Handlingar till personalutskottets sammanträde den 6 november 2013 i Vänersborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till personalutskottets sammanträde den 6 november 2013 i Vänersborg"

Transkript

1 Handlingar till personalutskottets sammanträde den 6 november 2013 i Vänersborg

2 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet den 6 november 2013 Plats: Sessionssalen, residenset, Vänersborg Tid: Kl (avbrott 12-13) Informationsärenden 1. Aktuella frågor från personaldirektören ( ) Karin Odhnoff 2. Kompetensförsörjningsstrategin m.m. inför RS 19/11 ( ) Karin Odhnoff 3. Info om medarbetarenkätens upplägg, förutsättningar m.m. ( ) Bo Öhlund 4. Bild- och InterventionsCentrum(BOIC), föredragning och diskussion ( ) Lars Rydhede och Michaela Moonen 5. Budgetuppdrag 2014 bl a Personalpolitiska anslaget 2014 ( ) Karin Odhnoff 6. Specialistsjuksköterskor nytt beslut inför 2014 ( ) Eva Lundh 7. Budgetuppdrag undersköterskor uppföljning 2013 och förslag inför 2014 Eva Lundh ( ) 8. Förslag till regiongemensam språknivå för personal som inte har svenska som modersmål, uppdrag till personaldirektören ( ) Eva Lundh 9. Sammanställning över olika anställnings- och praktikmöjligheter inom Västra Götalandsregionen, Ungdomspraktik, Studentmedarbetare ( ) Eva Lundh 10. Feriepraktik uppföljning 2013 och förslag 2014 ( ) Eva Lundh

3 11. AT 2014 ( ) Eva Lundh 12. Pågående kompetensförsörjningsarbete inom folktandvården ( ) Eva Lundh 13. Friskfaktorer ( ) Stig Lindholm 14. Övriga frågor Beslutsärenden 15. Anmälnings- och delegationslista Dnr RS Karin Odhnoff POSTADRESS: Regionens Hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset Vänersborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

4 ÄRENDE 4

5 Dokument nr : Version: Status: Sida: (23) Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Kompetensförsörjning BoIC Komptensförsörjning BoIC, omvårdnadspersonal, läkare, teknisk personal Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Lena Danemo, Lars Sahlman, Lars Gunnar Månsson rev Lars Rydhede Slutrapport Kompetensförsörjning BoIC DOK.NAMN: SLUTRAPPORT BOIC UTSKRIFTSDATUM:

6 Dokument nr : Version: Status: Sida: 1.02 (2)23 Dokumentbeskrivning: Kompetensförsörjning BoIC Sammanfattning Bakgrund Västra Götalandsregionen ska uppföra ett regionalt Bild- och interventionscentrum, BoIC med placering på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. BoIC kommer att innehålla avancerad bildgivande utrustning som skall ge stöd för diagnostik och interventionella behandlingar, kateterburna och kirurgiska, var för sig och eller i kombination (hybridingrepp). Dessutom kommer PETverksamhet att kräva hantering av cyklotron och tillverkning av radiofarmaka. Kompetensförsörjningsfrågorna, såväl långsiktiga som kortsiktiga är fundamentalt viktiga för BoIC. Syfte Att utreda förutsättningarna för och utbildningsbehovet hos undersköterskor, omvårdnadspersonal, läkare och teknisk personal. I uppdraget ingick att särskilt belysa: - Kompetensförsörjning av nuvarande yrkesgrupper till BoIC. - Kompetensförsörjning av nya yrkesgrupper/kompetenser till BoIC. - Kompetensutveckling av nuvarande yrkesgrupper vad gäller ny teknik och förändrade arbetssätt mm. Genomförande Arbetat med olika arbetsgrupper, referensgrupper, intervjuer och enkäter har gjorts och använts som underlag. Scenario planning och olika SWOT-analyser har genomförts. Resultat utgående från arbetsmål Arbetet indelades i delprojekt undersköterskor och omvårdnadspersonal, delprojekt läkare och delprojekt teknisk personal. Delprojekten redovisas i bilagor. Kontinuerlig avrapportering har skett i en referensgrupp bestående av HR- och kommunikationsdirektör, FoUU-direktör och HR-lektor. DOK.NAMN: SLUTRAPPORT BOIC UTSKRIFTSDATUM:

7 Dokument nr : Version: Status: Sida: 1.02 (3)23 Dokumentbeskrivning: Kompetensförsörjning BoIC Sammanfattning av förslag Här sammanfattas de viktigaste förslagen till behov av kompetensförstärkning och i vissa fall, nyrekrytering för att förse BoIC med relevant kompetens. Omvårdnadspersonal - Radiologisk intervention 7,5 hp pågår. Kursen bör göras sökbar för samtliga sjuksköterskor, operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker (BMA). - Percutan kateterburen intervention, PCI 7,5 hp pågår. - Fortsatt simulering i hybridmiljö ex percutana klaffar (kardiologi, thoraxkirurgi) blödning (kirurgi, radiologi, kärlkirurgi) trauma, aorta stent (kärlkirurgi, radiologi). Simuleringen är till för samtliga yrkeskategorier. Finansiering finns 2012 för vikariemedel, kr. Kontinuerlig teamträning bör pågå. - Undersköterskans roll i hybridmiljö ca 8 dagar start ht -12 i egen. Finansiering för kursen finns, kr. - Utbildning i strålskydd Nytt utbildningsbehov: - Ettårig utbildning sökbar för ssk, opssk, rtg, BMA. Syfte med utbildning att kunna arbeta i hybridmiljö. Individuellt anpassad klinisk och teoretisk utbildning beroende av tidigare utbildning men även gemensam utbildning, antal vid kursstart ca personer. Söka regionala medel för finansiering, process pågår. Kursstart Kursansvarig och examinator föreslås klinisk studierektor SU. Arbetsgrupp bör bildas snarast för att ta fram detaljerat kursinnehåll teoretiskt och kliniskt och ansökningskriterier. - Radiologisk intervention 7,5 hp steg 2 (material kännedom, utveckling, angiografi, bildhantering mm). Här finns ett utkast till kursinnehåll, finansiering av den tilltänkta utbildningen bör utredas snarast. Trolig kostnad är ca 7500kr/utbildningsplats. - Radiologisk intervention steg 3 Fördjupning vt MR-utbildning för personal som arbetar i hybridsal. Lunchseminarium i aulan Sahlgrenska för samtliga yrkeskategorier, 6-8 tillfällen ht-12 samt kontinuerligt under 2013 exempel på innehåll: - Cyklotron DOK.NAMN: SLUTRAPPORT BOIC UTSKRIFTSDATUM:

8 Dokument nr : Version: Status: Sida: 1.02 (4)23 Dokumentbeskrivning: Kompetensförsörjning BoIC - Neurointervention - Perkutana klaffar - Ortopedi i hybridmiljö - Bildteknik - Teamträning - Aseptik, omvårdnad i hybridmiljö och interventionssal, läkemedelshantering, strålning, ventilation i opsal mm Bemanning hybridsal/arbetssätt - Bemanning och kompetens i hybridmiljö bör vara teaminriktat. Förslag på ett basteam är följande: en operationssjuksköterska, en anestesisjuköterska, en röntgensjuksköterska/bma (en kardiologisjuksköterska i vissa fall) en undersköterska. Övrig kompetens kommer till rummet och patienten beroende på ingreppets art och patientens behov. Läkare - Starta 10 till 12 vidareutbildningstjänster - Starta ytterligare 2 till 4 vidareutbildningstjänster årligen de följande åren - Inrätta, tillsammans med Sahlgrenska Akademin, en professur i interventionell radiologi Sjukhusfysiker, medicintekniska ingenjörer, dataingenjörer, radiokemister, BMA: - Minst två organiska kemister/radiokemister, helst disputerade, måste rekryteras till verksamhetens start, varav en redan från 2013 för att kunna delta i planeringen av den nya cyklotronanläggningen, säkerställa att nödvändig utrustning inköps och påbörja det formella arbetet med ansökningar för verksamhetsstart till Läkemedelsverket. - Fyra nya tjänster för sjuksköterskor/biomedicinska analytiker för kitbaserad beredning av radiofarmaka behöver nyrekryteras. För dessa och för befintlig personal - sammanlagt 6-8 ssk/bma - måste dessutom resurser ställas till förfogande för praktisk tjänstgöring under några veckor vid etablerad verksamhet för PET-radiofarmaci på annan plats i landet. DOK.NAMN: SLUTRAPPORT BOIC UTSKRIFTSDATUM:

9 Dokument nr : Version: Status: Sida: 1.02 (5)23 Dokumentbeskrivning: Kompetensförsörjning BoIC - Minst två sjukhusfysiker från MFT måste beredas möjlighet att under en tid (en till flera månader) i god tid före start av vår egen verksamhet få arbeta med en cyklotron för framställning av radiofarmaka vid en anläggning i Sverige eller utomlands. Dessa sjukhusfysiker får sedan påbörja arbetet med det formella ansökningsarbetet till Strålsäkerhetsmyndigheten för tillstånd att starta verksamheten. - Det är viktigt att ekonomiska resurser finns för att låta medarbetare på MFT gå såväl lämpliga Chalmerskurser inom bildanalys och bildbehandling som de mindre kurserna kring olika konferenser i medicinsk avbildning. Viss nyrekrytering för att från fysikaliskt/tekniskt håll kunna bidra i utvecklingsarbetet med bildanalys/bildbearbetning tillsammans med den akademiska satsningen på detta område behöver också ske. - En eller flera civilingenjörer, gärna med forskarbakgrund inom bildanalys, bör anställas för att bidra till BoIC:s utvecklingsarbete kring den medicinska bilden. - Den avancerade medicintekniska verksamheten i BoIC behöver fler civilingenjörer. En möjlighet kan vara att med arbetsgivarstöd ekonomiskt stödja redan anställda högskoleingenjörer att komplettera utbildningen till civilingenjörskompetens (ca. två års extra studier). - BoIC-projektet behöver god intern och extern kommunikation av medicinska bilder och - data. Ett antal videoingenjörer knutna till MFT behövs för denna uppgift. Samlad utbildning för dessa saknas. Externrekrytering av tillräcklig kompetens är troligen nödvändig och kan lyckas, men befintlig personal med baskunskaper i ämnet bör beredas möjlighet att gå lämpliga enstaka kurser inom några av Chalmers mastersprogram för ytterligare kompetenshöjning, alternativt andra kurser i ämnet. - En samordningsfunktion för IT-beroende MTP bör skapas i BoIC. Denna kan besättas av en eller flera medicintekniska ingenjörer, helst med civilingenjörskompetens. Riskhantering ska ingå i arbetsuppgifterna. - När BoIC står färdigt måste VGR IT ha lokal bemanning för att säkerställa drift av husets infrastruktur på IT-sidan. Denna lokala kompetens måste dessutom kunna samarbeta väl med samordningsfunktionen för IT-beroende MTP enligt ovan. - Ett antal medicintekniska ingenjörer måste anställas för att säkerställa luftkvalitet och underhåll av operationsutrustning i de nya avancerade operationsrummen. Utbildning av dessa bör kunna ske internt och tillsammans med vårdhygien. DOK.NAMN: SLUTRAPPORT BOIC UTSKRIFTSDATUM:

10 Dokument nr : Version: Status: Sida: 1.02 (6)23 Dokumentbeskrivning: Kompetensförsörjning BoIC - Uppdraget för apotekare tillhörande strategiska läkemedelsförsörjningen vid SU att vara sakkunnig för radiofarmakaberedning måste utökas för BoIC. Initialt blir arbetet omfattande. Vid löpande drift beräknas en utökning med 25 % tjänst behövas. Bakgrund omvårdnadspersonal I Sverige infördes en ny utbildnings- och examensstruktur i enlighet med Bolognaprocessen som trädde i kraft 1 juli 2007, en anpassning inom EU. En av de viktigaste delarna som gjorts är att indela högre utbildning i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Utbildningar på grundnivå som är relevanta i BoIC: Röntgensjuksköterska 180hp, sjuksköterska 180hp, biomedicinsk analytiker 180hp Röntgensjuksköterska 180 hp grundnivå Röntgensjuksköterskor har en treårig högskoleutbildning med huvudämne radiografi. Radiografi beskrivs som ett tvärveteskapligt kunskapsområde som inhämtar kunskaper främst från omvårdnad, bild- och funktionsmedicin, strålningsfysik samt medicin. Utbildningen leder till en akademisk yrkesexamen och en kandidatexamen. I utbildningen integreras också kunskaper från vårdvetenskap, medicin, medicinsk teknik samt samhälls- och beteendevetenskap. Sahlgrenska akademins utbildning för röntgensjuksköterskor fokuserar särskilt på det komplexa samspelet mellan patientens förutsättningar och behovet av att utföra radiologiska undersökningar och behandlingar. Det är också ett kommande forskningsområde vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, där utbildningen bedrivs. Möjlighet till magisterexamen finns samt en hel del kurser på avancerad nivå bla handledning, konflikthantering, förbättringskunskap och utvecklingsarbete och ledarskap. Sjuksköterska 180hp grundnivå Sjuksköterskans huvudämne är omvårdnad och leder till yrkesexamen och kandidatexamen. Goda förutsättningar för vidareutbildningar både på avancerad nivå och till forskarnivå. DOK.NAMN: SLUTRAPPORT BOIC UTSKRIFTSDATUM:

11 Dokument nr : Version: Status: Sida: 1.02 (7)23 Dokumentbeskrivning: Kompetensförsörjning BoIC Biomedicinskanalytiker 180hp grundnivå Är en högskoleutbildning med två inriktningar, laboratoriemedicin och klinisk fysiologi. Utbildningen leder till yrkesexamen och en kandidatexamen. Arbetsuppgifterna för biomedicinska analytiker inom provbunden diagnostik och patientbunden diagnostik skiljer sig avsevärt åt. Därför har man sedan några år dessa två inriktningar på utbildningarna. Den inriktning som är aktuell främst inom intervention och hybridsalar är inriktningen mot kliniskt fysiologi. Här finns möjlighet till avancerade utbildningar och forskarnivå. Avancerad nivå: Specialistsjuksköterska inriktning operation 60 hp leder till specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen. Specialist sjuksköterska inriktning anestesi 60 hp leder till specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen. Utbildning/kurser på avancerad nivå som kan vara viktiga inom Boic kompetensområde. Ges som fristående kurser på Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin: Radiologisk intervention 7,5 hp är sökbar för röntgenssk, operationssk. Datortomografiundersökningar 7,5 hp är sökbar för röntgenssk, BMA PET/CT diagnostik 15 hp är sökbar för röntgenssk, BMA Gymnasienivå: Undersköterskeutbildningen är en 3 årig gymnasieutbildning, vård och omsorg. Här finns flera olika valbara kurser, inriktningar ex akutsjukvård, psykiatri, barn, geriatrik mm. Utbildningen är under förändring och leder till att undersköterskan måste vara i tjänst 6 månader innan man är färdigutbildad. KY utbildning är en eftergymnasial utbildning. Här finns ett stort antal kurser med olika specialinriktningar, dock ingen inom operation eller radiologi. Uppdragsutbildning finns på utvecklingscentrum/sahlgrenska för undersköterskor med inriktning på bla hjärtsjukvård. DOK.NAMN: SLUTRAPPORT BOIC UTSKRIFTSDATUM:

12 Dokument nr : Version: Status: Sida: 1.02 (8)23 Dokumentbeskrivning: Kompetensförsörjning BoIC Med anledning av att den nya utbildningsstrukturen, Bolognaprocessen, endast funnits sedan 2007, finns på SU personal som är yrkesverksamma med varianter av olika utbildningar. Exempelvis kan nämnas att utbildningarna på 1990-talet var tvååriga. Yrkestiteln har också varierat genom tid exempelvis operationsassistent, röntgenassistent och laboratorieassistent som idag inte länge finns. Möjligen kan detta försvåra för dessa medarbetare att läsa utbildningar som bedrivs på avancerad nivå. Validering av huvudämnet omvårdnad kan göras. En del av medarbetarna har sjuksköterskeutbildning i grunden och en vidareutbildning i radiologi. Det finns även medarbetare som är dubbelutbildade ex operation, radiologi. Samarbete mellan olika lärosäten: Fem lärosäten arbetar med att ta fram en utbildningsplan för mastersprogram i radiografi. Bakgrund arbetssätt omvårdnadspersonal: Kateterburna tekniker utförs på flera enheter på Sahlgrenska Universitetssjukhusets olika tomter. Generellt kan man säga att det är uppdelat i enheter efter människans olika organ. Exempel är Uro Gastro Kärl intervention, kardiologisk intervention, neurologisk intervention. Patienterna som får behandling/diagnostik på de olika enheterna vårdas på olika områden på Sahlgrenska. Bemanningen ser olika ut på enheterna. På ex Kardlab SU/SS är majoriteten sjuksköterskor som assisterar vid de kateterburna ingreppen, endast ett fåtal är röntgensjuksköterskor. Inom radiologin SU/SS är det omvända förhållandet dvs röntgensjuksköterskor som assisterar vid kateterburna ingrepp. På en stor del av enheterna arbetar man i team kring patienten, undersköterska/ sjuksköterska. Någon eller några enheter har ingen eller endast någon undersköterska anställd. På de olika operationsenheterna på SU är samtliga specialistutbildade operationssjuksköterskor och anestesisjuksköterskor. Undersköterskor arbetar i team med ssk på de olika operationssalarna. I högskoleverkets utredning om utbildning till biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterska framkommer även behov av gränsöverskridande arbetssätt, teamarbete och samarbete. Liknande beskrivningar görs i slutrapporten "Vägen till SU 2015" från arbetsgruppen teknologutveckling och arbetsgruppen utveckling av yrkesroller. Även i vårdförbundets beskrivning av "Framtidens specialistsjuksköterska" lyfts behovet av teamarbete och samarbete fram. DOK.NAMN: SLUTRAPPORT BOIC UTSKRIFTSDATUM:

13 Dokument nr : Version: Status: Sida: 1.02 (9)23 Dokumentbeskrivning: Kompetensförsörjning BoIC Bemanning och kompetens i hybridmiljö bör vara teaminriktad. Förslag basteam: en operationssjuksköterska, en anestesisjuksköterska, en röntgensjuksköterska (eller kardiologisjuksköterska i vissa fall), en undersköterska. Övrig kompetens kommer till rummet och patienten beroende på ingreppets art och patientens behov. Bakgrund läkare Inom området Interventionell Neuroradiologi (INR) har den Europeiska Divisionerna för Neuroradiologi tillsammans med Sektionen för Neurokirurgi inom UEMS (European Union of Medical Specialists) tagit initiativ till en gemensam utbildningsplan inom INR. En arbetsgrupp med representanter från Neurokirurgi, Neurologi, Radiologi, Cardiologi samt Neuroradiologi arbetade fram ett förslag till utbildningsplan som stadfästes av UEMS Council, vilket innebär att dokumentet blir en del av EU-s lagstiftning. I korthet innebär denna utbildning en fyraårig fördjupning inom relevanta ämnen där delar av tiden kan räknas av beroende på tidigare utbildningar/erfarenheter och där innehållet anpassas efter grundspecialiteten. På samma sätt bör SU överväga att starta vidareutbildningar inom interventionell medicin där utbildningarna anpassas efter grundspecialitet, både till tid och innehåll. För att påbörja denna process bör en arbetsgrupp, med representanter utsedda av verksamhetschefer från relevanta specialiteter, bildas, som före årsskiftet 2012/13 lägger förslag på utbildningsinnehåll och utbildningslängd. Relevanta specialiteter är exempelvis Radiologi, Cardiologi, Kärlkirurgi, Neurokirurgi, Neurologi, Ortopedi, Kirurgi med flera. Målet skall vara att under våren 2013 starta minst 10 till 12 vidareutbildningar för 5 till 6 olika grundspecialister med målet att kunna arbeta självständigt i interventionell- och/eller hybridmiljö inom sin grundspecialitet. Utbildningslängden bör vara minst två år med dels praktisk träning och dels teoretiska utbildningar. Kostnaderna för externa utbildningar och studiebesök bör täckas inom ramen för projektets finansiering och i samarbete med Västra Götalandsregionen medan grundanställningen bör vara inom grundspecialiteten. Denna satsning måste fortsätta de kommande åren med två till fyra nya tjänster per år. Då denna utbildning idag inte finns någon annan stans inom landet, förmodligen inte heller internationellt, kommer den förmodligen bli mycket populär och lättrekryterad. DOK.NAMN: SLUTRAPPORT BOIC UTSKRIFTSDATUM:

14 Dokument nr : Version: Status: Sida: 1.02 (10)23 Dokumentbeskrivning: Kompetensförsörjning BoIC För att stödja de specialiteter som kommer att arbeta i interventions- och/eller hybridmiljön behövs specialkunniga radiologer kopplade till varje specialitet. På detta sätt kommer den framtida radiologiska utvecklingen att lättare och snabbare komma alla specialiteter till del. Dessutom krävs ett nära samarbete mellan radiologer och andra specialister för att utveckla metoder och tekniker. Eventuellt kan det behöva externrekryteras ytterligare radiologer för denna satsning. Alla specialiteter framhåller också vikten av att assisterande personal med rätt utbildningar finns i tillräcklig omfattning. För att säkra den akademiska utvecklingen av interventions- och hybridmetoder bör SU i samarbete med Sahlgrenska Akademin inrätta en professur i Interventionell Radiologi. Bakgrund teknisk personal Den tekniska personal som kommer att arbeta i eller i närheten av BoIC utgörs av - sjukhusfysiker - medicintekniska ingenjörer - dataingenjörer - (radio)kemister. Till detta kommer medicinsk personal (sjuksköterskor/bma) som arbetar med beredning av radiofarmaka i radiofarmakacentralen. Tillgång till apotekare som sakkunnig i radiofarmakaberedningen är också nödvändig. Resursförsörjningen av alla dessa grupper behandlas i detta avsnitt. Där inget annat anges förutsätts denna personal organisatoriskt tillhöra Medicinsk Fysik och Teknik (MFT) inom SU. Sjukhusfysiker Sjukhusfysiker är ett legitimationsyrke och arbetar i sjukvården med medicinsk strålningsfysik. Grundutbildningen är femårig (300 hp) och ges bl.a. i Göteborg. År 1 och 2 innehåller matematik och fysik (GU/CTH), År 3-5 ges vid avdelningen för Radiofysik (SA). Inom MFT arbetar idag ca. 35 sjukhusfysiker, varav 16 är disputerade och 6 är docenter. Tillgången till nyutbildade sjukhusfysiker är relativt god, men MFT har genom åren haft svårt att rekrytera erfarna, gärna disputerade, sjukhusfysiker utifrån. DOK.NAMN: SLUTRAPPORT BOIC UTSKRIFTSDATUM:

15 Dokument nr : Version: Status: Sida: 1.02 (11)23 Dokumentbeskrivning: Kompetensförsörjning BoIC Bildanalys och bildbearbetning. Sjukhusfysiker inom nuklearmedicin och (delvis) MR-verksamhet arbetar idag med bildbearbetning och bildanalys och utveckling av nya analysmetoder som en viktig del i det dagliga arbetet. Sjukhusfysiker inom radiologi arbetar inte i samma utsträckning med sådana uppgifter, bl.a. beroende en större kommersiell tillgång på bildanalysprogram och på att kvantifiering och bildkvalitetsförbättrande åtgärder inte har varit efterfrågat på samma sätt i denna disciplin. Med inträdet av bildgenererande utrustning som innehåller både nuklearmedicinska och radiologiska bilder som måste fusioneras och analyseras (t.ex. SPECT/CT och PET/CT) har detta behov ändrats. Kunskap och metodkännedom om detta ämne finns också redan hos sjukhusfysikerna inom radiologin, vilket bl.a. visats i flera avhandlingar. BoIC:s tydliga fokus på medicinska bilder och bl.a. Medtech Wests initiativ att tillskapa professurer i bildanalys (Chalmers respektive Sahlgrenska Akademin) bör innebära en ökad satsning på utveckling av verktyg för bildanalys och bildbearbetning även från fysik-/tekniksidan inom SU. Ett speciellt område som för BoIC:s del behöver stärkas är t.ex. den fysikaliskt/tekniska supporten av avancerade bildarbetsstationer. Utvecklingen av kompetens inom bildanalys och bildbearbetning kan med fördel ske både inom gruppen sjukhusfysiker och inom gruppen medicintekniska ingenjörer (se nedan). Utbildning i bildanalys och bildbearbetning finns inom olika mastersprogram på de tekniska högskolorna (bl.a. Chalmers). Många av kurserna i dessa mastersprogram har relativt låg progressivitet, dvs. de bygger inte i större utsträckning på varandra. Med lämpliga förkunskaper kan därför dessa läsas som enstaka kurser och inom bl.a. mastersprogrammet i medicinsk teknik är denna möjlighet öppen. Vissa specialinriktade vetenskapliga konferenser t.ex. SPIE Medical Imaging har också kurser i bildanalys och -bearbetning kopplade till sina konferenstillfällen. Verksamhet inom radiologi. Sjukhusfysiker kommer i BoIC att arbeta med strålsäkerhet, optimering av bildkvalitet relativt stråldos, bildbehandling, metodutveckling, personalutbildning, lagstadgade kontroller av apparatur, forskningsprojekt, mm. Omfattningen på denna verksamhet relativt dagens kan förändras i BoIC pga. en ökad komplexitet i de nya diagnostiksystemen, men innebär förutom det som sagts ovan om bildanalys ingen principiell skillnad mot innehållet i dagens verksamhet. För övrigt gällande denna del av BoIC-arbetet är bedömningen att tillräcklig kompetens finns inom sjukhusfysikergruppen för att möta de nya behoven. Om omfattningen och efterfrågan på t.ex. optimeringsinsatser och personalutbildning skulle öka relativt dagens nivå så kan detta dock inte ske utan ett tillskott av resurser. DOK.NAMN: SLUTRAPPORT BOIC UTSKRIFTSDATUM:

16 Dokument nr : Version: Status: Sida: 1.02 (12)23 Dokumentbeskrivning: Kompetensförsörjning BoIC Verksamhet inom nuklearmedicin, radiofarmakaberedning och arbete vid cyklotron. Sjukhusfysiker kommer här att arbeta med radioaktiva isotoper och dess beredning till radiofarmaka, strålsäkerhet, optimering, bildanalys och bildbearbetning, kvalitetsarbete kring radiofarmakaberedning, utveckling och forskning mm. Sådan verksamhet finns idag vid Centrala isotopintaget i MFT:s regi och de sjukhusfysiker som är knutna till denna verksamhet flyttas till den nya radiofarmakacentralen. Arbetet med cyklotronframställning av radioaktiva isotoper för PET-diagnostik är dock en ny verksamhet som kräver sjukhusfysikerresurser och -kompetens av minst två slag: 1) Cyklotronens funktion och framställningsprocessen av radioaktiva isotoper och 2) strålsäkerhetsarbete kring cyklotronen. Ingående kunskaper om strålsäkerhet kring en cyklotron är ett krav från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) för att få tillstånd att starta arbetet med en ny cyklotron. Praktiskt strålsäkerhetsarbete kring en befintlig cyklotron innan start av vår egen motsvarande utrustning är en framkomlig väg att tillmötesgå detta krav och som ger en kompetens som kan godkännas av SSM. Kemister/Radiokemister Verksamheten med cyklotronframställning av radiofarmaka för PET-diagnostik kräver tillgång till kompetens inom radiokemi. Inga sådana finns inom MFT eller SU idag. Utbildning i radiokemi har tidigare bedrivits i Uppsala men är nu nedlagd. Antalet utbildade radiokemister totalt i Sverige är okänt. Enligt uppgift finns dock ca.30 disputerade radiokemister i landet (ref. Bengt Långström) och flertalet antas ha arbete inom sin disciplin (sjukhus, forskning, läkemedelsindustrin). Eftersom SU är sist bland Sveriges stora sjukhus att starta cyklotronverksamhet för PET-radiofarmaka är rekryteringsmöjligheterna av denna specifika yrkeskategori förmodligen starkt begränsade och särskilda åtgärder kan behövas för att säkerställa att SU får tillgång till denna kompetens. Vid Akademiska sjukhuset i Uppsala ges för närvarande en forskarutbildning i läkemedelskemi/ radiokemi (3 doktorander idag, ytterligare en kommer senare) och man har nyligen startat en forskarkurs i "molecular imaging". Det kommer därmed inom några år att finnas "nya" disputerade radiokemister som förhoppningsvis är intresserade av arbete med PET-radiofarmaci. Lägsta acceptabla initiala bemanning för den kommande verksamheten är två organiska kemister, varav minst en utbildad radiokemist. En av dessa skall ha ansvar för att tillverkningen av radiofarmaka sker enligt Good Manufacturing Practice (GMP). Båda skall ha kompetens för att arbeta med nya synteser och vara generellt kompetenta i laborativ kemi. Forskarutbildning är starkt önskvärd eftersom verksamheten kan förväntas bli forsknings- och utvecklingsintensiv. DOK.NAMN: SLUTRAPPORT BOIC UTSKRIFTSDATUM:

17 Dokument nr : Version: Status: Sida: 1.02 (13)23 Dokumentbeskrivning: Kompetensförsörjning BoIC Rekryteringen kan bli besvärlig och måste ske på flera olika vägar: Direkt headhunting via rekryteringsföretag, direktkontakter med företrädare för den tidigare utbildnings- och forskningsverksamheten i Uppsala, tidningsannonser (Dagens Medicin, Dagens Industri, specialtidskrifter, mm). Eventuellt kan kontakter med ansvariga för den ordnade avvecklingen av verksamheten vid Astra Zeneca också ge resultat. Medicintekniska ingenjörer Medicintekniska ingenjörer är antingen högskoleingenjörer (treårig akademisk utbildning), alternativt gymnasieingenjörer (4-årig gymnasial utbildning, numera nedlagd), eller civilingenjörer. Flertalet tekniska högskolor har utbildningar till högskoleingenjör, men inte alla med medicinteknisk inriktning. Det senare finns bl.a. i Stockholm och Umeå. Den tidigare utbildningen av högskoleingenjörer i Borås med inriktning mot medicinsk teknik är nedlagd. Chalmers har ett stort antal mastersprogram (42!) för utbildning till civilingenjör, bl.a. ett i Biomedical Engineering, som är relevanta för arbete som medicinteknisk ingenjör i sjukvården. Generellt har MFT haft svårt att rekrytera civilingenjörskompetens till lediga tjänster. Andelen civilingenjörer bland MFT:s medicintekniska ingenjörer är relativt låg och betydligt lägre än vid t.ex. Skaraborgs sjukhus, Skövde. MFT måste rekrytera en större andel civilingenjörer de närmast kommande åren bl.a. för att kunna bidra med medicinteknisk kompetens bl.a. i det utvecklingsarbete som kommer att ske kring de professorer i bildanalys som nu efter initiativ av MedTech West rekryteras till Chalmers och Sahlgrenska Akademin. Det totala behovet av medicinteknisk personal för att stödja arbetet i BoIC är bl.a. beroende av vilken driftform man väljer för apparatbeståndet i huset. Några av alternativen är a. driftform som idag, vilket innebär att respektive verksamhet äger sin egen utrustning med stöd av MFT som idag - Här blir det nödvändiga resurstillskottet relativt litet, utom för de helt nya verksamheterna som MFT ska svara för och för de utvecklingsbehov som arbetet i BoIC för med sig b.ökat krav på samlad förvaltning i MFT:s regi av specifika apparatgrupper, alternativt direkt ägande av dessa apparatgrupper av MFT DOK.NAMN: SLUTRAPPORT BOIC UTSKRIFTSDATUM:

18 Dokument nr : Version: Status: Sida: 1.02 (14)23 Dokumentbeskrivning: Kompetensförsörjning BoIC - Förslag till denna typ av drift finns från den tidigare sjukhusdirektören Jan Eriksson och utreds nu av styrgruppen för investeringar inom SU. Oavsett nivå innebär denna driftform för MFT ett behov av ett resurstillskott för förvaltningsinsatser och driftplanering c. funktionsupphandlade apparatgrupper eller hela medicinska rum enligt MES (Managed Equipment Services). - Här blir MFT:s roll fokuserad på en beställarfunktion med kravställande inför upphandling och innehåll i och förvaltning av avtal. Denna driftform kräver från MFT:s sida i princip samma tekniska kompetens som ovan men med en annan fördelning mellan direkt insats och förvaltning. Utredningen om driftformer av medicinteknisk utrustning är ännu inte klar. Även inom BoIC-projektets utrustningsplanering har initiativ tagits att värdera olika driftformer och de större leverantörerna på marknaden har beretts möjlighet att presentera sina förslag till bl.a. MES i deras egen regi, en driftform som ännu inte finns i offentlig sjukvård i Sverige. I skrivande stund är således utfallet av båda dessa initiativ oklara, varför nedanstående värdering av kompetensbehov baseras på dagens situation, dvs. i princip alternativ a. ovan. Generellt kommer rollen för de medicintekniska ingenjörerna att fortsätta förändras från allt mindre direkt servicearbete till medicinteknisk administration, förvaltning och konsultation. I BoIC kommer dessutom behovet av undervisning kring de komplexa MT-systemen att vara stort. Bildanalys och bildbearbetning. Se avsnittet med denna rubrik under Sjukhusfysiker ovan. Utvecklingen av kompetens inom bildanalys och bildbearbetning kan med fördel ske både inom gruppen sjukhusfysiker och inom gruppen medicintekniska ingenjörer. När de två professurerna i bildanalys kopplade till BoIC blir tillsatta bör MFT ha relevant kompetens för ett forskningsoch utvecklingssamarbete och kunna bidra till kommande kreativa verksamhetsöverskridande forskningsmiljöer. Gruppen medicintekniska ingenjörer bör därför utökas med en eller flera civilingenjörer, gärna med forskarbakgrund, med inriktning mot bildanalys/bildbehandling. Civilingenjörer med inriktning mot bildbehandling finns från olika mastersprogram vid de tekniska högskolorna och tjänster med denna inriktning bör vara attraktiva. DOK.NAMN: SLUTRAPPORT BOIC UTSKRIFTSDATUM:

19 Dokument nr : Version: Status: Sida: 1.02 (15)23 Dokumentbeskrivning: Kompetensförsörjning BoIC Bild-video-ljudkommunikation, (inkl. trådlösa applikationer). Fungerande kommunikation, via fasta nätverk eller trådlöst, av högupplösta medicinska bilder, operationsbilder och medicinska data liksom av konferenser/möten inom och mellan rum i och utanför BoIC kommer att vara en viktig framgångsfaktor för ett rationellt arbete i BoIC. För närvarande är SU illa rustat att ta hand om detta ämnesområde på ett samlat och organiserat sätt. MFT har en del kompetens spridd på ett antal medarbetare utan att detta är en huvudsaklig arbetsuppgift och sjukhuset i övrigt har någon enstaka medarbetare med oklart uppdrag och otydlig ledning. Att lösa denna fråga på ett organiserat sätt och med en tillräckligt stor grupp av kompetent personal är en av riskfrågorna i BoIC-projektet. MFT:s ambition i denna disciplin är tydlig: Att skapa en arbetsgrupp med tydligt mandat och hög kompetens för att kunna svara mot verksamheternas behov av kommunikation av medicinska bilder och data inom och utanför BoIC och sjukhuset. Gruppen skall vara så stor att den kan svara för kompetens inom arbetsfältet med god redundans. Beroende av enstaka individer måste här liksom i flertalet andra sammanhang undvikas. MFT:s ansvar ska samtidigt begränsas till medicinska bilder och data. Administration av vanliga videokonferenser och videomöten kan som idag ligga på VGR IT. Ofta måste dock dessa två delar samordnas, vilket ställer krav på gott samarbete mellan de två organisationerna. Chalmers ger möjlighet om förkunskaper kan bedömas vara tillräckliga att låta personer utanför mastersprogrammen delta i enstaka kurser inom programmen. T.ex. har programmet Communication Engineering en kurs i Multimedia/Video Communication. Även möjligheten till direkt uppdragsutbildning finns på Chalmers. Eventuellt kan alltså specifika specialdesignade kurser i detta ämne vara aktuella att beställa för att säkerställa kompetens och redundans för sjukhuset. Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik (MTF, ej att förväxla med MFT) kan möjligen också intresseras att ge kurser i detta ämne. Systemansvar och riskhantering för de medicinska systemen. Koordination av IS/IT. BoIC kommer att innehålla en mycket stor mängd IT-beroende medicintekniska produkter (MTP). Att drift och underhåll av dessa system fungerar och att samordningen mellan lokal medicinteknik (inom MFT) och regional IT-organisation (VGR IT) blir betydligt bättre än idag är en annan stor riskfråga för BoIC-projektet. Inom VGR sker nu en översyn av IT-organisationen ( IS/IT-strategi RSK , projektägare Ingela Tuvegran) och till denna har lagts en förstudie av nuläget avseende MTP/MIS (medicinska informationssystem) ( Förstudie: Nuläge avseende MTP/MIS relaterat till regionens nya IT-strategi. Projektledare Morgan Andréasson, ). Den senare ger en nödvändig komplettering till regionens IS/IT-strategi och dess förslag är viktiga för en rationell hantering av IT-beroende MTP och därmed för drift av i princip all utrustning i BoIC. DOK.NAMN: SLUTRAPPORT BOIC UTSKRIFTSDATUM:

20 Dokument nr : Version: Status: Sida: 1.02 (16)23 Dokumentbeskrivning: Kompetensförsörjning BoIC De pågående utredningarna avser övergripande regional styrning och effekterna på lokal nivå för BoIC är ännu oklara. Oavsett detta är en lokal samordning av ITberoende MTP nödvändig i BoIC. Denna kan ske via den samordnare IS, SIS, som föreslås i den nya IS/IT-strategin och/eller inom funktionen systemintegrator, ( eng. System Integrator ) en funktion som härrör från standarden SS-EN60601 för att säkerställa patientsäkerheten i komplexa ITberoende MTP och MIS. Sådana tjänster har skapats i bl.a. Skåne och Örebro, men funktionen kan mycket väl tas om hand av flera personer. Svensk förening för Medicinsk Teknik och Fysik, 2010, beskriver utbildningsbehovet för de yrkesverksamma som jobbar med IT-beroende MTP. Ämnesområden där kompetens krävs för att förstå och kunna kommunicera är: MT-säkerhet, IT-säkerhet, Nätverk, Riskhantering, Kvalitetssystem, ITIL (ett ramverk som beskriver hur IT-relaterade uppgifter bör utföras), DICOM (en standard för kommunikation av medicinska bilder). Relevanta kurser kan vara: - Introduktion MT-IT som översiktligt beskriver relevanta standarder, ledningssystem och riskhantering. - Riskhantering för medicinteknik, grundkurs - Riskhantering av medicintekniska IT-nätverk - Grunder i IT-nätverk/infrastruktur för medicintekniker Tillgången på sådana kurser är oklar, men uppdragsutbildning bör kunna beställas från t.ex. Chalmers och/eller Svensk förening för Medicinsk Teknik och Fysik (MTF). Förstudien Nuläge avseende MTP/MIS (se ovan) föreslår att ett VGR-anpassat material tas fram som beskriver: - Styrmodell och pm3 (rekommenderad förvaltningsmodell för IS/IT-system) avseende IT-beroende MTP i VGR inklusive hur ärenden av olika karaktär hanteras - Standarden SS-EN , Riskhantering tillämpad på IT-nätverk som innehåller eller är kopplade till medicintekniska produkter. Lokal IT-kompetens. Hittills har VGR IT inte varit närvarande i tillräcklig utsträckning i projektet. En pågående utredning under ledning av Olle Mattsson avser att belysa behovet av IT i huset och säkerställa att behovet tillfredsställs. Inriktningen i den nya IT-strategin för VGR pekar mot såväl IT på verksamhetens behov och ökad lokal bemanning, vilket så här långt ser ut att tillfredsställa BoIC:s behov. DOK.NAMN: SLUTRAPPORT BOIC UTSKRIFTSDATUM:

21 Dokument nr : Version: Status: Sida: 1.02 (17)23 Dokumentbeskrivning: Kompetensförsörjning BoIC MT-kompetens i avancerade operationsmiljöer. De avancerade operationsmiljöerna ställer höga krav på ren luft, laminära flöden, etc. Här bör medicinsk teknik agera kravställare tillsammans med vårdhygien och ha kompetens att mäta och säkerställa att kraven följs. Man kan befara att Västfastigheter inte över tid kommer att se till att dessa krav på luftkvalitet kontrolleras och säkerställs. Successivt har Västfastigheter lämnat underhållsåtaganden av installerad medicinteknisk utrustning till medicinsk teknik, inte alltid genom reglerade ekonomiska överenskommelser. På 1990-talet skedde detta med ljusskåp för radiologin. Sedan en tid har Västfastigheter lämnat det tidigare åtagandet om underhåll i operationsmiljö av bland annat operationslampor, pendlar och operationsbord. MFT saknar idag resurser för detta arbete. Inför BoIC måste därför resurser för detta underhåll säkerställas. Sjuksköterskor/Biomedicinska analytiker för PET-radiofarmaci Sjuksköterskor (ssk) och biomedicinska analytiker (BMA) arbetar inom MFT idag bl.a. med att framställa radiofarmaka för gammakameradiagnostik. En del av den kommande produktionen av PET-radiofarmaka, t.ex. kitbaserade inmärkningar, kommer också att göras av ssk och/eller BMA. Vidareutbildning och upplärning för denna specifika verksamhet måste genomföras, dels på plats efter att lokalerna tas i bruk men även genom auskultation vid etablerad PETradiofarmaci vid lämplig tidpunkt. Nyrekrytering för att klara utökad verksamhet måste göras men viss samordning med dem som nu arbetar med beredning av radiofarmaka för gammakameror bör kunna göras. Denna samordning förväntas i första hand kunna åstadkommas för administrativa arbetsuppgifter och anskaffning eftersom all produktion och beredning av radiofarmaka i huvudsak sker på tidiga morgnar. För full drift av cyklotronen beräknas fyra nya ssk och/eller BMA behöva rekryteras. Någon längre specialutbildning för denna typ av arbete finns inte. Viss utbildning lämpad för denna yrkeskategori är upphandlad i samband med cyklotronen. Enstaka kortare kurser om radiofarmaka och arbete med radioaktiva isotoper ges med ojämna mellanrum i regi av Svensk förening för radiofysik. I övrigt gäller intern vidareutbildning och som ovan för den befintliga personalen auskultationer vid befintliga anläggningar för PET-radiofarmaci. Laboratorievana är viktig, vilket kan peka på att den lämpligaste yrkeskategorin här kan vara BMA med inriktning mot klinisk kemi. Denna yrkesgrupp behöver dock komplettering med strålskyddsutbildning som kan ges internt. DOK.NAMN: SLUTRAPPORT BOIC UTSKRIFTSDATUM:

22 Dokument nr : Version: Status: Sida: 1.02 (18)23 Dokumentbeskrivning: Kompetensförsörjning BoIC Apotekare Enligt Läkemedelverkets föreskrift skall en sakkunnig utses för all radiofarmakaberedning. Den sakkunnige skall vara utbildad apotekare alternativt receptarie. Idag är apotekare tillhörande strategiska läkemedelförsörjningen sakkunniga för all nuvarande radiofarmakaberedning inom SU. PETradiofarmacin bör även ingå i det framtida uppdraget för dessa apotekare. Inledningsvis blir den sakkunniges roll omfattande då verksamhetens kvalitetssystem byggs upp och erforderliga tillstånd ska sökas. När verksamheten är igång beräknas omfattningen utökas motsvarande med minst 25 % tjänst. Händelser och beslut som påverkat projektet Sammanfattning från SWOT och Scenario planning som påverkat projektets inriktning, bilaga 2: - Genomgående synpunkter från alla grupper var betydelsen med en gemensam vision och tydlighet från SU s ledning. Framförallt när det gäller ledning och styrning av BoIC interventionssalar. Oron var stor för att om inte enighet och tydlighet i beslut fanns så är det inte möjligt att lyckas. - Ledarskapet bör vara entreprenuriellt. - Vem ansvarar för rummet corefacility eller verksamhetshotell? Det var flera grupper som ansåg att det var mycket viktigt med tydlighet i vilken modell som ska användas. - Tillgång på stort patientunderlag ger möjlighet och ställer krav på support. - Möjlighet till stora kliniska studier som en del i framtidens forskning. Ett gränsöverskridande forskningssätt med många olika specialiteter delaktiga. - Forskningssekretariat (Editor) kan skapas för ett gemensamt stöd till professionen. - Centrum i Sverige för forskning och utveckling och internationalisering. - HTA - Kunskapsutbyte och forskning mellan EBM och BoIC. - Kravställande patienter med förväntningar på bästa tänkbara vård och behandling. DOK.NAMN: SLUTRAPPORT BOIC UTSKRIFTSDATUM:

23 Dokument nr : Version: Status: Sida: 1.02 (19)23 Dokumentbeskrivning: Kompetensförsörjning BoIC -Hybridverksamheten bemannas av ett väl sammansvetsat team. Bemanningen utgörs av ett basteam som är väl förtrogen med salen och kringliggande miljö. Basteamet utgör grunden för ingreppet/rummet/lokalen. Exempel på basteam är sjuksköterska rtg/op, undersköterska, anestesisjuksköterska. - Kompetensöverföring mellan yrkeskategorier och specialiteter bör ske för att uppnå bästa möjliga kvalitet i vården. - Arbeta i team kring patienten, patienten i centrum. - Spetskompetens vs baskompetens. Vissa grupper utryckte en oro för att spetskompetensen kan försvinna till förmån för att skapa en bredd i kompetensen (alla kan lite om mycket). - Organstyrning på salen försvinner, basteamet utgör grunden för ledningen på salen. Spetskompetens kommer till rummet och patienten. Kompetenser och utbildning som är nödvändiga i BoIC enligt gjorda scenario planning övningar. - Biomedicinsk analytiker utgör en grund i framtida hybridmiljö, utveckla basteamet på salen (PET-CT, ultraljud mm). - Sjukhusfysiker - Bildanalytiker/framställan av kvalificerade bilder/bildpresentation Chalmers - IS/IT, datasupport inom BoIC är helt avgörande. Bygga upp ett eget supportsystem som är förtrogen med vård och behandling på BoIC, tekniker. - Materialteknik ständig utveckling och behov av ständig utbildning. - Metodutveckling - Sekreterare/vårdadministratör bildlagring, bokning, kvalitetsregister. - Kompetensutveckling nya yrken? Interventionssk, specialistssk med inriktning att arbeta i hybridsalsmiljö och sonograf är något som nämns i grupperna. - Utbyte av kompetens - röntgenläkare och ex kardiologer, kirurger. - Utvecklingen av robotkirurgi kommer att förändra och utveckla läkarkompetensen. - Rekrytering externt kan bli nödvändig för en viss kompetens. Kommentar till scenario planning: DOK.NAMN: SLUTRAPPORT BOIC UTSKRIFTSDATUM:

24 Dokument nr : Version: Status: Sida: 1.02 (20)23 Dokumentbeskrivning: Kompetensförsörjning BoIC Scenario planning var en bra metod för att få en grupp att tänka innovativt. Det gick med lätthet att ställa sig i år 2020 och diskutera hybridverksamheten. När det gäller interventionsverksamheten fastnade gruppen i diskussionen angående styrning och organisation av interventionsplanet 2/3 i BoIC. Deltagarna hade olika bilder kring hur verksamheten skall styras, en del uppfattade att beslut var taget och vissa hade helt andra uppfattningar. Det är därför av stor betydelse med en tydlig inriktning och beslut från SU s ledning för att komma vidare i planeringen. Det blev också tydligt att beroende på vilken inriktning som SU s ledning fattar beslut kring också påverkar vilken kompetens som är nödvändig i rummet/salen. Team var är ett återkommande begrepp både i tidigare utredningar och vid dessa möten. Betydelsen av respekt för varje yrkeskategoris unika kompetens var något alla ansåg vara en viktig faktor för att lyckas med att arbeta i team. I hybridsalarna kommer olika yrkeskategoriers kompetens behövas för att skapa en patientsäker vård. Vi har olika kulturer och arbetssätt på olika arbetsplatser och nu krävs samarbete i en ny miljö med ny teknik. Att kunna träna team och skapa ett bra samarbetsklimat och en säker vård är en av framgångsfaktorerna i BoIC. Det kommer vara av avgörande betydelse att det ges möjlighet att träna innan hela BoIC tas i bruk. Det gav oss också möjlighet att se vilken kompetenspåfyllnad som är aktuell, vilken teknisk resurs som behövs osv. I en träningsmiljö kunna bryta barriärer och gamla strukturer som kan finnas när flera olika professioner skall samverka i ny miljö kan skapa en positiv effekt och möjlighet att lättare bedöma behovet av kompetens, utbildning, arbetssätt i kommande BoIC. Förutsättningar som ändrats under projektet Under projektets gång och vid scenario planningdagarna framkom behovet av två ytterligare delprojektledare i kompetensförsörjning (läkare, teknisk personal). Det var nödvändigt att skapa en gemensam arena för dessa kompetensförsörjningsprojekt då alla yrkeskategorier är beroende av varandra och den enes kompetens och arbetssätt påverkar den andres. Organisation De organisatoriska formerna för ledning och styrning av BoIC är inte klara frånsett plan 4 som är en operationsavdelning samt delar av kringverksamheten såsom sterilcentralen. Detta har betydelse för hur kompetensförsörjningen skall organiseras och finansieras. DOK.NAMN: SLUTRAPPORT BOIC UTSKRIFTSDATUM:

25 Dokument nr : Version: Status: Sida: 1.02 (21)23 Dokumentbeskrivning: Kompetensförsörjning BoIC Avslutande kommentarer För att BoIC-projektet skall bli det ledande utvecklingsprojektet i Sverige och internationellt som är avsett måste de utbildnings- och rekryteringsinsatser som nu startas ha en långsiktighet och uthållighet över tiden och ständigt förnyas varefter ny teknik och nya behandlingsmetoder tillkommer. - Utbildningsbudget för samtliga yrkeskategorier ges utrymme i den totala budgeten för BoIC. Dels för att skapa en långsiktighet i utbildning och kompetensförsörjning och del för att säkerställa att patientsäkerheten blir god i BoIC. - Utbildningssamordnare 2,0 åarb bör tillskapas för att hålla ihop och kunna driva utbildning, teamträning och föreläsningar framåt. Det finns inte utrymme idag för linjechefer att driva detta arbete utan resurstillskott. Lars Gunnar Månsson delprojekt teknik Lena Danemo delprojekt omvårdnad Lars Sahlman delprojekt läkare DOK.NAMN: SLUTRAPPORT BOIC UTSKRIFTSDATUM:

26 Dokument nr : Version: Status: Sida: 1.02 (22)23 Dokumentbeskrivning: Kompetensförsörjning BoIC Bilagor Swot-analys Referenser Arbetsgrupper Projektplan omvårdnadspersonal Delrapport Scenarioplanning Gymnasienivå Befintliga utbildningar SA DOK.NAMN: SLUTRAPPORT BOIC UTSKRIFTSDATUM:

27 Dokument nr : Version: Status: Sida: 1.02 (23)23 Dokumentbeskrivning: Kompetensförsörjning BoIC DOK.NAMN: SLUTRAPPORT BOIC UTSKRIFTSDATUM:

28 ÄRENDE 5

29 Sida 1 Uppdragsbeskrivning Budgetuppdrag 2014 Projektöversyn inom personalområdet Dnr RS Regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra en projektöversyn inom personalområdet som tydliggör projektens status och framtida finansiering och organisering. Bakgrund Utifrån uppdragen i regionfullmäktiges budget för 2014 redovisas nedan hur arbetet med detta uppdrag ska bedrivas och följas upp under budgetåret. Problemställning, syfte med uppdraget Inför arbetet med detaljbudgeten för 2014 görs en genomgång av de olika aktiviteter som finansieras av det personalpolitiska anslaget. De finansierade aktiviteterna har olika karaktär, en del är löpande finansiering sedan många år tillbaka, en del har varit tänkta som introduktionsfinansiering och en del är projekt. Aktiviteterna som finansieras via det personalpolitiska anslaget har en längre tidshorisont är budgetåret. Uppdrag Regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra en projektöversyn inom personalområdet som tydliggör projektens status och framtida finansiering och organisering. Uppdraget avgränsas till att gälla det personalpolitiska anslaget. Beredningsansvarig och uppdragstagare Karin Odhnoff Samband och gränsdragning till andra uppdrag och pågående arbete Ingår i arbetet med det personalpolitiska anslaget inför detaljbudgeten för Uppdraget uppfattas som att avse det personalpolitiska anslaget. Anslaget har varit föremål för revisionsgranskning Syftet med det personalpolitiska anslaget förtydligades då till att vara ett verktyg för personalutskottet i uppdraget att ansvara för Västra Götalandsregionens strategiska styrning av den långsiktiga personalpolitiken och kompetensförsörjningen. Medlen är ställda till förfogande för personalutskottet att besluta om utifrån ovan angivet syfte. Personalpolitiska anslaget används ibland för att delfinansiera kompetensförsörjningsaktiviteter/projekt som också delfinansieras via HSU. Uppdraget behöver därför kommuniceras med HSA/HSU. Uppföljning Sker inom ordinarie budget- och uppföljningsprocess

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Anskaffning och installation av medicinteknisk utrustning. Roger Helmersson Arne Hansson Lennart Ring

Anskaffning och installation av medicinteknisk utrustning. Roger Helmersson Arne Hansson Lennart Ring Anskaffning och installation av medicinteknisk utrustning Roger Helmersson Arne Hansson Lennart Ring Forum vårdbyggnad den 11 november 2014 Planering medicinteknisk utrustning En förhållande okänd process

Läs mer

Karolinska institutet. Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth Reg.nr

Karolinska institutet. Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth Reg.nr Karolinska institutet Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth 2002-06-18 Reg.nr 641-1001-01 Ansökan om rätt att utfärda röntgensjuksköterskeexamen Karolinska institutet ges rätt att utfärda röntgensjuksköterskeexamen.

Läs mer

Möjligheternas hus Bild- och interventionscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Möjligheternas hus Bild- och interventionscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset Möjligheternas hus Bild- och interventionscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vem är framtidens patient? Vad kommer sjukvården att kunna göra för honom eller henne? Vilken teknik och vilka lokaler

Läs mer

Uppsala universitet. Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth Reg.nr

Uppsala universitet. Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth Reg.nr Uppsala universitet Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth 2002-06-18 Reg.nr 641-1001-01 Ansökan om rätt att utfärda röntgensjuksköterskeexamen Uppsala universitet ges rätt att utfärda röntgensjuksköterskeexamen.

Läs mer

Växjö universitet. Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth Reg.nr

Växjö universitet. Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth Reg.nr Växjö universitet Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth 2002-06-18 Reg.nr 641-1001-01 Ansökan om rätt att utfärda röntgensjuksköterskeexamen Växjö universitet ges rätt att utfärda röntgensjuksköterskeexamen.

Läs mer

Programme in Diagnostic Radiology Nursing 180 credits

Programme in Diagnostic Radiology Nursing 180 credits Dnr: G 2012/218 Utbildningsplan för Röntgensjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Diagnostic Radiology Nursing 180 credits Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelse 2007-11-01 Reviderad

Läs mer

UTREDNING OM SAMORDNING AV UTBILDNINGAR INFÖR

UTREDNING OM SAMORDNING AV UTBILDNINGAR INFÖR UTREDNING OM SAMORDNING AV UTBILDNINGAR INFÖR BILDANDET AV SPECIALITETEN BILD- OCH FUNKTIONSMEDICIN. Rådet för grundutbildningsfrågor vid Sahlgrenska akademin beslutade i juni 2006 att utreda möjligheten

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221

15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221 15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221 Ärendet Som ett led i att säkra den framtida kompetensförsörjningen

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Dokumentet är en uppdraghandling för etablerandet av projekt SIMHALLEN

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Dokumentet är en uppdraghandling för etablerandet av projekt SIMHALLEN Dokument nr: Version: Status: Sida: 0.1 (1)8 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument SIMHALLEN Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Olle Mattsson 08-10-04 Sjukhusdirektör Jan Eriksson

Läs mer

Röntgensjuksköterskan om tio år

Röntgensjuksköterskan om tio år Röntgensjuksköterskan om tio år Maud Lundén, PhD, Sahlgrenska Akademin, Göteborg Bodil Andersson, PhD, Lunds universitet, Svensk förening för röntgensjuksköterskor Röntgensjuksköterskans möjligheter idag,

Läs mer

Uppföljning av ifrågasättandet av rätten att utfärda specialistsjuksköterskeexamen vid Uppsala universitet

Uppföljning av ifrågasättandet av rätten att utfärda specialistsjuksköterskeexamen vid Uppsala universitet Uppsala universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Annika Vänje 08-563 08587 Annika.vanje@hsv.se

Läs mer

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Fastställd av regionstyrelsen 2016-12-08, 2 Inledning Hela arbetsmarknaden och inte minst hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Effektiv vård (SOU 2016:2)

Effektiv vård (SOU 2016:2) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-02-19 S2016/00212/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Effektiv vård (SOU 2016:2) Sammanfattning av Statskontorets remissvar Statskontoret delar

Läs mer

Anteckningar från VO-collegerådet inom GR

Anteckningar från VO-collegerådet inom GR KOMMUNALFÖRBUNDET GR Ulrica Furby Margaretha Allen Anteckningar från VO-collegerådet inom GR Datum: Torsdag 21 mars Tid: Kl. 9.00-12.00 Plats: Lokal Lövet, Nya vårdbyggnaden som är på Bruna stråket 5,

Läs mer

Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR. Information i personalutskottet 2015-02-18

Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR. Information i personalutskottet 2015-02-18 Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR Information i personalutskottet 2015-02-18 Begreppet Specialistundersköterska Begrepp som används av YH-myndigheten för att visa att

Läs mer

Örebro universitet. Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth Reg.nr

Örebro universitet. Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth Reg.nr Örebro universitet Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth 2002-06-18 Reg.nr 641-1001-01 Ansökan om rätt att utfärda röntgensjuksköterskeexamen Ansökan från Örebro universitet om rätt att ge röntgensjuksköterskeexamen

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-06-10 Västmanlands sjukhus Västerås Fysiologkliniken Sjukhus Ort Klinik Madeleine Lindqvist-Beckman och Eva Persson Inspektörer Gradering

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

2008 01 25 Neuroradiologi 1

2008 01 25 Neuroradiologi 1 Neuroradiologi 1 Innehåll 2008 01 25 Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Medicinska kompetenskrav 3 Kommunikativ kompetens 4 Ledarskapskompetens 5 Kompetens

Läs mer

Utbildningsplan och utbildningsbok för Nuklearmedicin

Utbildningsplan och utbildningsbok för Nuklearmedicin Utbildningsplan och utbildningsbok för Nuklearmedicin 1. Inledning 1.1 Definition av kompetensområdet från målbeskrivningen Nuklearmedicin är en klinisk specialitet där man efter tillförsel av radiofarmaka

Läs mer

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker Svenska Sjukhusfysikerförbundet, SSFF, och Svensk Förening för Radiofysik, SFfR April 2011 Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker 1. Övergripande kompetensdefinition 1.1 Definition

Läs mer

Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14

Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14 Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14 Omvårdnadslyftet och krav på utbildningsnivå Bakgrund Omvårdnadslyftet anknyter till Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som

Läs mer

Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits

Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits Dnr: G 2014/182 Utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 högskolepoäng Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse

Läs mer

Agneta Colliander. Leg. Biomedicinsk analytiker, klinisk kemi Bitr. verksamhetschef, Laboratoriemedicin Universitetssjukhuset Örebro, ordf.

Agneta Colliander. Leg. Biomedicinsk analytiker, klinisk kemi Bitr. verksamhetschef, Laboratoriemedicin Universitetssjukhuset Örebro, ordf. Agneta Colliander Leg. Biomedicinsk analytiker, klinisk kemi Bitr. verksamhetschef, Laboratoriemedicin Universitetssjukhuset Örebro, ordf. IBL 2017-04-21 Biomedicinsk analytiker Nu och i framtiden Laboratoriemedicins

Läs mer

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum Diarienummer 2017-01-04 RS160616 Regionkontoret HR-avdelningen Jennie Tingblad HR-strateg Regionstyrelsens arbetsutskott Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar

Läs mer

Utbildningsplan för Röntgensjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Diagnostic Radiology Nursing 180 higher education credits

Utbildningsplan för Röntgensjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Diagnostic Radiology Nursing 180 higher education credits Dnr G217 4354/07 Utbildningsplan för Röntgensjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Diagnostic Radiology Nursing 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelse 2007-11-01

Läs mer

2. Typ av utbildning Fortbildning för legitimerade sjukhusfysiker, biomedicinska analytiker, farmaceuter, röntgensjuksköterskor och läkare

2. Typ av utbildning Fortbildning för legitimerade sjukhusfysiker, biomedicinska analytiker, farmaceuter, röntgensjuksköterskor och läkare KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Radioaktiva läkemedel inom nuklearmedicin 2. Typ av utbildning Fortbildning för legitimerade sjukhusfysiker, biomedicinska analytiker, farmaceuter, röntgensjuksköterskor

Läs mer

Biomedicinsk analytiker, specialister och nya befattningar

Biomedicinsk analytiker, specialister och nya befattningar Biomedicinsk analytiker, specialister och nya befattningar Agneta Colliander Leg. Biomedicinsk analytiker, Bitr. verksamhetschef, Laboratoriemedicin Universitetssjukhuset Örebro, ordf. IBL agneta.colliander@regionorebrolan.se

Läs mer

Motion 2015:35 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om kliniskt basår för nyexaminerade sjuksköterskor

Motion 2015:35 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om kliniskt basår för nyexaminerade sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2015-1241 Landstingsstyrelsen Motion 2015:35 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om kliniskt basår för

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Handlingar till personalutskottets möte den 1 april i Vänersborg

Handlingar till personalutskottets möte den 1 april i Vänersborg Handlingar till personalutskottets möte den 1 april i Vänersborg FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet den 1 april 2014 Plats: Blå salongen, Residenset, Vänersborg Tid: 9-12 Protokollsjustering

Läs mer

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Kjell Andersson Med Tekn Civ Ing Skaraborgs Sjukhus kjell.andersson@vgregion.se 8:e Nationella Konferensen om Patientsäkerhet

Läs mer

Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin Arbets- och miljömedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

Slutrapport. Omvårdnadslyftet 2012-14

Slutrapport. Omvårdnadslyftet 2012-14 Slutrapport Omvårdnadslyftet 2012-14 Omvårdnadslyftet och krav på utbildningsnivå Bakgrund Omvårdnadslyftet anknyter till Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar

Läs mer

Bild- och funktionsmedicin. Slutversion1

Bild- och funktionsmedicin. Slutversion1 Bild- och funktionsmedicin Slutversion1 Innehåll Definition av kompetensområdet...3 Kompetenskrav...3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens

Läs mer

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab 2015-08-03 LS 2015-0121 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom Stockholms

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot operationssjukvård II, 40 poäng (AKOP2)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot operationssjukvård II, 40 poäng (AKOP2) Dnr 2929/03-390 KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Akutsjukvård med inriktning mot operationssjukvård II, 40 poäng (AKOP2) Graduate Diploma in Emergency

Läs mer

Delprojektbeskrivning

Delprojektbeskrivning Dokument nr: Version: Status: Sida: 2.00 Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument etjänstekort Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk

Läs mer

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården presenterar en yrkesgrupp som gör vården bättre. www.kommunal.se Barnsköterskan, en viktig yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården presenterar en yrkesgrupp

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Systematiskt arbete med kompetensförsörjning i VGR sedan 2009

Systematiskt arbete med kompetensförsörjning i VGR sedan 2009 Systematiskt arbete med kompetensförsörjning i VGR sedan 2009 Utgår från Ledningssystem för kompetensförsörjning (SS 624070) Gemensamma begrepp, struktur och arbetssätt IT-stöd i arbetet och gemensam databas,

Läs mer

Motion 2015:33 av Jonas Lindberg (V) och Feline Flodin (V) om specialistutbildning för undersköterskor

Motion 2015:33 av Jonas Lindberg (V) och Feline Flodin (V) om specialistutbildning för undersköterskor 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom 2016-08- 1 6 Motion 2015:33 av Jonas

Läs mer

Utbildningsprogram inom akutsjukvård- avancerad nivå. Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Utbildningsprogram inom akutsjukvård- avancerad nivå. Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Utbildningsprogram inom akutsjukvård- avancerad nivå Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård Ambulanssjuksköterskan ansvarar för patientens

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Motion 2015:33 av Jonas Lindberg (V) och Feline Flodin (V) om specialistutbildning för undersköterskor

Motion 2015:33 av Jonas Lindberg (V) och Feline Flodin (V) om specialistutbildning för undersköterskor Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-10-05 LS 2015-1239 Landstingsstyrelsen Motion 2015:33 av Jonas Lindberg (V) och Feline Flodin (V) om specialistutbildning för undersköterskor

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Växjö universitet Rektor. Luntmakargatan 13, Box 7851, SE Stockholm, Sweden Tfn/Phone: Fax:

Växjö universitet Rektor. Luntmakargatan 13, Box 7851, SE Stockholm, Sweden Tfn/Phone: Fax: Växjö universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se Annika Vänje 08-563 085 87 annika.vanje@hsv.se BESLUT 2008-12-09

Läs mer

Angående specialitetsindelning för neuroradiologi

Angående specialitetsindelning för neuroradiologi Angående specialitetsindelning för neuroradiologi Svensk förening för neuroradiologi (SFNR) har som organisation eller via enskilda företrädare uttalat sig flera gånger tidigare om hur specialistutbildningen

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN HANDLINGSPLAN 2015-2017 & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN 2015-01-30, version 1 DATUM: 2015-02-05 AVSÄNDARE & KONTAKTPERSON: Prefekt, Professor Ian Milsom

Läs mer

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Projektdirektiv 1(8) Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1 2015-05-12 Boel Arbetsmtrl

Läs mer

Kvalitetskrav för handledning inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Västerbottens läns landsting - Arbetsterapeut- och

Kvalitetskrav för handledning inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Västerbottens läns landsting - Arbetsterapeut- och 2010-11-23 Bilaga till 2 i avtalet mellan Umeå universitet och Västerbottensläns landsting rörande verksamhetsförlag utbildning Kvalitetskrav för handledning inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom

Läs mer

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Caroline Hagström Medicinsk civilingenjör Kursansvarig MTF MT Säkerhetschef/Sektionschef medicin och analys Universitetssjukhuset Örebro Örebro läns

Läs mer

Regiongemensam produktionsstyrning

Regiongemensam produktionsstyrning Regiongemensam produktionsstyrning Uppdraget Bedöma hur vårdbehoven och vårdutbudet bör se ut i framtiden inom Västra Götalandsregionen Ta fram förslag till en regional plan som möjliggör styrning av den

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 20-21 maj 2015 Lasarettet i Motala Motala Medicinkliniken Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Bengt Sallerfors Inspektörer Gradering A Socialstyrelsens

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2016/2017

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2016/2017 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2016/2017 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Utbildningsplan för Programmet för Medicinsk Informatik 160 poäng

Utbildningsplan för Programmet för Medicinsk Informatik 160 poäng Utbildningsplan för Programmet för Medicinsk Informatik 160 poäng Study programme in Medical Informatics, 160 credits (=240 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2002-06-12 Senast reviderad

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna Strömstad och Tanum

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna Strömstad och Tanum Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Utkast/Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Teknikprojekt mobilitet 1 Dokumentbeskrivning: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

Neurospecialiteter. Neurologi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Neurospecialiteter. Neurologi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Neurospecialiteter Neurologi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

1 (6) Version 1. Verksamhetsplan Regionalt utbildnings- och kompetensråd (RUR)

1 (6) Version 1. Verksamhetsplan Regionalt utbildnings- och kompetensråd (RUR) 1 (6) Datum 2017-01-16 Version 1 Verksamhetsplan 2017 Regionalt utbildnings- och kompetensråd (RUR) 2 (6) Innehållsförteckning 1. Om Regionalt utbildnings- och kompetensråd (RUR)... 3 2. Syften med rådet...

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 2013-2017!"#$%&"'()*#+*,-.//",0.'')#+,'"/.*#/,1#)2.*)*#-3*#.%%#%*422)*.#/)156''.7#-3*# $%8.9:'"02#)8#/8.0/:#+,'"/#,95#-3*#.%%#'"8/';02%#.2.%#'6*)0(.

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST)

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdgivardirektiv 1 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Marie-Louise Mauritzon övergripande studierektor Vårdgivardirektiv angående

Läs mer

Vad innehåller handlingsplanen?

Vad innehåller handlingsplanen? Vad innehåller handlingsplanen? Hur/Vad - Hur kan vi göra för att bli mera attraktiva för våra medarbetare och dem vi ska rekrytera för att bli oberoende av inhyrd personal Aktivitet Exempel på aktiviteter

Läs mer

Utbildning & rekrytering inom BFM

Utbildning & rekrytering inom BFM Utbildning & rekrytering inom BFM - Hur har det gått och vad tycker professionen? Henrik Engblom & Magnus Hansson ST-läkare BFM/Klinisk fysiologi Bild- och funktionsdiagnostiskt centrum, Skånes Universitetssjukhus,

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro

Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro Christina Karlsson/Anita Hurtig Wennlöf Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet Innehåll Utbildningssystemet

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Framtidens vårdavdelning - en möjlighet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Framtidens vårdavdelning - en möjlighet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Framtidens vårdavdelning - en möjlighet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset RDK 18:e mars 2016 Yvonne Hedegärd vårdenhetschef, projektledare Vårdens utmaningar Förväntningar, behov och möjligheter Resurser

Läs mer

Ledning av verksamhet fokus på forskning och evidensbaserat arbetssätt

Ledning av verksamhet fokus på forskning och evidensbaserat arbetssätt Ledning av verksamhet fokus på forskning och evidensbaserat arbetssätt Raija Tyni-Lenné, PT, PhD Verksamhetschef vid Karolinska Universitetssjukhuset Associated professor vid Karolinska Institutet 2 Solna

Läs mer

Stockholms läns landsting i (2)

Stockholms läns landsting i (2) Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-06 LS 1309-1077 lamos^lgsstmseh Landstingsstyrelsen 13*11-19 00 Skrivelse från Lars Dahlberg (S) och Helene Hellmark Knutsson

Läs mer

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT Rapport fra n projektgruppen med sektion SKKT Deltagare Inga.Lill Sparr RKKT Kamran Nourafkan Lena Morgan Ulla-Britt Lindholm Tanja Wijkmark RKKT Under 2010 och 2011 har diskussioner om ett eventuellt

Läs mer

Karriärutvecklingsmodell. för sjuksköterskor och barnmorskor i Västra Götalandsregionen

Karriärutvecklingsmodell. för sjuksköterskor och barnmorskor i Västra Götalandsregionen Karriärutvecklingsmodell för sjuksköterskor och barnmorskor i Västra Götalandsregionen Foto: Västra Götalandsregionen/Sergio Joselovsky Karriärutvecklingsmodell för sjuksköterskor och barnmorskor i Västra

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Bild- och Funktionsmedicin

Bild- och Funktionsmedicin Bild- och Funktionsmedicin Innehåll Definition av kompetensområdet...3 Kompetenskrav...3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens samt kompetens

Läs mer

Utveckling av lärandemiljö. Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna.

Utveckling av lärandemiljö. Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna. Utveckling av lärandemiljö Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna. Utmaningar En snabb medicinsk utveckling i kombination med en åldrande befolkning ökar

Läs mer

Bild- och Funktionsmedicin

Bild- och Funktionsmedicin Bild- och Funktionsmedicin Innehåll Definition av kompetensområdet...3 Kompetenskrav...3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens samt kompetens

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Praktik läkare och sjuksköterskor med utländsk kompetens

Praktik läkare och sjuksköterskor med utländsk kompetens TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Regionkontoret HR Susann Lidqvist HR Strateg Diarienummer 2016-03-15 Regionstyrelsen Praktik läkare och sjuksköterskor med utländsk kompetens Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar

Läs mer

Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin

Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin Sahlgrenska akademin använder meritportföljer för att tydliggöra vilken kompetens och vilka meriter som ska värderas hos lärare och forskare.

Läs mer

Ansökan om rätt att utfärda specialistsjuksköterskeexamen

Ansökan om rätt att utfärda specialistsjuksköterskeexamen Utvärderingsavdelningen Aija Sadurskis BESLUT 2001-06-26 Reg.nr 641-860-01 Ansökan om rätt att utfärda specialistsjuksköterskeexamen Bakgrund En ny yrkesexamen, specialistsjuksköterskeexamen, inrättades

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot intensivvård II 40 poäng (AKIN2, UKIN4)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot intensivvård II 40 poäng (AKIN2, UKIN4) Dnr 2925/03-390 KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Akutsjukvård med inriktning mot intensivvård II 40 poäng (AKIN2, UKIN4) Graduate Diploma in Emergency

Läs mer

ÅR: 2014. Område: GMP Sjukvård. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.2-2014-017739

ÅR: 2014. Område: GMP Sjukvård. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.2-2014-017739 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: GMP Sjukvård Dnr: 6.2.2-2014-017739 Innehåll Inledning... 3 Område: GMP Sjukvård... 4 Förutsättningar... 4 Fokusområden 2014... 5 Genomförande av tillsynen...

Läs mer

Till dig som läser till Röntgensjuksköterska eller vill göra det! Välkommen till Bild- och funktionsmedicinskt centrum! Akademiska sjukhuset -

Till dig som läser till Röntgensjuksköterska eller vill göra det! Välkommen till Bild- och funktionsmedicinskt centrum! Akademiska sjukhuset - Till dig som läser till Röntgensjuksköterska eller vill göra det! Välkommen till Bild- och funktionsmedicinskt centrum! Akademiska sjukhuset - Uppsala Akademiska sjukhuset är en av de största arbetsplatserna

Läs mer

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Maria Samuelsson Almén TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-21 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, p 5 1 (2) HSN 1402-0216 Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support

Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support ÖREBRO LÄNS LANDSTING Universitetssjukhuset Örebro Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support Verksamhetsplan - 2011 Syfte Vision Sjukhusstaben Sjukhusstaben skall på uppdrag av sjukhusdirektör,

Läs mer

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker Svenska Sjukhusfysikerförbundet, SSFF, och Svensk Förening för Radiofysik, SFfR april 2015 Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker 1 Övergripande kompetensdefinition 1.1 Definition

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Medicinsk fysik och teknik Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Medicinsk fysik och teknik Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Medicinsk fysik och teknik Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 4 Kunderfarenheter... 4 Smidig resa genom vården... 4 Tillgänglighet...

Läs mer

Motion 2016:31 av Jens Sjöström (S) m.fl. om behovet av att fortsätta utveckla undersköterskeutbildningen

Motion 2016:31 av Jens Sjöström (S) m.fl. om behovet av att fortsätta utveckla undersköterskeutbildningen Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Rokl IX Motion 2016:31

Läs mer

www.glesbygdsmedicin.info för hela texten om ST allmänmedicin med glesbygdsprofil

www.glesbygdsmedicin.info för hela texten om ST allmänmedicin med glesbygdsprofil www.glesbygdsmedicin.info för hela texten om ST allmänmedicin med glesbygdsprofil Glesbygdsmedicinsk profil på ST i Allmänmedicin förslag från arbetsgruppen presenterades på nationella konferensen i Järvsö

Läs mer

Socialmedicin. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Socialmedicin. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Socialmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för

Läs mer

Västra Götalandsregionen 1 (3) Yttrande Datum 2015-01-14 Diarienummer RS 1705 2014 Ärende 4 och HS 150-2015 Regionstyrelsen Yttrande över motion av Linn Brandström m.fl. (M) om mödrahälsovård och gynekologi

Läs mer