Den demokratiska nationalismen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den demokratiska nationalismen"

Transkript

1 Sverigedemokraternas budgetförslag 2015 samt planer för 2016 och 2017

2 Den demokratiska nationalismen Den demokratiska nationalismen skall ligga till grund för vårt Karlskrona. Som socialkonservativa utgår Sverigedemokraterna från idén om folket som en social och demokratisk kraft. En socialkonservativ kraft som vilar på en nationalistisk grund. Det svenska folket är ett kollektiv med en gemensam historia, ett gemensamt språk och en gemensam värdegrund. Denna samhörighet är en förutsättning för demokratin och det är därför ingen tillfällighet att det demokratiska systemet växte fram inom ramen för nationalstaten. För att en demokrati skall fungera måste människor kunna kommunicera med varandra och dela vissa grundläggande värderingar. Den nationella värdegrunden är avgörande för att det demokratiska samhället skall fungera. På motsvarande sätt anser vi att det är det svenska folket som skall ha makten över sin vardag och framtid och motsätter oss alltså en centralisering av makten, oavsett om den är ekonomisk eller politisk. Vår politiska vision är en svensk demokratisk nationalstat. På internationell nivå vill vi se en värld av fria, fredliga och samverkande nationer. En förutsättning för detta är att alla världens folk garanteras sin nationella frihet. För oss innebär detta såväl politisk, ekonomisk som kulturell frihet, dvs. självbestämmande, självförsörjning och självförverkligande. Övriga sju riksdagspartier har under de senaste decennierna skapat ett samhälle med tärande utanförskap, hög arbetslöshet och försämrad välfärd. Klyftan mellan löntagare och pensionärer har ökat, samtidigt som den ekonomiska nedgången ytterligare försämrat många äldres livskvalitet. Försvaret har nedmonterats och den grova brottsligheten har under de senaste decennierna tillåtits breda ut sig med ökad otrygghet som följd. De gamla partiernas politik har för länge sedan passerat bäst före-datum och det är uppenbart att Sverige behöver en ny fräsch välfärdspolitik. Med ett Sverige styrt av Sverigedemokraterna skulle en kommun av Karlskronas storlek få minst 100 miljoner kronor extra i statsbidrag att fördela på kommunens olika verksamheter under en treårsperiod, förutom en rad olika satsningar på riksnivå som också skulle komma kommunerna tillgagn som en följd av Sverigedemokraternas Sverigevänliga och ansvarsfulla politik. Där är vi dock tyvärr inte än. Karlskrona grundades 1680 av Karl XI. Karlskrona är navet i Östersjön och skall utvecklas för att kunna vara en storstad i regionen rentav en huvudstad i vår region dit alla naturligt söker sig för handel, utveckling och innovation. Vi skall erbjuda ett attraktivt boende, en het arbetsmarknad och detta i Sveriges vackraste skärgård. Med vår allemansrätt och rena miljö i fokus skapar vi en attraktiv livsmiljö för barn och unga att växa upp i. Vi vill att alla som kommer till vår vackra stad känner sig som hemma och uppskattar våra cykelleder, vandringsleder och alla de fantastiska möjligheter till friluftsliv som Karlskrona kan erbjuda. Vår stad är unik och detta är bekräftat av vår världsarvsstatus. Karlskrona är världens äldsta ännu operativa örlogsstad och vi Sverigedemokrater är stolta över vårt marina arv och om vi får bestämma kommer det att satsas rejält på att upprusta marinen. Tillsammans kan vi uträtta storverk, så låt alla kreativa krafter som våra medborgare bär på vara med och utveckla framtidens Karlskrona. Christopher Larsson Gruppledare Sverigedemokraterna Karlskrona 2

3 Innehållsförteckning Den demokratiska nationalismen 2 Barnen och ungdomarna är vår framtid 4 Alla barn och ungdomar har rätt till likvärdig utbildning 5 Familjen är hjärtats fosterland 6 Valfrihet, trygghet och förebyggande arbete i omsorgen 7 Sverigedemokraterna prioriterar näringslivet 7 Jämlikhet på riktigt 8 Ett sunt företagsklimat 8 Våra kommunala bolag 9 Kommunen som arbetsgivare 9 Kommunens personal i centrum 10 Vårt Karlskrona är värt att försvara 11 Brottsförebyggande arbete och kraftsamling mot brottsligheten 11 Ökat medborgarinflytande och vitaliserad demokrati 12 Samhällsbyggnad utifrån trygghet, närhet och tradition 12 Samhörighet framför segregation 13 Rättvis socialpolitik 14 Vi värdesätter kommunens landsbygd och skärgård 14 Idrott, kultur och fritid för unga i hela kommunen 15 Karlskrona är unikt 9 Sverigedemokratisk politik ger ett hållbart samhälle 16 Ekonomisk hållbarhet 16 Social hållbarhet 16 Miljömässig hållbarhet 16 Kulturell hållbarhet 17 Politiken i siffror

4 Barnen och ungdomarna är vår framtid Centralt inom alla former av barnomsorg är att barngrupperna skall vara så små som möjligt och att föräldrarna skall erbjudas ett betydande inflytande över verksamheten. Vidare måste barnens fantasi och leklust tillvaratas på bästa sätt samt stress- och bullernivåer reduceras till ett minimum. I syfte att skydda barn från övergrepp skall personal som arbetar med barn och ungdomar kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret som visar att man inte tidigare gjort sig skyldig till övergrepp mot barn. Även arrangörer av frivilligverksamhet för barn och unga skall vara skyldiga att försäkra sig om att ingen vuxen inom verksamheten begått brott riktade mot barn. Samtidigt som Sverigedemokraterna förespråkar att staten ges det övergripande ekonomiska ansvaret för skolan i syfte att garantera en jämbördig skolgång för alla barn och ungdomar så värnar vi den pedagogiska valfriheten och menar att föräldrar och elever skall ges stora möjligheter att välja skola och skolform. Även om Sverigedemokraterna förespråkar ett förstatligande av skolorna så utesluter vi inte ett system med friskolor vid sidan av den kommunala/statliga. Vi menar dock att friskolemarknaden i Karlskrona redan är mättad varför kommunen skall vara mycket restriktiv vad gäller etablerandet av nya friskolor. Bristande kunskaper i svenska försvårar assimilering och vetenskapliga rön från bland annat Danmark visar att modersmålsundervisning är så gott som verkningslös ur integrationsperspektiv. Sverigedemokraterna vill tillskriva regeringen med en begäran om att Karlskrona skall få bli försökskommun där några skolor erbjuds extra svenskundervisning istället för modersmålsundervisning. Då vi värnar ett starkt civilsamhälle så ser vi gärna att familjen och/eller invandrarföreningar själva anordnar modersmålsundervisning där sådan önskas. Sverige-demokraterna vill också återgå till den naturliga praxis där svenska är enda samtalsspråk i alla i kommunens skolor, bortsett från särskilda undantagsfall som till exempel under språklektioner. Vi vill att barnen skall ges ökade möjligheter att lära sig att behärska det svenska språket men också få en rimlig chans att känna samhörighet med alla och bli en integrerad del av det svenska samhället. Den minsta gemensamma nämnaren i en skola präglad av språklig mångfald är just det svenska språket och kunskaper i modersmålet får barnen till sig i hemmet eller inom den egna subgruppen. Våra barns framtida hälsa påverkas starkt av de motionsvanor de skaffar sig i unga år. I detta ligger också en mycket stor ekonomisk potential då framtida vårdbehov till följd av svag fysik reduceras. Idrott i skolans regi har nedrustats över tiden vilket lett till negativa effekter på folkhälsan. Det är därför av största vikt att kommunens skolor erbjuder eleverna möjlighet till utökat antal idrottstimmar samtidigt som det erbjuds fler aktiva friluftsdagar. Vi menar att Karlskrona kommun skall vara en förebild vad gäller idrott och hälsa och är uppriktigt ledsna över att den nya S-ledda majoriteten nu lägger kommunens stora satsning på en ny sport/evenemangsanläggning på Trossö den nya ombyggda Östersjöhallen i malpåse. Anläggningen hade även gett vårt näringsliv en skjuts i rätt riktning i och med att den även kunde användas som konferensanläggning och detta hade naturligtvis varit riktigt bra för kommunen. Våra barn och ungdomar måste kunna gå till skolan utan rädsla och oro och deras problem måste tas på allvar. En jourskola bör inrättas där elever som mobbar eller misshandlar andra elever kan placeras. Sverigedemokraterna anser att tryggheten för skötsamma elever alltid måste vara överordnad bråkiga elevers behov. Sverigedemokraterna menar att trygghet och gemenskap bäst garanteras på mindre skolor. Därför beklagar vi den skolöverenskommelse Femklövern valde att genomföra tillsammans med Socialdemokraterna. Överenskommelsen visar med all tydlighet att man är totalt okunnig kring det mervärde mindre skolor ger bland annat i form av mindre mobbning och ökad trygghet för våra barn och ungdomar. 4

5 Genom att satsa på de mindre skolorna, möjliggörs en levande landsbygd vilket hela kommunen tjänar på. Finns det en skola i byn så finns det större chans att barnfamiljer väljer att flytta dit ett samband socialdemokraterna och moderaterna uppenbarligen inte ser. Det kan mycket väl vara så att det i något enstaka fall kan vara motiverat att lägga ned en skola. På samma sätt som att en skola kan vara för stor så kan en skola också vara för liten. Ett beslut om stängning skall i så fall fattas på grundval av att den pedagogiska kvaliteten hotas och ingenting annat. I stället för att värna de för kommunen mycket viktiga småskolorna vill den S-ledda majoriteten tillsammans med moderaterna satsa på stordrift genom att fösa ihop barn och ungdomar på F-9-skolor. Vi beklagar detta men gläds istället över beslutet att driva vidare Tvings skola som en F-6-skola. För att ge ungdomarna i Karlskrona en ökad möjlighet till sommarjobb väljer vi att skjuta till ytterligare tre miljoner kronor till denna verksamhet årligen. Vi väljer dessutom att årligen skjuta till tre miljoner kronor i ökat föreningsbidrag till Kultur- och fritidsnämnden. Samtidigt föreslår vi att den bidragsberättigade åldern ändras från dagens 7-20 år till 5-20 år och hoppas samtidigt att den planerade utökningen från 7-20 till 7-25 inte blir av. Detta är för övrigt en fråga även riksidrottsförbundet drivit. Vi väljer också att stärka kulturverksamheten med totalt tre miljoner kronor årligen i syfte att stärka Kulturskolan. Sverigedemokraternas mål är att fortsätta den positiva utvecklingen med "köproblematiken" till Kulturskolan. Vi anser att det är av yttersta vikt att vi får behålla marinens musikkår och det mervärde som dessa fantastiska musiker ger tillbaka till våra ungdomar i form av konserter och inte minst som musiklärare i de traditionella instrumenten. Alla barn och ungdomar har rätt till likvärdig utbildning Även barn och ungdomar med särskilda behov har rätt till fullgod utbildning. Flera larmrapporter har visat att det är dessa elever som ofta faller mellan stolarna när kommuner och skolor drar ned på olika stödresurser. Karlskrona är inget undantag. Vi väljer därför att skjuta till två miljoner kronor per år för att garantera att även barn och ungdomar med särskilda behov får den utbildning de har rätt till. Samtidigt vill vi att kommunen skall utreda hur eftersatt stödet till barn och ungdomar med behov av särskilt stöd är i kommunen. Det är i sammanhanget viktigt att poängtera att vi är positivt inställda till det så kallade Essungaprojektet, som innebär att barn som av olika anledningar får specialundervisning i mindre grupper nu flyttas ut i den ordinarie verksamheten tillsammans med sina lärare/speciallärare. Detta har i praktiken inneburit ett ökat antal pedagoger ute i den ordinarie verksamheten, vilket gynnat hela verksamheten. Inte minst har upplevelsen av utanförskap minskat och studieresultaten höjts. Vi har vidare satt som inriktningsmål att kommunen skall anställa fler specialpedagoger och speciallärare som skall hjälpa läraren i klassrummet. Det mycket lyckade TIL-projektet (Tidig Intensiv Lästräning ) är ett projekt som syftar till att hjälpa barn med lässvårigheter och ge dem skjuts framåt i undervisningen. Projektet föll mycket väl ut och vi väljer därför att satsa en miljon kronor årligen för att starta upp projektet igen. Rektorernas arbetsbörda har ökat och många går på knäna nertyngda av den administrativa bördan och behöver därför ett ökat stöd i sina organisationer. 5

6 Familjen är hjärtats fosterland Syftet med Sverigedemokraternas familjepolitik är att försvara och förstärka kärnfamiljens ställning, att skapa ett tryggt och barnvänligt samhällsklimat som alltid ser till barnens bästa och som uppmuntrar till ökat barnafödande. Sverigedemokraterna ser med oro på de senaste decenniernas samhällsutveckling där den traditionella familjens betydelse och familjelivets värden i allt högre utsträckning har kommit att ifrågasättas och nedvärderas. Familjen är den naturliga och mest grundläggande enheten i samhället. Vi Sverigedemokrater slår vakt om familjen och om hembygden, som liksom fäderneslandet är vår hemvist på jorden. Dessa begrepp är bärare av traditionellt starka och viktiga värden som koppat till vår demokratisyn innebär att vi vill se ett starkt självbestämmande för såväl familjen som kommunen. Föräldrar som väljer att stanna hemma med sina barn missgynnas av ideologiska skäl i förhållande till andra barnomsorgsalternativ, och staten har i allt högre utsträckning kommit att överta föräldrarnas fostrande och vårdande roll. Vi vill i stället främja en utveckling som ger familjerna en större självständighet och ökad valfrihet, exempelvis genom höjning av vårdnadsbidraget som nu införts i kommunen. Vi satsar därför två miljoner kronor för att höja ersättningsnivån till kronor per månad. Trots att familjen i de allra flesta fall medför både glädje och trygghet åt sina medlemmar, är vi medvetna om att det i vissa fall tyvärr kan vara tvärtom. När föräldrar av någon anledning inte klarar att uppfylla sina åtaganden, eller när någon förälder medvetet sviker sitt ansvar eller missbrukar barnets beroendeställning, då måste samhället träda in och skydda det utsatta barnet. Dessa ingrepp måste alltid ske med varsamhet men ändå i ett så tidigt skede som möjligt. Inte minst den psykosociala elevvården i skolorna, skolhälsovården och ungdomsarbetet förebygger behovet av barnskyddsåtgärder men är samtidigt ofta de första att upptäcka att insatser är nödvändiga och därför är det av stor vikt att dessa institutioner tilldelas tillräckliga resurser för att klara sitt åtagande. Vi ser med bestörtning på hur den psykiska ohälsan sjunker längre och längre ner i åldrarna och därför måste kommunen satsa extra resurser på att det alltid skall finnas tillgängliga kuratorer för alla barn i grund- och gymnasieskolan. Besparingar inom detta område medför kraftigt ökade risker för att utsatta barns situation inte upptäcks och att dessa därmed tvingas leva kvar i en skadlig familjemiljö. Sverigedemokraterna ser äktenskapet som en av de mest stabiliserande och trygghetsskapande faktorerna för både barn och vuxna och vi anser det vara av största vikt att ansvarsfulla relationer lyfts fram tydligare i skolornas undervisning. Vidare förespråkar vi ett föräldraskap där barnet ges rätt till båda sina föräldrar, även efter en uppslitande skilsmässa. I dag diskrimineras i många fall pappan till barnet/barnen, varför det är av yttersta vikt att barnens rätt till båda sina föräldrar ses över. 6

7 Valfrihet, trygghet och förebyggande arbete i omsorgen En trygg och värdig ålderdom för de kommuninvånare som under ett helt liv har bidragit till samhället måste vara en självklarhet. Att många äldre får det allt svårare att få ekonomin att gå ihop samtidigt som vi erbjuder äldreförsörjningsstöd till invandrade åldringar som inte har betalat en endaste krona i skatt, är en regelrätt skandal. Ett led i att öka tryggheten för de äldre är att erbjuda kostnadsfria trygghetslarm. För ändamålet skjuter vi till två miljoner kronor. Femklövern som styrde kommunen förra mandatperioden höjde tillsammans med socialdemokraterna kostnaderna för trygghetslarmen under Detta reserverade vi oss emot och verkar för en kostnadsneutral lösning för klienten. Det har i några kommuner gjorts erfarenheter av kostnadsfri friskvårdsträning för äldre, inkluderande balansövningar, vilket också har visat sig kunna minska risken för fallskador samtidigt som det berikar de äldres sociala liv. Detta har kunnat ske utan betydande kostnader samtidigt som varje förhindrad fallolycka innebär en stor besparing för kommunen. Äldrenämnden bör se över hur kommunens arbete med fallprevention kan utvecklas ytterligare. Sverigedemokraterna har länge förespråkat en satsning på trygghetsboende för de äldre som inte längre kan klara sig på egen hand men som inte anses vara tillräckligt hjälpbehövande för att få plats på ett särskilt boende. Sverigedemokraterna verkar för att alla vid 85 års ålder skall erbjudas en plats på ett äldreboende oavsett om de har fysiskt behov av det eller inte. Det är viktigt att även de äldre som är friska och aktiva får sina behov och intressen tillgodosedda. Äldres kunskaper måste stimuleras och tränas för att de skall kunna bibehålla sin mentala kapacitet. Vår ambition är att kommunen skall bygga ett nytt trygghetsboende per år under de närmaste åren. Sverigedemokraterna vill se fler mindre enheter då dessa skapar större trygghet för de boende. Mindre enheter innebär tio boende i ett plan och inte som idag att vi bygger på höjden. Vid nybyggnation skall vi eftersträva en känsla av hemmiljö i så stor omfattning som möjligt. Samverkan med brukare och anhöriga skall vara god och stöd och service skall erbjudas anhörigvårdare. Vi kan tänka oss att i kommunen införa ett pensionärsråd bestående av representanter för de olika seniororganisationerna. Detta råd skulle ges insyn i alla beslut som rör äldre och ses som en central och tungt vägande remissinstans. Broddar till alla äldre över 65 är en satsning som vi tror på sikt kan spara många miljoner åt kommun och landstinget speciellt, men framförallt skulle det minska risken att äldre skadar sig på en isfläck eller en hal gångbana och allt lidandet detta medför. Vi satsar initialt en miljon på detta. Då många äldre har nedsatt rörlighet bör införandet av sprinklersystem på kommunens äldreboenden prioriteras. Enligt uppgifter från Räddningsverket kan sprinklersystem rädda fler liv på äldre än vanliga brandlarm. Vid nybyggnation byggs det med sprinkler som standard men på befintliga boenden finns det oftast inget sprinklersystem. Det finns numera på marknaden bra och prisvärda lösningar som är godkända, så kostnadsfrågan borde inte hindra dessa åtgärder. Detta bör utredas ytterligare. Sverigedemokraterna prioriterar näringslivet Den svenska välfärden lever i dag på lånad tid och lånade pengar. En oansvarig hushållning med våra gemensamma resurser och en allt för omfattande invandring har resulterat i stigande arbetslöshet, överdimensionerad byråkrati, brister i välfärden och en enorm statsskuld. 7

8 För att Karlskrona skall ha en väl fungerande ekonomi och hög sysselsättning måste kommunen dels se till att privata företag och offentlig sektor får tillgång till kompetent arbetskraft, dels verka för att skapa ett företagarvänligt klimat. Vi är i grunden positiva till alternativa driftsformer inom välfärdssektorn och ser utmaningen i att hitta en välavvägd balans mellan offentlig och privat verksamhet. Strategisk markanskaffning är ett område vi bör ligga i framkant med, för att vara förberedda när kommunens planenhet behöver bygga. Vi har idag stora företag som vill etablera sig i kommunen eller bygga ut sin verksamhet och som inte kan det endast för att vi inte har mark för dem att bygga på. Vi arbetar målmedvetet för att nå invånare men ambitionsskillnaden vi har jämfört med de styrande är att vi vill att kommunen växer som en följd av tillflödet av medborgare med arbeten eller ambitioner att starta företag. Vi skjuter därför till fem miljoner kronor per år för att arbeta strategiskt med stadens utveckling. Karlskrona är en stad i ständig ekonomisk utveckling och skall så vara. Utvecklingen av staden måste dock ske med hänsyn till dess historiska värden. När kommunen planerar för framtida bebyggelse och trafiklösningar skall man ta det historiska perspektivet i beaktande. Vi Sverigedemokrater anser att det är viktigt med historiskt förankrad stadsplanering och vill se ett samband mellan forntid, nutid och framtid. Vi vill att trygghet och tradition skall prägla hur vi gestaltar vår stad. En näring som är oerhört viktig just för Karlskrona och Blekinge är turismen. Vi ser många tecken på att vårt grannland Polen, med sina 38,5 miljoner invånare, är en av de kommande stora kometerna inom handel. Om vi kan få ens en bråkdel del av dessa människor att förlägga sin semester i Blekinge så har vi mycket att vinna. Av vikt är att det mellanstatliga samarbetet i Östersjöregionen fortsätter att utvecklas. För att Karlskrona och Blekinge skall kunna vara en naturlig del av denna expansiva region krävs fortsatta satsningar på infrastrukturen. Ett led i detta är satsningarna på Verköhamnen som kommer att betyda mycket för såväl kommunen som regionen. Vi verkar på regional nivå även för en fortsatt utbyggnad av E22. Turismen är en motor i vårt vackra län och därför bör vi satsa på det nya varumärket "Blekinge underbara vatten" tillsammans med det äldre "Blekinge Sveriges trädgård". Sverigedemokraterna ser mycket positivt på att vi nu tar krafttag gemensamt i Blekinge för turismen, något som inte minst kan komma att bli en positiv kraft i arbetet med att minska ungdomsarbetslösheten då väldigt många ungdomar arbetar inom turismen. Jämlikhet på riktigt Sverigedemokraterna vill avskaffa alla former av kvotering som syftar till att premiera vissa grupper framför andra. Så kallad positiv särbehandling av en grupp människor innebär med automatik att andra människors rättigheter undertrycks. Vi vill att man skall se till kunskaper, kompetens och erfarenhet. Det skall inte spela roll vilket kön, hudfärg eller etnicitet en person har, alla skall ha samma chans att få jobb. Sverigedemokraternas grundinställning är dock att så länge alla andra faktorer är lika så skall jobb i Sverige i första hand erbjudas det egna landets medborgare. Ett sunt företagsklimat Politikens roll är att ge den svenska företagaren så goda förutsättningar och villkor som möjligt att skapa och bedriva verksamhet. På kommunal nivå innebär detta att avgifter skall hållas låga samtidigt som service och tillsyn skall vara god. Gatuhållning och parkeringstillgång kan vara avgörande för många småföretagares överlevnad. Parkeringsavgifterna måste därför hållas på nuvarande nivå, dock är vi positiva till en översyn av hela parkeringssystemet i dialog med framförallt företagarna på Trossö och de boende på öarna i centrum. Det är människor som utgör basen och drivkraften inom näringslivet och dessa människors inställning till värden som plikt, moral och bildning är givetvis viktig för näringslivets utveckling. För oss är det viktigt med en stark rättsstat som medborgarna kan litar på och söka stöd hos och som kan garantera att 8

9 organiserad brottslighet varken ges utrymme att profitera på invånare eller företag. Endast i ett tryggt och rättssäkert samhälle kan näringslivet utvecklas optimalt. Ökad tillväxt ger fler arbetstillfällen i Karlskrona och stärker vår del av Sverige. Därför måste myndighetsutövning och avgiftsuttag ske i harmoni med företagens olika förutsättningar och på ett sådant sätt att det inte hämmar affärsverksamheten. Särskild hänsyn skall tas till småföretagarnas situation i Karlskrona och tjänstemännens attityd mot framför allt de mindre företagen i vår stad skall alltid vara serviceinriktad. De kvarvarande lantbruken i kommunen påverkas kraftigt av förändringar i samhällsplaneringen och därför vill Sverigedemokraterna tillgodose även lantbrukens långsiktiga markbehov. Våra kommunala bolag Det är av största vikt att de bolag som helt eller delvis ägs av kommunen sköts väl. Affärsverken, Kruthusen och de allmännyttiga bostadsbolagen har ett stort strategiskt värde och måste därför värnas. De bör förbli i kommunal ägo. Karlskrona är unikt Karlskrona har unika hamnar i sin ägo vars potential är enorm i förhållande till hur de nyttjas idag. Hamnar är fantastisk infrastruktur med potential för växande intäkter genom att låta stora fartyg (lyxkryssare, lastfartyg, passagerarfärjor) angöra våra hamnar, vilket är fullt möjligt då vi har stora fina djuphamnar. Endast inkomster via hamnavgifter kan göra Karlskrona till den stora inoch utförselporten av varor och passagerare. Karlskrona kan bli Sveriges tredje viktigaste hamn efter Malmö och Göteborg. Detta är satsningar för framtiden som skapar jobb. Det kustnära fisket är tyvärr i princip utrotat av EU-politik och en vanskött myndighet (HaV). Vi vill låta hamnarna komma till användning under tiden för att få in tals förbipasserande båtar från hela östersjöområdet. Vi måste rusta upp hamnarna och satsa på tömning av båtarnas septiktankar, bygga strand- och hamntoaletter, grillplatser och skapa ställplatser för husvagn/husbil i större omfattning än vi redan gjort idag. Vi vill låta verksamheter ta plats i sjöbodarna som idag används eller "endast" får användas till förråd. Varje hamn skulle kunna bli en mindre handelsplats. Vi har tittat på exempel från västkusten där till exempel Smögen och deras hamnhandel drar till sig människor per dag under högsäsong. Kan vi bara generera en bråkdel av dessa besök har vi nått i hamn. Hamnar har en unik dragningskraft, inte bara för båtfolket utan för alla människor. Vi har tagit några små steg i rätt riktning men det krävs mer! Tekniska förvaltningen och hamnbolaget förfogar över och ansvarar för en oslipad diamant som kommer att bli en av Karlskrona kommuns viktigaste byggstenar inför framtiden. 9

10 Kommunen som arbetsgivare Kommunens personal skall tjäna folket, det vill säga invånarna i Karlskrona. Allmänheten och de som är i behov av och nyttjar kommunens tjänster skall bemötas med största respekt. Samtidigt är det givetvis viktigt att även vår personal bemöts med respekt från brukare, anhöriga och andra avnämare. När anställda drabbas av hot och våld i sin yrkesroll är samarbetet med de fackliga organisationerna och deras skyddsombud viktigt. Värderingar som plikt, flit och hederlighet skall känneteckna arbetsmoralen bland de anställda. All personalrekrytering skall baseras på yrkeskompetens och personal skall kunna tala och förstå svenska, uppträda professionellt i sin yrkesroll och agera på ett föredömligt sätt. Den normala anställningsformen i kommunen skall vara tillsvidareanställning på heltid. Ledarskapet i kommunal verksamhet är ofta avgörande för hur kvaliteten i slutändan blir. Brist på ledarskap kan inte kompenseras med kompisanda. En chef måste vara modig och våga ta ansvar. Kommunens chefer skall vara ett föredöme och aldrig se mellan fingrarna vad gäller oegentligheter. Som chef måste man både kunna inspirera och vägleda sina medarbetare. De anställda, oavsett funktion i kommunen, skall ha rätt till regelbunden kompetensutveckling och löneutvecklingen skall vara rimlig i relation till både behov och efterfrågan samt kompetens och erfarenhet. Det är av yttersta vikt att alla instanser i kommunen är utbildade i professionellt bemötande samt är medvetna och kunniga på att hushålla med ekonomin. För arbetstagare som har årsarbetstid får det inte förekomma att kommunen efterskänker arbetstimmar som inte genomförts då detta i sin tur skapar en ansvarslös arbetskultur. Detta sker idag bland annat på handikappförvaltningen. Kommunens personal i centrum Arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser skall vara god. Vi tror på friskvård istället för sjukvård, trivsel istället för vantrivsel och att se möjligheter istället för problem. Sjukskrivningar beror ofta på andra saker än skador eller sjukdom orsakade av själva arbetet. Många gånger skulle möjligheten att byta arbetsuppgifter kraftigt kunna reducera sjukskrivningarna. Vidare bör kommunen begära in sjukintyg redan efter första dagen om en person har fler än tre sjukskrivningar på ett år. Det talas ofta om att alla former av diskriminering på arbetsplatsen skall motverkas, något Sverigedemokraterna instämmer i. Trots detta förekommer politisk diskriminering i form av utbredd rädsla på en del arbetsplatser att öppet uttrycka sin ståndpunkt i vissa frågor. Detta är naturligtvis inte värdigt en kommunal arbetsplats som påstår sig vara demokratisk. I Karlskrona skall arbetsplatserna kännetecknas av öppenhet och tolerans, oavsett politisk hemvist. Det är kompetensen som skall vara avgörande, inte partiboken. 10

11 Vårt Karlskrona är värt att försvara Karlskrona är världens äldsta ännu operativa örlogsstad som grundades 1680 på en optimalt strategisk plats att basera örlogsflottan såväl nu som då. Flottan och nu marinen är anrika kulturbärare för vår stads historia och skall bevaras. Vi ser med stor oro på den långa rad av nedskärningar som drabbat det svenska försvaret genom åren, nedskärningar som dessutom fortsatt även med alliansregeringens goda vilja. Samtidigt som flottiljen F17 satsar på att bygga ut flygplatsen och modernisera helikopterskvadronen så slår den styrande sjuklövern ett stort luftslag när de säger sig vilja spara in 20 miljoner med en nedläggning av flygverkstaden. Nu kommer det istället att kosta kr bara i transporter fram och tillbaka för att serva ett (1) SAAB gripen plan, för inte tala om utsattheten om planet i tid av ofred måste landtransporteras till en verkstad på annan plats i landet. Sverige måste börja tänka långsiktigt och påbörja en upprustning. Tyngdpunkten i det svenska försvaret måste ligga på att ha en god beredskap för försvarsinsatser i Sverige och i vårt närområde. Sveriges försvarspolitik måste vara långsiktig då omvärldsförhållanden snabbt kan ändras. Sverigedemokraterna aviserar kraftiga satsningar på försvarsmakten i Karlskrona, med delmålsättningen att Sverige senast år 2023 skall ha återuppbyggt KA2. Vi vill också att den allmänna värnplikten skall återinföras inte minst för att trygga försvarsmaktens personalförsörjning. Med Sverigedemokraternas försvarspolitik skulle Karlskrona ha en brigad på omkring man. Marinbasen skulle förstärkas med 400 sjömän, officerare och en bataljon bassäkerhetssoldater. Sverigedemokraterna budgeterar för att senast 2024 ha köpt fem stycken A26 ubåtar och fem stycken nya Visby korvetter från Kockums för att trygga marinens förmåga och i förlängningen även varvets fortlevnad. Våra satsningar på marinen slutar dock inte där. Vi vill satsa på att modernisera hela flottan samt satsa på forskning för att utveckla effektivare bestyckning till våra soldater, flygplan och fordon. Att varvsförsäljningen blev av och att Thyssen-Krupp sålde Kockums som blev SAAB var delvis tack vare våra politiker i försvarsutskottet och detta tryggade många viktiga arbetsplatser i Karlskrona. Framtiden ser ljus ut för varvet då SAAB givit signaler på satsningar i försvarsindustrin och förhoppningsvis kommer de även att bygga ut varvet. Brottsförebyggande arbete och kraftsamling mot brottsligheten Brottsligheten i Karlskrona och Blekinge skapar otrygghet hos medborgarna och omfattningen har för länge sedan passerat gränsen för vad som är acceptabelt. Brottsligheten påverkar den sociala hållbarheten i samhället negativt och problemen är allt för ofta kopplade till utanförskap, droger och våra vidöppna gränser. Som land måste vi arbeta för att återupprätta gränsskyddet samt ge tullen och polisen möjligheter att kontrollera identiteter vid gränserna och i alla fordon. Polisen måste ges större resurser och större befogenheter än de har i dag, samtidigt som de brottsförebyggande insatserna och samhällsmoralen måste stärkas. Kommunen måste på allvar motverka och bekämpa användandet av alkohol, tobak och narkotika bland barn och ungdomar, inte minst genom förebyggande insatser i skolorna. Som ett led i detta kan vi tänka oss att införa slumpmässiga drogtester på kommunens skolor, exempelvis i samband med besök inom skolhälsovården. Frågan är mer aktuell än någonsin då droganvändningen på gymnasiet ökar och 11

12 föräldrarna verkar inte alltid medvetna om vad deras barn håller på med. Kommunikationen mellan föräldrar, skola och kommun måste vara ständigt aktiv så att man kan sätta in tillräckliga resurser i tid, till exempel nu när Spice som är en laglig men ytterst farlig drog florerar över hela landet. Görs inte detta riskerar vi att våra ungdomar får allvarliga skador eller till och med dör samt att kommunen drar på sig långvariga kostnader för vård av missbrukare. Sverigedemokraterna värdesätter det oerhört viktiga arbete som utförs av Kvinnojouren och Brottsförebyggande rådet (BRÅ). För att säkerställa att detta fortsätter även framgent väljer vi att satsa vardera kronor årligen till dessa båda organisationer. Vi vill även lyfta fram Barnahusets verksamhet, ett ställe där Polisen och de sociala myndigheterna samt andra myndigheter kan genomföra förhör och trygghetssamtal med barn som utsatts för brott. Vi är stolta över att denna verksamhet finns i vår kommun. Vidare vill vi att stödboendet Rosenbom skall vara öppet även framöver och satsar en miljon kronor årligen till hjälp och stöttning för människorna på boendet. Ökat medborgarinflytande och vitaliserad demokrati Sverigedemokraterna tror på samtalet som politiskt instrument, där debatten är fri och alla aktörer tillåts delta på lika villkor. Demokratin går förlorad om vissa aktörer förtrycks eller idéer undanhålls debatt bara för att dessa är kontroversiella eller anses misshagliga. Det finns ett fåtal kommuner i Sverige som kommit rätt långt i sitt arbete med att vitalisera den kommunala demokratin och Karlskrona utvecklas definitivt i rätt riktning. I Karlskrona arbetar vi till exempel redan med öppna nämndsammanträden, medborgarnas frågestund samt medborgarförslag och alla tre är mycket positiva för direktdemokratin. De skapar möjlighet för den enskilde medborgaren att delta och påverka direkt. Vi har fått igenom en motion som möjliggör för medborgarna att se kommunfullmäktiges sammanträden i efterhand via webben och vi hoppas att det ökar intresset för vad som händer i lokalpolitiken. Arbetet med att förbättra den kommunala demokratin måste dock fortsätta. Kommunen bör arbeta vidare med konceptet e-demokrati för att skapa nya möjligheter till medborgarinflytande genom olika IT-lösningar för tillgänglighet och diskussion. Sverigedemokraterna vill framförallt betona vikten av att våga använda lokala folkomröstningar för att ta reda på vad kommuninvånarna har för åsikt i någon viss fråga, inte minst när det gäller särskilt viktiga frågor som till exempel fortsatt flyktingmottagande i kommunen eller den fortsatta utbyggnaden i kommunens centrala delar. I dessa fall är folkomröstningar ett bra instrument för att ge politiken legitimitet. Att de folkvalda representanterna fattar beslut som går stick i stäv med folkviljan blir i längden förödande för demokratin och medborgarnas tilltro till både politiker och det politiska systemet. Sverigedemokraterna har motionerat om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige från dagens 75 till det i kommunallagen rekommenderade antalet på 61 ledamöter för en kommun i vår storlek. Det skulle innebära en besparing på minst kr per år. Samhällsbyggnad utifrån trygghet, närhet och tradition Såväl Sverige som Karlskrona kommun har en rik byggnadstradition som förtjänar att bevaras. Historiskt förankrade byggnadsmiljöer skapar hemkänsla och trygghet för många invånare och inverkar också positivt på turistnäringen. Stadsplaneringen och samhällsmiljöns utformning är av stor betydelse för såväl kommuninvånarnas trygghet, trivsel och hälsa som för den ekonomiska tillväxten och miljön. En viktig sverigedemokratisk prioritering är att byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär inte skall få uppföras i vår kommun. 12

13 Sverigedemokraternas vill verka för levande, traditionella, familjevänliga, småskaliga och trygga samhällsmiljöer. En blandning av olika boendeformer bör eftersträvas vid nybyggnation för att förbättra förutsättningarna att kontaktytorna ökar mellan olika socioekonomiska samhällsklasser. Speciellt nu när det finns planer på att bygga uppemot nya bostäder fram till 2030 kommer vi att genom diversifierad och inkluderande samhällsbyggnad även kunna underlätta den invandrade befolkningens anpassning till det svenska samhället och därigenom motverka fortsatt segregation och utanförskap. Ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv skall vara en naturlig del av samhällsplaneringen. Miljöer som riskerar att skapa känslor av otrygghet eller underlättar för brottslig verksamhet skall motverkas och förändras. På samma sätt skall barn- och familjeperspektivet genomgående beaktas. Barnens leklust och behov av rörelse måste bejakas och hot från trafiken eller andra potentiellt farliga miljöer minimeras. Sverigedemokraterna i Karlskrona har motionerat om att tredubbla lekkapaciteten i Hoglands park och detta är något vi nu snart kanske får se förverkligas. Vi är mycket positiva till den nya storsatsningen i Amiralitetsparken, det är verkligen vad staden behöver ur både ett medborgarsamt ett turistperspektiv. Närhet mellan bostäder, arbete, offentlig service, inköpsställen och fritidsaktiviteter bör eftersträvas liksom skapandet av naturliga mötesplatser i stadsbilden. Grönområden är av stor betydelse för människors trivsel och hälsa och bör därför finnas i stor omfattning över hela kommunen, även i staden. Grönytor och naturliknande miljöer skall vara en självklar och sammanhängande del av stadsbilden och inte bara existera som gröna öar i ett hav av tegel och betong. Vid stadsplaneringen och framtagandet av detaljplaner skall stor hänsyn även tas till behoven hos de djur- och växtarter som lever inom kommunen. Redan i dag ger lagen medborgarna rätt till inflytande över stadsplaneringen. Det är ett viktigt inslag i demokratin som kan fördjupas ytterligare. De invånare som berörs av beslut inom detta område skall ha stora möjligheter att påverka beslutsprocessen. Detta kan till exempel ske genom politikerträffar, utökat remissförfarande och IT-rådslag. Samhörighet framför segregation Det är Sverigedemokraternas övertygelse att solidaritet, omtanke och därmed också trygghet till stora delar bottnar i en känsla av samhörighet. Vi människor har en benägenhet att i högre utsträckning visa omtanke om dem vi identifiera oss med och en gemensam kultur och gemensamma traditioner är i sin tur de starkaste identitetsskapande faktorerna. Sverigedemokraterna förespråkar assimilering framför integration och menar att de invandrare som kommer till Sverige och Karlskrona skall erbjudas vägledning för att kunna anpassa sig till det svenska samhället, i stället för tvärtom. Detta innebär i korthet att man tar seden dit man kommer och själv aktivt skall verka för att bli en del av vårt svenska samhälle. Huvudansvaret för anpassningen till det svenska samhället vilar alltså på individen själv. Kulturell integration är en mycket långsam och gradvis process som sker i naturlig interaktion och den kan inte framgångsrikt påtvingas uppifrån. Vi vill därför att all den verksamhet som syftar till att främja en mångkulturalistisk samhällsordning och alla kommunala integrationsinsatser skall slopas då de som bäst är verkningslösa och som värst är antingen diskriminerande eller segregerande. En gemenskap kan inte byggas på olikheter för då upphör den att vara en gemenskap. Samtidigt mår varje gemenskap gott av ett visst mått av influenser utifrån, spritt över en längre tidsperiod. Det faktum att enskilda individer med utländska rötter på ett positivt sätt har bidragit till Sveriges och Karlskronas utveckling förändrar inte detta samhällsförhållande. Dagens försök att snabbt omvandla Karlskrona till en mångkulturell stad har därför oundvikligt lett till ökad kriminalitet, upplevd otrygghet, ökade motsättningar samt sociala och ekonomiska problem. 13

14 Rättvis socialpolitik Enligt den senaste statistiken från SCB betalade Karlskrona kommun ut 86,4 miljoner kronor i försörjningsstöd under Av detta gick hela 50,4 miljoner (57,9 procent) till personer födda utanför Sverige, inklusive flyktingar. Under samma år var andelen utrikesfödda 10,9 procent av befolkningen. I klartext betyder det att 58 procent av det sociala biståndet som betalats ut i Karlskrona kommun 2011 gick till en grupp som endast utgör 11 procent av befolkningen. Det är anmärkningsvärda siffror som klart och tydligt visar hur svensk invandringspolitik dränerar svensk välfärd i kommunerna. Vårt svenska välfärdssystem bygger på principen att vi bidrar efter förmåga och får efter behov. Men när det på relativt kort tid invandrat mycket stora grupper av människor som skall ha del av den gemensamma kakan, trots att de aldrig bidragit till densamma, har det svenska välfärdssystemet kommit i obalans och riskerar att kantra. Detta förändrar naturligtvis de välfärdspolitiska förutsättningarna radikalt. Det finns således en tämlig enkel förklaring till varför svensk välfärd är på väg att falla samman, något som inte minst märks i våra skolor, i vården och i hur man behandlar våra äldre. Genom att införa ett tillfälligt stopp i kommunens mottagande av asylsökande och flyktingar samt så kallade ensamkommande flyktingbarn, vilka i en klar majoritet av fallen saknar verkliga flyktingskäl, kommer arbetslösheten såväl som kostnaderna för kommunen att minska. Detta ger stora möjligheter att återupprätta den välfärd som övriga riksdagspartier gemensamt urholkat med sin ansvarslösa politik. Vi har motionerat om ett tillfälligt stopp i kommunen för flyktingmottagande och även om ett mångkulturellt bokslut. Det tillfälliga stoppet syftar till att kommunen ska få lite andrum och kunna fokusera på de utmaningar som vi står inför med hänsyn både till våra nyinvandrade samt alla de svenska medborgare som inte får den hjälp och det stöd de har rätt till. Det mångkulturella bokslutet syftar till att kommunens tjänstemän skall räkna ut vad statens migrationspolitik kostar kommunen i syfte att kunna söka ökad ersättning. Vi vet att skolbarn som vi har tagit emot kostar över kr per år i snitt och att vi får kr i statlig ersättning för var och en av dem. Naturligtvis skall vi ta hand om alla barn som bor i kommunen men det är inte kommunens invånare som skall betala för detta. Staten med sin ansvarslösa politik måste ersätta kommunerna för de utgifter vi de facto har. Vi värdesätter kommunens landsbygd och skärgård Det är glädjande att Allhallen i Holmsjö är igång. Ett fantastiskt arbete har gjorts av ideella krafter, en satsning som kommer att betyda mycket för såväl den norra kommundelen som kommunen i sin helhet. Landsbygden har alltför länge varit nedprioriterad i Karlskrona kommun, liksom i övriga Sverige. Sverigedemokraterna vill satsa helhjärtat på att skapa förutsättningar för en återbefolkad och levande landsbygd i vår kommun. Boende, kommunikationer, service och arbetstillfällen är en självklar grund för att bygga ett långsiktigt samhälle. Vi vill se en ökad självförsörjningsgrad där "härproducerade" livsmedel alltid skall vara förstahandsvalet i våra kommunala inrättningar. Härproducerat innebär att livsmedlen eller köttet som vi tillagar är från Blekinge eller kringliggande län, något som ger arbeten i vårt närområde, genererar skatteintäkter och dessutom ger alla våra skolor och äldreboenden antibiotikafritt kött och obesprutade grönsaker och rotfrukter. Vi har världens bästa bönder så därför finns det ingen anledning för våra inköpare att handla utländska varor. Sverigedemokraterna anser att kommunens vägsamfällighetsföreningar bör tilldelas extra medel för att klara sina uppdrag och vi väljer att satsa två miljoner kronor som föreningarna kan söka för särskilt utsatta vägavsnitt. Vi vill också vidta kraftfulla åtgärder för att landsbygden skall kunna leva, växa och frodas också under 2000-talet. Skogen, fisket, vattenbruket, jordbruket, besöksnäringen och turismen samt den återupprättade värnplikten tillsammans skapar vi förutsättningar för tiotusentals nya jobb på den svenska landsbygden. Svenska lantbrukare är stora förlorare i regeringens budget. Istället för att underlätta för en yrkeskår som är under enorm 14

15 konkurrens från utländska jordbrukare och dras med begränsad lönsamhet så väljer regeringen att lägga ytterligare ekonomiska snubbeltrådar för att ytterligare minska lönsamheten. Anders Forsberg som är lantbrukspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna kommenterar regeringens budgetmotion så här: Regeringen har i sin budget lyft fram ett förslag kring en ny livsmedelsstrategi, men utredningar och strategier i all ära, det svenska jordbruket och landsbygden behöver framtidstro och optimism för att kunna utvecklas. Idrott, kultur och fritid för unga i hela kommunen Fritid och idrottsutbud skall vara tillgängliga för aktiva barn och unga i hela Karlskrona kommun. De skall kunna välja flera aktiviteter efter sitt eget intresse och behov och detta skall självklart inte bara gälla de som bor i de centrala delarna av kommunen. Kommunens fritidsgårdar skall vara det självklara valet för våra unga och här vill vi stärka upp möjligheten till utveckling och nyetablering inom fritidsverksamheten. Självklart skall även de föreningsdrivna fritidsgårdarna kunna få del av denna satsning. Föreningsstödet i dess olika former skall stärkas och fördelningen skall i huvudsak riktas mot barn och unga. Vi menar att vuxna själva kan bekosta sin fritid och att kultur, idrotts och fritidsnämnden skall prioritera unga människor. Att som förening äga och driva sin anläggning skall premieras i bidragsfördelningen samt att kommunen genom sitt bidragssystem uppmuntrar fler föreningar att ta steget att äga och driva anläggningar själva med stöd av kommunen. 15

16 Sverigedemokratisk politik ger ett hållbart samhälle Hållbar utveckling handlar om att leva på ett sätt idag som gör att kommande generationers inte påverkas och att deras förutsättningar att leva försämras. Sverigedemokraterna i Karlskrona utgår ifrån "Det naturliga steget" för att ständigt vara på rätt kurs i arbetet mot en hållbar utveckling och uppfylla de stadgar som SEKOM har arbetat fram. Ekonomisk hållbarhet Vi skall inte låna ifrån framtiden för att finansiera de löpande utgifter som vi har idag. Nu uppgår Karlskrona kommuns skuld till 4,5 miljarder kr vilket innebär att vi idag har generellt högre skuld än våra jämförelsekommuner. I dagsläget har vi ett skattetryck i Karlskrona som är nästan en krona högre än genomsnittet i Sverige vilket kan medföra en negativ påverkan på utvecklingen. Dock har vi fortfarande en positiv inflyttning till kommunen vilket gör att skatten inte ännu har nått en sådan nivå som är direkt skadlig för kommunen. Detta kan dock ändras snabbt och därför bör vi inte höja skatten i kommunen. Istället för att höja skatten bör vi effektivisera och spara in på utgifterna. Staten skall även ta sitt ansvar och ersätta kommunen för de kostnader vi har på grund av regeringens huvudlösa migrationspolitik. Social hållbarhet Sverigedemokraterna anser att kommunen i sitt arbete med den sociala hållbarheten skall utgå från Max Neefs definition. Social hållbarhet handlar till en stor del om tillit och skola, vård och omsorg skall präglas av trygghet och upplevas som verksamheter man kan lita på. Våra gator och torg skall vara säkra att vistas på och ingen skall behöva vara rädd för att vara ute på kvällen. Invandringen till kommunen skall ligga på en hållbar nivå så att de som kommer hit snabbt lär sig språket, vår kultur och kommer in i vårt svenska samhälle samt får en chans att känna sig som svenskar. Miljömässig hållbarhet Sverigedemokraterna anser att kommunen skall ta tag i de största miljöproblemen och helst börja med dem som ger störst effekt på lång sikt. Miljön är ständigt diskuterad och är för oss högt prioriterad. Sverigedemokraterna ser långsiktigt på de inneboende spänningarna mellan miljö, ekonomi och tillväxt och har som utgångspunkt att miljömässig- och ekonomisk hänsyn skall kunna gå hand i hand. Vi ser det inte som att vi ärver jorden från tidigare generationer utan att vi lånar den av våra barn. Detta medför att vi försöker att bevara den natur som vi i dag har för kommande generationer samt att vi motsätter oss sådant som medför mer lidande för människor, djur och natur. Kommunen bör till exempel satsa på en biogasanläggning för att få en klimatneutral fordonsflotta. En biogasanläggning skulle medföra att kommunens bytesbalans blir bättre, fler riktiga lokala jobb samt att kommunen blir mindre beroende av fossila bränslen. Vidare bör Karlskrona satsa på att leda utvecklingen och ett innovativt projekt kan vara att undersöka möjligheten att "dammsuga" havsbottnen på död dy. Där botten är död kan man utvinna fosfor vilket i sin tur är en bas för handelsgödsel samt även utvinna biogas. Bieffekten av detta är en frisk och levande havsbotten. Som föredöme inom miljömässig hållbarhet bör Karlskrona kommun ta bort alla förekomst av Bisfenol A i maten vi serverar från våra kök. Vidare bör material, leksaker och andra föremål som köps in till förskolor vara fria från Ftalater. 16

17 Kulturell hållbarhet Alla företag, föreningar och organisationer har sina olika kulturer. Det är viktigt att medarbetarna är medvetna om de kulturer som finns och vågar diskutera dem öppet på alla nivåer i organisationen. Oavsett om det handlar om vad vi äter, hur vi använder organisationens resurser, kulturen självt eller vilket bemötande man har mot varandra. Det kulturklimat vi har idag kommer att följa oss och även påverka oss om 50 år. De senaste åren har vi sett en oroväckande utveckling där det är tabu att diskutera vissa ämnen och där man blundar för verkligheten. Ett sådant ämne är till exempel det djurplågeri som varje dag pågår inom EU, där köttdjur, svin och kycklingar föds upp, slaktas och sedan serveras till våra kommunmedborgare efter att de tillagats i våra kommunala kök. I de verksamheter som drivs i kommunal regi kommer majoriteten av kycklingen ifrån Danmark där den produceras på ett sådant sätt som är förbjudet i Sverige. Skall kommunen köpa in kött från andra länder så skall dessa länder använda sig av minst samma djurskydd som vi har i Sverige och antibiotika användningen i deras uppfödning skall vara minst så låg som den vi har i Sverige. I Danmark är det till och med lagligt att förebyggande behandla ett djur med antibiotika ifall det riskerar bli sjukt. För Sverigedemokraterna är det viktigt att vi lär oss av vår kulturhistoria och att vi bevarar den för kommande generationer. Ett av kulturpolitikens främsta syften skall vara att stärka intresset för kunskapen om svensk regional och lokal kultur liksom att slå vakt om de djupa värden som det kulturella arvet innehåller. Att upprätthålla vår kulturhistoria bidrar till att värna vår gemensamma identitet i samhället och underlättar dessutom assimileringen av alla nya invånare. Istället för att skapa ett splittrat samhälle så bygger vi ett samhälle som andas gemenskap och tillit. Vi kommer att driva frågan att kommunen skall instifta en speciell kulturarvsfond dit organisationer, föreningar och företag kan vända sig för att äska medel till verksamheter med kulturarvsfrämjande inriktning. Vidare bidrar bevarandet av vår kultur även till besöksnäringen. Karlskrona är inte vilken stad som helst utan en stad med ett kulturarv som bör upplevas. Därför bör bidragen till de verksamheter som bevarar, främjar och vidareutvecklar det svenska regionala och lokala kulturarvet utökas. En viktig faktor i arbetet för ökad trivsel för medborgare och besökare är den offentliga konsten. Den skall ha en folklig förankring och på ett tydligt sätt lyfta fram det svenska och lokala kulturarvet. Kommunen skall dessutom ha en aktiv roll som arrangör vid officiella högtider och ta ett särskilt ansvar för att nationaldagsfirandet utvecklas och ges en folklig profil. 17

18 Budgetsammanställning sverigedemokraterna Karlskrona Kommun Budget Enl plan Enl plan Budget och plan för perioden: År 2015 År 2016 År 2017 Not Barn- och ungdomsnämnden , , ,0 1 Handikappnämnden -383,6-388,6-395,6 2 Idrotts- och fritidsnämnden -64,8-70,8-70,8 3 Kommunrevisionen -2,1-2,2-2,2 4 Kulturnämnden -47,9-47,9-49,9 5 Miljö- och byggnadsnämnden -15,0-15,0-14,3 6 Socialnämnden, Individ & familjeomsorg -166,4-168,9-168,9 7 Socialnämnden Ek.Bist -63,9-50,9-48,9 8 Tekniska nämnden -75,9-78,7-91,9 9 Tekniska nämnden varav VA-verksamheten 0,0 0,0 0,0 10 Utbildningsnämnden -269,2-266,2-266,2 11 Valnämnden -0,2-0,2-0,2 12 Äldrenämnden -756,4-761,6-772,4 13 Äldrenämnd bostadsanpassning -9,6-9,6-9,6 14 Överförmyndarnämnden -4,9-4,9-4,9 15 Kommunfullmäktige -6,2-6,2-6,2 16 Kommunstyrelsen -257,3-236,9-232,9 17 TOTALT Styrelser och nämnder , , ,9 Forts 18

19 Kapitalkostnader (Iräntor & Avsk) 173,5 173,5 173,5 Pensionskostnader -108,8-109,3-109,3 Realisationsvinster 3,0 3,0 3,0 Reserver: Löne- och prisreserv -74,1-166,2-259,9-1,8-2,0-2,0-1,0-1,0-1,0 0,0 0,0 0,0-0,8-0,8-0,8 Sammanställning budget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader 0,0 0,0 0,0 Förändring av besparing/effektivsering -9,3-5,8-5,8 Skatteintäkter och statsbidrag 3 352, , ,7 Avskrivningar -143,6-150,6-152,6 Utlåningsavgifter 17,7 14,6 11,9 Utdelning 37,0 23,0 33,0 Räntenetto -26,3-29,4-34,4 Totalt Finansiering 3 217, , ,2 Resultat 22,2 41,8 81,4 Resultat efter skatteintäkter och finansnetto i % 0,66% 1,20% 2,23% Förklaringar enligt noter År 2015 År 2016 År 2017 Not Barn- och ungdomsnämnden 2,0-1,0-1,0 1 Tjänstemannabedömning klf -5,0-10,0 Förskola kv Lindblad -3,0-6,0-6,0 Effektivisering genom sammanslagning 5,0 10,0 10,0 Kvalitetshöjande åtgärder 0,0 0,0 5,0 Handikappnämnden -11,0-16,0-23,0 2 Tjänstemannabedömning klf -10,0-10,0-10,0 Tjänstemannabedömning klf -7,0-14,0-21,0 Rättvisande personalpolitik 6,0 8,0 8,0 Idrott- och fritidsnämnden 3,0-3,0-3,0 3 Tjänstemannabedömning klf 3,0 0,0 0,0 Utökning av föreningsbidrag 0,0-3,0-3,0 Kulturnämnden 4,3 4,3 2,3 5 Tjänstemannabedömning klf -0,8-0,8-0,8 Ramminskning 5,0 5,0 3,0 19

20 Miljö- och byggnadsnämnden -5,7-5,7-5,0 6 Tjänstemannabedömning klf -0,7-0,7 0,0 Fysiskplanering -5,0-5,0-5,0 Socialnämnden individ & familjeomsorg -40,5-43,0-43,0 7 Tjänstemannabedömning klf -25,0-32,0-40,0 Satsningar BRÅ -0,5-0,5 satsningar Kvinnojouren -0,5-0,5-0,5 Vårdnadsbidrag -2,0-2,0-2,0 Ambitionshöjande åtgärd bla BBIC -13,0-8,0 0,0 Socialnämnden ekonomiskt bistånd 10,0 18,0 20,0 8 Tjänstemannabedömning klf 0,0 0,0 0,0 Minskad ram efter uppsägning av migverket 10,0 18,0 20,0 Tekniska nämnden -1,0-1,8-15,0 9 Sanering Hattholmen 0,0 0,0-15,0 Förstudie biogasanläggning 0,0-0,2 0,0 Rivning Strandgården -1,0-1,6 0,0 Utbildningsnämnden -1,4 1,6 1,6 11 Tjänstemannabedömning klf -0,4-0,4-0,4 Effekter av GY 11. Statsbidraget minskar 3,0 3,0 TIL-projektet -1,0-1,0-1,0 Äldrenämnden -18,0-23,3-34,0 13 Tjänstemannabedömning klf -10,0-10,0-10,0 Tjänstemannabedömning klf -5,0-7,5-10,0 Mogården 20 bost från halvårsskiftet -5,5 Trygghetslarm -2,0-2,0-2,0 Fallpreventiva åtgärder -1,0-1,0-1,0 Hammarbygården + 10 bostäder -2,8-5,5 TOT Styrelser och nämnder -50,6-41,8-68,0 Vi föreslår kommunfullmäktigefullmäktige: att anta Sverigedemokraternas budgetförslag för 2015 med planer att Sverigedemokraternas kommunpolitik tas i beaktande i varje beslut 20

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Ett Sverigevänligt alternativ för Karlskrona

Ett Sverigevänligt alternativ för Karlskrona Ett Sverigevänligt alternativ för Karlskrona Sverigedemokraternas budgetförslag 2012 samt planer för 2013 och 2014 2 Ett Sverigevänligt alternativ Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt parti. Vi har

Läs mer

Tillsammans för Borås

Tillsammans för Borås Tillsammans för Borås Sverigedemokraterna Borås Valmanifest www.boras.sverigedemokraterna.se En trygg och värdig ålderdom En trygg och värdig ålderdom måste vara en självklarhet för alla de äldre som behöver

Läs mer

Med ansvar för framtiden - ett Sverigevänligt alternativ för Karlskrona

Med ansvar för framtiden - ett Sverigevänligt alternativ för Karlskrona Med ansvar för framtiden - ett Sverigevänligt alternativ för Karlskrona Sverigedemokraternas budgetförslag 2014 samt planer för 2015 och 2016 1 Det moderna socialkonservativa alternativet inom svensk politik

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Strategi för integration i Härnösands kommun

Strategi för integration i Härnösands kommun INTEGRATIONSPROGRAM Strategi för integration i Härnösands kommun Innehållsförteckning sidan... 3 1.1 Utgångspunkter 1.2 Det mångkulturella Härnösand... 3... 3... 4 4.1 Kommunstyrelseförvaltning. 4.2 Nämnder

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 9 sept 2008 Strategi för mångfald och integration Inledning Integrationspolitik berör hela befolkningen och hela

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Sverigedemokraternas förslag till mål och ramar 2016-2018 för Sandviken

Sverigedemokraternas förslag till mål och ramar 2016-2018 för Sandviken Sverigedemokraternas förslag till mål och ramar 2016-2018 för Sandviken Trygghet och tillit Vår vision Sverigedemokraternas vision är ett samhälle där vi medborgare förväntas och tar ansvar för varandra.

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Vår politiska vilja 2016 2019

Vår politiska vilja 2016 2019 Vår politiska vilja 2016 2019 Enköpings kommuns fem strategiska mål vår politiska vilja för åren 2016 2019 ansluter till Vision 2030 som beslutades 2013. Varje mål har en undermening som förtydligar målet.

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun.

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun. Handlingsprogram för Enköpingsmoderaterna 2011--2014 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Barn och utbildning... 4 Omsorg genom livet och ett värdigt åldrande... 6 Kultur och fritid... 8 Miljö och infrastruktur...

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

32 Dnr Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016.

32 Dnr Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016. 14(14) 32 Dnr 2015-000021 Verksamhetsplan 2016 Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016. Ärendebeskrivning 1 FINANSIELLT God ekonomisk hushållning är en sammanvägd bedömning

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Ida Gabrielsson Eurekaprojektet Kungshamn/Åsenskolan Hunnebostrands förskola, grupparbete FN:s Barnkonvention Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030

Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Områden som Kraftsamlingarnas Unga Jämställdhet Mångfald Integration Självbilden som en röd tråd Områden som Kraftsamlingarnas Unga Kraftsamlingens deltagare

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Med ansvar för framtiden

Med ansvar för framtiden Med ansvar för framtiden Sverigedemokraterna Karlshamn budgetförslag 2015 Innehållsförteckning Med ansvar för framtiden 3 Omsorg för äldre och funktionshindrade 3 En kunskapsinriktad grund- och gymnasieskola

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället?

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Problemformulering Risken att nyanlända hamnar i ett socialt utanförskap är betydligt större än

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 För Eslövs Kommun Budgetförutsättningarna för 2016 ser relativt ljusa ut mycket tack vare en stor inflyttning till kommunen och det

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE:

DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE: DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE: Vi vill arbeta för minskade klyftor i arbetsvillkor och löner, i boendet, i utbildningen, i vården, i trafiken. Vi vill minska klyftorna mellan rika och fattiga,

Läs mer

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september.

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. FRAMTIDSPARTIET I VÄSTERVIKS KOMMUN FRAMTIDSP A R TIET I VÄSTERVIKS KOMMUN EN BÄTTRE

Läs mer