i Wallenberg, A. O. Transit N:o S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i Wallenberg, A. O. Transit N:o S"

Transkript

1 Stockholms Skeppslista. 487 i Wallenberg, A. O. Transit N:o S Wallin, L. P. - 1 Westzrberg, O. F. )Tirgins. P. oaea. J. i Neptun. ijhman, C. A. Emelie. / 6Qiinc1, G. A. 1 1 Hiifvudredare. Fartyg:namn Tons. Hast- j -- l Befalhafv. namn. / Diverse Taxor m. m. Hyrkusktaxa, giillancle friii och med clen 1 Januari Lega för Körslor med tvåspanda åkdon, ahedda för personbefordran. -m A) Ejter tid. 1:o) noiu tnllarne. (Sisom sådan anses ahen grinilen vid Bliporten). För hel timme eller derunder ;' <( hvarje eftcr första, timmen börjad halftiinme :o) Till Carlbcrg och Solna sairit Haga slottspark och Knngl. Djurgirden med Ladugårdsgardet: För hel timille eller dernnder... «hvarje efter första timinen barjad halftiinme... Lemnas akdoiiet i ställe utom staclen sliall, såvida åk<lonet blifvit istaden irpptaget, för hemfärden sirsliildt erlaggas... B) Eftr kurs. 1:o) noin tullarrie. (Såsom sådan anses afveii grinden vid Bliporten). För hvarje kurs... 1 ; 2:o) Utom tiillarne. Till nedanilamde stallen: l Drottningholm j50 B 651 Enskede Finnbo Fistartorpet ' Fogelsången , - Frainilas /40; F. d. Franska Yardshiiset Frijsiincla, ifre D:o, nedre... 4/ Frösundavik Danviks f. d. dirhiis Grönbrink , jgdsbrnn n Frriksho Gröndal p% Djurgården tull D:o utom Horns tull... 3,201 1 Djurgårdsbrunn g:m Ladupårdsl. tiill 3150 eller Carl 15:s port Djiirgårdsbrnnn öfver Djurgården, för bi Manilla eller Rosendal Drottningberoet, g:m Ladiigårdslands r1111 eller dar1 15:s pol* Albano... Anneliind... i Bellmansro... Berg, utom Horns tnll... N Biskopsudden... Blocthirstullen...! Charli~ttendal utom Hornstoll... N Gliristineberg... Danviks hospital... D:o, genom Fredrikshofs tull

2 1 488 Hyrkusktasa. - Hasselbacken till Viirclsliiisbyggnaden... Hornsberg Hägersten Jakobsdal erfva Jerla Jo11 annelund v. Ulfsnndasjön Jo haiinishof Karlberg, genom alléen D:o, förbi Rörstrand Kliibben, iitom Horiis tull Jiriithuset vid Fniid-udden Craftriket iallhagen La?dtbr.-a1tad:s Experiinentalfalt, till... %byggnaderna Liilingöbro g:m Ladugårdslaids tull... eller Carl 15:s port,... D:o, genom Fredriltshofs tull (! D:u, iifver Djiirqårdeil, förbi 3laiiillit eller stralidvigen Liljeholirien '75 Ulriksdal, genom Norrtnll eller Rosi t i l... 3'95 lagstnll Lingpannaii ; Vestberga, geiiorii Horns tull...l 4/85 3aiilieïii och,,lg5 öfrc}... Vidiiigeii lkistan... 3arieberg Arsta, genom Horns tull... 41~~ Nackaniis...! 1175 l / Om vid turskörning utom tnllarne åkdo- tillhopa. För lattare persedlar, såsom nattnet eftcr inst%llelsen varder flire fardens an- sackar, mindre rappsaclrar, hattfodral och triidailde uppehållet utijfver en half timme, dylikt betalas ingen särskild afgift. Griiidbetalas för hvarje derefter börjad halftimrne, eller bropenningar, som iiccler fiird med liyrhvarniiiler vantning sker, väntningspennin- vagn ifrågakomilia, skola af den åkande g.1r iiied 60 örc. Viiiitningspeilningar beta- betalas, och då dylik afgift af hyrltuslreii las ifveii, såsom nii sagdt ar, i hintlelse den ntgifves för sådan hemtning, hvarorui på Zkancle iinder farden dröjernågonstiideslang- förhand aftalats, skall densamma af den re %n en half tinimc. Begagnas vid kurslrör- åkande godtgöras. Legans erläggande på ning iitom stadens tullar samma, åkdon till- Eiirhand rna af hyrkusken kunna fordras, baka, betmillas, varitniilgspeilniiigar oberiik- nar akdonet tingas af person, som är fiir ilade, för återresan halften af hvad för frain- honom okänd, eller annan skälig anledning resan Rr stadgadt. Hgrkiisk ar skyldig att haïtill fcrefinnes. För körslor eïnellanltlocverkstilla liemtning från alla de stillenutom ran l på aftonen och kl. 6 på morgonen tullarile, dit ban ar pligtig att förrutta kör- ntgar legan med 50 procents förhöjning sining, vare sig efter tid eller kurs; och val vid körning efter tid som vid knrskörbetalas då lika mycket, som nar rörning ning, dock att förhöjningen icke berälrnas sker från staden till desea ställen. C) Siirskilda bc~tämmelser. Flera an fyra fiillvästa personer och ett barn under 10 år eller tre fullväxta personer och två barn tinder 10 år må ej utan hyrkuskens medgifvande inryminas i åkdonet; dock m% utöfver detta antal medföljande domestik taga plats på knskboclreii 'eller bakpå åkdonet. Fiir medförda salrer erlaa~es icke någon särskild afgift, nar icke flera?;n två personer begagna åkdonet. Aro de åkande flera an trå, betalas för hvarje tyngre persedel 20 öre, dock må ej mera an tillsammans 50 öre forlras för alla sakerna för återflird, dertill åkdonet tingats före eller vid framfärd, som blifvit fullbordad innan tl. 11 på aftonen. Med nn nämda. undantag skall den förhöjda betalningen afven erläggas: 1:o) Vid kurskörning. a) för den kurs, som börjas fire, meil sliitas efter tlockan 11 på aftonen; b) för den kurs, som börjas före, men slutas efter klockan 6 på morgonen. 2:o) Vid tidkörning, som varar endast en timme: a) så framt körninyen börjas före, men! sliitas efter klockan l1 på aftonen; i i

3 b) s$ framt körningen börjas före, men slutas efter klockan 6 på morgonen. 3:o) Vid tidkörning, sorn varar längre iin en timme : a) för deil halftirume af körningstiden, som brirjas före, rnen slutas efter klockan l1 på aftonen; b) för clen halftimnie af köruingstiden, soin börjas före, men sliitas efter tloclraii 6 på ålrdoii, soin blifvit tiiigadt till kiirskörning irioin staden, efter iriställelsen och fiirc färdens antridande, varder uppelikllet iitöfver en fjerdededels tiinine, ar hyrlinslren berättigad att ktnjuta betalning efter tid. Orn den kksiide, iitaii att hafva tinga.t körniugeil efter tid, fardas till endast ett stalle, betalas såsoin fiir knrskiirning; meil om den ika.nde fardas till mera in ett stille, ntgår bctalniii~~en såsoin för lcörning efter tid. Vid kursl?öri~ing beror det af iörsvennen att till det iippgifiia stället viilja den narmaste eller lampligaste vägen; och niå han, tinder körningen, af deii ellrr c7c kli:~n- derefter fortsatta körniilgeii utom tnllarne. Niirniare bestämmelser återfinnas i galde icke nppeliållas vidare iii soin crforrlr;~~ landc liyrki~skreglernente, hvaraf afvensom för nsgon <LP de %kandes aflemnande, fiir af taxan ett exewplar alltid bör af hyrkniippsl8ende eller neclfiillande af siiffletteri sken ellcr hans liörsven p% anfordran alleller för annat dylilit ändamål. Om aii- mänheteii tillhanclal.i%llas. norlunda i fiiljd af den åkandes påfordran Legan för dc kkrslor, som af hgrliiiskarsker, är hyrlinsken berattigad at,t åt,njiita tic verkställas med s. i. rnstvagn eller anbetalning ftir ki\riiiilg cft,er tid. Slrer bter- nat fiir rarnforsling afsedt tvåspändt åkbiid om tingad lriiriling sedan vagnen ar cdon, äfvenson~ med enspändt alidon, afsedt förspiind, ineii innan den blifvit till afliernt,- ning~st~ället framkörd, betalas 75 öre. Har vagnen på bestäind tid blifvit vid afhernt- Akaretaxa. 489 ningsstället instald utan att begagnas erlägges 1 krona: dock må härom besked lemnas inom en fjerdedelr timme efter åkdo- nets så iclre sker, betalas sisom för kkrniiig efter tid. Vid betalnings erlaggaride för de körningar utom stadens tullar, livillta ofva11 omförinalas, hi'r i nedanniimde hl1 iaktt.agas: att, då färden anträdes i staden, för att ske omeclelbarliqen efter tid utom stadens tullar, den för tidliörning iitorn tnllari~e bestainda högre lega beräknas frin det åkdon nettill iörning i~lstaldes; att, oin ålidon begagnas f6rst till kurslt6riiing inom staden och oniedelbart derpå till körning efter tid iitoin tiillarne, den för tidliorniilg iitorn tnllarne bestainda högre lega ntgår för hela körningen; att, orri åltcloii begagnas först till körniiij efter tid inom staden och den ikande dercfte~ fiirdas till stille utom tullarne, betalningen berälinas siirskildt för tidkörniiigen inom stailen och särskildt för den Åkaretaxa för personbefordran. Galler frin 1 Juni f6r personbefordran, utgår enligt de bestiin~melsei., sclin för inotsvarande fall finnas meddelade i gallande åkaret,axor. andpunkterna af viigen 2:o) Utoin tiillarne. mellaii Karlberpsallén och, Rörstrands fab& samt den re 'ej slryldig köra bortom punkt å Reparebansgatan, de stallen, som har nedan der hivagen niot Kungs- iippriknas under riibriken: iolins tri11 vicltager. rurslröriiiiig iitorn tiillarrie. För hel timme och deriind. För hel tirnrne ell. dernnd. * Mot droskkusks bestridande må åkdon ej iipptagas af flera an två persoiier. Åka flera ä11 två, betalas efter 2:dra rnliirnnens pris. Ett barn tinder tio år ege docl~ att utan särskild afgift medfölja åkande.

4 490 aknretaxa. B) Kurskörning. 1:o) nom tullarnc. Djnrgårdsbri~nn ÖfverDjiir- Kiirsliöriiing må liiinna påfordras jemval fritt förfoga öfver det s.'k. taremärke, soin till alla de stallen utom tnllarne, hvillra å åkdonet ber finnas anbragt, och som inneäro belägna hitoin de nu uppräknade, invid håller sammandrag af taxan samt åkdonets de till dessa ledande vigar; och beräknas nnnirncr jeinte egarens namn och adress. i sådana fall lcgan såsom till det närmast händelse åkdon afhemtas från statioii 71ortom belägna, i taxan utsatta stalle. utan att sederinera till körning begagnas, Nar för personbefordran afsedt åkdon är vare åkaren berättigad att för hinder och L station iippstäldt, får Börning inom det irppehåll undfå ersättning mecl 50 öre. område, för hvilket taxan gäller, icke vägras iörslolcgan beräknas antingen efter kurs i andra fall an dem, som i 32, 33 och dler efter tid. 34 af gällande åkarereglemente omförmälas. Kurskörning eger riiin, nar den åkande Då åkdon upptages, ege den kkande att Pirdas allenast

5 Åkaretaxa. 491 a) från ställe inom tnllarne till ett enda a) så framt körningen börjas före men ställe inom eller utom tiillartie; eller slutas efter klockan l på aftonen; b) från ställe utom tiillarne till ett enda b) så framt rörilingeil börjas före men ställe inom tnllarne. slutas efter kloclran 6 på morgonen. Vid kiiraliörning ege droslrkuslren ralja ge- 3:o. Vid ridkörning, som varar längre än nastc liinpliga vag, dock ej öfver tillfriiset en timme: vattendrag, utan don ålrarides begifvailde. a) /)ör deil halftiinnie af körningstiden, Legan berältrias efter tid: soni börjas före men slritas efter klockan a) vid fard mellan två ställen utom tnl- 11 på aftonen; larne; b) /)for den halftiiniile af körningstiden, b) nar den altailde fardas till flera än ett son? börjas fire men slritas efter klockan ställe; G på moïgonen. c) vid hvarie <iiriiine i öfriot so111 icke1 Fi;r lröislor med iie Llcdon. soin af drosk- " > ar 'att rikila :il1 kiirslr&i:iiig; d) när vicl lrrirsliörning ilcdonet, titan clroskkiiskeils förvållande, blifvit, fiir hcrntning till den i,lrande eller eljest fi;r clennes ralrning, iippeliållet öfver en avarts timme före färdens början eller öfver fem niiniiter efter dess slut, och iiys snpprakziade fall, ytterligare med 50 proe) nar vid Bnrskörning $konet ui~der sjelf- cent. Deremot 111% det driijsm$,l, som kan va färden mast för den åkandes rikning rippstå f«r reseeffekters ntleninande å banstanila lailgre $11 som erfordras fiir persons stationen, iclrc tagas i beräkning i fråga upp- eller iirstigande. siifflettens npps!aen- oin legans belopp. de eller annat dylikt andainil. En hvar, som blifvit ined rörning betje- 1 fölid häraf är det alltid angeläget att den nad, böi genast efter det körningen blifvit åkande och droskkusken pi förhand äro ense ont verkstald, erlagga den faststalda legan vid tiden, di åkdonet upptogs. biitenansvar; och niå, nar den %kande icke För transport af äliandes lättare efekter, fii1lg;ir hvad honom i berörda afseende ratsåsorii hattfodral, nattsiick, mindre kapp- teligen åli~ger, $karen eller körsvennen för säclr och dylikt, erligges ej sarslijld betal- utbelroiiiniande af sin rätt deroni göra anning, men för hvarje tyngre persedel utgår malsil hos patriillera~idc polislronst,apel eller afgift med 20 öre; dock iri ej mera Ln till- polisvaktkontor. hopa 50 öre fordras för på en gång iiledför- För den hiindelse rörsveniien för rörninda effekter. pen fordrar högre betalning, än taxan ut- Grind- och bropenningar, som under firden Sätter, eger den, som %kdoilet betingat, att ifrågalromilin, skola af den åkande betalas. genast iiin ini ila Eörhållandet för patiiilleran- Då vid tidkijrning åkdon begagnas så- de polislronstapel eller ocli å polisvaktkonvi1 inoni som ntom tnllarne, beräknas den tor, då, titan att den klagande sedermera fiir tidkörning ntom tnllariie bestaiiida hög- varder besvarad med inställelse hos Ofverre lega från det åkdonet upptogs. ståthållare-embetet i annat fall, an när så- För körslor mellail klockan 13 pa aftonen dant oundgängligen erfordras, rättelse komoch klockan 6 på morgonen utgår legan med mer att slre och den felaktige varder till 50 procents.förhöjlzinq såval vid knrskörninp ansvar befordrad. son; vid tidköriiin& Den förhöjda betalniiigen skall äfven er- läggas: l: o. Vid kurskörning: a) för den kurs, s,lm börjas före men slutas efter klockan 11 på aftonen; 6) för den kurs, som börjas före men sliitas efter klockan 6 pk morgonen. 2:o. Vid tidkörning, som varar högst en timme: -1 f0rinan anvisas eller på dennes reqvisition instillas till personers fortskaffande från Centralbangården, iitgår legan ined 25 procents f5rhöjning vid såviil kurs- som tidköriiing. afseende å dylika körslor ökas den sålunda, förhiijda legan. vid nattkiirning i Närmare bestämmelser återjnnas i gällande åkarereglemente, huaraf, afvemom af denna taxa, ett exemplar alltid skall af clroskkusken medhafvas och, på anfordran, den åkande tillhandahållas.

6 -- Oi)r e11 &'Or ett/ famn 1:o) Staden inom broarne. Åkaretaxa for varuforsling. A) För körslor till Riddarholmen med en häst frin nedannäde ställen. Riddarhustorget... --: 65 1: 90 Stora Nygatan, Stortorget, Nynttorget, Köpinantorget, Jerntorget,Tjslialiyr- kan, Tyska brunn, Rant- niastnreliuset. Slottsbackeii midt f. Jcongl. Slottet -: 70 2: 05 Lliiigre bort belägna stallen -: 801 2: 45 2:o) Xorrinalrn. Gustaf Adolfs torg... -: " Blasieholmen och Skcppsholmsbron... -: 90 2: 65 6stra andan a,f nya Knngsholmsbroil... -: 90 2: 65 Regeringsgataii fram till Jacobs Bergsgatan... --: 90 2: 65 Drottnii~ggataii till Stora Vattiigat,ai~... -: 90 Hötorget... -: 90 Malmslriliiadsgatan till Jo- ianiiis Byrkogird... -: R5 Drottninggatan till Gamla Kungsholmsbrogatan... -: 95 Hörnet af Riddare- och Gref- Thuregatorna... -: 9.5 Drottninggatan till Kungsbacken... -: 95 Norrlandsgntan till Stora Traskgatan... -: 95 2: 80 Vestra andan af C:la iiingsholmsbron... -: 95 Kongl. Lasarettet på Kungsholmen.... -: 95 Ladngirdslands torg... -: 95 Artillerigården... -: 95 Observatoriebackeii... 1: 30 Sabbatsberg... 1: 30 iungshalmiitorg... 1: 30 Storgatan till Gref-lagnig. 1: 30, Riddargatan till d:o 1: 30 Nybrogatail till Ladugårdslands Tullgata... 1: 30 * 1 famn = 120 i 140 kubikfot. Liintinakaregatan till Stora 1Cr.öre:Kr. öre, Surbrnnnsgatan... 1: 50 4: 50 Vestra Hurnleglrdsgatan till Tnllzatan... 1: 50 l'riirlgårdsgatan till Reparebansgatan... Storgatan till Fredrikshof... Ladugårdslarids tnll... Norr tid1... '~osln~s tull... 1: 90; O! l iiilngsholms tull : -1 30) Sodermalm. Stadsgkrden, Gbthgatan till 1 S:t Panlsgat., 3aria kyrka -: 90 Gothgatan till Sjarhofsga- : tan, Adolf Fredrilts torg, Stora Glasbriikqgata~i... -: 95 Oöthcratan till Postmästare- 2: 65 baclien... 'L: 80 Hornskroken, Ziilkensdain, Nytorget : 80 ~ t o Varfvet, i Skanstull... Kornstull, UaiiviBstiil1,Ram- 2: 80 marbytull... Laiigholmen... 2: 80 B) För körslor från stadens 2: lastageplatser med en?list till och inom nerlannimda gator orh trakter. 1:o) Från nnkbro- 2: 80 hamnen. Till Riddarhustorget, dtads- 2: 80 smedjegatan, Vesterlang- 2: 80 gatan, Mynttorget, Korn- 2: 80 iiamnstorg... 3: 95 Till öfrige delar af staden 3: 95 inom broarne, Stadsgår- S: 95 den, Gustaf Adolfs torg, 3: 95 Södermalmstorg... 3: 95 Till Brnnkehergstorg Blasieholmen, Göthgatan till 3: 95 Högbergsgatan, AdolfFre-

7 l... -: 90, Till Regeringsgatan till Sa-! kobs Bergsgata, Hötorget, Klara Bergsgata. Johannisplan, Götligataii till Tjarhofsgataii. Katarina l kyrka... +-: 95 Till Ladngårdsl:dst:g, Drottninggatan till Stora Barnhiiset... 1: 05 Till Ladiigardslands tull... 1: 50',, Ki~ngsholmsti~ll... 1: 75,, öfrige tullar... 1: 90 2:o) Från Kornhamn. det närmaste detsamma soni föregående, dock något lagre afgift till trakter å Södennalin. 3:o) Fråri!astageplatsen nedanför Slottsbacken. det narmaste detsamma som från Mirnlibrohainnen, dock nggot lagre afgift till platser å Norrrnalm. 4:o) Från ~ellantrappan vid Skeppsbron. det narmaste detsamma soni från Munkbrohamnen. 5:o) Frår1 Blasieholms- iaiiine 11. Till Blasieholmen, Giistaf Adolfs torg, Karl X1:s torg... -: 65 Till Röda Bodarna, Drottninggataii till Odensgatan, Regeringsgi~tan till Smalandsgatan, Artillerigarden sanit lynttorget... -: 70 Till Jakobs Bergsgata, Riddarhiistorget... -: 75 Till Klara Bergsgata, Hötorget, Brunnsgat., St. Srask- - satan,. Storgatan till Grefl gatan, Slottsbacken, Köpmantorget och Jerntorget.-: 90 TillSerafimerlasarettet,Adolf Fredriks S. Kyrkogata, Johannis kyrkogård, Fredrikshof... -: 95, Till (nngshn1mstorg. Observatoriebacken, Ladugards- 1 lands tull samt DjurgBrdsbron... 1: 30 l Till K~ingsholmstnll, Karlbergs-allén, St. Snrbriinnsgatan... 1: 45 Till Norrtnll och Roslagstull l! 75, 6:o) Fran lastageplatsen T vid Röda Bodarne. Till Gnst~afAdolfstorg,Drottniriggatan till St. Vattiig. -: 65 Till Serafimerlasarettet, Hötorget, Regeringsgatan till Jakobs Bergsgata, Karl X1:s torg, Blasieholinen, Riddarhnstorget... --: 70 Till Slottsbacken och Köpmantorget... --: 80 Till Kungsholmstorg, Kammakaregat., Johannis kyrkogård, Tiaskgatan, Ladngirdslands torg sallit öfrige delar af staden inom broarne... -: 90 TillObservatoriebacken,Storgatan till Skepparegatan... -: 95 Till Knngsholrns tnll, Rörstrsncl, St. Snrbrnnnsgatan, Ladngårdslands tull och Fredrikshof... 1: 05 Till Norrtnll... 1: 55,, Roslagstull... 1: 65 7:o) FrånNybrohamnen. Till Ladngårdsl:dstorg, Riddaregatan, Skepparegatan, Arseiialsgatan samt Blasieholrncn....-: 65 Till Storgatan till Gref-Afagnigatan, norra andan af Nybrogntan, Drottniiiggatan till Master-Samuelsgatan, Lntterns gata, St. Triskgataii... -: 70 TillFredrikshof, ilarabergsgata, Hatorget, Sohannisplan, Roslagstorg samt Mynttorget...,-. 80 Till Djnrgårdsbron, Ladugårdslands tull, Barnliilstriidgardsgatan, Nya vägen, Riddarhustorget och Slottsbacken... -: 90 Till Drottninggat. till Kainrnakaregatan samt öfrige delar af staden in. broarne -: 95 TillRiirstrand, S. Surbrnniisgataii och Norrtnllsg... 1: 50 Till Roslagstull... l: 65,, Norrtiill... 1: 80 8:o) Från lastageplatsen vid Grefbron. det närmaste lika med 25 iihegående

8 7 494 Åkaretaxa..- 9:o) FrLnlastageplatseii 12:o) Frail Tegelviksvid Parnimataregatan lianinen. 5, Kungsholineii. r lill 7 Daiivikei~...-: 65 Till iiurigsholms torg, Sera-,. Tegcl~iksgataii, Ersta Srnerlasaret. s;imt Kapel- irackc, Barnangen... -: : 90 Till 'ilgataii $,il! Gtadstrad- Till Bergsgatan, Trädgårds- gardsgatan, 0. Kyrk0gr~t2~n gatan till St. iti~ngsiiolms- till Krhi~stjerilas griind--. -: 75 qatan sanit ~ l d ~ ~ -: ~ 70 ~ 2: ~ 05 ~ Till ~?jlrhofsg:~taa ~ ~.. till. - 'T~ill- Till iifriga delar ii,f 7Ciiilgs- portsgat~iil, St. Soildegat : 5 till Biidern~si?laiidsg. sailit Till Biidbotorget, Stora Vat- r l Jrtorget... -: 80 tiigataii... -: 90' 2: 65 ii11 Hiigbergxghan till Eep- Till Gristaf Adolfs t:)rg:brun- slagaregatan, Oöthgatan 'rebergstorg saiiit 31ynt- till Stora Bondegatsil... -: 95 :orget... -: 95 2: 30 Sil! Trillport~gatail till Ham- Till DrottriinggatantillSpel- mnrbgg., C;Pthg.at?m till bergsgatan, Hn'corget,... Bollantlarrgat.. lio$bergs- Korriilalriis torg, l3lasie- gatan till BjliriigBrdsgaiiolmcn och Ridtlarhristor- t;tn. S:t Pi~iilsgata,ir till xet... 1: 05, 3: 20,, pag~aldsgatai!... 1: 05 Till Slijt~shnclieil... 1: 151 3:.$Q liil Sknnstnll, Hornsgatan r' 1 l il1 Drc!t,tiii:iggat. till Rid- tili 'Tiiiiii~erinailsgatan... 1: 50 mailcg.. ~ndiig?~rclalaridstorg samt iifrige delar af stadeil inom broarne... 1: 45 10:o) Frin lastageplatsen vid siidra sidan : 30 liniigsh:;lrris torg. i drt naralaste lika med f6ree:ende.! 1l:o) E'rZii lastageplatl sen i Starlsgirdcil. Till Söilcrmalrnstorg o, Sliissen... -: 65 1: 90 Sill Jerntorget, iiipitinritorget, Stortorget, Siottsbac- 1 ken... -: 701 2: 05 Till Horiisgatan till Blecktornsgralid, Gbthgataii till Högbergsgat,an, S:t Parilsgatail till Bellma.lisgntan -: 75 2: 25 Till Hornsgatan till Skinnarriksgataii, Göthgatan till Falke~berg~g~tail, Xtadstriidgardsgatan samt öfrige delar af staden iilom broarne.... -: 80 Till Hornskrolreii, 'i'jarhofsgatan, Göthgatan tillhaminarbygatan, Ersta backe och Nytorget... -: 95 Till Skanstull... 1: 30;,, Hainmarbytull, Stora Varfvet... 1: 40 r l J.ill Danviltstnll... 1: 45,. Barniingeil Hornstull 1: 50 4: 15 4: 30 4: 50 Till -nrils~rokeiz... 1: Sili Horiistull 2: 45 is:o) pr;bli lastuqeplatser1 vii1 R,:~gvalashro. Till Södernlalinstorg... -: 65,, ioriisgatax till Bl-cktnri!sgrand. Götligataii till Hii~bcrysgatail, Svartens - 1: 90, 2: 051 l 2: 25 2: 45 2: 80 % 1 3: 20! 4: 50 5: 45 'i: 30 i 1: 901 l gata till 'Tullpoïtsgatsn, Jerntorget, Kiipinailtorget l och Stortorget... -: 70 2: 051 Till Horiisgatail till Skinilarviksgatan, Götlinntai~ till 1 Fallteribergs,"at. samt sta- i den inom broarile... -: 80 2: 451 Till Boriiskrolieri, Qiithgatzii tillfanimarbygatan, Ersta baclre och Nytorget... -: 95 2: 80 Till Skaiist~ill... 1: 30 3: 95 " l'amimarbytl'li "li st. 7Tnrfvet... 1: 45 4: 30 Till Barnangeii, Hornstul!... 1: 50 4: 50 l! 14:o) E'riii Skiilnarvilishamnen. Till Tavastgntan... -: 65 1: 90' 2: 45,, Vestra iiiidan af Lilla Skiri~iarvilisgatan, Stora Sliinnaruiksgat. till Criikmaliareg., Hornsgatan till 2: 80 Eellmanspatail, Adolf Fre- 3: 95 driks torg, Timmermansgataii t,ill G:la Prestgårds- gatan... Till Besvarsgatan till Hornskroken, Zinkensdam... -: 751 2: 25,

9 Åkaretaxa :o) Emellan st,adeiis allrriäilna lastageplatser äro rörsloliinerila soiu fliljer: Från 3iuilkbrohamne11 till Coriihamn, Nellantrappa~i till Slottsbacken, Norrmalmstorg till Nybroharnnen, Nybrohainri. till Grefbroii... -: G5 Frin Koriihainri t. Ragvaldsbro, Stadsgirden till lellaiitrappaii, Slottsbackeii till Elasieliolmen, Blasieholinci~ tillnybroil, Blasieholmen t Norrmalmstorg -: 70 Frin RGda Boilarile t. Viiiikbron, <iingsliolmshainneii till Röda Hodarne... -: 80 Frin Ragvaldsbro till Skinnarviksliam~ien... -: 95 Från Tegelviksliamiien till Stadsoården... 1: 30 Från ~k?nn~rvikshan11ien till Tegelviksliamnen... 1: 75 de i pnnkt<n c) omiiimila gator och platser... 1: 5.5 2:0) Frin Jeriibaiig5,rdei1s gocls!cagasin TJorrrnalin till cc) gator och allmiiiiiia ~atscr a Norimr.lin vester oii O:a Tradg%rdsgataii, Norrlaiidsgatan: Stora,l 1 raskgatan.. och Roslagstorg, samt söder oln sistiiaiiida torg, Kniig- 1 stel-svatan,, ochobservatorieplaiieii, zl,3 l: O afrensoin gator och allmiinna platser <nngshoiinen... --: 80 b) gator cc11 alliniinna platser i Norrnialin öster och norr om sistniimncle gnt,or, samt B Ladngirdslandet och i stadeii inom broariie 1: 05 2: 05 c) Stadsgirdsh,zinncn samt gator och allmiiriiia platser å SOdermalni, norr om Peter Myndes backe och 2: 45 Xariegatan sairit iister om Ragvaldsgatan... 1: 30 2: 80 cl) öfrige delar af Södcrmalrn... 1: 55 3: Se för öfrigt deil litförliga åkaretaxan, af öfverstkthillareembetet ntfiirdad den 23 5: 25 December 1874, hvilkeii taxa körsven %r skyldig medföra och, då haii om körning anlitas, på alnfordran uppvisa. Åkaretaxa' tör gästgifveriskjuts, gällande från och med den 1 Januari Hufvndstadens åkare äro fortfarande såsoin hitintills skyldige att verkställa skjuts till de näinlast staden belägna gastgifvare- i gårdar mot följande betalning: Kr. öre För en häst betalas for milen : - För en chas-kärra eller för en kärra med fjedersäte med ryggstöd, afveiisom för en släde, hvarpå site med ryggstöd finnes, betalas for milen FOr en skjutsvagn, som har fjedersate rned ryggstöd och ar förspfnd med tvi hastar, betalas fiir milen Fiir en vanlig åkarekärra betalas för milen händelse åkaren, efter alla de till skjuts betingade hastarnes ankomst till skjuts-

10 P- 496 Taxa för Stadsbiid. iiingsstallet, af den resandevarderuppehållen ningar fiir den tid hästarna ntöfver första iitöfver e11 timme. har åkaren att fiir ~ a ~ tini;nen ~ t - mr hafva blifvit iipliehillna. ningen nlldfa för hvarje hast under hvarde- Akare eller lcörsven, som fordrar högre bera af andra och tredje timmen 50 öre samt talning än denna taxa utsätter, böte från ochmed sedermera, 90 ijre i timmen, ivilka viilit- 2 till och med 20 kronor. ningspenilingar det %ligger den resaricle att Den, som önskar begagna giistgifveritill Bkaren eller hans körsveri erliigga in- skjuts, bör ininst sex tiiumar fiire den tid nan afresan från staden slter. skjutsen ar afsedd att begagnas, det erforder- Oin de betixgzzde hästarne, (efter ankoni- liga antalet hastar på skjiitsbestallniiigsstalsten till anvisadt stalle, icke roriiilia att let skriftligen reqv. hos skjutsförestindaren. begagnas, eger åkaren att, såsom ersittiiing Då glstgifveriskjnts tingas i bestallningsfur hinder och tidsspillan, iinclfa 85 öre för stille. Klara norra Cyrliogata 24, skola såhvarje häst, utom staclgade vantnirigspen- som inskrifningspeniiingar för livarje hast erlaggas 10 öre. Taxa för Stadsbud, rallande fyin och med deil l Januari talningen : i förra fallet för aterhrsen 40 öre och fiir uppdraget i dess helhet k-lirs*).fkllrs~')q ( 1. 1 ~rro~ia 15 öre samt i senare fallet för p.,- A) EJter kurs. iterkursen 75 iire och för uppdraget i, desr helhet 1 lirona l:o iipp<lrag "inil bijrdal 49; 5 i 50 öre. eller ined br~rda at" höpst 3:o Uppehalles stadsbud af deii, skalp. vigt s,m li~lli~l~ t,ingat, eller el- För hörda, soiii rager öf-' jest fijr deni~es rakriing iner ver 10 skilpund till och $11 en qvarts tiinme iitöfrer med dell fcr lippc~ïagets utrattan- Far börda, som väger öf- de skäligen erforderliga tid, ver 60 till och med 120 betalas sarskildt för hvarje skålpund, elrvad ett eller,, efter näntde qvarts timme börjad tv% stadsbud för tippdra- fjerdedels timme... gets fnllgörancle anlitas! l :o Afser uppdrag endast att fran 2:o nnefattar rippdrag jemyal återkzlrs, beangbit eller jernvägsstationens - talas särskildt för 6terkur.ven enligt «ftal- plattpm åkdon Om stadgade grunder, allt efter beskaflen- fora paf"a"erares heteii af det uppdrag oall langdell te'. erlagges %jr lvarje mansaf den vag, som aterkursen afser. börda eller derunder... Till exempel: Oin ett stadsbiid siiii- B) Efter tid. i, des med börda, son^ väver ijfver 10 till 1 och 60 s~ålllnll,f frall ~ ~, För. hel ~ timme ~ eller ~ derunder l ~ beta- ~ j t,ill Södermalm (ilca iiled Längre kurs) las $1, livarje staclshnd iippclrag det~~llito att sctierinera C h~arj': jaclhalftimme efter hel betmalas tirnllle Zthvar- böri 1 staden inoiiz broarne leinris beslied angående iipl~dragets fullgöraiide (lika je stnclsbiid , niecl kortare kurs), erlägges: fiir fram- C) Gemensamma bestänzmelser. kursen 75 Gre och för aterkursen 25 öre, eller för uppdraget i dess helhet tilllio- l:o?; stadsbild ej iittryclriigen tingas efi pa 1 krona: in~ri om beske,d':t skall lem- ter tid? utgår betalningen efter kurs. nas R i\vorr~ncclm eller bördan dit åter- 2:" Om för forslande af börda användas föras (lika ined iiingre kurs), utgör be- bår eller kärra, inverkar sådant, ej på "),<ortai.e lirirs ir: TJppdrag frän ett stille till ett annat inom samma stadsdel, Staden inom broarne till Nonmalm eller Söder~na~in, eller ilagon af dessa malnzar till Staden inom broarne. lvarje ariilan kurs anses fiir längre kurs. Såsoin särskilda stctdscfelar anses: l),staden inom hl-oarna, 2) Xödermalm, 3) Norrmalm med Kungsholinen, Lad~~gårdslandet, Skepps- och Ka~stellhoLna7.ne, samt 4) Djuyården int,ill Sirisliof och Bellmansro.

11 ~ - Taxa för sotning. - Diverse undenättelser. 497 betalningen, utan utgår denna med hansyn till bördaiis tyngd - efter ty ohanl sägdt ar. Vid uppdrag till eller från Djurgården eger stadsbnd, då ångslupskommunikation förefinnes och med fördel kan af stadsbud begagnas, undfå sarskild godtgörelse för ångslupsafgiften för både fram- och återfärd, afven gm uppdraget alser blott framkurs. intet annat fall erlag- a,) För sotning, som enligt ega rum 6 bestamda tider: Taxa för sotning. 2 mom. 1 skall För hvarje rökgång. -i vindsvåning öre. i våning narinast under vindsbottnen )) i våning niist deriinder och så vidare med förhöjning för hvarje våning af... 5 Anm. 1. afseende å sådan skorsten, som står utmed grannes brandmur och i följd deraf ar tippdragen tillstörre höjd an den eljest enligt gillande bestiirninelser skulle innehafva, beraknas betalningen för sotningen, med tillamp- Anm. 2. ges ångslupsafgift, likasom ej heller roddar- eller bropenningar eller annan dylik afgift. Orn uppdrag, som icke ar tingadt efter tid, innefattar fira särskilda kurser, äfvensom i andra fall, då denna taxa icke ar fullt tillämplig, må på öfverenskommolse med stadsbiia eller vederbörande föreståndare bero, efter hvilken grund betalningen skall iitg8. dan rensning verkstalla utan sammanhang med sotning i skc~rstensröret, betalas for hvarje spisel eller kamin, i hvilken våning den än be$nnes, 30 öre. Anm. 3. För rengöring af rökhuf erlägges ei heller sarskild betalnine. b) För sotning af rökging ti!l sådan eldstad, som begagnas uteslutande till rums uppvärmande. lika i alla våningar: om rök~ån~ till endast en eldstad L. u sotas öre om rökgiingar till ellerjera eld- stader på samna gång sotas, fbi. hvar och en af dem D och galler hvad har ofvan under lit. b) stadgadt ar jemval i fr&ga om sotiiing af nirig af nu stadgade erunder, efter pannmursrör. antilet vånii1gar.i deihus, hvartill/inm. Om sotning af rökgång till nämnda brandmur hörer. eldstad. som iiteslntande för rums betalning för sotning af skorstensrör ingår ifven ersättning af dit ledande, till jernspisel eller lernkamin hörande plåtrör afvensom clesammas nedtagande och återuppsattande; men om bkorstensfejare kallas att så- Vextldiskontering samt utlåning emot hypotek af löpande förskrifning, aktier, publika papper eller viiiförda efekter. Diverse underrättelser. Upplysningar rörande Riksbanken. Vexlar och öfriga lånehandlingar emottagas af en Kamererare i Bankkontoret hvarje söknedag under riksbankens förrättningstid kl Anmälningssedel erfordras endast i det fall att sökariden begagnar ombud. Vexel skall vid valutans erhållande öfverlåtas till riksbanken eller ordres. Betalning till riksbanken af diskonterade vexlar eller lån emottages hvarje söknedag under riksbankens förrättningstid af veder- uppvärkande begagnas, måste,.utan att skorstensfejaren dertill gifvit anledning, verkställas å annan tid af året an den, som i S 2 mom. 4 finnes bestämd, utgår betalningen med 50 procents förhöjning utöfver taxan. börande Kassör, som dervid återställer vexel eller lånehandling. Kassakreditiv. För sökande haraf inlemnas kontrakt enligt tryckt formiilär tillika med afskrift deraf, den för kreditivet erbjudna säkerhet, firma för invisningarna och, derest sökanden begagnar ombud, anmälningssedel. Dessa handlingar emottagas under riksbankens förrattningstid af Kamereraren. Den förr stadgade inskränkning i beloppet för kreditiv åt enskilde till högst 30,000 Kr. ar icke vidare gällande. Kreditivafgiften erlagges, efter krediti- 32

12 493 Diverse upp1 ysningar. vets beviljande, till bokhållaren vid kredi-l Bevillninclsberednin'sdistrikten. - tivkassan. nvisningar, hvil]ta på stgllas afven Förstra distriktet: Nikolai församling, eller briltna tal, iiilösas, och inbetalningar emot- staden inom broarne jemte Riddarholmeii tagas af kreditivliassören under riksban- och Strömsborg. kens förrättningstid. Andra distriktet: Den söder om Mäster-Sa- Vexelblnnl<etter för nttag tillhandaliål- innelsgat,an belagna del af Klara församling lasrn rreditivtagare, iitaii afgift. jemte cyvarteren Putten och Uppvaktaren. A illbetslde llelopp godtgöres ränta f&11 Tre+ distriktet: Den norr on1 Master-Sainbetalningsdagen. +iuelsgatan belagna del af Klara försam- Om före ireditivtidelis utgång nytt kre- ling, med 1indant:ig fiir qvarteren Putten ditiv erhallits, får öfverföring till detta af och Uppva!t?ren. kapitalskuld å det äldre kreditivet ske utan gerde dzstnktet: Jakobs försan~ling jemte a,lz afgift cderfiir. Skeppsholmen och Kastellholmen men med Afbetalningslån. undantag för qvarteren Polacken, iåkenhusen och Sparfven. Ansökningar om nya lån emottagas ajlla Femte distriktet: Adolf Freclriks försanlling. söknedagar af Camereraren. Sjette distriktet: Kungsholms och Joliannis Anmiilaii on1 afbetalning eller slntliqvid försainlingar jeinte qiarteren Polacken, Kgemottages af registratorn, aflemnas deref- kcnhusen ocll sparfren. ter till,bokh~llaïiie, för ïiint2eiitrakning, och,sjtcnde distriktet: ~, ~ d ~ ~ församling å ~ d ~ l ~ ~ sedermera till kassören, som ernottager be- mec~ ~ j ~ ~ ~ å ~ d ~ ~. talningen ocli meddelar cl~itto öf~--cr den- Attonde dj3kilstet: ~~~i~ &&lena församnnmina. ling. ocli Medels emottagande p& upp- och q.fikrl;fnings- Nionde distriktet: Katarina församling. samt p& depos2tmnsräkntng emot ränta. iisättningar och uttag siväl på depositions-räkninj af 100 kronor och der utöf- Taxeringskomitedistrikten. afven i briltila tal, som p& och Första distriktet: Nikolai församling, eller afskrifnings-räkning å hvi1ke.t jemilt eller bru- staden inom broarne jemte Riddarliolmen tet tal som helst få ske i Bank-iontoret och St,rörnsborg. alla söknedagar. Andra distriktet: Klara och Kungsholms ~ g ~ som t bestämmes ~ ~, af Fulllngktige, f'örsamliilgar jemte den vester om Gamla litgår fiir npp- och afskrifnings-medel från Nonbro belägna delen af Helgeandsholmen. och med nast,a helgfria dag efter insättnin- Tredje distriktet: Jakobs ocli Adolf Fredriks gen men för clepositionsmedel från insatt- församliiigar jemte den öster om Gamla ningsdageii. Norrbro belägna delen af Helgeandsholmen. Fjerde distril~tet: Laduggrdslands och Jo- Riksbankens kontor å Norrmalm, haniiis församlingar jemte Skepps- och ia- Malmtorgsgataii G A, en tr. npp, stellholmarne samt Ciingl. Djurgården. hålles önnet under riksbankens förrättnings- -. Femte distriktet: Maria Magdalena försaintid hvaiie helgfri dag för depositions-, fo- 111lR. lior$knings-, upp- och afskrifnings- och kre- Siette distrzktet: Katarina församling. ditivrörelse samt försäljning - - af - postvexlar. Lakaredistrikten. Valkretsarne för af Adolf Fredriks försalnliilgs vestra distrikt, Riksdagsman, Rådmän och omfattande den del af församlingens område, Stadsfullmäktige. hvilken är belii~en vester om Stora Badstn- F ~ ; ~ ~, ~ ~ i k ~ och l ~ i ~ gatan och ~ vester aln ~ den del af Norrtnllsga- ~ ~ försam~iilgar samt skepps- och castelllioltan, som gr belägen emellan Stora Badstugatan och Norrtull. marlie. Johannis Andra valkretsen : Klara församling församlings och AdoSf Fredriks Tredje valkretsen: Jakobs och Bdoif församlings östra distrikt, hvartill hörer Jor.lriks församlingar. haniiis fiirsamlings område och öfriga delen Fjerde valkrelsen: ~ ~ h och ~ ~ d, ~ af ~ Adolf i ~ ~ å Predriks ~ d församlings ~. område. Jakobs distrikt, utgörande hela denna förlands församlingar jemte Q,. Djurgarden. Femte valkretsen: Maria och Kahrina församling' område' Katarina församlings norra distrikt, iitgö- ~amlingar. rande deii del af församlingens område, som

13 Hamnfogdedistrikten. begransas af Göthgatan i vester fram till Stora Bondegatan i söder. Katarina församlings södra distrikt, omfattande det öfriga af församlingens område. Klara församlings distrikt, utgörande hela församlingens område. Kungsholms forsainlings distrikt, omfattande hela församlingens område. Skorstensfejaretrakterna. 499 hela Djurgårdens sttrander vid Saltsjön till Alkistan och vidare vid Brunnsviken samt hamnen vid Stallmästaregården; hungsholmshamnen, innefattande Strömsborg, Rosenbad, Röda bodarna och Tegelbacken till Nya Kungsholmsbron samt hela Kiingsholmen och öfrige stränder af Klara sjö, Barnhiisviken, Rörstrandssjön och Karlbergs kanal. Ladugårdslandsförsan~lingsv es t ra distrikt, hvartill höra de vester oin Fyrverkare- och Sibyllegatorna samt norr om Djurgårdsbrunnsviken och Djiirgårdbriinnskanalen be- Skorstensfejaretrakterna. igna områden. Ladugårdslands försalnlings östra distrikt, Första trakten: Adolf Fredriks församling ilvartill höya de öster om Fyrverkare- och och den del af Klara församling, som be- Sibyllegatorna samt södar oin Djurgårds- griinsas af Drottninggatan från Barnhnsbrunnsviken och DjLlrgårdsbrunnskanaleil be- t'adgårdsgatan till &&ster-samuelsgatan, lägna områden. vidare af sistnainde gata, Beridarebansga- Maria församlillgs vestra distrikt, om- tan, den del af Hamngatan, soin ligger melfattande hvad af församlingens oinrade ar lan Beridarebansgatan och Afalmskilliladsgabeläget vester om församlingens grän mot tan, samt Malrnskillnadsgatan. Katarina församling, r&knadt från Arsta- Andra trakten: Kungsholms försaniling och vikens strand, norr ut till Timrnermansga- den återstående delen af Klara församling. tan och vidare vester om Timmermailsgatan, Tredje trakten: Jakobs och Johannis fartänkt såsoin utdragen till &!alareils strand. samlingar. Maria församlings ö s t ra distrilrt, innefat- Fjerde trakten: Ladiigårdslands församling tande den öfriga delen af församlingens om- och Djiirgårdsstaden. råde. Femte trakten:?estra och inre delarne af Storkyrkof6rsamlingen distrikt, omfattande Storkyrkoförsamlingen, begränsade af Skulhela denna församlings ornråde. tens grhd från Munkbron till Stora Nygatan, liåkbrinken öfver Vesterlånggatan till Prestgatan ocli vidare samma gata, till Tyska Skolgranden (Tyska Stallplan) samt den Hamnfogdedistrikten. d~l ~.-.- d Svartmangatan. -~ som ar belagen emel- För ~amnfogdarnes uppbörd indelas hamnoinridet tillsvidare i sju distrikt, beuan~da: Skeppsbrohan~nen, innefattande sträckan från Norrbro till Sliissen afvensom St,römparterren ; Stadsgårdshamnen, frin Slussen till ostligaste iidderi af H2stholmeil samt Fjaderholinarne och stadens vatten i Kammarbysjö ; Munkbrohamnen. från Riddarholmsbron till Sliissen ocli dekfrån till och inecl Bagvaldsbro; Riddarholmshamnen, strickande sig rundt kring Riddarholmen samt vidare förbi Riddarhiiset, Rådlinset, Kanslihiiset och Helgeandsholmens vestra strand. iifveilsoni frinltan Ragvaldsbro omltring Långholmen till Liljeliolmsbroil och vidare till slutet af stadens område inom Arstaviken: Blasiiholmshamnen, från Norrbro riindt kring Blasiiholmen till trappan vid Nybron framför Berzelii park afvensom Skepps- och lan Tyska Skol&ändén och ~a~gznsgatan, Baggensgatan och Bollhnsgrand. Sjette trakten: de östra och södra eller återstående delarne af Storkyrkoförsainlingen. Sjunde trakten: Norra och östra delariie af Katarina församling, begransade af Göthgatan frän Söderinalmstorg till Stora Bon- degatan, sistnämda gata till Södermanlandsgatan samt derifrån till Nya gatan och vidare till Nytorget, oc,h den del af Stadstradgårdsaatan, som derifrån leder till ~amrnarbj sjö: Åttonde trakten: Norra delen af Maria församling, begränsad af Högbergsgatan från Göthgatan till Maria Qvarngata, samma gata och S:t Paulsgatan till Timmermansga- samt vidare Gamla Prestgårdsgatan och Pilgrandernas norra del, samt derifrån södernt till Tantogatan, ytterligare ntefter denna gata till dess qvarteret Tanto Nindre vidtager, då granslinieii åtföljer gränsen emellan sistnamcle qvarter och qvarteret Krnkoinadkaren stiirre.! Rastellholrnarne: Nionde trakten: återstående delarne af Kata- Nybrohamnen, från trappan vid Nybron rina och Maria församlingar. framför Berzelii park till Djnrgårdsbron,, Kiingl. Slottet, Skepps- och Kastellhol-

14 500 Ordningsföreskrifter för Stockholm. marne samt Galérvai-fvet Kungl. Djnrgården tillhöra icke någon viss trakt. Ordningsföreskrifter för Stockholm. Allmänna försäljningsplatser. Ofverståthållare-Embetet bestämmer, hvilka torg, hamnar och dylika stallen i staden skola vara till allmänna försäljningsplatser upplåtna, egande bemälde Embete att dels bestämma särskilda af namde platser för försäljning af vissa slags varor, dels i öfrigt lemna de föreskrifter, som för vidmakthållande af ordning och renlighet å salu- platserna finnas erforderliga. Den, som bryter mot hvad härutinnan stadgas eller icke hörsammar de tillsägelser, honom i afseende å åkdons och varors ordnande å ifrågavarande platser genom polisbetjeiiin; gen på stallet meddelas, böte 2-20 kr. A gator eller andra allminna platser, an de nu omförmälda, må icke, utan Ofverstithållare-Embetets tillstånd, fiirsäljning bedrifvas från stånd, bod eller dylikt, eller så att den på stallet framgiende rörelsen derigenom hindras eller uppehålles, vid bot af 2-50 kr. Annonsering. Annonser, affischer eller andra sådana tillkännagifvanden må ej uppsättas å offentliga minnesmärken, ej heller, utan egarens eller disponentens tillstånd, å offentliga eller enskilda byggna- der, vid bot,af 2-10 kr. Badande. A vissa stallen vid hufvudstadens strander äro, på stadens bekostnad, anlagda badsumpar, som allmänheten mot stadgad lindrig afgift eger att begagna; och vare badande under bar himmel och i öppet vatten ej tillåtet inom staden samt får å stadens område ega riim endast å de stallen, der sådant sker utan olägenhet el- ler obehag för allmänheten. Den, som i staden under bar himmel badar uti sjö, vik, kanal eller vattendrag, eller för sådant ändamål afklader sig å annat ställe, än som sålunda blifvit anvisadt, böte 2-20 vare samma påföljd för den, som å stadens område badar på förbjudet ställe. Biljarder. Utan 6fverståthållare-Embetets tillstånd och iakttagande af de dervid gifna föreskrifter må ej n%gon inom staden eller å dess område npplåta biljard för allmän- dygnet än emellan kl. 5 och kl. 7 f. m. tinder tiden från och med den 1 Maj till den 1 Oktober samt emellan kl. 7 och kl. 8 f. m. under öfriga delen af året, vid bot,f 2-lo kr. Eld. För den, som i staden eller dess ornråde med eld ovarsamt förfarer, eller eldfarligt eller exploderande ämne, utan nödig omsorg förvarar eller behandlar, vare, der icke straff enligt allmän lag följa bör, bot kr. Födoämnen. Vid bot af 2-20 kr. må ej någon inom staden eller å dess område sälja eller till salu för allmänheten hålla skämda eller illa beredda födoämnen. Hundar. Från kl. 10 e. m. till kl. 6 f. m. får hund ej löpa ute i staden utan sin egare eller vårdare; börande t,ik under djurets löptid hållas inom hus. Hundar m% ej utsläppas lösa å gata eller annan allmän plats inom staden eller dess omride utan halsband, hvari egarens namn och bostad böra finzas tydligt och fiillständigt an- bragte. Anträffas hund å sådana ställen titan dylikt halsband, varde upptagen och aff'örd af polisbetjeningen till skarprättarebostället och dödad, sedan 2 dagar förflutit efter dess upptagande, så framt icke egaren eller vårdaren inom denna tid återhemtar densamma samt ersätter kostnaderna för dess upptagande och underliåll. Brytes häremot, böte 2-20 kr. Hundskatt utgöres årligen med 5 kr. för hvarje sådant djur. Under Januari månad hvarje år skall egare eller innehafvare af hund, för hvilken skatt bör utgöras, skriftligen uppgifva huru många hiindar han innehar och under året vill behålla samt af hvad slaw dessa äro. Blifver nåqon senare under%rets lopp egare eller iinehafvare af sådan hund, ålig er det honom att senast inom 1 månad ferefter sådant på enahanda sätt anmäla. Resande, som uppehåller sig iortare tid än 2 månader inom en kommiin, erlägge för medförda hundar kr.; och ingen afgift till samma kommun; och njnte, iifren om han lan e qvardröjer, enahsnda befrielse i fall me$;qvitto styrkes att skatt är för samma tid annorstädes betald. Försnmmar någon att till beskattning anmäla hund, som af honom innehafves, eller söker någon att medelst origtig iippgift eller på heten, vid bot af 5-50 kr. annat satt undandraga sig beskattning, er- Dam. Afdamning eller piskning af mat- lägge dubbel hundskatt och böte 5-10 kr. tor, möbler, sängkläder och dylika persed- Hundskatt är lika utmätningsgild med lar eller kringspridande annorledes af dam kommunalutskylder. i större mängd niå icke ega rum å sådana Kreatur. Lemnas förspänd dragare å gata allmänna platser, hvarest olägenhet deraf eller annan allmän plats obunden, utan erkan förorsakas, och får icke i någon han- forderlig tillsyn; eller finnes häst lös derstädelse verkställas utom hus å annan tid af des; eller finnas hornboskap, får, get el- : j

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Cylindermaskinen hvars för begagnande undervisning Lärnedan följer är alla hittills kända obestridligen den bästa och ändanzdlsenlølgasteför Skomakeri Dess mångfaldiga

Läs mer

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE ADRESS-KALENDER OCH VÄGVSARE NOM HUFVUDSTADEN STOCKHOLM, JEM:TiE SUPPLEMENT FÖR DESS OMGFNNGAR OCH STOCKHOLMS LÄN, FÖl' ÅH 1883. UTGFVFlN AF P. A. HULDBERG. T.TUGONDEÅTTONDE ÅRGÅNGEN. Jemte planm' ö/vm'

Läs mer

- Lenn. Torst.» 280 80 Camitz, C. G. J.

- Lenn. Torst.» 280 80 Camitz, C. G. J. 8 Stockholms Skeppslista är 890. Förkortningar: S. = Skepp. S. S. = Skon.Skepp. B. = Brigg. Sk. = Skonert. G.=Galeas. l S. = Slup. S. Å. = Skrufångare. Hufvadredare. Fartyg:namn Slag. Tons. Häst- Befälhafvarens

Läs mer

Stockholms Skeppslista år 1893. Förkortningar: S. = Skepp. S. S. = Skon.Skepp. B. = Brigg. Sk. = Skonert. G.=Galeas. SI. = Slnp.S. Å. = Skrufångare.

Stockholms Skeppslista år 1893. Förkortningar: S. = Skepp. S. S. = Skon.Skepp. B. = Brigg. Sk. = Skonert. G.=Galeas. SI. = Slnp.S. Å. = Skrufångare. 868 Stockholms Skeppslista år 1893. Förkortningar: S. = Skepp. S. S. = Skon.Skepp. B. = Brigg. Sk. = Skonert. G.=Galeas. S. = Slnp.S. Å. = Skrufångare. [Hufvudredare, Ahlström, G. L. Ahlborg, K. A., (för

Läs mer

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I.

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. RÅKNEÖFNINGSEXEMPEL FÖR SKOLOR uppstälda med afseende på heuristiska metodens användande af K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. HELA TAL.. fäm2t»0l?ö5 H. ALLM.

Läs mer

Till Kongl General Poststyrelsen

Till Kongl General Poststyrelsen Till Kongl General Poststyrelsen Med anledning af till Kongl General Poststyrelsen genom skrifvelse af den 2 Febr. 1885 infordrad förklaring från undertecknad såsom poststationsföreståndare i Gunnarskog

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1884.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1884. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Instruktion. for bevakninrj och trafikerande a f. vägöfvergången vid Gamla Kungsholmshrogatan i Stockholm.

Instruktion. for bevakninrj och trafikerande a f. vägöfvergången vid Gamla Kungsholmshrogatan i Stockholm. Statens jernvägstraflk. Tillhör Cirkulär N:r 50? Instruktion for bevakninrj och trafikerande a f vägöfvergången vid Gamla Kungsholmshrogatan i Stockholm. i. För skötande af grindar och fast signal vid

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 frán Amerika i 4. åiervändanyde/kjisven ø i.» N Göteborg. G[;e_borgs Weçköbláds,tryckeri,.1892.\L För att *bespara de personer, som från Amerika med denna linies

Läs mer

INNEHÅLL. Underdånig berättelse

INNEHÅLL. Underdånig berättelse INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

1 12 13 14 25 roten. och Strömsborg samt KungshO'lms'~försam'l,.

1 12 13 14 25 roten. och Strömsborg samt KungshO'lms'~försam'l,. [2887-2892] 'Distriktsin delningar. Diverse underrättelser.,. ~e8_ Församlingsgränserna och Rotedisfrikfsgränserna, äro angifna, ~ *a;rt~n. ;;'if Valkretsarne för val af borqmästare, [2891] Taxeringsnämnd~distrikten~rl1l(J

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

Parkett... 4: - 2: 60 3: - 2. radens avantscenloge... 2: 60 l: W

Parkett... 4: - 2: 60 3: - 2. radens avantscenloge... 2: 60 l: W kl. 9-11 *) Platserna N:ris 371-990 saljas ej vid vanliga föreet&llningar. Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris fran kl. 12 midd., till förhöjdt pris sam ma dag f. m.; tili enkelt förköpspris

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo stadgåb Abo för VBlociped Klubb. o Till medlem af Abo Velociped Klubb kallas o Abo, den o A Styrelsens vägnar: Ordförande. Sekreterare. STADGfAH Abo för Velociped Klubb. ABO, ÅBO BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

Läs mer

190*. - itotiqmbet N* 4. N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln

190*. - itotiqmbet N* 4. N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln 190*. - itotiqmbet N* 4. Ekonomiutskottets betänkande N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln därmed. Landtdagen har jämte

Läs mer

Hlånor-, se Hampa. spik, balkar, jernvägsskenor och. Bresilja, se Färger. D:o ano äfriga arbetade jern-

Hlånor-, se Hampa. spik, balkar, jernvägsskenor och. Bresilja, se Färger. D:o ano äfriga arbetade jern- [877] Diverse Taxor m. m. T axa å hamnafgifter i Stockholm at! tjena till efterrättelse under år.900., A) för fartyg' Gips, se Kalk........ Glas, porslin och ej specificerade ];0) For fartyg af mera an0

Läs mer

transport af djur till lands och sjöss

transport af djur till lands och sjöss Förslag till förordning angående transport af djur till lands och sjöss i Finland. 1. Vid djurtransport i Finland vare sig å järnväg, till sjöss ellor å landsväg bör städse tillses att transportdjuren

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Cirkulär, A. Befordringsafgifter.

Cirkulär, A. Befordringsafgifter. Cirkulär, Postanstalterne till egen efterrättelse och korrespondenternes behöriga delgifvande meddelas, att afsändare af paket till utrikes orter öfver Svergc, som önskar frankera försändelsen längre än

Läs mer

- Washolm. - I Najaden. I ]734. l E. SI. s. Å. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. »»» 13 Drottninggatan.

- Washolm. - I Najaden. I ]734. l E. SI. s. Å. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. »»» 13 Drottninggatan. o transportbol. [2875] Stockholms Skeppslista år 1899. Fartyg a 20 ton och deröfver, Förkortningar: S. = Skepp, S. S. = Skonert-skepp, B. = Brigg. Sk. = Skonert. G. = Galeas. S. = Slup. S. Å. = Skruf-ångare.

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

BESKRIFNING. OFFENTLIGGJORD Ar KONGL. PATENTBYRÅN. C. ^VITTENSTRO^I. ^ro^ll^l^l. Apparater att allvälldas vid astadkolnn.^andet af gjntgods.

BESKRIFNING. OFFENTLIGGJORD Ar KONGL. PATENTBYRÅN. C. ^VITTENSTRO^I. ^ro^ll^l^l. Apparater att allvälldas vid astadkolnn.^andet af gjntgods. PATENT N.^ 2^. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD Ar KONGL. PATENTBYRÅN. C. ^VITTENSTRO^I ^ro^ll^l^l Apparater att allvälldas vid astadkolnn.^andet af gjntgods. Patent l Sverige fran den 1i..i el-tel.ier.l884.

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 AA 4 b H E* f?.** \ Wi a, \ u» BBES SPEGIALFABRIK hå N ü JÖNKÖHNGT V ;q.afjdelning-en: F ILLUMINATIONSKAMINER. F1 o kl H VÃRMENECESSAIREN W UTSTÄLLNING OCH LAGER

Läs mer

I Ahlborg, K. A. (far Svithiod. I I S. A. i 405 188 I

I Ahlborg, K. A. (far Svithiod. I I S. A. i 405 188 I [2875] [2875] Stockholms Skeppslista ar 895. Fartyg a 20 ton och derofvt:r. Forkortningar: 8. = Skepp. S. S. = Skonertskepp. B.= Brigg. Sk. =Skonert. G. = Galeas. S. = Slup. S. A. = Skrufangare. HUf_v_ud_e

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm.

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. B10HETHISE IOIST1DITI01S- OCH D i n 1! utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor af m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. VÄNERSBORGS

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

RODDREGLEMENTL. den ii Haj 1889. vårsaniniitnträdet. Antaget rid

RODDREGLEMENTL. den ii Haj 1889. vårsaniniitnträdet. Antaget rid HELSINGFORS RODDKLUBBS RODDREGLEMENTL Antaget rid vårsaniniitnträdet den ii Haj 1889. I Befälet. i. Roddchefen, som utses af styrelsen och inför densamma ansvarar för alla sina åtgärder, är högsta ledaren

Läs mer

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM PATENT N.^0. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM ^ätt att åstadkomma vissa slags emulsioner äfvenson. for ändamålet afsedd apparat. Patent i Sverige från den 1^l deoember

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

i Art. Rörancle B refvexlingen Öfver Dannemark till och ifrän H am burg sam t längre bort belågne Ränder och O rter 1 *

i Art. Rörancle B refvexlingen Öfver Dannemark till och ifrän H am burg sam t längre bort belågne Ränder och O rter 1 * Utdrag af Kongl. Majestäts den 6 December i834 fastställde Taxa, hvarefter Postporto och Lösen för åtgående och ankommande bref till och ifrån Continenten, dels öfver Dannemark och dels Öfver Ystad och

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

METER-SYSTEMET. MED TALRIKA RÄKNEUPPGIFTER, FÖR SKOLOR OCH TILL LEDNING VID SJELFUNDERVISNING

METER-SYSTEMET. MED TALRIKA RÄKNEUPPGIFTER, FÖR SKOLOR OCH TILL LEDNING VID SJELFUNDERVISNING METER-SYSTEMET. MED TALRIKA RÄKNEUPPGIFTER, FÖR SKOLOR OCH TILL LEDNING VID SJELFUNDERVISNING Förord. Vid utarbetandet af denna kurs har jag sökt genomföra den grundsatsen, att vid undervisningen ett

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. - Landtd. Sv. - Prop. N:o 13. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition, innehållande förslag till lag angående brandstodsföreningar. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

Svensk-engelska motoraktiebolaget. Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen. Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904

Svensk-engelska motoraktiebolaget. Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen. Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904 Svensk-engelska motoraktiebolaget Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än europeiska

Läs mer

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S.

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. 8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA Å ALLMÄN SAMMANKOMST DEN 3 MAJ 18fift. S T O C K H O L M. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. Föreningen T. I. har till ändamål: l:o) att bidraga till

Läs mer

Gamlakarleby Velociped Klubb.

Gamlakarleby Velociped Klubb. Stadgar för Gamlakarleby Velociped Klubb. Gamlakarleby, tjanilakarloby Tidnings tryckeri, 189(i. Till medlem af Gamlakarleby Velociped Klubb kallas Gamlakarleby, den. Ä Klubbens vägnar: Ordförande. Sekreterare.

Läs mer

Underdånigt förslag. till FÖRORDNING. om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860.

Underdånigt förslag. till FÖRORDNING. om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860. Underdånigt förslag till xx FÖRORDNING om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860. Till Hans Kejserliga Majestät Från den för revision af författningen rörande

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlngar Dgtalserad år 2013 BOLLNÄS Q âwâcøoøog Ögøwmzq äommøoomg cçözøfzåq- - I/l//I/lg/Ö, göz/møa/kmgoqåswoltoa/nøåwffnwqw, ågmöomø- 80 âäføtøqåøgøøyf/fâ/l. 300%- ådøføgza/faazøoo: Ãlâe/føå/Imqfa/I/Lâo

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Kongl. Maj:ts utslag på de besvär Provinsialläkaren i Brösarps distrikt C. J. Törnqvist underdånigst anfört deröfver, att, sedan klaganden i en till Kongl. Medicinalstyrelsen ingifven skrift yrkat åläggande

Läs mer

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827 INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Alfred Malmström dels i Göteborg och dels i Malmö, som under 5 års tid, uteslutande befordran Sverige Amerika med utvandrares mig sysselsatt vinna såväl dessas belåtenhet,

Läs mer

Transport (Värde i Banko) 1065 40

Transport (Värde i Banko) 1065 40 År 1844 den 1sta November instäldte sig undertecknade, uppå derom gjorde begäran, hos Bonden Per Ersson i Dalkarlsbo By, Hedesunda Socken, för att uppteckna, värdera och emellan bemälde Per Erssons och

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

BESKRIFNING. off^^.i.^jo.ii.n AF ^ONGL. PATFNT^Y.^Å.^ ^. E. ^YROP. ^OI^^II.^I^ (^AN^.u.^) mekanisk mjölkningsapparal

BESKRIFNING. off^^.i.^jo.ii.n AF ^ONGL. PATFNT^Y.^Å.^ ^. E. ^YROP. ^OI^^II.^I^ (^AN^.u.^) mekanisk mjölkningsapparal PATENT N.^ 2.^. BESKRIFNING off^^.i.^jo.ii.n AF ^ONGL. PATFNT^Y.^Å.^ ^. E. ^YROP ^OI^^II.^I^ (^AN^.u.^) mekanisk mjölkningsapparal Patent i. Sverige från den 2^ jun:l 188^. ilufvuddelarne af denna apparat

Läs mer

Ordningsföreskrifter för Stockholm. Allmänna försäljningsplatser. Ofverståthållare-Embetet

Ordningsföreskrifter för Stockholm. Allmänna försäljningsplatser. Ofverståthållare-Embetet 500 Ordningsföreskrifter för Stockholm. marne samt Galérvai-fvet Kungl. Djnrgården tillhöra icke någon viss trakt. Ordningsföreskrifter för Stockholm. Allmänna försäljningsplatser. Ofverståthållare-Embetet

Läs mer

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Landtmäteriet. Stockholm : Iwar Hæggström, 1868-1911. Täckningsår: 1867-1910. Landtmäteriet bytte år 1878 namn till Landtmäteristyrelsen Efterföljare:

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

BESKRIFNING PATENT N.^^. P. C. OSTERBERG KONGL. PATENTBYRÅN. t.igarrforsäljningsapparat. Patent i Sverige från den 28 anrii 1885.

BESKRIFNING PATENT N.^^. P. C. OSTERBERG KONGL. PATENTBYRÅN. t.igarrforsäljningsapparat. Patent i Sverige från den 28 anrii 1885. PATENT N.. BESKRIFNING OFFErLiGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. P. C. OSTERBERG RlBR t.igarrforsäljningsapparat. Patent i Sverige från den 28 anrii 1885. Denna uppfinning afser en apparat, som utan biträde

Läs mer

JÄRNVÄGEN SOM FARLIG VERKSAMHET FRAMVÄXTEN AV LAGSTIFTNING UNDER OCH 1900-TALET

JÄRNVÄGEN SOM FARLIG VERKSAMHET FRAMVÄXTEN AV LAGSTIFTNING UNDER OCH 1900-TALET Juridiska institutionen Tillämpade studier Handelshögskolan 20 poäng, HT 2000 Vid Göteborgs universitet JÄRNVÄGEN SOM FARLIG VERKSAMHET FRAMVÄXTEN AV LAGSTIFTNING UNDER 1800- OCH 1900-TALET Joakim Lundqvist

Läs mer

ALLMÄNNA METHODER 1100 EXEMPEL. A. E. HELLGREN

ALLMÄNNA METHODER 1100 EXEMPEL. A. E. HELLGREN ALLMÄNNA METHODER VID PLANGEOMETRISKA PROBLEMS LÖSNING. JEMTE OMKRING 1100 EXEMPEL. FÖRSTA KURSEN. LÄROBOK FÖR DB ALLMÄNNA LÄROVERKENS HÖGRE KLASSER AP A. E. HELLGREN CIVIL-INGENIÖH.LÄRARE I MATEMATIK.

Läs mer

Instruktion. KänningsskifVor.

Instruktion. KänningsskifVor. Instruktion (ingående de i kap. 2 i af Tjen*tgörmgsreglementet omnämda KänningsskifVor. t. Hvarje känningsskifva anbringas på elt 4 meter högt torn, i hvilket inneslutes det för skifvans %*ridning erforderliga

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

Taxor och ordningsföreskrifter.

Taxor och ordningsföreskrifter. [4877] [4877] H. H. Taxor och ordningsföreskrifter. Taxor och ordningsföreskrifter. T a x a å hamnafgifter i Stockholm. A) för fartyg: \:0) För fartyg af mera än 10 ton. ajgift.pliktig dräktighet skall

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 Version: november 2009

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 Version: november 2009 , Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 STADGAR För Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 i Matteus församling och Stockholms kommun. 1 Firma Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Särskild ]Sagot Berättelse Ordningsstadganden CTpplysningar Om December. Lagstiftningen 1892 1892 Om 256). erdhüslänsk FISKERITIDSRRI fo^jl^ UTGIFVEN AF AXEL YILH. LJUNGMAN. 1^ N:o 55 60. Januari 1892.

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Jernvägsarbetenas. skridande intill. års riksdag.

Jernvägsarbetenas. skridande intill. års riksdag. betsförtjenst på fremmande ort. Den arbetsstyrka, som icke på detta sätt erhölles, borde sedan fyllas från arméen, och inan borde isynnerhet använda soldater i och omkring städerna, enär det i allmänhet

Läs mer

Stenfotens wärde (anm: att sten icke finnes i närheten af Fristad) 60

Stenfotens wärde (anm: att sten icke finnes i närheten af Fristad) 60 Sidan 1 År 1858 den 17 December har undertecknad Kronolänsman med biträde af Nämndemännen Lars Håkansson i Fyrby och Johan Magnusson i Björklund, besett och wärderat nedannämnde åbyggnad å Fristad Östergården

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

H. Taxor och ordningsföreskrifter.

H. Taxor och ordningsföreskrifter. , H.Taxor och ordningsföreskrifter. [4877] H. Taxor och ordningsföreskrifter. [4877] Utdrag ur Taxa å hamnafgifter i Stockholm för 1910-1913. Ny taxa väntas utko:rn:rnai början af 1914. A) För fartyg (båtar,

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

ARITMETIK OCH ALGEBRA

ARITMETIK OCH ALGEBRA RAÄKNELÄRANS GRUNDER ELLER ARITMETIK OCH ALGEBRA I KORT SYSTEMATISK FRAMSTALLNTHG AF EMIL ELMGREN. II. ALGEBRA STOCKHOLM, P. A. NYMANS T R Y C K E R I, 1882. FÖRORD. Hänvisande till förordet i häftet I

Läs mer

Trädgärdsnämnden. y Willebrand (ordf.), arkitekten H. Neovius (viceordf.), arkitek- Nämndens sam- Provisorisk väg- Nedfarten från

Trädgärdsnämnden. y Willebrand (ordf.), arkitekten H. Neovius (viceordf.), arkitek- Nämndens sam- Provisorisk väg- Nedfarten från 206 XIV. Trädgärdsnämnden. Den af Trädgårdsnämnden för år 1900 till Drätselkammaren inlemnade berättelsen är af följande lydelse: Nämndens sammansättning under sagda år har varit följande: frimansattnmg.

Läs mer

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING 1897:103. Kongl. Maj:ts nådiga förordning. Angående explosiva varors transporterande på järnväg

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING 1897:103. Kongl. Maj:ts nådiga förordning. Angående explosiva varors transporterande på järnväg SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING 1897:103 Kongl. Maj:ts nådiga förordning (Rubrik och datum kungörs från predikstolen.) Angående explosiva varors transporterande på järnväg Given Stockholms slott den 19 november

Läs mer

Uppfostringsnämnden.

Uppfostringsnämnden. 199 XIII. Uppfostringsnämnden. Den af Uppfostringsnämnden till Stadsfullmäktige inlemnade berättelsen, omfattande Nämndens verksamhet under åren 1899 och 1900, är af följande innehåll: Två år hafva förflutit,

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 StkhnlmletldIna siiven-s En fur på fjorfon dagar. Jemtland har på goda grunder blifvit ett turisternas land. Redan genom sin rena luft en eftersökt trakt för sommarvistelse,

Läs mer

C.A. Norling. Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898

C.A. Norling. Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898 C.A. Norling Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

C.W. Appelqvist i Fristad

C.W. Appelqvist i Fristad År 1873 den 9 januari har undertecknad Kronolänsman i häradet med biträde af Nämndemmen Erik Hansson i Gnedby och Nils Petersson i Bjärka, jämt byggmästaren J.E. Werngren i Söderköping besett och wärderat

Läs mer

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING. KUNGL. MAJ:TS KUNGÖRELSE angående vägmärken; given Stockholms slott den 12 juni 1931.

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING. KUNGL. MAJ:TS KUNGÖRELSE angående vägmärken; given Stockholms slott den 12 juni 1931. SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING. 1931 Utkom från trycket den 27 juni 1931. Nr 252. (Rubrik och datum kungöras från predikstolen) Nr 252. KUNGL. MAJ:TS KUNGÖRELSE angående vägmärken; given Stockholms slott den

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 RI/(S TEL Era/V 707, Pris/avant sändes V på begäran francø. Ttis-Xutanü Patenterade Sjelfströendeç Torfmullsklosetter samt V % Lösa LOCk - *å* E. L. ÅnÅer 0n fk1osettfabrik..

Läs mer

Tänk på trevnaden Håll hastigheten. O O. Hjälp till att hålla snyggt på området. <- Vårda våra grönområden Gör ej åverkan på träd och buskar.

Tänk på trevnaden Håll hastigheten. O O. Hjälp till att hålla snyggt på området. <- Vårda våra grönområden Gör ej åverkan på träd och buskar. r.... _..~ Stadgar för Sevekulla Gille, f t II L'I ii II Tänk på trevnaden Håll hastigheten. O O Hjälp till att hålla snyggt på området O O

Läs mer

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. A. SUNL^11 ^OT.^BOR.^ elektrisk båglampa. Patent i Sverige från den 18 februari 1885.

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. A. SUNL^11 ^OT.^BOR.^ elektrisk båglampa. Patent i Sverige från den 18 februari 1885. PATENT N.^.^3. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. A. SUNL^11 ^OT.^BOR.^ elektrisk båglampa. Patent i Sverige från den 18 februari 1885. Denna uppfinning afser en elektrisk båglampa, der

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Besknifning 00h bruksanvisning Bröderna Hedlunds i Höghed & Bollnäs n HnLs0nnn0n Pdriåskuránt derå. Eftertryck häraf och eftterapnning af Ilelsokatorn förbjudas.

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Danderyds kommun 01FS 1996:169 Danderyds kommuns föreskrifter 15:50 Utkom från trycket den 19 september 1996 om allmänna lokala ordningsföreskrifter för Danderyds kommun;

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 grafuinututfun-um? -r 7 Ãongl. ñøfieveranlörer 24 Drottninggatan 24 S T O C K H O L M. _Alngesytabnijk för Skjortor, Kragar, Manschettetr och m. m. :Ghemisatfser

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

STADGAR OCH REGLEMENTEN

STADGAR OCH REGLEMENTEN SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS STADGAR OCH REGLEMENTEN ANTAGNA DEN 22 MAJ 1906 STOCKHOLM 1906 ISAAC MARCUS' BOKTR.-AKTIEBOLAG Artikel I. Om sällskapets syftemål och sammansättning. 1. Svenska Läkaresällskapet,

Läs mer

Lösdriverilagen från 1885

Lösdriverilagen från 1885 Lösdriverilagen från 1885 Orginalet finns inscannat på http://runeberg.org/njtfattig/. Jag har inte lagt när gôrmycke jobb på att få avskriften exakt rätt, så det finns säkert en del fel. Beklagar detta.

Läs mer

Aktiebolaget Bronskol. Bolagsordning.

Aktiebolaget Bronskol. Bolagsordning. Aktiebolaget Bronskol Bolagsordning 1907 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker från 1400-

Läs mer

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS Social- och hälsovårdsn. 50 22.04.2015 ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS SOHÄN 22.04.2015 50 Beredning:

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 * _A_/\ /\ Å_/\_ /\ /\_/\_/\_Å_Å Å_/\ /\_/\ /\ ^ f; L LUML 10 Uk! A 7 6 \«A PEISEKURÄNT * % %ü EÅGSKA * \ Illuminations-Kaminer _ efter amerikansk modell M - p»

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 173: X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för året är, med undantag af tvenne längre

Läs mer