V IJ r 'JI ~ V v l I tuitil I \,Avll c:, IV-VV- v. I y u cui l llal ll~al au 1I 1 1l I a~ d U ~ pensionärsorganisationer ser positivt på att samarbeta med ungdomar. Socialnämnden förespråkar att äldre personer bjuds intill redan fungerande eller framtida mötesplatser för unga. Socialnämnden ser idag inget behov av att utö ka eller flytta verksamhet till telegrafstationen. Yttrande inkom från kultur- ochfritidsnämnden I yttrandet framgår att nämnden har för ambition att bedriva generations överskridande ve rksamhet i ungdomsgården, dock är inte lokalen på Storgatan 22 lämpad för attäven inhysa den äldre generationen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta art avslå den del i medborgarförslaget som avser lokalisering aven gemensam mötesplats i telegrafstationen. art bifalla den del i mecborqart örslaqet som förordar nya gemensamma mötesplatser för unga och gamla. E;(pedieras till Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkance

3 o TRANAS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Vår beteckning dm 125/10-6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Svar på medborgarförs lag angående en gemensam mötesplats fö r både unga och gamla Yvonne Alexandersson vill att den planerade ungdomsgården i den gamla telegrafstationen blir ett gemensamt hus för alla. Alexandersson motiverar sitt förslag med att det sku lle ge stora sociala vinster att låta olika generationer samarbeta. Vidare skulle en gemensam byggnad istället för två olika genera lägre kostnader för samhället. Kommunfullmäktige beslutade att remittera medborgarförslaget till socialnämnden och kulturoch fritidsnämnden. Yttrande inkom från socialnämnden I yttrandet framgår att tillfrågade pensionärsorganisationer ser positivt på att samarbeta med ungdomar. Socialnämnden förespråkar att äldre personer bjuds intill redan fungerande eller framtida mötesplatserför unga. Socialnämnden ser idag ingetbehov avatt utöka eller flytta verksamhet till teleg rafstationen. Yttrande inkom från kultur- och fritidsnämnden I yttrandet framgår att nämnden har för ambition att bedriva generationsöverskridande verksamhet i ungdomsgården, dock ärinte lokalen på Storgatan 22lämpad för att även inhysa den äldre generationen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att avslå den del i medborgarförslaget som avser lokalisering aven gemensam mötesplats i telegrafstationen att bifalla den del i medborgarförslaget som förordar nya gemensamma mötesplatser för unga och gamla. För kommunledningskansliet elma Hadzalic Vik. Kommun sekreterar Tranås kommun Kcmrrumledninqsl örvaltninqen tfn Tranås fax tranas.se

4 J uster ares sign -', Utd r ngs bes ryrkand e \ ~V~} UL---/ ~ ~ -, TRANÅS KO MMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20 (28) Socialn ämnden Sammanlrädesdalum TRANAs KOMMUN K L- Fö rva l t n i~e n 115 Dnr 51/2010 Ank!Q.Q. åt _ Dnr--12 s: J je> -:-.~.. Yttrande angående medborgarförslag om gemensam mötesplats för både unga o gamla En hetschef Carina Pettersson föredrar ärendet. Kommunfullmä ktige har remitterat ru bricerat medborgarförs lag till soci aln ämnden för yttra nde. Förslagsställare YvonneAlexandersson vill attden planerade ungdom sg ården i den gamla telegrafstation en blir ett gemensamt hus för alla. Alexand ersson motive rar sittförslag med attdet skulle ge sto ra sociala vi nster att låta olika generationer samarbeta. Vidare skulle en gemen sam byggnad istället för två olika genere ra lägre kostnader för samhället. Carina Pette rsson menar att det är en trevl ig ide att låta gam la och unga mötas och sama rbeta, men att för den skull tillskapa mötesplats som föreslås i medborgarförslaget är tveksamt. Flertale t yn gre seniorer äridag pigga och aktiva in om olika områd en. Utbudet av aktiviteter för seniorer är stort. Flera pensionä rs fö reningar och ideella föreningar bedriver idag olika verksa mheter. Den grupp seniorer som be höver mötesplatser är äld re senio rer med litet socialt nätverk. För dessa personer fin ns id ag väl fun gerande ve rks amhet genom Träffpu nkten på Berget, vars målgru pp är sen iorer i Tranås komm un. Vid träffpunkten förekommer även sa marbe te med förskola och ku ltu rsko lan. Vid kon takt med pensionärsorgan isationer framkommer att de ser positivt till att samarbeta med ungdomar. De tycker attdet ska ske på ett naturligt sätt och ser inget hinder i att göra det redan id ag om intresse och möjligheter finn s. Socia lnämnden ser positivt på att unga och äld re möts på olika sätt i vårt samhälle. Nämnden anser dock att det är upp till olika verksa mheter, kommuna la eller ideella, att i de fall att det passar verksam heten, bjuda in äldre personertill redan fung eran de eller framtida mötesplatser för unga. Socia ln ämn den beslutar att med stöd av ovanstående ytt ra nde avslå medborgarfö rs laget på grund av att man idag inte ser något behov av att utöka eller flytta verksamhet till gamla telegrafstationen, att översända yttrandet till kommu nful lmäktige.

5 TRANÅS KOMMUN Socialtjänsten Handläggare: Carina Petters son Enhetschef/Anhörigsamordnare Yttrande Till Kommunfullmäktige/ Socialnämnden Yttrande angående medborgarförslag omgemensam mötesplats för både unga och gamla Dm125/10 KLK Dm SN Kommunfullmäktige har remitterat rubricerat medborgarförslag till Socialnämnden för yttrande. Förslagsställare Yvonne Alexandersson vill att den planerade ungdomsgården i den gamla telegrafstationen blir ettgemensamt hus för alla. Alexandersson motiverar sitt förslag med att det skulle ge stora sociala vinster att låta olika generationer samarbeta. Vidare skulle en gemensam byggnad istället för två olika generera lägre kostnader för samhället. Det är en trevlig idee att låta gamla och unga mötas och samarbeta. Att för den skull tillskapa mötesplats som föreslås i medborgarförslaget ärtveksamt. Flertalet yngre seniorer är idag pigga och aktiva inomolika områden. Utbudet avaktiviteter för seniorer är stort. Flera pensionärsföreningar och ideella föreningar bedriver idag olika verksamheter. Den grupp av seniorer som behöver mötesplatser är äldre seniorer med litet socialt nätverk. För dessa personer finns idag väl fungerande verksamhet genom Träffpunkten på Berget, vars målgrupp är seniorer i Tranås Kommun. Vid Träffpunkten förekommer samarbete med förskola och kulturskolan. Vid kontakt med pensionärsorgan isationer framkommer att deser positivt till att samarbeta med ungdomar. De tycker att det ska ske på ett naturligt sätt och ser inget hinder i att göra det redan idag om intresse och möjligheter finns. Efter samråd med pensionärsorganisationer föreslås socialnämnden besluta: att med stöd av ovanstående yttrande avslå medborgarförslaget på grund avatt man idag inte ser något behov avatt utöka eller flytta verksamhet till gamla telegrafstationen.

6 Datum Vår bet TRANAs KOMMUN Dnr 125/10 KOMM UNLEDNINGS KONTORET Er Bet Kultur- och fritid snämnden Socialnämnden Begäran om yttrande gällande medborgarförslag angående en geme nsam mötesplats för både unga och gamla Socialnämnden och kultur- och fritidsn ämnden ombeds inkomma med yttrande gäll ande ovanstående medborgarförslag. Yttrandet bör vara kommunledningskontoret till handa senast den 23 juni Med vänlig hälsn ing Cecilia Stedt Komm unsekreterare Kommunledningskontoret tfn Tranås fax

7 ry TRANAS KOMfIIlUN U I(C"'~~ M.l,l"" 1GE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Samm anträdesdatum Sida 6 (43) 59 Dnr125 /10 Medborgarf örslag angående en gemensam mötesplats för både unga och gamla Yvonne Alexandersson vill att den planerade ungdomsgården i den gamla telegrafstationen blir ett gemensamt hus för alla. Alexandersson motiverar sitt förslag med att det skulle ge stora sociala vinster att låta olika generationer samarbeta. Vidare skulle en gemensam byggnad istället för två olika generera lägre kostnader för samhället. Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Justerares Sig~, )>-~

8 o TRANAS KOMMUN Medborgarförslag TRAI'JÄS KO MMUN KL-Fc. " ~'.. ~ r.::! ; ~J' ~ n Ani<...R.t;:t.O':--:g Q-Z/{ Onr11~ j 7Ö' ~ ' i" ' " Till: Tranås kommun Kommunfullmäktige Tranås Från niav ~/t:' ' I[ [ (!-f,av.:..1 I:::.. GAJ Namn / ' -.A " ~!2 {Ö Postn:Lmmer och,ort '--1( s: :Jr33-6 / I1A/ /t Gatuactress..., ocj/;e /J ~6R6;S ~. 713 Telefonnummer O/!jiJ - /})96Y!J Förslao i korthet (fortsätt på sista sidan om fältet inte räcker till)?/:'/1,f;'0j7c:;~ r?'1-c. t o'/dut-t/ ~U[ Motiverino (beskriv och motivera ditt f örslaq) v U Sida 1 av 2

9 Härmed godkä nner jag att Tranås kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat. Detta för att jag och andra intressen ter, ska ll kunna följa mitt ärende, samt för alt nämnden skall kunna inbjuda mig som förslagsställare till samma nträdestillfället där mitt förslag kommer att tas upp. Jag godkänner även att ärendet publiceras på kommunens hems ida., Datum kjcy1t? dj;1l Na ~ / ~ /'_ / / " t -; ) k n i ng 77?;?" ~;/t-iit~?j:.;;;;:!rn j(>/ U{ ('C-;' Ic.I t'ph cd~j, "? <L.!:t/ld0/YI4.J L ' 27{ (~ '~-fnv j! Namnförtydligande YVlJiV~[;~ 4 t lj>}/t l ljt 1:?SIJAJ Sida 2 av 2

10 Förslag Jag föreslår att den planerade ungdomsgården i den gamla telegrafstationen i stället blir ett hus för alla. Motivering. Samhället blir allt mer segregerat. Möten mellan generationerna är sällsynta. Samtidigt som Socialnämnden planerar för en mötesplats för gamla, planerar Barn och Utbildningsnämnden för en mötesplats för unga, i stället ror att låta generationerna mötas. Många äldre är rädda för att gå ut på kvällarna, för att de uppfattar de unga som ett hot. Ungdomar i sin tur ser ofta de gamla som förbrukade och fördörnande. Det skulle kunna ge stora sociala vinster att låta generatione rna samarbeta De olika åldersgrupperna har mycket att lära av varandra inte minst för ökad förståelse. Exempelvis vid kurser i data eller snickeri, kan unga och gamla lära av varandra. Ett hus för alla skulle också kunna användas dagtid för t.ex. pensionärer, skiftarbetare, barnlediga småbarnsföräldrar och andra daglediga Kostnaden för samhället måste också bli lägre med ett hus för alla i stället för två hus, där stora grupper ändå ställs utanför. Det bör självfallet finnas separata avdelningar för ungdomar och för äldre som de olika grupperna har ett eget inflytande över, utöver lokaler som är gemensamma för alla.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 73/ 10 Begäran om yttrande gällande medborgarförslag för både unga och gamla. kufnau 61/ 10. kufn 60/1 0. kufnau 76/11 TRANAs KOMMUN KL-Förvaltningen An~~~. : :' ~::!./l(!..{:.&.7._ Kommunfullmäktige beslutade attremittera medborgarförslag från Yvonne Alexandersson till socialnämnden och kultur- och fritidsnämn den. Alexandersson vill att den planerade ungdomsgården i den gamla telegrafstationen blir ettgemensamt hus för alla. Hon motiverar sitt förs lag med att det skulle ge stora sociala vinsteratt låta olika generationer samarbeta. Vidare skulle en gemensam byggnad istället för två olika generera lägre kostnader för samhället. Alexandersson föreslår att den planerade ungdomsgården i den gamla telegrafstationen i stället blir ett hus föralla. Förslagsställaren skriver, "Det skulle kunna ge stora sociala vinster att låta generationerna samarbeta". Ungdomarhar behov av social kontakt med äldre, någon att se upp till, någon man kan "lära sig" att respektera, någon att lära av. Föräldrar/vuxna skall vara föreb ild förde unga. Se bilaga. Ytte rligare ett medborgarförslag i samma ärende har inkommit frånyvonne Alexandersson. Alexandersson föreslår att den gamla telegrafstationen bliren kultur- och fritidsgård för alla. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kulturoch fritidsnämnden för beslutsfattande. Se bilaga. Dm: Il. o A 'I. -.~'... Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande : Kultur- och fritidsförvaltningen har under arbetets gång kring den planerade ungdomsverksamheten noterat från olika håll attdet vore önskvärt att nätverka med olika aktörer, t.ex. föreningar, kyrkor, skola, socialtjänst, alla somkommer i kontakt med ungdomar på något sätt. Där ser förvaltningen det naturligt att ha samarbeten kring både lokaler samt eventuellt inom den verksamhet som kommerattbedrivas. Då den huvudsakliga öppna ungdomsverksamheten kommer attske under eftermiddag/kväll/helg tre ellerfyra dagar/vecka ser vi det somen nödvändighet attfinna andra intressenter till lokalen. Hur det kan komma att se utärdock för tidigt att förutse då vi i nuläget inte har klart med varken personal eller lokal. Det som är viktigast är vårt huvudmål, attskapa en meningsfull fritid för alla ungdomar i kommunen. Skall vi nå dit måste ungdomarn a själva få vara med och bestämma. Man måste därför noga tänka efter vad som kan vara lämpligt och vad somär direkt olämpligt attblanda in i lokaler förde unga. Det ärlätt att rasera en verksamhet om den mister sin trovärdighet och inte tjänar sitt syfte, Då kommer kan ske inte besökaren till oss längre. Kultur- och fritidsnämndens AU finner attfrågan ärför tidigt väckt. Kultur- och fritidsnämndens AU fritidsnämnden beslutar föreslå Kultur- och fritidsnämnden att uppdra till förvaltningen attta kontakt med socialförvaltningen för eventuellt samarbete. attuppdra till förvaltningen attfortsätta beredningen av ärendet. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt AU :s förslag. Justeraressig n f{~1b

12 [IJ ' - :" "l: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TRANÅS KOMMUN Sida 18(35) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 75 Dnr 73/ 10 Förvaltningen har utarbetat ett nytt yttrande inför dagens AU-sammanträde: MOTIVERING AVFÖRSLAG TILL BESLUT Kultur- och fritidsförvaltningen förespråkar generationsöverskridande verksamhet att integrera i den öppna ungdomsverksamheten. Det finns möjligheter att aktualisera mötet mellan äldre och yngre i den lokal som nu äraktuell för att bedriva Ungdomsgård. Däremot är inte denna tillfälliga lokal på Storgatan 22 avden omfattning attdet kan vara etthus för alla, som det ser ut i dagens läge. Där av kan inte medborgarförslaget i sin helhet tillgodoses på grund avdessa omständigheter. Däremot kommer generationsöverskridande verksamhet integreras i den öppna ungdomsverksamheten. Vid olika tillfällen kommer äldre människor att bjudas in till olika aktiviteter som kommer erhållas på Ungdomsgården, med förhoppning om att erfarenhetsutbyte mellan generationerna kan komma till uttryck. KONSEKVENSER Genom spontana möten under strukturerade förhållanden som erhålls på Ungdomsgården kommer denna åldersintegration kunna främja erfarenhetsutbyte där generationerna kan lära avvarandra. FÖRSLAG TILL BESLUT Ett gemensamt hus för alla kan inte i dagens situation tillfullo tillgodoses mot bakgrund av Ungdomsgårdens aktuella lokalomfattning. Däremot kommer den öppna ungdomsverksamheten arbeta för attskapa forum och möjligheter, utifrån de omständigheter som råder, till generationsöverskridande verksamhet där möten mellan äldre och yngre kan komma tillstånd. att anse medborgarförslaget som beviljat med hänvisning till ovan angiven målsättning. Kultur- och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur- ochfritidsnämnden att anta förvaltningens förslag. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag. Expedieras till Yvonne Alexandersson och kommunfullmäktige för kännedom. Justeraressign Utdragsbestyrkande ~ / 11 V7\ -~ pf0l c';iv

13 m -.;,,;"<' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL,,~ TRANAs KOMMUN Sammanträdesdatum. KULruR OCH FRmosNAMNEN Sida 4 (20) TRANAS KOMMUN KL-Fe,\, _.ltningen Ank..?-.P..7.o..:.9..C;..:.~2... Avd A: KS- och KF-ärenden Dnr... r:< ~' i! {ya~s 60 Dnr 73/10 Begäran om yttra nde gällande medborgarförslag för både unga och gamla, kuf nau 61/10 Kommunfullmäktige beslutade attremittera medborgarförslag från Yvonne Alexandersson till socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Alexandersson vill attden planerade ungdomsgården i den gamla telegrafstationen blir ettgemensamt hus för alla. Hon motiverar sittförslag med att det skulle ge stora sociala vinster att låta olika generationer samarbeta. Vidare skulle en gemensam byggnad istället förtvå olika generera lägre kostnader för samhället. Alexandersson föreslår attden planerade ungdomsgården i den gamla telegrafstationen i stället blir ett hus föralla, Förslagsställaren skriver, "Det skulle kunna ge stora sociala vinster attlåta generationerna samarbeta". Ungdomar har behov avsocial kontakt med äldre, någon attse upp till, någon man kan "lära sig" att respektera, någon att lära av. Föräldrar/vuxna skall vara förebild för de unga. Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande: Kultur- och fritidsförvaltningen harunder arbetets gång kring den planerade ungdomsverksamheten noterat från olika håll attdet vore önskvärt att nätverka med olika aktörer, t.ex. föreningar, kyrkor, skola, socialtjänst, alla som kommer i kontakt med ungdomar på något sätt. Där ser förvaltningen det naturligt atthasamarbeten kring både lokaler samt eventuellt inom den verksamhet som kommer att bedrivas. Då den huvudsakliga öppna ungdomsverksamheten kommer attske under eftermiddag/kväll/helg tre eller fyra dagar/vecka ser videtsom en nödvändighet attfinna andra intressenter till lokalen. Hur det kan komma attse utärdock förtidigt attförutse då vi i nuläget inte har klart med varken personal ellerlokal. Det som är viktigast är vårt huvudmål, att skapa en meningsfull fritid föralla ungdomar; kommunen. Skall vi nåditmåste ungdomarna själva fåvara med och bestämma. Man måste därför noga tänka efter vad som kan vara lämpligt och vad som ärdirekt olämpligt att blanda in i lokaler för de unga. Det är lätt att rasera en verksamhet om den mister sin trovärdighet och inte tjänar sittsyfte. Då kommer kanske inte besökaren till oss längre. Kultur- och fritidsnämndens AU finner attfrågan ärförtidigt väckt. Kultur- och fritidsnämndens AU fritidsn ämnden beslutar föreslå Kultur- och fritidsnämnden att uppdra till förvaltningen attta kontakt med socialförvaltningen föreventuellt samarbete. att uppdra till förvaltningen attfortsätta beredningen avärendet. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag. Justerares sign v l t

14 Ffi TRANAs KOMMUN LJ ~~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6 (43) 59 Dnr1 25 / 10 Medborgarförslag angående en gemensam mötesplats för både unga och gamla Yvonne Alexandersson vill att den planerade ungdomsgården i den gamla telegrafstationen blir ett gemensamt hus för alla. Alexande rsson motiverar sitt förslag med att det skulle ge stora sociala vinster att låta olika generationer samarbeta. Vidare skulle en gemensam byggnad istället förtvå olika generera lägre kostnader för samhället. Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Justerares Si~~ l /'~ Utdragsbestyrkande

15 o TRANAS KOMMUN Medborgarförslag TRA f" S KOMMUN KL-F(~. ; ~ g ; n Ank c:?{?.1.~.9.:~: ~.?.?.. Onr. 115" LlQ:L._ Från Nam G at u a stre s ~ Till: Tranås kommun Kommunfullmäktige Tranås r1/dn lit ~ r4 Lf ( qat ~ f E{ÖoIv O~/RI1 ~6R6]S&;. 78 1; rt post IlIltV:4s o/ Y'().- /~96';:; Telefonnumm er Förs laq i korthet (fortsätt på sista sidan om fältet inte räcker till) 7/1f. jjrtlj/!?r Cllt.~h ;:tf?#~ra/d t'/~f~/hj1d/'~~0 i Cit n!jt.imt~ It.l{t/A/rJ4:z/lp/l~F(, & d'#//q' bk--e ~tt It?to 1/I' ~/v~4 " Motiverin beskriv och motivera ditt försia Sida 1 av 2

16 Härmed godkänner Jag att Tranås kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat. Detta för att jag och andra intressenter, skall kunna följa mitt ärende, samt för att nämnden skall kunna inbjuda mig som förslagsställare till sammanträdestillfället där mitt förslag komme r att tas upp. Jag godkänner även att ärendet publiceras på kommunens hemsida. / \ Datum Na nteckninq. _,/Lf'/ ' Namnförtydligande le tji ' /. / / ~ ~/t:itb:j ; YJ;2?/V')/E A66/rjA;' t;f!siöd ;OJ:' 2> ~I f?-'/~ u>/ 'k tl((; k,/- C'nt c';:~"" JLL 64~1;f/t i:tlljtil-lyll4a,-' n~ (~';f/ -,'U f J stoa z av

17 Förslag Jag föreslår att den planerade ungdomsgården i den gamla telegrafstationen i stället blir ett hus för alla. Motivering. Samhället blir allt mer segregerat. Möten mellan generationerna är sällsynta. Samtidigt som Socialnämnden planerar för en mötesplats för gamla, planerar Barn och Utbildningsnämnden för en mötesplats för unga, i stället för att låta generationerna mötas. Många äldre är rädda för att gå ut på kvällarna, för att de uppfattar de unga som ett hot. Ungdomar i sin tur ser ofta de gamla som förbrukade och fördömande. Det skulle kunna ge stora sociala vinster att låta generationerna samarbeta. De olika åldersgrupperna har mycket att lära av varandra inte minst för ökad förståelse. Exempelvis vid kurser i data eller snickeri, kan unga och gamla lära av varandra. Ett hus för alla skulle också kunna användas dagtid för t.ex. pensionärer, skiftarbetare, barnlediga småbarnsföräldrar och andra daglediga. Kostnaden för samhället måste också bli lägre med ett hus för alla i stället för två hus, där stora grupper ändå ställs utanför. Det bör självfallet finnas separata avdelningar för ungdomar och för äldre som de olika grupperna har ett eget inflytande över, utöver lokaler som är gemensamma för alla.

SANu\AANTRÄDESPROTOKOLL x

SANu\AANTRÄDESPROTOKOLL x SANu\AANTRÄDESPROTOKOLL x Sam manträdesdatum ~ 's~ TRI\NAs KOMMUN '" ~ "'""\', 2011-09-20 Sida jd (23) KOMMUNSTYR ELS Ef\1 s 142 Dnr 065 / 11 Hannah Heligren (8) före slår i sin motion att Tranås kornmun

Läs mer

s 188 Dnr 259/10 ;'p TRANAs KOMMUN 2011-1 0-12 Sida 12(32) - ' ''"' KOMMUNSTRYRaSENS AU

s 188 Dnr 259/10 ;'p TRANAs KOMMUN 2011-1 0-12 Sida 12(32) - ' ''' KOMMUNSTRYRaSENS AU 00 ""1"' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum ;'p TRANAs KOMMUN 2011-1 0-12 Sida 12(32) - ' ''"' KOMMUNSTRYRaSENS AU s 188 Dnr 259/10 Svar på motion angående kvinnojouren i Tranås Nils Lindqvist (S)

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde 1(2) 2013-05-16 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Kallelse till sammanträde Organ Kommunfullmäktige Plats Ekebyskolans aula Tid Måndagen den 27 maj 2013, kl19.00 l Val av protokolljusterare 2 Anmälningsärenden

Läs mer

Svar på motion angående reseersättning för cykel, el -cykel och eventuellt andra fordon: kf 19

Svar på motion angående reseersättning för cykel, el -cykel och eventuellt andra fordon: kf 19 rn W/ffJo ~..~..( f;!1". SAMh~NTRÄOESPROT O KOLL ~ Sam manträdesdatum ".~~ TRA.NAS KOMMUN 2011 05 18 Sida 31 (45).- "-' KOMMUNSTRYRELSENS AU Dilf 51/~ 1 Svar på motion angående reseersättning för cykel,

Läs mer

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 n r Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 21 Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 Svar på motion om Mer spara än slösa Från Jörgen Johansson, C, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2009, 89, inkommit

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 30 oktober 2013 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(4) 2013-10-22 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bäve, 2013-10-30 kl. 11:00 Ordförande sekreterare Henrik Sundström

Läs mer

Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 40 Svar på medborgarförslag Hälsans stig i Tullinge

Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 40 Svar på medborgarförslag Hälsans stig i Tullinge KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2012-02-22 Tid 2012-03-05, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. Ärenden Justering 38 Information

Läs mer

tjänstgörande ersättare Bengt E Carlsson (s) 2:e vice ordförande Krister Rydholm (m) ledamot Trygve Lundblad (kd) ledamot Per Ulfsbo (fp)

tjänstgörande ersättare Bengt E Carlsson (s) 2:e vice ordförande Krister Rydholm (m) ledamot Trygve Lundblad (kd) ledamot Per Ulfsbo (fp) TRANÄS KOMMUN kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (25) Sammanlrädesdalum 2009 12 01 Plats och tid Tranås, kl 09:00-12:20 Beslutat Anders Wilander (m) ordförande Mats Antonsson (kd) tjänstgörande

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och tid för

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 18:00. Plats. Val av justerare

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 18:00. Plats. Val av justerare KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 18:00 Plats Stjerneskolans matsal Val av justerare Behörighet, upprop, tid Sammanträdet öppnas. Fråga om dess behörighet. Upprop. Val

Läs mer

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-09-17 280 Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(20) Tid och plats 2015-05-13 - Kommunhuset klockan 13.30-17.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy Brorsson

Läs mer

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-05-13 Diarienummer KSN-2015-0811 Kommunstyrelsen Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta Förslag till

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 november 2013 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post

Läs mer

Svar till Cecilia Cavallin på interpellation 2013-11-06 avseende OVK besiktning av skolbyggnader i statfanstorps kommun

Svar till Cecilia Cavallin på interpellation 2013-11-06 avseende OVK besiktning av skolbyggnader i statfanstorps kommun 2014-01-22 1 ( 1) STAFFANSTORPS STAFFANSTORPS 2014-01- 2 2 Diarienr Z ö t 0. Z. q z_ PL MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADS NÄMNDEN Svar till Cecilia Cavallin på interpellation 2013-11-06 avseende OVK besiktning

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 11 september 2013

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 11 september 2013 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 11 september 2013 UDDEVALLA KOMMUN Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika

Läs mer

Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal

Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret Tjänsteutlåtande 2015-01-29 Helene Bengtson Sidan 1 av 3 Dnr 2015/0021 UAN-1 Diariekod: 100 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från föreningen Möjligheternas

Läs mer

HABO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013-01-22 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS S MMANTRADE.

HABO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013-01-22 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS S MMANTRADE. HABO KALLELSE DELS TILL STYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013-01-22 OCH DELS TILL STYRELSENS S MMANTRADE. 2013-02-04 HABO KALLELSE 2013-01-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamf. ;r Agneta HäggIund

Läs mer

- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering

- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering BORLÄNGE KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats: Stadshuset, Sessionssalen, Borlänge Tid: Tisdagen den 3 mars klockan 13.30 Arbetsordning - Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

KUNGÖRELSE DATUM: 2015-04-29

KUNGÖRELSE DATUM: 2015-04-29 KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (5) KUNGÖRELSE DATUM: 2015-04-29 5 ta ff a n s torps kommun SEKRETERARE: Vesna Casitovski 046-25 12 78 Vesna.casitovski@staffanstorp.se Fortsatt sammanträde från den 27 april 2015 Sammanträdesdatum:

Läs mer

s 118 :..~~~, TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 23 (36) KOMMUNSTYRR SEN Svar på motion angående Somm-enbygde ns Folkhögsko la, kf 20, ksau L,,!./ \.

s 118 :..~~~, TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 23 (36) KOMMUNSTYRR SEN Svar på motion angående Somm-enbygde ns Folkhögsko la, kf 20, ksau L,,!./ \. $ }~~ ~t. ~ :..~~~, S~~NTRÄDESPROTOKOLl Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 23 (36) KOMMUNSTYRR SEN 92 Svar på motion angående Somm-enbygde ns Folkhögsko la, kf 20, ksau s 118 Frida Gårdmo

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-09-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-09-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2014-09-24 - Kommunhuset klockan 13.30-16.20. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson

Läs mer