i Wallenberg, A. O. Transit N:o S

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i Wallenberg, A. O. Transit N:o S"

Transkript

1 Stockholms Skeppslista. 487 i Wallenberg, A. O. Transit N:o S Wallin, L. P. - 1 Westzrberg, O. F. )Tirgins. P. oaea. J. i Neptun. ijhman, C. A. Emelie. / 6Qiinc1, G. A. 1 1 Hiifvudredare. Fartyg:namn Tons. Hast- j -- l Befalhafv. namn. / Diverse Taxor m. m. Hyrkusktaxa, giillancle friii och med clen 1 Januari Lega för Körslor med tvåspanda åkdon, ahedda för personbefordran. -m A) Ejter tid. 1:o) noiu tnllarne. (Sisom sådan anses ahen grinilen vid Bliporten). För hel timme eller derunder ;' <( hvarje eftcr första, timmen börjad halftiinme :o) Till Carlbcrg och Solna sairit Haga slottspark och Knngl. Djurgirden med Ladugårdsgardet: För hel timille eller dernnder... «hvarje efter första timinen barjad halftiinme... Lemnas akdoiiet i ställe utom staclen sliall, såvida åk<lonet blifvit istaden irpptaget, för hemfärden sirsliildt erlaggas... B) Eftr kurs. 1:o) noin tullarrie. (Såsom sådan anses afveii grinden vid Bliporten). För hvarje kurs... 1 ; 2:o) Utom tiillarne. Till nedanilamde stallen: l Drottningholm j50 B 651 Enskede Finnbo Fistartorpet ' Fogelsången , - Frainilas /40; F. d. Franska Yardshiiset Frijsiincla, ifre D:o, nedre... 4/ Frösundavik Danviks f. d. dirhiis Grönbrink , jgdsbrnn n Frriksho Gröndal p% Djurgården tull D:o utom Horns tull... 3,201 1 Djurgårdsbrunn g:m Ladupårdsl. tiill 3150 eller Carl 15:s port Djiirgårdsbrnnn öfver Djurgården, för bi Manilla eller Rosendal Drottningberoet, g:m Ladiigårdslands r1111 eller dar1 15:s pol* Albano... Anneliind... i Bellmansro... Berg, utom Horns tnll... N Biskopsudden... Blocthirstullen...! Charli~ttendal utom Hornstoll... N Gliristineberg... Danviks hospital... D:o, genom Fredrikshofs tull

2 1 488 Hyrkusktasa. - Hasselbacken till Viirclsliiisbyggnaden... Hornsberg Hägersten Jakobsdal erfva Jerla Jo11 annelund v. Ulfsnndasjön Jo haiinishof Karlberg, genom alléen D:o, förbi Rörstrand Kliibben, iitom Horiis tull Jiriithuset vid Fniid-udden Craftriket iallhagen La?dtbr.-a1tad:s Experiinentalfalt, till... %byggnaderna Liilingöbro g:m Ladugårdslaids tull... eller Carl 15:s port,... D:o, genom Fredriltshofs tull (! D:u, iifver Djiirqårdeil, förbi 3laiiillit eller stralidvigen Liljeholirien '75 Ulriksdal, genom Norrtnll eller Rosi t i l... 3'95 lagstnll Lingpannaii ; Vestberga, geiiorii Horns tull...l 4/85 3aiilieïii och,,lg5 öfrc}... Vidiiigeii lkistan... 3arieberg Arsta, genom Horns tull... 41~~ Nackaniis...! 1175 l / Om vid turskörning utom tnllarne åkdo- tillhopa. För lattare persedlar, såsom nattnet eftcr inst%llelsen varder flire fardens an- sackar, mindre rappsaclrar, hattfodral och triidailde uppehållet utijfver en half timme, dylikt betalas ingen särskild afgift. Griiidbetalas för hvarje derefter börjad halftimrne, eller bropenningar, som iiccler fiird med liyrhvarniiiler vantning sker, väntningspennin- vagn ifrågakomilia, skola af den åkande g.1r iiied 60 örc. Viiiitningspeilningar beta- betalas, och då dylik afgift af hyrltuslreii las ifveii, såsom nii sagdt ar, i hintlelse den ntgifves för sådan hemtning, hvarorui på Zkancle iinder farden dröjernågonstiideslang- förhand aftalats, skall densamma af den re %n en half tinimc. Begagnas vid kurslrör- åkande godtgöras. Legans erläggande på ning iitom stadens tullar samma, åkdon till- Eiirhand rna af hyrkusken kunna fordras, baka, betmillas, varitniilgspeilniiigar oberiik- nar akdonet tingas af person, som är fiir ilade, för återresan halften af hvad för frain- honom okänd, eller annan skälig anledning resan Rr stadgadt. Hgrkiisk ar skyldig att haïtill fcrefinnes. För körslor eïnellanltlocverkstilla liemtning från alla de stillenutom ran l på aftonen och kl. 6 på morgonen tullarile, dit ban ar pligtig att förrutta kör- ntgar legan med 50 procents förhöjning sining, vare sig efter tid eller kurs; och val vid körning efter tid som vid knrskörbetalas då lika mycket, som nar rörning ning, dock att förhöjningen icke berälrnas sker från staden till desea ställen. C) Siirskilda bc~tämmelser. Flera an fyra fiillvästa personer och ett barn under 10 år eller tre fullväxta personer och två barn tinder 10 år må ej utan hyrkuskens medgifvande inryminas i åkdonet; dock m% utöfver detta antal medföljande domestik taga plats på knskboclreii 'eller bakpå åkdonet. Fiir medförda salrer erlaa~es icke någon särskild afgift, nar icke flera?;n två personer begagna åkdonet. Aro de åkande flera an trå, betalas för hvarje tyngre persedel 20 öre, dock må ej mera an tillsammans 50 öre forlras för alla sakerna för återflird, dertill åkdonet tingats före eller vid framfärd, som blifvit fullbordad innan tl. 11 på aftonen. Med nn nämda. undantag skall den förhöjda betalningen afven erläggas: 1:o) Vid kurskörning. a) för den kurs, som börjas fire, meil sliitas efter tlockan 11 på aftonen; b) för den kurs, som börjas före, men slutas efter klockan 6 på morgonen. 2:o) Vid tidkörning, som varar endast en timme: a) så framt körninyen börjas före, men! sliitas efter klockan l1 på aftonen; i i

3 b) s$ framt körningen börjas före, men slutas efter klockan 6 på morgonen. 3:o) Vid tidkörning, sorn varar längre iin en timme : a) för deil halftirume af körningstiden, som brirjas före, rnen slutas efter klockan l1 på aftonen; b) för clen halftimnie af köruingstiden, soin börjas före, men sliitas efter tloclraii 6 på ålrdoii, soin blifvit tiiigadt till kiirskörning irioin staden, efter iriställelsen och fiirc färdens antridande, varder uppelikllet iitöfver en fjerdededels tiinine, ar hyrlinslren berättigad att ktnjuta betalning efter tid. Orn den kksiide, iitaii att hafva tinga.t körniugeil efter tid, fardas till endast ett stalle, betalas såsoin fiir knrskiirning; meil om den ika.nde fardas till mera in ett stille, ntgår bctalniii~~en såsoin för lcörning efter tid. Vid kursl?öri~ing beror det af iörsvennen att till det iippgifiia stället viilja den narmaste eller lampligaste vägen; och niå han, tinder körningen, af deii ellrr c7c kli:~n- derefter fortsatta körniilgeii utom tnllarne. Niirniare bestämmelser återfinnas i galde icke nppeliållas vidare iii soin crforrlr;~~ landc liyrki~skreglernente, hvaraf afvensom för nsgon <LP de %kandes aflemnande, fiir af taxan ett exewplar alltid bör af hyrkniippsl8ende eller neclfiillande af siiffletteri sken ellcr hans liörsven p% anfordran alleller för annat dylilit ändamål. Om aii- mänheteii tillhanclal.i%llas. norlunda i fiiljd af den åkandes påfordran Legan för dc kkrslor, som af hgrliiiskarsker, är hyrlinsken berattigad at,t åt,njiita tic verkställas med s. i. rnstvagn eller anbetalning ftir ki\riiiilg cft,er tid. Slrer bter- nat fiir rarnforsling afsedt tvåspändt åkbiid om tingad lriiriling sedan vagnen ar cdon, äfvenson~ med enspändt alidon, afsedt förspiind, ineii innan den blifvit till afliernt,- ning~st~ället framkörd, betalas 75 öre. Har vagnen på bestäind tid blifvit vid afhernt- Akaretaxa. 489 ningsstället instald utan att begagnas erlägges 1 krona: dock må härom besked lemnas inom en fjerdedelr timme efter åkdo- nets så iclre sker, betalas sisom för kkrniiig efter tid. Vid betalnings erlaggaride för de körningar utom stadens tullar, livillta ofva11 omförinalas, hi'r i nedanniimde hl1 iaktt.agas: att, då färden anträdes i staden, för att ske omeclelbarliqen efter tid utom stadens tullar, den för tidliörning iitorn tnllari~e bestainda högre lega beräknas frin det åkdon nettill iörning i~lstaldes; att, oin ålidon begagnas f6rst till kurslt6riiing inom staden och oniedelbart derpå till körning efter tid iitoin tiillarne, den för tidliorniilg iitorn tnllarne bestainda högre lega ntgår för hela körningen; att, orri åltcloii begagnas först till körniiij efter tid inom staden och den ikande dercfte~ fiirdas till stille utom tullarne, betalningen berälinas siirskildt för tidkörniiigen inom stailen och särskildt för den Åkaretaxa för personbefordran. Galler frin 1 Juni f6r personbefordran, utgår enligt de bestiin~melsei., sclin för inotsvarande fall finnas meddelade i gallande åkaret,axor. andpunkterna af viigen 2:o) Utoin tiillarne. mellaii Karlberpsallén och, Rörstrands fab& samt den re 'ej slryldig köra bortom punkt å Reparebansgatan, de stallen, som har nedan der hivagen niot Kungs- iippriknas under riibriken: iolins tri11 vicltager. rurslröriiiiig iitorn tiillarrie. För hel timme och deriind. För hel tirnrne ell. dernnd. * Mot droskkusks bestridande må åkdon ej iipptagas af flera an två persoiier. Åka flera ä11 två, betalas efter 2:dra rnliirnnens pris. Ett barn tinder tio år ege docl~ att utan särskild afgift medfölja åkande.

4 490 aknretaxa. B) Kurskörning. 1:o) nom tullarnc. Djnrgårdsbri~nn ÖfverDjiir- Kiirsliöriiing må liiinna påfordras jemval fritt förfoga öfver det s.'k. taremärke, soin till alla de stallen utom tnllarne, hvillra å åkdonet ber finnas anbragt, och som inneäro belägna hitoin de nu uppräknade, invid håller sammandrag af taxan samt åkdonets de till dessa ledande vigar; och beräknas nnnirncr jeinte egarens namn och adress. i sådana fall lcgan såsom till det närmast händelse åkdon afhemtas från statioii 71ortom belägna, i taxan utsatta stalle. utan att sederinera till körning begagnas, Nar för personbefordran afsedt åkdon är vare åkaren berättigad att för hinder och L station iippstäldt, får Börning inom det irppehåll undfå ersättning mecl 50 öre. område, för hvilket taxan gäller, icke vägras iörslolcgan beräknas antingen efter kurs i andra fall an dem, som i 32, 33 och dler efter tid. 34 af gällande åkarereglemente omförmälas. Kurskörning eger riiin, nar den åkande Då åkdon upptages, ege den kkande att Pirdas allenast

5 Åkaretaxa. 491 a) från ställe inom tnllarne till ett enda a) så framt körningen börjas före men ställe inom eller utom tiillartie; eller slutas efter klockan l på aftonen; b) från ställe utom tiillarne till ett enda b) så framt rörilingeil börjas före men ställe inom tnllarne. slutas efter kloclran 6 på morgonen. Vid kiiraliörning ege droslrkuslren ralja ge- 3:o. Vid ridkörning, som varar längre än nastc liinpliga vag, dock ej öfver tillfriiset en timme: vattendrag, utan don ålrarides begifvailde. a) /)ör deil halftiinnie af körningstiden, Legan berältrias efter tid: soni börjas före men slritas efter klockan a) vid fard mellan två ställen utom tnl- 11 på aftonen; larne; b) /)for den halftiiniile af körningstiden, b) nar den altailde fardas till flera än ett son? börjas fire men slritas efter klockan ställe; G på moïgonen. c) vid hvarie <iiriiine i öfriot so111 icke1 Fi;r lröislor med iie Llcdon. soin af drosk- " > ar 'att rikila :il1 kiirslr&i:iiig; d) när vicl lrrirsliörning ilcdonet, titan clroskkiiskeils förvållande, blifvit, fiir hcrntning till den i,lrande eller eljest fi;r clennes ralrning, iippeliållet öfver en avarts timme före färdens början eller öfver fem niiniiter efter dess slut, och iiys snpprakziade fall, ytterligare med 50 proe) nar vid Bnrskörning $konet ui~der sjelf- cent. Deremot 111% det driijsm$,l, som kan va färden mast för den åkandes rikning rippstå f«r reseeffekters ntleninande å banstanila lailgre $11 som erfordras fiir persons stationen, iclrc tagas i beräkning i fråga upp- eller iirstigande. siifflettens npps!aen- oin legans belopp. de eller annat dylikt andainil. En hvar, som blifvit ined rörning betje- 1 fölid häraf är det alltid angeläget att den nad, böi genast efter det körningen blifvit åkande och droskkusken pi förhand äro ense ont verkstald, erlagga den faststalda legan vid tiden, di åkdonet upptogs. biitenansvar; och niå, nar den %kande icke För transport af äliandes lättare efekter, fii1lg;ir hvad honom i berörda afseende ratsåsorii hattfodral, nattsiick, mindre kapp- teligen åli~ger, $karen eller körsvennen för säclr och dylikt, erligges ej sarslijld betal- utbelroiiiniande af sin rätt deroni göra anning, men för hvarje tyngre persedel utgår malsil hos patriillera~idc polislronst,apel eller afgift med 20 öre; dock iri ej mera Ln till- polisvaktkontor. hopa 50 öre fordras för på en gång iiledför- För den hiindelse rörsveniien för rörninda effekter. pen fordrar högre betalning, än taxan ut- Grind- och bropenningar, som under firden Sätter, eger den, som %kdoilet betingat, att ifrågalromilin, skola af den åkande betalas. genast iiin ini ila Eörhållandet för patiiilleran- Då vid tidkijrning åkdon begagnas så- de polislronstapel eller ocli å polisvaktkonvi1 inoni som ntom tnllarne, beräknas den tor, då, titan att den klagande sedermera fiir tidkörning ntom tnllariie bestaiiida hög- varder besvarad med inställelse hos Ofverre lega från det åkdonet upptogs. ståthållare-embetet i annat fall, an när så- För körslor mellail klockan 13 pa aftonen dant oundgängligen erfordras, rättelse komoch klockan 6 på morgonen utgår legan med mer att slre och den felaktige varder till 50 procents.förhöjlzinq såval vid knrskörninp ansvar befordrad. son; vid tidköriiin& Den förhöjda betalniiigen skall äfven er- läggas: l: o. Vid kurskörning: a) för den kurs, s,lm börjas före men slutas efter klockan 11 på aftonen; 6) för den kurs, som börjas före men sliitas efter klockan 6 pk morgonen. 2:o. Vid tidkörning, som varar högst en timme: -1 f0rinan anvisas eller på dennes reqvisition instillas till personers fortskaffande från Centralbangården, iitgår legan ined 25 procents f5rhöjning vid såviil kurs- som tidköriiing. afseende å dylika körslor ökas den sålunda, förhiijda legan. vid nattkiirning i Närmare bestämmelser återjnnas i gällande åkarereglemente, huaraf, afvemom af denna taxa, ett exemplar alltid skall af clroskkusken medhafvas och, på anfordran, den åkande tillhandahållas.

6 -- Oi)r e11 &'Or ett/ famn 1:o) Staden inom broarne. Åkaretaxa for varuforsling. A) För körslor till Riddarholmen med en häst frin nedannäde ställen. Riddarhustorget... --: 65 1: 90 Stora Nygatan, Stortorget, Nynttorget, Köpinantorget, Jerntorget,Tjslialiyr- kan, Tyska brunn, Rant- niastnreliuset. Slottsbackeii midt f. Jcongl. Slottet -: 70 2: 05 Lliiigre bort belägna stallen -: 801 2: 45 2:o) Xorrinalrn. Gustaf Adolfs torg... -: " Blasieholmen och Skcppsholmsbron... -: 90 2: 65 6stra andan a,f nya Knngsholmsbroil... -: 90 2: 65 Regeringsgataii fram till Jacobs Bergsgatan... --: 90 2: 65 Drottnii~ggataii till Stora Vattiigat,ai~... -: 90 Hötorget... -: 90 Malmslriliiadsgatan till Jo- ianiiis Byrkogird... -: R5 Drottninggatan till Gamla Kungsholmsbrogatan... -: 95 Hörnet af Riddare- och Gref- Thuregatorna... -: 9.5 Drottninggatan till Kungsbacken... -: 95 Norrlandsgntan till Stora Traskgatan... -: 95 2: 80 Vestra andan af C:la iiingsholmsbron... -: 95 Kongl. Lasarettet på Kungsholmen.... -: 95 Ladngirdslands torg... -: 95 Artillerigården... -: 95 Observatoriebackeii... 1: 30 Sabbatsberg... 1: 30 iungshalmiitorg... 1: 30 Storgatan till Gref-lagnig. 1: 30, Riddargatan till d:o 1: 30 Nybrogatail till Ladugårdslands Tullgata... 1: 30 * 1 famn = 120 i 140 kubikfot. Liintinakaregatan till Stora 1Cr.öre:Kr. öre, Surbrnnnsgatan... 1: 50 4: 50 Vestra Hurnleglrdsgatan till Tnllzatan... 1: 50 l'riirlgårdsgatan till Reparebansgatan... Storgatan till Fredrikshof... Ladugårdslarids tnll... Norr tid1... '~osln~s tull... 1: 90; O! l iiilngsholms tull : -1 30) Sodermalm. Stadsgkrden, Gbthgatan till 1 S:t Panlsgat., 3aria kyrka -: 90 Gothgatan till Sjarhofsga- : tan, Adolf Fredrilts torg, Stora Glasbriikqgata~i... -: 95 Oöthcratan till Postmästare- 2: 65 baclien... 'L: 80 Hornskroken, Ziilkensdain, Nytorget : 80 ~ t o Varfvet, i Skanstull... Kornstull, UaiiviBstiil1,Ram- 2: 80 marbytull... Laiigholmen... 2: 80 B) För körslor från stadens 2: lastageplatser med en?list till och inom nerlannimda gator orh trakter. 1:o) Från nnkbro- 2: 80 hamnen. Till Riddarhustorget, dtads- 2: 80 smedjegatan, Vesterlang- 2: 80 gatan, Mynttorget, Korn- 2: 80 iiamnstorg... 3: 95 Till öfrige delar af staden 3: 95 inom broarne, Stadsgår- S: 95 den, Gustaf Adolfs torg, 3: 95 Södermalmstorg... 3: 95 Till Brnnkehergstorg Blasieholmen, Göthgatan till 3: 95 Högbergsgatan, AdolfFre-

7 l... -: 90, Till Regeringsgatan till Sa-! kobs Bergsgata, Hötorget, Klara Bergsgata. Johannisplan, Götligataii till Tjarhofsgataii. Katarina l kyrka... +-: 95 Till Ladngårdsl:dst:g, Drottninggatan till Stora Barnhiiset... 1: 05 Till Ladiigardslands tull... 1: 50',, Ki~ngsholmsti~ll... 1: 75,, öfrige tullar... 1: 90 2:o) Från Kornhamn. det närmaste detsamma soni föregående, dock något lagre afgift till trakter å Södennalin. 3:o) Fråri!astageplatsen nedanför Slottsbacken. det narmaste detsamma som från Mirnlibrohainnen, dock nggot lagre afgift till platser å Norrrnalm. 4:o) Från ~ellantrappan vid Skeppsbron. det narmaste detsamma soni från Munkbrohamnen. 5:o) Frår1 Blasieholms- iaiiine 11. Till Blasieholmen, Giistaf Adolfs torg, Karl X1:s torg... -: 65 Till Röda Bodarna, Drottninggataii till Odensgatan, Regeringsgi~tan till Smalandsgatan, Artillerigarden sanit lynttorget... -: 70 Till Jakobs Bergsgata, Riddarhiistorget... -: 75 Till Klara Bergsgata, Hötorget, Brunnsgat., St. Srask- - satan,. Storgatan till Grefl gatan, Slottsbacken, Köpmantorget och Jerntorget.-: 90 TillSerafimerlasarettet,Adolf Fredriks S. Kyrkogata, Johannis kyrkogård, Fredrikshof... -: 95, Till (nngshn1mstorg. Observatoriebacken, Ladugards- 1 lands tull samt DjurgBrdsbron... 1: 30 l Till K~ingsholmstnll, Karlbergs-allén, St. Snrbriinnsgatan... 1: 45 Till Norrtnll och Roslagstull l! 75, 6:o) Fran lastageplatsen T vid Röda Bodarne. Till Gnst~afAdolfstorg,Drottniriggatan till St. Vattiig. -: 65 Till Serafimerlasarettet, Hötorget, Regeringsgatan till Jakobs Bergsgata, Karl X1:s torg, Blasieholinen, Riddarhnstorget... --: 70 Till Slottsbacken och Köpmantorget... --: 80 Till Kungsholmstorg, Kammakaregat., Johannis kyrkogård, Tiaskgatan, Ladngirdslands torg sallit öfrige delar af staden inom broarne... -: 90 TillObservatoriebacken,Storgatan till Skepparegatan... -: 95 Till Knngsholrns tnll, Rörstrsncl, St. Snrbrnnnsgatan, Ladngårdslands tull och Fredrikshof... 1: 05 Till Norrtnll... 1: 55,, Roslagstull... 1: 65 7:o) FrånNybrohamnen. Till Ladngårdsl:dstorg, Riddaregatan, Skepparegatan, Arseiialsgatan samt Blasieholrncn....-: 65 Till Storgatan till Gref-Afagnigatan, norra andan af Nybrogntan, Drottniiiggatan till Master-Samuelsgatan, Lntterns gata, St. Triskgataii... -: 70 TillFredrikshof, ilarabergsgata, Hatorget, Sohannisplan, Roslagstorg samt Mynttorget...,-. 80 Till Djnrgårdsbron, Ladugårdslands tull, Barnliilstriidgardsgatan, Nya vägen, Riddarhustorget och Slottsbacken... -: 90 Till Drottninggat. till Kainrnakaregatan samt öfrige delar af staden in. broarne -: 95 TillRiirstrand, S. Surbrnniisgataii och Norrtnllsg... 1: 50 Till Roslagstull... l: 65,, Norrtiill... 1: 80 8:o) Från lastageplatsen vid Grefbron. det närmaste lika med 25 iihegående

8 7 494 Åkaretaxa..- 9:o) FrLnlastageplatseii 12:o) Frail Tegelviksvid Parnimataregatan lianinen. 5, Kungsholineii. r lill 7 Daiivikei~...-: 65 Till iiurigsholms torg, Sera-,. Tegcl~iksgataii, Ersta Srnerlasaret. s;imt Kapel- irackc, Barnangen... -: : 90 Till 'ilgataii $,il! Gtadstrad- Till Bergsgatan, Trädgårds- gardsgatan, 0. Kyrk0gr~t2~n gatan till St. iti~ngsiiolms- till Krhi~stjerilas griind--. -: 75 qatan sanit ~ l d ~ ~ -: ~ 70 ~ 2: ~ 05 ~ Till ~?jlrhofsg:~taa ~ ~.. till. - 'T~ill- Till iifriga delar ii,f 7Ciiilgs- portsgat~iil, St. Soildegat : 5 till Biidern~si?laiidsg. sailit Till Biidbotorget, Stora Vat- r l Jrtorget... -: 80 tiigataii... -: 90' 2: 65 ii11 Hiigbergxghan till Eep- Till Gristaf Adolfs t:)rg:brun- slagaregatan, Oöthgatan 'rebergstorg saiiit 31ynt- till Stora Bondegatsil... -: 95 :orget... -: 95 2: 30 Sil! Trillport~gatail till Ham- Till DrottriinggatantillSpel- mnrbgg., C;Pthg.at?m till bergsgatan, Hn'corget,... Bollantlarrgat.. lio$bergs- Korriilalriis torg, l3lasie- gatan till BjliriigBrdsgaiiolmcn och Ridtlarhristor- t;tn. S:t Pi~iilsgata,ir till xet... 1: 05, 3: 20,, pag~aldsgatai!... 1: 05 Till Slijt~shnclieil... 1: 151 3:.$Q liil Sknnstnll, Hornsgatan r' 1 l il1 Drc!t,tiii:iggat. till Rid- tili 'Tiiiiii~erinailsgatan... 1: 50 mailcg.. ~ndiig?~rclalaridstorg samt iifrige delar af stadeil inom broarne... 1: 45 10:o) Frin lastageplatsen vid siidra sidan : 30 liniigsh:;lrris torg. i drt naralaste lika med f6ree:ende.! 1l:o) E'rZii lastageplatl sen i Starlsgirdcil. Till Söilcrmalrnstorg o, Sliissen... -: 65 1: 90 Sill Jerntorget, iiipitinritorget, Stortorget, Siottsbac- 1 ken... -: 701 2: 05 Till Horiisgatan till Blecktornsgralid, Gbthgataii till Högbergsgat,an, S:t Parilsgatail till Bellma.lisgntan -: 75 2: 25 Till Hornsgatan till Skinnarriksgataii, Göthgatan till Falke~berg~g~tail, Xtadstriidgardsgatan samt öfrige delar af staden iilom broarne.... -: 80 Till Hornskrolreii, 'i'jarhofsgatan, Göthgatan tillhaminarbygatan, Ersta backe och Nytorget... -: 95 Till Skanstull... 1: 30;,, Hainmarbytull, Stora Varfvet... 1: 40 r l J.ill Danviltstnll... 1: 45,. Barniingeil Hornstull 1: 50 4: 15 4: 30 4: 50 Till -nrils~rokeiz... 1: Sili Horiistull 2: 45 is:o) pr;bli lastuqeplatser1 vii1 R,:~gvalashro. Till Södernlalinstorg... -: 65,, ioriisgatax till Bl-cktnri!sgrand. Götligataii till Hii~bcrysgatail, Svartens - 1: 90, 2: 051 l 2: 25 2: 45 2: 80 % 1 3: 20! 4: 50 5: 45 'i: 30 i 1: 901 l gata till 'Tullpoïtsgatsn, Jerntorget, Kiipinailtorget l och Stortorget... -: 70 2: 051 Till Horiisgatail till Skinilarviksgatan, Götlinntai~ till 1 Fallteribergs,"at. samt sta- i den inom broarile... -: 80 2: 451 Till Boriiskrolieri, Qiithgatzii tillfanimarbygatan, Ersta baclre och Nytorget... -: 95 2: 80 Till Skaiist~ill... 1: 30 3: 95 " l'amimarbytl'li "li st. 7Tnrfvet... 1: 45 4: 30 Till Barnangeii, Hornstul!... 1: 50 4: 50 l! 14:o) E'riii Skiilnarvilishamnen. Till Tavastgntan... -: 65 1: 90' 2: 45,, Vestra iiiidan af Lilla Skiri~iarvilisgatan, Stora Sliinnaruiksgat. till Criikmaliareg., Hornsgatan till 2: 80 Eellmanspatail, Adolf Fre- 3: 95 driks torg, Timmermansgataii t,ill G:la Prestgårds- gatan... Till Besvarsgatan till Hornskroken, Zinkensdam... -: 751 2: 25,

9 Åkaretaxa :o) Emellan st,adeiis allrriäilna lastageplatser äro rörsloliinerila soiu fliljer: Från 3iuilkbrohamne11 till Coriihamn, Nellantrappa~i till Slottsbacken, Norrmalmstorg till Nybroharnnen, Nybrohainri. till Grefbroii... -: G5 Frin Koriihainri t. Ragvaldsbro, Stadsgirden till lellaiitrappaii, Slottsbackeii till Elasieliolmen, Blasieholinci~ tillnybroil, Blasieholmen t Norrmalmstorg -: 70 Frin RGda Boilarile t. Viiiikbron, <iingsliolmshainneii till Röda Hodarne... -: 80 Frin Ragvaldsbro till Skinnarviksliam~ien... -: 95 Från Tegelviksliamiien till Stadsoården... 1: 30 Från ~k?nn~rvikshan11ien till Tegelviksliamnen... 1: 75 de i pnnkt<n c) omiiimila gator och platser... 1: 5.5 2:0) Frin Jeriibaiig5,rdei1s gocls!cagasin TJorrrnalin till cc) gator och allmiiiiiia ~atscr a Norimr.lin vester oii O:a Tradg%rdsgataii, Norrlaiidsgatan: Stora,l 1 raskgatan.. och Roslagstorg, samt söder oln sistiiaiiida torg, Kniig- 1 stel-svatan,, ochobservatorieplaiieii, zl,3 l: O afrensoin gator och allmiinna platser <nngshoiinen... --: 80 b) gator cc11 alliniinna platser i Norrnialin öster och norr om sistniimncle gnt,or, samt B Ladngirdslandet och i stadeii inom broariie 1: 05 2: 05 c) Stadsgirdsh,zinncn samt gator och allmiiriiia platser å SOdermalni, norr om Peter Myndes backe och 2: 45 Xariegatan sairit iister om Ragvaldsgatan... 1: 30 2: 80 cl) öfrige delar af Södcrmalrn... 1: 55 3: Se för öfrigt deil litförliga åkaretaxan, af öfverstkthillareembetet ntfiirdad den 23 5: 25 December 1874, hvilkeii taxa körsven %r skyldig medföra och, då haii om körning anlitas, på alnfordran uppvisa. Åkaretaxa' tör gästgifveriskjuts, gällande från och med den 1 Januari Hufvndstadens åkare äro fortfarande såsoin hitintills skyldige att verkställa skjuts till de näinlast staden belägna gastgifvare- i gårdar mot följande betalning: Kr. öre För en häst betalas for milen : - För en chas-kärra eller för en kärra med fjedersäte med ryggstöd, afveiisom för en släde, hvarpå site med ryggstöd finnes, betalas for milen FOr en skjutsvagn, som har fjedersate rned ryggstöd och ar förspfnd med tvi hastar, betalas fiir milen Fiir en vanlig åkarekärra betalas för milen händelse åkaren, efter alla de till skjuts betingade hastarnes ankomst till skjuts-

10 P- 496 Taxa för Stadsbiid. iiingsstallet, af den resandevarderuppehållen ningar fiir den tid hästarna ntöfver första iitöfver e11 timme. har åkaren att fiir ~ a ~ tini;nen ~ t - mr hafva blifvit iipliehillna. ningen nlldfa för hvarje hast under hvarde- Akare eller lcörsven, som fordrar högre bera af andra och tredje timmen 50 öre samt talning än denna taxa utsätter, böte från ochmed sedermera, 90 ijre i timmen, ivilka viilit- 2 till och med 20 kronor. ningspenilingar det %ligger den resaricle att Den, som önskar begagna giistgifveritill Bkaren eller hans körsveri erliigga in- skjuts, bör ininst sex tiiumar fiire den tid nan afresan från staden slter. skjutsen ar afsedd att begagnas, det erforder- Oin de betixgzzde hästarne, (efter ankoni- liga antalet hastar på skjiitsbestallniiigsstalsten till anvisadt stalle, icke roriiilia att let skriftligen reqv. hos skjutsförestindaren. begagnas, eger åkaren att, såsom ersittiiing Då glstgifveriskjnts tingas i bestallningsfur hinder och tidsspillan, iinclfa 85 öre för stille. Klara norra Cyrliogata 24, skola såhvarje häst, utom staclgade vantnirigspen- som inskrifningspeniiingar för livarje hast erlaggas 10 öre. Taxa för Stadsbud, rallande fyin och med deil l Januari talningen : i förra fallet för aterhrsen 40 öre och fiir uppdraget i dess helhet k-lirs*).fkllrs~')q ( 1. 1 ~rro~ia 15 öre samt i senare fallet för p.,- A) EJter kurs. iterkursen 75 iire och för uppdraget i, desr helhet 1 lirona l:o iipp<lrag "inil bijrdal 49; 5 i 50 öre. eller ined br~rda at" höpst 3:o Uppehalles stadsbud af deii, skalp. vigt s,m li~lli~l~ t,ingat, eller el- För hörda, soiii rager öf-' jest fijr deni~es rakriing iner ver 10 skilpund till och $11 en qvarts tiinme iitöfrer med dell fcr lippc~ïagets utrattan- Far börda, som väger öf- de skäligen erforderliga tid, ver 60 till och med 120 betalas sarskildt för hvarje skålpund, elrvad ett eller,, efter näntde qvarts timme börjad tv% stadsbud för tippdra- fjerdedels timme... gets fnllgörancle anlitas! l :o Afser uppdrag endast att fran 2:o nnefattar rippdrag jemyal återkzlrs, beangbit eller jernvägsstationens - talas särskildt för 6terkur.ven enligt «ftal- plattpm åkdon Om stadgade grunder, allt efter beskaflen- fora paf"a"erares heteii af det uppdrag oall langdell te'. erlagges %jr lvarje mansaf den vag, som aterkursen afser. börda eller derunder... Till exempel: Oin ett stadsbiid siiii- B) Efter tid. i, des med börda, son^ väver ijfver 10 till 1 och 60 s~ålllnll,f frall ~ ~, För. hel ~ timme ~ eller ~ derunder l ~ beta- ~ j t,ill Södermalm (ilca iiled Längre kurs) las $1, livarje staclshnd iippclrag det~~llito att sctierinera C h~arj': jaclhalftimme efter hel betmalas tirnllle Zthvar- böri 1 staden inoiiz broarne leinris beslied angående iipl~dragets fullgöraiide (lika je stnclsbiid , niecl kortare kurs), erlägges: fiir fram- C) Gemensamma bestänzmelser. kursen 75 Gre och för aterkursen 25 öre, eller för uppdraget i dess helhet tilllio- l:o?; stadsbild ej iittryclriigen tingas efi pa 1 krona: in~ri om beske,d':t skall lem- ter tid? utgår betalningen efter kurs. nas R i\vorr~ncclm eller bördan dit åter- 2:" Om för forslande af börda användas föras (lika ined iiingre kurs), utgör be- bår eller kärra, inverkar sådant, ej på "),<ortai.e lirirs ir: TJppdrag frän ett stille till ett annat inom samma stadsdel, Staden inom broarne till Nonmalm eller Söder~na~in, eller ilagon af dessa malnzar till Staden inom broarne. lvarje ariilan kurs anses fiir längre kurs. Såsoin särskilda stctdscfelar anses: l),staden inom hl-oarna, 2) Xödermalm, 3) Norrmalm med Kungsholinen, Lad~~gårdslandet, Skepps- och Ka~stellhoLna7.ne, samt 4) Djuyården int,ill Sirisliof och Bellmansro.

11 ~ - Taxa för sotning. - Diverse undenättelser. 497 betalningen, utan utgår denna med hansyn till bördaiis tyngd - efter ty ohanl sägdt ar. Vid uppdrag till eller från Djurgården eger stadsbnd, då ångslupskommunikation förefinnes och med fördel kan af stadsbud begagnas, undfå sarskild godtgörelse för ångslupsafgiften för både fram- och återfärd, afven gm uppdraget alser blott framkurs. intet annat fall erlag- a,) För sotning, som enligt ega rum 6 bestamda tider: Taxa för sotning. 2 mom. 1 skall För hvarje rökgång. -i vindsvåning öre. i våning narinast under vindsbottnen )) i våning niist deriinder och så vidare med förhöjning för hvarje våning af... 5 Anm. 1. afseende å sådan skorsten, som står utmed grannes brandmur och i följd deraf ar tippdragen tillstörre höjd an den eljest enligt gillande bestiirninelser skulle innehafva, beraknas betalningen för sotningen, med tillamp- Anm. 2. ges ångslupsafgift, likasom ej heller roddar- eller bropenningar eller annan dylik afgift. Orn uppdrag, som icke ar tingadt efter tid, innefattar fira särskilda kurser, äfvensom i andra fall, då denna taxa icke ar fullt tillämplig, må på öfverenskommolse med stadsbiia eller vederbörande föreståndare bero, efter hvilken grund betalningen skall iitg8. dan rensning verkstalla utan sammanhang med sotning i skc~rstensröret, betalas for hvarje spisel eller kamin, i hvilken våning den än be$nnes, 30 öre. Anm. 3. För rengöring af rökhuf erlägges ei heller sarskild betalnine. b) För sotning af rökging ti!l sådan eldstad, som begagnas uteslutande till rums uppvärmande. lika i alla våningar: om rök~ån~ till endast en eldstad L. u sotas öre om rökgiingar till ellerjera eld- stader på samna gång sotas, fbi. hvar och en af dem D och galler hvad har ofvan under lit. b) stadgadt ar jemval i fr&ga om sotiiing af nirig af nu stadgade erunder, efter pannmursrör. antilet vånii1gar.i deihus, hvartill/inm. Om sotning af rökgång till nämnda brandmur hörer. eldstad. som iiteslntande för rums betalning för sotning af skorstensrör ingår ifven ersättning af dit ledande, till jernspisel eller lernkamin hörande plåtrör afvensom clesammas nedtagande och återuppsattande; men om bkorstensfejare kallas att så- Vextldiskontering samt utlåning emot hypotek af löpande förskrifning, aktier, publika papper eller viiiförda efekter. Diverse underrättelser. Upplysningar rörande Riksbanken. Vexlar och öfriga lånehandlingar emottagas af en Kamererare i Bankkontoret hvarje söknedag under riksbankens förrättningstid kl Anmälningssedel erfordras endast i det fall att sökariden begagnar ombud. Vexel skall vid valutans erhållande öfverlåtas till riksbanken eller ordres. Betalning till riksbanken af diskonterade vexlar eller lån emottages hvarje söknedag under riksbankens förrättningstid af veder- uppvärkande begagnas, måste,.utan att skorstensfejaren dertill gifvit anledning, verkställas å annan tid af året an den, som i S 2 mom. 4 finnes bestämd, utgår betalningen med 50 procents förhöjning utöfver taxan. börande Kassör, som dervid återställer vexel eller lånehandling. Kassakreditiv. För sökande haraf inlemnas kontrakt enligt tryckt formiilär tillika med afskrift deraf, den för kreditivet erbjudna säkerhet, firma för invisningarna och, derest sökanden begagnar ombud, anmälningssedel. Dessa handlingar emottagas under riksbankens förrattningstid af Kamereraren. Den förr stadgade inskränkning i beloppet för kreditiv åt enskilde till högst 30,000 Kr. ar icke vidare gällande. Kreditivafgiften erlagges, efter krediti- 32

12 493 Diverse upp1 ysningar. vets beviljande, till bokhållaren vid kredi-l Bevillninclsberednin'sdistrikten. - tivkassan. nvisningar, hvil]ta på stgllas afven Förstra distriktet: Nikolai församling, eller briltna tal, iiilösas, och inbetalningar emot- staden inom broarne jemte Riddarholmeii tagas af kreditivliassören under riksban- och Strömsborg. kens förrättningstid. Andra distriktet: Den söder om Mäster-Sa- Vexelblnnl<etter för nttag tillhandaliål- innelsgat,an belagna del af Klara församling lasrn rreditivtagare, iitaii afgift. jemte cyvarteren Putten och Uppvaktaren. A illbetslde llelopp godtgöres ränta f&11 Tre+ distriktet: Den norr on1 Master-Sainbetalningsdagen. +iuelsgatan belagna del af Klara försam- Om före ireditivtidelis utgång nytt kre- ling, med 1indant:ig fiir qvarteren Putten ditiv erhallits, får öfverföring till detta af och Uppva!t?ren. kapitalskuld å det äldre kreditivet ske utan gerde dzstnktet: Jakobs försan~ling jemte a,lz afgift cderfiir. Skeppsholmen och Kastellholmen men med Afbetalningslån. undantag för qvarteren Polacken, iåkenhusen och Sparfven. Ansökningar om nya lån emottagas ajlla Femte distriktet: Adolf Freclriks försanlling. söknedagar af Camereraren. Sjette distriktet: Kungsholms och Joliannis Anmiilaii on1 afbetalning eller slntliqvid försainlingar jeinte qiarteren Polacken, Kgemottages af registratorn, aflemnas deref- kcnhusen ocll sparfren. ter till,bokh~llaïiie, för ïiint2eiitrakning, och,sjtcnde distriktet: ~, ~ d ~ ~ församling å ~ d ~ l ~ ~ sedermera till kassören, som ernottager be- mec~ ~ j ~ ~ ~ å ~ d ~ ~. talningen ocli meddelar cl~itto öf~--cr den- Attonde dj3kilstet: ~~~i~ &&lena församnnmina. ling. ocli Medels emottagande p& upp- och q.fikrl;fnings- Nionde distriktet: Katarina församling. samt p& depos2tmnsräkntng emot ränta. iisättningar och uttag siväl på depositions-räkninj af 100 kronor och der utöf- Taxeringskomitedistrikten. afven i briltila tal, som p& och Första distriktet: Nikolai församling, eller afskrifnings-räkning å hvi1ke.t jemilt eller bru- staden inom broarne jemte Riddarliolmen tet tal som helst få ske i Bank-iontoret och St,rörnsborg. alla söknedagar. Andra distriktet: Klara och Kungsholms ~ g ~ som t bestämmes ~ ~, af Fulllngktige, f'örsamliilgar jemte den vester om Gamla litgår fiir npp- och afskrifnings-medel från Nonbro belägna delen af Helgeandsholmen. och med nast,a helgfria dag efter insättnin- Tredje distriktet: Jakobs ocli Adolf Fredriks gen men för clepositionsmedel från insatt- församliiigar jemte den öster om Gamla ningsdageii. Norrbro belägna delen af Helgeandsholmen. Fjerde distril~tet: Laduggrdslands och Jo- Riksbankens kontor å Norrmalm, haniiis församlingar jemte Skepps- och ia- Malmtorgsgataii G A, en tr. npp, stellholmarne samt Ciingl. Djurgården. hålles önnet under riksbankens förrättnings- -. Femte distriktet: Maria Magdalena försaintid hvaiie helgfri dag för depositions-, fo- 111lR. lior$knings-, upp- och afskrifnings- och kre- Siette distrzktet: Katarina församling. ditivrörelse samt försäljning - - af - postvexlar. Lakaredistrikten. Valkretsarne för af Adolf Fredriks försalnliilgs vestra distrikt, Riksdagsman, Rådmän och omfattande den del af församlingens område, Stadsfullmäktige. hvilken är belii~en vester om Stora Badstn- F ~ ; ~ ~, ~ ~ i k ~ och l ~ i ~ gatan och ~ vester aln ~ den del af Norrtnllsga- ~ ~ försam~iilgar samt skepps- och castelllioltan, som gr belägen emellan Stora Badstugatan och Norrtull. marlie. Johannis Andra valkretsen : Klara församling församlings och AdoSf Fredriks Tredje valkretsen: Jakobs och Bdoif församlings östra distrikt, hvartill hörer Jor.lriks församlingar. haniiis fiirsamlings område och öfriga delen Fjerde valkrelsen: ~ ~ h och ~ ~ d, ~ af ~ Adolf i ~ ~ å Predriks ~ d församlings ~. område. Jakobs distrikt, utgörande hela denna förlands församlingar jemte Q,. Djurgarden. Femte valkretsen: Maria och Kahrina församling' område' Katarina församlings norra distrikt, iitgö- ~amlingar. rande deii del af församlingens område, som

13 Hamnfogdedistrikten. begransas af Göthgatan i vester fram till Stora Bondegatan i söder. Katarina församlings södra distrikt, omfattande det öfriga af församlingens område. Klara församlings distrikt, utgörande hela församlingens område. Kungsholms forsainlings distrikt, omfattande hela församlingens område. Skorstensfejaretrakterna. 499 hela Djurgårdens sttrander vid Saltsjön till Alkistan och vidare vid Brunnsviken samt hamnen vid Stallmästaregården; hungsholmshamnen, innefattande Strömsborg, Rosenbad, Röda bodarna och Tegelbacken till Nya Kungsholmsbron samt hela Kiingsholmen och öfrige stränder af Klara sjö, Barnhiisviken, Rörstrandssjön och Karlbergs kanal. Ladugårdslandsförsan~lingsv es t ra distrikt, hvartill höra de vester oin Fyrverkare- och Sibyllegatorna samt norr om Djurgårdsbrunnsviken och Djiirgårdbriinnskanalen be- Skorstensfejaretrakterna. igna områden. Ladugårdslands försalnlings östra distrikt, Första trakten: Adolf Fredriks församling ilvartill höya de öster om Fyrverkare- och och den del af Klara församling, som be- Sibyllegatorna samt södar oin Djurgårds- griinsas af Drottninggatan från Barnhnsbrunnsviken och DjLlrgårdsbrunnskanaleil be- t'adgårdsgatan till &&ster-samuelsgatan, lägna områden. vidare af sistnainde gata, Beridarebansga- Maria församlillgs vestra distrikt, om- tan, den del af Hamngatan, soin ligger melfattande hvad af församlingens oinrade ar lan Beridarebansgatan och Afalmskilliladsgabeläget vester om församlingens grän mot tan, samt Malrnskillnadsgatan. Katarina församling, r&knadt från Arsta- Andra trakten: Kungsholms försaniling och vikens strand, norr ut till Timrnermansga- den återstående delen af Klara församling. tan och vidare vester om Timmermailsgatan, Tredje trakten: Jakobs och Johannis fartänkt såsoin utdragen till &!alareils strand. samlingar. Maria församlings ö s t ra distrilrt, innefat- Fjerde trakten: Ladiigårdslands församling tande den öfriga delen af församlingens om- och Djiirgårdsstaden. råde. Femte trakten:?estra och inre delarne af Storkyrkof6rsamlingen distrikt, omfattande Storkyrkoförsamlingen, begränsade af Skulhela denna församlings ornråde. tens grhd från Munkbron till Stora Nygatan, liåkbrinken öfver Vesterlånggatan till Prestgatan ocli vidare samma gata, till Tyska Skolgranden (Tyska Stallplan) samt den Hamnfogdedistrikten. d~l ~.-.- d Svartmangatan. -~ som ar belagen emel- För ~amnfogdarnes uppbörd indelas hamnoinridet tillsvidare i sju distrikt, beuan~da: Skeppsbrohan~nen, innefattande sträckan från Norrbro till Sliissen afvensom St,römparterren ; Stadsgårdshamnen, frin Slussen till ostligaste iidderi af H2stholmeil samt Fjaderholinarne och stadens vatten i Kammarbysjö ; Munkbrohamnen. från Riddarholmsbron till Sliissen ocli dekfrån till och inecl Bagvaldsbro; Riddarholmshamnen, strickande sig rundt kring Riddarholmen samt vidare förbi Riddarhiiset, Rådlinset, Kanslihiiset och Helgeandsholmens vestra strand. iifveilsoni frinltan Ragvaldsbro omltring Långholmen till Liljeliolmsbroil och vidare till slutet af stadens område inom Arstaviken: Blasiiholmshamnen, från Norrbro riindt kring Blasiiholmen till trappan vid Nybron framför Berzelii park afvensom Skepps- och lan Tyska Skol&ändén och ~a~gznsgatan, Baggensgatan och Bollhnsgrand. Sjette trakten: de östra och södra eller återstående delarne af Storkyrkoförsainlingen. Sjunde trakten: Norra och östra delariie af Katarina församling, begransade af Göthgatan frän Söderinalmstorg till Stora Bon- degatan, sistnämda gata till Södermanlandsgatan samt derifrån till Nya gatan och vidare till Nytorget, oc,h den del af Stadstradgårdsaatan, som derifrån leder till ~amrnarbj sjö: Åttonde trakten: Norra delen af Maria församling, begränsad af Högbergsgatan från Göthgatan till Maria Qvarngata, samma gata och S:t Paulsgatan till Timmermansga- samt vidare Gamla Prestgårdsgatan och Pilgrandernas norra del, samt derifrån södernt till Tantogatan, ytterligare ntefter denna gata till dess qvarteret Tanto Nindre vidtager, då granslinieii åtföljer gränsen emellan sistnamcle qvarter och qvarteret Krnkoinadkaren stiirre.! Rastellholrnarne: Nionde trakten: återstående delarne af Kata- Nybrohamnen, från trappan vid Nybron rina och Maria församlingar. framför Berzelii park till Djnrgårdsbron,, Kiingl. Slottet, Skepps- och Kastellhol-

14 500 Ordningsföreskrifter för Stockholm. marne samt Galérvai-fvet Kungl. Djnrgården tillhöra icke någon viss trakt. Ordningsföreskrifter för Stockholm. Allmänna försäljningsplatser. Ofverståthållare-Embetet bestämmer, hvilka torg, hamnar och dylika stallen i staden skola vara till allmänna försäljningsplatser upplåtna, egande bemälde Embete att dels bestämma särskilda af namde platser för försäljning af vissa slags varor, dels i öfrigt lemna de föreskrifter, som för vidmakthållande af ordning och renlighet å salu- platserna finnas erforderliga. Den, som bryter mot hvad härutinnan stadgas eller icke hörsammar de tillsägelser, honom i afseende å åkdons och varors ordnande å ifrågavarande platser genom polisbetjeiiin; gen på stallet meddelas, böte 2-20 kr. A gator eller andra allminna platser, an de nu omförmälda, må icke, utan Ofverstithållare-Embetets tillstånd, fiirsäljning bedrifvas från stånd, bod eller dylikt, eller så att den på stallet framgiende rörelsen derigenom hindras eller uppehålles, vid bot af 2-50 kr. Annonsering. Annonser, affischer eller andra sådana tillkännagifvanden må ej uppsättas å offentliga minnesmärken, ej heller, utan egarens eller disponentens tillstånd, å offentliga eller enskilda byggna- der, vid bot,af 2-10 kr. Badande. A vissa stallen vid hufvudstadens strander äro, på stadens bekostnad, anlagda badsumpar, som allmänheten mot stadgad lindrig afgift eger att begagna; och vare badande under bar himmel och i öppet vatten ej tillåtet inom staden samt får å stadens område ega riim endast å de stallen, der sådant sker utan olägenhet el- ler obehag för allmänheten. Den, som i staden under bar himmel badar uti sjö, vik, kanal eller vattendrag, eller för sådant ändamål afklader sig å annat ställe, än som sålunda blifvit anvisadt, böte 2-20 vare samma påföljd för den, som å stadens område badar på förbjudet ställe. Biljarder. Utan 6fverståthållare-Embetets tillstånd och iakttagande af de dervid gifna föreskrifter må ej n%gon inom staden eller å dess område npplåta biljard för allmän- dygnet än emellan kl. 5 och kl. 7 f. m. tinder tiden från och med den 1 Maj till den 1 Oktober samt emellan kl. 7 och kl. 8 f. m. under öfriga delen af året, vid bot,f 2-lo kr. Eld. För den, som i staden eller dess ornråde med eld ovarsamt förfarer, eller eldfarligt eller exploderande ämne, utan nödig omsorg förvarar eller behandlar, vare, der icke straff enligt allmän lag följa bör, bot kr. Födoämnen. Vid bot af 2-20 kr. må ej någon inom staden eller å dess område sälja eller till salu för allmänheten hålla skämda eller illa beredda födoämnen. Hundar. Från kl. 10 e. m. till kl. 6 f. m. får hund ej löpa ute i staden utan sin egare eller vårdare; börande t,ik under djurets löptid hållas inom hus. Hundar m% ej utsläppas lösa å gata eller annan allmän plats inom staden eller dess omride utan halsband, hvari egarens namn och bostad böra finzas tydligt och fiillständigt an- bragte. Anträffas hund å sådana ställen titan dylikt halsband, varde upptagen och aff'örd af polisbetjeningen till skarprättarebostället och dödad, sedan 2 dagar förflutit efter dess upptagande, så framt icke egaren eller vårdaren inom denna tid återhemtar densamma samt ersätter kostnaderna för dess upptagande och underliåll. Brytes häremot, böte 2-20 kr. Hundskatt utgöres årligen med 5 kr. för hvarje sådant djur. Under Januari månad hvarje år skall egare eller innehafvare af hund, för hvilken skatt bör utgöras, skriftligen uppgifva huru många hiindar han innehar och under året vill behålla samt af hvad slaw dessa äro. Blifver nåqon senare under%rets lopp egare eller iinehafvare af sådan hund, ålig er det honom att senast inom 1 månad ferefter sådant på enahanda sätt anmäla. Resande, som uppehåller sig iortare tid än 2 månader inom en kommiin, erlägge för medförda hundar kr.; och ingen afgift till samma kommun; och njnte, iifren om han lan e qvardröjer, enahsnda befrielse i fall me$;qvitto styrkes att skatt är för samma tid annorstädes betald. Försnmmar någon att till beskattning anmäla hund, som af honom innehafves, eller söker någon att medelst origtig iippgift eller på heten, vid bot af 5-50 kr. annat satt undandraga sig beskattning, er- Dam. Afdamning eller piskning af mat- lägge dubbel hundskatt och böte 5-10 kr. tor, möbler, sängkläder och dylika persed- Hundskatt är lika utmätningsgild med lar eller kringspridande annorledes af dam kommunalutskylder. i större mängd niå icke ega rum å sådana Kreatur. Lemnas förspänd dragare å gata allmänna platser, hvarest olägenhet deraf eller annan allmän plats obunden, utan erkan förorsakas, och får icke i någon han- forderlig tillsyn; eller finnes häst lös derstädelse verkställas utom hus å annan tid af des; eller finnas hornboskap, får, get el- : j

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

1 12 13 14 25 roten. och Strömsborg samt KungshO'lms'~försam'l,.

1 12 13 14 25 roten. och Strömsborg samt KungshO'lms'~försam'l,. [2887-2892] 'Distriktsin delningar. Diverse underrättelser.,. ~e8_ Församlingsgränserna och Rotedisfrikfsgränserna, äro angifna, ~ *a;rt~n. ;;'if Valkretsarne för val af borqmästare, [2891] Taxeringsnämnd~distrikten~rl1l(J

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 frán Amerika i 4. åiervändanyde/kjisven ø i.» N Göteborg. G[;e_borgs Weçköbláds,tryckeri,.1892.\L För att *bespara de personer, som från Amerika med denna linies

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S.

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. 8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA Å ALLMÄN SAMMANKOMST DEN 3 MAJ 18fift. S T O C K H O L M. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. Föreningen T. I. har till ändamål: l:o) att bidraga till

Läs mer

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM PATENT N.^0. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM ^ätt att åstadkomma vissa slags emulsioner äfvenson. for ändamålet afsedd apparat. Patent i Sverige från den 1^l deoember

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. - Landtd. Sv. - Prop. N:o 13. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition, innehållande förslag till lag angående brandstodsföreningar. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Transport (Värde i Banko) 1065 40

Transport (Värde i Banko) 1065 40 År 1844 den 1sta November instäldte sig undertecknade, uppå derom gjorde begäran, hos Bonden Per Ersson i Dalkarlsbo By, Hedesunda Socken, för att uppteckna, värdera och emellan bemälde Per Erssons och

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Innehållsförteckning.

Innehållsförteckning. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Taxor och ordningsföreskrifter.

Taxor och ordningsföreskrifter. [4877] [4877] H. H. Taxor och ordningsföreskrifter. Taxor och ordningsföreskrifter. T a x a å hamnafgifter i Stockholm. A) för fartyg: \:0) För fartyg af mera än 10 ton. ajgift.pliktig dräktighet skall

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 173: X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för året är, med undantag af tvenne längre

Läs mer

N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område.

N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område. Malmö stadsfullmäktiges protokoll den 19 december 1913. N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område. Spårvägsstyrelsens framställning i fråga om anläggande af spårväg inom Baltiska

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-7001_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-7001_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. D, Fabriker och manufakturer. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910.

Läs mer

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen.

Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. 187 IX. Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. Den af styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för år är, med undantag af längre fram intagna tabeller,

Läs mer

Domstolsprotokollet i brottmål 238 Larsson mot Larsson i Rådhusrättens tredje avdelning år 1880 renskrivet:

Domstolsprotokollet i brottmål 238 Larsson mot Larsson i Rådhusrättens tredje avdelning år 1880 renskrivet: Domstolsprotokollet i brottmål 238 Larsson mot Larsson i Rådhusrättens tredje avdelning år 1880 renskrivet: [Mål] N:o 238 Larsson Larsson 1880 den 16 september. Närvarand: v. Ordf. Herr Rådm och Rid Arwidsson;

Läs mer

11. Postremissvexlars räkning. 13. Upp- och afskrifningsräkning. 12. Pä kontoret i S:t Petersburg stälda invisningars räkning.

11. Postremissvexlars räkning. 13. Upp- och afskrifningsräkning. 12. Pä kontoret i S:t Petersburg stälda invisningars räkning. 28 11. Postremissvexlars räkning. 13. Upp- och afskrifningsräkning. 29 Utstälda. Inlösta. Smf. yu. Smf. f i Ultimo December 1899 utelöpande... 670,238 62 -- Ar 1900... 44,372,173 40 44,160,805 13» 1901...

Läs mer

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Fritidsträdgårdsföreningen Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till namn personnummer adress.. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Föreskrifter. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Norrköpings kommun 2012-12-17. Diarienummer: KS-820/2008 003

Föreskrifter. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Norrköpings kommun 2012-12-17. Diarienummer: KS-820/2008 003 Föreskrifter 2012-12-17 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Norrköpings kommun Diarienummer: KS-820/2008 003 Beslutade av kommunfullmäktige 1995-12-14, 208 Ändrad av kommunfullmäktige: 1999-03-04,

Läs mer

Jirsberäiielse 1896. I. Stadsfullmäktige. J^f cle under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden anföras följande:

Jirsberäiielse 1896. I. Stadsfullmäktige. J^f cle under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden anföras följande: o Jirsberäiielse 1896. I. Stadsfullmäktige. J^f cle under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden anföras följande: a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens fasta gods.

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning:

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning: INLEDNING TILL Statistisk tidskrift / utgiven av Kungl. Statistiska centralbyrån. Stockholm : Norstedt, 1860-1919. H. 165, utg. 1919 utgör register till 1860-1913. I Statistisk tidskrift årgångarna 1871-1913

Läs mer

Bränninge bruk. Pris-kurant å gjutgodsartiklar m. m. Södertelge 1883

Bränninge bruk. Pris-kurant å gjutgodsartiklar m. m. Södertelge 1883 Bränninge bruk Pris-kurant å gjutgodsartiklar m. m. Södertelge 1883 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsen.

Fattigvårdsstyrelsen. 104 III. Fattigvårdsstyrelsen. Fattigvårdssty- j) en a f Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsens medlemmar och tjen- reisen för dess verksamhet under år 1888 är, med uteslutande

Läs mer

Ur Nordisk familjebok Uggleupplagan 1908. (se källa) Frihamn (it. porto franco), en hamn, dit varor från

Ur Nordisk familjebok Uggleupplagan 1908. (se källa) Frihamn (it. porto franco), en hamn, dit varor från Ur Nordisk familjebok Uggleupplagan 1908. (se källa) Frihamn (it. porto franco), en hamn, dit varor från alla länder få tullfritt införas. Frihamnen är ett noga begränsadt område, som betraktas liggande

Läs mer

1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67.

1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67. 1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67. (Detta nudlmer hill' från trycket utkommit den 13 september 1907.) (Rubrik och datum kungöras frän predikstolen.) Jja g ang'å~nde sta(lsplan oell tomtin(lelning;

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SKELLEFTEÅ KOMMUN

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SKELLEFTEÅ KOMMUN SKELLEFTEÅ KOMMUN LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SKELLEFTEÅ KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige den 12 december 1995, 329. 13 ändrad av kommunfullmäktige 1996-09-17, 239. 16 och 18 ändrad av kommunfullmäktige

Läs mer

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK)

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK) Sida 1 av 6 Enligt Hille Båtklubbs stadgar åligger det styrelsen att utarbeta regler för hamnen. Följande regelverk fastställdes av årsmötet den 23 november 2013 Innehåll Definitioner... sid 2 Upplåtelse

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR RONNEBY KOMMUN

ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR RONNEBY KOMMUN Författningssamling ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2002-03-01 Antagen: KF 35 2002, KF 96/2009 ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR RONNEBY KOMMUN Ronneby kommun

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 20. Finlands Landtdags underd å n i g a svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående kommunikationsfonden. Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN S T O C K H O L M SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS FORLAG #NN STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN # UTGIVEN AV DESS LÄRARRÅD #MMSTOCKHOLM #PPJ. A. KRITZ OCH KURT LINDBERG

Läs mer

Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg

Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg 6 8 Äldre melodi Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg Hulteberg, Värmland Der satt två käm par i som mar kväll fram för sin bo ning i nor dan fjäll stall brö der vo ro de fö ga räd da i jern

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

Protokoll hållit wid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skola Måndagen den 16 Januari 1871.

Protokoll hållit wid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skola Måndagen den 16 Januari 1871. Protokoll hållit wid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skola Måndagen den 16 Januari 1871. 1.) Till Kronofjärdingsman legdes snickaren Olaus Johansson under Brennstorp mot 100 D per

Läs mer

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 1 Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08 Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 Kortet är taget ca 1950 tal 2 Fastighetens historik Karl Gustav

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 21. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel för folkskolväsendet under år 1908. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen,

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, ARRENDEKONTRAKT Koloniträdgårdsföreningen. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. personummer... adress... vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, arrenderätten

Läs mer

ANSÖKAN TILL STOCKHOLMS FILMSKOLA 2015/2016 (Steg 1 av 3)

ANSÖKAN TILL STOCKHOLMS FILMSKOLA 2015/2016 (Steg 1 av 3) 1 av 6 ANSÖKAN TILL STOCKHOLMS FILMSKOLA 2015/2016 (Steg 1 av 3) Välj kurs:! FILMPRODUKTION 1 (FP1), HT2015/VT2016 (grundkurs)! FILMPRODUKTION 2 (FP2), HT2015/VT2016 (fördjupningskurs) foto Plats för foto

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter Allmänna lokala ordningsföreskrifter Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2008-03-27 (formalia reviderad 2014-08-07) Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer:

Läs mer

Till Hans Kejserliga M^estät

Till Hans Kejserliga M^estät Till Hans Kejserliga M^estät Från den för revision af författningarne rörande boställsvården nedsatte komité. Underdånigst. Sedan undertecknade komiterade, enligt Eders Kejserliga Majestäts Nådigste förordnande

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

DEN BOSTRÖMSKA FILOSOFIEN.

DEN BOSTRÖMSKA FILOSOFIEN. /> i Si ;t.>-. / ^ k c, OM DEN BOSTRÖMSKA FILOSOFIEN. NÅGRA ORD AP H. EDFELDT. STORAGE-IreH HAIn - LpC LP9-F22A U.B.C. LIBRARY f^w»- ^^W*'^' /" B 4486 E34 1884 ^^^""^m^ THE LIBRARY sj^,mi^ -vn. =-^^ ^iss

Läs mer

VID INVIGNINGEN AF NYA UNIVERSITETSHUSET I UPSALA DEN 17 MAJ 1887. Tal. Rektor.

VID INVIGNINGEN AF NYA UNIVERSITETSHUSET I UPSALA DEN 17 MAJ 1887. Tal. Rektor. 1 Hämtat från www.sahlinska.se Sahlinska släktföreningen (Värmlandssläkten) Underrubrik: Släkthistoria C. Y. Sahlin VID INVIGNINGEN AF NYA UNIVERSITETSHUSET I UPSALA DEN 17 MAJ 1887. UPSALA 1888 AKADEMISKA

Läs mer

FINANSDEPARTEMENTETS KONTROLL- OCH JUSTERINGSBYRÅ

FINANSDEPARTEMENTETS KONTROLL- OCH JUSTERINGSBYRÅ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. V, Brännvins tillverkning och försäljning. Underdånig berättelse af Byrån för kontrollen å tillverkningsafgifter för tillverkningsåren... Stockholm

Läs mer

2. Sedelutgifningsrätten.

2. Sedelutgifningsrätten. 36 2. Sedelutgifningsrätten. Dä den under de senast förflutna ären försiggängna betj-dande utveckling af den ekonomiska verksamheten i landet, hvilken särskildt framträdt i grundandet af en mängd nya affärsföretag,

Läs mer

miljözon Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Nya bestämmelser

miljözon Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Nya bestämmelser miljözon S Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund 2007 Nya bestämmelser Därför har vi miljözoner Vi har, i likhet med ett antal andra städer i Europa, problem med dålig luftkvalitet på grund av för stora

Läs mer

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Skola Tisdagen den 22 Mars 1870

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Skola Tisdagen den 22 Mars 1870 Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Skola Tisdagen den 22 Mars 1870 Närvarande : Undertecknad ordförande, jämte ett fåtal af församlingens röstberättigade ledamöter.

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL

ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Koloniträdgårdsföreningen Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till namn personnummer adress.. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad med- lemmen,

Läs mer

Arbetsordning för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i Gnesta kommun

Arbetsordning för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i Gnesta kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Sid 1(5) Arbetsordning för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i Gnesta kommun Denna arbetsordning är ett komplement till avtalet mellan Gnesta kommun, nedan kallad

Läs mer

Förordningar, kungörelser etc. rörande margarin i Svensk Författningssamling åren 1885-1950

Förordningar, kungörelser etc. rörande margarin i Svensk Författningssamling åren 1885-1950 Förordningar, kungörelser etc. rörande margarin i Svensk Författningssamling åren 1885-1950 Sammanställd av Sigrid Ljunggren 1. 1885:57 Kongl. Maj:ts nådiga förordning, angående kontroll å handel med margarin

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2013 Ö 822-12 KLAGANDE Dödsboet efter Rolf Nilson, 391007-5716 c/o ÅA MOTPARTER 1. CW 2. MW Ombud för 1 och 2: JE SAKEN Hinder

Läs mer

Stadgar. Öfvermarkunderstödsförening. för. för. förolyckade. hästar, nötkreatur ochsvin. lllaz,!, f. W. Ungglenz bokttvclleli. 1902. .

Stadgar. Öfvermarkunderstödsförening. för. för. förolyckade. hästar, nötkreatur ochsvin. lllaz,!, f. W. Ungglenz bokttvclleli. 1902. . Stadgar för Öfvermarkunderstödsförening för förolyckade hästar, nötkreatur ochsvin..-^nl^-o" lllaz,!, f. W. Ungglenz bokttvclleli. 1902 Guweruörens öfwer Wasa län resolution i anledning af Öfwermark kommuns

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet.

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet. Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Avsnitt nr 18 Avsnitt 2.3 VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN 2015-01-01 Dnr 206/2014 Antagen av kommunfullmäktige 1994-12-15 95, att gälla fr o m 1995-01-01.

Läs mer

. 2.0.3. Z... 1: 50 ... ... ... ... ... ...

. 2.0.3. Z... 1: 50 ... ... ... ... ... ... Biljetter säljas: iivardagar: Till vanligt pris frin kl. 12 midd., til1;förhöjdt pris.samma dag kl. 911 f. m.; till enkelt förköpspris dagen förut kl. 123 e. m. Söa och Helgda ar: T111 vanligt pris frhn

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIMRÅ KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige 2004-05-24, 48 Reviderade 2008-04-28, 49

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIMRÅ KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige 2004-05-24, 48 Reviderade 2008-04-28, 49 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 2.6 1 (4) LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige 2004-05-24, 48 Reviderade 2008-04-28, 49 Timrå kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa Från kulturkrock till minibyråkrati En utvärdering av Ungdomsteamet i Bergsjön Rapport 6:2001 RAPPORT M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa en av ungdomarna som börjat engagera sig som ledare

Läs mer

ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER Godkända av årsmötet 1991-03-25. Uppdaterade 2013 1. Byggnader på arrenderad lott skall vara uppförda enligt gällande bestämmelser i arrendekontraktet och vårdas väl. 2. Spaljéer

Läs mer

BERÄTTELSE ÅR 1889 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID.

BERÄTTELSE ÅR 1889 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 889 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. ANDRA ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS, TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKERI, 89. rsaken till att denna berättelse framträder

Läs mer

Frågor och svar om hur Sveaborgs kapitulation i praktiken skall gå till 26.4.1808 (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 7)

Frågor och svar om hur Sveaborgs kapitulation i praktiken skall gå till 26.4.1808 (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 7) Frågor och svar om hur Sveaborgs kapitulation i praktiken skall gå till 26.4.1808 Frågor Svar Sedan uti convention är lofvat att uti allt had där ej är utsatt nu skall efter största billig het öfverens

Läs mer

1853-09-21 Biskop Israel Bergman till HM Konungen

1853-09-21 Biskop Israel Bergman till HM Konungen Ink. d. 26 Sept. 1853 [Ankomstdatum på Consistoriet] Stormägtigste, Allernådigste Konung! 1853 den 5 Okt. anm. för Kongl. Maj t i Statsrådet. Exped. Nåd. Bref till Consistm i Hernösand och handbref

Läs mer

ELEMENTARLÄROVERKENS I F I E A 1

ELEMENTARLÄROVERKENS I F I E A 1 UNDERDÅNIG BERÄTTELSE ÖFVER ELEMENTARLÄROVERKENS I F I E A 1 TILLSTÅND OCH VERKSAMHET under läseåren 1870 1875. Afgifven af Öfverstyrelsen för Skolväsendet. 00 00c> HELSINGFORS, Finska Litteratur- sällskapets

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2000:7-401 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Antagen av KF 2000-06-21 66 Reviderad: 2004-01-29 7 Reviderad: 2011-06-16 78 1 Lokala föreskrifter för att skydda

Läs mer

Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården.

Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården. Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården. Bokningsavgift. Depositionen / bokningsavgift på 3.000,- betalas senast 3 dagar efter bokning av husbilen. Betalning av hyresbeloppet. Hyresbelopp

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens namn är Upplandsstiftelsen. 2 Föreningen har till ändamål att inom Uppsala län vara ett för kommunerna och

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-6401_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-6401_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-n2-7401_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-n2-7401_ BISOS N digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, 2009. Vid digitaliseringen har en innehållsförteckning skapats och lags till. urn:nbn:se:scb-bi-n2-7401_

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 223 X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af Bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för året är, med undantag af tvänne längre

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

A f de under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda

A f de under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda årsberättelse 1897. I. Stadsfullmäktige. A f de under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden må anföras följande: a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens fasta gods.

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2011

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2011 RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Hösten 2011 I detta nummer: ett flertal tillfällen till härliga samkväm t.ex. Höstgille, Tygresa, Fotboll och diverse hantverkskvällar, bara att ta för sig!

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Gåvobrevet jämte testators önskemål beträffande fondens förvaltning med däri gjorda ändringar LO.m. 2009-10-02 GÅVOBREV Jag Ernst August Bång överlämnar härmed

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

VILKA REGLER GÄLLER FÖR HUNDHÅLLNING? Information till dig som är hundägare.

VILKA REGLER GÄLLER FÖR HUNDHÅLLNING? Information till dig som är hundägare. VILKA REGLER GÄLLER FÖR HUNDHÅLLNING? Information till dig som är hundägare. Informationen togs fram i november 2010. Med denna broschyren vill vi från miljö- och hälsoskyddskontoret informera dig om de

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

för detta torghandel.

för detta torghandel. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tanums kommun Beslutade av kommunfullmäktige 1995 10 30 107. Ändring av 13, 14 och 18 antogs 1996 04 11, 33. Kompletteringar av 9 och 16 antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Årsberättelse. I. Stadsfu 11 mäktige.

Årsberättelse. I. Stadsfu 11 mäktige. Årsberättelse B I. Stadsfu 11 mäktige. land de af Stadsfullmäktige under året handlagda ärenden torde böra antecknas följande, hvilka här upptagas under ungefär samma hufvudrubriker, som tidigare användts

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer