Varför är det inte längre ett äventyr att läsa läroböcker?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varför är det inte längre ett äventyr att läsa läroböcker?"

Transkript

1 Varför är det inte längre ett äventyr att läsa läroböcker? Monica Reichenberg Universitetslektor vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs Universitet. Det är torsdag eftermiddag. Magister Börje har just delat ut läroböckerna i samhällskunskap till 7K. Eleverna skall läsa igenom ett avsnitt om det svenska rättssamhället. -Jag fattar inget säger Maria. -Vad betyder lagrum? ropar Kalle rakt ut. - Min farsa har ett lagerrum på jobbet. Det är fullt av kattmat och hundmat svarar Ismet och skrattar åt ingenting. - Sedan är det tyst en stund. - - Varför måste vi läsa det här tråkiga? Ingen förstår, ju! Suckar Mehmet, och kör iväg samhällskunskapsboken, så den dunsar ner på golvet. - Tjugotre elever möter tjugotre kolorerade samhällskunskapsböcker med stön och tjost och höga klaganden! - Och stackars magister Börje frågar sig, kanske: - -Vart har läsglädjen tagit vägen? - -Vart tog lusten sin kos? - -Vart rymde de fantasifulla orden? Och de goda berättelserna? - -Ja, vart tog egentligen läsäventyret vägen? En person som funderat lite närmare över det här är Børre Johnsen (1992). I sin bok ställer han det hela på sin spets när han kastar fram följande fråga: Tenk om det er slik at elementær kunnskapssvikt ikke skyldes at vi ikke driver de unge hardt nok, men ganske enkelt det faktum at det vi sier og skriver, har en slik form at det ikke når frem. (Børre Johnsen, 1989, s 97). Börre Johnsens tanke är intressant därför att han lyfter fram textens utseende som en tänkbar förklaring till att många skolelever inte förstår vad de läser. Annars har

2 det varit en tendens att fokusera på läsaren. Hans/hennes oförmåga att förstå texten har man enbart sett som en brist hos honom eller henne. Eftersom läsning spelar en stor roll i skolelevers vardag, är det viktigt att granska texterna närmare för att försöka få reda på varför de upplevs som svårtillgängliga. Informationstäta texter Informationstäthet är ett utmärkande drag i många läroböcker. (Reichenberg 2000). Författarna har velat få med så mycket fakta som möjligt. Eftersom utrymmet är begränsat, har de varit tvungna att skriva koncentrerat såväl språkligt som innehållsmässigt. Det har bland annat lett till att de undvikit att sätta ut s k bindeord, t ex därför att, för att, mellan meningarna. Då får man kortare meningar, men bindeordens funktion är att knyta samman meningarna och tydliggöra sammanhanget. Saknas bindeorden får läsaren svårt att se hur saker och ting hänger ihop i texten. Kravet på koncentration har också medfört att mycket i texterna har måst lämnas outsagt. Många tankeled har därför hoppats över. En sådan text ställer stora krav på läsaren eftersom han/hon själv måste fylla i den utelämnade informationen. Det klarar inte alla skolelever och inte andra personer heller för den delen. En ytterligare svårighet med informationstäta texter är att språket ofta blir abstrakt och opersonligt. Att använda satsförkortningar, långa sammansättningar, passiv form etc innebär att man kan spara på utrymmet. Ett sådant språk bidrar emellertid till att texten blir svårtillgänglig. Den förmår därför inte heller att engagera läsaren (Beck et al. 1995). Avståndet mellan läsaren och texten är helt enkelt för stort. Lättlästa böcker? Allra mest verkar koncentrationen ha drivits i lättlästa böcker. Anne Hvenekilde och Elizabeth Pretorius jämförde lättlästa varianter av norska respektive sydafrikanska läroböcker med de "vanliga" läroböckerna. De båda forskarnas resultat är minst sagt häpnadsväckande. De fann nämligen att det fanns fler överhoppade tankeled och färre bindeord i de omarbetade texterna. I sin iver att undvika långa meningar hade författarna därför genomgående skrivit korta meningar.

3 Även när det gäller lättlästa svenska läroböcker kan man se samma tendens. Några utdrag från LÄTT Levande historia (Gambré et al 1997) får illustrera detta.(1.) Vem som helst kunde bli slav. Alla soldater som togs tillfånga blev slavar. Den som inte betalade sina skulder kunde bli slav. Slaven såldes. Under sina krig tog romarna massor av fångar. Det var inte bara soldater. Bland fångarna fanns också kvinnor och barn. Fångarna sändes med båt till Italien. Där såldes de på särskilda slavmarknader. I Italien fanns tre miljoner slavar. Augustus bestämde att Tiberius skulle bli kejsare efter honom. Tiberius var en duktig krigare. Han blev också en bra kejsare som höll fred med grannfolken. Claudius var ofta sjuk. Han stammade svårt. Helst hade han velat studera historia. Men han blev en av Roms bästa kejsare. Under hans tid erövrade romarna England. Ovanstående meningar är genomgående korta. Vid en ytlig betraktelse förfaller de lätta att begripa. I själva verket är det tvärtom. Det beror på att meningarna inte hänger ihop. För elever med bristande läsfärdigheter, kan det bli problematiskt eftersom sådana texter utesluter och undanskymmer så många led att betydelsen skyms för läsaren. Den förenklade varianten kommer därför kanske inte att nå en förväntad förenkling eftersom själva förenklingsprocessen medfört att strukturer som är viktiga för förståelsen har avlägsnats. Vad dessa läsare behöver är istället texter med en hög andel av logiska relationer som hjälper dem att följa resonemangen i texten. Om inte en text är lättillgänglig för läsaren ligger det nära till hands att denne utvecklar egna kompensatorsstrategier. En sådan är att försöka lära sig texten mer eller mindre utantill, dvs rabbla upp fakta och detaljer på bekostnad av en djupare förståelse. Det är nämligen inte svårt att lagra texter med svagt sammanhang i minnet som fristående enheter och sedan reproducera detta i samma form till prov. Det faktum att man kan rabbla upp en mängd detaljer i en text behöver ju inte betyda att man har förstått den.

4 Grimberg och Odhner Äldre tiders läroböcker i historia var inte lika informationstäta. I dessa var avståndet mellan läsaren och texten därför mycket mindre än vad det är idag. Närheten hade man åstadkommit genom att låta författarens röst genomsyra texten. Det tog sig bland annat uttryck i att författaren ställde frågor till läsaren. För att sedan kunna besvara dessa måste författaren ge en noggrann beskrivning av bakomliggande orsaker till varför något blev som det blev. Ex. Vi läsa fäderneslandets historia för att få veta hur de människor, som före oss bodde här i landet, hade det och vad de uträttade. Många stora ting ha skett i här i Sverige före vår tid. Vi behöva endast se oss omkring i vårt land, så måste vi fråga oss: när odlade man upp alla dessa åkrar, som nu bära oss skördar överallt i landet, och i vilka delar av riket började odlaren först sitt arbete? När byggde man städerna, och varför ha människorna flyttat samman för att bo så hopträngda i dem? När byggdes våra kyrkor? Varför har man dragit fram kanaler och byggt järnvägar? (Odhner-Westman, 1911). Språket är utförligt, konkret och berättande. Författarens närvaro i texten märks bland annat genom pronomena vi och vår. Odhner vill väcka skolelevernas nyfikenhet. Det tar sig uttryck i att han vänder sig direkt till dem genom att ställa frågor som kräver svar. För att visa hur Grimberg går tillväga har jag valt ut följande stycke: Emigranternas skiftande öden. Många svenskar ha i Amerika arbetat sig upp till välstånd och gjort heder åt det svenska namnet där ute. Men hur många är det icke, som först där genom nöd och svält fått lära sig, vad verkligt arbete vill säga! Där har det gällt att hugga i, så det värker i lederna, eller svälta ihjäl. Ty, den emigrant, som ej vill eller ej orkar arbeta, har ingen, som tar hand om sig. Vem räknar väl de tusental av Sveriges söner och döttrar, som där i tysthet gått under, utan att en hjälpande hand räckts dem (Grimberg, 1923). Detta stycke skall jämföras med ett som återfinns i en modern lärobok.

5 Ex: De flesta av de första emigranterna var småbönder, som reste till USA för att slå sig ned som jordbrukare. Från 1880-talet var det delvis annat folk som gav sig iväg. Nu var det inte längre så vanligt att hela familjer utvandrade. De flesta emigranterna var ensamma unga män och kvinnor utan jord eller annan fast egendom:bondsöner, drängar, bonddöttrar, pigor och industriarbetare. De sökte sig oftast till städerna och industriområdena i USA. Många av dem återvände till Sverige efter några år (Öhman 1995, s 220). (2.) När man läser de två utdragen slås man onekligen av hur de skiljer sig från varandra. Grimberg är noga med att ge beskrivningar av bakomliggande orsaker, t ex förklarar han varför många emigranter har klarat sig bra i Amerika och varför andra har gått under. Grimbergs stil är konkret och personlig. Han vänder sig direkt till läsaren genom att själv tänka högt, t ex "Men hur många är det icke..." "Vem räknar väl..." I Öhmans textutdrag är det mycket som lämnas outsagt. Vi får inte veta varför det på 1880-talet endast var ensamma människor som utvandrade. Att det var vanligt att familjefadern for ensam för att spara ihop till ett litet kapital lämnas outsagt. Varför pigor och drängar var egendomslösa får läsaren själv sluta sig till. De flesta har kanske tillräckligt med förkunskaper för att veta det, men frågan är om eleverna vet lika mycket om dåtidens bondsöners och bonddöttrars ekonomiska situation. Här saknas led som talar om att många bondsöner och bonddöttrar kom från barnrika familjer. Jorden räckte därför inte till att föda alla. Att industriarbetare sökte sig till industriområdena verkar logiskt men att pigor, drängar och bondsöner gjorde det förefaller inte lika självklart. Här saknas led som förtydligar att avsikten var att tjäna pengar för att antingen återvända till Sverige eller köpa jord i USA. Författaren förefaller till skillnad från Grimberg ha utgått från en orealistisk bild av elevernas kunskaper. Onekligen verkar Grimbergs text mer effektiv ur inlärningssynvinkel än Öhmans. Genom att Grimberg har klargjort hur saker och ting hänger ihop har han gjort texten mer lättillgänglig för läsaren.

6 Behovet av röst och kausalitet Ett sätt att minska informationstätheten i böcker är att bearbeta dem med de språkliga variablerna röst och kausalitet. I min avhandling, Röst och kausalitet i lärobokstexter, har jag undersökt om 833 elevers förståelse ökar när jag bearbetat två informationstäta lärobokstexter med dessa två variabler. Jag bygger här på amerikanska forskare som bearbetat lärobokstexter i historia med dessa båda variabler (Beck, McKeown, Sinatra & Loxterman, 1991; Beck, McKeown & Worthy, 1995). Två texter, en i historia ("Nilens gåva") och en i samhällskunskap ("Svensk lag och rätt") har varit föremål för mitt intresse.(3) Avsikten har varit att skapa en text där orsakskedjorna tydligt framgår och att närma texten till läsaren. Innan de två texterna bearbetades skedde en noggrann analys av dem. För varje mening frågade jag mig: Ser en ung läsare samband, orsak och verkan? Kan han/hon finna svar på sina "varför"-frågor? Finns inte orsakssambanden klart uttryckta, blir det svårt för läsarna att se hur saker och ting hänger ihop. För att tydliggöra orsakssambanden har därför implicit information gjorts explicit där så ansetts nödvändigt (se också Beck et al. 1991). Vidare har bindeord (därför att, eftersom, för att, så att...) satts ut där ett logiskt orsakssamband har kunnat utläsas. Vid analysen av originaltexterna frågade jag mig också om de hade röst. Det som utmärker en text med röst är att författaren inte vill distansera sig från läsaren utan istället tala direkt till honom/henne. Syftet är förstås att få läsaren att bli engagerad och läsa texten på ett aktivt sätt. Vid analysen av originaltexterna fann jag att de var språkligt koncentrerade och upprätthöll en distans till läsaren. De innehöll flera av de språkliga drag som utmärker kanslisvenskan.(4.) Ingenstans i texterna talade heller författaren till läsaren. Jag har därför strävat efter att närma texterna till läsaren genom att göra dem

7 "levande". Det har skett dels genom att ge texterna vissa talspråkliga drag - närmandet till det talade språket sker dock inte ohämmat - dels genom att låta författaren träda fram.(5.) Jag har använt aktiv form istället för passiv, fullständiga satser istället för satsförkortningar, löst sammansatta partikelverb istället för fast sammansatta, t ex dela in istället för indela, osv. Med andra ord har jag försökt att minska den språkliga koncentrationen, eftersom den bidrar till att distansera läsaren från texten. Vad ordförrådet beträffar har mindre vanliga ord bytts ut mot vanligare. Däremot har jag inte ersatt de ämnesspecifika orden, t ex lyckta dörrar, nämndemän etc eftersom jag anser att det är viktigt att eleverna lär sig dem. I stället har dessa ord försetts med en förklaring. Jag har också velat närma texterna till läsaren genom att vända mig direkt till honom/henne, t ex "Visste du att klimatet i Nordafrika ändrade sig för år sedan? ("Nilens gåva"). Närheten har också uppnåtts genom att jag - i egenskap av 'berättare' - har dragit slutsatser om händelser och de inblandades känslomässiga reaktioner på dessa - i det här fallet Nilens årliga översvämningar -, "Tack och lov att vi har Nilen....Vi skulle dö av törst och hunger om vi inte fick det vattnet!" ("Nilens gåva"). Närheten har också skapats genom att återge känslomässiga utrop och uppmaningar från personerna i texten, t ex "Låt oss tillsammans bygga dammar och gräva kanaler", sa de till varandra. "Om vi gör det kan vi spara vattnet och då får också de åkrar som ligger långt bort glädje av det." ("Nilens gåva") och genom att låta personer tänka högt. "Nu gäller det!" tänker åklagaren. "Jag måste förhöra den anhållna, leta efter vittnen, läsa polisens tekniska undersökning noga och så vidare. Risken finns att den anhållna försöker göra det svårt för mig i mitt arbete, därför måste jag be tingsrätten att häkta henne. Då blir hon inlåst i häkte. " ("Svensk lag och rätt "). Sammanlagt har jag skapat tre olika textversioner, en med en ökad grad av kausalitet (i fortsättningen kallad kausalitetsversionen) en med röst (röstversionen) och en med en kombination av röst och kausalitet (röstkausalitetsversionen).

8 Bearbetningar av lärobokstexter För att det skall framgå hur jag gått till väga vid bearbetningen av meningarna följer här ett exempel från "Svensk lag och rätt". Originalversionen: För att vårt samhälle skall kunna fungera måste det finnas lagar. Lagarna finns samlade i Svensk författningssamling. De mest använda lagarna finns i Sveriges rikes lag. Det är en mer än tretusen sidor tjock bok som utkommer varje år. Boken kallas med ett enklare namn för Lagboken. Regeringen utarbetar förslag till nya lagar. När lagförslaget har blivit godkänt av kunniga jurister, bestäms den nya lagen av riksdagen. Lagarna kan indelas i civilrätt, offentlig rätt och straffrätt. Kausalitetsversionen: För att vårt samhälle ska kunna fungera måste det finnas lagar. Lagarna finns samlade i Svensk författningssamling. Eftersom inte alla lagar används lika ofta, finns det en särskild lagbok, Sveriges rikes lag, där de mest använda lagarna står. Det är en mer än tretusen sidor tjock bok som utkommer varje år. Boken kallas med ett enklare namn för Lagboken. Regeringen utarbetar förslag till nya lagar. Eftersom det är ett ganska svårt arbete, får de hjälp av kunniga jurister. När lagförslagen är klara, bestämmer riksdagen om vi ska ha de nya lagarna eller inte. Lagarna kan indelas i civilrätt, offentlig rätt och straffrätt, därför att de handlar om olika saker. Röstversionen: Du kanske någon gång har frågat dig själv varför vi har lagar. Svaret är väl ganska självklart. Vi vill att vårt samhälle ska fungera och därför måste det finnas lagar. Alla våra lagar kan du hitta i Svensk författningssamling. De mest använda lagarna finns i Sveriges rikes lag. Det är en tjock bok som har över tretusen sidor och den kommer ut varje år. Vi brukar kalla den för Lagboken. Det är enklare så. Det är ministrarna i regeringen som arbetar fram förslag till nya lagar. De får hjälp av kunniga jurister att skriva ner sina förslag. När ministrarna är klara, lämnar de

9 förslagen till riksdagen. Sedan är det medlemmarna i riksdagen som bestämmer, om vi ska ha lagarna eller inte. Vi brukar dela in lagarna i civilrätt, offentlig rätt och straffrätt. Röst-kausalitetsversionen: Du kanske någon gång har frågat dig själv varför vi har lagar. Svaret är väl ganska självklart. Vi vill att vårt samhälle ska fungera och därför måste det finnas lagar. Alla våra lagar kan du hitta i Svensk författningssamling. Nu använder man inte alla lika ofta, därför finns det en särskild lagbok, Sveriges rikes lag, där de mest använda lagarna står. Det är en tjock bok som har över tretusen sidor och den kommer ut varje år. Vi brukar kalla den för Lagboken. Det är enklare så. Det är ministrarna i regeringen som arbetar fram förslag till nya lagar. De får hjälp av kunniga jurister med att skriva ner förslagen, eftersom det kan vara ganska svårt ibland. När ministrarna är klara, lämnar de förslagen till riksdagen. Sedan är det medlemmarna i riksdagen som bestämmer, om vi ska ha de nya lagarna eller inte. Vi brukar dela in lagarna i: civilrätt, offentlig rätt och straffrätt, därför att de handlar om olika saker. I ovanstående meningar förväntar sig läsaren sannolikt att få svar på följande frågor: Varför finns det en särskild lagbok? Varför måste jurister godkänna förslagen? Vem är det egentligen som bestämmer vilka lagar vi skall ha? Hur stor makt har egentligen regeringen? I originalversionen kan man få det intrycket att den inte är så stor. Regeringen får bara komma med förslag, juristerna skall godkänna och riksdagen bestämma. Här finns överhoppade tankeled som kan orsaka svårigheter för läsaren. För att tydliggöra relationerna mellan riksdag, regering och jurister och för att vara säker på att läsaren gör rätt kopplingar och uppfattar texten som det är tänkt har i kausalitets- och röst-kausalitetsversionerna en bisats tillfogats, eftersom det kan vara svårt. Här skulle man givetvis ha kunnat vara ännu tydligare och tillfoga att det inte är själva skrivandet som är det svåra för ledamöterna i regeringen, utan problemet ligger i att kunna veta huruvida lagförslaget är i konflikt med grundlagarna eller med andra gällande lagar. Jag bedömde emellertid att det skulle ha blivit för omfattande med ett sådant tillägg. I kausalitetsversionen står bisatsen före huvudsatsen, medan den i röstkausalitetsversionen står efter huvudsatsen. Det gör att det blir lättare att läsa

10 (Platzack, 1974, s 91ff). I den efterföljande meningen, När ministrarna är klara... står däremot bisatsen före huvudsatsen. Det beror på att bisatsen här är temporal. I talspråk är det vanligt att dessa bisatser placeras före huvudsatsen. I såväl röst- som röst-kausalitetsversionen har det opersonliga, abstrakta gruppbeteckningen regeringen bytts ut mot det mer personliga, konkreta ministrarna i regeringen. I samma syfte har riksdagen bytts ut mot medlemmarna i riksdagen. Även passivformerna har ersatts av aktiva former. Sammansättningen lagförslag har delats upp i förslag till lagar. I syfte att skapa närhet mellan läsaren och texten- vänder jag mig direkt till läsaren i den första meningen: "Du kanske någon gång har frågat dig"... och också i den fjärde "Alla våra lagar kan du hitta" i röst-och röst-kausalitetsversionen. Dessutom används pronomena vi och vår. Avslutande synpunkter Även om min beskrivning av läroböcker kan sägas vara något generaliserad och inte ge rättvisa åt de många kvalitativt högtstående läroböcker som trots allt skrivits under årens lopp, så vill jag ändå hålla fast vid den. Min undersökning visar att lärobokstexter som hade bearbetats med de språkliga variablerna röst och kausalitet gjorde att elevernas läsförståelse ökade. Att ge texter röst och en ökad grad av kausalitet handlar inte om att förenkla innehållet i texterna. Vad det går ut på är att förtydliga komplexa sammanhang. Att återinföra det berättande draget i svenska läroböcker innebär inte att man skall hänge sig åt den nationalism som förekommer i Odhners och Grimbergs läroböcker. Det går istället ut på att ta fasta på det livfulla och berättande draget, så att skolungdomarnas fantasi sätts i rörelse. Att förse texter med röst och en ökad grad av kausalitet handlar givetvis om att gå en balansgång. Är texten för enkel och övertydlig tröttnar eleverna, eftersom de inte får några språkliga och innehållsmässiga utmaningar. Om många elever dagligen och stundligen möter texter i SO-böckerna som de inte kan läsa med förståelse är risken överhängande att dessa elever 'ger upp' och att de börjar betrakta SO-ämnen som mindre viktiga. Genom att i undervisningen

11 använda en lärobok som kan läsas med förståelse av större delen av eleverna, behöver eleverna rimligtvis inte uppleva att de misslyckas i lika stor utsträckning som tidigare. Detta bör göra dem mer benägna att läsa i läroböckerna. Ju mer de läser, ju mer förtrogna blir de med detta sätt att skriva. De får på så sätt kunskap om hur texter är uppbyggda etc. Fotnoter: 1. Det kan vara befogat att påpeka att här inte undersökts om de tre textutdragen är representativa för SO-LÄTT som helhet. 2. Det kan vara befogat att påpeka att här inte undersökts om textutdraget är representativt för Öhmans lärobok som helhet. 3. "Nilens gåva" är hämtad ur Historia (Almgren et al 1992) och "Svensk lag och rätt" återfinns i PM Handboken i samhällslära (Eklund & Folkebrant, 1998). 4. Kanslispråk karaktäriseras till skillnad från talspråk bland annat av att det är opersonligt och koncentrerat. Det visar sig exempelvis i en riklig förekomst av substantiv, sammansättningar istället för ordgrupp, satsförkortningar osv. Kanslispråket har därför ofta en hög abstraktionsnivå. Se 5. Teleman & Wieselgren (1974) där en noggrann genomgång görs av vad som är karaktärististiskt för talspråk. Referenser: Almgren, H. Almgren, B., & Wikén, S. (1992). Nilens gåva. I: Historia. Årskurs 7 (s 22-26). Malmö: Gleerups. Beck, I., I., McKeown, M. G., Sinatra, G. M., & Loxterman, J. A. (1991). Revising social studies text from a text-processing perspective: Evidence of improved comprehensibility. I: Reading Research Quarterly. 26(3), Beck, I. L., McKeown, M.G., & Worthy, J. (1995). Giving a text voice can improve students understanding. I: Reading Research Quarterly. 30(2), Børre Johnsen, E. (1992). En ny lærebokkultur? I: Utbildning och demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik Årg. 1 (2), Eklund, P., & Folkebrant, U. (1998). Svensk lag och rätt. I: PM Handboken i samhällslära (s ). Solna: Ekelunds förlag AB. Grimberg, C. (1923). Sveriges historia för folkskolan. Stockholm: Norstedts & Söners förlag. Gambré, E., Hildingson, L., & Hildingson K. (1997). Lätt 2001.Levande historia 7. Stockholm: Natur och Kultur. Hvenekilde, A. (1983). Steiner for brød. "Lett-lest" o-fag for grunnskolen. I: Norsklæreren, 3, Platzack, C. (1974). Språket och läsbarheten. Lund: Liber förlag. Pretorius, E. (1995). Reading between the lines: causal connectivity, inferences and implicitness in texts. I: South African Journal of Linguistics, Supplement 26, Reichenberg, M. (2000). Röst och kausalitet i lärobokstexter. En studie av elevers förståelse av olika textversioner. (Göteborg Studies in Educational Sciences 149). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

12 Teleman, U., & Wieselgren, A-M ABC i stilitsik. Lund: Liber förlag. Westman, K.G. (1911). Odhners historia för folkskolan. Stockholm: P.A. Norstedts & Söners förlag. Öhman, C. (1996). Att skriva för tioåringar. Historia på grundskolan från en läroboksförfattares horisont. I: Ohlsson, B. (Red.), Historia i Grundskolan. Aktuellt om historia 1996/4-5. (s 11-13). Stockholm: AB Grafisk Press. (Språka loss 2003)

Varför är det inte längre ett äventyr att läsa läroböcker?

Varför är det inte längre ett äventyr att läsa läroböcker? Varför är det inte längre ett äventyr att läsa läroböcker? Av Monica Reichenberg, universitetslektor Inst. för pedagogik och didaktik Göteborgs Universitet Det är torsdag eftermiddag. Magister Börje har

Läs mer

Jag vill forma goda läsare

Jag vill forma goda läsare Fackuppsats Antonia von Etter Jag vill forma goda läsare Hur lätt är det att plocka ut det viktigaste ur en lärobokstext, som när man läser den inför ett prov till exempel? Jag minns att många av mina

Läs mer

När läsandet kan bli en tröskel i textsamhället. Stockholm 20 november 2012 Monica Reichenberg

När läsandet kan bli en tröskel i textsamhället. Stockholm 20 november 2012 Monica Reichenberg När läsandet kan bli en tröskel i textsamhället Stockholm 20 november 2012 Monica Reichenberg Det är svårare idag! Idag finns det en uppsjö av läseböcker, läsläror och läroböcker att välja bland. Vad ska

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! SO Historia inför betygssättningen i årskurs 6

BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! SO Historia inför betygssättningen i årskurs 6 BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! SO Historia inför betygssättningen i årskurs 6 Kursplanerna i Lgr 11 är uppbyggda efter rubrikerna syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Syftestexten avslutas med vilka

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Skolan med arbetsglädje Montessori

Skolan med arbetsglädje Montessori Skolan med arbetsglädje Montessori Vem var Maria Montessori? Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare. I sitt arbete kom hon tidigt i kontakt med mentalt störda barn och socialt

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

Pep för arbetsområdet: No - Rymden

Pep för arbetsområdet: No - Rymden PeP - Pedagogisk Planering Upprättad av: Cecilia Eklund Datum: 2013-08-01 Pep för arbetsområdet: No - Rymden Årskurs och tidsperiod: V. 36-42 klass 2 Kunskapskrav från läroplanen: -Jordens, solens och

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund Bakgrund Det här materialet hör till boken Kära Ruth som är skriven av Bente Bratlund. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som läser boken.

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 Det här är ett BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! svenska som hjälper dig att göra en säkrare bedömning av elevernas kunskaper i årskurs 3. Av tradition har man

Läs mer

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE Vältalaren Vältalaren är en handbok i den retoriska arbetsprocessen: hur man finner övertygande stoff och argument, hur man ger struktur och språklig dräkt åt sitt budskap och hur man memorerar och framför

Läs mer

Alla kan lära sig att läsa och förstå texter

Alla kan lära sig att läsa och förstå texter Alla kan lära sig att läsa och förstå texter Att läsa är något som krävs av alla människor i skola, samhälle, arbetsliv och privatliv. Vi lever i ett textsamhälle och därför är det viktigt att alla elever

Läs mer

När vi läste Skolverkets rapport Svenska elevers matematikkunskaper

När vi läste Skolverkets rapport Svenska elevers matematikkunskaper Florenda Gallos Cronberg & Truls Cronberg Två perspektiv på att utveckla algebraiska uttryck Svenska elever påstås ha svårt med mönstertänkande. Eller är det så att de inte får lärarledd undervisning i

Läs mer

inte följa någon enkel eller fiffig princip, vad man nu skulle mena med det. All right, men

inte följa någon enkel eller fiffig princip, vad man nu skulle mena med det. All right, men MATEMATISKA INSTITUTIONEN STOCKHOLMS UNIVERSITET Christian Gottlieb Gymnasieskolans matematik med akademiska ögon Induktion Dag 2. Explicita formler och rekursionsformler. Dag mötte vi flera talföljder,

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Lärarguide till textkommentering

Lärarguide till textkommentering Lärarguide till textkommentering Förmågan att kunna presentera vetenskapliga resultat, teorier och resonemang på ett sätt så att den tänkta målgruppen kan ta till sig budskapet, är en uppgift som naturvetare

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin KREATIVA BÖNESÄTT en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin Information om materialet Till vem? I vår verksamhet är andakter en viktig del, men ibland är det

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kampen mot klockan - funderingsfrågor, diskussion om tid och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, Årskurs: 7-9 Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Upp och hoppa! hojtar mamma.

Läs mer

LPP, Klassiker. Namn: Datum:

LPP, Klassiker. Namn: Datum: LPP, Klassiker Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda former från Sverige,

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Vad är det vi gör? Torbjörn Flygt intervjuas av Stephen Farran-Lee.

Vad är det vi gör? Torbjörn Flygt intervjuas av Stephen Farran-Lee. Vad är det vi gör? Torbjörn Flygt intervjuas av Stephen Farran-Lee. Redan innan du började skriva Underdog, alltså för sex år sedan, kom du på idén till Verkan. Vad var det som satte igång den? I det sena

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum - funderingsfrågor, högläsning och reflektion, skrivuppgift.

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum - funderingsfrågor, högläsning och reflektion, skrivuppgift. en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Röda rummet - funderingsfrågor, högläsning och reflektion, skrivuppgift. Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux, Lektionstyp:

Läs mer

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Benni Bødker Vad handlar boken om? Boken handlar om den föräldralöse pojken Marko. Han bor tillsammans med gruppen Gamma, som jagar brottslingar. Marko får i uppdrag att rädda besättningen

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Aspekt Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Aspekt Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Bedömningsmatris i engelska Elev: Årskurs: Termin: Aspekt Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Hörförståelse: Uppfattar det Förstår det huvudsakliga Förstår både helhet och förstå, återge huvudsakliga innehållet och några

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Hittar du andra svåra ord? Skriv ner dem och slå upp betydelsen i en ordbok. Använd fem av orden i meningar. Meningarna kan handla om boken.

Hittar du andra svåra ord? Skriv ner dem och slå upp betydelsen i en ordbok. Använd fem av orden i meningar. Meningarna kan handla om boken. ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN UNNI DROUGGE ORD forna (s 5, rad 8) tidigare, vi säger forna Jugoslavien då landet inte finns längre vågigt (s 6, rad 5) hår som inte är lockigt eller rakt, utan lite böjt som

Läs mer

36 steg till bättre texter

36 steg till bättre texter 36 steg till bättre texter Av Tomas Dalström journalist, med förflutet som copywriter, scriptwriter/byråproducent samt manusförfattare för radio, film/tv, webben och interaktiva produktioner. En vanlig

Läs mer

Slutrapport för Ökad måluppfyllelse i svenska och SO särskild satsning

Slutrapport för Ökad måluppfyllelse i svenska och SO särskild satsning Uppdragsgivare: Sollentuna kommun Sida 1 av 16 Projektledare: Marie Olsson, Carina Wieslander Projektbeteckning Version Slutrapport för Ökad måluppfyllelse i svenska och SO särskild satsning Besök Postadress

Läs mer

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Zackarina bodde i ett hus vid havet tillsammans med sin mamma och sin pappa. Huset var litet men havet var stort, och i havet kan man bada i alla

Läs mer

Tummen upp! Historia ÅK 6

Tummen upp! Historia ÅK 6 TUMMEN UPP! Ç SO ÅK 6 Magnus Koraen KARTLÄGGNING LGR 11 HISTORIA Tummen upp! Historia ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. Provlektion:

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Barns uppmärksamhet. Självständigt arbete på grundnivå, SAG, del III. Farzaneh Foroghi Examinator: Els-Mari Törnquist.

Barns uppmärksamhet. Självständigt arbete på grundnivå, SAG, del III. Farzaneh Foroghi Examinator: Els-Mari Törnquist. Malmö högskola Lärande och samhälle Kultur, språk, medier KME kurs 3:2 Barns uppmärksamhet En studie om att fånga barns uppmärksamhet och behålla den. Självständigt arbete på grundnivå, SAG, del III Farzaneh

Läs mer

Textsamtal utifrån skönlitteratur

Textsamtal utifrån skönlitteratur Modul: Samtal om text Del 5: Samtal före, under och efter läsning av text Textsamtal utifrån skönlitteratur Anna Kaya och Monica Lindvall, Nationellt Centrum för svenska som andraspråk Läsning av skönlitteratur

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Engelska Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift,

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

Genom undervisning i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Genom undervisning i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: Pedagogisk planering Engelska årskurs 8, vecka 45-49 Television Broadcast och oregelbundna verb Varför: Genom undervisning i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla

Läs mer

Boken om SO 1 3. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras.

Boken om SO 1 3. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras. Boken om SO 1 3 Boken om SO 1 3 är elevernas första grundbok i geografi, samhällskunskap, historia och religion. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras.

Läs mer

Från fattigdom till rikedom - ditt ekonomiska genombrott i 10 steg

Från fattigdom till rikedom - ditt ekonomiska genombrott i 10 steg Från fattigdom till rikedom - ditt ekonomiska genombrott i 10 steg STEG 1 Ändra ditt sätt att tänka De första stegen till det ekonomiska genombrottet och ekonomisk frihet handlar om förändringar inom dig.

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lgrs 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lgrs 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Vad handlar boken om? Boken handlar om Mimmi. Hennes hund, Bonita, rymmer efter att ha blivit rädd när en polisbil kör förbi, med sirenerna på. Polisbilen jagar en motorcykel. Mimmis mamma berättar,

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Att utveckla läromedel

Att utveckla läromedel Att utveckla läromedel för elever med lindrig utvecklingsstörning Att utveckla läromedel för elever med lindrig utvecklingsstörning Tillgänglighet Varje läromedel har en viss grad av tillgänglighet. Tillgängligheten

Läs mer

Varje gång jag har kommit på ett nytt mysterium, börjar jag med att ställa några frågor till mig själv:

Varje gång jag har kommit på ett nytt mysterium, börjar jag med att ställa några frågor till mig själv: Kommissarie Tax deckarskola Hej, jag heter Elsie Petrén och jag är författare till kommissarie Taxböckerna. Vill du också skriva ett mysterium? Här får du några tips på hur jag gör när jag skapar mina

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Läsförståelse och hörförståelse

Läsförståelse och hörförståelse Läsförståelse och hörförståelse Läs- och skrivutredningskursen 2015-04-21 Läs- och hörförståelse Läsförståelsetest; DLS, LS (M-G Johansson) Inläsningstjänst och Legimus Talat och skrivet språk (Wengelin

Läs mer

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET Bokleffe i Älvdalen 1 Det är såklart viktigt att alla människor läser, inte bara unga män. Men denna kategori ligger extra risigt till när det gäller läsning. 2 3 Bokleffe

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Essä. Vad är en essä? Mönster och disposition. 1. Rubrik och Inledning. De två benen

Essä. Vad är en essä? Mönster och disposition. 1. Rubrik och Inledning. De två benen Essä Vad är en essä? En essä är en text där en person försöker reda ut sina tankar och kunskaper inom ett ämne eller utifrån en frågeställning. Ämnena kan variera mellan allt från hur fotboll och politik

Läs mer

Realismen. Lektionsplanering

Realismen. Lektionsplanering Realismen Lektionsplanering 1 Introduktion Här ser du en målning som gjordes 1881 av en konstnär som hette William Logsdail. Den föreställer London och då bodde det ca 4 miljoner människor där. Många fabriker

Läs mer

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Bön - Vi lever i en tid i Sverige där det på de flesta platser inte bildas några stora köer av människor som vill omvända

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Telefonen på Marklunds bord ringer. Tidningschefen lyfter på luren. Samtidigt pekar han på två stolar. Lasse och Maja sätter sig och väntar.

Telefonen på Marklunds bord ringer. Tidningschefen lyfter på luren. Samtidigt pekar han på två stolar. Lasse och Maja sätter sig och väntar. Kapitel 4 a, just det! Ni ville ju sätta in en annons, säger Marklund till Lasse och Maja, när de kommer in i rummet. Tidningschefen sitter vid ett stort skrivbord som står vid fönstret, ut mot Kyrkogatan

Läs mer

Svensk grammatik Ordklasser!

Svensk grammatik Ordklasser! Svensk grammatik Ordklasser! Grammatik är läran om ett språk, hur detta språk är uppbyggt och hur det fungerar i tal/skrift. Alla ord betyder något och kan delas in i olika ordklasser. Det finns 9 olika

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

Ditt äckel Elevmaterial

Ditt äckel Elevmaterial SIDAN 1 Dramaturgi Dramaturgi handlar om hur en berättelse är uppbyggd rent strukturellt. Det är även läran om hur man bygger upp en berättelse på ett bra och ändamålsenligt sätt. Boken Ditt äckel! är

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Observationsprotokoll för lektionsbesök

Observationsprotokoll för lektionsbesök Observationsprotokoll för lektionsbesök Datum och tidpunkt för observationen: Observerad lärare: Skola: Antal närvarande elever i klassen/gruppen: Årskurs/årskurser: Lektionens ämne: Lektionens huvudsakliga

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

733G22:Statsvetenskapliga metoder Metod PM. Hobbes vs. Locke

733G22:Statsvetenskapliga metoder Metod PM. Hobbes vs. Locke 733G22:Statsvetenskapliga metoder Ann Fernström 29-09-2014 911130-1009 Metod PM Hobbes vs. Locke Människan beter sig olika i olika situationer beroende på vilken typ av individer de är. Frågan är hur individuella

Läs mer

Den akademiska uppsatsen

Den akademiska uppsatsen Den akademiska uppsatsen Skrivprocessen Uppsatsens struktur Språk och stil Källor och referenser Skrivprocessen förstadium skrivstadium efterstadium Förstadium Analysera situationen: 1. Vad har jag för

Läs mer

Akademiskt skrivande I

Akademiskt skrivande I Akademiskt skrivande I Idag: Vad är akademiskt skrivande? Referatsystem att ange källa Citat och referat Akademiskt skrivande Den akademiska texten bygger på tidigare kunskap. Det vetenskapliga sättet

Läs mer

Lärarhandledning. Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund

Lärarhandledning. Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund Lärarhandledning Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok

Läs mer

KF-protokoll nr Bilaga 3. Bilaga 3 till kommunfullmäktiges protokoll

KF-protokoll nr Bilaga 3. Bilaga 3 till kommunfullmäktiges protokoll Bilaga 3 till kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-05 6 Jan Valeskog (S) om Stadsrevisionens omfattande kritik Jan Valeskog (S) har ställt följande frågor till mig: 1. Kommunledningen säger att resurserna

Läs mer

Alva blir skadad Lärarmaterial

Alva blir skadad Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Kirsten Ahlburg Vad handlar boken om? Boken handlar om Alva och hennes kompis Sara. De är i stallet och ska rykta Saras hästar. Alva får rykta Disco. Alva blir varm och tar av sig hjälmen.

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Arbetsuppgift Skrivning och Grammatik v. 4

Arbetsuppgift Skrivning och Grammatik v. 4 Arbetsuppgift Skrivning och Grammatik v. 4 Det finns mycket som kan vara konstigt och annorlunda när man kommer till ett nytt land eller möter en ny kultur. Det behöver inte vara bara traditioner, utan

Läs mer

När man använder någon annans text

När man använder någon annans text Kursmaterial om hänvisningar, från kursen FÖ1002 Företagsekonomi A, Handelshögskolan, Örebro universitet, läsåret 2010/11 När man använder någon annans text Citat Ett citat återger exakt originaltexten,

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar Skrivprocessen Att skriva är ett hantverk något som du kan lära dig. För att bli en bra hantverkare krävs övning. Följande arbetsgång rekommenderas när du ska skriva en text men det är inte meningen att

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

"Jag kan inte köra idag. Min dotter är sjuk"

Jag kan inte köra idag. Min dotter är sjuk GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för svenska språket "Jag kan inte köra idag. Min dotter är sjuk" En jämförande studie av läsbarhet i två sfi-läromedel Anneli L. Mattsson Specialarbete, 15 hp Svenska

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen Bakgrund Det här materialet hör till boken Märtas tavlor som är skriven av Johanna Immonen. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som

Läs mer

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16 Kurs: Svenska- läsa, skriva, tala, lyssna Tidsperiod v.9-23 Skola Nordalsskolan Årskurs 5 Lärare Lena Gustavsson, Staffan Henning, Anne Sundqvist & Mia Fredriksson Kursen kommer att handla om: Vi kommer

Läs mer

KLARSPRÅK PÅ WEBBEN riktlinjer för webbskribenter

KLARSPRÅK PÅ WEBBEN riktlinjer för webbskribenter *Skatteverket 1(10) KLARSPRÅK PÅ WEBBEN riktlinjer för webbskribenter Våra webbtexter, liksom alla texter vi producerar för externt bruk på Skatteverket, ska vara skrivna på ett sätt som gör att läsaren

Läs mer

Förklaringar är ju allt på nåt sätt En undersökning av hur fem lärare använder historiska förklaringar i undervisningen

Förklaringar är ju allt på nåt sätt En undersökning av hur fem lärare använder historiska förklaringar i undervisningen Förklaringar är ju allt på nåt sätt En undersökning av hur fem lärare använder historiska förklaringar i undervisningen Presentation av licentiatuppsats vid Lärarnas Forskningskonferens 28 oktober 2014

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin & årtal Handledare: namn Abstract/Sammanfattning Du skall skriva

Läs mer

Denna bilaga finns också att hämta på Gothia Förlags hemsida www.gothiaforlag.se

Denna bilaga finns också att hämta på Gothia Förlags hemsida www.gothiaforlag.se Bilaga 1 50 SOCIALA FÄRDIGHETER Denna bilaga finns också att hämta på Gothia Förlags hemsida www.gothiaforlag.se Nr: 1 Lyssna 1. Titta på den som pratar. 2. Tänk på vad som sägs. 3. Vänta på din tur att

Läs mer

31 tips som gör din text lättare att förstå

31 tips som gör din text lättare att förstå 31 tips som gör din text lättare att förstå Innehållsförteckning Texten 1 Det enkla raka spåret 2 Nyhetsartikeln 3 Skriv rubriker inte överskrifter 3 Glöm inte bildtexten 4 Så börjar du din text 4 Tänk

Läs mer

Reflexioner kring självbedömning

Reflexioner kring självbedömning Handen på hjärtat: Du som läser det här, vad vet du om din egen läsförmåga? av Per Måhl Reflexioner kring självbedömning s o m j a g s e r d e t, bör lärare göra allt de kan för att förbättra elevernas

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Politisk Teori 2 Jag kommer i denna hemtentamen att redogöra vad jag ser för problem med Robert Nozick teori om självägarskap. Dels övergripande ur individens synpunkt och dels ur ett lite större perspektiv

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer